ST(KE)1

SURUHANJAYA TENAGA PERMOHONAN PENDAFTARAN ORANG KOMPETEN DI BAWAH PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK 1994 (Peraturan 63)

BAHAGIAN A : MAKLUMAT PEMOHON
(Sertakan satu salinan fotostat kad pengenalan)

Nama

P

Tempoh yang dipohon

Lekatkan Gambar Ukuran Pasport Di sini

No.K.P (Baru)

1 Tahun

Tarikh Lahir Umur Alamat Surat Menyurat

2 Tahun 3 Tahun

No. Telefon

BAHAGIAN B : BUTIRAN KEKOMPETENAN

(Sertakan satu salinan fotostat bagi setiap perakuan kekompetenan)

No.

Jenis Kekompetenan

Butiran Perakuan No. Perakuan Sekatan KV KV / TIADA KV / TIADA

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jurutera Perkhidmatan Elektrik Jurutera Elektrik Kompeten Penyelia Elektirk Penjaga Jentera Pendawai Pencantum Kabel
Catitan : p 1 Tandakan ( √ ) pada ruangan yang berkenaan 2 * Potong di mana tidak berkenaan 3 Borang ini boleh dibuat salinan fotostat atau disediakan sendiri.

JP JK PE PJ PW PK -

1/2

Saya mengaku bahawa saya bekerja sepenuh masa * secara sendiri / dengan majikan tersebut di Bahagian ‘C’ dan saya akan bertanggungjawab ke atas kerja-kerja di bawah jagaan saya.ST(KE)1 (Isi jika berkenaan) BAHAGIAN C : BUTIR-BUTIR MAJIKAN SEKARANG Nama Majikan No. 3.P ………………………………………. : : 2. Saya …………………………………………………………………………………. Telefon : : No.. Pendaftaran Tempoh Fee No . K. Rujukan Fail No. Resit : : : : RM : bertarikh hingga 2/2 . Tarikh : ……………………………………………….. Fax : Alamat / : Cop Syarikat Tandatangan Majikan : Nama Jawatan : BAHAGIAN D : PERAKUAN PEMOHON 1. Tarikh : ( Tandatangan Pemohon ) KEGUNAAN JABATAN Diluluskan Tidak diluluskan atas sebab-sebab Ketua Kawasan Suruhanjaya Tenaga. Saya akan memberitahu pejabat tuan dalam tempoh dua (2) minggu sekiranya saya berhenti dari perkhidmatan dengan majikan yang tersebut di Bahagian C. No. mengaku bahawa maklumat-maklumat yang terkandung di dalam permohonan ini adalah benar dan saya sedar adalah menjadi satu kesalahan di bawah seksyen 8 Akta Bekalan Elektrik 1990 jika maklumat-maklumat yang diberikan itu adalah palsu. No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful