PROSPEKTUS

MANUAL PROSEDUR
KER1A
SEKOLAH
MENENGAH
MALAYSIA

KATA ALU-ALUAN
KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
( Y.BHG. TAN SRI DATO' HAJI ALIMUDDIN BIN HJ. MOHD DOM )


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sej ahtera,

Manual Prosedur Kerja (MPK) merupakan dokumen yang sangat penting sebagai rujukan kepada para pemimpin
dan pengurus sesebuah institusi atau organisasi khususnya organisasi pendidikan. Justeru usaha menghasilkan
dokumen Manual Prosedur Kerja Sekolah Menengah yang dilakukan oleh PKPSM Malaysia ini merupakan
sesuatu yang sangat tepat dan begitu signifikan sekali kepada warga pemimpin baru sekolah menengah di
negara ini.

Pertambahan bilangan sekolah menengah saban tahun, penyerapan sekolah-sekolah agama bantuan kerajaan
dan pertambahan pengurus-pengurus muda sekolah menengah sekali gus memerlukan suatu bahan rujukan
mengurus sekolah yang standard dan sesuai digunakan
oleh semua pengetua tanpa mengira jenis sekolah yang mereka pimpin. Melaluinya, semua pengetua boleh
merujuk dan
mendapat panduan secara bertulis langkah-langkah tindakan yang perlu mereka lakukan dalam sesuatu aspek
pengurusan aktiviti
utama sekolah masing-masing.

Saya berharap semoga dengan terhasilnya dokumen penting ini, ia akan memberi manfaat kepada
semua pengetua baru dan lama dalam usaha mereka mengelolakan sekolah masing-masing. Saya pasti, mereka
akan berasa lebih yakin dan jelas untuk melakukan tindakan -tindakan yang perlu dan betul mengikut prosedur
yang ditetapkan. Dengan mengikuti sepenuhnya MPK ini, seseorang pemimpin sekolah akan bersikap lebih
profesional dan yang lebih utama ialah mereka akan sentiasa terkawal dan terpelihara daripada melakukan
tindakan-tindakan yang tidak perlu, tidak tepat dan tidak profesional.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada PKPSM Malaysia di atas kejayaan
menghasilkan dokumen
yang menjadi keperluan dan kehendak perkhidmatan awam melalui Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
Bilangan 8 Tahun 1991 ini.

Sekian, terima kasih.

(TAN SRI DATO' HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD DOM)
Ketua Pengarah PeIajaran MaIaysia,
Kementerian PeIajaran MaIaysiaKATA ALU-ALUAN
PENGARAH
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Persidangan Kebangsaan Pengetua
Sekolah Menengah Malaysia (PKPSM) kerana memberi peluang kepada saya menyampaikan
kata alu-aluan dalam Manual Prosedur Kerja (MPK) Sekolah Menengah ini. MPK merupakan
dokumen rujukan utama yang dapat membantu sesebuah organisasi atau jabatan berfungsi
dengan cekap dan berkesan. Keperluan, kandungan, tujuan dan faedah MPK telah dinyatakan
dengan jelas dalam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bilangan 8 Tahun 1991.

Justeru, usaha mewujudkan MPK Sekolah Menengah oleh PKPSM amat dialu-alukan.
Usaha ini adalah selari dengan hasrat Perkhidmatan Awam Malaysia memantapkan jentera
pentadbiran kerajaan dan seterusnya mempertingkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan.
Dalam kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas kepada
PKPSM yang telah berjaya menerbitkan MPK Sekolah Menengah. Penyediaan MPK memerlukan
perancangan yang teratur dan teliti.

Oleh itu saya percaya bahawa penyediaan dokumen penting ini dapat disempurnakan
berkat semangat kerja sepasukan yang tinggi dalam kalangan ahli PKPSM. MPK merupakan
proses mendokumentasikan secara sistematik fungsi dan objektif penubuhan organisasi, proses
dan peraturan kerja bagi membolehkan setiap anggota organisasi menjadikannya panduan dalam
menjalankan tanggungjawab masing-masing. Segala isi kandungan MPK perlu difahami dan
dihayati oleh semua anggota organisasi bagi mengelakkan kesilapan operasi dan implikasi
perundangan ketika menjalankan tugas.

Sebagai dokumen rasmi yang menjadi rujukan utama organisasi, MPK perlu dikaji semula
dan dikemaskini dari semasa ke semasa bagi mengekalkan tahap kecekapan dan keberkesanan
kerja seseorang anggota organisasi. Kajian semula ini juga penting bagi menjamin pencapaian
kualiti kerja melalui standard kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen MPK.

Semoga MPK Sekolah Menengah yang dihasilkan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh
anggota organisasi khususnya dalam pengoperasian sekolah. Saya yakin bahawa pengoperasian
sekolah yang sistematik dapat merealisasikan matlamat pendidikan Negara dan seterusnya
meningkatkan imej pendidikan negara di persada antarabangsa. Sekian, terima kasih.DATO' HAJI ZULKIFLY BIN MOHD WAZIRKATA ALU-ALUAN
YANG DIPERTUA PKPSM MALAYSIA
(PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA)
( Y.BHG DATO' HAJI AZAM BIN HAJI MD. ATAN)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera,

Manual Prosedur Kerja (MPK) untuk semua sekolah menengah di negara ini sudah lama dirancang
untuk digubal dan diterbitkan bagi memudahkan semua pengetua melaksanakan amanah dan tanggungjawab
ketika memimpin sesebuah sekolah. MPK yang diharapkan itu merupakan sebuah dokumen yang boleh
diguna pakai di semua jenis sekolah menengah yang terdapat di dalam negara ini. Jika keadaan memerlukan
untuk diubah suai dari semasa ke semasa pula ianya akan menjadi penambahbaikan yang perlu mengikut
perubahan masa dan keperluan perkhidmatan.

Justeru itu, kami mengharapkan agar penerbitan MPK ini bukan merupakan sesuatu yang muktamad
sebaliknya ia harus dilihat sebagai titik tolak untuk kita terus menambahbaik, mengubahsuai, melengkap dan
menyempurnakannya dari semasake semasa. Oleh itu,
JK Pelaksana MPK Sekolah Menengah PKPSM Malaysia seharusnya mempunyai rasa keterbukaan yang
tinggi bagi menerima sebarang pandangan daripada semua ahli selepas pelancaran draf dan penerbitannya
nanti.

Kita juga mengharapkan sokongan padu daripada semua ahli untuk memilikinya di setiap sekolah
pimpinan mereka. Ìanya merupakan dokumen rujukan tambahan dan pelengkap kepada MPK yang mungkin
telah disediakan di peringkat sekolah masing-masing mahupun negeri melalui PKPSM negeri masing-masing.

Pada kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua input yang
diberikan oleh PKPSM negeri-negeri terutamanya Terengganu, Sarawak,Negeri Sembilan, Melaka dan Johor.
Begitu juga sumbang saran daripada ÌnstitutAminuddin Baki (ÌAB), MAMPU dan Bahagian Sekolah Harian,
Kementerian Pelajaran Malaysia. Kepada semua Ahli Jawatankuasa Pelaksana, semoga ianya dapat member
manfaat kepada kita bersama serta menjadi sumbangan ikhlas kita kepada kemajuan perkhidmatan
pendidikan di negara ini.
Sekian, terima kasih.

(DATO' HAJI AZAM BIN HAJI MD. ATAN)

Yang Dipertua,
PKPSM MaIaysia.
KERTAS KONSEP PELAKSANAAN PROGRAM PENERBITAN
MANUAL PROSEDUR KERJA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA
OLEH
PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM)

PENDAHULUAN

Manual Prosedur Kerja (MPK) bagi seseorang pegawai terutamanya dalam Kementerian Pelajaran
Malaysia (KPM) merupakan suatu kemestian bagi
menambahkan keberkesanan perkhidmatan yang diberikan di samping menjadi asas kepada cara-cara
bertindak seseorang pegawai awam Sebelum daripada itu,
senarai tugas dan skop tugas masing-masing seperti yang perlu ditunjukkan melalui Fail Meja (FM) setiap
perjawatan perlu disiapkan atau dibekalkan kepada
mereka guna menjadi rujukan asas mereka dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah masing-masing.

RASIONAL
Tugas pengetua sekolah menengah begitu kompleks meliputi semua aspek yang berkaitan dengan
institusi "sekolah¨ itu sendiri. Kerencaman dan kompleksiti tugas pengetua begitu ketara sekali apabila timbul
pelbagai masalah sama ada dalam kalangan guru, murid, ibu bapa dan penjaga sama ada dalam kawasan
sekolah mahupun di kawasan yang boleh dikaitkan dengan sekolah akan terbeban diatas bahu pengetua
untuk menanggungnya. Oleh itu, semua pengetua di negara ini memerlukan garis panduan dan skop kerja
yang seragam, selaras dan tetap tanpa mengira sempadan geografi negara, jenis dan gred sekolah yang
mereka pimpin mahupun batasan waktu.

Walau bagaimanapun, hingga kini, adalah didapati bahawa Buku Panduan Tugas Pengetua yang
telah bertulis dan disediakan didapati dilakukan secara terasing dan didapati tiada penyelarasan. Ìa didapati
berbeza-beza mengikut tafsiran antara negeri-negeri mahupun mengikut sekolah dalam negeri yang sama.
Dengan panduan yang standard dan seragam itu, adalah dijangkakan akan kurang berlakunya tindakan-
tindakan yang berbeza-beza dalam kalangan pengetua ketika menghadapi sesuatu kes atau masalah
pentadbiran dan pengurusan yang sama.

Oleh itu, sesuatu usaha harus digemblengkan bagi merealisasikan atau menterjemahkan hasrat
menerbitkan buku seumpamanya bagi rujukan dan panduan mereka yang terlibat dalam perjawatan ini secara
menyeluruh, standard dan seragam.

OBJEKTIF

1.
2.

3.


4.


5.


6.

7.

Menerbitkan Buku Panduan Pengurusan dan Pentadbiran bagi para pengetua di seluruh
negara.
Memberi dan menyediakan dokumen rujukan terkini dan "reliable¨ kepada semua
pengetua bagi membantu mereka dalam proses pengurusan dan pentadbiran di sekolah.
Menambahkan keyakinan dan iltizam yang tinggi dalam kalangan pengetua di negara
ini dengan sandaran dan pegangan terhadap buku ini dalam melaksanakan tugas dan
amanah yang diberikan kepada mereka.
Membantu Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mengusahakan dokumen rasmi yang
sangat berguna dan penting bagi panduan tugas dan kerja para pengetua di negara
ini pada masa kini dan akan datang.
Meningkatkan keutuhan, kebolehpercayaan dan keyakinan semua pihak kepada para
pengetua yang dilantik oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai jawatan naik
pangkat dalam kerjaya PPPS.
Menyediakan dokumen asas dan awal bagi menyatakan secara jelas akan fungsi dan
peranan yang perlu dimainkan oleh seorang pengetua yang dilantik pada sesuatu masa.
Menambah keupayaan dan kepentingan PKPSM sebagai wadah wacana
profesionalisme semua pengetua di negara ini.SASARAN PENERBITAN
Manual Prosedur Kerja (MPK) yang akan dihasilkan ini adalah untuk panduan semua
pengetua di negara ini.
AHLI JAWATANKUASA INDUK
Penaung

Penasihat


PenyeIarasPengerusi
: Y. Bhg. Tan Sri Dato' Haji AIimuddin b. Mohd Dom
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
: Y. Bhg. Dato' Haji ZuIkifIy b. Mohd Wazir
Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM
: Encik SaifuI Bahari b. Mohd Tauhid
Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Kementerian Pelajaran Malaysia
: Y. Bhg. Dato' Haji Azam b. Hj. Md. Atan
YDP PKPSM Malaysia
T. Pengerusi : Puan AIainaI Hasani bt. Mohd Noor
NYDP, PKPSM Malaysia
Setiausaha
Bersama
: Tuan Haji Md. Fiah b. Md. Jamin
Ketua Biro Penerbitan, PKPSM Malaysia
: Pn. Noryah bt. Ahmad
Setiausaha PKPSM Malaysia
: Pn. Hjh. HaIimah bt. Haron
Penolong Setiausaha PKPSM Malaysia
P.Setiausaha : Pn. Hjh. NooruI-Aini bt. Ambak
Ketua Biro Profesionalisme, PKPSM Malaysia
Bendahari


Ajk
: Pn. Hjh. FaziIah bt. Ibrahim
Bendahari Kehormat PKPSM Malaysia
: Tuan Haji Mohd b. Md. Isa (N. SembiIan)
Tuan Haji JamaIuddin b. Yaacob (P. Pinang)
Pn. Hjh. Mastura bt. Anuar (Sarawak)
Tuan Haji Zakaria b. Awang (Terengganu)
Tuan Haji Muhamad KhaiIani b. AbduI JaIiI (WP KL)
Dr. Hjh. Rosnanaini bt. SuIaiman (MeIaka)
Tuan Haji Ayob b. Jantan (Johor)
Dr. AbduIIah Khir b. SuIaiman (Perak)
Puan Hjh. Zakiah bt. Md. Lasim (SeIangor)
Tuan Hj. Wan Mansor b. Mohmood (KeIantan)
Pn. Hjh. Hafdzah bt. Ahmad (Kedah)
Tuan Haji AIi b. Hj. Deros (WP Labuan)
Tuan Haji Hashim b. Mohd Zayat (Pahang)
Encik Liasin b. KaIoh (Sabah)
Tuan Haji Azni b. Man (PerIis)
Tuan Haji Yusof b. Hassan (WP Putrajaya)
Encik Ahmad Badri b. Mardi (KB Kebajikan)


;
Pengerus
AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA
MANUAL PROSEDUR KERJA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA


: Tuan Hj. Azam b. Hj. Md. Atan
YDP PKPSM Malaysia
N. Pengerusi : Puan AIainaI Hasani bt. Mohd Noor
NYDP, PKPSM Malaysia
Setiausaha : Tuan Haji Md. Fiah b. Md. Jamin
Ketua Biro Penerbitan, PKPSM Malaysia
N. Setiausaha : Puan Noryah bt. Ahmad
Setiausaha PKPSM Malaysia
: Puan Hjh. HaIimah bt. Haron
Penolong Setiausaha PKPSM Malaysia
PenyeIaras


Bendahari


Ajk
: Encik SaifuI Bahari b. Mohd Tauhid
Penolong Pengarah Bahagian Sekolah Harian
Kementerian Pelajaran Malaysia
: Puan FaziIah bt. Ibrahim
Bendahari PKPSM Malaysia
: Tn. Haji Mohd b. Md. Isa (N.SembiIan)
Tn. Haji JamaIuddin b. Yaacob (P.Pinang)
Dr. Hjh. Rosnanaini bt. SuIaiman (MeIaka)
Pn. Hjh. Zakiah bt. Md. Lassim (SeIangor)
Tn. Haji KhaiIani b. AbduI JaIiI (WP KL)
Tn. Haji Zakaria b. Awang (Terengganu)
Pn. Hjh. Mastura bt. Anuar (Sarawak)
Pn. Hjh. Hafdzah bt. Ahmad (Kedah)
Tn. Haji Ayob b. Jantan (Johor)
Tn. Haji Mohamad b. Mahadi (Johor)
Tn. Haji Mohamad KamaIuddin b. Taib (Putrajaya)
En. Ahmad Badri b. Mardi (KB Kebajikan & SosiaI)
Pn. Hjh. NooruI Aini bt. Ambak (KB ProfesionaIisme;1.

2.3.
4.


5.
SENARAI AHLI 1AWATANKUASA PELAKSANA
PENYEDIAAN MANUAL PROSEDUR KER1A
SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA
PERINGKAT NEGERI


NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
a. HAJI MOHD BIN MD. ISA (SMK KING GEORGE V, SEREMBAN)
b. PUAN NORYAH BT HASHIM (SMK SENAWANG, SEREMBAN)
c. PUAN SOLLEHA BT HASHIM (SMK DATO` KLANA PUTRA, LENGGENG)
d. PUAN MARIAM BT MOHAMED (SM TEKNIK (ERT) DATO` UNDANG MOHD. SHARIF,
REMBAU)
e. HAJI MD.FIAH BIN MD.JAMIN (SMK KOMPLEKS KLIA, NILAI)
I. ENCIK AWALLUDIN BIN MAT DIN (SMK TUNKU SYED IDRUS, TAMPIN)
g. ENCIK ABDUL HALIM BIN HAJI YUNUS (SMK BANDAR BARU SERTING, BB SERTING)
NEGERI PULAU PINANG
a. HAJI JAMALUDIN BIN YAACOB (SMK TINGGI BUKIT MERTAJAM)
b. PUAN JAMAAH BT. TAMAM (SM SAINS KEPALA BATAS)
c. PUAN ZAITON BT MD. NOOR (SMK JAWI)
d. PUAN HJH. SITI AJAR BT MAN (SMK PENANTI)
e. HAJI ABD. WAHAB BIN MAT (SMK BAKTI)
I. ENCIK ISMAIL PAWANTEH(SMK SG. ARA)
NEGERI TERENGGANU
a. HAJI ZAKARIA BIN AWANG (SMK SULTAN SULAIMAN)
b. HAJI MD. ZAIN BIN MUDA (SMK TENGKU INTAN ZAHARAH)
c. HAJI HASSAN BIN AWANG MAT (SMK MANIR)
d. HAJI AHMAD ZAWAWI BIN MAT JUNOH (SMK TENGKU MAHMUD II)
e. HAJAH HAMIDAH BT HUSSIN (SMK KOMPLEKS MENGABANG TELIPOT)
I. HAJAH TARUNAH BT SAAD (SMK BUKIT TUNGGAL)
g. TUAN HAJI HASHIM BIN ABD. RAHMAN (SMK PADANG NEGARA)
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
a. TUAN HAJI MUHAMAD KHAILANI B ABDUL JALIL (SMK SEGAMBUT JAYA)
b. PUAN SHAMSHIAH B AHMAD (SMK COACHRANE)
c. PUAN FARIDAH BT SALLEH (SMK BANDAR BARU SENTUL)
d. Y.BHG. DATIN HASMAH BT ABU (SMK TAMAN TUN DR. ISMAIL)
e. PUAN ROAINI BT JAAFAR (SMK SERI BINTANG SELATAN)
I. ENCIK ONG BOON PHUAH (SMK KEPONG BAHARU)
g. PUAN NORYAH BT. AHMAD (SMK KIARAMAS)
h. ENCIK LEONG KUM LAI (SMK LA SALLE, SENTUL)
i. ENCIK JUAHIR BIN MUNDAKIR (SMK RAJA ABDULLAH)
NEGERI 1OHOR DARUL TAKZIM
a. TUAN HAJI AYOB BIN JANTAN (SMK SERI KENANGAN)
b. TUAN HAJI MUHAMAD BIN MAHADI (SMK TANJUNG DATOK, PENGERANG)
c. ENCIK AZMAN BIN ADNAN (SMK BANDAR PUTRA, KULAI)
d. PUAN SALINA BT. HUSSIN (SMK DATO` ABDUL RAHMAN YUNUS, J. BAHRU)
e. TUAN HAJI SAMIAN BIN SAWIYO (SM SAINS MUAR)

;

6.7.8.

9.
10.
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
a. PUAN HAJAH ZAKIAH BT. MD. LASSIM (SMK SULTAN SULAIMAN SHAH, 45600
BESTARI JAYA)
b. TUAN HAJI SURIMIN BIN GIMAN (SMK JALAN 3, BANDAR BARU BANGI)
c. PUAN HAJAH JUNAIDAH BT. TUKIMIN (SMK SAAS, KAJANG)
d. PUAN HAJAH NORSHAM BT. BAHARUDDIN (SMK DAMANSARA UTAMA)
e. PUAN HJH. NOORUL-AINI BT. AMBAK (SMK SULTAN ABDUL SAMAD, PETALING |
JAYA, BEB 86572)
I. ENCIK AHMAD BADRI BIN MARDI (SMK DENGKIL)
g. PUAN HAJAH ALAINAL HASANI BT. MD.NOOR (SMK(P) SRI AMAN)
NEGERI MELAKA
a. DR. HAJAH ROSNANAINI BT. SULAIMAN (SMK SERI PENGKALAN)
b. TUAN HAJI OMAR BIN SABAN
c. PUAN SHALEHA BT. ABDUL
d. PUAN HAJAH KHALIJAH BT. AB. RAHMAN
e. PUAN HAJAH UMAIZAHRAH BT. ALWI
NEGERI KEDAH DARUL AMAN
a. PUAN HAJAH HAFDZAH BT. AHMAD (SMK HUTAN KAMPONG)
b. TUAN HAJI ABU SEMAN B. SAREH MD. ISA (SMK JITRA)
c. PUAN LATIPAH BT. KASSIM (SMK PULAU NYIOR)
d. PUAN SOPIAH BT. RAMLI (SMK TUNKU LAKSAMANA)
NEGERI PERAK DARUL REDHUAN
a. DR. ABDULLAH KHIR B. SULAIMAN (SMK PEKAN BARU, PARIT BUNTAR)
b. TUAN HAJI IDRIS B. ABDULLAH (SMK SERI PERAK, PARIT BUNTAR)
c. ENCIK SHAFIEE B. OTHMAN (SMK JELAI, BATU KURAU)
d. TUAN HAJI MOHD. ZAHARI B. BAHARIN (SMK AMINUDDIN BAKI, CHEMOR)
e. ENCIK CHEE PENG SOO (SMK HUA LIAN, TAIPING)
I. ENCIK ABD. KHADIR JALANI B. MOHAMAD (SMK GUNUNG SEMANGGOL)
g. TUAN HAJI ALI B. SALLIH (SMK HUTAN MELINTANG)
NEGERI SARAWAK
a. PUAN HAJAH MASTURA BT. HJ. ANUAR
b. PUAN HAJAH JOHARA BT. ZEN
c. DR. LINTON ( JERAH BRITTEN
d. DR. SLUHI BIN HJ. LAMAT
e. ENCIK HASSAN BIN HJ. WA` GANI
I. ENCIK THOMAS LAU ING NGAN
g. ENCIK TAN HOCK SANG
h. PUAN HASANAH BT. HJ. JUNAIDI
i. TUAN HAJI AFFENDI BIN ROSLI
i. DR. LAMBAT AK LINDONG


PENUTUP

Penerbitan Manual Prosedur Kerja Sekolah Menengah Malaysia ini merupakan usaha PKPSM
Malaysia dengan kerjasama Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran Malaysia dan
PKPSM Negeri-Negeri untuk menyediakan skop tugas dan panduan tugas kepada semua pengetua di
negara ini. Ìa juga boleh memberi manfaat kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan dan minat
dalam kerjaya kepengetuaan di negara ini. Pada masa yang sama ia akan menjadi suatu hasil
dokumentasi profesional para pengetua melalui PKPSM sebagai khazanah ilmu yang akan diwariskan
kepada para pengetua dari semasa ke semasa. Ìa diharap dapat memenuhi hasrat menjadikan ia sebagai
bahan rujukan asas yang akan ditambah baik dari semasa ke semasa oleh para pengamal kepimpinan
sekolah menengah di seluruh negara pada masa akan datang.PENGHARGAAN


Y. Bhg. Tan Sr Dato` Haj Al2uddn b. Mohd Do2
( Ketua Pengarah Pelaiaran Malaysia)
Y. Bhg. Dato` Haj Zulk1ly b. Mohd Wazr
(Pengarah, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelaiaran Malaysia)
Pengarah Insttut A2nuddn Bak Ke2enteran Pelajaran Malaysa.
MAMPU
INTAN Wlayah Selatan (IKWAS
Pengarah-pengarah 1abatan Pelajaran Neger
Persdangan Kebangsaan Pengetua Sekolah Menengah Malaysa Neger-Neger.
Enck Mohd. Nas2 b. Zakara (Pegawa Khas KPPM.
Serta se2ua phak yang terlbat sa2a ada secara langsung 2ahupun tdak langsung dala2
2enjayakan projek n


ABM Anggaran Belania Mengurus
AP Arahan Perbendaharaan
AT Akuan Terima
BBM Bahan Bantu Mengaiar
BI Bahasa Inggeris
BM Bahasa Melayu
BRM Buku Rekod Mengaiar
BRKM Buku Rekod Kemaiuan Murid
BTPN Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri
CRK Cuti Rehat Khas
EMIS Education Management InIormation System`
GB Guru Bimbingan dan Kaunseling
GKMP Guru Kanan Mata Pelaiaran
GL Guarantee Letter`
GO Goverment Organization`
GPK Guru Penolong Kanan
GSTT Guru Sandaran Tidak Terlatih
ICT InIormation Communication Technology`
JAD Jawatankuasa Audit Dalaman
JPA Jabatan Perkidmatan Awam
JPKA Jawatankuasa Penguasa Kewangan dan Akaun
JPN Jabatan Pelaiaran Negeri
JSU Jadual SpesiIikasi Uiian
JKM Jadual Kedatangan Murid
JKM Jabatan Kebaiikan Masyarakat
JKKK Jawatankuasa Keselamatan dan Kemaiuan Kampung
JPKS Jawatankuasa PermuaIakatan Komuniti dan Sekolah
KB Ketua Bidang
KBSM Ketua Bidang Sains dan Matematik
KPM Kementerian Pelaiaran Malaysia
KPKK Ketua Penyelaras Kokurikulum
K P Ketua Panitia
KPT Ketua Pembantu Tadbir
KRS Kadet Remaia Sekolah
KWSG Kumpulan Wang Simpanan Guru
KWSP Kumpulan Wang Simpanan Pekeria
LDP Latihan Dalam Perkhidmatan
LNPT Laporan Nilaian Prestasi Tahunan
LO Local Order`
LPM Lembaga Peperiksaan Malaysia
MARA Mailis Amanah Rakyat
MPM Mailis Peperiksaan Malaysia
MSSM Mailis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia
NGO Non - Goverment Organization`
NYDP Naib Yang Di Pertua
OPMEN Operasi Menengah
PAFA Penilaian Asas Fardhu Ain
PAP Pembantu Am Peiabat
PATSKOM Penyata Akaun Tahunan Sekolah Berkomputer
PBS Pentaksiran Berasaskan Sekolah
PCG Per - Capital Grantt`
PDRM Polis Di Raia Malaysia
PEKA Pentaksiran Kemahiran Asas


PIBG Persatuan Ibu Bapa dan Guru
P K Penolong Kanan
PK(P) Penolong Kanan Petang
PMR Penilaian Menengah Rendah
P&P Pengaiaran dan Pembelaiaran
PPD Pegawai Pelaiaran Daerah
PPPS Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
P S S Pusat Sumber Sekolah
P T Pembantu Tadbir
PTJ Pusat Tanggungiawab
PTR Pembantu Tadbir Rendah
PWR Paniar Wang Runcit
SAP Siiil Akuan Penerimaan
SDP Surat Dalam Perhatian
SGA Siiil Gaii Akhir
SKM Suruhaniaya Koperasi
SKPM Standard Kualiti Pendidikan Malaysia
SLAD Skim Lencana Anti Dadah
SMM Sistem Maklumat Murid
S&P Sukan & Permainan
SPI Surat Pekeliling Iktisas
S P P Suruhaniaya Perkhidmatan Perkhidmatan
SPBT Skim Piniaman Buku Teks
SPM Siiil Pelaiaran Malaysia
SSDM Sistem Salah Laku dan Disiplin Murid
STPM Siiil Tinggi Persekolahan Malaysia
SU Setia Usaha
SUWA Sumber Utama Wang Awam
T.T Tandatangan
ULBS Uiian Lisan Berasaskan Sekolah
UPSR Uiian Penilaian Sekolah Rendah
YDP Yang Di Pertua* Akronim lain sekiranya tidak disenaraikan adalah memberi maksud seperti yang biasa diIahami.


MANUAL PROSEDUR KER1ASMK / SAMSAMT TENGKU AMPUAN 1EMAAH
SEKSYEN 11 SHAH ALAM
40000 SELANGOR DARUL EHSANMANUAL PROSEDUR KERJA SMK / SAM
Kandungan :

1 Prakata Pengetua
2 Jawatankuasa MPK Sekolah
3 Penghargaan
4 Latar belakang Sekolah
5 Visi
6 Misi
7 Objektif
8 Carta Organisasi Sekolah

FUNGSI KHUSUS :
9.1 KURIKULUM :
9.1.1 Pengajaran dan PembeIajaran
9.1.2 Pengurusan Panitia Mata PeIajaran
9.1.3 Pengurusan JaduaI Waktu
9.1.4 PeniIaian dan Peperiksaan
9.1.4.1 Penilaian dan Peperiksaan Dalaman
9.1.4.2 Penilaian dan Peperiksaan Awam :
9.1.4.2.1 Pendaftaran Peperiksaan
9.1.4.2.2 Pentaksiran Berasaskan Sekolah
9.1.4.2.3 Pengelolaan Peperiksaan Awam

9.1.5 Pencerapan
9.1.6 Latihan DaIam Perkhidmatan (LDP) dan
Perkembangan Staf
9.1.6.1 Perkembangan Staf Anjuran Jabatan Pendidikan /
Agensi Luar
9.1.6.2 Perkembangan Staf Peringkat Sekolah

9.1.7 Pengurusan Sumber
9.1.7.1 Bilik Darjah / Bengkel / Makmal
9.1.7.2 Pusat Sumber Sekolah
9.1.7.3 Pengurusan Sumber Pembelajaran
9.1.7.4 Bahan Bantu Mengajar

9.2. HAL EHWAL MURID

9.2.1. DisipIin Murid
9.2.1.1 Disiplin Murid
9.2.1.2 Tindakan Disiplin Kes Berat
9.2.1.3 Tindakan Disiplin Kes Sederhana
9.2.1.4 Tindakan Disiplin Kes Ringan

9.2.2. Kebajikan Murid
9.2.2.1 Pengurusan Takaful
9.2.2.2 Pengurusan Pelajar Sakit

9.2.3. Kesihatan
9.2.4. Biasiswa dan Bantuan
9.2.4.1 Pemilihan Calon
9.2.4.2 Penerimaan Tawaran Biasiswa


9.2.5 Asrama
9.2.5.1 Asrama
9.2.5.2 Keselamatan Asrama

9.2.6 Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)
9.2.6.1 Pemohonan dan Penerimaan Buku Teks
9.2.6.2 Pengagihan Buku Teks
9.2.6.3 Pemulangan Buku Teks
9.2.6.4 Pelupusan Buku Teks

9.2.7 Pendaftaran dan Pertukaran Murid
9.2.7.1 Pendaftaran Murid Tingkatan 1
9.2.7.2 Perpindahan Masuk Murid
9.2.7.3 Perpindahan Keluar Murid
9.2.7.4 Perpindahan Masuk Murid Bukan Warga
Negara
9.2.7.5 Perpindahan Keluar Murid Bukan Warga
Negara

9.2.8 Kantin SekoIah
9.2.8.1 Buka Tender Kantin Sekolah
9.2.8.2 Pemantauan Kantin Sekolah

9.2.9 KeseIamatan PeIajar
9.2.9.1 Keselamatan Pelajar Hadir Sekolah
9.2.9.2 Keselamatan Pelajar Pulang Sekolah
9.2.9.3 Keselamatan Pelajar Di Makmal
9.2.9.4 Keselamatan Pelajar Di Padang
9.2.9.5 Keselamatan Pelajar Semasa Aktiviti
Kokurikulum
9.2.9.6 Keselamatan Pelajar Semasa Di Kantin
9.2.9.7 Keselamatan Pelajar Semasa Lawatan
9.2.9.8 Latihan Kebakaran

9.2.10 Data Murid
9.2.11 Kepimpinan PeIajar
9.2.11.1 Kepimpinan Pelajar
9.2.11.2 Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya
9.2.11.3 Kepimpinan Pengawas

9.2.12 Pencegahan
9.2.12.1 Pencegahan Salah Guna Dadah
9.2.12.2 Pencegahan Ponteng

9.3 KOKURIKULUM
9.3.1 Unit Beruniform
9.3.1.1 Kadet Remaja Sekolah
9.3.1.2 Unit Beruniform NGO
9.3.1.3 Unit Beruniform GO
9.3.1.4 Unit Seni Bela Diri

9.3.2 Sukan
9.3.2.1 Olahraga
9.3.2.2 Sukan Berprestasi Tinggi
9.3.2.3 Niche Area

9.3.3 KeIab dan Persatuan
9.3.3.1 Mata Pelajaran dan Umum
9.3.3.2 Kelab Permainan

9.3.4 Koperasi SekoIah
9.3.4.1 Penubuhan Koperasi Sekolah
9.3.4.2 Pengurusan Koperasi Sekolah
9.3.4.3 Pembelian dan Jualan
9.4 BIMBINGAN DAN KAUNSELING
9.4.1 Sahsiah dan Dispilin
9.4.2 Akademik dan Kerjaya
10. FUNGSI UMUM
10.1 PENTADBIRAN AM
10.1.1 Keselamatan Sekolah
10.1.2 Pengurusan Pejabat
10.1.2.1 Pengurusan Fail
10.1.2.2 Pengurusan Surat ( Penerimaan )
10.1.2.3 Pengurusan Surat ( Pengiriman )
10.1.2.4 Pengurusan Stor
10.1.2.5 Pengurusan Pencetakan
10.1.2.6 Pengurusan Buku Kehadiran Staf
10.1.3 Hubungan Komuniti
10.1.3.1 Persatuan Ìbubapa dan Guru ( PÌBG )
10.1.3.1.1 Pengurusan Mesyuarat Agung
10.1.3.1.2 Pengurusan Mesyuarat Agung
Tergempar
10.1.3.2 Pengurusan Komuniti
10.1.3.3 Agensi Lain
10.1.3.4 Permuafakatan
10.1.3.5 Penggunaan Premis
10.1.3.6 Kutipan Derma
10.1.3.7 Kutipan Derma Hari Kantin
10.1.3.8 Aduan Pelanggan
10.1.4 Data dan MakIumat
10.2 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
10.2.1 Perkhidmatan
10.2.1.1 Pendaftaran Guru
10.2.1.2 Perlantikan
10.2.1.3 Pengesahan dalam Perkhidmatan
Pemberian Tahap Berpencen
10.2.1.4 Perlanjutan Tempoh Percubaan
10.2.1.5 Persaraan Wajib
10.2.1.6 Persaraan Pilihan
10.2.1.7 Pemangkuan dan Kenaikan Pangkat
10.2.1.8 Perakuan dan Kelulusan Tanggung Kerja
10.2.1.9 Perisytiharan Harta
10.2.1.10 Penyelenggaraan Kes Tindakan Tatatertib
10.2.1.11 Tindakan Tatatertib Kes Jenayah

10.2.1.12 Penyelenggaraan Kes Jenayah (Tahan Kerja)
10.2.1.13 Penyelenggaraan Kes Jenayah (Gantung Kerja)
10.2.1.14 Penyelenggaraan Kes Jenayah
10.2.1.14 (Perintah Tahanan dan Sebagainya)
10.2.1.15 Penyelenggaraan Kes Tidak Hadir Bertugas
10.2.1.16 Penyelenggaraan Kes Tindakan Tatatertib
10.2.1.17 Tidak Hadir Bertugas Tanpa Dikesan
10.2.1.18 Penyelenggaraan Kes Rayuan tatatertib dan
Surcaj
uti:
10.2.1.18.1 Cuti Rehat
10.2.1.18.2 Cuti Rehat Khas
10.2.1.18.3 Cuti Tanpa Gaji
10.2.1.18.4 Cuti Separuh Gaji
10.2.1.18.5 Cuti Sakit
10.2.1.18.6 Cuti Sakit Tambahan
10.2.1.18.7 Cuti Bersalin
10.2.1.18.8 Cuti Sakit Tibi,Kusta,Barah Serta Sakit Setaraf
10.2.1.18.9 Cuti Tanpa Rekod
10.2.1.18.10 Cuti Haji
10.2.1.18.11 Cuti Menjaga Anak
10.2.1.18.12 Cuti Ìkut Pasangan
10.2.1.18.13 Cuti Ìsteri Bersalin
10.2.1.19 Pertukaran Ke Luar dan Dalam Negeri
10.2.1.20 Perlepasan Dalam Jawatan dan Perlepasan Jawatan
Dengan Ìzin
10.2.1.21 Perletakan Jawatan

10.2.2 Pembangunan
10.2.2.1 Latihan dan kursus
10.2.2.2 Latihan Dalaman

10.3 PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN
10.3.1 Terimaan dan Pungutan
10.3.2 Perolehan
10.3.3 Pembayaran
10.3.4 Anggaran Belanja Mengurus
10.3.5 Panjar Wang Runcit (PWR)
10.3.6 Utiliti
10.3.7 Gaji Berkomputer
10.3.8 Buku Tunai
10.3.9 Geran Per - Kapita (PCG)
10.3.10 Penyata Tahunan
10.3.11 Pinjaman Komputer
10.3.12 Pinjaman Kenderaan
10.3.13 Pinjaman Perumahan
10.3.14 Potongan Cukai Berjadual (PCB)
10.3.15 Potongan KWSP
10.3.16 Tuntutan Lebih Masa
10.3.17 Sebut Harga


10.4 PENGURUSAN PEMBANGUNAN DAN ASET

10.4.1 Pembangunan
10.4.1.1. Pembangunan
10.4.1.2. Penyelenggaraan
10.4.1.3. Kemudahan Asas
10.4.1.4. Kemudahan dan Kelengkapan
10.4.1.5. Keceriaan dan Pembangunan Fizikal

10.4.2 Aset
10.4.2.1. Rekod Terimaan Aset
10.4.2.2. Rekod Keluar Aset
10.4.2.3. Pelupusan Aset
10.4.2.4. Hapus Kira Aset

PRAKATA PENGETUA

Assalamualaikum w.r.b.t

Syukur Alhamdullilah kerana dengan izin-Nya kita dapat memulakan sesi persekolahan 2011 dan meneruskan
tanggungiawab sebagai individu muslim penuh ketaqwaan dan keredhaan Yang Maha Esa. Sebagai pengetua , saya ingin
mengucapkan syabas dan tahniah di atas pencapaian cemerlang tahun 2010. Saya berdoa agar tahun 2011 akan memberikan lebih
banyak keiayaan buat sekolah ini.

Saya berharap keriasama erat dan usaha tidak berbelah bagi yang wuiud dalam kalangan warga sekolah ini akan dapat
dipertingkatkan demi mencapai Misi dan Visi Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaah , Shah Alam pada tahun
2011 ini. Bekerialah dengan ikhlas , iuiur dan amanah demi mendidikan anak bangsa kita yang dahagakan ilmu pengetahuan .

Sebagai salah sebuah Sekolah Agama Menengah Bantuan Keraiaan , kita harus sedar bahawa pendidikan yang diterapkan
berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah adalah matlamat kita . Anak-anak didik kita mempunyai cita-cita yang tinggi untuk digapai
, namun bimbingan ,didikan dan asuhan menggunakan acuan yang betul akan dapat menggelakkan mereka daripada tergelincir
lebih-lebih lagi dalan keghairahan mereka untuk mencapai keiayaan yang diimpikan. Oleh yang demikian , bimbinglah mereka
walau dalam apa iuga kaedah dan bidang tanpa membelakangkan Al-Quran dan As-Sunnah .

Dengan lahirnya Buku Panduan Pengurusan 2011, saya berharap agar para guru dapat memberikan komitmen yang
seoptimum mungkin dalam menialankan tanggungiawab yang telah diamanahkan agar Misi dan Visi SAMTTAJ akan tercapai .

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada semua Ahli Jawatankuasa Penggubal Buku Panduan
Pengurusan SAMTTAJ yang bertungkus lumus menghasilkan buku ini untuk digunakan pada tahun 2011.

Sekian,terima kasih .
BERILMU BERIMAN BERAMAL BERDAKWAH¨

( ASMAWATI BT AHMAD ISHAK
Pengetua
SAMT Tengku Ampuan Jemaah
Seksyen 11, Shah Alam.


1. PRAKATA PENGETUA- Tujuan MPK
- Hubungan MPK Dengan Pekellng
- Ke2ajuan Pentadbran Awa2 Blangan 8
Tahun 1991
- Hasrat dan Harapan Terhadap Kewujudan
MPK
o Kualt Kerja
o Pencapaan
o Panduan
o Ino;as

Ŧ10
11
1
13
14


CARTA JRGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKJLAH (JPMS)
MENENGAH


!AWA1AnkuASA MÞk SMk
5AM1 1LNGkU AMÞUAN ILMAAn 5Lk5¥LN 11 5nAn ALAMŦ
ÞLnCL8uSl ť Þn ASMAWA1l 81 APMAu lSPAk
nAl8 ÞLnCL8uSl ť Þn MAZWln MCPAMLu
Þn ZunAluAP WAn CPlk
Þn MAulPAP AunAn
SL1lAuSAPA ť nC8 PAllZAP PAnlM nASA8
A!k ť MCPu 8AZll 8ln kAllL
SunuuSlAP 8CPA8l
nC8 ulAnA A8u AZlZ
nC8LlZA PuSln
SPAP8uL LAlL MCPu SPAPl8
A8uuL PALlM ?unuS
Cu8u uA1A ť nC8lAZlLAP ALlAS
Cu8u MLulA ť Sl1l kAMA8lAP kAMA8l
Cu8u SÞ81 ť 8AlluAP MuPA!l8 / 8A8lA1uL AuAWl?AP A8u kPALlu
Cu8u ulSÞlLln ť MCPu nlZAM 8ln APMAu SAuALl
kÞ1 ť nC8 PAllZAP PAnlM nASA8
3. PENGHARGAANMAMPU

Pengarah-Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri

PKPSM Malaysia

Persidangan Kebangsaan Pengetua-Pengetua Sekolah Menengah Malaysia Negeri-Negeri.

Guru dan Staf SMK/SAM :

SAMT TENGKU AMPUAN JEMAAH , SEKSYEN 11
SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN .

Serta semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung mahupun tidak langsung dalam menjayakan projek ini.

Semoga amal bakti yang dicurahkan akan mendapat keberkatan dan anugerah kebaikan daripada-Nya serta
diucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas sumbangan yang diberikan.

SEJARAH SAMTTAJ
Sekolah Agama Menengah Tengku Ampuan Jemaah , Shah Alam.Selangor dibina pada 30 Ogos 1982 Oleh
Jabatan Agama Ìslam Selangor ( JAÌS ) . Setiap pembinaan pada November 1983 mulai beroperasi 1984 dengan
sejumlah 320 murid lelaki yang diambil dari Sekolah Agama Menengah Tinggi Hiishamuddin Klang dengan 24 orang
guru. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ( D.Y.M.S. ) telah berkenan. Merasmikan sekolah pada 19 Mac 1987. Pada
tarikh itu juga , SAMT Tengku Ampuan Jemaah digunakan .Menggantikan nama Sekolah Menengah Agama Tinggi Shah
Alam.

Pada tahun 1996, SAMTTAJ berpindah dan beroperasi sementara di Sekolah Rendah Agama Medan Harun
Petaling Jaya apabila JAÌS menubuhkan ÌPTS diberi nama Kolej Ìslam Darul Ehsan
( KÌSDAR ) pada tahun 1996-2000.KÌSDAR kemudiannya berpindah ke Bangi setelah kampus baru siap dibina dan
SAMTTAJ kembali Beroperasi semula ke shah alam.

Jumlah pelajar SAMTTAJ sekarang ialah 450 perempuan dan 344 lelaki .Seramai 550 orang pelajar tinggal di
Asrama , 222 lelaki dan 328 perempuan . SAMTTAJ mempunyai 22 kelas tingkatan satu hingga tingkatan 6 STAM.

Kemudahan yang ada ialah pusat sumber,makmal sains , fizik , kimia dan biologi , musolla , Dewan Seminar
Dewan Anggerik ,cafeteria ,dewan makan , pejabat , bilik guru , bilik mesyuarat , Bilik Operasi SPBT , Bilik Kaunseling
,Bilk Disiplin , Stor Kokurikulum , Bilik ÌCT dan Bilik Peperiksaan. Jumlah guru dan kakitangan ialah seramai 70 orang .

Pada 24 Disember 2004, satu memorandum persefahaman telah ditandatangani antara kerajaan negeri
Selangor dengan Kementerian Pelajaran Malaysia . Berdasarkan memorandum tersebut kerajaan negeri bersetuju Untuk
mendaftarkan semua 23 buah sekolaha agama menengah negeri Selangor termasuk SAMTTAJ ke Kementerian
Pelajaran sebagai kelompok Sekolah Agama Bantuan Kerajaan
( SABK ) dengan mengekalkan Kurikulum Azhari kendalian JAÌS di bawah kendalian Jabatan Pendidikan Ìslam dan
Moral ( JAPÌM ) dan kini Dikenali sebagai Bahagian Pendidikan Ìslam ( BPÌ ) , Kementerian Pelajaran Malaysia .. VISISAMTTAJ Unggul 2013


6. MISI


Melahirkan Muslim Kamil yang seimbang
Duniawi dan Ukhrawi Berlandaskan Al-Quran
dan Al-Sunnah

MISI SMK/SAM


SAMT TENGKU AMPUAN JEMAAH
SEKSYEN 11, SHAH ALAM.MISI KPM:

Membangun Potensi Ìndividu Melalui Pendidikan Berkualiti

VISI KPM:

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

Ak1A CkGANI5A5I 5AM11AI


R RE EN NG GE ET TU UA A
R Rn n. . A As sm ma awwa a· ·i i bbi in n· ·i i A Ah hm ma add
I Issh ha a' '
R RK K K KU UR RI IK KU UL LU UM M
R Rn n. . M Ma az zw wi in n b bi in n· ·i i M Mo oh ha am me ed d
K KE ET TU UA A R RE EM MB BA AN NT TU U T TA AD DB BI IR R
R Rn n. . N No or rh ha af fi iz za ah h H Ha an ni im m b bi in n· ·i i
N Na as sa ar r
BRS
(AWATANKUASA)
R RK K H HE EM M
R Rn n. . Z Zu un na ai id da ah h b bi in n· ·i i
W Wa an n C Ch hi i' '
R RK K K KO OK KU UR RI IK KU UL LU UM M
M Ma ad di ia ah h b b· · A Ad dn na an n
R Rn n. . M Ma ad di ih ha ah h b bi in n· ·i i A Ad dn na an n
R RE EN NY Y. . A AS SR RA AM MA A ( (N N1 17 7) )
C Ci i' ' S Sa a1 1i in na a b bi in n· ·i i M Mi in ng ga an n
E En n. . M Mo oh hd d. . R Ra ad dz zi i b bi in n
M Ma ah hm mo oo od d
R REEM MB BA AN NTTU U M MA AKKM MA AL L ((C C1 17 7) )
R Rn n.. R Ro os smmi in na ah h b bi in n· ·ii
K Ke e1 1i iwwo on n
R Rn n. . TTu us si in naah h b bi inn· ·i i
S Sa ah hiid d
RRn n. . S Saar ri im ma ahh b b· · MMo oh hd d
U UR RU UT TA AI IR R ( (N N1 11 1) )
R Rn n. . W Wa an n A Az z1 1i in na a
b bi in n· ·i i W Wa an n A Ab bu u
R RE EM M. . A AM M R RE E . . ( (N N1 1) )
E En n. . I Id dr ru us s b bi in n A Ab bd du u1 11 1a ah h
R Rn n. . S Sh ha ar ri if ff fa ah h N No oo or r H Ha a1 1i iz za a
b bi in n· ·i i I Is sh ha a' '
C Ci i' ' A Az zr re ee en na a b bi in n· ·i i I Is sm ma ai i1 1
R RT T ( (N N1 17 7) )
R Rn n. . S Su ur ri ia an ni ie e b bi in n· ·i i C Ch he e
J Ju uh ha ar ri i
C Ci i' ' N Nu ur ru u1 1 A A' 'm ma a B Bi in n· ·i i


CARTA JRGANISASI PENTADBIRAN SAMTTAJ
R RK K K KU UR RI IK KU UL LU UM M
R Rn n. . M Ma az zw wi in n b bi in n· ·i i M Mo oh ha am me ed d
K KE ET TU UA A R RE EM MB BA AN NT TU U T TA AD DB BI IR R
R Rn n. . N No or rh ha af fi iz za ah h H Ha an ni im m b bi in n· ·i i
BRS
(AWATANKUASA)
R RK K H HE EM M
R Rn n. . Z Zu un na ai id da ah h b bi in n· ·i i W Wa an n
R RK K K KO OK KU UR RI IK KU UL LU UM M
R Rn n. . M Ma ad di ih ha ah h b bi in n· ·i i
R RE EN NYY. . A AS SRRA AM MA A ((N N1 17 7) )
C Ci i' ' S Sa a1 1i inna a b bi inn· ·i i M Miin ng ga an n
R RE EM MB BA AN NT TU U M MA AK KM MA AL L ( (C C1 17 7) )
R Rn n. . R Ro os sm mi in na ah h b bi in n· ·i i
K Ke e1 1i iw wo on n
R Rn n. . T Tu us si in na ah h b bi in n· ·i i
U UR RU UT TA AI IR R ( (N N1 11 1) )
R Rn n. . WWa an n A Azz1 1i in na a
b biin n· ·i i WWa an n A Abbu u
R RE EM M. . A AM M R RE E . . ( (N N1 1) )
E En n. . I Id dr ru us s b bi in n A Ab bd du u1 11 1a ah h
R Rn n. . S Sh ha ar ri if ff fa ah h N No oo or r H Ha a1 1i iz za a
b bi in n· ·i i I Is sh ha a' '
R RT T ( (N N1 17 7) )
R Rnn. . S Su ur ri ia an ni ie e b bi in n· ·i i C Ch he e
R RE EN NG GE ET TU UA A
R Rn n. . A As sm ma aw wa a· ·i i b bi in n· ·i i A Ah hm ma ad d


CARTA JRGANISASI UNIT KURIKULUM
R RE EN NG GE ET TU UA A
R Rn n. . A As sm maaw wa a· ·i i b bi in n· ·i i A Ah hm ma ad d
I Is sh ha a' '
R RK K K KU UR RIIK KU UL LU UM M
R Rn n. . M Ma az zw wi in n b bi in n· ·i i M Mo oh ha am me ed d
S SE ET TI IAAU US SA AH HA A K KU UR RI IKKU UL LU UM M
R Rnn.. N No or rw wa a· ·i i b bi in n· ·i i C Ch he e OO· ·h hm ma an n
R RE EN NY YE EL LA AR RA AS S
R RS SS S

R Re en nv ve e1 1a ar ra as s
R Rn n. . S Si i· ·i i
K Ka am ma ar ri ia ah h
b bi in n· ·i i K Ka am ma ar ri i

R Re en n. .
R Re en nv ve e1 1a ar ra as s
R Rn n. . N No or ra az zi iz zi i
K KE ET TU UA A R RA AN NI IT TI IA A

O O B Ba ah ha as sa a M Me e1 1a av vu u
O O B Ba ah ha as s I In ng gg ge er ri is s
O O B Ba ah ha as sa a A Ar ra ab b
( (A A' 'a ad de em mi i' ') )
O O R Re en nd di id di i' 'a an n
I Is s1 1a am m
O O S Se e· ·a ar ra ah h
O O e eo og gr ra af fi i
O O S Sa ai in ns s
O O M Ma a· ·e em ma a· ·i i' '
O O K KH HB B
O O S Sa ai in ns s T Tu u1 1e en n
O O M Ma a· ·e em ma a· ·i i' '
T Ta am mb ba ah ha an n
K KA AU UN NSSE EL LO OR R

ÞnŦ Wan
Azlzah blnLl
Wan Allas

LnŦ
Muhammad
Lffendv bln
Abdullah
R RR RR RA AS S

!ÞÞÞAS 1lnaŦ 1

!ÞÞÞAS 1lnaŦ 2

!ÞÞÞAS 1lnaŦ 3

!ÞÞÞAS 1lnaŦ 4
K K K KI IKKR R

R Re en nv vee1 1a ar ra ass
R Rn n. . S Si i· ·i i
M Mu un ni irra ah h b b··
M Mo ohhd d S Sa ahhu ud di i

R Reen n. .
R Re en nv vee1 1a ar ra ass
R Rn n. . A Az za ah h
H Ha ar rv vaa· ·i i b b··
K K R RE EN N. .& & R RE ER R. .

S SU U
R Rn n. . A Az za ah h
H Ha ar rv va a· ·i i b b· ·
A Ab bb ba as s

R RR RÐ Ð
R Rn n. . M Ma az zi iv va a· ·o on n
b b· · K Ka as si im m

G GU UR RU U K KA AN NA AN N
M MA AT TA AR RE EL LA A A AR RA AN N

K KM MR R B Ba ah ha as sa a
K KM MR R R Re en ng ga a· ·i ia an n
I Is s1 1a am m
K KM MR R S Sa ai in ns s & &
M Ma a· ·e em ma a· ·i i' '
K KM MR R T Te e' 'n ni i' ' & &
V Vo o' 'a as si io on na a1 1
K KM MR R K Ke em ma an nu us si ia aa an n


CARTA JRGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID
R RE EN NG GE ET TU UA A
R Rn n. . A As sm ma aw wa a· ·i i b b· ·. .
R RK K H HE EM M
R Rnn.. Z Zu un na ai id da ah h b b· ·. . W Wa an n C Chhi i' '
S SE ET TI IA AU US SA AH HA A
R Rn n. . Z Za an na ar ri ia ah h b b· ·. . M Maar r· ·h ha an n
K KA AU UN NS SE EL LO OR R
R Rn n. . WWa an n A Az zi iz za ah h b b· ·. . W Wa an n
A A1 1i ia as s
SSR RB BT T
P Pr r. . R Ra ao o| |a al lu u| | A AddaaWW| |v va ar r
o ol l. .K Kr ra a| || |d d
K K
E En n. . S Sa ah hr ru u1 1 L La ai i1 1 bb. . M Mo oh hd d
K KA AE EEET TA AR RI IAA
R Rn n. . S Si i· ·i i N No or rr ri iaah h b b· ·. .
B BI IA AS SI IS SW WA A & & K KE EB BA A I IK KA AN N
E En n. . M Mu uh ha am mm ma ad d E Ef ff fe en nd dvv b b. .
D DA AT TA A
R Rn n. . N No or rf fa az zi i1 1a ah h b b· ·. . AA11i ia as s
L LEEM MB BA AG GAA D DI IS SIIR RL LI IN N
E En n. . M Moohha am ma ad d N Ni iz za am m b b. . A Ah hm ma add
K KE EL LA AB B C CE EG GA AH H E EN NA AY YA AH H
R Rn n. . R Ra ad dh hi ia ah h b b·· B Ba ac ch hi i' '
B BA AD DA AN N D DI IS SI IR RL LI IN N && R RE EN NG GA AW WA AS S
En. Muhammad Kama1 b.
Misdar
S SI IAAR RA AY YA A
E En n. . I Id dr ru us s b b. . A Ab bd du u1 11 1a ah h
B BA AD DA AR R
R Rn n. . N No or r1 1i iz za a b b· · S Sh ha ar rm me en n
A AS SR RA AMMA A
E En n. . A Ab bd d H Ha a1 11 1i id d bb.. B Ba ar ri i
SSM MM M
E En n. . M Mooh ha am ma ad d R Ra ah hi im m b bi in n
M Ma ar r' 'u um m
M MA A LLI IS S K KEET TU UA A TTI IN NG G. .
R Rn n. . N No or rs sv va ai id da ah h b b· · SSa a1 1i im m


CARTA JRGANISASI UNIT KJKURIKULUM
R RE ENNGGE ET TU UA A
R Rn n. . A As sm ma aw wa a· ·i i b b··. . A Ah hm maad d I Is sh ha a' '
R RK K K KO OK KU UR RI IK KU UL LU UM M
R Rn n. . M Ma ad di ih ha ahh B B· · A Addn na an n
S SEET TI IA AU US SA AH HAA K KO OK KU UR RI IKKU UL LU UM M
E En n. . ÐÐe e1 1v vi ir ra ah ha af fi iz z b b. . M Ma as sn ne e1 1
BRS
(AWATANKUASA)
R RE EN NG GE ER RU US SI I R RA AS SU UK KAAN N R RA AK KA AI IA AN N S SE ER RA AG GA AMM, , K KE EL LA AB B / / R RE ER RS SA AT TUUA AN N, , K KE EL LA AB B S SU UK KA AN N / / R RE ER RMMA AI IN NA AN N, ,
S SE ET TI IA AU US SA AH HAA S SU UK KA AN N
LnŦ nor Azhan bŦ MaL uln
G GU UR RU U
K KE ET TUUA A
R RU UM MAAH H
G GU UR RU U
S SU UK KA AN N & &
R RE ER RM MA AIIN NA AN N
G GU UR RU U
R RU UM MA AH H S SU UK KA AN N
R RK K K KU UR RI IK KU UL LU UM M
R Rn n. . MMa az zw wi in n b b· ·. . M Mo oh ha am me edd
R RK K H HE EM M
R Rnn. . Z Zu un na ai id da ah h b b· ·. . W Waan n C Ch hi i''
R RE EN NY Y. . K KE EL LA AB B S SU UK KA AN N
R RE ER RM MA AI IN NA AN N
R RE EN NY Y. . R RE ER RS SA AT TU UA AN N
R Rn n. . N No oo or r Ð Ði iv va an na a b b· ·. .
M Mu u' 'h ha a1 1i i
R RE EN NY Y. . K KE EL LA AB B
R Rn n. . N No or r A Az zi iz zi i b b· ·. .
A Ab bd du u1 11 1a ah h
R RE EN NY Y. . U U. . B BE ER RU UN NI IE EO OR RM M
E En n. . M Mo oh hd d. . R Ra ah hi im m b b. .
M Ma ar r' 'u um m
GGU UR RU U R RE EN NAAS SI IH HA AT T
R RE EN NY Y. . O OL LA AH HR RA AG GA A
E En n. . A Ab bd d H Ha a1 11 1i id d b b. .
B Ba ar ri i
M MT TQ Q
R Rn n. . N No or ra az zu ur ra a b b· ·
H Ha ar ro on n
R RE EN NY Y. . K KA AM MI IL L
R Rn n. . R Ru us s1 1i in na a b bi inn· ·i i
M Ma an ns su ur r

CARTA JRGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT
SEKJLAH (JPMS) MENENGAH
R RE EN NG GE ET TU UA A
R RK K K KU UR RI IKKU UL LU UM M
M Me en nv ve e1 1a ar ra as s d da an n m me em mb ba an n· ·u u p pe en ng gu ur ru us sa an n s si is s· ·e em m 1 1a ai in n d di i s se e' 'o o1 1a ah h s se e1 1a ai in n E EM MIIS S c co onn· ·o oh h BBo or ra an ngg M M, ,
S SM MM M, , S SS SÐ ÐM M, , S SI IS ST TE EK K, , R RT TK K, , T Te ec ch hS SM MI IS S, , E E T Tu u' 'a ar r, , B Bu u' 'u u T Tu un na ai i K Ke er ra a· ·a aa an n, , B Bu u''u u T Tu unna ai i S SUUW WA A, ,
L LN NR RT T, , B BK KR RU U
R RKK H HA AL L E EH HW WA ALL M MU UR RIID D
R RK K K KO OK KU UR RI IK KU UL LU UM M
G GU UR RU U D DA AT TA A R RE EMMB BA AN NT TUU T TA AD DBBI IR R
G GK KM MR R
G Gu ur ru u
R Re er rp pu us st ta ak ka aa an n
G Gu ur ru u R Re en ny ye el la ar ra as s
R Re en ni il la ai ia an n & &
R Re ep pe er ri ik ks sa aa an n
K Ke et tu ua a G Gu ur ru u
D Di is si ip pl li in n
K Ke et tu ua a G Gu ur ru u
K Ka au un ns se el li in ng g
G Gu urru u & & A Aj jk k A As se et t
A Al li ih h
A Aj jk k a ad du ua al l W Wa ak kt tu u
G Gu ur ru u R Re en ny ye el la ar ra as s
S Su uk ka an n
G Gu ur ru u R Re en ny ye el la ar ra as s
K Ko ok ku ur ri ik ku ul lu um m
G Gu ur ru u T Ti in ng gk ka at ta an n
G Gu ur ru u S SR RB BT T
E EM Mi iS S9.1 KURIKULUM
9.1.1(1) PENGURUSAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJAAN

9
.
1
.
1
(
1JAwATAN PR08E8 KERJA
Perdelua
1. Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar ludas
perdu(usar perdaja(ar dar peroe|aja(ar
2. Ververa| urlu| rerasl||ar serua pe(|a(a asas vard pe(|u
urlu| p(oses P&P d|sed|a|ar |a|lu :
a) Jadua| wa|lu |erd|ap d||u|us|ar
o) 8u|u (e|od rerdaja( le|ar d||erd|ap|ar
c) 8arar-oarar P&P
Pero|ord Karar
3. Veroual dar rerasl||ar ad|rar serua oarar urlu| p(oses P&P
|epada serua du(u rala pe|aja(ar.
0u(u 1. Ve|erd|ap|ar ou|u (e|od rerdaja( |0a|ar lerpor salu ou|ar
se|epas se|o|ar d|ou|a )
5. Verved|a|ar Rarcardar Perdaja(ar la(|ar
oe(dasa(|ar lo(ral sepe(l| da|ar pe|e||||rd dar d|rarla( |e pejaoal
se|o|ar pada sel|ap rujurd r|rddu urlu| d|lardalardar| |Perdelua/
PK/ 0K Vala Pe|aja(ar ).
ê. Ve|a|sara|ar p(oses P&P vard re(ard|ur|.
a) 3el |rdu|s|
o) Lard|ar pervarpa|ar
c) Per||a|ar/ Lal|rar
d) Rurusar
Z. Veroual Rel|e|s|
8. Ververa| |al|rar dar |e(ja (urar
9. Veroual pe(sed|aar urlu| ses| P&P sele(usrva9.1 KuRlKuLuV
9.1.1 | 1 ) PEN0uRu3AN PEN0AJARAN 0AN PEV8ELAJARAN.

9.1.1 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN


1. 8o(ard Perarlauar Ke|as

2. A|la Perd|d||ar 199ê
| A|la 550 )

3. 3KPV

1. 8u|u Re|od Verdaja( 0u(u.

5. 3u|alar Pe|aja(ar Vala Pe|aja(ar.


Ŧ1Ŧ2Ŧ( 1 ) PENGURUSAN PANÌTÌA MATA PELAJARAN
JAWATAN PROSES KERJA
Pengetua
1. . Menerima arahan melaksanakan tugas
pengurusan panitia
2.. Menubuhkan JK Kurikulum Sekolah
Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan
Setiausaha : Guru Kanan Mata Pelajaran
Ahli : Semua Penolong Kanan
: Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
: Semua Guru Panitia
: Kaunselor Pelajar
: Setiausaha Peperiksaan
: Guru Media
: Penyelaras ÌCT
Penolong Kanan / Setiausaha
3. Menetapkan Jadual Mesyuarat JK Kurikulum
4. Mengedarkan surat jemputan dan menetapkan
agenda mesyuarat.
Pengetua
5. Mengendalikan/ mempengerusikan mesyuarat
( 4 kali setahun )
Setiausaha
6. Menyediakan Draf Minit Mesyuarat dan
Mendatangani.
Pengetua
7. Menyemak minit mesyuarat dan menandatangani.
Ketua Panitia
8. Mengadakan mesyuarat panitia masing-masing dalam
tempoh dua minggu selepas mesyuarat JK Kurikulum
sekolah
a. Merancang aktiviti sepanjang tahun
b. Headcount
c. Bahan Bantu Mengajar ( BBM )
d. Per Capital Grant ( PCG )
Ahli Panitia ( Setiausaha ) 9. Menyediakan Draf Minit Mesyuarat dalam tempoh
seminggu dari tarikh mesyuarat panitia diadakan.
Pengetua ( PK GKMP ) 10. Menyemak dan menandatangani minit mesyuarat.
Ketua Panitia
11. Melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan.

Pengetua /PK/GKMP
12. Memantau pengurusan semua panitia sepanjang tahun.
Ketua Panitia
13. Menyediakan pelaporan semua aktiviti panitia mata
pelajaran.9Ŧ1Ŧ ( ) Ak1A ALIk ÞLNGUkU5AN ÞANI1IA MA1A ÞLLAIAkAN9.1.2 ( 3 ) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1 Senarai Kehadiran

2 Pekeliling 4/1986

3 SKPM9.1.3(1) PENGURUSAN PENYEDÌAAN JADUAL WAKTU

JAWATAN PROSES KERJA

Pengetua
1. Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar ludas
perdu(usar perdaja(ar dar peroe|aja(ar.
2. Verperde(us| rersvua(al JaWalar|uasa Jadua| wa|lu se(la
rerelap|ar dasa( perved|aar jadua| Wa|lu derdar
rerdaro|| ||(a :
a. 8||ardar Wa|lu rerdaja( oad| sel|ap du(u.
o. Ad|rar Wa|lu rerdaja( se|roard sel|ap ra(|.
c. Perdduraar Wa|lu oe(|eroa(.
d. Perdduraar o||||-o|||| |ras sepe(l| ra|ra|. oerd|e|
d||.
Penolong Kanan / Guru Kanan /
MP
Ketua Panitia
3. Verved|a|ar sera(a| du(u dar opsver. rala pe|aja(ar
e|e|l|l dar o||ardar |e|as.
1. Verdada|ar pe(o|rcardar oe(|a|lar derdar ad|rar
rerdaja( du(u-du(u.
Penolong Kanan / AJK / Jadual
Waktu
5. Verved|a|ar jadua| Wa|lu oe(dasa(|ar ad|rar Wa|lu
rerdaja( vard d|pulus|ar |rerddura|ar ap|||as| |orpule( ).
Pengetua ê. Ve|u|us dar rerdesar|ar jadua| Wa|lu vard le|ar
d|sed|a|ar.
AJK Jadual Waktu
Z. Verdeda( jadua| Wa|lu |e|as dar jadua| Wa|lu
pe(serd|(|ar serasa Vesvua(al 0u(u Pe(lara |3eoe|ur ses|
pe(se|o|arar oe(ru|a ).
Guru 8. Re|od|ar Jadua| wa|lu da|ar 8u|u Re|od Verdaja(.
9. Verdaja( rerd||ul jadua| vard le|ar d||u|us|ar.
Penolong Kanan ( PK )
10. Ververa| dar rerarlau |e|arca(ar jadua| Wa|lu seca(a
oe(le(usar.
11. Verdo|urerlas||ar jadua| Wa|lu |rdu| dar
rerpare(|arrva.
PK
12. Verdera| pasl| du(u-du(u vard pe(|u d|darl| |cul|/ ludas (asr| d|
|ua().
AJK Jadual Waktu
13. Verved|a|ar du(u darl| oe(dasa(|ar jadua|
Penolong Kanan
11. Verv|rpar (e|od.


9.1.3 ( 2 CARTA ALIR PENGURUSAN PENYEDIAAN 1ADUAL
WAKTU
BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN


1. Va||ural d|(| du(u.


2. Ad|rar Wa|lu rerdaja( urlu| sel|ap du(u.

3. Jadua| wa|lu lrdu|.

1. 3KPV : E|erer 8.1.3

5. A|la Perd|d||ar 550.

ê. Jadua| wa|lu 0arl|.9.1.4 PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

9.1.4.1( 1 PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

DALAMAN
IAWA1AN ÞkC5L5 kLkIA
Perdelua

1. Veruour|ar JaWalar|uasa Per||a|ar dar Pepe(||saar.
2. Verdada|ar resvua(al JaWalar|uasa Pepe(||saar urlu|
rererlu|ar pe(|a(a oe(|a|lar derdar pepe(||saar da|arar |a|lu :
a. la(||r pepe(||saar
o. rasa/ lerpor oad| sel|ap rala pe|aja(ar
c. Jadua| 3pes|l||as| uj|ar | J3u )
d. perdaWasar pepe(||saar
e. pe|apo(ar
PK / Perve|a(as Pep.
0a|arar

3. Verved|a|ar d(al jadua| Wa|lu uj|ar/ pepe(||saar | le(rasu|
jadua| perdaWasar ) dar rerpare(|arrva urlu| sera|ar dar
peroelu|ar.
1. Verve(ar|ar d(al jadua| Wa|lu uj|ar/ pepe(||saar |epada
Perdelua urlu| |e|u|usar.
0u(u rala pe|aja(ar

5. Verduoa| soa|ar oe(dasa(|ar J3u dar rerve(ar |epada
Kelua Par|l|a urlu| sera|ar.
Kelua Par|l|a

ê. Ververa| |e(las soa|ar
3lal 3o|ordar

Z. Vercela| |e(la soa|ar.
3el|ausara Pep

8. Verv|rpar |e(las soa|ar d| lerpal vard se|aral
PK / Perve|a(as Pep.0a|arar

9. Verdeda( jadua| Wa|lu uj|ar/ pepe(||saar |epada serua
du(u. sel|ap |e|as dar rerpare(|arrva pada papar
|ervalaar d| o|||| du(u dar |e|as.
10. Vervarpa||ar ra||ural jadua| pepe(||saar |epada
du(u dar pe|aja(.
11. Verdad|r |e(las soa|ar rerd||ul jadua| pepe(||saar
0u(u

12. VerdaWas uj|ar/ pepe(||saar
0u(u Vala Pe|aja(ar

13. Verve||a uj|ar/ pepe(||saar rala pe|aja(ar oe(|a|lar
3erua 0u(u

11. Vere(||sa |e(las jaWapar dar rero|rcard s|era pera(|arar
oe(sara pe|aja( da|ar |e|as.
15. Verve(ar|ar ra(|ar a|r|( |epada 0u(u T|rd|alar pada/
seoe|ur la(||r vard d|lelap|ar.

IAWA1AN ÞkC5L5 kLkIA
0u(u T|rd|alar

1ê. Vercalal|ar |epulusar da|ar 8u|u Re|od Kerajuar
Vu(|d |8RKV)/ rera|p |epulusar da|ar l(ars|(|p
pe(pe(||saar oe(|orpule( dar 8u|u Re|od Verdaja(.

1Z. Verve(ar|ar 8u|u Re|od Kerajuar Vu(|d/ T(ars|(|p
Kepulusar 8e(|orpule( |epada p|ra| perlado|(
Perdelua/ PK. PK |Pld)

18. Verardalardar| 8u|u Re|od Kerajuar Vu(|d/ T(ars|(|p
Kepulusar
0u(u T|rd|alar

19. Verve(ar|ar 8RKV/ T(ars|(|p Kepulusar |epada |ou
oapa/ perjada.
20. Verdurpu| seru|a 8RKV dar rerv|rpar d| lerpal vard
d|lelap|ar.
0u(u Vala Pe|aja(ar


21. Veroual ara||s|s pepe(||saar urlu| resvua(al
Poslro(ler
0u(u Karar

22. Veroerlard ara||s|s pepe(||saar da|ar resvua(al
poslro(ler.
JK Per||a|ar dar
Pepe(||saar

23. Verv|rpar do|urer pepe(||saar.
9.1.4.1 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PENILAIAN DAN
PEPERIKSAAN DALAMAN9.1.4.1 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
1. 8o(ard Keoera(ar Vercela|.

2. 3era(a| ra(|ar |rd|v|du ru(|d da|ar ou|u (e|od.

3. 8o(ard Va(|ar lrdu| | Va(| 3reel )

1. 8o(ard Ara||s|s Kepulusar Pepe(||saar.

5. 8u|u Parduar Pepe(||saar.
9.1.4.2 PENGURUSAN PENILAIAN/ PEPERIKSAAN AWAM

9.1.4.2.1 (1 PENGURUSAN PENDAFTARAN PEPERIKSAAN

1AWATAN PROSES KER1A
Perdelua

1.Vere(|ra su(al a(arar/ eda(ar dar oo(ard-oo(ard
perdalla(ar da(|pada Leroada Pepe(||saar/ Vaj||s
Pepe(||saar Va|avs|a.
2.Verdada|ar pe(o|rcardar derdar
JaWalar|uasaPepe(||saar.
3el|ausara Pepe(||saar 3.Verdeda( 8o(ard Perdalla(ar |epada serua ca|or.
1.Veroe(| la|||ral |epada serua ca|or oe(sara 0u(u
T|rd|alar lerlard ca(a rerd|s| 8o(ard Kerasu|ardar

8o(ard Pe(rororar Kad Pe(a|uar | oad| ru(|d vard l|da|
ada Kad Perdera|ar )
0u(u T|rd|alar

5.Verdeda(. rerdurpu| dar rervera| oo(ard vard le|ar
d||s| o|er ca|or.
ê.Verve(ar|ar oo(ard-oo(ard vard le|ar |erd|ap
derdar oelu| |epada 3el|ausara Pepe(||saar urlu| sera|ar.
Perdelua

Z.Verpe(a|u dar rerdesar|ar oo(ard-oo(ard
perdalla(ar.
3el|ausara Pepe(||saar

8.Verd|s| 8o(ard Perdalla(ar seca(a or-||re.
9.Verdeda(|ar Kervalaar Kerasu|ar/ 3era|
Perdalla(ar Ca|or |epada 0u(u-du(u T|rd|alar |e|as
pepe(||saar.
10. Vercela| do|urer-do|urer perdalla(ar urlu|
perdesarar ca|or.
Perdelua

11. Ververa| serua do|urer perdalla(ar or-||re dar
rerdesar|ar.
12. Verdrarla( do|urer-do|urer perdalla(ar oe(sara d|s|el |e
PP0/JPN | ur|l Per||a|ar Pepe(||saar.PP0/JPN )
PK / 3el|ausara
Pepe(||saar
13. Verdu(us |es ca|or p|rdar/ rerurpard/ perdalla(ar |eWal.
11. Verdrarla( 8o(ard Pe(p|rdarar Pusal Pepe(||saar
vard le|ar d|lardalardar| o|er Perdelua dar 8ar|
0(al |e JPN.
15. Vere(|ra 8o(ard Pe(p|rdarar Pusal Pepe(||saar dar
8ar| 0(al urlu| vu(ar pe(p|rdarar da(|pada se|o|ar
oe(|eraar j||a ada.
1ê. Vere(|ra 'Corpule( p(|rl-oul¨ dar ca|or rervera|
ra||ural dar reru(ur|ar ladalardar.
Pero|ord Karar

1Z. Verv|rpar do|urer perdalla(ar ca|or.9.1.4.2.1 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PENDAFTARAN
PEPERIKSAAN

9.1.4.2.1 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN1. 8o(ard Perdalla(ar LPV/ PVR 1 P|r. 5/9Z | PVR )/ LPV/ 3PV
2Z P|r.ê/2001 | 3PV )

2. 8o(ard Pe(p|rdarar Ca|or | PVR&3PV )

3. 8o(ard Ca|or Cacal

1. 8o(ard Pe(rororar Kad Pe(a|uar | 8o(ard P8KP / 93 ) - | PVR & 3PV )

5. 8o(ard 3KP - 3era(a| Ca|or Yard Verddura|ar Kad Pe(a|uar | PVR & 3PV )

ê. Kad Pe(a|uar | PVR & 3PV )

Z. 8o(ard Kerasu|ar 0ala 3e|o|ar | 8o(ard KaWa|ar ) - | LPV/ 03 1 P|r. 1/99 )-
| PVR & 3PV )

9.1.4.2.2 (1 PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN
SEKOLAH

1AWATAN PROSES KER1A
Perdelua

1. Vere(|ra ra||ural lerlard u(usar perla|s|(ar
rala pe|aja(ar PVR dar 3PV.
2. Verde|ua(|ar su(al |arl||ar Kelua Perla|s|( dar
Perla|s|( oad| sel|ap rala pe|aja(ar vard oe(|a|lar.

JK Pepe(||saar

3. Verelap|ar pe(|a(a-pe(|a(a oe(|a|lar derdar
perla|s|(ar :
a. Pe|a|saraar Perla|s|(ar
o. Ta(||r a|r|( perved|aar ra(|ar.
c. Pers|j||ar

0u(u rala pe|aja(ar

1. Ve|a|sara|ar perla|s|(ar :
a. Ke(ja |u(sus PVR
o. PAFA PVR dar 3PV
c. uL83 PVR dar 3PV
d. PEKA 3a|rs 3PV dar 3TPV
5. Verdurpu| dar rerve|a(as ra(|ar perla|s|(ar

3el|ausara

ê. Verdrarla( ra(|ar perla|s|(ar |e PP0/ JPN/ LPV/
VPV.


0u(u rala pe|aja(ar

Z. Verved|a|ar s|j|| PEKA. uL83 dar rerve(ar|arrva
|epada Perdelua.

Perdelua

8. Verdalardar| s|j||-s|j|| PEKA. uL83
0u(u T|rd|alar

9. Verve(ar|ar s|j|| |epada pe|aja(.9.1.4.2.2(2 CARTA ALIR PENGURUSAN PENTAKSIRAN
BERASASKAN SEKOLAH

9.1.4.2.2 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. 8o(ard Pera(|arar PEKA. PAFA. uL83

2. 3|j||-s|j|| PEKA. uL83Ŧ1Ŧ4Ŧ2 ÞLnCu8uSAn ÞLnlLAlAn / ÞLÞL8lkSAAn AWAM
Ŧ1Ŧ4Ŧ2Ŧ3(1) ÞLnCu8uSAn ÞLnCLLCLAAn ÞLÞL8lkSAAn
IAWA1AN ÞkC5L5 kLkIA
ÞenaeLua
1. Vere(|ra Jadua| wa|lu Pepe(||saar dar s||p
KervalaarPepe(||saar da(|pada Pejaoal Pe|aja(ar
0ae(ar/ Jaoalar Pe|aja(ar Nede(|.
PK |P)/ 3el|ausara
Pepe(||saar Perdelua

2. Verdeda( Jadua| wa|lu Pepe(||saar |epada serua
ca|or.
3. Vere(|ra pe|e||||rd da(|s parduar perdu(usar
Pepe(||saar AWar.
PK
1. Verved|a|ar Pusal Pepe(||saar - o|||| pepe(||saar.o||||
|eoa|. o|||| urlu| la|||ral perdaWas dar |a|r-|a|r oarar vard
d|pe(|u|ar.
5. Veroe(| la|||ral pepe(||saar |epada ca|or
oe(ruourd pe(alu(ar dar pe(sed|aar.
Perdelua /PK
ê. Verve||a/ rerdaWas pe(ja|arar pepe(||saar.

Z. Verdaro|| |epulusar pepe(||saar da(|pada Pejaoal
Pe|aja(ar 0ae(ar/ Jaoalar Pe|aja(ar Nede(|.

0u(u T|rd|alar

8. Verdeda(|ar s||p |epulusar pepe(||saar dar 3|j||
uL83/PEKA 3a|rs |epada ca|or
PK / 3u Pep.

9. Verdu(us |es (avuar sera| seru|a |e(las
pepe(||saar |j||a ada)
10. Veroual ara||s|s |epulusar dar rerve(ar|ar
|epada perdelua.
0u(u Karar/ Kelua Par|l|a


11. Verja|ar|ar posl-ro(ler le(radap ar|||s|s |epulusar
derdar rerdera| pasl| |e|ualar dar |e|erarar se(la sl(aled|
per|rd|alar.
Perdelua
12. Vere(|ra |apo(ar posl-ro(ler.
3el|ausara
13. Verdo|urerlas||ar |epulusar dar ara||s|s
pepe(||saar.9.1.4.2.3 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PENGELOLAAN
PEPERIKSAAN
9.1.4.2.3 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. 8o(ard Ar|||s|s Kepulusar PVR. 3PV. 3TPV

Ŧ1Ŧ3( 1 ) ÞLnCu8uSAn ÞLnCL8AÞAn
IAWA1AN ÞkC5L5 kLkIA
ÞenaeLua
1. Ve(arcard pe|a|saraar perce(apar p(oses perdaja(ar dar
peroe|aja(ar.
Perdelua. PK. 0KVP.KP

2. Verdada|ar resvua(al JaWalar|uas Ku(||u|ur dar
rerelap|ar pe(|a(a oe(||ul :-
a. da(|s parduar perce(apar
o. perdad|rar ludas
c. jadua| perce(apar
d. |rsl(urer perce(apar
Pero|ord Karar
3. Veroe(| la|||ral lerlard u(usar perce(apar
Perdelua/ Pero|ord
Karar. 0u(u Karar/
Kelua Par|l|a

1. Verce(ap P&P du(u
5. Ve|erd|ap|ar oo(ard perce(apar dar d|se(ar|ar |epada
du(u vard d|ce(ap.
ê. Vero|rcard ras|| ce(apar derdar du(u vard oe(|eraar
Pero|ord Karar |P).
0u(u Karar

Z. Veroual l|rda|ar susu|ar sepe(l| oe(||ul |j||a pe(|u)
8.1 Lal|rar da|arar j||a ada rasa|ar da|ar pervarpa|ar
perdaja(ar.

8.2 Veroual (a|arar perdaja(ar oad| P&P cere(|ard urlu| (uju|ar.
Pero|ord Karar |P)

8. Verv|rpar (e|od da|ar la|| |rdu| perce(apar.
9.1. (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PENCERAPAN

9.1. (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. 3KPV : 0|rers| 3. E|erer 9

2. 8o(ard PP3Vl/ JN3/ C1 - Perarlauar dar 8|ro|rdr
Pe|a|saraar Perdaja(ar dar Peroe|aja(ar 3a|rs dr Valeral||
da|ar 8arasa lrdde(|s

3. 8o(ard EV309/9 - V|c(o - Teacr|rd Assessrerl Fo(r

1. 8o(ard Perce(apar JPN/ 3e|o|ar

5. Jadua| Perce(apar

ê. 3KPV.
9.1.6 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF

9.1.6.1 (1 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF AN1URAN
PPD/ 1PN/ KPM/ AGENSI LUAR
IAWA1AN ÞkC5L5 kLkIA
Perdelua

1. Vere(|ra su(al a(arar perca|orar pese(la |u(sus
da(|pada PP0/ JPN/ KPV Aders| Lua(.
2. Ve(uju| |epe(|uar |al|rar derdar rerdaro|| ||(a sva(al vard
d|lelap|ar o|er p|ra| perdarju(.

PK

3. Verdreoar|ar |||ar/ laWa(ar |u(sus |epada du(u/ slal

Perdelua & PK

1. Ver|||r ca|or urlu| rerdrad|(| |u(sus.
0u(u/ 3lal

5. Verd|s| dar re|erd|ap|ar oo(ard perca|orar/
Pe(rororar

Perdelua

ê. Verdesar|ar oo(ard perca|orar
PTR

Z. Verved|a|ar su(al |(|rdar

Perdelua

8. Verardalardar| su(al |(|rdar

PAP

9. Verdrarla(/ rerdepos oo(ard perca|orar pese(la
|u(sus.

0u(u/ 3lal

10. Verdrad|(| |u(sus
11. Verved|a|ar |apo(ar |u(sus urlu| d|se(ar|ar |epada
perdelua.

Pero|ord Karar

12. Veroual l|rda|ar susu|ar vard pe(|u
a. Verdada|ar |u(sus da|arar d| pe(|rd|al se|o|ar
o. Verdeda( oarar |u(sus

13. Verv|rpar (e|od.


9.1.6.1 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF
AN1URAN PPD/ 1PN/ KPM/ AGENSI LUAR
9.1.6.1 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. 8o(ard Perve(laar Ku(sus | vard d|eda( o|er p|ra| perdarju( )
2. 8o(ard Pe|apo( Ku(sus 0a|arar


9.1.6 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF
9.1.6.2 (1 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF PERINGKAT
SEKOLAH

IAWA1AN ÞkC5L5 kLkIA
Perdelua

1. Veroerlu| JaWalar|uasa Lal|rar 0a|ar Pe(|r|dralar |L0P).
2. Vere(|ra pe(urlu|ar L0P |j||a ada)
JaWalar|uasa L0P

3. Verved|a|ar 8o(ard Kepe(|uar Lal|rar |Needs Ara|vs|s)
1. Verdeda(|ar oo(ard |epe(|uar |al|rar |epada serua
du(u dar slal.
0u(u/ 3lal

5. Verd|s| oo(ard |epe(|uar |al|rar
JK L0P

ê. Verdurpu| oo(ard |epe(|uar |al|rar se(la rerp(oses
ra||ural vard d|le(|ra.
Z. Verved|a|ar |apo(ar dapalar |epe(|uar |al|rar urlu|
l|rda|ar se|arjulrva.
Pero|ord Karar

8. Verperde(us||ar resvua(al oad| rererlu|ar :
a. Ta|W|r Pe(|eroardar 3lal
o. Taju| |u(sus da|arar
c. 8arar-oarar |u(sus/ o(osu(
d. Adurar pe(urlu|ar/ Ardda(ar |os
e. 8o(ard per||a|ar |al|rar

0u(u/ 3lal 3o|ordar
9. Verdrad|(| |al|rar
10. Verd|s| oo(ard per||a|ar sel|ap ses| |al|rar
JaWalar|uasa L0P

11. Verved|a |apo(ar urlu| d|se(ar|ar |epada Perdelua
12. Verdo|urerlas||ar dar re(e|od|ar p(od(ar


9.1.6.2 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF
PERINGKAT SEKOLAH


9.1.6.2 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. 8o(ard Kepe(|uar Lal|rar

2. 8o(ard Per||a|ar Ku(sus

3. 8o(ard Lapo(ar Ku(sus

9.1.7 PENGURUSAN SUMBER PEMBELA1ARAN
9.1.7.1 (1 PENGURUSAN BILIK DAR1AH/ BILIK KHAS/
MAKMAL/ BENGKEL

1AWATAN PROSES KER1A
Perdelua

1. Ve|arl|| du(u vard oe(larddurdjaWao le(radap o||||
da(jar/ o|||| |ras/ ra|ra|/ oerd|e|.
a. 0u(u |e|as
o. Kelua Par|l|a
c. 0u(u | o|||| |ras )
Pero|ord Karar

2. Ververa(a| 3era(a| Tudas 0u(u dar |epe(|uar o||||.
0u(u/ 0u(u Ke|as/Kelua Par|l|a

3. Verdu(us o|||| da(jar/ ra|ra|/ oerd|e| da(| aspe|
|eoe(s|rar. |ece(|aar. oe(ra||ural dar
reraroaroa||ar seca(a oe(le(usar.
1. Verdrarla( cadardar/ sera(a| |epe(|uar
Pero|ord Karar/ 0u(u / Karar Vala Pe|aja(ar 5. Ververa| cadardar/ sera(a| |epe(|uar
ê. Verderu|a|ar cadardar/ sera(a| |epe(|uar |epada
Perdelua.
Perdelua

Z. Ve|u|us|ar cadardar/ sera(a| |epe(|uar
0u(u/ 0u(u Ke|as/ Kelua Par|l|a

8. Verd|s| Nola V|rla
Perdelua

9. Verardalardar Nola V|rla
0u(u/ 0u(u Ke|as/ Kelua Par|l|a 10. Veroual pesarar derdar rerd|s| oo(ard Pesarar
Terpalar |L0)
Perdelua

11. Verardalardar oo(ard pesarar lerpalar.
0u(u/ 0u(u Ke|as/ Kelua Par|l|a

12. Vere(|ra Pesarar.
13. Ve(e|od oe|a|ar da|ar 3lo| lrverlo(|.


0u(u

11. Verddura oarar

Perdelua/ Pero|ord Karar/ 0u(u Karar
Vala Pe|aja(ar/ Kelua Par|l|a

15. Verarlau perdduraar oarar/ o||||.

9.1.7.1 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN BILIK DAR1AH/
MAKMAL/ BENGKEL


9.1.7.1 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. 8u|u Re|od Perdduraar 8|||| Va|ra|/ 8|||| Kras

2. Nola V|rla.

3. Loca| 0(de(

1. KeW PA.2 / KeW PA.3.
9.1.7 PENGURUSAN SUMBER PEMBELA1ARAN
9.1.7.2 (1 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
IAWA1AN ÞkC5L5 kLkIA
Perdelua

1. Veruour|ar JaWalar|uasa lrdu| Pusal 3uroe( 3e|o|ar
se(la rero|ra Ca(la 0(dar|sas|
Pero|ord Karar

2. Veruour|ar JK Ke(ja P33 dar rero|ra Ca(la
0(dar|sas|.
3. Verved|a|ar 3era(a| Tudas JK lrdu| dar JK Ke(ja
Perdelua

1. Verdada|ar resvua(al JK lrdu| P33 urlu| re(arcard
a|l|v|l|. la|W|r dar oajel larurar.
Pero|ord Karar/ 0u(u Ved|a

5. Verdada|ar resvua(al JK Ke(ja P33 oad|
re|a|sara|ar a|l|v|l|-a|l|v|l| oad| sel|ap ur|l P33.
ê. Verved|a|ar Pe(alu(ar-Pe(alu(ar dar Re|od
Perdduraar ur|l-ur|l P33
Kelua-Kelua ur|l P33 Z. Ve|a|sara|ar a|l|v|l|-a|l|v|l| P33

0u(u Ved|a

8. Verarlau pe|a|saraar a|l|v|l|-a|l|v|l| P33

Pero|ord Karar

9. Verdada|ar resvua(al Posl Vo(ler

0u(u Ved|a

10. Verved|a|ar |apo(ar per||a|ar dar do|urerlas| urlu|
d|la|||ar/ d|rarla( |e PP0/ JPN


9.1.7.2 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PUSAT SUMBER
SEKOLAH (PSS


9.1.7.2 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. 8o(ard Re|od Perdduraar P33

2. 8o(ard Re|od Per|rjarar Pe(a|alar

3. 8o(ard Re|od Per|rjarar 8u|u9.1.7 PENGURUSAN SUMBER PEMBELA1ARAN

9.1.7.3 (1 PENGURUSAN ICT

1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1. Veruour|ar JaWalar|uasa lrdu| lCT 3e|o|ar se(la rero|ra Ca(la
0(dar|sas|

Pero|ord Karar

2. Veruour|ar JK Ke(ja lCT dar rero|ra Ca(la 0(dar|sas|
3. Verved|a|ar 3era(a| Tudas JK lrdu| dar JK Ke(ja

Perdelua

1. Verdada|ar resvua(al JK lrdu| lCT urlu| re(arcard a|l|v|l|.
la|W|r dar oajel se|o|ar.

Pero|ord Karar

5. Verdada|ar resvua(al JK Ke(ja lCT oad| re|a|sara|ar a|l|v|l|-a|l|v|l|
ê. Verved|a|ar Pe(alu(ar-Pe(alu(ar dar Re|od
Perdduraar Pe(a|alar lCT

0u(u lCT

Z. Ve|a|sara|ar a|l|v|l|-a|l|v|l| lCT
Pero|ord Karar

8. Verarlau pe|a|saraar a|l|v|l|-a|l|v|l| lCT

Perdelua

9. Veroual per||a|ar
0u(u lCT/ Ju(u Te|r||
lCT

10. Verdaro|| l|rda|ar susu|ar/ peraroaroa||ar
11. Veroual |apo(ar |e 8TPN

Peroarlu Tado|(

12. Verved|a|ar su(al |(|rdar

Perdelua

13. Verardalardar| |apo(ar dar su(al |(|rdar

Peroarlu Tado|(

11. Veroual sa||rar dar re(e|od

Peroarlu Ar Pejaoal

15. Verdrarla(/ Pos

1ê. Fa|||ar sa||rar9.1.7.3 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN ICT SEKOLAH

9.1.7.3 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. 8o(ard Te(|ra Pe(a|alar

2. 8o(ard Re|od P|rjarar

9.1.7 PENGURUSAN SUMBER PEMBELA1ARAN

9.1.7.4 (1 PENGURUSAN BAHAN BANTU BELA1AR (BBB

1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1. Verdada|ar resvua(al
Pero|ord Karar

2. Veruour|ar JK Ke(ja 888 dar rero|ra Ca(la
0(dar|sas|.

3. Verved|a|ar 3era(a| Tudas JK lrdu| dar JK Ke(ja

Perdelua

1. Verdada|ar resvua(al JK lrdu| 888 urlu| re(arcard
a|l|v|l|. la|W|r dar oajel se|o|ar.

Pero|ord Karar/ 0u(u Ved|a

5. Verdada|ar resvua(al JK Ke(ja 888 oad|
re|a|sara|ar a|l|v|l|-a|l|v|l|.

ê. Verved|a|ar Pe(alu(ar-Pe(alu(ar dar Re|od
Perdduraar ur|l-ur|l 888

Kelua-Kelua ur|l P33

Z. Ve|a|sara|ar a|l|v|l|-a|l|v|l| 888

0u(u Ved|a

8. Verarlau pe|a|saraar a|l|v|l|-a|l|v|l| 888

Pero|ord Karar 9. Verdada|ar resvua(al Posl Vo(ler.

0u(u Ved|a

10. Verved|a|ar |apo(ar per||a|ar dar do|urerlas| urlu|
d|la|||ar/ d|rarla( |e PP0/ JPN9.1.7.4 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PUSAT SUMBER
SEKOLAH (PSS
9.1.7.4 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
1. Parduar Perdu(usar Pusal 3uroe( 3e|o|ar |8TP)9.2 HAL EHWAL MURID

9.2.1 PENGURUSAN DISIPLIN MURID
9.2.1.1 (1 PENGURUSAN DISIPLIN MURID
1AWATAN PROSES KER1A
Perdelua

1. Vere(|ra a(arar da|ar rerja|ar|ar |uasa d|s|p||r ru(|d.
2. Ve|arl|| jaWalar|uasa d|s|p||r dar |eroada pedaWas
se|o|ar.
3. Verde|ua(|ar su(al peru(urar |uasa |re(olar) dar
rerelap|ar da(|s parduar l|rda|ar |ou|u parduar d|s|p||r).
1. Ve(arcard p(od(ar per|rd|alar p(eslas| d|s|p||r ru(|d
urlu| separjard larur.
5. Vere(|ra aduar da(|pada perdadu
a. 0u(u d|s|p||r
o. 0u(u |e|as
c. 0u(u vard d|oe(| |uasa
d. PerdaWas se|o|ar
e. lou oapa/ pe|aja(
l. 3uroe( |ua( |KPV/JPN/ PP0/ VE0lA)
ê. Veroual s|asalar aWa| urlu| rerdapal ra||ural |arjul. ou|l|
dar sa|s| |8o|er pe(lu(ur|ar |uasa |epada du(u d|s|p||r)
J||a ada |es :
a. P|ra| se|o|ar pe(|u ruourd| |ou oapa urlu|
rerje|as|ar |esa|arar vard d|sva|| d||a|u|ar.
o. luourd| p|ra| po||s j||a re||oal|ar |es oe(al vard pe(|u
d||apo(|ar
c. Va||ural aWa| d|rarla( je JPN/ PP0 se||(arva re||oal|ar
po||s dar red|a
Z. Verardd|| s|dard Leroada 0|s|p||r urlu| l|rda|ar dar
|epulusar :
a. Vu(|d vard re|a|u|ar |esa|arar pe(|u d|oe(| perje|asar
rerdera| |esa|arar vard d||a|u|ar |ludurar)
o. Vu(|d d|oe(||ar pe|uard urlu| reral||ar dar rerje|as|ar
|es||apar |(|drl lo oe rea(d)
c. 8ual perda|Waar dar pe|apo(ar da(|pada
perv|asalar©|esa|s|ar
d. lu|urar pe(|u d|oual seca(a ad|| dar sa|sara
8. Verperde(us||ar resvua(al d|s|p||r oad| |es-|es (avuar
|da|ar lerpor vard d|oera(|ar)


1AWATAN PROSES KER1A
PK lEV

9. Ve|a|sara|ar p(od(ar per|rd|alar sars|ar. rol|vas| dar
d|s|p||r sepe(l| d|(arcard
10. Vera||ur|ar |epada |ou oapa rerdera| |esa|arar dar
ru|urar vard d||era|ar |epada ru(|d.
0u(u 0|s|p||r

11. Vera||ur|ar |es-|es d|s|p||r |eo|r aWa| |epada PK lEV
dar Perdelua
12. Verved|a|ar r|r|l. |apo(ar dar calalar |epulusar
d|la|||ar
13. Verde|ua(|ar su(al pe(|rlar/ ru|urar |epada |ou oapa ru(|d
11. Ve(e|od|ar da|ar 330V dar |apo(ar |epada JPN/ PP0
15. Ve(uju||ar |es |epada du(u |aurse||rd
Kaurse|o(

1ê. Verja|ar|ar ses| |aurse||rd
1Z. Verv|rpar (e|od ru(|d vard le(||oal derdar pe(|ardda(ar
d|s|p||r © (uju|ar |es © rerja|ar| ses| |aurse||rd.
18. 8ad| |es (avuar : rerdrarla( |apo(ar perarlauar
|epada JPN/ PP0 dar |ou oapa sel|ap ou|ar |se|ara erar
ou|ar)

0u(u 0|s|p||r


19. J||a re||oal|ar ru|urar darlurd se|o|ar alau ouard
se|o|ar vard d|le(|ra seru|a alas seoao (avuar :
a. 8ual a|u jarj| oe(|e|a|uar oa|| | pe|aja( dar |ou oapa)
o. Perarlauar pada salu lerpor vard d|lerlu|ar.

0u(u Ke|as

20. Verderas||r| ra||ural pe|aja( da|ar jadua|
|edalardar ru(|d.
21. Kes se|esa|.
9.2.1.1 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN DISIPLIN


9.2.1.1 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN


1. 8u|u Parduar 0|s|p||r.

2. Pe(alu(ar-Pe(alu(ar |Talale(l|o 3e|o|ar) Pe|aja(ar. 1959.


9.2.1.2 (1 PENGURUSAN TINDAKAN DISIPLIN KES BERAT


9.2.1.2 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN TINDAKAN DISIPLIN
KES BERAT
9.2.1.2 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. Pe(alu(ar-Pe(alu(ar |Talale(l|o 3e|o|ar) Pe|aja(ar. 1959.

9.2.1.3(1 PENGURUSAN TINDAKAN DISIPLIN KES SEDERHANA

9.2.1.3 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN TINDAKAN DISIPLIN KES
SEDERHANA9.2.1.3 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN


1. Pe(alu(ar-Pe(alu(ar |Talale(l|o 3e|o|ar) Pe|aja(ar. 1959.

9.2.1.4 (1 PENGURUSAN TINDAKAN DISIPLIN KES RINGAN


9.2.1.4 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN1. Pe(alu(ar-Pe(alu(ar |Talale(l|o 3e|o|ar) Pe|aja(ar. 1959.

9.2.2 KEBA1IKAN
9.2.2.1 (1 PENGURUSAN TAKAFUL
1AWATAN PROSES KER1A
Perdelua

1. Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar ludas perdu(usar
|eoaj||ar ru(|d
2. Ve|arl|| du(u vard d|oe(| rardal re|a|sara|ar
ludas dar larddurdjaWao alau sualu jaWalar |uasa |eoaj||ar
ru(|d/slal
3. Verde|ua(|ar su(al |uasa oad| seoa(ard |ul|par
oava(ar|clr : Ta|alu|)
1. Verde|ua(|ar su(al s|a(ar oe(|a|lar |eoaj||ar
PK ler

5. Verdeda(|ar oo(ard perve(laar la|alu|/|rsu(ar
d|(|/|e|orpo| |epada ru(|d re|a|u| du(u l|rd|alar
ê. Verved|a|ar jadua| du(u oe(ludas - |a|lar derdar
pe|aja( sa||l serasa ses| pe(se|o|arar
0u(u T|rd|alar

Z. Verdeda( oo(ard la|alu|/|rsu(ar |epada ru(|d
8. Verdurpu| oo(ard da(|pada ru(|d oese(la Ward
oava(ar dar rerve(ar |epada PK lEV/Ke(ar| |eWardar
9. Vere(|ra aduar/|apo(ar |era|ardar © rus|oar
da(|pada ru(|d/perjada
PK ler

10. Verdu(us|ar lurlular oava(ar vard re||oal|ar la|alu|
alau sva(||al |rsu(ar re|a|u| pejaoal/|e(ar| vard d|oe(| ludas
11. Ververa| urlu| pasl||ar oava(ar d|le(|ra o|er perurlul
oava(ar
9.2.2.1 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN KEBA1IKAN
MURID (TAKAFUL

9.2.2.1 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN


1. 8o(ard Turlular Ta|alu| / lrsu(ar.

2. 8o(ard Perve(laar Ta|alu|


3. Lapo(ar Po||s

1. Lapo(ar rosp|la|
9.2.2.2 (1 PENGURUSAN PELA1AR SAKIT

1AWATAN

PROSES KER1A
Perdelua

1. Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar ludas
perdu(usar |eoaj||ar ru(|d
2. Ve|arl|| du(u vard d|oe(| rardal re|a|sara|ar
ludas dar larddurdjaWao |oe(dasa(|ar sera(a| du(u
oe(ludas)
3. Veroe(| |eoera(ar du(u oe(ludas rerdu(us perdrarla(ar
ru(|d |e |||r||/rosp|la|PK lEV
1. Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar ludas
perdu(usar |eoaj||ar ru(|d
2. Ve|arl|| du(u vard d|oe(| rardal re|a|sara|ar
ludas dar larddurdjaWao |oe(dasa(|ar sera(a| du(u
oe(ludas)
3. Veroe(| |eoera(ar du(u oe(ludas rerdu(us perdrarla(ar
ru(|d |e |||r||/rosp|la|
0u(u 8e(ludas/0u(u Ke|as

ê. Verdruourd| |ou oapa pe|aja( |pe(selujuar |ou oapa
oo|er aro|| pe|aja( alau p|ra| se|o|ar u(us|ar |e |||r||)
Z. Verved|a|ar su(al pe(a|uar se|o|ar |0L) urlu|
d||eru|a|ar |epada |||r||/rosp|la|
8. Verdrarla( pe|aja( |e o|||| sa||l sererla(a
rerurddu p(oses vard |a|r |rarla( |e |||r|| alau |ou oapa
rerdaro||rva)
0u(u 8e(ludas

9. Verdu(us|ar perdrarla(ar pe|aja( |e |||r||
urlu| rerdapal (aWalar
10. J||a pe(|u rarla( |e (urar/|e se|o|ar |oe(dasa(|ar
pe(selujuar)
11. Calal|ar da|ar ou|u |apo(ar


9.2.2.2 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PELA1AR SAKIT

9.2.2.2 (3 BORANG DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. 8o(ard 0L.

2. 8u|u Ke|ua( Vu(|d.

9.2.3 (1 PENGURUSAN KESIHATAN

1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1. Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar ludas perdu(usar
|es|ralar ru(|d
2. Veroerlu| jaWalar |uasa |es|ralar ru(|d

3. Verved|a|ar p(asa(ara/|erudarar oad| pe(|r|dralar
|es|ralar
1. Ve(arcard p(od(ar |es|ralar ru(|d separjard larur
PK lEV

5. Ve|a|sara dar rerdaWa| se||a p(od(ar |es|ralar
ru(|d sepe(l| vard d|(arcard
ê. Veruour|ar pasu|ar 'l|v|rd scuad' oad| reroarlu p|ra|
se|o|ar rerarlau pe(se||la(ar se|o|ar
Z. Verdrarla( |apo(ar |e JPN/PP0
8. 8e|e(jasara derdar Kererle(|ar Kes|ralar
0u(u 8|ro|rdar dar Kaurse||rd

9. Ve(arcard dar re|a|sara|ar p(od(ar |es|ralar:
a) Kala|ar l|da| |epada dadar. (o|o| dar a(a|
o) Verdalu( u(us ce(arar |es|ralar
c) Verpare(|ar ra||ural lerlard |es|ralar d|d|. oadar.
rala. ll\/Al03 dar (o|o|
10. Verdada|ar ses| |aurse||rd |epada pe|aja( oe(rasa|ar
|es|ralar

0u(u T|rd|alar

11. Verved|a|ar dala/ra||ural |es|ralar ru(|d
12. Verdu(us s|sler la||/(e|od |es|ralar ru(|d
13. Verdapal|ar |eoera(ar oe(lu||s da(|pada |ou oapa oad|
(aWalar vard d|sed|a|ar o|er p|ra| |ua( sepe(l| 08KL
0u(u 0ala

11. Verv|rpar (e|od/dala |es|ralar ru(|d da|ar 3VV
0u(u Kes|ralar

15. Verdu(us ra| erWa| |es|ralar ru(|d
1ê. Verdu(us|ar |e|erd|apar o|||| (aWalar dar rerarlau
perdduraarrva


9.2.3 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN KESIHATAN MURID


9.2.3 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
1. 8o(ard 0L

2. 8u|u Perdduraar '3|c| 8av¨

3. 8o(ard Keoera(ar VeroaWa Ke|ua( Pe|aja(.
9.2.4 BIASISWA DAN BANTUAN

9.2.4.1 (1 PENGURUSAN PEMILIHAN CALON

1AWATAN

PROSES KER1A
Perdelua

1. Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar ludas rerderda|||ar
u(usar o|as|sWa dar oaluar ru(|d
2. Vere(|ra pe|e||||rd 8|as|sWa dar oarluar-oarluar |a|r da(|
JPN
3. Veroerlu| JaWalar|uasa 8|as|sWa dar 8arluar
1. Verperde(us||ar resvua(al JK 8|as|sWa dar oarluar
PK lEV

5. Verdrad|(| Ta|||ral Perdu(usar 8|as|sWa o|er JPN dar
rere(|ra oo(ard pe(rororar o|as|sWa
ê. Veroe(| la|||ral |epada du(u o|as|sWa
0u(u 8|as|sWa

Z. Veroe(| la|||ral |epada du(u l|rd|alar dar rerdeda(
oo(ard-oo(ard pe(|u |epada du(u l|rd|alar
0u(u T|rd|alar

8. Verdera|pasl| ru(|d vard |ava|
9. Verdeda(. rerdurpu| dar rervera| oo(ard pe(rororar
da(|pada ru(|d
0u(u 0ala 10. Verdurpu| dar rerp(oses oo(ard pe(rororar dar

rerderoa|||ar oo(ard pe(rororar vard l|da| |erd|ap urlu|
peroelu|ar
Perdelua

11. Verperde(us||ar resvua(al per|||rar dar
rerdesar|ar oo(ard perrororar.
PK lEV

12. Verv|rpar dar rervusur 8o(ard Pe(rororar 8|as|sWa
urlu| d||eru|a|ar |epada JPN/PP0


9.2.4.1 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PEMILIHAN CALON

9.2.4.1 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN


1. 8u|u Parduar 8|as|sWa.

2. 8u|u Parduar 8|as|sWa 3u|ar.

9.2.4.2 (1 PENGURUSAN PENERIMAAN TAWARAN BIASISWA
1AWATAN PROSES KER1A
Perdelua

1. Vere(|ra sera(a| ca|or vard 8e(java
PK lEV

2. Ververa| seru|a sera(a| pere(|ra vard oe(java dar
rere(|ra pe(rororar (avuar da(|pada peroror vard dada|
3. Verp(oses o|as|sWa da|ar |a|ardar peredard
o|as|sWa vard oe(p|rdar rasu| dar |e|ua( se|o|ar
0u(u 8|as|sWa

1. Veroe(| la|||ral |epada pere(|ra o|as|sWa
5. Verda(ar|ar ru(|d rerou|a a|aur oar|
ê. Verdeda( su(al laWa(ar o|as|sWa. su(al pe(selujuar dar
su(al A|u Jarj|
Z. Verdurpu| |eroa|| 3u(al Pe(selujuar dar A|u jarj|
oe(sara sa||rar loloslal ou|u a|aur ru(|d
8. Verdul|p ou|u a|aur ru(|d
PK lEV

9. Verdrarla( sa||rar loloslal ou|u a|aur ru(|d oe(sara
sera(a| ru(|d vard rere(|ra o|as|sWa |e JPN

9.2.4.2 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PENERIMAAN TAWARAN
BIASISWA9.2.4.2 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
1. 3u(al TaWa(ar 8|as|sWa.

2. 3u(al Pe(selujuar dar A|u Jarj|

9.2. PENGURUSAN ASRAMA
9.2..1 (1 PENGURUSAN ASRAMA
1AWATAN PROSES KER1A
Perdelua

1. Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar ludas perdu(usar
as(ara
2. Verasl||ar serua pe(|a(a asas vard pe(|u urlu|
|erasu|ar pe|aja( as(ara d|sed|a|ar. |a|lu
a) Pejaoal perlado|(ar as(ara
o) P(asa(ara vard |erd|ap le(rasu| |al||. l||ar dar oarla|
c) 8|||| |ras/ (uard |ras/ pe(a|alar / (e|(eas|
d) Verasl||ar pe(alu(ar as(ara d|sed|a|ar urlu|
perdual|uasaar
3. Ve|arl|| |elua Wa(der dar Wa(der rerd||ul |ada(
ru(|d as(ara |1:50) se(la rerdrarla( oo(ard |arl||ar Wa(der
|3PK ê/95) dar so|ordar peroe(|ar e|aur Wa(der as(ara
|KEw32-p|r 5/êZ) |e JPN urlu| d|p(oses
1. Verde|ua(|ar su(al |uasa rerurdul Ward |epada
|elua perve||a / perve||a
5. Verasl||ar per|||rar |orl(a|lo( © peroe|a|
ra|arar oe(rasa| le|ar d|oual d|pe(|rd|al KPV
ê. Verdalla( |erasu|ar pe|aja( oe(asas|ar su(al
laWa(ar rasu| as(ara
Z. Veruour|ar jaWalar |uasa perdu(usar as(ara
dar rerperde(us||ar resvua(al se|u(ard-|u(ardrva erpal
|a|| selarur
8. Ve|arl|| jaWalar |uasa p|rp|rar pe|aja(/perdaWas as(ara
oese(la sera(a| ludas dar pe(arar:
a) Veroarlu Wa(der da|ar perdu(usar pe|aja( as(ara
o) Veroarlu perdual|uasaar pe(alu(ar dar d|s|p||r
c) Veroarlu perarlauar |eoe(s|rar dar |es|ralar
pe|aja(

d) Verjad| 'rala dar le||rda' |elua Wa(der
9. Verarlau perdu(usar. peroardurar dar
p(od(ar peroardurar pe|aja( as(ara
10. Verjad| peras|ral |epada Pe(Wa|||ar lou 8apa 0u(u
As(ara |j||a oe(|eraar)
11. Verperde(us||ar resvua(al Leroada 0|s|p||r
Pe|aja( As(ara
PK lEV

12. Veroarlu perdelua da|ar serua u(usar as(ara
sepe(l| da|ar sera(a| d|alas
13. Ve(arcard p(od(ar peroardurar pe|aja( as(ara |oe(sara
Wa(der) re||pul| aspe|:
a A|ader||
o Ko|u(||u|ur dar (e|(eas|

1AWATAN PROSES KER1A

c 3ars|ar. |e(orar|ar dar ara|| |s|ar|
d Kep|rp|rar
e Keoaj||ar pe|aja( dar Wa(der as(ara
l luourdar |ua( / |ou oapa
11. Verarlau dar rerpasl||ar pe(|a|saraar p(od(ar
vard d|(arcard
15. Verperde(us||ar resvua(al Wa(der rerd||ul
|epe(|uar
1ê. Vercadard|ar |epada per||a| pe(lara lerlard
p(eslas| Wa(der d| oaWar LNPT
Kelua wa(der

1Z. Ve|a|sara|ar p(oses perdalla(ar pe|aja( rerd||ul
jadua| vard d|lelap|ar
18. Verved|a|ar jadua| oe(ludas da|ar |a|ardar Wa(der
dar ad|rar rerlee d| oaWar se||aar sel|ap Wa(der
19. Vercadard|ar rara-rara per|rp|r
pe|aja(/perdaWas as(ara |epada p|ra| perdu(usar urlu|
pe(|arl||ar
20. Verved|a|ar pe(arcardar sl(aled|| peroardurar
pe|aja( as(ara/p(od(ar |ecere(|ardar as(ara separjard larur
21. Verardd|| resvua(al perdu(usar as(ara derdar
ras|ral perdelua
22. Verderda|||ar resvua(al/posl ro(ler per|rd|alar
p(eslas| rerve|u(ur rerd||ul |epe(|uar
wa(der As(ara


23. Veroarlu |elua Wa(der da|ar perdu(usar dar perlado|(ar
as(ara
21. Verja|ar|ar ludas-ludas Wa(der seoada|rara
d|lelap|ar da|ar sera(a| ludas Wa(der d| sarp|rd
re|a|sara|ar p(od(ar rerlo( rarlee
25. Ve|a|sara|ar p(od(ar dolord-(ovord/dolord (ovord
pe(dara r|rdduar da|ar |a|ardar pe|aja( as(ara
2ê. Ververa| urlu| rerasl||ar a|l|v|l| pe|aja( as(ara
oe(ja|ar rerd||ul jadua|
Kelua Perve||a/ Perve||a As(ara

2Z. Ve|a|sara|ar ludas perdu(usar dar perlado|(ar
pejaoal as(ara seoada|rara d|lelap|ar da|ar sera(a| ludas
28. Verderda|||ar a|aur as(ara dar rere(|ra serua oava(ar
as(ara oad| p|ra| se|o|ar
29. Ververa| urlu| pasl||ar perved|aar ra|arar as(ara
|o|er peroe|a| ra|arar oe(rasa|) rerd||ul p(osedu( vard
d|lelap|ar
30. Ve(arcard dar re|a|sara|ar p(od(ar peroardurar
l|z||a| as(ara. perve|erdda(aar dar rerderas||r| slo| dar
|rverlo(|
9.2..1 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN ASRAMA9.2..1 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN


1. 8u|u Parduar Perdu(usar As(ara.

2. 8o(ard Pe(rororar As(ara.

9.2..2 (1 PENGURUSAN KESELAMATAN ASRAMA
1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1. Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar ludas perdu(usar
|ese|aralar as(ara
2. Veruour|ar JK Kese|aralar As(ara

P.K lEV /wa(der

3. Ververa| urlu| pasl||ar pe(se||la(ar se|aral |PedaWa|
|ese|aralar. pada(. je(|j| dar |aWasar pe(se||la(ar)
1. Verved|a|ar p(osedu( dar pe(alu(ar |ese|aralar d|
pejaoal as(ara dar o||||-o|||| perd|rapar

Perve||a As(ara

5. Verv|rpar ara|-ara| |urc| je(|j| oes|. |urc| 'spa(e¨ a|ra(|
pe|aja( d| lerpal |ras vard le(alu( dar s|sleral||

Perdelua /P.K lEV

ê. Verda(ar|ar perdaWa| |ese|aralar reroual (ordaar
Z. Verja|ar|ar perarlauar da(| serasa |e serasa

wa(der/
Perve||a
As(ara

8. Vere(|ra |apo(ar |e(osa|ar je(|j|. a|ra(| dar |urc|-|urc|
da(| pe|aja( dar pe|e(ja sWasla as(ara
9. Vere(|ra |apo(ar cuoaar alau ce(ooor rasu| as(ara

PK lEV

10. Ververa| urlu| pasl||ar serua |apo(ar |e(osa|ar d|aro||
l|rda|ar
11. Verja|ar|ar s|asalar dar lo||oW-up |e alas |apo(ar
perce(ooorar as(ara alau reroual |apo(ar po||s

9.2..2 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN KESELAMATAN
ASRAMA


9.2..2 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN


1. 8u|u Parduar Perdu(usar As(ara.
9.2.6 PENGURUSAN SKIM PIN1AMAN BUKU TEKS (SPBT

9.2.6.1 (1 PENGURUSAN PERMOHONAN DAN PENERIMAAN
BUKU TEKS

1AWATAN

PROSES KER1A


Perdelua

1. Verda(ar|ar 0u(u 3P8T reroual pesarar


0u(u 3P8T

2.Verd|s| 8o(ard Kepe(|uar 8u|u Te|s - 8o(ard Korpule(
8T8TR 190 oe(dasa(|ar er(o|rer ru(|d dar ou|u slo|


PK lEV

3.Ververa| 8o(ard 8T8TR 190


Perdelua

1.Ververa| oo(ard-oo(ard le(seoul dar rerardalardar|rva


PT/PTR/PAP

5.Vera|p su(al ||lup / su(al |(|rdar
ê.Verdu(us|ar/re(e|od perd|(|rar dar rerdepos
Z.Vere(|ra ou|u le|s vard d|rarla( o|er perdeda(

Perdelua/
Pero|ord
Karar/0u(u
3P8T/KPT

8.Pasl||ar oaraWa :
a. Kod se|o|ar dar rara se|o|ar pada |rvo|s vard oelu|
o. Judu| ou|u dar o||ardar ras|rar ou|u vard d| oe|a||ar
ada|ar sepe(l| pada |rvo|s dar 8T8TR 1ê0
c. 8u|u vard d|oe|a||ar ada|ar da|ar |eadaar vard oa||

9.Pere(|ra rerd|s| |rvo|s derdar :
a. reru(ur lardalardar
o. reru||s la(||r pere(|raar ou|u
c. re|ela| roro( se|o|ar
d. rerd|s| 'slo(e ce(l|l|cale¨


KPT/PT/PTR/
PAP

10. Verve(ar|ar |rvo|s vard |erd|ap d||s| |epada perdeda(

0u(u 3P8T

11. Verv|rpar sa||rar |rvo|s/3AP |e da|ar Fa|| lrvo|s 3P8T

12. 8u|u vard d|le(|ra. d|rarla(. d|p(oses dar d|(e|od da|ar
ou|u slo|.
a. Cop se|o|ar
o. Veroe(| roroo( s|(| pada sel|ap ou|u

PT/PTR/PAP
13. Vera|p su(al ||lup / su(al |(|rdar
11. Verdrarla( |apo(ar pere(|raar ou|u/sa||rar |rvo|s |e

8arad|ar 8u|u Te|s. JPN.

9.2.6.1 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PERMOHONAN DAN
PENERIMAAN BUKU TEKS

9.2.6.1 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
1. 8o(ard 3AP.

2. 8o(ard Pesarar 8u|u Te|s |8T8TR 190)

3. 8o(ard 8T8TR 1ê0

9.2.6.2 (1 PENGURUSAN PENGAGIHAN BUKU TEKS

1AWATAN

PROSES KER1A


Perdelua

1. Verda(ar|ar 0u(u 3P8T reroual ad|rar ou|u le|s
|epada ru(|d

0u(u 3P8T

2. Verdeda( 8o(ard 3P8T 0 |epada du(u |e|as

0u(u Ke|as

3. Vere(|ra dar re|erd|ap|ar oo(ard oe(|eraar dar
rerve(ar|ar |eroa|| |epada 0u(u 3P8T


0u(u 3P8T

1. Ververa| dar re|erd|ap|ar oo(ard-oo(ard oe(|eraar
5. Verdad|r ou|u-ou|u |epada ru(|d re|a|u| du(u
|e|as.8o(ard 3P8T 0 d|eda( oe(sara |epada 0u(u Ke|as


0u(u Ke|as

ê. Verdad|r|ar ou|u-ou|u dar re|erd|ap| oo(ard 3P8T 0
Z. Verve(ar|ar sa||rar 8o(ard 3P8T 0 |epada du(u ou|u
le|s


0u(u 3P8T

8. Vere(|ra oo(ard 3P8T 0 dar la|||ar


9.2.6.2 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN AGIHAN BUKU TEKS


9.2.6.2 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. 8o(ard 3P8T 0
9.2.6.3 (1 PENGURUSAN PEMULANGAN BUKU TEKS
1AWATAN

PROSES KER1A
Perdelua/ PK lEV


1. Verelap|ar la(||r-la(||r peru|ardar ou|u le|s
rerd||ul l|rd|alar
0u(u 3P8T

2. Verdeda(|ar oo(ard 3P8T 0 |epada du(u |e|as
urlu| lujuar peru|ardar ou|u le|s

0u(u Ke|as

3. Verurdul ou|u le|s da(|pada ru(|d dar
re|erd|ap|ar lardalardar ru(|d pada 8o(ard 3P8T 0
1. Verve(ar|ar ou|u le|s oe(sara 8o(ard 3P8T 0
vard |erd|ap |epada du(u 3P8T

0u(u 3P8T

5. Ververa| urlu| pasl||ar o||ardar ou|u le|s
rercu|up| dar rerv|rpar ou|u-ou|u le(seoul

ê. Fa|||ar 8o(ard 3P8T 0


9.2.6.3 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PEMULANGAN BUKU TEKS


9.2.6.3 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN


1. 8o(ard 3P8T 0.9.2.6.4 (1 PENGURUSAN PELUPUSAN / HAPUS KIRA BUKU TEKS

1AWATAN

PROSES KER1A
0u(u 3P8T

1. Verasl||ar 8u|u le|s vard usard/(osa| alau ou|u le|s
vard l|da| d|dura|ar |ad| d|as|rd|ar dar d|||al |r||a| ou|u
le|s vard rerda| d||upus|ar oad| sel|ap pe(rororar l|da|
re|eo|r| RV50.000.00)

2. Ve(e|od o||ardar ras|rar oad| sel|ap judu| ou|u vard
rerda| d||upus|ar.

3. Verdas|rd|ar ou|u le|s Perd|d||ar Adara ls|ar
JK Pere(||sa Pe|upusar
8u|u Te|s

1. Verdada|ar pe(o|rcardar/resvua(al urlu| re|u|us|ar
cadardar pe|upusar/rapus||(a
0u(u 3P8T

5. Verd|s| 8o(ard KeW. 300-\ da|ar Z sa||rar.

PK lEV

ê. Ververa| dar rerdesar|ar 8o(ard KeW 300-\

Perdelua

Z. Ve|u|us dar rerardalardar| oo(ard oe(|eraar

Peroarlu Tado|(

8. Verdrarla( ê sa||rar 8o(ard KeW 300-\ |e 8arad|ar 8u|u
Te|s. JPN.

Perdelua

9. Vere(|ra su(al |e|u|usar pe|upusar da(|pada JPN dar
rerda(ar|ar l|rda|ar pe|upusar d|oual derdar sede(a

PK lEV

10. Vere(|ra su(al |e|u|usar dar rerda(ar|ar du(u 3P8T
rerdaro|| l|rda|ar

0u(u 3P8T

11. Verdaro|| l|rda|ar pe|upusar/rapus||(a

12. Ve|erd|ap|ar 8o(ard KeW 300 - X dar s|j|| sa|s|
PK lEV

13. Ververa| dar rerdesar|ar 8o(ard KeW 300 - X dar s|j||
3a|s|
Perdelua

11. Ve|u|us dar rerardalardar| 8o(ard KeW 300 - X dar s|j||
sa|s|

PT

15. larla( s|j|| pe|upusar |8o(ard KeW 300 - X) vard le|ar d||s|
dar s|j|| sa|s| |e 8arad|ar 8u|u Te|s. JPN


0u(u 3P8T

1ê. Verderas||r| (e|od slo| 3P8T
9.2.6.4 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PELUPUSAN / HAPUS KIRA
BUKU TEKS

9.2.6.4 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN


1. 8o(ard KeW 300 - \.

2. 8o(ard KeW 300 - X.
9.2.7 PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PERTUKARAN
MURID

9.2.7.1 (1 PENGURUSAN PENDAFTARAN MURID TINGKATAN
SATU / PERALIHAN
1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1.Vere(|ra su(al |erasu|ar ru(|d |sera(a| rara) da(|pada
Pejaoal Pe|aja(ar 0ae(ar |PP0)
2.Verelap|ar la(||r perdalla(ar ru(|d
Perdelua / PK lEV
3.Verdeda(|ar su(al laWa(ar |erasu|ar |e se|o|ar asa|
|leede( scroo|) oese(la derdar ra||urar |epe(|uar serasa
perdalla(ar :
a. 8o(ard Va||ural Vu(|d
o. 3a||rar 3|j|| Lar|(
c. 3a||rar |epulusar uP3R
d. 0aroa( Vu(|d
e. 3era(a| |epe(|uar-|epe(|uar |a|r
PK lEV

1.Verdapal|ar |epulusar uP3R da(|pada se|o|ar asa|
5.Veroual ad|rar |e|as oe(dasa(|ar percapa|ar
a|ader||.jarl|ra dar |aur
Perdelua

ê.Verelap|ar 0u(u Ke|as vard oe(ludas urlu| perdalla(ar
dar reroe(| la|||ral lerlard pe(|a(a vard pe(|u serasa
perdalla(ar
PK lEV / 0u(u Ke|as

Z.Verdu(us perdalla(ar ru(|d pada ra(| vard d|lelap|ar dar
rerdurpu| do|urer sepe(l| pada pe(|a(a 3.
0u(u Ke|as

8.Ve(e|od rara ru(|d se(la serua ra||ural oe(|a|lar |e
da|ar 8u|u Jadua| Kedalardar Vu(|d
9.Ve(e|od |erasu|ar ru(|d |e da|ar 8u|u Perdalla(ar
Vu(|d
Perdelua / PK lEV

10. Verdrarla( |apo(ar perdalla(ar ru(|d |epada PP0 dar
JPN
9.2.7.1 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PENDAFTARAN
MURID TINGKATAN SATU / PERALIHAN


9.2.7.1 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
1. 8u|u Perdalla(ar Vu(|d
2. 8u|u Jadua| Kedalardar Vu(|d


9.2.7.2 (1 PENGURUSAN PERPINDAHAN MASUK MURID
1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1. Vere(|ra su(al |e|u|usar p|rdar rasu| da(|pada
Pejaoal Pe|aja(ar 0ae(ar / Jaoalar Pe|aja(ar Nede(|
Perdelua/ PK lEV


2. Vere(|ra pe|aja( dar rervera| do|urer / ra||ural
oe(||ul :
a. 3a||rar 3|j|| Lar|(
o. Kad Lapo(ar P(eslas| |da(| se|o|ar asa|)
c. Lapo(ar 0|s|p||r Pe|aja( |da(| se|o|ar asa|)
d. 8|as|sWa alau oarluar |a|r |j||a ada)
e. Kad 001V
PK lEV/ Perve||a T|rd|alar


3. Vererpal|ar ru(|d |e da|ar |e|as rerd||ul
|eoo|erar / rala pe|aja(ar e|e|l|l
0u(u Ke|as

1. Verdalla( rara ru(|d dar re|erd|ap|ar serua
ra||ural oe(|a|lar |e da|ar 8u|u Jadua| Kedalardar Vu(|d
dar rerdapal|ar do|urer vard pe(|u sepe(l| pe(|a(a 2 d|
alas
5. Verve(ar|ar ou|u le|s |rerd||ul |epe(|uar)
ê. Verdapal|ar ra||ural |ed|alar |o|u(||u|ur ru(|d d|
se|o|ar asa| dar se(ar|ar |epada Pero|ord Karar
Ko|u(||u|ur
Z. Ve(e|od|ar |erasu|ar ru(|d |e da|ar 8u|u Perdalla(ar
Vu(|d
PTR

8. 3u(al da(|pada PP0/JPN d|la|||ar |e da|ar Fa||
Pe(p|rdarar Vasu|

9.2.7.2 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PERPINDAHAN MASUK
MURID

Vere(|ra su(al |erasu|ar ru(|d da(|pada PP0/JPN

Vere(|ra ru(|d dar rervera| do|urer vard pe(|u

Vererpal|ar ru(|d |e da|ar |e|as rerd||ul |eoo|erar /
ralape|aja(ar e|e|l|l

Verdalla(|ar rara ru(|d |e da|ar 8u|u Jadua|
Kedalardar dar re|erd|ap|ar serua oul|(ar oe(|a|lar

Verve(ar|ar ou|u le|s |j||a pe(|u)

Verdapal|ar ra||ural |ed|alar |o|u(||u|ur dar se(ar|ar
|epada Pero|ord Karar Ko|u(||u|ur

Ve(e|od|ar |erasu|ar ru(|d |e da|ar 8u|u Perdalla(ar
Vu(|d

Fa|||ar su(al |e|u|usar da(|pada PP0/JPN

9.2.7.2 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. 8o(ard Pe(lu|a(ar Vu(|d 0a(| 3e|o|ar Asa|.
2. 3erua 0o|urer A|ader||. 0|sp||r. Re|od Kes|ralar dar
Ko|u(||u|ur Yard 0|pe(|u|ar.
3. 8u|u Jadua| Kedalardar Vu(|d
4. 8u|u Perdalla(ar Vu(|d.
9.2.7.3 (1 PENGURUSAN PERPINDAHAN KELUAR MURID
1AWATAN

PROSES KER1A

Pero|ord Karar lEV

1.Vere(|ra dar rervera| 8o(ard Pe(rororar Pe(p|rdarar
Ke|ua( derdar rerasl||ar serua oul|(ar d||erd|ap|. 8o(ard
P.u.|A)2Z5|LN)-pe(lu|a(ar |ua( rede(| 8o(ard P.u. |A) 2Z5
|0N)- pe(lu|a(ar da|ar rede(| ê sa||rar |1 sa||rar urlu|
Wa(|s. 1 sa||rar urlu| se|o|ar
dar 1 sa||rar urlu| PP0/JPN)
Perdelua

2.Ververa| dar rerardalardar| oo(ard Pe(rororar
Pe(p|rdarar Ke|ua(.
PeroarluTado|( Rerdar


3.Verved|a|ar su(al |(|rdar urlu| d|lardalardar| o|er
Perdelua
1.Verdrarla( 8o(ard Pe(rororar Pe(p|rdarar Ke|ua( |e
PP0/Jaoalar Pe|aja(ar Nede(|
5.Vere(|ra su(al |e|u|usar pe(p|rdarar |e|ua( da(|pada PP0/JPN
PK lEV /Kaurse|o( /0u(u Ke|as

ê.Verved|a dar rerve(ar|ar do|urer vard d| pe(|u|ar
|epada ru(|d :
a. Kad Lapo(ar P(eslas|
o. Lapo(ar 0|s|p||r Pe|aja(
c. 8|as|sWa alau oarluar |a|r
d. Kad 001V
e. 3era(a| ou|u le|s |j||a ru(|d reroaWa oe(sara ou|u
le|s)
PK/ 0u(u rala pe|aja(ar

Z.Verved|a|ar |apo(ar Pe(r||a|ar 8e(asas|ar 3e|o|ar |P83)sepe(l|
oe(||ul urlu| d|rarla( |e se|o|ar oa(u :
a. Perla|s|(ar/uj|ar L|sar 8e(asas|ar 3e|o|ar |8V dar 8l)
o. PEKA 3a|rs
c. PAFA
d. Va(|ar 3erua Ke(ja Ku(sus PVR/3PV |j||a ada)
PK /PTR

8.Verved|a su(al ||lup/su(al |(|rdar dar rerdepos |apo(ar
P83 |e se|o|ar oa(u
0u(u Ke|as


9.Ve(e|od pe(p|rdarar |e|ua( ru(|d |e da|ar 8u|u Jadua|
Kedalardar
Peroarlu Tado|( Rerdar

10. Fa|||ar su(al da(|pada PP0/JPN d|la|||ar |e da|ar Fa||
Pe(p|rdarar Ke|ua(
9.2.7.3 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PERPINDAHAN KELUAR
MURID

Vere(|ra dar rervera| ê sa||rar 8o(ard
Pe(rororar Pe(p|rdarar Ke|ua( derdar
rerasl||ar serua oul|(ar d||erd|ap|

Ververa| dar rerardalardar| oo(ard
Pe(rororar Pe(p|rdarar Ke|ua(


Verved|a|ar su(al |(|rdar urlu| d|lardalardar| o|er Perdelua

Vasu| 3eru|a

Verdrarla( 8o(ard Pe(rororar Pe(p|rdarar Ke|ua( |e PP0/JPN


Ya Lu|us ?
Tidak

Vere(|ra su(al |e|u|usar pe(p|rdarar |e|ua( da(|pada PP0/JPN
Verved|a|ar do|urer ru(|d vard oe(p|rdar :
- Kad Lapo(ar P(eslas|
- Lapo(ar d|s|p||r ru(|d
- 8|as|sWa alau oarluar |a|r
- Kad 001V
- 3era(a| ou|u le|s |j||a ru(|d reroaWa
oe(sara ou|u le|s)
Verved|a|ar |apo(ar P83 sepe(l| oe(||ul
urlu| d|rarla( |e se|o|ar oa(u :
uL83 |8V dar 8l). PEKA sa|rs. PAFA.
Va(|ar Ke(ja Ku(sus PVR/3PV
Verved|a|ar su(al |(|rdar dar rerdepos
|apo(ar P83 |e se|o|ar oa(u


Ve(e|od pe(p|rdarar |e|ua( ru(|d |e da|ar 8u|u Jadua| Kedalardar


Fa|||ar su(al |e|u|usar p|rdar

9.2.7.3 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. 8o(ard Pe(lu|a(ar Vu(|d.


2. 3erua 0o|urer A|ader||. 0|sp||r. Re|od Kes|ralar dar
Ko|u(||u|ur Vu(|d Yard 0|pe(|u|ar.

3. 8u|u Jadua| Kedalardar Vu(|d9.2.7.4 (1 PENGURUSAN PERPINDAHAN MASUK MURID
BUKAN WARGA NEGARA

1AWATAN PROSES KER1A


Perdelua

1. Vere(|ra su(al |e|u|usar p|rdar rasu| da(|pada
Pejaoal Pe|aja(ar 0ae(ar / Jaoalar Pe|aja(ar Nede(|
Perdelua/ PK lEV

2. Vere(|ra pe|aja( dar rervera| do|urer /
ra||ural oe(||ul :
a. 3a||rar Pe(r|l 8e|aja(
o. Res|l Peroava(ar Yu(ar 8u|ar wa(dareda(a
c. Ta(||r |e|ar|(ar re|a|u| paspo(l alau su(al oe(ara| pe|aja(
urlu| rerelap|ar |edudu|ar l|rd|alar
d. 3a||rar Res|l oava(ar pe(r|l. paspol dar do|urer-
do|urer urlu| (e|od s|rparar se|o|ar
PK lEV/Perve||a T|rd|alar

3. Ve|erd|ap|ar dala (e|od 3VV.
Vererpal|ar ru(|d |e da|ar |e|as rerd||ul |eoo|erar / rala
pe|aja(ar e|e|l|l
0u(u Ke|as


1. Verdalla( rara ru(|d dar re|erd|ap|ar serua
ra||ural oe(|a|lar |e da|ar 8u|u Jadua| Kedalardar Vu(|d
dar rerdapal|ar do|urer vard pe(|u sepe(l| pe(|a(a 2 d|
alas
5. Verdapal|ar ra||ural |ed|alar |o|u(||u|ur ru(|d
d| se|o|ar asa| dar se(ar|ar |epada Pero|ord |arar
Ko|u(||u|ur
ê. Verurdul 8ava(ar Taroarar dar 0e(ra Pl80 dar
Yu(ar Pepe(||saar dar 8ava(ar-oava(ar |a|r vard oe(|a|lar
Z. Ve(e|od|ar |erasu|ar ru(|d |e da|ar 8u|u
Perdalla(ar Vu(|d
PTR

8. 3u(al da(|pada PP0 / JPN d|la|||ar |e
da|ar Fa|| Pe(p|rdarar rasu| ru(|d ou|ar Wa(dareda(a


9.2.7.4 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PERPINDAHAN MASUK
MURID BUKAN WARGA NEGARA

Vere(|ra su(al |erasu|ar ru(|d da(|pada PP0/JPN
Vere(|ra ru(|d dar rervera| do|urer vard pe(|u


Vererpal|ar ru(|d |e da|ar |e|as rerd||ul |eoo|erar/
rala pe|aja(ar e|e|l|l

Verdalla(|ar rara ru(|d |e da|ar 8u|u Jadua|
Kedalardar dar re|erd|ap|ar serua oul|(ar oe(|a|lar

Vu(|d reroe|| serd|(| ou|u le|s
|T|da| |ava| rere(|ra 3P8T)

Verdapal ra||ural |ed|alar |o|u(||u|ur dar se(ar|ar
|epada Pero|ord Karar Ko|u(||u|ur

Ve(e|od |erasu|ar ru(|d |e da|ar 8u|u Perdalla(ar
Vu(|d

Fa|||ar su(al |e|u|usar da(|pada PP0/JPN

9.2.7.4 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
1. 8o(ard Pe(lu|a(ar Vu(|d.

2. 3u(al Ke|u|usar Perdalla( Veroera(|ar Vu(|d 8e(se|o|ar
0| 3e|o|ar 8arluar Perur Ke(ajaar. |Pe(r|l 8e|aja()

3. \|sa 8e|aja( Vu(|d

1. Passpo(l Vu(|d


5. Res|l Peroava(ar Yu(ar 8u|ar wa(dareda(a

ê. 0ala / Re|od 3VV

Z. Kad P(eslas| Vu(|d

8. Kad 001 V.

9. 8u|u Jadua| Kedalardar Vu(|d.
9.2.7. (1 PENGURUSAN PERPINDAHAN KELUAR MURID
BUKAN WARGA NEGARA

1AWATAN

PROSES KER1A

Pero|ord Karar lEV


1.Vere(|ra dar rervera| 8o(ard Pe(rororar Pe(p|rdarar
Ke|ua( derdar rerasl||ar serua oul|(ar d||erd|ap| 8o(ard
P.u. |A)2Z5|LN) - pe(lu|a(ar |ua( rede(| 8o(ard P.u.
|A)2Z5|0N) - pe(lu|a(ar da|ar rede(| ê sa||rar |1sa||rar
urlu| Wa(|s. 1 sa||rar urlu| se|o|ar dar 1 sa||rar urlu|

PP0/JPN)
2.Ververa| oo(ard Pe(rororar Pe(p|rdarar Ke|ua(
Peroarlu Tado|( Rerdar

3.Verved|a|ar su(al |(|rdar urlu| d|lardalardar| o|er
Perdelua
1.Verdrarla( 8o(ard Pe(rororar Pe(p|rdarar Ke|ua( |e
PP0/Jaoalar Pe|aja(ar Nede(|.
5.Vere(|ra su(al |e|u|usar pe(p|rdarar |e|ua( da(|pada
PP0/
JPN
PK lEV / Kaurse|o( / 0u(u Ke|as
ê.Verved|a dar rerve(ar|ar do|urer vard d|pe(|u|ar
|epada ru(|d :
a. Kad Lapo(ar P(eslas|
o. Lapo(ar 0|s|p||r Pe|aja(
c. Kad 001V
PK/ 0u(u ralape|aja(ar

Z.Verved|a|ar |apo(ar Per||a|ar 8e(asas|ar 3e|o|ar |P83)
sepe(l| oe(||ul urlu| d|rarla( |e se|o|ar oa(u :
a. Perla|s|(ar /uj|ar L|sar 8e(asas|ar 3e|o|ar |8V dar 8l)
o. PEKA 3a|rs
c. PAFA
d. Va(|ar 3erua Ke(ja Ku(sus PVR/3PV |j||a ada)
PK / PTR

8.Verved|a su(al ||lup/su(al |(|rdar dar rerdepos |apo(ar
P83 |e se|o|ar oa(u
0u(u Ke|as

9.Ve(e|od pe(p|rdarar |e|ua( ru(|d |e da|ar 8u|u Jadua|
Kedalardar

Peroarlu Tado|( Rerdar

10. Fa|||ar su(al da(|pada PP0/JPN d|la|||ar |e da|ar Fa||
Pe(p|rdarar Ke|ua( Vu(|d 8u|ar wa(da Neda(a


9.2.7. (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PERPINDAHAN KELUAR
MURID BUKAN WARGA NEGARA

Mula


Vere(|ra dar rervera| ê sa||rar 8o(ard
Pe(rororar Pe(p|rdarar Ke|ua( derdar
rerasl||ar serua oul|(ar d||erd|ap|

Ververa| dar rerardalardar| oo(ard
Pe(rororar Pe(p|rdarar Ke|ua(

Verved|a|ar su(al |(|rdar urlu| d|lardalardar|

o|er Perdelua

Vasu| 3eru|a Verdrarla( 8o(ard Pe(rororar Pe(p|rdarar
Ke|ua( |e PP0/JPN

Lu|us ?


Vere(|ra su(al |e|u|usar pe(p|rdarar |e|ua(
da(|pada PP0/JPN

Verved|a|ar do|urer ru(|d vard oe(p|rdar :
- Kad Lapo(ar P(eslas|
- Lapo(ar d|s|p||r ru(|d
- 8|as|sWa alau oarluar |a|r
- Kad 001V

Verved|a|ar |apo(ar P83 sepe(l| oe(||ul urlu|
d|rarla( |e se|o|ar oa(u :
uL83 |8V dar 8l). PEKA 3a|rs. PAFA. Va(|ar
Ke(ja Ku(sus PVR/3PV


Verved|a su(al ||lup dar rerdepos |apo(ar P83
|e se|o|ar oa(u

Ve(e|od pe(p|rdarar |e|ua( ru(|d |e da|ar
8u|u Jadua| Kedalardar

Fa|||ar su(al |e|u|usar p|rdar
9.2.7. (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
1. 8o(ard Pe(lu|a(ar Vu(|d.

2. Pe(r|l 8e|aja( Vu(|d

3. \|sa Pe|aja( Vu(|d

1. Passpo(l Vu(|d

5. Res|l Peroava(ar Yu(ar 8u|ar wa(dareda(a

ê. 0ala / Re|od 3VV

Z. Kad P(eslas| Vu(|d

8. Kad 001 V.


9. 8u|u Jadua| Kedalardar Vu(|d.
9.2.8 PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
9.2.8.1 (1 PENGURUSAN BUKA TENDER KANTIN
1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1.Veroerlu| dar re|arl|| JaWalar|uasa
Terde( Karl|r 3e|o|ar.
2.Vererlu|ar la(||r rerde|ua(|ar su(al
laWa(ar seoul ra(da dar la(||r a|r|( perve(arar oo(ard
seoul ra(da.
3.Verved|a dar rerde|ua(|ar su(al laWa(ar
seoul ra(da.
Perdelua / PK lEV

1.Verved|a|ar oo(ard seoul ra(da |arl|r se|o|ar.
5.Verde|ua(|ar oo(ard seoul ra(da |epada
perdusara vard oe(r|ral.
ê.Verved|a|ar |ola| / pel| perdurpu|ar

oo(ard seoul ra(da.
PT / PTR

Z.Vere(|ra oo(ard seoul ra(da ser|rdda la(||r a|r|( vard
d|lelap|ar.
Perdelua / PK lEV

8.Verdada|ar Vesvua(al JaWalar|uasa
Terde( Karl|r 3e|o|ar urlu| rer|||r seoul
ra(da vard rererur| sva(al vard d||ererda||.
9.Verde|ua(|ar su(al laWa(ar reroe|a||ar
pe(|r|dralar |arl|r se|o|ar |epada perdusara vard d|p|||r.
10. Verde|ua(|ar su(al pera||urar |epada
perdusara vard l|da| oe(java.
11. Verved|a dar rerardalardar| Korl(a|
Pe(|r|dralar Karl|r 3e|o|ar.
12. Verve(ar pe(r|s |arl|r se|o|ar |epada
perdusara.
PT / PTR

13. Fa|||ar Korl(a| Pe(|r|dralar Karl|r
3e|o|ar.9.2.8.1 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN BUKA TENDER KANTIN


Veroerlu| dar re|arl|| JaWalar|uasa Terde( Karl|r
3e|o|ar

Verved|a dar rerde|ua(|ar su(al laWa(ar seoul
ra(da.

Verved|a|ar oo(ard seoul ra(da

Verde|ua(|ar oo(ard seoul ra(da |epada perdusara

vard oe(r|ral.

Verved|a|ar |ola| / pel| perdurpu|ar oo(ard seoul
ra(da.

Vere(|ra oo(ard seoul ra(da ser|rdda la(||r a|r|(
vard d|lelap|ar.

Verdada|ar Vesvua(al JaWalar|uasa Terde( Karl|r
3e|o|ar urlu| rer|||r seoul ra(da vard rererur|
sva(al vard d||ererda||.
Verde|ua(|ar su(al laWa(ar reroe|a||ar
pe(|r|dralar |arl|r se|o|ar |epada perdusara vard
d|p|||r.

Verde|ua(|ar su(al pera||urar |epada perdusara
vard l|da| oe(java.

Verved|a dar rerardalardar| Korl(a| Pe(|r|dralar
Karl|r 3e|o|ar.

Verve(ar p(er|s |arl|r se|o|ar |epada perdusara.


Fa|||ar Korl(a| Pe(|r|dralar Karl|r 3e|o|ar.9.2.8.1 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN1. 3eoul ra(da |arl|r9.2.8.2 (1 PENGURUSAN PEMANTAUAN KANTIN SEKOLAH

1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1. Veroerlu| dar re|arl|| JaWalar|uasa Perarlauar
Karl|r 3e|o|ar.


PK lEV

2. Veroe(| la|||ral perarlauar |epada JaWalar|uasa
Perarlauar Karl|r 3e|o|ar dar perdusara |arl|r
se|o|ar.

JaWalar|uasa
Perarlauar
Karl|r 3e|o|ar

3. Ve|a|sara|ar perarlauar oe(pardu|ar |epada
pe|e||||rd dar da(|s parduar vard d|lelap|ar.

1. Verved|a|ar |apo(ar perarlauar slalus perdu(usar
|arl|r.

PK lEV


5. Vera||ur|ar slalus perdu(usar |arl|r |epada
perdusara |arl|r urlu| l|rda|ar susu|ar.

ê. Verve(ar|ar |apo(ar perarlauar |epada Jaoalar
Kes|ralar 0ae(ar seca(a oe(|a|a.


PTR

Z. Fa|||ar |apo(ar

9.2.8.2 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PEMANTAUAN KANTIN
SEKOLAH
Veroerlu| dar re|arl|| JaWalar|uasa Perarlauar
Karl|r 3e|o|ar

Veroe(| la|||ral perarlauar |epada JaWalar|uasa
Pemantauan Kant|n 8eko|ah dan pengusaha kant|n
se|o|ar.

Ve|a|sara|ar perarlauar oe(pardu|ar |epada
pe|e||||rd dar da(|s parduar vard d|lelap|ar.


Verved|a|ar |apo(ar perarlauar slalus perdu(usar
|arl|r.
Vera||ur|ar slalus perdu(usar |arl|r |epada
perdusara |arl|r urlu| l|rda|ar susu|ar.
Verve(ar|ar |apo(ar perarlauar |epada Jaoalar
Kes|ralar 0ae(ar seca(a oe(|a|a.
Fa|||ar |apo(ar.


9.2.8.2 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. 8o(ard Perarlauar la(|ar Karl|r Jaoalar Kes|ralar.

2. 8o(ard Perarlauar V|rdduar Karl|r 3e|o|ar.

3. 8o(ard Per||a|ar Kerd|(| 3e|o|ar.

9.2.9 KESELAMATAN PELA1AR

9.2.9.1 (1 PENGURUSAN KESELAMATAN PELA1AR HADIR KE
SEKOLAH
1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1. Veroe(| a(arar re|a|sara|ar aspe| |ese|aralar
pe|aja( oe(dasa(|ar pe|e||||rd

2. Verved|a|ar |epe(|uar-|epe(|uar perdu(usar
|ese|aralar pe|aja(
a. 8u|u Parduar Kecerasar
o. 8u|u Parduar 8ercara A|ar
c. Kese|aralar Ja|ar Rava
d. Posle(
e. 8|||| d||


Pero|ord Karar lEV / Perve|a(as

3. Veruour|ar JaWalar|uasa Kese|aralar Pe|aja(

1. Ve(arcard a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja(.
a. Pe|ar Kese|aralar lad|( Ke 3e|o|ar.
o. Kerper Kese|aralar Ja|ar Rava
c. Pe|ar 3e|o|ar 3e|aral

0u(u /Perdelua /Pero|ord Karar lEV /
Perve|a(as 0u(u
5. Ve|a|sara|ar a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( |el||a rad|(
|e se|o|ar.

ê. Ve|a|sara|ar perarlauar dar per||a|ar serua
a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( rad|( |e se|o|ar.

Z. Verved|a|ar |apo(ar / do|urerlas|

8. Verdrarla( |apo(ar |epada PK lEV

Pero|ord Karar lEV /
Perdelua

9. Ververa| dar rerdrarla( |apo(ar |epada Perdelua

10. Verdrarla( |apo(ar |e PP0.JPN

9.2.9.1 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN KESELAMATAN
PELA1AR HADIR KE SEKOLAHVere(|ra a(arar re|a|sara|ar aspe|
|ese|aralar pe|aja( oe(dasa(|ar pe|e||||rd
Verved|a|ar |epe(|uar perdu(usar
|ese|aralar pe|aja( rad|( |e se|o|ar.
a. 8u|u Parduar Kecerasar
o. 8u|u Parduar 8ercara A|ar

c. Kese|aralar Ja|ar Rava
d. Posle(
e. 8|||| d||

Veruour|ar JaWalar|uasa Kese|aralar
Pe|aja(

Ve(arcard a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( rad|(
a. Pe|ar Kese|aralar lad|( 3e|o|ar
o. Kerper Kese|aralar Ja|ar Rava
c. Pe|ar 3e|o|ar 3e|aral

Ve|a|sara|ar perarlauar dar per||a|ar
serua a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( rad|(
se|o|ar

Verved|a|ar Lapo(ar alau 0o|urerlas|


Ververa| Lapo(ar


T|da|
Lerd|ap?
Ya
Verdrarla( |apo(ar |e PP0.JPN


9.2.9.1 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. 8o(ard Perarlauar Kese|aralar Vu(|d : lad|( 3e|o|ar.

2. Parduar Kese|aralar.

3. Pe|ar Kese|aralar.

1. 8u|u Parduar Kecerasar.

5. 8u|u Parduar Kese|aralar Ja|ar Rava.


ê. 8u|u Parduar 8ercara A|ar.9.2.9.2 (1 PENGURUSAN KESELAMATAN PELA1AR PULANG
DARI SEKOLAH

1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1.Veroe(| a(arar re|a|sara|ar aspe| |ese|aralar pe|aja(
oe(dasa(|ar pe|e||||rd
2.Verved|a|ar |epe(|uar-|epe(|uar perdu(usar
|ese|aralar pe|aja(
a.8u|u Parduar Kecerasar
o.8u|u Parduar 8ercara A|ar
c.Kese|aralar Ja|ar Rava
d.Posle(
e.8|||| d||
Pero|ord Karar
lEV / Perve|a(as

3.Veruour|ar JaWalar|uasa Kese|aralar Pe|aja(
1.Ve(arcard a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja(.
a.Pe|ar Kese|aralar lad|( Ke 3e|o|ar.
o.Kerper Kese|aralar Ja|ar Rava
c.Pe|ar 3e|o|ar 3e|aral

0u(u /Perdelua /Pero|ord Karar lEV /
Perve|a(as 0u(u

5.Ve|a|sara|ar a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( |el||a rad|(
|e se|o|ar.
ê.Ve|a|sara|ar perarlauar dar per||a|ar serua
a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( rad|( |e se|o|ar.
Z.Verved|a|ar |apo(ar / do|urerlas|
8.Verdrarla( |apo(ar |epada PK lEV
Pero|ord Karar lEV / Perdelua

9.Ververa| dar rerdrarla( |apo(ar |epada Perdelua
10. Verdrarla( |apo(ar |e PP0.JPN
9.2.9.2 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. Parduar Kese|aralar.

2. Pe|ar Kese|aralar.

3. 8o(ard Perarlauar Kese|aralar Vu(|d.

1. 8u|u Parduar Kecerasar.

5. 8u|u Parduar Kese|aralar Ja|ar Rava.

ê. 8u|u Parduar 8ercara A|ar.
9.2.9.3 (1 PENGURUSAN KESELAMATAN PELA1AR DI
MAKMAL

1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1. Veroe(| a(arar re|a|sara|ar aspe| |ese|aralar
pe|aja( oe(dasa(|ar pe|e||||rd
2. Verved|a|ar |epe(|uar-|epe(|uar perdu(usar
|ese|aralar pe|aja(
a.8u|u Parduar Kecerasar
o.8u|u Parduar Kese|aralar 0a|ar Va|ra|
c.Posle(
3. Veruour|ar JaWalar|uasa Kese|aralar Pe|aja(
Pero|ord Karar lEV / 0KVP 3AV 1. Ve(arcard a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( d| ra|ra|
a.Pe|ar Kecerasar 0a|ar Va|ra|.
o.Pe|ar 3e|o|ar 3e|aral
c.Pe(|rdalar Kese|aralar 0| Va|ra| 8e(s|(|
0u(u VP 3a|rs Perdelua /
5. Ve|a|sara|ar a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( d| ra|ra|.

Pero|ord Karar
lEV / 0KVP 3V

ê. Ve|a|sara|ar perarlauar dar per||a|ar serua a|l|v|l|
|ese|aralar pe|aja( d| ra|ra|.

0u(u VP 3a|rs

Z. Verved|a|ar |apo(ar / do|urerlas|
8. Verdrarla( |apo(ar |epada PK lEV
Pero|ord Karar lEV

9. Ververa| dar rerdrarla( |apo(ar |epada Perdelua
Perdelua

10. Verdrarla( |apo(ar |e PP0.JPN

9.2.9.3 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN KESELAMATAN
PELA1AR DI MAKMALVere(|ra a(arar re|a|sara|ar aspe|
|ese|aralar pe|aja( oe(dasa(|ar pe|e||||rd

Verved|a|ar |epe(|uar perdu(usar
|ese|aralar pe|aja(
a. 8u|u Parduar Kecerasar
da|ar ra|ra|.
o. Posle(


Veruour|ar JaWalar|uasa Kese|aralar
Pe|aja(

Ve(arcard a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( d|
ra|ra|
a. Pe|ar Kese|aralar lad|( 3e|o|ar

o. Pe|ar 3e|o|ar 3e|aral


Ve|a|sara|ar perarlauar dar per||a|ar
serua a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( d| ra|ra|


Verved|a|ar Lapo(ar alau 0o|urerlas|

Ververa| Lapo(ar

T|da|
Lerd|ap?

Ya
Verdrarla( |apo(ar |e PP0.JPN

9.2.9.3 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. Parduar Kese|aralar 0a|ar Va|ra|.

2. Pe|e||||rd Kese|aralar.

9.2.9.4 (1 PENGURUSAN KESELAMATAN PELA1AR DI
PADANG
1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1. Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar aspe| |ese|aralar
pe|aja( d| padard oe(dasa(|ar pe|e||||rd.
2. Verved|a|ar |epe(|uar-|epe(|uar perdu(usar
|ese|aralar pe|aja(
a. 8u|u Parduar Kecerasar
o. 8u|u Parduar Kese|aralar 0| Padard
c. Posle(
3. Veruour|ar JaWalar|uasa Kese|aralar Pe|aja(
Pero|ord Karar/ Ko|u(||u|ur/ Perve|a(as KK


1. Ve(arcard a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( d| padard.
a.Lal|rar |ecerasar
o.Pe(|rdalar oe(|a|a dar sel|ap |a||
rerddura|ar padard.
3erua 0u(u / Perdelua / Pero|ord Karar KK

5. Verdu(us dar rerasl||ar a|l|v|l| pe|aja( se|aral |el||a
d| padard.
ê. Ve|a|sara|ar perarlauar dar per||a|ar serua a|l|v|l|
|ese|aralar pe|aja( d| padard.
Perve|a(as KK / 3erua 0u(u

Z. Verved|a|ar |apo(ar / do|urerlas|
8. Verdrarla( |apo(ar |epada PK Ko|u(||u|ur.
Pero|ord Karar Ko|u(||u|ur

9. Ververa| dar rerdrarla( |apo(ar |epada Perdelua
Perdelua

10. Verdrarla( |apo(ar |e PP0.JPN
9.2.9.4 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN KESELAMATAN
PELA1AR DI PADANG

Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar aspe|
|ese|aralar pe|aja( oe(dasa(|ar pe|e||||rd


Verved|a|ar |epe(|uar perdu(usar
|ese|aralar pe|aja( d| padard
a. 8u|u Parduar Kecerasar
o. Posle(
c. 8|||| d||

Veruour|ar JaWalar|uasa Kese|aralar
Pe|aja(

Ve(arcard a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( d| padard
a. Lal|rar |ecerasar
o. Pe|ar 3e|o|ar 3e|aral
c. Pe(|rdalar oe(s|(| dar serasa a|l|v|l|

Ve|a|sara|ar perarlauar dar per||a|ar
serua a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( d| padard


Verved|a|ar Lapo(ar / 0o|urerlas|

Ververa| Lapo(ar

T|da|
Lerd|ap?

Ya

Verdrarla( |apo(ar |e PP0.JPN

9.2.9.4 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN1. Pe|e||||rd Kese|aralar.

2. Parduar Kese|aralar 0| Padard.9.2.9. (1 PENGURUSAN KESELAMATAN PELA1AR SEMASA

AKTIVITI KOKURIKULUM

1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1. Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar aspe| |ese|aralar pe|aja(
oe(dasa(|ar pe|e||||rd.
2. Verved|a|ar |epe(|uar-|epe(|uar perdu(usar |ese|aralar
pe|aja(
a. 8u|u Parduar Kecerasar
o. Kese|aralar Pe|aja( 3erasar A|l|v|l|
Ko|u(||u|ur.
c. Posle(
3. Veruour|ar JaWalar|uasa Kese|aralar Pe|aja(
Pero|ord Karar KK / Perve|a(as KK

1. Ve(arcard a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( serasa |o|u(||u|ur.
a.Lal|rar |ecerasar
o.Kerper Kese|aralar 3erasa A|l|v|l|
Ko|u(||u|ur
c.Pe|ar 3e|o|ar 3e|aral
d.Pe(|rdalar 3erasa a|l|v|l| |o|u(||u|ur dar
P & P
0u(u / Perdelua / Pero|ord Karar KK

5. Ve|a|sara|ar a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( serasa
a|l|v|l| Ko|u(||u|ur.
ê. Ve|a|sara|ar perarlauar dar per||a|ar serua
a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( serasa a|l|v|l| |o|u(||u|ur.
Perve|a(as KK 0u(u

Z. Verved|a|ar |apo(ar / do|urerlas|
8. Verdrarla( |apo(ar |epada KP KK
Pero|ord Karar lEV

9. Ververa| dar rerdrarla( |apo(ar |epada Perdelua
Perdelua

10. Verdrarla( |apo(ar |e PP0.JPN9.2.9. (2 CARTA ALIR PENGURUSAN KESELAMATAN
PELA1AR SEMASA AKTIVITI KOKURIKULUM


Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar aspe|
|ese|aralar pe|aja( oe(dasa(|ar pe|e||||rd

Verved|a|ar |epe(|uar perdu(usar
|ese|aralar pe|aja( serasa a|l|v|l|
|o|u(||u|ur
a. 8u|u Parduar Kecerasar
o. 8u|u Parduar Kecerasar
3erasa KK
c. Posle(
Veruour|ar JaWalar|uasa Kese|aralar
Pe|aja(

Ve(arcard a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja(
serasa KK
a. Lal|rar Kecerasar
o. 8u|u Parduar Kese|aralar KK
c. Pe|ar 3e|o|ar 3e|aral

Ve|a|sara|ar perarlauar dar per||a|ar
serua a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( serasa
KK

Verved|a|ar Lapo(ar alau 0o|urerlas|


Ververa| Lapo(ar

T|da|
Lerd|ap?

Ya
Verdrarla( |apo(ar |e PP0.JPN


9.2.9. (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN


1. Pe|e||||rd Kese|aralar.

2. Parduar Kese|aralar Vu(|d 3erasa A|l|v|l| Ko|u(||u|ur


9.2.9.6 (1 PENGURUSAN KESELAMATAN PELA1AR DI
KANTIN


1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua


1.Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar aspe| |ese|aralar pe|aja(
oe(dasa(|ar pe|e||||rd.
2.Verved|a|ar |epe(|uar-|epe(|uar perdu(usar
|ese|aralar pe|aja( d| |arl|r
a.8u|u Parduar Kecerasar
o.Posle(
c.Pe|ar Kecerasar
3.Veruour|ar JaWalar|uasa Kese|aralar Pe|aja(
Pero|ord Karar lEV / Perve|a(as


1.Ve(arcard a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( |el||a d| |arl|r
a.Lal|rar |eoa|a(ar
o.Pe|ar |ecerasar
c.Pe|ar 3e|o|ar 3e|aral
d.Pe(|rdalar oe(|a|a
0u(u / Perdelua / Pero|ord Karar lEV

5.Ve|a|sara|ar a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( d| |arl|r
ê.Ve|a|sara|ar perarlauar dar per||a|ar serua
a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( d| |arl|r
Perve|a(as 0u(u

Z.Verved|a|ar |apo(ar / do|urerlas|
8.Verdrarla( |apo(ar |epada PK lEV
Pero|ord Karar lEV

9.Ververa| dar rerdrarla( |apo(ar |epada Perdelua

Perdelua

10. Verdrarla( |apo(ar |e PP0.JPN9.2.9.6 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN KESELAMATAN
PELA1AR DI KANTIN

Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar aspe|
|ese|aralar pe|aja( oe(dasa(|ar pe|e||||rd

Verved|a|ar |epe(|uar perdu(usar
|ese|aralar pe|aja( |el||a d| |arl|r
a. 8u|u Parduar Kecerasar
o. Pe|ar Kecerasar
c. Posle(

Veruour|ar JaWalar|uasa Kese|aralar
Pe|aja(

Ve(arcard a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( d|
|arl|r
a. Lal|rar Keoa|a(ar
o. Pe|ar Kecerasar
c. Pe|ar 3e|o|ar 3e|aral
d. Pe(|rdalar oe(|a|a
Ve|a|sara|ar perarlauar dar per||a|ar
serua a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( d| |arl|r

Verved|a|ar Lapo(ar / 0o|urerlas|


Ververa| Lapo(arT|da|
Lerd|ap?

Ya
Verdrarla( |apo(ar |e PP0.JPN9.2.9.6 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. 8u|u Parduar Kese|aralar.

2. 0a(|s Parduar Kese|aralar Pe|aja( 0| Karl|r.


9.2.9.7 (1 PENGURUSAN KESELAMATAN PELA1AR SEMASA
LAWATAN

1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1. Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar aspe| |ese|aralar
pe|aja( oe(dasa(|ar pe|e||||rd.
2. Verved|a|ar |epe(|uar-|epe(|uar perdu(usar
|ese|aralar pe|aja(
a.8u|u Parduar Kese|aralar 3erasa LaWalar.
o.Kese|aralar Ja|ar Rava
c.Posle(
3. Veruour|ar JaWalar|uasa Kese|aralar Pe|aja(
Pero|ord Karar lEV /
Perve|a(as

1. Ve(arcard a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( serasa |aWalar
a.Lal|rar |ecerasar
o.Kerper Kese|aralar Ja|ar Rava
c.Pe(|rdalar oe(|a|a dar serasa |aWalar
d.3erasa a|l|v|l| |o|u(||u|ur dar P & P
0u(u Perdelua / Pero|ord Karar lEV

5. Ve|a|sara|ar a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( serasa |aWalar
ê. Ve|a|sara|ar perarlauar dar per||a|ar serua
a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( serasa reroual |aWalar
Perve|a(as 0u(u

Z. Verved|a|ar |apo(ar / do|urerlas|
8. Verdrarla( |apo(ar |epada PK lEV
Pero|ord Karar lEV

9. Ververa| dar rerdrarla( |apo(ar |epada Perdelua
Perdelua

10. Verdrarla( |apo(ar |e PP0.JPN


9.2.9.7 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN KESELAMATAN
PELA1AR SEMASA LAWATANVere(|ra a(arar re|a|sara|ar aspe|

|ese|aralar pe|aja( oe(dasa(|ar pe|e||||rd

Verved|a|ar |epe(|uar perdu(usar
|ese|aralar pe|aja( serasa |aWalar
a. 8u|u Parduar Kecerasar
o. Kese|aralar Ja|ar Rava
c. Posle(

Veruour|ar JaWalar|uasa Kese|aralar
Pe|aja(

Ve(arcard a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja(
serasa |aWalar
a. Lal|rar Kecerasar
o. Kerper Kese|aralar Ja|ar Rava
c. Pe(|rdalar oe(|a|a dar serasa
|aWalar
Ve|a|sara|ar perarlauar dar per||a|ar
serua a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja( serasa
|aWalar.
Verved|a|ar Lapo(ar / 0o|urerlas|


Ververa| Lapo(arT|da|
Lerd|ap?
Ya
Verdrarla( |apo(ar |e PP0.JPN9.2.9.7 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
1. Pe|e||||rd LaWalar.

2. Parduar Kese|aralar Pe|aja( 3erasa LaWalar.

3. Parduar Kese|aralar Ja|ar Rava
9.2.9.8 (1 PENGURUSAN LATIHAN KEBAKARAN
1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1. Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar aspe| |ese|aralar
pe|aja( oe(dasa(|ar pe|e||||rd.
2. Verved|a|ar |epe(|uar-|epe(|uar perdu(usar
|ese|aralar pe|aja(
a. 8u|u Parduar Kecerasar
o.Pe|ar Kecerasar dar Keoa|a(ar
c.Posle(
3. Veruour|ar JaWalar|uasa Kese|aralar Pe|aja(

Pero|ord Karar lEV /
Perve|a(as

1. Ve(arcard a|l|v|l| |al|rar |eoa|a(ar
a.Pe|ar Kecerasar dar Keoa|a(ar
o.Pe|ar 3e|o|ar 3e|aral
c.Pe(|rdalar seca(a oe(|a|a

0u(u / Perdelua / Pero|ord Karar lEV

5. Ve|a|sara|ar a|l|v|l| |ese|aralar pe|aja(
ê. Ve|a|sara|ar perarlauar dar per||a|ar serua a|l|v|l|
|al|rar |eoa|a(ar

Perve|a(as 0u(u

Z. Verved|a|ar |apo(ar / do|urerlas|
8. Verdrarla( |apo(ar |epada PK lEV

Pero|ord Karar lEV

9. Ververa| dar rerdrarla( |apo(ar |epada Perdelua

Perdelua

10. Verdrarla( |apo(ar |e PP0.JPN9.2.9.8 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN LATIHAN KEBAKARAN

Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar aspe|
|ese|aralar pe|aja( oe(dasa(|ar pe|e||||rd

Verved|a|ar |epe(|uar perdu(usar
|ese|aralar pe|aja( serasa a|l|v|l|

|o|u(||u|ur |al|rar |eoa|a(ar se|o|ar
a. 8u|u Parduar Kecerasar
o. Pe|ar |ecerasar dar |eoa|a(ar
c. Posle(
Veruour|ar JaWalar|uasa Kese|aralar
Pe|aja(
Ve(arcard a|l|v|l| |al|rar |eoa|a(ar
a. Pe|ar |eoa|a(ar dar |ecerasar
o. Pe|ar 3e|o|ar 3e|aral
c. Pe(|rdalar oe(|a|a
Ve|a|sara|ar perarlauar dar per||a|ar
serua a|l|v|l| |al|rar |eoa|a(ar


Verved|a|ar Lapo(ar / 0o|urerlas|


Ververa| Lapo(arT|da|
Lerd|ap?

Ya


Verdrarla( |apo(ar |e PP0.JPN


9.2.9.8 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
1. Pe|ar Kecerasar dar Keoa|a(ar

2. Noroo( luourdar :

2.1 Jaoalar 8oroa 0ar Perve|aral

2.2 P0RV

2.3 Jaoalar Kes|ralar

3. 8o(ard Perarlauar Lal|rar Kecerasar 0ar Keoa|a(ar.


9.2.10 (1 PENGURUSAN DATA MURID

1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1. Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar ludas perdu(usar dala
ru(|d
2. Ververa| urlu| rerasl||ar serua pe(|a(a asas
vard pe(|u urlu| perdu(usar dala ru(|d
d|sed|a|ar.|a|lu
a. |orpule(
o. la||ar 3907309
c. o|||| / (uard |ras

3. Ve|arl|| du(u dala |ru(|d)
PK lEV

1. Verdeda( oo(ard ra||ural ru(|d |epada du(u
l|rd|alar
0u(u T|rd|alar

5. Verdeda( oo(ard |epada ru(|d
ê. Verdurpu| oo(ard da(|pada ru(|d dar rerve(ar
|epada PK lEV
PK lEV

Z. Ververa| dala ru(|d derdar le||l| dar
rerdesar|arrva.
8. Verve(ar oo(ard |epada 0u(u 0ala
0u(u 0ala

9. Ver|rdar dala |e da|ar 3|sler Va||ural Vu(|d |3VV)
dar 3|sler 3a|ar La|u dar 0|s|p||r Vu(|d |330V).
Perdelua

10. Ververa| dar rerdesar dala
PK lEV

11. Verdrarla( dala |epada PP0 / JPN rerd||ul la(||r vard
d|lelap|ar

9.2.10 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN DATA MURID
Te(|ra a(arar

3ed|a pe(|a(a alas


Larl|| 0u(u 0ala |ru(|d)

Eda( oo(ard


Kurpu| oo(ard


3era| dala
Peroelu|ar
T|da|
Lerd|ap?

Ya

3e(ar oo(ard

P|rdar dala

3era| dar sar dala


larla( dala9.2.10 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. Parduar 3VV

2. Parduar 330V
9.2.11 PENGURUSAN KEPIMPINAN PELA1AR
9.2.11.1 (1 PENGURUSAN KEPIMPINAN PELA1AR
1AWATAN PROSES KER1APerdelua

1. Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar perdu(usar |ep|rp|rar
pe|aja( oe(dasa(|ar pe|e||||rd
2. Veruour|ar JaWalar|uasa Kep|rp|rar Pe|aja(
3. Verved|a|ar |epe(|uar perdu(usar |ep|rp|rar pe|aja(


Perdelua / Pero|ord Karar lEV

1. Verved|a|ar |al|rar |epada ar|| jaWalar|uasa

Perve|a(as / 0u(u

5. Ve(arcard a|l|v|l| |ep|rp|rar pe|aja(
a. Pe(|rerarar
o. Ku(sus / 3er|ra( / 8erd|e| / Perarda a(asar
c. Verlo( - rerlee
d. Pero|ro|rd Ra|ar 3eoava d||

0u(u

ê. Ve|a|sara|ar a|l|v|l| |ep|rp|rar pe|aja(


Perdelua / Pero|ord Karar lEV
Z. Verarlau dar rer||a| pe|a|saraar a|l|v|l| |ep|rp|rar pe|aja(


0u(u

8. Verved|a|ar |apo(ar / do|urerlas|9.2.11.1 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN KEPIMPINAN
PELA1AR


Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar
perdu(usar |ep|rp|rar pe|aja(
oe(dasa(|ar pe|a||||rd

Veruour|ar JaWalar|uasa Kep|rp|rar
Pe|aja(
Verved|a|ar |epe(|uar perdu(usar
|ep|rp|rar pe|aja(


Verved|a|ar |al|rar |epada ar||
JaWalar|uasa

Ve(arcard a|l|v|l| |ep|rp|rar pe|aja(
a. Pe(|rerarar
o. Ku(sus / 3er|ra( / 8erd|e| /Perarda a(asar
c. Verlo( - rerlee
d. Peo|ro|rd Ra|ar 3eoava


Ve|a|sara|ar a|l|v|l| |ep|rp|rar
Pe|aja(

Verarlau dar rer||a| pe|a|saraar
a|l|v|l| |ep|rp|rar pe|aja(

Verved|a|ar Lapo(ar / 0o|urerlas|


Ververa| Lapo(ar / 0o|urerlas|


T|da|
Lerd|ap?
Ya
Verdrarla( |apo(ar |epada
Perdelua.PP0.JPN
9.2.11.1 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN


1. Vodu| Lal|rar Kep|rp|rar Pe|aja(.


9.2.11.2 (1 PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA

1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1. Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar perdu(usar |ep|rp|rar
PR3 oe(dasa(|ar pe|e||||rd sed|a ada.
2. Veruour|ar JaWalar|uasa Kep|rp|rar PR3
3. Verved|a|ar |epe(|uar perdu(usar |ep|rp|rar PR3

Perdelua / 0u(u 8K

1. Verdada|ar |al|rar |epada ar|| jaWalar|uasa |ep|rp|rar
PR3
Perve|a(as / 0u(u 8K

5. Ve(arcard a|l|v|l| |ep|rp|rar PR3
a. Pe(|rerarar
o. Ku(sus / 3er|ra( / 8erd|e| / Perarda a(asar
c. Verlo( - rerlee
0u(u 8K / Perdelua / Pero|ord
Karar lEV

ê. Ve|a|sara|ar a|l|v|l| |ep|rp|rar PR3
Z. Verarlau dar rer||a| pe|a|saraar a|l|v|l| |ep|rp|rar PR3
0u(u

8. Verved|a|ar |apo(ar / do|urerlas| a|l|v|l| |ep|rp|rar PR3
9. Verdrarla( |apo(ar |epada 0PK lEV
0PK lEV

10. Ververa| dar rerarjard|ar |epada Perdelua urlu|
perdesarar sele(usrva rerdrarla( |epada PP0 dar JPN9.2.11.2 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN
SEBAYA


Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar
perdu(usar |ep|rp|rar pe|aja(
oe(dasa(|ar pe|a||||rd

Veruour|ar JaWalar|uasa Kep|rp|rar
PR3

Verved|a|ar |epe(|uar perdu(usar
|ep|rp|rar PR3


Verved|a|ar |al|rar |epada ar||
JaWalar|uasa

Ve(arcard a|l|v|l| |ep|rp|rar PR3
a. Pe(|rerarar
o. Ku(sus / 3er|ra( / 8erd|e| /
Perarda a(asar
c. Verlo( - rerleeVe|a|sara|ar a|l|v|l| |ep|rp|rar PR3


Verarlau dar rer||a| pe|a|saraar
a|l|v|l| |ep|rp|rar PR3

Verved|a|ar Lapo(ar / 0o|urerlas|


Ververa| Lapo(ar / 0o|urerlas|

T|da|
Lerd|ap?

Ya
Verdrarla( |apo(ar |epada
Perdelua.PP0.JPN

9.2.11.2 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. 8u|u Parduar Pero|ro|rd Ra|ar 3eoava.

2. Vodu| Lal|rar Pe|e||||rd Ra|ar 3eoava.

9.2.11.3 (1 PENGURUSAN PENGAWAS SEKOLAH

1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1. Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar perdu(usar |ep|rp|rar
PerdaWas oe(dasa(|ar pe|e||||rd sed|a ada.
2. Veruour|ar JaWalar|uasa Kep|rp|rar PerdaWas
3. Verved|a|ar |epe(|uar perdu(usar |ep|rp|rar perdaWas

Perdelua / Pero|ord Karar lEV

1. Verdada|ar |al|rar |epada ar|| jaWalar|uasa |ep|rp|rar
perdaWas
Perve|a(as / 0u(u

5. Ve(arcard a|l|v|l| |ep|rp|rar perdaWas
a. Pe(|rerarar
o. Ku(sus / 3er|ra( / 8erd|e| / Perarda a(asar
c. Verlo( - rerlee

0u(u Perdelua / Pero|ord Karar lEV

ê. Ve|a|sara|ar a|l|v|l| |ep|rp|rar perdaWas
Z. Verarlau dar rer||a| pe|a|saraar a|l|v|l| |ep|rp|rar
perdaWas
0u(u

8. Verved|a|ar |apo(ar / do|urerlas| a|l|v|l| |ep|rp|rar
perdaWas
9. Verdrarla( |apo(ar |epada 0PK lEV
0PK lEV

10. Ververa| dar rerarjard|ar |epada Perdelua urlu|
perdesarar sele(usrva rerdrarla( |epada PP0 dar JPN


9.2.11.3 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PENGAWAS
SEKOLAHVere(|ra a(arar re|a|sara|ar
perdu(usar |ep|rp|rar pe|aja(
oe(dasa(|ar pe|a||||rd

Veruour|ar JaWalar|uasa Kep|rp|rar
PerdaWas

Verved|a|ar |epe(|uar perdu(usar
|ep|rp|rar PerdaWas


Verdada|ar |al|rar |epada ar||
JaWalar|uasa


Ve(arcard a|l|v|l| |ep|rp|rar perdaWas
a. Pe(|rerarar
o. Ku(sus / 3er|ra( / 8erd|e| /
Perarda a(asar
c. Verlo( - rerlee


Ve|a|sara|ar a|l|v|l| |ep|rp|rar
PerdaWas


Verarlau dar rer||a| pe|a|saraar
a|l|v|l| |ep|rp|rar perdaWas

Verved|a|ar Lapo(ar / 0o|urerlas|Ververa| Lapo(ar / 0o|urerlas|

T|da|
Lerd|ap?

Ya
Verdrarla( |apo(ar |epada Perdelua.PP0.JPN
9.2.11.3 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. Vodu| Lal|rar Kep|rp|rar Pe|aja(.

2. Parduar Perdu(usar Kep|rp|rar Pe|aja(.

9.2.12 PENGURUSAN PENCEGAHAN
9.2.12.1 (1 PENGURUSAN PENCEGAHAN SALAH GUNA
DADAH
1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1. Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar aspe| percedarar sa|ar dura
dadar da|ar |a|ardar pe|aja( oe(dasa(|ar pe|e||||rd sed|a ada
2. Veruour|ar JaWalar|uasa Percedarar 3a|ar 0ura 0adar
3. Pe|aja( rerved|a|ar |epe(|uar pe|a|saraar perdu(usar
percedarar dadar
a. 8u|u-ou|u Parduar
o. Lal|rar urlu| du(u
c. Pe(urlu|ar

Pero|ord Karar lEV / Kaurse|o( /
0u(u 0|s|p||r

1. Ve(arcard a|l|v|l| perdu(usar percedarar sa|ar dura dadar
0u(u 0|s|p||r / Kaurse|o(

5. Ve|a|sara|ar a|l|v|l| percedarar sa|ar dura dadar
a. uj|ar a|( |erc|rd
o. Ce(arar / oerd|e| o|er aders| oe(|eraar
c. Ka(r|va| percedarar sa|ar dura dadar
d. La|uar / arjurd ra||ural arl| dadar
e. 3||r Lercara Arl| 0adar |3LA0)
Perdelua /Pero|ord Karar lEV/
0u(u 0|s|p||r


ê. Ve|a|sara|ar pararlauar dar per||a|ar a|l|v|l|
percedarar sa|ar dura dadar
Z. Verved|a|ar |apo(ar / do|urerlas|
8. Vererlu|ar |ard|ar susu|ar
a. larla( |e |aurse|o(
o. Aders| Arl| 0adar Keoardsaar
c. Pusal 3e(erl|
9. Verdrarla( |apo(ar dar do|urerlas| |epada Pero|ord Karar
lEV
Pero|ord Karar lEV

10. Ververa| dar rerarjard|ar |epada Perdelua urlu|
Perdesarar
Perdelua

11. Verdesar |apo(ar
12. Verdrarla( |apo(ar |epada PP0 dar JPN


9.2.12.1 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PENCEGAHAN
SALAH GUNA DADAH


Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar
perdu(usar percedarar sa|ar dura
dadar da|ar |a|ardar pe|aja( oe(dasa(|ar pe|e||||rd

Veruour|ar jaWalar|uasa percedarar
sa|ar dura dadar
Verved|a|ar |epe(|uar pe|a|saraar
perdu(usar percedarar sa|ar dura
dadar
a. 8u|u-ou|u Parduar
o. Lal|rar urlu| du(u
c. Pe(urlu|ar
Ve(ercard a|l|v|l| perdu(usar
percedarar sa|ar dura dadar

Ve|a|sara|ar a|l|v|l| percedarar
a. uj|ar a|( |erc|rd
o. Ce(arar / oerd|e|
c. Verlo( - rerlee

d. Ka(r|va| / 3LA0

Ve|a|sara|ar perarlauar dar
per||a|ar a|l|v|l| percedarar sa|ar dura dadar
Verved|a|ar |apo(ar dar do|urerlas|

Ververa| |apo(ar

T|da|
Lerd|ap?
Ya
Vererlu|ar |ard|ar susu|ar

Verdrarla( |apo(ar dar do|urerlas|
|epada Pero|ord Karar lEV

Ververa| dar rerarjard|ar |epada
perdelua urlu| perdesarar

Verdesar|ar |apo(ar dar rerdrarla( |e PP0 dar JPN


9.2.12.1 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. 8u|u Parduar 3LA0.

2. Vodu| Lal|rar 3LA0 0u(u.

9.2.12.2 (1 PENGURUSAN PENCEGAHAN PONTENG
1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1.Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar aspe| percedarar porlerd
da|ar |a|ardar pe|aja( oe(dasa(|ar pe|e||||rd sed|a ada
2.Veruour|ar JaWalar|uasa Percedarar Porlerd
3.Verved|a|ar |epe(|uar pe|a|saraar perdu(usar
percedarar porlerd
a. 8u|u - ou|u Parduar
o. Lal|rar urlu| du(u
c. Pe(urlu|ar
Pero|ord Karar lEV / Kaurse|o( / 0u(u 0|s|p||r

1.Ve(arcard a|l|v|l| perdu(usar percedarar porlerd
0u(u 0|s|p||r /Kaurse|o(
5.Ve|a|sara|ar a|l|v|l| percedarar porlerd
a. 8u|u Re|od perarlauar Ke|as
o. 8u|u Jadua| Kedalardar Vu(|d

c. Ta|||ral dar Pere(ardar Percedarar Porlerd
d. Pe(jurpaar 3 Perju(u
Perdelua / Pero|ord Karar lEV 0u(u 0|s|p||r

ê.Ve|a|sara|ar pararlauar dar per||a|ar a|l|v|l|
percedarar porlerd
Z.Verved|a|ar |apo(ar / do|urerlas|
8.Vererlu|ar |ard|ar susu|ar
a. larla( derdar |aurse|o(
o. Peroe(|laruar |epada |ou oapa / perjada
9.Verdrarla( |apo(ar dar do|urerlas| |epada Pero|ord
Karar lEV
Pero|ord Karar lEV


10. Ververa| dar rerarjard|ar |epada Perdelua urlu|
perdesarar
Perdelua

11. Verdesar |apo(ar
12. Verdrarla( |apo(ar |epada PP0 dar JPN

9.2.12.2 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN PENCEGAHAN
PONTENG

Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar
perdu(usar percedarar porlerd da|ar
|a|ardar pe|aja( oe(dasa(|ar pe|e||||rd

Veruour|ar jaWalar|uasa percedarar
Porlerd

Verved|a|ar |epe(|uar pe|a|saraar
perdu(usar percedarar porlerd
a. 8u|u - ou|u Parduar
o. Lal|rar urlu| du(u
c. Pe(urlu|ar

Ve(arcard a|l|v|l| perdu(usar
percedarar porlerd

Ve|a|sara|ar a|l|v|l| percedarar
a. 8u|u Re|od Perarlauar Ke|as
o. 8u|u Jadua| Kedalardar Vu(|d
c. Ta|||ral dar Ce(arar
d. Pe(jurpaar 3 Perju(u


Ve|a|sara|ar perarlauar dar
per||a|ar a|l|v|l| percedarar porlerd
Verved|a|ar Lapo(ar / 0o|urerlas|

Ververa| Lapo(ar

T|da| Lerd|ap?

Ya

Vererlu|ar |ard|ar susu|ar

Verdrarla( |apo(ar dar do|urerlas|
|epada Pero|ord Karar lEV

Ververa| dar rerarjard|ar |epada
perdelua urlu| perdesarar

Verdesar|ar |apo(ar dar
rerdrarla( |e PP0 dar JPN


9.2.12.2 (3 BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. Pe|e||||rd Porlerd 3e|o|ar.

2. 8o(ard Perdesarar Porlerd 3e|o|ar.
9.3 PENGURUSAN KOKURIKULUM


9.3.1 PENGURUSAN UNIT BERUNIFORM
9.3.1.1 (1 PENGURUSAN KADET REMA1A SEKOLAH (KRS
1AWATAN

PROSES KER1A

Perdelua

1. Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar ludas perdu(usar
KR3 oe(dasa(|ar pe|e||||rd
2. Veroror |eoera(ar reruour|ar KR3 da(|pada
Perdalla( d| JPN
3. Ve|arl|| du(u-du(u peras|ral KR3
1. Verved|a|ar 8u|u Parduar Pe|a|saraar KR3
PK Ko|u(||u|ur

5. Verasl||ar serua KR3 d|dalla( |epada
a. Perdalla( 3e|o|ar
o. Perdalla( JPN
ê. Verasl||ar KR3 rerpurva| pe(|eroadaar
0u(u Peras|ral

Z. Verved|a|ar Jadua| Pe|a|saraar a|l|v|l| KR3
8. Verdalla( ar|| KR3
9. Ve|a|sara|ar a|l|v|l| / |ed|alar KR3 rerd||ul
Jadua|
10. Verved|a|ar |apo(ar a|l|v|l| KR3
Perdelua / Pero|ord Karar Ko|u(||u|ur / 0u(u
Perve|a(as KK

11. Verarlau pe|a|saraar KR3


0u(u Peras|ral

12. Verd|s| ra(|ar aspe| |o|u(||u|ur pe|aja( da|ar ou|u
Per||a|ar Ko|u(||u|ur dar rerdrarla( |e Perve|a(as ur|l
8e(ur|lo(r

Perve|a(as ur|l 8e(ur|lo(r / PK Ko|u(||u|ur


13. Verdurpu| dar rervera| |apo(ar per||a|ar |o|u(||u|ur
ur|l 8e(ur|lo(r
11. Verdrarla( |apo(ar |e PK Ko|u(||u|ur urlu| sera|ar
15. Ververa| Lapo(ar seoe|ur d|rarla( |epada Perdelua
Perdelua

1ê. Verdesar|ar |apo(ar
1Z. Verdrarla( |apo(ar |e PP0.JPN
9.3.1.1 (2 CARTA ALIR PENGURUSAN KADET REMA1A
SEKOLAH (KRS

Vere(|ra a(arar re|a|sara|ar ludas perdu(usar
KR3
Verved|a|ar serua |epe(|uar re|a|sara|ar a|l|v|l|
KR3
a. Perororar peruourar
o. Ve|arl|| du(u peras|ral
c. Verved|a|ar 8u|u Parduar
Ververa| urlu| rerasl||ar KR3 d|dalla( |epada
a. Perdalla( 3e|o|ar
o. Perdalla( JPN


Ververa| urlu| rerasl||ar KR3 rerpurva|
pe(|eroadaar


Verved|a|ar Jadua| Pe|a|saraar KR3

 

%& 
& %&!#!#$ %#!#$  %$#%  88,,2:,,:2,7,2,9:,,-,7,,9:  $,,2$0,907,  ,3:,!7480/:707, ! 207:5,,3/4:203,38,3,95039380-,,7::,305,/,5,7,502253 /,3503:7:88080-:,3899:8,9,:47,38,8:8:83,47,38,8503//,3 :8907::8,,203,8,3 /4:203 ,3:, !7480/:7 07, $04, 0303, ,3 /,:,3 40 !!$ ,,8, 3 207:5,,3 808:,9: ,3 8,3,9 905,9 /,3 -09: 831,3 80, 05,/, ,7, 502253 -,7: 804, 20303, / 30,7,3  !079,2-,,3 -,3,3804,20303,8,-,39,:3 50307,5,3 804,
804, ,,2, -,39:,307,,,3 /,3 5079,2-,,3 503:7:8
503:7:8 2:/, 804, 20303, 80, :8 20207:,3 8:,9: -,,3 7::,3 203:7:8804,,389,3/,7//,3808:,/:3,,3 40 802:, 50309:, 9,35, 2037, 038 804, ,3 2070, 5253 0,:3, 802:, 50309:, -40 207::/,3 203/,5,95,3/:,3 80.,7,-079:8 ,3, 
,3,93/,,3,3 507:2070, ,:,3 /,,2 808:,9: ,850 503:7:8,3,9;9 :9,2,804,2,83
2,83  $,, -07,7,5 8024, /03,3 907,83, /4:203 50393 3 , ,,3 202-07 2,31,,9 05,/, 802:,50309:,-,7:/,3,2,/,,2:8,,2070,20304,,3804,2,83
2,83 $,,5,89 2070, ,,3-07,8,0-,3/,30,8:39:20,:,393/,,3
93/,,3 ,3507:/,3 -09:203:957480/:7 ,3 /909,5,3 03,3 203:9 80503:3, ! 3 808047,3 502253 804, ,,3 -078,5 0- 57410843, /,3 ,3 0- :9,2, ,, 2070, ,,3 8039,8, 907,, /,3 90750,7, /,75,/, 20,:,3 93/,,3
93/,,3,39/,507: 9/,905,9/,39/,57410843,  !,/,08025,9,3 3 8,, 33203:.,5,38,-,8 /,3 9,3,05,/, !!$ ,,8, / ,9,80,,,3 203,8,3/4:203 ,3 203,/ 0507:,3 /,3 003/, 507/2,9,3 ,,2 20,: !003 02,:,3 !039,/-7,3 ,2 ,3,3%,:33  $0,3 9072,,8  %$#% &  09:,!03,7,!0,,7,3,,8, 0203907,3!0,,7,3,,8,   &  

 

 %& 
& !# !&#&$$ # %#!#$  

88,,2:,,:2,7,2,9:,,-,7,,9:/,3$,,2$0,907,  %070- /,:: 8,, :.,5,3 9072, ,8 05,/, !078/,3,3 0-,38,,3 !0309:, $04, 0303, ,,8, !!$ 07,3, 202-07 50:,3 05,/, 8,, 203,25,,3 ,9, ,:
,:,3 /,,2 ,3:, !7480/:7 07, ! $04, 0303, 3 ! 207:5,,3 /4:203 7::,3 :9,2, ,3 /,5,9 202-,39: 8080-:, 47,38,8 ,9,: ,-,9,3 -071:38 /03,3 .0,5 /,3 -0708,3 0507:,3 ,3/:3,3 9::,3 /,3 1,0/, ! 90, /3,9,,3 /03,30,8/,,2!00302,:,3!039,/-7,3,2 !! ,3,3%,:3  :8907: :8,, 20::/,3 ! $04, 0303, 40 !!$ ,2,9 /,:
,:,3 &8,, 3 ,/,, 80,7 /03,3 ,87,9 !07/2,9,3 ,2 ,,8, 202,39,5,3 03907, 5039,/-7,3 07,,,3 /,3 80907:83, 20250793,9,3 :,9 503,25,,3 507/2,9,3 ,,208025,9,33 8,,33207,,2,38093
93:.,5,39,3,/,38,-,805,/, !!$,390,-07,,20307-9,3!$04,0303, !030/,,3!20207:,3 507,3.,3,3,3907,9:7/,3909  0 9: 8,, 507.,, -,,, 5030/,,3 /4:203 50393 3 /,5,9 /8025:73,,3 -07,9 802,3,9 07, 805,8:,3 ,3 93 /,,2 ,,3,3 , !!$ ! 207:5,,3 574808 203/4:2039,8,3 80.,7, 88902,9 1:38 /,3 4-091 503:-:,3 47,38,8 574808 /,3507,9:7,307,-,202-40,3809,5,349,47,38,8203,/,33,5,3/:,3/,,2 203,,3,3 9,3:3,,- 2,83
2,83 $0,, 8 ,3/:3,3 ! 507: /1,,2 /,3 /,,9 40 802:, ,349, 47,38,8 -, 2030,,3 08,5,3 4507,8 /,3 25,8 507:3/,3,309,203,,3,39:,8  $0-,,/4:2037,82,3203,/7::,3:9,2,47,38,8 !507:/,802:, /,3/02,83/,7802,8,0 802,8, -,2030,,39,,50.0,5,3/,30-0708,3,3 07, 808047,3 ,349, 47,38,8 ,,3 802:, 3 :, 50393 -, 203,23 503.,5,,3 :,907,20,:89,3/,7/07,,390,/909,5,3/,,2/4:203!  $024,!$04,0303,,3/,8,33/,5,9/2,31,,9,380503:3,40 ,349, 47,38,8 :8:83, /,,2 5034507,8,3 804, $,, ,3 -,,, 5034507,8,3 804, ,3 88902,9 /,5,9 2070,8,8,3 2,9,2,9 503//,3 0,7, /,3 80907:83, 2033,9,320503//,330,7,/5078,/,,39,7,-,38, $0,3 9072,,8   % & #  

 

 

3 5.3!3-:.20.3 9072..8  % .9. 08025.3 /. .7.3 $0./ 503.3 93 -.3 50307-9.3-.7.32:9..3/907-9. ! :39: 802:./.3.5.3 .3802:.3 :.3 507: 203:9 507:-...!0.3 /. 7.7:8/.7. 2025:3.230.-.3 8443. 007$02-.3  :8907:9: .7.3 203.8.7.33.39  9./.8.5.. 9. %& & !#%&!!$$ !#$$!%& !%&$ $  % %  88.7.3 80-:.75.9.750307-9. 202253 8080-:.-. / 30.3507/2.2:.31..2203.3.2$0.  .3 . 05.8.:.7 802. 802:.:5:3300720.3..  !& /.3.3 $04.340!!$3007 3007907:9.8.202:/.2..  %  .2. ! $04..5.3 503//. 5:.8.3 3 8.39.32:33 90. . ..9..7.3 5.. 0303.! . 09:  !0.1 /. !!$.2.8 9. 05.320207:.3 203025:73./.3 :39: /:-. 80../: /..3/30./. :39: 2023.30507:..9.3!0./. ./.9202-07 2.3 /-07..7. ..3 /4:2037::. 802:..3 /7.3 ..907.:39:9.35079:.. 8024.83 2. .3907/. %0703. !7480/:7 07. ..8.20303. 20303.7:83.3 :39:/:-.7802.8 05./ 8:2-.907:8203. 8079.5 804. 2003./. .8 50.2-.5.802:..3.3447 09: :.8./. / 809. /4:203 .3.3 9: 207:5.. 0 802.3 /.- 09./...3 9072.2. ! . 203.3.83  !.32070.3. 80-./ 80-.8.9 05.2.3 -40 /:3.. 802:.3808:. 3.7.35003.5.8.8.2.39. 3899:923://3 .832.0./.038804..3/.7.3 .83 2.3:.3 507/2. 8:..3:./802:. 0907-:.9994. :. 02.8..3./.32.3.:2.2-./.9804..3.8./.3207:5.8.. /.9:  $....207:5. 33 207.50309:.33.3:3.:!!$30072../.980-.9:.3. -078.9//.3/...75.75.3/5073. 8005.5 05. 203:-.7.3 8.5/.3 0203907...3.0802../80/.3. /7.3 0. 3 8:/./.2-.2. 8:2-.7.3.. 5253.5.-. 804.3. 203.7. 35:9 ./. !!$ .3: $.8:... 203072. 804.2.5..7.9:.3 .

3 .83 805079 .9 20307-9.9.8. 3 20207:.350.3 50.  0 9: 808:./.3 /.: -./7::..83  #$ %:. 8025.3. /.3 909..3 89..3 507/2. ... 804./.80./. /./-7.9: 08 .8.3.305.3 845 9:./. :: !..3/..3 804.8.3 .3 507: /9:3:.2 .2.3.3 90..75. 50309:.3 5./-7. 2.9:02089.2507.8 !0309:.8 /..3 70/ 804.3507:/8. 8..: 50309:.9: :8..2     .2 3007 .9.3/.3 .2 80.3907-.3 0-0708.78 5.: 20390702.7:8 /02-03.8.8. .9.3 20.35..5.83/.38:.8 2.9.3 .253 203..3./. 203.3. 907:9.3 -07. 2.. ! -.3 /03.7.187.7.: 2.8.3/:.3//.3/80/. /..3 !0..2-.2 0203907. 20303. 203:9 9. //.2.9 -.9/.. .3 804.3 %:.  809.//...9 -07-0.3 807. -0./. 03.3503:7:8.... 3 .52532. 5039.3804.-. .3 845 07.3 . 203... .3380.35.32070.:5:3 / . 9:803/7 0703.8.8 /.7.3/:.2503:7:8...5.3 50309:.3 :7: 2:7/ -: -..2 .7.1 30. #%$ $!!$!# #!#% &!# $&##$ $ !#$$!%& $ $ !!$  !&& .203.:5:3 203:9 804.8 05..3 .5.7.9./..9.5:3 3..3807..5 808:.7...7..3 807. -09:09.3 503.3/:..3 ..8 -..3 / 8.8. 93/..7::..3 3899:8 804.5030.9:  . !7480/:7 07.3/. . 9:.3.3 /03.:5:3-.7//.3 93/. 808047. .:3.3 -.8. 2030:7: 89.2./.99.3 -40 /.380.850 .3/:./.. 2037.3 /.3//./.-079:8/.34250899:.5.7..3:33. -0.3.3 8.2.3. 2070..7.3 . /.3. .:/-0.92-: 50-.3 2070.3 -07-0..:.7. .3 .5. 0.38... -09: 42508 205:9 802:. 3007 3007 2..83 2.3 047. 09.7. 0 9: 802:.-.3-.9: 803.39.8. /. 2070.2..82070.907. -0793/. 8.7.2.2./ .2.8.83 2.808047.5 9./.3 /-07. / 30.7/ /.5.9. .9.3.3/.850309:.3:.9/.3 :7.:3.: .2 9: . /.3 .2$0-0:2/.5.9.3 .3/.3 -07.5 507. 038 /.. /.87. ! 207:5.2 .8 50309:.9.3-::80:25. :39: 203.3/.3 907-0-..3.35039.2..

....3/.3 033...395.39:.50309:..5.3.9:2.2-.50309:.3 0-40507.8.3.7./.8.3907.9./.9./-7.3/-07..5..8..220./-7. 03.3/:.5. 35.5..3 8.32030/.... 3/03.808:.3..350393-..3!0.2203:8. 5.3::!.3/.8/.3/4:2037::../.3.8.3. 02-07/.7.3.30.-.2..3/.80-.7.3.2.8.207.7..3/.3.31:38/.3/.0.307.2.   %             0307-9.3-..2070./.3  .3/:.8..350.39.3050393.3!039.50309:.7. 50309:.3/..7.393/. 02-.3.0:5.3 507.7.05.8/.3!0..3.3.380.39073/.!!!$ 030/.3802:.7. 57410843. 03.3 ./80:7: 30.35039..802:.3../.8/.3/4:203.30:9:.39:..3/4:2037.9-07:3.3507:/2.3/.38..3/.-0 05...5-::3/.3.3408047.2-./.202-..7.39:2070.3/.3.5.3/.9.820802:.30.3.3!!$80-.8.3/.3 70../.7../30.39:0203907.7./..3!03:7:8.82.203.9.33..-./.2574808503:7:8.2./.350309:.305.350309:.39400203907.9/./30..3.3/804. 50309:./30....

3/:. % !0307:8 !:.9!!$.4-- .89:7..1:../.8.94 ..82 $0..://3- ..:8.7 !03.7 $.3 447 7 -/:.7.!03.3-9 4/447 ! !!$.!7480/:707../ ./30.7. !3 447: 3-9 2-.!0.:.2.- / .-9 -7.3 ..7.3.:3 !03..3.7  !3 .2..3!03:7:8..- .743 !03443$09.:/ !03443!03..7/ 0-. 09:. %:.3 3.8.8./..-:./ $09.3 0203907..3!0..3 %:.9 !.3/.3$04..3!03:7:8..2..:39:5. ! $09.3.74!0307-9. %:.8.8.  .3- -/:.8.3 !3 .1/.3 %:.3 !07..3 ..3847- 4244/ 0..:8.:8.8.3.4 $.4- ! !3.. 50309:. ! .8..8.-9 2. %:.39..39.3. $02-.3: %:.33..3..3.3..3..83- .3.- 0748 !.-9 2..3 %&$& !03.3....3.3 !3 . !3 47.7.-.82- 4/. 078./..2 03/. 3.7.-9 3:.-9 ...3 !!:97...7.:841- .88. !3 . %:.2.23 09:.2://3- 4/42 09:.8.$.94 ..7.7./7- ..3$04.7.!!$.:1- 4/.4/- / 8./ 0/.3.3.. $09. $$#!#% .3 !!$.2.2.7- $:..3 %0703..70472.7. 03/.94 . ! 7 #483.3 0...3.3 ! 3.3 !078 %:..:8.3    .3:.74!7410843.3 !!!$.8.. .8.3-9 $:.-9 / .!!$.3.3.820 !!$.  .3- .7- 4/%.347 %:.3802:.3$7.2- / 9..8  !0307:8  %. %:. %:.9  !030. !:.7.2..

:/ !03443!03.3!0.2. 3 2.8..3...8. !:.89:7.8  03/.- !:97.7.7. !:./ $09. !3 . %:.743 !03443$09.23 09:.- .-9 3:...-9 .8.1:. !0307:8 !:.7- 4/%. %3 .347./ 447 %3 . !3 .39..3 $48.4/- / 8.:8.-9 / .3 447 %3 .2- / 9.4- ! !3.://3- %.7/ 0-. $02-.$.. %&$!$ &!# $&##$ $ !0307:8 %:.7..:8.4-- .3 %3 .3 !!$.3 0203907.2...!!$.2 03/./7- ..-9 2.. !7410843../.347 %3 . !3 447:3-9 2-.:8.3.../- .8.!!$.3.7.2..3 !!!$.. !030..-9 -7.7.8.8. !:.:8.3 %0703. %3 .8.3- -/:.882 $0..3.. $09...-9 2.7...2./ ..74!0307-9.3 .://3- .3-9 $:.3$04. ! %3 .2.7!!$.4..- / ./..2...3.3-9 4/447 ! !!$.3 7 #483.3 ...7 $..7  3.           $09.8.3..820           .1/./ 0/.3 0..3: !3 ..4.

  .   .

 $ $ #' $# - !& #%$ $$ $# . !&$ %$ $% !&%#  / !&#% $% #% % & $# #& 0  $ !$  1 &% $%&&$#&$ %!  &&&$ $##&$#% $#% #!&&! .              $#%&$!$ !&!# $&## $ $ !#%#  #$#&&$&$ . $$% $# / %& $%&& 0 %&$$ $ !$%! % 1 %#&%$ $&%%&  %&$ # $!# !#$&%&&&!&# . !&#%$ $##&$%& /  %$%& $%%&# $ 0 !&# %# $$#%$% 1  !& $! #&  !& #% $#$  & $$ $%&  &#&# $#& # ##&% . & $%&%#% - !&% % $$$!%$ . !&% % # $ / !& $%#% $!% 0 % $% 1 $!% $$ # #%#& . . $#!&%# & / !&$% &$$ $% &#&&$ #& 0 %&$$ $$$&#                     . # $$&%$& - & $%&%# . %&&& $$&% - !&$$ $ # . %& % $$# - %&& $%&% !# .

!&$% & / !&% # 0 !&&#% ##& . !&&% %& $$$  / !& #$% #& $$#&% 0 !& #& % $$&%&$ !%(  1 ## $  !&$%  # $ ! $# # . # % ##%% / # $& % 0 $$  1 % $& % $ !&$% &  %&# $  # %                   . !&% $$ $$&%$&$  $%# - %&$&# $ ##& .                #$ ##&$ . !&$%&#% &# - !& #% . !&% $&%!  - %&&$ $# $ $%# . !&%!% $$ $!&& # / !&$ !% # $%&&$ #!##&#& . # # $% $& $$#! - %& #$ . # &# $& $!#& !#%&%# - %&#$ & $$#!# !#%&%# . $ % $ %&&#& / %& # # $& # 0 !$ $& %! 1  #  $&&$  %& $ $&%% #$# .

 802:.3. 503.3$04.050393.. !&%&! !0307-9.8 /4:2039.3/.3 :8. 5.3 . 50309:./.8.7.3/:.5. 2: .5.8.7 802.3!0. 2..3 8.20303. ./.8.3 05.8..3 /.3 7::.3/..31.7802. 50309:.3:.78.8 05.0802..80-.. .5. 0 802.7.3 9:.9 /...9203.7..3 . 050309:.8.7.3. .. 0303.323. 40 5.2./03.3 / 30.8.3 .3 845 9:.. ../. !7480/:7 07...50309:.5.2.920203:.8. -.3!03:7:8.8.:./.7. 3 !..3 .8 /.. $04. -.3 804..7.8.2.-40202-072.5/..7. 05253.3 0203907../.87.7..2 07.3 .802:./.8.. ././80:7:30.307.2. 20.3 203.8 57410843.7.3. ..3 !!$ 007 007 :39: 2030/. !!$ .905.3                            .3 /9.3 5. / 30..9: .8 ./ 8:.8. /.: !!$ 80-./.2-..32025:3. 3 207:5..9./.

.2://3- 4/42 09:..             !#   %. .3$7..357403                 .7.7.38:3/.3907-.3.!0..$0.7.8.8.3.7..007 007 3. !03.8.:1- 4/.38:32.3 $ !03..7.3$04.4/ .3899:923://3. 0203907..94 .8.....8 !! $079.3007 !078/..:5:39/.2.3!03:7:8.7.  .3.82- .3..!03.-.3 0203907.802:..2 203.3!0..7.98.3!0....30-.7.$04.94 . 503../.7..5.. !& %...7 !03.7.7. !0..3!0.7.38.80.3!0309:.9.9..0303..

8.:/9.3!07/2.342:39/.-.3. ! %    # # %! # $  !   ! $%% %  ! ! ! $&    !$  $ ! ! ! !% #$ $ $! ! !%  ! # ! $$  ! ! ! !! !%$ !$ ! !# ! 3.7.9.39:%. .8.7.8 /:.9 31472./:.:3803 :7:. 7/07 02-.39.8. 09:.!072:..9 .0.-.: ::#04/03.3/..3.9.9.3.38.. 43 4..302.9 .82.1.87.943%0.:3.080. .3.3%/.3 .3 :.8&.3$04..8.3.87.8.3.8.3...943$8902 :7:2-3.3$04. !03.0203931472.#..3 4..3 .7/:3 !02-.3:7/ .3!079:. .8$:.8!05078.3 :7:$.2.3.8..344 .3%0344!03//.:3%.3.399 !48#.39:03.3!0.25:3 ..$04.8%.07425:907 !039../09#02..-..3$04...!0.3$25.2!07/2.9..9.!03:.8.3. .7.7.3!7089..80303.3:.8.3 .3.3%072.943 . !039.072039 7..3/.30. 507.9..7.3.39:2!0.9.3.9..8.3.-.84:7::2 09:..547.3.7 ::#04/02.38..2 . :25:. 09:....3!0.9./-7 .943422:3..3.7.3007 :9#0.8.3:.:3.38/.3 :.7 . 09:.!05078..8 .7.3.943 :7:!03443.0/.9.3/.$5081.3 09:.7.3.3.9.8..7.%07.3./.9..3$04. !07 .902..7.8.03:7:8 7.3/.3!007..:.3:.:3 ..!030.8.!.-.8.9 0203907..9 !03.3:.3:7: :25:..3./:./.307.3.3:7/ .9.!02-.0.3$25.3007 ..3..3.3.3.072039 7.9.9..:.9.390009907 4.3$.30-.59. $04...3!07-03/..943.7.3078 .2.302.8.! ! ! ! !# ! ! !! !!!$ 
!$$ 

!% !% !%# !# $! $! $ $ $! $ $ $ ! $! 
$!! 

!078,9:,3-:,5,/,3:7: !03443,3,3 !03443,3,3!09,3 !03,,30303,#03/, !03,,7,3/,3!02-0,,7,3 !0,,!0,,7,3,07, !0,,!07/2,9,3!03//,3$8,, !:8,9$:2-07$04, !02-,39:%,/-7 !:8,9%,3:3,,- !02-,39:%,/-7#03/, !,3,7,3#:3.9 $:,3!03072,,3 $:7,9,,2!07,9,3 $,7 $:7:,3,,4507,8 $9,3/,7/:,9!03//,3,,8, $203.,3,39,/, $8902,:2,9:7/ $:,3 !072,3,3 $:7,9!00398,8
$:7:,3,,!07/2,9,3!07/2,9,3

$!% $! 
$$ 

$%! $& $& % % &$ &!$# !  

$2!3,2,3::%08 $!0,,7,3,,8, $8902$,,,:/,3853:7/ $%3!07804,,3,,8, $09,&8,, $:2-07&9,2,,3,2 %,3/,9,3,3 &,38,307,8,8,3$04, &,3!03,,3$04,#03/, ,3!079:, 

7432,3807,3,9/,/803,7,,3,/,,202-072,8:/805079,3-,8,/1,,2            

 

     

&!# $&## 
 

$

$ 

 $%%&!& $$$ $ ##&$ 
              

 &!# $&##$.

7.9.9:  !03.5..3!05078.3...3/..3!05078..3. '8 8 -091 ..3!02-0...7.3 !0702-.!0.-.3!05078..3   !039.9.   !0304.3.7.39.8. 7.3     !7.7.3$04.3$9.07.9.3 ..9.9.3!05078.!$04.9. &$&$&$ &#&&  !03..307..7.13:7.2!07/2.3$9.3.8$04.$ .3!.3/:3.3$04.3!05078..2.87.3:.3.3  .3...7-0..3.3.!0309:..3!03//. !03.79.3/.3  !03.19.3/..8.3  !03:7:8.3 ! /./:.9.2   !03.3  !03:7:8..38.3  !03.1  !0702-.2   !03/.. .8.3/.3.

   !03:7:8. 038:.9$04.7  !0702-.7.1!073..3$:2-07  .3$9.3.

030.

3   0-.3:7/  !03:7:8.3  !02..9   08.3.39:03.7  &#   853:7/  853:7/  %3/.39:.7$.3%.   ..1:  !03:7:8.3$:2-07!02-0.9..3   .38530807..  !03:7:8.3..  !:8.3.88.3!0..3  .9$:2-07$04...7.385308#3...3%..9  %3/.88..3.385308$0/07.3.  %3/.43  !03072.7.2./.

3!078.3!02-2-3#.9..19.3!0.3!0.3.  080.7.3!03072...8.2.30757089.7.3  !03.3   .2.3!0.9.:7/  05253.7.-/.7./09#02..3!0.3!43903  &#&&  &3907:31472  .9..393$04.393$04.%03/07.2.2.3&2:2   0.2./.  &3907:31472   &3907:31472   &39$030..2.  !02..$04.3 .7.3...3::%08  !03..3!03.393$04.3  080...3!0.7!:.3!079:.9.30:.0.7.3!0.8::7/  !0753/.  !0753/.9.7.  080.3!0.9. 080..30-.-!072.3!0. 0. ./.  080.!0...2.7..0.8::7/:.2.2.3::%08 !03/.  :.  080.3.3/.3::%08  !0:5:8..9.7:7/  !0753/.3::%08  !02:.3!0.19.3   .7$02.3  !0753/.9.3  ..9.9.7.9..9.39.393  080.3.2.  87.7$02.7....   $2!3.7!..8..:3.3..3$04.3$.3:7/%3.070.  !03..3/.7   $:.7  05253.3:7/  !03/.0.3::%08 $!%   !02443.2.387.:.9 4:7::2  080.   87.7.3         . 0..2.9.2...  $:.3.7:7/:.9.7..7$02.   0.3$0-.3/.7  080..8.3!0.9.8%3  .3.7  05253.9:.8  !03.30:./7$04.  05253.2.

9 !03072..9.3/.3/.34507.3$04.3!0.3:7:   !07../7.3   !03:7:8.7.7..3:.3%.                                    4507../.8.34507.3:307.2..9 !&#&$$&#&$  !07/2.3$9.3853   .3-:-.   :95.8$04.3072.3$947   !03:7:8.3   !0308.3.3:7: !    !03:7:8.342:39   038.3/./02/..19.3   !078.3/..3  .3!.09.9   !07.3.3   !072:...303.9   !03:7:8...308:.9079-   %3/.3.7.9.3%.3!7028   :95.  .3.   !03:7:8.8$04. &$&& !%#  080.3!0.3   !03:7:8...:-.:.7..507503.393   /:.-   !078.03   !07.3   !03/.   !03003.9.7.9:3   !03:7:8.7.3  !02-07.342:39   !078.3::0.3.9:.3:.1.   !0789.308:.9.30::8./.   !03:-:.3 &$   $.9:3  %07025.:2.9.39.9079-0803..3072.308%3/.2!07/2.7.79..1  :-:3.8$04.3./..3!.3$:7.3!03.3$:7.7.3   !02.   !02-0.307.3%0254!07.3%.   !03:7:8.5.-.3:9.3%..9.9.7   !03:7:8.3   !03:3.3   !03:7:8.  !03:7:8.9 !0372.

$.3/..3   :9078.3!07 .7/.308%3/.3.2..%.3  !0740.3.35.7.9...3/.7.303/07.30-.03:7:8  !.  07....9.9$09..7.%..2-.30803.308#.   :9$05.8.2.3425:907  !3.3  !3.33   !0709.9.3 .7.3  $:7.:.9   :9$.8   :9%.   !03003...7.30803.3   !079:.#04/   :9./7079:.   :903.3.3:78:8 .9%- :89.7.3#:3...3/.9.2007   !0705.7.7. ..3%.30803..07425:907  ::%:3. %. !  !4943.35.3:. .3:3...3.3.9.   :9:9!.7./:. !   !03.07.3!07:2.9.:3.7.8.   !03003.3!:3:9.1   :9%.8%..7:.3 03..3.3  3.3   !03003..  $0-:9.3/.9   :9#0.30.3$0-.3      !&#&$&  %072.3$!  %:39:9..   !03003.2.   !0739..3  !02-..2.2.9.9079-/.   :9$.39.  :9   :9#0.3  !02-.3  !4943.08.308%/.8.9..3  !3.35.3   :98907078./7079:.3..   !03003.9%.$079.3.3!0705...307.8.3.9 !#  &99  .3   :9$.3.3.39:307.9079-   %/.7..30:. ..9.59.7.7.8   !03003..

3809   #04/0:.3   !03003.5.3809   .3003.3:3.3:3.3   02:/...3/.5:87.3!02-..7809   !0:5:8.3.07.809                         .8   02:/.3/.3:3.7.3   0..3   !02-..  809   #04/%072.  !&#&$!&$%  !02-.38.

3. ...3 203:3.. /..//9.. 33 203:.3...5.. 90703..8 #& # ##  $%%$ !0309:..9.3 //..3-:..:3 .39.3 -07.5 07. :: !.7.3 804592:22:33/..3 429203 . 50309:.9 202-07.3 . 0.9. -07.3 /25.3:.2..390. 9.3 /.5.8.:3  $0.3  8.3 0.39..2:3 -2-3.7.8. /.38. 3 .8. 07.3'8$04.307.3 .5.39. 2070. 802:..5.30- -..3/..3../03.5. -.3/. !03:-.3 9.3 ":7.:.3 ::/ /..9 /50793.3 .3 /.503//..3 /. 804.:2 7 - 9 $::7 .5.3 !03:7:8.5.:.3 ":7.3 0 . 3..3.. 3/.302..38..3-::3:39:/:3.7. -07-0..3 2070.8.3 /02.3$%%.. $0803 $.2.5.%3%03:25:.2../: 2:82 503: 09.6.3.3  /.:3 3 007./.78/.3:3.3 070/.9 /.2/:.3 /.9..73.3/02203... 8.38 $:33..0207.393:39:/...0..3.3 3 ......3 9072.3 .3 808 507804.39...3907. $%%03:25:.3 -2-3.9.9./.35.:/.99..79.7.7.- 80-..:.202-0. 07.0303.7:880/... .8/.3 !03:7:8.3.25..3/907../..8503.3 .3 .3 05./. $0-.3 202-07./.2.5. !#%!%& 88.2.3..  03. $.3 .8 ::7/..3 9.2. 3..  $093 93 503.:3 $.3 .80-:. -07.. :7: /.3/.5.-./02203//...9804.39:.2 . /03.7 5.3/:.0/.2203.3  $0-. 8.3.3..-...302../.7.9.8..3.0303...3'8$%%.3 20307:8.3./.5. .5. :39: 203.3-079:3:8 :2:8203.3-/.9..2.-07/4.3  $. .3/.5 .3 /.. . :: !./.9 202:.35...8:.3 2070...2..2025:3. 9/.3..8 /7.7-.3 -09: .9 2030.32:50309.-.7 0- 0- .75.$04.9...2  .3.2:...9.3 :8..3.38 $:33. /.3 9072.8/.3:3.2.3/:. ..3.

87.3./.3  4  4 34.3! :-:3.3.3%07.3!03..5.5.8     .50::/.3.  !#%!%&     %::.:.3!039.3 !  4 :.907.3/:.3 %..7./-7.  4 !03..3 !.9/.2.3!003 02.:3 .

 #% #$$%&$!&#&$&%$ !$                  .

 .J@ @. 9-D-J-.9.9D-.J-. 9-D 9-. 9-.-. J@-D..@@-D.

 - D-D -- -D- D.- - 9-D        @D       DD@ DD. D.. --.-.D-D - @. 9-.D$ @DJ . -.-- --.- . DD9 @ DD9- 9@       . .

   !#           .

7.3!0309:.3!0.7. !078/.-..8.3.1$.8.3$9.30-...3007 !!$.. !0309:.9..$04.007 007  :7:/.7. !& !03.38.0303. !03..

2.2.3..5..9.:7...8/..3907-.38:32. .3 .80.98..3       .75. ...3/....9 .802:. 0-.3 203/.7.88:2-. /:./.3 ..3.3 /.3:07.9.7./.38093 93503.38:3/.5..39072.3 /.3/-07.9 0-07.$ $%%&!& $$ $$ ##&$  $079.357403  $024. -. 8079..5.3 /.:5:39/.2203.

302.:. 0..5.9.$04.3 !0.. $#$%% $04.3./:3.3.2./.33.8  /03.3 8..38.. 50.38 1 2.7.9:3.0303.9.3 0.3 $ / -...307..5 /-3.8.3 47.7:3 !09...  507025:.  47.19.9.3 /.3 :7: :.7.3.9. 3007 $0.7 $04... /.$203:-:.347/-3..3 3007 $0..../.    . 0 . 5:8.80-..../. 4. 9. 8.79::. -074507.3!0.2. $%%03:25:.347  $ 90..2.347 $  $09.%3$.893. 9.3  !.807.39:.3 50.2.. /0.8802:..9: 20247..3 :7::2 . /.3/:290780-:907.3 03.:3803 853 $9474:7::2 %/.9 - :7: -208:. /9./. -0753/.7 03/.7.3!0.2.7.8$!% .3804.320247. 0.33. 07/.3!%$/-073.3.2  !..3!05078.-.33007-07809::&39: 203/.93.7..2 $0. -:.3 !03//.3 $%%02-.3 2030.074507.8.2.3 2.3 50.3 .39..3!03//.3 80:2.-.2. 20303. 802-07  8. 0/.3 -074507. 03/.. 48 0 .:3  $%% -0753/./.. 8.3/.2 ! 0203907. ...-. . ! /.3 90.347/03.2 $0...3507025:. !. 9.3 $ /03..7: 8.3 .%03:25:.3.7 0.3 ....3 $023.3 07..2.3 8090. / $04.82.8... 0303..3$0.3 .9 507./.3/:2 507801.2.408.3 $# 5.347 9072.3...2- /...25:8 -.5 502-3.2. .5..2 /.38../. / 87.3 :2.3 .3$%  02:/.2. 07.3.3307 .-.02-07 2:.0303.2. .3 -44 2:84./.2://3 . $07.$:9. 804.08.2.9.3 /.793.3 .7:8.8: $%% 0 0203907. 47.3. /.0.3 .30203907.5.:3  $# 02:/.7.-0703.10907..2.3 47.3303.3 5./.2. .9. $.  2:7/ 0.3 $%%2025:3.2  :2.04254$04..3 /03.9 8:2-07 2.7.8 802039.7 $%% 80.39.7. . %3 8.7.:7:/..302. #03/.3 802:.380-. .

    '$  $%%&3:        .

3 :3.3&7.3/.2.3802-.      .3 ":7.3 /.07.8.3:82./.   $  0.7.3 $:33.

   $$.

3        .:!03//.3:3!490383/.$   $%%&!& $$ $  02-.307:.3.&3:!03.0307.9 $! '$! $04./:0.8%07-.

    .

-94/ ! !  !3 .7 :7:2.20/ ! &#&& .3-394. 7003.72.33.3.3 3 4/ #./-3 .9-392.-3982.711./ !3 $.3 !&#&& !3 . -39.30-390 :.3 !%& !3 82.7 !%&  ! $#  $.3-: 3 /7:8-3-/:..447./ 8. -398.8.@@    %&!%&%# !3 .-39 $./.-39 ..-9/3.-39 043 !3 %:83.-393..-39/3.244/ !3 #4823././.3  !%  !3 47.@-.32-39 . !3 $.1. !$ %&$ ! !3 :3. !3 $:7.39      &#&%!  .

33.30-390 043 !3 %:83. !3 $.3-394.1.-393.    #% #$$!%#$%%  !%& !3 82.-39 !3 :3.3 !3 #4823. -39./.-39 !3 $:7./ !$ %&$  ! &#&& ! !&#&&  !3 .-39.3-: -398.-39  ! !   &#&%!  3 /7:8-3-/:.         .3 !3 .447.3...711..20/  %&!%&%# !3 47./. !3 .32-39   ! $#  !%&  !%  $.9-392.

1 O $./02 O !03//.3        #% #$$&%&#&& !%& !3 82.0. .8 !3 $9 :37.8 !! !3 .-9 4/$.f¯¯f €€ ° ° f O ..: O .2.38  ..9-9 .7..3 !#$ !$$  !!!$ ! ! !!  $& !3 .3:8.              &#& %!#  !..9-390 92./ 8.8.2 !$. 999@°–  999@°–  999@°– !030.7. .38 O .943 -9.7.2 O $0.2-.3-394..8 !3 $9 .3 8. -39.  !!03.7.20/ $%& $ &# & & !3 47.2. O 047.3 %&!% &$ #  9° Jf° f ° Jf°f¾ ° .82 999@°– !030..7..9-392.8. !& #& & !3 .7.- ..3 8.902.8 !3 . !02.7.7.38%:03 O .902.9 %.7..902.:/ !03 !030.83078 O .843.7 !03 !030.9  !%03  '4.8.9 O O $.8 !3 47.9-9 --.

3 $$ 3 :.-9./  &$ # !3 .-../.7:2 $%&% !3 478.-9 .8 $! !$ $# 3 :.3 .-9 .-9$..- 4/          #% #$$&%&# !%& !3 82.2. % !3 471..2 . -9 .79.8   3 $.-9 ./.7.9:/./././.. # !3 47.2.2-3 .- 8/.2- 2./ $# 3 /7:8- -/:.22./#.3.7:.-9 .3 $%&$ !3 .7 $ 3 4./- .2.-9$.7 3 -/.-9 $! 3 4.9-9 ! !3 :3.3.              $!% !3 #.22./1103/-  !3 #.7203 %# !3 $9477.

2- ..9.38:7 &#& % & &#& $& !3 4 7.-9 .. 7:2 %" !  !3 47 -9  -/:.3 -9 4. !  $& !# $%& $ $ & ° -f° ./8 .3 ! ! 3 :3 .1 - . ! ! #$%& !3 447 .- 39 .3./ - ./.9 2 .743 #& ! # ! # &#&!$% 3 -/.7 . -9 .7& &# #& $&  ! #&$!$& !$ #  .3 $%&$ &#&& 3 0.20/ ! &#&& !3 . 9 /3. %&$ !&#&& !3 . -9 : .                           #% #$$&% &#&& ! % & !$ !3 82.830 ! & #& # 3 4/ #.f° ! !3 #:83.:7./.

! #$%& $& .

!#  .

.3 853 :7:!030.388902.3 !05078.7 ::%:3...3202-..8 09:.3 :7:!030.3 09:.$$ %:..8 :7: 809 4:7::2    $    030.39:503:7:8.3/804.7.3 $ $$ $$% !% %0.3 ::%:3.3  :7:!030..9.:7: :7:$!% ./:.80.439447.8 !03..         #% #$$%&$ !&#&$&% $ !$ !%&  !&# !&#&& ! &#&&  !%&%# &#&%  ! :7: !075:89.07.7.7.:3803 $:.9: :7:%3.$&  !% !& .3$.:7: .7.8/.

2902548..3503.3.   !03443.8.7050...3.3202.::704/203..3802:.7.3/.809.9: .7 .3 !0309:./-:. .3.790..8 503:7:8..3802:.3.9:-:.9...25003/.3 -07/..3-::704/203./..8.3! ! 02-:.9:03..7.9805079/.:7:2.802:. .3.8804.7.-..9 804.5::323::39:/9.3:39:574808! ! 05.39:.8.3502-0.3 ./03..39.89.3#..3 :7: 003..507.7.5.31472.3.3.8.3 8005...7.3!03./.5.3 0302..3..3/.50.5/::8..-.320.3 -.3 !# $$# 03072.  030/.9.89.3 .3/.7.:39:202.5./:.7.   &#&&    !&#&$!# ! % !0309:.3507: :39:574808! !/80/.9/.7.

 !.

3....3 .3207.3574808! !.9. $093/:8 ...503.8.3. !03.!0.7..3:2 .3.3  0.25.

9.... 02-:.307.3 / #:2:8.9.3 02-:.  .3:39:808! !80907:83.7:2.3/.9#0108 0302.950780/.

  &#&&                 !&#&$!#!#   .

!03//.3.3!02.39.3!0.7:7: $:.:.     #%& &&  47.9..!0.7.  $! ::#04/03.3 9..8 9.3               .30.7.9..

 :7:.39. . 03:-:.3 :7:0/.8% !0309:.3.3. !0307:8 !0309:.3 $02:.!0. !030.3 $02:.7. !03443.:7:!.:8.39:.-!0307:8!03443..!0.8.!03443.3 $09..35.3.3.  %% !&#&$!%%!# % !# $$#  03072.8 503:7:8..7...3.:38047!0.3 $02:.320.:7:..3.9.3. .3:7::2$04.3...3.7.:8.7.9.!05078.7 $09..39.

3/./:. 0303/.39.7..7..$09. 0309.208:.5.3.3 .9025:9.9 !0309:.7.:8.!.08:.03/.9:7::2 030/. !0309:. $09.5.38:7.:8..320309.3. 09:.

 !! 09:.2 90254/:..9/.3  02.9.7.9/...7.13908:.3.83 2.3.37.3 03/.5.:503:7:8. ..8.20250307:8.2.809.39.:3 - 0..23:8005.239208:.:3 !.37. 07.8208:.3203.3.3.3.9...3..39 !  030/.39.3  0302.95.9.39..79.39.290254 8023:/.39.9.39. .3.13908:.9 . $09./.:8.3.39:03.3208:.3/./.805./7.95.7.7.3  0302..9/./.3239208:.7.39..7.9./.9:7::2 804.:3  030/. !0309:.!.7  / !07.3802:.9  0.3208:.3  03.3/.3203.7.59.3.9.390.3. !0309:.3.83/.39.7..3./.4:39 ..7208:.9805.7.

!.

. 030/.9.9..547.! 09:.7.3    .2.39.3802:.350.. 50.95.39.!.

  %%                              .

@9-DD-9-@.@9-    .

/7.0.7.3 !003.       #%& && $03.

 $!                               .

.8..320.9:/03./:..3...3:..3.9:203.2-7...9.5:7: - ..9:-0702-.7.3/. !&#&$!&%& % !# $$#  03072. !03:3.8 503:7:8. ./:.7.3/.7.75030/.9.3503.3.7802-.5.9:8079.809.3.3 203.3809..9:203.7 . 20309...7 / !03:3.3.8.    !0309:.3  0250307:82038:.3.7.3- -. .7-.3.3502-0.3..39:.2.5.88050792.. -030 !03443.8.

3.3.:7:.

39. ! 09:.!.3. !03443.3.

.

/::8.../:.50..390.7..7  03.9: !03443.8.33.2::#04/03. -07907:8..:0.:7:/...9.7.3./:./:.207.9:80.3.8  03./:.39 ..3-07..:9...3.9: 507803/7.345803 2.3  0302.3/03.390.5. :7: !03443./:.9:7:!079...2.30.3..3  03/4:2039.8/.3/5:9:8. .3../:.9:0... ! .8425:907  0::8/.3-072:.7:7: :7:  030/.3 0091/./.3 203:3..9:.9:/..3.3.3507:/./:..9: /  030/.3.5..7./:.9: !0309:.7..3803./:.7.08:. /80/..3./:.3202.3 2025.3-. $0-0:2808 507804...9: 203.9:3/:/.3.320308..9.7.39.8..3..7.3.8.3.3507-3.3        0303.3.7. ../:./.3802.9:-07/.3 203.3.3 !  #04/.7203:9.3  030/.89:7: :7:.

 0325.3.82/ :./:.3704/   #%#!&#&$!& %& .87.8.7..3:7:.39-07/.7  030/.9:.

:2.               #%& &&   .9/7:7: .

   ../:.9:203.3.7:39:809.!03//.39                     !!!#$ !&#&$!!!#$    .3 ..9:..5:7: .9:3/: $!0203  9./:.

!05078.3/03.3/.9.7505078.8..9: ...3:.3:..7...3. J@- !0309:.2..8.8.7. 9.3507.3/./..3!05078.!03.3:39: 203039:. 9 03:-:.9.9.3 - 2.9.3.-07..3208:.3  03.3505078.

.50.547.3505078. .8.7.3 $& / 503.809.$5081.3 0 50...3.3 .3/7.52.8&.3 030/...1.9./:./:.90254-.9::.

.3 9072.9::.1.32025.8.3  0307.:39:802.207.505078./:..8: .3 502-09:.3/7...3./:.3/..33.503.3 /.

/. !..305.505078.

7.39.3 09:.8!05 .!030.!05 !.2..:8.50..!. $9..7.9.3 :7:2.3 $09.1$443.

.:39:802.3 !0309:.84.8.9..3/9025.84.05.884.2.!030... 09:.7..8!05 .079.884.!.3  0325.9 030/.320307.380.3 03..3  03:-.7.3$&/.079./:.39.09..3079.3-07/./.2.:39:0::8.7.3.9::.3  0302.

/.3203:9.802:.884./:.32.9. :7: :7: 809.3 03.8/.50.5.32025...207..3.505078..350.33..3/-:7:/.305. :7:/.079.5..505078.7  03.25./:.5./.:2./...9.505078.8  03.3 03.30.305.8:.

:.3.505078..3 030.

5.079.7/.3802.32.20..3-07.:7:%3.9..3 02078.705.35./.50.7....7.32.502..505078..3/.3202-3.2./.9.9..8.8  0307.50..3 -078.7.

.9.3/909.3 9 03.5.!0.9.3 :7/ # .3  :7:.3 $02:.305:9:8.:7:     J@- :7:%3. 80-0:29.2::#04/02..:.9.7.9.3/.7..

.203.3/.7 ...3::#04/03.3-07425:907/.297.505:9:8.3875 5075078.

 !0309:.

! ! !9  :7:%3..:.3::#04/02.9.3:7/.3  0307.

3::#04/02.:.3.9.3:7/.%7.307425:90705./.5./-7 03.3875 05:9:8.3/.5039.

.3 :7:.3#..9.%7.7.!0.3  0307.3875 05:9:8.

387505:9:8.%7./.5.-: -.305.

3 !05078.2208:.3:39:208:..3.3.3  02-:..7.3 /909.7..9.3               #%#!&#&$! !!#$ .  03:25:802:.3/4:203505078.9 !489247902 02-039.3/.3.3 !03.3/9025.#/..9.320325.88505078.3.9 5489247902  0325.3  :7:.88505078..503..3/..5.

3!05078.3       .7$009 47.7./:2:7//...3/: .                #%& &&  47.33.3/:.3/.09.30-03.8805:9:8.3.7. $03.7.2..2-::704/ 47.3!05078.7.303.3 ::!.

              !&#&$!.

8:7...3.:8..7.!05078.9. $09.!!#$     !&#&$!%#!!#$ % !# $$# !0309:.3 03072.

7.0/.3/.02-.3/.3 503/..7.!05078.3 -47./.3-47.75.3.19..

3.43-078.8 !05078.3/03.802:./.302..7.3.7...39039.203847.9..3/.802:.9.8:.305./..3  030/.43  02-079..2./.3..3 .  03.3:.3!03/.905.....!05078.8.3 .8.747..2.:7: %3.3507-3.19.

3.!05078..380.302.:.03./.:8./!07.$09.3 -...9.3 47.2:7/.3 503/./!0303..3 -47..39/.3 -47.:/.3-47. /840.303.3.5 /03.19.3!03/.-47..3-47...3-09:05.320302.390.390.320308.19..9. :7:%3.3..3:39:802.43  0307. $09.7 203:25:/.3  03847.3.7./.7.7.3!072443.!05078.3 !0309:.3  02507.3  030/.. .7.8:.:8..43 30  030/.

9./.4305.19.3. !. !03/.7.$02.8 !0309:.30.:7: :7:%3.

802:.7. !05078.7..3-078..3 20308.3 505078.:8.19..3  03.2.09..7.7/4:203 /4:203503/.3:39: 50308.19./8090 !!.$09./4:203503/.343 30/..39.19../4:203 /4:203503/.3.43  0302.3  03.

3!05078..3 !!..! &39!03.

..!  03:7:808.4353/.

203:25,3

503/,19,7,30,9  
03,39,747,3!0753/,,3!:8,9!05078,,3 

,390,/9,3/,9,3,340!0309:,/,3,3 7,10!  
03072,47,3!0753/,,3!:8,9!05078,,3/,3 

,37,1:39::7,350753/,,3/,75,/,804,

-0703,,3,,/,  
03072, 425:9075739
4:9 /,3.,4320302,

!03443,3,3 

2,:2,9/,3203:7:3,39,/,9,3,3  0325,3/4:203503/,19,7,3.,43  

 

      #%#!&#&$!%# !!#$ 
    

 

               

3!.7.3!03/.19.              #%& &&   47.

!#!3 .

 !# .

!.

$! !3 .

.43 !# $!  47..9  47.3!0753/.3!!.3 47.3!072443..:. $!  47.3.3.3.43./!07.

/!07.302.3 !# $!  .:.$04.3 !# $!  47.3. 47.7..3  !.43.3$! $03./!07...303:3.  !# $!  47.8:.:..9.3.3.

$!3 .

  !# $!   .

3:7:8.!039.3.7.:78:8!# - !!#/.3 .32030.50.87.52.3$! / !$..3/03..3 !039.82.5039.3$! .809.3$!  030:..3 - %.3 2.99039..75030/. !0.72. .7.7.87-.7.8.9.3!#/.7.30!!.38$!/. !%$# #$$ !# $$# 03072.5.32..87.-07.35039.3 5039.38:7.87.9.7.9.3-07.3  0. 507. 07.39.3507.50.39.5039.9. &$!#/.309:.3 .            !&#&$ $  % !0309:.7.87/.35039.3$%! 03:25:/.7.3  03.7.3  0309.2.3!039.3.7.9.8.3.87. !038.:2.87.87.

!.

!.

3 $09.. . !  !05078..9.7.3 :7:2.:8..50.

.3        !&#&$    #%# #$$$       !%$# .3. :7:2.  03/./.50.!0309:.7.9.38 8! &$ 0307....320307.  030/.7  :7:%3./.9.38! &$/.. 05.3 !0309:.50.3805.33.9.

7.3!02.3! ! &$  $ 8! &$      .             #%& &&  47..

7./.3/.3!05078..9!0.   %%9-DD-9--99- J@- 9 °– f  9 03072.07.3/.75.!0.          9-DD-9--$99-J./:.3 .385 03..9.9:!05078.-......

802:.305.7.3!0./:./.3007 030/.-.. ! ! ...7.9:!05078.9..

5003.2.9!05078.3  !0309:..  ! .3.785..3!0309:...43  03072..3 .3 /507:..:8.3 !05078.3 - 0-.3/:. -:39:9..3 -505078.3.3!:8.. !05078.$09.3.3503:7:8.3-...9503.8/.2  030/.

3/..3 030.9505078..!  02-079..305.2..350780/.43 -07:-:3507./.9:7.

203.2-05:9:8..75.07..8507.3505078.3.!0..7..3.9 !0.3505078..-.3  03../.3/.

7.-.3!0.3007 ..9..

9.3 !. :7:%3.

$&!05  :7:.3.3.

3/.!.  030/.3$ &$.39.09:..38505:9:8.7.3505078.

8805:9:8.88 505078.320307.802:..3/.3.8.9../.3002.5.305:9:8..:8.  02-:.9..890:.8 505078.3./.5.3...3 !0309:.079.90  5033.. $09./.320303./.  03.!$.. 03072.35489 247902  03/4:2039.3/.3 .3 05.3 /03.9.3.3805.38805:9:8.897..547.3/..43 03:7:8087.3        #%#!&#&$! !!#$       .38079.50309:.3802.35489 247902907.:.

338805:9:8.3!# $! $%!  %%9-DD-9-.           #%& &&  47.

3503.785..3/:.07.9.3 - 503.3/.350../.07..3574808503.07. .7.3:.3.3.8 .9- J@- 9 °– f !0309:.3  03.07.503. ! ! ! 9 07.5.5.3 !0309:./:.3503..5.3208:.7. .3 20309.7.3507.5..39:.3..5.8:7::2/.3 502-0..-07:9 .3 !03443.3 / 3897:203503.9.8.7.

3.!03443 .3.3.3 :7:.

3/.2.2.3 ! :7:.3:7:8. 09:.07.99039.3  02-079..2.07.5! !:7: 003..07.3503.3503. !03443.3:7:.3.5  02-3.3 02-:.507:  .3-47.39..5.5./..38:8:.8..07.5...9.3.5.25.3/.3-0703.3/.3 . :7:.3805079-07:9 .3 03./.3/807.3.2503..3.8...3/03./.7.!.305.07.3 503.993/.

3.3 !  0325..5.3-..0207.3503.3 !03443.97.3:39:7::.! !.7.3                  #%#!&#&$!#! .21.2.3704//. 02-:.07..3/:503.

           #%& && $!2038 0203 47.3!!$.

$.

3078  47.32-33 !0..38/3.39.8.2.7...8.7.:.3/. !02..3!02-0.9 /.902..3/.3$ .3.3$.3!03.

07.3!03..3880882039472  47.74 %0.3!. .5.

07.3  $!       .  .5.$04./:.!03.

          !&#&$!#$%    !&#&$!#$%&# !!.

!.

!.

!!.3503.75.7..:78:8 /.43.8:7..$&# J@- !0309:.3508079. 9 03072./.9.

!.

3203.5.9.503.2-7.3:7  ! !0309:.7  07::0507:.8.3.9.3/03.7.3 /909.!038:.3405. ! :7:.

$9. !%# !0309:. !! :7:.1 !0309:.

$9,1  

030-,,3,3

9,,7,3:78:805,/,:7:

89,1  02.,43:39:203,/7:78:8  038/,32003,5,3-47,3503.,43,3

3 030/. !072443.9...973.973.39.3.38:7.3-47.7.3  03.3  03.3503.3  0308.43.3/.38:7..

/7:78:8 030/.305.547.43.993/.3503.2030548-47.2. 03. 50309:.3 - 030/.3:78:8/.3507: .. :78:8  03.38:8:.3/5073..3./... !03443./..7-.3:78:8  0325.3704/ .3508079...3:78:8:39:/807.  02-:.3.3.9804.

          #%#!&#&$!#$% &#!!.

!.

!.

$&# 
        

 

      

 #%& && 
 47,3!03079,,3:78:8 ,3/0/,7405,503,3:7  47,3!0,547:78:8,,2,3 

  

!&#&$!#$%   !&#&$!#$%!#% $  
J@-
!0309:,

9 
02-039:,,9,3:,8,,9,3,,2!07/2,9,3 !  

,,9,3:,8,! :7:

$9,1 !  

03072,507:39:,3! ,,/,  030/,,347,30507:,3,9,3 00/83,88  030/,7,3-47,30507:,3,9,305,/,802:, :7:/,389,1  038-47,30507:,3,9,3 

03:25:-47,30507:,3,9,38079,202574808 2,:2,9,3/9072,  030/,,3,547,3/,5,9,30507:,3,9,3:39: 93/,,380,3:93,  0250307:8,3208:,7,9-,203039:,3 , %,2!0702-,3,3$9,1 - %,::78:8/,,2,3 . ,,3
-,,3:78:8

3.-748:7 / :.3507:39:.

.9.3 .3.3.7.3 !03443.3503.3.348 0 47.

 :7:.

305.$9.3 030/.9.1$443.3 03..3 038-47.3:..!       #%#!&#&$!#$% !#%$           ./7...5808.3/./.!0309:.8.2 .3:39:/807.320704/.3503.35747. 03/4:2039.3809.8.547.9.9.

           #%& && 47.3!03.3.3:78:8     !&#&$$&#!#   !&#&$#.547..3.9.30507:.3 47.3:78:8 47.

$.

 .

 !03443. % !# $$# !0309:.3.3 :7:.

:7:0.8.

!..-907.7.09:./.3-079.3:3.39:7:.39.5- /.  0..

-.8.

2.2..

8:7:/.!.$03..-030 . :7: -. . :7:0.3-  03:7:8-/.7.39.8  0303.8 - 09:.%:.7.30507:.7.

.2.2.

.3  03.07../.9/.3.3 0.7.850 0-078..39.3.-030/.-.:2.2-.3 203.380.-07907:8.3 -072.7.7..

/..7..3.3.0507:.3 0302.803.

803.7.3..3 0302:..3./.0507:.3.

7.0507:.3. !0309:.803..  0::8./.305.3./.3.

0507:.3!08.32038-47.3  03072.3 %025.2$943.3.9.3.9508. 03.3.!08..9.3/.3.3508.03947 !03443.3/.3.3.3-47.7.9.3  03.3/03. 02-:.39.3/.9.3  0704/-0.39025..3 03849.349.39.803.3.3.

:7:.

7..3.!0.3.3 !0309:. :7:.9..

8.:7:0.

 :7:.!.39.09:. !0309:.

:7:0.8.

!. :7:. !0309:.39.09:.

8.:7:0.

 .39.!.09:.

 :7: !0309:.

3.!03443.3.

.:7:.3.9.!0.3 .3.7.

:503:3.39.  03:3.3  02..3-...-.09:.!.39.3.

-                   #%#!&#&$#.

 .

 .

3.              #%& &&   ::#04/!03:3...2.

8 49.. 7/07 0! .. 4.39.

0!         .

3.3:.8. !03443. !03443.9.3. 9 03:-:.3 !0309:.9$:2-07$04.      !&#&$$&#!#   !&#&$!&$%$&#$ J@- !0309:.3/:!:8.3..3.

9 .3. !03443.3.809.8..%:.3#04/ !03:3.3/.307.79..3 !07.9.3$03.907..&39!$$ :7:0/.!$$/.9 .83/:/.3/.39..3.3208:.:7:0/.3.3-.3208:.3.8.3  03.9!$$  03.7.9.099.9:7. 8079.3 :7:0/....7.:3.3./.9!48947902  030/.3 09:.307.3!07.!$$-.3.202-3.7.3202-3. 03.38.9:7.9 .7.3503.8  030/.3/4:2039.3&39 &39!$$ 0.9!$$  02.79.8:39: /1.93/:!$$:39:207.:50.3.3208:.9 9.9.8 03:-:..9-.9.9.3. 7.38...8..5:39!$$  030/. .9.. 7. 20./.3./.9.547. 09:.3/....

/.70!!.39.

!      .

       #%#!&#&$!&$%$&# $ !$$            .

.9.3!07.2.3#04/!023.3!$$ 47.3#04/!023..3#04/!03:3.3 47.       #%& &&   47.2.3::                     .

3..3 !07.307.3.9./.3.%:.3 030/.  03.3208:.3-.%/.3!07.3.38..83/:/.9. 7..38:8:..3/:%$04.8  03:-:.9 .7./.9 030/.9.3:.3 !0309:.3..3.8..3.3202-3.9:7.9 .79. !03443...3 03.3/.907.9.9503.9 .3.09804.9.9 9..3  03:-:.       !&#&$$&#!#    !&#&$% % !# $$# !0309:.2/.3$03.8.9%  02-:.3.8.20.8079.3!07.3.79..3.8 :7:% !03443.  03.3208:. 7.3%  0.9...307.93/:%:39:207..9.8. !03443.3.2-93/.7.9...9% 02.:50.9.39.38.9:7.3#04/ !03:3.202-3.%-.3.7.

.30%!  030/.3/.320704/  03.3.973.2-.3 02-:.9.7..3.3.38:7.547.98.3/.39.3  02-:.547.-.38:7.3/.9.973.503.3  03.

!48  !0309:. :7:%.

.39:%.-./-7 !02-.39:2!0.3 .3.38.:7:%03 % !02-.9       .39:%./-7 !0309:. !02-.

        #%#!&#&$%$                           .

7.%:.307.3%072.!07.307.3   !&#&$$&#!#    !&#&$%&#  % !# $$#  !0309:. !0309:.38.3.9./. 7.        #%& &&   47.3 47.3.3#04/!3.3  03:-:...7. 03.79.83/:/.3.2./. !03443..3$03.3202-3.8  030/..3208:.9 !03443.

7.3/4:2039.3208:.547.:7:0/.9 .3.9  030/.9:7..3!07.8..3.9  03..3208:.8..  03./.3503.9..3.9:7..:50.3&39 &39 09:.3/.9 .3#04/ !03:3.3..9.3-... !03443.3 .  03.9.9.3.9!48947902  030/.  0. 20.93/::39:207.907.39.7. 09:..9 9.3.9 .3.9.09804.7..9././.2/.3 !07..3.3 :7:0/.9  02.3/.9.-.3208:.8:39: /1.&39!$$ :7:0/.3.3.8.

/.39.70!!.

!       .

    #%#!&#&$!&$%$&# $ !$$                             .

3/:. %!  &#       .9$:2-07$04.    #%& &&         !.3!03:7:8.3!:8.

357089.3./: . 0 -:-.3 /.   !&#&$$!&#   !&#&$$!&# % !0309:../853/.3:.3.3/853  07.38:7. / !03.3/:..:3  03072.39.5.9503:7:3..3/-07:./8532:7/  0.393/. :7:.8.302-.  030:././:.9.25033.8..3.8 ... !# $$#  03072.8/8532:7/ :39:805..35747..3 -::5.8. 20749.785.39.3/:.2203.50.7.8 804.7.3/.503.8.3/.3:..5..3 20309.75.3.. :7:/853 - :7:0.9.3:.8804.

7 !.50.7 1 $:2-07:..

!.

!!.

20-..547./.8./.9. .9.8.9.5.3/8.5.3507: /.3.8 405079:7:3.3:9 -:9 /..38.08 ../.:39:203/.9.548.:7:/853 .:.  02-:..804.507::-:3-:-. !.9.98.39.70!..3.05.:2.308-07.8./.:39: 2030.:2.3:.3 - :-:35.3 .308.92.

3 05:9:8..3/.9.:.3 08.!!807.7.547.3 20303.3/.3 - :7//-07.5.308.75..853:39:93/. 0250307:8...9/853-..8. 02.9.7/ .3/.3     .//.980.3..3208:..8..08..3 7994-00.38.8.3 .8.3/. :7/.3 9:/:.2.08 087. 503.38/.320/.9503/.3:39:203.:.320.350:./.3 /.20-.:.32030..290254.3.3/-03.3 548/..7.302-.1.8.350.3/.3507:/-075030.7.3 / ::2. :.3507:/-:.308.

3 ::2.7.:2.! /.9.547.-:-..3.308 08/8530-..3239 .3/..305./.35747.3 /853805079/7..3 02.:38047 :7:853  :7:0.38.3..3.8  0.8.5..:2./.05.8/..305:9:8.20303..3. 030/.25033./.3 030:.3!0309:.305.2:7/  02.9.  ! % :7:853  !# $$# . 249.3 /1..8..3/.3/03.38:7.950739.9.08..

3/.2:7/ 0704/.2$$/.547.3./.::2.305./..-:-.5.!.305.

:3803  .3704/2:7/.547.308203.:3803 03.3507.:3803 0325./.30805./.3 /8537::.!! 07::.3 05.3.3907-.3502..087.39.3.7.:.7.9/03.:7:.3808.!.3203.:.39..3808.

5-:.7/.3-070.20-.950..-7.2 -:.3-.35.:2.3 80.832.3/9039:.3 . :.9.:.9:90254.9.3  0302.39:3804..:.3-:-.3../.!!/. 50.:-:.3 804.3/9072..7/.2.32:7/  088008.5.9.                #%#!&#&$$!  .3.9.2.880-..:.809..5./:. - !02. 0/.3  .802:.39.3::2.3-:-.8.:.9.03.

3/:.7. !0.3 %.9:7.                           #%& &&   ::!.9:7.3 !07..9.9079-$04.3853 !07.3     .

   !&#&$%$!$#%                           .

   #%#!&#&$%$! $#%                 .

    #%& &&  !07.9.3 %.9079-$04.9:7.7.. !0.3     !&#&$%$!$$#                #%#!&#&$%$!$ $# .9:7.3 !07.

                  #%& && .

  !07.9.3     !&#&$%$!$#                 #%& &&  .3 %. !0.3 !07.9:7.9079-$04.7..9:7.

  !07. !0.9.3 9:.3.9:7.9079-$04.3/.9.39.39:7:.3/-072. !# $$# 03072.3:.39:.9....920..8.3 %..3.9:.:8:..7.-.3 2:7/.3 0-.3 !07.32:7/  0.3      !&#&$%& % !0309:.3:3.320.7..9:7.8/.8..8503:7:8.8.0-..

3503079.30-.1:.38:7..7.98.9.39.7.7.3 ..3:95.1:   !02 030:.7..9%.80-.1  030:.3-47.9:..-.3-07..89.7.8.7.3 -.3  030/.38:7.

38:7.3 /7.

./.::7:93.1:.8 .78...0425405.:7:-079:.3 50.2:7/20.3/03.3  030/./:.7-47.9..3.9802.39.9.808507804.3  030/.8.

320307.75.3 -.3/.2:7/  03:25:-47./.05./.305.!.3/./...2:7/-08079.7.38:7.

07.3./:.3  03072.3.30..

.32:8-.302..2:7/. /.3.547.75./.

.320-.9.-.3.7.1: .:8.39:39:9.320..503.7.39.9.3-.9.938:7..:50. 03:7:8.

07.3/-079:..3 !02         #%#!&#&$ &# %&   .3-.8 0302.3.89.7..7.40503:39:9 -.3/9072.3 :7:%3.:39:5.9.

                  #%& &&   47.1:.3%:39:9..3%.

3%.38:7.1:  ..3 47..3!03079.

8 503:7:8..3 9:.30-.3:3..34859...39.7.3!48 .320.7.39.8203:7:8503.39:.920.7.8.8  02-070-03.547..3.3803.                        !&#&$!#$% % !0309:.- -07/.547.7.3.7.32:7/  0.  .3/-072.:7: -079:. !# $$#  03072.8.3/.8/..3 2:7/03.8.3:7:-079:.39:7:.

 .4859.

3 2:7/03..39:7:.8.39.3 9:.3803.8.320.7.3..7.8.3/-072.8  02-070-03.8 503:7:8.32:7/  0.7.:7: -079:..- -07/.7.3:3.7.30-.39:.  !  03072.39.8203:7:8503.3/...8/.3:7:-079:.920.3..

8.4859. :7:079:.

9507.804.7..3..8  030/..7 507809::.3804.:5. :39: /02:.2-50.:.303 :7:079:.305.8  03:-:3-:-.9. -40.5.:7:8./..:7:0.3-:-.5.50.38:7.

 203.3 .3 .  03..5.707:2..97.39.7.4859.9802039.3.39.750.7.39. 203:3:574808.5.350.  03:7:8.507:.:-:-.3503..703.70-8..9.9.703 :39:203/.2-3.39.

9.3/.8.0804.9. -07/.7..3 507809::.3            #%#!&#&$!#$%     .2-::.547.3  .

.39:.08.9.8.8503:7:8..9.9.32:7/ .3 ::0:.320.32:7/  02-039:.. !# $$#  03072.8.                       # &&   47.3.3:.3 08.7:7/     !&#&$$% % !0309:.7..

:3803 :7:%3.3. :7:08.9.8.9.357.9.3/.7..3  030/.3. ! :7:2-3.3 :7:.

35747.9.8.208.208.3.3.507/2.80.3 08.202-.3.202.3  07. 804.:507809.7.3  03:-:.3.3 1386:.3203.3/7.30!.5747.  03.547.02:/.39:5..9.:3  0..39.32:7/805.3804.9.3-..35./ -..7.39.3 2:7/805079.9.39./.8:.

9.3 .2. 744/.8. . ./. '.39/.07.3/.99039./../03.208.308.9:7:7:8.3  07.35747.!!  007.3..32.30203907./.9.207.05.08.03.9.3 2.3 .9.9.7..320.8.3. 025.3.3 -.2.308.:2.9./.

 08.9.3744 03.7-072.8../../.3/.$/.50.3808..9..3  030/.:380305.

9..908.:2.2.32:7/ 03:7:8889021.

75..5.-:-.-.3704/.704/08.3.3-079:8/. 7.9.30-03.32:7/ 03/.7805079 0325.7.9.3405.:.5./..9.3/80/.

0.3202.39.33.9.2$ 03:7:8.9../.08.08.9.: 503:3.32:7/ 03:7:8.          #%#!&#&$$%&#      .3-7.9.3003.3/.5...32:7//.

3 203072.7!0.3 :7:8.7 -47.32030/.3  0250307:8.. !# $$# ! :7:.:7:93..3:.30-03.905..  030/.2.7         $$%&    !&#&$!  % !0309:./././.3.3 -47.        #%& &&  47.-47.39:.88.88.8.892:7/.32:7/  03072.3-..75.39:.88.7 !  02-039:.3-.2:7/  03:25:/.35072443. :7:%3.2..3-.7.39:.3.8..88.../.35072443.-47.3/.35072443..9.9!03:7:8.39:.0:.905.3 :7:.7.320302.  03072..3202574808-47.88.3  03.3.7.3.2.9.820303/./.3-.3507:05.9.88.88.3 ::!03:3././.  02-079.40!/.3-.88.5.39:.3208:.3  0303.3/.5003.3 /.9.302-.9:.  02-079.3 $.:7:93.3 .9././7%.320.3/.9..7 203:25:/.3.:7:-. 47.3 -.

!..3/.3.3 0250307:8.3  0325.3/./.3203:8:347.3.35032443. ! 20302-. :39:/02:..39/.3 20308.9502..7.35072443.3-47.3!072443.5:39: 502-09:.3208:. !0309:.88.3-47.305.03.

!!          #%#!&#&$!        .

 !  02574808-.2.75.-..3..803.78..88.802:.88.:. 0302..3-0753/./.3  % ! :7:..2..88.503072.905.-.88.3     !0309:. !&#&$!#%#$$ !# $$#  03072.2.7....5072443.3 8:7. 203072.99.88.8:/.3  030/.3.           #%& &&   ::!.88.   ::!.43.9:.7./..3/:.3/..7.3.502443.803.2:7/.3/.3  03:25:02-..3 -.3149489.78:7.503072.7.:32:7/  03.35020.3149489.3/:.3. 803.:32:7/  03:95-::. 8:7.30:.88.9507809::.307..3-07./.  02-079./.:32:7/-078.88.:3-.  03.2.7.3..8.3203072.3:.32:7/202-:.3 -078..7804..0! .3.3/.9!07809::.39.$:.2.9-::.37.9-::.3-.$:7.

           #%#!&#&$!#%# $$        .

39:.9!07809::.9 9.87..3802:.7.8503:7:8.2.-./-7.39.7.8:..3.3507::39: 02.. !0.320.95039..507.  $:7..9: .!7.3.3..89.3/.3:.8.303.8.  02.  !# $$# 03072.59072.8./80/.8.7. .9%.2.3 .7.87. . .88.3-.3    !&#&$$#   !&#&$$# % !0309:.7.350.2..3.       #%& &&  $:7..3 .2/.87.8.8:.

3.8.7:.

3..507.9.

39.3.3..7 2:7/./80/.7/03203:9./.9:.3  0.9:7.3507.87.2.39.3...7070.3:39: 503:.2.8 / 02.89.8.7/03 $!.7-47.87.3909:.203. 8079.7/03/.3.

2.:3.87.3502-07.7/03. /. 53.30.38443.

/.38:7.9:..8.202:3:9.5030. 09:. 0!:39:/574808  030:.305.7.

  03:-:.8:.90.3-072.7-07..3.3.3208:. 2.503:7:8.9/5073.980:7..7.8.8.702.3502.3:.9.8.  02.7.3 :7. /.34397.7.9.19.9 9..025.5253.9!  03/.2.8.39..947502-0.87.2..350.5030.32.87.3.350.:3  0.320250307:8.3:.809.9 .38:7.8.33.8:./-:.89..

 . 02-.2.7.3/.39:502.308.2503:7:8.7 .39:.9:.8.3/853 .9:7.350.3/. 02-.87.02-..9:..7.3.87..7/03/.2. -08079.803.3507.3 50.39:503:...30-078.3507.9.3 .8.503.:.8/.39.

7. .2.9.8.7/03 205:9.853 !0.!07.350.87.3:.2..3.87..2..3  0250307:8.:7: 87..2.7./...7.35747.37070..3903.2502-.8 % 09:.87. 02-.3.7/03  02.2.3 5747.2 /05253.:7:8.3./.2802:.:503:7:8.3:3.7/03.2./..3.7/03 !# $$# .3/.2.39:50309:.3 502-.8 07.3/.7. ..2.5.3 00-./503.350. 1:-:3.350.3:3.. 03.7.905..9.3208:. -078.8.3:3.. ! / 03.3.8.902-././ 2.87.$. 805079/..2502-.3-:.7/.-0703.787.850 ./02 -4:7::2/.39. 074.. 09:.2803.

89.:/.5.8.3203900/-.80.9039.3..2.305.5079.7/03 /.7/03 03.8.../:.39.7.5..3 0250307:8.3809.3208:.19.2..3.7/03203:9 0507:.3/909.3/7.3 030/.7. 02..-:-...3.502253 50..503././:.3.3507. 3.33.3..3..3 57089.../.2.!% 0.2..3.32025./.9.5.3574808503/.7/03/-.8/.3..8.3 03.7203:9 .7.350.2 .35747.3.-079:.

2.3 50.3..8.39.3897.7.3 030/.3:3.3507.05.3../..3:39: 507.90502-.2.503:7:8.87.503.87..5.

3.87.20.3.8./03.805.3208:.3208:.3 3.7.5747.87.7.2.950309:.3.2.9503:7:8.:3 02..9.0207. 0303/.39.3.

39:09:.3 02-.2..3/.!030.3 .7/0387..82030:7:203:90507:.54892479025033./-7.35039.2503:7:8.9.  09:.3 57089.7/03/.

 .3.7/0380-.39:..24943 7443.8.2.3.35747.87..8.2803. 03. /909.22039472.7..7/03/8.3.8.2.87.9:.2.8..!030.8 9:.5.3900 0.3/..35747.3.253 20.

5.3 /909..5.3/.8.3.03947    .35747.7. -07..:3.7./.3.2.7.3/.3/..8 0303/.89.2.8503:7:8..802:.87.320..87.. 0302.3/.2.2502-.87.3.7..8.3.87.3203:9.3.. 0.9.-.-.87..35030/.2..3 07..3.87.3.9.2..2.89.39:..3203072.3.-./909.. 503003.3-072.49437443 507/.3.3 3.2./-7..:39:202.9:..3.32./:.3/.3.5..3 50.2.8.2.2. 0302. 40502-0.2803.350.320302.950.:39:5.7.23:.83894/.3 .80-.35039.87.804..3:3. 203:957480/:7.3 1.

        #%#!&#&$$#           .

:39:5.-. 0302.39:.3- -5033..7. .3 0325.3.89.87.3/:.357480/:7/.7.2.  !# $$# 03072.87.387.3507.9 !0. 03:-:.2.7 07/.3!072443.7.3.380.7  ! .9.2.9.5.8.3507809.2.2.:3./.        #%& &&   ::!..9.2.9.2.9.9:7. 080.387.8.3.3/ 50.2.3080..2.3507809.3.     !&#&$$%$# %  !0309:..3080.320.3.3 080...3 5.2.2.3 030/.3!03:7:8.. 47.07-08 :3.387.70 .3. 85.8503:7:8.

7/03  !030.  !0309:..2.87..

7/03.!  .

:-.3/.7802.8.9..3.30748.074-42.89.30748.7/.3548   .8:.9...9. :3.388902.3.9     03.3/.38.074-4.080..547.39.3 03.3202-:.2...3 503. !030.  !     50.8..2- 93/.307 .0802.9:7/.2.547.9.8..3503.547..547.87.87.87.3.3144 :50.3..3.3802:. 87.547.3/..9.8.8.3907. 03072.:39:5.2.7/.2..9743/.3:3.3502.7.750. 0302..89.:.8.2.:202-:..:. /..2.3 03..9. 03072.7/9025.9.35007.

       #%#!&#&$$% $#               #%& && .

  ::!.9.3  03847.  03.3-::894  0302.3.        !&#&$$!&&%$ $!%    !&#&$!# !# &&%$ % !# $$#  !0309:.2.30507:.7.9508.58:7.8.3203.387.3.303742032:7//.3:7:$!%202-:.3%%#  0302.3/:.47.3 -47.390780-:9/.3::%08 47..3!03:7:8.3/.33.7. 03.99:5.-47.3425:907 %%# -07/.

3 03:7:8.973.3.8:7.

33. !%.././.7 !..3-09: - :/:-::/.804.3.  :7:$!%  !  !0309:./. .-::.3/.3.5. 4/804../.3/.3%%# .3.3.39./...3 .3/-0.48.8050795.-::908..3-.20704/50372.8.32030548 03072.20.33.2./.48/..89.3.3/-0.3-.3-. ::./.7405030/..

!%#.

!!  !0309:.

 !03443 .3.3.

:7: $!%.

48/03. / 2038 89470.3-:: .90  !%.3 .3 - 203:89.0791.. 203:7:39.20383.3/.2447804..!%  !03072.9.3.7503072. 2009.

!%.

!%#.

3./.5/805.48. !!  :7:$!%  0307.48.5030/.33.38.33.7 0325..303.

2.48$!%  !%.3.$!0/..

!%#.

/.58:7.5-:: 03.2 -::894 . /. 45804. - 02-07342-47875.809..99:5.!! ::.3/9072.3/704//.7 /574808/.39.

8:7.3-::.39.3503072..547.973.7.3 03.

480 .33.3.8.

. .3::%08 !        #%#!&#&$!#  !#&&%$           ..

31..3-0703.32003..3/.3-:: -::/.32003.9.38.747.2.3$!%/0/..3$! 47.5-47.3  030/./.3..05.05.3 20307.-47.3-47.3  03././.:7:0.       #%& &&  47.3$!%05.5.8  :7:$!%  03072../.3%%#       !&#&$!&&%$ %  !0309:.:7:0.3-0703.8  :7:$!%  :7:0..8  03.3!08.3:7:$!%202-:.8 47.. !# $$#  03.:7:-:: 908  03072.2:7/  :7:$!%  :7:0.3 -47.3$!%05.8    .32003.2:7/20./.347.3-47.3.5./.3$!%/.7-078.3$!%  0307./.7.302-.3::%08 %%# 47.-:: -::05.:7:$!%  0302.::7: 0../.3-::908 05.

      #%#!&#&$&&%$           #%& &&  47.3$!%   !&#&$!&&&%$ % !0309:.

32:7/5.3-::908 203:993.75.3$!%05.505.9.9.3-.2:7//.3$!%  0307.7.! !# $$#  0309.5.47.:39:5.:7:$!%  0302.39./..3-::908-078.3.3-47.303.8 :7:$!% .3 2003.3.7 9.3-::908  02:3:9-::908/.:7:0./.3/.5.2.3  030/.39.3502:.3-::908 203.7502:./.::5/.3.89.320325./.3.3-:: -::90780-:9 :7:$!% :7:0.47.8 :39:9::.3$!% .

  .3$!%      #%#!&#&$!&&&%$              ..347.

3$!%    !&#&$!&!&$.     #%& &&    47.

3:8.3::908.3.89.!&$#&&%$ % :7:$!%  !# $$# 02.

3 03/./:5:8.2 03..33..3-::908!03//.748.809.3.3./.8..:-::908 .39/../:3.55072443.9.809.-.8./:5:8.83.3-.3/.3/.-:: 908.303/.2.39/./.3 03.5:/:-::.9 3.83.3507-3.3.3.3.  200-#   0704/-.

.7.208:.3 ./.3.9:39:20::8.3.350:5:8.

3.30 ' 0::8/.3 203.7.3..3:7:$!% 203.28.78.75.3203.350:5:8.347.9/03.8:7.. !02-.90::8..3 ::%08 :7:$!% ! !0309:.38007.3-47.3 0302.3-0703.2-93/. 03847.347.3/.3203.393/.3 03..30 '0.7.3  03..3/../.3/-:.39.3../. !% :7:$!%          %08 ! 03072.350:5:8.3.350:5:8..5:87./-7 !0309:.3:: !02078.!0:5:8.2-93/.39:%.9.!/.3/..  03072..8:7.90::8.320308.30 '/. ! :7:$!% ! !0309:..

30 /.347.390.3::%08 !  0302.8 0302.30  .30 /.38 $.8  .  003.3/.347.5.80.320308.9.347..30 /.83704/894$!%  .388.39.7850:5:8./8 /..388.3.5:87.3203.3 47./.38 8..8 0::8/..

                  #%#!&#&$!&!&$.

!&$# &&%$ .

30                        .      #%& &&   47.30 ' 47.

     !&#&$!%#!#%&# &#    !&#&$!%#&#%% $%&.

32:7/ 803.3.7.!# % !# $$#  !0309:./.75.8:7.8:. !0309:..2. 03072. /.902.

! ! !0309:. !.

38:7.3 ! !0309:.5.7.32.7.19.07./:.30../.30804.9-07.7.7./.75.0507:.9.:2 0309.7.  0704/3.5.3.8 !0.8-07/.39..32:7/5.32:7/0/.8.3-079:.9.:7:0.7.30507:.32:7/05.44 -08079.3 0507:..8.7.2.3:7/ 0704/02.3&!$#/.5.:2.8./.19. 02-:.3. $.3 :7/ 03.3..19.3.3507:802.3&!$# / . 100/078.3 03/.3 .-.99039.0/.2::.302.2:7/8079.5.3.19.3$.9!0.39.32:7/ 030/..:2..7..8. 503/..8:.5.2::!03/.!!/.3/.3:7:0.3 /.9.3 203:25:/4:2038050795.7.3/909.7./02 .7503/.7..3802.7.2.3 03:7:8503/.19.3. !!  0309./03.305:9:8.7.393.3202-079.8.3503.3.547..8:./..2-.8./..99.7.8 :7:0.7.3503/.507.2.8:39:503/.804.19.30 /.3 .9.7:7/ 0 $03. 503/. 47.19.9:7/ - $.:2..7 .802:.7.305:9:8.3507.

!       .

     #%#!&#&$!%# &#%%$%&.

!#                    .

  03072.3:7/   !&#&$!#!$&&# % !# $$#  !0309:.90::8.75./:.0/./.3:7/ ::.7.8:/.353/.     #%& &&    ::!03/. !0309:.19.3.9.8:7.2.

!  !.

.!030.9!0..%3.7.-.3.3 !0.9.07.

50.320302.3!0.3007  03072.7/.../4:203..7.9.-.

8 /.3.8. $. .39:.88.8203:9 0-40.7 /./.7804. .20....3853!0.7804.547.9.32:7/0/..9 -07:9 ..2./.3!7089.:2./  03025.3$.547.3..7 - .3. / .8.9.:-.3 . 0 .

3 :7/  $:7.50..8:.!03443.19./ .2:7//.5.8.9.9.2::. 2.3/4:203.32.5.305.2.90.7.9.9.3-::908 203:90507:.3203/.0/.34:7::22:7// 804./.!!.3807.8  0307..3  03/.19.9/.73.7.9.9.32003..:2.302..30091  03/.:2.75.9-07.5..32:7/0/./.3802:./:.9.3.2.3 4:7::2  0704/.3507:805079507.30/../.2::!03/.3.7.3:7/ /.

.2.!/1.8 !%#         ..30/. !0753/.3..8: :7:0.

    #%#!&#&$!#!$& &#    03072.!!.75.8:.8:7.32:7//./.902.

2:7//.3..32:7/0/.! 03072.320302./4:203.3507: 03025.8203:90-40.9.20.

7...75.2:7/0/.3/.9..302.90::8.32:7/0/.2::!03/.7.3/.50.3 :7/ .3 05.5..9.2::.34:7::2/.9.3.-:97.7.38:7.19.19.3.8:.!!.9.5.3-::908 .3807.2.3802:.32003.:2..!03443.90.32.3 0307. 0/.507:  03/..9./. 2./.30091 03/.3-07.34:7::2 0704/.33./:.

3!079:.9.  $02:.3 4:7::2.19./:.4:203.9.3:7/  .7.3/.7.!      #%& &&  47.3507:.7$04.8./02 853 #04/08.3:7/.3.0/.3  ::.3:7/  ::!03/.

  !./-7#03/.39:%.    !&#&$!#!&#&# %  !03443.3 !# $$# !0309:. !02-.3.

.:38047.

:7:0.8 !.

50.:7:2..9.3 !.7.

47.38.7/03.3:39: ../.3802:.3:39:804.3.3 8.3/03.5 47.3202.78 8.3:.3.3!0753/.7300747.3 0:.3! &   5079:.7.3/.3.8  03072..320302.-:97.!%# :7:0.3!072443.89.3 ! &  5079:.230078. /.7.3.3:39:!!.

9.3:39:/9. 03.3!072443.3/.3.7  030/.70 !!..39.747./.3203.3-47.3/.3 !0753/..973.38:7.30:.3!072443..!  0302.3!0753/.340 !0309:.9.30:.3.

75.3!0.30:.!!..90::8.7/./..7.-.3007 03072..350753/.9.8:7.

 !$ 805079 -07:9:39:/./ 0 $03.-::908 .3!7089.547.3/507:. !039.8.-:: 908  030/.3853!0..9..2:7/ .87..8.3!073.7 .3$04.70804..3 05.7: .3.3.-.! 030/.7../.2:7/202-.3 / ./.39.-078. .320307.8 - . .547./.3/4:203..547.2.39:.:-.307.88.3.

 /. ! / .:78:8!#.3$04.38.8.3 - !$.38 .&.8.307.07.$02:.7.

.8:7./.$! .  030/.99:5.

 0/../:.3 .30:.3.32030548./.-.3 !$0804.9.38:7.973.75.72:7/0/.547.2::.3/.9/.7: 0704/50753/.8:7.!!...

7  !02-.39:%.30/.30:.. !0753/./-7#03/.2...           #%#!&#&$!#!&# &# .!/1.

3.5 0302.3.3203.-:97.3/.38:7.340!0309:.30:.3 !072443.30:.7/03.89.347.3.3:39:/9.973.747.9.9.3 !072443.3!072443...3!0753/.3/03.8. 03.70!!.3!0753/.   03072.3!0753/.3/.7  030/.3 202.8:$02:.3-47.320302..3802:./.39./. .30:..

::8 %/.30:./.75.!  .!!. 03072.90::8.350753/.7/.8:7..

:78:8!#.3 ..3-0753/.547.547.-::908 .3!7089.7.3.88. -078..:-.7.3.9.-::908 030/.39.70804.3 !8.8 .2..! 030/.. .-.3!$805079-07:9 :39:/.2:7/202-.07.39:.7: &$ /.547./  $03.3/4:2032:7/.3/8532:7/ ./.38 ! .

/:.      #%& &&  47.38:7.3:7/ ..$! 030/.3!$0804.-.90::8.9.30:.7.3/.2::...7:  0704/50753/.3  .72:7/0/.38:7.3!079:..32030548 .547.0/.3.973.353/.

0/.4:203./02 853 #04/08.3/./:.3  ::.9.9.3:7/                              !&#&$!#!$&&# &## % !# $$# .3.3507:.3 4:7::2:7/. $02:.

 !0309:. !0309:.

3..!   03072.07.353/.7.9!0./.2..8:/.90::8.75.-.8:7. !0.

.50..7/./4:203.-.9..320302.3007  03072.3!0.7.

.9-07.85479.7.3!07290.7.7. 2.7 !.:2.70.:8:7.3.9-07:9 .:5. $..320.3:7.30.3. .9.50. %..7.7 - #089!02-.3:.3.

3/4:203 /4:203:39:704/825.7.  003.32:7/0/.9.3 :7:0.5..3#089-.3/.393.3 / $.20.704/$ 03025.8203:90-40.8549/.%3.3.350729 5.9.3.30/:/:.!030.3804.3.9..8  !%#            :39:20309.9.5.

3 -.3/.9.302.32:7/0/.3072.90..73.3/4:203.3507:805079507. 2.305../:.9-07.3203/.30091  03/.2.3%.32003.:2./.5..3:7/ /.!03443.7.!!.7.0/.7.19. 50.7.3:7/  $:7.:2.8:..3/.3!05078.2.3 4:7::2 02:3:9..3.3-07.8  03/.3  0704/.9.2::.3..9.9/.9.3802:.75.30/.3.5.3.9.2-..9.8.19.2:7//.!/.2:: !03/.9.32.3807.7.7../ .3  :7..5.34:7::22:7/ /804././.9..3.

7./.8:.8:2:7/-:.30 /.    #%#!&#&$!#!$& &#&##   03072.75.!/1.!!..8:7..!0753/.2.32:7//.3.7.32.30.902..

! .

20.3507:  03025.2:7//..9.320302.  03072.32:7/0/.3./4:203.8203:90-40.

 0/.9.2:7/0/.9....2::.7.-:97.92.9.19.3 :7/ .2.32003..8:.3802:.$!%  03/.90::8. 2.75./....33.3-07.7.5./.2::!03/.32:7/0/.7.203072.3/.5.3 05.3 :7/202-0803/7-::908 %/.30091 03/.3.9.90.3.!!.19.3807.34:7::2 0704/02.3/.38:7.34:7::2/./:.!03443.50.:2.

7.3:7/ $:7.3:7/07804.. $04.702-03.7 '8.7:7/ !.3!03/..3!079:..0.39:.90::8.3 !07290.885479:7/     .7.!                #%& &&  47...19.3!03:07.

9..7.3:7.30.3:.7.   #089!02-.7. .3..

3  03072..3!0753/.3 8.3! &   5079:.3:39:804.78 8.3802:./  ::.3.3:7/                             !&#&$!#!&#&# &## % !# $$#  !03443.3:39: .7./!7089./.3 :39:.320302.547.230078.7../.8:7/ .89.3 ! &   5079:.3.7/03.7300747.0/.3 0:.3/.3/03.3.3202.3.#04/$ .3!072443.3:./:.3.-:97.38.47.9.3.

 !./-7#03/.39:%. !02-.

:38047..

8 !!.:7:0.

30:.3!072443..340 !0309:..-47.747.70 !!.30:.3!072443. 03.7 030/.3.3!0753/.3:39:/9.39.3!0753/..3/.!  0302.38:7.973.9.

75.350753/..7.-./.3!0.3007  03072.9. !!.7/..90::8..30:.8:7.

3.3/4:203..3/507:.3$04.. !$ !../.547.320307.3!7089./.7 ./  030/.8.3!03.3 05.547.307. ! 030/.8 - .3853!0.8. .2:7/ ..547./. .

3 !.9..:7:2.7.50.

39:%./-7#03/.-.39.70804.3.87.7: . !039. 805079-07:9:39:/.!%# :7:0.8 !02-.

&.8.3 - !$.:78:8!#.307.3$04.7.38.8.$02:. ! / .38 . /.07.

$! ./..8:7.  030/.99:5.

32030548. 0/.3 !$0804.9/..3/.72:7/0/./.3.9./:.30:.973.75.8:7.547.3  .2::...7: 0704/50753/.-.38:7.!!.

..7/03.3!0753/.3/03.3203./..30:.3.9.!/1.0.        #%#!&#&$!#!&# &#&## :.30:.8.347.-:97.89.3.3 !072443.320302./.  03072.3 !072443.30:.973..7. !0753/.2..3/.7 030/..30/.7:7/:.3:39:/9.3.7.3-47.3/.5 0302.3802:.3!0753/.38:7.3.3 .3 202.9.

3 0:.70!!.747. 40!0309:..8:$02:.3!072443. .39.03.3!0753/.

350753/.75./.!!.8:7.30:.7 /.90::8..! ::8  03072.

3!7089..39:.547.3-0753/.7: &$ /.3 ..547. 07.3 !$.8 .38 ! ./.70804. .9.3/4:2032:7/..39.547.-.7.88.:78:8!#.3/8532:7/ .3.3.3!$805079-07:9:39: /./  030/.:-.! 030/.

8:7.30:.3..7:7/ !.7..7.9.3.7:7/ '8.72:7/0/./:.2 ::.90::8.32030548.3:.3!$ 0804.-.7.3 ..9.353/.99:5/.38:7.$!  030/.        #%& &&  47.885479:7/ #089!02-.0/.30. .7.3:7/ !07290.7: 0704/50753/.547.....!0.3:7.3!079:.

#04/$ ./!7089.8:7/ ./            .

 !# $$# !0309:.9./:..                    ::.3:7/  !&#&$%$    !&#&$&%#% %  !0309:.0/.3.

38:7..3 80-:9./.3:.9.39.05..750307.7.7.72030:.7.99.7.3 80-:9.. 503:8...7.3-47./.  030/./..  03039:. %03/07.  030:.380-:9.39.!  02-039:/.3-47.8.7.320.3-0723..380-:9.3-47.9 9.393804..38:7.7.7.39..9  030/.7..7.393$04.7.380-:9.32030:.349.  030/.

3 .509503:25:.

 !%.

.!%# !0309:.

! !%.

  030:.308:.7..7.7. 503:8.305.9./.7.:2..32030:.503:8.  .3.38:7.           #%#!&#&$&%#%    02-039:/././..7.320.3 /909.503:8.38:7..380-:9. !07/2.39.38:7.  030/.05. 503:8.  030/.7.3203.3202-0.803.7.3.5.380-:9..7./. 030:.3:..7.8.7.393$04.%03/07.7.9.393804.393 $04.9.9.3-47.8.05.380-:9 .320203:8. 030/. .9.34397.380-:9.9.9.7.380-:9.99.393$04.-07.3.3-47../.!07/2./.9.7..  0307.7..393 $04.!%# -47.-47.:39:20280-:9 . %03/07.  03072.3:.34397.50728.3/...9502.3  03..3 507/2.3/5  030:.7.3.39/..99..3/003/.05..9./..393804.7.

9  030/...3-0723. .349.

380-:9 .3 ..38:7..7..3.7.380-:9.3  03.   02-039:/.509503:25:.39.:2.3 507/2.7.9.3:..305.3-47.503:8..393$04.3.803.  0307./.8.39/.5.320..503:8./.-07.393$04.  .!07/2.:39:20280-:9./.  030/.7.393804..9.05.8.393     !&#&$!%&%$  % !# $$# !0309:.3 .  .9..320203: 8.3/003/.7.9502.34397.7./.7.9.9.3203.57028.34397.:..05.3/909.3.99.39.          #%& &&   $0-:9.9.9.9.  03072.308:. 030:.3 /5  030:.-47.393$04.%03/07.3202-0.3:./.3/.393804.7.!02. .393 $04..!07/2.9..7..7 .7.38:7.503:8..

.3 .393 02.3:.3.39.9...      !   !%#   ./.3/:.3 .39.:.9:8503:7:8.-07.  0.39.3/:.305..393$04.547.8. 5003/.39.8.393 804.3.:.3502.393$04.3.305.9.5.39305.3.5.3:.3502.3:.:.305..3503:8.. 5003/.80./.9.393:39:93/.3.393$04.547..389.39...3-075...320. !  02-079.393 804. !02.39.8.!02.305.:.3            #%#!&#&$!%&% $   02-039:/.7.3/:.3 08..3-075.:.8.2...8.3:.389.:. 02-079. 503:8.39.39.9.547.3./.39.3./.3 030/.9502..3.3.3./. !02./.785. !02.3.393$04...3..3 .3/909./.3/:.9502. 0.3502.3 0307.3502.3/909.:.:.-.:2.9:8503:7:8.785.39.07.38:8:.:.39..8.3 .3./.305.:..3503:8. .2.9..9.

.80.9:8503:7:8.3!02.:.3.303/7$04.3.389.9.9:8503:7:8..393.3. 030/.547.9.3.-07.393:39:93/..-.547..3 08. 47./.305.3.308.7.33:. 503:8..       .3 47.39.07.9.:.3 0307.3.3.:.-..7.3502..393$04.39305.3 ..39..389.547.39.3502.393 02.38:8:..3.9./. .:2.:.3!02.3               #%& &&   47.39.3!03.

7 .7.3.3503:7:8.2 . 080..3/:. ::!.35003  030/.320.3 50..3 - ::!.3 080..3#.30. 02-07.8.2..3 0507:.350.                 $%!#    !&#&$$%!## $ % !# $$#    !0309:.850080..3/:.30507:.9.3.7.2.3....2.303.8. / !48907 0 / .7-07/.9..02.8.9.3.

3.3. !03443.

9. - 02503080..3./7  .709. !0.2.8.9080.$0.350.2.9.9080.9.!030.9.3#.9 0..3.3.9.080.7 07.3.3080.2..3!0.7 !0.3$04.7.....3.350. ..8.2.9.3.2./70$04. :7:.9..9.2.3:.3.8   03:-:.

.!0309:.

3.3.!03443.

/70804.3502.7.8:7:   0804.9080. 030/.350..3.3802:.9.8.. !030. .3.3/..:..3503.2.3.   0.7.547.9.39.

8 03.3.!0309:./.305./4:2039.7.547.  !03443.! 0302./.3.7./.547.39.305.3203.39.

                 03.7..8.2. !0309:.350.3 - ::!.3/:..7.3 080..7.39. ::!..3/:..2.30.8.8.9.3. .9.303.02..3.350.3503:7:8.2 .7..30507:.320.850 080.3../70804.7-07/.30!! !    #%#!&#&$$% !##$     03072.547.35003 030/.

3#.3080./7$04.9.9..3.3#.8.3. / !48907 0 / 03:-:.9.9. - 02503080.3..7.3080.2..2.9080.3.:.9. ..8..5 ..9.3$04..2.9.02.9.2.7 07.9.350.2./7$04./7 .39..9.547.8  0302.30.3   ::!.3.3/:.9.3   !0.$0...3 802:.3.3. 030/..9 0.547. 080.2.547.39.9.3.   !. !0.3:7/.3502. !0.3!02.350.2. .:.3.. 03./7 804.9080.2.9.8.080.:4:2039.7..2..30!! !         #%& &&  47.9.2. .3.3/.3  %/.3/:.3080.3080.3503.7.3080.39.3#..3   ::!..2.3:. 03.3 !0.3/:.

 - 02503080..9.3#..3/:.3:..2.3080.7.7 -07/..7 . ::!. !03443.2. !0./70$04.9.3.3 080..3$04.02..  ::!.8.9 % !0309:.2. 080.3503:7:8.303.350..9.3.3/:.2                !&#&$$%!#!& #$  !# $$#  02-07.3..3.3.3.8.320. / !48907 0 / 03:-:.8.3.3.9.350.350..3.. !0.9.3 - ::!.3!0.2.2..$0.35003 030/.9..3#.30507:.8.303.2 .3.9..3 ..3 0507:..2..080.3/:.7.850080.. .2.7 .2.9080.9.9.3.7 07.30.

8 .!030.7.

 :7:.

.!0309:.

3.!03443.3.

8:7: !03443.3. !030.7.3.

547.3.3/.9./70804... .3802:.7.     0..350.2.3.2.9.8.:.  0.3502.9080.8.39..350...  030/.9080.3.709./7 0804.3503.!0309:.3.3..9.9.

39./.39.! 0302./.7../4:2039.3080.9.3.3#...3203.30.!0309:.9.3.2.39.3/:.02. 03.9.547.547..305.2                 !&#&$$%!#  % !0309:.39.2.3 ::!. ::!. !03443.547./.9.2.3.7.30!! !     #%& &&   !.7.3.3080.3 47.3080.8 03.303.8.3080.3/:.3/:.305.3 !0.3!02.2.3/:.:.3:7/ ::!.

3!0.8.3.3 080.2.7.850080.7-07/.7 . :7:!$..8.02.350.080.2..9.320.2.2.7/2.2.3.3 50.30.2..9.3080..3:.3/:.9 .9080.3.38!0309:.3080.. !073.350..9.30.9.02.2..3.3 0507:.3..9.2.35003  030/. !48907  03:-:. ::!.7/2..8.2.0787  0.3...3.30507:.9.8.3503:7:8.350.3/:.8..8.9.2.2. !0..!$ !# $$#  02-07.2. - !0.3.9080.3.3.9. .3$04.$0.2..2.2.9.3 - ::!.7  07.7.9.9. .

 .

 !03443.3 .3.

7/2.8.3.39.3503.547.3.!$ :7:!$.3802:.9..               0..2..350.3502.3.3/.38 !03443.3 !0309:.9.9 080.2..3.   030/..:.

3 /.350.9./.9.!  0302.3080.9.7 07.547.3.!0309:.7-07/.7. - !48907  03:-:.8.3203.39.3.2. 03.30507:.7./.8  03..3 080.3...305.350.7. .9.8.02.7/ 2.3503:7:8..850 080.9080.3 !0.547..7 .39.9./4:2039../.22.547...3/:.2...080..2.30.9.7.7.350.2.8.2.2.30!! !     #%#!&#&$$% !#  03072. ::!. !0.3:.320./7$04.3.305.3. .2.8.35003 030/.3.9.39.

.3 .547.:4:2039.3. 03.2.9.547.39..$0.9.30!! !        #%& &&  !.8.  030/.2.547.9.2.350.3.39.3$04.3/.9.9  0.9080.3502.2.3.5 .2.8 0302.3 %/.3/:... 03.   !003080.9.3503.3.:.3 802:.3080.2..7/2.7. - !0..2..

3-07.3.3503.3 - !073.9.350./.30..7.:.9./...3 .080. ::!.3.3.2...3.8.8.7/5.3 0507:.35./..3  03:7:8/.3 .9.9 080.780.30.2.02.2.3 50./.3809.3.3802:.    !0309:.3:..320.9.3-07/.350.7  07.9.9.3.9.3/:./.2.3.3  0.35003  030/.5.3..2. .8.3080.3502....3/:..89.2.3!0. /5..2.7/5.. !&#&$$%!# ! !# $$#  03072.3/..850080.909.39.8.9.9. !48907  03:-:.7 .30507:.7..3202./..9.350.9080.02.3503:7:8. 203:3.9..8.3 - ::!.547./.950.8.3 080.3!.9.3.7/5.3  030/.

305.547.7.547.30!! ! % !03443.547.!0309:.3.8  03.3203./4:2039.!4:7::2  0302.39./.39.7.305.7./. 03.39.3./.

4:7::2.

:7:.7.!030.8  $02:.

.!0309:.

!03443.7.8.3.3 !030.

:7: !03443.              #%#!&#&$$% !#! .$02:.34:7::2 !0309:.3.

3/.3503:7:8...9.350.3... ::!.3 .7/5.350.:..2. !073.7-07/..02.2.8..3:.7.35003  030/.3 - !0.7/5.3 - !48907 .547.3802.3$04.9080.9.3 !0.02.3.3../.9 .9..9.850 080.9.320.39.8.2..350. / 03:-:.9080..3503.8.3.3 080.8./.3502..9.9 0./.3  030/.2.   03072. .3/:.3-0787/.350.3.9.3 .9..8.3 802:.30.8..2.9..2..9.3.7/5.8.7.$0.30.7 07.9.3.3.080.30507:.

4:2039.39.30!! !       #%& && ..5 .8 0302.547.547.3 %/. 03. 03.7.

/.   !003080.3!.3 !.3                            !&#&$$%!#$$ .9.9.2.3/:.3080.2.

 !03443.3. %'% &#&& % !0309:.3.

8 :7:.7.!030.

!0309:..

8.3.9.9.3.9.320..9.8.2.94:7::2  0.9.39.7802..9.9.9080. .3502.7..2.02.30507:.850080..8.2.9.7802..9.94:7::2  030/.3 !0309:.3/.3!0.080..7 -07/.8.9080.9 4:7::2 . ::!.3.4:7::2 .3.2.2..3$04.3!0.8.8.3 !030.9. .3.9...3 - 02503080.94:7::2/.3.2.7..9 / !073.8.3..9.9.350.30.!03443..8:7: !03443. !0.9 4:7::2 .3$02.3503:7:8.8.9.8.3.3 50.350.9080..02.9.9.35003  030/.8.3$02.9.3503.3 0507:.7 .39.350.2.3.8.8.547..3080..3/:.30.3802:.7  07..3 - 080. ..7802.3 ! !  0.3:.:.8.7$02. !48907 03:-:.2.        !# $$#  03072.3.9.2..350..3.7.3.$0.

7./././.305.39.!0309:.30!! !    #%#!&#&$$% !#$$%'% &#&&  .7.3203.305.7. 03.8  03./4:2039.39.39.547.547.547.!  0302.

35003 030/.350.3 $02.547.8.3 ..3 - ::!.3.5 .8..3502.547.:4:2039. .. !0.3.2.3/:.39.9.850 080...8..3.2.320.9.$0.30.8.02.2.02. .9...9.9..02.547.9..080.7802.8.2. 03.8.3.8.9080.3503:7:8.30.3..3$04.9.350.3 802:.8.3.8.2..3080. !48907 03:-:.7.7-07/. ::!.  030/.7 07.3 %/.3:.3/. .350..3/:.9 4:7::2 .8.3 080..8  0302.7 802.7.9080.9.9. 03..9.7.2.9.30!! !       #%& && .39.3 !0.7802.3503.3.9 0.3/:.9.30507:.30.  03072.3 - ::!.2.3..:..8.350.

9.3080.3  !.8.   !003080.3/:.9.3:7/$02.2.94:7::2                  !&#&$$%!# % .2.9.

3!0.3.3.7/. !0.9.9.39..3 .3:.2.7/..7.3/..9080..8.3$04.30.   03072.2.7.$0.8.30-.3 03:-:. .3-07.02.3503:7:8.9. . !0.320.02.:.3802:.3.3.8..3 0507:.2.709. ::!.3.3/:..3..3 - !48907 .9080.9.9.350.3..850080.547.393 030/.8..2.2. 0..30.30507:.2.35003  030/.. % !# $$# !0309:..3..7 -07/.7.350.9.350.9080.9.9.3.9./.393 0.350.393 ..9.30.3.2.9 / !073...3 080..8.8.080.3502.7/.8.350.02.3 - !0.3503.9.8.7 07.9.393 ..

!0309:.3.305./4:2039.3203.! 0302./.7.547.39.39.  03.39.547.305.8 03.7.7.30!! ! !03443./.547./.3.

8  :7:.7.!030.

.!0309:.

8:7: !03443.!03443.             #%#!&#&$$% !#%  .7.3.3.3 !030.3 !0309:.

8.350.9.9.:.30.7..39.9080.$0. . ::!.320.3 802:..350.3.9.3/:.02.2.393 030/.8..35003 030/.2..3503:7:8..9 / !073.7.30-..9.3 - !0. 0.2.3 .8.30507:.8.3 ..9080.3..9...3$04..850 080.7.7-07/.3 - !0.7 07.547.3 !0.3.3 080..2..9.02.3.8.9.393 .3./.7/.30.2..7/ .350.8.3502. !0..9. !48907 03:-:.2.3:.8.350.9.3.080.02.3503. 03072.3-07.709.3.30.3..393 .3/.9..

547.3080.3080.30!! !      #%& &&   ::!.7.3  %/.39..78!.2.9.3/:.547.5 .393   ..3!0.2. 03.7.3 .3/:.9.4:2039. 03.8  0302.

3/:.94:7::2/.9.3.9.9.2.3/.3802:.8.8.2. .3.2.7.7-07/.35003  030/..3..9.320.7802.8.3$02.3!0.350.8...3. !48907  03:-:.30507:.8.3.9.. .9.9.3./.8.02...9080.7  07.8..8..9. !073.2..9080. .3 - 080.....8.2.3 !03443.3.9.8.3#.:.3.350.39.3802.9. .7 .7802..202-:..3-07..850080.3:..9.   03072.3 - 02503080.3 0507:.2.3080.3.. ::!.3 50.9..3.9.7802.350....2.3#.8.2..8.3 / $02.3 080.9.080.3  0.9.9080.2.9.9.3.350.3.30..3503:7:8.3502.9..9.9..9.3! !  0.7..3 ..9.   !&#&$$%!#$$ % % !# $$# !0309:.3503..

7..8 :7:!0309:. !030.

7.3.3.8:7: !03443.3 !030.547.3     030/.3.3..!03443.

7.8.39..7.30!! !         #%#!&#&$$% !#$$%  03072.! 0302.!0309:.3.7.850 .39..320.547./..305.305.547.3203. !0309:.39./.3.8 03./.  03.547./4:2039.7.

3#.3 .2.3 080.3.9.3 - 02503080.8..3.7.3 0.9.9.....2...30.080. !48907 03:-:..9080.8.8..3#.. .3503:7:8.2.3..9.8.2.3.9.9..3.8...9. !073.7-07/.3502.. ..3 .8..3.3/:.9..9.2.350.3.8.02.9.7 07.7802.7802.8.547.35003 030/.2.3:. 080.3.350. ::!. .3/.3 802:.9.350.9.8..3-07.. .3 - 080.9.9.30./.9.350..02.3 !0.7 802.2.3 030/.. .39.3503.9080.9.30507:.3802..:.

3  !.3#.8.3080.2.4:2039.9..7.9.. 03.9..3/:.  .7$02.8  0302.30!! !     #%& && !003..3!0.3/:.5 .2. 03.39.3  !..547.9.3...547.3080.3  %/.

.3.3 0507:.3/.380.3 50.3 .3/.7.30-.30-.3$04.080.8.30.2..3503:7:8.7 .3/. !48907 03:-:.9.2.39.850080.2.7.9..9.7-07/..7..9.3:.30-..3...9.9 .. ::!.3.9.8.9.7...3502.3!0.9 ..9. !073.:.7 0.8.3.2.7..3  030/..7..8.02.30507:.3802:.2.$0.3 080.8.3.3 - !0.3.3 ..350.35003  030/..3 - !0.3.9.350.9080. !0.30.8.9.-07.3/:.30-...3.30.   !&#&$%# % !# $$# !0309:.02.3..7  07..8.9.320.9.8.   03072.3.  0.3503.7.547.02.

547.7./.3.305.39.547./.8 03.!0309:.!  0302.305.  03.30!! ! !03443.3.39./4:2039.7.547.3203.7.39./.

8 :7:. !030.7.

.!0309:.

7.7802.7.8.2.3 !0309:.3 !030.3.3..!03443.8.3..3.350..7.30507:...9.9..350.8:7: !03443.2.35003 030/.9 .8.7-07/.9.320.850 080.         #%#!&#&$ %#   03072.3 080..3503:7:8.

.9 .3.3. !073.3.02. ::!.9.8.3/.30-.3/:.9.7.3 - !0.3.7.8. 4:7::2.30..8.9.3$04.3:..9.02.3  030/..3. !0.30.080.3502.3 802:.:.9.7.3 - !0.3503.3.3 ...3 !0..547.3/.7.30-.3/.2.30-. !48907 03:-:.02.... 0.30.30-...2..3-07.$0.9.3 .7 07.39.7.9.3804.9.9.9.8.8. .30-.

308.7..3     47.5 .30!! !     #%& &&  !0.3!030.3/.3  %/.39.3!02.3.2.8..-.4:2039.02.30.02.7.3...9.8.30.9.-.:.39.  03.8  0302.30-.3    .7.547. 03.3 42-47:-:3.342-.9 !# .9.30-.3  .547.9.

8503:7:8.3/.2:7/ /80/..9. 425:907 - 9.7.8.7.8.507.89..9.8 .:39:202. -.9: ...3507::39:503:7:8.3802:..39:.33907309 .   03072.3/.               !&#&$%&# % !# $$# !0309:. 2:7/  0302.3.3 ..320.

3.7:.8 .

32.9.9.  0307.3 ! :7:.7/.!!. !  0.3909/.7-47./.3 20308./.:/.  023/./.9.75./.:2.9.9.:7:.9.0/.320308.33.2:7//. ! :7:%3. 05..305../.9. 03.-47.3$8902$.9:7/ $ /.2:7//03.!  0302.305.92:7/05.3/././.7-47.3853:7/ $$  0302.:7: 93.9..2$8902.39..39:7:/.320307.05. 2:7/  030/.9./.3  030/.:2././.2:7/  03:25:-47. !0309:.

3          #%#!&#&$%&#   %072.9..507.3 $0/.!203:99.5.3 /909.7.7.8 ...7.

3$$   !&#&$!!!#   !&#&$!!!# % !# $$# .3 %/.7/.3$ !.3/:.9.39.9.     #%& &&   !. 03.  .-47. . 2:7/  /./.3/:.3  $02.9.7-47./.38.9./.3  :25:-47. $02. !02-09:.39:7:.9.3 !3/. $07./.5 .

      !0309:.  !0309:..

!03443.3.8.7.3  !030.

320..7..350..3503:7:8.3..9.9.8.305..7.3!0.305253.3:.7-07/.3 50.8..35003 03:-:...:7: 03072.8.8.30507:...05253..3503:7:8..7 030/.305253.3.  :7:  !0309:.9./.3.7 030/..3:.

.3.!03443.350..9.3. !0702.3 :7:      07.3..905253.3 - :78:8.7 .

7.$023.

030.

03947 203900 / !02-2-3#..3203.350.3$0-.50.8..7.7 02.7 030/..3..9.905253.547.3 .39..9.:/..!03.3./ 0.3/.3.905253.350.3.8.3.3.8...

..3.7.320.8.350.7 .3503:7:8.350..3:.350.8      #%#!&#&$!! !#  03072.3 05253.305253.7 -07/.9..8.3..7 030/.8.3 !0.3 03:-:.30507:.7..3 503:7:8./4:2039..05253..

9.905253....3.3:.3.350.3.305.9.3 - :78:8..9. 07. 030/. ...8.7 ./. !0702.

$023.7.

030.

3 !0.39..:/.547.905253.7 02.7.7 030/.3.3..8...905253.9.3 .3 .9..3203.  0..350.3$0-.3/.8.3.8.3..!03.3.50.. 03947 203900 / !0-2-3#.

4:2039.547.8  0302..3.

8./. !0309:..   03072. 03..3500380/..4:2039.9..8.9.  03:-:.305253..320.39.3.305.7.7.05253.3:. !! !    #%& &&   4/:.305253.7     !&#&$!#$ % !# $$# !0309:.3 !#$-07/.3503:7:8.305253. 03.3!#$  030/.3!#$ ./.3.7.5 ..8  %/.30507:.8..3503:7:8.3!0.547.

. !0309:.

:7: !030.7.8.

/.305..3!#$ .905253.3 - :78:8.:7:  03..3.05253.3:.. !0702.8.3 !#$  07.3../.9..3.9..9.

7.$023.

030.

8.9.547..3..3/.50.3.3 .3!#$   030/. 03947 203900  0.3.!03.7..:/.9.3..905253.3.8.3!#$  02.8.905253.3.3203.39.

/4:2039.9.305.547.905253.3!#$ 03.! :7:.39.7./.8.

!0309:..

9.305..3 !#$ 030/.3!#$ .7 -07/.380907:83.705.!0309:.8.8.!03443 ./.350.305253.!!/.3 05253.350..:39: 50308.203.3 :7: !  0302.320.39.3.3202.05253./.3:..30507:.8.7.3...3.3!           #%#!&#&$!# $  03072.3.3 03:-:../.7.3.3 503:7:8..3503:7:8.

3. 07.. ..905253.3:.305.9.9.3.9..8..3 - :78:8.3. 030/./.3!#$ .. !0702.

7.$023.

030.

3.9.9.905253.3.:/.8. 03947 203900  0.547.3 ..905253.8.3.7.3. !03..39.3 .3!#$ 030/.3/.50.3.3203..8.3!#$  02..

8  0302..547.3.4:2039.

7.8 .305253.3$0-..3!03.3/:.7.  03:-:.547.3!003#....30507:. 4/:. 03.5 .3$0-.8...3503:7:8.305253.. !0309:./..9.3!02-2-3#.05253.3:.3503.3500380/.8-07/. 03.39.8 %/.3.3 !03.3 05.7 ..8.. !! !    #%& &&   ::!.320.3./..4:2039.9.   03072.8..8  030/.     !&#&$!$$  % !# $$# !0309:.3503:7:8..

. !0309:.

7.8.!03443.3 !030.3.

305.:7:  03.3 503..3503.3.3...3:.3 - :78:8..8 .9..05253..8  07./..9./..9.905253. !0702.3.8.

$023.7.

030.

03947 203900 :7:!0309:.3/.8..7.!03.3 ..

9.3.39.8...3..8  030/.3503.8  02.3.3 503.9..3.!03443.547.905253.3 :7: !   0.3.905253.:/.3203..3.50.3.8.

/4:2039...3!      #%#!&#&$!$ $   03072. .350.8.3 05253.203.3. ../.547.905253..8.8  03./.8.3.3 !03.305.305..3:.9.3202...7.9.7./.3 503:7:8.3 503.3 03:-:.705.3.9.350.30507:.!0309:.305253..05253.39.8.320..380907:83./..8  03.! 0302.8 030/./..7 -07/.3.305.!!/.39..3503:7:8.3..7.9.8./.3:.3!03.:39: 50308.

.8 . !0702. 07.3.3 - :78:8..3503.9.3.905253..

7.$023.

030.

3.547.8..8.39.3/.905253.8.:/.9..50.9.3 ..3.3.3 !03. !03. 03947 203900  0.8 030/..905253.3.7.3503..8  02.3 .3203.3..

4:2039.3..8  0302.547.

3!0...  !0.0.3500380/.305253.  03072.../.72030/.8.4:2039./.350..5 .39.9.3/.850503. ..0..547.9.2.7.3..  03:-:.7 !.0.:3.3 - .!03.3/:.3../..320.305. 03.8..9.3:..!0309:..8.3!0.7-07/..30507:.3 . :: -::!.305253.3:39::7: .:3.38../.3..8. /.7.350.3/:./.8 %/.3$.7    !&#&$!   !&#&$!$& % !# $$#  !0309:./.3!03:7:8.. !07:39:. 03. !! !    #%& &&   4/:.7..3..3503:7:8.3.3 503.

 !03443.3.3.

.:38047.

 :7:853 :7:853.

3..:38047  07.9../.9503:7:8.0./. !0309:.3.38.3503....:3.

3.3.!03443.

:3./. &.../. .  0..9..3 !0309:.3.9503.2. :7:853  !03443.3.3 - 07.3.38.8.0.3.703.

:./.:3.038-0703.3./.73.. ...3 ..-03040.0.38. / .503.

/.35.3.3.:2.38. $  0.9.:.9 503..39.3503..2.3.... 0 $203.  030/.9..3./.3.8..:3.3/.39.0.3:32././.547.39/.

350.0.3../.0././..305.39.:3.3/.547./.3.3!    #%#!&#&$! $&  03072.35003 03:-:.0-.30507:.:3. /. !:8.2.3 0308.8.3 03..9$07039  03.70.3.8. !07:39:.3.3 .3 503:7:8..503.7..9503.3503...:39: !0308.3:.8  03039:.3202.2.38./.3../....7-07/.3/4:2039./.3 - .8.9503:7:8./. /..547. ./4:2039.3 503.0.9. :: -::!.39.305.320.3. 0. 030/.350.....38..9.3  0302.38.3:39::7: .3..:3.!03443.8.3 .7.805.3 .9../.3.:38047 - 03839.703.0.3.!!/.3.3 - 07.3.0.3503..3 503:7:8./.39.8./.9. ..7. &.:3..3 8.547.8:8:./..3.3..3/:.38.7.!0309:.3 0703.

-030 . 03947 203900 .

. / .73..

3.3.3/.3$ 4/:..8 0302..3!     #%& &&   ::!..39.3/4:2039..9503.3. 030/.305.3/4:2039..5 ./.3203. 03039:.3.39.:3.547.3..8:8:.:39:50308.3.8.9.70!!/.3./.3 0308.3.3.3 03.3$:7:     !&#&$!! % %  !0309:.3 0302././.3.!03443..547. 03.3/. 50309:.547.39. !# $$# !03443.38.3502.3.0.3202.$ 0.3/:.3/.3/./..3 503.547.3 %/.7.8 05.:.9.

:38047..

:7:853 :7:853.

9... !07:39:.8 - ::.3503:7:8.3..320.3543903 .7.3.3. :: -::!.9.3503./:.0/..3!43903 030/.8.3.7.9..3:./..3.3543903 0.3.0.3543903 /..30.0.0.9.0.3..8.0. 03:-:.350.9503:7:8.!03.3 503.8.3/:.350.9503.8.2.3:7/ .3.3500380/..:.3543903 ....3:39::7: . ::#04/502.30507:.850503.7-07/.39...9....3 07.:38047 03072..3.8.3 - .3.

 !0309:..

3543903 030/.3.2.9 503.3:7:853 !03443.3.547.:..3!0307.3/.3!03.2..3.35..3!03:7: 0.9/.0.!03443.8.9.0..3!43903 / !07:25.3.3..3.3503.3 . %.39..3.

305.8:8:.7/03.3 .:.-:-.3.:38047 - !02-079../4:2039.3. .3.5./.8 03039:.39.

3.3:39::7: .3 ./.9503.3.8.3/:.3503./:.0.3202..9503:7:8.3 0302./.. ::#04/!02..0.9.547.7..320.3..!0309:.2./.9/.0.3 503:7:8.7-07/.:.3:7/ .35003 03:-:.0.8.  0308.3.3!03:7: .503.3 - . 03..3.305.8.3. :: -::!.547.3.3 503.0/.3/.9.3543903 .39.350. / !07:25.3.307..2.503.350.805. %.3 07.9.3.30507:.0....3 503:7:8./.30.:39: 50308.3/4:2039.3 !0309:.2 ..3503...39.3.3 !43903 030/.7.!!/...3 03.305.9.8..8 - ::.547.3543903/..7.9...3. !07:39:.8.3:.3543903 0.7.39.3..3!      #%#!&#&$! ! % 03072.!03443 .

3/.:.3.3502.547.3.. 0.3543903 030/.3.3 503.0.39.9.9503..8..3..

3 203.3.3!43903$04.3/.8:8:..!03443.3.8 05.:39:50308.3!0308.3.3/.5 .3 03..4:2039.            .39.305.3.3. 47. 03039:.70!!/.3./.03..3 %/.547.8 0302./.547. 50309:.3 0302./.547.3 0308.3.3!     #%& &&   !003!43903$04.3202.39.3/4:2039.7.

                          !&#&$ &#&& .

75.3  030/..8../.8.3#$  02. !03/.9#$  030/.7.50702-.             !&#&$&%#& #   !&#&$%#$ #$ % !# $$#  !0309:.3#$/.3.19.89.89.8.39:.#$//.7.19.320. !03/.7..9.3::!.9..3 #$-07/..3#$2025:3.3.35003  024430-03.!0.9.3.#$  0.3!0.705.3..8.7!  02.7.8503:7:8..3802:..7$04.8.3/:.7/!  0.8.3.19.19.19./.3. - !03/. . !4:7::2 :7:!03.9#$  03/.8..3./:.9  03072.3203:-:..39:7: :7:503.

39.0.3#$203:9 ..9#$ 02.3.8. 030/...3#$ !0309:.547.3.3.9./:.9.:50.

3.34:7::2.!03443.

.3203....7.:7: !030.70!030.9  0382.8 :7:!03.7.8504:7::250.39.7.8.2-:: !03.34:7::2/.8&39 07:31472 .7/.

7. !030.8&3907:31472.

3 #$ 030/. 50702-.3./:.3.39.19...7. 030/.89.9 #$ .3 0302.3.3. !03/.3::!.320..3503.39:..3802:.547.320302.7$04.  03:25:/.19..3503:-:. ..8.39:7:503.3/:.547.3#$ ..7.0507:..3#$2025:3.3.89.:39:202.34:7::2 &3907:31472 03.705.!0309:.9.547..8.!4:7::2  !0309:. - !03/.547.320.7!  0302..3 03.705.3 - 0.8503:7:8./.:39:202.!0.3  030/..547.30!4:7::2:39:802.3#$//.8.3 0302.8.39.30!! !       #%#!&#&$%# $ #$    03072. 0308.9 .7.380-0:2/.39...../.19.3. !02443.