Anda di halaman 1dari 9

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

KPD 2053 Pedagogi Pendidikan


SINOPSIS
Kursus ini membincangkan dan menganalisis beberapa teori dan model pengajaran-pembelajaran
utama serta aplikasi teori dan model tersebut dalam bilik darjah. Di antara model dan pendekatan
yang akan dibincang ialah: model pengajaran Tyler, model ‘mastery’ Bloom, pendekatan induktif
dan deduktif, pendekatan ‘ advance organizer ’ Ausubel, model pengajaran-pembelajaran
berasaskan konstruktivisme, pelbagai kecerdasan dan gaya pembelajaran dan model
penyelesaian masalah dan kreativiti. Kursus ini akan membincangkan implikasi setiap model dan
pendekatan terhadap penentuan objektif pembelajaran, perancangan kurikulum/unit pelajaran,
kaedah pengajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengurusan pembelajaran.

OBJEKTIF KURSUS
Pada akhir kursus pelajar dapat:

1. Menghuraikan konsep, prosedur pelaksanaan, kelebihan-kekurangan dan kesesuaian


pelbagai pendekatan dan kaedah pengajaran serta implikasinya dari segi perancangan,
pelaksanaan dan penilaian.
2. Menghasilkan rancangan pengajaran untuk mengajar sesuatu topik pelajaran
3. Menghasilkan rancangan penilaian untuk menilai pencapaian hasil pembelajaran
4. Merancang pengurusan bilik darjah yang berkesan
5. Mempamerkan kemahiran mengajar berdasarkan rancangan pengajaran yang telah
dihasilkan

RUJUKAN UTAMA

Moore, K. D. (2001). Classroom teaching skills (5 th ed.). Boston: McGraw Hill.

RUJUKAN TAMBAHAN

Arends, R. I. (2007). Learning to teach. (7 th ed.). Boston: McGraw Hill.

Barell, J. (2007). Problem-based Learning: An Inquiry Approach. Corwin Press, Thousand Oaks.

Bloom, B. S. (Ed.). (1956). Taxonomy of educational objectives: Cognitive domain. NY:


Longmans.

Cooper, J. M. (Ed.). (1999). Classroom teaching skills (6th ed.). Boston: Houghton Mifflin.

Guskey, T. R. (1997). Implementing mastery learning (2nd ed). Belmont, CA: Wadsworth
Publishing.

Joyce, B., Weil, M. & Showers, B. (1992). Models of teaching (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
2

Pierce, W. D. & M. A. Lorber. (1977). Objectives and methods for secondary teaching. Englewood,
NJ.: Prentice-Hall.

Rajendran, N.S. (2008). Teaching and acquiring higher-order thinking skills: Theory and practice.
Tg Malim Pk: Penerbit UPSI

Tyler, R. W. (1990). Prinsip asas kurikulum dan pengajaran. Penterjemah Haji Kamaruddin Hussin
dan Hazil Abdul Hamid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bahan Internet tentang: constructivism; creativity; mastery learning; higher order thinking; inquiry
teaching; problem solving; multiple intelligences; cooperative learning; creative teaching;
classroom management; dan taxonomy of educational objectives

Rujukan lain yang diberi dari masa ke masa bagi topik tertentu dalam kursus.

KAEDAH PENGAJARAN

Kuliah, perbincangan, soal jawab, pembelajaran berasakan masalah, kerja bertulis individu,
pengajaran mikro dan makro dan perbentangan hasil kajian.

KAEDAH PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH (KI)

1. Penyoalan danPetunjuk
perbincangan (KOM)
KOM Kemahiran Berkomunikasi
2. Pembentang Tugasan
KBPM (PSK, PBPM)
Kemahiran Berfikir & Penyelesaian Masalah
3. Problem-basedPBPM
Learning (KBPM)
Kemahiran Pembelajaran Berterusan & Pengurusan Maklumat
PSK Kemahiran Kerja Berpasukan
PENILAIAN PRESTASI PELAJAR

Kerja Kursus 50%


Peperiksaan Akhir 50%

PENILAIAN GRED KURSUS

Gred Julat markah PNG(S/K) Taraf


A 80 – 100 4.00 Cemerlang
A- 75 – 79 3.70 Cemerlang
B+ 70 – 74 3.40 Kepujian
B 65 – 69 3.00 Kepujian
B- 60 – 64 2.70 Kepujian
C+ 55 – 59 2.40 Lulus
C 50 – 54 2.00 Lulus
C- 45 – 49 1.70 Gagal Boleh Tebus
D+ 40 – 44 1.40 Gagal Boleh Tebus
D- 35 – 39 1.00 Gagal Wajib Tebus
E 0 – 34 0 Gagal Wajib Tebus

PENGGREDAN KI

Skala Kriteria
5 Menguasai ciri-ciri berkenaan pada tahap cemerlang
4 Menguasai ciri-ciri berkenaan pada tahap baik
3 Menguasai ciri-ciri berkenaan pada tahap memuaskan
2 Menguasai ciri-ciri berkenaan pada tahap minimum
1 Lemah dan perlu dibaiki
3

JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU

Minggu Jam Tajuk Hasil Pembelajaran Aktiviti P & P KI Rujukan


Kredit
1 3 1. Pengenalan 1. Mengenal pasti dan membincangkan Kuliah, soal- KOM Bab 1 Arends
Kepada Kandungan atribut-atribut penting seseorang guru jawab, (2007)
Kursus dan Kaedah yang berkesan. perbincangan,
Penilaian 2. Mengenal pasti dan membincangkan pembentangan,
aspek-aspek penting pedagogi kuiz
2. Model Penakulan 3. Menerangkan apakah dan mengapa
& Tindakan Pedagogi ’Pedagogical Content Knowledge’
Shulman (PCK) penting kepada seseorang guru
4. Menerangkan dengan contoh yang
sesuai, konsep-konsep berkaitan Model
Penakulan & Tindakan Pedagogi
Shulman yg meliputi pedagogi,
kefahaman, transformasi, persediaan,
representasi, pemilihan, adaptasi,
instruksi, penilaian, refleksi.
5. Diberi situasi, dapat mengaplikasikan
konsep tersebut

2 3 Prinsip Asas Kurikulum 1. Membincangkan faktor-faktor yang Kuliah, soal- KOM Bab 5 Moore
dan Pengajaran mempengaruhi kurikulum dalam jawab, (2001), Bab 3
 Pengenalan dan pengajaran perbincangan, KBPM Arends (2007),
Definisi 2. Menerangkan dengan contoh yang pembentangan, Tyler (1990)
 Konsep & Istilah sesuai, konsep-konsep berkaitan kuiz
Kurikulum kurikulum yang meliputi maksud
 Jenis-jenis Kurikulum kurikulum, kurikulum formal, kurikulum
 Faktor-faktor yang tersembunyi, ko-kurikulum, aras-aras
Mempengaruhi objektif, komponen-komponen
Kurikulum perancangan pengajaran
 Pembinaan Kurikulum 3. Dengan menggunakan contoh sesuai
(Model Tyler) menghuraikan Model Tyler serta
konsep-konsep yang berkaitan dan
4

Minggu Jam Tajuk Hasil Pembelajaran Aktiviti P & P KI Rujukan


Kredit
meliputi jadual penentu kandungan,
rancangan mengajar, kontinuiti, urutan,
integrasi, kesejajaran instruksi, taksiran
formatif-sumatif, ujian rujukan norma-
kriteria, item objektif-subjektif, induction
set dan closure,
4. Diberi situasi, dapat mengaplikasikan
konsep tersebut
5. Menghasilkan perancangan pengajaran
jangka panjang (topik, unit) dan jangka
pendek (satu waktu) yang mengambil
kira soalan-soalan dalam Model Tyler.

3 3 Taksonomi Objektif 1. Menghuraikan dengan contoh sesuai Kuliah, soal- PBPM Bab 4 Moore
Pendidikan konsep-konsep berkaitan taksonomi jawab, (2001), Bab 3
1. Taksonomi Bloom objektif pendidikan yang meliputi perbincangan, Arends (2007),
2. Cara Menyatakan domain-domain kognitif, afektif dan latihan, Bab 2 dan 5
Objektif dalam psikomotor serta aras-arasnya pembentangan, Rajendran
berbagai 2. Mengaplikasikan penggunaan aras-aras kuiz (2008), Bloom
Matapelajaran dari domain khasnya domain kognitif dalam (1956)
pelbagai Domain penulisan objektif atau hasil
Kognitif, Afektif dan pembelajaran (meliputi komponen hasil
Psikomotor pembelajaran Mager)
3. Strategi Pengajaran 3. Menghuraikan kenapa perlunya objektif
dan Pembelajaran dan kaitanya dengan takasiran dan
melalui: (a)Penyoalan; aktiviti pengajaran-pembelajaran untuk
(b)Penerangan; memastikan kesejajaran pengajaran.
(c)Modeling 4. Menilai kepentingan dan penggunaan
domain kognitif, afektif dan psikomotor
dalam pengajaran.
5. Membezakan ciri-ciri yang penting
dalam (a) penyoalan (b) penerangan;
(c) modeling
6. Menjelaskan dengan contoh cara-cara
menggunakan (a) penyoalan; (b)
5

Minggu Jam Tajuk Hasil Pembelajaran Aktiviti P & P KI Rujukan


Kredit
penerangan; (c) modeling
7.

4 3 Pembelajaran.Penguasaan 1. Menghuraikan dengan contoh sesuai Kuliah, soal- KOM Bab 5 & 10
Masteri (Mastery Learning) konsep-konsep pembelajaran masteri jawab, KBPM Moore (2001),
 Ciri-ciri Utama dan yang meliputi pembelajaran masteri, perbincangan, PBPM Guskey (1997)
Stategi dalam aktiviti pembetulan dan pengajaran latihan,
Pembelajaran Masteri 2. Menghuraikan ciri-ciri Pengajaran pembentangan,
 Contoh Susunan Masteri dan prosedur pelaksanaannya demonstrasi, kuiz
Unit dalam Pelajaran 3. menghuraikan ciri-ciri aktiviti
dalam Pengajaran pembetulan dan pengayaan
Masteri 4. Menilai kelebihan dan kelemahan
 Kekuatan & menggunakan Pengajaran Masteri
Kelemahan 5. Menjustifikasikan penggunaan
Pengajaran Masteri di dalam situasi
pembelajaran

5 3 Teori dan Pendekatan 1. Membincangkan ciri-ciri Pendekatan Kuliah, soal- KOM Bab 7 & 8 Moore
Konstruktivisme: Konstruktivisme jawab, KBPM (2001), Bab 2
Implikasinya dalam 2. Menilai kelebihan dan kelemahan perbincangan, PBPM Rajendran
Kurikulum dan Pengajaran menggunakan Pendekatan latihan, (2008)
Penggunaan penyoalan Konstruktivisme pembentangan,
dalam pendekatan 3. Menjustifikasikan penggunaan simulasi, kuiz
konstruktivisme Pendekatan Konstruktivisme di dalam
situasi pembelajaran
4. Mengaplikasi bagaimana aras-aras
dalam Taksonomi Bloom dan
Pendekatan Konstruktivisme dapat
digunakan untuk membentuk kemahiran
kognitif.
5. Menghuraikan bagaimana aras
taksonomi Bloom dioperasikan melalui
seni penyoalan yang meliputi aras
soalan, kategori soalan, jenis soalan
dan pelbagai teknik penyoalan.
6

Minggu Jam Tajuk Hasil Pembelajaran Aktiviti P & P KI Rujukan


Kredit
6 3 Teori Pelbagai Gaya 1. Menghuraikan konsep-konsep berkaitan Kuliah, soal- KBPM Bab 2 Moore
Pembelajaran Dunn & Teori Pembelajaran Dunn & Dunn dan jawab, PBPM (2001), Bab 2, 5,
Dunn, dan Teori Pelbagai Teori Pelbagai Kecerdasan Gardner. perbincangan, 6 & 10
Kecerdasan Gardner 2. Menganalisiskan teknik/strategi pembentangan, Rajendran
 Teori Pelbagai pembelajaran yang terbaik untuk kuiz (2008)
Kecerdasan) diaplikasikan dengan mengambil kira
 Kaitan Pelbagai kedua-dua teori
Kecerdasan dengan 3. Meninterpretasikan implikasi kedua-dua
Pengajaran dan teori untuk sekolah dan masyarakat.
Pembelajaran.

7 3 Pendekatan penyelesaian 1. Menghuraikan perbezaan antara Kuliah, soal- KBPM Bab 5 Moore
masalah dan membuat membuat keputusan masalah dengan jawab, PBPM (2001), Bab 2 &
keputusan, terutama penyelesaian masalah. perbincangan, 5 Rajendran
Model Sternberg. 2. Membezakan jenis-jenis Kercerdasan pembentangan, (2008)
 Matlamat Kecerdasan Berjaya (Successful Intelligence) yang kuiz
Berjaya terdapat dalam idea dan kajian
 Idea dan Kajian Sternberg
Sternberg 3. Menghuraikan bagaimana konsep
 Langkah Penyelesaian Kercerdasan Berjaya dapat
Masalah Sternberg diimplementasikan di bilik darjah
Menggunakan Model Sternberg unutk
menyelesaikan masalah sesuatu situasi
pembelajaran.
8 3 Pengajaran kemahran 1. Menghuraikan konsep-konsep berkaitan Kuliah, soal- KBPM Bab 5 Moore
berfikir kemahiran berfikir seperti membuat jawab, PBPM (2001), Bab 1, 5
inferens dan membuat analogi dsbnya) perbincangan, & 6 Rajendran
2. Menghuraikan bagaimana kemahiran- pembentangan, (2008)
kemahiran tersebut dapat diajar kuiz

9 3 Pendekatan Induktif Hilda 1. Menghuraikan dengan contoh-contoh Kuliah, soal- KOM Bab 5 Moore
Taba yang sesuai konsep-konsep berkaitan jawab, PSK (2001)
pendekatan induktif termasuk perbincangan,
7

Minggu Jam Tajuk Hasil Pembelajaran Aktiviti P & P KI Rujukan


Kredit
pembentukan konsep, pentafsiran data pembentangan,
dan aplikasi prinsip kuiz
2. Menghasilkan perancang mengajar
dengan menggunakan pendekatan
induktif Hilda Taba.
3. Menilai kelebihan- kekurangan dan
kesesuaian menggunakan pendekatan
induktif

10 3 1. Pendekatan 1. Menghuraikan dengan menggunakan Kuliah, soal- KOM Bab 5 & 8 Moore
Deduktif dan Advance contoh yang sesuai konsep yang jawab, PSK (2001)
Organiser berkaitan pendekatan Deduktif perbincangan,
termasuk struktur kognitif, advance pembentangan,
organizer, progressive differentiation, kuiz
integrative reconcialiation,
2. Merancang dengan contoh-contoh cara
menggunakan Advance Organiser
dalam pengajaran untuk memupuk
pemikiran K & K
3. Menilai kelebihan- kekurangan dan
kesesuaian menggunakan pendekatan
deduktif

11 3 Pembelajaran Koperatif 1. Menghuraikan dengan menggunakan Kuliah, soal- KBPM Bab 5 Moore
1. Definisi, contoh sesuai konsep-konsep dalam jawab, PBPM (2001), Bab 10
2. Komponen pembelajaran Koperatif seperti perbincangan, Arends (2007)
3. kelebihan dan heterogenous, STAD, TGT, Jigsaw pembentangan,
kelemahan dsbnya kuiz
4. Isu-isu penggunaan 2. Menjelaskan cara-cara untuk
pembelajaran koperatif merancang dan menggunakan
di bilik darjah pembelajaran koperatif termasuk cara
untuk mengadaptasikan kegunaannya
kepada situasi pelajar yang berlainan
kebolehan
3. Menghuraikan cara-cara yang sesuai
8

Minggu Jam Tajuk Hasil Pembelajaran Aktiviti P & P KI Rujukan


Kredit
untuk menilai pembelajaran yang
menggunakan pembelajaran koperatif
4. Menilai kelebihan- kekurangan dan
kesesuaian menggunakan
pembelajaran koperatif

12 3 Pembelajaran Berasaskan 1. Menghuraikan ciri-ciri Pembelajaran Kuliah, soal- KBPM Bab 5 Rajendran
Masalah (Problem-based Berasaskan Masalah jawab, PBPM (2008), Bab 11
Learning) 2. Menjelaskan cara-cara untuk perbincangan, Arends (2007),
1. Definisi dan Ciri-ciri merancang dan menggunakan pembentangan, Barrel (2007)
Utama Pembelajaran Berasaskan Masalah, kuiz
2. Merancang untuk termasuk cara untuk mengadaptasikan
Pengajaran & kegunaannya kepada situasi pelajar
Pembelajaran yang berlainan kebolehan
Berasaskan Masalah 3. Mendenghuraikan cara-cara yang
3. Langkah-langkah sesuai untuk menilai pembelajaran yang
Pembelajaran menggunakan Pembelajaran
Berasaskan Masalah Berasaskan Masalah
4. Kelebihan dan 4. Menilai kelebihan- kekurangan dan
Kelemahan kesesuaian menggunakan
Pembelajaran Pembelajaran Berasaskan Masalah
Berasaskan Masalah

13 3 Pengurusan Bilik Darjah 1. Menjelaskan konsep-konsep berkait Kuliah, soal- KBPM Bab 3 Moore
 Gaya kepimpinan guru dengan pengurusan bilik darjah jawab, PBPM (2001), Bab 5
dan kuasa pada guru termasuk gaya kepimpinan, kuasa, perbincangan, Arends (2007)
 Pengurusan Masa motivasi, pengukuhan, ganjaran, pembentangan,
 Peraturan Bilik Darjah dendaan demostrasi,
dan sumber 2. Membincangkan strategi-strategi dan simulasi, kuiz
 Pengurusan Masalah prosedur-prosedur yang boleh
Disiplin digunakan untuk memastikan
pengurusan bilik darjah yang effektif
3. Menilai kekuatan dan kelemahan setiap
model pengurusan bilik darjah yang
sedia ada (Model Disiplin Asertif Canter
9

Minggu Jam Tajuk Hasil Pembelajaran Aktiviti P & P KI Rujukan


Kredit
1976, Model Modifikasi Tingkahlaku
Presbie & Brown 1976, Model Positive
Classroom Model Jones 1987)
14 3 Integrasi pendekatan dan 1. Membincangkan kepentingan  Perbincangan KOM
kaedah pengajaran dan mengintegrasikan pendekatan dan  Perbahasan KBPM
pembelajaran menggunakan kaedah pengajaran dan  Soal Jawab PBPM
pembelajaran yang berlainan dalam  Kuliah PSK
pengajaran dan pembelajaran  Memberi
2. Menjelaskan cara-cara menggunakan Respon
pendekatan dan kaedah pengajaran
dan pembelajaran untuk mencapai
matlamat pembelajaran.

Anda mungkin juga menyukai