Anda di halaman 1dari 18

 Penggunaan grafik yang

bertepatan dengan tema dan

PENGGUNAAN
kandungan.

yangFAIL-FAIL
 Penggunaan audio dan visual
bersesuaian dengan
kandungan.

ELEMEN
 Sekurang-kurangnya 6 kesan

MULTIMEDIA
pergerakan “custom
animation” dan “slide
transition” digunakan pada 20
 Mesti mempunyai pautan
(hyperlink) di dalam

PENGGUNAAN
penghasilan persembahan.

 Kreativiti interaktif adalah asli.


FAIL-FAIL
 Sebarang sumber fakta /

ELEMEN
maklumat yang dimuat turun
(download) dari Internet /
akhbar / buletin / bahan-bahan

MULTIMEDIA
bercetak lain /pengimbas
(scanner) perlu mempunyai
maklumat dan sumber 21
PENGGUNAAN
 Format file bahan yang
dibenarkan adalah :FAIL-FAIL
Audio - .wav, .mp3
Video - .wmv, avi (telah siap

 ELEMEN disunting)
Grafik - .jpg, .jpeg, .bmp dan
.gif

MULTIMEDIA
Teks - .doc dan .txt

22
 Peserta hanya dibenarkan

PENGGUNAAN
membuat pautan (hyperlink)
ke
dokumen di luar Microsoft
FAIL-FAIL
Powerpoint ke Microsoft
Word

ELEMEN
(.doc), Microsoft Excel (.xls)
dan
Wordpad (.txt) sahaja.
MULTIMEDIA
 CD yang dihantar ke pihak 23
 Penyediaan slaid hendaklah
berpandukan kepada papan
cerita (story board).
PENYEDIAAN
 Peserta dikehendaki

/daerahSLAID
mengakses folder negeri
/sekolah masing-
masing di komputer pentadbir
(urusetia) dan menyalin folder
tersebut ke ”desktop”
komputer mereka. 24
 Peserta perlu
menyimpan(save) hasil kerja

PENYEDIAAN
dan menjalankan prosedur
”package for cd”.

SLAID
 Hasilan ”package for cd” akan
disahkan oleh ketua kumpulan
dan urusetia.

 Hasilan persembahan adalah


25
 Sebarang ralat teknikal adalah

PENYEDIAAN
tanggungjawab peserta.

 Peserta dikehendaki

SLAID
menyimpan fail persembahan
setiap 30 minit dengan nama
fail yang berbeza.

26
 Format papan cerita
disediakan oleh pihak
pengelola.

PENULISAN
 Papan cerita hendaklah
disediakan di tempat ( sekolah
PAPAN CERITA
/ daerah / negeri ) masing-
masing.

(STORY
perbincangan BOARD)
 Penghasilan idea dan
dilakukan
sebelum pertandingan.

 Bahasa penulisan yang


CONTOH
digunakan adalah Bahasa 27
 Penggunaan istilah Teknologi
Maklumat dalam Bahasa
Inggeris dibenarkan.

PENULISAN
 Rekabentuk papan cerita
hendaklah asli.

 PAPAN CERITA
Papan cerita hendaklah
dibukukan ”comb binding” dan
(STORY BOARD)
dihantar sebanyak 2 salinan
kepada urusetia ( satu salinan
akan digunakan sebagai
panduan peserta semasa
pertandingan, manakala satu
salinan lagi untuk semakan 28
PERSEMBAHAN
HASIL CIPTA

29
 Masa dihadkan selama 15
minit.

 Penyampaian adalah dalam


PERSEMBAHAN
Bahasa Melayu.

HASIL CIPTA
 Penggunaan istilah Teknologi
Maklumat dalam Bahasa
Inggeris dibenarkan.

 Kaedah persembahan adalah


berkonsepkan penyampaian 31
Penyampaian secara
seiringan dengan

PERSEMBAHAN
persembahan slaid.

HASIL CIPTA
Teknik persembahan adalah
BEBAS dan dipersembahkan
oleh seorang / dua /
ketiga-tiga peserta daripada
setiap kumpulan yang
mengambil bahagian.
32
 ISI KANDUNGAN
– 30%
KRITERIA
 KESESUAIAN ISI (BERTEPATAN
PEMARKAHAN
DENGAN TAJUK PERISIAN) (10
%)
 OLAHAN (10 %)
 KETEPATAN FAKTA & TERKINI
(10 %)
33
 REKABENTUK

KRITERIA
ANTARAMUKA
– 20 %

PEMARKAHAN
 LINK / BUTANG AKSI (5 %)
 KESESUAIAN FONT (5 %)
 MESRA PENGGUNA (5%)
 KESERAGAMAN LATAR
BELAKANG (5 %) 34
 ELEMEN-ELEMEN
MULTIMEDIA
– 20 %

KRITERIA
 ANIMASI / KESAN KHAS (5 %)

PEMARKAHAN
 KESESUAIAN TRANSISI SLAID
(5 %)
 KESESUAIAN AUDIO / VIDEO
(5 %)
 KESESUAIAN GRAFIK (5 %)
35
 PERSEMBAHAN
PEMBENTANGAN

KRITERIA
– 20 %

PEMARKAHAN
 KEMAHIRAN MENGOLAH ISI
(10 %)
 KELANCARAN (5 %)
 KESEPADUAN PERSEMBAHAN
DENGAN SLAID (5 %)
36
 PAPAN CERITA
(STORY BOARD)
KRITERIA
– 10 %
PEMARKAHAN
KESESUAIAN PENCERITAAN AWAL
(DRAF / LAKARAN) (5 %)
 KEKEMASAN (5 %)

37
SEKIAN

38