P. 1
07 MODUL bimbel Jawa

07 MODUL bimbel Jawa

|Views: 590|Likes:
Dipublikasikan oleh Handoko Poenya'e Riya

More info:

Published by: Handoko Poenya'e Riya on Feb 14, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2011

pdf

text

original

AKSARA JAWA

Aksara Jawa cacahe ana 20.

a ha f da p pa m ma
Tuladha : 1. Ana kana
2. 3. 4. 5. Nata bata Cara sapa Dhara sanga Nyata baya

n na t ta d dha g ga
= ankn
= ntbt = crsp = drsz = vtby

c ca s sa j ja b ba

r ra w wa y ya q tha

k ka l la v nya z nga

Tini ngaji = tinizji 2.SANDHANGAN SWARA. 4. Tuku jamu 2. Menawa lara Kena jala Rada sela Jaya teka = menwlr = kenjl = rfsel = jytek Wulu ( i ) kanggo swara i Tuladha : 1. Buku pitu Sangu watu Sepatu biru Adhiku ayu 2. Sega pera = segper 2. 5. 5. 5. 3. 4. Biji siji Sasi iki Kali mili Wingi sepi = bijisiji = ssiaiki = klimili = wizisepi 1. yaiku : Pepet ( e ) kanggo swara e Tuladha : 1. Suku ( u ) kanggo swara u = tukujmu = bukupitu = szuwtu = septubiru = adikuayu Tuladha : 1. Taling ( [ ) kanggo swara e Tuladha : Jare rene Tuku lele Bapake nyate Kasure dipepe Tela digawe tape = j[r[r[n = tuku[l[l = bp[kv[t = ksu[rfi[p[p = [tlfig[wt[p o ) kanggo swara o Taling tarung ([ Tuladha : Toko ijo Tholo sekilo Moto sasa Soto sapi = [to[koai[jo = [qo[loseki[lo = [mo[toss = [so[tospi . 4. 3. 3. Sandhangan swara cacahe ana 5.

Aja dadi bodho = ajffi[bo[do Gladhen 1. sinaumcjwi 5. Coba tulisan Jawa ing ngisor iki gantinen nganggo aksara latin utawa suwalike sing latin diganti nganggo aksara Jawa ! 1. bijiku[wolu . Sapine digawe sate 3. Hadi lunga ngaji 2. Adhiku tuku roti 4.

Ula welang abang 5. Dadi bocah kudu sabar = ffi[bochkufusb/ 2. 3. 3. 5. Wignyan ( h ) gantine ha mati Tuladha : 1. Bocah sekolah kudu sinau 2. 4. yaiku : 1. Layar ( / ) gantine ra mati Tuladha : 1. Barang-barang saiki larang Aja seneng goroh Adhiku durung sekolah Lurung omahku dawa Gladhen 2 Ukara ing ngsior iki gantinen nganggo aksara Jawa ! 1. Tuku dhuku saka pasar = tukudukuskps/ Melathi mekar siji = melqimek/siji Dinar melu dhokar = fin/[mlu[dok/ Bu susi gawe punar = bususig[wpun/ 3. 3. Lunga bareng karo aku 3. 5. 4. Tuku uyah sacangkir . Sawahku adhoh = swhkua[foh 2. Tono lunga sekolah Aja bungah-bungah Bocah akeh Rina tuku bala pecah = [to[noluzse[kolh = ajbuzhbuzh = [bocha[kh = rintukublpech 2. 4. Cecek ( = ) gantine nga mati = tukuged=selir= = br=br=saikilr= = a/tfigwk}n_ = adikufuru=se[kolh = luru=[aomhkudw Tuladha : 1.SANDHANGAN PANYIGEG WANDA Sandhangan panyigeg wanda ana 3. 5. Tuku gedhang selirang 2. Bardi seneng cakar 4.

5. 2. yaiku : 1. Kucingku enem = kuci=kuaenem\ 2. k-ais_kelt\ k}t[nrusk\ wet_kuk]sskit\ mw[rzep-/ ajsen_jjn\ .) → rangkep y 2.SANDHANGAN WYANJANA Sandhangan wyanjana ana 3. Guluku krasa lara = gulukuk]slr 2. 4. 3. Cakra keret ( ) → rangkep re Tuladha : 1. Hartadi gawa kreneng = a/tfigwk}n_ Aja seneng gremeng = ajsen_g}m_ Srengenge abang = s}[z[zab= Kretapati melu prang = k}tpti[mlup]= Lele goreng kremes = [l[l[go[r=k}mes\ 3. 5. Kopyah putih 2. 4. 3. Cakra ( ] ) → rangkep r Tuladha : 1. Kari seprapat Budi seneng tomat Gajah metu ing ratan Bubar sekolah aja dolan = krisep]pt\ = bufisen_[tomt\ = gjhmetuai=rtn\ = bub/se[kolhaj[foln\ ) Gladhen 3 Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo aksara Latin 1. Krungu pawarta anyar Praja mudha karana Prabu Brawijaya Perang bratayudha } = k)zupw/tav/ = p]jmudkirn = p]bub]wijy = per=b]tyud 2. 3. 4. 3. 4. 5. Tuadha : 1. 5. 3. 4. 5. Kyai haji Ruhani Raja Ngayogyakarta Piringe tiba pyar Dyah Ayu Pitaloka = [kop-hputih = k-aiajiruani = rjz[yog-k/t = piri[ztibp-/ = f-hayupit[lok \ SANDHANGAN PANGKON ( Gunane kanggo mateni aksara kang dipangku Tuladha : 1. Pengkal ( .

.

4. 3. sa. lan pa.PASANGAN Pasangan aksara jawa cacahe ana 20. Sari jajan pisang goreng 2. 5. Ibuku mundhut tahu Yen mangan aja grusa-grusu Adhiku numpak sepedha Kebak luber kocak-kacik = srijjnPis=[go[r= = aibukumunDutTau = [ynMznHjg(sg(su = adikunumPkSe[pdh = kebkLu[b/[kockKcik\ UNGGAH-UNGGUH BASA Unggah-ungguh basa Jawa ana 4. kejaba namung 3 kang manggon ana jejere aksara yaiku pasangan ha. Manggone pasangan kabeh ana ing ngisore aksara. Gunane pasangan kanggo aksara kang kasigeg. Basa Ngoko Lugu Wujude tembunge ngoko kabeh ora ana kramane babar pisan. Kegunakane : • Kanggo wong tuwa marang wong enom • Kanggo sepadha-padha/sababage • Yen lagi ngunandhika ( ngomong ing njero ati) . yaiku : a. Wujude pasangan yaiku : aH ha n N na c C ca rR ra k K ka f F da t T ta sS sa wW wa lL la pP pa dD dha jJ ja yY ya vV nya mM ma gG ga bB ba qQ tha zZ nga Tuladha : 1.

kowe sida lunga tuku buku ? 3. panambanga ake dadi aken Kegunakane : • Wong enom marang wong tuwa • Murid marang bapak/ibu guru • Andhahan marang pandhuwurane • Rewang marang bendharane/majikane . Ater-ater di dadi dipun Panambang e dadi ipun. yen jenengan kondur aku bareng ya! 3. Basa Krama Alus Wujude tembunge karma kabeh. nanging sing enom luwih duwur drajate • Priyayi pada priyayi Tuladha : 1. Basa Ngoko Alus Wujude tembunge ngoko kecampuran krama Kegunakane : • Wong tuwa marang wong enom. Badhe kesah pundi ? 2. Dhi. Le. Pak. Basa krama lugu Wujude tembunge krama kabeh Kegunakane : • Kanca padha kanca kang durung rumaket • Yen lagi guneman karo wong kang lagi dikenal Tuladha : 1. aja dolan adoh-adoh! 2. menawa ana ater-ater lan panambang melu dikramakake.Tuladha : 1. Din. kana dhahar disik ! 4. Bapak rawuhe jam pira ? c. Kula nembe mawon madhang 3. Yen aku duwe dhuwit aku arep tuku bakso b. Apa jenengan mau sida tindhak kantor ? 2. Roni tumbas ulam d.

KRAMA. Mangga! Kula aturi dhahar rumiyin. TEMBUNG NGOKO. LAN KRAMA INGGIL (PERANGANE AWAK) NGOKO Alis Ati Cangkem Dhadha Dhengkul Driji Sirah Geger Gulu Idep Ilat Irung Kuku Kuping Lambe Mripat Pipi Rai Rambut Sikil Tangan Untu Weteng Alis Manah Cangkem Dhadha Dhengkul Driji Sirah Geger Gulu Idep Ilat Irung Kuku Kuping Lambe Mripat Pipi Rai Rambut Suku Tangan Untu Weteng KRAMA KRAMA ALUS Imba Penggalih Tutuk Jaja Jengku Racikan Mustaka Pengkeran Jangga Ibing Lidhah Grana Kenaka Talingan Lathi Paningal.Tuladha : 1. Dalemipun Pak Beni wonten Semarang 3. Bu Sinta ngaturaken layang dhateng Pak Lurah 4. rema Ampeyan Asta Waja padharan . Adhi kula dipunpundhutaken budhe tas enggal 2. soca Pangarasan Pasuryan Rikma.

ngaturi Ngasta Ngampil Ndukani . nedha Bidhal Nyukani Medal Mlampah Mandhap Mantuk Numpak Ngadeg Ngangge Nginum Ngengken Nyepeng Nyambut Nyrengeni KRAMA KRAMA ALUS Siram Badhe Maringi Mangga Mriksani Kersa Kagungan Asta Damel Kersa Nyuwun Pundhut Kagem Ngendika Panjenengan Midhanget Nembe Gerah Tindak Pinarak Maos Dhahar Tindak.TEMBUNG NGOKO. nyaosi Miyos Tindak Mandhap Kondur Nitih Jumeneng Ngagem Ngunjuk Ngutus. KRAMA. jengkar Maringi. LAN KRAMA INGGIL TEMBUNG-TEMBUNG LIYANE NGOKO Adus Arep Aweh Ayo Deleng Doyan Duwe Gawa Gawe Gelem Jaluk Jupuk Kanggo Kandha Kowe Krungu Lagi Lara Lunga Lungguh Maca Mangan Mangkat Menehi Metu Mlaku Mudhun Mulih Nunggang Ngadeg Nganggo Ngombe Ngongkon Nyekel Nyilih Nyrengeni Adus Ajeng Nyukani Mangga Ningali Purun Gadhah Bekta Damel Purun Nedhi Pendhet Kangge Sanjang Sampeyan Mireng Saweg Sakit Kesah Lenggah Maca Madhang.

dhateng Tumbas Tilem Undang nyukani Ngampil Ndangu. Mbah Jaya lara wetenge 5. Layang iki wenehna Bu Hajar . Pak Hardi lunga kantor 3. nyuwun pirsa Wungu Rawuh Mundhut Sare Ngaturi peparing GLADHEN Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo basa krama alus ! 1.Nyilih Takon Tangi Teka Tuku Turu Undang Weweh Nyambut Taken Tangi Dugi. Syahril disrengeni ibune 2. Budhe tuku gula ing pasar 4.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->