Car Type Suzuki 144.0 0.0 Suzuki 167.0 0.0 Suzuki 156.0 0.0 Suzuki 181.5 0.0 Suzuki 170.5 0.0 Suzuki 185.5 0.

0 Suzuki 174.5 0.0 Suzuki 172.0 0.0 APV Arena SGX 1.5 A/T APV Arena Luxury v1.7 M/T APV Arena Luxury v1.7 A/T APV Arena Luxury v1.5 M/T APV Arena Luxury v1.5 A/T APV Arena GX 1.5 M/T APV Arena GX 1.5 A/T APV Arena GL 1.5 M/T

Suzuki 161.0 0.0 Suzuki 131.0 0.0 Suzuki 134.0 0.0 Suzuki 304.5 0.0 Suzuki 293.5 0.0 Suzuki 327.0 0.0 Suzuki 316.0 0.0 Suzuki 129.5 0.0 Suzuki 97.2

APV Arena SGX 1.5 M/T

APV GE Face to face 1.5 M/T

APV GE PS 1.5 M/T

Grand Vitara 2.0 A/T

Grand Vitara 2.0 M/T

Grand Vitara 2.4 A/T

Grand Vitara 2.4 M/T

Karimun Estilo M/T

Minibus Real Van DX

0.0 Suzuki 105.2 0.0 Suzuki 222.0 0.0 Suzuki 211.0 0.0 Suzuki 145.0 0.0 Suzuki 139.0 0.0 Suzuki 197.5 0.0 Suzuki 186.5 0.0 Suzuki 183.5 0.0 Suzuki Swift ST M/T Swift ST A/T Swift GT3 M/T Swift GT3 A/T Splash Standar Splash GL Neo Baleno M/T 2008 Euro 3 Neo Baleno A/T 2009 Euro 3 Minibus Real Van GX

172.5 0.0 Suzuki 212.5 0.0 Suzuki 201.5 0.0 Suzuki 197.5 0.0 Suzuki 186.5 0.0 SX-4 CKD Crossroad M/T SX-4 CKD Crossroad A/T SX-4 CKD Crossover M/T SX-4 CKD Crossover A/T