Kepada : Semua GKB, KP BM/BI/SN/SEJ/GEO/PAI/KHB Perkara : JADUAL PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PMR

TAHUN 2011 OLEH : ENCIK IBRAHIM BIN DONGLAH(Penolong Pegawai Peperiksaan UPP, JPWPL) Ke SMK Taman Perumahan Bedaun Tarikh : 16.02.2011 ; 12.04.2011 ; 12.07.2011

Pesanan: Sila ambil tindakan terhadap perkara ini (Rujuk Borang PBS /LP1 / LP2/ LP3) 1. Pengurusan dokumen PBS 2. Pengurusan Fail Induk 3. Pengurusan Fail Matapelajaran PBS 4. Pelaksanaan PBS 5. Pemantauan PBS

Daripada : En Louren Abon

Borang PBS / LP1 PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH NAMA SEKOLAH MATA PELAJARAN NAMA PEMANTAU JAWATAN : : : : SMK TAMAN PERUMAHAN BEDAUN

1.PENGURUSAN DOKUMEN PBS 1.1 Buku Panduan / manual PBS yang dibekalkan oleh LPM disediakan 1.2 Sukatan Pelajaran (SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) disediakan

1

2

3

catatan

2. PENGURUSAN FAIL INDUK 2.1 Surat Pekeliling pelaksanaan PBS dari LP / JPN disediakan 2.2 Surat Pemberitahuan pelaksanaan PBS kepada ibu bapa / penjaga 2.3 Surat pemberitahuan pelaksanaan PBS kepada pelajar 2.4 Pembentukan Jawatankuasa PBS sekolah 2.5 Pembentukan Jawatankuasa Pemantau PBS 2.6 Pembentukan Jawatankuasa Kes Khas 2.7 Minit Mesyuarat Pentaksiran berasaskan Sekolah disediakan 2.8 Senarai Ketua Pentaksir Sekolah dan Pentaksir Sekolah bagi setiap mata pelajaran 2.9 Jadual Kerja Pelaksanaan PBS disediakan 2.1 Jadual Kerja Pelaksanaan PBS diedarkan kepada pentaksir 0 dan ditampal

1

2

3

catatan

3.PENGURUSAN FAIL MATA PELAJARAN PBS 3.1 Surat Pelantikan Pentaksir Sekolah disediakan 3.2 Ketua Pentaksir Sekolah memberi taklimat pelaksanaan PBS kepada Pentaksir Sekolah dan murid (rujuk perkara 2.3 dan 2.9) 3.3 Setiap calon mempunyai fail PBS (jika perlu)

1

2

3

catatan

4.PELAKSANAAN PBS 4.1 Pentaksiran berasaskan Sekolah dilaksanakan semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran (Buku Rekod Mengajar) atau aktiviti Kokurikulum 4.2 Penyediaan Borang Skor Individu (BSI) dan Borang Markah Induk (BMI) 4.3 Hasil Kerja / evidens pelajar

1

2

3

catatan

5.PEMANTAUAN PBS 5.1 Pengetua / Guru Besar / Penolong Kanan melaksanakan pemantauan 5.2 Evidens pentaksiran disimpan di tempat selamat

1

2

3

catatan

Tandatangan Pemantau

.................................................. ( )

Nota : 1 – tiada maklumat 2 – Kurang Lengkap / tiada mencukupi 3 – Lengkap / Mencukupi

Borang PBS/LP2

SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) NAMA SEKOLAH : SMK TAMAN PERUMAHAN BEDAUN

Bil 1.0

Perkara Jadual Kerja Pentaksiran Disediakan Diedarkan Dipamerkan Dipatuhi Prosedur Kerja Pentaksiran Disediakan Diedarkan Dipatuhi Pelantikan Pentaksir mengikut criteria Jawatankuasa Penyelaras Pentaksir Sekolah Ditubuhkan Bermesyuarat Minit mesyuarat disediakan Penyelarasan dibuat Carta organisasi Pemantau Sekolah Carta organisasi Pentaksir Sekolah Taklimat kepada calon dijalankan Makluman kepada ibu bapa / penjaga Pengendalian Pentaksiran Semasa Pengajaran dan Pembelajaran Di luar waktu pengajaran dan pembelajaran Borang Profil Individu (Borang Skor Individu) Dilengkapkan Difailkan Disimpan dengan selamat Borang Markah Induk Dilengkapkan Difailkan Disimpan dengan selamat Bahan Bukti (Dokumen / Evidens) Fail Pentaksir

Tiada : 0 Ada : 1 0 1

Catatan

2.0

3.0 4.0

5.0 6.0 7.0

8.0

9.0

10.0

Pita Audio/Video/CD (jika ada) Surat pekeliling Buku Panduan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Hasil Kerja Pelajar Buku Rekod Mengajar JUMLAH SKOR Terdapat Kes-Kes Khas Ada / Tiada Nota : a. Sekolah perlu lengkapkan Lampiran A – Senarai Semak PBS. b. Pemantau Luar perlu lengkapkan Lampiran A – Senarai Semak PBS sekali sahaja (untuk semua mata pelajaran) bagi setiap sekolah yang dipantau. NAMA PEMANTAU : ................................................ Tarikh

Tandatangan :................................................ : .................................

Borang PBS/LP3 PENYEDIAAN DOKUMEN / EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) JENIS-JENIS FAIL DAN ISI KANDUNGANNYA (pihak sekolah diminta menyediakan fail-fail dan isi kandungannya yang disenaraikan di bawah) Ada : /, Tiada : X

(A)

BUKU-BUKU PANDUAN PBS / MANUAL-MANUAL PBS Rujuk Senarai / Lampiran Buku Panduan PBS / Manual PBS (dibekalkan oleh LP)

(B)

FAIL UTAMA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Ia mengandungi dokumen-dokumen seperti di bawah ini dan hendaklah disimpan di dalam fail berkulit keras Dokumen Bil. 1,2,3,4 : digunakan pada setiap tahun kecuali ada hal-hal yang dipinda Dokumen Bil. 5,6,7,8,9,10,11,12,13 : disediakan bagi tahun semasa sahaja

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dokumen Pekeliling Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang dikeluarkan oleh LP Senarai/Lampiran Mata Pelajaran yang mempunyai komponen PBS Senarai/Lampiran Buku Panduan PBS / Manual PBS (dibekalkan oleh LP) Instrumen / Borang Pemantauan PBS Surat Pemberitahuan mengenai pelaksanaan PBS di sekolah Carta Organisasi Jawatankuasa Pelaksanaan PBS di sekolah Carta Organisasi Jawatankuasa Pemantau Dalaman PBS Sekolah Carta Organisasi Jawatankuasa Kes Khas PBS Sekolah Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kes Khas PBS Sekolah Jadual Pelaksanaan PBS / Pelan Tindakan PBS di sekolah Surat Makluman kepada pelajar / calon mengenai pelaksanaan PBS di sekolah Surat Makluman kepada ibubapa mengenai pelaksanaan PBS di sekolah Senarai Semak Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) – Lampiran A

(C)

FAIL INDUK – disediakan bagi SETIAP MATA PELAJARAN Ia mengandungi dokumen-dokumen seperti di bawah ini dan hendaklah disimpan di dalam fail berkulit nipis/keras Dokumen

Bil

1 2 3

Surat-Surat Pelantikan Sebagai Pentaksir Sekolah Bagi Mata Pelajaran Berkenaan Borang Markah Induk Bagi Mata Pelajaran Berkenaan Lain-Lain Dokumen Berkaitan Jika Ada

(D)

FAIL PELAJAR/CALON – disediakan bagi SETIAP MATA PELAJARAN Ia mengandungi dokumen-dokumen seperti di bawah ini dan hendaklah disimpan di dalam fail berkulit nipis/keras

Bil 1 2 3

Dokumen Borang Markah Individu Hasil Kerja Pelajar / Calon Folio Pelajar / Calon (jika ada)

(D)

JENIS-JENIS FAIL PELAJAR/CALON BAGI SETIAP MATA PELAJARAN FAIL PELAJAR / CALON – TINGKATAN 1,2,3 Fail ini disediakan bagi setiap pelajar Ia digunakan ketika pelajar berkenaan berada di Tingkatan 1 hingga ke Tingkatan 3 Mata pelajaran terlibat ialah : 1. KHB – 76 2. KHB – 77 3. KHB – 78 4. KHB – 79 5. PAFA 6. PeKA SAINS 7. PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) – BAHASA MELAYU 8. PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) – BAHASA INGGERIS FAIL PELAJAR / CALON – TINGKATAN 3 SAHAJA Fail ini disediakan bagi setiap pelajar Ia digunakan ketika pelajar berkenaan berada di Tingkatan 3 sahaja Mata pelajaran terlibat ialah: 1. UJIAN TILAWAH DAN HAFAZAN DAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH 2. GEOGRAFI 3. SEJARAH 4. Lain-lain mata pelajaran berkenaan FAIL PELAJAR / CALON – TINGKATAN 5 Fail ini disediakan bagi setiap pelajar Ia digunakan ketika pelajar berkenaan berada di Tingkatan 4 hingga ke Tingkatan 5 Mata pelajaran terlibat ialah: 1. PAFA 2. UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (ULBS) – BAHASA MELAYU 3. UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (ULBS) – BAHASA INGGERIS 4. PeKA KIMIA 5. PeKA BIOLOGI 6. PeKA FIZIK 7. PeKA SAINS 8. MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) 9. PeKA SAINS TAMBAHAN

10. REKA CIPTA 11. LUKISAN KEJURUTERAAN 12. Lain-lain mata pelajaran berkenaan FAIL PELAJAR / CALON – TINGKATAN 5 SAHAJA Fail ini disediakan bagi setiap pelajar Ia digunakan ketika pelajar berkenaan berada di Tingkatan 5 sahaja Mata pelajaran terlibat ialah : 1. PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV) 2. Lain-lain mata pelajaran berkenaan