Anda di halaman 1dari 54

OLEH:

ANIK RISTIANI
SISKA ARISTA
TRIWIDAYATUN
 A. Peran Lembaga Muhammaadiyah
◦ Muhammadiyah suatu organisasi yang didirikan KH
Ahmad Dahlan pada tanggal 18 november 1912
miladiyah,atau 8 Dzulhijjah 1330 H.
◦ Pimpinan Muhammadiyah hanya mengetahui tentang
persoalan diseputar
organisasi,administrasi,menejemen,sarana dan
prasarana sehimgga muhammadiyah kehilangga roh
perjuangan sehingga pemimpin muhammadiyah tahu
tentang muhammadiyah sejak 18 November 1912.
◦ Agar gerakan dan perjuangan muhammadiyah tidak
menyimpang maka indonesia perlu pendidikan
muhammadiyah guna membentuk kader-kader
muhammadiyah,dengan adanya pendidikan
kemuhammadiyahan.
 Pengertian pendidikan muhammadiyah
◦ Pendidikan muhammadiyah adalah semua kegiatan
pendidikan yang dilaksanalan baik formal atau non
formal yang anggota muhammadiyah terhadap peserta
didik.Supaya menjadi manusia yang muslim sehingga
bisa melaksanakan maksud dan juhan muhammadiyah.
◦ Tujuhan Pendidikan muhammadiyah
 Tujuhan pendidikan muhammadiyah yaitu terwujudnya
manusia muslim yang berakhlak mulia,cakap,percaya diri
sendiri serta berguna bagi masyarakat dan negara
 Ciri Khusus Pendidikan Muhammadiyah
Tahun 1911 KH Ahmad Dahlan merealisasikan Sekolah atau
madrasah muhammadiyah berdiri.Kemudian tahun 1920 KH
Ahmad Dahlan mendirikan Pondok Muhammadiyah disini
mengajarkan pengetahun agama dan pengetahuan umum.
 Berdasarkan islam bersumber Al-Qur‟an dan
sunah rosul
 Bertujuhan mewujudkan manusia islam
 Pelajaran antara pengetahuan umum dan
pengetahuan agama
 Jam pelajaran agama lebih banyak dari pada
jam pelajaran umum
 Mata pelajaran agama meliputi:
aqiah,akhlak,ibadah,Al-Qur‟an dan
hadis,Tarikh,kemuhammadiyahan da bahasa
arab
 Pengertian Pendidikan Kemuhammadiyahan
◦ Menurut bahasa :pendidikan atau pelajaran tentang
segala sesuatu yang berubungan dengan pengikut nabi
Muhammad SAW‟
◦ Menurut istilah : Suatu ilmu yang mempelajari segala
sesuatu yang berhubungan dengan persyarikatan
muhammadiyah yang didirikan oleh KH A.Dahlan
◦ Maksud dan tujuhan pendidikan kehummadiyahan
 Maksud dan tujuhan pendidikan muhammadiyah adalah
membekali ilmu pengetahuan umum dan agama sehingga
bisa menjadi ulama intelektual supaya menjadi pemimpin
yangberilmu amaliah dan beramal ilmiah sehingga bisa
digunakan untuk diri sendiri.
 Ruang lingkup kemuhammadiyahan antara
lain :
◦ Sejarah muhammadiyah
◦ Organisasi muhammadiyah
◦ Landasan gerakan dan perjuangan persyarikatan
muhammadiyah
◦ Amal usaha muhammadiyah
Penjajahan belanda membawa dampak besar
terhadap perkembangan islam.Konsep 3G
(Glory,Gold,Gospel)belanda melemahkan
kekuatan islam bahkan menghancurkan islam.
B.Gerakan Pembaharuan islam dan kebangkitan
umat islam di indonesia
Organisasi atau persyarikatan
muhammadiyah dipelopori oleh KH Ahmad
Dahlan sebagai membaharu di dunia
pengaruhnya di indonesia. Gerakannya memiliki
semboyan “RUJU‟LLA AL-QUR‟AN WA‟ AL
SUNNAH”Yaitu untuk mengembalikan mereka
kepada AL –Qur‟an dan Sunah
C.Gerakan atau Organisasi yang muncul
Kebangkitan umat islam ditandai dengan gerakan kebangkitan umat
islam ditandai dengan gerakan kebangkitan umat islam antara lain :
1.Serikat Islam (SI)
SI berdiri pada tahun 1912 dipelopori oleh haji Saman Hudi
2.Muhammadiyah
berdiri pada tahun 1905 didirikan KH ahmad Dahlan.Gerakan
dakwah dengan kajian dan pengajian yang berasaskan islam ditahun
1899 KH Ahmad Dahlan berbekal ilmu falaq meluruskan arah kibalt
ditahun 1911 mendirikan sekolah muhammadiyah.
3.AL ISRAD
Berdiri pada tahun 1914 yang bermaksud memajukan pelajaran
islam dikalangan bangsa arab di indonesia.
4. PERSATUAN ISLAM
Berdiri dibandung pada tahun 17 september 1923 yang
bertujuhan melakukan hukum is lam yang berdasarkan Al-Qur‟an
dan hadist
5. NAHDHATUL ULAMA
Berdiri 31 januari 1926 bertujuhan mempertahankan Madzahab
yang berhubungan dengan Fiqih (hukum islam)
6. Al Jami‟atul Washliyah
Berdiri pada tanggal 30 November 1930
 Sejarah Latar Belakang Berdirinya
Persyarikatan Muhammadiyah
◦ A. Proses islamisasi diindonesia
 Masknya islam ke indonesia ada 2 pendapat
-Abad 7 M karena kawasan samudra indonesia menjadi
kawasan berbahasa arab dan ada jalur perdagangan
melalui teluk persia tiongkok
 Abad ke 13 karena telah ada perjalanan islam kesamudra
indonesiadisamudra pasai di sumeh antra bagian utara
(aceh)
Penelitian di jawa diketahui pada abad 13 sudah didapati
orang-orang beragama islam,setidaknya ada 4 sumber
masuknya islam ke indonesia yaitu:
1.Dari para pedagang gujarat india
2. Dari pedagang timur tengah
3. Dari pedagang cina
4. Dari pedagang –pedagang indonesia itu sendiri
Disini juga islam masuk ke indonesia dengan mengunakan :
1. Perdagangan
2. Pernikahan
3. Pembebasan budak
4.Ajaran tasawuf
5. Pendidikan pesantern
6. Seni dan budaya
7. Birokrasi pemerintahan
 Sunan Gresik(Maulana Malik Ibrahim)menyebarkan agama islam di daerah gresik
 Suna Ampel(raden Rahmad)dia sebagai perencana perjalanan islam dijawa yakni
demak
 Sunan Giri beliau pencipta tembang dolanan anak-anak yang dijiwai agama ,digiri
jawa timur
 Sunan Bonang ,beliau mendirikan pondok pesantren sebagai pusat
dakwah,didaerah tuban dan pesisir utara jawa timur
 Sunan Drajat meyebarkan di daerah sedayu gresik jawa timur
 Sunan Gunung Jati menyebarkan didaerah jawa barat pantai utara jawa,pendiri
kesultanan cirebon dan banten
 Sunan Kudus beliau mendapatkan gelar wali al-ilmi (waliyang luas ilmunya
)pencipta cerita keagamaan yaitu gending masku mambang dan mijil didaerah
kudus
 Sunan Kalijaga beliau memanfaatkan wayang purwa,wayang kulit, dan gamelan
sebagai dakwah.Beliau juga mengembangkan seni rupa,seni ukir,seni budaya,seni
pahat,kesusastraan dan corak batik
 Sunan Muria pencipta tembang dakwah “sinom dan kinanti”
 A. Faktor –Faktor Munculnya Gerakan
Muhamadiyah.
 2 faktor pendorong KH Ahmad Dahlan memprakasi
gerakan muhammadiyah
 Faktor Obyektif
 Faktor ini yang mendorong KH Ahmad Dahlan
merealisasikan pemikirannya
 Faktor subyektif
 Faktor ini yang mendorong KH Ahmad Dahlan untuk membuat
sebuah gerakan yang bernama muhammadiyah
 B. KH Ahmad Dahlan Pendiri Muhammadiyah
◦ Riwayat hidupnya
 Ahmad dahlan (Muhammad darwis nama kecil) lahir pada
tahun 1285H.Menikah pada tahun 1889 dengan nyai
walidah,Ahmad dahlan didik dan diajar pendidikan agama
oleh ayahnya sendiri ,usia 8 tahun beliau sudah lancar
membaca AL-Qur‟an pada tahun 1903 beliau pergi ke
mekah untuk belajar ilmu islam,Belia aktif dalam gerakan
muhammdiyah ia pribadi yang ulet dan bertanggungjawab.Ia
mendorong perubahan khidupan keagamaan umat islam di
indonesia ,Muhammmadiyah berdiri berdasrkan ilmu
falaq.pada tahun 1905 ia menjalankan ibadah haji sepulan
haji beliau mengerakan orang –orang islamsopaya benar-
benar memahami islam(Persyarikatan muhammadiyah)
 Pemikiran –pemikirannya
 Menekankan pentinya mempelajari Al-qur‟an dan hadis
sebagai pokok hukum islam
 Mengusahakan meewujudkan persatuan umat
 Mendirikan organisasi muhammadiyah
 Mendirika sekolah
 Dorongan “mati” sebagai pendorong seseprang utuk beramal
 KH. Ahmad Dahlan dijuluki sebagai pahlaan
nasional karena mempelopori kebangkitan
umat islam,memberi ajaran islam
mengerakan amal-amal sosial dan
pendidikan dan mengorganisasi
muhammadiyah bagi kaum perempuan yang
bernama(AISYIYAH).Ahmad Dahlan sangat
berberan dalam kebangkitan umat islam
nasional dari kebodohan dari pejajahan dan
dari praktek-praktek keagamaan yang berbau
syirik ,bid‟ah khurofat dan takhyul.
 A. Pengertian Muhammadiyah
◦ Secara bahasa:Muhammadiyah yaitu umat nabi
Muhammad SAW atau pengikut Nabi Muhammad
SAW
◦ Sesara istilah : gerakan islam dakwah amar maruf
nahi mungkar ang berdasarkan Al-qur‟an dan
sunah rosul.
 1. Asas Muhammadiyah: gerakan islam dan dakwah amal
ma‟ruf nahi mungkar maka berasaskan islam dan
bersumber pada Al-qur‟an dan assunah .
 2.Maksud dan tujuhan persyarikatan muhammadiyah:
 Rumusan perama: menyebarkan agama islam/pengajaran nabi
Muhammad di yogyakarta
 Rumusan kedua : memajukan pengajaran agama islam di hindia belanda
dan sekutu-sekutunya
 Rumusan ketiga : Mendirikan kemakmuran bersama seluruh asia timur
raya
 Rumusan keempat : megerakn dan menjujung tinggi agama islam
sehingga dapat mewujudkan masyarakat islam yang sebenar-benarnya
 Rumusan kelima : menegakksn dan menjujung tinggi agama islam
sehingga terwujud masyarakat utama ,adil,makmur,yang diridhai Allah
SWT
 Rumusan keenam : menegakkan dan menjujung tinggi agama islam
yang sebenar-benarnya sehingga terwujud masyarakat islam yang
sebenarnya

A. Melambangkan kedamaian dan kesejahteraan
WARNA HIJAU:

B. Warna kuning : keemasan atau kemuliaan


C. Matahari salah satu ciptaan makhluk Allah
D. Dua kalimat syahadat : Muhammad sebagai pemberi cahya yang
berupa keyakinan dan tiada tuhan selain Allah muhammad utusan
Allah
E. Dua belas sinar matahari : tekad dan semangat warga
muhammadiyah dalammemperjuangkan islam,
F. Warna putih: seluruh matahari melambangkan kesucian dan
keikhlasan
Muhammadiyah adalah suatu gerakan yang
mempelopori gerakan kebangkitan islam
nasional diindonesia.Sehingga mendirikan
persyarikatan untuk mengerakan orang-
orang islam dan mengamalkan,menegakkan
menjunjung tinggi agama islam sehingga
terwujud masyarakat islam yang
sebenarnya.Muhammadiyah juga
membangkitkan jiwa perjuangan (ruhul jihad)
BAB V
Kendala yang Dihadapi Muhammadiyah pada Awal Berdiri
A. Hanbatan dan tantangan dari kaum adat
Kaum adat suatu masyarakat tradisional yang
secara turun temurun memegang teguh nilai adat
tersebut dan tidak bisa ditinggalkan .tapi ahmad
dahlan tetap bejuang karena ia yakin bahwa yang haq
tetap menang sehingga ia mampu menghapus
kebatilan yang diyakini kaum adat.
B. Hambatan dan tantangan dari ulama tradisional
Kaum tradisional ialah orang islam yang pikirannya
beku tidak mau berkembang kearah yang lebih baik
terhadap kebenaran dan perkembangan
zaman.Banyaknya rintangan membuat ahmad dahlan
melaksanakan dakwah amal ma‟ruf nahi mungkar dan
tajdid yang merupakan pembaharuan dalam memahami
ajara islam demi kemajuan umat islam
C. Hambatan dan tantangan dari kaum cendekiawan
Kam ini terdiri dari kaum pelajar da pegawai
pemerintah belanda.menurut mereka bahwa
urusan agama itu terpisah dari urusan dunia ,dan
agama islam untuk kaum bodoh,kaum
santri,orang-orang desa yang bodoh ,kuno
D. Hambatan dan tantangan dari kaumanti agama
dan penganut agama lain
Hambatan ini datang dari orang yahudi dan nasrani
1. Agama hindu dan budha
Muhammadiyah mampu menghapus ajaran
hinduisme yang masih melekat dalam masyarakat
karena sebelum islam masuk indonesia mayoritas
penduduk beragama hindu dan bidha
2. Agama kristen,katolik dan protestan
tahun 1551 perdagangan di indoneia diikuti
dengan usaha kristenisasi dan pada tahun 1596 missi
usaha kristenisasi oleh negara kristen prostetan.
E. Sikap Muhammadiyah dalammenghadapi hambatan dan
tantangan
Muhammadiyah sadar bahwa segala usaha
yang dilakukan banyak rintangan dan cobaan maka
sebagai kolifah dibumi maka unyuk tetap beribadah
harus berjuang demi menegakkan agama islam.
A. Persyarikatan Muhammga Sebagai Gerakan Islam
Muhammadiyah Menekankan Pentingnya ajaran tauhid,akhlakdan
pelaksanaan syariat islam sesuai denga tujuhan muhammadiyah
yaitu menegakkan dan menjujung tinggi agama islam sesuai dengan
Al-qur‟an dan hadis.adapun manifestasinya meliputi hati,ucapan
dan perbuatan.
B.Persyarikatan Muhamammadiyah sebagai gerakan dakwah islam amal
makhruf nahi mungkar.
Nuhammadiyah dalam memberi ajaran tidak dengan
paksaan tapi dengan penjelasan yang gamblang.dalam dakwah
mereka mengajak masuk dalam ajaran agama islam .Metode
Dakwah menggunakan :
1.Hikmah dengan cara tegas ,bijaksana dan bersikap arif dalam
segala hal
2. Mengunakan nasihat yang baik membimbingndengan cara yang
simpatik dan menyenakan supaya pelajaran mudah untuk diterima
3. Mujadalah,diskusi,dan bertukar pikiran
.Sasaran dakwah muhammadiyah dibagi menjadi 2:
1.perorangan atau individu yaitu dakwah yang ditujuhan
kepada pribadi-pribadi yang meliputi oran yang sudah
masuk islam dan yang belum masuk islam
2. Masyarakat dakwah dalam bidang yang bersifat
berbaikan ,bimbingan,dan peringatan.
.Tujuhan Dakwah Muhammadiyah (amar ma‟ruf nahi mungkar
)yaitu :
1. Supaya gerakan dakwah tetap berkesinambungan ditengah
masyarakat
2. Supaya orang –orang senang kepada kebaikan
3. Orang bersimpatik kepada islam dan menjadi muslim yang baik
4. Warga muhammadiyah menjadi pengikut aktif dalam dakwah amar
ma‟ruf nahi mungkar
5. Supaya pengikut-pengikut setia menjadi pembela islam
C.Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Gerakan Tajdid
Tajdid ada dua ujun arti yaitu:
1.Hal-hal yang sudah dibakukan oleh agama
2. Usaha pemurnian /pengembalikan kepada kemurniannya/sebagai
pembaharu.
D.Persyarikatan Muhammdiyah Sebagai Gerakan Nasional
Muhammadiyah mempunyai andil yang besar dalam perjuangan
bangsa indonesia mentang penjajah.Supaya tercipta suatu negara yang
indah,bersih,suci,dan makmur dibawah perlindungan TuhanYang Maha
Pengampun.
.Pedoman teguh amal usaha muhammadiyah
“Berpegang teguh pada ajaran Allah dan rosul ergerak membangun
disegenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh
jalan yang diridhoi Allah
A. Amal Usaha Bidang Permurnian Ajaran Agama Islam /Tarjih dan Tajdid
Untuk mencapai tujuhan maka muhammadiyah melaksanakan anggaran
dasar muhammadiyah “Mempererat dan memperdalam pengkajian ajaran
agama islam untuk mendapatkan kmurnian dan kebenarannya usaha tesebut
bepegang kepada Al-Qur‟an dan Sunah dan Hadis yang shohih.
. Usaha muhammmadiyah dalam bidang pemurnian agama:
1.Pemurnian tauid dan ibadah antara lain :
a.Tujuh bulanan orang hamil,puputan selamatan,pada waktu kelahiran
dan selamatan orang yang meninggal
b. Menghilangkan tradisi agama yang tumbuh dari kepercayaan islam
misalnya selamatan untuk menghormati seseorang dan meminta
safaat,mita jodoh,kesuksesan,percayaan jimat,ziarah kubur yang ditentukan
waktunya,shalawat nabi dengan syair-syair atau tembang-tembang dan
kain-lain.
2.Membentuk materi tarjih
3.Muhammadiyah peduli kepada usaha pengamalan ajaran islam
4.”Mtan keyakinan dan cita-cita hidup muhammadiyah yang memuat pokok ajaran islam
5.Penanaman kesadaran dan kenikmatan beragama.
B.Bidang penyiaran agama islam,Tabligh,dan kehidupan islami:
Program majelis tabligh dan penyiaran agama islam muhammadiyah:
a.Pemanfaatan saluran non konvensional
b.mengintensifikasikan tablig konvensional
c.menyelenggarakan pelatiahan Da‟I
d.Mengintensifkan pembinaan umat
e.Menyusun dan menyebar luaskan brosur,leaflet,atau buku paket
f.Intensifikasi komputerisasi
c.Amal usaha bidang pendidikan ,penelitian,dan pengembangan
1.Mendirikan sekolah umum yang modern dengan
memasukan ilmu-ilmu agama
2.Mendirikan madrasah atau pesantren
3.Mendirikan dan menyelenggarakan perguruan tinggi
D. Amal usaha bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
-Tahun 1925 mendirikan rumah miskin
-Tahun 1925 mendirikan panti asuhan,usaha pengasuhaan anak yatim
-Mendirikan majelis
E.Amal Usaha di bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat
dengan cara membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan
mengebangkan ekonomi sesuai dengan ajaran islam
F. Amal usaha bidang politik Ham dan hubungan internasional
Gerakan muhammadiyah tentang politik kenegaraan,peduli,dan
bertanggung jawab dalam pelaksanaan kehidupan bernegara yang baik
dan haq jadi politik muhammadiyah politik teoritis konsepsional dan
bukan politik praktis operasional
G.Amal uasaha dibidang peningkatan peran perempuan dan keluarga
dengan berdirinya perkumpulan aisyiyah pada tahun 1917 untuk
membina kaum perempuan agar menjadi perempuan islam yang sholih
dan menempatkan perempuan sesuai dengan martabatnya sebagai
muslimah.
SMK MUHAMMADIYAH KELAS 1
A.Pengertian
Pendidikan kemuhammadiyahan adalah kegiatan pembelajaran mengenai hakekat,visi
dan misi pergerakan muhammadiyah dalam seluruh aspek.
B.Tujuhan mempelajari Pendidikan Kemuhammadiyahan
a.Memberikan pengertian yang sebenarnya terhadap para siswa
b.Memberi bekal kepada para calon kader muhammadiyah
c. Memberikan bukti nyata kepada semua pihak bahwa amal usaha muhammdiyah
C.Ruang lingkup pendidikan Kemuhammadiyahan
1.Sejarah muhammadiyah
2. Landasan ideologi
3.Landasan operasional
4.Landasan struktur organisasi
D.Pendidikan Muhammadiyah
1.Pengertian pendidikan muhammadiyah yaitu kegiatan yang dilakukan oleh anggota
muhammadiyah baik didalam maupun diluar organisasi dengan maksud membimbing
perkembangan anak bangsa menjadi anak muslim
2. Asas dan pedoman pndidikan muhammadiyah pendidikan muhammadiyah berasakan
islam dan berpedoman kepada Al-qur‟an dan Al hadis
3.Tujuhan pendidikan muhammadiyah yaitu terwujudnya manusia muslim yang
berakhlak mulia,cakap,percaya diri,dan berguna bagi masyarakat dan negara
4. Hubungan antar murid dan guru
a.hubungan formal yaitu hubungan yang diatur secara resmi
oloeh lembaga pendidikan
b.Hubungan informal yaitu hubungan kekeluargaan antara
warga sekolah maupun kepada wali murid
5.Janji pelajar muhammadiyah
 Menjunjung tinggi perintah agama islam

 Hormat dan patuh kepeda orang tua dan guru

 Bersih lahir batin dan teguh hati

 Rajin belajar ,giat bekerja serta beramal

 Berguna bagi masyarakat dan agama

 Sanggup melanjutkan amal perjuangan muhammadiyah


A. Kejayaan Islam
1.Perluasan wilayah seperti persia,syiria,mesir sampai andalusia
2. Terdapat banyak ilmuan
3.Berkembang ilmu pengetahuan seperti astronomi dan
kesusteraan
B. Umat islam pada abad pertengahan
pada masa ini mengalami kemunduran yang ditandai dengan
krisis antara lain:
1.Krisis dibidang agama
2.krisis dibidang ilmu pengetahuan
3.Krisis dalam bidang sosial politik
Masa ini berlangsung dari abad XI sampai abad XVII
C. Kebangkitan dunia islam
Para ulama menyadari kehancuran umat islam kemudian mereka
membuat slogan gerakan kebangkitan dunia islam KEMBALI
KAPADA ALPQUR‟AN DAN SUNAH.
1.Pelopor pembaharuan pemikiran islam
a.ibnu taymiyah (1263-1328)
Beliau pelopor pertama usaha perbaikan umat fatwah yang
terkenal”pintu ijtihad tidak pernah tertutup”
b.Ibnu Qoyyim Al Jauziyah(1292-1350)
2. Gerakan Muwahidin
gerakan ini serig disebut gerakan kebangkitan islam di
saudiarabiayah oleh muhammad bin abdul wahab (1703-
1783)
3. Gerakan Salafiyah
gerakan kebangkitan islam yang berpusat dimesir tokohnya
muhammad abdul dan rasyid ridla
A. Gerakan kebangkitan dan pembaharuan diturki
ada 3 aliran :
1.Aliran barat dipelopori oleh Dr Abdullah (1869-1932)
2.glongan islam dipimpin oleh Mehmed Aqif(1807-
1936)
3.Golongan nasionalis turki yang dipimpin zia
kokalp(1875-1924)
B. Gerakan kebangkitan dan pembaharuan islam di india
dan pakistan
tokoh yang terkenal
1.Sayid akhmad khan
2.sayid amir ali
3.Muhammad iqbal
4.Muhammad ali jinah
A.Tokoh Pembaharuan Di Indonesia
1.Di sumatera antara lain : H. karim amrullah ,H. djamil djambek
2.Dijawa antara lain Syaid muhammad al fakhir,KH saman hudi
B. Gerakan pembaharuan di indonesia
gerakan perjuangan pembaharuan memiliki wadah dibeberapa
daerah diantaranya:
1.Sumatra thawalib
2.Jamiatul khoir di jakarta
3.Syarikat dagang islam di solo
4.Muhammadiyah di yogyakarta
5.Al issyad di jakarta
Dalam gerakan muhammadiyah secar arif dan bijak memberikan
informasi yang baik bagi semua warga.
A.Arti Gerakan Muhammadiyah
Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad atau
umat Nabi Muhammad.
Muhammadiyah secara istilah berarti adalah gerakan islam,gerakan
dakwah amar ma‟ruf nahi mungkar, berakidah islam bersumber Al-qu‟an
dan sunah yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan tanggal 8 november
1912.
B.Sebab –sebab berdirinya muhammadiyah
1.Bidang keagamaan
Karena umat islam sangat jauh dari ajara agama islam yang
sebenarnya dan telah terjadi pencampur adukan antara islam dengan
ajaran tradisi seperti tahayul,bid‟ah,khurofat,syirik.
2.Bidang Masyarakat
keadaan umat islam yang mayoritas ekonomi dan kedudukan serta
pendidikannya rendah serta tebrlakang
3. Bidang politik
Akibat dari imperialisme dan kolonalisme barat membuat
masyarakat melarat dan diperas dan diadu domba
1.Faktor Subyektif
Pemahaman mendalam oleh KH Ahmad Dahlan sehingga mengerakan
hati untuk mendirikan perkumpulan/organisasi
2.Faktor Objektif
Keadanya senyatanya lapangan yang melatar belakangi berdirinya
muhammadiyah
Hal-halyang melatar belakangi berdirinya gerakan islam yang bernama
muhammadiyah dengan maksud untuk mencontoh Nabi Muhammad.
C. KH Ahmad Dahlan Pendiri Muhammadiyah
Nama kecil beliau adalah Muhammad darwis lahir pada tahun 1868
wafat pada tanggal 23februari 1923 ketika usia 55 tahun.
Pokok pikiran KH Ahmad Dahlan yang utama diantaranya:
 Dalam bidang aqidah pandangannya sama dengan ulama kaum salaf
 Beragama itu adalah beramal
 Dasar pokok hukum islam adalah Al-qu‟an dan sunah
 Ada lima jalan untuk memahami Al-qu‟an
 Tindakan nyata adalah wujud kognitif dari penerjemahan Al-qur‟an
1. Pada waktu Ahmad Dahlan
Menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan memajukan agama
islam.
2.Konggres ke-19 diBukit Tinggi tahun 1930
Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran islam
sepanjang hidup.
E.Visi Dan Misi Muhammadiyah
Muhammadiyah telah memiliki arah perjuangan yang disebut strategi
tajdid yaitu suatu pemahaman nilai-nilai islami dengan nilai-nilai non
islam akan tetapi tidak apriori terhadap yang datang dari luar islam.
Umat mencapai kulalitas gerakan persyarikatan muhammadiyah
dibituhkan semangat atau ruh perjuangan,ketekunan dalam
bekerja,serta kerjasama yang dijiwai semangat ukhuwah serta
dibutukan arah dan kejelasan alasan untuk bertindak.
Sedangkan misi muhammadiyah selalu berada digaris depan
dengan memperbaharui sifat tajdidnya dari terbatas secara sektoral
menuju arah tajdid yang komprehensif serta multi sektoral
1.Dasar Amal Muhammadiyah
Muhammadiyah mendasarkan semua gerakan dan amal
usahanya atas prinsip-prinsip islam
2.Bentuk amal Usaha Muhammadiyah
Muhammadiyah bergerak dibidang pendidikan dengan
mendirikan sekolah serta bergerak dala permurniaan tauhid dan
ibadah dalam islam.
Hasil amal usah darih gerakan muhammadiy dapat dirasakan
manfaatkannya oleh masyarakat luas diberbagai bidang yaitu :
 Bidang Keagamaan
 Bidang pendidikan
 Bidang Masyarakat dan Ekonomi
 Bidang politik dan Kenegaraan
 Bidang Seni dan Budaya
 Bidang Kewanitaan dan Gerakan Muda
A. Ciri-ciri Perjuangan Muhammadiyah
1. Muhammadiyah sebagai gerakan islam dari latar
belakang berdirinya muhammadiyah maka jelaslah
bahwa kelahiran muhammadiyah
diilhami,dimotivasi dan disemangati dengan oleh
ajaran-ajaran Al-qur‟an.Oleh karena itu gerakan
dibidang pendidikan,pengajaran, kerumahtanggaan
,perekonomian dan sebagainya tidak lepas dari ajara
islam.
Dengan kata lain,Muhammadiyah hendak berusaha
untuk menampilkan wajah islam dalam wujud yang
riel,kongret dan nyata yang dapat dihayati
,dirasakan dan dinikmatioleh semua umat
2. Sebagai Gerakan Dakwah
Dalam dakwah amar ma‟ruf nahi mungkar
muhammadiyah mengarakan kepada dua bidang :
a.Bidang perorangan
1.Orang telah masuk memeluk islam sifst dakwah
adalah tajdid yaitu memurnikan ajaran agama islam
sebagaimana dalam Al-qur‟an dan sunah .Pemurniaan
tersebut meliputi pemurniaan aqidah,ibadah,dan akhlak
2.Orang Yang Belum Memeluk Agama Islam ,sifat
dakwahnya untuk kelompok ini adalah seruan ajakan
disertai dengan berbagai lasan dan penjelasan yang
penuh kebijakan sehingga akhirnya menjatuhkan pilihan
pada agama islam
b.Bidang Masyarakat
sifat dakwahnya berupa bimbingan,perbaikan dan
peringatan semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat
3. Sebagai Gerakan Tajdid
Sifat tajdid yang dilakukan muhammaiyah
tidak hanya sebatas pengertian upaya pemurnian
ajaran islam dn kotoran dalam tubuh melainkan
juga termasuk upaya muhammadiyah melakukan
pembaharuan cara-cara pelaksanaan ajaran
agama islam kehidupan bermasyarakat.
Pada gerakan tajdid juga disebut sebagai
reformasi muhammadiyah menempatkan diri
sebagai salah satu organisasi yang berhikmad
memperluas ajaran islam sebagaimana yang
tercantum dalam Al-qur‟dan as sunah sekaligus
membersihkan berbagai umat yang menyimpang
1.Pendahuluan
Ditengah maraknya pergaulan bebas dikalangan remaja (pelajar)
muslim maka sekolah-sekolah muhammadiyah secara otomatis
telah ada kepengurusan ikatan pelajar muhammadiyah (IPM)yang
dimaksud untuk membentuk pelajar muslimberakhlak mulia
dalam rangka menegakkan dan menjujung tinggi ajaran agama
islam sehingga terwujud masyarakat islam sebenarnya
2.Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sebagai Media Amar Ma‟ruf
Ikatan pelajar muhammadiyah diberdayakan dengan harapan
sebagai alternatif bagi para pelajar dalam menyalukan pelapisan
diri kearah sisi positif dalam bentuk amal ma‟ruf nahi mungkar.
3.Etika berorganisasi Disekolah
 Persyarikatan dan amal usaha muhammadiyah adalah suatu
amanah
 Setiap anggota pimpinan dan kader muhammadiyah
berkewajiban memelihara dan melangsungkan amal usaha
muhammadiyah
A. Pengertian dan Dasar Berorganisasi
Organisasi adalah suatu perkumpulan orang yang terdiri dari 2-
3 orang atau lebih yang sepakat untuk bekerja sama dalam
mewujudkan keinginan bersama.Fungsi organisasi dalam suatu
perjuangan adalah merupakan suatu alat untuk efisiensi.
Untuk menjalankan sebuah organisasi apapun maka diperlukan
komitmen.Maka dari itu harus disepakati dalam Anggar(ART).
Anggaran Dasar (AD) merupakan kejelasan dan penegasan
keberadaan suatu organisasi yang memuat tentang :
1. Nama,pendiri dan tempat kedudukan organisasi
2. Identitas,asas,lambang,maksud,dan tujuhan usaha organisasi
3. Keanggotaan,keorganisasian,permusyawarataan,dan rapat-
rapat
4. Keuangan dan pelaporan
Anggaran Rumah Tangga(ART)adalah
merupakan penjelasan tentang peraturan –
peraturan organisasi yang tidak diatur oleh
Anggaran Dasar
1.STRUKTUR ORGANISASI MUHAMMADYAH
PIMPINAN PUSAT
MUHAMMADIYAH

PIMPINAN MUHAMMADIYAH WILAYAH

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH

PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH

PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH

MAJELIS LEMBAGA
MUHAMMADIYAH MUHAHHADIYAH
2.KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI
 Anggota Biasa: warga negara indonesia,beragama islam
 Anggota Luar biasa: orang islam bukan warga negara
indonesia
 Anggota Kehormatan: Perorangan beragama islam yang
berjasa terhadap muhammadiyah
3.BENTUK KEPEMIMPINAN MUHAMMADIYAH
Dalam organisasi ada dua bentuk kepemimpinan yaitu
bentuk tunggal(individualis) yang maksudnya segenap
kekuatan dan tanggung jawab dipegang oleh satu orang
dan bentuk dewan kolegialitas yaitu kekuasaan dan
tanggung jawab organisasi dipegang oleh beberapa orang
yang masing-masing punya kewajiban dan tanggung
jawab yang sama besar.
1.Pimpinan Pusat
pimpinan tertinggi yang memimpin muhammadiyah
secara keseluruhan
2. Pimpinan Wilayah
pimpinan yang memimpin wilayah muhammadiyah
serta melaksanakan kebijakan pimpinan pusat
3. Pimpinan Daerah
pimpinan daerah memimpin muhammadiyah dalam
daerahnya serta melaksanakan kebijakan piminan
diatas nya
4. Pimpinan Cabang
pimpinan cabang memimpin muhammadiyah dalam
cabang serta melaksanijakan kebijaknan diatasnya.
1.Memilih dan Memilah Organisasi
bagi para siswa pelajaran muhammadiyah
memberikan pula kebebasan untuk melakukan
aktivitas organisasi diluar jam pelajaran,selama
tidak bertentanggan dengan nilai-nilai kebijakan
sekolah maupun agama
2.Memperdayakan Pemaja Masjid
Dengan langkah memperdayakan remaja
masjid,langkah sederhana itu diharapkan mampu
mengikat perhatian para remaja dilingkungan
masjid,sehingga waktu luang yang dimiliki para
remaja dimanfaatkan untuk aktivitas yang
bermanfaat.
A.Pengertian
1. Majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang
menjalankan sebagian tugas pokok muhammadiyah.
Beberapa contoh majelis yang ada dalam
muhammadiyah:
 Majelis Tarjih bertugas mempergiat dan
memperdalam penyelidikan ilmu agama islam
 Majelis Tabliqh dan dakwah bertugas mempergiat
dan menggembirakan dakwah islam,memperteguh
iman
 Majelis Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat
bertugas menggerakkan dan menghidup suburkan
amal,tolong menolong, dalam kebijakan dan taqwa
2. lembaga adalah unsur pembantu pimpinan
yang menjalankan tugas lembaga yang ada
dipersyarikatan muhammadiyah diantaranya :
1. Lembaga hikmah dan kebijakan publik
2. Lembaga hubungan luar negeri
3. Lembaga Seni dan Budaya
4. Lembaga Hukum dan HAH

3.Ortom adalah satuan organisasi dibawah


persyarikatan muhammadiyah yang memiliki
wewenang mengatur rumah tangganya sendiri
dengan bimbingan dan pembinaan oleh
pimpinan muhammadiyah.
Organisasi otonom di muhammadiyah:
1) „Aisyiyah
berdiri :27 rajab 1335 H
Tujuhan: menegakkan dan menjujung tinggi agama
islam sehingga terwujud masyarakat islam yang
sebenarnya.
2) Nasyiatul „aisyiyah
berdiri: 28 dzulhijjah 1349 H atau 16 mei 1931 M
Tujuhan : Membentuk pribadi putri islam dalam
rangka ikut menegakkan dan menjujung tinggi
ajaran agama islam sehingga terwujud masyarakat
islam yang sebenar-benarnya. Semboyannya “Al
Birru Manittaqa” berbuat kebaikan dan
ketaqwaan(2=189)
3)Pemuda Muhammadiyah
Berdiri 2 mei 1932
4) IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah)
berdiri 18 juli 1961
5) IMM(Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)
Berdiri 14 maret 1964
tujuhan : Membentuk akademi muslim yang
berakhlak mulia dalam rangka menegakkan dan
menjujung tinggi agama islam sehingga
terwujud masyarakat islam yang sebenar-
benarnya.