Anda di halaman 1dari 10

Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 1

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN SATU ( semakan baru )

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
- Mempelajari teknik
Menyanyi lagu yang menyanyi yang betul Konsep muzik :
1 Nyanyian
biasa didengar - Postur - melodi
. - Melodi
-

Muzik dan Bergerak mengikut lirik - Menyanyi lagu sambil


2 Nilai disiplin
gerakan. lagu. bergerak secara spontan.

- Melatih sebutan lirik lagu


Menyanyi lagu mengikut guru.
3 Nyanyian
mengikut sebutan lirik. - Menyanyi dengan sebutan
lirik yang betul.

- Mengenal kastanet dan


kerincing.
Permainan alat Mengenal alat muzik
4 - Memegang alat perkusi
perkusi tidak berpic.
dengan betul mengikut cara
konvensional.

- Membuat latihan sebutan


Teknik bola ping
Menyanyi dengan berirama.
5 Nyanyian pong
sebutan lirik yang jelas. - Membuat latihan sebutan
perkataan.

Meneroka gaya - Bergerak mengikut


Muzik dan pergerakan menerusi tekanan, detik (guru
6
gerakan rangsangan corak bermain pelbagai corak
irama. irama)

Bermain alat perkusi - Memegang dan


Permainan alat
7 dengan teknik yang memainkan alat perkusi
perkusi.
betul. dengan teknik yang betul.
- Menyanyi lagu dengan
Memahami unsur-unsur
Menyanyi betul megikut tempo,
8 muzik seperti tempo
secara muzikal. melodi dan ekspresi secara
dan ekspresi.
hafalan.

Muka Surat 1
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 1
TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
- Menyanyikan pelbagai jenis
tempo :
Menyanyi Memahami unsur muzik lagu atau kumpulan
9 perlahan
secara muzikal – dinamik. mengikut tempo, pic dan
sederhana
dinamik.

Bermain alat - Bermain alat perkusi


10 perkusi secara Bermain mengikut detik mengikut detik untuk
muzikal mengiringi nyanyian.

- Memainkan alat perkusi


mengikut detik dan tekanan
Bermain alat mengikut meter 2 ,
Bermain mengikut - tekanan 2an
11 perkusi secara - 4
detik. dan 4an
muzikal untuk mengiringi muzik
instrumental 4
- 4

- Menyanyi pelbagai jenis


Menyanyi lagu dengan
Menyanyi lagu pilihan mengikut
12 betul mengikut tempo
secara muzikal tempo dan ekspresi dengan
dan ekspresi.
baik.
- Membuat latihan solfa
Menyanyi Memahami teknik
13 dengan pic so dan mi
secara solfa menyanyi.
secara berpandu.

Memainkan alat muzik


Bermain alat - Memainkan alat perkusi
14 tidak berpic menguikut
secara muzikal. dengan iringan muzik
notasi.

- Mendengar dari pelbagai


sumber bunyi :
Memahami bunyi - mengecam dan
15 Penerokaan haiwan dan alam mengenalpasti bunyi. - bunyi angin
bunyi. sekitar. - mengajuk satu contoh
bunyi haiwan atau bunyi
alam sekitar dengan betul.

- Menyanyi lagu dengan


Menyanyi sebutan lirik yang jelas
16 Menyanyi mengikut lirik - lagu beraksi
secara muzikal mengikut tempo dan pic
yang betul

- Mendengar kesan bunyi


Muzik dan Bergerak mengikut dan membuat gerakan
17 - bunyi angin
gerakan bunyi alam. setempat secara bebas
atau berpandu sebagai
respon kepada bunyi.

Muka Surat 2
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 1
TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
- membuat latihan pic
Nyanyian /
- mengenal pic menaik dan menurun
18 muzik dan
- corak irama - bergerak untuk merasai
gerakan
rentak mac.

- Mendengar contoh corak


irama yang dibunyikan .
Improvisasi Memahami konsep - Mengecam kad imbasan
19
corak irama unsur asas muzik. ikon corak irama yang
dimainkan atau
diperdengarkan.

- Memainkan tekanan
dengan betul dalam lagu
Bermain alat
Memainkan tekanan 2- bermeter
20 perkusi secara
an dan 4-an - 2 dan 4 untuk mengiringi
muzikal
nyanyian dan muzik
instrumental.

- Meneroka bunyi dari


pelbagai sumber (alam dan
- angin
Mengajuk bunyi haiwan).
Penerokaan - air
21 haiwan, alam sekitar - mengajuk 2 contoh bunyi
bunyi - burung
dengan betul haiwan atau bunyi alam
- ayam
sekitar dengan betul. (Lagu
: bunyi binatang)

- Mendengar lagu-lagu
dalam pelbagai tempo.
- Mengecam tempo lambat,
Mengenal tempo
22 Nyanyian sederhana, cepat.
lambat, tempo cepat.
secara muzikal - Menyanyi lagu-lagu tempo
lambat dan tempo -cepat
(berdasarkan lagu yang
pernah dinyanyikan)

- Memainkan alat-alat
perkusi tidak berpic
berpandukan not dan corak
Nyanyian dan Memainkan alat perkusi
23 irama.
permainan alat tidak berpic
- Memainkan alat mengikut
tempo yang diperlukan
sambil mengiringi nyanyian.
- Mendengar contoh not
Mengenal not pendek dan not panjang.
24 Mengecam nilai not.
pendek dan - Menyatakan nilai not yang
panjang. diperdengarkan.

Muka Surat 3
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 1
TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
- Mengenal pasti rentak mac
dalam lagu yang
diperdengarkan dengan
Nyanyian Mengenal rentak dalam betul. Contoh lagu :
25
secara muzikal. lagu - Menyanyi lagu rentak mac. - marching
- Membuat gerakan
mengikut detik berdasarkan
lagu berentak mac.

- Mengekalkan
keseimbangan suara
26 Persembahan Keseimbangan suara dengan baik ketika
menyanyi dalam kumpulan
secara berpandu.

- memberi jawapan yang


sesuai dengan membalas
corak irama yang
27 Improvisasi Corak irama diperdengarkan.
- Mengecam kad imbasan
ikon corak irama yang
diperdengarkan.

- Bertepuk tangan mengikut


irama lagu secara
Menyanyi sambil berpandu.
28 Nyanyian
bertepuk tangan. - Menyanyi sambil bertepuk
tangan mengikut irama
yang dilagukan.

- Menggabungkan
Bermain alat Menggabungkan permainan alat perkusi
29
perkusi permainan alat. yang boleh menghasilkan
detik dan tekanan dalam
lagu.

- Mendengar dan
menyanyikan lagu-lagu
mud riang, sedih dan
Membezakan mud - contoh lagu:
30 Nyanyian bersemangat.
dalam nyanyian. waltz
dan gerakan - Memberi respon yang
mac
sesuai terhadap mud lagu
yang diperdengarkan
melalui gerakan.

- Mendengar pelbagai bunyi


daripada pelbagai sumber.
Nyanyian dan
Mengenalpasti jenis - Mengenalpasti warna ton
gerakan
31 suara yang terdapat yang diperdengarkan
mengikut
dalam nyanyian. dengan betul – nyaring,
warna ton
garau, halus, tinggi dan
rendah.

Muka Surat 4
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 1

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
- Menyatakan dengan jelas
Nyanyian sifat suara yang terdapat
Mengenalpasti jenis-
dengan dalam muzik nyanyian yang
jenis suara yang
32 gembira diperdengarkan.
terdapat dalam
mengikut - Mengenalpasti warna ton 6
bunyian.
warna ton jenis bunyi yang
diperdengarkan.

- Bermain alat perkusi tidak


Nyanyian dan Memainkan alat perkusi - kayu tik tok
33 berpic untuk mengiringi
permainan alat. untuk mengiringi lagu. - tamborin
kumpulan nyanyian.

- memberi respon terhadap


Nyanyian dan dinamik pada lagu yang
Menyanyi dan bergerak - lembut (p)
34 muzik dengan diperdengarkan.
mengikut dinamik - kuat (f)
gerakan - Memberi respon melalui
gerakan terhadap dinamik.

- Menyanyi dengan betul


melodi mudah yang
mengandungi pic so dan
Menyanyi pic so dan
35 Nyanyian solfa mi.
mi.
- Membuat latihan solfa
dengan isyarat tangan
curwen.

UJIAN
36
PENILAIAN SEMESTER 1

- Memainkan detik dan


tekanan yang betul
Nyanyian dan Memainkan alat muzik mengikut meter 2 dan 4
37
permainan alat tidak berpic 4 4
- mengiringi muzik
instrumental

- bermain alat muzik tidak


Nyanyian dan
Memainkan alat mzuik berpic dengan pelbagai
38 permainan alat
dengan pelbagiai cara cara berpandukan konsep
perkusi
muzik yang dipelajari.

- Memainkan pelbagai jenis


alat perkusi mengikut corak
irama yang disediakan.
Persembahan Mengekalkan - Mengekalkan
39
alat perkusi keseimbangan bunyi. keseimbangan bunyi
dengan baik ketika
memainkan pelbagai alat
perkusi.

Muka Surat 5
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 1

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
- Mengecam pelbagai bunyi
alam sekitar yang terdapat
Nyanyian,
Menyanyi dan bergerak dalam lagu.
40 muzik dan
mengikut corak irama - Membuat gerakan
gerakan
berpandukan rangsangan
corak irama.

- Berlatih menepuk corak


irama yang diberi mengikut
kumpulan.
Nyanyian dan Memainkan alat
41 - Bermain alat perkusi ringan
permainan alat mengikut corak irama
mengikut corak irama yang
diberi dalam kumpulan
(bergilir).

- menyanyi lagu
- menyanyi lagu-lagu
Nyanyian, sesuara
sesuara yang digemari
42 muzik dan - bergerak mengikut
- membuat gerakan bebas
gerakan lirik
dan berpandu
lagu

- membaca skor bergambar.


- Memainkan beberapa jenis
Bermain alat perkusi
Permainan alat alat perkusi ringan
43 mengikut skor
mengikut skor berpandukan skor
bergambar
bergambar.
- Bermain dengan mud riang.

- Bermain alat perkusi


Bermain alat
Bermain alat mengikut corak irama
perkusi
44 berpandukan tempo berpandukan tempo
mengikut
cepat/lambat cepat/lambat dan dalam
tempo
keadaan bersama.

- Menyanyi lagu pilihan


Nyanyian dan sambil bertepuk tangan
Merasai detik dan
45 muzik dan mengikut dinamik.
dinamik dalam lagu
gerakan - Tukar pendekatan dengan
menghentak kaki.

- Menyanyi pelbagai jenis


lagu secara berkumpulan.
- Mengekalkan
Persembahan
46 Keseimbangan suara keseimbangan suara
nyanyian
dengan baik ketika
menyanyi dalam kumpulan
secara berpandu.

Muka Surat 6
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 1

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
- Memainkan pelbagai jenis
alat bagi mengiringi lagu.
- Mengekalkan
Persembahan
47 Keseimbangan bunyi keseimbangan bunyi
permanan alat
dengan baik ketika
memainkan alat perkusi
dalam kumpulan.

- Menyanyi lagu beraksi


Nyanyian dan
Menyanyi sambil mengikut melodi.
48 muzik dengan
membuat gerakan - Menyanyi dan beraksi
gerakan
mengikut lirik lagu.

- Mengecam nilai not yang


dimainkan.
Bermain alat
- Menyatakan nilai not itu.
perkusi Bunyi not panjang dan
49 - Memainkan corak irama
mengikut corak not pendek.
menggunakan alat perkusi
irama.
ringan yang sesuai dengan
not panjang / pendek.

- mendengar pelbagai rentak


yang dimainkan.
- Mengecam rentak yang
Menyanyi Menyanyi mengikut
50 bunyikan.
secara muzikal rentak
- Menyanyi lagu mengikut
rentak itu. (lagu yang
sesuai).

- Menyanyi lagu yang


dipelajari.
- Memainkan alat perkusi
Bermain alat Memainkan alat mengikut tekanan pada
- tamburin
51 perkusi secara mengikut tekanan 2an lagu 2an atau 4an ( meter
- kerincing
muzikal dan 4an 2 , 4)

- bermain alat mengiringi


nyanyian.

- mendengar contoh corak


irama.
- Membalas corak irama
52 Improvisasi Mengecam corak irama
menggunakan perkusi
badan (tepuk) dan alat
perkusi ringan (kastanet).

Muka Surat 7
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 1

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
- Memberi respon yang
sesuai terhadap sebuah
lagu yang diperdengarkan
- warna ton
Penghargaan Menghayati konsep berdasarkan konsep muzik
53 - tempo
estetika muzik. yang telah dipelajari.
- ekspresi
- Membuat catatan / lakaran
terhadap lagu / muzik yang
didengar.

- Mengenal pasti jenis suara


yang terdapat dalam muzik
nyanyian yang
Nyanyian Menyanyi berdasarkan diperdengarkan. - pelbagai lagu
54
secara muzikal warna ton. - Menyatakan sifat suara moden
yang terdapat dalam muzik
yang didengar : nyaring,
garau, halus, lembut.

- Memainkan beberapa jenis


alat perkusi mengikut
Bermain alat Bermain alat perkusi rangsangan corak irama.
55 perkusi secara mengikut konsep - Bermain secara dinamik
muzikal dinamik. (lembut / kuat)
- Bermain alat mengikut
muzik instrumental.

- Menyanyi lagu pilihan guru


dengan sebutan lirik yang
Nyanyian dan Menyanyi lagu pilihan
tepat.
56 muzik dengan sambil bergerak
- Pergerakan badan secara
gerakan setempat
spontan
- Pergerakan bebas.

- menyanyi mengikut lirik /


melodi lagu.
Nyanyian,
Menyanyi berdasarkan - Menyanyi mengikut
57 muzik dan
tempo pertukaran tempo (cepat,
gerakan
lambat, sederhana).

- Bermain alat dengan


Memainkan alat rangsangan corak irama.
Permainan alat - kerincing
58 mengikut mud lagu ( - Mengiringi nyanyian
perkusi - kayu tik tok
sedih, riang). mengikut kud lagu yang
dinyanyikan.

Muka Surat 8
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 1

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
- Menyanyi lagu pilihan guru
dengan sebutan lirik yang
Nyanyian Menyanyi dan bergerak betul.
59 dengan berdasarkan mud sedih - Menyanyi dan bergerak
gerakan / bersemangat mengikut mud lagu – riang
(bersemangat, sedih
(perlahan).

- Bermain dengan beberapa


Bermain sambil jenis bahan improvisasi
Permainan alat
mengenal bahan (beg plastik, kertas akhbar).
60 dari bahan
improvisasi dalam - Menghasilkan muzik
improvisasi
muzik. dengan rangsangan corak
irama mudah.

- Mengetuk beberapa jenis


alat perkusi ringan dan
membandingkan dengan
Bermain alat
Memperkembangkan kesesuaian untuk bermain
61 perkusi secara
daya kreatif. detik.
muzikal.
- Memilih dua alat perkusi
dan memainkan detik
mengikut muzik.

- Membaca lirik dengan


betul.
Nyanyian,
Menyanyi lagu - Menyanyi lagu dengan Contoh lagu tahun 2
62 muzik dan
mencabar. melodi yang betul. .
gerakan
- Menyanyi dengan iringan
muzik.

- Memberi reaksi terhadap


Penghargaan beberapa jenis muzik yang
63 Bersikap positif.
estetik dimainkan.
- Bersoal jawab secara lisan.

- Mendengar pelbagai muzik


etnik dari dalam dan luar
Menghargai muzik etnik negara.
Penghargaan
64 dan budaya yang - Murid memberi respon
estetik
berkaitan dengannya. kepada lagu etnik dan
budaya yang berkaitan
dengannya.

Muka Surat 9
Rancangan Mingguan Pendidikan Muzik Tahun 1

TAJUK/
Minggu OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
BIDANG
- Menyanyi lagu mudah
difahami dan dinyanyikan.
Nyanyian,
Gabungan ketiga-tiga - Murid memainkan pelbagai
65 gerakan dan
aktiviti alat serta membuat
permainan alat
gerakan secara berpandu
oleh guru.

- Memainkan alat tertentu


dengan gabungan bahan
Kriteria Bermain secara improvisasi bagi mengiringi
66
persembahan harmoni. nyanyian.
- Keseimbangan bunyi
sentiasa terkawal.

- Murid menyanyi lagu yang


mengandungi warna ton
Nyanyian dan Menyanyi berpandukan (bunyi haiwan, bunyi alam).
67
gerakan warna ton - Bergerak spontan
berdasarkan lagu dan
konsep yang diutamakan.

- Menyanyi lagu berentak


Menyanyi mac (semangat) dengan
Menyanyi lagu rentak
68 sambil lirik lagu yang betul.
mac.
bergerak - Pergerakan dalam ruang
terhad.

- Membuat gerakan bebas


Menyanyi Menyanyi lagu mengikut kreativiti murid
69 sambil mengikut rentak yang berdasarkan lagu yang
bergerak. dipilih oleh guru. dinyanyikan (tempo,
dinamik, rentak).

70 UJIAN AKHIR TAHUN

Menyanyi
- Bermain alat perkusi sambil
71 sambil bermain Gabungjalin
mengiringi nyanyian.
alat perkusi.

Menyanyi - Bermain pelbagai alat


Gabungan suara
72 sambil bermain perkusi secara seimbang
(harmoni).
alat perkusi. sambil mengiringi nyanyian.

Muka Surat 10