AKSARA JAWA

Aksara Jawa cacahe ana 20.

a ha f da p pa m ma
Tuladha : 1. Ana kana
2. 3. 4. 5. Nata bata Cara sapa Dhara sanga Nyata baya

n na t ta d dha g ga
= ankn
= ntbt = crsp = drsz = vtby

c ca s sa j ja b ba

r ra w wa y ya q tha

k ka l la v nya z nga

Taling ( [ ) kanggo swara e Tuladha : Jare rene Tuku lele Bapake nyate Kasure dipepe Tela digawe tape = j[r[r[n = tuku[l[l = bp[kv[t = ksu[rfi[p[p = [tlfig[wt[p o ) kanggo swara o Taling tarung ([ Tuladha : Toko ijo Tholo sekilo Moto sasa Soto sapi = [to[koai[jo = [qo[loseki[lo = [mo[toss = [so[tospi . 3. Biji siji Sasi iki Kali mili Wingi sepi = bijisiji = ssiaiki = klimili = wizisepi 1. yaiku : Pepet ( e ) kanggo swara e Tuladha : 1. 5.SANDHANGAN SWARA. 4. Menawa lara Kena jala Rada sela Jaya teka = menwlr = kenjl = rfsel = jytek Wulu ( i ) kanggo swara i Tuladha : 1. Sandhangan swara cacahe ana 5. Tini ngaji = tinizji 2. Sega pera = segper 2. Tuku jamu 2. Buku pitu Sangu watu Sepatu biru Adhiku ayu 2. 5. 4. 3. 3. 5. 4. Suku ( u ) kanggo swara u = tukujmu = bukupitu = szuwtu = septubiru = adikuayu Tuladha : 1.

Adhiku tuku roti 4. bijiku[wolu . Coba tulisan Jawa ing ngisor iki gantinen nganggo aksara latin utawa suwalike sing latin diganti nganggo aksara Jawa ! 1. Sapine digawe sate 3. sinaumcjwi 5.Aja dadi bodho = ajffi[bo[do Gladhen 1. Hadi lunga ngaji 2.

4. Tono lunga sekolah Aja bungah-bungah Bocah akeh Rina tuku bala pecah = [to[noluzse[kolh = ajbuzhbuzh = [bocha[kh = rintukublpech 2. Lunga bareng karo aku 3. Bocah sekolah kudu sinau 2. 3. Layar ( / ) gantine ra mati Tuladha : 1. 3. Sawahku adhoh = swhkua[foh 2. Bardi seneng cakar 4. Tuku uyah sacangkir . Cecek ( = ) gantine nga mati = tukuged=selir= = br=br=saikilr= = a/tfigwk}n_ = adikufuru=se[kolh = luru=[aomhkudw Tuladha : 1.SANDHANGAN PANYIGEG WANDA Sandhangan panyigeg wanda ana 3. 5. 5. Dadi bocah kudu sabar = ffi[bochkufusb/ 2. Tuku dhuku saka pasar = tukudukuskps/ Melathi mekar siji = melqimek/siji Dinar melu dhokar = fin/[mlu[dok/ Bu susi gawe punar = bususig[wpun/ 3. 4. 4. Barang-barang saiki larang Aja seneng goroh Adhiku durung sekolah Lurung omahku dawa Gladhen 2 Ukara ing ngsior iki gantinen nganggo aksara Jawa ! 1. 5. Wignyan ( h ) gantine ha mati Tuladha : 1. Tuku gedhang selirang 2. Ula welang abang 5. yaiku : 1. 3.

5.) → rangkep y 2. Kucingku enem = kuci=kuaenem\ 2. 5. Kari seprapat Budi seneng tomat Gajah metu ing ratan Bubar sekolah aja dolan = krisep]pt\ = bufisen_[tomt\ = gjhmetuai=rtn\ = bub/se[kolhaj[foln\ ) Gladhen 3 Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo aksara Latin 1. Kopyah putih 2. k-ais_kelt\ k}t[nrusk\ wet_kuk]sskit\ mw[rzep-/ ajsen_jjn\ . Tuadha : 1.SANDHANGAN WYANJANA Sandhangan wyanjana ana 3. 3. 4. Cakra keret ( ) → rangkep re Tuladha : 1. 3. 3. Pengkal ( . 5. Kyai haji Ruhani Raja Ngayogyakarta Piringe tiba pyar Dyah Ayu Pitaloka = [kop-hputih = k-aiajiruani = rjz[yog-k/t = piri[ztibp-/ = f-hayupit[lok \ SANDHANGAN PANGKON ( Gunane kanggo mateni aksara kang dipangku Tuladha : 1. 4. Guluku krasa lara = gulukuk]slr 2. 4. yaiku : 1. Cakra ( ] ) → rangkep r Tuladha : 1. 5. 5. 3. Hartadi gawa kreneng = a/tfigwk}n_ Aja seneng gremeng = ajsen_g}m_ Srengenge abang = s}[z[zab= Kretapati melu prang = k}tpti[mlup]= Lele goreng kremes = [l[l[go[r=k}mes\ 3. 2. 4. Krungu pawarta anyar Praja mudha karana Prabu Brawijaya Perang bratayudha } = k)zupw/tav/ = p]jmudkirn = p]bub]wijy = per=b]tyud 2. 4. 3.

.

sa. Wujude pasangan yaiku : aH ha n N na c C ca rR ra k K ka f F da t T ta sS sa wW wa lL la pP pa dD dha jJ ja yY ya vV nya mM ma gG ga bB ba qQ tha zZ nga Tuladha : 1. Sari jajan pisang goreng 2. Manggone pasangan kabeh ana ing ngisore aksara.PASANGAN Pasangan aksara jawa cacahe ana 20. kejaba namung 3 kang manggon ana jejere aksara yaiku pasangan ha. Gunane pasangan kanggo aksara kang kasigeg. lan pa. 5. Ibuku mundhut tahu Yen mangan aja grusa-grusu Adhiku numpak sepedha Kebak luber kocak-kacik = srijjnPis=[go[r= = aibukumunDutTau = [ynMznHjg(sg(su = adikunumPkSe[pdh = kebkLu[b/[kockKcik\ UNGGAH-UNGGUH BASA Unggah-ungguh basa Jawa ana 4. yaiku : a. Basa Ngoko Lugu Wujude tembunge ngoko kabeh ora ana kramane babar pisan. 3. 4. Kegunakane : • Kanggo wong tuwa marang wong enom • Kanggo sepadha-padha/sababage • Yen lagi ngunandhika ( ngomong ing njero ati) .

Bapak rawuhe jam pira ? c. Dhi. Ater-ater di dadi dipun Panambang e dadi ipun. menawa ana ater-ater lan panambang melu dikramakake. Basa Krama Alus Wujude tembunge karma kabeh. Roni tumbas ulam d. Basa krama lugu Wujude tembunge krama kabeh Kegunakane : • Kanca padha kanca kang durung rumaket • Yen lagi guneman karo wong kang lagi dikenal Tuladha : 1.Tuladha : 1. kowe sida lunga tuku buku ? 3. Badhe kesah pundi ? 2. nanging sing enom luwih duwur drajate • Priyayi pada priyayi Tuladha : 1. aja dolan adoh-adoh! 2. yen jenengan kondur aku bareng ya! 3. Apa jenengan mau sida tindhak kantor ? 2. Basa Ngoko Alus Wujude tembunge ngoko kecampuran krama Kegunakane : • Wong tuwa marang wong enom. panambanga ake dadi aken Kegunakane : • Wong enom marang wong tuwa • Murid marang bapak/ibu guru • Andhahan marang pandhuwurane • Rewang marang bendharane/majikane . Pak. Din. Le. Kula nembe mawon madhang 3. kana dhahar disik ! 4. Yen aku duwe dhuwit aku arep tuku bakso b.

soca Pangarasan Pasuryan Rikma. rema Ampeyan Asta Waja padharan . KRAMA. Bu Sinta ngaturaken layang dhateng Pak Lurah 4. TEMBUNG NGOKO.Tuladha : 1. Mangga! Kula aturi dhahar rumiyin. LAN KRAMA INGGIL (PERANGANE AWAK) NGOKO Alis Ati Cangkem Dhadha Dhengkul Driji Sirah Geger Gulu Idep Ilat Irung Kuku Kuping Lambe Mripat Pipi Rai Rambut Sikil Tangan Untu Weteng Alis Manah Cangkem Dhadha Dhengkul Driji Sirah Geger Gulu Idep Ilat Irung Kuku Kuping Lambe Mripat Pipi Rai Rambut Suku Tangan Untu Weteng KRAMA KRAMA ALUS Imba Penggalih Tutuk Jaja Jengku Racikan Mustaka Pengkeran Jangga Ibing Lidhah Grana Kenaka Talingan Lathi Paningal. Adhi kula dipunpundhutaken budhe tas enggal 2. Dalemipun Pak Beni wonten Semarang 3.

LAN KRAMA INGGIL TEMBUNG-TEMBUNG LIYANE NGOKO Adus Arep Aweh Ayo Deleng Doyan Duwe Gawa Gawe Gelem Jaluk Jupuk Kanggo Kandha Kowe Krungu Lagi Lara Lunga Lungguh Maca Mangan Mangkat Menehi Metu Mlaku Mudhun Mulih Nunggang Ngadeg Nganggo Ngombe Ngongkon Nyekel Nyilih Nyrengeni Adus Ajeng Nyukani Mangga Ningali Purun Gadhah Bekta Damel Purun Nedhi Pendhet Kangge Sanjang Sampeyan Mireng Saweg Sakit Kesah Lenggah Maca Madhang.TEMBUNG NGOKO. jengkar Maringi. nyaosi Miyos Tindak Mandhap Kondur Nitih Jumeneng Ngagem Ngunjuk Ngutus. ngaturi Ngasta Ngampil Ndukani . nedha Bidhal Nyukani Medal Mlampah Mandhap Mantuk Numpak Ngadeg Ngangge Nginum Ngengken Nyepeng Nyambut Nyrengeni KRAMA KRAMA ALUS Siram Badhe Maringi Mangga Mriksani Kersa Kagungan Asta Damel Kersa Nyuwun Pundhut Kagem Ngendika Panjenengan Midhanget Nembe Gerah Tindak Pinarak Maos Dhahar Tindak. KRAMA.

Mbah Jaya lara wetenge 5. dhateng Tumbas Tilem Undang nyukani Ngampil Ndangu. Syahril disrengeni ibune 2.Nyilih Takon Tangi Teka Tuku Turu Undang Weweh Nyambut Taken Tangi Dugi. Budhe tuku gula ing pasar 4. Pak Hardi lunga kantor 3. Layang iki wenehna Bu Hajar . nyuwun pirsa Wungu Rawuh Mundhut Sare Ngaturi peparing GLADHEN Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo basa krama alus ! 1.