CORAK PENGLIBATAN IBU BAPA DLM KONTEKS3 JENIS PENDIDIKAN PRA SEKOLAH.

Objektif untuk kajian ini ialah untuk melihat dan membandingkan corak penglibatan ibu bapa dalam pendidikan di pra sekolah anak-anak mereka. Model Wollfendale, dapatan kajian menunjukkan terdpt perbezaan penglibatan ibu bapa akibat drpd latar belakang sosio ekonomi ibu bapa, latar ikhtisas guru tadika dan corak organisasi pra sekolah. BAB 1 Pengenalan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 pendahuluan Penglibatan ibu bapa Pernyataan masalah Tujuan kajian Kepentingan kajian Batasan Kajian Definisi

BAB 2 Tinjauan Literatur 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Kriteria penglibatan ibubapa penglibatan ibu bapa Sikap ibubapa peranan ibu bapa Persekitaran Pembelajaran di rumah Hubungan guru- ibubapa Iklim persekolahan & penglibatanibu bapa Hubunganibu bapa dengan pencapaian akademik kekangan penglibatan ibu bapa

BAB 3 Metodologi Kajian 3.1 3.2 3.3 3.4 3.1.4 3.3.1 Kajian kes 3buah sekolah Pra sekolah Keb Pengkalan Pulai Tabika KEMAS Taska dan Tabika Ibu bapa Pencalonan

3.2 3.3 Temu bual Kaedah penganalisisan data .3.3.