07 MODUL bimbel Jawa

AKSARA JAWA

Aksara Jawa cacahe ana 20.

a ha f da p pa m ma
Tuladha : 1. Ana kana
2. 3. 4. 5. Nata bata Cara sapa Dhara sanga Nyata baya

n na t ta d dha g ga
= ankn
= ntbt = crsp = drsz = vtby

c ca s sa j ja b ba

r ra w wa y ya q tha

k ka l la v nya z nga

3. Sandhangan swara cacahe ana 5. Tuku jamu 2. Buku pitu Sangu watu Sepatu biru Adhiku ayu 2. 4. yaiku : Pepet ( e ) kanggo swara e Tuladha : 1. 5. Biji siji Sasi iki Kali mili Wingi sepi = bijisiji = ssiaiki = klimili = wizisepi 1. 4. Menawa lara Kena jala Rada sela Jaya teka = menwlr = kenjl = rfsel = jytek Wulu ( i ) kanggo swara i Tuladha : 1. 5.SANDHANGAN SWARA. 3. 3. Taling ( [ ) kanggo swara e Tuladha : Jare rene Tuku lele Bapake nyate Kasure dipepe Tela digawe tape = j[r[r[n = tuku[l[l = bp[kv[t = ksu[rfi[p[p = [tlfig[wt[p o ) kanggo swara o Taling tarung ([ Tuladha : Toko ijo Tholo sekilo Moto sasa Soto sapi = [to[koai[jo = [qo[loseki[lo = [mo[toss = [so[tospi . 4. Tini ngaji = tinizji 2. Suku ( u ) kanggo swara u = tukujmu = bukupitu = szuwtu = septubiru = adikuayu Tuladha : 1. Sega pera = segper 2. 5.

Adhiku tuku roti 4. bijiku[wolu . Coba tulisan Jawa ing ngisor iki gantinen nganggo aksara latin utawa suwalike sing latin diganti nganggo aksara Jawa ! 1. Hadi lunga ngaji 2.Aja dadi bodho = ajffi[bo[do Gladhen 1. Sapine digawe sate 3. sinaumcjwi 5.

3. Wignyan ( h ) gantine ha mati Tuladha : 1. 5. Ula welang abang 5. yaiku : 1. 3. 4. Tono lunga sekolah Aja bungah-bungah Bocah akeh Rina tuku bala pecah = [to[noluzse[kolh = ajbuzhbuzh = [bocha[kh = rintukublpech 2. Sawahku adhoh = swhkua[foh 2. Barang-barang saiki larang Aja seneng goroh Adhiku durung sekolah Lurung omahku dawa Gladhen 2 Ukara ing ngsior iki gantinen nganggo aksara Jawa ! 1. Bardi seneng cakar 4. Tuku gedhang selirang 2.SANDHANGAN PANYIGEG WANDA Sandhangan panyigeg wanda ana 3. 5. Bocah sekolah kudu sinau 2. Tuku dhuku saka pasar = tukudukuskps/ Melathi mekar siji = melqimek/siji Dinar melu dhokar = fin/[mlu[dok/ Bu susi gawe punar = bususig[wpun/ 3. Tuku uyah sacangkir . 3. Lunga bareng karo aku 3. 5. 4. Dadi bocah kudu sabar = ffi[bochkufusb/ 2. Cecek ( = ) gantine nga mati = tukuged=selir= = br=br=saikilr= = a/tfigwk}n_ = adikufuru=se[kolh = luru=[aomhkudw Tuladha : 1. 4. Layar ( / ) gantine ra mati Tuladha : 1.

4. Krungu pawarta anyar Praja mudha karana Prabu Brawijaya Perang bratayudha } = k)zupw/tav/ = p]jmudkirn = p]bub]wijy = per=b]tyud 2. Kucingku enem = kuci=kuaenem\ 2. 4. Kopyah putih 2. Pengkal ( . Kyai haji Ruhani Raja Ngayogyakarta Piringe tiba pyar Dyah Ayu Pitaloka = [kop-hputih = k-aiajiruani = rjz[yog-k/t = piri[ztibp-/ = f-hayupit[lok \ SANDHANGAN PANGKON ( Gunane kanggo mateni aksara kang dipangku Tuladha : 1. 4. 4. Hartadi gawa kreneng = a/tfigwk}n_ Aja seneng gremeng = ajsen_g}m_ Srengenge abang = s}[z[zab= Kretapati melu prang = k}tpti[mlup]= Lele goreng kremes = [l[l[go[r=k}mes\ 3. 5. Cakra ( ] ) → rangkep r Tuladha : 1. 4. 3. yaiku : 1. 3. k-ais_kelt\ k}t[nrusk\ wet_kuk]sskit\ mw[rzep-/ ajsen_jjn\ . 3. 5. 5.SANDHANGAN WYANJANA Sandhangan wyanjana ana 3. Kari seprapat Budi seneng tomat Gajah metu ing ratan Bubar sekolah aja dolan = krisep]pt\ = bufisen_[tomt\ = gjhmetuai=rtn\ = bub/se[kolhaj[foln\ ) Gladhen 3 Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo aksara Latin 1. 3. Guluku krasa lara = gulukuk]slr 2. 5.) → rangkep y 2. 2. 3. 5. Cakra keret ( ) → rangkep re Tuladha : 1. Tuadha : 1.

.

kejaba namung 3 kang manggon ana jejere aksara yaiku pasangan ha. Kegunakane : • Kanggo wong tuwa marang wong enom • Kanggo sepadha-padha/sababage • Yen lagi ngunandhika ( ngomong ing njero ati) . Manggone pasangan kabeh ana ing ngisore aksara. sa. Wujude pasangan yaiku : aH ha n N na c C ca rR ra k K ka f F da t T ta sS sa wW wa lL la pP pa dD dha jJ ja yY ya vV nya mM ma gG ga bB ba qQ tha zZ nga Tuladha : 1. 5. Basa Ngoko Lugu Wujude tembunge ngoko kabeh ora ana kramane babar pisan.PASANGAN Pasangan aksara jawa cacahe ana 20. Ibuku mundhut tahu Yen mangan aja grusa-grusu Adhiku numpak sepedha Kebak luber kocak-kacik = srijjnPis=[go[r= = aibukumunDutTau = [ynMznHjg(sg(su = adikunumPkSe[pdh = kebkLu[b/[kockKcik\ UNGGAH-UNGGUH BASA Unggah-ungguh basa Jawa ana 4. yaiku : a. 3. Gunane pasangan kanggo aksara kang kasigeg. 4. lan pa. Sari jajan pisang goreng 2.

Yen aku duwe dhuwit aku arep tuku bakso b. Le. nanging sing enom luwih duwur drajate • Priyayi pada priyayi Tuladha : 1. Pak. Roni tumbas ulam d. panambanga ake dadi aken Kegunakane : • Wong enom marang wong tuwa • Murid marang bapak/ibu guru • Andhahan marang pandhuwurane • Rewang marang bendharane/majikane . kowe sida lunga tuku buku ? 3. Basa Krama Alus Wujude tembunge karma kabeh. menawa ana ater-ater lan panambang melu dikramakake. Ater-ater di dadi dipun Panambang e dadi ipun. Basa Ngoko Alus Wujude tembunge ngoko kecampuran krama Kegunakane : • Wong tuwa marang wong enom. yen jenengan kondur aku bareng ya! 3. Bapak rawuhe jam pira ? c.Tuladha : 1. Kula nembe mawon madhang 3. kana dhahar disik ! 4. aja dolan adoh-adoh! 2. Din. Badhe kesah pundi ? 2. Dhi. Basa krama lugu Wujude tembunge krama kabeh Kegunakane : • Kanca padha kanca kang durung rumaket • Yen lagi guneman karo wong kang lagi dikenal Tuladha : 1. Apa jenengan mau sida tindhak kantor ? 2.

Mangga! Kula aturi dhahar rumiyin.Tuladha : 1. rema Ampeyan Asta Waja padharan . LAN KRAMA INGGIL (PERANGANE AWAK) NGOKO Alis Ati Cangkem Dhadha Dhengkul Driji Sirah Geger Gulu Idep Ilat Irung Kuku Kuping Lambe Mripat Pipi Rai Rambut Sikil Tangan Untu Weteng Alis Manah Cangkem Dhadha Dhengkul Driji Sirah Geger Gulu Idep Ilat Irung Kuku Kuping Lambe Mripat Pipi Rai Rambut Suku Tangan Untu Weteng KRAMA KRAMA ALUS Imba Penggalih Tutuk Jaja Jengku Racikan Mustaka Pengkeran Jangga Ibing Lidhah Grana Kenaka Talingan Lathi Paningal. KRAMA. TEMBUNG NGOKO. Bu Sinta ngaturaken layang dhateng Pak Lurah 4. Adhi kula dipunpundhutaken budhe tas enggal 2. soca Pangarasan Pasuryan Rikma. Dalemipun Pak Beni wonten Semarang 3.

jengkar Maringi. nedha Bidhal Nyukani Medal Mlampah Mandhap Mantuk Numpak Ngadeg Ngangge Nginum Ngengken Nyepeng Nyambut Nyrengeni KRAMA KRAMA ALUS Siram Badhe Maringi Mangga Mriksani Kersa Kagungan Asta Damel Kersa Nyuwun Pundhut Kagem Ngendika Panjenengan Midhanget Nembe Gerah Tindak Pinarak Maos Dhahar Tindak.TEMBUNG NGOKO. nyaosi Miyos Tindak Mandhap Kondur Nitih Jumeneng Ngagem Ngunjuk Ngutus. LAN KRAMA INGGIL TEMBUNG-TEMBUNG LIYANE NGOKO Adus Arep Aweh Ayo Deleng Doyan Duwe Gawa Gawe Gelem Jaluk Jupuk Kanggo Kandha Kowe Krungu Lagi Lara Lunga Lungguh Maca Mangan Mangkat Menehi Metu Mlaku Mudhun Mulih Nunggang Ngadeg Nganggo Ngombe Ngongkon Nyekel Nyilih Nyrengeni Adus Ajeng Nyukani Mangga Ningali Purun Gadhah Bekta Damel Purun Nedhi Pendhet Kangge Sanjang Sampeyan Mireng Saweg Sakit Kesah Lenggah Maca Madhang. ngaturi Ngasta Ngampil Ndukani . KRAMA.

Budhe tuku gula ing pasar 4. Mbah Jaya lara wetenge 5. dhateng Tumbas Tilem Undang nyukani Ngampil Ndangu. Pak Hardi lunga kantor 3. Layang iki wenehna Bu Hajar . Syahril disrengeni ibune 2.Nyilih Takon Tangi Teka Tuku Turu Undang Weweh Nyambut Taken Tangi Dugi. nyuwun pirsa Wungu Rawuh Mundhut Sare Ngaturi peparing GLADHEN Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo basa krama alus ! 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful