Anda di halaman 1dari 3

Tužba radi utvrđivanja očinstva i plaćanja uzdržavanja

OPĆINSKOM SUDU U VARAŽDINU

Pravna stvar:

Tužitelji: 1. mljt. Marić Marijan, iz Varaždina, M. Krleže 1, zastupa ga majka i


zakonska zastupnica Marić Marija iz Varaždina, M. Krleže 1

2. Marić Marija, medicinska sestra, iz Varaždina, M. Krleže 1, oboje tužitelja zastupa


punomoćnik dr. Jurić Juraj, odvjetnik iz Zagreba, Vlaška 116

Tuženik: Velić Velimir, strojarski tehničar, iz Zagreba, Podolje 16

TUŽBA

radi utvrđenja očinstva i

plaćanja uzdržavanja

Prilaže se punomoć pod A)

1. Tužiteljica je dana ..... godine rodila maloljetnog Marić Marijana.

Dokaz: rodni list, broj .... od dana ..... godine koji se prilaže pod B).
2. Tužiteljica je s tuženikom održavala odnose u razdoblju od ..... do .... godine, kada
je tuženik napustio tužiteljicu i izjavio da on ne priznaje dijete, za koje je znao da je
začeto, za svoje. Kako tužiteljica osim s tuženikom nije ni s kim drugim održavala
seksualne odnose to je tuženik otac maloljetnog Marić Marijana.

Dokaz: saslušanje stranaka; vještačenje analizom krvi; prema potrebi antropološko


vještačenje.

3. Tužiteljica predlaže da se tuženika utvrdi ocem maloljetnog tužitelja Marić


Marijana, te da mu se naloži da za uzdržavanje djeteta daje iznos od ..... kn
mjesečno. Tuženik je zaposlen u "Dobar put» d.d. u Zagrebu, Livade 17. Ima plaću
otprilike ..... kn. Nema drugih obveza da drugim osobama daje uzdržavanje.
Tužiteljica je pak zaposlena kao medicinska sestra u Domu zdravlja "Varaždin",
Kolodvorska 18, i prima plaću od ..... kn.

Dokaz: pribava podataka o osobnim dohotcima stranaka u «Dobar put" d.d. u


Zagrebu i Domu zdravlja "Varaždin", službenim putem.

4. Kako je za uzdržavanje djeteta potreban iznos od najmanje ...... kn mjesečno, to


tužiteljica smatra da je tuženik u mogućnosti i sam davati za njegovo uzdržavanje
dio tog iznosa i to …... kn mjesečno, pri čemu tužiteljici kao poseban doprinos treba
uzeti brigu oko čuvanja i odgoja djeteta.

Dokaz: saslušanje stranaka; ukupne potrebe djeteta.

5. Zato tužitelji podnose ovu tužbu i predlažu da sud po provedenom postupku


donese slijedeću

PRESUDU

Utvrđuje se da je tuženik Velić Velimir, strojarski tehničar iz Zagreba, Podolje 16,


otac maloljetnog tužitelja Marić Marijan Varaždina, M. Krleže 1, kojeg je dana .....
godine rodila tužiteljica Marić Marija.
Tuženiku se nalaže da za uzdržavanje tužitelja Marić Marijana daje iznos od .... kn
mjesečno, počevši od dana podnošenja ove tužbe sudu pa do zaključenja glavne
rasprave, a nadalje .... posto od plaće koju tuženik prima, sa ... % zatezne kamate
od dana podnošenja tužbe do isplate, računajući od dana dospjelosti svakog
pojedinog iznosa pa do isplate, time da dospjele obroke plati odjednom i u roku 15
dana, a ostale kako budu dospijevali unaprijed, najkasnije do svakog 5-og (alt.: 10-
og) u mjesecu za tekući mjesec, kao i da tužiteljima nadoknadi prouzročeni parnični
trošak, u roku 15 dana pod prijetnjom ovrhe.

prilagodi.