Anda di halaman 1dari 4

MATLAMAT PENDIDIKAN SENI VISUAL

Usaha utama pendidikan ialah untuk menyediakan seseorang individu


memainkan peranan yang positif dan berkesan dalam masyarakat. Di dalam usaha ini
juga, pendidikan menjadi suatu agen untuk menyebar dan mengekalkan kebudayaan
yang sesuai dengan kemajuan dan pembangunan semasa. Dalam masyarakat moden
ini, pendidikan adalah penting juga untuk menyediakan ahli-ahli masyarakat untuk
menghadapi cabaran kehidupan dan pembaharuan serta membuat pengubahsuaian
dari memberikan sumbangan untuk pembangunan masyarakat itu.
Secara khususnya, pendidikan boleh diertikan sebagai aktiviti persekolahan. Ini
bermakna pendidikan merupakan aktiviti-aktiviti yang mempunyai objektif, rancangan
dan organisasi untuk mendidik murid-murid supaya menjadi insane yang berilmu
pengetahuan, berakhlak mulia dan menguasai kemahiran tertentu, demi berupaya
menyesuaikan diri dalam masyarakatnya pada masa depan.
Berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan, maka, matlamat
pendidikan Seni Visual adalah bertujuan untuk melahirkan insan yang harmoni, kritis,
kreatif dan produktif menerusi pengukuhan asas seni visual. Selain itu, pendidikan seni
visual juga diterapkan dalam pendidikan untuk membentuk pelajar yang mempunyai
pelbagai kemahiran dalam seni visual.

OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL

Pengajaran Pendidikan Seni Visual pada peringkat awal adalah bertujuan untuk
membentuk murid-murid yang dapat menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. Nilai
ini dapat diperolehi semasa proses pembelajaran sama ada di dalam ataupun luar bilik
darjah. Semasa proses pembelajaran, murid-murid akan diterapkan dengan nilai-nilai
murni seperti menjaga alam sekitar dan tidak merosakkan tumbuh-tumbuhan alam
semasa membuat pemerhatian. Penerapan nilai ini akan dapat membentuk murid yang
sedar akan tanggungjawab mereka sebagai manusia yang tinggal di bumi dan peka
terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran
lain.
Selain daripada itu, pengenalan Pendidikan Seni Visual pada peringkat awal juga
akan dapat menghasilkan pelajar yang sentiasa ingin melibatkan diri dengan kegiatan
seni visual secara aktif, kritis, kreatif dan meyeronokkan. Penglibatan ini akan dapat
memperkembangkan kebolehan dan kemahiran setiap murid. Sementara kemahiran
yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan, alat dan teknik,
mengaplikasi disiplin seni visual, berfikir secara kritis dan kreatif, berkomunikasi secara
berkesan, membuat pilihan, membuat interpretasi, menggunakan teknologi bahan dan
perkakasan. Pendidikan Seni Visual juga akan memperkembangkan deria penglihatan
yang melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan.

Pendidikan Seni Visual merupakan satu bentuk pelajaran yang dapat


membuatkan murid-murid untuk mengenali asas seni reka. Pengenalan kepada asas
seni reka merupakan salah satu aspek penting yang perlu diajar pad peringkat sekolah
rendah. Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif, ekspresif dan
aktif. Oleh itu, Pendidikan Seni Visual memainkan peranan dalam memperkembang
sifat-sifat ini melalui persepsi visual, imaginasi dan daya pemikiran. Kegiatan pemikiran,
penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual juga dapat membolehkan
mereka untuk menyatakan idea dan ekspresi diri. Setelah murid-murid tealah
mengenali asas-asas yang terdapat dalam Pendidikan Seni Visual ini, secara tidak
langsung mereka akan dapat membuat olahan terhadap sesuatu karya seni serta akan
dapat mempraktikkannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Selain itu, pendidikan Seni Visual juga merupakan satu mata pelajaran yang
dapat mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. Dengan
mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah, murid akan dapat menguasai
beberapa pengetahuan dan kemahiran. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid
ialah pengetahuan mengenai bahan, alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang
kegiatan seni. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam
persekitaran, kraf tradisional, unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni
visual, proses pembuatan hasil seni, menyimpan maklumat atau dokumentasi,
mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual.
Perkembangan kemahiran asas seni ini seterusnya akan dapat membentuk
pengalaman di kalangan murid. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan
peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi, psikomotor dan
mental yang merangkumi perasaan, koordinasi, manipulasi dan persepsi visual.
Dengan pengenalan kepada Pendidikan Seni Visual pada peringkat rendah maka
murid-murid akan dapat membiasakan diri utuk melakukan sesuatu kerja dengan
teratur, cermat dan selamat. Pada peringkat awal, murid-murid akan didedahkan
kepada asas-asas seni yang memerlukan mereka untuk membuat sesuatu kerja secara
teratur dan berperingkat-peringkat seperti pengolahan sesuatu idea dalam sesebuah
produk seni. Penghasilan sesuatu karya secara teratur akan menghasilkan satu karya
yang kemas dan mempunyai milai-nilai estetika yang dapat dihayati oleh audien. Namun
setiap murid mestilah menitikberatkan hal-hal keselamatan semasa menggunakan
alatan dan bahan-bahan seni. Dengan itu, segala proses pembelajaran akan berjalan
dengan lancar tanpa sebarang gangguan atau masalah yang sukar diselesaikan.
Melalui Pendidikan Seni Visual juga, secara tidak langsung ia dapat memupuk
nilai-nilai murni, yakin terhadap diri sendiri dan juga bertanggungjawab didalam diri
setiap murid tersebut. Nilai-nilai murni adalah sangat penting dalam diri seseorang
murid kerana ia akan mencorakkan sifat dan sikap murid tersebut agar menjadi seorang
murid yang berdisiplin.
Dengan adanya mata pelajaran Pendidikan Seni Visual di setiap sekolah, sikap
bekerjasama dapat di jalinkan tidak kira sama ada sesama murid dengan murid
mahupun di antara murid dengan cikgu. Ini adalah kerana, Pendidikan Seni Visual
memerlukan banyak tenaga terutama sekali dalam membuat tugasan yang diarahkan.
Melalui tugasan tersebut, murid-murid dapat bekerjasama antara satu sama lain kerana
mereka telah dipupuk bahawa bekerjasama adalah sangat penting bagi menjayakan
sesebuah tugas yang di arahkan.
Secara tidak langsung, melalui Pendidikan Seni Visual juga ia dapat
meningkatkan keyakinan diri terhadap setiap murid tersebut. Sifat ini sangat penting
adalah disebabkan melalui keyakinan diri yang terdapat dalam diri murid-murid tersebut,
mereka akan berani untuk membuat projek-projek besar yang ditugaskan tanpa mengira
masalah dan cabaran yang mungkin mereka akan tempuhi. Selain itu juga, melalui mata
pelajaran Pendidikan Seni Visual juga sikap disiplin diri dan bertanggungjawab juga
dapat dipupuk dalam diri murid tersebut. Sikap disiplin diri ini merupakan aspek yang
sangat penting kerana dengan adanya disiplin diri yang tinggi, mereka dapat
menyiapkan tugasan mereka pada masa yang ditetapkan dan juga hasil tugasan yang
mereka hasilkan adalah sangat berkualiti. Ini adalah kerana murid-murid tersebut sudah
terdidik dengan adanya disiplin diri yang tinggi, mereka dapat menghasilkan sesebuah
tugasan dengan jayanya.
Selain itu, dengan adanya mata pelajaran Seni Visual murid-murid dapat
mengenal senarai tokoh-tokoh seni yang terdapat dalam dunia ini. Dengan itu, murid-
murid tersebut dapat mengetahui jenis-jenis lukisan yang telah dihasilkan oleh tokoh-
tokoh seni tersebut. Lalu, secara tidak langsung mata pelajaran Pendidikan Sei Visual
dapat mengajar murid-murid tersebut agar sentiasa menghargai tokoh-tokoh seni yang
telah sedia ada kerana mereka telah banyak menyumbangkan sumbangan bagi menarik
para pelancong agar datang berkunjung ke negara kita. Ini adalah kerana melalui hasil-
hasil lukisan yang mereka hasilkan dapat menonjolkan adat resam, cara hidup
masyarakat dan juga budaya kita pada masa kini.
Selain daripada itu juga, melalui pendidikan seni visual juga murid-murid dapat
menggunakan kemudahan yang telah disediakan seperti teknologi dalam menghasilkan
tugasan yang diarahkan. Disamping itu, murid-murid dapat mengetahui dan mempelajari
cara-cara untuk menghasilkan sesebuah karya dengan menggunakan teknologi. Contoh
kemudahan dari segi teknologi adalah seperti murid dapat menghasilkan sesebuah
karya dengan menggunakan perisian adobe photoshop, paint, corel draw dan yang lain-
lain.
Pendidikan seni visual juga ia dapat menarik minat murid agar dapat melibatkan
diri dan menyertainya dengan hati yang terbuka tanpa sebarang unsur paksaan dengan
itu murid dapat mempelajari dengan hati yang senang. Pendidikan seni visual juga
merupakan aktiviti kesenggangan yang berfaedah. Ini adalah kerana dengan adanya
pendidikan seni visual di setiap sekolah, ia dapat mengelakkan murid-murid membuang
masa dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dengan itu, ia dapat
murid-murid dapat menigisi masa lapang dengan melakukan aktiviti yang berfaedah.