Nama : Kelas

:

Tarikh :

Masa : Markah :

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Bab 7 : Potensi Dan Halangan Bentuk Muka Bumi Terhadap Kegiatan Manusia 1.

Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan kawasan berlorek di atas? I Pengairan II Sawah padi III Alat pengangkutan IV Kuasa hidroelektrik A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 2.

Hakisan sungai yang berliku dalam gambar rajah di atas dapat dielakkan dengan A meneres tebing B menggali dasar C membina benteng D meluruskan aliran sungai 3. Hakisan ombak di pinggir laut boleh diatasi dengan A membina benteng C menanam pokok B menggali pantai D membina parit Apakah kepentingan kawasan pinggir pantai kepada negara Malaysia? A Tapak pelabuhan B Kawasan pertanian C Pusat pentadbiran utama D Tapak pelupusan sampah

4.

5.

1

Senarai di atas berkaitan dengan A pusat pelancongan B pusat perindustrian C pusat pendaratan ikan D pusat latihan tentera 6. Maklumat di atas amat sesuai untuk tanaman A padi C getah B koko D nanas 7. Lava bes yang subur telah menggalakkan penanaman padi di A Pulau Jawa B Kalimantan C Pulau Hainan D Delta Mekong

8. Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan A Kundasang B Bukit Larut C Bukit Fraser D Tanah Tinggi Cameron 9.

Pulau-pulau di atas menjadi tumpuan pelancong kerana terdapat A penyu B sarang burung C gua batu kapur D terumbu karang 10. Apakah jenis halangan bentuk muka bumi yang mungkin wujud di kawasan pinggir laut? I Tanah mendap III Hakisan ombak II Tebing curam IV Air laut yang cetek A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 11. Antara berikut, yang manakah merupakan sebab kawasan bukit tidak sesuai dijalankan aktiviti pembangunan? I Tahap keselamatan kurang II Hakisan tanih mudah berlaku III Struktur tanah mudah longgar IV Flora dan fauna semakin pupus
2

A I, II dan III B I, II dan IV

C I, III dan IV D II, III dan IV

12. Yang manakah merupakan kepentingan kawasan tanah pamah di Malaysia? I Pertanian II Perikanan III Perindustrian IV Perlombongan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 13.

Antara ciri istimewa kawasan berlorek ialah I gua batu kapur II sungai yang deras III hutan paya air tawar IV stalaktit dan stalagmit A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 14. Pilih pasangan yang benar.

A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 15.

Kegiatan ekonomi penduduk bagi kawasan - kawasan di atas ialah A pertanian B perikanan C perindustrian D perlombongan 16. Antara berikut, pusat peranginan yang manakah terletak di Banjaran Titiwangsa?
3

I Bukit Larut II Bukit Fraser III Tanah Tinggi Genting IV Tanah Tinggi Cameron A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 17.

kawasan berlorek di atas penting untuk penanaman A padi C kelapa B nanas D kelapa sawit 18.

Berdasarkan gambar rajah di atas, kesan yang berlaku di kawasan X ialah I banjir III hakisan tanih II tanah runtuh IV pencemaran sungai A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 19. Antara berikut, tanaman yang manakah sesuai ditanam di cerun bukit Pulau Jawa? I Kopi III Padi II Kina IV Nanas A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 20. Mengapakah petani-petani di Pulau Jawa membuat teres di cerun-cerun bukit? A Mengelakkan banjir B Mengelakkan hakisan C Mempelbagaikan tanaman D Meningkatkan hasil tanaman

4

21.

Antara kawasan yang bertanda dalam peta di atas, yang manakah adalah Pelabuhan Tanjung Pelepas? AI C III B II D IV 22. Apakah kepentingan kawasan tanah tinggi di Switzerland? I Kegiatan pertanian II Pusat pelancongan III Pusat penternakan IV Pusat peluncuran A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 23. Mengapakah kebanyakan jalan raya di bina di kawasan tanah pamah? A Kawasan tumpuan penduduk B Kawasan pertanian utama C Bebas daripada banjir D Keselamatan terjamin 24. Tanah Tinggi Cameron penting kerana I pengeluar utama sayur-sayuran II pusat pelancongan yang popular III taburan sumber mineral yang banyak IV pengeluar teh yang utama di Malaysia A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 25.

Apakah tujuan pembinaan kedua-dua empangan di atas? A Pusat rekreasi B Penternakan ikan C Pengairan tanaman D Penjanaan kuasa hidroelektrik 26. Antara berikut, yang manakah menerangkan kepentingan kawasan tanah tinggi di Malaysia? I Legeh sungai II Tempat peranginan III Kawasan tadahan hujan
5

IV Kawasan pertanian pindah A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 27. Petempatan sesuai dibina di kawasan tanah pamah kerana I tanah yang kasap II kos pembinaan lebih murah III pembinaan jalan raya lebih mudah IV kegiatan ekonomi tertumpu di kawasan yang rata A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 28.

Kedua-dua sungai di atas mempunyai kepentingan yang sama untuk A mengairi sawah B ekopelancongan C mengangkut kayu balak D menjana kuasa hidroelektrik 29. Apakah faktor yang menyebabkan pertanian teres dijalankan di cerun bukit Pulau Jawa? I Tanih lava bes yang subur II Kawasan tanah pamah yang terhad III Mengurangkan kadar hakisan tanih IV Keadaan tanih yang mudah menakung air A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 30. Antara berikut, sungai yang manakah merupakan sempadan semula jadi? I Sungai Perak II Sungai Golok III Sungai Muda IV Sungai Bernam A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 31.

Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan senarai di atas?

6

I Pulau Ketam II Pulau Kapas III Pulau Langkawi IV Pulau Perhentian A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 32.

Antara berikut, yang manakah merupakan persamaan kegiatan bagi kawasan di atas? A Pertanian di cerun berteres B Penanaman sayur-sayuran C Pelancongan tanah tinggi D Penanaman padi 33. Antara berikut, bentuk muka bumi yang manakah menjadi penghalang terhadap pembangunan ekonomi negara? I Pantai berpasir II Dataran mendap III Cerun yang curam IV Pinggir laut berpaya A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 34.

Apakah potensi tasik di atas kepada negara? A Membekalkan tenaga elektrik B Sebagai tapak pelabuhan C Kaedah pengangkutan D Sumber pengairan

7

35.

Tanaman di atas ditanam di kawasan bertanda AI C III B II D IV 36. Apakah barangan utama yang diangkut melalui Sungai Kinabatangan? A Sagu C Beras B Balak D Petroleum 37. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan tasik-tasik di atas? I Menggalakkan kegiatan ekopelancongan II Menjana kuasa hidroelektrik III Penternakan ikan air tawar IV Sumber air domestik A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 38.

Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan sungai di atas? I Habitat hidupan liar

8

II Mengangkut kayu balak III Menjana kuasa hidroelektrik IV Sumber air bagi keperluan domestik A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 39. Apakah kesan negatif yang wujud akibat pembukaan kawasan pertanian di kawasan tersebut? I Hakisan tanih II Peningkatan suhu III Kehilangan kayu keras IV Sumber mineral semakin berkurang A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 40. Apakah halangan-halangan untuk memajukan kawasan Tanah Tinggi Cameron sebagai kawasan pelancongan? I Cerun curam II Tanah runtuh III Suhu nyaman IV Banjir kilat A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 41. Banjaran Alps di Switzerland terkenal sebagai destinasi pelancongan kerana I keadaan bentuk muka bumi yang bergunungganang II mempunyai pemandangan yang indah III keadaan bersalji pada musim sejuk IV suhu yang panas sepanjang tahun A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 42. Antara berikut, yang manakah merupakan potensi kawasan pinggir laut kepada penduduk di Malaysia? I Tapak pelabuhan II Kegiatan pelancongan III Perkampungan nelayan IV Pembalakan kayu bakau A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 43. Apakah sumbangan sungai di atas kepada penduduk di Thailand? I Mengangkut penumpang

9

II Menghanyutkan kayu balak III Menjana kuasa hidroelektrik IV Menjadi sempadan semula jadi A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 44.

Berdasarkan rajah di atas, pernyataan yang manakah dapat menerangkan X? I Pembalakan giat dijalankan II Aktiviti perlombongan kuprum III Kawasan peranginan tanah tinggi IV Kegiatan pertanian hawa sederhana A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 45. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan kawasan tanah pamah? I Kawasan pertanian II Kawasan petempatan III Kawasan perlombongan petroleum IV Kawasan jaringan pengangkutan A I, II dan III B I, II dan IV C I. III dan IV D II, III dan IV 46.

Bagaimanakah halangan pembinaan jalan raya seperti gambar rajah di atas dapat diatasi? I Menarah bukit II Membina teres III Membina terowong IV Membina dinding konkrit A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 47. Mengapakah kawasan tanah tinggi sesuai dimajukan sebagai pusat pelancongan? I Kos lebih murah II Pemandangan yang menarik
10

III Udara yang segar dan nyaman IV Kemudahan pengangkutan yang cekap A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 48. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah untuk mencegah hakisan tanah? I Meneres bukit II Membuat benteng III Menebus guna tanah IV Menanam tanaman tutup bumi A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 49. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan kawasan tanah tinggi? I Menjana kuasa hidroelektrik II Sebagai kawasan tadahan air III Menyediakan tapak perindustrian IV Menggalakkan penanaman tanaman hawa sederhana A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 50. Antara berikut, yang manakah merupakan sumber pengairan yang membolehkan penanaman padi dijalankan dua kali setahun? I Empangan Klang Gate II Empangan Chenderoh III Rancangan Pengairan Muda IV Rancangan Pengairan Kemubu A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 51. Kegiatan ekonomi yang utama di kawasan tanah tinggi Switzerland ialah I pertanian II pelancongan III pindah ternak IV perlombongan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 52. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan sungai di Malaysia? I Mengairi sawah padi II Menjana kuasa hidroelektrik III Alat pengangkutan yang murah IV Menghantar barangan kilang ke pelabuhan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

11

53.

Antara berikut, sungai yang manakah berfungsi untuk mengangkut kayu balak dan beras? A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 54.

Antara berikut, yang manakah merupakan persamaan bagi kawasan berlorek? I Jalan pengangkutan air II Menghanyutkan kayu balak III Mempunyai banyak terusan IV Membentuk dataran mendap dan delta yang luas A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 55.

Sumbangan tasik di atas terhadap negara Kampuchea ialah I sebagai pusat pelancongan II menjana kuasa hidroelektrik III sebagai pusat perikanan air tawar IV menyediakan kemudahan pengairan kepada penduduk

12

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 56. Antara berikut, yang manakah merupakan potensi sungai di Malaysia? I Sebagai tempat rekreasi II Membentuk dataran aluvium III Menjana kuasa hidroelektrik IV Menyediakan jaringan terusan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 57. Antara berikut, kombinasi yang manakah menunjukkan faktor tarikan pelancong ke Switzerland?

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 58.

Mengapakah kawasan berlorek menjadi tumpuan penduduk? I Tumpuan bandar besar II Tumpuan kawasan perindustrian III Mempunyai kawasan pertanian yang luas IV Mempunyai kemudahan infrastruktur yang

13

moden A I, II dan III B I, II dan IV 59.

C I, III dan IV D II, III dan IV

Pernyataan tersebut merujuk kepada kawasan pinggir laut yang sesuai dimajukan sebagai A tapak pelabuhan B tapak perindustrian C kawasan perlombongan D kawasan pembiakan penyu 60. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah untuk menjadikan kawasan cerun curam sebagai pusat petempatan? I Membina teres II Membuat tarahan III Membina tiang konkrit IV Merendahkan kawasan tinggi A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

14

Jawapan Bab 7 :
QUESTION NO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 QUESTION NO: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ANSWER: A D A A A A A D D B ANSWER: D A C A B B C C A A QUESTION NO: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 QUESTION NO: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ANSWER: A C D B B D D D A B ANSWER: A A A C B B B D B D QUESTION NO: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 QUESTION NO: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ANSWER: B D A B C A D C A D ANSWER: B A A B C A A B A C

15

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.