Anda di halaman 1dari 3

Notat om lov om hæftelse for børns erstatningsansvar

Lov nr. 363 af 13. maj 2009 om hæftelse for børns erstatningsansvar bestemmer, at den, der har
forældremyndigheden over et skadevoldende barn, under visse betingelser og i et vist omfang
hæfter for det erstatningsansvar, som påhviler barnet. Loven trådte i kraft den 1. juli 2009 og finder
anvendelse på skader, der forvoldes ved barnets skadegørende handlinger eller undladelser efter
denne dato. Før lovens ikrafttrædelse kunne hverken forældre eller andre pålægges at hæfte for
børns skadegørende handlinger. Loven ændrer ikke i reglerne om børns erstatningsansvar og heller
ikke i reglerne om forældres (og andres) selvstændige culpaansvar for manglende tilsyn med barnet,
jf. nærmere Lærebog i erstatningsret, kapitel 5, afsnit 5.
Ansvarsreglen findes i lovens § 1, stk. 1: »Den, der har forældremyndighed over et
hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over for skadelidte for skader, som barnet er
erstatningsansvarlig for efter den almindelige erstatningsregel, med indtil 7.500 kr. for hver
skadegørende handling eller undladelse«. Hensigten med et sådant beløbsbegrænset hæftelsesansvar
er at tilskynde forældre til »at påtage sig et ansvar for, at deres børn ikke begår lovovertrædelser og
forvolder skade«.1
Hæftelsesansvaret er en ansvarsskærpelse i forhold til culpaansvaret, for så vidt som
forældremyndighedsindehaveren ifalder ansvar, uanset om han/hun har handlet culpøst eller ikke –
men bygger dog på culpaansvaret i den forstand, at barnet skal have handlet uforsvarligt.2
Hæftelsesansvaret finder således ikke anvendelse i de tilfælde, hvor barnet udelukkende kan gøres
ansvarlig efter en strengere ansvarsregel end culpareglen.3 Det er imidlertid uden betydning for

1Jf. de almindelige bemærkninger til lovforslaget, afsnit 1.

2Den erstatningsretlige vurdering af, om barnet har handlet culpøst, er for så vidt angår børn under 15 år
behandlet i Lærebog i erstatningsret, kapitel 5, afsnit 2, om EAL § 24 a, 1. pkt., og for så vidt angår børn
over 15 år i Lærebog i erstatningsret, kapitel 4, om culpa.

3Eksempelvis hundelovens regler om objektivt ansvar, som er behandlet i Lærebog i erstatningsret, kapitel
9, afsnit 4.

1
hæftelsesansvaret, om barnet har forvoldt person- eller tingsskade, og om skaden er forvoldt ved et
strafbart forhold eller ej. Børn under ca. 4 år pålægges som udgangspunkt ikke ansvar, 4 hvorfor der
heller ikke opstår noget hæftelsesansvar i disse tilfælde.
Ifølge lovens § 1, stk. 1, er hæftelsesansvaret begrænset til et beløb på indtil 7.500 kr. for
hver skadegørende handling eller undladelse.5 Såfremt den mindreårige har forvoldt flere skader,
beror det på en konkret vurdering, om der har været tale om flere skadegørende handlinger med den
følge, at forældremyndighedsindehaveren hæfter med indtil 7.500 kr. for hver skade, eller om
skaderne er forvoldt ved én skadegørende handling med den følge, at
forældremyndighedsindehaverens hæftelse er begrænset til »indtil 7.500 kr.« i alt.
Forældremyndighedsindehaveren hæfter umiddelbart over for skadelidte, jf. lovens § 1, stk. 1.
Hæftelsesansvaret påhviler den eller de, der efter forældreansvarsloven har
forældremyndigheden over barnet på det tidspunkt, hvor den skadegørende handling fandt sted. Det
er en forudsætning for hæftelsesansvaret, at barnet (dvs. personer, som er under 18 år og ikke har
indgået ægteskab) er hjemmeboende hos én eller begge indehavere af forældremyndigheden.
Såfremt barnet er anbragt uden for hjemmet (eksempelvis på en døgninstitution), finder
hæftelsesansvaret ikke anvendelse, idet barnet i så fald ikke betragtes som hjemmeboende.
Det skadevoldende barn og forældremyndighedsindehaveren hæfter solidarisk over
for skadelidte inden for beløbsgrænsen på 7.500 kr. Såfremt der er flere, der har
forældremyndigheden over det skadevoldende barn, gælder den solidariske hæftelse for begge
forældremyndighedsindehavere, jf. lovens § 1, stk. 2, uanset hvem af dem barnet bor hos. I det

4Jf. Lærebog i erstatningsret, kapitel 5, afsnit 2.

5Beløbsbegrænsningen gælder kun forældremyndighedsindehaverens hæftelsesansvar. Det skadevoldende


barn, der har handlet ansvarspådragende, hæfter for det fulde tab. Som nævnt berører loven ikke de
almindelige erstatningsretlige regler, hvorefter forældre og andre kan ifalde et selvstændigt – ikke
beløbsbegrænset – ansvar, hvis de har tilsidesat deres tilsynspligt med barnet, jf. Lærebog i erstatningsret,
kapitel 5, afsnit 5.

2
indbyrdes forhold mellem det skadevoldende barn og den eller de hæftende
forældremyndighedsindehavere finder EAL § 25 anvendelse, jf. nærmere Lærebog i erstatningsret,
kapitel 16, afsnit 2.

Helle Isager/Januar 2010