Anda di halaman 1dari 64
Program Peningkatan Kemahiran Kaunseling (PPKK) Pengenalan Teori Kaunseling OonOon SiewSiew FenFen PegawaiPegawai
Program Peningkatan Kemahiran Kaunseling (PPKK)
Pengenalan Teori Kaunseling
OonOon SiewSiew FenFen
PegawaiPegawai PsikologiPsikologi
BahagianBahagian PengurusanPengurusan Psikologi,Psikologi, JPAJPA
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
1
KANDUNGAN Pengenalan Faedah Kaunselor Memahami Teori Kaunseling Faedah Klien Memahami Teori Kaunseling
KANDUNGAN
Pengenalan
Faedah Kaunselor Memahami Teori
Kaunseling
Faedah Klien Memahami Teori Kaunseling
Teori-Teori Kaunseling
Rumusan
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
2
Pengenalan • Teori sebagai pendapat yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu ilmu pengetahuan. – Kamus Dewan
Pengenalan
• Teori sebagai pendapat yang dikemukakan
untuk menerangkan sesuatu ilmu
pengetahuan. – Kamus Dewan
• Teori Kaunseling membicarakan tentang
manusia mengubah tingkah laku yang juga
meliputi teori pembelajaran dan teori
keperibadian.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
3
Faedah kaunselor memahami teori 1. Mengenalpasti setiap masalah klien./ Menerangkan/ menghuraikan faktor penyebab
Faedah kaunselor memahami teori
1. Mengenalpasti setiap masalah klien./
Menerangkan/ menghuraikan faktor
penyebab kepada sesuatu tingkah laku
2. Asas kepada membuat penilaian/ diagnosis
3. Merancang intervensi dan pelan rawatan
4. Menilai hasil daripada proses kaunseling
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
4
Faedah klien memahami teori 1. Pemahaman yang lebih jelas tentang permasalahan dihadapi 2. Pemahanan yang
Faedah klien memahami teori
1. Pemahaman yang lebih jelas tentang
permasalahan dihadapi
2. Pemahanan yang lebih jelas tentang nilai dan
keperluan rawatan kaunseling
3. Pemahaman yang lebih jelas tentang hasil
keputusan penilaian/ diagnosis yang
dikemukakan
4. Menilai kejayaan dalam mengubah pemikiran/
tingkah laku
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
5
Teori-teori Kaunseling dan Aplikasi genitaliagenitalia Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA 6
Teori-teori Kaunseling dan
Aplikasi
genitaliagenitalia
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
6
Pendekatan Psikodinamik (Psychodynamic) y 3 Pendekatan teori an utama dalam roses kaunselin g p g
Pendekatan Psikodinamik
(Psychodynamic)
y
3 Pendekatan teori
an utama dalam roses kaunselin
g
p
g
Pendekatan Humanistik
(Humanistic)
Pendekatan
Kognitif-Tingkah Laku
(Cognitive-behavioral)
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
7
1. Pendekatan Psikodinamik a) Teori Psikoanalisis Klasik – Sigmund Freud (1856-1939) b) Teori Analitikal -
1. Pendekatan Psikodinamik
a) Teori Psikoanalisis Klasik – Sigmund Freud
(1856-1939)
b) Teori Analitikal - Carl Jung (1875-1961)
c) Psikologi Individu – Alfred Adler (1870-1937)
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
8
2. Pendekatan Humanistik a) Teori Pemusatan Klien – Carl Rogers (1902-1987) b) Teori Gestalt –
2. Pendekatan Humanistik
a) Teori Pemusatan Klien – Carl Rogers
(1902-1987)
b) Teori Gestalt – Fritz Perls (1893-1970)
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
9
3. Pendekatan Kognitif – Tingkah Laku a) Rational Emotive Behaviour Therapy – Albert Ellis (1913-)
3. Pendekatan Kognitif – Tingkah Laku
a) Rational Emotive Behaviour Therapy –
Albert Ellis (1913-)
b) Terapi Kognitif – Aaron Beck (1921- )
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
10
1. Pendekatan Psikodinamik • Falsafah asas pendekatan ini mengemukakan pandangan bahawa:- “Manusia adalah
1. Pendekatan Psikodinamik
Falsafah asas pendekatan ini mengemukakan pandangan
bahawa:-
“Manusia adalah
dipengaruhi oleh
kuasa-kuasa dinamik yang tidak disedari
(unconscious dynamic forces) ”
dan
“Pengalaman-pengalaman awal kehidupan”
***semuanya ini adalah di luar kawalan manusia
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
11
TEORI KAUNSELING PSIKOANALITIK KLASIK Sigmund Freud – (1856 – 1939) DilahirkanDilahirkan didi Freiberg,Freiberg,
TEORI KAUNSELING
PSIKOANALITIK KLASIK
Sigmund Freud – (1856 – 1939)
DilahirkanDilahirkan didi Freiberg,Freiberg, Moravia.Moravia.
Kemudian,Kemudian, berpindahberpindah keke Vienna.Vienna.
SebelumSebelum PerangPerang DuniaDunia keke 2,2,
berhijrahberhijrah keke England.England.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
12
Andaian; • Tingkahlaku manusia ditentukan oleh kuasa tidak sedar • Dorongan kejantinaan; penentu utama tingkahlaku
Andaian;
• Tingkahlaku manusia ditentukan oleh kuasa
tidak sedar
• Dorongan kejantinaan; penentu utama
tingkahlaku
• Tingkahlaku orang dewasa ditentukan oleh
perkembangan peringkat kanak-kanak
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
13
• Freud telah membahagikan minda manusia kepada 3 tahap Kesedaran iaitu: 1 S . e
• Freud telah membahagikan minda manusia
kepada 3 tahap Kesedaran iaitu:
1 S
. e
d
ar
2. Di bawah Sedar
3. Tidak Sedar
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
14
• Sedar Di mana manusia menyedari dan mengetahui apa yang sedang berlaku pada persekitarannya. •
• Sedar
Di mana manusia menyedari dan mengetahui apa yang
sedang berlaku pada persekitarannya.
• Di BawahSedar
Di mana manusia TIDAK menyedari sesuatu sedang
berlaku melainkan ia secara sedar memberi
perhatian kepada apa yang berlaku.
• Tidak Sedar
Individu yang memang tidak menyedari lansung apa
yang berlaku.
*** Menekankan pergerakan tidak sedar (unconcious)
Kerana ia banyak menentukan tingkah laku manusia
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
15
Manusia menghadapi masalah kerana berlaku konflik dalam tahap tidak sedar. Membentuk Struktur personaliti yang
Manusia menghadapi masalah kerana
berlaku konflik dalam tahap tidak sedar.
Membentuk Struktur personaliti yang
mengambarkan konflik berlaku.
Konflik ini berlaku antara 3 komponen
personaliti:
1. Id, (naluri semulajadi)
2. Ego dan (berfungsi berasaskan realiti)
3. Superego
(nilai-nilai moral yang menjadi pegangan
seseorang itu)
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
16
Contoh: Seorang Individu yang menghadapi masalah keresahan (anxiety) dan murung mungkin disebabkan konflik antara
Contoh:
Seorang Individu yang menghadapi masalah
keresahan (anxiety) dan murung mungkin
disebabkan konflik antara perasaan marah/benci
terhadap ibu bapa dan superegonya yang
mengatakan bahawa ibu bapa seharusnya
disayangi dan dihormati. Egonya pula cuba
menyembunyikan perasaan marah/benci tadi dan
ini menyebabkan berlakunya masalah keresahan
dan murung.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
17
Freud berpendapat setiap individu berkembang Mengikut beberapa tahap perkembangan iaitu: 1. Tahap Oral (0-18 Bulan)
Freud berpendapat setiap individu berkembang
Mengikut beberapa tahap perkembangan iaitu:
1. Tahap Oral (0-18 Bulan)
2. Tahap Anal (18 Bulan-3 Tahun)
3. Tahap Phallic (3-6 Tahun)***
4. Tahap Latency (6-12 Tahun)
5. Tahap Genital (12-18 Tahun)
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
18
TahapTahap OralOral (0(0--1818 Bulan)Bulan) FokusFokus untukuntuk mendapatkanmendapatkan keseronokankeseronokan
TahapTahap OralOral (0(0--1818 Bulan)Bulan)
FokusFokus untukuntuk mendapatkanmendapatkan keseronokankeseronokan
berpusatberpusat padapada bahagianbahagian mulut.mulut.
TahapTahap AnalAnal (18(18 BulanBulan--33 Tahun)Tahun)
FokusFokus untukuntuk mendapatkanmendapatkan keseronokankeseronokan
berpusatberpusat padapada bahagianbahagian ‘anus’/dubur.‘anus’/dubur.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
19
TahapTahap PhallicPhallic (3(3--66 Tahun)Tahun) FokusFokus untukuntuk mendapatkanmendapatkan keseronokankeseronokan
TahapTahap PhallicPhallic (3(3--66 Tahun)Tahun)
FokusFokus untukuntuk mendapatkanmendapatkan keseronokankeseronokan
berpusatberpusat padapada bahagianbahagian genitalia/genitalia/ pembiakan.pembiakan.
TahapTahap LatencyLatency (6(6--1212 Tahun)Tahun)
MenurutMenurut Freud,Freud, padapada tahaptahap ini,ini, tumpuantumpuan
diberikandiberikan kepadakepada aktivitiaktiviti pembelajaranpembelajaran yangyang
selalunyaselalunya tiadatiada kaitankaitan dengandengan seks.seks.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
20
TahapTahap GenitalGenital (12(12--1818 Tahun)Tahun) BermulaBermula apabilaapabila kanakkanak--kanakkanak akilakil
TahapTahap GenitalGenital (12(12--1818 Tahun)Tahun)
BermulaBermula apabilaapabila kanakkanak--kanakkanak akilakil baligh.baligh.
PadaPada tahaptahap iniini keinginankeinginan seksseks akanakan timbultimbul dandan
IndividuIndividu kk nn berusberus hh untukuntuk memenuhimemenuhi
aa aa
KehendakKehendak tersebuttersebut dengandengan apaapa juajua cara.cara.
aa aa
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
21
Freud juga memperkenalkan proses untuk manusia melindungi diri/mental dari gangguan yang keterlaluan iaitu DEFENCE
Freud juga memperkenalkan proses untuk
manusia melindungi diri/mental dari gangguan
yang keterlaluan iaitu DEFENCE MECHANISM.
Mekanisme Bela Diri
Di antara cara perlindungan yang sering digunakan
ialah:
1. Repression
2. Denial
3. Projection
4. Regression
5. Rationalization
6. Reaction Formation
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
22
1. Represi – Menekan pengalaman yang pahit serta menyakitkan ke dalam alam tidak sedar. 2.
1. Represi – Menekan pengalaman yang pahit
serta menyakitkan ke dalam alam tidak sedar.
2. Penafian – Apabila seseorang itu menghadapi
masalah ataupun yang menyakitkan, ia hanya
akan menafikan kewujudan masalah tersebut.
3. Projeksi – Keadaan individu yang akan
melemparkan keluar nafsu atau kehendak-
kehendak kepada objek atau orang lain.
4. Regresi – Ia akan menuruni tangga kematangan
psikologi ke tahap yang lebih rendah daripada
sekarang.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
23
5. Rationalization - Rasionalisasi sering dimaksudkan sebagai usaha individu untuk mencari-cari alasan yang dapat
5. Rationalization - Rasionalisasi sering dimaksudkan
sebagai usaha individu untuk mencari-cari alasan yang
dapat diterima secara sosial untuk membenarkan atau
menyembunyikan perilakunya yang buruk. Rasionalisasi
juga muncul ketika individu menipu dirinya sendiri
dengan berpura-pura menganggap yang buruk adalah
baik, atau yang baik adalah yang buruk.
6. Reaction Formation - Individu dikatakan mengadakan
pembentukan reaksi adalah ketika dia berusaha
menyembunyikan motif dan perasaan yang
sesungguhnya (mungkin dengan cara represi atau
supresi), dan menampilkan ekspresi wajah yang
berlawanan dengan yang sebetulnya.
Individu yang membenci seorang lain akan menunjukkan
rasa kasih sayang dan memberi perhatian yang
berlebihan-lebihan kepada orang yang dibenci itu.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
24
Freud percaya yang masalah yang sedang dihadapi berpunca dari masa lalu. Beliau juga percaya yang
Freud percaya yang masalah yang sedang
dihadapi berpunca dari masa lalu.
Beliau juga percaya yang MIMPI
merupakan cara untuk manusia
mengetahui apa yang ada dalam minda
di paras
t n
a pa se ar.
d
Freud juga percaya yang setiap individu
perlu melalui CATHARSIS di mana
mereka berpeluang untuk meluahkan
perasaan yang terpendam.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
25
Aplikasi Terapi Psikoanalisis 1. Membantu klien mengubah persepsi diri dan tingkahlaku. 2. Membantu klien menganalisa
Aplikasi Terapi Psikoanalisis
1.
Membantu klien mengubah persepsi diri dan tingkahlaku.
2.
Membantu klien menganalisa isu-isu berkaitan melalui
tafsiran mimpi, free association,transference dan
sebagainya.
3.
Bukan sahaja melihat pada masa lalu tetapi juga membuat
perkaitan dengan isu semasa yang sedang dihadapi.
4.
Membantu klien fokus dan menetapkan matlamat tertentu
dan mengubah tingkahlaku.
5.
Membantu klien meluahkan perasaan, membuat analisa
peristiwa lalu atau isu-isu yang berkaitan.
6.
Bekerjasama dengan klien dan membantu beliau
menghadapi rintangan yang mendatang.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
26
Peranan Kaunselor • Menyedarkan klien dari alam yang tidak sedar kepada alam sedar. • Membantu
Peranan Kaunselor
• Menyedarkan klien dari alam yang tidak
sedar kepada alam sedar.
• Membantu klien meredakan tekanan
• Melupakan pengalaman atau peristiwa
pahit masa lampau.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
27
Limitasi • Masa dan Tenaga terlalu lama. • Tidak sesuai untuk ramai klien. • Terlalu
Limitasi
• Masa dan Tenaga terlalu lama.
• Tidak sesuai untuk ramai klien.
• Terlalu menekankan masalah dalaman.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
28
2. Pendekatan Humanistik Manusia mempunyai maruah dan nilai diri Ada kecenderungan untuk mencapai n rwana
2. Pendekatan Humanistik
Manusia mempunyai maruah dan nilai diri
Ada kecenderungan untuk mencapai
n rwana
i
k
en
di i
r
(People possess dignity and worth
and
have tendencies toward self-actualization)
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
29
HumanistikHumanistik CarlCarl RogersRogers (1902(1902--1987)1987) DilahirkanDilahirkan didi OakOak Park,Park,
HumanistikHumanistik
CarlCarl RogersRogers
(1902(1902--1987)1987)
DilahirkanDilahirkan didi OakOak Park,Park, Illanois.Illanois.
DariDari keluargakeluarga yangyang kuatkuat agama.agama.
SebelumSebelum mendalamimendalami bidangbidang
Psikologi,Psikologi, RogersRogers merupakanmerupakan
pelajarpelajar didi bidangbidang ugama.ugama.
30
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
30
TEORI PEMUSATAN KLIEN •Carl Ransom Roger (1902-1987) •Fokus kepada klien •Kli en t en u
TEORI PEMUSATAN KLIEN
•Carl Ransom Roger (1902-1987)
•Fokus kepada klien
•Kli
en
t
en u
t
k
an ara
h di i
r nya
•Manusia; pakar kepada masalah dirinya
sendiri
•Kaunselor hanya wujudkan rasa selesa
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
31
Pandangan Tentang Manusia: •Optimistik terhadap sifat semulajadi manusia •Individualistik – individu berbeza
Pandangan Tentang Manusia:
•Optimistik terhadap sifat semulajadi manusia
•Individualistik – individu berbeza antara satu sama lain
•Persekitaran mempengaruhi manusia – asalnya baik
•Manusia sentiasa berkembang – bertanggungjawab mengawal
perkembangan dirinya
•Kaunselor tidak kawal atau pengaruhi keputusan klien
•Bantu klien- galakan baik, berubah ke arah positif
• Positif adalah syarat kepada penghargaan kendiri
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
32
Aplikasi Teori Berpusatkan Klien • Setiap individu mempunyai nilai kendiri; harus dihormati dan disanjung •
Aplikasi Teori Berpusatkan Klien
• Setiap individu mempunyai nilai kendiri; harus dihormati
dan disanjung
• Setiap individu mempunyai keupayaan untuk
bertanggungjawab terhadap dirinya
• Boleh bertanggungjawab, bebas serta menjadi seorang
yang dicita2 kan andainya keadaan-keadaan tertentu
wujud.
• Setiap individu mempunyai hak untuk tentukan arah
hidupnya, memilih nilai dan matlamat serta membuat
keputusan dirinya sendiri.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
33
PANDANGAN TERHADAP INDIVIDU BERMASALAH • Orang bermasalah bukanlah pesakit • Percangahan antara pengalaman dan
PANDANGAN TERHADAP
INDIVIDU BERMASALAH
• Orang bermasalah bukanlah pesakit
• Percangahan antara pengalaman dan persepsi
• Percangahan antara konsep kendiri dengan kendiri
ideal.
“ Kendiri adalah gabungan antara penilaiannya sendiri,
orang lain, dan penilaiannya sendiri mengenai
persepsi orang lain terhadap dirinya.”
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
34
• Percangahan antara konsep kendiri sebenar dengan kendiri ideal akan menimbulkan masalah. • Percangahan itu
• Percangahan antara konsep kendiri sebenar dengan
kendiri ideal akan menimbulkan masalah.
• Percangahan itu boleh menyebabkan seorang itu
mengalami neurotik.
• Syarat-syarat penilaian kendiri “Condition of Worth “
juga boleh menyebabkan individu bermasalah.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
35
Contoh: “ Seorang ibu memberitahu anaknya untuk dia disayangi dan diterima dalam keluarga, si anak
Contoh:
“ Seorang ibu memberitahu anaknya untuk dia
disayangi dan diterima dalam keluarga, si anak
“mesti”, “Patut” dan harus menurut sahaja tanpa ada
perbincangan.”
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
36
Bila terdapat banyak persamaan di antara kendiri dengan pengalaman, maka seseorang akan mengalami perasaan kongruen
Bila terdapat banyak persamaan di antara kendiri
dengan pengalaman, maka seseorang akan mengalami
perasaan kongruen (selaras). Sebaliknya, bila terdapat
banyak keadaan yang tidak sama di antara kendiri
dengan pengalaman, maka wujudlah keadaan tidak
kongruen.
IDEAL
REAL
SELF
SELF
PERSAMAAN DI ANTARA KENDIRI DENGAN
KENDIRI IDEAL BANYAK (KONGRUEN)
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
37
Pendekatan Person-Centered Approach, selalunya diekspreskan melalui 3 teras iaitu:- 1. Empati empathy. 2. Penerimaan
Pendekatan Person-Centered Approach, selalunya
diekspreskan melalui 3 teras iaitu:-
1. Empati
empathy.
2. Penerimaan Tanpa Syarat
unconditional positive regard
3. Kongruen (Selaras)
congruence
Kombinasi 3 teras ini dengan interaksi “non-directive”,
merupakan asas yang akan meningkatkan “actualizing
tendency” (kecenderungan untuk kesempurnaan) klien Client-
Centered.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
38
GENUINENESS, REALNESS, OR CONGRUENCE. • Semakin Kaunselor menjadi dirinya yang sebenar dalam hubungan kaunseling,
GENUINENESS, REALNESS, OR
CONGRUENCE.
• Semakin Kaunselor menjadi dirinya yang sebenar dalam
hubungan kaunseling, kesannya klien akan berubah dan
berkembang dengan keadaan yang konstruktif.
• Kaunselor
sikap .
bersikap
terbuka
terhadap
perasaan
dan
• Kaunselor bersifat "transparent" terhadap klien; klien
boleh melihat diri Kaunselor dalam perhubungan
kaunseling.
• Klien berasa tidak perlu takut atau menyembunyikan
sebarang perkara terhadap Kaunselor.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
39
UNCONDITIONAL POSITIVE REGARD • Penting untuk wujudkan suasana penerimaan dan caring. • Kaunselor positif dan
UNCONDITIONAL POSITIVE
REGARD
• Penting
untuk
wujudkan
suasana
penerimaan
dan
caring.
• Kaunselor positif dan mempunyai sikap menerima apa
sahaja keadaan klien pada ketika itu; keadaan
terapeutik akan berlaku.
• Kaunselor menerima klien secara total dalam apa juga
keadaan sama ada keliru, takut, marah, sayang atau
bangga. Sifat caring wujud bukan atas sebab-sebab
tertentu.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
40
EMPATHIC UNDERSTANDING • Kaunselor memahami dengan tepat perasaan atau emosi dan memahami maksud sesuatu perkara
EMPATHIC UNDERSTANDING
Kaunselor memahami dengan tepat perasaan atau
emosi dan memahami maksud sesuatu perkara yang
dialami oleh klien; ia disampaikan semula melalui
kaedah komunikasi kepada klien.
Empati
merupakan
kombinasi
sifat
sensitif,
mendengar dengan aktif dan memahami.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
41
PROSES KAUNSELING • Perhubungan antara kaunselor dan klien adalah penting. • Tiada proses terapi yang
PROSES KAUNSELING
• Perhubungan antara kaunselor dan klien
adalah penting.
• Tiada proses terapi yang tertentu
• Mencapai perasaan bebas dan sepadu bagi
diri individu.
• Klien perlu sedia menerima, merasai,
mengalami realiti yang sebenar dan
menyesuaikan dengan struktur kendirinya.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
42
• Yakin pada diri sendiri, sedia menerima, mampu mengawal serta mengarah hidupnya. • Klien dipandu
• Yakin pada diri sendiri, sedia menerima, mampu
mengawal serta mengarah hidupnya.
• Klien dipandu oleh perasaan dan penilaiannya
sendiri.
• Bersedia untuk berkembang dengan membuat
ketetapan serta matlamat baru untuk hidupnya
tanpa bergantung kepada orang lain.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
43
PERANAN KAUNSELOR • Berfungsi sebagai fasilitator dengan berkebolehan untuk berempati • Wujudkan suasana yang
PERANAN KAUNSELOR
• Berfungsi sebagai fasilitator dengan berkebolehan
untuk berempati
• Wujudkan suasana yang sesuai, galakkan klien
berasa bebas untuk meneroka dan mengalami
halangan hidup.
• Bantu klien agar tidak bersikap defensif atau alasan
tertentu.
• Anggap klien sama taraf dengan dirinya.
• Tidak mendiagnosis masalah klien sebaliknya
menjadikan dia seperti cermin yang akan
membantu klien melihat dirinya.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
44
PERANAN KLIEN • Perasaan diri yang dipersepsikan tidak kongruen dengan apa yang sedang dialaminya. •
PERANAN KLIEN
• Perasaan diri yang dipersepsikan tidak kongruen
dengan apa yang sedang dialaminya.
• Kendiri yang dialaminya tidak sama dengan struktur
m
yang
di
iliki
nya.
• Banyak ketidaksamaan kendiri dengan pengalaman.
• Menggunakan helah bela diri untuk mengatasi
kebimbangan.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
45
• Ciri yang ditunjukkan oleh klien sebelum memiliki kesedaran: i. Kepercayaan dan sikap yang rigid.
• Ciri yang ditunjukkan oleh klien sebelum
memiliki kesedaran:
i. Kepercayaan dan sikap yang rigid.
ii. Perasaan dan pengalamannya tersekat.
iii. Ia terpisah dari perasaan yang tulen.
iv. Ia tidak bersedia untuk membincangkan
perasaan-perasaan mendalam mengenai
dirinya.
v. Takut bermesra
vi. Tidak yakin dengan diri sendiri.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
46
Ciri-ciri Selepas Mengalami perubahan • Dapat menyatakan kebimbangan dan rasa takut, rasa risau,rasa bersalah dan
Ciri-ciri Selepas Mengalami perubahan
• Dapat menyatakan kebimbangan dan rasa takut,
rasa risau,rasa bersalah dan lain-lain.
• Klien tidak merasa tersekat, dan herot-berot.
• Wujud kesedaran untuk menerima dan
mengabungkan perasaan yang bercanggah dalam
struktur kendirinya.
• Kenal perasaan positif dan negatif.
• Lebih bersikap terbuka, sedia menerima realiti,
kurang menekankan perkara lampau.
• Berusaha kuat menuju ke arah nirwana kendiri.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
47
Syarat yang perlu untuk menjamin perhubungan yang berkesan. • Kejujuran, keikhlasan dan ketulenan. - Tidak
Syarat yang perlu untuk menjamin
perhubungan yang berkesan.
• Kejujuran, keikhlasan dan ketulenan.
- Tidak teragak-agak untuk menyampaikan yang
positif atau negatif.
• Penerimaan tan a s arat
p
y
.
- Tanpa prasangka, penilaian.
• Kefahaman berempati dengan tepat.
- Mengalami apa yang dirasakan oleh
klien dari segi perasaan dan persepsi.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
48
3. Pendekatan Kognitif – Tingkah Laku Pengalaman manusia adalah hasil daripada 4 unsur yang saling
3. Pendekatan Kognitif –
Tingkah Laku
Pengalaman manusia adalah hasil daripada
4 unsur yang saling berinteraksi:
Fisiologi (physiology)
Kognitif (cognitions)
Tingkahlaku (behaviours)
Emosi (emotion)
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
49
TingkahTingkah LakuLaku KognitifKognitif AlbertAlbert EllisEllis (1913(1913-- DilahirkanDilahirkan didi
TingkahTingkah LakuLaku KognitifKognitif
AlbertAlbert EllisEllis
(1913(1913--
DilahirkanDilahirkan didi PittsburghPittsburgh dandan
dibesarkandibesarkan didi NewNew York.York.
membentukmembentuk teoriteori sendirisendiri setelahsetelah
mengalamimengalami masalahmasalah dengandengan
Psikoanalisis.Psikoanalisis.
50
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
50
RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOURAL TERAPHY •AlbertAlbertAlbertAlbert EllisEllisEllisEllis –––– “Proses kaunseling
RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOURAL TERAPHY
•AlbertAlbertAlbertAlbert EllisEllisEllisEllis ––––
“Proses kaunseling menolong
individu itu mengenal dan
menerima kelakuan yang diterima.
Kaunseling individu menolong klien
berfikir dan bertindak dalam
bentuk rasional”
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
51
Albert Ellis berpendapat manusia boleh berfikir secara rasional tetapi emosi boleh mempengaruhi fikiran dan tindakan.
Albert Ellis berpendapat manusia boleh
berfikir secara rasional tetapi emosi
boleh mempengaruhi fikiran dan tindakan.
Pada pendapat beliau:
Sistem kepercayaan (belief system)manusia
itu penting
Sistem ini adalah cara manusia menerima
realiti
Sistem ini juga memberi kesan kepada cara
manusia melihat diri sendiri
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
52
Ellis juga percaya: Klien sendiri yang memulakan gangguan kepada emosi dengan kepercayaan yang tidak rasional.
Ellis juga percaya:
Klien sendiri yang memulakan gangguan
kepada emosi dengan kepercayaan yang
tidak rasional.
Klien yang memilih sistem kepercayaan
mere a.
k
Tugas kaunselor ialah mengubah
kepercayaan yang tidak rasional kepada
sesuatu yang lebih bermanfaat kepada
klien.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
53
Manusia dilahirkan unik dan berupaya untuk menjadi rasional atau tidak rasional. Mereka juga boleh jadi
Manusia dilahirkan unik dan berupaya untuk menjadi
rasional atau tidak rasional. Mereka juga boleh jadi
kreatif dan destruktif
Gangguan emosi berpunca dari pemikiran tak rasional.
Contoh pemikiran tak rasional:
I am special or I am damned.
I must be loved or cared for.
I must be immortal.
I am either good or bad.
I must prove myself.
I must have everything that I want.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
54
•Pemikiran karut dan tak rasional adalah hasil daripada proses pembelajaran (meniru apa yang ada, yang
•Pemikiran karut dan tak rasional adalah hasil
daripada proses pembelajaran (meniru apa
yang ada, yang didengar dan belajar untuk
membentuk fikiran dan sikap yang tidak
rasional)
•Manusia cenderung untuk melihat, berfikir,
berperanan dan bertingkah laku secara
serentak
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
55
• Manusia berupaya melihat kekurangan diri – jadi berupaya untuk mengubah pandangan dan nilai tak
• Manusia berupaya melihat kekurangan diri –
jadi berupaya untuk mengubah pandangan dan
nilai tak sesuai yang ada pada mereka
• Manusia ta
k
sempurna – bo eh buat
l
k
esi apan
l
• Berupaya ubah proses kognitif , emosi dan
tingkah laku
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
56
Aplikasi REBT -Bersifat multimodal dan intergrative: gunakan pelbagai teknik melibatkan aspek kognitif, afektif dan
Aplikasi REBT
-Bersifat multimodal dan intergrative: gunakan
pelbagai teknik melibatkan aspek kognitif, afektif
dan tingkah laku yg dipadankan dengan keperluan
klien.
-Namun penekanan adalah mengubah cara berfikir
untuk menjadi rasional
-Terapi ini digunakan ke atas pelbagai masalah
klinikal seperti anxiety, depression, obsessive
compulsive disorders, personality disorders, eating
disorders anger, marital difficulties, parenting
failures, dll.
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
57
CONTOH: Menganggap semua yang buruk akan terus berlaku kerana suatu peristiwa buruk telah berlaku sebelumnya.-
CONTOH:
Menganggap semua yang buruk akan terus berlaku
kerana suatu peristiwa buruk telah berlaku
sebelumnya.- Over-generalisation
Sangat peka terhadap maklumat-maklumat negatif
dan mengenepikan yang positif.
“ Memang dia puji saya tetapi dia memang baik
dengan semua orang.” – Automatic discounting
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
58
CONTOH: Terlalu banyak menerapkan “sepatutnya” atau “mesti” – Should Statements “Mereka berbisik-bisik
CONTOH:
Terlalu banyak menerapkan “sepatutnya” atau
“mesti” – Should Statements
“Mereka berbisik-bisik semasa saya lalu, mungkin
mereka mengata pakaian saya nampak –
Personalisation
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
59
REBT-Rational Emotive Behavior Therapy menggunakan prinsip berikut: A B C (kejadian) (kepercayaan tidak rasional)
REBT-Rational Emotive Behavior Therapy
menggunakan prinsip berikut:
A
B
C
(kejadian)
(kepercayaan
tidak rasional)
(emosi
terhasil)
Ga al dalam ujian
g
Kecewa/sedih
Aku Bodoh
D
(perubahan
F
E
Kepercayaan
(perubahan
Melalui
(Perubahan
Tingkah Laku)
emosi)
kaunseling)
Saya harus berusaha lagi
Merasa Bersemangat
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
60
PROSES REBT C A B D E Akibat sedih dan kecewa bukan kerana Peristiwa yang
PROSES REBT
C
A
B
D
E
Akibat sedih
dan kecewa
bukan kerana
Peristiwa
yang
berlaku
Kesan emosi
yang lega
dan tenang
tetapi
kerana
Sistem
kepercayaan
yang tidak
rasional atau
salah maka
Kaunselor
perlu
Membetulkan
pemikiran tidak
rasional
sehingga
wujud sistem
kepercayaan
baru dan ini
akan
menyebabkan
perubahan
Sedih Dan
Kecewa
Gagal dalam
PTK
Tiada masa
hadapan
Ambil lain kali
dan bukan
bermakna
tiada masa
hadapan
Lega dan
memandang
hidup dengan
lebih luas dan
bermakna
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
61
PEMIKIRAN TIDAK RASIONAL VS RASIONAL • Saya mesti digemari dan disayangi oleh setiap orang jika
PEMIKIRAN TIDAK RASIONAL VS RASIONAL
• Saya mesti digemari dan
disayangi oleh setiap orang
jika ingin berjaya.
•Tingkah laku salah mesti
dihukum
•Kekecewaan dan lain-lain
ditentukan oleh faktor luaran
• Perasaan ditentukan oleh
persepsi dan pandangan kita
sendiri bukan orang lain.
APA PEMIKIRAN TIDAK
RASIONAL YANG LAIN
BAGAIMANA UNTUK
MERASIONALKAN PEMIKIRAN
TERSEBUT
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
62
Rumusan Teori-teori Kaunseling dan Aplikasi Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA 63
Rumusan
Teori-teori Kaunseling dan
Aplikasi
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
63
“Experience without theory is blind, but theory without experience is mere intellectual play” -Immanual Kant
“Experience without theory is blind, but theory
without experience is mere intellectual play”
-Immanual Kant
Sekian, Terima Kasih
Email- o.siewfen@jpa.gov.my
Tel :03 – 8316 4391
www.interactive.jpa.gov.my/psikologi
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
64