Anda di halaman 1dari 35

Pengumpulan Data

Kualitatif

Oleh

Mohd Kasim b. Basir


MPBP
Indikator
Ialah tanda atau satu menifestasi yang
menunjukkan sesuatu wujud

• Indikator Kuantitatif – Ditunjukkan dalam


angka, spt peratus, min….

• Indikator Kualitatif – Komen lisan,


pernyataan, perasaan, pendapat,
tanggapan, persepsi,……
Pengumpulan Data
• Sediakan jadual pengumpulan data
• Dapat kebenaran dari pihak yg terlibat
• Pilih sampel yang sesuai
• Kumpul data
Ciri Penyelidikan kualitatif
•Penyelidik adalah instrumen data dan
analisis yang akan dibuat
•Penyelidikan kualitatif melibatkan kerja
lapangan
•Penyelidikan kualitatif bersifat deskriptif
tentang peristiwa, manusia dan proses
•Penyelidikan kualitatif bersifat induktif
Penyelidik harus jelas tentang
• Lokasi dan persekitaran di mana pemerhatian akan

dibuat
• Responden- (Siapa yang akan diperhatikan dan
ditemubual)
• Peristiwa - (Tentang apa yang akan diperhatikan
ke atas responden)
• Proses - (keadaan atau peristiwa yang melibatkan
responden)
Empat kaedah utama pengumpulan data
kualitatif

• Pemerhatian
• Temubual
• Dokumen
• Imej
Beberapa perkara soalan temubual

• Soalanpembukaan - pengenalan
• Soalan pokok yang harus ditanya
• Soalan mencungkil
• Soalan eksploratif
• Soalan transisi
• dsb
Koleksi Data - Pemerhatian

1. Penyertaan Sepenuhnya (Complete


Participant)
Fungsi penyelidik tidak diketahui langsung oleh
sampel
Kebaikan – Penyelidik dapat mengalami pengalaman
sebenar dengan sampel (firsthand experience)

Limitasi – Penyelidik mungkin dilihat sebagai orang asing


Koleksi Data - Pemerhatian

2. Pemerhati Sebagai peserta (Observer as


participant)
Fungsi penyelidik diketahui oleh sampel.

Kebaikan – Penyelidik dapat merekod maklumat atau


peristiwa yang berlaku

Limitasi – Maklumat peribadi mungkin diperhatikan,


tetapi penyelidik tidak boleh melaporkannya
Koleksi Data - Pemerhatian

3. Responden Sebagai Pemerhati (Participant as


Observer )
Fungsi sebagai pemerhati kurang penting dibandingkan dengan
fungsi sebagai responden.

Kebaikan – Aspek yang luar biasa atau ganjil


boleh diperhatikan

Limitasi – Penyelidik mungkin kurang berkemahiran


berkomunikasi dengan sampel atau kurang
mahir membuat pemerhatian
Koleksi Data - Pemerhatian

4. Pemerhati Sepenuhnya (Complete Observer )


Penyelidik membuat pemerhatian tanpa menyertai
sampel

Kebaikan – Berguna untuk meneroka topik yang mungkin


kurang selesa dibincangkan dengan sampel

Limitasi – Sesetengah subjek kurang selesa dan rappo


sukar diperolehi terutamanya kanak-kanak.
Fieldnote Pemerhatian
• Perhatikan dan catatkan segala pemerhatian –
Gunakan pemetaan, catatan ringkas, kekerapan
aktiviti tertentu.
• Fokuskan pada kata kunci, fokus pada aktiviti
tertentu
• Lihat sesuatu yang luar dari keadaan biasa
• Lihat pada seuatu perkara tertentu – gunakan
senarai semak untuk memandu aspek yang
difokuskan, kecilkan skop.
Koleksi Data - Temubual

Jenis Kebaikan Limitasi


• Bersemuka Berguna bila Menghasilkan maklumat
(Face to face) responden tidak dapat “indirect” mengikut
diperhatikan secara pandangan responden
langsung
Responden boleh Maklumat diperolehi
2. Melalui memberi maklumat lain bukan dalam situasi
Telefon seperti latarbelakang yang sebenar
sejarah, dsb
Membolehkan • Kehadiran penyelidik
3. Temubual menimbulkan “bias”
penyelidik mengawal
Dlm. arah penyoalan kepada responden.
Kumpulan • Sesetengah responden

kurang berkerjasama
Temubual
• Darjah kebebasan
– Tidak formal, temubual tidak berstruktur
(Contohnya perbualan dalam bilik darjah)
– “Open-ended”, temubual spara berstruktur
(perbualan yang terarah)
– Formal, temubual berstruktur (tinjauan dalam
bentuk verbal, untuk pengesahan)
Temubual tak formal
• Tidak dirakamkan dalam audio tape
• Tidak dijadualkan secara formal – berlaku
secara spontan dalam bilik darjah
• Boleh dilakukan dalam bilik darjah,
catatan dibuat
• Untuk menjawab Who, what, where,
when, why, how
Temubual secara formal
• Dirakamkan dalam audio tape
• Dijadualkan
• Di luar waktu pembelajaran – satu aktiviti
penyelidikan yang dirancangkan
• Boleh dilakukan secara individu atau
secara kumpulan
Temubual secara formal
• Digalakkan dalam bentuk open -ended
(elakkan respon ya / tidak)
• Rakam dalam audio tape – Tempat yang
tertutup
• Sampel purposive – mewakili ciri yang
ingin dikaji
• Buat catatan juga
• Transkripkan temubual
Temubual Dalam Kumpulan
• Kaedah kualitatif untuk mengkaji kumpulan atau
sub kumpulan
• Memberi maklumbalas yang cepat
• Mengkaji sub kumpulan untuk sesuatu ciri
tertentu
• Memerlukan kemahiran penyelidik
Persediaan temubual
- Buat bacaan awal, skop, apa yang
harus ditanya, teori, maklumat awal
(penting)
- Bina objektif
- Tentukan siapa yang harus ditemubual
- Jadual
- Bina garis panduan temubual
Soalan temubual

• Terbuka / tertutup
• Meneroka
• Memandu
• Pengesahan
Merekod temubual

• Rakaman audio
• Catatan Tambahan
• Transkripsi
Transkripkan
temubual
Koleksi Data - Dokumen

Jenis Kebaikan Limitasi


• Membolehkan • Maklumat mungkin sulit
penyelidik mendapat untuk pengetahuan
maklumat dalam awam
Dokumen seperti perkataan / isi hati / • Kadang-kadang
pemikiran responden prosedur
minit mesyuarat,
menyukarkan penyelidik
akhbar, jurnal
• Maklumat boleh mendapatkan maklumat
peribadi, refleksi
diakses bila-bila tanpa • Maklumat mungkin harus
diari, surat, dsb. menggangu responden di imbas (scan) ke dalam
komputer sebelum boleh
• Menjimatkan masa digunakan.
untuk membuat • Bahan kadangkala tidak
transkripsi lengkap
• Maklumat yang diperolehi
tidak asli atau tidak tepat
Koleksi Data – Bahan Audio Visual

Jenis Kebaikan Limitasi


• Data yang tidak • Mungkin sukar dianalisis
menggangu responden.
• Kadangkala sukar
Gambar foto, tape • Memberi peluang kepada diperolehi apabila ianya
video, objek-objek responden berkongsi melibatkan koleksi
seni (art objects) pengalamannya secara individu untuk tontonan
perisian komputer, realiti umum
filem, dsb.
• Dapat memberi lebih • Kehadiran penyelidik
tumpuan secara visual mungkin memberi kesan
kepada responden. Timbul
bias.
Penulisan yang terbuka
(Open ended)

• Dalam bentuk jurnal, penulisan esei,


refleksi
• Mungkin terbatas kerana keupayaan
sesetengah responden menulis
Koleksi Data
• Perlu difahami bahawa dalam kebanyakan kes
kaedah pengumpulan data digabungkan.

• Ini bermakna ianya boleh melibatkan semua


kaedah pengumpulan data atau beberapa

• Pada setengah keadaan sesuatu kaedah adalah


paling utama dan pada keadaan yang lain ianya
menjadi kaedah untuk mendapatkan data
sokongan sesuatu ciri yang dikaji.
Triangulasi
• Berbagai sumber data

• Berbagai tempat koleksi data

• Beberapa penyelidik

• Sekurang-kurangnya ada tiga jenis data untuk


membuat justifikasi sesuatu ciri
Triangulasi
• Kaedah meningkatkan kesahan dan
kebolehpercayaan penyelidikan

• Meningkatkan ketepatan pentafsiran

• Mengesahkan data yang diperolehi adalah


benar dan bukan secara kebetulan sahaja
Triangulasi
Contoh:
1. Kumpul data dari 2. Temubual dengan
berbagai sumber pelajar, guru, pengetua
2. Kumpul data dari 3. Temubual &
berbagai Pemerhatian ke atas
golongan pelajar
3. Kumpul data dari
berbagai sumber 4. Menyemak rekod
dari berbagai pelajar, temubual guru
golongan dan memerhatikan
pelajar
Triangulasi
Koleksi Data Berbagai
Strategi

Berbagai Data Dari


Jenis Data Berbagai Sumber

Triangulasi mengukuhkan justifikasi


penyelidik ke atas sesuatu ciri yang dikaji
Jadual Pengumpulan Data
Soalan Aspek Instrumen Catatan/
Kajian dikaji (kumpulan
Sasaran)
1. Sejauh a) Soal selidik
manakah
a) temubual a)Peserta kursus
peserta b)
berjaya b) Pemerhatian b) Pemerhatian
mencapai c) Proses
objektif pengajaran
d)
program

3. ……… Soal selidik


a), b, c a)…….
4. ……..
a), b, c
Lampiran A

Panduan Temubual
Lampiran A1
Panduan Temubual

Soalan Aspek Soalan Soalan- catatan


penilaian tema soalan

1.
Lampiran B

Pemerhatian
Lampiran B1

Contoh senarai semak


Situasi Pembelajaran Dalam Bilik darjah

Aktiviti Kekerapan
Pelajar memberi mengajukan soalan
Guru memberi respon
Guru menyibarkan soalan
Layanan guru kepada pelajar yang pandai
Layanan guru pada pelajar kurang pandai
Guru membincangkan jawapan pelajar
Guru merumuskan jawapan