BIODATA SAIDINA HAMZAH BIN ABDUL MUTALIB R.

A PAHLAWAN TERBILANG

p NAMA

= p KETURUNAN = p LAHIR = p TAHUN LAHIR = p HUBUNGAN = p PAKAR = p GELARAN = = p DIBUNUH OLEH = p MAKAM = p PERANG =
p WAFAT

HAMZAH BIN ABDUL MUTALIB BIN HASYIM BIN ABDUL MANAF BANI HASYIM(GOLONGAN BANGSAWAN YANG DIHORMATI) MEKAH 570 MASIHI SAMA KELAHIRAN NABI MUHAMMAD S.A.W BAPA SAUDARA NABI MUHAMMAD S.A.W MEMANAH,BERBURU,MENUNGGANG KUDA ASADULLAH(SINGA ALLAH) KEBERANIAN HAMZAH,SAYYID AS-SYUHADA(PENGHULU SEKALIAN ORANG MATI SYAHID) MATI SYAHID ( PERANG UHUD )- TAHUN KE-3 HIJRAH WAHSYI NABI MUHAMMAD S.A.W BERASA SANGAT SEDIH MAKAM SYUHADA BERDEKATAN BUKIT UHUD PERANG UHUD DAN PERANG BADAR

BELIAU DIHORMATI DI KOTA MEKAH SEHINGGA SAHABAT KARIB NYA ABU JAHAL TURUT MENGHORMATI NYA.

Selainitu.A.SaidinaHamzahbanyakmembunuhmusuhdalamPerangU huddanmerupakanpemegangpanji-panjitentera Islam dantidakhairanlahbeliaumelindungiRasulullah S.W dalamPerangBadardariancaman orang Quraisy.berfoya foya.SIFAT PERIBADI SAIDINA HAMZAH BIN ABDUL MUTALLIB Beliaumempunyaisifatperibadi yang patut di contohi.CEKAL DAN PANTAS BERTINDAK.beliaujugaseorang yang BERANI DAN GAGAH.Beliaupernahmenyahutcabarandua orang tenteraMusyrikindalamPerangBadar.WajarlahbeliaudilantiksebagaiKetuaPeninjaupergerakanmusuhantaraMekahdan SyamsertapanglimadalamPerangBadar.Segalastrategiperangdanmelancarkanseranganterhadappihakmusuhsehingga memberikemenangankepadatentera Islam. .beliauseorang yangBIJAK MENGATUR STATEGI DALAM PEPERANGAN.BELIAUBERAKHLAK MULIAtidakpernahterlinatdenganabatjahiliyyah yang buruk.Contohnyaberzian.berjudi.Selainitu.

halanglah aku. Sikap beliau ini didorong oleh perasaan kasih dan cinta kepada Rasulullah SAW serta ke benaran yang dibawa oleh Rasullulah S. aku ialah pengikut Muhammad. Beliau memukul kepala Abu Jahal dengan busar panahnya hingga berlumuran darah. Pada ketika itu. . silakan! Telah jelas kepadaku bahawa Muhammad itu ialah Rasul Allah dan ajaran yang dibawanya adalah benar. beliau diberitahu tentang penghinaan itu oleh 2 orang wanita. Kalau kamu berani. Dalam perjalanannya pulang. Saidina Hamzah sangat marah dan mencari Abu Jahal yang sedang berbincang dengan pembesar Quraisy di Masjidil Haram. Demi Allah.W. Pengislamannya ini menyebabkan umat Islam semakin kuat dan dihormati. Kemudian beliau berkata: " Sesiapa yang berani menghalang dan mencabar aku. Oleh itu pemimpin Quraisy mulai gentar untuk terus menindas umat Islam sesuka hati mereka. Saidina Hamzah sedang berburu." Inilah bagaiman pengislaman Saidina Hamzah.A.PENGISLAMAN SAIDINA HAMZAH BIN ABDUL MUTALLIB Suatu hari Abu Jahal telah menghina dan mencerca Rasulullah SAW di Bukit Safa.

SUMBANGAN SAIDINA HAMZAH BIN ABDUL MUTALLIB .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful