Anda di halaman 1dari 29

    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

1. Pegnenalan

Keselamatan dan kesihatan di tempat kerja meruapakan satu perkara yang penting

dan juga meruapakan satu tanggungjawab social. Kebanyakan pejabat pada masa kini

memberi perhatian yang serius terhadap aspek-aspek keselamatan dan kesihatan

kakitangannya dan menjadi satu agenda utama di temapat kerja. Persekitaran tempat

kerja perlulah selamat dan tidak mendatangkan sebarang risiko kepada para pekerja.

Sehubungan dengan itu, Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Keselamatan dan

Kesihatan Pekerjaan atau Department of Occupational Safety and Health (DOSH) telah

menggubal satu akta pada tahun 1994 yang dinamakan Akta Keselamatan dan

Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKKP 1994). Dengan adanya akta ini, ia sedikit sebanyak

dapat memberikan garis panduan kepada majikan dan perkerja mengenai

tanggungjawab mereka dalam mewujudkan suasana tempat kerja yang sihat dan

selamat. Sebagai seorang majikan, tanggungjawab menyediakan persekitaran tempat

kerja yang selamat sangatlah penting di mana aspek keselamatan tidak boleh

dipandang remeh dan perlu dititik beratkan. Ini kerana penjimatan kos dapat

dikurangkan sekirnya jumlah kemalangan berkurangan. Selain itu juga, aset dan

maklumat sesebuah pejabat juga terpelihara sekiranya aspek keselamatan menjadi

keutamaan dalam pejabat tersebut. Walau bagaimanapun, kewajiapan dalam

memeliharan dan menyediakan persekitaran kerja yang selamat tidak bergantung pada

majikan sahaja. Pekerja juga mempunyai tanggungjawab yang sama dalam

memastikan keselamatan di tempat kerja. Oleh itu, persekitaran tempat kerja yang

selamat adalah tanggungjawab bersama dan merupakan sesuatu yang penting bagi

sesebuah pejabat.

 
192004  Halaman   
  1   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

2. Kepentingan Aspek Keselamatan

Aspek keselamatan di pejabat merupakan sesuatu yang penting. Sebagai seorang

majikan dan pekerja, kebanyakkan masa kehidupan seharian kita banyak diluangkan

dan dihabiskan di tempat kerja atau pejabat. Kehidupan pekerjaan dan aktiviti seharian

di pejabat mendedahkan kita kepada pelbagai punca bahaya sama ada pada diri kita,

dokumen pejabat, aset pejabat dan sebagainya. Tempat kerja atau pejabat yang kurang

selamat akan mendedahkan kita kepada kemalangan dan penyakit yang berkaitan

dengan pekerjaan. Akibatnya, ia akan memudaratkan kita, pekerjaaa, pejabat dan juga

keluarga dari segi social serta kewangan. Aspek keselamatan pejabat meslitah meliputi

keselamatan fizikal seperti bangunan, ruang kerja, penggunaan mesin dan sebagainya,

keselamatan dokumen dan kewangan serta keselamatan peribadi. Kesemua perkara

tersebut penting dan harus diambil berat tentang aspek keselamatan bagi

mengurangkan risiko berlakunya perkara yang tidak diingini yang akan merugikan

pejabat. Aspek keselamatan di pejabat mungkin berbeza-beza mengikut fungsi

sesebuah pejabat tetapi kepentingan keselamtan di pejabat adalah sama bagi

mengurangkan risiko kemalangan serta perkara yang tidak diingini yang akan

merugikan sesebuah pejabat.

3. Faedah Mempunyai Pejabat Yang Selamat

Persekitaran pejabat yang selamat meberikan pelbagai faedah kepada kita.

Antarnaya adalah melindungi aset terpenting bagi sesebuah pejabat. Aset bagi

sesebuah pejabat meliputi pelbagai perkara antaranya perkerja, harta benda, kewangan

dan sebgainya. Bagi sesebuah pejabat, aset yang paling penting adalah pekerja. Tanpa

 
192004  Halaman   
  2   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

pekerja, sesebuah pejabat itu tidak akan berfungsi dengan baik dan persekitaran

pejabat yang selamat akan memberi jaminan kepada para pekerja untuk bekerja

dengan tenang. Selain itu juga, persekitaran pejabat yang selamat juga akan

meningkatkan lagi pruduktiviti sesebuah organisasi tesebut. Pejabat yang selamat akan

memberi keyakinan dan motivasi kepada para pekerja untuk bekerja bagi meningkatkan

lagi produktiviti dan keluaran organisasi.

Di samping itu juga, keadaan pejabat yang selamat juga boleh mengurangakan

kadar kemalangan serta penyakit di tempat kerja. Persekitaran pejabat yang tersusun

dan selamat dapat mengurangkan risiko untuk berlaku sebarang kemalangan. Kita

semua tahu bahawa setiap pekerjaan yang dilakukan mempunyai risiko yang boleh

membawa kepada kemalangan dan penekanan kepada aspek keselamatan sewaktu

melakukan sesuatu pekerjaan akan dapat mengurangkan risiko untuk terjadinya

sesuautu yang tidak diingini. Pejabat juga dapat mengurangkan pembayaran insurans

pampasan pekerja. Ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan kerugian yang akan

ditanggung oleh pihak organisasi. Sekiranya berlakunya sesuatu kemalangan sewaktu

bekerja, pihak pejabat terpaksa membayar pampasan insurans kepada pekerja tersebut

dan keadaan ini akan merugikan pihak pejabat.

Selain itu juga, penekanan terhadap aspek keselamatan di pejabat juga akan dapat

mengurangkan perbelanjaan bagi perubatan sekiranya berlaku kemalangan atau

tersebarnya sesuatu penyakit di pejabat. Langkah-langkah keselamatan penting bagi

mengelakkan berlakunya keadaan seperti ini. Kesihatan pekerja haruslah dititik

beratkan bagi menjamin kualiti kerja serta menggalakkan persaingan yang sihat di

 
192004  Halaman   
  3   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

antara para pekerja. Keadaan pejabat yang selamat juga sedikit sebanyak akan

meningkatkan motivasi dan moral perkerja di mana para pekerja akan merasa lebih

terpelihara daripada sebarang kecelakaan. Oleh yang demikian, aspek keselamatan di

pejabat memainkan peranan yang sangat penting dan memberikan bayak faedah

kepada sesebuah organisasi.

4. Ancaman Keselamatan

Kita semua tahu bahawa terdapat pelbagai ancaman keselamatan dalam dunia

pekerjaan. Antara ancaman yang seringkali kita temui adalah ancaman subversive,

sabotaj, kelemahan manusia, pelampau, terrorisma, siber dan juga espionaj. Ancaman-

ancaman ini seringkali akan memberikan kesan yang boleh menjatuhkan sesebuah

organisasi. Oleh itu, aspek keselamant memainkan peranan yang penting bagi

mengelakkan dan mengurang ancaman keselamatan yang boleh merugikan sesebuah

organisasi.

5. Keselamatan Fizikal.

5.1. Keselamatan Bagunan dan Penggunaan Teknologi

Keselamatan fizikal adalah memastikan keselamatan fizikal seperti bangunan,

premis atau tempat termasuk yang digunakan bagi mengurus perkara-perkara

terpetingkat dan sensitive terlindung daripada sebarang ancaman. Terdapat pelbagai

langkah-langkah keselamantan fizikal yang boleh dilakukan antaranya adalah dengan

mengisytiharkan sesuatu kawasan sebagai kawasan larangan. Dengan

mengisytiharkan kawasan tersebut sebagai kawsan larangan, hanya golongan tertentu

 
192004  Halaman   
  4   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

atau pekerja sahaja yang boleh memasuki kawasan tersebut dan keengganan individu

dalam mematuhi larangan tersebut boleh mengakibatkan individu tersebut boleh di

ambil tindakan. Selain itu juga, keselamatan bangunan juga boleh dibuat melalui

pembinaan semula atau pengubahsuaian bangunan tersebut sekiranya terdapat

kerosakan. Sekiranya pihak kerajaan ingin membuat cadangan pembinaan,

pengubahsuaian, pembelian bagunan-bangunan Kerajaan, penempatan dan

pemindahan pejabat-pejabat Kerajaan di bangunan-bangunan Kerajaan dan swasta,

semua aktiviti tersebut hendaklah dirujuk kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan.

Selain itu juga, sesebuah pejabat atau organisasi juga mestilah mempunyai pagar

dan lampu serta menghadkan pintu keluar masuk. Ini penting pagi mengelakkan

individu yang tidak berkenaan daripada menceroboh kawasan pejabat. Kegunaan

teknologi yang canggih juga boleh diadaptasi bagi menguatkan lagi sistem keselamatan

di pejabat. Penggunaan alat-alat pengalih bunyi, penggera keselamtan, CCTV dan lain-

lain lagi boleh meningkatkan lagi kawalan keselamatan di sesebuah pejabat.

5.2. Pengawal Keselamatan

Walau bagaimanapun, kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kawalan

keselamatan kepada kecanggihan teknologi semata-mata. Keperluan mengadakan

pengawal keselamatan juga penting bagi meningkatkan lagi tahap keselamatan

pejabat. Mengadalan pengawal keselamatan dengan alat-alat keselamatan penting. Ini

kerana pengawal keselamatan mempunyai tugas mereka yang tertentu dalam

mengawal keselamatan pejabat. Antara tugasan mereka adalah mengadakan kawalan

keselamatan dan rondaan bangunan pejabat, mengawasi setiap pergerakan atau

 
192004  Halaman   
  5   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

aktiviti yang berlaku di dalam atau luar bangunan secara fizikal atau dari bilik CCTV dan

menyediakan laporan keselamatan harian dan mingguan. Dengan adanya khidmat

daripada pengawal keselamatan serta penggunaan teknologi, keselamatan bangunan

pejabat akan lebih berkesan dan lebih efektif. Sesebauh organisasi juga boleh

melaksanakan sistem pegawau bertugas di mana mereka bertangggunjawab terhadap

keselamatan kepada Pegawai Keselamatan Jabtan dan Ketua Jabatan.

5.3. Papan Kenyataan dan Pas Keselamatan

Penggunaan papan kenyataan di tempat yang sesuai juga memainkan peranan

yang penting dalam aspek keselamatan di pejabat. Penggunaan papan kenyataan akan

memudahkan pekerja atau individu luar untuk mengetahui dan menunjukkan bahawa

kawasan atau tempat itu adalah kawasan atau tempat larangan. Bagi meningkatkan lagi

keselamatan dan mengawal kemasukan individu luar ke dalam premis pejabat, sitem

pas keselamatan perlua diwujudkan. Pas keselamatan ini digunakan bagi memudahkan

pihak keselamatan untuk mengawal kemasukan pekerja atau orang luar ke dalam

pejabat. Pas keselamatan perlulah berdasarkan beberapa kategori iaitu Pas

Keselamatan Tetap untuk anggota Jabatan, Pas Keselamatan Sementara dan Pas

Keselamatan Pelawat. Selain itu juga, penguatkuasaan terhadap pemakaian Pas

Keselamatan mestilah dilakukan sewaktu berada dipejabat dan sekiranya pekerja

tersebut telah tamat perkhidmatan, berhenti bekerja, bersara atau tamat kontrak, pas

tersebut hendaklah dipulangkan manakala bagi Pas Pelawat pula, ia mestilah dihadkan

di mana sekiranya pelawat tersebut telah selesai dengan urusan meraka, pas tersebut

hendaklah dikembalikan. Sebarang kehilangan pas keselamatan hendaklah dilaporkan

 
192004  Halaman   
  6   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

ke pejabat yang mengeluarkan Pas Keselamtan tersebut dengan segera bagi

mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini.

5.4. Pengukuhan Struktur Bangunan dan Penggunaan Kunci

Keselamatan fizikal juga boleh dibuat melalui pemeriksaan dan memperkukuhkan

struktur tingkap, pintu, dinding dan juga siling di pejabat. Pengukuhan ini juga

termasuklah dari aspek tanggungjawab ke atas semua perkara berkaitan dengan kunci

dan anak kunci termasuklah kunci-kunci keselamatan. Selain itu juga, penyelenggaraan

terhadap Buku Daftar Kunci juga mestilah dilakukan di mana pemeriksaan terhadap

senarai lengkap kesemua anak kunci yang digunakan serta mengemaskinikan dan

mengaudit semua kunci-kunci tersebut. Pihak pengurusan juga mestilah sentiasa

memastikan bahawa anggota yang diamanahkan dengan kunci-kunci keselamtan

bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tugasan mereka dalam memastikan

keselamatan kunci-kunci tersebut.

Setaip anggota yang bertanggungjawab terhadap kunci keselamatan juga mestilah

peka dan memastikan setiap kunci serta kunci-kunci pendua mempunyai label

menggunakan kod-kod tertentu serta memastikan kunci pendua disimpan di dalam peti

keselamatan yang berkunci dan ditempatkan di dalam bilik anggota keselamatan yang

bertanggungjawab. Buku pergerakan kunci juga memainkan peranan penting dalam

aspek keselamatan di pejabat di mana buku tersebut akan merekodkan segala perjalan

kunci. Setiap anggota yang mengambil kunci tersebut mestilah mengisi butiran di dalam

buku pergerakan kunci. Sebarang kunci pendua tambahan tidak boleh dibuat tanpa

kebenaran daripada pihak pengurusan disesebuah pejabat. Pemilihan dan penggunaan

 
192004  Halaman   
  7   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

kunci yang berkualiti serta bermutu juga dapat meningkatkan lagi kawalan keselamatan

di pejabat.

5.5. Keselamatan Peti Besi dan Kaunter

Selain itu juga, pemeriksaan serta penyelenggaraan perti besi mestilah dilakukan

dan kombinasi nombor keselamatan peti besi tersebut hendaklah ditukar setahun sekali

apabila terdapat ahli atau anggota yang mengetahu kombinasi tersebut telah berhenti

atau bertukar. Kombinasi nombor keselamatan juga hendaklah ditukar sekiranya pihak

pengurusan mengesyaki bahawa kombinasi tersebut telah diketahui oleh individu atau

orang lain. Selain daripada kombinasi nombor, sekiranya terdapat anggota atau ahli

yang berhenti, bertukar, tamat kontrak atau bersara, pihak pengurusan hendaklah

memastikan bahawa kesemua anak kunci yang berada dalam simpnan anggota atau

ahli tersebut hendaklah diserahkan kembali kepada pihak pengurusan. Sebarang

kehilangan anak kunci keselamatan hendaklah dilaporkan segera kepada Pegawai

Keselamatan Jabatan atau Ketua Jabatan yang akan menyiasat kehilangan tersebut.

Bagi menigkatkan lagi kawalan keselamatan, penyediaan kaunter dan tempat

menunggu atau bilik khas untuk pelawat-pelawat adalah penting. Ini bertujuan

memudahkan lagi kawalan bagi pergerakan pelawat yang mempunyai urusan.

5.6. Pengawasan Penggunaan Mesin

Pengawasan dalam penggunaan mesin seperti mesin perincih, mesin penyalin,

computer, mesin fax, mesin cetak, mesin pengimbas dan lain-lain lagi matlah penting

terutama sekali mesin penyalin apabila membuat salinan dokumen terperingkat.

 
192004  Halaman   
  8   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

Seorang pegawai yang bertanggungjawab mestilah dilantik bagi mengawasi mesin dan

buku daftar hendaklah diadakan bagi merekodkan segala penggunaan mesin tersebut.

Mesin terbebut juga hendaklah disimpan ditempat yang selamat dan berkunci dan

hanya angota yang dibenarkan sahaja boleh ditugaskan membuat salinan dokumen

terperingkat. Jumlah salinan yang dibuat juga mestilah mengikut jumlah yang telah

diluluskan dan sebarang salinan yang rosak hendaklah dibinasakan.

Pihak pengurusan hendaklah sentiasa membuat semakan terhadap buku daftar bagi

memastikan setiap salinan terperingkat di buat mengikut peraturan yang telah

ditetapkan dan sebarang penyelewengan dan penyalahgunaan mesin penyalinan

hendahlah dipalorkan kepada Ketua Jabatan. Selain daripada mesin penyalin,

penggunaan mesin fax juga hendaklah dipantau di mana penyeragaman peraturan

mengguanakan mesin fax hendaklah diambil berat bagi menjamin keselamatan

dokumen rasmi atau sulit sesbuah organisasi.

6. Keselamatan Dokumen

Keselamatan dokumen adalah kawalan ke atas dokumen rahsia rasmi dan dokumen

rasmi daripada pendedahan atau penglihatan tanpa kebenaran daripada pihak

terntentu. Dokumen tersebut merangkumi dokumen yang bercetak, dokumen dalam pita

magnet dan lain-lain bentuk di mana maklumat boleh diproses, disimpan dan dihantar.

Keselamatan terhadap dokumen ini penting kerana ia akan menentukan bahawa

sesuatu dokumen penting tidak diakses oleh orang ramai tanpa sebarang kebenaran

terutama sekali dokumen rasmi dan rahsia. Keselamatan dokumen juga penting pagi

 
192004  Halaman   
  9   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

mencegah dan menghalang individu-individu yang tidak bertanggungjawab untuk

mengakses dokumen tersebut untuk tujuan kepentingan diri mereka dan

mengkomprominya. Keselamatan dokumen juga penting bagi mengurangkan ancaman

espionaj, kebocoran dan pelanggaran keselamatan dokumen.

6.1. Sistem Pergerakan Fail

Dalam keselamatan dokumen, pergerakan fail penting bagi mengawal kerahsiaan

sesebuah fail. Sistem Pergerakan Fail seperti Kad Indeks, Sistem Doket dan lain-lain

sistem hendaklah diwujudkan bagi mengesan dan merekodakan setiap pergerkan fail.

Ini penting bagi mengatasi dan mengelakkan berlakunya masalah kehilangan fail. Oleh

yang demikian, fail-fail penting yang mempunyai maklumat seperti dokumen harga atau

tender, soalan peperiksaan dan lain-lain lagi dokumen terperingkat hendahlah disimpan

di dalam Kabinet Keluli Berpalang dan Berkunci serta dimangga. Kabinet tersebut pula

hendaklah ditempatkan di dalam bilik kebal manakala dokumen tidak terperingkat

hendaklah disimpan di dalam cabinet keluli yang berkunci atau Mobile Filling Cabinet

yang berkunci.

Bilik yang menyimpan fail atau bilik kebal hendaklah berkunci pada setiap masa. Ini

penting bagi mengelakkan pencerobohan darpada individu yang tidak

bertanggungjawab dan segala urusan berkaitan fail hendaklah dibuat melalui kaunter

bilik fail sahaja. Penggunaan notis “DILAANG MASUK TANPA KEBENARAN” juga

penting dan hendaklah ditampal di pintu masuk bilik fail dan pintu di mana dokumen

terperingkat di simpan. Pengawasan ketat bilik fail juga hendaklah dibuat di mana

 
192004  Halaman   
  10   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

hanya anggota atau pegawai yang tertentu sahaja dibenarkan untuk memasuki bilik

berkenaan.

Penghantaran dokumen atau fail terperingkat hendaklah menggunakan beg

berkunci dan dokumen atau fail rahsia besar, rahsian, sulit atau terhad yang ingin

dibawa keluar daripada pejabat untuk tujuan rasmi hendahlah mendapat kebenaran

terlebih dahulu. Selain itu juga, buku rekod keluar dan masuk surat, buku dispatch dan

lain-lain buku yang mempunyai kaitan dengan surat-menyurat hendaklah dikemaskinid

an dipantau sepanjang masa. Ini penting bagi mengesan jika berlakunya sebarang

kehilangan surat.

7. Keselamatan Personel / Peribadi

Keselamatan peribadi adalah untuk memastikan tahap kesetiaan seseorang

terhadap organisasi atau pejabat. Seseorang yang diragui kesetiaannya terhadap

organisasi atau pejabat tidak akan dilantik dan sekiranya seseorang itu telah bekerja

dan diragui kesetiaannya, kedudukannya tidak akan diteruskan dalam bidang tugas dab

tanggungjawab mengendalikan urusan rasmi.

Setiap anggota yang dikehendaki mengakses perkara-perkara terperingkat

hendaklah menandatangani borang akaun seperti mana yang telah terkandung dalam

Arahan Keselamatan. Selain itu juga, bagi anggota yang sudah tamat perkhidmatan

atau ingin berhenti, meraka perlulah menandatangani borang perakauan yang

terkandung dalam Arahan Keselamatan sebelum meraka berhenti autau meninggalkan

perkhidmatan.

 
192004  Halaman   
  11   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

Setiap anggota juga yang telibat dalam menguruskan maklumat terperingkat Rahsia

Besar dan Rahsia hendaklah membuat tapisan Keselamtan Halus manakala bagi

anggota yang terlibat dalam mengurusakn perkara Sulit atau Terhad sahaja

dikehendaki membuat Tapisan Keselamatan Kasar. Setiap Ketua Jabatan pula mestilah

bertanggungjawab dalam menyelenggarakan fail yang mengandungi senarai lengkap

dan mengemaskini semua Jawatan Keselamatan Berjadual dan senarai pemeganga

jawatan tersebut. Setiap keputusan Tapisan Keselamatan anggota mestilah direkodan

di dalam Buku Perkhidmatan anggota.

Kesemua ini adalah penting dan pantauan hendaklah sentiasa dilakukan bagi

mengelakkan berlakunya penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa dalam

melakukan perkerjaan dan pengurusan dokumen.

8. Keselamatan ICT

ICT memainkan peranan yang penting dalam sesebuah pejabat. Ia berfungsi untuk

menyalurkan maklumat dengan lebih cepat dan lebih efisyen dalam sesebuah pejabat.

Walaubagaimanapun, keselamatan ICT perlulah diambil kira kerana pada zaman yang

serba canggih ini, jenayah ICT semakin berleluasa. Keselamatan ICT merangkumi

perlindungan ke atas semua bentuk maklumat elektronik bagi menjamin kerahsiaan,

integrity, kesahihan dan kebolehsediaan kepada pengguna yang dibenarkan. Dalam

sistem pengkomputeran, maklumat merupakan hasil ayng terakhir ayng diperoleh dan

ianya mempunyai nilai yang tinggi bagi sesebuah pejabat. Kenyakkan kehilangan datau

kemusnahan data atau maklumat adalah berpunca daripada kejadian seperti

kebakaran, pengkhianatan, kecuain dan kecurian. Kesemau masalah ini boleh di atasi

 
192004  Halaman   
  12   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

melalui kawalan yang dibuat terhadap capaian data atau maklumat serta keselamatan

fizikal dipertingkatkan. Selain itu juga, bagi data atau maklumat yang penting, salinan

dan juga teknik penyulitan (encryption) digalakkan bagi mengekalkan kerahsiaan data

atau maklumat tersebut.

8.1. Pengelasan Data atau Maklumat

Setiap pengkelasan data atau meklumat mestilah mematuhi Arahan Keselamtan di

mana ia mestilah dikategorikan mengikut tahap kerahsiaan data atau maklumat

tersebut. Apabila ia telah dikategorikan, akses bagi setiap data atau maklumat tersebut

hanya akan diberikan untuk tujuan yang sfesifik kepada pengguna yang tertentu sahaja

atas “Dasar Mengetahui” mengikut klasifikasi maklumat tersebut. Ia juga bergantung

kepada tapisan keselamatan pengguna.

Pengalabelan semua maklumat mengikut cara atau media pemyimpanan maklumat

juga mestilah mengikut klasifikasi dan warna tertentu serta sekiranya maklumat tersebut

hendak dikirim menggunkan disket atau media elektronik yang lain, pastikan data atau

maklumat tersebut adalah betul. Segala penyimpanan data ata umakluamt secara

elektronik mestilah mengikut Arahan Keselamatan. Sebgaimana dokumen bertulis,

maklumat atau data terpetingkat dalam bentuk elektronik juga mestilah dilindungi atau

disimpan daripada sebarang pendedahan, dimanipulasi atau diubah semasa dalam

penghantaran. Penggunaan kod penyulitan atau tandatangan digital mesti

dipertimbangkan bagi melindungi kerahsiaan data atau maklumat yang dikirimkan

melaui elektronik.

 
192004  Halaman   
  13   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

8.2. Kawalan Sistem Komputer

Apabila terdapatnya seseuatu sistem atau rangkaian, kawalan penggunaan perlu

dibuat dengan menghadkan penggunaan sistem tersebut ke tahap paling minima

berdasrkan keperluan melaksanakan tugas yang efektif. Selain itu juga, kawalan

terhadap akses bagi melihat sahaja, mewujud, kemaskini, megubah atau memadam

hendaklah diambil berat dan kebenaran bagi melakukan sesuatu akses tersebut

mestilah melibatkan kebenaran daripada pihak tertentu.

8.2.1. Pencaman Pengguna (User ID)

Semua pengguna computer atau sistem akan dibekalkan dengan kod

pencaman bagi membolehkan seseorang itu membuat capaian. Setiap kod

pencaman tidak boleh dikongsi atau digunakan oleh individu lain dan

pengguna mestilah menyediakan pengesahan kata laluan yang hanya

diketahui oleh pengguna tersebut sahaja untuk menggunakan sesuatu sistem

atau computer.

8.2.2. Kawalan Kata Laluan

Kawalan kata laluan sangat penting bagi mengelakkan daripada diketahui

orang. Kawalan kerahsiaan kata laluan dapat mengelakkan berlakunya

penyalahgunaan sesuatu system computer. Individu yang tidak

bertanggungjawab boleh menggunakan kata laluan kita untuk memasuki dan

menyalahgunakan computer kita. Terdapat beberapa tindakan yang boleh

diambil bagi menjaga kerahsiaan kata lalauan seperti dengan mengelakkan

menulis kata laluan di atas kertas. Seeloknya kombinasi bagi kata laluan

 
192004  Halaman   
  14   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

mesti lah sekurang-kurangnya mempunyai kombinasi 6 aksara. Kata laluan

juga dinasihatkan ditukar setiap 6 bulan sekali dan setiap kata laluan yang

disimpan dalam computer akan dikodkan. Kata laluan juga hendaklah

dimasukkan pada medan tanpa boleh dilihat oleh orang lain serta had bagi

tempoh percubaan mestilah ditetapkan. Had ini ditetapkan sekiranya

kemasukan melebihi hadyang ditetapkan, percubaan seterusnya tidak

berjaya.

8.2.3. Kawalan Perisian

Keselamatan persisian dapat dipertingkatkan melalui salinan yang dibuat

terhadap sesuatu perisian dan disimpan di tempat yang lebih selamat. Ini

bertujuan bagi melindungai perisian tersebut daripada pihak yang tidak

bertanggungjawab. Kawalan perisian juga boleh dibuat melalui penggunaan

kata laluan dan pencaman pengguna. Selain itu juga, kawalan daripada virus,

Trojan horse dan bom jangka sangat penting di mana ketidak prihatinan

terhadap kawalan ini mungkin akan menyebabkan sesebuah perisian itu akan

rosak.

8.3. Perlindungan Virus dan Pencegahan

Ancaman virus merupakan satu ancaman yang merbahaya terhadap ICT. Serangan

virus yang merbahaya boleh melumpuhkan system ICT sesebuah organisasi. Oleh itu

kawalan serta perlindungan dan pencegahan terhadap ancaman virus memainkan

peranan yang penting dalam perkhidmatan computer dan rangkaian. Bagi mengelakkan

berlakunya gangguan pada rangkaian computer, setiap system mestilah dilengkapi

dengan system “virus-screening”. Perisisan ini penting bagi mengimbas semua perisian

 
192004  Halaman   
  15   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

pihak ketiga atau dari agensi-agensi lain serta sumber. Pada kebiasaannya, proses

pengimbasan ini dilakukan sebelum sesuatu perisian itu digunakan.

8.4. Komputer Mikro dan Komputer Peribadi

Pemprosesan, penyimpanan dan penggunaan data pada computer mikro hendaklah

dilindungi. Perlindungan yang berasasakan computer mikro hendaklah berasaskan

tahap sensitivity dan nilai sesuatu data atau maklumat serta sesuatu perisisan sistam

kepada organisasi. Setiap penggunaan system atau persisian pada computer mikro

hendaklah dilindungi seperti mana kita melindungi computer biasa akan tetapi

perlindungan terhapan penggunaan sesebuah perisian pada computer mikro hendaklah

berdasarkan sensivtiviti perisian tersebut, ini kerana komputer mikro mudah untuk

disalahgunakan dan ia muadh untuk dibawa ke mana-mana.

8.5. Salinan dan Hakcipta

Setiap maklumat atau ada dan juga perisian yang digunakan mestilah mempunyai

hakcipta di mana sebaranga salinan pengguna adalah tidak dibenarkan sama sekali.

Salaian bagi data atau maklumat dan juga perisian system sama ada untuk kegunaan

rasmi mahupun persendirian adalah tidak dibenarkan kerana ia menyalahi Akta

Hakcipta. Pihak pengurusan sesebuah organisasi atau pejabat mestilah mengambil

berat akan kepentingan hakcipta dan sentiasa memantau setiap aktiviti di pejabat bagi

mengelakkan berlakunya kegiatan salian persisian dan sebagainya.

 
192004  Halaman   
  16   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

8.6. Kawalan Fizikal dan Akses

Pada kebiasaanya, sesebuah organisasi atau pejabat mestilah mempunyai risiko

untuk berlakunya sesuatu kemalangan. Oleh itu kawalan fizikal terhadap peralatan ICT

seperti bilik server, instalasi computer dan bekalan elektrik penting dan pemilihan tapak

computer yang selamat juga penting. Ini bertujuan bagi mengurangkan kesan terhadap

bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi dan capaian yang tidak

dibenarkan.

8.6.1. Perlindungan Daripada Kebakaran

Seperti yang diketahui bahawa bencana alam merupakan ancaman terbesar

bagi sesebuah pejabat dan organisasi. Kita tidak tahu bila dan di mana ia

akan berlaku. Oleh itu, kawalan bagi mengurangakan risiko kebakaran

terhadap peralatan ICT penting dan ia sedikit sebanyak dapat mengurangkan

kerosakan yang berlaku. Bagi mengelakkan dariapda berlaku kebakaran,

berbagailangakh boleh diambil sperti melarang aktiviti merokok di dalam bilik

server dan juga di tempat yang menyimpan bahan mudah terbakan serta

melengkapi kawasan sekitar bilik server dan pejabat dengan alat pemadam

api. Elakkan menyimpan bahan mudah terbakar di dalam bilik server dan

bekas sampah juga hendahlah diletakkan diluar bilik server. Pastikan setiap

suis alat-alat computer ditutup sekiranya ia tidak digunakan.

8.6.2. Perlindungan Daripada Air

Selain daripada perlindungan kepada kebakaran, kawalan terhadap limpahan

air juga mestilah diambil berat. Ini kerana kita tidak mahu peralatan ICT

 
192004  Halaman   
  17   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

seperti server menghadapi risiko kerosakan disebabkan air. Setiap pegawai

yang bertugas di bilik server hendaklah memastikan tidak ada limpahan air

yang berlaku daripada alat hawa dingin. Keadaan bilik server juga hendaklah

selamat daripada sebarang kebocoran.

8.6.3. Kawalan Persekitaran

Selain daripada bencana alam, persekitaran ditempat kerja terutama

dikawasan bilik server juga haruslah dikawal. Pihak pengurusan juga mestilah

melindungai peralatan ICT daripada ancaman bahaya daripada persekitaran.

Pelbagai ancaman persekitaran yang perlu dititkberatkan seperti system

elektrik di mana kerosakan system elektrik boleh mengakibatkan kerosakan

kepada peralatan. Suhu dan kelembapan bilik server juga mestilah sentiasa

dipantau serta dikawal dan kakitangan yang menjaga bilik server mestilah

terlatih untuk mengawasi kawalan persekitaran peralatan serta tahu apa yang

akan dilakukan sekiranya berlaku sesuatu kecemasan.

8.6.4. Kawalan Akses

kawalan kemasukan kaitangan ke dalam bilik server juga hendaklah dipantau

di mana sesiapa yang ingin memasuki bilik server mestilah mendapat

kebenaran daripada pihak tertentu. Pintu masuk ke bilik server juga

hendaklah sentiasa dikunci serta diawasi dan pelawat-pelawat di kawasan

bilik server hendaklah diringi sepanjang masa. Kekasukan kakitangan ke

dalam bilik server juga hendaklah dihadkan kepada yang bertanggungjawab

sahaja. Ini penting bagi mengelakkan server sesebuah organisasi atau

pejabat dicerobohi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

 
192004  Halaman   
  18   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

9. Cara Untuk Mewujudkan Tempat Kerja atau Pejabat Yang Selamat.

9.1. Tahap Pentadbiran

Pihak pentadbiran bagi sesbuah organisai atau pejabat mestilah menyediakan satu

polisi atau dasar kesihatan dan keselamatan serta melantik satu komuniti yang terdiri

daripada pihak pengurusan serta kakitangan. Penubuhan komuniti ini bertujuan

mengkaji langkah keselamatan yang perlu di mabil untuk memastikan keselamatan dan

kesihatan pekerja di tempat kerja. Selain itu juga, kumuniti ini juga bertanggungjawab

menyiasat perkara yang tidak selamat sekiranya ia dibangkitkan oleh pekerja dan juga

menyelesaikan perkara berbangkit ini dengan pihak tertentu. Di samping itu juga, pihak

pentadbiran haruslah mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (OSHA).

Pihak pentadbiran juga haruslah peka dan sentiasa membincangkan isu-isu keselamtan

di tempat kerja dengan pekerja mereka serta merekodkan setiap kemalangan atau

nyaris kemalangan untuk dibuat penilaian bagi langkah pencegahan. Latihan dan

pendidikan mengenai amalan pekerjaan yang selamat juga mestilah diadakan bagi

mendidik dan mengajar pekerja cara-cara bertindak sekiranya berlaku kemalangan.

Penyediaan peti kecemasan ditempat juga perlu dan isi kandungan peti tersebut

hendaklah sentiasa diperiksa dan pastikan ia mencukupi dengan keperluan-keperluan

perubatan kecemasan. Pihak pentadbiran juga hendaklah sentiasa mengambil tahu

tentang aspek keselamtan di pejabat atau oraganisasi mereka dengan melihat kepada

objektif ayng terkandunga dalam OSHA iaitu menjamin keselamatan, kesihatan dan

kebajikan perkerja di tempat kerja, melindungi individu di tempat kerja selain daripada

pekerja terhadap bahaya, menggalakkan persekitaran kerja yang sesuai dengan

keperluan fisiologi dan psikologi perkerja serta menyediakan cara untuk membentuk

 
192004  Halaman   
  19   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

suautu system peraturan yang dilulukan untuk bergabung dengan Akta ini dalam

mengekalkan atau memperbaiki tahap keselamatan dan kesihatan.

9.2. Persekitaran Kerja Selamat

Persekitaran tempat kerja atau pejabat juga penting bagi mengelakkan berlakunya

kemalangan. Pejabat atau tempat kerja haruslah berada dalam keadakan kemas dan

pastikan tempat laluan terutama laluan kecemasan tidak terhalang dan sekiranya perlu

ditanda, tandakan dengan garisan kuning bagi menunjukkan laluan kecemasan.

Penggunaan lantai juga penting dan pastikan lantai yang digunakan tidak licin.

Peredaran udara juga mestilah baik dan efektif bagi mewujudakn suasana dan suhu

yang selesa. Selain daripada udara, tahap pencahayaan yang cukup juga memainkan

peranan yang penting bagi mengelakkan sebarang perkara yangtidak diingini berlaku.

Setiap pejabat mestilah mempunyai stor dan pastikan stor berada dalam keadaan yang

tersusun serta teratur. Jangan sesekali menyimpan bahan kimia bersama-sama dengan

bahan makanan atau minuman. Pengunaan papan tanda juga penting dan

penggunaannya mestilah tepat mengikut keperluan sepeti larangan merokok, laluan

kecemasan dan sebagainya. Kedudukan perkakasan dan mesin juga mestilah sesuai

serta selesa dan kemudahan seperti tandas, tempat mencuci, tukar baju, tempat rehat

dan sebaginya mestilah disediakan.

9.3. Keselamatan Kebakaran

Kawalan terhadap kebakaran juga penting bagi sesebuah pejabat. Sesebuah premis

pejabat itu mestilah mempunyai alat pemadam api dan pastikan ia berfungsi dengan

 
192004  Halaman   
  20   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

baik. Hos pemadam api juga mestilah disediakan dan ia hendaklah sentiada diperiksa

bagi mengelakkan berlakunya kegagalan berfungsi. Tandakan tempat berkumpul

sekiranya berlaku kecemasan dan pelan evakuasi semasa kecemasan hendaklah

sentiasa dipaparkan. Lakukan latihan kebakaran dengan meminta bantuan daripada

pihak bomba.

9.4. Penggunaan Bahan Kimia dengan Selamat

Sekiranya pejabat atau sesebuah organisasi itu terlibat atau menggunakan bahan

kimia, pastikan bahan kimia yang merbahaya ditukan kepada bahan kimia yang lebih

selamat. Bekas bagi penggunaan bahan kimia juga hendaklah dilabelkan supaya tidak

bertukar dengan bekas yang lain terutama sekali bekas makanan dan pastikan data

keselematan penggunaan sesuatu bahan kimia disimpan untuk dijadikan rujukan.

Sewaktu menggunakan bahan kimia, pastikan aspek keselamatan diutamakan dengan

menggunakan alat perlindungan keselamatan diri yang disyorkan seperti penutup

mulut, sarung tangan, kaca mata keselamatan dan sebgainya. Pastikan juga arahan

bagi penggunaan sesuautu bahan kimia dibaca atau dirujuk terlebih dahulu sebelum

menggunakannya. Selain itu juga, peralatan kecemasan juga hendaklah disediakan

untuk kegunaan kecemasan sekiranya berlaku kemalangan. Alat pencuci mata dan

tempat mandi kecemasan hendaklah disediakan sekiranya perlu.

9.5. Penggunaan Elektrik yang Selamat

Setiap organisasi atau pejabat mempunyai pelbagai perkakasan elektrik bagi

kegunaan pengoperasian. Oelh yang demikian, setiap penggunaan sambungan litar

 
192004  Halaman   
  21   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

elektrik mestilah tidak melebihi had yang telah ditetapkan. Pastikan peralatan elektrik

yang digunakan berada dalam keadaan yang baik dan tidak mengalami sebarang

kerosakkan. Sekiranya berlaku kerosakkan pada peralatan atau sambungan litar

elektrik, jangan sesekali cuba untuk memperbaikinya sendiri. Sebarang kerja-kerja

pembaikan mestilah dilakukan oleh orang yang layak dan mahir.

9.6. Penggunaan Alat Perkakas dengan Selamat

Sebagai seorang pengurus dalam sesebuah pejabat, kita mestilah

bertanggungjawab dalam memberikan latihan kepada pekerja kita tentang penggunaan

sesuatu perkakasan atau mesin dengan selamat. Kita mestilah menyediakan tenaga

pekerja yang mahir bagi member tunjuk ajar kepada pekerja lain. Pihak pengurusan

juga hendaklah peka terhadap persekitaran di tempat kerja di mana pemasangan

penghadang mesin hendaklah dibuat bagi mengurangkan risiko berlakunya

kemalangan. Sebarang pembaik pulihan, pengubahsuaian atau pemeliharaan sesuatu

mesin hendaklah mendapat kebenaran daripada pihak tertentu sebelum dilakukan.

Segala kerja-kerja pembaikan dan pengubahsuaian mestilah dilakukan oleh individu

yang berkelayakan dan mahir. Penggunaan alatan perlindungan keselamatan juga

penting bagi mengurangkan risiko berlakunya kecederaan sewaktu bekerja. Pastikan

juga peralatan atau mesin yang digunakan berada dalam keadaan baik sebelum

menggunakannya.

 
192004  Halaman   
  22   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

9.7. Penggunaan Alat Perlindungan Keselamatan Diri yang Betul

Sekiranya boleh, elakkan dan hindarkan diri kita daripada segala punca bahaya

yang boleh membawa kepada kemalangan sewaktu melakukan sesuautu kerja di

pejabat anda. Pastikan juga alat keselamatan dipakai dengan betul dan kita mesti ingat

bahaya penggunaan alat keselamatan diri hanyalah untuk mengurangakn risiko

berlakunya kemalangan dan digunakan jika punca bahaya tersebut tidak dapat dikawal.

Kita juga hendaklah sentiasa menggunakan alat perlindungan keselamatan diri yang

bersesuaian dengan tugas seharian kita dan pihak pengurusan juga mestilah tegas

dalam peraturan penggunaannya. Alat perlindungan diri juga hendaklah dipelihara dan

diperiksa setiap masa bagi memastikan ia dapat digunakan serta berfungsi dengan

baik. Pihak pengurusan juga haruslah menggantikan alat keselamatan yang telah rosak

dengan peralatan yang baru.

 
192004  Halaman   
  23   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

10. Penutup dan Kesimpulan

Sebagai kesimpulannya, aspek keselamatan memainkan peranan yang penting bagi

sesebuah pejabat. Ini kerana, pekerja merupakan asset penting bagi setiap organisasi

atau pejabat. Oleh yang demikian, kerjasama majikan dan para pekerja dalam

mewujudakan pejabat yang selamat amatlah penting. Ini kerana, setiap individu sama

ada majikan ataupun pekerja memainkan peranan penting dalam aspek keselamatan di

pejabat. Aspek keselamatan di pejabat bukan sahaja untuk melindungi kebajikan para

pekerja malahan penting bagi meningkatkan lagi produktiviti, kualiti barangan atau

perkhidmantan, motivasi kerja, kepuasan kerja serta dapat mempengaruhi kualiti hidup

seseorang individu serta masyarakat. Aspek keselamatan di pejabat bukan sesuatu

perkara yang boleh dipandang remeh kerana kegagalan sesebuah pejabat dalam

menyediakan tahap keselamatan akan menyebabkan timbul masalah kepada sesebuah

organisasi. Sebagai seorang piahk pentadbir sesebuah pejabat, kita hendaklah prihatin

dan sentiasa memandang serius tentang aspek keselamtan di dalam pejabat kita.

Tahap keselamatan yang tinggi di dalam pejabata akan memberikan keyakian dan

keselesaan kepada para pekerja untuk terus bekerja bagi meningkatkan prestasi

pejabat. Persekitran yang selamat juga akan member galakan dan dorongan serta

motivasi yang tinggi kepada para pekerja dalam memberikan perkhidmatan yang

terbaik kepada sesebuah organisasi. Aspek keselamatan juga perlu dititik beratkan bagi

mengurangkan risiko dan seterusnya mengelakkan daripada berlaku sesuatu

kemalangan di samping menjaga kebajikan para pekerja untuk kepentingan semua

pihak dalam organisasi atau pejabat.

 
192004  Halaman   
  24   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

11. Lampiran

Bahagian Fizikal

1. Undang-Undang Yang Berkaitan

1.1. Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 (semakan 1983)

1.2. Akta Keselamatan Dalaman 1960

1.3. Peraturan Kecemasan (Kunci Asas) 1965

1.4. Akta Pendaftaran Nasional 1959 (Peraturan Pendaftaran Nasional 1960)

2. Pekeliling-Pekeliling Yang Berkaitan

2.1. Surat Pekeliling Am Bil. 4/1982 (Permohonan ruang pejabat sama ada

dalam Bangunan Gunasama ataupun di Sewa Bangunan Swasta)

2.2. Surat Pekeliling Am Bil. 14 Tahun 1982. (Pelaksanaan Pejabat Pelan

Terbuka)

2.3. Surat Pekeliling Am Rahsia Bil. 2 Tahun 1975 (Keselamatan Jabatan-

jabatan Kerajaan )

3. Peraturan - Peraturan Yang Berkaitan

3.1. Arahan Tetap Sasaran Penting

3.2. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 20 (Kawasan Terperingkat)

3.3. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 21 (Cadangan

pembinaan,pengubahsuaian, pembelian bangunan-bangunan kerajaan,

penempatan dan pemindahan)

3.4. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 23 (Pengawal Keselamatan)

3.5. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 24 (Kuasa Pusat Pas dan Kad)

 
192004  Halaman   
  25   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

3.6. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 28 (Cadangan pembelian,

kegunaan,kawalan dan keselamatan kelengkapan)

3.7. Surat Bil. MIS.Y. 34/29 – (202) bertarikh 11/1163 daripada KDN.

(Kawasan Yang Dilindungi dan Ordinan Tempat Yang Dilindungi 1959)

3.8. Surat Bil. KPKK/308/A (2) bertarikh 7/9/79. (mencetak Pas-Pas

Keselamatan dan Kad-Kad Pengenalan Kementerian/Jabatan)

3.9. Arahan Jawatankuasa Keselamatan Pusat Sasaran Penting Bil. 1 Tahun

1985. (Pembinaan Bangunan Berdekatan Dengan Sasaran Penting,

Kawasan Larangan Dan Tempat Larangan)

Bahagian Dokumen

1. Undang-Undang Yang Berkaitan

1.1. Akta Rahsia Rasmi 1972

1.2. Akta Audit 1957

1.3. Akta Cukai Pendapatan 1967 (Akta 53)

1.4. Akta Agensi Anti Rasuah 1982

2. Pekeliling-Pekeliling Yang Berkaitan

2.1. Surat Pekeliling Am Bil. 2/87.(Peraturan Pengurusan Rahsia Rasmi

selaras dengan Peruntukan-Peruntukan Akta Rahsia Rasmi (Pindaan

1986)

2.2. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 24/86. (Kerja-kerja percetakan yang

dijalankan oleh Kementerian/Jabatan Kerajaan dan Badan-Badan

Berkanun).

 
192004  Halaman   
  26   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

2.3. Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 24/1986.

(Kerja-Kerja Percetakan Yang dijalankan oleh Kementerian/Jabatan

Kerajaan dan Badan Berkanun.)

2.4. Surat Pekeliling Am Bil. 8 Tahun 1990 (Buku Arahan Keselamatan,

Kawalan serta Penyelenggaraan maklumat-maklumat ukur dan geografi

yang antara lainnya merangkumi peta-peta rasmi dan citraan penderiaan

jauh).

2.5. Memorandum Pekeliling Am Sulit Bil. 1/1959 (Kod Perkataan –

Peruntukan & Kawalan)

2.6. Surat Pekeliling Am Sulit Bil. 1 Tahun 1972. (Keselamatan Rahsia-Rahsia

Kerajaan Daripada Ancaman Penyuluhan Pengintipan)

2.7. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10/1985 (Merahsiakan Proses

Tender)

3. Peraturan - Peraturan Yang Berkaitan

3.1. Buku Arahan Keselamatan - Perkara 42-60 ( Pengurusan Dokumen

Terperingkat, Peringkat Keselamatan, Tanda Keselamatan dan

Penyimpanan Perkara-Perkara Perperingkat)

3.2. Confidential General Circular Memorandum No.1 of 1962 (Security

Vetting)

3.3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 1985 (Pernyataan Awam oleh

Pegawai-Pegawai Awam)

3.4. Surat Pekeliling Am Bil.3 Tahun 1985 (Hubungan Dengan Perwakilan

Asing di Malaysia)

 
192004  Halaman   
  27   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

4. Peraturan - Peraturan Yang Berkaitan

4.1. Instruction on Positive Vetting Procedure.

4.2. Tapisan Keselamatan untuk perlantikan Panel Perundingan diantarapihak

awam dan swasta.

4.3. Tapisan Keselamatan untuk memasuki perkhidmatan kerajaan JPA Sulit

376/Bhg.10/5 bertarikh 2/5/79.

4.4. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 80-84 (Tapisan Keselamatan)

Bahagian Perancangan, Latihan dan Naziran

A. bidang Utama: Perancangan

1. Peraturan – Peraturan Yang Berkaitan

1.1. Perakuan Jawatankuasa mengkaji semula peraturan keselamatan

Pejabat Tahun 1982 (Para 21a)

B. Bidang Utama : Latihan

1. Pekeliling – Pekeliling Yang Berkaitan

1.1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6/1984

1.2. Surat Pekeliling Sulit Bil. 4/1966

1.3. Surat Pekeliling Am Sulit Bil. 1/1967

1.4. Pekeliling Perbendahraan Bil. 3/1993

 
192004  Halaman   
  28   
    MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

2. Peraturan –Peraturan Yang Berkaitan

2.1. Perakuan Jawatankuasa mengkaji semula Peraturan Keselamatan

Pejabat 1982. (Para 12, dan 19b) 3.2. Buku Arahan Keselamatan –

Perkara 88

2.2. Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai Gaji Sektor Awam

bertarikh Oktober 1991. (Para 11.17, 11.18 dan 11.19)

2.3. Government security Officer: Terms of Reference – Ectract on Training

of Deparmental Security Officers.

C. Bidang Utama : Naziran

1. Pekeliling – Pekeliling Yang Berkaitan

1.1. Surat Pekeliling Am Sulit Bil. 1 Tahun 1993

2. Peraturan – Peraturan Yang Berkaitan

2.1. Perakuan Jawatankuasa Mengkaji Semula Peraturan Keselamatan

Pejabat 1982 (Para 21b)

2.2. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 15 (Kewajipan dan

Tanggungjawab Pegawai Keselamatan Kerajaan)

 
192004  Halaman   
  29