Peranan Pendidikan Kepada Negara Pembinaan negara bangsa merupakan matlamat utama sesebuah negara dan boleh dianggap

sebagai kemuncak kejayaan bagi sesebuah negara, pentadbiran serta penduduknya. Merujuk kepada Malaysia, proses awal pembinaan negara bangsa lebih tertumpu kepada keperluan politik. Usaha-usaha secara intensif bagi mencapai matlamat mula dilaksanakan selepas peristiwa 13 Mei 1969 khususnya menerusi rancangan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Matlamat yang lebih jelas pula hanya muncul ekoran pengenalan Wawasan 2020 oleh Tun Dr. Mahathir Mohamed pada tahun 1991. Wawasan yang menekankan terhadap keperluan wujudnya bangsa Malaysia yang mantap mula diberikan perhatian yang lebih serius oleh pelbagai pihak. Pembinaan negara bangsa Malaysia berdasarkan acuan sendiri harus dilaksanakan melalui pelbagai saluran. Salah satu dari saluran terpenting ialah pendidikan memandangkan bidang ini berperanan sebagai agenda utama untuk membentuk perpaduan masyarakat dan seterusnya mencorakkan pembentukan negara bangsa. Sehubungan itu, pendidikan sejarah memainkan peranan penting sebagai mekanisme bagi mencapai matlamat tersebut. Memang tidak dapat dinafikan, sejarah ibarat guru kepada seluruh manusia untuk memahami, mempelajari dan mengambil iktibar dari kejadian masa lampau. Tanpa sejarah, manusia akan hilang pedoman ibarat kapal tanpa nakhoda di tengah-tengah lautan luas. Sejarah juga membolehkan kita bersifat yakin pada diri sendiri serta berbangga terhadap bangsa dan negara. Ahli – ahli sejarah mengangkat kepentingan sejarah sebagai hakikat kepada kesinambungan sesebuah masyarakat dan ia diperlukan sebagai panduan bagi memastikan perjalanan masa depan menjadi lebih terarah. Ringkasnya, sejarah berperanan menjadikan seseorang itu berfikir secara sedar tanpa melibatkan unsur-unsur yang melampau dari batas sebenarnya. Pendidikan pula akan dilihat sebagai alat bagi mencapai tujuan tersebut khususnya melalui tinjauan terhadap perkembangan Dasar Pendidikan Negara. Seterusnya ialah peranan pendidikan dalam membangunkan ekonomi negara. Menurut William Schweke di dalam buku nya yang berjudul Smart Money: Education and Economic Development (2004), menyatakan bahawa, pendidikan bukan sahaja akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualiti, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi, tetapi pendidikan juga dapat menumbuhkan iklim peniagaan yang sihat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi di dalam negara. Kerana itu bidang pendidikan bukan sahaja memberi faedah kepada seseorang individu, tetapi juga memberikan faedah kepada komuniti peniaga dan masyarakat umum.

Pencapaian pendidikan pada semua tahap akan meningkatkan pendapatan dan produktiviti masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial serta meningkatkan ekonomi negara, sedangkan kegagalan dalam pendidikan akan melahirkan pelbagai masalah dalam negara contohnya seperti masalah pengangguran, peningkatan kes jenayah dan penyalahguaan dadah yang akan menjadi beban kepada kerajaan dan menjadi gangguan kepada masyarakat. Negara Korea merupakan contoh terbaik dalam membuktikan peranan pendidikan terhadap pembangunan dan peningkatan ekonomi negara. Pada asalnya Korea merupakan negara yang kurang maju di dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, melalui pendidikan,mereka dapat meningkatkan ekonomi negara mereka ke persada dunia. Pendidikan juga berperanan dalam membangunkan sains dan teknologi negara. Penggunaan sains dan teknologi secara pesat amat perlu. Negara Malaysaia perlu melahirkan tenaga kerja mahir yang bukan sahaja mempunyai kepekaan terhadap profesionalismanya tetapi juga sentiasa bersedia untuk menerima perubahan. Pendidikan sebagai satu institusi sosial memainkan peranan yang penting dalam penyediaan tenaga kerja pakar, teknikal dan profesional. Pendidikan juga dapat membentuk sikap, nilai serta set minda seperti bersedia untuk menerima perubahan, inovasi serta penggunaan sains dan teknologi dalam bidang kerja dan kehidupan seharian terutamanya di kalangan generasi muda. Dari segi pembentukan sebuah negara, pendidikan menyediakan belia-belia untuk hidup sebagai warganegara yang baik. Melalui pendidikan,sains dan teknologi dapat di sampaikan kepada golongan belia ini dan melalui pendidikan juga sains dan teknologi di dalam negara juga akan dapat di kembangkan selain ia dapat digunakan untuk kebaikan negara. Pendidikan bukan sahaja berperanan dalam segi sains dan teknologi sahaja, pendidikan juga berperanan dalam meningkatkan kadar celik huruf yang tinggi dalam kalangan masyarakat sekali gus dapat melupuskan atau menghilangkan kadar buta huruf masyarakat. Hal ini merupakan peranan terpenting pendidikan kepada negara kerana kebolehan membaca dan menulis merupakan asas yang utama dalam menjalani kehidupan di zaman yang serba moden ini. Pada zaman kini, seseorng individu tidak akan mendapat tempat sekiranya mereka tidak tahu membaca dan menulis. Melalui pendidikan, kemahiran membaca dan menulis dapat dikembangkan. Setelah kemahiran ini dapat di kuasai, sebarang maklumat atau segala ilmu pengetahuan akan dapat di peroleh dan di fahami dengan mudah. Dengan ini, tidak dapat dinafikan bahawa peranan pendidikan berperanan meningkatkan kadar celik huruf

dalam kalangn masyarakat. Kadar celik huruf yang tinggi dalam kalangan masyarakat juga melambangkan tahap kebijaksanaan sesebuah negara. Selain itu pendidikan juga berperanan dalam mempengaruhi sosialisasi negara. Permasalahan sosial yang sedang meruncing kini seharusnya mendapat perhatian daripada semua pihak. Samada secara sedar atau tidak, peningkatan kes-kes yang dikategorikan sebagai gejala sosial kini berada pada tahap yang agak membimbangkan. Ini dapat dibuktikan melalui pendedahan dan laporan harian media massa mengenai peningkatan kes-kes berkenaan. Setiap hari kita akan mendengar atau membaca berita serta liputan mengenai kes-kes gejala sosial. Dalam hal ini pendidikan berperanan dalam mencorakkan perkembangan dan pembentukan watak seseorang bagi melahirkan individu yang baik. Sekolah adalah institusi penting dalam pembentukan nilai kerana para pelajar menghabiskan masa selama enam hingga lapan jam sehari di situ. Para pelajar tanpa mengira agama, bangsa dan latar belakang mempelajari nilainilai baru setiap hari dalam aktiviti yang dilakukan bersama. Mereka belajar tentang peraturan, menghormati, kasih sayang, etika dan kerjasama melalui silibus pendidikan yang dibentuk secara berhati-hati, diajar oleh guru yang terlatih dan melalui proses komunikasi setiap hari. Perkara pokok dalam pembentukan nilai ini ialah pendidikan nilai tidak boleh dihalang oleh sesiapa sahaja walaupun ia cuba berbuat demikian. Sebaliknya nilai ini perlu didedahkan dengan sebaik-baiknya. Oleh itu sekolah merupakan institusi pendidikan formal yang menjadi agen bertanggungjawab memindahkan nilai-nilai masyarakat kepada kanak-kanak dan generasi muda. Kekuatan dan kehebatan sesuatu masyarakat dan negara banyak bergantung kepada perubahan nilai yang berlaku. Mahu ataupun tidak, pendidikan adalah faktor utama bagi membina dan menanam nilai-nilai positif yang akan mendorong kepada kemajuan sosial negara. Pendidikan yang dilihat sebagai agen perubahan sosial wajar berkembang selari dengan perubahan ekonomi, politik dan teknologi semasa supaya nilai-nilai yang sedia ada boleh ikut selari dengan perubahan-perubahan tersebut. Golongan muda harus didedahkan dengan nilai-nilai yang baik dan diterima oleh masyarakat sejak kecil lagi. Walaupun keluarga adalah penentu masa depan anak-anak, dengan peningkatan masalah sosial hari ini yang melibatkan remaja, timbul persoalan sama ada keluarga mempunyai cukup kekuatan bagi membentuk adab dan akhlak yang mulia pada anak-anak. Di sinilah peranan kerajaan yang harus bertanggungjawab mengatasi masalah sosial ini melalui pendidikan formal, penguatkuasaan dan pemulihan.