Anda di halaman 1dari 30

c

Ê Ê
  


‘ Ê 
Mengingat aman emakin maju, ekarang ini anyak ekali
ermunculan ermainan anak yang emakin eraneka ragam. eiring
engan kemajuan tereut memawa amak terkikinya aneka ermainan
traiional, kalauun aa anya eikit ekali yang mai memainkannya.
erlu agi kita untuk meletarikannya, mengingat itu emua termauk
traii uaya eninggalan nenek moyang teraulu. elain itu erlu juga
itanamkan keaa generai iawa kita tentang erlunya eletarian
ail eninggalan nenek moyang yang teraulu untuk ijaikan eagai
uaya, engan araan tiak akan erna uar eiring engan waktu an
kemajuan tecnologi yang emakin memutakan generai.
iaming untuk meletarikan uaya nenek moyang, ermainan
traiional erlu iletarikan karena memerikan anyak manfaat eukatif
agi anak.
ermain angat ignifkan engan erkemangan anak ecara
fiik, oial, emoional, an kognitif.
ermain aala cara untuk
mengeklorai an mengemangkan kemamuan motorik anak, termauk
memaami nilai-nilai keiuan. ayangnya, ruang ermain agi anak
angat terata terutama i kota-kota ear.
umu kemang anak tiak eenunya menjai tanggung jawa
orangtua melainkan juga guru. erukti, alam memenui arana an
raarana ermain untuk anak, eatutnya ekola memerikan keeulian
kaaa anak, meki tak lea ari imingan orangtua. ewaa ini un
mai angat jarang ekola aar yang memeratikan maala
ermainan traiional, untuk itu alangka aiknya jika ermainan
traiional imaukkan ekola aar alam entuk kegiatan
ektrakurikuler. elain menjai keutuan aar, ermain meruakan ak
etia anak, eerti tertuang alam o tentang erlinungan
nak an alam onveni ererikatan
anga-
anga tentang ak nak
yang ua iratifikai ole emerinta noneia.


ntuk itu alam makala ini enuli menyajikan maala inovai


eniikan engan juul u  
   
 
   

Ê
‘   
ari latar elakang tela ikemukakan awa maala utama ari
enulian makala ini aala mengenai ermainan raiional alam
ktrakurikuler i ekola aar.
c.‘ aka akekat ermain?
.‘ aka efinii ermainan traiional?
.‘ aka manfaat ermainan traiional?
.‘ a aja conto ermainan traiional eerta cara memainkaannya?
.‘ aka efinii ektrakurikuler?
.‘
agaimana analii eneraan ermainan traiional alam
ektrakurikuler i ekola aar?

-
‘ 

eraarkan rumuan ermaalaan i ata maka tujuan enulian
makala ini ijaarkan eagai erikut:
c.‘ ntuk mengetaui aaka akekat ermain?
.‘ ntuk mengetaui aaka efinii ermainan traiional?
.‘ ntuk mengetaui aaka manfaat ermainan traiional?
.‘ ntuk mengetaui aa aja conto ermainan traiional eerta cara
memainkaannya?
.‘ ntuk mengetaui aaka efinii ektrakurikuler?
.‘ ntuk mengetaui agaimana analii eneraan ermainan traiional
alam ektrakurikuler i ekola aar?


‘  
c.‘
agi enuli
eagai aar elatian alam emuatan karya ilmia kuunya
yang eruungan engan kegiatan unia eniikan.


.‘
agi iwa
aat meningkatkan aya tarik iwa teraa ermainan traiional
.‘
agi uru an ekola
aat igunakan eagai aan maukan untuk kemajuan ekola.
uga eagai informai yang akurat agi emua iak yang
erkeentingan.

Ê Ê
Ê  


‘  Ê 


Menurut urlock alam amtini ermain aala etia
kegiatan yang ilakukan untuk keenangan yang itimulkannya, tana
memertimangkan ail akir.
ermain ilakukan ecara ukarela an
tiak aa akaan atau tekanan ari luar atau kajian.
Menurut nggani uono alam amtini ermain aala
uatu kegiatanyang ilakukan engan atau tana menggunakan alat yang
mengailkan engertian atau memeri informai, memeri keenangan
mauun mengemangkan imajinai aa anak.

ermain meruakan uatu kegiatan yang ilakukan ecara
erulang-ulang an menimulkan keenangankeuaan agi eeorang.
aya melalui ermain mmeeri keuaan keaa anak untuk
ereklorai, menemukan, mengekreikan eraaan, erkreai, an
elajar ecara menyenangkan. elain itu, ermain memantu anak
mengenal irinya eniri, engan iaa ia iu, erta lingkungan temat
ia iu.
ermain memerikan kontriui kuu aa emua aek
erkemangan anak, eingga emua kegiatan yang ilakukan anak aru
iwujukan melalui aktivita ermain.
ermain itu enting agi anak
karena ia memantu elajar tentang unianya, elajar melakukan
euatu, memecakan maala, menguaai eraaan, menjai ercaya iri,
menjai kuat, elajar ergaul engan orang lain an eagainya.
alam keiuan anak, ermain meruakan ertana keeatan.
amir etia anak yang eat enantiaa terorong untuk melakukan
aktivita ermain. eingga aat iatikan awaanak yang tiak aktif
ermainaa umumnya alam keaaan akit, aik jamani mauun roani.
ealiknya ila anak aktif ermain ertana irinya alam keaaan eat
an aa umumnya keceraannya un aik.


Macam
ermainermainan
c.‘ ermainan ktif
‘   
alam ermainan ini anak aat melakukan egala al yang
iinginkannya, tiak aa aturan-aturan alam ermainan tereut.
nak akan teru ermain engan ermainan tereut elama
ermainan tereut menimulkan keenangan an anak akan
erenti aaila ermainan tereut ua tiak
menyenangkannya. alam ermainan ini anak melakukan
ekerimen atau menyeliiki, mencoa, an mengenal al-al
aru.
.‘ 
alam ermainan ini, anak memerankan uatu eranan,
menirukan karakter yang ikagumi alam keiuan yang nyata,
atau alam ma meia.
î‘ 

ermain muik aat menorong anak untuk mengemangkan
tingka laku oialnya, yaitu engan ekerja ama engan teman-
teman eayanya alam memrouki muik, menyanyi,
erana, atau memainkan alat muik.
‘   
egiatan ini ering menimulkan raa angga, karena anak
memunyai koleki lei anyak ariaa teman-temannya. i
aming itu, mengumulkan ena-ena aat memengarui
enyeuaian riai an oial anak. nak terorong untuk
erika jujur, ekerja ama, an eraing.
‘ 
alam ermainan ola raga, anak anyak menggunakan energi
fiiknya, eingga angat memantu erkemangan fiiknya. i
aming itu, kegiatan ini menorong oialiai anak engan
elajar ergaul, ekerja ama, memainkan eran emimin, erta
menilai iri an kemamuannya ecara realitik an ortif.


.‘ ermainan aif


a.‘ î
Memaca meruakan kegiatan yang eat. Memaca akan
memerlua wawaan an engetauan anak, eingga anakun
akan erkemang kreativita an keceraannya.
‘  
Menengarkan raio aat memengarui anak aik ecara oitif
mauun negatif. engaru oitifnya aala anak akan ertama
engetauannya, eangkan engaru negatifnya yaitu aaila
anak meniru al-al yang iiarkan i raio eerti kekeraan,
kriminalita, atau al-al negatif lainnya.
î‘  
engaru televii ama eerti menengarkan raio, aik engaru
oitif mauun negatifnya.

entuk
ermainermainan
c
‘ Ê  

ermain oial aat ilakukan eniri engan alat ermain atau
erama orang lain engan menggunakan alat ermain.
entuk ini
aat ieakan menjai:
‘ 
nak ermain engan menggunakan alat yang aa, namun tiak
memeratikan kegiatan anak yang lain i temat yang ama.
‘ 
nak ermain amil meliat temannya ermain alam atu
temat. nak mungkin ericara engan temannya, mengamati
temannya lalu ermain eniri. a yang uuk, aa yang aktif
ermain.
î‘ 
egiatan ini ilakukan ole ekelomok anak engan
menggunakan alat ermain yang ama, tetai anak ermain eniri-
eniri.
Î

‘  
nak ermain erama tetai tiak aa aturannya. ia anak
memili erannya eniri.
‘  
alam ermainan ini etia anak ermain euai engan erannya.
ia anak euai engan erannya menamilkan keoleannya an
keteramilannya. nak ertanggungjawa ata tinakannya.
Ô
‘ Ê  Ê 

entuk ermain ini erifat rakti, ea emua anak aat
menggunakan alat ermain ecara ea. nak enang, aat
erimajinai an ekerja ama engan temannya. lat ermain aa
yang igunakan eniri atau ole eeraa anak ekaligu.
eeraa
eryaratan alat ermain yaitu:
a.‘ iak eraaya
.‘ Mua ierole
c.‘ eaiknya iuat eniri
.‘
erwarna ominan
e.‘ iak mua ruak
f.‘ Ringan atau erat tetai tiak mua iinakan ole anak
ë
‘ Ê  

ermain oioramatik memiliki eeraa elemen, yaitu:
‘   
nak melakukan eran orang i ekitarnya engan menirukan
tingka laku an emicaraannya.
‘ 

ermain erura-ura teraa ojek tertentu mialnya, moil,
anak yang erangkutan menjai moil, ia lari amil meneru-
eru eerti uara moil.
î‘ 
nak ermain engan memerankan eagai guru, aak, iu, anak
manja, anak nakal, kakek, nenek, tamu, an eagainya.
å

‘ 
nak melakukan kegiatan ermain engun tekun eikitnya elama
eulu menit.
‘ | 

ermain antarteman alam atu aegan aling eikit ilakukan
ole ua orang.
‘ 0 

ermain yang ilakukan antaranak engan cara erkomunikai,
jai teraat interaki veral.

ungi
ermain
c.‘ Meningkatkan afiliai anak engan teman eayanya
.‘ Mereakan ketegangan karena memungkinkan anak menyalurkan
energinya eingga ketegangan merea
.‘ Meningkatkan kemamuan kognitif
.‘ Meningkatkan eklorai anak akan erilaku tertentu
ilai yang terkanung alam ermain:
c.‘ ilai fiik an keeatan
Melalui ermain anak aat melati mengemangkan otot-ototnya
an agian tuu lainnya yang nantinya akan menyeatkan irinya.
.‘ ilai eniikan

eragai rolem olving aat ierole anak melalui ermain.
.‘ ilai reatif
nak aat mencoakan eragai kemamuannya.
.‘ ilai oial
ika kerjaama, mengargai, ortivita, iilin aat iuuk
melalui ermain.
.‘ ilai Moral

ermain meruakan latian engemangan moral, karena anakelajar
untuk jujur, menerima kekalaan, menjai emimin yang aik.


.‘ ilai engenalan iri


nak erkeematan mengenali kekuatan an kelemaan irinya
melalui kegiatan ermain.

uungan
ermain engan erkemangan nak
c‘  
etika eorang anak ermain, mialnya ermain ermainan traiional
goak oor atau gala ain, maka akan terjai koorinai gerakan
otot, terutama otot-otot tungkai an otot-otot gerakan ola mata.
eingga otot-otot ini terlati an erkemang engan aik.
Ô‘  
ering kali, eorang anak eraaan engan kenyataan-kenyataan
yang tiak menyenangkan, termauk emataan lingkungan ata
erilaku mereka, yang ecara tiak aar menimulkan ketegangan
alam irinya. etegangan ini erkurang ketika anak ermain.
ë‘  
eorang anak memiliki keematan erlati erkomunikai melalui
eua ermainan. Mereka elajar mengungkakan ie-ie erta
memerikan emaaman aa teman-teman eermainannya tentang
aturan an tekni ermainan yang akan ilakukan. engan emikian
ermainan aat erlangung eraarkan keeakatan-keeakatan
yang iuat ara eerta, melalui enyamaian ean yang efektif an
imengerti antar eerta ermain.
è‘   
a egitu anyak keingingan an keutuan anak yang tiak aat
ienui engan cara lain, namun ering kali ia iwujukan melalui
kegiatan ermain. eorang anak, ia menjai iaaun yang ia
inginkan ketika ermain. a mamu mewujukan keinginannya
menjai eorang okter, tentara mauun eorang emimin aukan
erang, yang mutail mereka wujukan alam keiuan nyata.
c

ÿ‘ 
Melalui ermain, eorang anak aat memelajari anyak al, yang
tiak elalu mereka erole i intitui eniikan formal. Mereka
elajar tentang arti ekerja ama, ortivita, menyenangkannya
eua kemenangan mauun keeian ketika mengalami kekalaan.
‘ £  
etika anak-anak ermain, mereka kera meraakan aanya kejenuan
atauun raa oan. aa aat eerti inila mereka iaanya mencoa
melakukan eua variai ermainan. i ini mereka elajar untuk
mengemangkan aya kreativita an imajinainya. e-ie ontan
yang ikemukakan ole eorang anak, an jika kemuian iterima ole
teman eermainannya, akan menimulkan aanya raa engargaan
ari lingkungan erta menjai motivai munculnya ie-ie kreatif
lainnya. ermainan un akan kemali teraa menyenagkan.
Α   
Melalui ermain, eorang anak aat mengetaui kemamuan teman-
teman eermainannya, kemuian memaningkannya engan
kemamuan yang ia miliki. al ini memungkinkan terangunnya
kone iri yang lei jela an ati. a akan eruaa meningkatkan
kemamuannya, jika ternyata ia jau tertinggal ianingkan teman-
teman eermainannya. al ini menjai faktor enorong yang eat
alam engemangan iri eorang anak.
å‘ 

eroialiai engan teman-teman eaya meruakan al enting
yang erlu ilakukan ole anak. egiatan ermain menjaikan roe
eroialiai tereut terangun engan cara yang wajar an
menyenangkan. iak jarang timul eeraa maala ketika anak-
anak ermain. Mereka elajar untuk mengaai an memecakan
eroalan yang timul alam eua ermainan ecara erama-ama.
cc

Ê
‘   
ermainan traiional aala ermainan yang imainkan ole
anak-anak engan alat-alat yang eerana, tana mein, aalkan anak
tereut eat, maka ia ia ikut ermain. ermainan traiional aala
ermainan yang enu nilai-nilai an norma-norma luur yang erguna
agi anak-anak untuk memaami an mencari keeimangan alam
tatanan keiuan. le karena itu, ermainan traiional yang icitakan
ole nenek moyang anga ini un eraarkan ata anyak ertimangan
an eritungan. al ini karena nenek moyang kita memunyai araan
agar nilai-nilai yang iiikan aa etia ermainan tereut aat
ilakanakan anak-anak alam etia tinakan an eruatannya engan
enu keaaran atau tana aanya akaan.

-
‘    
aun manfaat ari ermainan traiional agi anak aala:
c.‘ nak menjai lei kreatif
ermainan traiional iaanya iuat langung ole ara
emainnya. Mereka menggunakan arang-arang, ena-ena, atau
tumuan yang aa i ekitar ara emain. al itu menorong mereka
untuk lei kreatif mencitakan alat-alat ermainan. elain itu, ermainan
traiioanal tiak memiliki aturan ecara tertuli.
iaanya, aturan yang
erlaku, elain aturan yang ua umum igunakan, itama engan
aturan yang ieuaikan engan keeakatan ara emain. i ini juga
terliat awa ara emain ituntut untuk kreatif mencitakan aturan-
aturan yang euai engan keaaan mereka.
.‘ aat igunakan eagai terai teraa anak
aat ermain, anak-anak akan meleakan emoinya. Mereka
erteriak, tertawa, an ergerak. egiatan emacam ini ia igunakan
eagai terai untuk anak-anak yang memerlukannya konii tereut.
.‘ Mengemangkan keceraan majemuk anak
‘  î  
c

ermainan traiional eerti ermainan agaruaan an ray-


rayan, mamu memantu anak untuk mengemangkan
keceraan intelektualnya. ea, ermainan tereut akan
menggali wawaan anak teraa eragam engetauan.
‘  î  
amir emua ermainan traiional ilakukan ecara
erkelomok. engan erkelomok anak akan mengaa emoinya
eingga timul tolerani an emati teraa orang lain, nyaman
an teriaa alam kelomok.
eeraa ermainan traiional
yang ilakukan ecara erkelomok i antaranya:
ב
eentengan
ב njang-njangan
ב ati
î‘  î  

eeraa ermainan traiional melati anak untuk eritung an
menentukan langka-langka yang aru ilewatinya, mialnya:
ב ngklek
ב -ongkak
ב Macan am aman
ב ›omat taliintrong
ב ncrakntrengan
ב
ola ekel
ב eak-teakan
‘  î   
aa umumnya, ermainan traiional menorong ara emainnya
untuk ergerak, eerti melomat, erlari, menari, erutar, an
gerakan-gerakan lainnya. nak juga menjai anyak ergerak
eingga terinar ari maala oeita anak. -onto
ermainannya aala:
ב akaluri
ב ang-angan
ב ›omat tali
c

ב
alea
ב ulu-ulu
ב oroot alok
ב o ya
ב etak umet
ב nggrang
‘  î  

anyak alat-alat ermainan yang iuatigunakan ari tumuan,
tana, genting, atu, atau air. ktivita tereut menekatkan
anak teraa alam ekitarnya eingga anak lei menyatu
teraa alam. -onto ermainannya aala:
ב njang-njanganaagangan engan memuat minyak ari
aun unga eatu, mie ao teruat ari tumuan arait
erwarna kuning yang ianya tumu i tumuan anak
nakal.
ב Moil-moilan teruat ari kulit jeruk ali
ב ngrang teruat ari amu
ב ngklek menggunakan atu
ב
ola ook menggunakan amu
ב arie teruat ari amu
ב -alung teruat ari amu
ב graeak takraw, olanya teruat ari rotan
‘  î 

ermain eran aat itemukan alam ermainan traiional
njang-njangan. ermainan itu menorong anak untuk mengenal
kone ruang an erganti eran teatrikal.
‘  î  
yanyian atau unyi-unyian angat akra aa ermainan
traiional. ermainan-ermainan yang ilakukan amil
ernyanyi i antaranya:
ב cang- cang ngge
ב mil-milan
c

ב ari emurung
ב
erala antun
ב oayang
ב ur-ur aaur
ב ray- rayan
‘  î  
ב alam ermainan traiional mengenal kone menang an
kala. amun menang an kala ini tiak menjaikan ara
emainnya ertengkar atau miner.
akan aa
kecenerungan, orang yang ua ia melakukan ermainan
mengajarkan tiak ecara langung keaa teman-temannya
yang elum ia.
ב ermainan traiional ilakukan linta uia, eingga ara
emain yang uianya mai elia aa yang menjaganya, yaitu
ara emain yang lei ewaa.
ב ara emain yang elum ia melakukan ermainan aat
elajar ecara tiak langung keaa ara emain yang ua
ia, walauun uianya mai i awanya.
ב ermainan traiional aat ilakukan ole ara emain
engan multi jenjang uia an tiak lekang ole waktu
ב iak aa yang aling unggul. arena etia orang memiliki
keleian maing-maing untuk etia ermainan yang
erea. al tereut meminimaliir emunculan ego i iri
ara emainnya.


‘ -    -  
c‘ ! " 
ermainan congklak menggunakan aan ermainan yang
memiliki c luang an luang inuk yang ukurannya lei ear.
atu luang inuk terletak aa ujung aan an luang inuk lainnya
terletak i ujung lainnya. iantara keua luang inuk teraat ari
c

yang tia arinya erii Î luang yang jumlanya c luang.


imainkan ole orang.

-ara ermain:
ia luang kecil iii engan Î iji yang iaanya teruat ari
kerang atau latik. ecuali luang inuk yang iiarkan koong.
etela menentukan iaa yang akan mulai lei ulu, maka
ermainan imulai engan memili ala atu luang an
menyearkan iji yang aa i luang tereut ke tia luang lainnya
eara jarum jam. Maing-maing luang iii engan c iji.
ila iji
terakir jatu i luang yang aa iji-ijian lain maka iji yang aa i
luang tereut iamil lagi untuk iterukan mengii luang-luang
elanjutnya. angan lua untuk mengiikan iji ke luang inuk kita
etia melewatinya. eangkan luang inuk lawan tiak erlu iii.

ila iji terakir ternyata mauk alam luang inuk kita, erarti kita
ia memili luang lainnya untuk memulai lagi, tetai ila ternyata
aat iji terakir iletakkan aa ala atu luang koong, erarti
giliran untuk lawan kita.
ila luang temat iji terakir itu aa i
ala atu ari Î luang yang aa i ari kita, maka iji yang aa i
eerang luang tereut eerta c iji terakir yang aa i luang
koong akan menjai milik kita an akan mauk alam luang inuk
kita. etela emua ari koong, maka ermainan imulai lagi
engan mengii Î luang milik kita, maing-maing engan Î iji ari
c

iji yang aa i luang inuk kita. imulai ari luang yang terekat
engan luang inuk, ila tiak mencukui maka luang lainnya
iiarkan koong an elama ermainan tiak ole iii.
Ô‘ [
aing menggunakan mainan yang teruat ari kayu erentuk
kerucut an tali.

-ara ermain:
Memainkannya aala engan memutarnya, engan cara melilitkan
tali aa ujung kerucut, kemuian ilemarkan ke awa amai tali
tertarik an gaing erutar. ›emaran juga ole iarakan ke gaing
lain agar terjatu. iuat lingkaran untuk arena melemarkan gaing.
aing yang erutar tiak ole keluar ari lingkaran tereut.
aing yang erutar aling lama aala emenangnya.
ë‘ 
ermainan ekel menggunakan ola erwarna-warni yang teruat ari
karet an iji erentuk kuu yang teruat ari kuningan.
-ara ermain:
etela menentukan giliran iaa yang mulai lei ulu, ermainan
imulai engan melemarkan ola keata an mengamarkan iji.
etela ola memantul ekali, ola aru iamil kemali. emuian,
emain aru mengamil atu er atu iji yang teramar ecara
langung. etela teramil emua, iji iamarkan kemali an
iamil kali ini ekaligu ua ua iji.
egitu elanjutnya amai
ejumla iji yang imainkan. etala mengamil iji ecara langung
eleai, maka kini emain aru mengua iji menjai entuk
tertentu eelum iamil. rutan oiinya aala it entuk eerti
kuri, ro kealikan oii it, cin ingkatan licin yaitu oii miring

tana aa intik i ermukaan iji an eng ingkatan oeng yaitu
oii miring engan aa intik i ermukaan iji.
iji yang
iergunakan umumnya erjumla amai c iji. emain akan
keilangan gilirannya aaila ola memantul lei ari ekali, tiak
aat menangka ola, lua mengua ala atu iji menjai oii
tertentu aat ua mencaai taa it, ro, cin atau eng, atau
menyentu iji lain aat mengamil iji yang aru iamil.
emenangnya aala yang mencaai taa aling tinggi.
è‘  # 
etak umet imainkan ole anyak anak.

-ara ermain:
atu orang emain yang kala akan menutu matanya aa ala atu
temat yang iangga eagai enteng, ementara yang lain mencari
temat untuk eremunyi. etela mengitung amai jumla
tertentu, maka mulaila emain yang menutu mata tereut mencari
tia orang yang eremunyi.
ila tela menemukan orang yang
eremunyi, encari ini aru ceat-ceat erlari ke enteng amil
menyeut nama orang yang ketauan eremunyiannya.
egitu juga
engan anak yang ketauan, karena ila erail lei ulu
menyentu enteng, maka aa taa elanjutnya ia tiak akan jaga.
nak lain yang eremunyi aat ula menyentu enteng agar tiak
jaga aa taa elanjutnya, aalkan tiak ketauan engan encari.
etela emua tela ketauan eremunyiannya, maka encari akan
c

t t li 


 t
  li
 t is
i l  i  t sl st
  

i t 
is t j
i
i l il t
i
i ti
 sil l i
l i
t 
 il 
 t 
is t t t

l  sil i t l i
l 
 st
t tt s i si i tt
l
sisi l
 i
iljt
 
ÿ ‘ Y $ 
t j 
ii l 
 ti
 l
lt t
-  i:
t st   j t i
 i
 j sti l j 
il j  ti
i ti


t
ist l j  
i i
t  
 j ti  t i j  ti 
j
i j ti j l
 it j 

  ti
 j  sil
ist l
 j j
i j sljt
 ‘ [ "[ 

 i l si t  s
 

is t lsi ii
is
il
i l   i  t s i
j

i i is
i
l
c

-ara ermain:
nak-anak iagi menjai tim. etela menentukan tim mana yang
jaga, ermainan aat imulai. nggota tim jaga aru menjaga i
maing-maing gari yang tela itentukan an ole ergerak
eanjang gari tereut untuk menyentu anggota tim lawan. im
yang tiak erjaga eriri i gari yang aling ean an eruaa
meneroo gari-gari tereut an tiak ole amai terentu ole
tim yang jaga. etela erail meneroo gari aling akir, mereka
aru eruaa kemali ke temat ertama mereka mulai.
ila
erail, mereka akan menaatkan atu nilai. eangkan ila aa
anggota tim yang terentu erarti giliran erganti. im yang
terentu akan ertuga untuk menjaga. im yang menang aala
yang mengumulkan nilai aling anyak.
Α  
ermainan erkelomok yang teragi menjai tim.
-ara ermain:
Maing-maing tim menentukan entengnya, aat erua oon,
tiang, atau temok. Mereka eruaa menawan anggota tim lawan
agar aat mereut enteng lawan. ermainan imulai engan ala
atu anggota keluar ari enteng, maka anggota tim lawan akan
eruaa menyentu orang tereut. etai anggota tim ertama aat
langung menyerang engan eruaa menyentu emain yang keluar
tereut egitu ula engan tim lawan. ntuk menginari ientu,
mereka aat kemali ke enteng maing-maing. iaa yang
terentu akan itawan i enteng lawan. eman atu tim aat
eruaa menyelamatkan teman-teman yang tertawan engan
menatangi enteng lawan an menyentu teman-temannya, tetai
tentu aja tiak ole terentu lawannya. aru aa anggota tim yang
menjaga entengnya.
ila enteng lawan tiak aa yang menjaga,
maka emain aat menyentu enteng tereut yang erarti tim
tereut menjai emenangnya.


å‘ 
aat igunakan kaur untuk menggamar arena yang akan
igunakan untuk ermain. rena erentuk kotak-kotak, aa atu
kotak an kotak yang teragi engan gamar etenga lingkaran
aa agian ata yang menyeruai gunung. a ula arena ermain
yang erentuk kotak-kotak eerti jaring-jaring kuu.
-ara ermain:
ia anak mengamil atu kecil an eruaa melemarkan ke arena,
mulai ari kotak yang ertama. ›alu anak akan erjinjit mauk ke
alam kotak-kotak tereut. etala erail amai ujung, anak akan
eruaa kemali ke temat aal, amil memungut atu miliknya
aa kotak eelum kotak yang teraat atu miliknya. iliran akan
erganti ila aat anak erjinjit, ia menyentu gari atau ala
melemarkan atu. etela erail menematkan atu amai ujung,
ia akan menaatkan intang. imana intang iletakkan, itentukan
engan melemarkan atu ke kotak yang iinginkan. otak yang
teraat intang miliknya tiak ole iinjak ole lawan-lawannya
eingga akan menyulitkan lawan. nak yang aling anyak
menaatkan intang aala emenangnya.

‘ " 
-ara ermain:
ב imainkan ua orang atau lei
ב Menggunakan roerty layaknya orang eragang timangan,
agangan, uang mainan
ב ›ei anyak menggunakan ialog
ב mumnya imainkan anak eremuan, walauun aa
engemangannya aat juga meliatkan laki-laki.
c‘r%0 r&
-ara ermain:
ב imainkan ekelomok anak
ב iak anyak menggunakan roerty
ב iiringi nyanyian !jamuran gege´
c

ב Mengutamakan gerakan melingkar layaknya jamur


ב mumnya imainkan ole anak eremuan
cc‘r
-ara ermain:
ב imainkan ole ekelomok laki-laki
ב Menggunakan "kua-kuaan¶
ב iiringi nyanyian an gerakan
cÔ‘" % &
-ara ermain:
ב imainkan ole ua orang atau lei
ב Menggunakan roerty kuri, meja, an erlengkaan ertama
lainnya.
ב Mengutamakan ialog
ב emain laki-laki atau eremuan atau camuran.
cë‘  % &
-ara ermain:
ב imainkan ole ekelomok ear anak, teraat eaang anak
yang memerankan engantin laki-laki an engantin eremuan.
ב eraat eraga orang tua memelai an ean
ב iiringi muik-muik eerana, nyanyian, an ialog-ialog
ב
ia ielingi gerakan-gerakan atau tarian.

aa raktiknya, jeni-jeni ermainan tereut aat


ikemangkan lagi menjai lei ervariai.


‘  
ktrakurikuler aala kegiatan eniikan i luar mata elajaran
an elayanan koneling untuk memantu iwa euai engan keutuan,
oteni, akat, an minat mereka melalui kegiatan yang ecara kuu
ielenggarakan ole eniik an tenaga keeniikan yang
erkemamuan an erwenang i ekola.


Muatan egiatan ktrakurikuler


c.‘ rogram keagamaan
.‘ elatian rofeional
.‘ rganiai iwa
.‘ Rekreai an waktu luang
.‘ egiatan kulturaluaya
.‘ rogram erkemaan
Î.‘ rogram live in exoure, yaitu rogram yang engaja irancang
untuk memerikan keematan keaa iwa untuk menyingka nilai-
nilai yang erkemang i mayarakat.
ungi egiatan ktrakurikuler
c.‘ engemangan, yaitu fungi kegiatan ektrakurikuler untuk
mengemangkan kemamuan an kreativita iwa euai engan
oteni, akat, an minat mereka.
.‘ oial, yaitu fungi kegiatan ektrakurikuler untuk mengemangkan
kemamuan an raa tanggung jawa oial iwa.
.‘ Rekreatif, fungi kegiatan ektrakurikuler untuk mengemangkan
uaana rilek, menggemirakan an menyenangkan agi iwa yang
menunjang roe erkemangan.
.‘ eriaan karir, fungi kegiatan ektrakurikuler untuk
mengemangkan keiaan karir iwa.
egiatan ektrakurikuler angat enting alam eniikan nilai
karena alm kegiatan tereut iwa menaatkan engalaman ecara
langung, terliat ecara aktif alam kegiatan tereut an menyeiakan
cuku waktu iluar jam efektif elajaran, eingga eniikan nilai lei
terakomoai melalui kegiatan ektrakurikuler.ü
‘  !      
  

ڑ aktor enukung ermainan raiional alam ktrakurikuler i 
neka ermainan traiional iuulkan ijaikan eagai kegiatan
ektrakurikuler aa ekola etiaknya ermainan traiional aat
ierkenalkan ejak ekola aar, guna meream amak eruaan
eraaan yang cenerung keara negatif.
anyak ekali faktor yang
menukung engaaan kegiatan ektrakurikuler ermainan traiional i
ekola aar, antara lain:
c.‘ eagai alat engemangan emua oteni yang imiliki anak
eerti yang tela ijelakan i ata awa ermainan traiional
memiliki anyak manfaat agi anak, eerti mengaa kemamuan
otak, kemamuan memuat trategi, ika mua eroialiai, an
memangun # an eagainya.
.‘ eagai arana eniikan
ermainan traiional alam ektrakurikuler i ekola aar elain
eagai arana iuran juga eagai arana eniikan.
.‘ eagai arana iuran
ermainan traiional ia menjaikan iuran agi anak.
.‘ eagai ala atu uaya eletarian eninggalan uaya
engan mauknya ermainan traiional ke ekola juga ekaligu
mengantiiai munanya aneka ermainan yang merakyat an
meniik itu. eiring engan kemajuan aman, tereut memawa
amak terkikinya aneka ermainan traiional, kalauun aa anya
eikit ekali yang mai memainkannya. erlu agi kita untuk
meletarikannya, mengingat itu emua termauk traii uaya
eninggalan nenek moyang teraulu. elain itu erlu juga
itanamkan keaa generai iawa kita tentang erlunya
eletarian ail eninggalan nenek moyang yang teraulu untuk
ijaikan eagai uaya.


.‘ iak memutukan iaya tinggi


ntuk memainkan ermainan traiional, tiak memutukan iaya
tinggi karena anya memakai alat ermainan eerana tetai enu
makna meaningful. ika i ekola ua aa ektrakurikuler
ermainan traiional, maka ara orang tua tiak erlu lagi
mengeluarkan iaya maal untuk memerikan ermainan moern
eerti ' , ll aa anaknya.
.‘ anya korelai antara ermainan traiional engan maa lalu guru

ear kemungkinan awa maa kecil guru mai emat ermain
engan aneka ermainan traiional yang ekarang mulai una.
ntuk itu, alam engaaan ektrakurikuler ermainan traiional
cuku mua karena aa umer langung yang erengalaman yaitu
guru itu eniri.
neka ermainan traiional tereut memiliki nilai filoofi yang
angat tinggi emi memuuk raa keeramaan. ilai uaya traiional
an raa oial yang aa aa mayarakat kian lama emakin terii ari
keiuan mayarakat terutama untuk anak-anak. Mengantiiai al itu
anak-anak aa uia ekola terutama aa tataran enaknya ua
ierkenalkan ermainan traiional. engan egitu keuayaan an raa
oial yang tinggi aat imiliki anak-anak ejak ini. ntuk mewujukan
al itu ietia ekola, ina eniikan aru menjalin kerjaama
engan ina ariwiata agar muatannya lei terola teraa anak iik,

ڑ aktor engamat ermainan raiional alam ktrakurikuler i 


amatan ari realiai engaaan ermainan traiional eagai
kegiatan ektrakurikuler antara lain:
c.‘ ›arangan ari orang tua. Mungkin eagian orang tua takut anak-anak
mereka terluka, kotor atau kulit anak menjai terakar karena ermain i
laangan teruka. . ailnya, anyak orang tua yang memerikan mainan
elektronik yang iukai anak. aaal ermainan ini cenerung memuat
anak ulit eroialiai eingga anak menjai emalu, enyeniri an
iniviualiti. uga makin anyak anak menjai oeita karena kurang


ergerak. etai al tereut mungkin terjai aa keluarga yang moern
an terlalu memanjakan anaknya. nggaan orang tua yang erenaat
awa anak yang terlalu anyak ermain akan memuat anak menjai
mala ekerja an oo. nggaan ini kurang nijakana karena eeraa
ali ikologi mengatakan awa ermainan angat ear engarunya
teraa erkemangan jiwa anak.
.‘ elakanaan i laangan akan ulit ekali terealiai engan aik jika ari
iak ekola guru an keala ekola tiak menukung aanya
ektrakurikuler ini. ai emua iak ekola earunya komak alam
menukung terlakananya kegiatan tereut.
.‘ eratanya laangan i kota-kota ear, mialnya jika utu tiak
memiliki laan yang cuku lua ementara anyak ermainan yang
memerlukan arena yang lua.

ڑ mlementai ermainan raiional alam ktrakurikuler i 


Maraknya ermainan emacam , inteno, $-ox, an
ejeninya, memuat anak-anak aat ini tak lagi mengenal ermainan
traiional eerti etak umet, galain, amu, entengan, lomat tali,
cutik, congkakakon, atau ekel. emakin emitnya ruang untuk
ermain agi anak-anak meruakan ala atu alaan mengaa ermainan
traiional yang ulu anyak imainkan i alaman ruma menjelang ore
kini kian teringgirkan.
elum lagi eranya engaru moerniai an
gloaliai erua aneka ermainan elektronik. ne raanya aat mainan
an ermainan traiional ka uaya noneia menjai aing manakala
mainan an ermainan traiional emakin menjau keairannya lantaran
kian terluakan.
eerti yang ua ijelakan iata, ermainan-ermainan
traiional memiliki anyak nilai oitif, mialnya oialiai mereka
engan orang lain akan emakin aik karena alam ermainan imainkan
ole minimal anak. elain itu, alam ermainan erkelomok mereka
juga aru menentukan trategi, erkomunikai an ekerja ama engan
anggota tim. Memeri keeaan ecara eimang untuk anak ermain


erama teman-temannya aat memerikan nilai oitif.


ermain aat
menjai arana elajar an mengemangkan nilai # aa anak. etai,
tentu aja aru alam engawaan an memeri ataan waktu yang jela
agar tiak emua waktu igunakan untuk ermain.
emakin ulitnya menemukan anak-anak ermain ermainan
traiional aalagi i aera erkotaan, anak-anak lei cenerung
ermain alam ermainan yang terkean intan. eingga tiak tamak
raa kegotongroyongan atau erauaraannya. ika kini iuulkan
ermainan traiional imaukkan alam ekola alam entuk kegiatan
ektrakurikuler teraa angat teat, eanjang nilai-nilai yang aa i
elakang ermainan itu erguna untuk kemajuan atau meningkatkan aya
imajinai anak. ermainan traiional tentu memiliki nilai tertentu untuk
menumukan imajinai an raa ortivita erauaraan. %ang
terenting aala menanamkan nilai-nilai aa yang iutukan anak
ewaa ini. alau nilai-nilai menuju keaikan walauun ifatnya
traiional akan menama keekaan anak teraa keiuan oial
mayarakat ini.
Mengingat aatnya ean elajaran ekola, eingga iak
ekola eaiknyamemuat iwa tiak meraa terforir engan jeni
ektrakurikuler yang erifat memeratkan. ai, ragam ektrakurikuler
un iili yang enar-enar menyenangkan ekaligu meniik, yakni
ermainan traiional.
egiatan ektrakurikuler ierikan elama menit, engan
itemani guru enaming. ak ia iungkiri kalau ermainan
traiional meruakan arana eroialiai anak engan teman eaya an
juga arana melati eritung, i aming motorik alu an kaar.
Menurut ra Mayke ejaautra, Mi., lay teraiet an ikolog
ari ›emaga ikologi eraan niverita noneia, ermainan-
ermainan traiional iealnya itujukan agi anak uia amai kela
c- M. alau i awa uia , ikawatirkan anak elum aam.
enamingan guru alam ermainan traiional teta ierlukan.
i awal, guru aru mengenalkan keaa anak agaimana cara

ermainnya, aturan mainnya eerti aa, agaimana enggilirannya, an


eagainya.
ila anak ua aam, guru cuku mengawai ari jau an
egera menengai tana memerikan komentar-komentar yang
memojokkan. -uku katakan, !amu engin menang ya? ai kan enggak
egitu caranya.´
elain itu, elakanaan ermainan-ermainan traiional eaiknya
imainkan i luar ruang eingga anak ea eraktivita. anya aja,
aktivita ini eaiknya tak iakukan eagai elajaran alam kurikulum
ekola. eingga ektrakurikuler ermainan traiional menjai euatu
yang enar-enar ia inikmati anak. ai, tak erlu inilai, aalagi
amai memeani anak, emial kearuan mengafal ecara mati
mengenai aturan an al reme teme lainnya. Menilainya engan angka
jutru akan memuat ermainan traiional keilangan makna fun-nya.

ڑ roeur elakanaan ermainan raiional alam ktrakurikuler i 


ewaa ini mayorita anak egitu tertarik aa game yang erifat
iniviuali. aaal, ermainan traiional angat ermanfaat, i
antaranya mengemangkan kemamuan eroialiai karena elalu
imainkan erama-ama, mengaa kemamuan kognitif anak, ekaligu
melati kemamuan motorik kaar an motorik alu. elain itu, lewat
ermainan traiional anak un elajar ekerja ama an kejujuran.
aun roeur elakanaan ari ektrakurikuler ermainan traiional
i ekola aar ecara gari ear eagai erikut:
c.‘ egiatan ini iikuti ole eluru iwa mulai ari kela c-
.‘ engamilan jam i luar jam elajaran, mialnya eulang ekola
aa ari atu atau ari lain flekiel euai engan ekola
.‘ urai waktu ektrakurikuler menit ia lei ieuaikan engan
keaaanjeni ermainan
.‘ eelum ermain, guru memerikan aerei atau mengenalkan
agaimana aturan ermainnya
.‘ etika iwa ermain ermainan traiional guru anya mengawai
an menengai jika aa ereliian

.‘ i akir ermainan guru memerikan enjelaan makna ari ermaina


yang tela ilakukan erta memeri naiat awa tentu aja aa
ataan waktu yang jela kaan kita elajar an kaan ermain agar
tiak emua waktu igunakan anak untuk ermain.


Ê Ê


! 
 ewaa ini ermainan moern eerti  '  , ll
emakin marak. al ini eramak aa mulai unanya ermainan traiional
yang meruakan ala atu uaya eninggalan nenek moyang angaa. aaal
manfaat ari ermainan traiional angatla anyak ianingkan engan
ermainan moern. ermainan traiional aat mengemangkan emua oteni
yang imiliki ole anak an angat ereran agi maa tumu kemang anak.
ntuk itu iutukan engaaan ermainan traiional i ekola aar,
imana unia ermain memang tiak aat iiakan engan maa anak-anak.
ermainan traiional alam ekola ikema alam entuk kegiatan
ektrakurikuler. eingga ermainan traiional elain eagai arana iuran
juga eagai arana eniikan. novai eniikan melalui ermainan traiional
alam ektrakurikuler i iarakan menjai atu alternatif eletarian
eninggalan uaya ari nenek moyang erta menjai la atu uaya
engemangan oteni yang imiliki anak.
 ü "# 

amtini., anjung, uni, oari. .  [  ( 
0 0 akarta: eartemen eniikan aional.

Ratnawati, inta. .  )    ) . akarta: enerit


uku
oma.

unarti, ui., urwani, Rulli. . ) ) 0 *  
. akarta: lex Meia omutino.

&&&&&&&&&&&&&&. Î.    .


tt:www.ree.we.iiu-anakengaru-ermainan-aa-
erkemangan-anak.tm. nline. iake tanggal Mei c.
&&&&&&&&&&&&&&. å.  . tt:www.f-earc-
engine.comermainan-traiional-f.tml. nline. iake tanggal 
Mei c.
&&&&&&&&&&&&&&. . 0    .
tt:jonerf.worre.comÎÎcåeluang -kreatif-mainan-an-
ermainan -traiional. nline. iake tanggal Mei c.

oayu, eni, inanjar. c. ) ) . tt:newaer.ikiran-


rakyat.comrrint.?mi'eritaetail&i'ÎÎc. nline. iake
tanggal Mei c.

%uri, rief. . entingnya egiatan ktrakurikuler.


tt:ariefyuri.logot.comentingnya -kegiatan-ektrakurikuler.
tml. nline. iake tanggal Mei c.