Anda di halaman 1dari 14

NAMA:

NOR IZZAH BT SAMSUDIN


SITI HAJAR BT ABDULLAH SANI
KEMAHIRAN MENULIS

 Keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta


mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan
kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan
pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang
gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan
yang jelas dan kemas.
 Murid juga digalakkan menggunakan
kreativiti mereka untuk menghasilkan
penulisan bahan ilmu dan imaginatif
Hasil pembelajaran Huraian hasil Cadangan aktiviti
pembelajaran

8.0 -Memberikan contoh ayat


Menggunakan pelbagai tunggal dan ayat majmuk.
ayat dan wacana dalam Aras 1 - menulis perkataan dan
penulisan pelbagai jenis ayat dalam
Menulis perkataan , ayat bentuk peta minda
8.1 Membina dan menulis tunggal dan ayat majmuk
perkataan, ayat tunggal, berdasarkan topik yang Pantai
dan ayat majmuk diberikan

panas laut mandi

ikan angin

Contoh ayat:
-Kami berkelah di Pantai
Cahaya Bulan.
-Ramai oarang mandi dan
bersantai di pantai
Hasil pembelajaran Huraian hasil pembelajaran Cadangan aktiviti

Aras 2

i.Membina ayat majmuk  membina ayat majmuk dengan


daripada dua atau lebih ayat kata hubung
tunggal yang diberikan Contoh:
Kata hubung gabungan = dan,
lalu, tetapi, sambil
Contoh ayat:
-Dia berkata-kata
-Dia merenung wajah temannya
= dia berkata-kata sambil
merenung wajah temannya.
Aras3
i.Membina ayat majmuk
dengan kata hubung Menggunakan teknik kloz untuk
membina ayat majmuk dengan
kata hubung.
Contoh:
Tetamu itu bangun lalu turun ke
serambi
Hasil pembelajaran Huraian hasil Cadangan aktiviti
pembelajaran

8.2 Membina dan menulis Aras 1


ayat majmuk dalam i.Membina ayat tunggal Melukis peta minda untuk
sesuatu penulisan teks dan ayat majmuk membina ayat tunggal dan
tentang sesuatu tajuk berdasarkan tajuk ayat majmuk berdasarkan
tajuk.

Semoga
sihat
Bertanya Waktu
khabar balik
Surat
kepada
kawan

Tempat Klcc-suria
lawatan
Hasil pembelajaran Huraian hasil Cadangan aktiviti
pembelajaran
Aras 2
i.Membina perengan Membina ayat topik, ayat
dengan ayat tunggal dan huraian , dan ayat contoh
ayat majmuk untuk membantuk
perenggan
Aras 3
i.Menulis karangan prosa Menggunakan teknik
karangan berpandu
(rangsangan kata) bagi
menghasilkan karangan
naratif berdasarkan sesuatu
tajuk.

-Tajuk: sesat di hutan


-Contoh rangsangan kata::
- menggerunkan
-Panik
-Mencari jalan
-Bunyi unggas
-cengkerik
Hasil pembelajaran Huraian hasil pembelajaran Cadangan aktiviti
8.3Menulis perkataan Aras 1
dan ayat dengan i.Menulis perkataan dengan Latih tubi menulis perkataan
tulisan berangkai tulisan berangkai yang kemas yang diberi dengan tulisan
yang kemas dan cantik berangkai yang kemas dan
cantik

Aras 2
i.Menulis ayat dengan tulisan Mengedarkan contoh petikan
berangkai yang kemas dan cantik tulisan berangkai
 menyalin ayat dengan
Aras 3 tulisan berangkai
i.Menulis perengan dengan
menggunakan tulisan berangkai  Latih tubi menulis perengan
yang kemas dan cantik dengan tulisan berangkai yang
kemas dan cantik
Hasil pembelajaran Huraian hasil Cadangan aktiviti/nota
pembelajaran

8.4 Membina dan menulis Aras 1  Berbincang dan mencatat isi


ayat topik berdasarkan i.Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk
sesuatu perkara yang sesuai dengan berdasarkan pelbagai sumber.
tajuk  Membina peta minda bagi
ii.Membina ayat topik mengkonstruk ayat topik dan ayat
dan ayat huraian huraian berdasarkan isi yang telah
berdasarkan isi yang dikenalpasti tentang sesuatu tajuk.

ak
dikenalpasti tantang

as
em
m
t
sesuatu tajuk.

ja

n
ga
ah ikan

ga
ki

na
ka

in
em ir

bi

nd
d
kh end

wa

em

rta
Ka
M

Pe
Perkhemahan pengakap

Ayat topik : Peserta pengakap


mendirikan khemah
Ayat huraian : Mereka
bekerjasama mendirikan khemah
dalam kumpulan masing-masing
Hasil pembelajaran Huraian hasil Cadangan aktiviti/nota
pembelajaran
8.4 Membina dan menulis Aras 2
ayat topik berdasarkan i.Mengemukakan hujah Membuat sumbang saran
sesuatu perkara dan alasan yang sesuai bagi tujuan mencatatkan
dalam perenggan. hujah dan alasan yang sesuai
untuk membina perenggan
Aras 3
i.Membina perenggan  Menggunakan teknik
yang kohesif dengan ayat penyoalan kendiri (5W + 1H)
topik dan ayat huraian. untuk menulis isi sesuatu tajuk
bagi tujuan membina
perenggan yang kohesif.
-Siapa
- Mengapa
-Apa
-Bila
-Dimana
-Bagaimana
Hasil pembelajaran Huraian hasil Cadangan aktiviti/nota
pembelajaran
8.5 Mengenalpasti dan Aras 1
menggunakan penanda i.Memilih dan mengenal Menggunakan pelbagai
wacana yang sesuai pasti penanda wacana teknik imbasan bagi tujuan
dalam satu perenggan yang terdapat dalam teks mengenal pasti dan mencatat
atau antara perenggan yang dibaca . penanda wacana yang
bagi sesebuah karangan terdapat dalam teks
Aras 2
i.Menyambung ayat dalam
perenggan dengan  Menggunakan teknik kloz
penanda wacana yang bagi tujuan menyambung ayat
sesuai dalam perenggan dengan
penanda wacana yang sesuai.
Aras 3
i.menghubungkait idea Membuat perenggan bagi
antara perenggan dengan tujuan menghubungkait idea
menggunakan penanda antara perenggan dengan
wacana. penanda wacana.
Hasil pembelajaran Huraian hasil Cadangan aktiviti/nota
pembelajaran
8.6 Membina wacana yang Aras 1
sempurna bagi i. Mengenal pasti isi  Membuat peta minda bagi
keseluruhan karangan. yang sesuai sebagai mengenal pasti isi yang
kerangka penulisan. sesuai sebagai kerangka
penulisan.
ii. Mengenalpasti ayat  Mengklasifikasikan ayat
yang sesuai bagi yang telah dibina bagi
menghasilkan perenggan penganalan,
perenggan perenggan isi, dan
pengenalan, isi, dan perenggan penutup untuk
penutup. menghasilkan sebuah
karangan yang baik.
Aras 2
i. Membuat pelbagai  Menggunakan pendekatan
jenis perenggan proses untuk membuat
pendahuluan dan pelbagai jenis perenggan
perenggan penutup pendahuluan dan
yang bersesuaian perenggan penutup yang
dengan tajuk. bersesuaian dengan tajuk.
Hasil pembelajaran Huraian hasil Cadangan aktiviti/nota
pembelajaran
8.6 Membina wacana yang Aras 3
sempurna bagi i. Menulis sebuah  Mengaplikasikan teknik peta
keseluruhan karangan. karangan yang minda dan berdekatan
lengkap bersesuaian proses bagi tujuan menulis
dengan format. sebuah karangan yang
lengkap berdasarkan tajuk
berdasarkan peta minda