S

OAL DAN PEMBAHASAN

U1IAN NASIONAL MATEMATIKA SMA

PROGRAM IPA

TAHUN 2009/2010

Oleh:

Yayat Hidayat.S.Pd.

NIP. 197110111993071001

PEMERINTAH KABUPATEN MA1ALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 1 SUKAHA1I

2010

D11:P12-2009/2010

52075708.doc

SOAL DAN PEMBAHASAN U1IAN NASIONAL MATEMATIKA SMA

PROGRAM IPA TAHUN 2009/2010

1.

Akar-akar persamaan x
2

¹ ( a

1 ) x ¹ 2 ÷ 0 adalah u dan þ. Jika u ÷ 2 þ , untuk a ~ 0 . , maka nilai a

÷ ..

A.

B.

C.

D.

E.

PEMBAHASAN :

)
´

)
4 1 3 a
1 1 3 a
0 a karena 0 diambil
1 3 a
1 a 3
1 a 2
1 a
1 - atau

1
1
2
2
2 2
2 . 2
2 .

0 2 x

) 1

- a ( x
2
2
2
= + = ÷
+

= ÷
> · 0
+ 0

= ÷
+

= 0 ÷
+

= 0 + 0 ÷

= 0 + ¬
= 0 = 0
= = 0 ÷
= 0 ÷
= 0 0 ÷
= 0 ¬
= + +

1AWAB : C

2.

Diketahui I(x) ÷ 3x -1 dan g(x)÷2x
2

¹ 3. Nilai komposisi Iungsi ( goI )(1) ÷....

A.

B.

C.

11

D.

14

E.

17

PEMBAHASAN :

´ )

11 3 8 3 ) 2 ( 2 3 ) 1 1 3 ( 2 ) 1 )( I g (
3 ) 1 x 3 ( 2 ) 1 x 3 ( g )) x ( I ( g ) x )( I g (
2 2
2
= + = + = +

=
+

= =
3
3

1AWAB : C

3.

Diketahui

3 x ,
x - 3
1 x 2
x I

=
+
=

. Jika I

-1
(x) merupakan invers dari I(x) maka nilai I

-1
(-3) adalah ..

A.

B.

C.

D.

E.

10

PEMBAHASAN :

)
´

)
´

)
´

10
1
10
1
1 9
2 3
1 3 3
3 I
2 x
1 x 3
x I
3 x
1 x 2
x 3
1 x 2
x I
a cx
b dx
x I
d cx
b ax
x I
1
1
1
=

=
+

= ÷
+

+
=

+
=
+

= ÷
+
+
=

1AWAB : E

4.

arga tiket masuk ke ruangan pameran untuk balita Rp 2.000,00 dan untuk dewasa Rp 3.000,00. Pada hari

Minggu teriual 540 tiket dengan hasil peniualan Rp 1.260.000,00. Banyak masing-masing tiket masuk balita

dan dewasa teriual berturut-turut adalah ....

A.

140 dan 400

B.

180 dan 360

C.

240 dan 300

D.

360 dan 180

E.

400 dan 140

PEMBAHASAN :

Misal : banyak tiket balita ÷a , dan banyak tiket dewasa ÷ b

180 b 540 b 360 540 b a
360
1
360
2 3
260 . 1 620 . 1
3 2
1 1
3 260 . 1
1 540
a
260 . 1 b 3 a 2 000 . 260 . 1 b 000 . 3 a 000 . 2
540 b a
= ÷ = + ÷ = +
= =

= =
)
`
¦
= + ÷ = +
= +

1AWAB : D

5.

raIik Iungsi kuadrat

I(x) ÷ x
2

¹ bx ¹ 4

menyinggung garis y ÷ 3x ¹ 4 . Nilai b yang memenuhi adalah ...

A .

- 4

B .

- 3

C .

D .

E .

(sama dengan UN math IPA Paket A no.4)

D11:P12-2009/2010

52075708.doc

PEMBAHASAN :

Cara 1

3 b
0 3) - b (
0 3) - b (
0 4(1)(0) 3) - b (
0 D
0

harus n

persekutua diskriman

Nilai
0 3)x (b x
0 4 - 4 x 3 - bx x
4 x 3 4 bx x
4 bx x y (x) I
: adalah

garis dan

kurva n

persekutua
4 x 3 y
2
2
pk
2
2
2
2
= ÷
= ÷
= ÷
=

÷
=
=

+ ÷
= + + ÷
+ = + + ÷
+ + = =
+ =

Cara 2

3 b
0 b 3 0 b) (3
0 b) (3
0
4
b) (3
0
4
b) 2(3
4
b) (3
0
2
b 3
) b - (3
2
b 3
0
2
b 3
3) - b (
2
b 3
0 3)x - b ( x
4 x 3 4 bx x
4 bx x y 4; x 3 y
2
b 3
x
3 b 2x
b 2x (x) I' m
4 bx x I(x)
3 y' m
4 x 3 y
2
2
2
2 2
2
2
2
2
2
g
2
g
= ÷
=

÷ =

÷
=

÷
=

÷
=

÷
= ¦
'
+

'

¦
'
+

'

÷
= ¦
'
+

'

+ ¦
'
+

'

÷
= + ÷
+ = + + ÷
+ + = + =

= ÷
= +
+ = =
+ + =
= =
+ =

1AWAB : D

6.

$alah satu garis singgung lingkaran x

¹ y

¹ 6x

4y - 7 ÷ 0 yang tegak lurus garis y ÷ 7- 2x

adalah ...

A.

2x

y ¹ 17 ÷ 0

B.

2x

y - 12 ÷ 0

C.

x - 2y - 3 ÷ 0

D.

2y ¹ 3 ÷ 0

E.

2y

÷ 0

PEMBAHASAN :

radien garis y ÷ 7 - 2x

adalah y` ÷ m ÷ -2

radien garis singgung lingkaran

2
1
2 -
1
m
1
- - mg

= = =

Misal garis singgung lingkaran

c x

c x

mg

2
1
+ = + =

aris menyinggung lingkaran ,,iika diskriminan persekutuan (D
k
÷0)

)
´

)
´

´ )´

)
´

)
´

)
´

)
´ )

)
´

)
´

)
´

)
0 17 2y - x
17 x y 2
x y
atau
0 3 - 2y

- x
3 x y 2
x y
: lingkaran

singgung garis persamaan

Jadi
8
68
c
8
40 28
c
atau
8
12
c
8
40 28
c
8
40 28
8
100 4 28
4 2
51 49 4 28
4 2
51 4 7 4 28
4 2
51 4 4 28 28
c
0 51 28c c 4
0 5 3 20c c 5 6 1 8c c
0 7 4c - c 5 6 1 8c c
0 7 4c - c 4 4 c
0 D
0 7 4c - c x 4 c x
0 7 4c - 2x - 6x c cx x x

0 7 c x 4 - 6x c x x

0 7 4y

- 6x y

L ke sikan

disubstitu c x y
2
17
2
1
2
3
2
1
2
17
2
3
2 2 2
2
2
2 2
2 2
2
4
5 2
pk
2 2
4
5
2 2
4
1 2
2
1 2
2
1 2
2 2
2
1
= + ÷
+ =
+ =
=

=
=

+ ±

+ ±

= ÷
= + +

÷
= + +

+ + ÷
=

+ + ÷
=

+
=
=

+ + + ÷
=

+ + + + ÷
=

+ + + + ÷
=

+ +
+ =

1AWAB : C

7.

Jika p dan q adalah akar-akar persamaan

x
2

5x

1 ÷ 0 , maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2p

¹ 1 dan 2q ¹ 1 adalah ....

A.

x
2

¹ 10x ¹ 11 ÷ 0

B.

x
2

- 10x ¹ 7 ÷ 0

C.

x
2

- 10x ¹ 11 ÷ 0

D.

x
2

- 12x ¹ 7 ÷ 0

E.

x
2

- 12x - 7 ÷ 0

( 8,2,deng,n&2008/2009)

D11:P12-2009/2010

52075708.doc

PEMBAHASAN :

)
´

)
0 7 x 12 x
0 1 q 2 . 1 p 2 x )) 1 q 2 ( ) 1 p 2 (( x
: PKbaru
7
1 ) 5 ( 2 ) 1 ( 4 1 ) q p ( 2 ) pq ( 4
1 q 2 p 2 pq 4 1 q 2 . 1 p 2
12 2 ) 5 ( 2
2 ) q p ( 2 1 q 2 1 p 2
1
1
1
q . p
5
1
) 5 (
q p
0 1 x 5 x
2
2
2
= +

= + + + + + +

=
+ +

= + + + =
+ + + = + +
= + =
+ + = + + +

=
=

= +
=

0 7 x 12 x
: PKbaru
0 7 12
0 4 10 10 1 2
0
4
4 10 10 1 2
0 1
2
5 5
4
1 2
0 1
2
1
5
2
1
0 1 5x x
2
1
p 1 2p misal
: lain Cara
2
2
2
2
2
2
2

= +

÷
= + ¬

¬ ÷
=

+ ¬

+ ¬

¬ ÷
=

+ ¬

¬
÷
=

+ ¬

¬
÷
=

¦
'
+

'

¦
'
+

'

¬
÷
=

¬
= ÷ ¬ = +

1AWAB : D

8.

Niali a ¹ b ¹ c yang memenuhi persamaan matriks

¦
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

c 5 b 2
6 a
c 9 b 16
4 a 8
a 2 c 3
a c
3 2
2 1

adalah ....

A.

B.

C.

D.

E.

PEMBAHASAN :

´ )
5 1 2 2 c b a
1 2 c b c 7 b 14
2 a c a 7 c 7
2 a 10 a 5
c 4 b 14
10 a 7
a 4 c 7
a 5 c 7
c 4 b 14
10 a 7
a 6 a 2 c 9 c 2
a 4 a c 6 c
c 5 b 2
6 a
c 9 b 16
4 a 8
a 2 c 3
a c
3 2
2 1
2
1
14
7
5
10
= + + = + +
= = = ÷ =
= = ÷ =
= = ÷ =
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

÷
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

+ +
÷
¦
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

1AWAB : D

9.

asil dari

5 log 3.
16
1 64

25
5
1
4 log 625 log

+ +

÷ ....

A.

24
19
4

B.

3
1
3

C.

3
2
4

D.

3
1
5

E.

3
1
59

PEMBAHASAN :

´ )
´

)
3
1
3
10
3
2
3
2 3
3
2 2
3
2
3
3
2
1
4
5 log 3. 2 - 4 4 5 5 log 3.
16
1 64
3 4 8 4 2 4 2 4 4
4 4 log 5 log 4 log 625 log
2
3
2
1
1
2
5 3 1 - 25
5
1
= =

= +

= +

= +

= + + =
+ + = + +

1AWAB :B

D11:P12-2009/2010

52075708.doc

10.

Bentuk sederhana dari

4
1
3
2
12
7
6
5
2 . 6
12 . 3

adalah ....

A.

4
1
6

B.

4
3
6

C.

2
3
6

D.

4
3
3
2
¦
'
+

'

E.

4
3
2
3
¦
'
+

'

PEMBAHASAN :

´ )
4
3
12
9
12
9
12
9
12
5
12
14
12
8
12
17
12
5
12
8
12
14
12
17
4
1
3
2
3
2
12
14
12
7
6
5
4
1
3
2
3
2
12
7
12
7
6
5
4
1
3
2
12
7
6
5
6 6 2 . 3 2 . 3
2 . 3
2 . 3
2 . 3
2 . 3
2 . 3 . 3
2 . 3 . 3
2 . 6
12 . 3

2
= = = =
= = =

1AWAB : B

11.

Bentuk sederhana dari

)
2 3
2 - 1 2 1 7
+
+

adalah ....

A.

3 3

B.

2 3 -

C.

2 3 +

D.

21 2 7

E.

2 7 21

PEMBAHASAN :

)
´

)
´

2 3 - 2 3
7

2 3 7
2 9

2 3 7
2 3
2 3
2 3

2 1 7
2 3
2 - 1 2 1 7
+ =

-
+

=
+
+

1AWAB : B

12.

$uku banyak ( 2x
3

¹ 5x
2

¹ ax ¹ b ) iika dibagi ( x ¹ 1 ) sisanya 1 dan iika dibagi ( x - 2 ) sisanya 43. Nilai dari

a ¹ b ÷ ..

A.

-4

B.

-2

C.

D.

E.

PEMBAHASAN :

)
´

)
´ )

´ )

´ )
´ )
4 1 3 b a
1 b
3 2 - b
2 - b 3 -
3 a
9 - 3a -
7 b a 2
2 - b a -
7 b a 2
2 - b a -
7 b a 2
3 4 b a 2 0 2 16
3 4 b 2a 2 5 2 2 20 2 I
2 - b a -
1 b a

- 5 2
1 b a

- 1 - 5 1 - 2 1 1 - I

b ax

5x 2x x I
2 3
2 3
2 3
= + = +
= ÷
+ = ÷
= +
=
=
= +
= +
÷
)
`
¦
= +
= +
= + ÷
= + + + ÷
= + + + ÷ =
= + ÷
= + +

÷
= + + ÷ =
+ + + =

1AWAB : E

13.

Diketahui vektor-vektor

5 i

2 i v
k

5 i

2 i u
+

=
+ + =

sudut antara vektor

v dan u

adalah....

A.

30

B.

45

C.

60

D.

90

E.

120

D11:P12-2009/2010

52075708.doc

PEMBAHASAN :

)
´ )

)
´ )
´ )

240 1 60 1 k
60 0 60 0 k
k 60 60 cos cos
2 2 . 2 2
4
v . u
v u
cos
4 5 2 1 5 5 2 2 1 1 v u
2 2 8 5 2 1 5 2 1 v
2 2 8 5 2 1 5 2 1 u
o
o o
o o
2
1
8
4
2 2
2
2 2
2
= x + = ¬ ÷ =
= x + = ¬ ÷ =
x + = ¬ ÷ = ¬
= = =
-
= ¬
= +

= +

= -
= = + + = +

+ =
= = + + = + + =

1AWAB : E

14.

Diketahui titik A (2 , 7 , 8 ), B(-1 , 1 , -1) dan C0 , 3 , 2). Jika

AB

wakil

BC

wakil vektor

maka

proyeksi orthogonal vektor

pada

adalah ...

A.

k 9 i 6 i 3

B.

k 3 i 2 i

+ +

C.

k i i
3
2
3
1
+ +

D.

k 27 i 18 i 9

E.

k 9 i 6 i 3

+ +

PEMBAHASAN :

)
´

)
´

)
k 9 i 6 i 3
9
6
3
3
2
1
3
3
2
1
14
42
3
2
1
14
42 -
v
v
v . u
v pada u vektor

proyeksi
14
9 4 1 3 2 1 - v
42 27 12 3
9(3) ) 2 ( 6 - -3(1) v . u
3
2
1
1
1
1 -
2
3
0
BC v
9
6 -
3 -
8
7
2
1
1
1 -
AB u
2 2
2 2 2
+ + =
¦
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
¦
'
+

'

=
=
=
+ + = + + =

+ =
¦
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
¦
'
+

'

¦
¦
¦
'
+

'

= =
¦
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
¦
'
+

'

¦
¦
¦
'
+

'

= =

1AWAB : E

15.

Perhatikan gambar graIik Iungsi eksponen . Persamaan graIik Iungsi invers

pada gambar adalah ....

A.

x 2 log y =

B.

x log 2 y =

C.

x log y

2
=

D.

x 2 log y

2
=

E.

x 2 log 2 y

2
=

PEMBAHASAN :

x log y
y log
2 log
y log
x
y log 2 log x

2 log x

y log
2 log y log
2 y
2 1
2
x
x
= ÷
= = ÷
= ÷
= ÷
= ÷
= ÷

1AWAB : C

x
2 y =

D11:P12-2009/2010

52075708.doc

16.

Bayangan kurva

y ÷ x ¹ 1 iika diransIormasikan oleh matriks kemudian dilaniutkan

oleh pencerminan

terhadap sumbu x ...

A.

x ¹ y - 3 ÷ 0

B.

x - y - 3 ÷ 0

C.

x ¹ y ¹ 3 ÷ 0

D.

3x ¹ y ¹ 1 ÷ 0

E.

x ¹ 3y ¹ 1 ÷ 0

PEMBAHASAN :

0 1 y 3 x
adalah garis bayangan persamaan
0 1 ' y 3 ' x
0 1 ' y ' y 2 ' x
1 ' y 2 ' x ' y 1 x y
' y
' y 2 ' x
' y
' x
1 0
2 1
' y
' x
1 0
2 1
y
x
1 0
2 1
1 0
2 1
1 - 0
0 1
M . M
1 - 0
0 1
T
umbu x s n terhadap pencermina
dengan n

bersesuaia yang Matrik

1 0
2 1
T
i ransIormas T Matrik

0 1 y 3 x
adalah garis bayangan persamaan
0 1 y 3 x
0 1 y y 2 x
1 y 2 x y 1 x y
y 2 x x
y 2 x x x y 2 x ; y y y y
y
y 2 x
y
x
y
x
y
x
y
y 2 x
y
x
1 0
2 1
' y
' x
y
x
1
1
1 2
2
1
M
1 0
2 1
x
= + +
= + + ÷
= + + + ÷
+ + =

÷ + =
¦
¦
'
+

'

+
=
¦
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

=
= + +
= + ' ' + ' ' ÷
= + ' ' + ' ' + ' ' ÷
+ ' ' + ' ' = ' '

÷ + =
' ' + ' ' = ÷

' ' = ÷ ' ' = + ' '

= ÷ ' ' =

¦
¦
'
+

'

+
=
¦
¦
'
+

'

'

'
=
¦
¦
'
+

'

' '
' '
÷ ÷

÷ ÷
¦
¦
'
+

'

'
'
¦
¦
'
+

'

+
=
¦
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

÷ ÷ ÷

÷ ÷
¦
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

1AWAB : E

17.

Tempat parkir seluas 600m
2

hanya mampu menampung bus dan mobil sebanyak 58 buah. Tiap mobil

memerlukan tempat 6m
2

dan bus 24 m
2

. Biaya parkir tiap mobil Rp 5.000,00 dan bus Rp 7.500,00. Jika tempat

parkir penuh, hasil dari biaya parkir paling banyak adalah ....

A.

Rp 197.500,00

B.

Rp 220.000,00

C.

Rp 290.000,00

D.

Rp 325.000,00

E.

Rp 500.000,00

PEMBAHASAN :

)
´

) ´

)
´ )

) ´

)
´

´ ) ´

500 . 187 75 00 5 . 2 0 75 00 5 . 2 0 2 25 3 00 5 . 2 ) 0 , 25 I(
000 . 290 116 00 5 . 2 116 0 00 5 . 2 58 2 0 3 00 5 . 2 ) 58 , 0 I(
000 . 325 0 3 1 00 5 . 2 88 42 00 5 . 2 44 2 14 3 00 5 . 2 ) 44 , 14 ( I
: obyektiI bentuk

) 44 , 14 ( potongnya titik

4 4 y 8 5 y 14 8 5 y x
14
4 1
100 58
1 4
1 1
1 100
1 58
x
: adalah

00 1 4y dan x 8 5 y x potong titik

y 2 3x 00 5 . 2 .000y 5 00x 5 . 7 y x, I : obiektiI bentuk

0 y

x
100 y x 4 00 6 y 6 24x

8 5 y x

: kendala
? 600 58
5.000y 6y y Mobil
7.500x 24x x Bus
Parkir Biaya parkir Luas banyak Kendaraan
3
42
= = + = + =
= = + = + =
= = + = + =
= ÷ = + ÷ = +
= =

= =
= + = +
+ = + =

´
|
>
>
· + ÷ · +
· +
· ·

1AWAB :D

25

(14,44)

58

58

100

D11:P12-2009/2010

52075708.doc

18.

Diketahui premis-premis sebagai berikut :

1.

Jika sebuah segitiga siku-siku, maka salah satu sudutnya 90
o

2.

Jika salah satu sudutnya 90
o

maka berlaku theorema phytaghoras

Ingkaran dari kesimpulan yang sah pada premis-premis di atas adalah .....

A.

Jika sebuah segitiga siku-siku ,maka berlaku theorema phytaghoras

B.

Jika sebuah segitiga bukan siku-siku ,maka berlaku theorema phytaghoras

C.

$ebuah segitiga siku-siku atau tidak berlaku theorema phytaghoras

D.

$ebuah segitiga siku-siku dan tidak berlaku theorema phytaghoras

E.

$ebuah segitiga siku-siku dan berlaku theorema phytaghoras

PEMBAHASAN :

Misal :

sebuah segitiga siku-siku ÷ p ; salah satu sudutnya 90
o

÷ q ; berlaku theorema phytaghoras ÷ r

Penarikan kesimpulan dari

premis-premis tersebut :

r ~ p r p ~
r p nya kesimpulan

silogisme

termasuk
r p

r q :

2 premis
q p :

1 premis
· ÷ ÷
÷

`
¦
÷
÷
÷
!

Ingkaran kesimpulannya : $ebuah segitiga siku-siku dan tidak berlaku theorema phytaghoras

1AWAB : D

19.

Diketahui suatu barisan aritmetika dengan U
n

adalah suku ke-n. Jika

U
2

¹ U
15

¹ U
40

÷ 165, maka U
19

÷ ....

A.

10

B.

19

C.

28,5

D.

55

E.

82,5

PEMBAHASAN :

55 U 165 U 3
165 b 21 U b 4 U b 17 U 165 U U U
3
165
19 19
19 19 19 40 15 2
= = ÷ = ÷
= + +

÷ = + +

1AWAB : D

20.

Tiga buah bilangan membentuk barisan aritmetika dengan beda tiga. Jika suku kedua dikurangi 1, maka

terbentuklah barisan tersebut meniadi barisan geometri dengan iumlah 14. Rasio barisan tersebut adalah ....

A.

B.

C.

2
1

D.

2
1

E.

-2

PEMBAHASAN :

)
´

)
2
2
4
2
2 2
U
2 U
U
1 - 3 U
U
1 - b U
U
1 - U
r
2 U 14 8 U 3
14 6 U 2 U U

1 -

U
geometri) (barisan

6 U , 1 - 3 U , U

U ,

1 -

U ,

U
) aritmetika (barisan

6 U , 3 U , U U , U , U
1
1
1
1
1
1
1
2
3
6
1 1
1 1 1 3 2 1
1 1 1 3 2 1
1 1 1 3 2 1
= =
+
=
+
=
+
=
+
= =
= = ÷ = + ÷
= + + + + = + +
+ + ÷
+ + ÷

1AWAB : B

21.

Perhatikan gambar limas T. ABCD .Nilai kosinus sudut antara TP dengan bidang alas adalah....

A.

B.

3
2
1

C.

6
3
1

D.

2
2
1

E.

3
3
1
.

PEMBAHASAN :

2 cm

3 cm

cm

D11:P12-2009/2010

52075708.doc

´ )
´

)
´ )
2
2
2
2
2
2
1
2
1
TP
P ' T
T TP

cos
T TP alas bidang dan

TP antara sudut

1 2 AB P ' T
2 1 3 PC TC TP
1 2 BC PC
2
1
2
1
2
1
2
2 2 2
2
1
2
1
= = - = = = ' .
' . =
= = =
=

=
= = =

1AWAB : D

22.

Diketahui kubus PQR$.TUVW dengan paniang rusuk

6 cm . Jarak titik $ ke diagonal ruang PV adalah ...

A.

cm 6
2
1

B.

cm 6

C.

cm 6
2
3

D.

cm 6 2

E.

cm 6 3

PEMBAHASAN :

´ )
´

´ )

cm 3 6 3 6 6 2 6 P$ $V PV
cm 2 6 2 6 6 6 VW $W $V
2 2
2 2 2
2 2 2
2 2
= = + = + =
= = + = + =

)
´ )

6 2 6 4 24 $ $
24 36 x 36 $ $
x
72 x 3 12
36 x 3 12 36
x x 3 12 36 x 36 $ $
x x 3 12 36 x x 3 12 108 72
x 3 6 2 6 $ P PV V$ $ $
x 36 x 6 $ P P$ $ $
3
72
3
36 108
3
36 2
2
3
6
3 12
72
2 2
2
2 2
2 2 2 2 2
2 2 2
2 2 2
= = = '
= = =

= '
= = ÷
= ÷
= +

= '

= '

= '

= '

= '

1awab : D

23.

Luas segi 12 beraturan dengan paniang iari-iari lingkaran luar 8 cm adalah ....

A.

192 cm
2

B.

172 cm
2

C.

162 cm
2

D.

148 cm
2

E.

144 cm
2

PEMBAHASAN :

)
2
2
1 o 2
2
1
o
o
cm 192 ) 16 ( 12

)) 5 , 0 .( 64 . ( 12 30 sin . 8 . 12 L
30
12
360
pusat sudut
= =
= =
= =

1AWAB : A

24.

Diketahui

p 2 cos sin

= ¬

. Nilai sin 2u ÷ ....

A.

1-2p
2

B.

1-4p
2

C.

2p
2
-1

D.

4p
2
-1

E.

2p-1

PEMBAHASAN :

)
´

)
2
2 2
2 2 2 2 2 2
2 2
p 4 1 cos sin 2 2 sin
p 4 1 cos sin 2 p 4 cos sin 2 1
p 4 cos sin 2 cos sin p 4 cos cos sin 2 sin
p 4 cos sin p 2 cos sin

= ¬ ¬ = ¬

= ¬ ¬ ÷ = ¬ ¬

÷
= ¬ ¬

¬ + ¬ ÷ = ¬ + ¬ ¬

¬ ÷
= ¬

¬ ÷ = ¬

1AWAB : B

2 cm

3 cm

cm

T `

6 cm

$`

D11:P12-2009/2010

52075708.doc

25.

Diketahui A ¹ B ÷

3
4x
dan A

B ÷
2
3x

. Nilai daris sin A ¹ sin B ÷ ....

A.

6
2
1

B.

2
2
1

C.

6
4
1

D.

6
4
1

E.

6
2
1

PEMBAHASAN :

)
´

)
´ )

´ ) ´

6 6 2 3 2 cos - 2sin

cos 2sin

cos 2sin

cos 2sin

cos 2sin

cos 2sin

B sin

sin

2
1
4
2
2
1
2
1
4 3
4 3 4
3
3
2
4
3
6
4
2 2 2
B A
2
B A

2
3
3
4

x = = =
¦
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

= = +
x x
x x x x x x

x x

1AWAB : A

26.

impunan Penyelesaian persamaan

2a x 0 untuk

0 x in s 2x cos · · = +

adalah ....

A.

)
`
¦
|
´
|

3
5a

,
3
4a

,
2
a

B.

)
`
¦
|
´
|

3
a
4 ,
6
7a

,
2
a

C.

)
`
¦
|
´
|

3
5a

,
6
7a

,
2
a

D.

)
`
¦
|
´
|

6
11a

,
6
7a

,
2
a

E.

)
`
¦
|
´
|

6
11a

,
3
5a

,
2
a

PEMBAHASAN :

)
´

)
¦

6
11
6
7
2
6
7
6
7
6
11
6
6
7
6 6 6 2
1
2
5
2
2 2
2
1
2
2
1
2
2
2
, , P

x 0 k
k.2 x
x 1 k

k.2 x
sin sin atau sin sin x sin p
) ditolak ( x 1 k
x 0 k

k.2 x in s sin x

1 x sin 1 p

p atau

1 p
1 k atau

2 k
0 1 k 2 k
0 2 p k
k p k 2p : misal
0 1 p p 2
p sin x misal
0 1 - sin x x sin 2

0 sin x x 2sin - 1
0 x in s 2x cos
x x x
x
x
x
x
x x x x
x
x
x x
=

= ÷ =
x + =
= ÷ =
x +

=
= + x

= ÷

=
= ÷ =
= ÷ =
x + = ÷ =
= ÷ =

= = ÷

= = ÷
= +

÷
=

÷
= ÷ =
=

÷
=
=

÷
= + ÷
= +

1AWAB : D

27.

Diberikan

prisma segitiga tegak ABC.DEF. Paniang

AC ÷ BC ÷ 6 cm, AB ÷ 10 cm dan

CF ÷ 8 cm.Volume

prisma tersebut adalah....

A.

3 72

cm
3

B.

11 40

cm
3

C.

5 64

cm
3

D.

144

cm
3

E.

148

cm
3

PEMBAHASAN :

Karena alas segiutiga mempunyai dua sisi yang sama, maka segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki,

sehingga AC` ÷ BC` ÷ ½ x AB ÷ 5 cm.

3
2
1
2
1
2 2
2 2 2
cm 11 0 4 8 . 11 5

tinggi alas Luas

V
: prisma Volume
11 5 11 10 C C AB L
: segitiga alas luas
11 C C
11 25 36 5 6 C A AC C C
= =
- =
= - - = ' - - =
= '
=

= '

= '

1AWAB : B

10 cm

6 cm

6 cm

8 cm

C`

10 cm

6 cm

6 cm

D11:P12-2009/2010

52075708.doc

28.

$uatu proyek akan diselesaikan dalam x hari. Jika biaya proyek per hari adalah

¦
'
+

'

+ =

40
x
1000
x 2 B

dalam

ribuan rupiah, maka biaya proyek minimum dalam x hari sama ....

A.

Rp 550.000,00

B.

Rp 800.000,00

C.

Rp 880.000,00

D.

Rp 900.000,00

E.

Rp 950.000,00

PEMBAHASAN :

)
800.000 1.000 x

800
rupiah ribuan

dalam mimum Biaya
800
400 000 . 1 200
10 40 000 . 1 10 2 ) 10 ( I
: minimum proyek

biaya iadi
(minimum) 0 4 (10) ' ' I
4 (x) ' ' I
10 x 0 0 4 - x 4 0 ) x ( ' I
0 4 - x 4 ) x ( ' I
x 40 000 . 1 x 2
x 40
x
1000
x 2 x ). x ( B ) x ( I
40
x
1000
x 2 B
2
4
40
2
=
=

+ =

+ =
> =
=
= = ÷ = ÷ =
=

+ =
¦
'
+

'

+ = =
¦
'
+

'

+ =

1AWAB : B

29.

aris singgung kurva

1 x 4 x 5 y

+ =

yang melalui titik ( 1 , 8 )memotong

sumbu y di titik....

A.

( 0 , -9 )

B.

( 0 , -8 )

C.

( 0 , -6 )

D.

( 0 , 7 )

E.

( 0 , 22 )

PEMBAHASAN :

´ )

´ )
´

) ,-6 0
y sumbu

dengan

potong titik

6 - 6 0 14 y
6 14x y y
0 x
y sumbu

dengan

potong Titik

6 14x y
8 14 14x y
1) - (x 4 1 8 - y
: singgung garis Persamaan

4 1 4 1 10 y m
4 x 10 y
1 x 4 x 5 y
1 x g
2
=

=
)
`
¦

= =
=

= ÷
+

= ÷
=
= + = ' =
+ = '

+ =
=

1AWAB : C

30.

Nilai

....
x
x 2 cos 1
0 x
lim
2
=
¦
¦
'
+

'

A.

B.

C.

2
1

D.

4
1

E.

-2

PEMBAHASAN :

´ )

´ )
´ )
´

) tentu bentuk tak
0
0
0
1 1
0
0 cos 1
0
0 2 cos 1
0 I
2
=

)
´ )

´ )

2 1 2 1 2
x
x sin
2
0 x
lim
x
x sin 2
0 x
lim
x
x sin 2 1 1
0 x
lim
x
x 2 cos 1
0 x
lim
2
2
2
2
2
2
2
= = =
¦
¦
'
+

'

¦
'
+

'

÷
=
¦
¦
'
+

'

÷
=
¦
¦
'
+

'

÷
=
¦
¦
'
+

'

Cara lain :

)
´ )

´ )
´ )
´ )
´ )

´ )

´ )
2
x
x 2 cos 1
0 x
lim
2
2
1 4
2
0 cos 4
2
0 2 cos 4
0 I
2
x 2 cos 4
0 x
lim
x 2
x 2 sin 2
0 x
lim
) tentu

Bentuk tak (

0
0
0
0 2
0 2
0 2 sin 2
0 I
x 2
x 2 sin 2
0 x
lim
x 2
x 2 sin 2
0 x
lim
x
x 2 cos 1
0 x
lim
2
2
=
¦
¦
'
+

'

÷
= = = = ' '
¦
'
+

'

÷
= ¦
'
+

'

÷
= = = '
¦
'
+

'

÷
= ¦
'
+

'

÷
=
¦
¦
'
+

'

1AWAB : A

D11:P12-2009/2010

52075708.doc

31.

Nilai

....
x 4 x 4
x
0 x
lim
=

+
÷

A.

B.

C.

D.

2
1

E.

4
1

PEMBAHASAN :

´ )
´ )

´ )
tentu tak bentuk ....
0
0
1 1
0
0 2 1 0 2 1
0 4
) 0 ( I
....
x 4 x 4
x
0 x
lim
=

=
+

=
==

+
÷

Cara Pertama

)
´

´ )

)
´ )
´

´ )

´ )

´ )

2
2
4 1 1
1 0 4 1 0 4
1
0 I
1 x 4 1 x 4
1
0 x
lim
x 4 x 4
x
0 x
lim
x 4 x 4
x
0 x
lim
4
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
= = =
+
=

+
= '

+
÷
=

+
÷
=

+
÷

Cara Kedua

)
´

)
´

)
´

)
2
2
2 2
2
4 4
2
0 4 0 4
2
x 4 x 4
0 x
lim
x 2
x 4 x 4 x
0 x
lim
x 4 x 4
x 4 x 4 x
0 x
lim
x 4 x 4
x 4 x 4
x 4 x 4
x
0 x
lim
x 4 x 4
x
0 x
lim
=
+
=
+
=

+ +
=

+ +
÷
=

+ +
÷
=

+ +
÷
=

+ +

+ +
-

+
÷
=

+
÷

1AWAB : C

32.

Daerah yang dibatasi kurva y ÷ 4 - x
2

, sumbu x ,sumbu y dan garis x ÷ 1. Volum benda putar yang teriadi iika

daerah tersebut diputar mengelilingi sumbu x adalah .....

A.

x
15
18
12

satuan volume

B.

x
12
8
12

satuan volume

C.

x
15
8
13

satuan volume

D.

x
12
8
13

satuan volume

E.

x 14

satuan volume

PEMBAHASAN :

)
´

)
´

) .

´ )
.

)J
´ )

´ )

´ ) ´

)
x = x

= x

= x

=
+

x = +

x =
¦
¦
'
+

'

+ +

x = +

x =
¦
¦
¦

x =

x =
= =
=

= =
= +

÷ =

`
¦
=

=
¦
¦ ¦
15
8
13
15
7
2 16
15
37
16
15
3 40
16
16 1 1 1 16
C x x x 16 dx x x 8 16
dx 0 x 4 dx ) x ( g ) x ( I V
2 ) b ( batasatas ;

0 ) a ( batasbawah
0 x g ; x 4 x I : misal
2 atau x

2 x
0 x 2 x 2 0 x - 4

0 y
x 4 y
5
1
3
8 5
5
1 3
3
8
1
0
1
0
5
5
1 3
3
8 4 2
1
0
2
2
2
1
0
2 2
2
2
2

1AWAB : C

y ÷ 4 - x
2

x ÷ 1

D11:P12-2009/2010

52075708.doc

33.

Luas daerah yang dibatasi oleh parabola

sumbu

dan

8 x 2 - y

, x 4x y

2
+ =

adalah....

A.

3
2
4

satuan luas

B.

3
2
6

satuan luas

C.

3
2
12

satuan luas

D.

3
2
20

satuan luas

E.

3
2
30

satuan luas

PEMBAHASAN :

aris melalui (0,8)dan (4,0) adalah y ÷ -2x¹8

Parabola melalui titik puncak(2,4) dan melalui (0,0) dan (4,0) adalah y ÷ 4x - x
2

Absis

Titik

potong

3x

dan

x
2

adalah

)
2 x
0 2 x
atau
4 x
0 4 x
0 2 x 4 x 0 8 x 6 x 8 x 2 x x 4

2 2
=
=

=
=

÷ = +

÷ +

)
3
2
3
2
3
8
3
8
3
3
1 2
2
0
3
3
1 2
2
0
2
2
0
2
2
0
2
6 2 4 4 2 1 - 16
2 2 3 2 8 x x 3 x 8
dx x 6x - 8 dx x 4x - 8 2x - dx ) x (4x - 8 2x -
= + = + = + =
+

= +

=
+ = + + =

¦ ¦ ¦

1AWAB : B

34.

Diketahui

= +
2
0
2
..... dx ) 2 x ( x

A.

B.

3
1
6

C.

3
2
6

D.

3
1
9

E.

20

PEMBAHASAN :

´ )

´ )
3
1
3
1
3
16
4
16
3
3
2 4
4
1
2
0
3
3
2 4
4
1
2
0
2 3
2
0
2
9 5 4
2 2 C x x dx x 2 x dx ) 2 x ( x
= + = + =
+ = + + = + = +

¦ ¦

1AWAB : D

35.

asil

) dx x 3 sin 3 x 2 cos 4
2
3
¦
x
x

adalah ....

A.

3 1

B.

1 3

C.

1 3 +

D.

1 3 2

E.

1 3 2

PEMBAHASAN :

J
´ )

) ´

3 1 1 3 1 3 2 0 0 2
cos
3
sin 2
2
cos sin 2 cos
3
2
sin 2
2
3
cos sin 2
3
3 cos
3
2 sin
2
3 cos
2
2 sin
x 3 cos x 2 sin dx x 3 sin 3 x 2 cos 4
2
1
3
3
2
4
3
3
2
4
2
3
3
3
2
4
2
3

= +

=
¦
¦
'
+

'

x + ¦
'
+

'

¦
'
+

'

x =
¦
¦
'
+

'

x + ¦
'
+

'

¦
'
+

'

x
+ x =
¦
¦
'
+

'

¦
'
+

'

x
+ ¦
'
+

'

¦
'
+

'

x
+ ¦
'
+

'

x
=
+ =

x
x
x
x
¦

1AWAB : A

36.

asil dari

.... dx x 2 cos x 3 sin

=
¦

A.

C x cos x 5 cos
2
1
5
1
+ +

B.

C x cos x 5 cos
2
1
10
1
+

C.

C x sin 5 x sin
2
5
2
1
+

D.

C x sin x 5 sin
25
1
+ +

E.

C x cos x 5 cos

-2

-4

PEMBAHASAN :

Integral perkalian trigonometri sebaiknya bentuk perkalian diubah dahulu meniadi bentuk peniumlahan. Jika

menggunakan integral parsial akan mengalami kesulitan

) ´

) ´

)
´

)
C x cos x 5 cos
x cos x 5 cos . dx x sin x 5 sin dx x sin x 5 sin dx x 2 cos x 3 sin
x sin x 5 sin x 2 x 3 sin x 2 x 3 sin x 2 cos x 3 sin
2
1
10
1
5
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
+

= + = + =
+ =

+ + =
¦ ¦ ¦

1AWAB : B

37.

$eusai pertandingan tim basket $MA yang terdiri dari 5 orang akan berIoto bersama pelatih. Banyak cara

mereka dapat berIoto bersama iika posisi pelatih berada di paling kiri atau paling kanan adalah ..

A.

10 cara

B.

20 cara

C.

60 cara

D.

120 cara

E.

240 cara

PEMBAHASAN :

Posisi pelatih 2 cara.

Urutan 5 pemain adalah permutasi 5 dari 5

cara 120 1 . 2 . 3 . 4 . 5 ! 5
! 0
! 5
)! 5 5 (
! 5
P
5
5

= = = =

Cara Pelatih dan pemain berIoto bersama :

2 x

5
5
P

÷ 2 x 120 ÷ 240 cara

1AWAB : E

38.

Di pelatnas ada 12 atlit basket putra. Dari ke-12 atlit tersebut akan dibentuk tim inti yang terdiri dari 5 orang

yang akan dimainkan pada pertandingan berikutnya. Banyak cara tim inti yang mungkin dibentuk adalah ....

A.

B.

12

C.

60

D.

72

E.

792

PEMBAHASAN :

Jumlah atlit ÷ 12

Jumlah yang harus dipilih ÷ 5

Memilih 5 atlit dari 12 atlit

792 8 . 9 . 11
1 . 2 . 3 . 4 . 5
. 8 . 9 . 0 1 . 11 . 2 1
! 7 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5
! 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12
! 7 . ! 5
! 12
)! 5 12 ( ! 5
! 12
C
12
5

= =
/ / / /
/ / / /
= = =

1AWAB : E

39.

$ebuah kotak berisi 4 bola kuning dan 6 bola biru. Jika diambil 2 buah bola sekaligus secara acak, maka

peluang terambil kedua bola berwarna sama adalah ....

A.

15
2

B.

15
3

C.

15
5

D.

15
7

E.

15
8

PEMBAHASAN :

Ruang sampel : banyak cara memilih 2 dari 10

45
2
. 90
! 8 . 1 . 2
! 8 . 9 . 10
! 8 . ! 2
! 10
)! 2 10 ( ! 2
! 10
C
10
2

= = = =

Pengambilan 2 bola kuning dari 4 bola yang tersedia

6
2
. 12
! 2 . 1 . 2
! 2 . 3 . 4
! 2 . ! 2
! 4
)! 2 4 ( ! 2
! 4
C
4
2

= = = =

Pengambilan 2 bola biru dari 6 bola yang tersedia

15
2
. 30
! 4 . 1 . 2
! 4 . 5 . 6
! 4 . ! 2
! 6
)! 2 6 ( ! 2
! 6
C
6
2

= = = =

)
´

)
15
7
45
21
45
15
45
6
C
C
C
C
B 2 K 2 P
45
15
C
C
B 2 P ;

45
6
C
C
K 2 P
10
2
6
2
10
2
4
2
10
2
6
2
10
2
4
2
= = + = + =

= = = =

1awab : D

D11:P12-2009/2010

52075708.doc

40.

Diketahui data yang dinyatakan dalam tabel berikut :

Modus dari data pada tabel adalah ....

A.

49,5 ¹

9
80

B.

49,5 ¹

16
80

C.

59,5 ¹

9
80

D.

59,5 ¹

6
10

E.

59,5 ¹

6
150

PEMBAHASAN :

Jumlah Irekuensi : 30

Letak Median data yang ke ½ (30 ¹ 1)÷ 15½

)
9
80
9
7 15
F
I n
k
2
1
5 , 49 10 5 , 49
p tb Me
10 40 50 p
9 F
7 I
5 , 49
2
0 5 49
tb
15 ke yang data memuat

karena
, 59 - 50 adalah

Median

Kelas

k
2
1
+ = + =
¦
¦
'
+

'

+ =
=

=
=
=
=
+
=

1AWAB : A

Nilai

Frekuensi

I kum

40 - 49

50 - 59

16

60 - 69

22

70 - 79

27

80 - 89

30

Nilai

Frekuensi

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 - 79

80 - 89

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful