JENIS III - RUMAH DALAM PEMBINAAN

SYARAT ASAS 1. SPPPI tidak membenarkan bagi kes yang melibatkan gadaian pihak ketiga ( 3rd party charge ) iaitu dua penama dalam Perjanjian Jualbeli tetapi hanya seorang sahaja yang membuat permohonan. Bagi Rumah kos rendah, kerja-kerja tambahan perlu dibuat serentak bersama kerja-kerja pembinaan. Kerja-kerja tambahan perlu dinilai oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Tidak dibenarkan membeli harta yang tidak mempunyai sebarang hak milik. Jadual bayaran adalah mengikut jadual ketiga kepada jadual G atau H Akta Pemajuan Perumahan ( Kawalan dan Perlesenan) 1996 Peraturan – Peraturan Pemaju Perumahan ( Kawalan Dan Perlesenan) Pindaan 2002. Perjanjian jualbeli yang mencatatkan nombor lesen dan nombor permit iklan dan jualan dikecualikan daripada laporan penilaian.

2.

3. 4.

5.

SENARAI SEMAK Dokumen Yang Perlu Disertakan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Wang proses RM1 bagi RM1,000 (Tambahan RM 1 bagi RM500 dan keatas). Wang Pos / Bank Draf/ Bankers Cheque atas nama “ Akaun Pinjaman Perumahan”. Salinan Kad Pengenalan yang diakui sah oleh Ketua Jabatan Penyata Gaji Asal Terkini Surat Iringan asal Ketua Jabatan Salinan Surat Pengesahan Jawatan Berpencen sekiranya slip gaji ada potongan KWSP Salinan Surat Pengesahan Pemangkuan Jawatan ( Dengan tujuan kenaikan pangkat ) Borang Permohonan Pinjaman / Pembiayaan Yang Lengkap Borang Akuan Pemilihan Insuran / Takaful Borang 2 - Surat Persetujuan menyelesaikan baki hutang pinjaman Suratan Hakmilik Berasingan / Strata / Master Title Borang 3A ( Assingment ) / Borang 3B ( Gadaian ) - Surat Akujanji Peguam sebagai Pemegang Pertaruhan Salinan Perjanjian Jualbeli Borang 4 - Surat Penolakan Tuntutan Kepentingan ( Disclaimer of Interest ) Borang 5A - Akujanji Pemaju / Tuan Tanah Borang 7 - Persetujuan Menggadai oleh penama dalam Perjanjian Jualbeli yang tidak membuat pinjaman Surat Perwakilan Kuasa ( Power Attorney ) Pengesahan Nombor Lot Daripada Pemaju Perintah mahkamah (Court Order) Membenar Menjual Harta Simati Borang 8 - Senarai Kerja-Kerja Tambahan Untuk Rumah Kos Rendah Lesen dan Permit Iklan Jualan Pemaju / Laporan Nilaian Salinan Pelan bangunan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan ( Jika Kontraktor tiada lesen dan permit iklan dan jualan ) (/)