)

JURNAL PENDIDIKAN ISLAM Indeks (1984 - 1999)

JANUARI 19841 RABIUL AWAL 1404

Abdul Ghani Hj Shamsuddin, A1-Ustadh, 'Pendidikan Ruhaniyyat', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 1:1, Januari 1984/ Rabiul Awal 1404, ms. 1-9

Abdul Halim El-Muhammady, Dr, 'Pendidikan Islam Skop dan MatIamatnya', Jumal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), I: I, Januari 1984/ Rabiul Awal 1404, ms. 10-23

Ahmad bin Muhammad Said, 'Penjajahan Fikiran dan Pengaruh dalam Bidang Pendidikan', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 1:1, Januari 1984 f Rabiul Awal 1404, ms. 24-33

Muhammad Uthman EI-Muhammady, 'Pondok Education as Indigenous Education', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), I: I, Januari 1984/ Rabiul Awal1404, ms. 52-65

Musa bin Matrak, 'Modenisasi dalam Pendidikan Islam', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 1 :1, Januari 19841 Rabiul AwaI1404, ms. 34-40

Zawawi bin Haji Ahmad, 'Struktur Pendidikan Islam' .Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 1:1, Januari 19841 Rabiul Awal 1404, ms. 41-51

OKTOBER 19841 MUHARRAM 1405

Abdul Halim El-Muharnmady, 'Falsafah Pendidikan Kanak-Kanak dalam Islam', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 1 :2, Oktober 1984/ Muharam 1405, ms. 12-23

Ghazali Basri, 'Konsep dan Pengertian Pendidikan Menurut PerspektifIslam', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 1 :2, Oktober 1984/ Muharam 1405, ms. 1-11

Hassan Langulung, 'Dr. Ibn Sina as An Educationist', Jurnal Pendidtkan Islam (Kuala Lumpur), 1 :2, Oktober 1984 1 Muharam 1405, ms. 57-75

Muhd Nur Manuty, 'Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Beberapa Analisa Krisis Terhadap Pemikiran-Pemikiran Asas dalam PerspektifSejarah', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), [:2, Oktober 19841 Muharam 1405, ms. 45-56

Shafie Abu Bakar, 'Ke Arab Pembaikan dan Perkembangan Sistem Pendidikan Pondok di Malaysia (Suatu Penyesuaian dengan Perkembangan Pendidikan Kini) " Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 1:2, Oktober 19841 Muharam 1405, ms. 24-44

SEPTEMBER 1985 I ZULHIJJAH 1406

Ghazali Basri, 'Sains Sosial (Penekanan kepada Bidang Sejarah) Menurut Pandangan Islam: Satu Tinjaun Ringkas', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 1:3, September 1985 f Zulhijjah 1406, ms. 58-72

Jilid 9 Bil2

47

Hassan Langgulung, Dr, 'Konsep IImu Menurut Al-Ghazali', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 1 :3, September 19851 Zulhijjah 1406, ms. 1·11

Mohd Kamal Hassan, Prof Dr., 'Penghayatan Islam dalam Mempelajari dan Mengembangkan Ilmu', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 1 :3, September 1985 1 Zulhijjah 1406, ms. 12·39

./Siddiq Fadil, 'Pengislaman Ilmu • Peranan Para Cendiakawan', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 1:3, September 19851 Zulhijjah 1406, ms. 40·57

D1SEMBER 1986 f RABIUL AWAL 1407

Abdul Halim El-Muhammady, Dr, 'Peranan Guru dalam Pendidikan Islam', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpurl:4, Disember 19861 Rabiul Awal1407, ms. 1-8

Abdul Latif Samian, 'Kursus Falsafah Sains Islam • Satu Keperluan di Peringkat Pengaj ian Tinggi Islam', Jurnal Pendidtkan Islam (Kuala Lumpur), 1 :4, Disember 1986 1 Rabiul Awal1407, ms. 39·43

Ghazali Basri, 'Pendidikan Islam: Cabaran Perlaksanaan Peranan Guru Islam', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 1:4, Disember 19861 Rabiul Awal1407, ms. 29·38

Tajul Ariffin Nordin, Dr, 'Beberapa Aspek Pendidikan Liberal dalam Konteks Pendidikan Negara Islam', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 1:4, Disember 1986 1 Rabiul Awal 1407, ms. 9·27

University of Wisconsin, Madison, 'Counseling in Islamic Culture Contexts: A Personal Theory of Counseling Islam', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 1:4, Disember 1986 1 Rabiul Awal 1407, ms. 45·73

SEPTEMBER 1987 1 MUHARRAM 1408

Abdul Halim El-Muhammady, Prof Madya Dr., 'Pendidikan Malaysia ke Arah Keberkesanan Pendidikan Melalui Pendidikan Sepadu Islam', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 2:5, September 19871 Muharram 1408, ms. 1·12

Abdul Rahman Kurais, Dr, 'Sorotan Kembali Dasar Pendidikan Kebangsaan Ke Arah Pembentukan Satu Generasi Bam', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 2:5, September 1987 1 Muharram 1408, ms. 31-42

Hassan Langulung, ProfMadyaDr., 'Penghayatan Nilai-Nilai Islam Ditinjau dari Proses Pembelajaran dalam Konteks Pendidikan Masa Kini', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 2:5, September 19871 Muharram 1408, ms. 13-30

Muhammad Uthman E·Muhammady, 'Islamic Solutions to the Spiritual and Moral Crisis of Present Day Society', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 2:5, September 19871 Muharram 1408, ms. 73-86

Musa Mantrak, 'Ke Arah Pembinaan Kurikulum Pendidikan Sepadu', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 2:5, September 19871 Muharram 1408, ms. 57-72

48

Jurnal Pendidikan Islam

Tajul Ariffin Nordin, Prof Madya Dr., 'Pendekatan Islam dalam Pendidikan', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 2:5, September 1987/ Muharram 1408, ms. 43-56

DISEMBER 19871 RABIUL AKHIR 1408

Abdul Ralim EI-Muhammady, 'Pendidikan Al-Qur'an di Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Ke Arah Pembentukan Pandangan Hidup Muslim', Jumal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 2:6, Disember 1987 f Rabiul Akhir 1408, ms. 29-43

Ghazali Basri, ' Peranan Pendidik dalam Pembentukan Urnrnah', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 2:6, Disember 19871 Rabiul Akhir 1408, ms. 19-28

M. Kamal Hassan, 'Education and Community Development', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 2:6, Disember 1987 1 Rabiul Akhir 1408, ms. 1-18

Tajul Ariffin bin Nordin, ProfMadya Dr. dan Abdul Rahman Kurais, Dr, 'KBSM dan Pandangan Kita', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 2:6, Disember 19871 Rabiul Akhir 1408, ms. 44-73

APRIL 19881 SYA'BAN 1408

Ghaza1i Basri, 'Rousseau's Child Educational Development Theory Seen in The Light of AI-Ghazali's Thought', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 2:7, April 1988 1 Sya'ban 1408, ms. 50

Mohd. Kamal Hassan, ProfDr., 'Peranan Akhlak dalam Pendidikan', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 2:7, April 19881 Sya'ban 1408, ms. 1-12

Musa Mantrak, 'KBSM: Kemungkinan Pelaksanaan dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia', Jurnal Pendidikan Islam (Kuala Lumpur), 2:7, April 19881 Sya'ban 1408, ms. 36-49

Shaharir b. Mohamad, Prof Dr. dan Abdul Latif bin Samian, 'Pengislaman Sains dan Matematik', Jurnal Pendidlkan Islam (Kuala Lumpur), 2:7, April 1988 I Sya'ban 1408, ms. 13-35

OGOS 1988/ MUHARRAM 1409

Abdulhaqq Bewley, 'The Role of Islamic Education in The Modern Age', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 2:8, April 19881 Muharram 1409, ms, 47-59

Abdul Ghani Shamsuddin, Ustaz, 'U1asan Buku: 'Ususu Tarbiayatul Islamiah Fi Sunnatin Nabawiyyah (terjemahan: Asas-Asas Pendidikan Islam dalam Sunnah Rasulullah oleh Dr. Abdul Hamid Sed al-Zantani, Darullil Kitab 1984,jumlah halaman 917) Age', Jurnal Pendidtkan Islam (Kajang), 2:8, April 1988/ Muharram 1409, ms. 60-62

Abdul Halim Muhammady, Prof Madya Dr., 'Kecemerlangan dalam IImu', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 2:8, April 1988 f Muharram 1409, ms. 40-46

Jilid 9 Bil2

49

Nik Azis Nik Pa, Dr., 'Aktiviti Membina Refleksi dan Pengabstrakkan : Perspektif Pendidikan Kanak-Kanak yang Terabai' , Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 2:8, April 1988 1 Muharram 1409, ms, 28-39

Rosnani Hashim, 'Pendidikan Pra Sekolah Islam', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 2:8, April 19881 Muharram 1409, ms. 11-27

Zawawi Hj. Ahmad, 'Teras dan Falsafah Pendidikan Islam', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 2:8, April 19881 Muharram 1409, ms. 1-10

JANUARI 1989 1 JAMADIL AKHIR 1409

Abdul Raof Dalip, Ustaz, ' Nilai IImu Pengetahuan dalam Pendidikan', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 2:1, Januari 1989/ JamadiJ Akhir 1409, ms. 48-61

Faisal Osman, Haji, Prof Madya Dr., 'Pendidikan Islam Konsep Realiti', Jurnal Pendidtkan Islam (Kajang), 2:1, Januari 1989/ Jamadil Akhir 1409, ms. 1-20

Ghazali Basri, Dr., 'Locke's Epistemology Theory and its Implication on Western Educational Thought: An Islamic Critique' , Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 2: 1, Januari 19891 Jamadil Akhir 1409, ms. 62-73

Wan Mohd Nor Wan Daud, Dr., 'Konsep IImu dan Implikasi kepada Perkembangan Kukurikulum', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 2: I, Januari 19891 Jamadil Akhir 1409, ms.21-35

Zaini Ujang, 'Tinjauan Terhadap Pendidikan Bersepadu : Satu Sorotan dalamPengajian Kejuruteraan Alam Sekitar' , Jurnal Pendidtkan Islam (Kajang), 2: 1, Januari 19891 Jamadil Akhir 1409, ms. 36-47

JUN 19891 ZULKAEDAH 1409

Abdul Halim EI-Muhammady, ProfMadya Dr., 'Peranan Ulama dalam EraKebangunan Urnat', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 2:2, Jun 19891 Zulkaedah 1409, ms. 32- 45

Bidmos, M.A, , The Art of Governance and the Influence of Education System in Nigeria: The Islamic Viewpoint', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 2:2, Jun 1989/ Zu1kaedah 1409, ms, 64-70

Daud Norakit, Ustaz Hj., 'Cabaran dalam Pengetahuan dan Pengalaman Ajaran-Ajaran Islam Terhadap Guru-Guru 1990an', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 2:2, Jun 19891 Zulkaedah 1409, ms. 46-63

Hussin Abu Bakar, 'Paski dan Landasan Guru dalam Konteks Pendidikan Bersepadu', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 2:2, Jun 19891 Zulkaedah 1409, ms. 20-31

Nik Aziz Nik Pa, Dr., 'Agenda Pendidikan bagi Memenuhi Tuntutan Abad ke 21', Jurnal Pendidikan Islam (petaling Jaya), 2:2, Jun 19891 Zulkaedah 1409, ms. 1-19

50

Jurnal Pendidikan Islam

DISEMBER 19891 JAMADIL AWAL 1410

Abdul Rahman Kurais, Dr. dan rakan, 'Nilai Murni Merentasi Kukurikulum Pengajaran Sains KBSM', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 2:3, Disember 1989 1 Jamadil Awal 1410,ms. 15·44

Daud Norakit, Ustaz Hj., 'Ulasan buku : Asas-Asas Pendidikan Islam', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 2:3, Disember 1989 f Jamadil Awal14to, ms. 84·88

Ghazali Basri, Dr., 'Pendekatan Islam Terhadap Kaunseling', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 2:3, Disember 1989/ JamadiJ Awa1141O, ms. 61·70

Mohd Kamal Hassan, Prof Dr., 'Values Education Framework Based on Islamic Concepts and Precepts', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 2:3, Disember 1989 / JamadiJ Awa1141O, ms. 71·83

Mohd Nur Manuty, ' Falsafah Pendidikan Islam: Satu huraian Terhadap Idealisme dan Realiti dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan Masa Kini', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 2:3, Disember 1989/ Jamadil Awa1141O, ms. 1·14

Syarifah Norul Akmal Bt Syed Zamri, 'Satu Kajian Kes : Mendiagnos Kesukaran Matematik Kanak-Kanak TASK!" Jurnal Pendidikan Islam (petaling Jaya), 2:3, Disember 1989! JamadiJ Awa1141O, ms. 45·60

APRIL 1990 I RAMADHAN 1410

Ghazali Basri, Dr. dan rakan, 'Pusat Pengajian Pondok Telong, Bachok, Ke1antan', Jurnal Pendidikan Islam (petaling Jaya), 3:1, April 1990 / Ramadhan 1410, ms. 24·39

Hassan Langgulong, • Knowledge and Truth as Core Value in Science and Religion' , Jurna/ Pendidikan Islam (Petating Jaya), 3:1, April 1990 I Ramadhan 1410, ms. 68-78

Mohammad Abu Bakar, , Dari Pusat ke Pinggiran : Masa Kini Masa Depan Pondok dl Malaysia', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 3:1, April 1990 / Ramadhan 1410, ms.I-23

Rosnani Hashim, 'Ekonomi dalam Pendidikan : Peranan Institusi sebagai Wakaf, Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 3:1, April 1990 ! Ramadhan 1410, ms. 40·50

Wan Mohd Nor Wan Daud, Dr, 'Budaya Ilmu sebagai Asas Pembangunan Tamadun', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 3:1, April 1990 f Ramadhan 1410, ms. 51·67

OGOS 1990/MUHARRAM 1411

Abdul RaufDalip, Ustaz, 'Pendidikan dalamKurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ke Arah Amalan dan Penghayatan Nilai Islam', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 3:2,Ogos 1990! Muharram 1411, ms. 36·46

Daud Norakit, Hj. Ustaz, 'Ulasan Buku : Program Pendidikan Pelajar Pintar Cerdas',

Jilid 9 Bil2

51

Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 3:2, Ogos 1990 I Muharram 1411, ms. 71-75 Ghazali Basri, Dr., 'Moral dan Etika : Huraian Konsep Permasalahan dalam Konteks Pelaksanaan Nilai Mumi di Sekolah-Sekolah', Jurna/ Pendidikan Islam (petaling Jaya), 3:2,Ogos 1990 I Muharram 1411, ms. 47-56

Syed Ali Ashraf, Prof, 'The Future of Faith Based Education', Jurnal Pendidikan Is/am (petaling Jaya), 3:2, Ogos 1990 I Muharram 1411, ms. 57-70

Tajul Ariffin Nordin, Prof Madya Dr., 'Peranan Ahli Akademik dan Para Pentadbir dalam Usaha Pembinaan Budayallmu dalam Institusi Pengajian Tinggi', Jurna/ Pendidikan Is/am (petaling Jaya), 3:2, Ogos 1990 I Muharram 1411, ms. 23-35

Wan Salim Wan Mohd Nor, 'Pendidikan Islam di Pusat-Pusat Pengajian Tinggi :

Masalah dan Penyelesaiannya', Jurnal Pendidikan Is/am (Petaling Jaya), 3:2, Og05 1990/ Muharram 1411, ms. 1-22

DISEMBER 1990 I JAMADIL AWAL 1411

Abdul Halim EI-Muhammady, Prof Madya Dr., 'Al-Qur'an dan Pembelajarannya di Malaysia', Jurnal Pendidikan Islam (petaling Jaya), 3:3, Disember 1990 I Jamadil Awal 1411, ms. 1-12

Mohd Amir Marzuki, Ustaz, 'Program Pendidikan Asas Islam (Al-Qur'an) SekolahSekolah Agama, Jabatan Agama Islam, Selangor', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 3:3, Disember 1990 I Jamadil Awa11411, ms. 13-20

Hassan Langgulung, Prof Dr., 'New Theories in Psychology: An Analysis from the Islamic Perspective', Jurnal Pendidtkan Islam (petaling Jaya), 3 :3, Disember 1990 I Jamadil Awal 1411, ms. 52

Nik Azis Nik Pa, ProfMadya Dr., 'Generasi Pelajar dan Proses Islamisasi di Malaysia : Satu Agenda Bertindak', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 3:3, Disember 1990 I Jamadil Awa11411, ms. 32-51

Wan Bakar Wan Dagang, 'Pengajaran Pendidikan Al-Qur' an dalam Kurikulum Sekolah Rendah (KBSR) ',Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 3:3, Disember 1990 I Jamadil Awal 1411, ms. 52-64

APRIL-OGOS 1991/ SYAWAL-SAFAR 1412

Abdul Ghafar Hj Sareh, Ustaz, 'Permasalahan Pendidikan Guru', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 4: 1 :2, April-Ogos 1991/ Syawal-Safar 1412, ms. 63-80

Ghazali Basri, Dr., 'Perancangan Pendidikan Prasekolah : Satu Tinjauan Awal', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 4: 1 :2, April-Ogos 1991/ Syawal-Safar 1412, ms. 17-24

Hairuddin Harun, Dr., • A Pedagogial Approach to The Study of The Science at Primary Level Madrasa : Some Principle and Practical Suggestions', Jurna/ Pendidikan Is/am

52

Jumal Pendidikan Islam

(Petaling Jaya), 4: 1 :2, April-Ogos 1991 / Syawal-Safar 1412, ms, 103-116

Mohd Fauzi Muhamad, Dr., 'Psikologi Kanak-Kanak Menurut Perspektif'lslam', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 4:1:2, April-Ogos 19911 Syawal-Safar 1412, ms. 1-16

Nik Azis Nik Pa, Dr., 'Pendidikan Pintar Cerdas Selaras dengan Keperluan Tahun 2020', Jurnal Pendidikan Islam (Petallng Jaya), 4:1:2, April-Ogos 1991 1 Syawal-Safar 1412, ms. 45-61

Osman Bakar, Prof Madya Dr., 'Implikasi Pergerakan Dakwah ke Alas Sistem Pendidikan di Negara Ini', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 4:1:2, April-Ogos 19911 Syawal-Safar 1412, ms, 25-32

Rahimah, Dr., 'Penyelesaian Pengajaran ke Arah Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam', Jurnal Pendidikan Is/am (Petating Jaya), 4:1 :2, April-Ogos 1991 1 Syawal-Safar 1412, ms. 81-89

Shahnon Ahmad, Prof, 'Institusi Keibubapaan : Konsep serta Peranannya dalam Membangunkan Kesejahteraan U mat', Jurnal Pendidikan Islam (petaIing Jaya), 4: 1 :2, AprilOgos 1991 /Syawal-Safar 1412, ms. 91-101

Wan Bakar Wan Dagang, 'Masalah-Masalah dalam Pendidikan Islam Peringkat Menengah dan Cara Mengatasinya', Jurnal Pendidikan Islam (petaling Jaya), 4: 1 :2, AprilOgos 1991/ Syawal-Safar 1412, ms. 33-46

DISEMBER 19911 JAMADIL AWAL 1412

Ahmad Mohd Said, 'Falsafah Pendidikan Tinggi Sains Negara', Jurnal Pendtdikan Islam (Petaling Jaya), 4:3, Disember 1991 / Jamadil Awa11412, ms, 1-13

Che Pee, Dr., 'Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) : Cabaran Masa Hadapan', Jurnal Pendtdikan Islam (Petating Jaya), 4:3, Disember 19911 Jamadil Awa11412, ms. 35-49

Ghazali Basri, Dr., 'Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan : Satu Analisis', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 4:3, Disember 1991 1 Jamadil Awal 1412, ms. 14-24

Ishak Ahmad Farhan, Dr., 'Education for Muslim Minorities: A Practical Programme for Curriculum Development', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya), 4:3, Disember 1991/ JamadilAwal1412, ms, 50

Nor Azizah Mohd Salleh dan Sakinan Ishak, Dr., 'Kawalan Disiplin yang Berkesan di Sekolah Datuk Haji Abdul Kadir, Kepala Balas, Sebarang Prai, Pulau Pinang', Jurnal Pendidikan Islam (Petating Jaya), 4:3, Disember 19911 Jamadil Awa11412, ms, 25-34

DIS EMBER 19921 JAMADIL AKHm 1413

Ghazali Basri, Dr., 'Freudian Theory on Infantile Sexuality: An Islamic Evaluation', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya),5:3, Disember 19921 Jamadil Akhir 1413, ms, 46

Jilid 9 Bil2

53

Kamisah Abdullah, 'Immersion of Islamic Values in Musli Pre-School Education in Singapore', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya),5:3, Disember 19921 Jamadil Akhir 1413, ms, 39-45

Mat Rofa Ismail, Dr., 'Satu Perbandingan Ringkas antara Mantik dalam Matematik Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Mantik Permulaan dalam Pengajian Tradisi Islam', Jumal Pendidikan Islam (Petaling Jaya),5:3, Disember 19921 JamadiJ Akhir 1413,ms.1-17

Rosnani Hashim, 'Masyarakat Moden dan Dunia Pendidikan', Jurnal Pendidikan Islam (Petaling Jaya),5:3, Disember 19921 Jamadil Akhir 1413, ms. 29-38

Wan Ramli bin Wan Daud, Dr. dan Kamaruddin Mohd Yusof, et.al Dr., 'Sejarah dan Falsafah Sains dan Teknologi : Kepentingan dalam Kurikulum Kejuruteraan Pra-Siswazah', Jurnal Pendidlkan Islam (Petaling Jaya),S :3, Disember 19921 J amadil Akhir 1413, ms, 18- 28

JUN 1993/ MUHARRAM 1414

Ahmad bin Mohd Said, Hj., 'Pemodenan dan Pembangunan Menurut Anggapan Islam', Jumal Pendidikan Islam (Kajang), 6:1, Jun 1993 I Muharram 1414, ms, 20-33

Abdul Latif bin Sam ian, • Kuhnian Paradigm as a Methodology to Demarcate Islamic and Western Mathematical Sciences', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 6:1, Jun 19931 Muharram 1414, ms, 91-103

Mat Rofa bin Ismail, Dr., 'Pemikiran Secara Mantik Bermatematik Dalam Sistem Pengajaran Tradisi Islam: Satu Pendekatan Sejarah', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 6:1, Jun 1993 I Muharram 1414, ms, 34~57

Muhammad bin Abu Bakar, 'Kebangkitan Semula Islam? Suatu Analisis Kritis : Bahan Renungan Kaum Pendidik', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 6: I, Jun 1993 I Muharram 1414, ms. 58~90

Wan Zahid bin Mohd Nordin, Datuk, Dr., 'Reformasi Pendidikan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah : Strategi, Cabaran dan Harapan', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 6:1, Jun 19931 Muharram 1414, ms. 1-19

DISEMBER 1993 - JANUARI 19941 ~JAB ~ SYA'BAN 1414

Che Noraini Hashim, 'Study of The One year Teacher Education Programme at The International Islamic University of Malaysia (HUM)', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 6:2, Disember 1993 - Januari 19941 Sya'ban 1414, ms. 171~192

Ghazali Basri, Assoc. Prof., Dr., 'Institute for The Studies in Islamic Sciences (IPI)~ ABIM: An introduction', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 6:2, Disember 1993 ~ Januari 1994/ Rejab ~ Sya'ban 1414, ms, 193-203

Ishammudin Haji Ismail, 'Falsafah dan Adab-Adab Kaunseling', Jurnal Pendidikan

54

Jurnal Pendidikan Islam

Islam (Kajang), 6:2, Disember 1993 - Januarl 1994 1 Rejab - Sya'ban 1414, ms. 157· 170 Mat Rofa Ismail, Dr., 'Pendidikan dan Thaqafah Seorang Aktivis dalam Menyingkap Kembali Tulisan Profesir Sa'id Hawwa', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 6:2, Disember 1993 - Januari 19941IRejab - Sya'ban 1414, ms. 105-124

Mustaffa Kamil Ayub, 'Pendidikan Mengenai Persoalan Realiti dan Konsep Nilai', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 6:2, Disember 1993 - Januari 1994 1 Rejab - Sya'ban 1414, ms. 133-144

Siti Zulaikha Md. Nor, Dr., 'Maksud dan Matlamat Bimbingan dan Kaunseling', Jurnal PendidikanIslam (Kajang), 6:2, Disernber 1993 -Januari 1994 1 Rejab - Sya'ban 1414, ms. 125-132

Tajul Ariffin, Prof Madys Dr., 'Penggunaan Teknologi Canggih dalam Pendidikan Islam dalam Abad ke21 ',Jurnal Pendidikan lslam (Kajang), 6:2, Disember 1993· Januari . 19941 Rejab - Sya'ban 1414, ms. 145-156

JUN 1994 j MUHARRAM 1415

Abdul LatifSamian, 'Falsafah Sains Abad ke 21 : Satu Tinjauan Kepentingan dalarn Pendidikan Negara', Jumal Pendidikan Islam (Kajang), 7:1, Jun 19941 Muharram 1415, ms.37·57

Azizah Abdul Rahman, Dr., 'Responses to Changing Needs at the University Level', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 7:1, Jun 19941 Muharram 1415, ms. 99-107

Ishakbin Yabya, 'Pengislaman Sains dan Teknolgi sertalmplikasinya Terhadap Pendidikan U mmah', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 7: 1, Jun 19941 Muharram 1415, ms. 23-36

Mat Rofa bin Ismail, Dr., 'AI-Qur' an dan Tamadun Ilmu', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 7:1, Jun 19941 Muharram 1415, ms. 1-22

Mohd Nur Manuty, Dr., 'Perkembangan Pemikiran Semasa Islam: Analisis Perspektif Fiqh Al-Haraki dalam Konteks Pendidikan Ummah di Malaysia', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 7: I, Jun 19941 Muharram 1415, ms. 79·98

Shahibuddin Laming, 'Manusia sebagai Objek Kaunseling', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 7:1, Jun 19941 Muharram 1415, ms. 58-78

DIS EMBER 1994 - JANUARI 19951 REJAB - SYA'BAN 1415

Abdul Halim Muhamady, Prof Madya Dr., 'Pendidikan Islam di Malaysia', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 7:2,Disember 1994 -Januari 19951 Rejab - Sya'ban 1415, ms. 155-164

Abdul Aziz bin Mohd Zin, Dr., 'Masalah Mata PeJajaran Pendidikan Islam di SekolahSekolah Menengah Kerajaan di Kuala Lumpur', Jurnal Pendidikan Islam (Kajang), 7:2,Disember 1994 -Januari 1995 1 Rejab - Sya'ban 1415, ms. 165-176

Abdul Patah Haji Abdul Malek dan Man Mohamad, 'Job Satisfaction of Elective

Jilid 9 Bil2

55