AKSARA JAWA

Aksara Jawa cacahe ana 20.

a ha f da p pa m ma
Tuladha : 1. Ana kana
2. 3. 4. 5. Nata bata Cara sapa Dhara sanga Nyata baya

n na t ta d dha g ga
= ankn
= ntbt = crsp = drsz = vtby

c ca s sa j ja b ba

r ra w wa y ya q tha

k ka l la v nya z nga

SANDHANGAN SWARA. 5. 3. 4. Menawa lara Kena jala Rada sela Jaya teka = menwlr = kenjl = rfsel = jytek Wulu ( i ) kanggo swara i Tuladha : 1. 5. 3. Buku pitu Sangu watu Sepatu biru Adhiku ayu 2. Taling ( [ ) kanggo swara e Tuladha : Jare rene Tuku lele Bapake nyate Kasure dipepe Tela digawe tape = j[r[r[n = tuku[l[l = bp[kv[t = ksu[rfi[p[p = [tlfig[wt[p o ) kanggo swara o Taling tarung ([ Tuladha : Toko ijo Tholo sekilo Moto sasa Soto sapi = [to[koai[jo = [qo[loseki[lo = [mo[toss = [so[tospi . Suku ( u ) kanggo swara u = tukujmu = bukupitu = szuwtu = septubiru = adikuayu Tuladha : 1. 5. 4. 3. 4. Sandhangan swara cacahe ana 5. yaiku : Pepet ( e ) kanggo swara e Tuladha : 1. Sega pera = segper 2. Tuku jamu 2. Tini ngaji = tinizji 2. Biji siji Sasi iki Kali mili Wingi sepi = bijisiji = ssiaiki = klimili = wizisepi 1.

Sapine digawe sate 3. Coba tulisan Jawa ing ngisor iki gantinen nganggo aksara latin utawa suwalike sing latin diganti nganggo aksara Jawa ! 1. bijiku[wolu . Adhiku tuku roti 4.Aja dadi bodho = ajffi[bo[do Gladhen 1. Hadi lunga ngaji 2. sinaumcjwi 5.

Sawahku adhoh = swhkua[foh 2. 4. Lunga bareng karo aku 3. yaiku : 1. Layar ( / ) gantine ra mati Tuladha : 1. Wignyan ( h ) gantine ha mati Tuladha : 1. 4. Tuku dhuku saka pasar = tukudukuskps/ Melathi mekar siji = melqimek/siji Dinar melu dhokar = fin/[mlu[dok/ Bu susi gawe punar = bususig[wpun/ 3. Dadi bocah kudu sabar = ffi[bochkufusb/ 2. 3. 3. Tono lunga sekolah Aja bungah-bungah Bocah akeh Rina tuku bala pecah = [to[noluzse[kolh = ajbuzhbuzh = [bocha[kh = rintukublpech 2. 5.SANDHANGAN PANYIGEG WANDA Sandhangan panyigeg wanda ana 3. 3. Bardi seneng cakar 4. Bocah sekolah kudu sinau 2. 5. 4. Tuku gedhang selirang 2. Tuku uyah sacangkir . 5. Barang-barang saiki larang Aja seneng goroh Adhiku durung sekolah Lurung omahku dawa Gladhen 2 Ukara ing ngsior iki gantinen nganggo aksara Jawa ! 1. Cecek ( = ) gantine nga mati = tukuged=selir= = br=br=saikilr= = a/tfigwk}n_ = adikufuru=se[kolh = luru=[aomhkudw Tuladha : 1. Ula welang abang 5.

2. 4. 3. Kopyah putih 2. 5. 5. 3. Cakra ( ] ) → rangkep r Tuladha : 1. 3. k-ais_kelt\ k}t[nrusk\ wet_kuk]sskit\ mw[rzep-/ ajsen_jjn\ . yaiku : 1. 3. Cakra keret ( ) → rangkep re Tuladha : 1. 4. Kucingku enem = kuci=kuaenem\ 2. 5. Guluku krasa lara = gulukuk]slr 2. Tuadha : 1. Krungu pawarta anyar Praja mudha karana Prabu Brawijaya Perang bratayudha } = k)zupw/tav/ = p]jmudkirn = p]bub]wijy = per=b]tyud 2. 3. 4. Hartadi gawa kreneng = a/tfigwk}n_ Aja seneng gremeng = ajsen_g}m_ Srengenge abang = s}[z[zab= Kretapati melu prang = k}tpti[mlup]= Lele goreng kremes = [l[l[go[r=k}mes\ 3. Kyai haji Ruhani Raja Ngayogyakarta Piringe tiba pyar Dyah Ayu Pitaloka = [kop-hputih = k-aiajiruani = rjz[yog-k/t = piri[ztibp-/ = f-hayupit[lok \ SANDHANGAN PANGKON ( Gunane kanggo mateni aksara kang dipangku Tuladha : 1. 5.SANDHANGAN WYANJANA Sandhangan wyanjana ana 3. 5. Pengkal ( . 4. Kari seprapat Budi seneng tomat Gajah metu ing ratan Bubar sekolah aja dolan = krisep]pt\ = bufisen_[tomt\ = gjhmetuai=rtn\ = bub/se[kolhaj[foln\ ) Gladhen 3 Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo aksara Latin 1. 4.) → rangkep y 2.

.

sa. 4. kejaba namung 3 kang manggon ana jejere aksara yaiku pasangan ha.PASANGAN Pasangan aksara jawa cacahe ana 20. lan pa. Gunane pasangan kanggo aksara kang kasigeg. Basa Ngoko Lugu Wujude tembunge ngoko kabeh ora ana kramane babar pisan. Ibuku mundhut tahu Yen mangan aja grusa-grusu Adhiku numpak sepedha Kebak luber kocak-kacik = srijjnPis=[go[r= = aibukumunDutTau = [ynMznHjg(sg(su = adikunumPkSe[pdh = kebkLu[b/[kockKcik\ UNGGAH-UNGGUH BASA Unggah-ungguh basa Jawa ana 4. 5. Wujude pasangan yaiku : aH ha n N na c C ca rR ra k K ka f F da t T ta sS sa wW wa lL la pP pa dD dha jJ ja yY ya vV nya mM ma gG ga bB ba qQ tha zZ nga Tuladha : 1. Kegunakane : • Kanggo wong tuwa marang wong enom • Kanggo sepadha-padha/sababage • Yen lagi ngunandhika ( ngomong ing njero ati) . 3. Sari jajan pisang goreng 2. Manggone pasangan kabeh ana ing ngisore aksara. yaiku : a.

Basa krama lugu Wujude tembunge krama kabeh Kegunakane : • Kanca padha kanca kang durung rumaket • Yen lagi guneman karo wong kang lagi dikenal Tuladha : 1. Badhe kesah pundi ? 2. Yen aku duwe dhuwit aku arep tuku bakso b. aja dolan adoh-adoh! 2. Bapak rawuhe jam pira ? c. Le. Pak.Tuladha : 1. Roni tumbas ulam d. Basa Krama Alus Wujude tembunge karma kabeh. Din. yen jenengan kondur aku bareng ya! 3. kana dhahar disik ! 4. Kula nembe mawon madhang 3. kowe sida lunga tuku buku ? 3. Apa jenengan mau sida tindhak kantor ? 2. nanging sing enom luwih duwur drajate • Priyayi pada priyayi Tuladha : 1. panambanga ake dadi aken Kegunakane : • Wong enom marang wong tuwa • Murid marang bapak/ibu guru • Andhahan marang pandhuwurane • Rewang marang bendharane/majikane . Basa Ngoko Alus Wujude tembunge ngoko kecampuran krama Kegunakane : • Wong tuwa marang wong enom. Ater-ater di dadi dipun Panambang e dadi ipun. menawa ana ater-ater lan panambang melu dikramakake. Dhi.

Adhi kula dipunpundhutaken budhe tas enggal 2. Bu Sinta ngaturaken layang dhateng Pak Lurah 4. LAN KRAMA INGGIL (PERANGANE AWAK) NGOKO Alis Ati Cangkem Dhadha Dhengkul Driji Sirah Geger Gulu Idep Ilat Irung Kuku Kuping Lambe Mripat Pipi Rai Rambut Sikil Tangan Untu Weteng Alis Manah Cangkem Dhadha Dhengkul Driji Sirah Geger Gulu Idep Ilat Irung Kuku Kuping Lambe Mripat Pipi Rai Rambut Suku Tangan Untu Weteng KRAMA KRAMA ALUS Imba Penggalih Tutuk Jaja Jengku Racikan Mustaka Pengkeran Jangga Ibing Lidhah Grana Kenaka Talingan Lathi Paningal. rema Ampeyan Asta Waja padharan . TEMBUNG NGOKO. Mangga! Kula aturi dhahar rumiyin. Dalemipun Pak Beni wonten Semarang 3. KRAMA.Tuladha : 1. soca Pangarasan Pasuryan Rikma.

nyaosi Miyos Tindak Mandhap Kondur Nitih Jumeneng Ngagem Ngunjuk Ngutus. LAN KRAMA INGGIL TEMBUNG-TEMBUNG LIYANE NGOKO Adus Arep Aweh Ayo Deleng Doyan Duwe Gawa Gawe Gelem Jaluk Jupuk Kanggo Kandha Kowe Krungu Lagi Lara Lunga Lungguh Maca Mangan Mangkat Menehi Metu Mlaku Mudhun Mulih Nunggang Ngadeg Nganggo Ngombe Ngongkon Nyekel Nyilih Nyrengeni Adus Ajeng Nyukani Mangga Ningali Purun Gadhah Bekta Damel Purun Nedhi Pendhet Kangge Sanjang Sampeyan Mireng Saweg Sakit Kesah Lenggah Maca Madhang. ngaturi Ngasta Ngampil Ndukani . KRAMA. nedha Bidhal Nyukani Medal Mlampah Mandhap Mantuk Numpak Ngadeg Ngangge Nginum Ngengken Nyepeng Nyambut Nyrengeni KRAMA KRAMA ALUS Siram Badhe Maringi Mangga Mriksani Kersa Kagungan Asta Damel Kersa Nyuwun Pundhut Kagem Ngendika Panjenengan Midhanget Nembe Gerah Tindak Pinarak Maos Dhahar Tindak. jengkar Maringi.TEMBUNG NGOKO.

Nyilih Takon Tangi Teka Tuku Turu Undang Weweh Nyambut Taken Tangi Dugi. Syahril disrengeni ibune 2. Budhe tuku gula ing pasar 4. dhateng Tumbas Tilem Undang nyukani Ngampil Ndangu. nyuwun pirsa Wungu Rawuh Mundhut Sare Ngaturi peparing GLADHEN Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo basa krama alus ! 1. Layang iki wenehna Bu Hajar . Pak Hardi lunga kantor 3. Mbah Jaya lara wetenge 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful