Anda di halaman 1dari 26

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM

TINGKATAN LIMA

KEM ENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

GEOGRAFI
TINGKATAN 5

PUSAT PERKEM BANGAN KURIKULUM


KEM ENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TINGKATAN 5
TEMA 4 : DINAMIK PENDUDUK
CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

4.1 Taburan Taburan Mem aham i taburan penduduk dan * Mencintai negara Membincangkan taburan penduduk
penduduk sekata faktor-faktor yang Malaysia berpandukan pelbagai media seperti
Taburan tidak mempengaruhinya. - bersyukur kerana peta, bahan bercetak dan internet.
sekata negara Malaysia
Aras 1 mempunyai Menghasilkan peta minda tentang
banyak kaw asan faktor-faktor yang mempengaruhi
• Mengenal pasti taburan yang sesuai untuk taburan penduduk negara Malaysia.
penduduk: didiami.
• Malaysia Melengkapkan pengurusan grafik
• Dunia tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi taburan penduduk di
• Menyatakan faktor-faktor yang Lembangan St. Law rence, Kanada.
mempengaruhi taburan
penduduk.

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh


faktor-faktor yang mempengaruhi
taburan penduduk.

Aras 3

• Merumus faktor-faktor yang


mempengaruhi taburan
penduduk di Lembangan St.
Law rence, Kanada.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

4.2 Perubahan
penduduk dan
implikasinya.

a. Pertumbuhan Kadar Mem aham i pertum buhan * Mencintai negara Menunjuk cara mengira pertumbuhan
penduduk kelahiran penduduk negara Malaysia dan Malaysia penduduk.
Kadar faktor-faktor yang - berbangga kerana
kematian mempengaruhinya. negara Malaysia Membincangkan faktor-faktor yang
Migrasi menjadi tumpuan mempengaruhi pertumbuhan
Aras 1 orang asing. penduduk dengan berpandukan
pelbagai media seperti peta, bahan
• Mentakrifkan pertumbuhan bercetak dan internet.
penduduk.
• Menyatakan faktor-faktor yang Simulasi tentang pertumbuhan
mempengaruhi: penduduk negara Malaysia.
• kadar kelahiran
• kadar kematian Menghasilkan peta minda faktor-faktor
• migrasi yang mempengaruhi pertumbuhan
penduduk.
Aras 2

• Mengira kadar pertumbuhan


penduduk.
• Menjelaskan dengan contoh
faktor-faktor yang
mempengaruhi:
• kadar kelahiran
• kadar kematian
• migrasi

2
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

b. Migrasi Mem aham i jenis, faktor dan kesan Membincangkan jenis, faktor dan
m igrasi. kesan migrasi dengan berpandukan
pelbagai media seperti bahan
Aras 1 bercetak dan internet.

• Menyenaraikan jenis-jenis Membincangkan isu-isu semasa yang


migrasi dalaman dan berkaitan dengan migrasi.
antarabangsa
• Menyatakan faktor-faktor yang Mengadakan pertandingan menulis
mempengaruhi jenis-jenis esei.
migrasi.
• Mengenal pasti kesan migrasi Melengkapkan pengurusan grafik
terhadap sesebuah negara. tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi jenis-jenis migrasi
Aras 2 negara Malaysia.

• Menjelaskan dengan contoh Mengumpul maklumat tentang kesan


faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi daripada pelbagai media
jenis-jenis migrasi. seperti bahan bercetak dan internet.
• Menghuraikan kesan migrasi
terhadap sesebuah negara.

3
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

c. Piramid Komposisi Mem aham i bentuk piram id dan Membincangkan bentuk-bentuk


penduduk penduduk kesannya terhadap struktur dan piramid penduduk berdasarkan rajah.
Struktur komposisi penduduk.
penduduk Membincangkan kaitan antara ciri-ciri
Aras 1 piramid penduduk dengan kadar
kelahiran dan kadar kematian.
• Mengenal pasti bentuk-bentuk
piramid penduduk: Sumbang saran kesan-kesan struktur
• piramid progresif dan komposisi penduduk terhadap
• piramid peralihan pembangunan negara.
• piramid stabil
• piramid terganggu Meramalkan kesan struktur dan
komposisi penduduk terhadap
• Menyatakan ciri-ciri piramid pembangunan negara pada masa
penduduk dan kaitannya dengan depan.
kadar kelahiran dan kadar
kematian.

Aras 2

• Menjelaskan kesan struktur dan


komposisi penduduk terhadap
pembangunan negara.

Aras 3
• Merumuskan tentang kesan
struktur dan komposisi penduduk
terhadap pembangunan negara
pada masa depan.

4
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

d. Implikasi Kurang Mem aham i keadaan * Mencintai negara Membincangkan ciri-ciri


perubahan penduduk kependudukan dan kesannya Malaysia kependudukan berpandukan pelbagai
penduduk Penduduk serta langkah-langkah mengatasi - bersyukur kerana media seperti bahan bercetak, cakera
berlebihan m asalah kependudukan. negara Malaysia padat dan internet.
Penduduk dapat menampung
optimum Aras 1 penduduknya. Menghasilkan peta minda tentang ciri-
ciri kependudukan.
• Mentakrifkan keadaan
kependudukan: Membincangkan faktor-faktor yang
• kurang penduduk mempengaruhi keadaan
• penduduk berlebihan kependudukan.
• penduduk optimum
Menghasilkan buku skrap tentang
• Menyenaraikan kesan-kesan: keadaan kependudukan di negara
• kurang penduduk lain.
• penduduk berlebihan
Sumbang saran tentang langkah-
• Menyatakan langkah-langkah langkah untuk mengatasi masalah
mengatasi masalah kependudukan pada masa depan.
kependudukan.

5
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

Aras 2

• Menerangkan kesan-kesan:
• kurang penduduk
• penduduk berlebihan

• Menjelaskan dengan contoh


langkah-langkah mengatasi
masalah kependudukan.

Aras 3

• Mencadangkan langkah-langkah
untuk mengatasi masalah
kependudukan pada masa
depan.

6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

TEMA 5 : PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

5.1 Fungsi Saling Mem aham i fungsi petempatan, * Berusaha Membincangkan fungsi-fungsi
petempatan bergantung faktor-faktor yang mempengaruhi membangunkan petempatan, faktor-faktor yang
Pembandaran perletakannya dan saling negara Malaysia. mempengaruhi perletakan dan saling
bergantung antara petem patan - menghargai bergantung antara petempatan luar
luar bandar dan bandar. usaha-usaha bandar dan bandar.
kerajaan untuk
Aras 1 membangun dan Mengumpulkan maklumat tentang
memajukan fungsi-fungsi petempatan dan faktor-
• Menyatakan fungsi-fungsi petempatan. faktor yang mempengaruhi
petempatan luar bandar dan perletakkannya.
petempatan bandar daripada
aspek:
• ekonomi
• sosial
• politik (governan)

• Menyenaraikan faktor-faktor
yang mempengaruhi perletakan
dan taburan petempatan luar
bandar dan bandar.

• Menerangkan saling bergantung


antara:
• bandar dengan luar bandar
• bandar dengan bandar

7
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

Aras 2

• Menghuraikan fungsi-fungsi:
• petempatan luar bandar
• petempatan bandar

• Menerangkan dengan contoh


faktor-faktor yang
mempengaruhi perletakan dan
taburan petempatan luar bandar
dan bandar.

• Menjelaskan dengan contoh


saling bergantung antara:
• bandar dengan luar bandar
• bandar dengan bandar

• Menghuraikan dengan contoh


perkembangan dan perubahan
petempatan luar bandar kepada
petempatan bandar.

Aras 3
• Membandingkan dan
membezakan fungsi-fungsi
petempatan luar bandar dan
petempatan bandar.

8
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

5.2 Pembandaran Hierarki Mem aham i proses pembandaran, * Berusaha Membandingkan proses pembandaran
bandar faktor-faktor yang membangunkan daripada aspek:
mempengaruhinya, kesan dan negara Malaysia - saiz penduduk
langkah untuk mengurangkan - berbangga dan - kegiatan ekonomi
m asalah pembandaran. bersyukur - cara hidup
terhadap tahap
Aras 1 kemajuan Melengkapkan pengurusan grafik
pembandaran hierarki bandar.
• Mentakrifkan proses negara Malaysia.
pembandaran. Sumbang saran tentang faktor-faktor
* Mencintai negara yang mempengaruhi pembandaran.
• Menyatakan faktor-faktor yang Malaysia
mempengaruhi pembandaran: - bertanggungjaw ab Mengumpul maklumat dan gambar
• ekonomi memelihara tentang kesan pembandaran daripada
• sosial kesejahteraan pelbagai media seperti akhbar,
• politik (governan) bandar. majalah, VCD dan internet.

• Menyatakan kesan Law atan ke Pejabat Majlis Tempatan.


pembandaran

• Menyenaraikan langkah-langkah
untuk mengurangkan masalah
pembandaran.

9
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh Melengkapkan pengurusan grafik


proses pembandaran: tentang proses pembandaran dengan
• negara membangun merujuk kajian kes:
• negara maju - Kuala Lumpur dengan Kolkata
- Kuala Lumpur dengan Los Angeles
• Menerangkan dengan contoh
bandar-bandar terancang:
• bandar baru
• bandar satelit

• Menghuraikan faktor-faktor yang


mempengaruhi pembandaran:
• ekonomi
• politik (governan)
• sosial

• Menghuraikan dengan contoh


kesan-kesan dan langkah-
langkah untuk mengurangkan
masalah pembandaran.

10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

Aras 3

• Membandingkan dan
membezakan proses
pembandaran di:
• negara membangun
• negara maju

• Membandingkan dan
membezakan kesan-kesan
pembandaran antara Kuala
Lumpur dengan:
• Kolkata
• Los Angeles

• Mencadangkan langkah-langkah
untuk mengurangkan masalah
pembandaran pada masa
depan.

11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

TEMA 6 : PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN
6.1 Kepentingan Mobiliti Mem aham i pola jaringan, * Berusaha Membincangkan pola jaringan
jaringan Pola jaringan kepentingan dan faktor-faktor membangunkan pengangkutan peringkat aw al
pengangkutan Ketersampaian yang mempengaruhi negara Malaysia berpandukan peta negara Malaysia.
dan perkem bangan jaringan - berbangga dengan
perhubungan pengangkutan dan perhubungan. tahap kemajuan Sumbang saran tentang kepentingan
sistem jaringan pengangkutan dan
Aras 1 pengangkutan dan perhubungan.
perhubungan
• Mengenal pasti pola jaringan negara Malaysia. Menerangkan faktor-faktor yang
pengangkutan peringkat aw al. mempengaruhi perkembangan
jaringan pengangkutan dan
• Menyatakan kepentingan perhubungan dengan merujuk kepada
jaringan pengangkutan dan kajian kes:
perhubungan daripada aspek: - pengangkutan (Jepun)
• ekonomi - perhubungan (Amerika Syarikat)
• sosial
• petempatan Mengumpul maklumat tentang jaringan
• alam sekitar pengangkutan dan perhubungan
daripada pelbagai media seperti bahan
• Menyenaraikan faktor-faktor bercetak dan internet.
yang mempengaruhi
perkembangan jaringan Meramalkan perkembangan jaringan
pengangkutan dan pengangkutan dan perhubungan pada
perhubungan: masa depan.
• fizikal
• ekonomi
• politik (governan)
• teknologi

12
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

Aras 2

• Menghuraikan kepentingan
jaringan pengangkutan dan
perhubungan.

• Menjelaskan dengan contoh


faktor-faktor yang
mempengaruhi perkembangan
jaringan pengangkutan (Jepun)
dan perhubungan (Amerika
Syarikat):
• fizikal
• ekonomi
• politik (governan)
• teknologi

Aras 3

• Merumus tentang
perkembangan jaringan
pengangkutan dan perhubungan
pada masa depan.

13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

6.2 Kesan Mem aham i kesan perkembangan * Berusaha Membincangkan kesan per kembangan
perkembangan jaringan pengangkutan dan membangunkan jaringan pengangkutan dan
pengangkutan perhubungan negara Malaysia perhubungan.
dan - menghargai
perhubungan Aras 1 peranan kerajaan Mengumpul maklumat tentang kesan
dalam memajukan perkembangan jaringan pengangkutan
• Menyenaraikan kesan teknologi maklumat dan perhubungan daripada pelbagai
perkembangan jaringan dan komunikasi media seperti bahan bercetak dan
pengangkutan dan perhubungan internet.
terhadap:
• pembangunan ekonomi
• pembangunan sosial
• taburan penduduk
• alam sekitar

14
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

Aras 2

• Menghuraikan kesan
perkembangan jaringan
pengangkutan dan perhubungan
di Vietnam dan Jepun terhadap:
• pembangunan ekonomi
• pembangunan sosial
• taburan penduduk
• alam sekitar

15
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

TEMA 7 : SUMBER

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN
7.1 Kepentingan Sumber Mem aham i kepentingan pelbagai * Mencintai negara Sumbang saran tentang kepentingan
pelbagai sumber. Malaysia pelbagai sumber.
sumber Aras 1 - bersyukur
• Menyenaraikan kepentingan terhadap Mengumpul maklumat tentang
pelbagai sumber: kepelbagaian kepentingan pelbagai sumber daripada
• hutan sumber negara pelbagai media seperti bahan bercetak
• mineral Malaysia. dan internet.
• air
• pantai dan marin Menghasilkan peta minda tentang
• kepelbagaian biologi kepentingan pelbagai sumber

Aras 2
• Menghuraikan dengan contoh
kepentingan pelbagai sumber:
• hutan
• mineral
• air
• pantai dan marin
• kepelbagaian biologi
• Menjelaskan dengan contoh
kepentingan sumber-sumber lain.
• tanih
• tenaga suria
• tenaga biojisim
Aras 3
• Membandingkan dan
membezakan kepentingan
pelbagai sumber.

16
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

7.2 Kesan Mem aham i kesan penerokaan Membincangkan kesan penerokaan


penerokaan sumber terhadap alam sekitar. sumber terhadap alam sekitar.
sumber
terhadap alam Aras 1 Mengumpul maklumat dan gambar
sekitar tentang penerokaan sumber terhadap
• Menyatakan kesan penerokaan alam sekitar daripada pelbagai media
sumber terhadap alam sekitar. seperti bahan bercetak dan internet.

Aras 2 Menghasilkan buku skrap tentang


penerokaan sumber terhadap alam
• Menjelaskan dengan contoh sekitar.
kesan penerokaan sumber
terhadap alam sekitar dengan
merujuk kepada:
• hutan (Kalimantan,Indonesia)
• petroleum (Alaska, Amerika
Syarikat)

17
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN
7.3 Pengurusan Pemeliharaan Mem aham i usaha pemeliharaan • Mempertahankan Mengumpul maklumat tentang usaha
sumber Pemuliharaan dan pem uliharaan serta peranan negara Malaysia pemeliharaan dan pemuliharaan
Pembangunan individu dan organisasi dalam - prihatin terhadap kaw asan-kaw asan penerokaan sumber
lestari pengurusan sumber untuk m asa penggunaan daripada pelbagai media seperti bahan
depan. sumber negara bercetak dan internet.
Malaysia.
Aras 1 Membincangkan usaha pemeliharaan
dan pemuliharaan kaw asan-kaw asan
• Menyenaraikan usaha penerokaan.
pemeliharaan dan pemuliharaan
kaw asan-kaw asan penerokaan Sumbang saran tentang peranan
sumber. individu dan organisasi dalam
• Menyatakan peranan individu pengurusan sumber untuk masa
depan.
dan organisasi dalam
pengurusan sumber untuk masa
depan. Menjalankan aktiviti 3R sebagai projek
kelas:
Aras 2 - Reduce (kurang guna)
- Reuse (guna semula)
• Menjelaskan dengan contoh - Recycle (kitar semula)
usaha pemeliharaan dan
pemuliharaan kaw asan- Mengadakan pidato spontan tentang
kaw asan penerokaan sumber pengurusan sumber ke arah
dengan merujuk kepada: pembangunan lestari negara Malaysia.
• hutan (Kanada)
• air (Arab Saudi)

• Menghuraikan dengan contoh


peranan individu dan organisasi
dalam pengurusan sumber
untuk masa depan.

18
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

Aras 3

• Merumus tentang cara-cara


pengurusan sumber ke arah
pembangunan lestari negara
Malaysia.

19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

TEMA 8 : KEGIATAN EKONOMI


CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN
8.1 Kegiatan Saling kaitan Mem aham i jenis-jenis kegiatan * Berusaha Membincangkan:
ekonomi Saling ekonom i utam a. membangunkan Pembuatan
utama bergantung negara Malaysia - elektrik & elektronik
Aras 1 - berbangga dengan - automatif
tahap kemajuan - berasaskan sumber
• Mengenal pasti jenis-jenis
ekonomi negara Per khidmatan
kegiatan ekonomi utama:
Malaysia. - perniagaan borong, runcit, hotel &
• pembuatan restoran
• perkhidmatan - aktiviti ekonomi (kew angan,
• pertanian, perhutanan, insurans, hartanah & perkhidmatan
perikanan, penternakan perniagaan)
• perlombongan - pengangkutan & telekomunikasi
• pembinaan - perkhidmatan kerajaan
- utiliti (elektrik, gas & air)
Aras 2 Pertanian
- tanaman makanan
• Menerangkan kegiatan ekonomi - tanaman kontan
utama: Perhutanan
• pembuatan - taburan
• perkhidmatan Per ikanan
• pertanian, perhutanan, - pinggir pantai
perikanan, penternakan - laut dalam
• perlombongan - akuakultur
• pembinaan Penternakan
Per lombongan
- petroleum dan gas asli
Pembinaan
- bangunan
- infrastruktur

20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

8.2 Faktor yang Mem aham i faktor-faktor yang * Berusaha Membandingkan dan membezakan
mempengaruhi mempengaruhi kegiatan ekonom i membangunkan faktor-faktor yang mempengaruhi
kegiatan utam a. negara Malaysia kegiatan ekonomi utama negara
ekonomi - menghargai usaha- Malaysia dengan merujuk kepada
Aras 1 usaha kerajaan kajian kes:
dalam - Jepun (perikanan)
• Menyenaraikan faktor-faktor membangunkan - Sw itzerland (pelancongan)
yang mempengaruhi kegiatan ekonomi negara.
ekonomi utama:
• fizikal
• ekonomi
• sosial
• politik (governan)
• teknologi

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh


faktor-faktor yang
mempengaruhi kegiatan
ekonomi utama:
• fizikal
• ekonomi
• sosial
• politik (governan)
• teknologi

21
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

Aras 3

• Membandingkan dan
membezakan faktor-faktor yang
mempengaruhi kegiatan
ekonomi utama negara Malaysia
dengan:
• Jepun (perikanan)
• Sw itzerland (pelancongan)

8.3 Sumbangan Mem aham i kepentingan kegiatan


kegiatan ekonom i terhadap pembangunan
ekonomi negara Malaysia.
terhadap
pembangunan Aras 1
negara
• Menyatakan kepentingan Sumbang saran tentang kepentingan
kegiatan ekonomi terhadap kegiatan ekonomi terhadap
pembangunan negara Malaysia. pembangunan negara Malaysia

Aras 2 Mengumpul maklumat tentang


kepentingan kegiatan ekonomi
• Menghuraikan kepentingan terhadap pembangunan negara
kegiatan ekonomi terhadap Malaysia daripada pelbagai media
pembangunan negara Malaysia. seperti bahan bercetak dan internet.
Mengadakan syarahan tentang
kepentingan kegiatan ekonomi
terhadap pembangunan negara
Malaysia.

22
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

Aras 3

• Menjelaskan kepentingan
kegiatan ekonomi terhadap
pembangunan di:
• Negara Thai (pertanian -
buah-buahan dan sayur-
sayuran)
• Maldives (pelancongan)

8.4 Kesan kegiatan Mem aham i kesan-kesan * Mencintai negara Mengumpul maklumat tentang kesan-
ekonomi perkem bangan kegiatan ekonom i Malaysia kesan perkembangan kegiatan
terhadap alam terhadap alam sekitar dan - bertanggungjaw ab ekonomi terhadap alam sekitar
sekitar dan langkah-langkah memelihara alam daripada pelbagai bahan bercetak dan
langkah-langkah mengurangkannya. sekitar negara internet.
mengurangkan- Malaysia.
nya Aras 1 Menghasilkan peta minda tentang
kesan-kesan perkembangan kegiatan
• Menyenaraikan kesan ekonomi terhadap alam sekitar.
perkembangan kegiatan
ekonomi terhadap alam sekitar
negara Malaysia:
• pencemaran air
• pencemaran udara
• pencemaran tanih
• peningkatan suhu
• hakisan
• gerakan jisim

23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

• Menyenaraikan langkah-
langkah mengurangkan kesan
perkembangan kegiatan
ekonomi terhadap alam sekitar.

Aras 2

• Menghuraikan kesan
perkembangan kegiatan
ekonomi terhadap alam sekitar
dan langkah-langkah
mengurangkannya.

24
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN LIMA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

8.5 Kepentingan Saling Mem aham i kepentingan * Bersatu dalam Membincangkan kerjasama ekonomi
kerjasama bergantung kerjasam a ekonom i antara kepelbagaian serantau dan antarabangsa:
ekonomi negara-negara. - berbangga kerana - ASEAN ( Pertubuhan Negara-
antarabangsa negara Malaysia negara Asia Tenggara)
Aras 1 dapat beker jasama - APEC (Kerjasama Ekonomi Asia
dengan negara lain. Pasifik)
• Menyenaraikan kepentingan - IMS - GT (Segi Tiga Pertumbuhan
kerjasama ekonomi antara Indonesia, Malaysia dan
negara: Singapura)
• pelaburan - IMT - GT (Segi Tiga Pertumbuhan
• pasaran Indonesia, Malaysia dan Thailand)
• perdagangan - WTO ( Pertubuhan Perdagangan
Antarabangsa)
Aras 2
Mengumpul maklumat tentang
• Menjelaskan dengan contoh kepentingan kerjasama ekonomi
kepentingan kerjasama ekonomi antara negara daripada pelbagai
antara negara-negara: bahan bercetak dan internet.
• pelaburan
• pasaran Menghasilkan buku skrap tentang
• perdagangan kepentingan kerjasama ekonomi
antara negara.

25