AKSARA JAWA

Aksara Jawa cacahe ana 20.

a ha f da p pa m ma
Tuladha : 1. Ana kana
2. 3. 4. 5. Nata bata Cara sapa Dhara sanga Nyata baya

n na t ta d dha g ga
= ankn
= ntbt = crsp = drsz = vtby

c ca s sa j ja b ba

r ra w wa y ya q tha

k ka l la v nya z nga

4. yaiku : Pepet ( e ) kanggo swara e Tuladha : 1. 4. 3.SANDHANGAN SWARA. Menawa lara Kena jala Rada sela Jaya teka = menwlr = kenjl = rfsel = jytek Wulu ( i ) kanggo swara i Tuladha : 1. Tini ngaji = tinizji 2. Tuku jamu 2. 5. Taling ( [ ) kanggo swara e Tuladha : Jare rene Tuku lele Bapake nyate Kasure dipepe Tela digawe tape = j[r[r[n = tuku[l[l = bp[kv[t = ksu[rfi[p[p = [tlfig[wt[p o ) kanggo swara o Taling tarung ([ Tuladha : Toko ijo Tholo sekilo Moto sasa Soto sapi = [to[koai[jo = [qo[loseki[lo = [mo[toss = [so[tospi . Buku pitu Sangu watu Sepatu biru Adhiku ayu 2. Suku ( u ) kanggo swara u = tukujmu = bukupitu = szuwtu = septubiru = adikuayu Tuladha : 1. 3. 5. Biji siji Sasi iki Kali mili Wingi sepi = bijisiji = ssiaiki = klimili = wizisepi 1. 3. 4. 5. Sandhangan swara cacahe ana 5. Sega pera = segper 2.

Adhiku tuku roti 4. Hadi lunga ngaji 2. Sapine digawe sate 3. bijiku[wolu . Coba tulisan Jawa ing ngisor iki gantinen nganggo aksara latin utawa suwalike sing latin diganti nganggo aksara Jawa ! 1. sinaumcjwi 5.Aja dadi bodho = ajffi[bo[do Gladhen 1.

Bardi seneng cakar 4. Bocah sekolah kudu sinau 2. 4. Dadi bocah kudu sabar = ffi[bochkufusb/ 2. Tono lunga sekolah Aja bungah-bungah Bocah akeh Rina tuku bala pecah = [to[noluzse[kolh = ajbuzhbuzh = [bocha[kh = rintukublpech 2. 3. 3. 3. Cecek ( = ) gantine nga mati = tukuged=selir= = br=br=saikilr= = a/tfigwk}n_ = adikufuru=se[kolh = luru=[aomhkudw Tuladha : 1. yaiku : 1. 5. Wignyan ( h ) gantine ha mati Tuladha : 1. 4. Ula welang abang 5. Lunga bareng karo aku 3. Tuku dhuku saka pasar = tukudukuskps/ Melathi mekar siji = melqimek/siji Dinar melu dhokar = fin/[mlu[dok/ Bu susi gawe punar = bususig[wpun/ 3. Tuku uyah sacangkir . Barang-barang saiki larang Aja seneng goroh Adhiku durung sekolah Lurung omahku dawa Gladhen 2 Ukara ing ngsior iki gantinen nganggo aksara Jawa ! 1. Tuku gedhang selirang 2. 4.SANDHANGAN PANYIGEG WANDA Sandhangan panyigeg wanda ana 3. Layar ( / ) gantine ra mati Tuladha : 1. 5. 5. Sawahku adhoh = swhkua[foh 2.

Kyai haji Ruhani Raja Ngayogyakarta Piringe tiba pyar Dyah Ayu Pitaloka = [kop-hputih = k-aiajiruani = rjz[yog-k/t = piri[ztibp-/ = f-hayupit[lok \ SANDHANGAN PANGKON ( Gunane kanggo mateni aksara kang dipangku Tuladha : 1. Pengkal ( . yaiku : 1. 3. Tuadha : 1. 4. Guluku krasa lara = gulukuk]slr 2. 3. Hartadi gawa kreneng = a/tfigwk}n_ Aja seneng gremeng = ajsen_g}m_ Srengenge abang = s}[z[zab= Kretapati melu prang = k}tpti[mlup]= Lele goreng kremes = [l[l[go[r=k}mes\ 3. Cakra ( ] ) → rangkep r Tuladha : 1. Kucingku enem = kuci=kuaenem\ 2. 4. Kopyah putih 2. 3. 3. 4. 4. 4.) → rangkep y 2. Krungu pawarta anyar Praja mudha karana Prabu Brawijaya Perang bratayudha } = k)zupw/tav/ = p]jmudkirn = p]bub]wijy = per=b]tyud 2.SANDHANGAN WYANJANA Sandhangan wyanjana ana 3. 5. Cakra keret ( ) → rangkep re Tuladha : 1. 3. Kari seprapat Budi seneng tomat Gajah metu ing ratan Bubar sekolah aja dolan = krisep]pt\ = bufisen_[tomt\ = gjhmetuai=rtn\ = bub/se[kolhaj[foln\ ) Gladhen 3 Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo aksara Latin 1. 2. 5. 5. 5. k-ais_kelt\ k}t[nrusk\ wet_kuk]sskit\ mw[rzep-/ ajsen_jjn\ . 5.

.

Ibuku mundhut tahu Yen mangan aja grusa-grusu Adhiku numpak sepedha Kebak luber kocak-kacik = srijjnPis=[go[r= = aibukumunDutTau = [ynMznHjg(sg(su = adikunumPkSe[pdh = kebkLu[b/[kockKcik\ UNGGAH-UNGGUH BASA Unggah-ungguh basa Jawa ana 4.PASANGAN Pasangan aksara jawa cacahe ana 20. 5. kejaba namung 3 kang manggon ana jejere aksara yaiku pasangan ha. Sari jajan pisang goreng 2. Gunane pasangan kanggo aksara kang kasigeg. Kegunakane : • Kanggo wong tuwa marang wong enom • Kanggo sepadha-padha/sababage • Yen lagi ngunandhika ( ngomong ing njero ati) . 4. yaiku : a. 3. Manggone pasangan kabeh ana ing ngisore aksara. Wujude pasangan yaiku : aH ha n N na c C ca rR ra k K ka f F da t T ta sS sa wW wa lL la pP pa dD dha jJ ja yY ya vV nya mM ma gG ga bB ba qQ tha zZ nga Tuladha : 1. sa. lan pa. Basa Ngoko Lugu Wujude tembunge ngoko kabeh ora ana kramane babar pisan.

panambanga ake dadi aken Kegunakane : • Wong enom marang wong tuwa • Murid marang bapak/ibu guru • Andhahan marang pandhuwurane • Rewang marang bendharane/majikane . Ater-ater di dadi dipun Panambang e dadi ipun. Pak. yen jenengan kondur aku bareng ya! 3.Tuladha : 1. aja dolan adoh-adoh! 2. Dhi. Roni tumbas ulam d. Badhe kesah pundi ? 2. Basa Krama Alus Wujude tembunge karma kabeh. kowe sida lunga tuku buku ? 3. Basa krama lugu Wujude tembunge krama kabeh Kegunakane : • Kanca padha kanca kang durung rumaket • Yen lagi guneman karo wong kang lagi dikenal Tuladha : 1. Apa jenengan mau sida tindhak kantor ? 2. Le. Din. nanging sing enom luwih duwur drajate • Priyayi pada priyayi Tuladha : 1. Yen aku duwe dhuwit aku arep tuku bakso b. kana dhahar disik ! 4. Bapak rawuhe jam pira ? c. Basa Ngoko Alus Wujude tembunge ngoko kecampuran krama Kegunakane : • Wong tuwa marang wong enom. menawa ana ater-ater lan panambang melu dikramakake. Kula nembe mawon madhang 3.

Bu Sinta ngaturaken layang dhateng Pak Lurah 4. Dalemipun Pak Beni wonten Semarang 3. KRAMA. Mangga! Kula aturi dhahar rumiyin. TEMBUNG NGOKO. soca Pangarasan Pasuryan Rikma. rema Ampeyan Asta Waja padharan . Adhi kula dipunpundhutaken budhe tas enggal 2. LAN KRAMA INGGIL (PERANGANE AWAK) NGOKO Alis Ati Cangkem Dhadha Dhengkul Driji Sirah Geger Gulu Idep Ilat Irung Kuku Kuping Lambe Mripat Pipi Rai Rambut Sikil Tangan Untu Weteng Alis Manah Cangkem Dhadha Dhengkul Driji Sirah Geger Gulu Idep Ilat Irung Kuku Kuping Lambe Mripat Pipi Rai Rambut Suku Tangan Untu Weteng KRAMA KRAMA ALUS Imba Penggalih Tutuk Jaja Jengku Racikan Mustaka Pengkeran Jangga Ibing Lidhah Grana Kenaka Talingan Lathi Paningal.Tuladha : 1.

KRAMA.TEMBUNG NGOKO. ngaturi Ngasta Ngampil Ndukani . nyaosi Miyos Tindak Mandhap Kondur Nitih Jumeneng Ngagem Ngunjuk Ngutus. LAN KRAMA INGGIL TEMBUNG-TEMBUNG LIYANE NGOKO Adus Arep Aweh Ayo Deleng Doyan Duwe Gawa Gawe Gelem Jaluk Jupuk Kanggo Kandha Kowe Krungu Lagi Lara Lunga Lungguh Maca Mangan Mangkat Menehi Metu Mlaku Mudhun Mulih Nunggang Ngadeg Nganggo Ngombe Ngongkon Nyekel Nyilih Nyrengeni Adus Ajeng Nyukani Mangga Ningali Purun Gadhah Bekta Damel Purun Nedhi Pendhet Kangge Sanjang Sampeyan Mireng Saweg Sakit Kesah Lenggah Maca Madhang. nedha Bidhal Nyukani Medal Mlampah Mandhap Mantuk Numpak Ngadeg Ngangge Nginum Ngengken Nyepeng Nyambut Nyrengeni KRAMA KRAMA ALUS Siram Badhe Maringi Mangga Mriksani Kersa Kagungan Asta Damel Kersa Nyuwun Pundhut Kagem Ngendika Panjenengan Midhanget Nembe Gerah Tindak Pinarak Maos Dhahar Tindak. jengkar Maringi.

Layang iki wenehna Bu Hajar . Budhe tuku gula ing pasar 4.Nyilih Takon Tangi Teka Tuku Turu Undang Weweh Nyambut Taken Tangi Dugi. Syahril disrengeni ibune 2. dhateng Tumbas Tilem Undang nyukani Ngampil Ndangu. Pak Hardi lunga kantor 3. Mbah Jaya lara wetenge 5. nyuwun pirsa Wungu Rawuh Mundhut Sare Ngaturi peparing GLADHEN Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo basa krama alus ! 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful