P. 1
07 MODUL bimbel Jawa

07 MODUL bimbel Jawa

|Views: 521|Likes:
Dipublikasikan oleh Handoko Poenya'e Riya

More info:

Published by: Handoko Poenya'e Riya on Feb 14, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2011

pdf

text

original

AKSARA JAWA

Aksara Jawa cacahe ana 20.

a ha f da p pa m ma
Tuladha : 1. Ana kana
2. 3. 4. 5. Nata bata Cara sapa Dhara sanga Nyata baya

n na t ta d dha g ga
= ankn
= ntbt = crsp = drsz = vtby

c ca s sa j ja b ba

r ra w wa y ya q tha

k ka l la v nya z nga

Tuku jamu 2. 5. 5. Tini ngaji = tinizji 2. 3. 4. 4. 5. yaiku : Pepet ( e ) kanggo swara e Tuladha : 1. Sega pera = segper 2. 4. Taling ( [ ) kanggo swara e Tuladha : Jare rene Tuku lele Bapake nyate Kasure dipepe Tela digawe tape = j[r[r[n = tuku[l[l = bp[kv[t = ksu[rfi[p[p = [tlfig[wt[p o ) kanggo swara o Taling tarung ([ Tuladha : Toko ijo Tholo sekilo Moto sasa Soto sapi = [to[koai[jo = [qo[loseki[lo = [mo[toss = [so[tospi . Sandhangan swara cacahe ana 5. Buku pitu Sangu watu Sepatu biru Adhiku ayu 2. Menawa lara Kena jala Rada sela Jaya teka = menwlr = kenjl = rfsel = jytek Wulu ( i ) kanggo swara i Tuladha : 1. Biji siji Sasi iki Kali mili Wingi sepi = bijisiji = ssiaiki = klimili = wizisepi 1. 3.SANDHANGAN SWARA. Suku ( u ) kanggo swara u = tukujmu = bukupitu = szuwtu = septubiru = adikuayu Tuladha : 1. 3.

sinaumcjwi 5. Sapine digawe sate 3. Adhiku tuku roti 4. bijiku[wolu .Aja dadi bodho = ajffi[bo[do Gladhen 1. Hadi lunga ngaji 2. Coba tulisan Jawa ing ngisor iki gantinen nganggo aksara latin utawa suwalike sing latin diganti nganggo aksara Jawa ! 1.

4. yaiku : 1. Barang-barang saiki larang Aja seneng goroh Adhiku durung sekolah Lurung omahku dawa Gladhen 2 Ukara ing ngsior iki gantinen nganggo aksara Jawa ! 1. Tono lunga sekolah Aja bungah-bungah Bocah akeh Rina tuku bala pecah = [to[noluzse[kolh = ajbuzhbuzh = [bocha[kh = rintukublpech 2. 3.SANDHANGAN PANYIGEG WANDA Sandhangan panyigeg wanda ana 3. 5. Dadi bocah kudu sabar = ffi[bochkufusb/ 2. 3. Bocah sekolah kudu sinau 2. Wignyan ( h ) gantine ha mati Tuladha : 1. 5. Tuku uyah sacangkir . Ula welang abang 5. 4. Cecek ( = ) gantine nga mati = tukuged=selir= = br=br=saikilr= = a/tfigwk}n_ = adikufuru=se[kolh = luru=[aomhkudw Tuladha : 1. Tuku dhuku saka pasar = tukudukuskps/ Melathi mekar siji = melqimek/siji Dinar melu dhokar = fin/[mlu[dok/ Bu susi gawe punar = bususig[wpun/ 3. Lunga bareng karo aku 3. Tuku gedhang selirang 2. 3. Layar ( / ) gantine ra mati Tuladha : 1. Sawahku adhoh = swhkua[foh 2. Bardi seneng cakar 4. 4. 5.

Tuadha : 1. 4. 5. 5. Kyai haji Ruhani Raja Ngayogyakarta Piringe tiba pyar Dyah Ayu Pitaloka = [kop-hputih = k-aiajiruani = rjz[yog-k/t = piri[ztibp-/ = f-hayupit[lok \ SANDHANGAN PANGKON ( Gunane kanggo mateni aksara kang dipangku Tuladha : 1. Hartadi gawa kreneng = a/tfigwk}n_ Aja seneng gremeng = ajsen_g}m_ Srengenge abang = s}[z[zab= Kretapati melu prang = k}tpti[mlup]= Lele goreng kremes = [l[l[go[r=k}mes\ 3. Guluku krasa lara = gulukuk]slr 2. Kucingku enem = kuci=kuaenem\ 2. 3.) → rangkep y 2. Kopyah putih 2. Cakra ( ] ) → rangkep r Tuladha : 1. yaiku : 1. 2. 4. Krungu pawarta anyar Praja mudha karana Prabu Brawijaya Perang bratayudha } = k)zupw/tav/ = p]jmudkirn = p]bub]wijy = per=b]tyud 2. 3. 5. Kari seprapat Budi seneng tomat Gajah metu ing ratan Bubar sekolah aja dolan = krisep]pt\ = bufisen_[tomt\ = gjhmetuai=rtn\ = bub/se[kolhaj[foln\ ) Gladhen 3 Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo aksara Latin 1. 5. 4. 3. 4. 3. 3. Cakra keret ( ) → rangkep re Tuladha : 1. 4. Pengkal ( . k-ais_kelt\ k}t[nrusk\ wet_kuk]sskit\ mw[rzep-/ ajsen_jjn\ . 5.SANDHANGAN WYANJANA Sandhangan wyanjana ana 3.

.

Ibuku mundhut tahu Yen mangan aja grusa-grusu Adhiku numpak sepedha Kebak luber kocak-kacik = srijjnPis=[go[r= = aibukumunDutTau = [ynMznHjg(sg(su = adikunumPkSe[pdh = kebkLu[b/[kockKcik\ UNGGAH-UNGGUH BASA Unggah-ungguh basa Jawa ana 4. 3. kejaba namung 3 kang manggon ana jejere aksara yaiku pasangan ha. lan pa. 5. Manggone pasangan kabeh ana ing ngisore aksara. Basa Ngoko Lugu Wujude tembunge ngoko kabeh ora ana kramane babar pisan. Kegunakane : • Kanggo wong tuwa marang wong enom • Kanggo sepadha-padha/sababage • Yen lagi ngunandhika ( ngomong ing njero ati) . yaiku : a. sa. Gunane pasangan kanggo aksara kang kasigeg. Wujude pasangan yaiku : aH ha n N na c C ca rR ra k K ka f F da t T ta sS sa wW wa lL la pP pa dD dha jJ ja yY ya vV nya mM ma gG ga bB ba qQ tha zZ nga Tuladha : 1. 4.PASANGAN Pasangan aksara jawa cacahe ana 20. Sari jajan pisang goreng 2.

Ater-ater di dadi dipun Panambang e dadi ipun. Basa Ngoko Alus Wujude tembunge ngoko kecampuran krama Kegunakane : • Wong tuwa marang wong enom. Pak. kana dhahar disik ! 4. Yen aku duwe dhuwit aku arep tuku bakso b. Roni tumbas ulam d. menawa ana ater-ater lan panambang melu dikramakake. aja dolan adoh-adoh! 2. panambanga ake dadi aken Kegunakane : • Wong enom marang wong tuwa • Murid marang bapak/ibu guru • Andhahan marang pandhuwurane • Rewang marang bendharane/majikane .Tuladha : 1. Bapak rawuhe jam pira ? c. Din. kowe sida lunga tuku buku ? 3. Basa krama lugu Wujude tembunge krama kabeh Kegunakane : • Kanca padha kanca kang durung rumaket • Yen lagi guneman karo wong kang lagi dikenal Tuladha : 1. Badhe kesah pundi ? 2. Basa Krama Alus Wujude tembunge karma kabeh. Apa jenengan mau sida tindhak kantor ? 2. Dhi. nanging sing enom luwih duwur drajate • Priyayi pada priyayi Tuladha : 1. Le. Kula nembe mawon madhang 3. yen jenengan kondur aku bareng ya! 3.

rema Ampeyan Asta Waja padharan . TEMBUNG NGOKO. Bu Sinta ngaturaken layang dhateng Pak Lurah 4. LAN KRAMA INGGIL (PERANGANE AWAK) NGOKO Alis Ati Cangkem Dhadha Dhengkul Driji Sirah Geger Gulu Idep Ilat Irung Kuku Kuping Lambe Mripat Pipi Rai Rambut Sikil Tangan Untu Weteng Alis Manah Cangkem Dhadha Dhengkul Driji Sirah Geger Gulu Idep Ilat Irung Kuku Kuping Lambe Mripat Pipi Rai Rambut Suku Tangan Untu Weteng KRAMA KRAMA ALUS Imba Penggalih Tutuk Jaja Jengku Racikan Mustaka Pengkeran Jangga Ibing Lidhah Grana Kenaka Talingan Lathi Paningal. soca Pangarasan Pasuryan Rikma.Tuladha : 1. Adhi kula dipunpundhutaken budhe tas enggal 2. Dalemipun Pak Beni wonten Semarang 3. Mangga! Kula aturi dhahar rumiyin. KRAMA.

KRAMA.TEMBUNG NGOKO. nedha Bidhal Nyukani Medal Mlampah Mandhap Mantuk Numpak Ngadeg Ngangge Nginum Ngengken Nyepeng Nyambut Nyrengeni KRAMA KRAMA ALUS Siram Badhe Maringi Mangga Mriksani Kersa Kagungan Asta Damel Kersa Nyuwun Pundhut Kagem Ngendika Panjenengan Midhanget Nembe Gerah Tindak Pinarak Maos Dhahar Tindak. ngaturi Ngasta Ngampil Ndukani . jengkar Maringi. nyaosi Miyos Tindak Mandhap Kondur Nitih Jumeneng Ngagem Ngunjuk Ngutus. LAN KRAMA INGGIL TEMBUNG-TEMBUNG LIYANE NGOKO Adus Arep Aweh Ayo Deleng Doyan Duwe Gawa Gawe Gelem Jaluk Jupuk Kanggo Kandha Kowe Krungu Lagi Lara Lunga Lungguh Maca Mangan Mangkat Menehi Metu Mlaku Mudhun Mulih Nunggang Ngadeg Nganggo Ngombe Ngongkon Nyekel Nyilih Nyrengeni Adus Ajeng Nyukani Mangga Ningali Purun Gadhah Bekta Damel Purun Nedhi Pendhet Kangge Sanjang Sampeyan Mireng Saweg Sakit Kesah Lenggah Maca Madhang.

Budhe tuku gula ing pasar 4. Mbah Jaya lara wetenge 5. Syahril disrengeni ibune 2. Layang iki wenehna Bu Hajar . dhateng Tumbas Tilem Undang nyukani Ngampil Ndangu.Nyilih Takon Tangi Teka Tuku Turu Undang Weweh Nyambut Taken Tangi Dugi. Pak Hardi lunga kantor 3. nyuwun pirsa Wungu Rawuh Mundhut Sare Ngaturi peparing GLADHEN Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo basa krama alus ! 1.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->