PENTINGNYA PEMAHAMAN SILA-SILA PANCASILA BERSIFAT KESATUAN ORGANIS BAGI CALON GURU PKn

A.Pendahuluan 1.Latar Belakang Masalah 2.Rumusan masalah : Mengapa pemahaman sila-sila pancasila bersifat kesatuan organis penting bagi calon guru PKn B.Sila-Sila Pancasila Bersifat Kesatuan Organis 1.Pengertian Sistem dan Sistem Filsafat 2.Konsep Sila-Sila Pancasila Sebagai Sistem Filsafat 3,Konsep Sila-Sila Pancasila Bersifat Kesatuan Organis 4.Tujuan Pemahaman Sila-Sila Pancasila Bersifat Kesatuan Organis Bagi Calon Guru PKn 5.Konsekwensi Pemahaman Sila-Sila Pancasila Bersifat Kesatuan Organis Bagi Calon Guru PKn C.Calon Guru PKn 1.Kompetensi Guru PKn 2.Selintas Kurikulum PKn di SMA dan sederajatnya 3.Tujuan PKn D.Pentingnya Pemahaman Sila-Sila Pancasila Bersifat Kesatuan Organis Bagi Calon Guru PKn

E.Kesimpulan Calon Guru PKn penting memahami sila-sila pancasila bersifat kesatuan organis sebagai tuntutan materi PKn di SMA, dan sekaligus menanamkan nilai-nalai yang terkandung dalam sila-sila pancasila, karena dari kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh,tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari yang lain, karena masing-masing mempunyai hubungan yang erat.

Mengetahui. Dosen Pengampu

Drs. Achmad Mutali¶in M