Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

BAHASA MELAYU
TAHUN 3

MATA PELAJARAN :Bahasa Melayu

NAMA KUMPULAN :kumpulan 2 (PGSR / BM802)

TARIKH :10 Mei 2010

MASA :08.10-9.10

TAHUN : 3 Gemilang

TEMA :Mari Bertani

TAJUK :Buah-buahan

BILANGAN MURID :26 Orang

Hasil Pembelajaran Utama (HPU)

1.0 Berbual dengan keluarga,rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan
tidak formal
5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan,intonasi dan gaya pembacaan yang
sesuai
8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan

Hasil Pembelajaran Khusus(HPK)


1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan
menggunakan kata,ungkapan, ayat,sebutan, intonasi dan nada yang sesuai
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan memahami perkara yang dibaca
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan
teks tentang sesuatu tajuk

1
Huraian Hasil Pembelajaran (HPP)

Fokus Utama
5.1 Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan
pada intonasi berdasarkan tanda baca.
8.1 Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.

Fokus Sampingan
1.1Aras 1 i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan dengar
dengan menggunakan bahasa yang sesuai.
5.1 Aras 3 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.
8.2 Aras 3 i. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.

Hasil Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat:

i. Menjawab soalan lisan dengan betul tentang sesuatu perkara


secara bertatasusila.

ii. Membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul

iii. Menulis lima ayat tunggal yang lengkap berpandukan gambar

Kemahiran Berbahasa : Kemahiran Bertutur


Kemahiran Membaca
Kemahiran Mendengar
Kemahiran Menulis

Sistem Bahasa : Tatabahasa-Morfologi - Kata Kerja


: Sebutan dan Intonansi - Membaca Ayat
: Sistem ejaan – Kata dasar / Kata terbitan ( bajak-membajak )

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Sains, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

2
Kemahiran Bernilai Tambah
Kemahiran Berfikir : menjana idea
Belajar Cara Belajar : mendengar dengan teliti , mencatat
Kecerdasan Pelbagai : kontekstual
Nilai : Bersyukur, berdikari

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui tanaman buah-buahan di sekitar


rumah / kawasan tampat tinggal

Bahan Sumber P & P : Gambar ( Pokok Kelapa, Pisang) petikan, radio dan
cekera padat,Kad Perkataan, Benda maujud ( pisang, daun kelapa )
Penekanan Konsep 5P :

i. Penggabungjalinan : Mendengar, bertutur, membaca dan menulis

ii. Penyerapan : Sains, Kajian Tempatan, Pendidikan Muzik.

iii. Penilaian : Murid mengeja perkataan dan ayat, menulis ayat


dengan tanda baca dan imbuhan yang betul

iv. Pemulihan : Menulis perkataan berimbuhan, menulis ayat


tunggal

v. Pengayaan : Membina ayat majmuk yang gramatis

LANGKAH AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN


Set Induksi • Guru meminta murid mendengar muzik lagu
( 5 minit ) melalui radio
KP - muzik
Muzik ( Lagu • Murid mendengar dengan teliti lagu yang
Bercucuk diperdengarkan
Tanam ) • Guru dan murid menyanyikan lagu bersama-
Sumber P&P: sama
Radio • Bersoal jawab tentang lagu
Perkembangan Aktiviti 1 Ilmu: Sains

3
Langkah 1 • Guru menunjukkan buah pisang dan daun
(8 minit) kelapa
BCB –
• Guru dan murid bersoal jawab.
mendengar
Sumber P&P: Soalan lisan; Namakan buah ini ? dengan teliti
Buah pisang Apakah kegunaan daun kelapa ini?d
Teknik
dan daun
Aktiviti 2 bercerita
kelapa
• Guru membaca petikan tentang tajuk. KP:
• Murid mendengar dengan teliti interpersonal

Langkah 2 Aktiviti 1
(12 minit)
• Guru meminta murid membaca petikan dialog BCB: bacaan
yang diberi mentalis,
Sistem ejaan :
• Murid membaca perkataan dan ayat secara
tanam = Teknik
mekanis mengikut sebutan dan intonasi yang
menanam,bajak bersoal jawab
betul
= membajak
Aktiviti 2 KP:
Interpersonal
• Guru meminta murid membaca petikan dialog (
bacaan mentalis).dan Nilai: berdikari
• Mencatat perkataan berimbuhan
Sumber P&P:
Aktiviti 3
Petikan

• Guru mengemukakan soalan lisan tentang


petikan dialog yang telah dibaca.
• Murid memberikan perkataan berimbuhan
yang terdapat dalam petikan

Langkah 3 Aktiviti 1 Ilmu: Kajian


(15 minit) Tempatan
• Guru meminta murid membina ayat secara
lisan berpandukan kad perkataan yang KB: Menjana
Ayat Tunggal,
disediakan. idea
Ayat Majmuk
• Murid membina ayat tunggal secara lisan
Sumber P&P:
berpandukan kad perkataan yang diberi

4
Aktiviti 2 (Aktiviti Kumpulan ) -Gambar

• Guru meminta setiap kumpulan murid menulis -Kad


1 ayat tunggal dan 1 ayat majmuk perkataan
berpandukan gambar
• Guru membuat ulasan tentang ayat yang
disampaikan dan membuat pembetulan
tentang penggunaan perkataan yang betul
dalam ayat

Langkah 4 Aktiviti 1 Aktiviti Penulisan

( 15 minit ) Kumpulan 1 – Murid menulis ayat secara terkawal KBCB:


dengan membubuh perkataan pada tempat mencatat
Isi - Ayat
kosong .
Majmuk KP:
Kumpulan 2 – Murid menulis ayat majmuk dengan interpersonal
rangkaikata yang disediakan
Sumber P&P:
Kumpulan 3 – Murid membina 5 ayat berdasarkan Lembaran
gambar yang disediakan kerja

Pemulihan – menulis perkataan berimbuhan

Penutup Guru membuat rumusan tentang tajuk yang telah Rumusan isi
(5 minit) dipelajari pelajaran

-Apakah kebaikan berkebun sayur ?


Penerapan
- Menyanyi bersama lagu,”Buah-buahan” nilai-nilai
murni.

Refleksi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------