CORAK PENGLIBATAN IBU BAPA DLM KONTEKS3 JENIS PENDIDIKAN PRA SEKOLAH.

Objektif untuk kajian ini ialah untuk melihat dan membandingkan corak penglibatan ibu bapa dalam pendidikan di pra sekolah anak-anak mereka. Model Wollfendale, dapatan kajian menunjukkan terdpt perbezaan penglibatan ibu bapa akibat drpd latar belakang sosio ekonomi ibu bapa, latar ikhtisas guru tadika dan corak organisasi pra sekolah. BAB 1 Pengenalan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 pendahuluan Penglibatan ibu bapa Pernyataan masalah Tujuan kajian Kepentingan kajian Batasan Kajian Definisi

BAB 2 Tinjauan Literatur 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Kriteria penglibatan ibubapa penglibatan ibu bapa Sikap ibubapa peranan ibu bapa Persekitaran Pembelajaran di rumah Hubungan guru- ibubapa Iklim persekolahan & penglibatanibu bapa Hubunganibu bapa dengan pencapaian akademik kekangan penglibatan ibu bapa

BAB 3 Metodologi Kajian 3.1 3.2 3.3 3.4 3.1.4 3.3.1 Kajian kes 3buah sekolah Pra sekolah Keb Pengkalan Pulai Tabika KEMAS Taska dan Tabika Ibu bapa Pencalonan

2 3.3 Temu bual Kaedah penganalisisan data .3.3.3.