P. 1
DOA MAULID NABI

DOA MAULID NABI

|Views: 2,218|Likes:
Dipublikasikan oleh Shamsul Kamal Hj Maamor

More info:

Published by: Shamsul Kamal Hj Maamor on Feb 12, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

DOA MAULID NABI

Dipetik dari: http://www.facebook.com/shamsulkamalhj.maamor?ref=name#!/notes/al-asyairah-al-syafii/doa-
maulid-nabi/!"#$%!&'&""()
م
ِ
ي
ْ
حِ ر
ّ
لا ن
ِ
م
َ
ح
ْ
ر
ّ
لا ه
ِ
للا م
ِ
س
ْ
ب
ِ
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemuah, lag! Maha Penga"!h
#
$
م
ّ
%
َ
&
'
()
َ
#
ِ
ي
*
+
َ

َ
- َ .
ْ
/
ِ

َ
0
َ
م
ْ
ل
*
+
َ
0
َ
1* 2
َ
م
ّ
3
'
ل
ّ
لا 4ن
َ
ي
ْ
م
ِ
ل
َ
(5
َ
ل
ْ
ا 6
*
/
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل ِ #
'
م
ْ
%
َ
ل
ْ
ا
7
'
8
ِ
9
ْ
:
َ
س
ْ
;
َ
ن
ْ
م
ّ
&
ِ
م
ْ
<
'
(;
ّ
=
ِ
0
َ
ه
'
للا (>
َ
ل
َ
5
َ
8
َ

َ
ي
ْ
5 ِم
َ
8
ْ
?
َ
ه
ِ
@
ِ
%
ْ
2
َ
0
َ
ه
ِ
ل ِA ,ل
َ
- َ 0
َ

ِ
;
ْ
ر
ِ
B
َ
ل
ْ
ا C
*
@
ِ
>
ّ
لا اD َ E َ F
ِ
&
َ
ر
ْ
%
'
ب
ِ
م
ّ
3
'
ل
ّ
لا 4ه
'
:
َ
G
َ
?
ْ
/
َ
0
َ
ه
'
:
َ
م
َ
ح
ْ
/
َ
ه
ِ
للا ن
َ
&
ِ
9
ْ
8
'
ر
ْ
;
َ
0
َ

'
:
َ
- َ (HَIَ

ِ
: ِ&
ّ
?
'
/
ِ

َ
Jِ ن
ْ
&
ِ
(>
َ
ل
ْ
5
َ
8
ْ
=
ِ

ِ
;
ْ
9
ِ
Kَل
ْ
ا ه
ِ
L
ِ
3
َ
>
ْ
&
َ

َ
- َ 4ن
َ
ي
ْ
B
ِ
ل ِ(س
ّ
لا ه
ِ
ب
ِ
(%
َ
2
ْ
?
َ
0
َ

ِ
ل ِA0
َ

C
ْ
G
ِ
(>
َ
:
َ
>
َ
س
ِ
ل
ْ
?
َ
1ْ م
ِ
5
ْ
:
َ
+
ْ
ا0
َ

ِ
M ِر
َ
&
ْ
N
'
C
ْ
G
ِ
ا#
O
P
َ
()
َ
ر
ْ
Q' ح
ْ
ا0
َ

ِ
: ِ&
َ
ر
ْ
ح
'
1
ِ
;
ْ
D َ ب
ِ
()
َ
ر
ْ
:
'
+
ْ
ا0
َ

ه
ِ
@
*
ح
'

َ
- َ م
ّ
3
'
ل
ّ
لا (>
َ
:
ْ
&
ِ
?
َ
0
َ

ِ
: ِ- َ (R
َ
0
َ
ه
ِ
: ِ>
ّ
س
'
ب
ِ
ن
َ
ي
ْ
B
ِ
س
*
م
َ
:
َ
&
'
(>
َ
ي
ِ
ح
ْ
?
َ
0
َ

ِ
M ِر
َ
S
ْ
)
'
0
َ
ه
ِ
حِ #
ْ
&
َ

C
ْ
G
ِ
ه
'
5
َ
&
َ
(>
َ
ل
ْ
T
ِ
)
ْ
?
َ
0
َ
4(3
َ
ل
'
J' #
ْ
;
َ
ن
ْ
&
َ
U' 0
ّ
?
َ
ه
'
)
ّ
V
ِ
G
َ
Fَ >
ّ
L
َ
ل
ْ
ا ه
'
5
َ
&
َ
(>
َ
ل
ْ
Jِ W
ْ
?
َ
م
ّ
3
'
ل
ّ
لا
َ

ِ
: ِ- َ (م
َ
8
َ
0
َ

4(3
َ
م
'
ح
َ
ر
ْ
:
َ
G
َ
X
ِ
Y ِZ[َ ل
ْ
ل ِ \
'
HَQْ ;
َ
]
َ
9
ْ
;
َ
(>
َ
م
ْ
ح
َ
/
ْ
ا0
َ
4(3
َ
ل
'
T
ِ
>
ْ
;
َ
ن
ْ
&
َ
U' 0
ّ
?
َ
ه
'
)
ّ
V
ِ
G
َ
4(E َ /
ِ
9
ْ
S
'
^
'

ه
'
>
ْ
- َ _0
َ
`
َ
>
ْ
- َ ن
َ
ي
ْ
ل ِG
ِ
(a َل
ْ
ا ن
َ
&
ِ
(>
َ
ل
ْ
5
َ
L
ْ
M
َ
_0
َ
4F
$
>
َ
+
َ
1* <
'
C
ْ
G
ِ
ه
'
M
َ
/
َ
(;
َ
N
ِ
(>
َ
^
ْ
N
'
/
ْ
ا م
ّ
3
'
ل
ّ
لا

'
ب
َ
9
ْ
)
'
b ' F
ِ
ب
َ
9
ْ
:
ّ
لا cِdم
َ
ب
ِ
e
َ
ل
ْ
س
َ
P
َ
_=
ِ
#
O
ح
َ
?
َ
اD َ E َ (>
َ
س
ِ
ل ِL
ْ
&
َ
CG
ِ
1ْ 5
َ
L
ْ
M
َ
_0
َ
4F
$
>
َ
+
ِ
/
َ
#
ْ
^
َ

F
ِ
ي
َ
f
ِ

َ
ل
ْ
ا F
ِ
>
َ
س
ّ
لا CG
ِ
(>
َ
5
َ
&
َ
g
َ
(<
َ
ه
'
)
ّ
=
ِ
م
ّ
3
'
ل
ّ
لا 4ه
'
ب
َ
9
ْ
ي
'
- ' h
ِ
ر
َ
H
ِ
a ْم
َ
ل
ْ
ا cِAW
َ
ر
ِ
ب
ِ
i
َ
ر
ْ
:
َ
+
َ
0
َ

g
j
ا9
َ
Jْ =
ِ
k
ه
'
للا م
'
3
'
م
َ
حِ /
َ
F
ِ
- َ (س
ّ
لا l
ِ
D
ِ
E َ 6
َ
ا9
َ
m َ م
ْ
3
'
&
ْ
ر
ِ
%
ْ
M
َ
nG
َ
4(3
َ
ل ِo ْ&
ِ

َ
=
ِ
U
ِ
9
ْ
2
'
9
'
ل
ْ
ا ن
ِ
- َ c'dp
َ
Kَل
ْ
ا م
'
3
'
5
َ
>
َ
&
َ

1
$
م
َ
5
َ
ل ِ (>
َ
Kْ G
*
0
َ
0
َ
4/
ِ
9
ْ
@
'
K'ل
ْ
ا 6
ِ
(%
َ
2
ْ
?
َ
ن
ْ
&
ِ
()
َ
ر
ْ
2
ِ
اb َ=
ِ
(>
َ
م
ْ
ح
َ
/
ْ
ا م
ّ
3
'
ل
ّ
لا 4(3
َ
ل
َ
p
ْ
G
َ
0
َ

َ
;
ْ
ر
ِ
<
ِ
اb َ `
َ
Y ِqr
َ
(>
َ
ل
ْ
5
َ
8
ْ
ا م
ّ
3
'
ل
ّ
لا 4/
ِ
9
ْ
E ' #
s
لا ر
*
م
َ
&
َ

َ
- َ l
'
(>
َ
+
َ
,Kَ@
ْ
;
َ
t
$
ل ِ(2
َ

`
َ
: ِ- َ (u
َ
ب
ِ
(>
َ
ي
ِ
ح
ْ
?
َ
0
َ

َ
;
ْ
ر
ِ
<
ِ
اD ّ لا ن
َ
&
ِ
`
َ
Y ِZKَل ِ ]
ِ
9
ْ
ي
َ
ل ِ0
َ

َ
;
ْ
ر
ِ
<
ِ
(Iَ `
َ
Y ِdم
َ
5
ْ
>
َ
ل ِ0
َ

(>
َ
ل
َ
م
ْ
: ِJْ ا0
َ

َ
ي
ْ
ل ِ0
ْ
D ' [ْ &
َ
_0
َ

َ
ي
ْ
) ِ9
ْ
:
'
Hْ &
َ
ر
َ
ي
ْ
P
َ
(>
َ
G
ّ
9
َ
:
َ
G
َ
(>
َ
:
َ
ي
ْ
G
ّ
9
َ
M
َ
اb َ=
ِ
0
َ

َ
ي
ْ
ل ِ9
ْ
a 'Qْ &
َ

ن
َ
ي
ْ
5 ِم
َ
8
ْ
?
َ
ر
$
ي
ْ
[َ ب
ِ
`
َ
>
ْ
&
ِ
k
v ن
َ
ي
ْ
م
ِ
ل ِ(w
ّ
لا ر
ّ
Iَ (>
َ
H
ِ
<
ْ
ا م
ّ
3
'
ل
ّ
لا x yAz{v
م
َ
;
ْ
ر
ِ
B
َ
ل
ْ
ا Uَ 9
ْ
+
'
ر
ّ
لا اD َ E َ 1ْ 5
َ
8
ْ
ا م
ّ
3
'
ل
ّ
لا 4ن
َ
ي
ْ
م
ِ
ل ِ(+
َ

َ
)
ْ
#
s
لا l
ِ
D
ِ
E َ F
ِ
>
َ
:
ْ
G
ِ
ن
ْ
&
ِ
(>
َ
ل
ْ
5
َ
8
ْ
ا0
َ

|
ِ
9
ْ
ح
َ
ن
ْ
&
ِ
(>
َ
K
ِ
+
ْ
ا م
ّ
3
'
ل
ّ
لا 4(5
O
ي
ْ
G
ِ
/
َ
(&
O
(Kَ&
َ
F
ِ
&
َ

َ
K
ِ
ل
ْ
ا ]
َ
9
ْ
;
َ
ه
ِ
ب
ِ
(>
َ
^
ْ
N
'
/
ْ
ا0
َ
4(5
O
ي
ْ
H
ِ
Iَ (>
َ
ل
َ

4ا#
O
ب
َ
?
َ
(E َ #
َ
5
ْ
ب
َ
}
'
م
َ
w
ْ
)
َ
_ FO ~
َ
ي
ْ
> ِE َ FO ب
َ
ر
ْ
Iَ م
َ
ل
ّ
+
َ
0
َ
ه
ِ
ي
ْ
ل
َ
- َ ه
'
للا ,ل
ّ
2
َ
#
$
م
ّ
%
َ
&
'
`
َ
ي
*
@
ِ
)
َ

(>
َ
[ِ ;
ِ
(Qَ م
َ
ل ِ0
َ
4(>
َ
M ِ(3
َ
&
ّ
r
'
0
َ
(>
َ
Y ِdب
َ
r
َ
0
َ
ه
ِ
ب
ِ
(>
َ
ل
َ
ر
ْ
H
ِ
P
ْ
ا م
ّ
3
'
ل
ّ
لا 4ا#
O
P
َ
ه
ِ
Y ِا9
َ
ل ِ e
َ
%
ْ
M
َ
()
َ
ر
ْ
Q' ح
ْ
ا0
َ

4F
ِ
- َ (س
ّ
لا l
ِ
D
ِ
E َ CG
ِ
ر
َ
ي
ْ
[َ ل
ْ
ا اD َ E َ •ر
َ
8
ْ
?
َ
ن
ْ
م
َ
ل ِ0
َ
4(>
َ
ي
ْ
ل
َ
- َ €
ِ
9
ْ
K'%
'
ل
ْ
ا •0
ِ
b َ0
َ
(>
َ
ي
ْ
م
ِ
ل
*
5
َ
م
'
ل ِ0
َ

م
ْ
3
'
>
ْ
&
ِ
cِdي
َ
ح
ْ
r
َ
ا 4i
ِ

َ
ل ِس
ْ
م
'
ل
ْ
ا0
َ
ن
َ
ي
ْ
م
ِ
ل ِس
ْ
م
'
ل
ْ
ا0
َ
4i
ِ
(>
َ
&
ِ
‚ ْ م
'
ل
ْ
ا0
َ
ن
َ
ي
ْ
> ِ&
ِ
‚ ْ م
'
ل
ْ
ا \
ِ
ي
ْ
م
ِ
L
َ
ل ِ0
َ

ر
'
G
ِ
(P
َ
0
َ
4i
ِ
(8
َ
(%
َ
ل
ْ
ا Cf
ِ
(^
َ
0
َ
4i
ِ
ا9
َ
- َ #
ّ
لا 7
'
ي
ْ
L
ِ
&
'
7
j
;
ْ
ر
ِ
^
َ
`
َ
)
ّ
=
ِ
4i
ِ
ا9
َ
&
ْ
r
َ
ا0
َ

#
$
م
ّ
%
َ
&
'
()
َ
#
ِ
ي
*
+
َ

َ
- َ ه
'
للا ,ل
ّ
2
َ
0
َ

َ
ي
ْ
م
ِ
حِ ر
ّ
لا م
َ
ح
َ
/
ْ
?
َ
d;
َ
4i
ِ
(~
َ
ي
ْ
u
ِ
[َ ل
ْ
ا0
ْ
6
ِ
9
ْ
)
'
D s لا
]
j
n+
َ
0
َ
4g
َ
9
ْ
H'S
ِ
;
َ

ّ
- َ h
ِ
T
ّ
5 ِل
ْ
ا 6
*
/
َ
`
َ
ب
*
/
َ
g
َ
(%
َ
@
ْ
+
'

َ
ل
ّ
+
َ
0
َ
ه
ِ
@
ِ
%
ْ
2
َ
0
َ
ه
ِ
ل ِA ,ل
َ
- َ 0
َ

ن
َ
ي
ْ
م
ِ
ل
َ
(5
َ
ل
ْ
ا 6
*
/
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل ِ #
'
م
ْ
%
َ
ل
ْ
ا0
َ

َ
ي
ْ
ل ِ+
َ
ر
ْ
م
'
ل
ْ
ا ,ل
َ
- َ k
ه
ِ
ل ِA ,ل
َ
- َ 0
َ
ه
ِ
ي
ْ
ل
َ
- َ .
ْ
/
ِ

َ
0
َ
م
ْ
ل
*
+
َ
0
َ
1* 2
َ
م
ّ
3
'
ل
ّ
لاk
*aksudnya:
+,e-ala puji ba-i .llah/ 0uhan sekalian .lam/ 1a .llah! 2impahkan rahmat dan
kesejahteraan serta keberkatan ke atas pen-hulu kami/ *uhammad sallallahu3alaihi
wasallam/ dan ke atas keluar-a serta sahabatnya sekalian. *udah-mudahan/ .llah
menjadikan kami dan kamu sekalian daripada -olon-an yan- mendapat syafa3atnya dan
men-harapkan daripada .llah rahmat dan belas kasihan-4ya.
+1a .llah! Den-an kehormatan 4abi yan- mulia ini/ keluar-a dan sahabatnya yan-
berjalan di atas petunjuknya yan- lurus/ jadikanlah kami sekalian sebaik-baik umatnya/
tutuplah keaiban kami/himpunkanlah kami pada esok hari 56adan- *asyar7 di dalam
kumpulannya dan per-unakanlah lidah-lidah kami untuk memuji dan membelanya.
8idupkanlah kami dalam keadaan berpe-an- te-uh den-an sunnahnya/ selalu mentaatinya.
*atikanlah kami/ ya .llah9 dalam keadaan mencintainya dan termasuk di dalam
-olon-annya.
1a .llah! *asukkanlah kami ke dalam syur-a bersamanya kerana ba-indalah oran-
yan- pertama sekali masuk ke dalamnya. Dan turunkanlah kami ke dalam mahli-ainya
bersamanya/ kerana ba-indalah oran- yan- pertama turun ke dalamnya. :erilah kami rahmat
ketika dia memohon syafa3at untuk makhluk-makhluk/ lalu ;n-kau merahmati mereka.
1a .llah! :erilah kami peluan- men<iarahinya pada setiap tahun. =an-anlah ;n-kau
jadikan kami dari -olon-an oran- yan- lalai daripada men-in-ati-*u dan ju-a lalai
men-in-atinya/ walau sekejap.
1a .llah! =an-anlah hendaknya ada di majlis kami ini oran- yan- berdosa/ melainkan
;n-kay sucikan se-ala dosanya den-an air taubat dan ;n-kau tutupi keaibannya den-an
selendan- keampunan.
1a .llah! ,esun--uhnya ada di antara rakan-rakan yan- bersama kami pada tahun
yan- lalu/ tidak dapat men-hadirkan diri pada tahun ini kerana dihalan- oleh >adha?-*u.
,;*@A. .22.8 *;4BCBCDE D.8*.0 F; .0., *;D;F.
*aka jan-anlah ;n-kau sia-siakan mereka daripada mendapat pahala dan kelebihan
yan- ;n-kau kurniakan pada saat ini.
1a .llah! Dahmatilah kami menjadi ahli kubur dan berilah kami taufi> untuk beramal
soleh sepanjan- <aman.
1a .llah! =adikanlah kami oran- yan- sentiasa men-in-ati anu-erah-*u/ sentiasa
mensyukuri nikmat-*u dan sentiasa terkenan- saat pertemuan den-an-*C. 8idupkanlah
kami dalam keadaan sibuk melakukan ketaatan kepada-*C.
,ekiranya ;n-kau matikan kami/ maka matikanlah kami dalam keadaan tidak
terfitnah dan tercela dan sudahilah kami sekalian den-an kesudahan yan- baik.
1. .22.8! 8E4D.DE2.8 F.*E D.DE ,;A.2. *.B.* F;=.8.0.4
@D.4A-@D.4A 1.4A G.2E* 5" F.2E7
,elamatkanlah kami dari se-ala macam fitnah di dunia ini.
1a .llah! =adikanlah Dasul yan- mulia ini seba-ai 6emberi ,yafaat kepada kami dan
kurniakanlah kami den-an sebabnya/ kedudukan yan- tin--i di hari kiamat kelak.
1a .llah! :erilah kami minuman dari tela-a 4abimu. *uhammad sallallahu3alaihi
wasallam minuman yan- la<at yan- den-annya kami tidak akan merasa daha-a selama-
lamanya dan himpunkanlah kami di bawah panji-panjinya pada hari kiamat 56adan- *asyar7
1a .llah! .mpunilah kami/ den-an kemuliaannya di sisi-*u/ bapa-bapa kami/ ibu-
ibu kami/-uru--uru kami/ oran--oran- yan- empunya hak ke atas kami dan oran--oran- yan-
men-adakan majlis yan- baik pada saat ini serta sekalian mukminin dan mukminat/ muslimin
dan muslimat/ sama ada yan- masih hidup/ mahupun yan- telah menin--al dunia.
,esun--uhnya ;n-kau memperkenankan se-ala doa/ menunaikan se-ala hajat dan
men-ampuni se-ala dosa dan kesalahan/ Hahai 0uhan 1an- *aha 6en-asih dari se-ala yan-
men-asihani.
,emo-a .llah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan ke atas pen-hulu kami/
*uhammad sallallahu3alaihi wasallam/ keluar-a dan sahabat-sahabatnya. *aha suci 0uhan
kami/ 0uhan 1an- *aha *ulia dan *aha ,uci dari se-ala macam sifat kekuran-an. Ccapan
salam ke atas sekalian Dasul dan se-ala puji hanya ba-i .llah/ 0uhan sekalian alam.
1. .22.8! 2E*6.8F.42.8 D.8*.0/ F;,;=.80;D..4 D.4
F;:;DF.0.4 F; .0., =C4=C4A.4 F.*E/ 4.:E *C8.**.D
,.22.22.8C3.2.E8E H.,.22.* D.4 F;2C.DA.41..
DC=CF.4:
.l-Emam al-8afi< 3.bd al-Dahman 5#&&7/ Din-kasan ,irah 4abawiyyah/ ,elan-or: ,ofa
6roduction/ cet. "/ h. (#.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->