Anda di halaman 1dari 5

Nota Padat Etika Profesional – edisi imann9969

Bab 1 Moral Reasoning and Ethical kebebasan)Setiap orang berhak mengkritik - Sukar mengukur kepentingan terhadap
Theory (Taakulan berprinsip moral dan suatu etika organisasi secara berhemat, kewajiban atau tanggungjawap seseorang
Teori Mengikut Etika) selagi kritikannya tidak mencabuli hak individu.
The Meaning of Ethics (Makna Etika) individu di dalam organisasi tersebut. - Adalah sukar untuk melayan kehendak
Prinsip kelakuan individu yang boleh (e) The right of due process (Hak process orang lain kerana sebahagian dari kita akan
diterima dari segi akhlak sama ada berpatutan )Setiap orang berhak memikirkan kehendak diri sendiri.
perbuatan tersebut betul atau salah dan dibicarakan dengan adil sekiranya hak d) Distributive Justice Teory (Teori Adil
tidak serupa untuk setiap individu. mereka dicabuli. Pembahagi)
The Meaning of Professional Ethics Di dalam kantian/rights, sesuatu tindakan - Keutamaan keadilan menjadi panduan
(Makna Etika Profesional) adalah betul apabila ia meminimumkan membuat keputusan dan mengambil
Prinsip moral sesuatu kumpulan yang pencabulan hak. tindakan yang dijangka memberikan faedah
dibuat untuk mengawal prestasi mereka (4) Enlightened Self-Interest kepada semua anggota masyarakat
dalam menjalankan tugas megikut nilai dan (Menyedarkan Kepentingan Diri) - Keupayaan/usaha individu diabaikan/
amalan profesional serta bertindak Walaupun kepentingan diri menjadi satu tidak diendahkan.
mengikut etika yang ditentukan. keutamaan, kesejahteraan masyarakat - Sebarang cadangan amat bergantung
The Formation of Individuals Ethics masih diambil berat dalam melaksanakan kepada kerjasama sosial keseluruhannya
(Faktor Pembentukan Etika Individu) tugas. Cth jurutera proton yang bekerja untuk membekalkan faedah/keuntungan
(1) Pengaruh keluarga (Family Influence) dengan kepakarannya bukan sahaja untuk ekonomi dan social.
– Etika ibu bapa yg baik akan diikuti oleh memperolehi gaji bahkan kereta yang e) Personal Liberty Theory (Teori
anak dan sebaliknya. (2) Pengaruh rakan dihasilkan memberi manafaat kepada Kebebasan Peribadi)
(Peer Influence) – Utk lihat peribadi pengguna. Suatu tindakan adalah betul dari - Keutamaan kebebasan mejadi panduan
seorang, lihatlah siapa rakan mereka segi akhlak jika ia memberikan keuntungan membuat keputusan dan mengambil
(pepatah) individu tanpa memberi kerugian dan, tindakan yang akan menyebabkan semua
(3) Pengalaman hidup (Life Experience) – sekira perlu meminimumkan sebarang orang akan mendapat manfaat dan
Sekiranya pencuri dihukum kerana keburukan terhadap orang lain kebaikannya.
mencuri, maka beliau akan mengetahui Normative Philosophy and Ethical - Ia berdasarkan satu definasi kebebasan
mencuri merupakan satu kesalahan. Relativism (Falsafah normatif dan yang sempit yang menghadkan hak negatif
(4) Nilai peribadi dan prinsip moral Relativisme Mengikut Etika) untuk tidak mengalami gangguan daripada
(Personal Values and Morals) –Seseorang Kajian tentang pemikiran yang betul dan orang lain
yg mementingkan pangkat dan kedudukan kelakuan mengikut norma . Perbandingan Utilitarianisme dan
sering bertindak berdasarkan untung tanpa Ethical Theory (Teori mengikut etika) Universalism
mengira kesannya terhadap orang lain. Segala tindakan kita dalam komuniti Utilitarianism Universalism
(5) Faktor keadaan (Situational factors) – disempadani dengan konsep betul dan Menekankan kepada Menekankan kepada
Seorang peniaga boleh mengubah penyata salah yang memerlukan analisis dan kesan/keputusan/akibat niat individu yang
keuntungan perniagaan untuk menipu pertimbangan dalam membuat keputusan dari sesuatu tindakan melakukan tindakan
cukai. atau tindakan dan bukan satu kekurangan dan bukannya niat atau membuat
Pandangan tentang etika (The views of sekiranya kita telah mencuba tetapi individu tersebut keputusan.
ethics) tindakan tersebut kurang tepat kerana tiada Sesuatu Niat yang baik
(1) Utilitarian (Kemudahan) - Suatu satu pun sistem etika yang sempurna tetapi tindakan/keputusan sering kali
keputusan untuk kepentingan majoriti terdapat 5 sistem yang sering digunakan: dikira betul sekiranya membawa kepada
walaupun tindakan tersebut sama ada a) Eternal Law (Undang-undang membawa manfaat kebaikan.
betul, patut atau baik beri kesan buruk Abadi/kekal) kepada orang.
pada sebahagian kecil. Perlu kenalpasti: - Undang-undang Agama tidak berubah Dianggap salah
(a) Siapa yg terjejas secara dan sah selama-lamanya. sekiranya
langsung dan tidak langsung (Who are - Tiada syarat atau ketetapan yang tepat membahayakan atau
directly and indirectly affected). memperlihatkan kebenaran. encederakan orang lain
(b) Apa untung dan keburukan yg - Setiap agama mempunyai standard moral Sekiranya Mendahului
dialami mereka (What benefits and harms yang berbeza untuk penganutnya tindakan/keputusan kepentingan orang
they would experience). (c) Berapa - Standard berbeda antara kumpulan yang tersebut akan lain dari kepentingan
lama kesan tersebut berlanjutan (How long berlainan walaupun menganut agama memberikan manfaat sendiri.
these effects would last). sama. kepada majority
(2) Golden Rule (Aturan Emas) – Menurut - Tidak dapat dilaksanakan secara masyarakt maka dikira
agama kristian ; Lakukan pada org lain universal. baik
sepertimana kita nak orang lakukan pada b) Utilitarianism (kemudahan) Bab 2 Moral And Social Responsibility
kita. (“do to others as you would have them - Merupakan suatu keputusan atau (Moral dan Tanggungjawab Sosial)
do to you”). tindakan untuk kepentingan masyarakat Conditions for Moral Accountability and
(3) Kantian/Rights (Kantian/Hak) – majoriti Liability (Keadaan dalam Tanggungjawab
Immanuel Kant percaya moral merupakan -Sukar menentukan manfaat untuk Moral)
sesuatu yang universal dan setiap orang masyarakat kebanyakkan. (1) Knowledge and Freedom
ada hak yang tertentu. Antaranya: - Tidak ada satu kaedah yang dapat (Pengetahuan dan Kebebasan)
(a) The right of free consent (Hak menentukan sama ada tindakan/keputusan Seseorang itu bertanggungjawab atas
penyetujuan percuma) Setiap orang berhak yang dilakukan adalah “betul”, “baik” atau perbuatannya dengan kerelaan hati tanpa
untuk dilayan sekiranya mereka setuju dan “wajar”. paksaan fizikal dan psikologi.
bersedia untuk dilayan. - Sukar untuk mengimbangi manfaat yang (2) Ignorance
(b) The right of privacy (Hak untuk diperolehi oleh masyarakat majoriti dengan (Kedunguan/kebodohan/ketidaktahuan)
bersendirian) Setiap orang berhak untuk pengorbanan masyarakat minoriti. Alasan ketidaktahuan hanya boleh
melakukan, mendedah atau merahsiakan c) Universalism (sejagat) digunakan apabila sesorang tidak bersalah.
kehidupan peribadi. - Menyatakan niat/maksud yang tersirat di Ini berlaku apabila seseorang tidak
(c) The right of freedom of conscience dalam membuat sebarang memahami hukum alam yang terjadi atau
(Hak untuk kebebasan menyuarakan suara keputusan/tindakan adalah penting tidak dapat menerima semua yang
hati) Setiap orang berhak untuk tidak - Keputusan tersebut dikira betul, tepat dan munasabah yang dapat dijangka akibat
melakukan sesuatu sekiranya melanggar baik sekiranya semua orang yang daripada perbuatannya
prinsip moral mereka selagi tidak mengalami masalah serupa melakukan (3) Coercion (penggunaan kekerasan )
bertentangan dengan pandangan tindakan yang serupa seperti yang kita Pegawai bank yang menjaga kaunter yang
masyarakat. lakukan. - Terlalu bergantung kepada mana menyerahkan sejumlah wang tunai
(d) The right of freedom (Hak untuk perkiraan niat seseorang. yang ada di dalam laci kepada perompak
imann9969@yahoo.com
Nota Padat Etika Profesional – edisi imann9969

bersenjata adalah jelas tidak bersalah dari akan tubuhkan agensi yang akan tidak selamat akan mengancam
segi moral di dalam melesapkan harta mengawasi dan mengawal aktiviti- nyawa individu.
bank. aktiviti tertentu. b) Mempunyai berbagai pilihan
“Tanggungjawab moral” (moral e) Inderect Regulation (Peraturan tidak altenatif – Berbagai pilihan alternatif
responsibility) langsung) – Secara tidak langsung perlu dibuat/dirancang apabila
Def: Seseorang secara moral boleh mempengaruhi cara organisasi membuat sebarang keputusan atau
dipertanggungjawabkan terhadap tindak tersebut membelanjakan wang mereka pilihan etika.
tanduk mereka, sekiranya mereka memelalui cukai, sama ada melalui c) Mempunyai akibat yang banyak
mengetahui tindakan yang dibuat adalah insentif mahupun subsidi. (bercampur aduk) – Keuntungan dan
dengan kerelaan hati dan tanpa sebarang Cara organisasi mempengaruhi kerjaan. kerugian sosial serta juga pulangan
paksaan secara fizikal mahupun psikologi. a) Personal Contact (Hubungan kewangan dan perbelanjaan sering
Perbezaan (material coorperation) dan peribadi) – Hubungan peribadi dan kali berkait dengan pilihan alternatif
formal coorperation (kerjasama formal) jaringan perniagaan. etika yang dipilih.
dibawah Natural Law b) Lobbying – Mempengaruhi pembuat d) Mempunyai akibat yang tidak pasti
Formal Material undang-undang oleh pihak individu – Akibat dari sesuatu keputusan atau
coorperation coorperation mahu pun kumpulan tertentu pilihan etika yang diambil tidak dapat
Seseorang menjadi Ia bermaksud c) Political Action Committee dipastikan.
rakan sekerja yang seseorang diminta (Tindakan komiti politik) – Sumbang e) Mempunyai impak peribadi –
secara sukarela untuk melakukan wang kpd ahli politik untuk kempen. Keuntungan dan kerugian sosial serta
untuk melakukan suatu tindakan d) Favours (keramahan) – Bergantung juga pulangan kewangan dan
perbuatan yang yang masuk akal kepada keramahan untuk perbelanjaan sering kali berkait
salah, dengan (logik), tidak jahat mendapatkan sokongan dengan impak peribadi di dalam
mengizinkan dan pada amnya, tetapi Cara organisasi untuk melaksanakan pilihan alternatif etika yang dipilih.
membenarkan pada akhirnya ia tanggungjawab sosial Mekanisma menganalisis permasalahan
kejahatan secara tidak (1) Legal compliance (Mematuhi Undang- etika di dalam pengurusan
dilakukan. Formal langsung telah undang) – Organisasi patut mematuhi a) Analisis Ekonomi – Teori Makro dan
cooperation tidak membantu orang undang-undang. Mickro ekonomi bergantung kepada
pernah dapat tersebut untuk (2) Ethical compliance (Mematuhi Etika) – keadaan pasaran terbuka, perbekalan
ditentukan melakukan sesuatu Ikut etika yang biasa boleh diterima dan permintaan seharusnya boleh
walaupun dengan tindakan yang pada masyarakat membantu di dalam sebahagian
ketakutan yang hakikatnya adalah (3) Philanthropic giving (Suka menderma) pemasalahan etika .
amat sangat salah. – Beri sumbangan/dana dlm program b) Analisis Undang-undang –
Era tanggungjawab sosial kebajikan Sekiranya masalah etika menjadi
a) The Entrepreneurial Era (Era • Natural Law, alasan paksaan hanya terlalu besar, undang-undang boleh
Perindustrian) boleh digunakan di dalam kes dimana digunakan untuk menguruskan
Berlaku lewat 1800 an. Masa ini industri ketakutan berlakunya kemusnahan masalah ini.
mengumpul keuntungan. Masa era ini, kebebasan seseorang di dalam c) Analisis Etika – Dalam suasana
semua industri adalah kecil. kerelaan melakukan tindakan tersebut. normative philosophy, setiap orang
b) The Depression Era (Era • Kerjasama Cooperation bermaksud mempunyai dasar pemikiran di dalam
Kemelesetan) tindakan yang dilakukan adalah masyarakat dan bertindak pada prinsip
Berlaku pada tahun 1900, masa ini bermoral pada asasnya, tetapi orang yang sama, kemudian
organisasi besar telah mendominisasi lain telah menggunakannya untuk rakan/sekumpulan di dalam
ekonomi US. Orang awam telah mengkritik melakukan perbuatan tidak bermoral. masyarakat mestilah mendapat
organisasi kerana melakukan aktiviti • Kerjasama Formal bermaksud layanan yang adil.
kewangan yang tidak bertanggungjawab seseorang melakukan tindakan tidak Contoh masalah etika di dalam
sehingga berlakunya keruntuhan pasaran bermoral, bermaksud moral yang pengurusan
saham pada tahun 1929. salah dan beliau bekerjsama (1) Paras Harga (Pricing Level) – Turun
c) The Social Era (Era Sosial) melakukan perbuatan jahat secara naik harga barangan adalah masalah asas
Wujud pada tahun 1960an dan ketidak moral. ekonomi tetapi ia memberikan impak
ketentraman sosial. Ini kerana organisasi • Kerjasama material adakala boleh kepada masyarakat
besar telah didakwa mempromosikan dijustified sebagai alasan yang baik, (2) Mesej Pengiklanan (Advertising
peperangan di Vietnam. Empat kesatuan biasanya di dalam kepentingan diri. messages) – Kebenaran dan penipuan
hak pengguna telah menyatakan pendirian Tetapi kerjasama formal di dalam terhadap mesej pengiklanan haruslah
mereka kepada Presiden John Kennedy melakukan kejahatan tidak pernah dianalisis untuk membuang keraguan di
mengenainya. diizinkan. dalam minda masyarakat, akibat yang tidak
Pendapat mengenai tangunggjawab Bab 3: The Nature of Ethics in Modern pasti, uncertain
sosial Business (Etika di dalam perniagaan alaf (3) Promosi Produk (Product promotions)
Bersetuju Tidak bersetuju baru) Etika dalam pengurusan – Ini adalah agenda pengiklanan.
- Membantu - Keuntungan adalah Masalah di dalam pengurusan/pengelolaan Masyarakat tidak sepatutnya dipengaruhi
problematic objektif perniagaan kerana konflik di antara secara negatif mesej promosi yang
(merupakan - Penglibatan di keuntungan/prestasi syarikat dengan diiklankan.
persoalan) business dalam aktiviti sosial tanggungjawab/prestasi sosial. Cth (4) Persekitaran Kerja (Working Condition)
- Syarikat juga memberikan syarikat :Pengurangan pekerja di dalam sesebuah – Persekitaran tempat kerja mestilah
anggota masyarakat tersebut kuasa yang syarikat boleh menjimatkan kos dan conductive/sesuai
- Sumber bisnis besar menaikkan keuntungan tetapi (5) Perkhidmatan Pelanggan (Customer
selalunya boleh - Kemungkinan menyebabkan ramai akan menjadi Service) – Pelanggan mestilah diberi
membantu berlaku confict of penganggur. keutamaan di dalam urusan perniagaan.
menyelesaikan interest Bab 4 Managerial Ethics and the Rule of
masalah - Kepakaran yang 5 masalah etika di dalam Law Penggunaan Undang-undang dlm
- Tanggungjawab kurang di dalam pengurusan:(Akibat dari keputusan yang membuat keputusan
sosial boleh tambah mengurus aktiviti dibuat) Undang-undang adalah satu set peraturan
keuntungan sosial a) Akibat berpanjangan – Sebarang yang dibina oleh masyarakat untuk
Cara kerajaan mempengaruhi organisasi keputusan yang dibuat akan menguasai/mengawal kelakuan di dalam
d) Direct Regulation (Peraturan secara memberikan kesan yang masyarakat tersebut. Oleh itu kita perlu
terus) – Memperkenalkan dan berpanjangan kepada masyarakat. merujuk kepada undang-undang apabila
melaksanakan undang-undang dan Sebagai contoh, pengeluaran produk kita menghadapi dilema etika di dalam

imann9969@yahoo.com
Nota Padat Etika Profesional – edisi imann9969

sesuatu organisasi apabila memilih antara - Contoh norma dalam etika Strategi memotivasikan dan memuaskan
prestasi ekonomi dan prestasi sosial. ialah: hati para pekerja
Biarkan undang-undang menentukan Pekerja syarikat tidak 1. Menyediakan latihan sama ada di
segalanya kerana masyarakat telah dibenarkan menerima hadiah dalam dan di luar waktu kerja
membina satu set peraturan yang dibuat peribadi bernilai lebih RM 25 kepada para pekerja mereka.
secara kolektif (berkumpulan) oleh anggota - Dalam bentuk pernyataan- 2. Memberi maklumbalas sekiranya
masyarakat tersebut mengenai tindakan pernyataan yang negatif mutu kerja pekerja mereka
dan kelakuan yang harus dibuat dan ia didapati berkesan.
akan memberi kesan kepada kebajikan Kepercaya - Cara berfikir yang dikehendaki 3. Membenarkan mereka (pekerja)
terhadap masyarakat tersebut. an oleh pegawai atasan pada mengambil bahagian dalam
Mengimbangi prestasi ekonomi dan kakitangan terhadap tugas. membuat keputusan yang
sosial - Dinyatakan dalam bentuk berkaitan dengan struktur dan
• Retrenchment (Pemberhentian yang positif. objektif kerja mereka .
pekerja) – Berhentikan pekerja utk Contohnya: 4. Menyediakan peluang kepada
atasi kerugian. “Tanggungjawab utama kita mereka untuk naik pangkat.
• Menghapuskan perkhidmatan orang ialah para pelanggan” 5. Menyediakan suasana kerja yang
tengah – Cth dell jual komputer terus selamat untuk mereka berkerja.
tanpa lalu org tengah 5.2 Jawatan Ombusman Kebebasan dalam sistem kapitalis
• Menjual terus produk tersebut kepada Ombusman ialah seorang yg ditugaskan - Hak untuk menggaji tetap, hanya utk
pengguna terakhir. untuk memberi kaunseling kepada pekerja pekerja yang dapat memenuhi tuntutan
Undang-undang lebih muda mengenai hal-hal berkenaan perniagaan dan beroperasi secara
Def: Undang-undang adalah satu set masalah kerjaya, kesukaran yang dihadapi berkesan pada keuntungan yang
peraturan yang konsisten yang dibuat oleh organisasi dan isu-isu etika. memuaskan
masyarakat untuk mengawal kelakuan 5.3 Punca-punca Kelakuan Tidak - Hanya mengambil pekerja yang
masyarakat dan telah diterbitkan Beretika mempunyai pendidikan, kemahiran dan
(published), diterima (generally accepted) Pembahagian struktur dalam organisasi kewibawaan yang layak untuk
dan dikuatkuasakan. mewujudkan pembahagian kuasa; bidang melaksanakan sesuatu operasi perniagaan
Ciri Undang-undang kuasa untuk produk, pasaran dan tersebut.
• Consistent (Konsisten) – tiada perubahan dalam proses diberikan kepada Andaian dalam ekonomi kapitalis:
bantahan di dalam peruntukkan pengurus-pengurus bahagian, yang secara 1. Pilihan hidup dipilih sebebasnya oleh
• Universal (Menyeluruh) – dapat tidak langsung dipertanggungjawabkan ke anggota-anggota masyarakat sama ada
dipakai oleh semua orang yang atas prestasi ekonomi. melalui proses demokrasi atau melalui
menghadapi keadaan/situasi yang Kesannya kontrak sosial yang tersembunyi.
sama (1) hubungan antara bahagian tidak dapat 2. Masyarakat yang terus hidup dalam
• Published (Diterbitkan/dicetak) – dimanfaatkan sebagai asas kepada sistem ini tanpa bantahan secara politik,
ditulis, dicetak dan dapat dicapai oleh ekonomi kerana persekitaran berbeza secara tidak langsung menunjukkan
semua orang dalam setiap bidang. bahawa mereka memilih sistem ekonomi
• Accepted (Diterima) – biasanya di (2) Pengurusan korporat dalam tersebut (yang berbentuk kapitalis).
patuhi oleh masyarakat pembahagian kuasa mempunyai sedikit 3. Kebebasan majikan mengupah dan
kawalan ke atas bahagian-bahagian lain mendapatkan pekerja yang layak sahaja
• Enforced (Dikuatkuasakan) –
bermaksud tiada seorang pun ahli
Langgar undang-undang, berjaya
5.4 Pembangunan Sistem Perancangan masyarakat yang boleh menuntut secara
dibuktikan , terima hukuman.
Baru moral ke atas sebarang pekerjaan tertentu
Proses Pembentukan Undang-undang
Sistem Perancangan General Elektrik (GE) yang ditawarkan di dalam sektor swasta.
• Proses Individu - Proses ini
Kaedah perancangan strategi dikenali Affirmative Preferential
melibatkan pendirian norma individu
sebagai ‘portpolio model’ kerana ia menilai Action Treatment
(individual norms), kepercayaan
(belief) dan nilai (values) di dalam setiap unit proses pasaran dalam syarikat Pekerjaan dan Juga dikenali
undang-undang sebagai satu pelaburan yang boleh peluang sebagai ‘Setting
ditingkatkan, dikekalkan atau dikurangkan kenaikan pangat Quotas’ –
• Proses Kumpulan – Setiap
mengikut masa. terbuka kepada menetapkan kuota,
masyarakat mempunyai latarbelakang
Unit-unit produk – pasaran – proses di GE semua tanpa amalan
atau persekitaran yang
diistilahkan “Strategik Business Unit” atau mengira jantina, mengutamakan
mengabungkan nilai ajaran agama,
SBU. Ia mengandungi bahagian-bahagian bangsa, agana, menggaji atau
tradisi budaya, kedudukan ekonomi,
produk yang berkaitan dan bersama umur dan menaikkan pangat
pembangunan teknologi, organisasi
mempunyai keupayaan untuk bersaing sebagainya individu dari
sosial, Politik
dalam industri melalui Strategi yang telah kelompok kaum
• Proses Sosial – Perubahan di dalam
dijelaskan. minoriti berbanding
norma (norms), kepercayaan (belief)
Pengurusan korporat akan mampu individu dari kaum
dan nilai (values) akan memberikan
mengawal persaingan dan mengarah bukan minoriti.
kesan yang ketara di atas undang-
strategi menerusi peruntukan sumber 6.1.4 Wages (Upah)
undang
dengan cara menggunakan modal Upah/gaji pekerja biasanya ditentukan oleh
• Proses Politik – Wakil yang
perancangan korporat dan bukannya pasaran dan ia bertujuan untuk menarik
dilantik/dipilih dengan rasmi adalah
proses belanjawan modal. 250 bahagian minat orang untuk menjadi pekerja ataupun
bertanggungjawab untuk membuat
produk yang disentralisasikan di GE telah untuk mengekalkan pekerja yang
rumusan mengenai undang-undang di
digabung menjadi 73 unit strategic business berkebolehan.
dalam sistem yang diwakili.
yang separa berpusat. 6.15 Equal Pay for Equal Work
Bab 5 Kod Etika
Prinsip yang mendasari model (Upah yang sama untuk kerja yang sama)
Def: Norma (kebiasaan) dan kepercayaan
perancangan korporat separa berpusat Konsep ‘upah yang sama untuk kerja yang
yang dipegang oleh sesebuah organisasi.
yang dibangunkan oleh GE ialah setiap sama’ telah diterima pakai sebahagian dari
Kod-kod Etika “SBU” berbeza dari 2 dimensi: undang-undang buruh Amerika Syarikat.
Norma Norma adalah standard • Daya terikan industri tersebut Pekerja yang melaksanakan satu jenis
perlakuan; cara bagaimana
• Kekuatan syarikat dalam industri pekerjaan yang sama mestilah mendapat
pegawai atasan mahu gaji yang sama kecuali didapati sesetengah
tersebut.
kakitangannya bertindak bila daripada mereka dapat melaksanakan kerja
Bab 6 The Moral Dimensions of an
berhadapan dengan situasi mereka dengan lebih pantas atau lebih
Economic System (Prinsip Dimensi suatu
tertentu. cekap kerana mereka lebih
sistem Ekonomi)
imann9969@yahoo.com
Nota Padat Etika Profesional – edisi imann9969

berpengalaman. Ini memberikan mereka ganjaran/penilaian sewajarnya kerana 8.2 Whistle Blowing (Whistle blowing)
hak untuk mendapatkan upah yang lebih majikan yang menilai tidak mencatat data Whistle blowing di dunia perniagaan adalah
berbanding pekerja baru walaupun mereka secara sistematik. seseorang yang menuduh rakan
membuat kerja yang sama. 5. Pekerja yang tidak cekap/tidak sekerjanya, penyeliaan atau pegawai
6.1.6 Equal Pay for Comparable Work memuaskan harus dimaklumkan syarikat tindakan tidak sah atau tidak moral
(Upah Sama Rata Untuk Kerja Yang mengenainya. Ini adalah tanggungjawab Terdapat 2 jenis whistle blowing:
Setanding) seorang majikan. Pekerja berhak untuk • Dalaman - Jika tuduhan dibuat
Beberapa tahun kebelakangan ini, konsep mendapatkan khidmat nasihat, latihan, melalui talian penyeliaan atau saluran
“Upah Sama Rata Untuk Kerja Yang tunjuk ajar untuk memperbaiki prestasi yang tertentu di dalam syarikat tersebut.
Setanding” semakin diterima di beberapa kerja mereka. • Luaran – Sekiranya tuduhan
negeri di Amerika dimana kakitangan 6. Hanya orang yang berkelayakan sahaja tersebut dilaporkan kepada orang luar
kerajaan akan diberikan upah yang sama yang seharusnya menilai pekerja-pekerja. atau agensi-agensi diluar syarikat, seperti
sekiranya didapati kerja-kerja mereka Bab 7 Employee’s Privacy (Privasi pihak berkuasa atau kepada media.
walaupun berbeza pelaksanaannya, Pekerja)
memerlukan tahap pendidikan, 7.1 Respecting Empolyee’s Rights to 8.2.1 Internal Whistel Blowing (Kaki
pengetahuan dan pengalaman yang sama. Privacy (Menghormati hak Pekerja untuk adu dalaman)
Contohnya upah di antara pekerja am Privasi) Mungkin berlaku apabila seseorang
Majlis Perbandaran dan jurutaip. Bidang Semua syarikat mempunyai hak untuk pengurus mengesyaki pengurus lain,
berbeza tetapi kelayakan sama. melindungi kepentingan syarikat dari Memalsukan akaun perbelanjaan
6.1.7 Who Get What Share of the Return penipuan, kebocoran maklumat Mengambil bayaran balik yang
on Resources (Siapa yang memperolehi sehinggalah kerosakkan ke atas diberikan oleh pembekal
keuntungan dari sumber yang ada) kemudahan syarikat, pekerja, pelanggan Menggunakan bahan atau kemudahan
Terdapat hubungkait antara jumlah sumber atau pengguna awam yang menggunakan syarikat untuk tujuan peribadi
bahan yang digunakan oleh syarikat dan perkhidmatan mereka. Mencuri bekalan atau peralatan
kewajiban mereka untuk mengagihkan - pengurus sentiasa perlu mengetahui syarikat
keuntungan yang diperolehi kepada ahli sejarah peribadi pemohon-pemohon Bekerja sambilan dengan syarikat
masyarakat. Keuntungan ini bukan hanya pekerja ke syarikat mereka.- ujian pra- pesaing
bergantung kepada jumlah sumber bahan pekerjaan , Ujian polygraph (ujian
yang telah digunakan tetapi juga: mengesan pembohongan) 8.2.2 External Whistle Blowing
• Bagaimana syarikat mengurus sumber 7.2 Substance Abuse (Pengkhianatan (Whistle blowing Luaran)
bahan tersebut; dan yang paling asas) Berlaku apabila pengurus/pekerja
• Tahap produktiviti para pekerja mereka Tiada syarikat yang mahu diletakkan membuat laporan mengenai salahlaku
6.2 Rangking and Rating (Kedudukan dalam kedudukan yang terancam syarikat kepada pihak berkuasa atau
dan Penilaian) akibat pekerja mereka yang tidak dapat pihak media
Berapa baik/banyak pekerja dibayar melaksanakan tanggungjawab mereka pengawasan yang sepatutnya masih
gaji/upah biasanya bergantung kepada kerana pengaruh dadah dan arak. ujian gagal menghentikan salahlaku tersebut.
penilaian pegawai penyelia yang melihat penggunaan dadah menjadi
bagaimana pekerja tersebut melakukan sebahagian dari keperluan dalam 8.3 The Morality of Firing Whistle
tugas mereka dari kaca mata penyelia pengambilan pekerja baru dalam Blowers (Memecat kaki adu)
tersebut. kebanyakkan perniagaan. Penyebar whistle blowing, sama ada
Prestasi kerja dan potensi untuk naik Ada dua keadaan dimana ujian dalaman atau luaran dianggap
pangkat adalah dua benda yang berbeza. rambang boleh dilaksanakan. melakukan sesuatu yang bermoral
Seseorang yang dilihat mampu memegang • 1. Prasangka yang berasas sekiranya mereka berniat untuk
tanggungjawab yang lebih besar tidak akan bahawa seseorang pekerja itu ketagih menghalang sebarang musibah yang
dinaikkan pangkat sekiranya prestasi kerja dadah. mungkin berlaku kepada orang ramai
dalam jawatan yang sedang dipegangnya • 2. Bukti sahih secara statistik atau ke atas alam sekitar. Musibah
tidak memuaskan. yang menunjukkan kejadian yang mungkin dibenarkan oleh
6.3.1 A Few Key Ethical Do’s and Don’ts penyalahgunaan dadah oleh pekerja pegawai-pegawai syarikat. Maka
for Performance Appraisal (Beberapa tersebut. adalah sesuatu yang tidak adil dan
kod etika – apa yang harus dan tidak 7.3 Abusing Employees (Penderaan jelas tidak bermoral untuk menghukum
harus dilakukan untuk Penilaian Pekerja) seseorang yang melakukan tindakan
Prestasi) Mungkin agak jarang berlaku seorang yang bermoral semata-mata untuk
1. Pekerja haruslah jelas dengan objektif boss mengamuk dan mencaci maki membalas dendam atau mengambil
yang ditetapkan sepanjang tempoh pekerja bawahan mereka di hadapan hati pihak atasan yang tidak suka
penilaian dan mereka harus berperanan pekerja-pekerja lain dalam satu perbuatan yang tidak suka perbuatan
aktif dalam mencapai okbjektif ini. mesyuarat/ perjumpaan syarikat. ‘membuka pekung di dada’ dalam
2. Maklum balas daripada majikan haruslah Pekerja juga mungkin diancam akan syarikat mereka.
disampaikan secara berterusan. Adalah kehilangan pekerjaan sekiranya tidak
tidak adil bagi seseorang pekerja sekiranya bersetuju mengenai: 8.4 What Loyalty Does Not Mean
diberitahu mengenai prestasi kerjanya yang 1. Memalsukan penyata kewangan (Kesetiaan Yang Tidak Bertempat)
teruk hanya pada akhir tempoh penilaian 2. Melayan permintaan hubungan seks Kadang-kadang pengurus beranggapan
tersebut. dengan boss bahawa kesetiaan itu termasuklah
3. Prestasi harus dinilai berdasarkan 3. Lari dari tugas juri awam di mahkamh (di perbuatan ‘menutup’ kesalahan serius
kriteria-kriteria yang sahih (valid). Tidak adil US sahaja) atau salahlaku yang dilakukan oleh
untuk menilai prestasi pekerja 4. Membuat sumpah palsu bagi pihak bos. Tanggapan ini adalah tanggapan
menggunakan pelan yang tidak disahkan syarikat yang salah.
oleh syarikat.
4. Penyelia perlu mencatatkan maklumat Bab 8 Loyalty To A Company (Kesetiaan Mereka juga bertanggungjawab untuk
secukupnya berkaitan dengan kecekapan Kepada Syarikat) memaklumkan majikan mengenai
atau ketidak kecekapan pekerja yang dinilai 8.1 What Layalty Means (Apakah Makna tindakan seseorang pekerja atau
sepanjang tempoh penilaian prestasi Kesetiaan) sekumpulan pekerja yang mungkin
tersebut. Majikan yang bergantung kepada Apabila seorang menerima suatu pekerjaan memberi kesan buruk ke atas operasi
penilaian yang tidak dicatatkan sebaiknya dengan satu syarikat, dia perlu setia majikan. Tetapi, salahlaku majikan juga
semasa proses penilaian mungkin kepada syarikat tersebut, sama ada tidak seharusnya dibiarkan.
mengakibatkan ada pekerja yang semasa berkerja disitu dan kadang-kala
cemerlang tetapi tidak mendapat selepas meninggalkan syarikat tersebut.

imann9969@yahoo.com
Nota Padat Etika Profesional – edisi imann9969

imann9969@yahoo.com