AKSARA JAWA

Aksara Jawa cacahe ana 20.

a ha f da p pa m ma
Tuladha : 1. Ana kana
2. 3. 4. 5. Nata bata Cara sapa Dhara sanga Nyata baya

n na t ta d dha g ga
= ankn
= ntbt = crsp = drsz = vtby

c ca s sa j ja b ba

r ra w wa y ya q tha

k ka l la v nya z nga

4. Sandhangan swara cacahe ana 5. 4. 4. Sega pera = segper 2. Menawa lara Kena jala Rada sela Jaya teka = menwlr = kenjl = rfsel = jytek Wulu ( i ) kanggo swara i Tuladha : 1. 3. Biji siji Sasi iki Kali mili Wingi sepi = bijisiji = ssiaiki = klimili = wizisepi 1. 5. Buku pitu Sangu watu Sepatu biru Adhiku ayu 2. 3.SANDHANGAN SWARA. 5. Tuku jamu 2. Tini ngaji = tinizji 2. yaiku : Pepet ( e ) kanggo swara e Tuladha : 1. 5. Taling ( [ ) kanggo swara e Tuladha : Jare rene Tuku lele Bapake nyate Kasure dipepe Tela digawe tape = j[r[r[n = tuku[l[l = bp[kv[t = ksu[rfi[p[p = [tlfig[wt[p o ) kanggo swara o Taling tarung ([ Tuladha : Toko ijo Tholo sekilo Moto sasa Soto sapi = [to[koai[jo = [qo[loseki[lo = [mo[toss = [so[tospi . 3. Suku ( u ) kanggo swara u = tukujmu = bukupitu = szuwtu = septubiru = adikuayu Tuladha : 1.

Sapine digawe sate 3. Coba tulisan Jawa ing ngisor iki gantinen nganggo aksara latin utawa suwalike sing latin diganti nganggo aksara Jawa ! 1. bijiku[wolu . Hadi lunga ngaji 2. Adhiku tuku roti 4.Aja dadi bodho = ajffi[bo[do Gladhen 1. sinaumcjwi 5.

Tono lunga sekolah Aja bungah-bungah Bocah akeh Rina tuku bala pecah = [to[noluzse[kolh = ajbuzhbuzh = [bocha[kh = rintukublpech 2. 3. Sawahku adhoh = swhkua[foh 2.SANDHANGAN PANYIGEG WANDA Sandhangan panyigeg wanda ana 3. 4. 5. 4. Tuku uyah sacangkir . 3. Lunga bareng karo aku 3. Dadi bocah kudu sabar = ffi[bochkufusb/ 2. 3. 4. Tuku dhuku saka pasar = tukudukuskps/ Melathi mekar siji = melqimek/siji Dinar melu dhokar = fin/[mlu[dok/ Bu susi gawe punar = bususig[wpun/ 3. Wignyan ( h ) gantine ha mati Tuladha : 1. Tuku gedhang selirang 2. yaiku : 1. 5. Barang-barang saiki larang Aja seneng goroh Adhiku durung sekolah Lurung omahku dawa Gladhen 2 Ukara ing ngsior iki gantinen nganggo aksara Jawa ! 1. 5. Ula welang abang 5. Bardi seneng cakar 4. Layar ( / ) gantine ra mati Tuladha : 1. Bocah sekolah kudu sinau 2. Cecek ( = ) gantine nga mati = tukuged=selir= = br=br=saikilr= = a/tfigwk}n_ = adikufuru=se[kolh = luru=[aomhkudw Tuladha : 1.

) → rangkep y 2. Hartadi gawa kreneng = a/tfigwk}n_ Aja seneng gremeng = ajsen_g}m_ Srengenge abang = s}[z[zab= Kretapati melu prang = k}tpti[mlup]= Lele goreng kremes = [l[l[go[r=k}mes\ 3. Tuadha : 1. 3. 4. 5. Kyai haji Ruhani Raja Ngayogyakarta Piringe tiba pyar Dyah Ayu Pitaloka = [kop-hputih = k-aiajiruani = rjz[yog-k/t = piri[ztibp-/ = f-hayupit[lok \ SANDHANGAN PANGKON ( Gunane kanggo mateni aksara kang dipangku Tuladha : 1. 3.SANDHANGAN WYANJANA Sandhangan wyanjana ana 3. 3. 4. 4. Cakra ( ] ) → rangkep r Tuladha : 1. 3. 4. 5. 5. Cakra keret ( ) → rangkep re Tuladha : 1. 5. yaiku : 1. Kopyah putih 2. 5. Guluku krasa lara = gulukuk]slr 2. 4. Kucingku enem = kuci=kuaenem\ 2. Pengkal ( . 3. Krungu pawarta anyar Praja mudha karana Prabu Brawijaya Perang bratayudha } = k)zupw/tav/ = p]jmudkirn = p]bub]wijy = per=b]tyud 2. 2. k-ais_kelt\ k}t[nrusk\ wet_kuk]sskit\ mw[rzep-/ ajsen_jjn\ . Kari seprapat Budi seneng tomat Gajah metu ing ratan Bubar sekolah aja dolan = krisep]pt\ = bufisen_[tomt\ = gjhmetuai=rtn\ = bub/se[kolhaj[foln\ ) Gladhen 3 Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo aksara Latin 1.

.

yaiku : a. Wujude pasangan yaiku : aH ha n N na c C ca rR ra k K ka f F da t T ta sS sa wW wa lL la pP pa dD dha jJ ja yY ya vV nya mM ma gG ga bB ba qQ tha zZ nga Tuladha : 1. 5. Ibuku mundhut tahu Yen mangan aja grusa-grusu Adhiku numpak sepedha Kebak luber kocak-kacik = srijjnPis=[go[r= = aibukumunDutTau = [ynMznHjg(sg(su = adikunumPkSe[pdh = kebkLu[b/[kockKcik\ UNGGAH-UNGGUH BASA Unggah-ungguh basa Jawa ana 4. Gunane pasangan kanggo aksara kang kasigeg. 3. lan pa. Manggone pasangan kabeh ana ing ngisore aksara. Kegunakane : • Kanggo wong tuwa marang wong enom • Kanggo sepadha-padha/sababage • Yen lagi ngunandhika ( ngomong ing njero ati) . Basa Ngoko Lugu Wujude tembunge ngoko kabeh ora ana kramane babar pisan. Sari jajan pisang goreng 2. kejaba namung 3 kang manggon ana jejere aksara yaiku pasangan ha. sa.PASANGAN Pasangan aksara jawa cacahe ana 20. 4.

Basa krama lugu Wujude tembunge krama kabeh Kegunakane : • Kanca padha kanca kang durung rumaket • Yen lagi guneman karo wong kang lagi dikenal Tuladha : 1. Ater-ater di dadi dipun Panambang e dadi ipun. Basa Krama Alus Wujude tembunge karma kabeh. yen jenengan kondur aku bareng ya! 3. Din. Kula nembe mawon madhang 3. menawa ana ater-ater lan panambang melu dikramakake.Tuladha : 1. Pak. nanging sing enom luwih duwur drajate • Priyayi pada priyayi Tuladha : 1. Dhi. panambanga ake dadi aken Kegunakane : • Wong enom marang wong tuwa • Murid marang bapak/ibu guru • Andhahan marang pandhuwurane • Rewang marang bendharane/majikane . kowe sida lunga tuku buku ? 3. Le. Yen aku duwe dhuwit aku arep tuku bakso b. kana dhahar disik ! 4. aja dolan adoh-adoh! 2. Badhe kesah pundi ? 2. Roni tumbas ulam d. Bapak rawuhe jam pira ? c. Apa jenengan mau sida tindhak kantor ? 2. Basa Ngoko Alus Wujude tembunge ngoko kecampuran krama Kegunakane : • Wong tuwa marang wong enom.

rema Ampeyan Asta Waja padharan . soca Pangarasan Pasuryan Rikma.Tuladha : 1. TEMBUNG NGOKO. Bu Sinta ngaturaken layang dhateng Pak Lurah 4. KRAMA. Adhi kula dipunpundhutaken budhe tas enggal 2. LAN KRAMA INGGIL (PERANGANE AWAK) NGOKO Alis Ati Cangkem Dhadha Dhengkul Driji Sirah Geger Gulu Idep Ilat Irung Kuku Kuping Lambe Mripat Pipi Rai Rambut Sikil Tangan Untu Weteng Alis Manah Cangkem Dhadha Dhengkul Driji Sirah Geger Gulu Idep Ilat Irung Kuku Kuping Lambe Mripat Pipi Rai Rambut Suku Tangan Untu Weteng KRAMA KRAMA ALUS Imba Penggalih Tutuk Jaja Jengku Racikan Mustaka Pengkeran Jangga Ibing Lidhah Grana Kenaka Talingan Lathi Paningal. Mangga! Kula aturi dhahar rumiyin. Dalemipun Pak Beni wonten Semarang 3.

ngaturi Ngasta Ngampil Ndukani . jengkar Maringi. nedha Bidhal Nyukani Medal Mlampah Mandhap Mantuk Numpak Ngadeg Ngangge Nginum Ngengken Nyepeng Nyambut Nyrengeni KRAMA KRAMA ALUS Siram Badhe Maringi Mangga Mriksani Kersa Kagungan Asta Damel Kersa Nyuwun Pundhut Kagem Ngendika Panjenengan Midhanget Nembe Gerah Tindak Pinarak Maos Dhahar Tindak. nyaosi Miyos Tindak Mandhap Kondur Nitih Jumeneng Ngagem Ngunjuk Ngutus.TEMBUNG NGOKO. KRAMA. LAN KRAMA INGGIL TEMBUNG-TEMBUNG LIYANE NGOKO Adus Arep Aweh Ayo Deleng Doyan Duwe Gawa Gawe Gelem Jaluk Jupuk Kanggo Kandha Kowe Krungu Lagi Lara Lunga Lungguh Maca Mangan Mangkat Menehi Metu Mlaku Mudhun Mulih Nunggang Ngadeg Nganggo Ngombe Ngongkon Nyekel Nyilih Nyrengeni Adus Ajeng Nyukani Mangga Ningali Purun Gadhah Bekta Damel Purun Nedhi Pendhet Kangge Sanjang Sampeyan Mireng Saweg Sakit Kesah Lenggah Maca Madhang.

Mbah Jaya lara wetenge 5. dhateng Tumbas Tilem Undang nyukani Ngampil Ndangu. Layang iki wenehna Bu Hajar . nyuwun pirsa Wungu Rawuh Mundhut Sare Ngaturi peparing GLADHEN Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo basa krama alus ! 1. Syahril disrengeni ibune 2. Pak Hardi lunga kantor 3.Nyilih Takon Tangi Teka Tuku Turu Undang Weweh Nyambut Taken Tangi Dugi. Budhe tuku gula ing pasar 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful