AKSARA JAWA

Aksara Jawa cacahe ana 20.

a ha f da p pa m ma
Tuladha : 1. Ana kana
2. 3. 4. 5. Nata bata Cara sapa Dhara sanga Nyata baya

n na t ta d dha g ga
= ankn
= ntbt = crsp = drsz = vtby

c ca s sa j ja b ba

r ra w wa y ya q tha

k ka l la v nya z nga

4. Sega pera = segper 2. 3. 5. Suku ( u ) kanggo swara u = tukujmu = bukupitu = szuwtu = septubiru = adikuayu Tuladha : 1. Taling ( [ ) kanggo swara e Tuladha : Jare rene Tuku lele Bapake nyate Kasure dipepe Tela digawe tape = j[r[r[n = tuku[l[l = bp[kv[t = ksu[rfi[p[p = [tlfig[wt[p o ) kanggo swara o Taling tarung ([ Tuladha : Toko ijo Tholo sekilo Moto sasa Soto sapi = [to[koai[jo = [qo[loseki[lo = [mo[toss = [so[tospi .SANDHANGAN SWARA. 3. Buku pitu Sangu watu Sepatu biru Adhiku ayu 2. 4. Menawa lara Kena jala Rada sela Jaya teka = menwlr = kenjl = rfsel = jytek Wulu ( i ) kanggo swara i Tuladha : 1. 5. Biji siji Sasi iki Kali mili Wingi sepi = bijisiji = ssiaiki = klimili = wizisepi 1. 3. Sandhangan swara cacahe ana 5. 5. Tini ngaji = tinizji 2. 4. yaiku : Pepet ( e ) kanggo swara e Tuladha : 1. Tuku jamu 2.

bijiku[wolu .Aja dadi bodho = ajffi[bo[do Gladhen 1. Hadi lunga ngaji 2. Coba tulisan Jawa ing ngisor iki gantinen nganggo aksara latin utawa suwalike sing latin diganti nganggo aksara Jawa ! 1. sinaumcjwi 5. Sapine digawe sate 3. Adhiku tuku roti 4.

Tuku dhuku saka pasar = tukudukuskps/ Melathi mekar siji = melqimek/siji Dinar melu dhokar = fin/[mlu[dok/ Bu susi gawe punar = bususig[wpun/ 3. yaiku : 1. Layar ( / ) gantine ra mati Tuladha : 1. Barang-barang saiki larang Aja seneng goroh Adhiku durung sekolah Lurung omahku dawa Gladhen 2 Ukara ing ngsior iki gantinen nganggo aksara Jawa ! 1. Bardi seneng cakar 4.SANDHANGAN PANYIGEG WANDA Sandhangan panyigeg wanda ana 3. Tono lunga sekolah Aja bungah-bungah Bocah akeh Rina tuku bala pecah = [to[noluzse[kolh = ajbuzhbuzh = [bocha[kh = rintukublpech 2. 4. Bocah sekolah kudu sinau 2. 3. Lunga bareng karo aku 3. Tuku uyah sacangkir . 4. Wignyan ( h ) gantine ha mati Tuladha : 1. Sawahku adhoh = swhkua[foh 2. Cecek ( = ) gantine nga mati = tukuged=selir= = br=br=saikilr= = a/tfigwk}n_ = adikufuru=se[kolh = luru=[aomhkudw Tuladha : 1. 3. 4. Tuku gedhang selirang 2. Ula welang abang 5. 5. Dadi bocah kudu sabar = ffi[bochkufusb/ 2. 5. 3. 5.

Pengkal ( . Krungu pawarta anyar Praja mudha karana Prabu Brawijaya Perang bratayudha } = k)zupw/tav/ = p]jmudkirn = p]bub]wijy = per=b]tyud 2.SANDHANGAN WYANJANA Sandhangan wyanjana ana 3. Kari seprapat Budi seneng tomat Gajah metu ing ratan Bubar sekolah aja dolan = krisep]pt\ = bufisen_[tomt\ = gjhmetuai=rtn\ = bub/se[kolhaj[foln\ ) Gladhen 3 Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo aksara Latin 1. 5. 4. 4. 5. 3. Cakra keret ( ) → rangkep re Tuladha : 1. Hartadi gawa kreneng = a/tfigwk}n_ Aja seneng gremeng = ajsen_g}m_ Srengenge abang = s}[z[zab= Kretapati melu prang = k}tpti[mlup]= Lele goreng kremes = [l[l[go[r=k}mes\ 3. 2. Tuadha : 1. 3. 4. Kopyah putih 2.) → rangkep y 2. 5. Cakra ( ] ) → rangkep r Tuladha : 1. 5. yaiku : 1. 3. 3. Kucingku enem = kuci=kuaenem\ 2. 5. 4. 4. Kyai haji Ruhani Raja Ngayogyakarta Piringe tiba pyar Dyah Ayu Pitaloka = [kop-hputih = k-aiajiruani = rjz[yog-k/t = piri[ztibp-/ = f-hayupit[lok \ SANDHANGAN PANGKON ( Gunane kanggo mateni aksara kang dipangku Tuladha : 1. Guluku krasa lara = gulukuk]slr 2. k-ais_kelt\ k}t[nrusk\ wet_kuk]sskit\ mw[rzep-/ ajsen_jjn\ . 3.

.

yaiku : a. Sari jajan pisang goreng 2. 3. kejaba namung 3 kang manggon ana jejere aksara yaiku pasangan ha. Basa Ngoko Lugu Wujude tembunge ngoko kabeh ora ana kramane babar pisan.PASANGAN Pasangan aksara jawa cacahe ana 20. Gunane pasangan kanggo aksara kang kasigeg. 4. lan pa. Wujude pasangan yaiku : aH ha n N na c C ca rR ra k K ka f F da t T ta sS sa wW wa lL la pP pa dD dha jJ ja yY ya vV nya mM ma gG ga bB ba qQ tha zZ nga Tuladha : 1. Manggone pasangan kabeh ana ing ngisore aksara. 5. Kegunakane : • Kanggo wong tuwa marang wong enom • Kanggo sepadha-padha/sababage • Yen lagi ngunandhika ( ngomong ing njero ati) . sa. Ibuku mundhut tahu Yen mangan aja grusa-grusu Adhiku numpak sepedha Kebak luber kocak-kacik = srijjnPis=[go[r= = aibukumunDutTau = [ynMznHjg(sg(su = adikunumPkSe[pdh = kebkLu[b/[kockKcik\ UNGGAH-UNGGUH BASA Unggah-ungguh basa Jawa ana 4.

Le. Basa Ngoko Alus Wujude tembunge ngoko kecampuran krama Kegunakane : • Wong tuwa marang wong enom. kana dhahar disik ! 4. kowe sida lunga tuku buku ? 3. yen jenengan kondur aku bareng ya! 3. Basa Krama Alus Wujude tembunge karma kabeh. aja dolan adoh-adoh! 2. Ater-ater di dadi dipun Panambang e dadi ipun. Roni tumbas ulam d. panambanga ake dadi aken Kegunakane : • Wong enom marang wong tuwa • Murid marang bapak/ibu guru • Andhahan marang pandhuwurane • Rewang marang bendharane/majikane . menawa ana ater-ater lan panambang melu dikramakake.Tuladha : 1. Din. Badhe kesah pundi ? 2. Dhi. Yen aku duwe dhuwit aku arep tuku bakso b. nanging sing enom luwih duwur drajate • Priyayi pada priyayi Tuladha : 1. Pak. Kula nembe mawon madhang 3. Bapak rawuhe jam pira ? c. Basa krama lugu Wujude tembunge krama kabeh Kegunakane : • Kanca padha kanca kang durung rumaket • Yen lagi guneman karo wong kang lagi dikenal Tuladha : 1. Apa jenengan mau sida tindhak kantor ? 2.

Adhi kula dipunpundhutaken budhe tas enggal 2. LAN KRAMA INGGIL (PERANGANE AWAK) NGOKO Alis Ati Cangkem Dhadha Dhengkul Driji Sirah Geger Gulu Idep Ilat Irung Kuku Kuping Lambe Mripat Pipi Rai Rambut Sikil Tangan Untu Weteng Alis Manah Cangkem Dhadha Dhengkul Driji Sirah Geger Gulu Idep Ilat Irung Kuku Kuping Lambe Mripat Pipi Rai Rambut Suku Tangan Untu Weteng KRAMA KRAMA ALUS Imba Penggalih Tutuk Jaja Jengku Racikan Mustaka Pengkeran Jangga Ibing Lidhah Grana Kenaka Talingan Lathi Paningal. soca Pangarasan Pasuryan Rikma. Mangga! Kula aturi dhahar rumiyin. Dalemipun Pak Beni wonten Semarang 3. Bu Sinta ngaturaken layang dhateng Pak Lurah 4.Tuladha : 1. KRAMA. TEMBUNG NGOKO. rema Ampeyan Asta Waja padharan .

KRAMA. jengkar Maringi. ngaturi Ngasta Ngampil Ndukani .TEMBUNG NGOKO. LAN KRAMA INGGIL TEMBUNG-TEMBUNG LIYANE NGOKO Adus Arep Aweh Ayo Deleng Doyan Duwe Gawa Gawe Gelem Jaluk Jupuk Kanggo Kandha Kowe Krungu Lagi Lara Lunga Lungguh Maca Mangan Mangkat Menehi Metu Mlaku Mudhun Mulih Nunggang Ngadeg Nganggo Ngombe Ngongkon Nyekel Nyilih Nyrengeni Adus Ajeng Nyukani Mangga Ningali Purun Gadhah Bekta Damel Purun Nedhi Pendhet Kangge Sanjang Sampeyan Mireng Saweg Sakit Kesah Lenggah Maca Madhang. nyaosi Miyos Tindak Mandhap Kondur Nitih Jumeneng Ngagem Ngunjuk Ngutus. nedha Bidhal Nyukani Medal Mlampah Mandhap Mantuk Numpak Ngadeg Ngangge Nginum Ngengken Nyepeng Nyambut Nyrengeni KRAMA KRAMA ALUS Siram Badhe Maringi Mangga Mriksani Kersa Kagungan Asta Damel Kersa Nyuwun Pundhut Kagem Ngendika Panjenengan Midhanget Nembe Gerah Tindak Pinarak Maos Dhahar Tindak.

dhateng Tumbas Tilem Undang nyukani Ngampil Ndangu. Budhe tuku gula ing pasar 4. Syahril disrengeni ibune 2. nyuwun pirsa Wungu Rawuh Mundhut Sare Ngaturi peparing GLADHEN Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo basa krama alus ! 1.Nyilih Takon Tangi Teka Tuku Turu Undang Weweh Nyambut Taken Tangi Dugi. Layang iki wenehna Bu Hajar . Mbah Jaya lara wetenge 5. Pak Hardi lunga kantor 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful