Anda di halaman 1dari 9

BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN

PELESTARIAN PERKAWINAN
( BP4 )
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Raya Koto Pulai KM 2 Tapan Kode Pos : 25673

S E R T I F I K A T
Nomor: /SK/BP4.BAB/2010

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Basa


Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan menerangkan : bahwa Calon Pengantin yang
namanya tersebut dibawah ini adalah benar telah mengikuti bimbingan penasehatan
perkawinan pada hari ………….. ....tanggal …...Bulan ………………..tahun 2010.
Calon Suami Calon Istri
Nama : ............................................... ................................................
Bin/Binti : …………………………….. ………………………………
Tempat/Tgl. Lahir : ……………………………. ………………………………
Pendidikan : …………………………….. ………………………………
Pekerjaan : …………………………….. ………………………………
Status : .............................................. ..............................................
Pengamalan Agama : - Rukun Iman - Rukun Iman
- Rukun Islam - Rukun Islam
- Shalat Fardhu (Wajib) - Shalat Fardhu (Wajib)
- Puasa dan zakat - Puasa dan Zakat
- Membaca al-Quran - Membaca al-Quran
Pengetahuan R.Tangga : Kewajiban seorang Suami Kewajiban seorang isteri
Alamat : …………………………. ………………………...
dengan hasil : (Baik/Cukup) (Baik/Cukup)

Materi Penasehatan :
1. Fiqih Munakahat/Hukum Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974)
2. Rumah Tangga Sakinah
3. Peranan /Pentingnya Agama, Ekonomi, Pendidikan , Kesehatan dan Sosial
Budaya dalam Rumah Tangga.
4. Memahami Arti, Akibat, tujuan, kewajiban dan larangan perkawinan.

Tapan, ........…………...2010
3X4 Ketua BP4

Calon
Istri

SUDIRMAN, S.Ag
BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
( BP4 )
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Raya Koto Pulai KM 2 Tapan Kode Pos : 25673

S E R T I F I K A T
Nomor: 156 /SK/BP4.BAB/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan
menerangkan : bahwa Calon Pengantin yang namanya tersebut dibawah ini adalah benar
telah mengikuti bimbingan penasehatan perkawinan pada hari Jum’at tanggal 22 Oktober
tahun 2010.

Calon Suami Calon Istri


Nama : Jasril Syafira Ramadhani
Bin/Binti : Kocong Syafrudin
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/14-02-1980 Tapan/23-12-1991
Pekerjaan : Wiraswasta R.Tangga
Status : Jejaka Perawan
Pengamalan Agama : - Rukun Iman - Rukun Iman
- Rukun Islam - Rukun Islam
- Shalat Fardhu (Wajib) - Shalat Fardhu (Wajib)
- Puasa dan zakat - Puasa dan Zakat
- Membaca al-Quran - Membaca al-Quran
Pengetahuan R.Tangga : Kewajiban seorang Suami Kewajiban seorang isteri
Alamat : Pasar BukitTapan
dengan hasil : (Baik/Cukup) (Baik/Cukup)

Materi Penasehatan :
1.Fiqih Munakahat/Hukum Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974)
2.Rumah Tangga Sakinah
3.Peranan /Pentingnya Agama, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya
dalam Rumah Tangga.
4.Memahami Arti, Akibat, tujuan, kewajiban dan larangan perkawinan.

Tapan, 22 Oktober 2010


3X4 Ketua BP4

Calon
Istri

SUDIRMAN, S.Ag
KEMENTERIAN AGAMA

LAPORAN PERTANGGUNGAN JAWABAN


(LPJ)
PENGGUNAAN DANA PNBP NR
TAHUN2010

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BASA AMPEK BALAI


KABUPATEN PESISIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT
TAPAN, DESEMBER 2010
KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL.RAYA KOTO PULAI KM 2 TAPAN KODE POS 25673

SURAT KETERANGAN MAMPU BACA AL-QURAN


Nomor : Kk.03.01.10/BA.00/ /2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa
Ampek Balai Tapan menerangkan :

Nama : ............................................
Anak Dari : ……………………………
Tempat/Tgl. Lahir : …………………………...
Agama : Islam
Alamat : ……………………………
dinyatakan : LULUS

Dalam mengikuti Evaluasi Baca Tulis al-Quran yang dilaksanakan pada


hari :....................
tanggal .............................2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa Ampek Balai
Tapan
dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1990 Tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kemampuan Baca Tulis al-Quran dan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 Tentang Kewajiban mampu Baca Tulis al-
Quran dan Shalat bagi anak usia sekolah serta calon pengantin.

Demikianlah surat ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Tapan, ..............................
2010
Foto Kepala Kantor Urusan Agama
3X4 Kecamatan Basa Ampek
Balai

SUDIRMAN,S.AG
NIP.19720211 200312 1 003
DEPARTEMEN AGAMA

KEMENTERIAN AGAMA

BIODATA KAFILAH

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

MUSABAQAH TILAWATIL QURAN KE 35


TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI
TAPAN,TANGGAL 21 S/25 DESEMBER 2010

DO’A DALAM RANGKA PENGUKUHAN PANITIA MTQ KE 35


TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELASA : 27 JULI 2010

Yaa Allah Yang Maha Kuasa Alquran adalah firman-Mu yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad sebagai kekasih-Mu, pada kesempatan ini dengan menyebut Asma-Mu ,dengan
mengingat kebesaran-Mu kami tadahkan tangan kami untuk menyampaikan rasa syukur kami
atas dilaksanakannya pengukuhan Panitia pelaksana Musabaqah Tilawatil Quran yang ke 35
Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Yaa Allah Yang Maha Pengasih. Musabaqah Tilawatil Quran merupakan agenda Nasional
dan agenda rutin bagi pemerintah Daerah kami yang dilaksanakan 1 kali dalam dua tahun.
Dengan pelantikan ini ya Allah engkau jadikanlah panitia yang dilantik ini dapat bekerja
dsengan baik jujur dan bertanggung jawab serta dapat bekerjasama dengan pemerintah
daerah dalam mensukseskan pelaksanaan MTQ ke 35 nantinya.dalam semua cabangnya yaitu
: Cabang Tilwah al-quran,cabang tartil quran, khutbah Jum’at,fahmil quran, khattil quran
,syarhil quran dan cabang Hifzil quran. Sehingga kita dapat mempersiapkan calon Qari dan
Qari’ah nanti untuk menjadi Kafilah MTQ kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan dalam
mengikuti MTQ tingkat Propinsi Sumatera Barat.

Yaa Allah Yang Maha Penyayang, tidak berapa lama lagi kami akan memasuki bulan suci
Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan al-Quran sebagai pedoman hidup kami dan
pada bulan ini pula kami memproklamirkan kemerdekaan negara kami 17 Agustus 1945 .
Yaa Allah Engkau jadikanlah kami dan para pemimpin kami serta para generasi kami
menjadi hamba yang cinta terhadap al-Quran dan selalu mensyukuri nikmat kemerdekaan
Engkau jadikanlah bangsa kami bangsa yang mencintai al-Quran, sehingga dapaty
melaksanaka semua program pembangunan didaerah kami sesuai dengan tuntunan al-Quran
Yaa Allah dengan al-Quran Engkau dekatkanlah kami dan bangsa kami kepada rahmat dan
maghfirah-Mu serta Engkau jauhkanlah kami dan bangsa kami dari musibah dan amarah-
Mu.Engkau kutkan kuatkanlah persatuan kami dan Engkau mudahkanlah semua urusan kami

Yaa Allah Yang Maha Pengampun, Engkau ampunilah dosa kami,dosa kedua orangtua
kami ,dosa para pemimpin kami serta dosa para pahlawan kami dan tempatkanlah mereka
ditempat yang layak disisi-Mu
DO’A DALAM RANGKA PEMBUKAAN MTQ KE 35
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAPAN, RABU : 22 DESEMBER 2010

Yaa Allah Yang Maha Kuasa Alquran adalah firman-Mu yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad SAW sebagai kekasih-Mu, pada kesempatan ini kami menadahkan tangan
kesisi-Mu,dengan segala kerendahan hati kami mengingat kebesaran dan keagungan asma-
asma-Mu, kami sampaikan rasa syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan karunia-Mu
hari ini Rabu tanggal 22 Desember 2010 kami telah dapat melaksanakan pembukaan
Musabaqah Tilawatil Quran yang ke 35 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan
Basa Ampek Balai Tapan yang telah dibuka lansung oleh bapak Gubernur Sumatera Barat.
Semoga acara ini mendapat berkah dan ridho disisi-Mu

Yaa Allah Yang Maha Pengasih.Kami mohon kepada-Mu Engkau berikanlah kami
kekuatan dan kemudahan untuk mensukseskan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke 35 iniar
kami dapat membumikan al-Quran dalam kehidupan kami. Engkau berikanlah kami
hidayah, rahmat dan maghfirah dengan al-quran.Engkau jadikanlah kami dan pemimpin kami
hamba-hamba-Mu yang cinta al-quran, Engkau jadikanlah anak cucu kami generasi
Qurani,yaitu generasi yang mampu baca tulis al-Quran serta dapat menghayati dan
mengamalkan isi kandungan al-Quran, generasi yang memiliki otak yang berfikir, hati yang
berzikir dan tangan yang terampil

Ya Allah dengan al-Quran ini Engkau berikanlah hidayah kepada para pemimpin bangsa
dan negara kami agar dapat menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, menegakkan kebenaran
dan keadilan serta melaksanakan segala aspek pembangunan sesuai dengan tuntunan al-
Quran

Yaa Allah Yang Maha Penyayang, Engkau jadikanlah MTQ ini sebagai kesempatan bagi
kami untuk membina silaturrahmi dan ukhuwah Islamiyah serta memperkokoh persatuan dan
kesatuan masyarakat kami menuju pembangunan Daerah pesisir Selatan yang maju dan
berbudaya Islami sesuai dengan falsafah hidup kami yaitu adat basandi syara’ dan syara’
basandi kitabullah

Yaa Allah dengan al-Quran Engkau dekatkanlah kami dan bangsa kami kepada rahmat
dan maghfirah-Mu serta Engkau jauhkanlah kami dan bangsa kami dari musibah dan
amarah-Mu.Engkau kuatkanlah persatuan kami dan Engkau mudahkanlah semua urusan
kami

Yaa Allah Yang Maha Pengampun, Engkau ampunilah dosa kami,dosa kedua orangtua
kami ,dosa para pemimpin kami serta dosa para pahlawan kami dan tempatkanlah mereka
ditempat yang layak disisi-Mu
DO’A DALAM RANGKA PENUTUPAN MTQ KE 35
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAPAN, SABTU : 25 DESEMBER 2010

Yaa Allah Yang Maha ’Azhim, dengan segala kerendahan hati pada hari ini Sabtu tanggal
25 Desember 2010 kami sampaikan rasa syukur kehadirat-Mu karena sungguh banyak
hidayah dan ma’unah-Mu kepada kami sehingga kami telah dapat melaksanakan Musabaqah
Tilawatil Quran yang ke 35 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Basa Ampek
Balai Tapan. Pada hari ini semua rangkaian kegiatan itu telah selesai kami laksanakan dan
kami tutup di tempat ini semoga kegiatan yang kami lakukan kini akan mendapat berkah dan
ridho disisi-Mu

Ya Allah dengan al-Quran ini Engkau berikanlah hidayah kepada kami dan para
pemimpin bangsa dan negara kami agar dapat menegakkan amar ma’ruf nahi munkar,
menegakkan kebenaran dan keadilan serta melaksanakan segala aspek pembangunan sesuai
dengan tuntunan al-Quran

Yaa Allah Yang Maha Kuasa dengan Musabaqah Tilawatil Quran ini Engkau berikanlah
kepada kami kekuatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi untuk mencapai kesuksesan
hidup didunia dan Engkau berikanlah kepada kami kekuatan iman dan taqwa untuk
mencapai kesuksesan hidup diakhirat nanti.

Yaa Allah Yang Maha Pengampun, Engkau ampunilah dosa kami,dosa kedua orangtua
kami ,dosa para guru kami,dosa para pemimpin kami serta dosa para pahlawan kami dan
tempatkanlah mereka ditempat yang layak disisi-Mu
PENYULUH AGAMA ISLAM KECAMATAN BASA AMPEK BALAI :

1. Sudirman,S.Ag

2. Drs.Saparuddin

3. Dra. Yarzen

4. Indriani, S.Ag

5. Sariwanis, S.Ag

6. Drs. Nusyirwan

7. Rawani

8. Supri

9. Aripin, S.Pd

Anda mungkin juga menyukai