Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TINGKATAN 1

MINGGU TEMA TAJUK HURAIAN PELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI

• Mengenalpasti potensi dan langkah –langkah • Menulis diari


1 untuk mengembangkan potensi diri. • Mencatat peristiwa penting
• Mencatat perancangan perkembangan diri • Meluah perasaan
04.01.10- UNIT 1 1A
dalam diari. • Mengenalpasti matlamat hidup
08.01.10 IDENTITI DIRI Diariku
• Menunjukkan keyakinan untuk
mengembangkan potensi diri.

• Mengenalpasti cita-cita dan potensi diri. • Menunjukkan gambar seorang doktor wanita
• Menghubungkaitkan potensi diri dengan cita- India sedang merawat pesakit.
1B cita. • Mengemukakan beberapa soalan berkaitan
Cita-cita Saya • Mengambil daya usaha untuk mencapai cita- dengan gambar.
2 cita. • Menerangkan dan menghubungkait cita-cita
11.01.10- dengan langkah-langkah yang perlu diambil.
15.01.10 • Mencontohi cara tokoh-tokoh • Membaca dan memahami maklumat tentang
mengembangkan potensi diri. tokoh iaitu Tan Sri P. Ramlee.
1C • Menyatakan kepentingan mengembangkan • Mempamerkan maklumat-maklumat tokoh yang
Tokoh Yang Saya potensi diri. disanjungi.
Sanjung • Menghargai sumbangan tokoh yang • Menjelaskan sumbangan tokoh kepada
disanjungi. masyarakat.

1D • Menggunakan kelebihan diri dalam • Melengkapkan jadual kelebihan dan


Keistimewaan Saya kehidupan. keistimewaan diri dan batasan diri Individu A
• Mengenalpasti kelebihan dan batasan diri. dan Individu B.
• Bersyukur dengan anugerah Tuhan. • Membuat refleksi diri sendiri
3 • Menyenaraikan sumbangan yang dapat
diberikan kepada sekolah.
Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. 1
• Mengenalpasti cara mencapai cita-cita. • Menerangkan carta aliran yang menunjukkan
18.01.10- • Menggunakan minat dan kebolehan untuk peringkat pendidikan yang perlu dilalui oleh
22.01.10 mencapai cita-cita. seseorang individu.
1E
• Menunjukkan keyakinan diri untuk mencapai • Mencatatkan cita-cita dan kenal pasti cabaran
Mencapai Cita-cita
cita-cita. yang akan dihadapi.
• Menyenaraikan langkah-langkah untuk
mencapai cita-cita.
• Menerangkan kepentingan tidak melibatkan • Membincangkan pengaruh negatif rakan yang
diri dalam kegiatan negatif. pernah dialami.
2A • Menyelesaikan konflik antara diri dan rakan • Menunjukkan gambar murid-murid berkelah
4 UNIT 2 :
Menangani dalam pelbagai situasi. bersama pelbagai kaum, lelaki dan perempuan.
25.01.10- PENYELESAIAN
Pengaruh Negatif • Menghargai diri dengan tidak melibatkan diri • Menunjukkan gambar sedang berlakunya
29.01.10 KONFLIK
Rakan dalam kegiatan negatif. rusuhan.

• Mengenalpasti ciri-ciri individu yang bersikap • Menerangkan ciri-ciri asertif seseorangindividu


asertif. yang perlu dicontohi.
5 • Bertindak secara asertif untuk menangani • Menulis slogan yang menunjukkan ciri-ciri
2B pengaruh negatif rakan sebaya. asertif.
01.02.10-
Sikap Asertif Saya • Mempunyai keyakinan diri untuk • Melakunkan simulasi pelajar menjalankan tugas
05.02.10
mengelakkan diri daripada pengaruh negatif. sebagai ketua Taman Sumber Sains sekolah. `

• Menyatakan cara menyelesaikan dilema yang • Menjelaskan tindakan yang sepatutnya diambil
dihadapi berdasarkan dialog yang diberi.
• Mengambil tindakan yang wajar • Melengkapkan dialog berdasarkan tindakan
2C • dalam menghadapi pelbagai dilema. yang sepatutnya diambil oleh Kumar. (Rujuk
Dilemaku • Menunjukkan keyakinan untuk muka surat 19)
menyelesaikan masalah. • Menjana idea berdasarkan cerita rakyat – Lebai
Malang.
6
• Mengenalpasti teknik penyelesaian konflik • Menyelesaikan konflik dengan menggunakan
08.02.10- • Menggunakan teknik penyelesaian konflik teknik awan.
12.02.10 2D secara bijak. • Mencatatkan pengalaman menonton wayang
Pilihan Bijak • Membuat pertimbangan secara rasional dalam bersama rakan.
penyelesaian konflik. • Melakarkan peta minda- Cara menyelesaikan
konflik. (Muka surat 21 – Aktiviti 1 dan 2)
Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. 2
• Mengenalpasti punca dan akibat sesuatu • Membincangkan cara-cara membantu
konflik. menyelesaikan konflik yang dihadapi
2E • Membantu rakan membuat keputusan wajar berdasarkan sepucuk surat tidak rasmi.
Membantu Rakan dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi. • Menghasilkan skrip dialog yang menghargai dan
Menyelesaikan • Menghargai dan menghormati rakan dengan menghormati rakan dengan berkongsi masalah.
Konflik berkongsi masalah. • Mengumpul keratan akhbar berdasarkan
7 masalah remaja yang disiarkan oleh media
15.02.10- cetak. ( Buku skrap).
19.02.10 • Menerangkan akibat kegiatan negatif kepada • Menjelaskan akibat penglibatan remaja dalam
diri, keluarga dan masyarakat. kegiatan kepada diri, keluarga dan masyarakat.
• Mengambil tindakan wajar untuk • Menulis cadangan cara mengelakkan diri
2F mengelakkan diri daripada terlibat dalam daripada terlibat dengan pengaruh negatif.
Saya Bertindak kegiatan negatif. • Mencipta slogan mengelakkan diri daripada
Rasional • Menjaga maruah diri dengan tidak terlibat kegiatan negatif.
dalam kegiatan negatif.

TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN

• Menerangkan pentingnya kasih • Menghasilkan sekeping kad ucapan


8 UNIT 3 : 3A • sayang terhadap ibu bapa atau penjaga • Meluahkan perasaan kasih sayang dan terima
22.02.10- KELUARGA Ibu, Ayah Jantung • Meluahkan perasaan kasih sayang terhadap kasih
26.02.10 BAHAGIA Hatiku ibu bapa atau penjaga • Menyanyikan lagu yang berkaitan
• Menghargai kasih sayang ibu bapa atau
penjaga

• Menyatakan kepentingan menjalin hubungan • Menulis surat kepada anggota keluarga


3B yang mesra dan akrab sesama anggota • Lakonan
9 Kemesraan Terjalin keluarga
01.03.10- Keluarga Bahagia • Berkomunikasi secara sopan dengan anggota
05.03-10 keluarga
• Menyayangi anggota keluarga

• Menjelaskan cara membantu anggota • Melakonkan dialog


3C keluarga • Bercerita
Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. 3
Saling Membantu • Memberi bantuan kepada anggota keluarga • iii. Sumbangsaran
Sesama Keluarga • Menghargai bantuan anggota keluarga
10
08.03.10- • Menjelaskan perlunya menghargai ibu bapa • Menghasilkan koleksi gambar keluarga
12.03.10 dan anggota keluarga • Mencatatkan peristiwa penting setiap ahli
3D • Mempraktikkan cara menghargai ibu bapa keluarga
Hargai Keluarga dan anggota keluarga • Menyenaraikan kata-kata ucapan penghargaan
Anda • Menghargai ibu bapa dan anggota keluarga

13.03.10-
21.03.10 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

• Mengenalpasti tingkahlaku mulia untuk • Permainan kad situasi


mengeratkan hubungan keluarga • Simulasi
3E • Menunjukkan cara mengeratkan hubungan ke • iii. Memaparkan gambar-gambar berkaitan
Membina Keluarga arah pembentukan keluarga bahagia
Bahagia • Bertingkahlaku mulia ke arah pembentukan
keluarga bahagia
11
• Menjelaskan kepentingan anggota keluarga • Menyenaraikan menu makanan seimbang untuk
22.03.10-
mengamalkan pemakanan yang seimbang dan keluarga
26.03.10
3F sihat • Menyediakan contoh diet seimbang secara
Keluarga Saya • Menyenaraikan menu makanan yang kumpulan amalan pemakanan sihat
Sihat seimbang dan sihat untuk keluarga • Melukis poster “Amalan akanan Seimbang”
• iii. Menghargai anggota keluarga dengan
mementingkan kesihatan keluarga

PENILAIAN KURIKULUM 1/ 2010


12
29.03.10-
02.04.10

TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. 4


4A • Menerangkan sejarah dan hala tuju sekolah • Menghasilkan folio tentang sejarah sekolah
13 UNIT 4 : Inilah Sekolah • Meaksanakan hala tuju sebagai pelajar • Menulis visi dan misi sekolah
05.04.10- BANGGA TERHADAP Saya • Menunjukkan sikap setia terhadap sekolah • Memahami peraturan –peraturan sekolah
09.04.10 SEKOLAH • Menulis pencapaian sekolah dari segi akademik
dan kokurikulum

• Menerangkan kepentingan tentang peraturan • Mendapatkan maklumat tentang peraturan


4B sekolah kehadiran ke sekolah
14 Peraturan Sekolah • Mematuhi peraturan sekolah • Mengisi boring kebenaran keluar dari kawasan
12.04.10- Saya Patuhi • Mendisiplinkan diri dengan mematuhi sekolah
16.04.10 peraturan sekolah • Merangka satu peraturan kehadiran ke sekolah
dan mematuhinya.

• Mengenalpasti budaya sekolah sendiri • Budaya sekolah dalam taman


4C • Menyumbangkan kea rah penggayaan budaya • Budaya sekolah berdisiplin
15 Budaya Sekolah sekolah • Budaya sekolah penyayang
19.04.10- • Berbangga dan menghargai budaya sekolah • Budaya sekolah cemerlang kokurikulum
23.04.10

• Menjelaskan kebaikan semangat berpasukan • Membuat aktiviti persembahan berkumpulan


4D – Kami Satu • Bekerja sebagai satu pasukan tentang kebudayaan yang terdapat di Malaysia
Pasukan • Menunjukkan semangat berpasukan

16
26.04.10- 4E – Sekolah Ku • Mengenalpasti ciri-ciri sekolah yang • Mengumpul maklumat dan menghasilkan folio
30.04.10 Kebanggaanku membanggakan warga sekolah tentang sejarah sekolah
• Menghasilkan dan mendeklamasikan puisi • Mencipta puisi yang bertemakan kebanggaan
yang bertemakan kebanggaan terhadap terhadap sekolah
sekolah • Mengemukakan cadangan untuk menjaga dan
• Menunjukkan perasaan bangga terhadap meningkatkan imej sekolah
sekolah.

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. 5


17 UNIT 5 : 5A - Murid • Mengenalpasti sikap positif yang dimiliki
03.05.10- PENJAGAAN DAN Bersahsiah • Mengamalkan sikap yang positif • Menghasilkan Buku Skrap dengan
07.05.10 PENINGKATAN IMEJ • Menunjukkan perasaan bangga dapat mengumpulkan keratin-keratan akhbar
SEKOLAH menaikkan imej sekolah • Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang
menunjukkan semangat berpasukan.

18
10.05.10- PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
14.05.10
19
17.05.10- PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
21.05.10
20
24.05.10- PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
28.05.10
29.05.10-
13.06.10 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

• Mengenalpasti faedah melibatkan diri dalam


5B menjayakan sukan sekolah • Bercerita tentang penglibatan murid-murid
21 Berganding Bahu • Melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah dalam sukan tahunan sekolah
14.06.10- Menjayakan Sukan sekolah • Menerangkan faedah-faedah apabila murid-
18.06.10 • Menunjukkan kerelaan untuk melibatkan diri murid terlibat secara aktif dalam sukan tahunan
dalam menjayakan sukan sekolah. sekolah
• Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang
menunjukkan semangat berpasukan

5C • Mengenalpasti kepentingan menghormati • Menulis rencana cara murid-murid menghormati


Hormati Warga pelbagai kebolehan dan pendapat dalam kebolehan dan pendapat orang lain
Sekolah komuniti sekolah. • Mengemukakan cadangan untuk menjaga dan
• Menunjukkan cara menghormati pelbagai meningkatkan imej kelas dan sekolah
kebolehan dan pendapat dalam komuniti
sekolah
• Menghormati pelbagai kebolehan dan
pendapat dalam komuniti sekolah
Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. 6
22
21.06.10-
25.06.10 • menghuraikan cara untuk meningkatkan • mengadakan Kempen Keceriaan Sekolah
keceriaan • menyenaraikan aktiviti untuk melibatkan diri
5D • melibatkan diri dalam aktiviti keceriaan dalam keceriaan sekolah
Keceriaan Sekolah sekolah • mencipta slogan yang mencerminkan keceriaan
• menghargai keceriaan sekolah sekolah
• Menghasilkan poster yang menarik dan kreatif

• Mengenalpasti kepentingan penglibatan • Membuat peraduan menulis esei/karangan


warga sekolah dalam meningkatkan imej tentang sekolah
sekolah • Menulis esei yang menggambarkan perasaan
5E • menghasilkan brosur tentang sekolah sayang dan cinta kepada sekolah
Sekolahku Milikku • menunjukkan sikap bersedia melibatkan diri • Menyenaraikan apa yang difahami daripada
dalam meningkatkan imej sekolah petikan, ucapan pengetua dalam perhimpunan
sekolah.
23
28.06.10-
• Menerangkan kepentingan memberi sokongan • membentuk satu pasukan penyokong
02.07.10 moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu • menghasilkan satu cogan kata atau lagu untuk
5F pertandingan. meniupkan semangat kepada sekolah
Pasukan Sekolah • menunjukkan cara memberi sokongan moral • mempersembahkan hasil kumpulan kepada
Kebanggaan Kami kepada pasukan sekolah dalam sesuatu kelas
pertandingan.
• menghargai sumbangan pasukan sekolah
dalam meningkatkan imej sekolah.

• mengenalpasti tanggungjawab terhadap • mengenalpasti perabot yang rosak


sekolah • membentuk beberapa kumpulan yang diketuai
5G • memberi sumbangan dalam projek membaiki oleh seorang murid yang mahir bertukang.
24 Berbakti kepada perabor sekolah • Menyediakan peralatan pertukangan seperti
05.07.10- sekolah • menunjukkan semangat kerjasama dalam tukul, gergaji, pemutar skru dan kayu
09.07.10 berbakti kepada sekolah • Menyerahkan semula perabot yang dibaiki
kepada pihak sekolah

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. 7


TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

• Mengenal pasti pengajaran yang terdapat • Membaca dan memahami contoh-contoh cerita
25 UNIT 6 : 6A dalam cerita rakyat pelbagai kaum rakyat pelbagai kaum di Malaysia.
12.07.10- CERITA RAKYAT Pelbagai Cerita • Melakonkan cerita rakyat pelbagai kaum. • Melakonkan watak-watak cerita rakyat.
16.07.10 PELBAGAI KAUM Rakyat • Mengapresiasi cerita rakyat • Mencatat nilai murni berdasarkan cerita
• pelbagai kaum tersebut.
• Mencatat pengajaran daripada cerita tersebut.

26
19.07.10- PENILAIAN KURIKULUM 2/ 2010
23.07.10
• Menerangkan usaha-usaha yang dilakukan • Menyambung perbualan bardasarkan situasi
6B untuk meningkatkan kesedaran tentang yang diberikan.
Cerita Rakyat pentingnya cerita rakyat. • Membaca dialog di antara perbualan tadi.
27 Warisan Budaya • Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan • Menilai persembahan setiap kumpulan.
26.07.10- kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat.
30.07.10 • Menghargai usaha-usaha yang
• dilakukan oleh pelbagai pihak
• untuk meningkatkan kesedaran entang
pentingnya cerita rakyat.

• Menyenaraikan pengajaran dalam cerita • Mendengar cerita melalui kaset ‘Sang Kancil
6C ‘Sang Kancil Menjadi Hakim’ Menjadi Hakim’
28 Sang Kancil • Menceritakan pengajaran yang terkandung • Melakonkan setiap babak dalam cerita ‘Sang
02.08.10- Menjadi Hakim dalam cerita rakyat. Kancil Menjadi Hakim’
06.08.10 • Menghargai pengajaran yang • Mencatatkan pengajaran yang terkandung dalam
• terkandung dalam cerita cerita tersebut.
• rakyat. • Menjawab soalan berdasarkan cerita tersebut.

• Mengenal pasti pelbagai jenis cerita rakyat. • Mengumpul semula semua cerita rakyat yang
6D • Menghasilkan himpunan cerita rakyat secara telah diajar oleh guru.
Koleksi Cerita kreatif. • Menyimpan semua cerita dalam bentuk folio.
Rakyat Kita • Menunjukkan perasaan bangga • Mereka kulit buku folio secara kreatif.
• cerita rakyat.
29
• Mengenal pasti cerita rakyat Malaysia • Pelajar menyertai pertandingan bercerita (Pilih
Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. 8
09.08.10- 6E • Menceritakan sebuah cerita rakyat Malaysia satu cerita yang terdapat dalam folio).
13.08.10 Mari Bercerita • iii)Berbangga dengan cerita • Dalam kumpulan mempersembahkan cerita
• rakyat pelbagai kaum tersebut.

TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT

• Menerangkan faedah amalan demokrasi • Menerangkan faedah amalan


30 UNIT 7 : 7A • mencipta dan menyanyikan lagu bertemakan • demokrasi
16.08.10- KERAJAAN Lagu Demokrasi demokrasi • mencipta dan menyanyikan lagu bertemakan
20.09.10 DEMOKRASI • menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat demokrasi
Malaysia • menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat
Malaysia

• Menerangkan kepentingan pemilihan tokoh • Melantik ahli jawatankuasa untuk menjalankan


31 7B murid secara demokrasi proses pengundian.
23.08.10- Pemilihan Tokoh • memilih tokoh murid secara demokrasi • Menyediakan kertas undi mengikut bilangan
27.08.10 Murid • menerima keputusan pemilihan tokoh guru murid.
• Pelajar dimaklumkan tentang peraturan-
peraturan proses pengundian.

7C • Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia • Membuat kajian tentang sistem


Demokrasi Di • membuat kajian tentang sistem demokrasi di • demokrasi di Malaysia.
Negara Kita Malaysia • Menjelaskan sisterm demokrasi di Malaysia
• berbangga dan menghargai dengan sistem
32 demokrasi di Malaysia
30.08.10- • Mengenalpasti amalan dan prinsip demokrasi • Mengenalpasti amalan dan prinsip demokrasi
03.09.10 7D • mencipta lencana dan cogan kata berdasarkan • Mencipta lencana dan cogan kata berdasarkan
Prinsip Demokrasi prinsip-prinsip demokrasi prinsip-prinsip demokrasi
• menunjukkan rasa bangga terhadap amalan
demokrasi di Malaysia

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. 9


04.09.10- CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
12.09.10
TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN.

Baca dan fahami teks ucapan yang diberikan


• Mengenalpasti cabaran-cabaran Dan menjawab soalan yang disediakan.
UNIT 8 : kesinambungan kesejahteraan rakyat (Ruj.Teks m/s86 & 87)
33 KESINAMBUNGAN • Melibatkan diri dalam usaha untuk
13.09.10- KESEJAHTERAAN memastikan kesinambungan kesejahteraan
17.09.10 RAKYAT rakyat.
• Menunjukkan rasa cinta negara
• dalam mengekalkan kesejahteraan rakyat.

• mengadadakan kempen kesedaran sivik di


• menerangkan kepentingan kesedaran sivik. peringkat sekolah seperti cogan
34 8A • ii. menganjurkan kesedaran sivik di kelas kata,poster,sajak, pantun,kuiz dan aktiviti
20.09.10- Kempen kesedaran atau sekolah. keceriaan.
24.09.10 Sivik • menunjukkan keprihatinan terhadap • mengadakan promosi kempen
kesedaran sivik • membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan
pencemaran alam

• menghasilkan skrip dialog yang


• Menerangkan ciri-ciri menggambarkan kehidupan sebuah masyarakat
8B • kehidupan yang sejahtera. yang sejahtera.
Gambaran
Masyarakat • Mengamalkan kehidupan yang sejahtera. • membincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat
Sejahtera Malaysia sejahtera 2020
• iii. Menghargai kehidupan yang sejahtera
• melakarkan sebuah lukisan kehidupan
masyarakat Malaysia masa depan.
35
27.09.10- • mengenalpasticara-cara menangani cabaran. • menyelesaikan masalah cabaran hidup yang
01.10.10 dihadapi.
• mengambil tindakan wajar dalam menangani
pelbagai cabaran • analisis situasi yang diberi.
Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. 10
-situasi A
• menunjukkan sikap -situasi B
8C • bertanggungjawab dalam menangani cabaran. -situasi C
Cabaran Remaja ( Ruj.Teks m/s 91)
• memberi alasan bagi setiap tindakan yang
diambil.

• membuat pilihan tindakan dari situasi di atas


yang memberi kebaikan kepada semua pihak.
(Ruj.Teks m/s92)

• Menghuraikan kepentingan alam sekitar • Membuat simulasi mesyuarat untuk


8D kepada kesejahteraan hidup. membincangkan pelaksanaan projek
Alam Yang Saya pelancongan di sebuah pulau.
Sayangi • Melibatkan diri dalam menjaga kelestarian
alam sekitar. • Mesyuarat terdiri daripada wakil-wakil yang
terlibat dalam projek tersebut seperti penduduk
• Menghargai dan menyayangi alam sekitar. kampung,pihak kerajaan,pelabur dan NGO.

• Melukis poster menggambarkan keindahan


sebuah pulau yang dikelilingi kawasan laut.
Ruj.Teksm/s93
36
04.10.10- • Mengumpul keratan akhbar tentang golongan
08.10.10 • Menerangkan kepentingan kemudahan untuk kurang bernasib baik dan membincangkan cara-
8E kesejahteraan golongan kurang bernasib baik cara untuk membantu mereka.
Hormatilah Mereka dan kurang upaya.
• Murid ditunjukkan beberapa gambar/keratan
• Bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk akhbar berkaitan golongan kurabg upaya.
kesejahteraan golongan kurang bernasib baik
dan kurang upaya.

• Bersimpati dan menghormati golongan • Murid diminta meneliti pernyataan dan gambar
kurang upaya. yang sedia ada.

• Berdasarkan gambar yang dilihat, murid –murid


diminta menjelaskan apakah cabaran-cabaran
yang dihadapi oleh golongan kurang upaya.
Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. 11
• Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan
dan murid diminta berbincang dan setiap
kumpulan diminta membentangkan sekurang-
kurangnya 3 cara bagaimanakah pihak kerajaaan
,NGO, dan individu boleh membantu dan
menyokong golongan kurang upaya dan kurang
bernasib baik mencapai kesejahteraan hidup.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


37
27.09.10-
01.10.10

38 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


11.10.10-
15.10.10

39 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


25.10.10-
29.10.10

40 PERBINCANGAN KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


01.11.10-
05.11.10

41 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN


08.11.10-
12.11.10

42 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN


15.11.10-
19.11.10

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. 12