Anda di halaman 1dari 484

A L ­ I M A M A B U L F1DA I S M A ' I L I B N U K A S I R A D ­ D I M A S Y Q I

SINAR BARU ALGENSINDO

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir

JUZ 7

Al-Maidah, ayat 83-86

Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada


Rasul, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan
kebenaran ( A l ­ Q u r ' a n ) yang telah mereka ketahui (dari kitab­kitab
m e r e k a s e n d i r i ) ; seraya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah
beriman, maka catatlah kami bersama orang­orang yang menjadi
saksi (atas kebenara n A l ­ Q u r ' a n d a n kenabian M u h a m m a d S a w . ) .
Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada
kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin
agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang­
orang yang saleh? " Maka Allah memberi mereka pahala terhadap
perkataan yang mereka ucapkan, ( y a i t u ) surga yang mengalir
sungai­sungai di dalamnya, sedangkan mereka kekal di dalamnya.
Dan itulah balasan (bagi) orang­orang yang berbuat kebaikan (yang
ikhlas k e i m a n a n n y a ) . Dan orang­orang kafir serta mendustakan
ayat­ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka.

Kqmpungsannqh.org
Juz7-AI-Maidah

Selanjutnya Allah m e n y e b u t k a n sifat m e r e k a y a n g lain, yaitu taat k e p a d a


kebenaran dan m e n g i k u t i n y a serta m e n y a d a r i n y a. U n t u k itu Allah Swt.
berfirman:

Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada


Rasul ( M u h a m m a d ) , kalian lihat mata mereka mencucurkan air
mata disebabkan kebenaran (Al­Om'an)yang telah mereka ketahui
(dari kitab­kitab m e r e k a sendiri). ( A l ­ M ^ i d a h : 83)

Yakni melalui a p a y a n g terdapat di d a l a m kitab m e r e k a m e n y a n g k u t


berita gembira akan d a t a n g n y a s e o r a n g rasul, yaitu N a b i M u h a m m a d
Saw.

seraya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah
kami bersama orang­orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al­
Qur"an dan k e n a b i an M u h a m m a d Saw.).*(Al­Maidah: 83)

Y a k n i b e r s a m a o r a n g ­ o r a n g y a n g menjadi saksi atas k e b e n a r a n n y a dan


y a n g beriman k e p a d a n y a .
I m a m Nasai telah m e r i w a y a t k a n dari A m r ibnu Ali Al­Fallas, dari
U m a r ibnu Ali ibnu M i q d a m , dari H i s y a m ibnu Urwah , dari ayahnya,
dari Abdullah ibnuz Z u b a i r y a n g m e n g a t a k a n b a h w a ayat ini diturun­
kan berkenaan dengan Raja Najasyi d a n t e m a n ­ t e m a n n y a , yaitu firman
Allah Swt.:

Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada


Rasul ( M u h a m m a d ) , kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata
disebabkan kebenaran ( A l ­ Q u r ' a n ) y a n g telah mereka ketahui (dari

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir

kitab­kitab m e r e k a sendiri) ; seraya berkata, "Ya Tuhan kami. kami


telah beriman, maka catatlah kami bersama orang­orang yang
menjadi saksi (atas k e b e n a r a n A l ­ Q u r ' a n dan kenabian M u h a m m a d
Saw.)f ( A l ­ M a i d a h : 8 3 )
Ibnu A b u H a t i m , Ibnu M u r d a w a i h , d a n i m a m H a k i m di d a l a m kitab
Mustadrak­nya telah m e r i w a y a t k an m e l a l ui j a l u r S a m m a k , dari Ikrimah,
dari Ibnu A b b a s m e n g e n a i firman Allah Swt.:

maka catatlah kami bersama orang­orang yang menjadi saksi. (Al­


Maidah: 83)

Y a k n i b e r s a m a N a b i M u h a m m a d S a w . dan u m a t n y a adala h o r a n g ­
orang y a n g menjadi saksi. M e r e k a m e m p e r s a k s i k a n terhadap N a b i S a w .
b a h w a N a b i Saw. telah m e n y a m p a i k a n risalahnya, j u g a mempersaksika n
terhadap para rasul, b a h w a m e r e k a telah menyampaika n risalah.
Kemudian Imam Hakim berkata, " S a n a d hadis ini sahih, tetapi k e d u a n y a
tidak m e n g e t e n g a h k a n n y a . "
I m a m Tabrani m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A b u
Syubail (yaitu Abdullah ibnu Abdur R a h m a n ibnu W a q i d ) , telah
menceritakan k e p a d a k a m i ayahku, telah menceritakan k e p a d a kami A l ­
A b b a s ibnul Fadl, dari A b d u l J a b b a r ibnu N a f i ' A d ­ D a b b i , dari Qatadah
dan Ja'far ibnu Iyas, dari S a ' i d ibnu Jubair, dari Ibnu A b b a s sehubungan
dengan firman Allah Swt.:

CAK­13x£_>U*>

Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada


Rasul ( M u h a m m a d ) , kamu lihat mata mereka mencucurkan air
mata. ( A l ­ M a i d a h : 83)

Ibnu A b b a s m e n g a t a k a n, m e r e k a adalah para petani y a n g tiba b e r s a m a


J a ' f a r ibnu A b u Talib dari negeri H a b s y a h . Ketika Rasulullah S a w .
m e m b a c a k a n A l ­ Q u r ' a n kepada m e re k a , lalu m e r e k a b e r i m a n, dan air
mata m e r e k a bercucuran. M a k a Rasulullah S a w . bersabda:

Kqmpungsannqh.org
Juz7-Ai-Maidah

Barangkali apabila kalian kembali ke tanah air kalian, maka kalian


akan berpindah ke agama kalian lagi.

M e r e k a menjawab, " K a m i tidak akan pindah dari a g a m a kami sekarang.*'


Perkataan m e r e k a disitiroleh Allah Swt. melalui w a h y u y a n g diturunkan­
Nya.vaitu:

CAI

Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada


kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin
agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang­
orang yang saleh? " ( A l ­ M a i d a h : 8 4 )

Golongan o r a n g ­ o r a n g N a s r a n i inilah y a n g disebutkan oleh Allah Swt.


melalui firman­Nya:

Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada orang yang beriman


kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan
yang diturunkan kepada mereka, sedangkan mereka berendah hati
kepada Allah. (Ali I m r a n : 1 9 9 ) , h i n g g a akhir ayat.

Orang­orang yang telah kami datangkan kepada mereka Al­Kitab


sebelumnya Al­Our 'an, mereka beriman (pula) dengan Al­Qw 'an
itu. Dan apabila dibacakan ( A l ­ Q u r ' a n itu) kepada mereka, mereka

Kqmpungsannqh.org
Tafsir tbnu Kasir

berkata, "Kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al­Qw'an itu


adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami, sesungguhnya kami
sebelumnya adalah orang­orang yang membenarkatmya"(Al­Qasas:
52­53)

sampai dengan firman­Nya:

kami tidak ingin bergaul dengan orang­orangy"a/i//.(Al­Qasas: 55)

K a r e n a itulah dalam surat ini disebutkan oleh firman­Nya:

Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang


mereka ucapkan (yaitu) surga yang mengalir sungai­sungai di
dalamnya. ( A l ­ M a i d a h : 85)

Y a k n i A l l a h m e m b a l a s m e r e k a s e b a g a i p a h a l a a t a s ima n m e r e k a ,
kepercayaan dan p e n g a k u a n m e r e k a k e p a d a perkara y a n g hak, yaitu
berupa:

Surga yang mengalir sungai­sungai di dalamnya, sedangkan mereka


kekal di dalamnya. ( A l ­ M a i d a h : 8 5 )

Yakni m e r e k a tinggal di dalam surga untuk selamanya, tidak akan pindah


dan tidak akan fana.

&&&&&
Dan itulah balasan (bagi J orang­orang yang berbuat kebaikan. (Al­
M S d a h : 85)

Yakni k a r e n a m e r e k a m e n g i k u ti p e r k a r a y a n g hak d a n taat k e p a d a n y a


di m a n a p u n perkara y a n g h a k a d a d a n kapan saja serta dengan siapa
pun, m e r e k a tetap b e r p e g a n g k e p a d a p e r k a r a y a n g hak.

Kqmpungsannqh.org
Juz 7-Al-Maidah

Selanjutnya Allah m e n c e r i t a k an perihal o r a n g ­ o r a n g y a n g celaka


melalui firman­Nya:

Dan orang­orang kafir serta mendustakan ayat­ayat Kami. (Al­


M a i d a h : 86)

Yakni ingkar k e p a d a ayat­ayat Allah dan m e n e n t a n g n y a .

mereka itulah penghuni neraka ( A l ­ M a i d a h : 86)

Yakni m e r e k a adalah ahli n e r a k a y a n g a k a n m a s u k k e d a l a m n y a .

Al-Maidah, ayat 87-88

/ / o / orang­orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa­


apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan jangan­
lah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang­orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang
halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian,
dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepada­Nya

Ali ibnu A b u T a l h a h telah m e r i w a y a t k a n dari ibnu A b b a s , b a h w a ayat


ini diturunkan berkenaan dengan segolongan o r a n g dari sahabat N a b i
Saw. y a n g m e n g a t a k a n , " K i t a kebiri diri kita, tinggalkan nasfu s y a h w a t
duniawi d a n m e n g e m b a r a di m u k a b u m i seperti y a n g dilakukan o l e h
para rahib di m a s a lalu." K e t i k a berita tersebut sampai k e p a d a Nabi

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir [brtu Kasir

Saw., m a k a beliau m e n g i r i m k a n utusan untuk m e n a n y a k a n hal tersebut


k e p a d a m e r e k a . M e r e k a m e n j a w a b , " B e n a r . " M a k a N a b i Saw. bersabda:

Tetapi aku puasa, berbuka, salat, tidur, dan menikahi wanita. Maka
barang siapa yang mengamalkan sunnahku (tuntunanku) , berarti
dia termasuk golonganku; dan barang siapa yang tidak
mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku
(Riwayat Ibnu Abu Hatim)

Ibnu M u r d a w a i h telah m e r i w a y a t k a n melalui j a l u r Al­Aufi, dari Ibnu


A b b a s , hal y a n g semisal.
Di d a l a m k i t a b Sahihain disebutkan dari Siti Aisyah r.a. b a h w a
pernah a d a segolongan o r a n g dari k a l a n g an sahabat Rasulullah Saw.
bertanya k e p a d a istri­istri N a b i Saw. tentan g amal perbuatan N a b i Saw.
y a n g bersifat pribadi. M a k a sebagian dari p a r a sahabat itu a d a y a n g
m e n y a n g k a l , " K a l a u a k u t i d a k m a k a n d a g i n g . " S e b a g i a n y a n g lain
m e n g a t a k a n , " A k u tidak akan m e n g a w i n i w a n i t a . " D a n sebagian lagi
mengatakan, " A k u tidak tidur di atas kasur. "Ketika hal itu sampai kepada
N a b i Saw., m a k a beliau bersabda :

Apakah gerangan yang dialami oleh kaum, seseorang dari mereka


mengatakan anu dan anu, tetapi aku puasa, berbuka, tidur, bangun,
makandaging, dan kawin dengan wanita. Maka barang siapayang
tidak suka dengan sunnah ( t u n t u n a n ) k u . maka dia bukan dari
golonganku.

Ibnu A b u Hatim m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A h m a d


ibnu I s a m Al­Ansari, telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i A b u A s i m

Kqmpungsannqh.org
Juz 7 - Al-Maidah

A d ­ D a h h a k ibnu M u k h a l l a d , dari U s m a n ( y a k n i I b n u S a ' i d ) , t e l a h


menceritakan k e p a d a k u Ikrimah , dari I b n u A b b a s b a h w a pernah a d a
seorang lelaki d a t a n g k e p a d a N a b i Saw. , lalu lelaki itu berkata, " W a h a i
Rasulullah, sesungguhny a a k u apabila m a k a n d a g i n g ini, m a k a berahiku
t e r h a d a p w a n i t a m e m u n c a k , dan s e s u n g g u h n y a a k u s e k a r a n g m e n g ­
haramka n daging atas diriku." M a k a turunlah firman­Nya:

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa­


apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian. ( A l ­ M a i d a h :
87)

Hal y a n g s a m a telah diriwayatkan oleh I m a m T u r m u z i d a n I m a m Ibnu


Jarir, k e d u a n y a dari A m r ibnu AH Al­Fallas, dari A b u A s i m A n ­ N a b i l
dengan sanad y a n g sama. M e n u r u t I m a m T u r m u z i hadis ini hasan garib.
Telah diriwayatkan p u l a m e l a l u i j a l u r lain secara mursal, dan t e l a h
diriwayatkan secara mangu/pada Ibnu A b b a s .
Sufyan As­Sauri dan W a k i ' m e n g a t a k a n b a h w a Ismail ibnu A b u
Khalid telah m e r i w a y a t k a n dari Qais ibnu A b u H a z i m , dari A b d u l l ah
ibnu M a s ' u d y a n g m e n c e r i t a k a n , " K a m i pernah b e r p e r a n g b e r s a m a
N a b i Saw., sedangkan k a m i tidak m e m b a w a w a n i t a . M a k a k a m i
berkata, ' S e b a i k n y a kita kebiri saja diri kita.' Tetapi Rasulullah S a w .
m e l a r a n g k a m i m e l a k u k a n n y a d a n m e m b e r i k a n rukhsah ( k e m u r a h a n )
bagi k a m i untuk m e n g a w i n i wanita d e n g a n m a s k a w i n b e r u p a pakaian
dalam j a n g k a waktu y a n g d i t e n t u k a n . " K e m u d i a n Abdullah ibnu M a s ' u d
membacakan firman­Nya:

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa­


apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian. ( A l ­ M a i d a h :
87), hingga akhir ayat.

I m a m Bukhari d a n I m a m M u s l i m m e n g e t e n g a h k a n n y a melalui h a d i s
Ismail. Peristiwa ini terjadi s e b e l u m nikah mut 'ah d i h a r a m k a n .

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir

A l ­ A ' m a s y telah m e r i w a y a t k a n dari Ibrahim , dari H a m m a m ibnul


Haris, dari A m r ibnu Syurahbil y a n g m e n c e r i t a k an b a h w a Ma*qal ibnu
M u q a r r i n datan g k e p a d a A b d u l l ah ibnu M a s ' u d , lalu M a ' q a l berkata,
" S e s u n g g u h n y a aku sekarang telah m e n g h a r a m k a n tempat tidurku (yakni
tidak m a u tidur di kasur lagi)" M a k a Abdullah ibnu M a s ' u d m e m b a c a k a n
firman­Nya:

C AV | I J C J U I

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa­


apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian. ( A l ­ M a i d a h :
87), h i n g g a akhir a y a t .

As­Sauri telah meriwayatkan dari Mansur, dari A b u d D u h a , dari Masruq


y a n g menceritakan, " K e t i k a kami sedang berada di rumah Abdullah ibnu
M a s ' u d , m a k a disuguhkan kepadanya air susu perahan. Lalu a d a seorang
lelaki (dari para hadirin) y a n g menjauh. Abdullah ibnu M a s ' u d berkata
k e p a d a n y a , ' M e n d e k a t l a h / Lelaki itu berkata, ' S e s u n g g u h n y a a k u t e l a h
m e n g h a r a m k a n diriku m e m i n u m n y a . ' Abdullah ibnu M a s ' u d berkata,
' M e n d e k a t l a h dan m i n u m l a h , dan bayarlah kifarat s u m p a h m u , ' lalu
Abdullah ibnu M a s ' u d m e m b a c a k a n firman­Nya:

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa­


apa yang baikyang telah Allah halalkan bagi kalian. ( A l ­ M a i d a h :
87), hingga akhir ayat.

K e d u a n y a d i r i w a y a t k a n oleh I b n u A b u H a t i m . I m a m H a k i m t e l a h
m e r i w a y a t k a n a s a r y a n g t e r a k h i r ini di d a l a m k i t a b Mustadrak­nyu
melalui j a l u r Ishaq ibnu Rahawaih, dari Jarir, dari M a n s u r d e n g a n sanad
y a n g sama. K e m u d i a n I m a m H a k i m m e n g a t a k a n b a h w a asar ini sahih
dengan syarat Syaikhain (Bukhari dan M u s l i m ) , tetapi k e d u a n y a tidak
mengetengahkannya.
Ibnu A b u H a t i m m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i
Y u n u s ibnu Abdul A ' l a , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a kami Ibnu W a h b ,
telah menceritakan kepadaku H i s y a m ibnu Sa*d, b a h w a Zaid ibnu A s l a m

Kqmpangsunnqh.org
10 Juz 7-Al-Maidah

pernah menceritakan kepadanya bahwa Abdullah ibnu Rawwahah


kedatangan t a m u dari k a l a n g an k e l u a r g a n y a di saat ia sedan g berada di
r u m a h N a b i S a w . K e m u d i a n ia p u l a n g k e r u m a h d a n m e n j u m p a i
keluarganya masih b e l u m m e n j a m u t a m u m e r e k a k a r e n a m e n u n g g u
kedatangannya. M a k a ia berkata k e p a d a istrinya, " E n g k a u tahan t a m u k u
karena aku, m a k a n a n ini haram bagiku." Istrinya mengatakan, " M a k a n a n
ini haram b a g i k u . " T a m u n y a p u n m e n g a t a k a n , " M a k a n a n ini h a r a m
bagiku. " Ketika Abdullah ibnu R a w w a h a h melihat reaksi tersebut, maka
ia meletakkan tangannya ( m e m u n g u t m a k a n a n ) dan berkata, '"Makanlah
dengan m e n y e b u t n a m a A l l a h . " L a l u Abdullah ibnu R a w w a h a h pergi
m e n e m u i N a b i S a w . d a n m e n c e r i t a k a n a p a y a n g ia a l a m i b e r s a m a
m e r e k a . K e m u d i a n Allah Swt. m e n u r u n k a n firman­Nya:

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa­


apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian. ( A l ­ M a i d a h :
87)

Asar ini berpredikat mungati'.


Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan kisah A b u Bakar As­Siddiq
b e r s a m a t a m u ­ t a m u n y a y a n g isinya serupa dengan kisah di atas.
Berangkat dari m a k n a k i s ah ini, a d a sebagian u l a m a — s e p e r t i I m a m
Syafii d a n l a i n ­ l a i n n y a — y a n g m e n g a t a k a n b a h w a b a r a n g s i a p a
m e n g h a r a m k a n suatu m a k a n a n atau pakaian atau y a n g lainnya kecuali
wanita , m a k a hal itu tidak haram baginya dan tidak a d a kifarat atas orang
y a n g bersangkutan (bila m e l a n g g a r n y a ) , karena Allah Swt. telah
berfirman:

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa­


apa yang baikyang telah Allah halalkan bagi kalian. ( A l ­ M a i d a h :
87)

Demikian p u l a apabila s e s e o r a n g m e n g h a r a m k a n d a g i n g atas dirinya,


s e p e r t i y a n g d i s e b u t k a n p a d a h a d i s d i a t a s , N a b i Saw­. t i d a k
m e m e r i n t a h k a n k e p a d a n y a untuk m e m b a y a r kifarat.

Kqmpangsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 11

U l a m a lainnya — a n t a r a lain I m a m A h m a d ibnu H a m b a l — b e r p e n ­


dapat b a h w a o r a n g y a n g m e n g h a r a m k a n sesuatu m a k a n a n atau m i n u m a n
atau pakaian atau y a n g lainnya diwajibkan m e m b a y a r kifarat s u m p a h.
Begitu pula apabila s e s e o r a n g b e r s u m p a h akan m e n i n g g a l k a n sesuatu,
maka ia pun dikenakan sanksi begitu ia m e n g h a r a m k a n n y a atas dirinya,
sebagai h u k u m a n atas a p a y a n g telah ditetapkannya. Seperti y a n g telah
difatwakan oleh Ibnu A b b a s , dan seperti y a n g terdapat di dalam firman­
Nya:

Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah


menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri­
istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (At­
Tahrim : 1)

Kemudian dalam ayat selanjutnya disebutkan:

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian


membebaskan diri dari sumpah kalian. (At­Tahrim: 2 ) , hingga akhir
ayat.

Demikian pula dalam surat ini, setelah disebutkan h u k u m ini, lalu diiringi
dengan ayat y a n g m e n e r a n g k a n tentan g kifarat s u m p a h . M a k a hal ini
menunjukkan b a h w a m a s a l a h y a n g s e d a n g kita b a h a s s a m a k e d u d u k a n ­
n y a dengan k a s u s s u m p a h d a l a m hal wajib m e m b a y a r kifarat.
Ibnu Jarir m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A l ­ Q a s i m ,
telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Al­Husain , telah menceritakan kepada
k a m i Hajjaj, dari I b n u Juraij, dari Mujahid y a n g m e n c e r i t a k an b a h w a
a d a segolongan kaum laki­laki — a n t a r a lain U s m a n ibnu M a z ' u n dan
Abdullah ibnu A m r — b e r m a k s u d m e l a k u k a n tabattul ( m e m b a k t i k a n
seluruh hidupnya untuk ibadah) dan mengebiri diri mereka serta m e m a k a i
pakaian y a n g kasar. M a k a turunlah a y a t ini sampai d e n g a n firman­Nya:

Kqmpangsannqh.org
12 Juz 7 - A k i d a h

d a n bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepada­Nya


(Al­Maidah: 88)

Ibnu Juraij telah meriwayatkan dari Ikrimah, b a h w a U s m a n ibnu M a z ' u n ,


Ali ibnu A b u T a l i b , I b n u M a s ' u d , dan A l ­ M i q d a d ibnul A s w a d serta
Salim maula Abu Huzaifah b e r s a m a sahabat lainnya melakukan tabattul,
lalu m e r e k a tinggal di r u m a h n y a m a s i n g ­ m a s i n g , m e m i s a h k a n diri dari
istri­istri mereka, m e m a k a i pakaian kasar, dan m e n g h a r a m k a n atas diri
m e r e k a m a k a n a n dan pakaian y a n g dihalalkan kecuali m a k a n a n dan
pakaian y a n g biasa dimakan dan dipakai oleh para pengembara dari k a u m
Bani Israil. M e r e k a pun bertekad m e n g e b i r i diri m e r e k a serta sepakat
untuk giyamul lail dan puasa p a d a siang harinya. M a k a turunlah firman­
Nya:

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa­


apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, danjanganlah
kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang­orang yang melampaui batas. ( A l ­ M a i d a h : 8 7 )

Dengan k a t a lain, j a n g a n l a h kalian berjalan bukan p a d a j a l a n t u n t u n a n


k a u m m u s l i m . Y a n g d i m a k s u d ialah hal­hal y a n g d i h a r a m k a n o l e h
m e r e k a atas diri m e r e k a — y a i t u wanita, m a k a n a n , dan pakaian—serta
a p a y a n g telah m e r e k a sepakati untuk melakukannya, yaitu salat giyamul
lail sepanjang m a l a m , p u a s a p a d a s i a n g harinya,da n tekad m e r e k a untuk
mengebiri diri sendiri. Setelah a y a t ini diturunkan berkenaan d e n g a n
mereka, m a k a Rasulul lah Saw. m e n g i r i m k a n utusannya untuk m e m a n g ­
gil mereka, lalu beliau Saw. bersabda :

Kqmpangsannqh.org
Tafsir Ibnu Ka&ir 13

Sesungguhnya kalian mempunyai kewajiban atas diri kalian, dan


kalian mempunyai kewajiban atas mata kalian. Berpuasalah dan
berbukalah, salatlah dan tidurlah, maka bukan termasuk golongan
kami orang yang meninggalkan surmah kami.

M e r e k a berkata, " Y a Allah, k a m i t u n d u k dan patuh k e p a d a a p a y a n g


telah Engkau t u r u n k a n . "
Kisah ini disebutkan p u l a oleh b u k a n hanya seoran g dari k a l a n g an
t a b i ' i n secara mursal, dan m e m p u n y a i bukti y a n g m e n g u a t k a n n y a di
dalam kitab Sahihain melalui riwayat Siti Aisyah U m m u l M u ­ m i n i n ,
seperti y a n g telah disebutkan s e b e l u m n y a .
Asbat telah meriwayatkan dari As­Saddi sehubungan dengan firman
Allah S w t :

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa­


apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan jangan­
lah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang­orang yang melampaui batas. ( A l ­ M a i d a h : 87)

Pad a awal m u l a n y a terjadi di suatu hari ketika Rasulullah Saw. s e d a n g


d u d u k dan m e m b e r i k a n peringata n k e p a d a o r a n g ­ o r a n g y a n g hadir,
kemudian pergi dan tidak melanjutkan perintahny a lagi k e p a d a m e r e k a .
M a k a s e g o l o n g a n dari s a h a b a t ­ s a h a b a t n y a y a n g berjumlah s e p u l u h
o r a n g — a n t a r a lain Ali ibnu A b u Talib dan U s m a n ibnu M a z ' u n —
mengatakan, " A p a k a h y a n g a k a n kita peroleh j i k a kita tidak m e l a k u k a n
amal perbuatan? Karena sesungguhnya dahulu orang­orang Nasrani
m e n g h a r a m k a n atas diri m e r e k a banyak hal, m a k a kita pun harus berbuat
hal y a n g s a m a . "
Sebagian dari m e r e k a a d a y a n g m e n g h a r a m k a n atas dirinya m a k a n
daging, m a k a n a n w a d a k , dan m a k a n p a d a siang hari; a d a y a n g m e n g ­
haramka n tidur, a d a p u l a y a n g m e n g h a r a m k a n w a n i t a (istri).
Tersebutlah bahwa Usman ibnu M a z ' u n termasuk orang y a n g
mengharamkan wanita atas dirinya. Sejak saat itu dia tidak lagi mendekati

Kqmpangsannqh.org
14 Juz7-AHWakJah

istri­istrinya, dan m e r e k a p u n tidak b e r a n i m e n d e k a t i n y a . Lalu istri


Usman ibnu M a z ' u n datan g k e p a d a Siti A i s y a h r.a. Istri U s m a n ibnu
M a z ' u n dikenal dengan n a m a panggilan K h a u l a . Siti Aisyah dan istri
N a b i Saw. y a n g lainnya bertanya k e p a d a Khaula, " A p a k a h y a n g e n g k a u
alami, hai Khaula, s e h i n g ga p e n a m p i l a n m u berubah, tidak merapika n
rambutmu, dan tidak m e m a k a i w e w a n g i a n ? " K h a u l a m e n j a w a b , "Bagai­
m a n a aku merapika n r a m b u t dan m e m a k a i w e w a n g i a n , s e d a n g k a n
s u a m i k u tidak m e n g g a u l i k u lagi dan tidak pernah m e m b u k a pakaianku
sejak b e b e r a p a lam a ini."
M a k a s e m u a istri N a b i S a w . t e r t a w a m e n d e n g a r j a w a b a n Khaula.
Saat itu m a s u k l ah Rasulullah Saw., sedangka n m e r e k a d a l a m k e a d a a n
tertawa, m a k a beliau b e r t a n y a , " A p a k a h y a n g m e n y e b a b k a n kalian
t e r t a w a ? " Siti Aisyah m e n j a w a b , " W a h a i R a s u l u l l a h, s a y a b e r t a n y a
k e p a d a K h a u l a tentan g k e a d a a n n y a y a n g berubah. Lalu ia m e n j a w a b
b a h w a s u a m i n y a s u d a h s e k i a n l a m a t i d a k p e r n a h lagi m e m b u k a
pakaianny a ( m e n g g a u l i n y a ) . "
Lalu Rasulullah Saw. m e n g i r i m k a n utusan untuk m e m a n g g i l
suaminya, dan beliau bersabda, " H a i Usman, a d a apa d e n g a n m u ? " Usman
ibnu M a z ' u n m e n j a w a b , " S e s u n g g u h n y a a k u tidak m e n g g a u l i n y a lagi
a g a r d a p a t m e n g g u n a k a n s e l u r u h w a k t u k u u n t u k i b a d a h . " L a l u ia
menceritakan d u d u k perkaranya k e p a d a N a b i Saw. Usman m e n y e b u t k a n
pula b a h w a dirinya telah bertekad untuk mengebiri dirinya. M e n d e n g a r
pengakuannya itu Rasulullah Saw. bersabda, " A k u bersumpah kepadamu,
k a m u harus kembali k e p a d a istrimu dan m e n g g a u l i n y a . " Usman ibnu
M a z ' u n menjawab, " W a h a i Rasulullah, s e k a r a n g aku s e d a n g puasa."
Rasulullah Saw. bersabda, " K a m u harus berbuka." M a k a Usman berbuka
dan menyetubuh i istrinya.
K h a u l a kembali k e p a d a Siti Aisyah d a l a m keadaan telah merapika n
r a m b u t n y a, m e m a k a i celak m a t a d a n w e w a n g i a n . M a k a Siti Aisyah ter­
senyum dan berkata, " M e n g a p a engkau, hai K h a u l a ? " Khaula m e n j a w ab
b a h w a s u a m i n y a telah m e n g g a u l i n y a k e m b a l i kemarin. D a n Rasulullah
Saw. bersabda:

Kqmpangsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 15

Apakah gerangan yang telah dilakukan oleh banyak orang; mereka


mengharamkan wanita, makanan, dan tidur. Ingatlah, sesungguhnya
aku tidur, berbuka, puasa, dan menikahi wanita Barangsiapayang
tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku.

Lalu turunlah firman­Nya:

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa­


apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah
kalian melampaui batas. ( A l ­ M a i d a h : 87)

Seakan­aka n ayat ini m e n g a t a k a n k e p a d a U s m a n , " J a n g a n l a h k a m u


m e n g e b i r i d i r i m u , k a r e n a s e s u n g g u h n y a p e r b u a t a n itu m e r u p a k a n
perbuatan melampau i b a t a s . " D a n Allah m e m e r i n t a h k a n k e p a d a m e r e k a
a g ar m e m b a y a r kifarat s u m p a h n y a . U n t u k itu Allah Swt. berfirman:

Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah­sumpah kalian


yang tidak dimaksud (untuk b e r s u m p a h ) , tetapi Dia menghukum
kalian disebabkan sumpah­sumpah yang kalian sengaja. (Al­
Maidah: 89)

Demikianlah m e n u r u t apa y a n g diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.


Firman Allah Swt. :

dan janganlah kalian melampaui batas. ( A l ­ M a i d a h : 8 7 )

M a k n a y a n g dimaksud dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Janganlah


k a l i a n b e r l e b i h ­ l e b i h a n d a l a m m e m p e r s e m p i t diri k a l i a n d e n g a n

Kqmpangsannqh.org
16 Juz 7-Al-Maidah

m e n g h a r a m k a n hal­hal y a n g diperbolehka n bagi kalian. D e m i k i a n l a h


m e n u r u t p e n d a p at sebagian u l a m a Salaf. D a p a t p u l a diinterpretasikan:
Sebagaimana kalian tidak boleh m e n g h a r a m k a n y a n g halal, m a k a j a n g a n
p u l a kalian m e l a m p a u i batas d a l a m m e m a k a i dan m e n g k o n s u m s i y a n g
halal, melainkan ambillah darinya sesuai dengan keperluan dan
k e c u k u p a n kalian, j a n g a n l a h k a l i a n m e l a m p a u i b a t a s . Seperti y a n g
disebutkan oleh Allah Swt. dalam ayat y a n g lain, yaitu:

Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih­lebihan. ( A l ­ A ' r a f:


31), hingga akhir ayat.

Dan orang­orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka


tidak berlebih­lebihan, dan tidak ( p u l a ) kikir, dan adalah
(pembelanjaan itu) di tengah­tengah antara yang demikian. (Al­
Furqan: 6 7 )

Allah Swt. mensyariatka n sikap pertengahan antara y a n g berlebihan dan


y a n g kikir dalam b e m a f k a h , yakni tidak boleh m e l a m p a u i batas, tidak
boleh p u l a m e n g u r a n g i n y a . D a l a m surat ini disebutkan oleh firman­Nya:

janganlah kalian haramkan apa­apa yang baik yang telah Allah


halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang­orang yang melampaui
batas. ( A l ­ M a i d a h : 8 7 )
K e m u d i a n dalam ayat selanjurnya Allah Swt. berfirman:

Kqmpangsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 17

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah
telak rezekikan kepada kalian. ( A l ­ M a i d a h : 8 8 )

Y a k n i keadaan rezeki itu halal lagi baik.

dan bertakwalah kepada Allah (Al­Maidah: 88)

Yakni d a l a m s e m u a urusan kalian, ikutilah j a l a n taat k e p a d a ­ N y a dan


yang diridai­Nya serta tinggalkanlah jalan y a n g menentang­Nya dan y a n g
d u r h a k a terhadap­Nya .

Yang kalian beriman kepada­Nya (Al­Maidah: 88)

Al-Maidah, ayat 8 9

Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah­sumpah kalian


yang tidak dimaksud (untuk b e r s u m p a h ) , tetapi Dia menghukum
kalian disebabkan sumpah­sumpah yang kalian sengaja, maka
kifarat ( m e l a n g g a r ) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh
orang miskin, yaitu dari makanan (jenis p e r t e n g a h a n ) yang biasa
kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian
kepada mereka atau memerdekakan seorang budak Barang siapa
tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kifaratnya puasa
selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kifarat sumpah­sumpah

Kqmpangsannqh.org
18 Juz7-AI-MakJah

kalian bila kalian bersumpah (dan kalian langgar). Dan jagalah


sumpah kalian. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian
hukum­hukum­Nya agar kalian bersyukur ( k e p a d a ­ N y a ) .

D a l a m p e m b a h a s an y a n g lalu telah diterangkan m a s a l a h b e r m a i n ­ m a i n


d a l a m s u m p a h , yaitu d a l a m surat A l ­ B a q a r a h , s e h i n g g a tidak perlu
diulangi lagi dalam p e m b a h a s a n ini. P a d a garis b e s a r n ya s u m p a h y a n g
main­main ialah perkataan seoran g lelaki y a n g m e n y a n g k u t m a k n a
sumpah tanpa disengaja, m i s a l n y a , " T i d a k , d e m i A l l a h . " d a n " B e n a r ,
d e m i A l l a h . " D e m i k i a n l a h m e n u r u t m a z h a b I m a m Syafii. M e n u r u t
pendapat lain, bermain­main dalam sumpah ialah sumpah seseorang y a n g
dilakukan dalam omonga n y a n g mengandun g seloroh (gurauan); menurut
pendapat y a n g lain dalam m a s a l a h maksiat. M e n u r u t pendapat y a n g lain
lagi atas dasar d u g a a n kuat, p e n d a p a t ini dikatakan oleh A b u Hanifah
dan I m a m A h m a d . M e n u r u t p e n d a p at y a n g lainnya adalah s u m p a h y a n g
dilakukan dalam keadaan m a r a h . Sedangkan m e n u r u t p e n d a p at y a n g
lainnya atas dasar lupa. D a n m e n u r u t p e n d a p at y a n g lainnya lagi yaitu
sumpah y a n g m e n y a n g k u t masalah m e n i n g g a l k an m a k a n , m i n u m dan
pakaian, serta lain­lainnya y a n g semisal, dengan berdalilkan firman Allah
Swt.:

Janganlah kalian haramkan apa­apa yang baik yang telah Allah


halalkan bagi kalian. ( A l ­ M a i d a h : 87)

Tetapi pendapat y a n g benar ialah y a n g m e n g a t a k a n b a h w a s u m p a h y a n g


m a i n ­ m a i n ialah y a n g diutarakan t a n p a sengaja, d e n g a n berdalilkan
firman Allah Swt. y a n g m e n g a t a k a n :

Tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah­sumpah yang


kalian sengaja. ( A l ­ M a i d a h : 89)
Yakni s u m p a h y a n g kalian t e k a d k an dan sengaja kalian l a k u k a n .

Kqmpangsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 19

Maka kifarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh


orang miskin. ( A l ­ M a i d a h : 8 9 )

Y a k n i orang­orang y a n g membutuhkan pertolongan dari kalangan orang­


o r a n g miskin dan o r a n g ­ o r a n g y a n g tidak dapat m e n e m u k a n a p a y a n g
mencukupi penghidupannya.
Firman Allah S w t :

Yaitu dari makanan (jenis p e r t e n g a h a n) yang biasa kalian berikan


kepada keluarga kalian. ( A l ­ M a i d a h : 8 9 )

I b n u A b b a s , S a ' i d ibnu Jubair, dan Ikrimah m e n g a t a k a n b a h w a m a k n a


y a n g dimaksud ialah dari standar j e n i s makanan y a n g biasa kalian berikan
kepada keluarga kalian. Menurut Ata Al­Khurrasani, m a k n a yang
dimaksu d ialah m a k a n a n y a n g bias a kalian berikan k e p a d a k e l u a r g a
kalian.
Ibnu A b u H a t i m m e n g a t a k a n , telah menceritakan k e p a d a k a m i A b u
Sa'id Al­Asyaj, telah menceritakan k e p a d a k a m i A b u Khalid Al­Ahmar,
dari Hajjaj, dari A b u Ishaq A s ­ S u b a i ' i , dari A l ­ H a r i s , dari Ali y a n g
m e n g a t a k a n b a h w a m a k n a y a n g d i m a k s u d ialah roti dan air susu, atau
roti dan m i n y a k samin.
Ibnu A b u H a t i m m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i
Y u n u s ibnu Abdul A ' la secara qiraat (bacaan), telah menceritakan kepada
kami Sufyan ibnu U y a y n a h , dari S u l a i m an (yakni Ibnu A b u i M u g i r a h ) ,
dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu A b b a s y a n g mengatakan b a h w a sebagian
o r a n g a d a y a n g m e m b e r i nafkah k e l u a r g a n y a d e n g a n m a k a n a n p o k o k
y a n g berkualitas r e n d a h , a d a pula y a n g m e m b e r i m a k a n k e l u a r g a n y a
d e n g a n m a k a n a n p o k o k y a n g b e r k u a l i t a s t i n g g i . M a k a Allah Swt.
berfirman:

Yaitu dari makanan (jenis p e r t e n g a h a n ) yang biasa kalian berikan


kepada keluarga kalian. ( A l ­ M a i d a h : 8 9 )

Y a k n i b e r u p a roti dan m i n y a k .

Kqmpangsannqh.org
20 Juz7-AI-Miidah

A b u S a ' i d Al­Asyaj m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i


W a k i ' , t e l a h m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i lsrail, dari Jabir, dari A m i r,
dari I b n u A b b a s s e h u b u n g a n d e n g a n firman­Nya:

Yaitu dari makanan (jenis p e r t e n g a h a n ) yang biasa kalian berikan


kepada keluarga kalian. ( A t ­ M a i d a h : 8 9 )

Y a k n i dari j e n i s p e r t e n g a h a n antara j e n i s y a n g biasa d i k o n s u m s i o l e h


orang­oran g miskin d a n oleh o r a n g ­ o r a n g kaya m e r e k a .
Tela h m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i A b d u r R a h m a n ibnu K h a l a f A l ­
Himsi, telah menceritakan k e p a d a k a m i M u h a m m a d ibnu S y u ' a i b (yakni
Ibnu Syabur), d a n telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Syaiban ibnu A b d u r
R a h m a n A t ­ T a m i m i , dari L a i s ibnu A b u S u l a i m , dari Asim AI­Ahwal ,
dari seorang lelaki y a n g dikenal dengan n a m a A b d u r R a h m a n At­Tamimi,
dari I b n u U m a r r . a . s e h u b u n g a n d e n g a n firman­Nya:

Yaitu dari makanan (pertengahan)_j<ang biasa kalian berikan kepada


keluarga kalian. ( A l ­ M a i d a h : 8 9 )

Y a k n i berupa roti d a n d a g i n g , a t a u roti d a n s a m i n , atau roti d a n susu,


atau roti dan m i n y a k , atau roti d a n cuka.
D a n telah menceritakan k e p a d a k a m i Ali ibnu H a r b A l ­ M a u s u l i ,
telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A b u M u ' a w i y a h , dari A s i m , dari I b n u
Sirin, dari I b n u U m a r s e h u b u n g a n d e n g a n firman­Nya:

Yaitu dari makanan (pertengahan) yang biasa kalian berikan kepada


keluarga kalian. ( A l ­ M a i d a h : 8 9 )

Y a k n i roti d a n s a m i n atau roti d a n susu, a t a u roti d a n m i n y a k atau roti


dan k u r m a . M a k a n a n y a n g p a l i n g u t a m a kalian berikan k e p a d a k e l u a r g a
kalian ialah roti d a n daging.

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 2]

A s a r y a n g s a m a t e l a h diriwayatkan oleh I b n u Jarir, dari H a n n a d


d a n Ibnu W a k i ' , k e d u a n y a dari A b u M u ' a w i y a h . K e m u d i a n Ibnu Jarir
meriwayatkan dari Ubaidah dan Al­Aswad, Syuraih Al­Qadi, M u h a m m a d
ibnu Sirin, Al­I lasan Ad­Dahriak serta A b u Razin, semuany a mengatakan
hal y a n g semisal.
I b n u A b u Hatim telah m e r i w a y a t k a n p u l a asar y a n g s a m a dari
Makhul.
I b n u Jarir m e m i l i h p e n d a p a t y a n g m e n g a t a k a n s e h u b u n g a n d e n g a n
makna firman­Nya:

Yaitu dari makanan (pertengahan) yang biasa kalian berikan kepada


keluarga kalian. ( A l ­ M a i d a h : 89)

B a h w a m a k n a y a n g d i m a k s u d ialah m e n y a n g k u t sedikit d a n b a n y a k n y a
m a k a n a n tersebut. K e m u d i a n p a r a u l a m a b e r b e d a p e n d a p at m e n g e n a i
standar j u m l a h y a n g bias a d i b e r i k a n k e p a d a keluarga. Ibnu A b u H a t i m
mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id, telah
menceritakan k e p a d a k a m i A b u K h a t i d A l ­ A h m a r , dari Hajjaj, dari
Husain Al­Harisi, dari A s y ­ S y a ' b i , dari Al­Haris, dari Ali r.a. sehubung ­
an d e n g a n firman­Nya:

Yaitu dari makanan (pertengahan) yang biasa kalian berikan kepada


keluarga kalian. ( A l ­ M a i d a h : 8 9 )

Y a k n i m a k a n a n y a n g bias a ia berikan untuk m a k a n siang d a n m a k a n


m a l a m keluarganya.
A l ­ H a s a n d a n M u h a m m a d ibnu Sirin m e n g a t a k a n , o r a n g y a n g
bersangkutan c u k u p m e m b e r i m a k a n sepuluh o r a n g miskin sekali makan,
b e r u p a roti d a n daging. A l ­ H a s a n m e n a m b a h k a n b a h w a j i k a ia tidak
m e n e m u k a n daging, m a k a c u k u p d e n g a n roti, m i n y a k samin, d a n susu;
j i k a ia tidak m e n e m u k a n n y a , m a k a c u k u p d e n g a n roti, minyak, dan c u k a
hingga mereka merasa kenyang.
U l a m a y a n g lain mengatakan, orang y a n g 'bersangkutan memberi
m a k a n setiap o r a n g dari sepuluh o r a n g itu setengah sd" j e w a w u t atau

Kqmpangsunnqh.org
22 Juz7-AWtaidah

buah k u r m a atau lainnya. P e n d a p a t ini dikatakan oleh U m a r , Siti Aisyah,


Mujahid, A s y ­ S y a ' b i , S a ' i d i b n u Jubair, Ibrahim An­Nakha*i, M a i m u n
I b n u M a h r a n , A b u Malik , A d ­ p a h h a k , A l ­ H a k a m , Mak­hul , A b u Q i l a ­
bah, d a n Muqatil ibnu H a y y a n . S e d a n g k a n m e n u r u t I m a m A b u Hanifah,
j u m l a h m a k a n a n y a n g diberikan k e p a d a tiap o r a n g ialah setengah sa'
j e w a w u t atau satu sa' m a k a n a n j e n i s lainnya.
A b u B a k a r ibnu M u r d a w a i h m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an
k e p a d a k a m i M u h a m m a d ibnu A h m a d ibnul Hasan As­Saqafi, telah
menceritakan k e p a d a k a mi Ubaid ibnul Hasan ibnu Yusuf, telah
menceritakan k e p a da kami M u h a m m a d ibnu M u ' a w i y a h , telah
m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i Z i a d ibnu A b d u l l a h ibnu t Tufai l i b n u
Sakhbirah (anak lelaki s a u d a r a seibu Siti Aisyah) , telah m e n c e r i t a k an
k e p a d a k a m i U m a r ibnu Y a ' l a , dari A l ­ M i n h a l ibnu A m r , dari S a ' i d
ibnu Jubair, dari I b n u A b b a s y a n g m e n g a t a k a n b a h w a Rasulullah Saw.
pernah m e m b a y a r kifarat d e n g a n satu sa' b u a h k u r m a , d a n beliau Saw.
m e m e r i n t a h k a n k e p a d a o r a n g ­ o r a n g s u p a y a m e l a k u k a n hal y a n g s a m a .
Barang siapa y a n g tidak m e n e m u k a n buah kurma, m a k a dengan setengah
sa'jewawut.
Ibnu Majah m e r i w a y a t k a n n y a dari A l ­ A b b a s ibnu Yazid, dari Ziyad
ibnu Abdullah Al­Bakka, dari U m a r ibnu Abdullah ibnu Y a ' l a As­Saqafi,
dari A l ­ M i n h a l ibnu A m r d e n g a n sanad y a n g sama. Tetapi hadis ini
tidak sahih, m e n g i n g a t k e a d a a n U m a r ibnu Abdullah, k a r e n a d i a telah
disepakati a k a n kedaifaimya. M e n u r u t mereka, U m a r ibnu A b d u l l a h ini
sering m i n u m k h a m r . M e n u r u t I m a m Daruqutni, U m a r ibnu A b d u l l ah
h a d i s n ya tidak terpakai.
I b n u A b u Hatim m e n g a t a k a n , telah menceritakan k e p a d a k a m i A b u
S a ' i d A l ­ A s y a j , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i I b n u Idris, dari D a u d
(yakni Ibnu A b u Hindun),dari Ikrimah, dari Ibnu A b b a s y a n g mengatakan
b a h w a y a n g d i m a k s u d ialah satu mud m a k a n a n berupa j e w a w u t — y a k n i
bagi tiap­tiap o r a n g m i s k i n — disertai lauk p a u k n y a .
K e m u d i a n I b n u A b u H a t i m m e n g a t a k a n b a h w a telah d i r i w a y a t k a n
dari Ibnu Umar , Zaid ibnu Sabit, S a ' i d ibnul M u s a y y a b , Ata, Ikrimah ,
A b u s y Sya'sa , A l ­ Q a s i m , Salim, A b u S a l a m a h ibnu A b d u r R a h m a n ,
S u l a i m an ibnu Yasar , A l ­ H a s a n , M u h a m m a d ibnu Sirin, d a n A z ­ Z u h r i
hal y a n g semisal.

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 23

I m a m Syafii m e n g a t a k a n b a h w a hal y a n g diwajibkan d a l a m kifarat


s u m p a h ialah satu mud berdasarka n u k u r a n mud yang dipakai oleh N a b i
Saw. untuk tiap o r a n g miskin, t a n p a m e m a k a i lauk pauk. I m a m Syafii
m e n g a t a k a n d e m i k i a n d e n g a n berdalilkan perintah N a b i Saw. k e p a d a
seseorang y a n g m e n y e t u b u h i istrinya di siang hari R a m a d a n . N a b i Saw.
m e m e r i n t a h k a n n y a untuk m e m b e r i m a k a n e n a m puluh o r a n g miskin
dari t e m p a t p e n y i m p a n a n m a k a n a n y a n g berisikan l i m a belas sa', untuk
tiap­tiap o r a n g dari m e r e k a k e b a g i an satu m u d .
Di dalam h a d i s lain hal itu disebutkan d e n g a n j e l a s . A b u B a k a r
ibnu M u r d a w a i h m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i A h m a d
ibnu Ali I b n u l H a s a n A l ­ M u q r i , t e l a h m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i
M u h a m m a d ibnu lshaq As­Siraj, telah menceritakan kepada kami
Qutaibah ibnu S a ' i d , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i A n ­ N a d r ibnu
Zurarah Al­Kufi, dari A b d u l l a h ibnu U m a r A l ­ U m a r i , dari Nafi*, dari
I b n u U m a r , b a h w a Rasulullah Saw. m e n e t a p k a n standar takaran kifarat
sumpah dengan memakai takaran m u d pertama, m a k a n a n y a n g ditakarnya
berupa g a n d u m .
Sanad h a d i s ini dai/ k a r e n a k e a d a a n A n ­ N a d r ibnu Zurarah ibnu
Abdul A k r a m A z ­ Z u h a l i Al­Kufi y a n g tinggal di Balakh. A b u H a t i m
Ar­Razi mengatakan b a h w a dia adalah o r a n g y a n g tidak dikenal, padahal
bukan hanya seorang y a n g telah mengambil riwayat hadis darinya. Tetapi
Ibnu Hibban menyebutnya di antara orang­orang y a n g sigah. Ibnu Hibban
m e n g a t a k a n , t e l a h m e n g a m b i l r i w a y a t d a r i n y a Q u t a i b a h ibnu S a ' i d
banyak hal y a n g benar. K e m u d i a n g u r u n y a y a n g b e r n a m a A l ­ U m a r i
o r a n g n ya dai/pula.
Imam A h m a d ibnu H a m b a l mengatakan b a h w a hal y a n g diwajibkan
ialah satu mud j e w a w u t atau d u a mud j e n i s m a k a n a n lainnya.
Firman Allah Swt.:

atau memberi pakaian kepada mereka. ( A l ­ M a i d a h : 89)

I m a m Syafii rahimahullah mengatakan, "Seandainya orang yang


bersangkutan m e n y e r a h k a n k e p a d a tiap­tiap o r a n g dari sepuluh o r a n g
miskin itu sesuatu y a n g d i n a m a k a n pakaian , baik b e r u p a g a m i s , celana,

Kqmpungsannqh.org
24 Juz 7-Al-Maidah

kain sarung, k a i n sorban, a t a u p u n k e r u d u n g , m a k a hal itu sudah c u k u p


baginya."
T e t a p i m u r i d ­ m u r i d I m a m Syafii b e r b e d a p e n d a p a t m e n g e n a i
m a s a l a h p e c i , a p a k a h p e c i d i a n g g a p m e n c u k u p i a t a u tidak; a d a d u a
p e n d a p at m e n g e n a i n y a d i k a l a n g a n m e r e k a . Di antara m e r e k a a d a y a n g
m e m b o l e h k a n n y a ; k a r e n a berdasarkan riwayat y a n g diketengahkan o l e h
Ibnu A b u H a t i m . D i s e b u t k a n b a h w a telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i
A b u S a ' i d A l ­ A s y a j d a n A m m a r ibnu K h a l i d A t ­ W a s i t i , k e d u a n y a
mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Al­Qasim ibnu
Malik , dari M u h a m m a d ibnuz Zubair, dari a y a h n y a y a n g m e n c e r i t a k an
b a h w a ia pernah b e r t a n y a k e p a d a I m r a n ibnul H u s a i n m e n g e n a i firman­
Nya:

atau memberi pakaian kepada mereka. ( A l ­ M a i d a h : 89)

Imran ibnul Husain r.a. menjawab, "Seandainya ada suatu delegasi datang
kepada amir kalian, lalu amir kalia n m e m a k a i k a n k e p a d a tiap o r a n g
dari m e r e k a sebuah p e c i , m a k a tentu kalian a k a n m e n g a t a k a n b a h w a
m e r e k a telah diberi p a k a i a n . "
Akan tetapi,sanad riwayat ini cfaif karena keadaan M u h a m m a d ibnuz
Zubair.
Hal y a n g s a m a telah d i r i w a y a t k a n o l e h S y e k h A b u H a m i d A l ­
Isfirayini dalam m a s a l a h khuffikaos kaki y a n g terbuat dari kulit), a d a
d u a p e n d a p at m e n g e n a i n y a .
H a n y a saja p e n d a p a t y a n g b e n a r m e n g a t a k a n tidak m e n c u k u p i .
I m a m M a l i k d a n I m a m A h m a d ibnu H a m b a l m e n g a t a k a n b a h w a hal
y a n g d i s e r a h k a n k e p a d a m a s i n g ­ m a s i n g dari m e r e k a h a r u s b e r u p a
pakaian y a n g sah dipakai untuk salat seoran g laki­laki a t a u s e o r a n g
wanita, m a s i n g ­ m a s i n g disesuaikan d e n g a n keperluannya .
Al­Aufi telah m e r i w a y a t k a n dari Ibnu A b b a s , b a h w a pakaian itu
ialah sebuah baju 'abayah atau baju j a s bagi tiap­tiap o r a n g miskin.
Mujahid mengatakan b a h w a m i n i m a l n y a adalah sebuah baju, sedangkan
m a k s i m a l n y a m e n u r u t k e h e n d a k o r a n g y a n g bersangkutan .
L a i s telah meriwayatkandari Mujahid b a h w a d i a n g g a p c u k u p dalam
kifarat s u m p a h segala j e n i s pakaian , kecuali celana p e n d e k.

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 25

Al­Hasan, A b u J a ' f a r A l ­ B a q i r , Ata, T a w u s , Ibrahim A n ­ N a k h a ' i ,


H a m m a d ibnu A b u S u l a i m a n , d a n A b u Malik m e n g a t a k a n b a h w a setiap
o r a n g m i s k i n c u k u p diberi s e b u a h baju. Dari I b r a h i m A n ­ N a k h a ' i
disebutkan p u l a pakaian y a n g menutupi , seperti baju j a s d a n baju luar;
tetapi ia b e r a n g g a p a n tidak m e n c u k u p i pakaian y a n g berupa k a o s , baju
g a m i s , d a n kain k e r u d u n g serta lain­lainnya y a n g sejenis.
Al­Ansari telah m e r i w a y a t k a n dari A s y ' a s , dari Ibnu Sirin dan Al­
Hasan, b a h w a y a n g m e n c u k u p i adalah m a s i n g ­ m a s i n g o r a n g diberi satu
setel pakaian.
As­Sauri telah meriwayatkan dari D a u d ibnu A b u Hindun, dari Sa'id
ibnul M u s a y y a b , b a h w a c u k u p d e n g a n kain sorban y a n g dililitkan di
kepala atau baju 'abayah y a n g dipakai sebagai baju luar.
Ibnu Jarir mengatakan,telah menceritakan kepada kami Hannad,telah
menceritakan k e p a d a k a m i Ibnul M u b a r a k , dari Asim A l ­ A h w a l , dari
Ibnu Sirin, dari A b u M u s a , b a h w a ia pernah m e n g u c a p k a n s u m p a h atas
sesuatu (lalu ia m e l a n g g a r n y a ) , m a k a ia m e m b e r i pakaian berupa satu
setel pakaian (untuk tiap o r a n g m i s k i n ) buatan Bahrain.
Ibnu M u r d a w a i h m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i
Sulaiman ibnu A h m a d , t e l a h menceritakan k e p a d a k a m i A h m a d ibnul
M a ' l a , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i H i s y a m ibnu A m m a r , telah
m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i I s m a i l i b n u A y y a s y , dari Muqat.il ibnu
Sulaiman, dari A b u U s m a n , dari A b u Iyad, dari Aisyah , dari Rasulullah
Saw. sehubungan d e n g a n firman Allah Swt.:

CAI . S * L » U O .JW­S*»**

atau memberi pakaian kepada mereka. (Al­Maidah: 89)

M a k a Rasulullah Saw. bersabda:

Baju 'abayah untuk tiap orang miskin.

Hadis ini berpredikat garib.


Firman Allah Swt.:

Kqmpungsannqh.org
26 Juz 7-Al-Maidah

atau memerdekakan seorang budak (Al­Maidah: 89)

I m a m A b u Hanifah m e n y i m p u l k a n m a k n a mutlak dari a y a t ini. U n t u k


itu, ia m e n g a t a k a n b a h w a d i a n g g a p c u k u p m e m e r d e k a k a n budak y a n g
kafir, sebagaimana dianggap c u k u p m e m e r d e k a k a n budak y a n g mukmin .
I m a m Syafii dan lain­lainnya m e n g a t a k a n , diharuskan m e m e r d e k a­
k a n s e o r a n g budak y a n g m u k m i n . I m a m Syafii m e n y i m p u l k a n ikatan
m u k m i n ini dari kifarat m e m b u n u h , karena a d a n y a k e s a m a a n dalam hal
y a n g mewajibkan m e m e r d e k a k a n budak , sekalipun latar b e l a k a n g n y a
berbeda . D i s i m p u l k a n p u l a dari hadis M u ' a w i y a h ibnul H a k a m A s ­
Sulami y a n g ada di dalam kitab Muwatta' I m a m Malik , Musnad Imam
Syafii, dan Sahih Muslim. Di d a l a m n y a disebutkan M u ' a w i y a h terkena
suatu sanksi y a n g mengharuskan dia m e m e r d e k a k a n seoran g budak, lalu
ia datang kepada N a b i Saw. dengan m e m b a w a seorang budak p e r e m p u a n
berkulit hitam, m a k a Rasulullah Saw. b e r t a n y a k e p a d a n y a :

"Di manakah Allah? "la menjawab, "Di atas. " Nabi Saw. bertanya,
"Siapakah aku ini?" la menjawab, "Utusan Allah. " Rasulullah Saw.
bersabda, "Merdekakanlah dia, sesungguhnya dia adalah seorang
yang mukmin."

D e m i k i a n l a h tiga p e r k a r a dalam masalah kifarat s u m p a h ; m a n a saja di


a n t a r a n y a y a n g d i l a k u k a n oleh si p e l a n g g a r s u m p a h , dinilai c u k u p
m e n u r u t kesepakatan s e m u a n y a . Sanksi ini dimulai dengan y a n g paling
mudah, m e m b e r i makan lebih m u d a h daripada memberi pakaian,
s e b a g a i m a na m e m b e r i p a k a i a n lebih m u d a h daripada m e m e r d e k a k a n
budak. D a l a m hal ini sanksi menaik, dari y a n g m u d a h sampai y a n g berat.
D a n j i k a o r a n g y a n g b e r s a n g k u t a n tidak m a m p u m e l a k u k a n salah satu
dari ketiga perkara tersebut, h e n d a k l a h ia m e n e b u s s u m p a h n y a dengan
puasa selama tiga hari, seperti y a n g disebutkan oleh Allah Swt. dalam
firman y a n g selanjutnya, yaitu:

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 27

Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka


kifaratnyapuasa selama tiga hari. ( A l ­ M a i d a h : 8 9 )

I b n u Jarir telah m e r i w a y a t k a n dari S a ' i d ibnu Jubair dan A l ­ H a s an A l ­


B a s r i . M e r e k a m e n g a t a k a n b a h w a b a r a n g siapa y a n g m e m i l i k i t i g a
dirham, dia h a r u s m e m b e r i m a k a n ; dan j i k a ia tidak m e m i l i k i n y a , m a k a
ia h a r u s puasa (sebagai kifarat s u m p a h n y a ) .
I b n u Jarir m e n c e r i t a k a n p e n d a p a t s e b a g i a n ahli fiqih m a s a n y a ,
b a h w a orang y a n g tidak m e m p u n y a i lebihan dari moda l y a n g dipakainya
untuk keperluan penghidupannya diperbolehkan melakukan puasa
sebagai kifarat s u m p a h n y a . O r a n g y a n g tidak m e m p u n y a i lebihan dari
modal itu dalam j u m l a h y a n g c u k u p diperbolehkan pula melakukan puasa
untuk m e m b a y a r kifarat s u m p a h n y a .
Tetapi I b n u Jarir m e m i l i h p e n d a p at y a n g m e n g a t a k a n b a h w a y a n g
diperbolehkan m e l a k u k a n puasa itu adalah o r a n g y a n g tidak m e m p u n y a i
lebihan dari p e n g h i d u p a n untuk dirinya d a n keluarganya p a d a hari itu
dalam j u m l a h y a n g c u k u p untuk menutupi kifarat s u m p a h n y a .
P a r a u l a m a berbeda p e n d a p a t m e n g e n a i m a s a l a h a p a k a h p u a s a itu
w a j i b d i l a k u k a n b e r t u r u t ­ t u r ut a t a u k a h h a n y a s u n a t , d a n d i a n g g a p
cukupkah m e l a k u k a n n y a secara terpisah­pisah?
A d a dua pendapat m e n g e n a i n y a, salah satunya m e n g a t a k a n tidak
wajib berturut­turut. Pendapat ini dinaskan oleh I m a m Syafii d a l a m
Kitabul Aiman d a n m e r u p a k a n p e n d a p a t I m a m M a l i k , m e n g i n g a t
k e m u d a k a n m a k n a firman­Nya:

maka kifaratnya puasa selama tiga hari. ( A l ­ M a i d a h : 89)

y a n g artinya dapat diinterpretasikan secara berturut­turut atau secara


terpisah­pisah, m e n g i n g a t tidak a d a k e t e r a n g a n y a n g m e n g i k a t n y a .
Perihalnya sama dengan mengqada puasa Ramadan, seperti yang
disebutkan oleh firman­Nya:

maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan


itu pada hari­hari yang lain. (Al­Baqarah : 184)

Kqmpangsunnqh.org
28 Juz7-AI-Matdah

D a l a m kitab lain — y a i t u d a l a m kitab Al­Umm— I m a m Syafii telah


m e n a s k a n wajib berturut­turut, seperti h a l n y a a p a y a n g d i k a t a k a n oleh
m a z h a b A b u Hanifah d a n m a z h a b H a m b a l i . K a r e n a s e s u n g g u h n y a telah
d i r i w a y a t k a n dari U b a y ibnu K a ' b d a n lain­lainnya , b a h w a m e r e k a
m e m b a c a ayat ini dengan bacaan berikut:

maka kifaratnya puasa selama tiga hari secara berturut­turut.

Abu Ja'far Ar­Razi m e n g a t a k a n dari A r ­ R a b i ' , dari A b u i Aliyah,dari


U b a y ibnu K a ' b , b a h w a d i a m e m b a c a a y a t t e r s e b u t d e n g a n b a c a a n
berikut:

maka kifaratnya puasa selama tiga hari secara berturut­turut.

M u j a h i d , A s y ­ S y a ' b i , d a n A b u I s h a q t e l a h m e r i w a y a t k a n n y a dari
Abdullah ibnu M a s ' u d . Ibrahim telah mengatakan dalam qiraah Abdullah
ibnu M a s ' u d , yaitu:

maka kifaratnya puasa selama tiga hari secara berturut­turut.

A l ­ A ' m a s y m e n g a t a k a n b a h w a m u r i d ­ m u r i d A b d u l l a h ibnu M a s ' u d


m e m b a c a n y a seperti b a c a a n itu.
Qiraah ini j i k a tidak terbuktikan sebagai Q u r ' a n y a n g mutawatir,
m a k a paling m i n i m a l k e d u d u k a n n y a adalah khabar wahid atau tafsir
dari sahabat, dan hal seperti ini s a m a h u k u m n y a d e n g a n hadis y a n g
berpredikat marfu\
A b u Bakar ibnu M u r d a w a i h mengatakan, telah menceritakan kepada
k a m i M u h a m m a d ibnu Ali, telah menceritakan kepada k a m i M u h a m m a d
ibnu Ja'far A l ­ A s y ' a r i , telah menceritakan kepada k a m i Al­Haisam ibnu
Khalid Al­Qurasyi , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Y a z i d ibnu Q a i s ,
d a r i I s m a i l i b n u Y a h y a , d a r i I b n u J u r a i j , dari I b n u A b b a s y a n g
m e n c e r i t a k a n b a h w a k e t i k a a y a t k i f a r a t ini d i t u r u n k a n , H u z a i f a h

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 29

bertanya,"Wahai Rasulullah, bukankah kita disuruh memilih salah


s a t u n y a ? " M a k a Rasulullah Saw. m e n j a w a b :

Engkau boleh memilih; Jika kamu suka memerdekakan budak, kamu


boleh memerdekakan budak; jika kamu suka memberi pakaian, kamu
boleh memberi pakaian; dan jika kamu suka memberi makan, kamu
boleh memberi makan. Dan barang siapa yang tidak sangguftmaka
kifaratnya puasa selama tiga hari berturut­turut.

Tetapi hadis ini garib sekali.


F i r m a n Allah S w t . :

Yang demikian itu adalah kifarat sumpah­sumpah kalian bila kalian


bersumpah. ( A l ­ M a i d a h : 8 9 )

Y a k n i demikianlah kifarat ( m e n g h a p u s ) s u m p a h m e n u r u t syariat.

Dan jagalah sumpah kalian. ( A l ­ M a i d a h : 89)

I b n u Jarir m e n g a t a k a n , m a k n a y a n g d i m a k s u d ialah j a n g a n l a h kalian


tinggalkan s u m p a h t a n p a m e m b a y a r kifaratnya.

Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian hukum­hukum­Nya


( A l ­ M a i d a h : 89)

Y a k n i menjelaskan d a n menafsirkannya .

agar kalian bersyukur (kepada­Nya). (Al­Maidah: 89)

Kqmpungsannqh.org
30 Juz7-AI-Maidah

Al-Maidah, ayat 90-93

Hai orang­orang yang beriman, sesungguhnya ( m e m i n u m ) khamr,


berjudi, (berkorban u n t u k ) berhala, mengundi nasib dengan anak
panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka
jauhilah perbuatan­perbuatan itu agar kalian mendapat
keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran
( m e m i n u m ) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari
mengingati Allah dan salat; maka berhentilah kalian (dari m e ­
ngerjakan pekerjaan itu). Dan taatlah kalian kepada Allah dan
taatlah kalian kepada Rasul­(Nya) dan berhati­hatilah. Jika kalian
berpaling maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul
Kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. Tidak
ada dosa bagi orang­orangyang beriman dan mengerjakan amalan
yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan
dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan
amalan­amalan yang saleh kemudian mereka tetap bertakwa dan
beriman, kemudian mereka (tetap j u g a ) bertakwa dan berbuat
kebajikan. Dan Allah menyukai orang­orang yang berbuat
kebajikan.

Allah Swt. berfirman melarang hamba­hamba­Ny a yang beriman


m e m i n u m k h a m r d a n berjudi. T e l a h disebutkan dalam sebuah r i w a y a t

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 31

d a r i A m i r u l M u ­ m i n i n A l i i b n u A b u T a l i b r.a., b a h w a ia p e r n a h
m e n g a t a k a n catur itu t e r m a s u k j u d i . Begitu p u l a m e n u r u t a p a y a n g
diriwayatkan oleh Ibnu A b u H a t i m , dari ayahnya, dari Isa ibnu M a r h u m ,
dari H a t i m , dari J a ' f a r ibnu M u h a m m a d , dari ayahnya, dari Ali r.a.
I b n u A b u H a t i m m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i
M u h a m m a d ibnu Ismail A l ­ A h m a s i , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i
Waki*, dari Sufyan, dari L a i s , dari Ata, Mujahid, dan T a w u s , m e n u r u t
Sufyan atau d u a o r a n g dari m e r e k a ; m e r e k a telah m e n g a t a k a n b a h w a
segala sesuatu y a n g m e m a k a i taruhan dinamakan j u d i , hingga permainan
anak­anak y a n g m e m a k a i k e l e r e n g .
Tela h diriwayatkan p u l a dari R a s y i d ibnu S a ' d serta D a m r a h ibnu
H a b i b hal y a n g semisal. M e r e k a m e n g a t a k a n , " H i n g g a dadu, kelereng,
dan biji j u z y a n g bias a dipakai permaina n oleh anak­anak. "
M u s a ibnu U q b a h telah m e r i w a y a t k a n dari N a f i ' , dari I b n u U m a r ,
b a h w a maisir adalah j u d i .
A d ­ D a h h a k telah m e r i w a y a t k a n dari I b n u A b b a s y a n g m e n g a t a k a n
b a h w a maisir .adalah j u d i y a n g bias a dipakai u n t u k taruhan di m a s a
Jahiliah' h i n g g a k e d a t a n g a n I s l a m . M a k a A l l a h m e l a r a n g m e r e k a
m e l a k u k a n perbuatan­perbuata n y a n g b u r u k itu.
M a l i k telah m e r i w a y a t k a n dari Daud ibnul Husain, b a h w a ia pernah
m e n d e n g a r S a ' i d i b n u l M u s a y y a b b e r k a t a , " D a h u l u maisir yang
dilakukan oleh orang­orang Jahiliah ialah menuka r daging dengan seekor
k a m b i n g atau d u a ekor k a m b i n g . "
Az­Zuhri telah meriwayatkan dari Al­A'raj y a n g mengatakan b a h w a
maisir ialah m e n g u n d i d e n g a n anak panah y a n g taruhanny a berupa harta
dan b u a h ­ b u a h a n.
A l ­ Q a s i m ibnu M u h a m m a d m e n g a t a k a n b a h w a s e m u a sarana y a n g
melalaikan o r a n g dari m e n g i n g a t i Allah d a n salat d i n a m a k a n maisir.
S e m u a riwayat y a n g telah disebutkan di atas d i k e t e n g a h k an oleh
I b n u A b u H a t i m . I b n u A b u H a t i m m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k a n
k e p a d a kami A h m a d ibnu M a n s u r Az­Ziyadi, telah menceritakan k e p a d a
kami H i s y a m ibnu A m m a r , telah menceritakan k e p a d a kami S a d a q a h ,
telah menceritakan k e p a d a k a m i U s m a n ibnu A b u i A t i k a h, dari Ali ibnu
Yazid, dari A l ­ Q a s i m , dari A b u U m a m a h , dari A b u M u s a A l ­ A s y ' a r i ,
dari N a b i Saw. y a n g telah bersabda :

Kqmpungsannqh.org
32 Juz 7-Al-Maidah

Jauhilah oleh kalian dadu­dadu yang bertanda ini, yang dikocok­


kocok, karena sesungguhnya ia termasuk maisir.

Hadis ini berpredikat garib. S e a k a n ­ a k a n y a n g d i m a k s u d d e n g a n dadu

sahih M u s l i m melalui Buraidah ibnu H a s i b Al­Aslami y a n g m e n g a t a k a n


b a h w a Rasulullah Saw. pernah bersabda:

Barang siapa yang bermain nardsyir (karam bol), maka seakan­akan


mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi.

Di dalam kitab Muwattd' I m a m M a l i k dan Musnad Imam Ahmad serta


Sunan Abu Daud dan Sunan IbnuMajah disebutkan sebuah hadis melalui
A b u M u s a A l ­ A s y ' a r i y a n g telah m e n c e r i t a k an b a h w a Rasulullah Saw.
pernah bersabda:

Barang siapa yang bermain nard, maka ia telah durhaka terhadap


Allah dan Rasul­Nya.

Tela h d i r i w a y a t k a n p u l a s e c a r a mauguf dari A b u M u s a , b a h w a hal


tersebut m e r u p a k a n perkataan A b u M u s a sendirh
I m a m A h m a d m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Ali
ibnu Ibrahim, telah menceritakan k e p a d a k a m i Al­Ju'aid, dari M u s a ibnu
A b d u r R a h m a n A l ­ K h a t m i , b a h w a ia p e r n a h m e n d e n g a r p e r k a t a a n
M u h a m m a d ibnu K a ' b ketika bertanya kepada Abdur Rahman,
"Ceritakanlah k e p a d a k u a p a y a n g telah k a m u d e n g a r dari a y a h m u dari
Rasulullah S a w . " M a k a A b d u r R a h m a n m e n j a w a b b a h w a ia pernah
m e n d e n g a r a y a h n y a m e n g a t a k a n b a h w a ia telah m e n d e n g a r Rasulullah
Saw. bersabda:

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 33

Perumpamaan orang yang bermain nard, kemudian ia bangkit dan


melakukan salat, sama halnya dengan orang yang berwudu dengan
memakai nanah dan darah babi, lalu ia bangkit dan melakukan
salatnya.

Adapun mengenai syatranj (catur), Abdullah ibnu U m a r r.a. mengatakan


b a h w a p e r m a i n a n catur a d a l a h p e r b u a t a n y a n g b u r u k d a n termasuk
permaina n nard.
Dalam keteranga n y a n g lalu telah disebutkan dari Ali r.a. b a h w a
permainan catur t e r m a s u k maisir. I m a m Malik, I m a m A b u Hanifah, dan
I m a m A h m a d t e l a h m e n a s k a n k e h a r a m a n n y a , t e t a p i I m a m Syafii
menghukuminya makruh.
Mengenai ansab, maka Ibnu Abbas, Mujahid, Ata, Sa ' id ibnu Jubair,
dan Al­Hasan serta lain­lainnya y a n g bukan hanya seorang m e n g a t a k a n
b a h w a ansab m e r u p a k a n tugu­tug u terbuat dari batu y a n g dijadikan
sebagai t e m p a t m e r e k a melakukan kurban di d e k a t n y a (untuk tugu­tugu
tersebut).
A d a p u n azlam m e n u r u t m e r e k a ialah anak­anak panah ( y a n g tidak
diberi bulu k e s e i m b a n g a n dan tidak diberi ujung), alat ini biasa m e r e k a
pakai untuk mengundi nasib. Demikianlah menurut apa yang
diriwayatkan oleh Ibnu A b u Hatim.
Firman Allah Swt.:

adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. ( A l ­ M a i d a h : 9 0 )

Ali ibnu A b u Talhah telah m e r i w a y a t k a n dari Ibnu A b b a s , b a h w a rijsun


artinya perbuatan y a n g d i m u r k a i ( A l l a h ) dan t e r m a s u k perbuatan setan.
Menurut S a ' i d ibnu Jubair, arti rijsun ialah dosa. Sedangkan menurut
Zaid ibnu A s l a m disebutkan b a h w a m a k n a rijsun ialah j a h a t , termasuk
perbuatan setan.

Maka jauhilah perbuatan­perbuatan itu. ( A l ­ M a i d a h : 9 0 )

Kqmpangsunnqh.org
34 Juz 7-Al-Maidah

D a m i r y a n g a d a p a d a lafaz fajtanibuhu k e m b a l i merujuk k e p a d a lafaz


ar­rijsu, yakni tinggalkanlah perbuatan y a n g j a h a t dan keji itu.

agar kalian mendapat keberuntungan. (Al­Maidah: 90)

A y a t ini m e n g a n d u n g m a k n a targib (anjuran untuk m e m i k a t ) .


K e m u d i a n Allah Swt. berfirman:

*****
Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan
permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran ( m e m i n u m )
khamr dan berjudi itu, dan menghalang­halangi kalian dari
mengingati Allah dan salat; maka berhentilah kalian (dari
mengerjakan pekerjaan itu). ( A l ­ M a i d a h : 9 1 )

A y a t ini m e n g a n d u n g a n c a m a n dan peringatan.

Hadis­hadis yang menyebutkan pengharaman k h a m r

I m a m A h m a d m e n g a t a k a n , telah menceritakan k e p a d a k a m i Syuraih,


telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A b u M a ' s y a r , dari A b u W a h b m a u l a
A b u Hurairah, dari A b u Hurairah r.a. y a n g m e n g a t a k a n b a h w a k h a m r
diharamkan sebanyak tiga kali. P m a m a , k e t i k a Rasulullah Saw. tiba di
Madinah, sedangka n m e r e k a d a l a m keadaan masih m i n u m k h a m r dan
m a k a n dari hasil j u d i , lalu m e r e k a m e n a n y a k a n kedua perbuatan itu
k e p a d a Rasulullah S a w . M a k a Allah Swt. m e n u r u n k a n firman­Nya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah,


"Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat
bagi manusia" ( A l ­ B a q a r a h : 2 1 9 ) , h i n g g a akhir ayat.

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 35

M a k a orang­oran g m e n g a t a k a n b a h w a Allah tidak m e n g h a r a m k a n n y a


k e p a d a kita, k a r e n a s e s u n g g u h n y a y a n g disebutkan o l e h ­ N y a hanyalah:

Pada keduanya itu terdapat dosa besar. (Al­Baqarah : 2 1 9 )

Kebiasaan m i n u m k h a m r terus berlanjut di kalangan mereka, hingga


p a d a suatu hari seorang lelaki dari kalangan Muhajirin salat sebagai
imam t e m a n ­ t e m a n n y a , yaitu salat M a g r i b . Lalu dalam qiraahny a ia
m e lantur, m a k a Allah Swt. m e n u r u n k a n a y a t y a n g lebih keras d a r i p a d a
a y a t pertama , yaitu firman­Nya:

c . t v­ i • 1
•••'»­•

hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian salat, sedangkan


kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apayang
kalian ucapkan. ( A n ­ N i s a : 4 3 )

Tetapi orang­oran g m a s i h tetap m i n u m k h a m r , hingga seseorang dari


m e r e k a mengerjakan salat d a l a m k e a d a a n m a b u k . K e m u d i a n turunlah
ayat y a n g lebih keras d a r i p a d a ayat sebelumnya, yaitu firman­Nya:

Hai orang­orang yang beriman, sesungguhnya ( m e m i n u m ) khamr,


berjudi (berkorban u n t u k ) berhala, mengundi nasib dengan panah
adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah
perbuatan­perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. (Al­
Maidah: 90)

M a k a b a r u l a h m e r e k a m e n g a t a k a n , " W a h a i T u h a n k a m i , kini k a m i
berhenti."Orang­orang bertanya, " W a h a i Rasulullah, ada sejumlah
orang y a n g telah g u g u r di j a l a n Allah, dan m e r e k a m a t i dengan

Kqmpangsunnqh.org
36 Juz 7-Al-Maidah

k e m a d a t a n n y a, dahulu m e r e k a g e m a r m i n u m k h a m r dan m a k a n dari


hasil j u d i , padahal Allah telah m e n j a d i k a n n y a sebagai perbuatan y a n g
keji d a n t e r m a s u k p e r b u a t a n s e t a n . " M a k a A l l a h Swt. m e n u r u n k a n
firman­Nya:

Tidak ada dosa bagi orang­orang yang beriman dan mengerjakan


amal saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan
dahulu. ( A l ­ M a i d a h : 93), h i n g g a akhir ayat.
M a k a N a b i Saw. bersabda :

Seandainya diharamkan atas mereka, niscaya mereka meninggalkan


perbuatan itu sebagaimana kalian meninggalkannya

H a d i s diriwayatkan oleh I m a m A h m a d secara munfarid.


Imam A h m a d mengatakan, telah menceritakan k e p a d a k a m i Khalaf
ibnul Walid, telah menceritakan k e p a d a k a m i Israil, dari A b u Ishaq,
dari A b u Maisarah, dari U m a r ibnul Khattab y a n g m e n c e r i t a k an b a h w a
ketika diturunkan Wahyu y a n g m e n g h a r a m k a n khamr, ia berkata, " Y a
Allah, jelaskanlah k e p a d a k a m i masalah k h a m r dengan keterangan y a n g
m e m u a s k a n . " M a k a turunlah ayat y a n g ada di d a l a m surat A l ­ B a q a r a h :

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah,


"Pada keduanya itu terdapat dosa besar. " (Al­Baqarah: 2 1 9 )

L a l u U m a r dipanggil dan d i b a c a k a n k e p a d a n y a a y a t tersebut,


dan ia masih m e n g a t a k a n , " Y a Allah, j e l a s k a n l a h k e p a d a k a m i tentan g
k h a m r d e n g a n keteranga n y a n g m e m u a s k a n . " M a k a turunlah a y a t y a n g
a d a di d a l a m surat A n ­ N i s a :

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 37

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian salat, sedangkan


kalian dalam keadaan mabuk (An­Nisa: 4 3 )

Sejak saat itu j u r u a z a n R a s u l u l l a h S a w . a p a b i l a telah m e n y e r u k a n


kalimat, " M a r i l a h kita salat," m a k a ia m e n y e r u k a n , " J a n g a n sekali­kali
mengerjakan salat apabila sedan g m a b u k . " M a k a U m a r dipanggil d a n
dibacakan k e p a d a n y a a y a t ini, tetapi ia masih m e n g a t a k a n , " Y a Allah,
jelaskanlah kepada kami masalah khamr dengan penjelasan yang
m e m u a s k a n . " M a k a turunlah a y a t y a n g a d a di dalam surat A l ­ M a i d a h ,
lalu U m a r dipanggil d a n dibacaka n k e p a d a n y a ayat tersebut. Setelah
bacaanku sampai p a d a firman­Nya:

maka berhentilah kalian (dari mengerjakan perbuatan itu). (Al­


Maidah: 91)

M a k a barulah U m a r m e n g a t a k a n , " K a m i telah berhenti, k a m i telah


berhenti."
I m a m A b u Daud d a n I m a m T u r m u z i serta I m a m N a s a i meriwayat­
k a n n y a melalui j a l u r Ismail, dari A b u Ishaq U m a r ibnu A b d u l l ah A s ­
S u b a i ' i d a n dari A b u M a i s a r a h y a n g n a m a aslinya ialah A m r ibnu
Syurahbil A l ­ H a m d a n i , dari U m a r d e n g a n lafaz y a n g sama ; tetapi A b u
Maisarah tidak m e m p u n y a i hadis y a n g bersumbe r dari U m a r selain hadis
ini. A b u Z a r ' a h m e n g a t a k a n b a h w a A b u M a i s a r a h b e l u m p e r n a h
m e n d e n g a r dari U m a r . Ali ibnul Madin i d a n I m a m T u r m u z i menilai
sahih hadis ini.
Di d a l a m kitab Sahihain disebutkan dari U m a r ibnul K h a t t a b y a n g
dalam k h o t b a h n y a di atas m i m b a r Rasulullah Saw. m e n g a t a k a n , " H a i
manusia, sesungguhny a telah diturunkan p e n g h a r a m a n k h a m r . K h a m r
itu terbuat dari lima m a c a m , yait u dari buah a n g g u r , k u r m a , m a d u ,
gandum, dan jewawut. Dan khamr merupakan minuman yang menutupi
akal sehat ( m e m a b u k k a n ) . "
I m a m Bukhari m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Ishaq
ibnu Ibrahim, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i M u h a m m a d ibnu Bisyr,
telah menceritakan k e p a d a k a m i A b d u l A z i z ibnu U m a r ibnu A b d u l
Aziz, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k u N a f i ' , dari I b n u U m a r y a n g m e n g a ­

Kqmpungsannqh.org
38 Juz 7-Al-Maidah

taka n b a h w a ketika a y a t p e n g h a r a m a n k h a m r diturunkan, saat itu di


M a d i n a h terdapat lima j e n i s m i n u m a n , tetapi tidak a d a m i n u m a n y a n g
terbuat dari anggur.
Hadis lain diriwayatkan oleh A b u Daud At­Tayalisi, telah mencerita­
kan k e p a d a k a m i M u h a m m a d ibnu A b u A h m a d , dari A l ­ M a s r i ( y a k n i
A b u T u ' m a h ) qari d a r i M e s i r y a n g m e n c e r i t a k a n b a h w a ia p e r n a h
mendengar Ibnu U m a r mengatakan bahwa sehubungan dengan masalah
p e n g h a r a m a n k h a m r telah diturunkan tiga b u a h ayat. A y a t p e r t a m a ialah
firman Allah Swt.:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. (AE­Baqarah:


2 1 9 ) , hingga akhir ayat.

Lalu dikatakan b a h w a k h a m r telah d i h a r a m k a n . Tetapi m e r e k a berkata,


" W a h a i Rasulullah, biarkanlah k a m i m e n g a m b i l manfaa t dari a y a t ini
s e b a g a i m a na apa y a n g difirmanka n oleh Allah S w t . " Rasulullah Saw.
diam, tidak m e n j a w a b . K e m u d i a n turunlah a y a t ini:

janganlah kalian mendekati salat, sedangkan kalian dalam keadaan


mabuk. (An­Nisa: 4 3 )

M a k a dikatakan b a h w a k h a m r telah d i h a r a m k a n . Tetapi m e r e k a berkata,


" W a h a i Rasulullah, k a m i tidak a k a n m e m i n u m n y a bila dekat w a k t u
salat." Rasulullah Saw. d i a m , tidak m e n j a w a b . M a k a turunlah firman
Allah Swt.:

Hai orang­orang yang beriman, sesungguhnya ( m e m i n u m ) khamr,


berjudi, (berkorban u n t u k ) berhala, mengundi nasib dengan panah
adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah
perbuatan­perbuatan itu. ( A l ­ M a i d a h : 9 0 ) , hingga ayat berikutnya.

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 39

K e m u d i a n barulah Rasulullah Saw. bersabda :

Khamr kini telah diharamkan.

H a d i s lain diriwayatkan oleh I m a m A h m a d , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a


k a m i Y a ' l a , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i M u h a m m a d ibnu Ishaq,
dari A l ­ Q a ' q a ' ibnu H a k i m : A b d u r R a h m a n ibnu W a ' l a h m e n g a t a k a n
b a h w a ia pernah bertanya kepada Ibnu A b b a s mengenai masalah menjual
khamr. Ibnu Abbas menjawab bahwa dahulu Rasulullah Saw. mempunya i
s e o r a n g t e m a n dari B a n i Saqi f atau B a n i D a u s . R a s u l u l l a h b e r s u a
d e n g a n n y a p a d a hari k e m e n a n g a n atas kota M e k a h , p a d a w a k t u itu ia
m e m b a w a seguci k h a m r y a n g h e n d a k ia hadiahkan k e p a d a Rasulullah
Saw. Rasulullah Saw. bersabda, " H a i Fulan, tidakkah k a m u mengetahu i
b a h w a Allah telah m e n g h a r a m k a n n y a ? " M a k a lelaki itu datan g k e p a d a
pelayannya dan berkata k e p a d a n y a , "Pergilah, d a n j u a l l a h k h a m r ini."
Rasulullah Saw. bersabda, " H a i Fulan, apakah y a n g k a m u perintahkan
kepada p e l a y a n m u ? " Lelaki itu m e n j a w a b , " S a y a perintahkan dia untuk
menjualnya." M a k a Rasulullah S a w . bersabda :

Sesungguhnya sesuatu yang diharamkan meminumnya diharamkan


pula memperjualbelikannya

Lalu Rasulullah Saw. m e m e r i n t a h k a n a g a r k h a m r itu d i t u m p a h k a n ,


kemudian d i t u m p a h k a n di Bat­ha.
I m a m M u s l i m m e r i w a y a t k a n n y a melalui j a l u r I b n u W a h b , dari
Malik , dari Zaid i b n u A s l a m ; d a n dari j a l u r I b n u W a h b pula, dari
S u l a i m a n ibnu Bilal, d a r i Y a h y a i b n u S a ' i d , k e d u a n y a d a r i A b d u r
R a h m a n ibnu W a ' l a h , dari I b n u A b b a s dengan lafaz y a n g s a m a . I m a m
Nasai meriwayatkannya melalui Qutaibah, dari Malik dengan sanad yang
sama.
Hadis y a n g lain diriwayatkan oleh A b u Y a ' l a A l ­ M a u s u l i , b a h w a
telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i M u h a m m a d i b n u A b u B a k a r Al­
M a q d a m i , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A b u B a k a r Al­Hanafi, telah

Kqmpungsannqh.org
40 Juz7-AI-Maidah

menceritakan k e p a d a k a m i A b d u l H a m i d ibnu Ja'far, dari Syahr ibnu


H a u s y a b , dari T a m i m A d ­ D a r i , b a h w a dahulu ia sering m e n g h a d i a h k a n
k e p a d a Rasulullah S a w . seguci k h a m r tiap t a h u n n y a . Setelah Allah
mengharamkan khamr, T a m i m Ad­Dari datan g dengan m e m b a w a k h a m r
(sebagaimana biasanya). Ketika Rasulullah Saw. melihat k h a m r itu, m a k a
beliau tersenyum dan bersabda, " S e s u n g g u h n y a k h a m r telah diharamkan
s e s u d a h m u . " T a m i m A d ­ D a r i m e n g a t a k a n , " W a h a i Rasulullah, kalau
begitu aku a k a n m e n j u a l n y a d a n m e m a n f a a t k a n hasil j u a l a n n y a . " M a k a
Rasulullah Saw. bersabda:

Semoga Allah melaknat orang­orang Yahudi. Telah diharamkan


atas mereka lemak sapi dan kambing, maka mereka mencairkannya,
lalu menjualnya. Allah telah mengharamkan khamr dan hasil
jualannya.

I m a m A h m a d telah m e r i w a y a t k a n pula. U n t u k itu ia mengatakan,telah


menceritakan kepada k a m i R a u h , telah menceritakan kepada kami Abdul
Hamid ibnu Bahram y a n g mengatakan bahwa ia pernah mendengar Syahr
ibnu H a u s y a b berkata, telah menceritakan k e p a d a n y a A b d u r R a h m a n
ibnu G a n a m , b a h w a A d ­ D a r i setiap t a h u n n y a selalu m e n g h a d i a h k a n
seguci k h a m r kepada Rasulullah Saw. P a d a tahun k h a m r diharamkan ,
A d ­ D a r i datan g d e n g a n m e m b a w a seguci k h a m r n y a . K e t i k a Rasulullah
Saw. m e l i h a t n y a , beliau t e r s e n y u m dan b e r s a b d a , " T i d a k k a h k a m u
ketahui b a h w a k h a m r telah d i h a r a m k a n s e s u d a h m u ? " M a k a A d ­ D a r i
berkata, " W a h a i Rasulullah, b o l e h k ah aku menjualnya dan memanfaat­
kan hasil j u a l a n n y a ? " Rasulullah Saw. bersabda:

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 41

Semoga Allah melaknat orang­orang Yahudi. Mereka memproses


apa yang diharamkan atas mereka —yaitu lemak sapi dan lemak
kambing— dengan cara meleburnya ( m e n c a i r k a n n y a ) , lalu
menjualnya; sesungguhnya mereka tidak memakannya (secara
langsung). Dan sesungguhnya khamr itu haram dan hasil jualannya
(pun) haram, sesungguhnya khamr itu haram dan hasil jualannya
( p u n ) haram, dan sesungguhnya khamr itu haram dan hasil
jualannya haram (pula).

Hadis y a n g lain diriwayatkan o l e h I m a m A h m a d , telah m e n c e r i t a k an


k e p a d a k a m i Q u t a i b ah ibnu S a ' i d, telah menceritakan k e p a d a k a m i I b n u
L u h a i ' a h , dari S u l a i m an ibnu A b d u r R a h m a n , dari N a f i ' ibnu Kaisan;
a y a h n y a p e r n a h m e n c e r i t a k a n k e p a d a n y a b a h w a d a h u l u di m a s a
Rasulullah Saw. ayahnya pernah berjualan khamr. Ketika tiba dari negeri
S y a m , ia m e m b a w a k h a m r dalam k a n t o n g ­ k a n t o n g kulitnya d e n g a n
tujuan untuk dijual. L a l u ia datan g d e n g a n m e m b a w a k h a m r itu k e p a d a
Rasulullah Saw. d a n berkata k e p a d a n y a , " W a h a i Rasulullah, sesungguh­
n y a aku datan g k e p a d a m u d e n g a n m e m b a w a m i n u m a n y a n g baik. M a k a
R a s u l u l l a h b e r s a b d a , " H a i K a i s a n , s e s u n g g u h n y a k h a m r itu t e l a h
diharamkan sesudahmu." Kaisan berkata, " W a h a i Rasulullah, bagaimana
kalau aku m e n j u a l n y a ? " Rasulullah S a w . bersabda:

Sesungguhnya khamr telah diharamkan, dan haram pula hasil


jualannya.

M a k a Kaisan pergi menuju k e kantong­kantong kulit yang berisikan k h a m r


itu. Ia p e g a n g bagian b a w a h n y a , lalu s e m u a isinya ia t u m p a h k a n.
Hadis lain diriwayatkan o l e h I m a m A h m a d , telah m e n c e r i t a k an
k e p a d a k a m i Y a h y a ibnu S a ' i d , dari H u m a i d , dari A n a s y a n g
menceritakan b a h w a ia p e r n a h m e n y u g u h k a n m i n u m a n k h a m r k e p a d a
Abu U b a i d a h ibnul J a r r a h , U b a y ibnu K a ' b , Suhail ibnu Baida, d a n
sejumlah o r a n g dari kalangan s a h a b a t di r u m a h A b u T a l h a h, s e h i n g ga
m e m a b u k k a n s e b a g i a n dari m e r e k a . Lalu d a t a n g l a h s e s e o r a n g dari
kalangan k a u m m u s l i m in m e w a r t a k a n , " T i d a k k a h kalian ketahui b a h w a
khamr itu telah d i h a r a m k a n ? " M e r e k a m e n j a w a b , " A k a n k a m i lihat d a n

Kqmpungsunnqh.org
42 Juz7-AI-Maidah

kami t a n y a k a n . " M e r e k a m e n g a t a k a n , " H a i A n a s . t u m p a h k a n l ah k h a m r


y a n g masih tersisa p a d a w a d a h m u itu!" A n a s m e n g a t a k a n , " D e m i
Allah, m e r e k a tidak m e m i n u m k h a m r lagi. A p a y a n g m e r e k a m i n u m
hanyalah perasan anggur, b u a h k u r m a y a n g belum m a s a k benar, dan
buah k u r m a y a n g sudah m a s a k ; s e m u a n y a itu m e r u p a k a n k h a m r m e r e k a
saat itu."
I m a m Bukhar i dan I m a m M u s l i m m e n g e t e n g a h k a n hadis ini di
dalam kitab Sahihain melalui berbagai j a l ur dari A n a s .
Di dalam r i w a y a t H a m m a d ibnu Zaid, dari Sabit, dari A n a s dise­
butkan b a h w a Anas pernah m e n y u g u h k a n m i n u m a n k h a m r di r u m a h
A b u Talhah k e p a d a sejumlah orang, yaitu p a d a hari k h a m r d i h a r a m k a n .
Minuma n y a n g m e r e k a m i n u m hanyalah perasan anggur, perasan k u r m a
gemading, dan perasan k u r m a m a s a k . Tiba­tiba a d a seorang j u r u penyeru
m e n y e r u k a n suatu s e m a n . Lalu A n a s berkata, " K e l u a r l a h dan lihatlah
a p a y a n g diserukannya. " Tiba­tiba seorang j u r u penyeru m e n y e r u k a n
bahwa sesungguhnya khamr telah diharamkan. A n a s mengatakan, " M a k a
aku t u m p a h k a n k h a m r y a n g tersisa itu di j a l a n M a d i n a h . "
Anas mengatakan bahwa A b u Talhah berkata kepadanya, "Keluarlah
kamu dan tumpahkanlah k h a m r ini." M a k a aku menumpahka n semuanya.
M e r e k a atau sebagian dari m e r e k a m e n g a t a k a n bahwa si A n u dan si
A n u telah mati, sedangka n k h a m r b e r a d a dalam perutnya. M a k a Allah
m e n u r u n k an f i r m a n ­ N y a :

Tidak ada dosa bagi orang­orang yang beriman dan mengerjakan


amal saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan
dahulu. ( A l ­ M a i d a h : 93), h i n g g a akhir ayat.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan k e p a d a k a m i M u h a m m a d


ibnu Basysyar, telah m e n c e r i t a k an kepadaku Abdul Kabir ibnu A b d u l
Majid, telah menceritakan kepada kami Abbad ibnu Rasyid, dari Oatadah,
dari A n a s ibnu Malik yang mengatakan, "Ketika saya sedang m e n y u g u h­
k a n m i n u m a n k h a m r k e p a d a Abu T a l h a h, A b u U b a i d ah ibnul Jarrah,
A b u Dujanah, M u ' a z ibnu Jabal, dan Suhail ibnu Baida hingga k e p a l a
m e r e k a tertunduk ( m a b u k ) — m i n u m a n itu campura n dari perasan k u r m a

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 43

g e m a d i n g dan k u r m a m a s a k — aku m e n d e n g a r s e s e o r a n g m e n y e r u k a n
b a h w a sesungguhny a k h a m r telah d i h a r a m k a n . "
A n a s ibnu M a l i k melanjutkan kisahnya, " S e t e l ah itu t i a d a seoran g
p u n dari k a m i y a n g m a s u k dan y a n g keluar h i n g g a k a m i t u m p a h k a n
minuman k h a m r dan m e m e c a h k a n s e m u a wadahnya. Kemudian sebagian
dari kami a d a y a n g b e r w u d u , a d a p u l a y a n g m a n d i , lalu k a m i m e m a k a i
wewangian milik U m m u Sulaim. Setelah itu k a m i keluar menuju masjid.
Tiba­tiba k a m i j u m p a i Rasulullah Saw. sedan g m e m b a c a k a n firman­
Nya:

Hai orang­orang yang beriman, sesungguhnya ( m e m i n u m ) khamr,


berjudi, (berkorban u n t u k ) berhala, mengundi nasib dengan anak
panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka
jauhilah perbuatan­perbuatan itu. ( A l ­ M a i d a h : 9 0 )

sampai dengan firman­Nya:

maka berhentilah kalian (dari mengerjaka n pekerjaan itu). ( A l ­


Maidah: 91)

Seorang lelaki m e n g a j u k an pertanyaan, " W a h a i Rasulullah, b a g a i m a n a ­


kah m e n u r u t m u perihal o r a n g y a n g telah m a t i, sedangkan dulunya dia
suka m e m i n u m k h a m r ? " M a k a Allah Swt. m e n u r u n k a n firman­Nya:

CV * SJ^dO

Tidak ada dosa bagi orang­orang yang beriman dan mengerjakan


amal saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan
dahulu. ( A l ­ M a i d a h : 9 3 ) , h i n g g a akhir ayat.

A d a seorang lelaki bertanya kepada Oatadah (perawi hadis ini), " A p a k a h


engkau m e n d e n g a r n y a l a n g s u n g dari A n a s ibnu Malik r . a . ? " Q a t a d a h

Kqmpungsunnqh.org
44 Juz 7-Al-Maidah

menjawab, " Y a . " A d a p u l a lelaki lain b e r t a n y a k e p a d a A n a s ibnu Malik,


" A p a k a h engkau sendiri m e n d e n g a r n y a langsung dari Rasulullah S a w . ? "
A n a s menjawab, " Y a , atau seseorang y a n g tidak berdusta menceritakan­
n y a kepadaku. K a m i ( p a ra s a h a b a t) tidak pernah berdusta, dan k a m i
tidak mengetahu i a p a itu dusta. "
H a d i s lain diriwayatkan oleh I m a m A h m a d , telah m e n c e r i t a k an
k e p a d a kami Y a h y a ibnu Ishatj, telah menceritakan kepadaku Y a h y a
ibnu A y y u b , dari Ubaidilla h ibnu Zahr, dari Bakr ibnu S a w a d a h , dari
Qais ibnu S a ' d ibnu U b a d a h , b a h w a Rasulullah Saw. pernah bersabda:

Sesungguhnya Tuhanku Yang Mahasuci lagi Mahatinggi telah


mengharamkan khamr, al­kubah (sejenis k h a m r ) dan al­qanln
(sejenis k h a m r ) , serta jauhilah oleh kalian al­gubaira (sejenis
khamr), karena sesungguhnya al­gubaira itu sepertiga khamr dunia.

H a d i s y a n g lain diriwayatkan oleh I m a m A h m a d , telah menceritakan


k e p a d a k a m i Yazid , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i Farj ibnu Fudalah,
dari Ibrahim ibnu Abdur R a h m a n ibnu Rafi', dari ayahnya, dari Abdullah
ibnu A m r y a n g m e n g a t a k a n b a h w a Rasulullah Saw. telah bersabda:

Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas umatku khamr, judi,


al­Muzra, al­kubah dan al­qanin (ketiganya sejenis k h a m r ) , dan
Allah menambahkan kepadaku salat witir ( s e b a g a i h a l y a n g
diwajibkan" khusus bagi N a b i S a w . ) .

Yazid mengatakan b a h w a al­qanln dikenal dengan n a m a lain al­barabit,


hadis diriwayatkan oleh I m a m A h m a d secara munfarid.
I m a m A h m a d m e n g a t a k a n pula, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i
A b u A s i m (yaitu A n ­ N a b i l ) , t e l a h m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i A b d u l

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 45

H a m i d ibnu Ja'far, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Yazid ibnu A b u


H a b i b , dari A m r i b n u l W a l i d , d a r i A b d u l l a h i b n u U m a r , b a h w a
Rasulullah Saw. telah bersabda:

Barang siapa yang berkata mengatasnamakan diriku hal­hal yang


tidak pernah aku katakan, hendaklah ia bersiap­siap menghuni
tempatnya di neraka.

Abdullah ibnu A m r melanjutkan k i s a h n y a , b a h w a ia p e r n a h m e n d e n g a r


Rasulullah Saw. bersabda:

Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr, judi, al­kubah


dan al­gubaira. dan setiap yang memabukkan itu adalah haram.

Hadis diriwayatkan oleh I m a m A h m a d secara munfaridpuia.


Hadis lain diriwayatkan o l e h I m a m A h m a d , telah m e n c e r i t a k an
kepada kami W a k i ' , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A b d u l A z i z ibnu
U m a r ibnu Abdul Aziz, dari A b u T u ' m a h maula mereka, dan dari A b d u r
R a h m a n ibnu A b d u l l a h Al­Gafiqi; k e d u a n y a m e n g a t a k a n pernah
m e n d e n g ar Ibnu U m a r mengatakan b a h w a Rasulullah Saw. telah
bersabda:

Khamr dilaknat atas sepuluh segi; khamr itu sendiri dilaknat,


peminumnya, penyuguhnya. penjualnya, pembelinya, orang yang
memerasnya, orang yang membuatnya, orang yang membawanya
( p e n g i r i m n y a ) , penerimanya ( p e n a d a h n y a ) , dan orang yang
memakan hasil jualannya

Kqmpungsunnqh.org
46 Juz 7-Al-Maidah

I m a m A b u D a u d d a n I m a m I b n u Majah m e r i w a y a t k a n n y a melalui hadis


W a k i ' dengan sanad y a n g sama.
I m a m A h m a d m e n g a t a k a n , telah menceritakan k e p a d a kami Hasan,
telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i I b n u L u h a i ' a h , telah m e n c e r i t a k a n
k e p a d a k a m i A b u T u ' m a h , b a h w a ia pernah m e n d e n g a r I b n u U m a r
mengatakan bahwa Rasulullah Saw. keluar menuju kandang ternak, m a k a
Ibnu U m a r keluar p u l a m e n g i k u t i n y a dengan berjalan di sebelah k a n a n
N a b i Saw. L a l u datanglah A b u Bakar, m a k a Ibnu U m a r m u n d u r d a n
m e m b e r i k a n k e s e m p a t a n k e p a d a A b u Bakar untuk m e n g a p i t N a b i Saw.
di sebelah k a n a n n y a , s e d a n g k a n Ibnu U m a r sendiri berada di sebelah
kiri Nabi Saw. Kemudian datanglah Umar, maka Ibnu U m a r mundur dan
m e m b e r i k a n kesempatan k e p a d a U m a r untuk berada di sebelah kiri N a b i
Saw.
K e m u d i a n Rasulullah Saw. tiba di k a n d a n g ternak, dan ternyata
beliau menjumpai sebuah w a d a h dari kulit k a m b i n g b e r a d a di bagian
atas dari k a n d a n g itu, w a d a h t e r s e b u t b e r i s i k a n k h a m r . I b n u U m a r
m e l a n j u t k a n k i s a h n y a , " L a l u R a s u l u l l a h Saw. m e m a n g g i l k u u n t u k
m e n g a m b i l k a n pisau belati. A k u b e l u m pernah mengetahu i pisau belati
kecual i p a d a hari itu. R a s u l u l l a h Saw. m e m e r i n t a h k a n a g ar w a d a h
tersebut dibelah, lalu w a d a h itu kurobek, dan Rasulullah Saw. bersabda:

Khamr telah dilaknat, begitu pula peminumnya, penuang


( p e n y u g u h ) n y o , penjualnya, pembelinya, pengirimnya,
penerimanya pengolahnya, pemprosesnya, dan pemakan hasil
jualannya.*."

A h m a d m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A l ­ H a k a m ibnu
N a f i ' , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A b u B a k a r ibnu A b u M a r y a m ,
dari D a m r a h ibnu H a b i b y a n g m e n g a t a k a n b a h w a Ibnu U m a r pernah
menceritakan b a h w a Rasulullah Saw. pernah m e m e r i n t a h k a n kepadanya
untuk mengambilkan sebuah pisau belati y a n g j u g a dikenal dengan pisau
pengerat y a n g tajam. Lalu Ibnu U m a r m e n g a m b i I k a n n y a , d a n N a b i Saw.

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 47

m e n y u r u h untuk m e n g a s a h n y a h i n g g a tajam. Setelah itu pisau tersebut


diberikan N a b i Saw. k e p a d a I b n u U m a r seraya bersabda,"Bawalah pisau
ini, a k u a k a n m e m e r l u k a n n y a . " I b n u U m a r m e l a k u k a n a p a y a n g
d i p e r i n t a h k an k e p a d a n y a . L a l u N a b i S a w . k e l u a r b e r s a m a sahabat­
sahabatnya menuju k e s e m u a pasa r d i M a d i n a h , beliau m e n d e n g a r di
pasar banyak terdapat k h a m r y a n g baru d a t a n g dari negeri S y a m .
Lalu N a b i Saw. m e n g a m b i l pisau dari Ibnu U m a r dan l a n g s u n g
m e r o b e k w a d a h berisi k h a m r y a n g a d a di d e p a n n y a , k e m u d i a n pisau itu
dikembalikan lagi k e p a d a I b n u U m a r . Lalu N a b i Saw. m e m e r i n t a h k a n
kepada s e m u a sahabat y a n g b e r s a m a n y a untuk pergi dengan Ibnu U m a r .
N a b i Saw. m e m e r i n t a h k a n Ibnu U m a r untuk pergi mengelilingi s e m u a
pasar. M a k a Ibnu U m a r berangkat, dan tidak sekali­kali ia m e n j u m p a i
wadah y a n g berisikan k h a m r melainkan dirobeknya, sehingga tiada suatu
w a d a h k h a m r pun di pasar itu y a n g tertinggal.
H a d i s lain diriwayatkan oleh Abdullah ibnu W a h b , telah mencerita­
kan kepadanya A b d u r R a h m a n ibnu Syuraih dan ibnu L u h a i ' a h serta
AI­Lais ibnu S a ' d , dari Khalid ibnu Zaid, dari Sabit, b a h w a Yazid A l ­
K h a u l a n i t e l a h m e n c e r i t a k a n k e p a d a n y a b a h w a d a h u l u ia p e r n a h
m e m p u n y a i seorang p a m a n penjual k h a m r , padahal ia o r a n g y a n g s u k a
bersedekah. L a l u Y a z i d A l ­ K h a u l a n i m e l a r a n g p a m a n n y a berjualan
khamr, tetapi p a m a n n y a tidak m a u berhenti berjualan k h a m r . K e m u d i a n
Yazid Al­Khaulani d a t a n g k e M a d i n a h d a n bersua d e n g a n I b n u A b b a s ,
lalu bertanya m e n g e n a i k h a m r dan u a n g hasil penjualannya. M a k a I b n u
A b b a s m e n j a w a b , " K h a m r itu h a r a m , begitu p u l a hasil penjualannya. "
K e m u d i a n Ibnu A b b a s r.a. berkata, " H a i s e m u a u m a t M u h a m m a d ,
sesungguhny a seandainya masih a d a kitab sesudah kitab ( A l ­ Q u r ' a n )
kalian dan m a s i h ada nabi sesudah nabi kalian, niscaya a k a n diturunkan
kepada kalian kitab itu s e b a g a i m a n a diturunkan k e p a d a orang­oran g
sebelum kalian, tetapi A l ­ Q u r ' a n m e r u p a k a n akhir dari perkara kalian
sampai hari kiamat. D a n d e m i u m u r k u , s e s u n g g u h n y a A l ­ Q u r ' a n itu
terasa a m a t berat atas k a l i a n . "
Sabit m e n g a t a k a n b a h w a lalu ia m e n j u m p a i A b d u l l a h ibnu U m a r
dan menanyakan kepadanya tentan g hasil j u a l a n khamr. M a k a Ibnu U m a r
oiengatakan, " A k u a k a n m e n c e r i t a k a n sebuah h a d i s m e n g e n a i k h a m r
kepadamu . Ketika a k u sedan g b e r s a m a Rasulullah Saw. di dalam masjid
— s a a t itu Rasulullah Saw. s e d a n g d u d u k ber­ihtiba seraya m e n y e l i m u t i

Kqmpungsunnqh.org
48 Juz 7-Al-Maidah

dirinya d e n g a n k a i n — Rasulullah S a w . bersabda, ' B a r a n g siapa y a n g


m e m p u n y a i sisa k h a m r , h e n d a k l a h ia m e n d a t a n g k a n n y a kepadaku*."
M e r e k a berdatanga n k e p a d a N a b i Saw. , d a n s a l a h s e o r a n g dari
m e r e k a a d a y a n g m e n g a t a k a n , " S a y a m e m p u n y a i seguci k h a m r . " Y a n g
lainnya mengatakan, " S a y a m e m p u n y a i sekendi k h a m r , " masing­masing
m e n y e b u t k a n sisa k h a m r y a n g a d a p a d a n y a . M a k a Rasulullah S a w .
bersabda, " K u m p u l k a n l a h k h a m r itu di t a n a h lapang anu, k e m u d i a n
beri tahukanlah k e p a d a k u . "
M e r e k a m e l a k u k a n a p a y a n g diperintahkan, lalu m e r e k a m e m b e r i
tahu N a b i Saw. K e m u d i a n N a b i Saw. bangkit, dan Ibnu U m a r bangkit
p u l a b e r s a m a n y a. Aku berjalan di sebelah kanannya, s e d a n g k a n beliau
b e r s a n d a r k e p a d a k u . L a l u k a m i d i s u s u l o l e h A b u B a k a r r .a. M a k a
Rasulullah Saw. m e m u n d u r k a n diriku dan menyuruhku berada di sebelah
kirinya, sedangkan A b u B a k a r m e n g g a n t i k an posisiku. K e m u d i a n k a m i
disusul oleh U m a r ibnul K h a t t a b r.a. M a k a Rasulullah S a w . m e m u n d u r ­
kan diriku dan menjadikan U m a r berada di sebelah kirinya, s e h i n g ga
Rasulullah Saw. berjalan dengan diapit oleh k e d u a n y a .
Setelah beliau sampai p a d a t u m p u k a n khamr, m a k a beliau bersabda
k e p a d a orang­oran g y a n g hadir, " T a h u k a h kalian apakah i n i ? " M e r e k a
m e n j a w a b , " Y a , w a h a i Rasulullah, ini adalah k h a m r . " Rasulullah Saw.
bersabda, " K a l i an benar." K e m u d i a n Rasulullah Saw. bersabda:

Sesungguhnya Allah telah melaknat khamr, orang yang membuat­


nya, orang yang memprosesnya, peminumnya, penyuguhnya,
pengirimnya, penerimanya, penjualnya, pembelinya, dan orang
yang memakan hasil penjualannya.

Lalu beliau m e m i n t a sebuah pisau dan bersabda, " K u m p u l k a n l a h s e m u a ­


n y a menjadi satu." M e r e k a m e l a k u k a n n y a , k e m u d i a n Rasulullah Saw.
m e n g a m b i l pisau dan m e r o b e k s e m u a w a d a h n y a .
O r a n g ­ o r a ng a d a y a n g m e n g a t a k a n b a h w a w a d a h ­ w a d a h n y a masih
dapat dimanfaatkan. M a k a Rasulullah S a w . bersabda:

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 49

Memang benar, tetapi aku lakukan demikian hanyalah karena marah


demi karena Allah Swt. mengingat apa yang ada di dalamnya
membuat Allah murka.

U m a r r.a. berkata, "Biarlah a k u y a n g m e l a k u k a n n y a , waha i Rasulullah


S a w . " Rasulullah S a w . m e n j a w a b , " J a n g a n . "
Ibnu W a h b m e n g a t a k a n b a h w a sebagian dari p a ra perawi a d a y a n g
m e n a m b a h k a n kisah h a d i s lebih dari s e b a g i a n y a n g lainnya. H a d i s
diriwayatkan oleh I m a m Baihaqi.
H a d is lain d i r i w a y a t k a n o l e h A b u B a k a r A l ­ B a i h a q i , telah
menceritakan k e p a d a k a m i A b u i H u s a i n ibnu Bisyr, telah menceritakan
k e p a d a k a m i Ismail ibnu M u h a m m a d As­Saffar, telah menceritakan
kepada kami M u h a m m a d ibnu Ubaidillah Al­Munadi, telah menceritakan
k e p a d a k a m i W a h b ibnu Jarir, telah menceritakan k e p a d a k a m i S y u ' b a h ,
dari Sammak, dari M u s a b i b n u Sa'd, dari S a ' d y a n g menceritakan b a h w a
sehubungan dengan m a s a l a h k h a m r telah diturunkan e m p a t buah ayat,
lalu ia menceritakan hadis selengkapnya.
S a ' d m e n g a t a k a n , " S e o r a n g lelaki dari kalangan A n s a r m e m b u a t
sebuah j a m u a n m a k a n , lalu ia m e m a n g g i l k a m i , k e m u d i a n kami m e m i ­
num k h a m r — s e b e l u m k h a m r d i h a r a m k a n — h i n g g a k a m i m a b u k , lalu
kami saling m e m b a n g g a k a n diri. Orang­orang Ansar mengatakan, ' K a m i
lebih u t a m a . ' O r a n g ­ o r a n g Q u r a i s y m e n g a t a k a n , ' K a m i lebih u t a m a . '
Lalu seorang lelaki dari kalangan A n s a r m e n g a m b i l rahang unt a dan
m e m u k u l k a n n ya k e arah hidung Sa'd hingga robek. Sejak saat itu h i d u n g
S a ' d r o b e k . " M a k a turunlah firman­Nya:

Sesungguhnya ( m e m i n u m ) khamr, berjudi. ( A l ­ M a i d a h: 9 0 )

sampai d e n g a n firman­Nya:

maka berhentilah kalian (dari mengerjakan perbuatan itu). (Al­


Maidah: 9 1 )

Kqmpungsunnqh.org
50 Juz7-AI-Maidah

Imam M u s l i m m e n g e t e n g a h k a n n y a melalui hadis S y u ' b a h .


Hadis lain diriwayatkan o l e h I m a m B a i h a q i , telah m e n c e r i t a k an
kepada kami A b u N a s r ibnu Q a t a d a h , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i
A b u Ali Ar­Rafa, telah m e n c e r i t a k an kepada k a m i Ali ibnu A b d u l Aziz,
telah menceritakan k e p a da kami Al­Hajjaj Ibnu Minhal, telah
menceritakan k e p a d a k a m i R a b i ' a h ibnu K a l s u m , telah m e n c e r i t a k an
kepadaku ayahku, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu A b b a s yang mencerita­
kan b a h w a s e s u n g g u h n y a ayat m e n g e n a i h a r a m n y a k h a m r diturunkan
berkenaan dengan d u a kabilah dari k a l a n g an A n s a r y a n g m e l a k u k a n
m i n u m ­ m i n u m . Ketika m e r e k a m u l a i m a b u k , sebagian dari m e r e k a ber­
buat seenaknya t e r h a d a p sebagian y a n g lain. D a n saat m e r e k a sadar dari
m a b u k n y a, seseorang melihat bekas pada wajah, kepala, d a n j a n g g u t n y a,
lalu ia berkata, " Y a n g m e l a k u k a n ini k e p a d a k u adala h saudaraku, yaitu
si Fulan. " Padahal m e r e k a b e r s a u d a r a , t i a d a rasa dengk i dan iri dalam
hati m e r e k a terhada p s e s a m a n y a . L a l u lelaki itu berkata, " D e m i Allah,
seandainya dia sayan g dan kasihan k e p a d a k u, niscaya dia tidak akan
melakukan ini t e r h a d a p diriku." H i n g g a p a d a a k h i r n y a timbullah rasa
dengki dan iri dalam hati m e r e k a terhada p s e s a m a n y a . M a k a Allah Swt.
m e n u r u n k an ayat ini:

Hai orang­orang yang beriman, sesungguhnya ( m e m i n u m ) khamr,


berjudi, (berkorban u n t u k ) berhala, mengundi nasib dengan panah
adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. ( A l ­ M a i d a h : 9 0 )

sampai dengan Firman­Nya:

Maka berhentilah kalian (dari mengerjaka n perbuatan itu). ( A l ­


Maidah: 91)

Lalu ada sebagian orang y a n g m e m a k s a k a n diri bertanya, " K h a m r adalah


najis, sedangkan k h a m r berada di dalam perut si Fulan y a n g telah g u g u r
dalam Peran g U h u d . " M a k a Allah Swt. m e n u r u n k a n firman­Nya:

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 51

Tidak ada dosa bagi orang­orang yang beriman dan mengerjakan


amal saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan
dahulu. ( A l ­ M a i d a h : 9 3 )

Imam Nasai m e r i w a y a t k a n n y a di daiam kitab tafsir melalui M u h a m m a d


ibnu A b d u r R a h i m , yaitu S a ' i q a h , dari Hajjaj ibnu Minhal.
Hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, telah menceritakan kepadaku
M u h a m m a d ibnu Khalaf, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i S a ' i d ibnu
M u h a m m a d Al­Harami , dari A b u N a m i l a h , dari Salam m a u l a Hafs Abui
Q a s i m, dari A b u Buraidah, dari a y a h n y a y a n g m e n c e r i t a k a n , ' ' K a m i
sedan g d u d u k m e m i n u m m i n u m a n k a m i di atas sebuah bukit pasir, saat
itu k a m i berjumlah tiga atau e m p a t orang. Di h a d a p a n k a m i terdapat
sebuah w a d a h besar y a n g berisikan k h a m r . Ketika itu m e m i n u m k h a m r
belum d i h a r a m k a n . K e m u d i a n aku bangkit dan pergi hingga sampai
kepada Rasulullah saw., lalu a k u m a s u k Islam k e p a d a n y a , bertepatan
dengan t u r u n n ya ayat y a n g m e n g h a r a m k a n khamr,*yaitu firman­Nya:

Hai orang­orang yang beriman, sesungguhnya ( m e m inum) khamr,


berjudi. ( A l ­ M a i d a h : 9 0 )

sampai d e n g a n firman­Nya:

maka berhentilah kalian (dari mengerjaka n perbuatan itu). (Al­


Maidah: 91)

Lalu aku (ayah A b u Buraidah) kembali kepada k a u m k u dan m e m b a c a k a n


kepada m e r e k a ayat ini s a m p a i dengan firman­Nya:

maka berhentilah kalian (dari mengerjaka n perbuatan itu). (Al­


Maidah: 91)

Kqmpungsannqh.org
52 Juz 7-Al-Maidah

Saat itu di tangan sebagian k a u m m a s i h a d a m i n u m a n n y a , sebagian telah


d i m i n u m , sedangka n sebagian m a s i h a d a d i d a l a m w a d a h n y a . A y a h A b u
B u r a i d ah menceritakan hal ini seraya m e n g i s y a r a t k a n d e n g a n m e m a k a i
w a d a h y a n g ia t e m p e l k a n p a d a b a g i a n b a w a h bibir atasnya , d e n g a n
isyarat seperti y a n g dilakuka n oleh t u k a n g hijamah. K e m u d i a n m e r e k a
m e n u m p a h k a n k h a m r y a n g a d a pada w a d a h besar m e r e k a seraya berkata,
" K a m i berhenti, w a h a i T u h a n k a m i . "
H a d i s lain diriwayatkan oleh I m a m B u k h a r i , telah m e n c e r i t a k an
k e p a d a k a m i Sadqah ibnul Fadl, telah menceritakan k e p a d a kami Ibnu
U y a y n a h , dari Amr.dari Jabi r y a n g m e n c e r i t a k an b a h w a sejumlah o r a n g
m i n u m k h a m r di pagi hari P e r a n g U h u d , d a n akhirnya p a d a hari itu j u g a
m e r e k a g u g u r s e m u a n y a sebagai s y u h a d a. H a l tersebut terjadi sebelum
k h a m r d i h a r a m k a n . D e m i k i a n l a h m e n u r u t riwayat I m a m Bukhar i di
dalam kitab tafsir dari kitab Sahih­nya.
A l ­ H a f i z A b u B a k a r A l ­ B a z z a r telah m e r i w a y a t k a n di dalam kitab
Musnad­nya b a h w a telah menceritakan kepada k a m i A h m a d ibnu Abdah ,
telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Sufyan, dari A m r ibnu Dinar, b a h w a ia
pernah m e n d e n g a r Jabi r ibnu A b d u l l ah m e n g a t a k a n , " P a d a suatu pagi
hari ada sejumlah sahabat N a b i Saw. m i n u m k h a m r , k e m u d i a n m e r e k a
s e m u a n y a g u g u r sebagai syuhada, yaitu d a l a m P e r a n g U h u d . "
K e m u d i a n orang­oran g Y a h u d i mengatakan, "Telah gugur sebagian
orang­oran g y a n g b e r p e r a n g , sedangka n dalam perut m e r e k a terdapat
k h a m r . " M a k a Allah Swt. m e n u r u n k a n firman­Nya:

Tidak ada dosa bagi orang­orang yang beriman dan mengerjakan


amal saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan
dahulu. ( A l ­ M a i d a h : 9 3 )

Kemudian Al­Bazzar mengatakan b a h w a sanad hadis ini sahih, dan hadis


ini m e m a n g sahih, t e t a p i d a l a m k o n t e k s n y a t e r d a p a t ke­garib­an
(keanehan).
Hadis lain diriwayatkan oleh A b u Daud At­Tayalisi, telah mencerita­
kan k e p a d a k a m i S y u ' b a h , dari A b i Ishaq, dari Al­Barra ibnu Azib y a n g
menceritakan bahwa ketika ayat y a n g m e n g h a r a m k a n k h a m r diturunkan,

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 53

mereka mengatakan "Bagaimanakah dengan orang­orang yang gemar


m e m i n u m n y a dahulu sebelum khamr diharamkan?" M a k a turunlah
firman­Nya:

Tidak ada dosa bagi orang­orang yang beriman dan mengerjakan


amal saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan
dahulu. ( A l ­ M a i d a h : 9 3 ) , h i n g g a akhir ayat.

Imam T u r m u z i m e r i w a y a t k a n n y a m e l a l u i Bandar, dari G u n d a r , dari


S y u ' b a h d e n g a n lafaz y a n g semisal, d a n I m a m T u r m u z i m e n g a t a k a n
b a h w a hadis ini hasan sahih.
H a d i s lain diriwayatkan oleh Al­Hafiz A b u Y a ' l a Al­Mausuli, telah
menceritakan kepada kami Ja'far ibnu H u m a i d Al­Kufi, telah
menceritakan k e p a d a k a m i Y a ' q u b A l ­ Q u m m i , dari Isa ibnu Jariyah,
dari Jabir ibnu A b d u l l a h y a n g m e n c e r i t a k an b a h w a dahulu a d a seorang
lelaki y a n g biasa m e m b a w a k h a m r dari K h a i b ar untuk dijual k e p a d a
k a u m m u s l i m di M a d i n a h . P a d a suatu hari ia m e m b a w a k h a m r y a n g
telah ia kulak d e n g a n sejumlah harta, lalu ia datangkan k e M a d i n a h ,
k e m u d i a n ia bersua d e n g a n seorang lelaki d a r i k a l a n g an k a u m m u s l i m .
Lelaki m u s l i m itu berkata k e p a d a n y a , " H a i Fulan, s e s u n g g u h n y a k h a m r
telah d i h a r a m k a n . "
Lalu ia meletakkan k h a m r di t e m p a t y a n g j a u h — y a i t u di atas sebuah
lereng b u k i t — dan ia tutupi dengan kain k e l a m b u . K e m u d i a n ia sendiri
datang k e p a d a N a b i Saw. d a n berkata, " W a h a i Rasulullah, telah sampai
k e p a d a k u berita b a h w a k h a m r telah d i h a r a m k a n . " R a s u l u l l a h S a w .
m e n j a w a b , " M e m a n g benar." Ia berkata, " B o l e h k a h aku k e m b a l i k an
kepada o r a n g y a n g a k u m e m b e l i d a r i n y a ? " Rasulullah Saw. m e n j a w a b ,
" T i d a k layak untuk d i k e m b a l i k a n . " Ia berkata, " A k u a k a n m e n g h a d i a h ­
kannya kepada orang y a n g m a u m e m b e r i k u imbalan y a n g sesuai dengan
harga k h a m r ini." Rasulullah Saw. bersabda, " T i d a k b o l e h ." Ia berkata,
" S e s u n g g u h n y a k h a m r ini a k u beli dari harta anak­anak yatim y a n g a d a
di dalam p e m e l i h a r a a n k u . " Rasulullah S a w . bersabda:

Kqmpungsannqh.org
54 Juz7-AJ-MakJah

Apabila datang kepada kami harta dari Bahrain, maka datanglah


kamu kepadaku, niscaya kami akan mengganti harta anak­anak
yatimmu itu.

K e m u d i a n diserukan k e p a d a p e n d u d u k M a d i n a h ( b a h w a k h a m r telah
d i h a r a m k a n ) . M a k a a d a s e o r a n g lelaki berkata, " W a h a i R a s u l u l l a h,
w a d a h ­ w a d a h n y a dapat k a m i m a n f a a t k a n . " Rasulullah Saw. bersabda,
" K a l a u begitu, b u k a l a h s e m u a p e n u t u p n y a . " M a k a k h a m r d i t u m p a h k an
hingga sampai k e bagian b a w a h l e m b a h. H a d i s ini garib.
H a d i s lain diriwayatkan oleh I m a m A h m a d , telah menceritakan
kepada k a m i W a k i ' , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Sufyan, dari As­
Saddi, dari A b u Hubairah (yaitu Y a h y a ibnu A b b a d A l ­ A n s a r i ) , dari
A n a s ibnu Malik, b a h w a A b u Talhah pernah bertanya kepada Rasulullah
Saw. tentang a n a k ­ a n a k y a t i m y a n g a d a di dalam p e m e l i h a r a a n n y a ,
m e r e k a mewarisi khamr. M a k a Rasulullah Saw. bersabda, " T u m p a h k a n ­
lah k h a m r itu." A b u T a l h a h bertanya , " B o l e h k a h k a m i m e n j a d i k a n n y a
c u k a ? " Rasulullah Saw. m e n j a w a b , " T i d a k b o l e h . "
I m a m M u s l i m , I m a m A b u D a u d , dan I m a m Turmuzi m e r i w a y a t ­
kannya melalui hadis As­Sauri d e n g a n lafaz y a n g semisal.
Hadis lain diriwayatkan oleh I b n u A b u Hatim,telah menceritakan
kepada k a m i ayahku , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A b d u l l a h ibnu
Raja, telah menceritakan k e p a d a k a m i Abdul A z i z ibnu Salamah, telah
menceritakan k e p a d a k a m i Hilal ibnu A b u Hilal, dari A t a ibnu Yasar ,
dari Abdullah ibnu A m r y a n g menceritakan bahwa ayat berikut ada dalam
Al­Qur*an, yaitu firman­Nya:

Hai orang­orang yang beriman, sesungguhnya ( m e m i n u m ) khamr,


berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah
adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah
perbuatan­perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. (Al­
Maidah: 90)

M e n u r u t A b d u l l a h i b n u A m r , d i d a l a m k i t a b T a u r a t periha l k h a m r
disebutkan seperti berikut, " S e s u n g g u h n y a Allah m e n u r u n k a n perkara

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir 1bnu Kasir 55

y a n g h a k untuk m e l e n y a p k a n perkara y a n g batil d e n g a n n y a, j u g a untuk


m e l e n y a p k a n permaina n y a n g tak berguna, seruling, tarian, dosa­dos a
besar (yakni k h a m r barabit), gendang , t a m b u r , syair dan k h a m r sekali,
bagi o r a n g y a n g m e m i n u m n y a . Allah b e r s u m p a h d e n g a n m e n y e b u t
n a m a ­ N y a Y a n g M a h a a g u n g , ' Barang siapa y a n g m e m i n u m n y a sesudah
K u h a r a m k a n , A k u b e n a r ­ b e n a r a k a n m e m b u a t n y a k e h a u s a n di hari
kiamat. Dan barang siapa y a n g m e n i n g g a l k a n n y a sesudah K u h a r a m k a n ,
Aku benar­benar a k a n m e m b e r i n y a m i n u m k h a m r di h a d a p a n ­ K u Y a n g
M a h a s u c i ' . " Sanad a s a r ini sahih.
Hadi s lain d i r i w a y a t k a n oleh A b d u l l a h ibnu W a h b , telah
m e n c e r i t a k an k e p a d a k u A m r ibnul Haris; A m r ibnu S y u ' a i b pernah
menceritakan k e p a d a m e r e k a b a h w a a y a h n y a pernah menceritakan dari
Abdullah ibnu A m r ibnul A s , dari Rasulullah Saw. y a n g telah bersabda:

Barang siapa yang meninggalkan salat sekali karena mabuk, maka


seakan­akan dia memiliki dunia dan semua isinya, lalu dirampas
darinya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat sebanyak
empat kali karena mabuk, maka sudah seharusnya bagi Allah
memberinya minum dari tinatul khabal.

Ketika d i t a n y a k a n , " A p a k a h tinatul khabal itu?" Rasulullah Saw.


menjawab :

Perasan keringat penduduk neraka Jahannam.

Imam A h m a d m e r i w a y a t k a n n y a melalui j a l u r A m r ibnu S y u ' a i b .


Hadis lain diriwayatkan oleh A b u D a u d , telah menceritakan k e p a d a
kami M u h a m m a d ibnu Rafi*, telah menceritakan kepada k a m i I b r a h i m
ibnu U m a r A s ­ S a n ' a n i y a n g m e n g a t a k a n bahwa ia pernah m e n d e n g a r

Kqmpangsunnqh.org
56 Juz7-AJ-Maklah

A n ­ N u ' m a n (yaitu I b n u A b u S y a i b a h A l ­ J u n d i ) m e r i w a y a t k a n d a ­
ri T a w u s , dari Ibnu A b b a s , dari N a b i Saw. y a n g telah bersabda :

Semua minuman yang dibuat melalui proses peragian adalah khamr,


dan semua yang memabukkan hukwnnya haram. Barang siapa yang
meminum minuman yang memabukkan, maka hapuslah (pahala)
salatnya selama empat puluh pagi (hari); dan jika ia bertobat, Al­
lah menerima tobatnya. Dan jika ia kembali lagi minum untuk
keempat kalinya, maka pastilah Allah akan memberinya minum dari
tinatul khabal.
Ketika d i t a n y a k a n , " A p a k a h tTnatul khabal itu, w a h a i R a s u l u l l a h ? "
Rasulullah saw. m e n j a w a b :

Nanah penghuni neraka, dan barang siapa yang memberikan


minuman yang memabukkan kepada anak kecil yang belum
mengetahui halal dan haramnya, maka Allah pasti akan memberinya
minuman dari tinatul khabal.
Hadis diriwayatkan oleh I m a m A h m a d secara munfarid.
H a d i s lain d i r i w a y a t k a n o l e h I m a m Syafii rahimahullah, telah
menceritakan k e p a d a k a m i M a l i k , dari N a f i ' , dari Ibnu U m a r , b a h w a
Rasulullah Saw. telah bersabda:

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 57

Barang siapa yang meminum khamr di dunia, kemudian ia tidak


bertobat dari perbuatannya itu, Allah mengharamkan khamr
baginya kelak di akhirat.

Imam Bukhari dan I m a m M u s l i m m e n g e t e n g a h k a n n y a melalui hadis


Malik dengan sanad y a n g s a m a .
I m a m M u s l i m telah m e r i w a y a t k a n dari A b u Rafi*, dari H a m m a d
ibnu Zaid, dari A y y u b , dari Nafi*, dari Ibnu U m a r y a n g menceritakan
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang


memabukkan adalah haram. Dan barang siapa minum khamr, lalu
mati dalam keadaan masih kecanduan khamr dan belum bertobat
dari perbuatannya itu, maka kelakdi akhirat ia tidak dapat meminum
khamr (surga).

Hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu W a h b , telah menceritakan kepadanya


U m a r ibnu M u h a m m a d , dari Abdullah ibnu Yasar , ia pernah m e n d e n g a r
Salim ibnu Abdullah menceritakan b a h w a Abdullah ibnu U m a r
menceritakan b a h w a Rasulullah Saw. telah bersabda:

Ada tiga macam orang yang Allah tidak memandang mereka (dengan
pandangan rahmat) kelak di hari kiamat, yaitu orang yang menyakiti
kedua orang tuanya, orang yang kecanduan khamr. danorangyang
menyebut­nyebut pemberian yang telah diberikannya.

Imam Nasai meriwayatkan dari A m r ibnu Ali, dari Yazid ibnu Z u r a i ' , dari
L'mar ibnu M u h a m m a d A l ­ U m a r i dengan sanad y a n g sama.

Kqmpangsunnqh.org
58 Juz 7-Al-Maidah

I m a m A h m a d telah m e r i w a y a t k a n dari G u n d a r , dari S y u ' b a h , dari


Y a z i d ibnu A b u Z i y a d, dari Mujahid, dari A b u S a ' i d, dari N a b i Saw.
y a n g telah bersabda:

Tidak dapat masuk surga orang yang suka menyebut­nyebut


pemberiannya, dan orang yang suka menyakiti {kedua orang tuanya),
dan tidak (pula) orang yang kecanduan khamr.

Imam A h m a d telah meriwayatkannya pula dari A b d u s Samad, dari Abdul


A z i z ibnu A s l a m , dari Yazid ibnu A b u Z i y a d, dari Mujahid dengan lafaz
y a n g sama ; j u g a dari M a r w a n ibnu Syuja*, dari Khasif, dari Mujahid
dengan lafaz y a n g s a m a .
I m a m N a s a i m e r i w a y a t k a n n y a dari Al­Qasi m ibnu Zakaria , dari
Husain Al­Ju'fi, dari Z a i d a h, dari Y a z i d ibnu A b u Ziyad, dari Salim
ibnu Abui J a ' d d a n Mujahid; k e d u a n y a dari A b u S a ' i d d e n g a n Ipfaz
y a n g sama.
H a d i s lain diriwayatkan oleh I m a m A h m a d , telah m e n c e r i t a k an
k e p a d a kami A b d u r R a z z a q , telah menceritakan kepada k a m i Sufyan,
dari M a n s u r , dari Salim ibnu Abui J a ' d , dari Jaban, dari Abdullah ibnu
A m r , dari N a b i Saw. y a n g telah bersabda:

Tidak dapat masuk surga orang yang menyakiti (kedua orang


tuanya), orangyang kecanduan khamr. orang yang suka menyebut­
nyebut pemberiannya, dan tidak (pula) anak zina.

Hal y a n g s a m a telah d i r i w a y a t k a n pula dari Yazid , dari H a m m a m , dari


M a n s u r , dari­Salim, dari J a b a n , dari A b d u l l a h ibnu A m r dengan lafaz
y a n g sama.
Imam A h m a d telah meriwayatkan pula dari Gundar dan lain­lainnya,
dari S y u ' b a h , dari M a n s u r , dari Salim, dari Nabit ibnu Syarit, dari Jaban,
dari Abdullah ibnu A m r , dari N a b i Saw. y a n g telah bersabda:

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 59

Tidak dapat masuk surga orang yang suka menyebut­nyebut


pemberiannya, orang yang suka menyakiti kedua orang tuanya, dan
tidak (pula) pecandu khamr.

I m a m Nasai m e r i w a y a t k a n n y a melalui hadis S y u ' b a h dengan lafaz y a n g


s a m a , k e m u d i a n ia m e n g a t a k a n , " K a m i b e l u m p e r n a h m e n g e t a h u i
seseorang y a n g m e n g h u b u n g k a n S y u ' b a h dengan N a b i t ibnu Syarit."
Imam Bukhari mengatakan bahwa Jaban belum pernah diketahui
m e n d e n g a r dari Abdullah. Salim pun belum p e m a h diketahui pernah
mendengar , baik dari Jaban m a u p u n dari N a b i t .
H a d i s ini telah diriwayatkan p u l a melalui j a l u r Mujahid, dari Ibnu
A b b a s ; j u g a melalui Mujahid, dari A b u Hurairah.
Az­Zuhri m e n g a t a k a n , telah menceritakan k e p a d a n y a A b u B a k a r
ibnu A b d u r R a h m a n ibnul Haris ibnu H i s y a m ; ayahnya pernah mengata­
kan bahwa ia pernah m e n d e n g a r Usman ibnu Affan m e n g a t a k a n , " J a u h i ­
lah khamr, karena sesungguhnya khamr itu biangnya kejahatan. Dahulu
kala pernah ada seorang lelaki dari kalangan orang­orang sebelum kalian,
kerjanya hanya beribadah dan mengucilkan diri dari keramaian manusia.
Tetapi p a d a a k h i r n y a ia disukai oleh seoran g wanita t u n a susila. W a n i t a
t u n a susila itu m e n y u r u h pelayan w a n i t a n y a m e m a n g g i l lelaki itu untuk
menghadiri suatu persaksian. M a k a lelaki itu m a s u k b e r s a m a n y a , d a n si
wanita t u n a susila itu m u l a i m e m a s a n g p e r a n g k a p n y a ; setiap kali lelaki
itu memasuki pintu, m a k a ia menutupnya, hingga lelaki itu bersua dengan
seorang wanita y a n g cantik, di sisinya terdapat seorang bayi dan seguci
khamr.
Kemudian wanita cantik itu b e r k a t a , ' Sesungguhnya aku, demi Allah,
tidak sekali­kali m e n g u n d a n g m u untuk m e n y a k s i k an suatu persaksian,
melainkan aku m e n g u n d a n g m u k e m a r i a g ar k a m u m a u m e n y e t u b u h i
diriku, atau m e m b u n u h bayi ini, atau m i n u m k h a m r ini.' Akhirnya wanita
itu memberinya m i n u m a n satu gelas. D a n lelaki itu berkata, ' T a m b a h k a n ­
lah kepadaku.' la tidak berhenti dari m i n u m k h a m r hingga p a d a akhirnya
:a menyetubuhi wanita itu dan m e m b u n u h si bayi. K a r e n a itu, jauhilah
khamr, karena s e s u n g g u h n y a tidak sekali­kali k h a m r dapat b e r k u m p u l
dengan iman s e l a m a ­ l a m a n ya melainkan salah satunya keluar dari diri
pelakunya dalam waktu y a n g dekat. "
Asar ini diriwayatkan oleh I m a m Baihaqi, dan sanad asar inisahih.

Kqmpungsannqh.org
60 Juz 7-Al-Maidah

A b u Bakar ibnu Abud D u n ­ y a telah m e r i w a y a t k a n n y a di d a l a m


k i t a b Zammul Muskiri ( B a b "Celaan terhadap P e m a b u k " ) , dari
M u h a m m a d ibnu Abdullah ibnu B a z i ' , dari Al­Fudail ibnu Sulaiman
An­Numiri, dari U m a r ibnu Sa ' id, dari Az­Zuhri dengan lafaz y a n g s a m a
secara marfu', tetapi y a n g mauquf\e\>\h sahih.
A s a r ini m e m p u n y a i b u k t i y a n g m e n g u a t k a n n y a d i d a l a m k i ­
tab Sahihain, dari Rasulullah S a w . Disebutkan b a h w a Rasulullah S a w .
telah bersabda:

Tidak sekali­kali seseorang melakukan perbuatan zina, sedang ia


dalam keadaan beriman. Tidak sekali­kali seseorang mencuri,
sedang dia dalam keadaan beriman: dan tidak sekali­kali seseorang
minum khamr, sedang dia dalam keadaan beriman.

Imam A h m a d ibnu H a m b a l mengatakan, telah menceritakan kepada kami


A s w a d ibnu Amir, telah menceritakan kepada k a m i Israil, dari S a m m a k ,
dari Ikrimah, dari I b n u A b b a s y a n g m e n c e r i t a k an b a h w a ketika k h a m r
diharamkan , orang­oran g berkata, " W a h a i Rasulullah, b a g a i m a n a k a h
dengan t e m a n ­ t e m a n kami y a n g telah m e n i n g g a l , sedangka n m e r e k a
m e m i n u m n y a ? " M a k a Allah Swt. m e n u r u n k a n firman­Nya:

c w , ^... ^k^^j^^OS^Cri
Tidak ada dosa bagi orang­orang yang beriman dan mengerjakan
amal saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan
dahulu. (Al­Maidah: 9 3 ) , h i n g g a akhir ayat.

Dan ketika kiblat dipindahkan, orang­orang berkata, " W a h a i Rasulullah,


bagaimanaka h d e n g a n t e m a n ­ t e m a n k a m i y a n g telah m e n i n g g a l dunia,
sedangkan salat m e r e k a m e n g h a d a p k e Baitul M a q d i s ? " M a k a Allah
m e n u r u n k a n firman­Nya:

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 61

dan Allah tidak akan menyia­nyiakan iman kalian. (Al­Baqarah :


143)

I m a m A h m a d m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i D a u d ibnu
M a h r a n A d ­ D a b b a g , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i D a u d ( y a k ni AI­
Attar), dari A b u K h a i s a m , dari Syahr ibnu H a u s y a b , dari A s m a binti
Y a z i d , b a h w a ia p e r n a h m e n d e n g a r N a b i S a w . bersabda :

Barang siapa meminum khamr, Allah tidak rela kepadanya selama


empat puluh malam; jika ia mati, maka ia mati dalam keadaan kafir;
dan jika ia bertobat, maka Allah menerima tobatnya Dan jika ia
kembali minum khamr, maka pastilah Allah akan memberinya
minuman dari tinatul khabal.

A s m a binti Yazid bertanya, " W a h a i Rasulullah, a p a k a h tinatul khabal


i t u ?" Rasulullah Saw. m e n j a w a b , " N a n a h p e n d u d u k n e r a k a . "
A I ­ A ' m a s y telah m e r i w a y a t k a n dari Ibrahim , dari A I q a m a h , dari
Abdullah ibnu M a s ' u d , b a h w a N a b i Saw. ketika ayat ini diturunkan,yaitu
firman­Nya:

Tidak ada dosa bagi orang­orang yang beriman dan mengerjakan


amal saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan
dahulu, apabila mereka bertakwa dan beriman. ( A l ­ M a i d a h: 9 3 )

beliau Saw. b e r s a b da (ditujukan k e p a d a Ibnu M a s ' u d r.a.):

Dikatakan kepadaku bahwa engkau termasuk dari mereka,

Kqmpangsunnqh.org
62 Juz 7-AI-Maidari

Hal y a n g sama telah diriwayatkan oleh I m a m M u s l i m , I m a m T u r m u z i ,


d a n Imam N a s a i melalui j a l u r n y a ( y a k n i A I ­ A ' m a s y ) .
A b d u l l a h ibnu I m a m A h m a d m e n g a t a k a n , ia belajar dari a y a h n y a
y a n g mengatakan b a h w a telah menceritakan kepada k a m i Ali ibnu A s i m ,
telah menceritakan k e p a d a k a m i Ibrahim Al­Hijri, dari A b u i A h w a s ,
dari A b d u l l a h ibnu M a s ' u d y a n g m e n c e r i t a k an b a h w a Rasulullah Saw.
pernah bersabda:

Jauhilah oleh kalian kedua jenis dadu yang diberi tanda mayang
keduanya dikocok­kocok karena sesungguhnya keduanya adalah
sarana maisir orang­orang 'ajam.

Al-M<lidah, ayat 94-95

Hai orang­orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji


kalian dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat
oleh tangan dan tombak kalian supaya Allah mengetahui orang
yang takut kepada­Nya, biarpun ia tidak dapat melihat­Nya Barang
siapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya azab yang

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 63

pedih. Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian membunuh


binatang buruan, ketika kalian sedang ihram. Barang siapa di
antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah
mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang
dibunuhnya, menurut putusan orang yang adil di antara kalian
sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka 'bah, atau ( d e n d a n y a )
membayar kifarat dengan memberi makan orang­orang miskin, atau
berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya
dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah
memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali
mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah
Mahakuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.

A l ­ W a l i b i telah m e r i w a y a t k a n dari Ibnu A b b a s s e h u b u n g a n d e n g a n


firman Allah Swt.:

Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sesuatu dari


binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombak
kalian. (Al­Maidah: 9 4 )

Yakni binatang buruan y a n g lemah dan y a n g kecil, Allah menguji hamba­


h a m b a ­ N y a dengan melalui binatang buruan itu d a l a m ihram m e r e k a ;
sehingga seandainya m e r e k a suka, m e r e k a dapat m e n a n g k a p n y a d e n g a n
tangan m e r e k a . M a k a Allah m e l a r a n g m e r e k a mendekatinya.
Mujahid telah m e n g a t a k a n sehubungan d e n g a n firman­Nya:

Yang mudah didapat oleh tangan kalian. (Al­Maidah: 9 4 )

Yakni binatang buruan y a n g kecil dan y a n g masih baru m e n e t a s .

dan oleh tombak kalian. (Al­Maidah: 9 4 )

Yakni binatang buruan y a n g besar.

Kqmpangsunnqh.org
64 Juz 7-Al-Maidah

Muqatil ibnu H a y y a n m e n g a t a k a n b a h w a a y a t ini diturunkan d a l a m


peristiwa u m r a h H u d a i b i y y a h . Tersebutlah b a h w a saat itu binatang liar,
burung­burung, dan binatang buruan lainnya banyak mereka dapati dalam
perjalanan mereka; hal seperti itu belum pernah mereka lihat sebelumnya.
Lalu Allah m e l a r a n g m e r e k a m e m b u n u h b i n a t a n g ­ b i n a t a n g buruan,
sedan g m e r e k a dalam k e a d a a n ihram.

Supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada­Nya, biarpun


ia tidak dapat melihat­Nya. ( A l ­ M a i d a h: 9 4 )

Y a k n i A l l a h Swt. m e n g u j i m e r e k a d e n g a n b i n a t a n g b u r u a n y a n g
mengelilingi m e r e k a d a l a m perjalanannya, m e r e k a d a p a t saja dengan
m u d a h m e n a n g k a p b i n a t a n g ­ b i n a t a n g b u r u a n itu dengan tangan d a n
t o m b a k m e r e k a s e c a r a s e m b u n y i ­ s e m b u n y i a t a u p u n d e n g a n terang­
terangan. D i m a k s u d k a n a g a r t a m p a k siapa y a n g taat k e p a d a Allah d i
antara m e r e k a dalam kesendirianny a atau dalam terang­terangannya.
M a k n a ayat ini s a m a d e n g a n y a n g terdapat p a d a ayat lain, yaitu firman­
Nya:

Sesungguhnya orang­orang yang takut kepada Tuhannya Yang tidak


tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala
yang besar. ( A I ­ M u l k : 12)

Firman Allah Swt. y a n g m e n g a t a k a n :

Barang siapa yang melanggar batas sesudah itu. ( A l ­ M a i d a h: 9 4 )

Y a k n i sesudah pemberitahua n d a n peringatan serta pendahuluan ini,


m e n u r u t A s ­ S a d d i d a n lain­lainnya.

maka baginya azab yang pedih. (Al­Maidah: 9 4 )

Karena ia m e l a n g g a r perintah Allah dan syariat­Nya.

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 65

K e m u d i a n Allah Swt. berfirman:

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian membunuh


binatang buruan, ketika kalian sedang ihram. ( A l ­ M a i d a h: 9 5 )

Hal ini m e r u p a k a n p e n g h a r a m a n d a n larangan dari Allah Swt. u n t u k


m e m b u n u h dan m e m a k a n b i n a t a n g buruan d a l a m keadaan ihram. D a n
hal ini tiada lain m e n y a n g k u t binatang y a n g boleh d i m a k a n dagingnya,
bila ditinjau dari segi m a k n a n y a , sekalipun h e w a n y a n g dilahirkan dari
campura n antara binatang y a n g halal d i m a k a n dan binatang lainnya.
M e n g e n a i b i n a t a n g y a n g t i d a k b o l e h d i m a k a n d a g i n g n y a dari
kalangan h e w a n darat; m e n u r u t I m a m Syafii, o r a n g y a n g sedan g ihram
diperbolehkan m e m b u n u h n y a . Lain halnya dengan j u m h u r ulama,
m e r e k a t e t a p m e n g h a r a m k a n n y a pula, d a n t i a d a y a n g d i k e c u a l i k a n
kecuali a p a y a n g disebutkan di dalam kitab Sahihain melalui j a l u r A z ­
Zuhri, dari U r w a h , dari Siti Aisyah U m m u l M u ­ m i n i n, bahwa Rasulullah
Saw. pernah bersabda:

Ada lima hewan jahat yang boleh dibunuh baik di tanah halal
maupun di tanah suci, yaitu burung gagak, burung elang,
kalajengking(scorpion), tikus, dan anjing gila.

I m a m Malik telah m e r i w a y a t k a n dari N a f i ' , dari I b n u U m a r , b a h w a


Rasulullah Saw. telah bersabda:

Ada lima macam hewan yang tiada dosa bagi orang yang sedang
ihram membunuhnya, yaitu burung gagak, burung elang,
kalajengking tikus dan anjing gila.

Kqmpangsunnqh.org
66 Juz7-AI-MSidah

I m a m Bukhari dan I m a m M u s l i m telah mengetengahkanny a p u l a A y y u b


telah m e r i w a y a t k an dari N a f i ' , dari I b n u U m a r hal y a n g semisal; dan
A y y u b m e n g a t a k a n , " A k u b e r t a n y a k e p a d a Nafi* m e n g e n a i ular, m a k a
N a f i ' menjawab, ' M a s a l a h u l a r tidak diragukan lagi, d a n tiada y a n g
memperselisihkan kebolehan m e m b u n u h n y a ' . "
Di antara u l a m a seperti I m a m M a l i k dan I m a m A h m a d terdapat
orang­orang y a n g m e n y a m a k a n dengan anj ing gila yaitu serigala, hewan
pemangsa, m a c a n tutul dan harimau, karena h e w a n ­ h e w an tersebut lebih
b e r b a h a y a d a r i p a d a anjing gila.
Zaid ibnu A s l a m dan Sufyan ibnu U y a y n a h m e n g a t a k a n b a h w a
pengertian anjing gila m e n c a k u p s e m u a j e n i s h e w a n liar p e m a n g s a .
O r a n g y a n g m e n g a t a k a n d e m i k i a n m e n y i m p u l k a n dalil dari sebuah
riwayat y a n g m e n g a t a k a n b a h w a ketika Rasulullah S a w . m e n d o a k a n
kebinasaa n t e r h a d a p A t a b a h ibnu A b u L a h a b , d a l a m d o a n y a beliau
mengucapkan:

YaAllah, kuasakanlah atas dirinya. anjing­Mu yang ada di negeri


Syam.

Ternyata Atabah d i m a n g s a oleh hewan p e m a n g s a di Zarqa.


Jumhur ulama mengatakan, j i k a seseorang m e m b u n u h selain hewan­
hewan yang disebutkan dalam hadis, m a k a ia harus m e m b a y a r dendanya,
m i s a l n y a d i a m e m b u n u h dubuk, m u s a n g , dan berang­berang serta lain­
lainnya y a n g semisal.
I m a m M a l i k m e n g a t a k a n b a h w a dikecualikan p u l a dari hal tersebut
anak­anak dari k e l i m a h e w a n y a n g disebutkan dalam nas hadis serta
anak­anak hewan pemangsa yang disamakan dengan hewan­hewan
tersebut.
I m a m Syafii mengatakan, o r a n g y a n g s e d a n g ihram diperbolehkan
m e m b u n u h s e m u a hewan y a n g tidak boleh d i m a k a n dagingnya. Dalam
hal ini tidak a d a b e d a n y a antara y a n g masih kecil dan y a n g sudah besar.
Dan I m a m Syafii menilai b a h w a 'Ulat jami 'ah y a n g m e m b o l e h k a n n y a
diperlakukan demikian k a r e n a d a g i n g n y a tidak boleh dimakan .
I m a m A b u Hanifah m e n g a t a k a n , o r a n g y a n g sedan g ihram boleh
m e m b u n u h anjing gila d a n serigala, m e n g i n g a t serigala adalah anjing

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 67

liar. Dan j i k a s e s e o r a n g m e m b u n u h selain k e d u a n y a , m a k a ia harus


m e n e b u s n y a ; kecuali j i k a h e w a n y a n g selain k e d u a n y a itu m e n y e r a n g ­
nya, m a k a barulah ia boleh m e m b u n u h n y a , dan tidak a d a kewajiban
m e n e b u s n y a . H a l ini m e r u p a k a n p e n d a p a t A l ­ A u z a ' i dan A l ­ H a s a n
ibnu Saleh ibnu H u y a y . S e d a n g k a n m e n u r u t Zufar ibnul H u z a i l , o r a n g
y a n g bersangkutan t e t a p d i k e n a k a n tebusan, sekalipun binatang y a n g
selain itu datan g m e n y e r a n g n y a .
Sebagian u l a m a m e n g a t a k a n b a h w a y a n g d i m a k s u d dengan b u r u n g
gagak (al­gurab) d a l a m h a d i s ini ialah b u r u n g g a g a k y a n g b e r w a r n a
abqa', yaitu y a n g p a d a p u n g g u n g n ya dan bagian bawah perutnya terdapat
bulu y a n g b e r w a r n a putih (belang). Lain halnya d e n g a n b u r u n g g a g a k
adra', y a k n i y a n g b u l u n y a b e r w a r n a hita m m u l u s ; j u g a burung a 'sam,
yakni burung g a g a k y a n g b e r w a r n a putih. Hal ini berdasarkan k e p a d a
sebuah hadis y a n g diriwayatkan oleh I m a m N a s a i , dari A m r ibnu Ali
AI­Fallas, dari Y a h y a Al­Qattan. dari S y u ' b a h , dari Qatadah , dari S a ' i d
ibnul M u s a y v a b . dari Siti A i s \ a h . dari N a b i Saw. y a n g telah bersabda:

Ada jenis hewan yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang
:h a :
r n
\aiiuular, tikus, burungelang, burung gagak belang, dan
•J'l :ng gila.

J u m h u r u l a m a berpendapat bahwa m a k n a y a n g d i m a k s u d lebih u m u m


dari itu, k a r e n a m e n u r u t h a d i s y a n g a d a d i d a l a m k i t a b Sahihain
disebutkan lafaz al­gurab secara m u t l a k tanpa ikatan ( a l ­ a b a a ' ) .
I m a m M a l i k rahimahullah m e n g a t a k a n b a h w a o r a n g y a n g sedan g
ihram tidak boleh m e m b u n u h burung gagak, kecuali j i k a b u r u n g g a g a k
itu m e n y e r a n g dan m e n g g a n g g u n y a . Sedangkan m e n u r u t Mujahid ibnu
Jabr dan segolongan u l a m a , ia tidak boleh m e m b u n u h n y a melainkan
hanya m e l e m p a r n y a . D a n telah diriwayatkan hal y a n g semisal dari Ali
r.a.
Hasyim telah meriwayatkan b a h w a telah menceritakan kepada k a m i
Yazid ibnu A b u Z i y a d, dari A b d u r R a h m a n ibnu A b u N u ' m , dari Abu

Kqmpungsannqh.org
68 Juz7-AI-Maidari

Sa'id, dari N a b i Saw. Beliau pernah ditanya m e n g e n a i h e w a n y a n g boleh


dibunuh oleh o r a n g y a n g s e d a n g ihram. M a k a beliau Saw. m e n j a w a b :

Ular, kalajengking, tikus, dan burung gagak tidak boleh dibunuh,


tetapi dilempar (diusir); (begitu pula) anjinggila, elang serta hewan
pemangsa yang menyerang.

I m a m A b u D a u d m e r i w a y a t k a n n y a dari A h m a d ibnu H a m b a l , d a n I m a m
T u r m u z i m e r i w a y a t k a n n y a dari A h m a d ibnu M a n i ' , k e d u a n y a dari
H a s y i m. Sedangkan I b n u M a j a h dari A b u K u r a i b d a n M u h a m m a d ibnu
Fudail, k e d u a n y a dari Yazid ibnu A b u Ziyad, sedangka n dia orang ­
n y a dai/. Tetapi m e n u r u t I m a m T u r m u z i , h a d i s ini berpredikat hasan.
F i r m a n Allah Swt.:

c^e i *Ji»0.o

Barang siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka


dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang
dengan buruan yang dibunuhnya ( A l ­ M a i d a h: 9 5 )

Ibnu A b u Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami A b u Sa'id


Al­Asyaj, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Ibnu Ulayyah, dari A y y u b
y a n g m e n c e r i t a k a n b a h w a ia m e n d a p a t b e r i t a d a r i T a w u s y a n g
mengatakan, " O r a n g y a n g m e m b u n u h b i n a t a n g buruan k a r e n a tersalah
tidak dijatuhi sanksi, m e l a i n k a n y a n g dijatuhi sanksi ialah o r a n g y a n g
m e m b u n u h n y a dengan sengaja." Hal ini m e r u p a k a n m a z h a b ( p e n d a p a t )
y a n g aneh, b e r s u m b e r dari T a w u s ; d i a h a n y a berpegan g k e p a d a lahiriah
m a k n a ayat.
Mujahid ibnu J a b r m e n g a t a k a n , y a n g d i m a k s u d d e n g a n m a k n a
muta 'ammid dalam ayat ini ialah orang y a n g sengaja m e m b u n u h binatang
buruan, sedangka n dia dalam k e a d a a n lupa t e r h a d a p ihram y a n g sedan g
dijalaninya. A d a p u n o r a n g y a n g sengaja m e m b u n u h binatang buruan,
padahal ia ingat a k a n i h r a m n y a, m a k a p e r k a r a n y a lebih berat d a r i p a d a
hanya dikenai sanksi m e m b a y a r kifarat, dan ihramnya batal. Demikianlah

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 69

menurut a p a y a n g diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, b e r s u m b e r dari Mujahid


ibnu Jabr melalui j a l u r Ibnu A b u Nujaih, Lars ibnu Salim, d a n lain­
lainnya. Pendapa t ini p u n aneh.
A d a p u n m e n u r u t j u m h u r ulama, o r a n g y a n g sengaja dan o r a n g y a n g
lupa dalam m e l a k u k a n n y a s a m a saja, diwajibkan m e m b a y a r tebusan
( d e n d a ). A z ­ Z u h r i m e n g a t a k a n b a h w a A l ­ Q u r ' a n m e n u n j u k k a n kepada
orang y a n g sengaja, sedangkan sunnah menunjukkan k e p a d a orang y a n g
lupa (tidak sengaja). D e n g a n k a t a lain, A I ­ Q u r ' a n m e n u n j u k k a n b a h w a
orang y a n g sengaja diwajibkan m e m b a y a r denda, dan b a h w a perbuatan­
n y a itu berdosa. Hal ini d i u n g k a p k an melalui firman Allah Swt.:

C M : o jt>Ul 3

Supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah


telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang
kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. (Al­
Maidah: 9 5 )

Sedangkan y a n g ditunjukkan oleh sunnah, yaitu dari keputusan­


keputusan Nabi Saw. dan keputusan­keputusan sahabatnya, wajib
m e m b a y a r denda dalam kasus perburuan secara tersalah. Perihalnya sama
dengan kewajiban m e m b a y a r d e n d a d a l a m k a s u s sengaja. L a g i pula
m e m b u n u h binatang buruan t e r m a s u k perbuatan merusak,da n m e r u s a k
itu dikenai sanksi ganti rugi, baik dalam kasus sengaja ataupun tidak
sengaja; t e t a p i o r a n g y a n g m e l a k u k a n n y a d e n g a n sengaja b e r d o s a ,
sedangkan o r a n g y a n g keliru dimaafkan.
F i r m a n Allah Swt.:

maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang


dengan buruan yang dibunuhnya. (Al­Maidah: 9 5 )

Sebagian dari u l a m a m e m b a c a n y a d e n g a n idafah, y a k n i fajazdu' mi'sli.


Sedangkan y a n g lainnya m e m b a c a n y a dengan meng­ ' a t o ^ k a n n y a , yaitu:

Kqmpangsunnqh.org
70 Juz7-A1-Maidah

maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang


dengan buruan yang dibunuhnya. ( A l ­ M a i d a h: 9 5 )

Ibnu Jarir m e r i w a y a t k a n b a h w a Ibnu M a s ' u d m e m b a c a n y a fajazauhu


mislu (dengan m e m a k a i d a m i r ) . F i r m a n Allah Swt. y a n g m e n g a t a k a n :

maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang


dengan buruan yang dibunuhnya. ( A l ­ M a i d a h: 9 5 )

Menuru t m a s i n g ­ m a s i n g dari d u a qiraah di atas t e r k a n d u n g dalil y a n g


dijadikan p e g a n g an oleh p e n d a p at I m a m M a l i k dan I m a m Syafii serta
Imam A h m a d dan j u m h u r ulama, semuanya mengatakan wajib
m e m b a y a r denda berupa binatang ternak yang seimbang dengan binatang
y a n g d i b u n u h oleh o r a n g y a n g s e d a n g ihram tersebut, j i k a b i n a t a n g itu
a d a persamaannya dengan binatang y a n g jinak. Lain halnya dengan I m a m
A b u Hanifah rahimahullah, k a r e n a ia h a n y a m e w a j ibkan h a r g a n y a saja,
baik binatang buruan y a n g t e r b u n u h itu t e r m a s u k binatang y a n g a d a
persamaanny a d e n g a n binatang y a n g j i n a k ataupun bukan binatang y a n g
m e m p u n y a i persamaan. I m a m A b u Hanifah m e n g a t a k a n , o r a n g y a n g
bersangkutan disuruh memilih, ia boleh menyedekahkan harganya, boieh
pula h a r g a n y a dibelikan hadya ( h e w a n kurban).
Tetapi keputusa n y a n g telah ditetapka n oleh p a r a sahabat y a n g
m e n y a t a k a n d e n d a d i b a y a r d e n g a n binatang y a n g s e i m b a n g m e r u p a k an
pendapat y a n g lebih u t a m a u n t u k diikuti. M e r e k a m e m u t u s k a n b a h w a
m e m b u n u h b u r u n g u n t a d e n d a n y a ialah seekor unta, m e m b u n u h sapi
liar dendanya ialah seekor sapi. m e m b u n u h kijang dendanya ialah domba.
Peradilan y a n g ditetapkan oleh p a r a sahabat berikut sandaran­sandaran­
n y a disebutkan di d a l a m kitab­kitab fiqih.
A d a p u n j i k a binatang b u r u a n bukan termasu k binatang y a n g a d a
imbangannya dari binatang y a n g jinak, m a k a Ibnu A b b a s telah
m e m u t u s k a n d e n d a n y a , yait u m e m b a y a r h a r g a n y a , lalu d i b a w a k e
M e k a h . D e m i k i a n l a h m e n u r u t riwayat I m a m Baihaqi .
Firman Ailah Swt.:

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 71

menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian. (Al­Maidah:


95)

M e n g e n a i ketetapan bayar d e n d a dalam k a s u s b i n a t a n g y a n g berstandar


atau h a r g a n y a d a l a m k a s u s m e m b u n u h b i n a t a n g b u r u a n y a n g tidak
m e m p u n y a i s t a n d a r dari b i n a t a n g y a n g j i n a k , d i p u t u s k a n o l e h d u a
o r a n g y a n g adil dari k a l a n g an k a u m m u s l i m .
P a r a u l a m a berselisih p e n d a p at s e h u b u n g a n d e n g a n diri si pelaku
perburuan, a p a k a h d i a boleh dijadikan sebagai salah seorang dari d u a
hakim yang memutuskan sanksi dendanya, ada dua pendapat
mengenainya. Salah satunya m e n g a t a k a n tidak boleh, karena keputusan
sanksi terhada p dirinya sendiri perlu dicurigai. D e m i k i a n l a h m e n u r u t
mazhab Imam Malik.
Pendapat yang kedua mengatakan boleh, karena mengingat
k e u m u m a n m a k n a ayat. P e n d a p a t ini m e r u p a k a n m a z h a b I m a m Syafii
d a n I m a m A h m a d . Pendapa t y a n g p e r t a m a beralasan b a h w a seorang
hakim tidak boleh m e r a n g k a p menjadi mahkum 'alaih ( y a n g dijatuhi
sanksi) dalam w a k t u y a n g sama.
Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami
ayahku, telah menceritakan k e p a d a kami A b u N a ' i m Al­Fadl ibnu Dakin,
telah menceritakan k e p a d a k a m i Ja'far (yaitu Ibnu Barqan), dari M a i m u n
ibnu M a h r a n , b a h w a seorang A r a b B a d u i datan g k e p a d a Khalifah A b u
Bakar, lalu lelaki Badui itu berkata, " A k u telah m e m b u n u h binatang
buruan, sedangka n aku d a l a m k e a d a a n berihram . M a k a b a g a i m a n a k a h
menurut pendapatmu, denda apakah yang harus kubayar?" Maka
Khalifah A b u B a k a r r.a. b e r t a n y a k e p a d a U b a y ibnu K a ' b y a n g sedan g
d u d u k di sisinya, " B a g a i m a n a k a h k a s u s ini m e n u r u t m u ? "
Tetapi orang Badui itu m e n y a n g k a l , " A k u d a t a n g k e p a d a m u , dan
k a m u adalah khalifah Rasulullah. A k u h a n y a bertanya k e p a d a m u , tetapi
t e r n y a t a k a m u m e n a n y a k a n k e p a d a o r a n g l a i n . " A b u B a k a r r.a.
m e n j a w a b , " A p a k a h y a n g k a m u p r o t e s, s e d a n g k a n Allah Swt. telah
berfirman:

maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang


dengan buruan yang dibunuhnya, menurutputusan dua orang yang
adil di antara kalian. (Al­Maidah: 9 5 )

Kqmpangscjnnqh.org
72 Juz 7-Al-Maidah

M a k a a k u b e r m u s y a w a r a h d e n g a n t e m a n k u u n t u k m e n g a m b i l suat u
kesepakatan m e n g e n a i k a s u s m u itu. A p a b i l a k a m i telah sepakat atas
suatu keputusan, m a k a barulah k a m i akan m e n j a t u h k a n n ya k e p a d a m u
untuk d i l a k u k a n ."
Sanad a s a r ini jayyid (baik), tetapi mungati' ( a d a y a n g terputus)
antara M a i m u n dan As­Siddiq. D a l a m k a s u s seperti ini barangkali sanksi
y a n g dijatuhkan adalah h e w a n y a n g s e i m b a n g . Khalifah A b u B a k a r A s ­
Siddiq menjelaskan kepada o r a n g Badui itu keputusan h u k u m n y a dengan
lemah lembut dan hati­hati, mengingat ia m e m a n d a n g b a h w a orang Badui
itu tidak mengerti. D a n s e s u n g g u h n y a p e n a w a r atau o b a t bagi ketidak­
mengertian hanyalah diberi pelajaran.
Jika orang y a n g m e n y a n g k a l dikenal sebagai o r a n g y a n g berilmu,
kasusnya seperti y a n g disebutkan oleh I b n u Jarir. Disebutkan b a h w a
telah menceritakan k e p a d a k a m i H a n n a d d a n A b u H i s y a m A r ­ R i f a ' i .
K e d u a n y a mengatakan, telah menceritakan k e p a d a k a m i W a k i ' ibnul
Jarrah, dari A l ­ M a s ' u d i , dari Abdul M a l i k ibnu U m a i r , dari O u b a i s ah
ibnu Jabir y a n g menceritakan, " K a m i berangkat m e l a k u k a n ibadah haji.
Apabila m e m a s u k i w a k t u t e n g a h hari, k a m i tuntun kendaraa n k a m i
dan kami berjalan seraya berbincang­bincang .
Pada suatu siang hari ketika k a m i d a l a m keadaan seperti itu, tiba­
tiba a d a seekor kijang m e n y e b e r a n g di h a d a p a n k a m i dari sisi kanan k e
sisi kiri atau dari sisi kiri k e sisi kanan k a m i . M a k a seorang lelaki di
antara k a m i m e l e m p a r n y a d e n g a n batu, d a n ternyata l e m p a r a n n y a itu
tepat mengenai bagian perutnya, lalu lelaki itu menaiki hewan kendaraan­
n y a dan m e n i n g g a l k an kijang itu d a l a m k e a d a a n mati. D a n kami m e n g ­
anggapny a telah m e l a k u k a n suatu k e s a l a h an y a n g besar.
Ketika kami tiba di M e k a h , aku keluar b e r s a m a n y a h i n g g a sampai
k e p a d a Khalifah U m a r ibnul Khattab r.a. Lalu lelaki itu menceritakan
k e p a d a n y a kisah tersebut. Saat itu di sebelah Khalifah U m a r terdapat
seorang lelaki y a n g w a j a h n y a putih bersih bagaikan perak, d i a adalah
A b d u r R a h m a n ibnu Auf. Lalu U m a r m e n o l e h k e p a d a n y a dan berbicar a
dengannya, setelah itu U m a r m e m a n d a n g k e p a d a lelaki itu dan bertanya,
' A p a k a h k a m u sengaja m e m b u n u h n y a , ataukah tersalah?* Lelaki itu
menjawab, ' S e s u n g g u h n y a aku sengaja m e l e m p a r n ya dengan batu, tetapi
aku tidak sengaja m e m b u n u h n y a ' ( m a k s u d n y a h a n y a m e n g h a r d i k n y a ) .

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 73

Khaliiah U m a r berkata, 'Menuru t pendapatku, perbuatan y a n g k a m u


lakukan itu m e r u p a k a n g a b u n g a n dari unsur sengaja dan unsur keliru;
m a k a carilah seekor kambing, kemudian sembelihlah dan sedekahkanlah
dagingnya, tetapi biarkanlah kulitnya.'
M a k a k a m i b a n g k i t p e r g i dari Khalifah U m a r d a n a k u ( Q u b a i s a h)
berkata kepada t e m a n k u (si lelaki y a n g m e m b u n u h kijang tersebut), ' H a i
k a m u , sebaiknya k a m u a g u n g k a n syiar­syiar Allah, A m i r u l M u ­ m i n i n
tidak mengetahui a p a y a n g harus ia fatwakan k e p a d a m u sehingga ia
bertanya k e p a d a t e m a n n y a (yakni A b d u r R a h m a n ibnu Auf). S e k a r a n g
pergilah k e u n t a m u , lalu sembelihla h u n t a m u , m a k a m u d a h ­ m u d a h a n
hal itu m e n c u k u p i m u ' . "
Q u b a i s ah m e n g a t a k a n b a h w a saat itu dirinya dalam keadaan tidak
ingat akan a y a t dari surat A l ­ M a i d a h y a n g mengatakan :

Menurutputusan dua orang yang adil di antara kalian. (Al­Maidah:


95)

Q u b a i s ah m e l a n j u t k a n, " D a n t e r n y a t a u c a p a n k u itu s a m p a i k e p a d a
Khalifah U m a r . M a k a t i a d a sesuatu y a n g mengejutkan k a m i m e l a i n k a n
dia datan g d e n g a n m e m b a w a c a m b u k , lalu ia m e m u k u l t e m a n k u itu
dengan c a m b u k n y a seraya berkata, ' A p a k a h k a m u berani m e m b u n u h
h e w a n buruan di tanah suci d a n m e r e m e h k a n keputusan h u k u m y a n g
telah d i t e t a p k a n ? '
K e m u d i a n Khalifah U m a r d a t a n g k e p a d a k u, m a k a a k u berkata,
' W a h a i A m i r u l M u ­ m i n i n , a k u tidak a k a n m e n g h a l a l k a n b a g i m u hari
ini sesuatu p u n y a n g d i h a r a m k a n b a g i m u atas diriku.' M a k a Khalifah
U m a r r.a. berkata, ' H a i Qubaisah ibnu Jabir, sesungguhny a a k u melihat­
m u berusia m u d a , lapang d a d a , d a n m e m i l i k i lisan y a n g j e l a s . D a n
sesungguhny a d a l a m diri s e o r a n g p e m u d a itu terdapat s e m b i l an m a c a m
akhlak y a n g bai k d a n satu a k h l a k y a n g buruk, tetapi akhlak y a n g b u r u k
itu dapat m e r u s a k s e m u a a k h l a k y a n g baik. K a r e n a itu, j a u h i l a h o l e h m u
hal­hal y a n g dapat m e n g g e l i n c i r k a n s e o r a n g p e m u d a ' . "
H a s y i m m e r i w a y a t k a n k i s ah ini dari Abdul M a l i k ibnu U m a i r , dari
Qubaisah d e n g a n lafaz y a n g semisal. Ia m e r i w a y a t k a n n y a p u l a dari
Husain, dari A s y ­ S y a ' b i , dari Q u b a i s ah d e n g a n lafaz y a n g semisal. D a n

Kqmpangsunnqh.org
74 Juz7-AI-Maidari

ia m e n g e t e n g a h k a n n y a s e c a ra mursal melalui U m a r ibnu Bakar ibnu


Abdullah A l ­ M u z a n n i d a n M u h a m m a d ibnu Sirin d e n g a n lafaz y a n g
semisal.
Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada k a mi Ibnu
Basysyar, telah menceritakan k e p a d a kami A b d u r R a h m a n , telah
menceritaka n k e p a d a kami S y u ' b a h , dari M a n s u r , dari A b u W a i l , telah
menceritakan kepadaku I b n u Jarir Al­Bajali, b a h w a ia pernah m e m b u n u h
seekor kijang, sedangkan dia dala m keadaan ihram. Lalu ia menceritakan
hal itu k e p a d a Khalifa h U m a r . M a k a Khalifa h U m a r berkata,
" D a t a n g k a n l ah d u a o r a n g lelaki dari k a l a n g a n s a u d a r a ­ s a u d a r a m u , lalu
hendaklah k e d u a n y a m e m u t u s k a n p e r k a r a m u itu."
M a k a aku ( I b n u Jarir Al­Bajali) d a t a n g k e p a d a A b d u r R a h m a n d a n
S a ' d , lalu k e d u a n y a m e m b e r i k a n k e p u t u s a n t e r h a d a p d i r i k u a g a r
m e m b a y a r d e n d a b e r u p a seekor d o m b a j a n t a n berbulu kelabu .
Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu W a k i ' ,
telah menceritakan kepada k a m i Ibnu Uyaynah, dari Mukhariq, dari Tariq
y a n g menceritakan b a h w a A r b a d menginjak seeko r kijang hingga m e m ­
bunuhnya, sedangkan ia dalam keadaan ihram. Lalu Arbad datang kepada
Khalifah U m a r untuk m e m i n t a keputusan perkaranya. M a k a Khalifah
U m a r berkata kepadanya, "Ikutlah kamu dalam keputusan ini bersamaku
(memusyawarahkannya)." Maka keduanya memutuskan denda berupa
seekor k a m b i n g y a n g telah dapat m i n u m d a n m e m a k a n d a u n pepohonan.
K e m u d i a n Khalifah U m a r m e m b a c a k a n firman­Nya:

menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian. (Al­Maidah:


95)

Di dala m asar ini t e r k a n d u n g dalil y a n g m e n u n j u k k a n boleh menjadikan


o r a n g y a n g t e r l i b a t s e b a g a i s a l a h satu dari d u a o r a n g h a k i m y a n g
menangani kasusnya. Seperti a p a y a n g telah dikatakan oleh I m a m Syafii
dan Imam Ahmad.
M e r e k a berselisih pendapat, a p a k a h diperluka n a d a n y a k e p u t u s a n
baru atas setiap perbuatan pelanggara n y a n g d i l a k u k a n oleh o r a n g y a n g
berihram ( y a n g m e m b u n u h binatang b u r u a n ) ? K a r e n a itu, diwajibkan

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 75

mengadakan keputusan h u k u m bar u y a n g dilakukan oleh d u a o r a n g y a n g


adil, sekalipun kasus y a n g semisal telah dilakukan k e p u t u s a n n y a o l e h
p a r a sahabat; ataukah k e p u t u s a n n y a c u k u p mengiku t k e p a d a keputusan
sahabat y a n g terdahulu ?
A d a d u a p e n d a p at m e n g e n a i n y a . I m a m Syafii dan I m a m A h m a d
m e n g a t a k a n b a h w a d a l a m m e n a n g a n i k a s u s y a n g serupa, keputusan
h u k u m n y a mengikut k e p a d a apa y a n g telah diputuskan oleh p a r a sahabat.
K e d u a n y a m e n g a n g g a p b a h w a keputusan sahabat itu m e r u p a k an syariat
y a n g telah ditetapkan dan tidak boleh berpaling darinya. S e d a n g k a n
kasus­kasus yang keputusannya belum pernah dilakukan oleh para
sahabat, m a k a k e p u t u s a n n ya merujuk k e p a d a pendapat d u a o r a n g h a k i m
y a n g adil.
Imam Malik dan Imam A b u Hanifah mengatakan, diwajibkan
m e l a k u k a n keputusa n h u k u m baru terhada p setiap k a s u s pelanggaran,
baik j e n i s pelanggaran itu h u k u m n y a pernah diputuskan oleh sahabat
ataukah b e l u m , karena Allah Swt. telah berfirman:

menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian. (Al­ Maidah:
95)

F i r m a n Allah Swt.:

Sebagai hadya yang dibawa sampai ke Ka'bah. ( A l ­ M a i d a h: 9 5 )

Y a k n i d i b a w a sampai k e T a n a h S u c i , lalu d i s e m b e l i h d i sana, d a n


d a g i n g n y a dibagi­bagikan k e p a d a k a u m fakir miskin T a n a h Suci. H a l
ini m e r u p a k a n suatu perkara y a n g telah disepakati oleh s e m u a n y a .
Firman Allah Swt.:

..

atau ( d e n d a n y a ) membayar kifarat dengan memberi makan orang­


orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang
dikeluarkan itu. (Al­Maidah: 9 5 )

Kqmpangsunnqh.org
76 Juz 7-Al-Maidah

Y a k n i apabila o r a n g y a n g b e r i h r a m tersebut tidak m e n e m u k a n h e w a n


y a n g s e i m b a n g d e n g a n b i n a t a n g buruan y a n g telah dibunuhnya, atau
karena m e m a n g b i n a t a n g b u r u a n y a n g d i b u n u h n y a b u k a n t e r m a s u k
binatang y a n g m e m p u n y a i standar p e r i m b a n g a n .
H u r u f au d a l a m ayat ini m e n u r u t h e m a t k a m i b e r m a k n a takhyir,
yakni boleh memilih salah satu di antara m e m b a y a r denda y a n g seimbang
dengan binatang y a n g d i b u n u h n y a , atau m e m b e r i m a k a n , atau puasa,
seperti pendapat I m a m Malik, I m a m A b u Hanifah, Abu Yusuf,
M u h a m m a d ibnul H a s a n , d a n salah satu dari d u a p e n d a p at I m a m Syafii
serta pendapat y a n g terkenal dari I m a m A h m a d . D e n g a n alasan b a h w a
m a k n a lahiriah huruf au dalam a y a t ini menunjukka n m a k n a takhyir.
P e n d a p a t l a i n m e n g a t a k a n b a h w a h u r u f au d a l a m a y a t ini
m e n u n j u k k a n m a k n a tartib ( b e r u r u t a n ). Sebagai g a m b a r a n n y a ialah
hendaklah o r a n g y a n g b e r s a n g k u t a n beralih k e p a d a nilai. U n t u k itu,
binatang buruan yang dibunuhnya ditaksir harganya. Demikianlah
m e n u r u t p e n d a p at I m a m M a l i k dan I m a m A b u Hanifah serta s e m u a
m u r i d n y a , begitu p u l a m e n u r u t H a m m a d serta Ibrahim.
I m a m Syafii m e n g a t a k a n , h a r g a t e r n a k y a n g s e m i s a l d i t a k s i r
seandainya ada, k e m u d i a n h a r g a n y a dibelikan m a k a n a n , lalu m a k a n a n
itu disedekahkan. Setiap orang miskin mendapat satu mud menurut I m a m
Syafii, I m a m Malik , dan u l a m a fiqih Hijaz. Pendapat ini dipilih oleh
Ibnu Jarir.
I m a m A b u Hanifah d a n m u r i d ­ m u r i d n y a m e n g a t a k a n , o r a n g y a n g
bersangkutan m e m b e r i m a k a n setiap o r a n g miskin sebanyak d u a mud;
pendapat inilah y a n g dikatakan oleh Mujahid. Sedangkan m e n u r ut I m a m
A h m a d adalah satu mud g a n d u m atau d u a mud m a k a n a n lainnya.
J i k a o r a n g y a n g b e r s a n g k u t a n tidak m e n e m u k a n m a k a n a n — a t a u
kita katakan m e n u r u t p e n d a p at y a n g m e n g a r t i k an takhyir— maka
o r a n g y a n g b e r s a n g k u t a n m e l a k u k a n p u a s a sebagai ganti m e m b e r i
m a k a n a n setiap o r a n g miskin, yaitu setiap o r a n g diganti menjadi
puasa sehari. Ibnu Jarir mengatakan, u l a m a y a n g lain mengatakan b a h w a
o r a n g y a n g bersangkutan m e l a k u k a n p u a s a sehari untuk m e n g g a n t i s e ­
tiap sa' makanan; perihalnya sama dengan kifarat dalam kasus pelanggar­
an melakukan pencukuran dan lain­lainnya. K a r e n a s e s u n g g u h n y a N a b i
Saw. telah m e m e r i n t a h k a n K a ' b ibnul Ujrah untuk m e m b a g i ­ b a g i k a n

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 77

satu faraq m a k a n a n di antara e n a m o r a n g miskin atau puasa tiga hari;


satu farag isinya tiga sa'.
Para u l a m a b e r s e l i s i h p e n d a p a t m e n g e n a i t e m p a t p e m b a g i a n
m a k a n a n ini. M e n u r u t I m a m Syafii, m a k a n a n harus dibagikan di T a n a h
Suci, seperti a p a y a n g dikatakan oleh A t a. I m a m Malik m e n g a t a k a n ,
makanan dibagikan di tempat orang yang bersangkutan membunuh
b i n a t a n g b u r u a n n y a , a t a u di t e m p a t ­ t e m p a t y a n g berdekata n d e n g a n
t e m p a t perburuannya itu.
Sedangkan menurut I m a m A b u Hanifah, j i k a o r a n g y a n g bersangkut­
an ingin m e m b a g i ­ b a g i k a n m a k a n a n n y a di Tanah Suci, ia boleh melaku­
k a n n y a ; dan j i k a ingin m e m b a g i ­ b a g i k a n n y a di t e m p a t lain, ia boleh
pula m e l a k u k a n n y a.

Ibnu A b u H a t i m m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i ayahku ,


telah menceritakan k e p a d a k a m i Y a h y a ibnul M u g i r a h , telah mencerita ­
k a n k e p a d a k a m i Jarir, dari M a n s u r , dari A l ­ H a k a m , dari M i q s a m , dari
Ibnu A b b a s sehubungan d e n g a n m a k n a firman­Nya:

moka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang


dengan binatang buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua
orang yang adil di antara kalian sebagai hadyayang dibawa sampai
ke Ka'bah, atau ( d e n d a n y a) membayar kifarat dengan memberi
makan orang­orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan
makanan yang dikeluarkan ift*.(Al­Maidah: 9 5 )

Apabila seseorang y a n g sedang ihram m e m b u n u h binatang buruan, m a k a


ia d i k e n a k a n s a n k s i m e m b a y a r d e n d a b e r u p a h e w a n t e r n a k ( y a n g
sebanding). Jika ia tidak dapat m e n e m u k a n hewan ternak y a n g sebanding,
m a k a d i p e r t i m b a n g k a n nilai b i n a t a n g b u r u a n itu, k e m u d i a n dihargakan,
dan h a r g a n y a d i b e l i k a n m a k a n a n ; d a n ( k a l a u ) p u a s a , u n t u k s e t i a p
setengah sa' diganti d e n g a n puasa satu hari. Allah Swt. telah berfirman:

Kqmpangsunnqh.org
78 Juz 7-Al-Maidah

atau ( d e n d a n y a ) membayar kifarat dengan memberi makan orang­


orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang
dikeluarkan itu. ( A l ­ M a i d a h: 9 5 )

Ibnu A b b a s mengatakan b a h w a sesungguhnya y a n g dimaksudka n dengan


sanksi m e m b e r i m a k a n dan puasa ialah apabila o r a n g y a n g bersangkutan
m e n e m u k a n m a k a n a n , b e r a r t i ia t e l a h m e n e m u k a n p e m b a y a r a n
dendanya. Hal y a n g s a m a telah diriwayatkan oleh I b n u Jarir melalui
j a l u r Jarir.
Ali ibnu A b u Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu A b b a s sehubung­
an dengan m a k n a firman­Nya:

Sebagai hadya yang dibawa sampai ke Ka 'bah, atau ( d e n d a n y a)


membayar kifarat dengan memberi makan orang­orang miskm\­atau
berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. (Al­
Maidah: 9 5 )

Apabila seseorang y a n g sedang ihram m e m b u n u h seekor binatang buru­


an, m a k a ia dikenakan d e n d a akibat perbuatannya itu. Jika ia m e m b u n u h
s e e k o r kijang a t a u y a n g sejenis d e n g a n n y a , d e n d a n y a ialah s e e k o r
k a m b i n g y a n g kemudia n disembeli h di M e k a h ; j i k a tidak m e n e m u k a n ­
nya, d e n d a n y a ialah m e m b e r i m a k a n e n a m o r a n g miskin. D a n j i k a tidak
m e n e m u k a n n y a , d e n d a n y a ialah m e l a k u k a n puasa sebanyak tiga hari.
Jika ia m e m b u n u h kijang j a n t a n atau y a n g sejenis d e n g a n n y a, d e n d a n y a
ialah seekor sapi betina; j i k a tidak m e n e m u k a n n y a , d e n d a n y a m e m b e r i
makan sepuluh orang miskin; j i k a tidak m e n e m u k a n n y a , m a k a dendany a
ialah berpuasa s e l a m a d u a puluh hari. J i k a ia m e m b u n u h seekor burung
unta atau keledai atau zebra atau y a n g sejenis dengannya, dendany a ialah
seekor unta; j i k a tidak m e n e m u k a n n y a , d e n d a n y a ialah m e m b e r i m a k a n
tiga puluh o r a n g miskin ; dan j i k a tidak m e n e m u k a n n y a , d e n d a n y a ialah
m e l a k u k a n p u a s a s e l a m a satu bulan ( t i g a puluh hari). D e m i k i a n l a h
m e n u r u t a p a y a n g diriwayatkan o l e h I b n u A b u Hatim d a n I b n u Jarir
yang menambahkan bahwa makanan diberikan kepada tiap orang
sebanyak satu mud y a n g dapat m e n g e n y a n g k a n m e r e k a .

Jabir Al­Ju'fi telah m e r i w a y a t k a n dari A m r i A s y ­ S y a ' b i d a n A t a


serta Mujahid s e h u b u n g a n d e n g a n firman Allah Swt.:

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 79

atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu.


( A l ­ M a i d a h: 9 5 )

M e r e k a m e n g a t a k a n b a h w a s e s u n g g u h n y a m a k a n a n itu d i b e r i k a n
sebanyak satu mud untuk setiap o r a n g miskin, h a n y a berlaku bagi o r a n g
y a n g d e n d a n y a masih b e l u m m e n c a p a i hadyu. Demikianlah m e n u r u t
apa yang diriwayatkan oleh I b n u Jarir. Hal y a n g s a m a telah diriwayatkan
oleh Ibnu Juraij, dari Mujahid; d a n A s b a t, dari As­Saddi , b a h w a m a k n a
atau d a l a m a y a t ini m e n u n j u k k a n pengertian tertib (berurutan).
Ata, Ikrimah, dan Mujahid d a l a m riwayat Ad­Dahhak , Ibrahim A n ­
N a k h a ' i mengatakan, m a k n a atau dalam ayat ini menunjukkan pengertian
takhyir. P e n d a p a t ini m e r u p a k a n r i w a y a t Al­Lais, dari Mujahid, dari
Ibnu A b b a s , d a n hal inilah y a n g dipilih oleh Ibnu Jarir.
F i r m a n Allah Swt.:

Supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya (Al­


Maidah: 9 5 )

Y a k n i kita tetapkan atas si pelangga r untuk m e m b a y a r kifarat s u p a y a


d i a m e r a s a k a n h u k u m a n dari p e r b u a t a n n ya y a n g m e l a n g g a r peraturan
itu.

Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. ( A l ­ M a i d a h: 9 5 )

Y a k n i p a d a m a s a Jahiliah bagi o r a n g y a n g berbuat baik dalam Islam dan


mengikuti syariat Allah d a n tidak m e l a k u k a n perbuatan maksiat.
Selanjutnya Allah Swt. berfirman:

c i o i BJOUI3 '^IgZsA
Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah
akan menyiksanya ( A l ­ M a i d a h: 9 5 )

Yakni barang siap a y a n g m e l a k u k a n n y a sesudah d i h a r a m k a n d a l a m Is­


lam dan h u k u m syariat telah sampai kepadanya.

Kqmpangsunnqh.org
80 Juz 7 - A k i d a h

C t » IBO£JU« =

niscaya Allah akan menyiksanya A llah Mahakuasa lagi mempunyai


(kekuasaan u n t u k ) menyiksa. ( A l ­ M a i d a h: 9 5 )

I b n u Juraij m e n g a t a k a n , ia pernah b e r t a n y a k e p a d a A t a m e n g e n a i a p a
y a n g d i m a k s u d k a n d a l a m firman­Nya:

Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. (Al­Maidah: 9 5 )

M a k a A t a menjawab, " Y a n g d i m a k s u d ialah Allah memaafkan a p a y a n g


telah terjadi di m a s a J a h i l i a h . " K e m u d i a n I b n u Juraij b e r t a n y a lagi
k e p a d a n y a m e n g e n a i m a k n a firman­Nya:

Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah


akan menyiksanya. ( A l ­ M a i d a h: 9 5 )

A t a mengatakan, " B a r a n g siap a dalam m a s a Islam k e m b a l i m e l a k u k a n ­


nya, m a k a Allah akan m e n y i k s a n y a ; selain itu ia dikenakan m e m b a y a r
kifarat dari p e r b u a t a n n y a . "
I b n u Juraij b e r t a n y a , " A p a k a h pengertian kembali ini m e m p u n y a i
batasan y a n g k a m u k e t a h u i ? " A t a m e n j a w a b , " T i d a k . " I b n u Juraij berta­
nya, " K a l a u demikian, engkau pasti berpandangan b a h w a imam diwajib­
kan m e n g h u k u m p e l a k u n y a ? " A t a m e n j a w a b , "Tidak, hai itu m e r u p a k a n
suatu d o s a y a n g d i l a k u k a n n ya antara d i a d a n Allah Swt., tetapi ia harus
m e m b a y a r d e n d a n y a . " D e m i k i a n l a h m e n u r u t riwayat I b n u Jarir.
M e n u r u t p e n d a p at lain, m a k n a y a n g d i m a k s u d ialah b a h w a Allah
a k a n m e m b a l a s pelakunya, yait u dengan m e n g e n a k a n h u k u m a n w a j i b
m e m b a y a r d e n d a kifarat t e r h a d a p n y a . D e m i k i a n l a h m e n u r u t S a ' i d ibnu
Jubair d a n Ata.
Kemudian kebanyakan ulama Salaf dan Khalaf mengatakan,
" M a n a k a l a seseorang y a n g sedan g ihram m e m b u n u h binatang buruan,
m a k a ia diwajibkan m e m b a y a r denda, tidak a d a perbedaan antara pelang­
garan p e r t a m a dengan y a n g k e d u a d a n ketiganya; d a n sekalipun pelang­
g a r a n n y a itu dilakukan berulang­ulang, baik ia lakukan secara keliru
ataupun sengaja, s e m u a n y a s a m a . "

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 81

Ali ibnu A b u Talhah telah m e r i w a y a t k a n dari Ibnu A b b a s y a n g


m e n g a t a k a n , " B a r a n g siapa m e m b u n u h seekor binatang b u r u a n secara
keliru, sedangkan ia d a l a m keadaan berihram, m a k a ia dikenakan sanksi
m e m b a y a r d e n d a n y a setiap kali ia m e m b u n u h n y a . J i k a ia m e m b u n u h
binatang b u r u a n d e n g a n sengaja, m a k a ia dikenakan sanksi m e m b a y a r
d e n d a n y a sekali; dan j i k a ia m e n g u l a n g i lagi perbuatannya, m a k a Allah
akan balas m e n y i k s a n y a , seperti a p a y a n g disebutkan oleh Allah Swt.
dalam firman­Nya."
Ibnu Jarir m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A m r ibnu
Ali, telah menceritakan k e p a d a k a m i Y a h y a ibnu S a ' i d d a n I b n u A b u
A d d i , k e d u a ­ d u a n y a dari H i s y a m ( y a k n i Ibnu H a s s a n ) , dari Ikrimah ,
dari Ibnu A b b a s s e h u b u n g a n d e n g a n seorang m u h r i m y a n g m e m b u n u h
binatang buruan, b a h w a p e l a k u n y a dikenakan sanksi m e m b a y a r denda.
K e m u d i a n j i k a ia m e n g u l a n g i lagi perbuatannya, ia tidak dikenakan
sanksi m e m b a y a r denda, tetapi Allah­lah y a n g akan balas m e n y i k s a n y a.
Hal y a n g s a m a telah dikatakan oleh Syuraih, Mujahid, S a ' i d ibnu Jubair,
A l ­ H a s an Al­Basri, dan I b r a h i m A n ­ N a k h a ' i . S e m u a n y a diriwayatkan
oleh I b n u Jarir, kemudia n Ibnu Jarir m e m i l i h pendapat y a n g pertama.
I b n u A b u Hatim m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i AI­
Abbas ibnu Yazid Al­Abdi, telah menceritakan k e p a da k a mi Al­
M u ' t a m i r ibnu Sulaiman, dari Zai d A b u i M a ' l a , dari A l ­ H a s an Al­Basri,
b a h w a seoran g lelaki m e m b u n u h binatang buruan, lalu ia dimaafkan;
k e m u d i a n lelaki itu m e n g u l a n g i lagi p e r b u a t a n n y a , ia m e m b u n u h
binatang buruan lagi, m a k a turunlah api dari langit dan m e m b a k a r lelaki
itu. Hal inilah y a n g d i m a k s u d k a n d e n g a n firman­Nya:

Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah


akan menyiksanya. (Al­Maidah: 9 5 )

Ibnu Jarir telah m e n g a t a k a n s e h u b u n g a n dengan m a k n a firman­Nya:

Allah Mahakuasa lagi mempunyai ( k e k u a s a a n untuk) menyiksa.


( A l ­ M a i d a h: 9 5 )

Kqmpungsunnqh.org
82 Juz 7 - Al-Maidah

Allah Swt. berfirman b a h w a D i r i ­ N y a M a h a p e r k a s a dalam k e k u a s a a n­


N y a , t i a d a seoran g p u n y a n g dapat m e m a k s a ­ N y a , t i a d a y a n g dapat
menghalangi pembalasan y a n g D i a timpakan terhadap orang y a n g hendak
dibalas­Nya, dan t i a d a seoran g p u n y a n g dapat m e n g h a l a n g i siksaan
y a n g hendak D i a k e n a k a n terhada p o r a n g y a n g dikehendaki­Nya, karena
semuanya adalah makhluk­Nya . dan h a n y a Dialah y a n g berhak memerin­
tah; b a g i ­ N ya segal a k e a g u n g a n dan keperkasaan.
Firman Allah Swt.:

lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa. (Al­Maidah: 9 5 )

Y a k n i Dia berhak m e n y i k s a o r a n g y a n g d u r h a k a terhadap­Nya , karena


perbuatan maksiatny a t e r h a d a p Allah Swt.

Al-Maidah, ayat 96-99

Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan ( y a n g


berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian, dan bagi
orang­orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atas kalian
( m e n a n g k a p ) binatang buruan darat, selama kalian dalam ihram.
Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada­Nyalah kalian akan
dikumpulkan. Allah telah menjadikan Ka 'bah rumah suci itu sebagai
pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia, dan (demikia n
pula) bulan Haram, hadya, galdid, (Allah menjadikan yang)demiki­

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir ibnu Kasir 83

an itu agar kalian tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui


apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Ketahuilah,
bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksa­Nya dan bahwa
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah
mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang kalian
sembunyikan.

[bnu A b u T a l h a h telah m e r i w a y a t k a n dari Ibnu A b b a s d a l a m suatu


riwayat y a n g b e r s u m b e r darinya , j u g a dari S a ' i d Ibnul M u s a y y a b serta
S a ' i d ibnu Jubair dan lain­lainnya s e h u b u n g a n dengan m a k n a firman
Allah Swt.:

C*1 t SLISJUJ.3

Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut. (Al­Maidah: 9 6 )

Y a n g d i m a k s u d ialah h e w a n laut y a n g d i t a n g k a p dalam keadaan segar.

C V i SjijUlZJ

dan makanan ( y a n g berasal) dari laut. ( A l ­ M a i d a h: 9 6 )

Yakni m a k a n a n y a n g b e r s u m b e r dari laut untuk dijadikan b e k a l d a l a m


keadaan diasin dan telah kering.
Ibnu A b b a s dalam riwayat terkenal y a n g b e r s u m b e r darinya
mengatakan, y a n g d i m a k s u d d e n g a n saiduhu ialah h e w a n laut y a n g
ditangkap dalam keadaan hidup­hidup. Sedangkan yang dimaksud
dengan ta amuhu ialah h e w a n laut y a n g d i c a m p a k k a n k e darat oleh laut
T

dalam k e a d a a n telah mati. Hal y a n g s a m a telah diriwayatkan dari A b u


Bakar As­Siddiq, Zaid ibnu Sabit, A b d u l l ah ibnu A m r dan A b u A y y u b
Al­Ansari radiyalldhu 'anhum, dan Ikrimah , A b u S a l a m a h ibnu A b d u r
R a h m a n , Ibrahim A n ­ N a k h a ' i serta A l ­ H a s a n Al­Basri.
Sufyan ibnu U y a y n a h telah m e r i w a y a t k a n dari A m r ibnu Dinar,
dari Ikrimah, dari A b u B a k a r As­Siddiq y a n g m e n g a t a k a n b a h w a y a n g
dimaksu d d e n g a n ta'dmuhu ialah s e m u a y a n g a d a di dalam laut.Demi­
kianlah m e n u r u t riwayat I b n u Jarir dan Ibnu A b u Hatim.

Kqmpungsunnqh.org
84 Juz 7-Al-Maidah

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan k e p a da k a mi Ibnu


H u m a i d , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i Jarir, dari M u g i r a h , dari
S a m m a k y a n g m e n g a t a k a n b a h w a ia m e n d a p a t berita dari I b n u A b b a s
y a n g menceritakan b a h w a Khalifah A b u Bakar berkhotbah k e p a d a orang
banyak, antara lain ia m e m b a c a k a n firman­Nya:

Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan ( y a n g


berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat untuk kalian. ( A l ­
Maidah: 9 6 )

B a h w a y a n g d i m a k s u d d e n g a n ta'amuhu ialah h e w a n laut y a n g


d i c a m p a k k a n oleh laut k e darat.
I b n u Jarir mengatakan, telah menceritakan k e p a d a k a m i Y a ' q u b ,
telah menceritakan k e p a d a k a m i Ibnu Ulayyah, dari Sulaiman A t ­ T a i m i ,
dari A b u Mijlaz, dari I b n u A b b a s sehubungan d e n g a n m a k n a firman­
Nya:

Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan (yang


berasal) dari laut. ( A l ­ M a i d a h: 9 6 )

I b n u A b b a s mengatakan, y a n g d i m a k s u d d e n g a n ta Umuhu ialah sesuatu


dari laut y a n g t e r c a m p a k k a n k e darat.
I k r i m a h telah m e r i w a y a t k a n dari Ibnu A b b a s b a h w a ta'amuhu
artinya sesuatu dari laut y a n g d i c a m p a k k a n k e darat dalam keadaan telah
m a t i . Hal ini d i r i w a y a t k a n o l e h I b n u Jarir. S a ' i d i b n u l M u s a y y a b
mengatakan, ta'amuhu ialah h e w a n laut y a n g d i c a m p a k k a n ke dara t
dalam keadaan hidup, atau y a n g t e r d a m p a r dalam k e a d a a n telah m a t i .
Demikianlah m e n u r u t riwayat Ibnu A b u H a t i m .
Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada k a mi Ibnu
Basysyar, telah menceritakan k e p a d a kami Abdul W a h h a b , telah
menceritakan k e p a d a k a m i A y y u b , dari N a f i ' , b a h w a A b d u r R a h m a n
ibnu A b u Hurairah b e r t a n y a k e p a d a Ibnu U m a r , " S e s u n g g u h n y a laut
sering m e n c a m p a k k a n b a n y a k ikan dalam k e a d a a n telah mati, bolehkah
k a m i m e m a k a n n y a ? " I b n u U m a r m e n j a w a b , " J a n g a n kalian m a k a n . "

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 85

K e t i k a I b n u U m a r k e m b a l i k e p a d a k e l u a r g a n y a d a n m e n g a m b i l mus­
haf, lalu m e m b a c a surat Al­Maidah h i n g g a sampai p a d a firman Allah
Swt.:

C11 : SJ£JUO

dan makanan ( y a n g berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat


bagi kalian, dan bagi orang­orang yang dalam perjalanan. (Al­
Maidah: 9 6 )

M a k a Ibnu U m a r berkata, "Pergilah k a m u , dan k a t a k a n p a d a n y a b a h w a


ia boleh m e m a k a n n y a , k a r e n a s e s u n g g u h n y a a p a y a n g ditanyakanny a
itu termasu k m a k a n a n y a n g berasal dari laut." Hal y a n g s a m a dipilih
oleh Ibnu Jarir, b a h w a y a n g d i m a k s u d dengan ta'dmuhu ialah h e w a n
laut y a n g mati d i dalam laut. Ibnu Jarir m e n g a t a k a n b a h w a hal tersebut
telah d i r i w a y a t k an oleh hadis, sebagian dari m e r e k a ada yang
m e r i w a y a t k a n n y a secara mauquf
Telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i H a n n a d ibnus Sirri y a n g
m e n g a t a k a n b a h w a telah menceritaka n k e p a da k a mi A b d a h ibnu
Sulaiman, dari M u h a m m a d ibnu A m r , telah menceritakan k e p a d a k a m i
A b u Salamah, dari A b u Hurairah y a n g menceritakan b a h w a Rasulullah
Saw. m e m b a c a firman­Nya:

Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan ( y a n g


berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian. ( A l ­
Maidah: 9 6 )

Lalu N a b i Saw. bersabda :

Makanan dari laut ialah sesuatu yang dicampakkan oleh laut dalam
keadaan mati.

K e m u d i a n I b n u Jarir m e n g a t a k a n b a h w a sebagian dari m e r e k a a d a y a n g


me-/Maw(j «/­kan hadis ini h a n y a sampai p a d a A b u Hurairah.
r

Kqmpungsunnqh.org
86 Juz 7-Al-Maidah

Tela h m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i H a n n a d , t e l a h m e n c e r i t a k a n
k e p a d a k a m i I b n u A b u Z a i d a h, dari M u h a m m a d ibnu A m r , dari A b u
Salamah, dari A b u Hurairah s e h u b u n g a n dengan firman­Nya:

Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan (yang


berasal) dari laut. ( A l ­ M a i d a h: 9 6 )

A b u Hurairah m e n g a t a k a n b a h w a ta'amuhu ialah binatang laut y a n g


d i c a m p a k k a n k e darat dalam k e a d a a n telah m a t i .
F i r m a n Allah Swt.:

Sebagai makanan yang lezat bagi kalian dan bagi orang­orang yang
dalam perjalanan. ( A l ­ M a i d a h: 9 6 )

Y a k n i sebagai sesuatu y a n g bermanfaat d a n m a k a n a n buat kalian, hai


orang­oran g y a n g diajak bicara.
F i r m a n Allah Swt.:

dan bagi orang­orang yang dalam perjalanan. (Al­Maidah: 9 6 )

M e r e k a adalah o r a n g ­ o r a n g y a n g sedan g dalam perjalanannya. Lafaz


sayyarah adalah bentuk j a m a k dari lafaz siyarun. Ikrimah m e n g a t a k a n
b a h w a y a n g dimaksu d ialah o r a n g y a n g berada di pinggir laut d a n dalam
perjalanannya.
Orang lain selain Ikrimah mengatakan b a h w a y a n g dimaksud dengan
saidul bahri i a l a h h e w a n l a u t y a n g m a s i h s e g a r b a g i o r a n g y a n g
m e n a n g k a p n y a langsung dari laut. S e d a n g k a n y a n g d i m a k s u d d e n g a n
ta'amuhu ialah h e w a n laut y a n g telah mati atau y a n g d i t a n g k a p dari
laut, k e m u d i a n diasin y a n g a d a k a l a n y a dijadikan sebagai bekal oleh
orang­orang y a n g dalam perjalanannya dan orang­orang y a n g bertempat
tinggal j a u h dari pantai. Hal y a n g semisal telah diriwayatkan dari Ibnu
A b b a s , Mujahid, As­Saddi , d a n lain­lainnya.

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 87

J u m h u r u l a m a m e n y i m p u l k a n dalil y a n g m e n g h a l a l k a n bangkai
h e w a n laut dari a y a t ini d a n dari hadis y a n g diriwayatkan oleh I m a m
M a l i k ibnu A n a s , dari I b n u W a h b ; dan I b n u K a i s a n dari Jabir ibnu
Abdullah yang menceritakan b a h w a Rasulullah Saw. mengirimkan
sejumlah o r a n g dalam suatu p a s u k a n d e n g a n misi k h u s u s k e arah pantai.
Dan N a b i Saw. mengangkat A b u Ubaidah ibnul Jarrah sebagai pem impin
mereka. J u m l a h m e r e k a kurang lebih t i g a ratus orang, d a n p e r a wi sendiri
(yakni Jabir ibnu A b d u l l a h ) t e r m a s u k salah seorang dari m e r e k a .
K a m i berangkat, d a n ketika k a m i sampai di tengah j a l a n , s e m u a
perbekalan y a n g k a m i b a w a habis. M a k a A b u U b a i d a h ibnul Jarrah
m e m e r i n t a h k a n agar s e m u a perbekalan y a n g tersisa dari pasukan itu
d i k u m p u l k a n m e n j a d i satu. Jabi r i b n u A b d u l l a h b e r k a t a , " S a a t itu
perbekalanku adalah buah k u r m a . Sejak itu A b u Ubaidah m e m b a g i ­
bagikan m a k a n a n sedikit d e m i sedikit, sehingga s e m u a perbekalan habis.
Y a n g k a m i peroleh dari perbekalan itu hanyalah sebiji k u r m a . K a m i
benar­benar m e r a s a k e p a y a h a n setelah perbekalan k a m i h a b i s . "
" T i d a k lam a k e m u d i a n sampailah k a m i di tepi pantai, d a n tiba­tiba
k a m i m e n j u m p a i seekor ikan paus y a n g b e s a r n ya s a m a d e n g a n sebuah
g u n d u k a n tanah y a n g besar. M a k a p a s u k a n itu m a k a n daging ikan paus
tersebut selama delapan belas hari. Kemudian Abu Ubaidah
m e m e r i n t a h k a n agar d u a buah t u l a n g iga ikan itu ditegakkan , lalu ia
memerintahka n agar s e e k o r u n t a dilalukan di b a w a h n y a ; t e r n y a t a unta
itu tidak m e n y e n t u h k e d u a t u l a n g i g a y a n g diberdirikan itu ( s a k i n g
b e s a r n ya ikan itu)."
H a d i s ini d i k e t e n g a h k an di dalam kitab Sahiham, dan m e m p u n y a i
banyak j a l u r b e r s u m b e r dari Jabir ibnu Abdullah.
Di d a l a m kitab Sahih Muslim, melalui riwayat A b u z Zubair, dari
Jabir disebutkan, "Tiba­tiba di pinggir laut terdapat hewan y a n g besarnya
seperti g u n d u k a n tana h y a n g sangat besar. Lalu k a m i m e n d a t a n g i n y a,
ternyata h e w a n tersebut adalah s e e k o r ikan y a n g dikenal d e n g a n n a m a
ikan p a u s ' a n b a r . " A b u U b a i d a h m e n g a t a k a n b a h w a h e w a n ini telah
mati. Tetapi akhirnya A b u U b a i d a h berkata, "Tidak, k a m i adalah utusan
Rasulullah Saw., sedangkan kalian dalam keadaan darurat. M a k a
makanla h h e w a n ini oleh kalian. "
Jabir melanjutkan kisahnya, " K a m i m e n g k o n s u m s i ikan tersebut
s e l a m a satu bulan, sedangka n j u m l a h k a m i seluruhnya a d a tiga ratus

Kqmpungsunnqh.org
88 Juz 7-Al-Maidah

orang, h i n g g a k a m i s e m u a g e m u k karenanya . K a m i m e n c e d o k m i n y a k
ikan dari k e d u a m a t a ikan itu dengan m e m a k a i e m b e r besar, dan dari
bagian m a t a itu k a m i dapat m e m o t o n g d a g i n g sebesar kepala b a n t e n g . "
Jabi r m e n g a t a k a n b a h w a A b u U b a i d a h m e n g a m b i l tiga belas o r a n g
lelaki, lalu m e n d u d u k k a n m e r e k a p a d a liang k e d u a m a t a ikan itu, dan
ternyata mereka semuanya muat di dalamnya. Lalu Abu Ubaidah
m e n g a m b i l salah satu dari t u l a n g iga ikan itu dan m e n e g a k k a n n y a ,
kemudian m e m e r i n t a h k a n agar melalukan seekor unta y a n g paling besar
y a n g a d a p a d a k a m i d i b a w a h n y a , d a n ternyata unta itu dapat melaluinya
dari b a w a h n y a . K a m i s e m p a t m e n g a m b i l bekal daging ikan itu d a l a m
j u m l a h y a n g ber­wasaq­wasaq ( c u k up banyak).
Selanjutnya Jabi r berkata, " K e t i k a k a m i t i b a di M a d i n a h , k a m i
m e n g h a d a p k e p a d a Rasulullah Saw. dan menceritakan k e p a d a n y a hal
tersebut, m a k a beliau Saw. bersabda :

'Ikan itu adalah rezeki yang dikeluarkan oleh Allah bagi kalian,
apakah masih ada pada kalian sesuatu dari dagingnya untuk makan
kami'? "

Jabir melanjutkan kisahnya, " L a l u k a m i k i r i m k an k e p a d a Rasulullah


Saw. sebagian darinya, d a n beliau Saw. m e m a k a n n y a . "
Menuru t sebagian riwayat I m a m M u s l i m , m e r e k a m e n e m u k a n ikan
paus ini b e r s a m a N a b i Saw. Sedangkan m e n u r u t sebagian dari m e r e k a ,
peristiwa tersebut terj adi di w a k t u y a n g lain. D a n m e n u r u t y a n g lainnya,
peristiwanya m e m a n g satu, tetapi p a d a m u l a n y a m e r e k a b e r s a m a N a b i
Saw. K e m u d i a n N a b i Saw. m e n g i r i m k a n m e r e k a dalam suatu p a s u k a n
k h u s u s di b a w a h p i m p i n a n A b u U b a i d a h ibnul Jarrah, lalu m e r e k a
m e n e m u k a n ikan besar itu, s e d a n g k a n m e r e k a b e r a d a d a l a m p a s u k a n
k h u s u s di bawah p i m p i n a n A b u U b a i d a h.
M a l i k telah m e r i w a y a t k a n dari Safwan ibnu Salim, dari S a ' i d ibnu
Salamah, dari k a l a n g an k e l u a r g a Ibnul A z r a q , b a h w a A l ­ M u g i r a h ibnu
A b u B u r d a h dari k a l a n g a n B a n i A b d u d D a r pernah m e n c e r i t a k a n
k e p a d a n y a b a h w a ia telah m e n d e n g a r A b u Hurairah m e n g a t a k a n b a h w a
seorang lelaki bertanya k e p a d a Rasulullah Saw., " W a h a i Rasulullah,

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 89

sesungguhnya k a m i biasa m e m a k a i j a l a n laut, d a n k a m i hanya m e m b a w a


persediaan air t a w a r y a n g sedikit. J i k a k a m i p a k a i untuk w u d u , n i s c a y a
k a m i nanti a k a n k e h a u s a n . M a k a b o l e h k a h k a m i b e r w u d u d e n g a n
m e m a k a i air l a u t ? " M a k a Rasulullah Saw. m e n j a w a b :

Laut itu suci airnya dan halal bangkainya

Hadis ini telah diriwayatkan oleh kedua orang imam — y a i t u I m a m Syafii


dan I m a m A h m a d ibnu H a m b a l — serta empat orang pemilik kitab Sunan,
dan dinilai sahih oleh I m a m B u k h a r i , I m a m T u r m u z i , Ibnu K h u z a i m a h ,
dan Ibnu H i b b a n serta lain­lainnya. D a n telah diriwayatkan hal y a n g
semisal dari sejumlah sahabat N a b i Saw. , dari N a b i Saw.
Imam A h m a d , I m a m A b u D a u d , I m a m T u r m u z i , dan I m a m Ibnu
M a j a h telah m e r i w a y a t k a n melalui berbagai j a l u r dari H a m m a d ibnu
Salamah; telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A b u i M i h z a m (yaitu Yazid
ibnu Sufyan), b a h w a ia pernah m e n d e n g a r A b u Hurairah m e n c e r i t a k an
hadis berikut: Ketika k a m i ( p a ra sahabat) s e d a n g b e r s a m a Rasulullah
Saw. dalam ibadah haji atau u m r a h , m a k a k a m i berpapasan dengan iring­
iringan sejumlah besar belalang. M a k a kami m e m u k u l i beialang­belalang
itu dengan tongkat dan c a m b u k k a m i , h i n g g a beialang­belalan g itu mati
berguguran dan j a t u h k e t a n g a n k a m i . Lalu k a m i berkata, " A p a k a h y a n g
akan kita lakukan, sedangkan kita sedang melakukan i h r a m ? " M a k a k a m i
bertanya k e p a d a Rasulullah Saw., d a n beliau Saw. m e n j a w a b , " T i d a k
mengapa dengan ( m e m b u n u h ) binatang buruan laut." Tetapi Abui
M i h z a m o r a n g n y a daif.
Ibnu Majah m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i H a r u n
ibnu Abdullah A l ­ J a m a l , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i H a s y i m ibnul
Q a s i m , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i Z i y a d ibnu A b d u l l a h , dari
Allasah, dari M u s a ibnu M u h a m m a d ibnu Ibrahim, dari ayahnya, dari
Jabir d a n A n a s ibnu M a l i k , b a h w a N a b i S a w . a p a b i l a m e n d o a k a n
kebinasaan belalang m e n g u c a p k a n seperti berikut:

Kqmpurigsunnqh.org
90 Juz7-AI-Maidah

Ya Allah, hancurkanlah yang besarnya, bunuhlah yang kecilnya,


rusaklah telurnya, dan binasakanlah sampai ke akar­akarnya, dan
cekallah mulutnya jauh dari penghidupan dan rezeki kami,
sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa ( M a h a M e m p e r k e n a n­
kan doa).

L a l u Khalid bertanya, " W a h a i Rasulullah, m e n g a p a e n g k a u m e n d o a ­


kan kebinasaan sampai k e a k a r ­ a k a r n y a bagi salah satu dari b a l a tentara
A l l a h ? " N a b i Saw. m e n j a w a b :

Sesungguhnya belalang itu dikeluarkan oleh ikan paus dari


hidungnya di laut.

Hasyim mengatakan, "Ziyad telah mengatakan b a h w a telah menceritakan


k e p a d a n y a seseorang y a n g pernah melihat ikan p a u s m e n y e b a r k a n n y a . "
Hadis diriwayatkan oleh.lbnu Majali secara munfarid.
I m a m Syafii telah m e r i w a y a t k a n dari S a ' i d , dari Ibnu Juraij, dari
Ata, dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengingkari orang yang berburu belalang
di tanah suci.
Ayat ini dijadikan hujah oleh sebagian u l a m a fiqih y a n g berpendapat
b a h w a s e m u a h e w a n laut boleh d i m a k a n d a n tiada sesuatu p u n darinya
y a n g dikecualikan. Dalam asar terdahulu y a n g bersumbe r dari A b u Bakar
A s ­ S i d d i q dikatakan b a h w a y a n g d i m a k s u d d e n g a n ta'amuhu ialah
s e m u a h e w a n y a n g h i d u p di laut. D a n a d a sebagian dari m e r e k a y a n g
mengecualikan katak, tetapi selainnya diperbolehkan, karena berdasarkan
hadis y a n g diriwayatkan oleh I m a m A h m a d , Imam A b u Daud, d a n I m a m
N a s a i melalui riwayat Ibnu A b u Zi­b, dari S a ' i d ibnu Khalid, dari S a ' i d
ibnul M u s a y y a b , dari A b u A b d u r R a h m a n ibnu U s m a n A t ­ T a i m i :

Bahwa Rasulullah Saw. melarang membunuh katak.

Menuru t riwayat I m a m N a s a i , melalui Abdullah ibnu A m r , disebutkan:

Kqmpungsunnqh.org
Tafeir Ibnu Kasir 91

Rasulullah Saw. telah melarang membunuh katak. Dan beliau Saw.


mengatakan bahwa suara katak adalah lasbih(ny&).

U l a m a l a i n n y a m e n g a t a k a n b a h w a h e w a n b u r u a n laut y a n g d a p a t
d i m a k a n adalah ikan, sedangka n y a n g tidak boleh d i m a k a n ialah katak
(laut).
M e r e k a berselisih p e n d a p a t m e n g e n a i selain keduanya. M e n u r u t
suatu pendapat, selain dari itu boleh d i m a k a n ; dan m e n u r u t p e n d a p at
lain, tidak boleh dimakan. Pendapat y a n g lainnya lagi mengatakan b a h w a
h e w a n y a n g semisal dari h e w a n darat dapat d i m a k a n , m a k a h e w a n y a n g
semisal dari h e w a n laut d a p a t d i m a k a n pula. Dan h e w a n y a n g semisal
dari h e w a n laut tidak dapat d i m a k a n , m a k a hewan y a n g semisal dari
h e w a n darat tidak dapat d i m a k a n , m a k a h e w a n y a n g semisal h e w a n laut
tidak dapat d i m a k a n pula. S e m u a p e n d a p at y a n g telah disebutkan di
atas m e r u p a k a n k e a n e k a r a g a m a n p e n d a p at y a n g a d a di dalam m a z h a b
I m a m Syafii rahimahullah.
I m a m A b u Hanifah rahimahullah m e n g a t a k a n , h e w a n laut y a n g
mati di „laut tidak boleh d i m a k a n , s e b a g a i m a n a tidak boleh d i m a k a n
h e w a n (darat) y a n g mati di darat, k a r e n a berdasarkan k e u m u m a n m a k n a
y a n g terkandun g di dalam firman­Nya:

Diharamkan bagi kalian ( m e m a k a n ) bangkai. ( A l ­ M a i d a h: 3)

Dan telah disebutkan di dalam sebuah hadis hal y a n g s e m a k n a d e n g a n


pengertian ayat ini. Untuk itu, Ibnu M u r d a w a i h mengatakan b a h w a telah
menceritakan kepada kami Abdul Baqi (yaitu Ibnu Q a n i ' ) . telah
menceritakan k e p a da k a mi Al­Husain ibnu Ishaq At­Tusturi dan
Abdullah ibnu M u s a ibnu A b u U s m a n ; k e d u a n y a m e n g a t a k a n b a h w a
telah menceritakan k e p a d a kami Al­Husain ibnu Yazid At­Tahhan, telah
menceritakan kepada k a m i Hafs ibnu G a y y a s , dari Ibnu A b u Zi­b, dari
A b u z Zubair,dari Jabir y a n g menceritakan b a h w a Rasulullah Saw. telah
bersabda:

Kqmpungsunnqh.org
92 Juz 7-Al-Maidah

Hewan yang kalian buru dalam keadaan hidup, lalu mati (dibunuh
o l e h k a l i a n ) , maka makanlah hewan itu; dan hewan yang
dicampakkan oleh laut dalam keadaan mati terapung, janganlah
kalian memakannya.

K e m u d i a n Ibnu M u r d a w a i h m e r i w a y a t k a n n y a melalui j a l u r Ismail ibnu


U m a y y a h dan Y a h y a ibnu A b u Anisah , dari A b u z Zubair, dari Jabir
dengan lafaz y a n g sama, tetapi h a d i s n ya berpredikat munkar.
J u m h u r ulama dari kalangan murid­murid Imam Malik, Imam Syafii,
d a n I m a m A h m a d b e r p e g a n g k e p a d a h a d i s ikan p a u s y a n g t e l a h
disebutkan sebelum ini, j u g a k e p a d a hadis lainnya y a n g m e n g a t a k a n :

Laut itu suci airnya dan halal bangkainya.

Y a n g telah d i k e t e n g a h k an p u l a sebelum ini.


Imam A b u A b d u l l a h Asy­Syafii telah m e r i w a y a t k an dari A b d u r
R a h m a n ibnu Zai d ibnu A s l a m , dari a y a h n y a , dari Ibnu U m a r y a n g
menceritakan b a h w a Rasulullah Saw. telah bersabda:

Dihalalkan bagi kami duajenis bangkai dan dua jenis darah. Dua
jenis bangkai itu ialah ikan dan belalang, dan dua jenis darah itu
ialah hati dan limpa.

Imam A h m a d , I b n u M a j a h , A d ­ D a r u q u t n i , d a n I m a m B a i h a q i t e l a h
m e r i w a y a t k a n n y a pula. H a d i s ini m e m p u n y a i banyak syawahid (bukti­
bukti) y a n g menguatkannya. D a n hadis ini telah diriwayatkan pula secara
mauauf.

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 93

F i r m a n Allah Swt.:

dan diharamkan atas kalian ( m e n a n g k a p ) binatang buruan darat,


selama kalian dalam ihram. ( A l ­ M a i d a h: 9 6 )

Yakni selagi kalian masih dalam ihram diharamkan atas kalian


m e l a k u k a n perburuan t e r h a d a p binatang darat. Di dalam a y a t ini ter­
k a n d u n g dalil y a n g m e n u n j u k k a n k e h a r a m a n perbuatan tersebut. U n t u k
itu, apabila seseorang y a n g sedan g ihram sengaja m e l a k u k a n perburuan,
berdosalah ia d a n dikenakan d e n d a . Ata u j i k a ia m e l a k u k a n n y a secara
keliru, m a k a dia harus m e m b a y a r dendanya, dan ia diharamkan m e m a k a n
hasil buruannya; k a r e n a binatang b u r u a n n y a itu bagi d i a k e d u d u k a n ­
n y a s a m a d e n g a n bangkai, demikian pula bagi o r a n g lain dari k a l a n g an
o r a n g ­ o r a n g y a n g sedan g i h r a m , j u g a o r a n g ­ o r a n g y a n g bertahallul,
m e n u r u t I m a m Malik d a n m e n u r u t salah satu dari d u a p e n d a p at I m a m
Syafii. Hal y a n g s a m a dikatakan oleh Ata, A l ­ Q a s i m , Salim, A b u Yusuf,
d a n M u h a m m a d ibnu! H a s a n serta lain­lainnya.

Jika si m u h r i m y a n g m e m b u r u n y a m e m a k a n n y a atau m e m a k a n
sebagian dari binatang b u r u a n n y a, apakah dia h a r u s m e m b a y a r d e n d a
y a n g k e d u a ? A d a d u a p e n d a p a t m e n g e n a i n y a d i k a l a n g an p a r a u l a m a .
Pendapat pertama mengatakan harus m e m b a y a r d e n d a kedua. Abdur
Razzaq telah m e r i w a y a t k an dari I b n u Juraij, dari A t a y a n g m e n g a t a k a n ,
" J i k a o r a n g m u h r i m y a n g b e r s a n g k u t a n s e m p a t m e n y e m b e l i h n y a , lalu
m e m a k a n n y a , m a k a d i a dikenakan d u a kifarat." Pendapa t ini d i p e g a n g
oleh segolongan u l a m a .
Pendapat kedua mengatakan, tidak ada denda atasnya karena
m e m a k a n hasil buruannya . Pendapa t ini dinaskan oleh Malik ibnu A n a s .
A b u U m a r ibnu A b d u l B a r m e n g a t a k a n b a h w a p e n d a p at inilah y a n g
dipegang oleh s e m u a m a z h a b u l a m a fiqih di kota­kota besar dan j u m h u r
ulama. Kemudian Abu Umar menyamakannya dengan masalah
" s e a n d a i n y a seseorang menginjak d a n menginjak serta menginjak lagi
sebelum ia dikenai h u k u m a n had, m a k a s e s u n g g u h n y a y a n g diwajibkan
atasnya ialah dikenai sekali h u k u m a n had\
I m a m A b u Hanifah mengatakan, si p e m a k a n dikenai harg a sejumlah
yang dimakannya.

Kqmpungsunnqh.org
94 Juz7-AI-Maidah

A b u Saur m e n g a t a k a n , " A p a b i l a s e o r a n g y a n g s e d a n g ihram


m e m b u n u h binatang buruan, m a k a ia h a r u s m e m b a y a r dendanya, d a n
dihalalkan b a g i n y a m e m a k a n binatang b u r u a n n y a itu; h a n y a saja a k u
m e m a k r u h k a n n y a bagi o r a n g y a n g m e m b u n u h n y a , " k a r e n a a d a hadis
Rasulullah Saw. y a n g m e n g a t a k a n :

Binatang buruan darat dihalalkan bagi kalian, sedangkan kalian


dalam keadaan berihram, selagi kalian bukan yang memburunya
atau bukan diburu untuk kalian.

H a d i s ini akan dijelaskan k e m u d i a n . K a l i m a t y a n g m e n g a t a k a n ' b o l e h


m e m a k a n n y a bagi o r a n g y a n g m e m b u n u h n y a ' merupakan hal yanggarib
(aneh).
A d a p u n bagi selain o r a n g y a n g m e m b u n u h n y a , m a s a l a h n y a m a s i h
diperselisihkan, d a n y a n g t e l a h k a m i s e b u t k a n ialah p e n d a p a t y a n g
m e n g a t a k a n tidak boleh. S e d a n g k a n u l a m a lainnya m e n g a t a k a n selain
pembunuhnya diperbolehkan m e m a k a n n y a , baik ia sedang ihram ataupun
telah bertahallul, k a r e n a berdasarka n hadis y a n g baru disebutkan tadi.
A d a p u n bila s e s e o r a n g y a n g telah bertahallul m e m b u n u h binatang
buruan, lalu ia m e n g h a d i a h k a n n y a k e p a d a o r a n g y a n g berihram, m a k a
sebagian ulama a d a y a n g m e n g a t a k a n boleh secara m u t l a k tanpa a d a
rincian antara perburuan y a n g dilakukan secara sengaja u n t u k n y a atau
tidak. Pendapa t ini d i r i w a y a t k a n o l e h A b u U m a r ibnu A b d u l Bar, dari
U m a r ibnul Khattab, A b u H u r a i r a h , A z ­ Z u b a i r ibnul A w w a m , K a ' b Al­
Anbar, Mujahid d a n A t a dalam suatu riwayatnya, d a n S a ' i d ibnu Jubair.
Hal y a n g sama telah d i k a t a k an oleh u l a m a Kufah.
Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada k a m i M u h a m m a d
ibnu Abdullah ibnu B a z i ' , t e l a h m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Bisyr ibnul
Mufaddal, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i S a ' i d , dari Q a t a d a h , b a h w a
S a ' i d ibnul M u s a y y a b pernah m e n c e r i t a k an dari A b u H u r a i r a h b a h w a
A b u Hurairah pernah ditanya m e n g e n a i d a g i n g dari hasil buruan y a n g
dilakukan oleh o r a n g y a n g telah bertahallul, a p a k a h o r a n g y a n g sedan g
ihram boleh m e m a k a n n y a ? M a k a A b u Hurairah m e m b e r i k a n fatwa boleh
m e m a k a n n y a . K e m u d i a n ia m e n e m u i U m a r i b n u l K h a t t a b , lalu

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir (bn u Kasir 95

menceritakan k e p a d a n y a tentan g a p a y a n g baru dialaminya, m a k a U m a r


ibnul Khattab berkata k e p a d a n y a ( A b u H u r a i r a h ) , " S e a n d a i n y a k a m u
m e m b e r i m e r e k a f a t w a selain dari itu, n i s c a y a a k u a k a n m e m b u a t
k e p a l a m u terasa sakit (karena d i p u k u l ) . "
U l a m a lain mengatakan, o r a n g y a n g sedan g ihram s a m a sekali tidak
boleh m e m a k a n hasil buruan. Pendapa t ini m e l a r a n g n y a secara mutlak
karena berdasarkan k e p a d a k e u m u m a n m a k n a y a n g terkandung di dalam
ayat y a n g m u l i a ini.
A b d u r Razzaq telah m e r i w a y a t k a n dari M a ' m a r , dari T a w u s d a n
Abdul K a r i m , dari Ibnu A b u Asiah, dari T a w u s , dari Ibnu A b b a s , b a h w a
ia menilai m a k r u h bila o r a n g y a n g sedan g ihram m e m a k a n hasil buruan.
Dan Ibnu A b b a s m e n g a t a k a n b a h w a a y a t y a n g m e n e r a n g k a n tentangnya
bersifat mubham (misteri), yakni firman Allah Swt.:

dan diharamkan atas kalian ( m e n a n g k a p ) binatang buruan darat,


selama kalian dalam ihram ( A l ­ M a i d a h: 9 6 )

A b d u r Razzaq mengatakan,telah m e n c e r i t a k an k e p a d a n y a M a ' m a r , dari


Az­Zuhri, dari Ibnu U m a r , b a h w a d i a m e m a k r u h k a n orang m u h r i m ( y a n g
s e d a n g i h r a m ) bila m e m a k a n d a g i n g hasil b u r u a n d a l a m k e a d a a n
bagaimanapun.
M a ' m a r m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a n y a A y y u b , dari
N a f i ' , dari Ibnu U m a r hal y a n g semisal. Ibnu Abdul B a r m e n g a t a k a n
b a h w a hal y a n g s a m a telah dikatakan oleh T a w u s d a n Jabir ibnu Zaid.
Pendapa t inilah y a n g d i k a t a k a n oleh A s ­ Sauri d a n Ishaq ibnu R a h a w a i h
dalam suatu riwayatnya.
Hal y a n g semisal t e l a h d i r i w a y a t k a n dari Ali ibnu A b u Talib. Ibnu
Jarir meriwayatkannya melalui j a l ur Sa ' id ibnu A b u Urubah dari Oatadah,
dari S a ' i d ibnul M u s a y y a b , b a h w a Ali ibnu A b u T a l i b m e m a k r u h k a n
bagi orang m u h r i m ( y a n g sedan g ihram) m e m a k a n daging hasil buruan
dalam k e a d a a n b a g a i m a n a p u n .
Imam Malik, Syafii, A h m a d ibnu HambaL Ishaq ibnu Rahawaih dalam
suatu riwayat, serta j u m h u r u l a m a berpendapat: Jika o r a n g y a n g telah
bertahallul b e r m a k s u d m e l a k u k a n perburuan untuk o r a n g y a n g
berihram, m a k a orang y a n g berihram itu tidak boleh m e m a k a n n y a , karena

Kqmpungsunnqh.org
96 Juz 7-Al-Maidah

berdasarka n h a d i s A s ­ S a ' b i b n u J u s a m a h ; ia pernah m e n g h a d i a h k a n


seekor k u d a zebra hasil b u r u a n n y a d i A b w a atau W u d d a n k e p a d a N a b i
Saw. M a k a N a b i S a w . m e n o l a k p e m b e r i a n n y a itu. Tetapi setelah N a b i
Saw. melihat perubahan r o m a n m u k a A s ­ S a ' b ibnu J u s a m a h , beliau
Saw. bersabda:

Sesungguhnya kami tidak sekali­kali mengembalikannya kepadamu


melainkan karena kami sedang ihram.

Hadis ini diketengahka n di dalam kitab Sahihain dan m e m p u n y a i lafaz


y a n g banyak. J u m h u r u l a m a m e n g a t a k a n , y a n g t e r s i m p u l k a n dari h a d i s
ini ialah " N a b i Saw. m e n d u g a b a h w a h e w a n buruan tersebut sengaja
diburu h a n y a untuk N a b i Saw. , m a k a N a b i Saw. m e n o l a k n y a " . A d a p u n
j i k a perburuan dilakukan bukan untuk orang m u h r i m y a n g bersangkutan,
m a k a ia diperbolehkan m e m a k a n n y a . K a r e n a berdasarka n hadis A b u
O a t a d a h ketika ia berburu seekor k u d a zebra, ia dalam k e a d a a n tidak
berihram, sedangkan teman­temannya dalam keadaan ihram. Lalu
m e r e k a tidak berani m e m a k a n n y a dan m e n a n y a k a n n y a lebih d a h u l u
k e p a d a Rasulullah Saw. M a k a Rasulullah Saw. bersabda:

"Apakah ada seseorang dari kalian yang mengisyaratkan kepada


binatang buruan ini atau ikut membantu membunuhnya? " Mereka
menjawab, "Tidak. " Nabi Saw. bersabda, "Kalau demikian,
makanlah oleh kalian. " Dan Rasulullah Saw. sendiri ikut makan
sebagian darinya.

Kisah ini d i s e b u t k a n p u l a d a l a m kitab Sahihain d e n g a n lafaz y a n g


banyak.
I m a m A h m a d m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i S a ' i d
ibnu M a n s u r d a n O u t a i b ah ibnu S a ' i d , k e d u a n y a m e n g a t a k a n b a h w a

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 97

telah menceritakan kepada k a m i Y a ' q u b ibnu A b d u r R a h m a n , dari A m r


ibnu A b u A m r , dari A l ­ M u t t a l i b ibnu A b d u l l a h ibnu H a n t a b , dari Jabir
ibnu Abdullah y a n g mengatakan b a h w a Rasulullah Saw. telah bersabda;
dan menurut Qutaibah dalam hadisnya, perawi pernah mendengar
Rasulullah Saw. bersabda:

Binatang buruan darat dihalalkan bagi kalian —menurut hadis Sa 'id


disebutkan bahwa sedangkan kalian dalam keadaan ihram— selagi
bukan kalian sendiri yang memburunya atau bukan diburu untuk
kalian.

Hal y a n g s a m a telah diriwayatkan o l e h A b u D a u d , I m a m T u r m u z i , dan


I m a m N a s a i ; s e m u a n y a dari Qutaibah. I m a m T u r m u z i mengatakan, ia
belum pernah m e n g e n a l b a h w a Muttali b pernah m e n d e n g a r dari Jabir.
I m a m M u h a m m a d ibnu Idris Asy­Syafii telah m e r i w a y a t k a n n y a
melalui j a l ur A m r ibnu A b u A m r , dari m a u l a n y a (yaitu Al­Muttalib) ,
dari Jabir. K e m u d i a n I m a m Syafii m e n g a t a k a n b a h w a ini m e r u p a k an
hadis y a n g p a l i n g bai k d a n paling tepa t y a n g diriwayatkan dalam b a b
ini.
I m a m Malik telah m e r i w a y a t k a n dari A b d u l l ah ibnu A b u Bakar,
dari A b d u l l ah ibnu A m i r ibnu R a b i ' a h y a n g menceritakan b a h w a ia
pernah melihat U s m a n ibnu Affan di A l ­ ' A r j dalam k e a d a a n ihram di
hari y a n g p a n a s ( m u s i m p a n a s ), sedangka n ia m e n u t u p i ( m e n a u n g i )
wajahnya dengan kain wy'wMww. K e m u d i a n disuguhkan kepadanya daging
h e w a n hasil buruan, lalu ia berkata k e p a d a t e m a n ­ t e m a n n y a , " M a k a n l a h
oleh k a l i a n . " M e r e k a b e r k a t a , " M e n g a p a e n g k a u sendiri tidak ikut
m a k a n ? " Khalifah U s m a n m e n j a w a b , " S e s u n g g u h n y a k e a d a a n k u tidak­
lah seperti kalian, s e s u n g g u h n y a h e w a n buruan ini sengaja diburu hanya
untukku."

Kqmpungsunnqh.org
98 Juz 7 - A k i d a h

Al-Maidah, ayat 100-102

Katakanlah, "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun


banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah
kepada Allah, hai orang­orang berakal, agar kalian mendapat
keberuntungan." Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian
menanyakan ( k e p a d a nabi kalian) hal­hal yang jika diterangkan
kepada kalian niscaya menyusahkan kalian; dan jika kalian
menanyakannya di waktu Al­Qur 'an itu sedang diturunkan, niscaya
akan diterangkan kepada kalian. Allah memaafkan (kalian) tentang
hal­hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kalian
menanyakan hal­hal yang serupa itu (kepada nabi mereka),
kemudian mereka tidak percaya kepadanya.

Allah Swt. berfirman k e p a d a R a s u l ­ N y a :

Katakanlah. ( A l ­ M a i d a h: 100)

hai M u h a m m a d ,

Tidak sama yang buruk dengan yang baik meskipun menarik hatimu.

hai manusia,

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 99

banyaknya yang buruk itu. ( A l ­ M a i d a h: 100)

D e n g a n kata lain, sedikit p e r k a r a halal y a n g b e r m a n f a a t lebih baik


daripada banyak perkara haram y a n g m e n i m b u l k a n mudarat. Di d a l a m
sebuah hadis disebutkan:

Sesuatu yang sedikit tetapi mencukupi adalah lebih baik daripada


sesuatu yang banyak tetapi melalaikan.

A b u i O a s i m A l ­ B a g a wi m e n g a t a k a n di dalam kitabA^wyam­nyabahwa
telah menceritakan kepada k a m i A h m a d ibnu Zuhair, telah menceritakan
k e p a d a k a m i Al­Huti, telah menceritakan k e p a d a k a m i M u h a m m a d ibnu
S y u ' a i b , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i M a ' a n ibnu R i f a ' a h , dari A b u
Abdul Malik Ali ibnu Yazid, dari A l ­ Q a s i m , dari A b u U m a m a h , bah­
w a S a ' l a b a h ibni H a t i b Al­Ansari pernah m e m o h o n , " W a h a i Rasulullah,
d o a k a n l a h k e p a d a Allah s e m o g a D i a m e m b e r i k u r e z e k i h a r t a y a n g
b e r l i m p a h . " M a k a Rasulullah Saw. bersabda:

Sedikit rezeki yang kamu dapat mensyukurinya lebih baik daripada


banyak rezeki tetapi kamu tidak mampu mensyukurinya.

maka bertakwalah kepada Allah, hai orang­orang yang berakal.


(Al­Maidah: 100)

Y a k n i hai orang­oran g y a n g berakal sehat lagi lurus, j a u h i l a h hal­hal


y a n g h a r a m , tinggalkanlah hal­hal y a n g haram itu, d a n t e r i m a l a h hal­
hal y a n g halal dan c u k u p l ah d e n g a n n y a .

Kqmpungsunnqh.org
100 Juz7-Al-Maidah

agar kalian mendapat keberuntungan. ( A l ­ M a i d a h : 100)

Yakni di dunia d a n akhirat.


Selanjutnya A l l a h Swt. berfirman:

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan


( k e p a d a nabi k a l i a n ) hal­hal yang jika diterangkan kepada kalian
niscaya menyusahkan kalian. (Al­Maidah: 101)

Di dalam ayat ini t e r k a n d u n g pelajaran etika dari A l l a h k e p a d a h a m b a ­


h a m b a ­ N y a y a n g m u k m i n . Allah m e l a r a n g m e r e k a m e n a n y a k a n b a n y a k
hal y a n g t i a d a berfaeda h b a g i m e r e k a d a l a m m e m p e r t a n y a k a n d a n
menyelidikinya. Karena sesungguhnya jika perkara­perkara yang
dipertanyakan itu d i t a m p a k k a n k e p a d a m e r e k a , barangkali hal itu akan
menjelekkan diri mereka dan dirasakan amat berat oleh mereka
m e n d e n g a r n y a . Seperti y a n g disebutkan di d a l a m sebuah hadis, b a h w a
Rasulullah Saw. pernah bersabda:

Semoga jangan ada seseorang menyampaikan kepadaku perihal


sesuatu masalah dari orang lain, sesungguhnya aku suka bila aku
menemui kalian dalam keadaan dada yang lapang.

I m a m B u k h a r i m e n g a t a k a n , telah menceritakan k e p a d a k a m i M u n z i r
ibnul Walid ibnu A b d u r R a h m a n Al­Jarudi, telah menceritakan k e p a d a
k a m i ayahku, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i S y u ' b a h , dari M u s a ibnu
A n a s , dari A n a s ibnu M a l i k y a n g m e n c e r i t a k an b a h w a Rasulullah Saw.
pernah m e n g e m u k a k a n suat u k h o t b a h y a n g b e l u m pernah k u d e n g a r hal
y a n g semisal d e n g a n n y a . D a l a m k h o t b a h n y a itu antara lain beliau Saw.
bersabda:

Sekiranya kalian mengetahui seperti apa yang aku ketahui, niscaya


kalian benar­benar sedikit tertawa dan benar­benar akan banyak
menangis.

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 101

A n a s ibnu M a l i k melanjutkan kisahnya, " L a l u p a r a sahabat Rasulullah


Saw. menutupi w a j a h n y a m a s i n g ­ m a s i n g , setelah itu terdengar suar a
isaka n m e r e k a . K e m u d i a n a d a s e s e o r a n g lelaki berkata, ' S i a p a k a h
a y a h k u ? ' M a k a N a b i Saw. menjawab, 'Si F u l a n ' . " L a l u turunlah firman­
Nya:

Janganlah kalian menanyakan ( k e p a d a nabi kalian) banyak hal.


(Al­Maidah: 101)

An­Nadr dan Rau h ibnu Ubadah telah meriwayatkannya melalui Syu'bah .


I m a m B u k h a r i telah m e r i w a y a t k a n n y a bukan p a d a bab ini, begitu p u l a
I m a m M u s l i m , I m a m A h m a d , I m a m T u r m u z i , dan I m a m N a s a i melalui
berbagai j a l u r dari S y u ' b a h ibnul Hajjaj d e n g a n lafaz y a n g sama.
Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan k e p a d a kami Bisyr, telah
menceritakan kepada k a m i Yazid, telah menceritakan kepada k a m i S a ' i d,
dari Oatadah , s e h u b u n g a n dengan firman Allah Swt.:

CI*I i &&Uo -

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan


( k e p a d a nabi kalian) hal­hal yang jika diterangkan kepada kalian
niscaya menyusahkan kalian. ( A l ­ M a i d a h: 101), h i n g g a akhir ayat.

B a h w a telah menceritakan k e p a d a k a m i A n a s ibnu M a l i k , p a r a sahabat


pernah b e r t a n y a k e p a d a Rasulullah Saw. h i n g g a beliau dihujani oleh
pertanyaan m e r e k a . L a l u Rasulullah Saw. keluar m e n e m u i m e r e k a di
suatu hari, k e m u d i a n m e n a i k i m i m b a r n y a dan bersabda:

Tidak sekali­kali kalian menanyakan kepadaku tentang sesuatu pada


hari ini, melainkan aku pasti menjelaskannya kepada kalian.

Maka semua sahabat Rasulullah Saw. merasa takut kalau­kalau


Rasulullah Saw. s e d a n g m e n g h a d a p i suatu p e r k a r a y a n g m e n g ­
khawatirkan. M a k a tidak sekali­ kali a k u tolehkan wajahku k e arah

Kqmpungsannqh.org
102 Juz7-AkMaidah

kanan dan kiriku, melainkan kujumpai s e m u a o r a n g m e n u t u p i wajahnya


dengan k a i n bajunya seraya m e n a n g i s .
K e m u d i a n seseorang lelaki terlibat dalam suatu persengketaan, lalu
dia diseru b u k a n dengan n a m a ayahnya, m a k a ia bertanya, " W a h a i N a b i
Allah, siapakah s e b e n a r n y a a y a h k u i t u ? " Rasulullah Saw. m e n j a w a b ,
" A y a h m u adalah H u z a f a h . "
K e m u d i a n U m a r bangkit d a n mengatakan, " K a m i rela Allah sebagai
T u h a n k a m i , Islam sebagai a g a m a k a m i , dan M u h a m m a d sebagai utusan
A l l a h , " seraya b e r l i n d u ng k e p a d a Allah. Atau U m a r m e n g a t a k a n , " A k u
berlindung kepada Allah dari kejahatan fitnah­fitnah."
A n a s ibnu Malik melanjutkan kisahnya, b a h w a lalu Rasulullah Saw.
bersabda:

Aku sama sekali belum pernah melihat suatu hal dalam kebaikan
dan keburukan seperti hari ini, telah ditampakkan kepadaku surga
dan neraka hingga aku melihat keduanya tergambarkan di arah
tembok ini.

I m a m Bukhar i d a n I m a m M u s l i m m e n g e t e n g a h k a n n y a melalui j a l u r
Sa'idjdan M a ' m a r m e r i w a y a t k a n n y a dari Az­Zuhri , dari A n a s dengan
lafaz y a n g semisal atau mendekatinya. A z ­ Z u h r i m e n g a t a k a n b a h w a
U m m u Abdullah ibnu Huzafah mengatakan, " A k u belum pernah melihat
seorang anak y a n g lebih menyakitkan o r a n g tuanya selain k a m u . A p a k a h
k a m u percaya bila i b u m u telah m e l a k u k a n suatu perbuatan seperti a p a
y a n g biasa dilakukan oleh orang­orang Jahiliah, lalu kamu m e m p e r m a l u­
k a n n y a di m a t a u m u m ? " M a k a A b d u l l a h ibnu Huzafah berkata, " D e m i
Allah, seandainya Rasulullah Saw. menisbatka n diriku d e n g a n seorang
b u d a k berkulit hitam, niscaya a k u m a u m e n e r i m a n y a . "
I b n u Jarir m e n g a t a k a n pula, telah menceritakan k e p a d a k a m i Al­
Haris, telah menceritakan k e p a d a k a m i Abdul Aziz, telah menceritakan
kepada k a m i Qais, dari A b u Husain, dari A b u Saleh, dari A b u Hurairah
y a n g menceritakan b a h w a Rasulullah Saw. keluar dalam keadaan m a r a h

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 103

sehingga wajahnya kelihatan m e m e r a h , lalu beliau d u d u k di m i m b a r .


D a n berdirilah seorang lelaki, lalu bertanya, " D i m a n a k a h a y a h k u ? " N a b i
Saw. m e n j a w a b , " D i d a l a m n e r a k a . " L a l u berdiri p u l a lelaki lain dan
berkata, " S i a p a k a h a y a h k u ? " N a b i Saw. bersabda, " A y a h m u H u z a f a h . "
K e m u d i a n berdirilah U m a r — a t a u U m a r b a n g k i t — dan berkata,
" K a m i rela Allah sebagai T u h a n k a m i , Islam sebagai a g a m a kami, N a b i
M u h a m m a d S a w . n a b i k a m i , d a n Al­Ojur'a n s e b a g a i i m a m k a m i .
S e s u n g g u h n y a k a m i , w a h a i Rasulullah, masih baru m e n i n g g a l k an m a s a
Jahiliah dan kemusyrikan, d a n Allah­lah y a n g lebih mengetahui siapakah
bapak­bapak k a m i . " M a k a redalah k e m a r a h a n N a b i Saw., lalu turun
firman­Nya:

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan


( k e p a d a nabi kalian) hal­hal yang jika diterangkan kepada kalian
niscaya menyusahkan kalian. (Al­Maidah: 101), h i n g g a a k h i r a y a t .

Sanad hadis ini jayyid (baik), dan kisah ini diketengahkan secara mursal
oleh bukan h a n y a s e o r a n g dari kalangan u l a m a Salaf, antara lain Asbat,
dari As^Saddi. Disebutkan b a h w a As­Saddi telah mengatakan sehubung­
an d e n g a n m a k n a firman­Nya:

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan


(kepada nabi kalian) hal­hal yang jika diterangkan kepada kalian
niscaya menyusahkan kalian. ( A l ­ M a i d a h: 101)

B a h w a p a d a s u a t u h a r i R a s u l u l l a h S a w . m a r a h , lalu b e r d i r i d a n
berkhotbah, antara lain beliau Saw. bersabda :

Bertanyalah kalian kepadaku, maka sesungguhnya tidak sekali­kali


kalian menanyakan sesuatu kepadaku melainkan aku akan
memberitahukannya kepada kalian.

Kqmpangsunnqh.org
104 Juz 7-Al-Maidah

M a k a majulah s e o r a n g lelaki O u r a i s y dari kalangan Bani' S a h m y a n g


dikenal dengan n a m a A b d u l l a h ibnu Huzafah y a n g diragukan nasabnya .
Ia bertanya, " W a h a i Rasulullah, s i a p a k a h a y a h k u y a n g s e b e n a r n y a ? "
Rasulullah Saw. m e n j a w a b , " A y a h m u a d a l a h si F u l a n , " lalu N a b i S a w .
memanggilny a dengan sebutan ayahnya. M a k a U m a r ibnul Khattab maju
ke hadapan Nabi Saw., lalu m e n c i u m kaki N a b i Saw. dan berkata, " W a h a i
Rasulullah, kami rela Allah sebagai T u h a n k a m i , e n g k a u sebagai n a b i
kami, Islam sebagai a g a m a k a m i , d a n A l ­ O u r ' a n sebagai i m a m k a m i ;
m a k a maafkanlah k a m i , s e m o g a Allah p u n m e m a a f k a n m u . " U m a r terus­
m e n e r u s m e l a k u k a n d e m i k i a n h i n g g a m a r a h Rasulullah Saw. reda. Dan
p a d a hari itu j u g a Rasulullah S a w . bersabda :

Anak itu adalah milik firasy ( a y a h ) dan bagi lelaki pezina tiada hak
(pada anaknya).

K e m u d i a n I m a m Bukhari m e n g a t a k a n , telah menceritakan k e p a d a kami


Al­Fadl ibnu Sahi, telah menceritakan k e p a d a kami A b u n N a d r , telah
menceritakan k e p a d a k a m i A b u Khaisamah , telah menceritakan k e p a d a
k a m i A b u i Juwairiyah, dari I b n u A b b a s r.a. y a n g menceritakan b a h w a
pernah ada segolongan k a u m y a n g b e r t a n y a k e p a d a Rasulullah Saw.
d e n g a n memperolok­olokkannya. Seseorang lelaki bertanya, "Siapakah
a y a h k u ? " Lelaki lainnya b e r t a n y a pula, " U n t a k u hilang, d i m a n a k a h
u n t a k u ? " M a k a Allah Swt. m e n u r u n k a n a y a t ini b e r k e n a a n d e n g a n
mereka:

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan


fltepada nabi kalian) hal­hal yang jika diterangkan kepada kalian
niscaya menyusahkan kalian. ( A l ­ M a i d a h : 101), h i n g g a akhir ayat.

H a d i s diriwayatkan oleh I m a m Bukhari secara munfarid.


I m a m A h m a d mengatakan, telah menceritakan k e p a d a k a m i M a n s u r
ibnu W a r d a n A l ­ A s a d i, telah menceritakan k e p a d a k a m i Ali ibnu Abdul
A ' l a , dari ayahnya, dari A b u i Bukhturi (yaitu Sa'id ibnu FairuzX dari Ali
y a n g menceritakan b a h w a ketika a y a t ini diturunkan, y a k n i firman­Nya:

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 105

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu


(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
(Ali I m r a n : 9 7 )

Lalu m e r e k a bertanya, " W a h a i Rasulullah, a p a k a h untuk setiap t a h u n ? "


Rasulullah Saw. d i a m , tidak m e n j a w a b . M e r e k a b e r t a n y a lagi, " A p a k a h
untuk setiap t a h u n ? " Rasulullah Saw. tetap diam. K e m u d i a n m e r e k a
b e r t a n y a lagi, " A p a k a h u n t u k setiap t a h u n ? " R a s u l u l l a h S a w . bar u
menjawab :

Tidak, dan seandainya kukatakan ya, niscaya menjadi wajib; dan


seandainya diwajibkan (tiap t a h u n n y a ) , niscaya kalian tidak akan
mampu

Lalu Allah S w t m e n u r u n k a n firman­Nya:

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan


(kepada nabi kalian) hal­hal yang jika diterangkan kepada kalian
niscaya menyusahkan kalian. ( A l ­ M a i d a h: 101), h i n g g a akhir ayat.

Hal y a n g s a m a telah diriwayatkan oleh I m a m T u r m u z i dan I b n u Majah


melalui j a l u r M a n s u r i b n u W a r d a n d e n g a n lafaz y a n g s a m a . I m a m
T u r m u z i m e n g a t a k a n , bila ditinjau dari segi ini hadis berpredikat garib.
Dan I m a m Turmuzi pernah mendengar I m a m Bukhari mengatakan
b a h w a A b u i Bukhturi tidak m e n j u m p a i m a s a Ali r.a.
Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada k a m i A b u Kuraib,
telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A b d u r R a h i m ibnu S u l a i m a n , dari
Ibrahim ibnu M u s l i m Al­Hijri, dari I b n u Iyad, dari A b u Hurairah y a n g
m e n g a t a k a n b a h w a Rasulullah Saw. telah bersabda:

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian ibadah haji.

Kqmpangsunnqh.org
106 Juz 7-Al-Maidah

Lalu seseorang lelaki bertanya, " W a h a i Rasulullah, a p a k a h untuk tiap


t a h u n ? " Rasulullah Saw. berpaling darinya, hingga lelaki itu mengulangi
p e r t a n y a a n n y a d u a a t a u t i g a kali. L a l u R a s u l u l l a h S a w . b e r t a n y a ,
" S i a p a k a h tadi y a n g b e r t a n y a ? " L a l u dijawa b b a h w a y a n g b e r t a n y a
adalah si Fulan. M a k a Rasulullah S a w . bersabda :

Demi Tuhan Yangjiwaku berada di dalam genggaman kekuasaan­


nya, seandainya kukatakan ya, niscaya diwajibkan; dan sekiranya
diwajibkan atas kalian (tiap tahunnya), maka kalian tidak akan kuat
melakukannya; dan jika kalian meninggalkannya, niscaya kalian
menjadi orang kafir.

M a k a Allah Swt. m e n u r u n k a n firman­Nya:

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan


( k e p a d a nabi k a l i a n ) hal­hal yang jika diterangkan kepada kalian
niscaya menyusahkan kalian. ( A l ­ M a i d a h: 101), h i n g g a akhir ayat.

K e m u d i a n Ibnu Jarir m e r i w a y a t k a n n y a melalui j a l u r Al­Husain ibnu


Waqid , dari M u h a m m a d ibnu Z i y a d, dari A b u Hurairah; d a l a m riwayat
ini disebutkan b a h w a lelaki y a n g b e r t a n y a itu adalah M i h s a n A l ­ A s a d i .
Sedangkan m e n u r u t r i w a y a t lain y a n g j u g a melalui j a l u r ini, lelaki itu
adalah U k a s y a h ibnu M i h s a n ; riwayat y a n g terakhir ini lebih m e n d e k a t i
kebenaran. Tetapi I b r a h i m ibnu M u s l i m Al­Hijri o r a n g n y a dai/.
Ibnu Jarir m e n g a t a k a n pula, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k u Z a k a r i a
ibnu Y a h y a ibnu A b a n A l ­ M a s r i , telah menceritakan k e p a d a k a m i A b u
Zaid Abdul A z i z Abui Gamr , telah menceritakan kepada k a m i I b n u M u t i '
M u ' a w i y a h ibnu Y a h y a , dari Safwan ibnu A m r ; t e l a h m e n c e r i t a k a n
kepadaku Salim ibnu A m i r y a n g mengatakan b a h w a ia pernah m e n d e n g a r
A b u U m a m a h Al­Bahili m e n c e r i t a k a n hadis berikut: B a h w a Rasulullah
Saw. berdiri di h a d a p a n o r a n g b a n y a k , lalu bersabda, ' T e l a h diwajibkan
atas kalian melakukan ibadah haji."

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 107

Lalu berdirilah seseorang lelaki B a d u i dan bertanya, " A p a k a h untuk


setiap t a h u n ? " Suara lelaki B a d ui itu lebih keras daripada suara Rasulullah
Saw.; c u k u p l a m a Rasulullah Saw. d i a m saja d a l a m k e a d a a n m a r a h .
K e m u d i a n bersabda, "Siapakah o r a n g y a n g bertanya t a d i ? " Lelaki B a d ui
itu menjawab, " S a y a . " Rasulullah S a w . bersabda, " C e l a k a l a h k a m u !
A p a k a h y a n g menjadi k e p e r c a y a a n m u j i k a kukataka n y a ? D e m i Allah,
s e a n d a i n y a k u k a t a k a n y a , n i s c a y a d i w a j i b k a n (tiap t a h u n n y a ) ; dan
seandainya diwajibkan, niscaya kalian kafir (ingkar). Ingatlah,
s e s u n g g u h n y a y a n g m e m b i n a s a k a n o r a n g ­ o r a n g s e b e l u m kalian ialah
karena dosa­dosa besar. D e m i Allah, seandainya aku halalkan bagi kalian
s e m u a a p a y a n g a d a di b u m i d a n aku h a r a m k a n atas kalian sebagian
d a r i n y a s e b e s a r t e m p a t khuf, n i s c a y a k a l i a n a k a n t e r j e r u m u s k e
d a l a m n y a . " M a k a p a d a saat itu Allah Swt. m e n u r u n k a n firman­Nya:

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan


( k e p a d a nabi kalian) hal­hal yang jika diterangkan kepada kalian
niscaya menyusahkan kalian. ( A l ­ M a i d a h : 101), h i n g g a akhir ayat.

Tetapi d i ' d a l a m s a n a d n y a t e r k a n d u n g kedaifan ( k e l e m a h a n ) . Lahiriah


m a k n a ayat menunjukka n larangan m e n a n y a k a n berbagai hal y a n g bila
dijelaskan j a w a b a n n y a a k a n m e m b u a t b u r u k si penanya . Hal y a n g lebih
u t a m a m e n g h a d a p i h a l ­ h a l s e p e r ti itu ialah b e r p a l i n g d a r i n y a d a n
membiarkannya, yakni j a n g a n m e n a n y a k a n n y a . Alangka h baiknya hadis
y a n g diriwayatkan oleh I m a m A h m a d y a n g m e n y e b u t k a n b a h w a telah
menceritakan kepada k a m i Hajjaj; ia pernah m e n d e n g a r Israil ibnu Y u n u s
menceritakan dari A l ­ W a l i d ibnu A b u H a s y i m m a u l a A l ­ H a m d a n i , dari
Zaid ibnu Za­id, dari A b d u l l a h ibnu M a s ' u d y a n g m e n c e r i t a k an b a h w a
Rasulullah Saw. telah b e r s a b d a k e p a d a p a r a sahabatnya:

Jangan ada seseorang menyampaikan sesuatu kepadaku dari


orang lain, karena sesungguhnya aku suka bila keluar menemui
kalian, sedangkan aku dalam keadaan berhati lapang.

Kqmpangsunnqh.org
108 Juz7-AUrtakteh

I m a m A b u D a u d d a n I m a m T u r m u z i telah m e r i w a y a t k a n n y a melalui
hadis Israil. A b u D a u d m e n g a t a k a n dari A l ­ W a l i d, sedangka n I m a m
T u r m u z i m e n g a t a k a n dari Israil, dari A s ­ S a d d i , dari A l ­ W a l i d ibnu A b u
Hasyim dengan lafaz y a n g sama. K e m u d i a n I m a m T u r m u z i m e n g a t a k a n
b a h w a bila ditinjau dari segi ini, h a d i s berpredikat garib.
Firman Allah Swt.:

­1­1 t OJ&UI

dan jika kalian menanyakannya di waktu Al­Qur'an itu sedang


diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kalian. ( A l ­ M a i d a h :
101)

Y a k n i j i k a kalian m e n a n y a k a n hal­hal tersebut y a n g kalian dilaran g


m e n a n y a k a n n y a di saat w a h y u d i t u r u n k a n k e p a d a Rasulullah Saw. ,
niscaya a k a n dijelaskan k e p a d a kalian. D a n hal itu sangat m u d a h b a g i
Allah.
K e m u d i a n Allah Swt. berfirman:

Allah memaafkan (kalian) tentang hal­hal itu ( A l ­ M a i d a h : 101)

Y a k n i hal­ha l y a n g k a l i a n l a k u k a n s e b e l u m itu.

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. ( A l ­ M a i d a h : 101)

M e n u r u t p e n d a p at lain, firman Allah Swt.:

dan jika kalian menanyakannya di waktu Al­Qur 'an sedang


diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kalian. ( A l ­ M a i d a h :
101)

M a k n a n y a ialah " J a n g a n l a h kalian m e n a n y a k a n hal­hal y a n g kalian


sengaja m e m u l a i m e n g a j u k a n n y a , karena barangkali a k a n diturunkan

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 109

w a h y u disebabkan pertanyaan kalian itu y a n g di d a l a m n y a t e r k a n d u n g


peraturan y a n g m e m b e r a t k a n d a n m e n y e m p i t k a n k a l i a n " . Di d a l a m
sebuah hadis telah disebutkan:

1
Orang muslim yang paling besar dosanya ialah seseorang yang
menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, lalu menjadi
diharamkan karena pertanyaannya itu.

Tetapi j i k a diturunkan w a h y u A l ­ Q u r ' a n m e n g e n a i n y a secara global,


lalu kalian m e n a n y a k a n penjelasannya, n i s c a y a saat itu a k a n dijelaskan
k e p a d a kalian karena kalian sangat m e m e r l u k a n n y a .

Allah memaafkan (kalian) tentang hal­hal iru.(Al­Maidah: 101)

Y a k n i hal­hal y a n g tidak disebutkan Allah di d a l a m kitab­Nya, m a k a


hal t e r s e b u t t e r m a s u k y a n g d i m a a f k a n . K a r e n a itu, d i a m l a h kalian
s e b a g a i m a n a N a b i S a w . d i a m t e r h a d a p n y a . Di d a l a m h a d i s sahih
disebutkan dari Rasulullah Saw., bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

Biarkanlah aku dengan apa yang kutinggalkan untuk kalian, karena


sesungguhnya orang­orang sebelum kalian telah binasa hanyalah
karena mereka banyak bertanya dan sering bolak­balik kepada nabi­
nabi mereka ( y a k ni b a n y a k m e r u j u k ) .

Di d a l a m hadis sahih y a n g lain disebutkan pula:

Kqmpangsunnqh.org
110 Juz 7-Al-Maidah

Sesungguhnya Allah Swt. telah menetapkan hal­hal yang fardu,


maka janganlah kalian menyia­nyiakannya; dan Dia telah
menetapkan batasan­batasan, maka janganlah kalian
melampauinya; dan Dia telah mengharamkan banyak hal, maka
janganlah kalian melanggarnya. Dan Dia telah mendiamkan (tidak
m e n j e l a s k a n ) banyak hal karena kasihan kepada kalian bukan
karena lupa, maka janganlah kalian menanyakannya

K e m u d i a n Allah Swt. berfirman:

Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kalian


menanyakan hal­hal yang serupa itu ( k e p a d a n a b i m e r e k a ) ,
kemudian mereka tidak percaya kepadanya ( A l ­ M a i d a h : 102)

Y a k n i m a s a l a h ­ m a s a l a h y a n g d i l a r a n g itu p e r n a h d i t a n y a k a n o l e h
s e g o l o n g a n k a u m dari k a l a n g a n o r a n g ­ o r a n g s e b e l u m k a l i a n , lalu
pertanyaan mereka dijawab, tetapi mereka tidak mempercayainya; karena
itu m e r e k a menjadi kafir, y a k n i ingkar k e p a d a n y a . D e n g a n kata lain,
dijelaskan kepada m e r e k a a p a y a n g m e r e k a pertanyakan , tetapi p a d a
akhirnya m e r e k a tidak m e n g a m b i l manfaa t dari j a w a b a n itu, karena
pertanyaan yang m e r e k a ajukan bukan untuk m e m i n t a petunjuk,
melainkan pertanyaan y a n g m e n g a n d u n g ejekan dan keingkaran m e r e k a .
Al­Aufi telah m e r i w a y a t k a n dari I b n u A b b a s s e h u b u n g a n d e n g a n
m a k n a ayat ini, b a h w a Rasulullah Saw. menyerukan kepada orang­orang
p e n g u m u m a n berikut. Untuk itu beliau bersabda:

Hai kaum, telah diwajibkan atas kalian ibadah haji.

L a l u ada seseorang lelaki dari kalangan B a n i A s a d berkata, "'Wahai


Rasulullah, a p a k a h u n t u k setiap t a h u n ? " M e n d e n g a r p e r t a n y a a n itu
Rasulullah Saw. sangat m a r a h , lalu beliau bersabda:

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 111

Demi Tuhan Yangjiwaku berada di dalam genggaman kekuasaan­


Nya, seandainya kukatakan ya. niscaya diwajibkan; dan seandainya
diwajibkan, niscaya kalian tidak akan mampu, dan kalau demikian
kalian menjadi kafir. Maka biarkanlah aku dengan apa yang aku
tinggalkan untuk kalian; apabila aku memerintahkan kalian untuk
melakukan sesuatu, maka kerjakanlah Dan apabila aku larang
kalian dari sesuatu, maka berhentilah kalian dari ( m e l a k u k a n ) « y a .

Lalu turunlah ayat ini.


Allah melarang m e r e k a mengajukan pertanyaan­pertanyaan semisal
dengan a p a y a n g pernah d i m i n t a oleh orang­oran g Nasrani ( k e p a d a n a b i
mereka), yaitu m e n g e n a i M a i d a h (hidangan dari langit); k e m u d i a n p a d a
akhirnya m e r e k a ingkar k e p a d a n y a (yakni tidak m e n s y u k u r i n y a ) . M a k a
Allah m e l a r a n g hal tersebut d a n berfirman. "Janganlah kalian m e ­
n a n y a k an ( k e p a d a nabi kalian) hal­hal y a n g j i k a diturunkan w a h y u
Al­Qur*an m e n g e n a i n y a akhirnya m e m b e r a t k a n kalian d a n kalian a k a n
menjadi susah karenanya . Tetapi sebaikny a kalian sabar m e n u n g g u ,
karena apabila diturunkan lagi wahyu A l ­ O u r ' a n , niscaya akan dijelaskan
kepada kalian semua hal yang masih dipertanyakan kalian itu."
Demikianlah m e n u r u t r i w a y a t Ibnu Jarir.
Ali i b n u A b u T a l h a h t e l a h m e r i w a y a t k a n d a r i I b n u A b b a s
sehubungan dengan firman­Nya:

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan


( k e p a d a nabi kalian) hal­hal yang jika diterangkan kepada kalian
niscaya menyusahkan kalian; dan jika kalian menanyakannya di

Kqmpangsunnqh.org
112 Juz7-AMUaidah

waktu Al­Qur'an itu sedang ditunaikan, niscaya akan diterangkan


kepada kalian. ( A l ­ M a i d a h : 101)

I b n u A b b a s m e n g a t a k a n b a h w a k e t i k a a y a t m e n g e n a i i b a d a h haji
diturunkan, N a b i Saw. m e m p e r m a k l u m a t k a n kepada orang­orang melalui
sabdanya:

Hai manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada


kalian melakukan ibadah haji. Maka berhajilah kalian!

Lalu m e r e k a bertanya, " W a h a i Rasulullah, apakah h a n y a sekali ataukah


setiap t a h u n ? " Rasulullah S a w . m e n j a w a b melalui sabdanya:

Tidak, tetapi hanya sekali. Seandainya kukatakan setiap tahun,


niscaya diwajibkan; dan seandainya diwajibkan, niscaya kalian
mengingkarinya

K e m u d i a n Allah Swt. m e n u r u n k a n firman­Nya:

Hai orang­orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan


( k e p a d a nabi kalian) banyak hal. ( A l ­ M a i d a h : 101)

s i m p a i dengan firman­Nya:

Kemudian mereka tidak percaya kepadanya ( A l ­ M a i d a h : 102)

D e m i k i a n l a h m e n u r u t riwayat I b n u Jarir.
K h a s i f telah m e r i w a y a t k a n dari Mujahid d a n Ibnu A b b a s m e n g e n a i
firman Allah Swt. y a n g m e n g a t a k a n :

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 113

Janganlah kalian menanyakan ( k e p a d a nabi kalian) banyak hai.


( A l ­ M a i d a h: 101)

B a h w a y a n g d i m a k s u d ialah m e n g e n a i bahTrah, wasilah, saibah, d a n


ham. I b n u A b b a s m e n g a t a k a n , " T i d a k k a h k a m u m e l i h a t b a h w a
sesudahnya Allah berfirman:

'Allah sekali­kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahTrah ' ( A l ­


Maidah: 103).**

dan tidak disebutkan hal­hal lainnya.


Menuru t Ikrimah, sesungguhnya m e r e k a pada m u l a n ya menanyakan
t e n t a n g b e r b a g a i a y a t , lalu m e r e k a d i l a r a n g m e n g a j u k a n n y a , d a n
disebutkan oleh firman­Nya:

Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kalian


menanyakan hal­hal yang serupa itu ( k e p a d a n a b i m e r e k a ) ,
kemudian mereka tidak percaya kepadanya ( A l ­ M a i d a h: 102)

Demikianlah m e n u r u t riwayat Ibnu Jarir. Y a n g d i m a k s u d d e n g a n "ayat­


ayat" oleh Ikrimah ialah mukjizat­mukjizat, seperti y a n g dilakukan oleh
o r a n g ­ o r a n g Q u r a i s y y a n g meminta" k e p a d a N a b i S a w . a g a r beliau
mengalirkan s u n g a i ­ s u n g a i b u a t m e r e k a d a n m e n j a d i k an Bukit Safa
sebagai e m a s (mengubahny a menjadi e m a s ) buat mereka, dan permintaan
lainnya. Seperti y a n g p e r n a h d i m i n t a o l e h o r a n g ­ o r a n g Yahudi a g ar
diturunkan k e p a d a m e r e k a sebuah kitab dari langit, padahal Allah Swt.
telah berfirman:

Dan sekali­kali tidak ada yang menghalang­halangi Kami untuk


mengirimkan ( k e p a d a m u ) tanda­tanda (kekuasaan Kami),

Kqmpungsannqh.org
114 Juz 7 - A k i d a h

melainkan karena tanda­tanda itu telah didustakan oleh orang­


orang dahulu. Dan telah Kami berikan kepada Samudunta betina
itu (sebagai m^yazi)yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya
unta betina itu. Dan Kami tidak memberi tanda­tanda itu melainkan
untuk menakuti. (Al­Isra: 59)

Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan,


bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mukjizat,
pastilah mereka beriman kepada­Nya. Katakanlah, "Sesungguhnya
mukjizat­mukjizat itu hanya berada di sisi Allah. " Dan apakahyang
memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datangmereka
tidak akan beriman. Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan
penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman
kepadanya ( A l ­ Q u r ' a n ) pada permulaannya, dan Kami biarkan
mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat. Kalau
sekiranya Kami turunkan malaikat kepada mereka, dan orang­
orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan Kami
kumpulkan ( p u l a ) segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya
mereka tidakQuga) akan beriman, kecualijika Allah menghendaki;
tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. ( A l ­ A n ' a m : 109­111)

Al-Maidah, ayat 103-104

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 115

,4//<2/i sekali­kali tidak pernah mensyuriatkan adanya bahlrah,


saibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi, orang­orang kafir membuat­
buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak
mengerti. Apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah mengikuti
apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, " mereka
menjawab, "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak­
bapak kami mengerjakannya. " Dan apakah mereka akan mengikuti
juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu
tidak mengetahui apa­apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?

I m a m Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami M u s a ibnu


Ismail, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Ibrahim ibnu S a ' d , dari Saleh
ibnu Kaisan, dari Ibnu Syihab, dari S a ' i d ibnul M u s a y y a b y a n g mengata­
kan b a h w a al­bahJrah ialah unta betina y a n g air susunya tidak boleh
diperah oleh seorang p u n k a r e n a d i k h u s u s k a n h a n y a untuk berhala
mereka saja. Saibah ialah ternak unta y a n g dibiarkan bebas demi berhala­
berhala mereka, dan tidak boleh ada seoran g pun y a n g mempekerjakan ­
nya serta m e m u a t i n y a d e n g a n sesuatu pun.
Abu Hurairah m e n g a t a k a n b a h w a Rasulullah Saw. telah bersabda:

Aku melihat Amr ibnu Amir Al­Khuza 'i menyeret isi perutnya di
neraka, dia adalah orang yang mula­mula mengadakan peraturan
hewan saibah.

Al­wasUah ialah unta betina y a n g dilahirkan oleh induknya sebagai anak


pertama , k e m u d i a n anak k e d u a n y a betina pula. M e r e k a m e n j a d i k a n n y a
sebagai unta saibah, dibiarkan bebas untuk berhala­berhala m e r e k a , j i k a
antara anak y a n g p e r t a m a d a n y a n g kedua tidak diselingi d e n g a n j e n i s
jantan.

Kqmpangsunnqh.org
116 Juz7-AI-Ma(dah

S e d a n g k a n ham ialah u n t a p e j a n t a n y a n g berhasil m e n g h a m i l i


beberapa ekor u n t a betina d a l a m j u m l a h y a n g tertentu. A p a b i l a telah
m e n c a p a i bilangan y a n g d i t a r g e t k a n , m a k a m e r e k a m e m b i a r k a n n y a
hidup b e b a s d a n m e m b e b a s k a n n y a dari s e m u a pekerjaan, tidak lagi
dibebani sesuatu p u n , d a n m e r e k a m e n a m a k a n n y a unta harni.
Begitu pula menurut riwayat I m a m M u s l i m dan Imam N a s a i melalui
hadis Ibrahim ibnu S a ' d d e n g a n lafaz y a n g s a m a .
Imam Bukhari mengatakan, Abui Yaman pernah mengatakan
kepadanya b a h w a telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i S y u ' a i b , dari A z ­
Zuhri y a n g m e n g a t a k a n b a h w a ia pernah m e n d e n g a r Sa'id menceritakan
hal tersebut. S a ' i d m e n g a t a k a n , A b u H u r a i r a h telah m e r i w a y a t k a n dari
N a b i Saw. hal y a n g semisal. Ibnul H a d telah m e r i w a y a t k a n n y a dari ibnu
Syihab, dari S a ' i d, dari A b u Hurairah r.a., dari N a b i Saw. I m a m H a k i m
mengatakan, Imam Bukhari bermaksud b a h w a Yazid ibnu Abdullah ibnul
Ha d m e r i w a y a t k a n n y a dari A b d u l W a h h a b ibnu Bukht, dari Az­Zuhri.
Demikianlah m e n u r u t a p a y a n g diceritakan oleh guru k a m i — A b u i
Hajjaj A l ­ M a z i — di d a l a m kitab Al­Atraf­nya. A b u i Hajjaj d i a m , tidak
m e m b e r i k a n komentarnya .
S e h u b u n g a n d e n g a n a p a y a n g dikatakan oleh I m a m H a k i m , ada hal
y a n g masi h perlu dipertimbangkan, karena sesungguhny a I m a m A h m a d
dan A b u Ja'far ibnu Jarir meriwayatkannya melalui hadis Lais ibnu S a ' i d ,
dari Ibnul H a d , dari A z ­ Z u h r i sendiri.
K e m u d i a n I m a m B u k h a r i m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an kepada
k a m i M u h a m m a d ibnu A b u Y a ' q u b A b u Abdullah A l ­ K i r m a n i , telah
menceritakan kepada k a m i H a s s a n ibnu Ibrahim , telah menceritakan
kepada kami Y u n u s , dari A z ­ Z u h r i , dari U r w a h , b a h w a Siti A i s y a h r.a.
pernah m e n g a t a k a n Rasulullah Saw. telah bersabda:

Aku telah melihat neraka Jahanam, sebagian darinya menghantam


sebagian yang lain; dan aku melihat Amr menyeret isi perutnya,
dia adalah orangyang mula­mula mengadakan hewan saibah.

Hadis ini diriwayatkan oleh I m a m Bukhari secara munfarid.

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 117

Ibnu Jarir m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i H a n n a d ,


telah menceritakan kepada k a m i Y u n u s ibnu Bukair, telah menceritakan
k e p a d a k a m i M u h a m m a d ibnu Ishaq, t e l a h m e n c e r i t a k a n k e p a d a k u
M u h a m m a d ibnu Ibrahim ibnul Haris, dari A b u Saleh, dari A b u Hurairah
y a n g mengatakan b a h w a ia pernah m e n d e n g a r Rasulullah Saw. bersabda
k e p a d a A k s a m ibnul Jun:

Hai Aksam, aku melihat Amr ibnu Luhay ibnu Qum 'ah ibnu Khandaf
menyeret isi perutnya di neraka. Dan aku tidak pernah melihat
seorang lelaki yang lebih serupa dengannya selain kamu; dia
pun mirip sekali dengan kamu.

A k s a m berkata, " A p a k a h e n g k a u khawatir aku t e r t i m p a m u d a r a t karena


serupa dengan dia. w a h a i R a s u l u l l a h ? " Rasulullah Saw. m e n j a w a b :

Tidak, karena sesungguhnya engkau adalah orang mukmin,


sedangkan dia adalah orang kafir. Sesungguhnya dia adalah orang
yang mula­mula mengubah agama Nabi Ibrahim, dan mengadakan
hewan bahTrah, hewan saibah, dan hewan ham.

Kemudian Ibnu Jarir m e r i w a y a t k a n n y a dari H a n n a d , dari A b d a h , dari


M u h a m m a d ibnu A m r , dari A b u S a l a m a h , dari A b u Hurairah, dari N a b i
Saw. d e n g a n lafaz y a n g serupa atau semisal d e n g a n n y a . T e t a p i kedua
j a l u r ini tidak a d a di d a l a m kitab­kitab hadis.
I m a m A h m a d m e n g a t a k a n , telah menceritakan k e p a d a k a m i A m r
ibnu M a j m a ' , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a kami Ibrahim ibnul Hijri, dari
Abui A h w a s , dari A b d u l l ah ibnu M a s ' u d , dari N a b i Saw. y a n g telah
bersabda:

Kqmpungsannqh.org
118 Juz 7-Al-Maidah

Sesungguhnya orang yang mula­mula membiarkan hewan saibah


dan menyembah berhala ialah Abu Khuza 'ah, yaitu Amr ibnuAmir;
dan sesungguhnya aku melihatnya sedang menyeret isi perutnya di
dalam neraka.

Hadis diriwayatkan o l e h I m a m A h m a d secara mun/arid dari segi ini.


Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami
M a ' m a r , dari Zaid ibnu Aslam y a n g menceritakan b a h w a Rasulullah
Saw. telah bersabda:

Sesungguhnya aku benar­benar mengetahui orang yang mula­mula


membiarkan hewan saibah dan orang yang mula­mula mengubah
agama Nabi Ibrahim as.

M e r e k a bertanya, " S i a p a k a h dia, w a h a i R a s u l u l l a h ? " Rasulullah Saw.


menjawab:

Amr ibnu Luhay, saudara Bani Ka'b. Sesungguhnya aku melihat


dia sedang menyeret isi perutnya di neraka, baunya menyakitkan
semua penghuni neraka. Dan sesungguhnya aku benar­benar
mengetahui orang yang mula­mula membiarkan hewan bahTrah.

M e r e k a bertanya, " S i a p a k a h dia, w a h a i R a s u l u l l a h ? " Rasulullah S a w .


bersabda:

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 119

Seorang lelaki dari kalangan Bani Mudlaj, dia mempunyai dua ekor
unta. lalu ia membelah telinga kedua untanya dan mengharamkan
air susunya, kemudian ia meminum air susunya sesudah itu Dan
sesungguhnya aku melihat dia di dalam neraka, sedangkan kedua
untanya itu menggigiti dia dengan mulutnya dan menginjak­injak
dia dengan teracaknya.

A m r y a n g disebutkan dalam hadis ini ialah Ibnu L u h a y ibnu Gjum'ah,


salah seorang p e m i m p i n K h u z a ' a h y a n g m e n g u r u s Baitullah sesudah
d o s a y a n g m e r e k a p e r b u a t itu. D i a a d a l a h o r a n g y a n g m u l a ­ m u l a
m e n g u b a h a g a m a N a b i Ibrahim Al­Khalil, lalu ia m e m a s u k k a n berhala­
berhala ke tanah Hijaz dan m e n y e r u k a n kepada para penggembala ternak
untuk m e n y e m b a h berhala­berhala itu serta mendekatkan diri kepadanya.
D i a pulalah y a n g m e n s y a r i a t k a n peraturan­peraturan Jahiliah d a l a m
masalah ternak dan lain­lainnya, seperti a p a y a n g disebutkan oleh Allah
di dalam surat A l ­ A n ' a m melalui firman­Nya:

Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman


dan ternak yang telah diciptakan Allah. ( A l ­ A n ' a m : 136), hingga
beberapa ayat berikutnya.

A d a p u n m e n g e n a i al­bahlrah, Ali ibnu A b u Talhah telah m e r i w a y a t k an


dari Ibnu A b b a s r.a., b a h w a bahlrah ialah unta betina y a n g telah berhasil
melahirkan lima ekor a n a k n y a , lalu m e r e k a melihat anak y a n g kelima
itu; j i k a j a n t a n , m a k a m e r e k a m e n y e m b e l i h n y a d a n m e m a k a n n y a , tetapi
Hanya kaum laki­laki y a n g boleh m e m a k a n n y a , sedangka n kaum wanita
tidak boleh. D a n apabila a n a k y a n g k e l i m a itu betina, maka m e r e k a
membelah telinganya, lalu m e r e k a katakan, "Ini adalah h e w a n bahirah"
As­Saddi dan lain­lainnya telah m e n c e r i t a k an hal y a n g m e n d e k a t i
riwayat Ibnu A b b a s .
A d a p u n saibah, m e n u r u t M u j a h i d ialah t e r n a k k a m b i n g y a n g
pengertiannya s a m a d e n g a n h e w a n bahlrah p a d a ternak unta tadi. Hanya
saja yang d i m a k s u d d e n g a n saibah ialah seekor k a m b i n g betina y a n g
berhasil melahirkan e n a m e k o r a n a k n y a y a n g s e m u a n y a betina.

Kqmpangsunnqh.org
120 Juz 7 - Al-Maidah

K e m u d i a n apabila anak y a n g ketujuhnya lahir dan ternyata j a n t a n , baik


tunggal ataupun kembar, m a k a m e r e k a m e n y e m b e l i h n y a , lalu d i m a k a n
oleh kaum laki­laki, sedangka n k a u m w a n i t a tidak boleh m e m a k a n n y a .
M u h a m m a d ibnu lshaq m e n g a t a k a n b a h w a saibah ialah unta betina
y a n g berhasil melahirkan sepuluh ekor anak y a n g semuany a betina, tanpa
a d a j e n i s j a n t a n n y a . M a k a ia dibiarkan h i d u p bebas dan tidak boleh
dinaiki, bulunya tidak boleh dipotong, dan air susunya tidak boleh diperah
kecuali untuk menjamu t a m u .
A b u Rauq m e n g a t a k a n , saibah terjadi apabila s e o r a n g lelaki
m e n g a d a k a n suatu perjalanan dan keperluannya dikabulkan, m a k a ia
menjadikan dari harta b e n d a m i l i k n y a y a n g berupa ternak unta seekor
unta betina atau ternak l a i n n y a s e b a g a i h e w a n saibah. H e w a n itu
dijadikannya untuk berhala, dan anak y a n g lahir darinya dipersembahkan
untuk berhala pula.
A s ­ S a d d i m e n g a t a k a n , s e o r a n g lelaki dari k a l a n g a n m e r e k a
(orang­orang Jahiliah) apabila keperluannya terkabul atau d i s e m b u h k a n
dari sakitnya atau hartanya b e r t a m b a h banyak, m a k a ia menjadikan
seekor ternak miliknya sebagai hewan saibah untuk berhala sesembahan­
nya. D a n barang siapa y a n g berani m e n g g a n g g u n y a a k a n dikenakan
hukuman dunia.
A d a p u n wasilah, m e n u r u t Ali ibnu A b u Talhah, dari Ibnu A b b a s ,
ialah seekor k a m b i n g betina y a n g telah melahirkan tujuh eko r anak
k a m b i n g . M e r e k a m e l i h a t k e p a d a anak k a m b i n g y a n g ketujuh; j i k a
anaknya itu j e n i s jantan dan dalam keadaan mati, boleh diberikan kepada
kaum laki­laki dan wanita. Tetapi j i k a a n a k n y a y a n g ketujuh itu adalah
betina, maka mereka m e m b i a r k a n n ya hidup. Jika anaknya kembar, terdiri
atas j e n i s jantan dan betina, m a k a m e r e k a m e m b i a r k a n keduanya h i d u p ;
dan mereka mengatakan b a h w a y a n g j a n t a n diselamatka n oleh y a n g
betina, karena itu diharamkan bagi mereka. Demikianlah menurut riwayat
Ibnu A b u Hatim.
Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami
M a ' m a r , dari A z ­ Z u h r i , dari S a ' i d ibnul M u s a y y a b sehubungan d e n g a n
m a k n a firman­Nya:

dan (tidak pula m e n s y a r i a t k a n) wasilah. ( A l ­ M a i d a h: 103)

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 121

Sa'id ibnul M u s a y y a b m e n g a t a k a n b a h w a al­wasUah ialah u n t a betina


y a n g anak pertamanya j e n i s betina, k e m u d i a n anak k e d u a n y a betina lagi;
m a k a anak y a n g k e d u a ini d i n a m a k a n wasilah. M e n u r u t m e r e k a , anak
kedua ini b e r h u b u n g a n l a n g s u n g d e n g a n anak p e r t a m a y a n g k e d u a ­
d u a n y a betina, tanpa diselingi j e n i s j a n t a n . M a k a m e r e k a m e m b e l a h
telinga anak y a n g kedua ini untuk berhala m e r e k a . Demikianlah m e n u r u t
a p a y a n g diriwayatkan dari I m a m Malik ibnu A n a s rahimahullah.
M u h a m m a d ibnu Ishaq mengatakan, k a m b i n g wasilah ialah apabila
seekor k a m b i n g betina melahirkan sepuluh anak y a n g s e m u a n y a j e n i s
betina d a l a m l i m a kali kelahiran karena setiap kelahiran k e m b a r , p a d a
tiap­tiap kelahiran dijadikan wasilah dan dibiarkan h i d u p bebas. Bila ia
telah besar d a n beranak, baik a n a k n y a j e n i s jantan ataupun betina, m a k a
diberikan k e p a d a k a u m lelaki saja, sedangka n kaum wanita tidak boleh.
Tetapi j i k a a n a k y a n g dilahirkannya m a t i , m a k a k a u m w a n i t a dan kaum
lelaki boleh m e m p e r o l e h n y a .
M e n g e n a i h e w a n ham, m e n u r u t A l ­ A u f i — d a r i I b n u A b b a s —
apabila seorang lelaki m e m a c e k k a n h e w a n pejantannya sebanyak sepuluh
kali, m a k a pejantan itu d i n a m a k a n ham, dan m e r e k a m e m b i a r k a n n y a
h i d u p bebas tanpa d i g a n g g u . Hal y a n g s a m a telah dikatakan oleh A b u
R a u q dan Cjatadah.
Ali ibnu A b u T a l h a h telah m e r i w a y a t k a n dari Ibnu A b b a s , b a h w a
ham ialah unta pejantan. A p a b i l a anak dari unta pejantan itu m e m p u n y a i
anak lagi, m e r e k a m e n g a t a k a n b a h w a c u c u n y a itu telah m e m e l i h a r a
p u n g g u n g n y a , d a n m e r e k a tidak berani m e m b e b a n i n y a dengan m u a t a n
apa pun p a d a p u n g g u n g n y a , tidak berani m e m o t o n g bulunya, dan tidak
m e l a r a n g n y a m e n d a t a n g i t e m p a t p e n g g e m b a l a a n y a n g terlarang dan
t e m p a t m i n u m n y a , sekalipun t e m p a t m i n u m n y a itu bukan milik tuannya.
Ibnu W a h b m e n g a t a k a n , ia pernah m e n d e n g a r Malik m e n g a t a k a n
b a h w a ham ialah unta pejantan y a n g telah berhasil m e n g h a m i l i unta­
unta betina dalam bilangan tertentu. A p a b i l a telah berhasil m e n g h a m i l i
sejumlah unta betina y a n g telah ditargetkan hitungannya , m a k a m e r e k a
m e n a n d a i n y a dengan bulu m e r a k , lalu m e r e k a m e m b i a r k a n n y a h i d u p
bebas.
Menuru t pendapat lain sehubungan dengan tafsir ayat ini disebutkan
hal y a n g berbeda.

Kqmpangsunnqh.org
122 Juz 7-Al-Maidah

S e h u b u n g a n d e n g a n hal ini telah disebutkan d i d a l a m sebuah hadis


y a n g diriwayatkan oleh I b n u A b u H a t i m melalui j a l u r A b u Ishaq A s ­
S u b a i ' i , dari A b u i A h w a s A l ­ J u s y a m i , dari a y a h n y a — M a l i k i b n u
N a d l a h — y a n g menceritakan b a h w a ia pernah datang kepada N a b i Saw.
d e n g a n m e m a k a i d u a lapis p a k a i a n y a n g telah lama. Lalu N a b i S a w .
b e r t a n y a k e p a d a n y a , " A p a k a h k a m u m e m p u n y a i h a r t a ? " Ia m e n j a w a b ,
"Ya."
Nabi Saw. bertanya lagi, " B e r u p a apakah hartamu i t u ? " Ia
menjawab, " B e r u p a segala m a c a m harta, a d a ternak unta dan ternak
kambing, kuda serta budak." Nabi Saw. bersabda, "Apabila Allah
m e m b e r i m u h a r t a , lalu h a r t a itu b e r t a m b a h b a n y a k di t a n g a n m u . "
K e m u d i a n N a b i Saw. bertanya , " A p a k a h keturunan dari ternak u n t a m u
itu bertelinga l e n g k a p ? " Ia m e n j a w a b , " T e n t u saja, dan m e m a n g h a n y a
itulah y a n g d i l a h i r k a n o l e h t e r n a k u n t a k u . " N a b i S a w . b e r s a b d a ,
"Barangkali k a m u m e n g a m b i l pisau, lalu k a m u belah telinga sebagian
darinyajalu k a m u katakan ini bahlrah, kemudian kamu belah lagi telinga
sebagian yang lainnya, lalu kamu katakan ini haram. " Ia menjawab, " Y a . "

Jangan kamu lakukan itu, sesungguhnya semua yang diberikan oleh


Allah kepadamu ada/ah halal.

K e m u d i a n N a b i S a w . m e m b a c a k a n firman­Nya:

Allah sekali­kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahlrah,


saibah, wasilah, dan ham. ( A l ­ M a i d a h : 103)

A d a p u n al­bahTrah ialah unta betina y a n g m e r e k a belah telinganya,


kemudian istri m e r e k a , anak­anak p e r e m p u a n m e r e k a , d a n k e l u a r g a
mereka tidak boleh mencukur bulunya dan tidak boleh m e m e r a h susunya.
Tetapi apabila h e w a n bahlrah ini m a t i , m e r e k a boleh m e m a n f a a t k a n n y a
bersama­sama .
Saibah ialah h e w a n y a n g m e r e k a biarkan h i d u p bebas demi berhala­
berhala m e r e k a . M e r e k a b e r a n g k a t m e n u j u t e m p a t b e r h a l a ­ b e r h a l a

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 123

m e r e k a dengan m e m b a w a ternak saibah, lalu m e r e k a m e m b i a r k a n n y a


h i d u p bebas.
Wasilah ialah k a m b i n g betina y a n g telah berhasil melahirkan e n a m
ekor anak kambing, dan apabila ia melahirkan lagi anak k a m b i n g y a n g
ketujuh, m e r e k a m e m b e l a h telinganya dan m e m o t o n g t a n d u k n y a , lalu
m e r e k a katakan b a h w a k a m b i n g ini t e l a h berjasa. M a k a m e r e k a tidak
m e n y e m b e l i h n y a, tidak m e m u k u l n y a , d a n tidak berani m e n c e g a h n y a
pergi ke t e m p a t m i n u m m a n a p u n . Demikianlah penafsiran dari kata­
kata tersebut disisipkan ke dalam hadis.
D a n telah diriwayatkan melalui j a l u r lain dari A b u Ishaq, dari A b u i
A h w a s A u f ibnu Malik , b a h w a keterangan tersebut termasuk kata­kata
A u f ibnu M a l i k . Pendapa t inilah y a n g m i r i p k e p a d a kebenaran. Hadis
mengenai hal ini telah diriwayatkan oleh I m a m A h m a d , dari Sufyan
ibnu U y a y n a h , dari A b u z Z a ' r a A m r ibnu A m r , dari p a m a n n y a A b u i
A h w a s (yaitu A u f ibnu Malik ibnu N a d l a h ) , dari a y a h n y a d e n g a n lafaz
y a n g sama, tetapi di dalam riwayat ini tidak disebutkan penjelasan (tafsir)
dari kata­kata tersebut.
Firman Allah Swt.:

Akan tetapi, orang­orang kafir membuat­buat kedustaan terhadap


Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. ( A l ­ M a i d a h : 103)

Y a k n i Allah Swt. sama sekali tidak pernah m e n s y a r i a t k an hal ini, dan


hal ini bukan m e r u p a k a n amal taqarru b untuk m e n d e k a t k a n diri k e p a d a ­
N y a , m e l a i n k a n o r a n g ­ o r a n g m u s y r i k sendirilah y a n g m e m b u a t ­ b u a t
peraturan tersebut, lalu m e r e k a m e n j a d i k a n n y a sebagai syariat buat
m e r e k a dan sebagai a m a l t a q a r r u b m e r e k a untuk m e n d e k a t k a n diri
kepada­Nya.
A p a y a n g m e r e k a b u a t ­ b u a t itu t i d a k m e m b a w a h a s i l y a n g
bermanfaat bagi diri m e r e k a . Y a n g m e r e k a petik hanyalah b e n c a n a bagi
m e r e k a sendiri.

Kqmpangsunnqh.org
124 Juz 7-Al-Maidah

Apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah mengikuti apa yang


diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, " mereka menjawab,
"Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak­bapak kami
mengerjakannya " ( A l ­ M a i d a h : 104)

Yakni apabila m e r e k a diseru untuk mengikuti a g a m a Allah, syariat­Nya,


dan hal­hal y a n g d i w a j i b k a n ­ N y a serta m e n i n g g a l k a n hal­ha l y a n g
d i h a r a m k a n ­ N y a , m a k a m e r e k a m e n j a w a b , " C u k u p l a h bagi k a m i apa
y a n g kami dapati bapak­bapak kami mengerjakannya," yakni peraturan­
peraturan dan tradisi y a n g biasa dilakukan oleh nenek m o y a n g m e r e k a .
Allah Swt. berfirman:

Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka


walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa­apa. (Al­
M a i d a h : 104)

Y a k n i tidak mengerti perkara y a n g hak, tidak mengetahuinya, tidak p u l a


m e n d a p a t petunjuk m e n g e n a i n y a . M a k a b a g a i m a n a k a h mereka a k a n
mengikuti nenek m o y a n g m e r e k a , sedangka n keadaan nenek m o y a n g
mereka d e m i k i a n ? M e r e k a hanyalah mengikuti orang­oran g y a n g lebih
bodoh daripada m e r e k a dan lebih sesat j a l a n n y a.

Al-Maidah, ayat 105

Hai orang­orang yang beriman, jagalah diri kalian, tiadalah


orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepada kalian apabila
kalian telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kalian kembali
semuanya, maka Dia akan menerangkan kepada kalian apa yang
telah kalian kerjakan.

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 125

Allah berfirman, m e m e r i n t a h k a n h a m b a ­ h a m b a ­ N y a y a n g m u k m i n a g ar
m e r e k a m e m p e r b a i k i diri d a n mengerjaka n k e b a i k an d e n g a n segal a
k e m a m p u a n dan kekuatan y a n g m e r e k a miliki. Allah m e m e r i n t a h k a n
agar m e r e k a berbuat d e m i k i a n seraya m e m b e r i t a h u k a n kepada m e r e k a
b a h w a ' b a r a n g siapa y a n g m e m p e r b a i k i urusannya, m a k a tidak dapat
m e m b a h a y a k a n n y a kerusakan y a n g m e n i m p a diri o r a n g lain, baik dia
sebagai kerabatnya ataupun o r a n g y a n g j a u h d a r i n y a ' .
Al­Aufi telah m e r i w a y a t k a n dari I b n u A b b a s sehubungan d e n g a n
tafsir ayat ini, b a h w a Allah berfirman, " A p a b i l a seseorang h a m b a taat
kepada­K u dalam a p a y a n g K u p e r i n t a h k a n k e p a d a n y a — y a i t u perkara
h a l a l — dan a p a y a n g A k u larang dia d a r i n y a — y a i t u perkara h a r a m — ,
m a k a tidak a k a n m e m b a h a y a k a n n y a kesesatan y a n g dialami oleh o r a n g
lain sesudahnya, b i l a m a n a ia terus­meneru s mengerjakan s e m u a hal
y a n g Aku perintahkan k e p a d a n y a . " H a l y a n g s a m a telah dikatakan oleh
Al­Walibi, dari Ibnu A b b a s . Demikian p u l a y a n g dikatakan oleh Muqatil
ibnu H a y y a n .
Firman Allah Swt.:

Hai orang­orang yang beriman, jagalah diri kalian. (Al­Maidah:


105)

Lafaz anjusakum dinasabkan karena m e n g a n d u n g m a k n a igra, yakni


anjuran.

Tiadalah orang yang sesat itu akan memberikan mudarat kepada


kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk Hanya kepada
Allah kalian kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepada
kalian apa yang telah kalian kerjakan. ( A l ­ M a i d a h : 105)

Yakni Allah a k a n m e m b a l a s setiap o r a n g y a n g beramal sesuai dengan


amal perbuatannya. Jika a m a l perbuatannya baik, m a k a balasannya baik;
dan j i k a a m a l p e r b u a t a n n ya buruk, balasannya buruk pula.

Kqmpangsunnqh.org
126 Juz 7-Al-Maidah

Ayat ini sama sekali tidak mengandung pengertian yang membolehkan


m e n i n g g a l k a n amarma'ruf dan nahi munkar. D e n g a n kata lain, amar
ma'ruf d a n nahi munkar tetap dilaksanakan j i k a pelaksanaannya
memungkinkan.
I m a m A h m a d rahimahullah mengatakan, telah menceritakan kepada
kami Hasyim ibnul Oasim, telah menceritakan kepada kami Zuhair (yakni
Ibnu M u ' a w i y a h ) , telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu A b u
Khalid, telah menceritakan kepada kami Qais, bahwa Khalifah A b u Bakar
berkhotbah; ia m e m u l a i n y a dengan memanjatka n puja dan puji serta
syukur kepada Allah, k e m u d i a n m e n y e r u k a n k e p a d a o r a n g ­ o r a n g, " H a i
manusia, sesungguhny a kalian m e m b a c a ayat ini," yaitu firman­Nya:

Hai orang­orang yang beriman, jagalah diri kalian; tiadalah


orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepada kalian apabila
kalian telah mendapat petunjuk. (Al­Maidah: 105)

Tetapi kalian m e n e m p a t k a n pengertiannya bukan p a d a t e m p a t y a n g


sebenarnya. Dan sesungguhny a aku (Abu Bakar r.a.) pernah m e n d e n g a r
Rasulullah Saw. bersabda:

Sesungguhnya manusia itu apabila melihat perkara munkar, lalu


mereka tidak mencegahnya, maka dalam waktu yang dekat Allah
Swt. akan menurunkan siksa­Nya kepada mereka semua.

Qais mengatakan b a h w a ia pernah m e n d e n g a r A b u Bakar r.a. berkata,


"Hai manusia, hindarilah oleh kalian perbuatan dusta, karena sesungguhnya
dusta itu bertentangan dengan i m a n . "
Asar ini telah diriwayatkan oleh Ashabus Sunan y a n g e m p a t dan
Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih­nya serta lain­lainnya melalui berbagai
j a l ur y a n g c u k u p banyak dari sejumlah perawi y a n g b a n y a k melalui
Ismail ibnu A b u Khalid dengan lafaz y a n g s a m a secara muttasil lagi
marfu'. Di antara m e r e k a a d a y a n g m e r i w a y a t k a n n y a dari Ismail ibnu
A b u Khalid secara maugufhznya sampai p a d a A b u B a k a r r.a.

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 127

Tetapi Imam Daruqutni dan lain­lainnya men­tarjih predikat marfu'­


nya, dan kami telah menyebutkan semua jalurnya. Pembahasan
m e n g e n a i n y a c u k u p panjang lebar disebutkan di dalam m u s n a d A b u
Bakar As­Siddiq.
A b u Isa A t ­ T u r m u z i m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an kepada kami
Sa'id ibnu Y a ' q u b At­Taliqani, telah menceritaka n kepada kami
Abdullah ibnul M u b a r a k , telah menceritakan k e p a d a kami Atabah ibnu
A b u Hakim, telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i A m r ibnu Jariyah A l ­
Lakhami , dari A b u U m a y y a h A s y ­ S y a ' b a n i y a n g m e n g a t a k a n b a h w a ia
p e r n a h d a t a n g k e p a d a A b u S a ' l a b a h A l ­ K h u s y a n i , lalu b e r t a n y a
k e p a d a n y a , " B a g a i m a n a k a h s i k a p m u t e r h a d a p a y a t ini ( A l ­ M a i d a h :
105)?" A b u S a ' l a b a h bertanya, " A y a t a p a k a h y a n g k a m u m a k s u d k a n ? "
la m e n j a w a b , " Y a n g k u m a k s u d adalah firman Allah Swt.:

'Hai orang­orang yang beriman, jagalah diri kalian; tiadalah


orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepada kalian apabila
kalian telah mendapat petunjuk' (Al­Maidah: 105)."

A b u S a ' l a b a h m e n j a w a b , " D e m i Allah, sesungguhny a k a m u m e n a n y a ­


kannya kepada o r a n g y a n g mengetahuinya. Aku pernah m e n a n y a k a n n y a
kepada Rasulullah Saw., m a k a beliau Saw. bersabda:

'Tidak, tetapi tetaplah ber­amar ma 'rufdan bernahi munkar hingga


kamu melihat sifat kikir ditaati, hawa nafsu diikuti, duniawi
dipentingkan ( d i p r i o r i t a s k a n ) , dan setiap orang merasa kagum

Kqmpangsunnqh.org
128 Juz 7-Al-Maidah

dengan pendapatnya sendiri, maka ( s a a t i t u l a h ) kamu harus


memperhatikan dirimu sendiri dan tinggalkanlah orang­orang
awam. Karena sesungguhnya di balik itu kalian akan mengalami
berbagai macam cobaan, yaitu di hari­hari di mana orang yang
bersikap sabar dalam menjalani masa itu sama dengan seseorang
yang menggenggam bara api. Orang yang beramal (kebaikan ) di
masa itu beroleh pahala semisal dengan pahala lima puluh orang
lelaki yang beramal seperti amal kalian *."

Abdullah ibnul M u b a r a k m e n g a t a k a n b a h w a y a n g lainnya selain A t a b a h


menambahkan seperti berikut: B a h w a ketika ditanyakan, "Wahai
Rasulullah, apakah pahala lima puluh orang lelaki itu dari kalangan kami
a t a u k a h dari kalangan m e r e k a ? " Rasulullah Saw. m e n j a w a b :

Tidak, bahkan pahala lima puluh orang dari kalian.

K e m u d i a n I m a m T u r m u z i m e n g a t a k a n b a h w a hadis ini hasan garib


sahih.
Hal y a n g s a m a telah diriwayatkan oleh I m a m A b u D a u d melalui
j a l u r Ibnul M u b a r a k . D a n Ibnu Majah, Ibnu Jarir serta I b n u A b u Hatim
telah m e r i w a y a t k a n n y a dari A t a b a h ibnu A b u H a k i m .
Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami M a ' m a r ,
dari Al­Hasan, bahwa Ibnu M a s ' u d r .a. pernah ditanya oleh seorang lelaki
mengenai m a k n a firman­Nya:

Jagalah diri kalian, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi
mudarat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk.
(Al­Maidah: 105)

M a k a Ibnu M a s ' u d menjawab, " S e s u n g g u h n ya sekarang bukan masanya,


sesungguhny a kalau sekarang masih dapat diterima, tetapi kelak d a l a m
waktu y a n g dekat a k a n datan g m a s a n y a , yaitu di saat kalian m e l a k u k a n
amar ma 'ruf, lalu kalian dikerjai dengan c a r a anu dan anu . Atau amar
ma 'ruf kalian tidak d i t e r i m a , m a k a saat itulah kalian harus menjag a diri

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 129

kalian sendiri, dan tidak akan m e m b a h a y a k a n kalian o r a n g y a n g telah


sesat."
A b u J a ' f a r Ar­Raz i telah m e r i w a y a t k an dari A r ­ R a b i ' , dari A b u i
Aliyah, dari I b n u M a s ' u d s e h u b u n g a n dengan firman­Nya:

... &&&&&l$!i&S&&
Hai orang­orang yang beriman, jagalah diri kalian, dadalah
orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepada kalian. (Al­
Maidah: 105). hingga a k h i r a y a t
Abui Aliyah mengatakan bahwa saat itu mereka sedang duduk di hadapan
Abdullah ibnu M a s ' u d , kemudian terjadilah suatu pertengkaran di antara
dua orang lelaki y a n g hadir, h i n g g a m a s i n g ­ m a s i n g dari kedua belah
pihak bangkit m e n d a m p r a t lawannya. M a k a seoran g lelaki dari ka­
langan orang­oran g y a n g duduk didekat Ibnu M a s ' u d berkata, " A p a k a h
aku harus bangkit untuk melakukan amar ma 'ruf dan nahi munkar terhadap
k e d u a n y a ? " Sedangkan orang lain y a n g d u d u k di d e k a t n y a m e n g a t a k a n ,
"Jagalah dirimu saja, karena sesungguhnya Allah Swt. telah berfirman:

'jagalah diri kalian ( A l ­ M a i d a h : 105).*

Ibnu M a s ' u d m e n d e n g a r p e r k a t a a n n ya itu, m a k a ia mengatakan, " H u s ,


penakwilan seperti itu masih belum tiba masanya. S e s u n g g u h n y a A l ­
O u r ' a n diturunkan seperti apa adanya ; sebagian darinya terdapat ayat­
ayat y a n g telah berlalu takwilny a sebelum diturunkan, sebagian darinya
terdapat ayat­ayat y a n g telah terjadi takwilny a di m a s a Rasulullah Saw.,
sebagian darinya terdapat ayat­ayat y a n g telah terjadi takwilny a sesudah
m a s a N a b i S a w . dalam j a r a k w a k t u y a n g tidak lama, sebagian darinya
terdapat ayat­ayat y a n g takwilnya baru a d a sesudah hari ini, sebagian
darinya terdapat ayat­ayat y a n g takwilnya nanti di saat hari kiamat, yaitu
y a n g menceritakan perihal hari kiamat; dan sebagian darinya terdapat
ayat­ayat y a n g takwilny a baru a d a p a d a hari h i s a b , yaitu ayat­ayat y a n g
menuturkan masalah hisab, surga, dan neraka. Selagi kalbu kalian bersatu
dan kecenderungan kalian s a m a , keadaan kalian masih belum berpecah

Kqmpangsunnqh.org
130 Juz 7-Al-Maidah

belah menjadi b a n y a k golongan, d a n sebagian dari kalian tidak


m e n y e r a n g sebagian y a n g lain, m a k a b e r ­ o m o r ma'ruf d a n ber­nahi
munkar­lah kalian. Tetapi apabila kalbu kalian dan kecenderungan kalian
telah berbeda­beda, kalian t e l a h terbagi­bagi menjadi b a n y a k g o l o n g a n
serta sebagian dari kalian m e n y e r a n g sebagian y a n g lain, m a k a seseorang
harus menjag a dirinya m a s i n g ­ m a s i n g . D a n bila m a s a ini tiba, berarti
takwil a y a t ini telah terjadi." A s a r ini diriwayatkan oleh I b n u Jarir.
Ibnu Jarir m e n g a t a k a n , t e l a h m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i A l ­ H a s an
ibnu Arafah, telah menceritakan k e p a d a k a m i Syababah ibnu Siwar, telah
menceritakan k e p a d a k a m i A r ­ R a b i ' ibnu Sahih, dari Sufyan ibnu lqal
yang menceritakan bahwa pernah dikatakan kepada Ibnu Umar,
" S e b a i k n y a e n g k a u tetap d u d u k d i m a s a ­ m a s a sekarang ini, j a n g a n ber­
omar ma'ruf dan ber­nahi munkar, k a r e n a s e s u n g g u h n y a Allah Swt.
telah berfirman:

Jagalah diri kalian; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi
mudarat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk'
( A l ­ M a i d a h: 1 0 5 ) . "

M a k a I b n u U m a r b e r k a t a , " S e s u n g g u h n y a m a k n a a y a t ini b u k a n
ditujukan kepadaku, tidak pula kepada murid­muridku, karena Rasulullah
Saw. telah bersabda:

Ingatlah, hendaklah orang yang hadir menyampaikannya kepada


orang yang tidak hadir.

M a k a kamilah y a n g dimaksu d d e n g a n orang­orang y a n g hadir, d a n kalian


adalah orang­oran g y a n g a b s e n ( k a r e n a masi h belum ada). T e t a p i ayat
ini ditujukan k e p a d a k a u m ­ k a u m y a n g datang sesudah kita, yaitu j i k a l a u
m e r e k a m e l a k u k a n amar ma 'ruf d a n nahi munkar tidak d i t e r i m a ."
I b n u Jarir m e n g a t a k a n p u l a b a h w a telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i
M u h a m m a d ibnu Basysyar, telah menceritakan k e p a d a k a m i M u h a m m a d
ibnu J a ' f a r dan A b u A s i m ; m e r e k a berdua m e n g a t a k a n , t e l a h m e n c e r i ­
takan k e p a d a k a m i Auf, dari Siwar ibnu Syabib y a n g m e n c e r i t a­

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 131

k a n b a h w a ketika ia berada d i h a d a p a n sahabat I b n u U m a r , tiba­tiba


ia k e d a t a n g a n seoran g lelaki y a n g b e r m a t a tajam d a n berlisan ke­
ras, lalu lelaki itu berkata, " H a i A b u A b d u r R a h m a n , a d a e n a m o r a n g
ikut b e r g a b u n g dengan p a s u k a n , s e m u a n y a telah m e m b a c a Al­Qur*an
dan m e l a k u k a n n y a dengan cepat, s e m u a n y a ahli d a l a m ijtihad tanpa
mengenal lelah, dan s e m u a n y a tidak s u k a m e l a k u k a n perbuatan y a n g
rendah m e l a i n k a n h a n y a k e b a i k an saja y a n g m e r e k a lakukan. T e t a p i
sekalipun demikian, sebagian dari m e r e k a m e m p e r s a k s i k a n sebagian
yang lain melakukan perbuatan y a n g m u s y r i k . " L a l u a d a seseorang lelaki
dari p a r a hadirin berkata, " K e r e n d a h a n a p a lagi y a n g engkau m a k s u d k a n
bila sebagian dari m e r e k a mempersaksika n sebagian y a n g lain melakukan
perbuatan y a n g m u s y r i k . T i a d a y a n g lebih parah d a r i p a d a i t u ?"
K e m u d i a n lelaki y a n g b e r m a t a tajam itu menjawab, " S e s u n g g u h n y a
aku tidak bertanya k e p a d a m u , melainkan aku bertanya k e p a d a guru ini."
Lalu ia mengulangi kisah tersebut kepada A b d u l l ah ibnu U m a r . M a k a
barulah A b d u l l ah ibnu U m a r m e n j a w a b , "Barangkali k a m u m e n d u g a
b a h w a aku a k a n m e n y u r u h m u untuk p e r g i m e m e r a n g i m e r e k a . Tidak,
tetapi nasihatilah m e r e k a d a n c e g a h l a h m e r e k a . D a n j ika m e r e k a tidak
menurutimu , m a k a j a g a l a h d i r i m u sendiri. K a r e n a s e s u n g g u h n y a Allah
Swt. telah berfirman:

Hai orang­orang yang beriman, jagalah diri kalian. (Al­Maidah;


105), h i n g g a akhir a y a t . "

Ibnu Jarir mengatakan p u l a b a h w a telah menceritakan kepadanya A h m a d


ibnul M i q d a m , t e l a h m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i A l ­ M u ' t a m i r i b n u
Sulaiman; ia pernah mendengar a y a h n y a mengatakan, telah menceritakan
k e p a d a k a m i Oatadah , dari A b u Mazin y a n g menceritakan b a h w a ia
b e r a n g k a t m e n u j u k e M a d i n a h d i m a s a K h a l i f a h U s m a n . D a n ia
menjumpai suatu kaum dari kalangan orang­orang muslim sedang duduk­
duduk, lalu seseorang dari m e r e k a m e m b a c a firman­Nya:

jagalah diri kalian; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi
mudarat kepada kalian. ( A l ­ M a i d a h : 105)

Kqmpangsunnqh.org
132 Juz 7­Al­Maidah

Lalu k e b a n y a k a n dari m e r e k a m e n g a t a k a n , " T a k w i I ayat m a s i h belum


a d a di m a s a sekarang i n i . "
I b n u Jarir m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A l ­ Q a s i m ,
telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Al­Hasan, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a
k a m i Ibnu Fudalah, dari M u ' a w i y a h ibnu Saleh, dari Jubair ibnu Nafir
y a n g m e n g a t a k a n b a h w a ia pernah b e r a d a di tengah halqah sahabat­
sahabat Rasulullah Saw., dan dia adalah orang y a n g paling m u d a di antara
kaum yang hadir. K e m u d i a n m e r e k a m e m b i c a r a k a n perihal amar ma 'ruf
dan nahi munkar. M a k a Jubair ( p e r a w i ) m e n g a t a k a n , " B u k a n k a h A l l a h
Swt. telah berfirman di dalam kitab­Nya:

Hai orang­orang yang beriman, jagalah diri kalian; tiadalah


orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepada kalian apabila
kalian telah mendapat petunjuk (Al­Maidah: 105)
M a k a d e n g a n spontan m e r e k a m e n y e r a n g k u dengan kalimat y a n g s a m a ,
' K a m u memetik suatu ayat dari A l ­ Q u r ' a n , sedangkan k a m u masi h belum
m e m a h a m i n y a dan belum m e n g e t a h u i t a k w i l n y a . ' J a w a b a n t e r s e b u t
m e m b u a t a k u m e r a s a m e n y e s a l akan kata­kata y a n g telah kulontarkan
tadi. Kemudian mereka kembali berbincang­bincang; dan ketika
pertemuan mereka akan bubar, maka mereka berkata (kepadaku),
' S e s u n g g u h n y a k a m u adala h seoran g p e m u d a y a n g masi h remaja, dan
k a m u telah m e m e t i k sebuah a y a t t a n p a m e n g e t a h u i m a k n a n y a . Tetapi
m u d a h ­ m u d a h a n k a m u bakal m e n g a l a m i m a s a tersebut, yaitu apabila
k a m u m e l i h a t sifat kikir ditaati, h a w a nafsu diikuti, d a n setiap o r a n g
merasa kagum dengan pendapatnya sendiri; m a k a j a g a l a h dirimu, niscaya
tidak akan m e m b a h a y a k a n d i r i m u k e s e s a t a n o r a n g y a n g sesat apabila
kamu mendapat petunjuk'."
Ibnu Jarir m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Ali ibnu
Sahi, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i D a m r a h ibnu R a b i ' a h , b a h w a A l ­
Hasan m e m b a c a firman A l l ah Swt.:

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 133

Hai orang­orang yang beriman, jagalah diri kalian; tiadalah


orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepada kalian apabila
kalian telah mendapat petunjuk ( A l ­ M a i d a h: 105)

M a k a A l ­ H a s a n berkata, " S e g a l a puji bagi Allah d e n g a n a d a n y a a y a t


ini, dan segala puji bagi Allah berkat ayat ini. T i d a k sekali­kali seorang
m u k m i n — b a i k d i m a s a lalu m a u p u n di m a s a m e n d a t a n g — m e l a i n k a n
di sisinya akan a d a seorang munafik y a n g m e m b e n c i amal perbuatannya."
S a ' i d ibnul M u s a y y a b m e n g a t a k a n , " A p a b i l a e n g k a u m e l a k u k a n
amar ma 'ruf d a n nahi munkar, m a k a t i d a k a k a n m e m b e r i m u d a r a t
k e p a d a m u k e s e s a t a n o r a n g y a n g sesat apabila k a m u telah m e n d a p a t
petunjuk." Demikianlah m e n u r u t riwayat Ibnu Jarir. Hal y a n g s a m a telah
diriwayatkan melalui j a l u r Sufyan As­Sauri, dari A b u i U m a i s , dari A b u i
Bukhturi, dari Huzaifah d e n g a n lafaz y a n g semisal. Hal y a n g s a m a telah
dikatakan b u k a n h a n y a oleh seseorang dari kalangan u l a m a Salaf.
Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami
a y a h k u , t e l a h m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i H i s y a m ibnu K h a l i d A d ­
Dimasyqi , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i A l ­ W a l i d ibnu L u h a i ' a h ,
dari Yazid ibnu A b u Habib, dari K a ' b sehubungan dengan m a k n a firman­
Nya:

jagalah diri kalian; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi
mudarat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk
( A l ­ M a i d a h : 105)

B a h w a apabila gereja D i m a s y q ( D a m a s k u s ) diruntuhkan, lalu dijadikan


masjid, dan k a i n 'asab m u l a i dipakai, m a k a p a d a saat itulah takwil ayat
ini.

Al-Maidah, ayat 106-108

LSSI j
Kqmpangsannqh.org
134 Juz 7-Al-Maidah

Hai orang­orang yang beriman, apabila salah seorang dari kalian


menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara
kalian, atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian, jika
kalian dalam perjalanan di muka bumi, lalu kalian ditimpa bahaya
kematian. Kalian tahan kedua saksi itu sesudah salat ( u n t u k
b e r s u m p a h ) , lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama
Allah—jika kalian ragu—, " ( D e m i Allah) kami tidak akan membeli
dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan
seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami
menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau
demikian tentulah termasuk orang­orang yang berdosa. " Jika
diketahui bahwa kedua (saksi itu) memperbuat dosa, maka dua
orang yang lain di antara ahli waris yang berhakyang lebih dekat
kepada orang yang meninggal ( m e n g a j u k a n t u n t u t a n ) untuk
menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah,
"Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada
persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas,
sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang­orang
vang menganiaya diri sendiri. " Itu lebih dekat untuk (menjadikan
p a r a s a k s i ) mengemukakan persaksiannya menurut apa yang
sebenarnya, dan (lebih dekat untuk menjadikan m e r e k a) merasa takut
akan dikembalikan sumpahnya ( k e p a d a ahli waris) sesudah mereka
bersumaah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 135

(perintah­Nya). Allah tidak memberi petunjuk kepada orang­orang


yang fasik

Ayat­ayat y a n g mulia ini m e n g a n d u n g ketentuan h u k u m y a n g j a r a n g


kejadiannya. Menuru t suatu pendapat, h u k u m tersebut telah di­mansukh,
yaitu m e n u r ut a p a y a n g diriwayatkan oleh Al­Aufi, dari Ibnu A b b a s .
H a m m a d ibnu A b u Sulaiman m e n g a t a k a n dari Ibrahim b a h w a a y a t ini
di­mansukh.
Sedangkan u l a m a lainnya y a n g m e r u p a k a n m a y o r i t a s , m e n u r u t a p a
y a n g dikatakan oleh Ibnu Jarir m e n y e b u t k a n b a h k a n ayat ini adalah
muhkam; dan barang siapa y a n g mengatakan di­mansukh, m a k a dia harus
m e n g e t e n g a h k a n buktinya.
Firman Allah Swt. y a n g m e n g a t a k a n :

Hai orang­orang yang beriman, apabila salah seorang kalian


menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang. (Al­Maidah: 106)

Lafaz isnani berkedudukan sebagai khabar, karena s e b e l u m n y a terdapat


firman Allah Swt., "Syahadatu bainikum" (persaksian di antara kalian
dilakukan oleh...) y a n g b e r k e d u d u k a n sebagai mubtada­nya.
Menuru t pendapat lain, bentuk lengkap lafaz isnani ialah syaHadatus
naini, kemudia n mudaf­nya d i b u a n g , lalu mudaf ilaih­nya ditetapkan
m e n g g a n t i k an k e d u d u k a n n y a.
Menuru t pendapat lainnya lagi, konteks pembicaraa n menunjukkan
a d a n y a k a l i m a t y a n g t i d a k d i s e b u t k a n ; b e n t u k l e n g k a p n y a ialah an
yasyhadas nani.
Firman Allah Swt.:

Yang adil kedua­duanya. ( A l ­ M a i d a h: 106)

berkedudukan sebagai sifat dari lafaz isnani, yaitu h e n d a k n y a k e d u a


saksi itu adil kedua­duanya .

Kqmpangsunnqh.org
136 Juz 7-Al-Maidah

F i r m a n Allah Swt.:

dari kalangan kalian. ( A l ­ M a i d a h : 106)

Y a k n i dari k a l a n g an k a u m m u s l i m . D e m i k i a n l a h m e n u r u t a p a y a n g
dikatakan oleh j u m h u r u l a m a .
Ali ibnu A b u T a l h a h telah m e r i w a y a t k a n d a r i I b n u A b b a s r.a.
sehubungan d e n g a n m a k n a firman­Nya:

Oleh dua orang yang adil di antara kalian. ( A l ­ M a i d a h : 106)

B a h w a y a n g d i m a k s u d ialah dari kalangan k a u m m u s l i m . Demikianlah


menurut a p a y a n g telah diriwayatkan oleh Ibnu A b u H a t i m . K e m u d i a n
I b n u A b u H a t i m m e n g a t a k a n b a h w a telah diriwayatkan dari Ubaidah,
S a ' i d ibnul M u s a y y a b , A l ­ H a s a n , Mujahid, Y a h y a ibnu Y a ' m u r , A s ­
Saddi, Oatadah , M u q a t i l ibnu H a y y a n , d a n A b d u r R a h m a n ibnu Zaid
ibnu Aslam serta lain­lainnya hal y a n g semisal.
Ibnu Jarir m e n g a t a k a n b a h w a u l a m a lainnya mengartikan m a k n a
firman­Nya:

oleh dua orang yang adil di antara kalian. ( A l ­ M a i d a h: 106)

M a k n a yang dimaksu d ialah dari kalangan keluarga orang y a n g berwasiat.


Hal inilah y a n g dikatakan oleh suatu p e n d a p at y a n g diriwayatkan dari
Ikrimah d a n Ubaidah serta b e b e r a p a o r a n g u l a m a lainnya.
F i r m a n Allah Swt.:

atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian. (Al­Maidah:


106)

Ibnu A b u Hatim m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i a y a h k u ,


telah menceritakan k e p a d a k a m i S a ' i d ibnu Auf, telah m e n c e r i t a k an
k e p a d a kami A b d u l W a h i d ibnu Z i y a d, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 137

H a b i b ibnu A b u A m r a h , dari S a ' i d ibnu Jubair, b a h w a I b n u A b b a s telah


m e n g a t a k a n s e h u b u n g a n d e n g a n m a k n a firman­Nya:

atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian. ( A l ­ M a i d a h:


106)

B a h w a y a n g d i m a k s u d ialah dari k a l a n g an selain k a u m m u s l i m , y a k n i


kaum Ahli Kitab
Kemudian Ibnu A b u Hatim mengatakan b a h w a hal y a n g semisal telah
diriwayatkan dari U b a i d a h , Syuraih, S a ' i d ibnul M u s a y y a b , M u h a m m a d
ibnu Sirin, Y a h y a ibnu Y a ' m u r , Ikrimah , Mujahid, S a ' i d ibnu Jubair,
A s y ­ S y a ' b i , I b r a h i m A n ­ N a k h a ' i , Q a t a d a h , A b u Mijlaz, A s ­ S a d d i ,
Muqatil ibnu H a y y a n , A b d u r R a h m a n ibnu Zaid ibnu A s l a m , dan lain­
lainnya.
M e n u r u t riwayat y a n g d i k e t e n g a h k an oleh I b n u Jarir, dari Ikrimah
dan Ubaidah, s e h u b u n g a n d e n g a n firman­Nya , "Minkum"(yakni dari
kalangan kalian), m a k n a y a n g dimaksu d ialah dari pihak pemberi wasiat.
Dengan d e m i k i a n , berarti m a k n a y a n g dimaksu d oleh firman­Nya, "Au
akharani min gairikum" yakni dari kalangan selain pihak pemberi wasiat.
Hal y a n g semisal telah diriwayatkan oleh Ibnu A b u Hatim, dari Al­Hasan
Al­Basri dan Az­Zuhri.
F i r m a n Allah Swt.:

jika kalian dalam perjalanan di muka bumi. ( A l ­ M a i d a h: 106)

Y a k n i s e d a n g m e l a k u k a n perjalanan.

lalu kalian ditimpa bahaya kematian. ( A l ­ M a i d a h : 106)

Hal tersebut m e r u p a k a n d u a syarat bagi p e m b o l e h a n m e n g a n g k a t saksi


d a n kalangan kafir z i m m i , j i k a saksi dari kalangan orang­orang m u k m i n
tidak didapat; yaitu h e n d a k n y a hal tersebut terjadi dalam perjalanan,
dan k e d u a h e n d a k n y a d a l a m k a s u s w a s i a t . D e m i k i a n l a h m e n u r u t
keterangan y a n g d i k e m u k a k a n oleh Syuraih A l ­ Q a d i .

Kqmpangsunnqh.org
138 Juz 7-Al-Maidah

I b n u Jarir m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A m r ibnu


Ali, telah menceritakan kepada kami A b u M u ' a w i y a h dan W a k i ' ;
keduanya mengatakan, telah menceritakan k e p a d a kami A I ­ A ' m a s y , dari
Ibrahim, dari Syuraih, b a h w a tidak boleh m e m a k a i persaksian o r a n g
Yahudi dan Nasrani kecuali dalam perjalanan. Tidak boleh pula
m e n e r i m a n y a dalam perjalanan, kecuali dalam kasus wasiat.
Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari A b u Kuraib, dari A b u Bakar
ibnu Ayyasy, dari A b u Ishaq A s ­ S u b a i ' i y a n g mengatakan b a h w a Syuraih
telah mengatakan hal y a n g semisal. Tela h diriwayatkan p u l a hal y a n g
semisal dari I m a m A h m a d ibnu H a m b a l , dan m a s a l a h ini t e r m a s u k
masalah munfarid­riya. Ketiga imam lainnya berbeda pendapat, m e r e k a
mengatakan b a h w a tidak boleh m e n g a n g k a t kesaksian orang z i m m i atas
k a u m muslim. Tetapi I m a m A b u Hanifah m e m b o l e h k a n n y a selagi dalam
batasan di antara s e s a m a m e r e k a y a n g z i m m i .
Ibnu Jarir mengatakan, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A m r ibnu
Ali, telah menceritakan k e p a d a kami A b u D a u d , telah menceritakan
kepada kami Saleh ibnu A b u i Akhdar, dari Az­Zuhri y a n g menceritakan
b a h w a sunnah telah m e n e t a p k a n b a h w a tidak boleh m e m a k a i kesaksian
o r a n g kafir, baik di t e m p a t m a u p u n dalam perjalanan; s e s u n g g u h n y a
kesaksian itu hanyalah bagi orang­oran g m u s l i m .
Ibnu Zai d m e n g a t a k a n b a h w a ayat ini diturunkan berkenaan dengan
s e o r a n g lelaki y a n g m e n g h a d a p i kematiannya, sedangkan di d e k a t n y a
tidak ada seorang p u n dari kalangan pemelu k a g a m a Islam. Hal ini terjadi
di m a s a permulaa n Islam, yaitu di saat m e r e k a berada di tempat m u s u h
d a n s e m u a o r a n g d a l a m keadaan kafir. O r a n g ­ o r a n g ( k a u m m u s l i m )
saling mewaris m e m p e r g u n a k a n wasiat. Kemudian h u k u m wasiat (yakni
kefarduannya) dihapuskan d a n ditetapkanlah faraid ( p e m b a g i a n waris),
dan s e m u a kaum m u s l i m m e n g a m a l k a n n y a . D e m i k i a n l a h m e n u r u t
riwayat Ibnu Jarir, tetapi kesahihan hal ini masih perlu dipertimbangkan.
I b n u Jarir m e n g a t a k a n b a h w a telah diperselisihkan makna firman­
Nya:

C 1­1 : SJ^JUJ^

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 139

Apabila salah seorang dari kalian menghadapi kematian, sedangkan


dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh
dua orang yang adil di antara kalian, atau dua orang yang berlainan
agama dengan kalian. ( A l ­ M a i d a h : 106)

A p a k a h m a k n a y a n g d i m a k s u d adalah ' b e r w a s i a t k e p a d a keduanya*


ataukah 'mengangkat keduanya menjadi saksi', ada dua pendapat
mengenainya:
Pertama, o r a n g y a n g b e r s a n g k u t a n m e m b e r i k a n w a s i a t k e p a d a
keduanya, yakni menitipkannya, seperti y a n g dikatakan oleh M u h a m m a d
ibnu Ishaq, dari Y a z i d ibnu A b d u l l a h ibnu Qasit y a n g menceritakan
b a h w a sahabat I b n u M a s ' u d r.a. pernah ditanya m e n g e n a i m a k n a a y a t
ini. M a k a ia menjawab, "Seorang lelaki sedang melakukan suatu perjalanan
d e n g a n m e m b a w a hartanya, k e m u d i a n takdir batas u m u r n y a telah berada
di a m b a n g pintu. M a k a j i k a ia m e n e m u k a n d u a o r a n g lelaki dari k a u m
muslim, ia boleh menyerahka n harta peninggalannya k e p a d a k e d u a orang
lelaki itu, dan penyerahan itu disaksikan oleh d u a o r a n g y a n g adil dari
k a l a n g an k a u m m u s l i m . " D e m i k i a n l a h m e n u r u t a p a y a n g diriwayatkan
oleh I b n u A b u H a t i m , tetapi di d a l a m riwayat ini terdapat ingifa'.

Kedua, sesungguhny a k e d u a o r a n g tersebut merupakan d u a o r a n g


saksi. Pengertian ini sesuai dengan m a k n a lahiriah ayat. Jika tidak a d a
o r a n g k e t i g a b e r s a m a k e d u a n y a , m a k a k e d u a o r a n g itu m e r a n g k a p
sebagai p e n e r i m a titipan wasiat, j u g a sebagai saksinya, seperti y a n g
terjadi p a d a k i s a h T a m i m A d ­ D a r i d a n A d d i ibnu B a d a y a n g a k a n
diterangkan k e m u d i a n .
Ibnu Jarir sulit m e n a n g g a p i k e d u a p e n e r i m a wasiat itu sebagai saksi,
dengan alasan "dia belum pernah mengetahui ada suatu ketentuan h u k u m
y a n g m e m b o l e h k a n saksi d i s u m p a h " .
Kenyataan tersebut s a m a sekali tidak bertumpukan dengan ketentuan
h u k u m y a n g d i k a n d u n g oleh ayat y a n g m u l i a ini, m e n g i n g a t ketentuan
h u k u m n y a m e r u p a k a n h u k u m y a n g berdiri sendiri. Secara m e n d a s a r
h u k u m ini tidak d i h a r u s k a n berjalan sesuai dengan kaidah y a n g berlaku
dalam s e m u a h u k u m . H u k u m d a l a m a y a t ini bersifat k h u s u s , d e n g a n
kesaksian yang khusus, dan terjadi dalam tempat y a n g khusus pula. Untuk
hal seperti ini dapat dimaafkan s e m u a hal y a n g tidak dimaafkan p a d a

Kqmpungsannqh.org
140 Juz7-AWUairJah

k e t e n t u an h u k u m lainnya. U n t u k itu a p a b i l a t e r d a p a t qarinah y a n g


menandai adanya kecurigaan, m a k a saksi ini boleh disumpah. D e m i k i a n ­
lah m e n u r u t pengertia n y a n g ditunjukkan oleh a y a t y a n g m u l i a ini.
F i r m a n Allah Swt.:

Kalian tahan kedua saksi itu sesudah salat (untuk b e r s u m p a h ) . ( A l ­


M a i d a h : 106)

M e n u r u t Al­Aufi, dari I b n u A b b a s , salat y a n g d i m a k s u d adalah salat


Asar. Hal y a n g sama telah d i k a t a k a n o l e h S a ' i d ibnu Jubair, I b r a h i m
A n ­ N a k h a ' i , Ikrimah , d a n M u h a m m a d i b n u Sirin.
Sedangkan m e n u r ut Az­Zuhri , salat y a n g dimaksu d ialah salat k a u m
m u s l i m (tanpa ikatan w a k t u ) .
As­Saddi telah meriwayatka n dari Ibnu A b b a s , b a h w a y a n g
d i m a k s u d d e n g a n " s a l a t" dalam a y a t ini ialah salat m e n u r u t a g a m a n y a
m a s i n g ­ m a s i n g . Tela h d i r i w a y a t k a n dari A b d u r R a z z a q , dari A y y u b ,
dari I b n u Sirin, dari U b a i d a h hal y a n g semisal ; dan hal y a n g s a m a telah
dikatakan oleh Ibrahim dan Cjatadah serta lain­lainnya y a n g bukan hanya
seorang.
M a k n a y a n g d i m a k s u d ialah k e d u a saksi t e r s e b u t diberdirikan
sesudah salat j a m a a h y a n g dilakukan o l e h o r a n g b a n y a k di h a d a p a n
mereka.

Lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah (Al­Maidah:


106)

Y a k n i k e d u a n y a d i s u m p a h d e n g a n m e n y e b u t n a m a Allah.

Jika kalian ragu­ragu, ( A l ­ M a i d a h : 106)

Y a k n i j i k a t a m p a k oleh kalian t a n d a y a n g m e n c u r i g a k an p a d a keduanya,


b a h w a k e d u a n y a a k a n b e r b u a t khianat atau m e l a k u k a n p e n g g e l a p a n .
M a k a saat itu kalian boleh m e n y u m p a h keduany a dengan m e n y e b u t n a m a
Allah.

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 141

( D e m i Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini. (Al­


M a i d a h : 106)

M e n u r u t M u q a t i l i b n u H a y y a n , y a n g d i m a k s u d ialah tidak menjual


sumpahnya.

.D
harga yang sedikit. ( A l ­ M a i d a h : 106)

Y a k n i k a m i tidak a k a n m e n u k a r s u m p a h ini d e n g a n harga y a n g sedikit


berupa k e b e n d a a n y a n g fana d a n pasti l e n y a p itu.

walaupun dia karib kerabat. ( A l ­ M a i d a h : 106)

Y a k n i s e k a l i p u n o r a n g y a n g d i s a k s i k a n n y a itu a d a l a h k a r i b k e r a b a t
sendiri, k a m i tidak akan m e m i h a k n y a .

dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah. (Al­


M a i d a h : 106)

Lafaz syahadah di­mudaf­kan kepada lafaz Allah, sebagai penghormatan


terhadap kesaksian itu d a n sekaligus m e n g a g u n g k a n n y a. Tetapi sebagian
u l a m a ada y a n g m e m b a c a n y a syahadatillah d e n g a n d i b a c a j a r karena
dianggap sebagai q a s a m ( s u m p a h ) , m e n u r u t a p a y a n g diriwayatkan oleh
I b n u Jarir, dari A m i r A s y ­ S y a ' b i . D a n telah diriwayatkan dari s e b a g i a n
ulama bacaan rafa', yaitu menjadi syahadatullahi. A k a n tetapi, qiraah
p e r t a m a adalah qiraah y a n g terkenal.

Sesungguhnya kami kalau demikian termasuk orang­orang yang


berdosa ( A l ­ M a i d a h : 106)

Kqmpangsunnqh.org
142 Juz7­AI­Maidah

Y a k n i j i k a k a m i m e l a k u k a n sesuatu p e n y i m p a n g a n d a l a m persaksian
ini a t a u m e n g g a n t i a t a u m e n g u b a h a t a u s a m a s e k a l i m e n y e m ­
bunyikannya.
K e m u d i a n Allah Swt. berfirman:

Jika diketahui bahwa kedua (saksi ini) memperbuat dosa. (Al­


M a i d a h : 107)

Y a k n i j i k a terbuka dan t a m p a k serta terbukti b a h w a k e d u a saksi wasia t


tersebut berbuat khianat a t a u m e n g g e l a p k a n sebagian dari harta y a n g
dititipkan k e p a d a k e d u a n y a , d a n b a r a n g n y a ada p a d a k e d u a n y a.

Maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang
lebih dekat kepada orang yang meninggal ( m e m a j u k a n tuntutan)
untuk menggantikannya ( A l ­ M a i d a h : 107)

Lafaz al­awlayani m e n u r u t q i r a a h j u m h u r ulama. Tetapi telah diriwayat­


k a n dari Ali, U b a y , dan A l ­ H a s a n Al­Basri b a h w a m e r e k a m e m b a c a n y a
al­awwalani.
I m a m H a k i m telah m e r i w a y a t k a n di dala m kitab Mustadrak­nya
melalui j a l u r Ishaq ibnu M u h a m m a d Al­Farawi, dari Sulaiman ibnu Bilal,
dari J a ' f a r ibnu M u h a m m a d , dari ayahnya, dari Ubaidillah ibnu A b u
Rafi', dari Ali ibnu A b u T a l i b r.a., b a h w a N a b i Saw. m e m b a c a ayat ini
dengan bacaan berikut: Al­awlayani. Kemudian Imam Hakim mengata­
kan b a h w a hadis ini sahih d e n g a n syarat I m a m M u s l i m , tetapi k e d u a n y a
(Bukhari d a n M u s l i m ) t i d a k m e n g e t e n g a h k a n n y a .
Sebagian y a n g lain — s a l a h satunya adalah Ibnu A b b a s — m e m b a c a ­
nya ai­awlayayni. D a n A l ­ H a s a n m e m b a c a n y a al­awwalani. Demikian­
lah m e n u r u t riwayat I b n u Jarir.
Berdasarkan q i r a a h j u m h u r ulama, artinya adalah " m a n a k a l a hal
tersebut terbukti melalui berita y a n g benar y a n g m e n u n j u k k a n k e d u a n y a
telah berkhianat, h e n d a k l a h a d a d u a o r a n g dari k a l a n g a n ahli w a r i s dari
tirkah itu bangkit mengajukan tuntutan penggantian. D a n hendaklah ahli

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 143

waris ini adalah o r a n g y a n g paling dekat kekerabatanny a d a n p a l i n g


b e r h a k m e w a r i s harta t e r s e b u t " .

Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sesungguhnya


persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua
saksi itu." ( A l ­ M a i d a h : 107)

Y a k n i s e s u n g g u h n y a u c a p a n k a m i y a n g m e n u d u h k e d u a n y a berbuat
khianat adalah benar, dan persaksia n kami lebih sahih serta lebih k u a t
daripada persaksian y a n g diajukan o l e h k e d u a n y a tadi.

dan kami tidak melanggar batas. ( A l ­ M a i d a h : 107)

Yakni d a l a m u c a p a n k a m i y a n g m e n g a t a k a n b a h w a k e d u a n y a telah
berbuat khianat.

Sesungguhnya kami kalau demikian termasuk orang­orang yang


menganiaya diri sendiri. ( A l ­ M a i d a h : 107)

Yakni sesungguhnya j i k a k a m i seperti itu, berarti k a m i berdusta terhada p


keduanya. Hak b e r s u m p a h bagi p a r a ahli w a r i s d a n b e r p e g a n g k e p a d a
u c a p a n n y a , p e r i h a l n y a s a m a d e n g a n p a r a w a l i si t e r b u n u h y a n g
b e r s u m p a h , yaitu apabila t a m p a k a d a n y a p e n y i m p a n g a n dari pihak si
pembunuh. Maka mereka yang berhak menuntut darah bersumpah
terhadap si p e m b u n u h , k e m u d i a n si p e m b u n u h diserahkan bulat­bulat
k e p a d a m e r e k a , seperti y a n g d i s e b u t k a n di d a l a m kitab fiqih, B a b
"Qasamah".
Di dalam hadis pernah terjadi masalah y a n g semisal d e n g a n a p a
y a n g ditunjukkan oleh ayat y a n g m u l i a ini. Untuk itu, I b n u A b u H a t i m
mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami ayahku, telah
menceritakan k e p a d a k a m i Al­Husain ibnu Ziad, telah menceritakan
kepada k a m i M u h a m m a d ibnu S a l a m a h , dari M u h a m m a d ibnu Ishaq,
dari A b u n N a d r , dari B a d a m (yakni A b u Saleh maula U m m u H a n i ' binti

Kqmpangsunnqh.org
144 Juz 7-Al-Maidah

A b u Talib), dari I b n u A b b a s , dari T a m i m A d ­ D a r i s e h u b u n g a n d e n g a n


ayat ini, yaitu firman Allah Swt.:

C 1­1 t Sj£jOl=> --

Hai orang­orang yang beriman, diperlukan kesaksian di antara


kalian apabila seorang dari kalian menghadapi kematian. (Al­
Maidah: 106), h i n g g a akhir ayat.

T a m i m Ad­Dari mengatakan, " S e m u a o r a n g terbebas dari ayat ini selain


aku dan A d d i ibnu B a d a . "
D a h u l u ketika m a s i h b e r a g a m a N a s r a n i , m e r e k a b e r d u a s e r i ng
berangkat menuju negeri S y a m , yaitu s e b e l u m k e d u a n y a m a s u k Islam.
Pad a suatu ketika, ketika k e d u a n y a tiba di negeri Syam dalam rangka
misi dagangnya, m a k a b e r g a b u n g l a h dengan k e d u a n y a seoran g m a u l a
dari Bani Sahm y a n g dikenal dengan n a m a Badil ibnu A b u M a r y a m
y a n g j u g a datan g m e m b a w a barang d a g a n g a n n y a , antara lain sebuah
piala perak y a n g tujuannya ialah untuk ia j u a l k e p a d a seseorang y a n g
berpredikat bangsawan; piala ini merupakan barang y a n g paling berharga
dari s e m u a dagangannya. K e m u d i a n Badil j a t u h sakit, m a k a ia berwasiat
kepada keduanya ( T a m i m dan Addi) untuk m e n y a m p a i k an s e m u a barang
y a n g ditinggalkannya k e p a d a keluarganya.
T a m i m menceritakan, "Setelah Badil meninggal dunia, k a m i
m e n g a m b i l piala tersebut, lalu k a m i j u a l d e n g a n harga seribu d i r h a m .
Selanjutnya hasilnya k a m i bagi d u a antara diriku dan A d d i . D a n ketika
kami tiba pada keluarganya, k a m i serahkan s e m u a y a n g a d a p a d a k a m i .
Tetapi m e r e ka merasa kehilanga n piala tersebut. Lalu m e r e k a
m e n a n y a k a n n y a k e p a d a k a m i , m a k a k a m i j a w a b b a h w a Badil h a n y a
m e n i n g g a l k a n s e m u a ini d a n tidak pernah m e n y e r a h k a n y a n g lainnya
kepada kami."
T a m i m melanjutkan kisahnya, b a h w a setelah ia masuk Islam sesudah
Rasulullah Saw. hijrah k e M a d i n a h , ia m e n y e s a l i p e r b u a t a n n ya itu d a n
m e r a s a berdosa k a r e n a n y a . K e m u d i a n ia datan g k e p a d a keluarga Badil
d a n menceritakan hal y a n g sebenarnya serta menyerahka n sejumlah uang
yang terpakai olehnya sebanyak lima ratus dirham. D a n ia menceritakan
kepada m e r e k a b a h w a y a n g separonya lagi ada di tangan temannya (yaitu
A d d i ibnu B a d a ) .

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 145

D e n g a n serta m e r t a m e r e k a l a n g s u n g m e n u n t u t Addi, m a k a N a b i
Saw. m e m e r i n t a h k a n m e r e k a untuk m e n y u m p a h n y a dengan m e n y e b u t
sesuatu y a n g paling diagungkan m e n u r u t p e n g a n ut a g a m a n y a . D a n Addi
pun m e l a k u k a n s u m p a h n y a , lalu turunlah firman Allah Swt.:

Hai orang­orang yang beriman, diperlukan kesaksian di antara


kalian. (Al­Maidah: 106)
sampai dengan firman­Nya:

lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sesungguhnya


persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua
s a f a ( / r u " ( A l ­ M a i d a h : 107)

M a k a berdirilah A m r ibnul A s d a n seorang lelaki lain dari kalangan


mereka, lalu k e d u a n y a b e r s u m p a h , setelah itu disitalah u a n g lima ratus
dirham tersebut dari t a n g a n A d d i ibnu B a d a .
Hal y a n g s a m a telah diriwayatkan oleh A b u Isa I m a m T u r m u z i d a n
I b n u Jarir, k e d u a n y a dari A l ­ H a s a n ibnu A h m a d ibnu A b u S y u ' a i b A l ­
Harrani, dari M u h a m m a d i b n u S a l a m a h , dari M u h a m m a d ibnu Ishaq
dengan sanad y a n g sama. Di dalam riwayat ini disebutkan, " L a l u m e r e k a
m e n g h a d a p k a n A d d i k e p a d a R a s u l u l l a h Saw. , d a n Rasulullah S a w .
m e m i n t a bukti dari m e r e k a , tetapi m e r e k a tidak dapat m e n g e m u k a k a n ­
nya. M a k a Rasulullah Saw. m e m e r i n t a h k a n m e r e k a untuk m e n y u m p a h ­
nya d e n g a n m e n y e b u t n a m a sesuatu y a n g paling diagungkan m e n u r u t
p e m e l u k a g a m a n y a . A k h i r n y a A d d i b e r s u m p a h . " D a n A l l a h Swt.
m e n u r u n k a n ayat ini s a m p a i d e n g a n firman­Nya:

dan (lebih dekat untuk m e n j a d i k an m e r e k a ) merasa takut akan


dikembalikan sumpahnya ( k e p a d a ahli w a r i s ) sesudah mereka
bersumpah. ( A l ­ M a i d a h : 108)

Dan ternyata A d d i tidak berani m e n g e m u k a k a n s u m p a h n y a . A k h i r n y a


berdirilah A m r ibnul A s dan lelaki lain, lalu k e d u a n y a b e r s u m p a h , dan
disitalah dari tangan A d d i sebanyak lima ratus d i r h a m . K e m u d i a n I m a m

Kqmpungsannqh.org
146 Juz7-AI-M8idah

T u r m u z i m e n g a t a k a n b a h w a hadis ini garib, s a n a d n ya tidak sahih; d a n


Abun N a d r y a n g M u h a m m a d ibnu Ishaq meriwayatkan hadis ini darinya ,
m e n u r u t k u dia adalah M u h a m m a d ibnus Saib Al­Kalbi y a n g dipanggil
dengan n a m a j u l u k a n ' A b u n N a d r ' . P a r a ahlid 'ilmi tidak m e m a k a i
h a d i s n y a , dia a d a l a h p e m i l i k k i t a b tafsir. S a y a p e r n a h m e n d e n g a r
M u h a m m a d ibnu Ismail m e n g a t a k a n b a h w a n a m a kinayah M u h a m m a d
ibnus Saib Al­Kalbi ialah A b u n N a d r . Saya belum pernah m e n g e t a h u i
b a h w a A b u N a d r pernah m e r i w a y a t k a n dari A b u Saleh m a u l a U m m u
Hani'.
Dan telah diriwayatkan dari I b n u A b b a s sesuatu dari hal ini dengan
singkat melalui j a l u r lain. Disebutkan telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i
W a k i ' , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Y a h y a ibnu A d a m , dari I b n u
A b u Z a i d a h, dari M u h a m m a d ibnu A b u i O a s i m , dari A b d u l M a l i k ibnu
Sa'id ibnu Jubair, dari a y a h n y a , dari I b n u A b b a s y a n g m e n c e r i t a k an
b a h w a seorang lelaki dari B a n i S a h m m e l a k u k a n suat u perjalanan
b e r s a m a T a m i m A d ­ D a r i d a n A d d i ibnu Bada. L a l u di tengah j a l a n y a n g
tidak a d a seorang m u s l i m pun, o r a n g dari Bani S a h m itu m e n i n g g a l
dunia. Ketika k e d u a n y a pulang d e n g a n m e m b a w a harta peninggalan
teman mereka, m a k a ahli w a r i s n y a merasa kehilangan sebuah piala perak
yang dilapisi dengan emas. Maka Rasulullah Saw. m e n y u m p a h
keduanya.
Ternyata para ahli w a r i s m e n e m u k a n piala tersebut di M e k a h , dan
mendapa t j a w a b a n dari p e m e g a n g n y a b a h w a ia telah m e m b e l i n y a dari
T a m i m dan A d d i . M a k a d u a o r a n g lelaki dari kalangan wali lelaki dari
B a n i S a h m itu b a n g k i t d a n b e r s u m p a h d e n g a n n a m a A l l a h , b a h w a
sesungguhnya persaksian k a m i lebih layak untuk diterima dan
sesungguhny a piala itu adalah milik ahli warisnya. S e h u b u n g a n dengan
kisah m e r e k a itu turunlah firman­Nya:

Hai orang­orang yang beriman, diperlukan kesaksian di antara


kalian. ( A l ­ M a i d a h: 106), h i n g g a akhir ayat.

Hal y a n g s a m a telah diriwayatkan oleh A b u D a u d , dari A l ­ H a s an ibnu


Ali, dari Y a h y a ibnu A d a m d e n g a n lafaz y a n g sama. K e m u d i a n I m a m
T u r m u z i m e n g a t a k a n b a h w a h a d i s ini hasan garib.

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 147

Ini m e r u p a k a n hadis A b u Z a i d a h dan M u h a m m a d ibnu Abui Q a s i m


Al­Kufi. M e n u r u t suatu pendapat, hadis y a n g d i r i w a y a t k a n n y a dapat
diterima.
Kisah ini telah disebutkan secara mvrsal bukan h a n y a oleh s e o r a n g
ulama dari kalangan t a b i ' i n , melainkan banyak, antara lain Ikrimah ,
M u h a m m a d ibnu Sirin, dan Q a t a d a h . D a n m e r e k a m e n y e b u t k a n b a h w a
p e n y u m p a h a n tersebut dilakukan sesudah salat Asar.
I b n u Jarirlah y a n g telah m e r i w a y a t k a n n y a . D a n hal y a n g s a m a
disebutkan secara mvrsal oleh Mujahid, A l ­ H a s a n , d a n A d ­ D a h h a k . Hal
ini j e l a s menunjukka n ketenaran dan kesahiha n kisah ini di k a l a n g an
ulama Salaf.
T e r m a s u k salah satu syahid y a n g m e m b u k t i k a n kesahihan kisah ini
ialah a p a y a n g telah diriwayatkan oleh A b u Ja'far ibnu Jarir. Disebutkan
bahwa telah menceritakan k e p a d a k u Y a ' q u b , telah menceritakan k e p a d a
kami Hasyim y a n g mengatakan telah menceritakan kepada k a m i Zakaria,
dari A s y ­ S y a ' b i , b a h w a pernah a d a seoran g lelaki dari k a l a n g an k a u m
m u s l i m m e r a s a usianya tidak lam a lagi di perjalanannya. K e t i k a m a u t
a k a n m e n j e m p u t n y a d a n ia t i d a k m e n e m u k a n s e s e o r a n g p u n dari
kalangan k a u m m u s l i m u n t u k menjadi saksi b a g i w a s i a t y a n g a k a n
d i k e m u k a k a n n y a di t e m p a t itu, m a k a t e r p a k sa ia m e n g a n g k a t d u a o r a n g
lelaki dari kalangan Ahli K i t a b sebagai saksi untuk wasiatnya.
A s y ­ S y a ' b i melanjutkan kisahnya,"Lalu k e d u a lelaki Ahli K i t a b itu
tiba di Kufah, dan keduanya datan g m e n g h a d a p A l ­ A s y ' a r i — y a k n i A b u
M u s a A I ­ A s y ' a ri r.a.—, k e m u d i a n menceritakan k e p a d a n y a a p a y a n g
telah dialami keduanya dan y a n g m e n y e b a b k an kunjungannya k e Kufah,
yaitu karena m e m b a w a h a r t a peninggalan si lelaki m u s l i m dan wasiat­
nya."
A b u M u s a A l ­ A s y ' a r i berkata, " K a s u s ini baru sekarang terjadi lagi
setelah pernah terjadi di m a s a Rasulullah S a w . " K e m u d i a n A b u M u s a
A l ­ A s y ' a r i m e n y u m p a h k e d u a n y a s e s u d a h salat A s a r d e n g a n n a m a
Allah, b a h w a keduanya tidak khianat, tidak dusta, tidak mengganti, tidak
m e n y e m b u n y i k a n , tidak p u l a m e n g u b a h n y a . D a n b a h w a a p a y a n g
disampaikannya itu b e n a r ­ b e n ar m e r u p a k a n w a s i a t si lelaki m u s l i m
tersebut secara a p a a d a n y a berikut harta p e n i n g g a l a n n y a . D a n akhirnya
Abu M u s a A l ­ A s y ' a r i m e n e r i m a s u m p a h k e d u a n y a .

Kqmpangsunnqh.org
148 Juz7-AHU1airJah

K e m u d i a n I b n u Jarir m e r i w a y a t k a n n y a dari A m r ibnu Ali Al­Fallas,


dari A b u D a u d At­Tayalisi, dari S y u ' b a h , dari M u g i r a h A l ­ A z r a q, dari
A s y ­ S y a ' b i , b a h w a A b u M u s a m e m u t u s k a n demikian. K e d u a asar ini
berpredikat sahih sampai k e p a d a A b u M u s a A l ­ A s y ' a r i melalui A s y ­
Sya'bi.
U c a p a n A b u M u s a A l ­ A s y ' a r i b a h w a kasus seperti ini belum pernah
terjadi sejak a p a y a n g telah terjadi di m a s a Rasulullah Saw., m a k n a y a n g
d i m a k s u d secara lahiriahnya — h a n y a Allah y a n g lebih m e n g e t a h u i —
tiada lain ialah kisah T a m i m d a n Addi ibnu B a d a tadi.
M e r e k a m e n y e b u t k a n b a h w a m a s u k Islamnya T a m i m i b n u A u s A d ­
Dari r.a. adalah p a d a tahun sembilan Hijriah. Berdasarkan data ini, berarti
h u k u m tersebut terjadi di akhir m a s a . D e n g a n d e m i k i a n , berarti e r a n g
y a n g m e n d u g a b a h w a h u k u m ini Ai­mansukh dituntut m e n g e m u k a k a n
dalil y a n g terinci untuk m e m b u k t i k a n k e b e n a r a n d u g a a n n y a t e r h a d a p
masalah y a n g d i m a k s u d .
Asbat telah m e r i w a y a t k an dari As­Saddi sehubungan dengan m a k n a
ayat ini, yaitu firman­Nya:

Hai orang­orang yang beriman, apabila seseorang dari kalian


menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara
kalian. ( A l ­ M a i d a h: 106)

B a h w a hal ini berkenaan d e n g a n m a s a l a h berwasiat di saat menjelang


kematian. Orang yang bersangkutan mengemukakan wasiatnya dan
disaksikan.oleh dua o r a n g saksi lelaki dari kalangan k a u m m u s l i m untuk
m e n y a k s i k a n h a r t a d a n h a l ­ h a l y a n g d i w a s i a t k a n n y a . D a n hal ini
d i l a k u k a n b i l a m a n a o r a n g y a n g b e r s a n g k u t a n b e r a d a di t e m p a t
tinggalnya.

atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian. (Al­Maidah:


106)

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 149

Y a k n i b i l a m a n a o r a n g y a n g b e r s a n g k u t a n berada d a l a m perjalanannya.

Jika kalian dalam perjalanan di muka bumi, lalu kalian ditimpa


bahaya kematian. ( A l ­ M a i d a h : 106)

Y a k n i bila o r a n g y a n g b e r s a n g k u t a n m e n g h a d a p i k e m a t i a n n y a d a l a m
perjalanan, s e d a n g k a n di d e k a t n y a tidak dijumpai seorang m u s l i m p u n .
M a k a ia boleh m e m a n g g i l d u a o r a n g lelaki dari k a l a n g an o r a n g ­ o r a n g
Y a h u d i , N a s r a n i , a t a u M a j u s i , lalu b e r w a s i a t k e p a d a k e d u a n y a d a n
menyerahka n (menitipkan) harta peninggalannya, kemudian kedua saksi
itu m a u m e n e r i m a n y a .
A p a b i l a keluarga m a y a t rela d e n g a n wasiat tersebut dan m e n g e n a l
kedua saksinya, m a k a m e r e k a boleh m e m b i a r k a n saksi­saksi itu. Tetapi
j i k a keluarga m a y a t merasa curiga terhadap kedua saksinya, mereka boleh
naik banding k e p a d a sultan. Hal inilah y a n g d i u n g k a p k an oleh Allah
Swt. melalui firman­Nya:

Kamu tahan kedua saksi itu sesudah salat (untuk b e r s u m p a h ) , lalu


mereka keduanya bersumpah dengan nama A llah —jika kalian ragu­
ragu—. ( A l ­ M a i d a h: 106)

A b d u l l a h ibnu A b b a s r.a. m e n g a t a k a n , " S e a k a n ­ a k a n a k u m e l i h a t d u a


o r a n g kafir ketika k e d u a n y a datan g m e n g h a d a p A b u M u s a A l ­ A s y ' a r i
d i r u m a h n y a . L a l u A b u M u s a m e m b u k a lembaran wasiat tersebut, tetapi
ahli w a r i s si m a y a t t i d a k m e m p e r c a y a i k e d u a n y a dan m e r e k a
mengancamnya. Maka A b u Musa bermaksud akan menyumpah kedua­
n y a sesudah salat Asar. L a l u a k u berkata, ' S e s u n g g u h n y a k e d u a o r a n g
ini tidak m e m p e d u l i k a n salat Asar, sebaiknya dia d i s u m p a h sesudah
melakukan salat m e n u r u t a g a m a n y a . ' M a k a kedua lelaki itu disuruh
berdiri s e s u d a h m e n j a l a n k a n s e m b a h y a n g m e n u r u t a g a m a n y a , lalu
keduanya disuruh b e r s u m p a h dengan n a m a Allah, b a h w a s a n y a m e r e k a
berdua tidak akan menggantinya (kepercayaan yang diberikan
k e p a d a n y a ) d e n g a n harga y a n g sedikit (yakni harta d u n i a w i ) , walaupun
orang y a n g d i s a k s i k a n n ya itu karib kerabatnya. D a n k a m i tidak a k a n

Kqmpangsunnqh.org
150 Juz7-AHUIaklah

menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kalau demikian


tentulah k a m i t e r m a s u k o r a n g ­ o r a n g y a n g berdosa. D a n b a h w a s a n y a
teman mereka (yang telah meninggal dunia itu) benar­benar mewasiatkan
hal tersebut dan b a h w a harta p e n i n g g a l a n n y a adalah y a n g d i s e r a h k an
oleh mereka.**
S e b e l u m k e d u a n y a m e n g u t a r a k a n s u m p a h n y a , h e n d a k l a h piha k
imam berkata kepada keduanya, "Sesungguhnya k a m u berdua jika
m e n y e m b u n y i k a n sesuatu a t a u k a m u berdua berbuat k h i a n a t , niscaya
aku akan m e m p e r m a l u k a n m u di kalangan k a u m m u , k e m u d i a n k a m u
berdua tidak b o l e h menjadi saksi lagi serta a k u a k a n m e n g h u k u m k a m u
berdua. "
A p a b i l a i m a m telah m e n g a t a k a n hal tersebu t k e p a d a k e d u a n y a :

Itu lebih dekat untuk ( m e n j a d i k a n p a r a s a k s i ) mengemukakan


persaksiannya menurut apa yang sebenarnya. ( A l ­ M a i d a h: 108)

Demikianla h m e n u r u t r i w a y a t Ibnu Jarir. I b n u Jarir telah m e n g a t a k a n ,


telah menceritakan k e p a d a k a m i A l ­ Q a s i m , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a
kami Al­Husain, telah menceritakan kepada kami Hasyim, telah
menceritakan k e p a d a k a m i M u g i r a h , dari Ibrahim dan S a ' i d ibnu Jubair,
b a h w a k e d u a n y a telah m e n g a t a k a n s e h u b u n g a n dengan m a k n a firman­
Nya:

c , , . ^ a „ ...&?&&QMi
Hai orang­orang yang beriman, diperlukan kesaksian di antara
kalian. ( A l ­ M a i d a h : 106), h i n g g a a k h ir ayat.

B a h w a apabila seoran g lelaki m e n g h a d a p i saat ajalnya di d a l a m per­


j a l a n a n , hendaklah ia m e n g a n g k a t dua o r a n g lelaki dari k a l a n g a n
kau m m u s l i m untuk menjadi saksinya. Jika ia tidak m e n e m u k a n d u a
o r a n g lelaki m u s l i m , m a k a dapa t dipakai d u a o r a n g lelaki dari kalangan
A h l i K i t a b . A p a b i l a k e d u a s a k s i itu t i b a d e n g a n m e m b a w a h a r t a
peninggalan si mayat, dan ahli w a r i s n y a m e n e r i m a kesaksian k e d u a n y a ,
m a k a u c a p a n k e d u a n y a d a p a t d i t e r i m a . J i k a a h l i w a r i s si m a y a t
mencurigai keduanya , m a k a k e d u a n y a disuruh b e r s u m p a h sesudah salat

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 151

Asar dengan menyebut n a m a Aliah, bahwasanya keduanya tidak


m e n y e m b u n y i k a n sesuatu p u n , tidak berdusta, tidak berkhianat, tidak
p u l a m e n g u b a h wasiat y a n g d i s a m p a i k a n n y a .
Ali ibnu A b u Talhah telah m e r i w a y a t k an dari Ibnu A b b a s sehubung­
an tafsir a y a t ini, b a h w a j i k a p e r s a k s i a n k e d u a n y a dicurigai, m a k a
keduanya disuruh m e n y a t a k a n s u m p a h n y a sesudah salat A s a r dengan
menyebut n a m a Allah, b a h w a s a n ya m e r e k a tidak akan menuka r persaksi­
annya dengan harg a y a n g sedikit.
Jika pihak para wali (ahli waris) si mayat melihat b a h w a k e d u a
saksi kafir ini dusta dalam persaksiannya , h e n d a k l a h d u a o r a n g lelaki
dari k a l a n g an ahli waris si m a y a t berdiri, lalu m e n y a t a k a n s u m p a h n y a
dengan m e n y e b u t n a m a Allah, b a h w a persaksian k e d u a o r a n g kafir itu
dusta, dan m e r e k a tidak m e n g a n g g a p n y a . Y a n g d e m i k i a n itulah y a n g
dimaksu d oleh firman­Nya:

Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) memperbuat dosa (Al­


Maidah: 107)

Y a k n i j i k a ahli w a r i s melihat a d a n y a gelagat b a h w a k e d u a o r a n g kafir


itu dusta d a l a m persaksiannya.

maka dua orang yang lain menggantikan keduanya (Al­Maidah:


107)

Y a k n i dari k a l a n g a n p a r a w a l i si m a y a t . L a l u k e d u a n y a b e r s u m p a h
d e n g a n m e n y e b u t n a m a Allah, b a h w a persaksian k e d u a o r a n g kafir itu
batil dan kami tidak m e n g a n g g a p n y a . M a k a persaksian kedua orang kafir
itu ditolak, sedangka n persaksian p a r a wali si m a y a t diperbolehkan .
Hal y a n g s a m a telah diriwayatkan oleh Al­Aufi, dari I b n u A b b a s .
K e d u a ­ d u a n y a diriwayatkan oleh I b n u Jarir.
D e m i k i a n l a h h u k u m itu ditetapkan sesuai d e n g a n m a k n a ayat o l e h
b u k a n h a n y a seoran g dari k a l a n g an p a r a t a b i ' i n y a n g t e r k e m u k a dan
kalangan u l a m a Salaf, d a n hal inilah y a n g d i p e g a n g o l e h m a z h a b I m a m
Ahmad rahimahullah.

Kqmpangsunnqh.org
152 Juz 7-Al-Maidah

F i r m a n Allah Swt.:

Itu lebih dekat untuk ( m e n j a d i k a n p a r a s a k s i ) mengemukakan


persaksiannya menurut apa yang sebenarnya. ( A l ­ M a i d a h : 108)

Y a k n i d e m i k i a n l a h c a r a m e m p r a k t e k k a n h u k u m ini d e n g a n c a r a y a n g
lebih m e m u a s k a n , yait u m e n y u m p a h k e d u a saksi y a n g z i m m i serta
m e n a r u h r a s a c u r i g a t e r h a d a p k e d u a n y a . H a l ini l e b i h d e k a t u n t u k
menjadikan k e d u a n y a m e n g e m u k a k a n persaksia n m e n u r u t a p a y a n g
sebenarnya lagi m e m u a s k a n .
F i r m a n Allah Swt.:

dan (lebih dekat untuk m e n j a d i k a n m e r e k a ) merasa takut akan


dikembalikan sumpahnya ( k e p a d a a h l i w a r i s ) sesudah mereka
bersumpah. ( A l ­ M B d a h : 108)

Y a k n i hal y a n g m e n d o r o n g m e r e k a u n t u k m e n u n a i k a n p e r s a k s i a n
menurut apa adanya ialah dengan memberatkan sumpah terhadap mereka,
yaitu d e n g a n m e n y e b u t n a m a A l l a h , dan rasa takut a k a n dipermalukan­
di hadapan orang banyak j i k a s u m p a h n y a dikembalikan kepada ahli waris
si mayat , y a n g akibatnya m e r e k a l a h y a n g b e r s u m p a h d a n m e r e k a berhak
m e n d a p a t k a n a p a y a n g diakuinya . K a r e n a itulah Allah Swt. berfirman:

dan (lebih dekat u n t u k m e n j a d i k a n m e r e k a ) merasa takut akan


dikembalikan sumpahnya ( k e p a d a ahli w a r i s ) sesudah mereka
bersumpah. ( A l ­ M a i d a h : 108)

K e m u d i a n Allah Swt. berfirman:

Dan bertakwalah kepada Allah. ( A l ­ M a i d a h : 108)

Y a k n i dalam s e m u a urusan kalian.

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 153

dan dengarkanlah (perintah­Nya). ( A l ­ M a i d a h : 108)

Y a k n i taatilah perintah­Nya.

Allah tidak memberi petunjuk kepada orang­orang yang fasik. (Al­


Maidah: 108)

Y a k n i orang­oran g y a n g keluar dari j a l a n ketaatan k e p a d a ­ N y a d a n


m e n y i m p a n g dari s y a r i a t ­ N y a .

Al-Maidah, ayat 109

(Ingatlah) hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah


bertanya (kepada m e r e k a ) , "Apa jawaban kaum kalian terhadap
(seruan) kalian? " Para rasul menjawab. "Tidak ada pengetahuan
kami (tentan g itu), sesungguhnya Engkaulah Yang mengetahui
perkara yang gaib."

Ayat ini m e n g a n d u n g berita tentang khitah Allah k e p a d a p a r a rasul­


N y a kelak di hari k i a m a t m e n g e n a i j a w a b a n y a n g m e r e k a t e r i m a dari
umatnya m a s i n g ­ m a s i ng y a n g m e r e k a diutus k e p a d a n y a oleh Allah Swt.
Seperti h a l n y a m a k n a y a n g terdapat d i dalam ayat lain:

Maka sesungguhnya Kami akan menanyai umat­umat yang telah


diutus rasul­rasul kepada mereka, dan sesungguhnya Kami akan
menanyai (pula) rasul­rasul ( K a m i ) . (Al­A'raf: 6 )

Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua,


tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. (Al­Hijr: 92­93)

Kqmpungsannqh.org
154 Juz 7-Al-Maidah

Ucapan para rasul y a n g disitir oleh firman­Nya:

Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu). ( A l ­ M a i d a h: 109)

Mujahid, Al­Hasan Al­Basri, dan As­Saddi mengatakan, " S e s u n g g u h n ya


m e r e k a (para rasul) mengatakan demikian karena pengaruh kengerian hari
t e r s e b u t yakni hari k i a m a t . "
A b d u r Razzaq telah m e r i w a y a t k a n dari A s ­ S a u r i , dari A I ­ A ' m a s y ,
dari Mujahid s e h u b u n g a n d e n g a n firman­Nya:

(Ingatlah) Hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu


Allah bertanya ( k e p a d a m e r e k a ) , "Apa jawaban kaum kalian
terhadap (seruan) kalian? " (Al­Maidah: 109)

M a k a para rasul m e r a s a t e r k e j u t lalu m e r e k a m e n j a w a b :

Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu). ( A l ­ M a i d a h: 109)

D e m i k i a n l a h m e n u r u t riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu A b u Hatim.


Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu
H u m a i d , telah menceritakan k e p a d a k a m i H a k k a m . telah menceritakan
k e p a d a k a m i A n b a s a h y a n g m e n g a t a k a n b a h w a ia pernah m e n d e n g a r
seorang syekh berkata b a h w a ia pernah m e n d e n g a r A l ­ H a s a n Al­Basri
berkata sehubungan d e n g a n m a k n a firman­Nya:

(Ingatlah) hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. (Al­


Maidah: 109), h i n g g a akhir ayat.

B a h w a hal ini terjadi d i h a r i y a n g sangat m e n g e r i k a n lagi s a n g a t


menakutkan, yaitu hari kiamat.
Asbat telah meriwayatkan dari As­Saddi sehubungan dengan firman
Allah Swt.:

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 155

(Ingatlah) haridi waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah


bertanya ( k e p a d a m e r e k a ) , "Apa jawaban kaum kalian terhadap
( s e m a n ) kalian? " Para rasul menjawab, "Tidak ada pengetahuan
kami (tentang itu)." ( A l ­ M a i d a h : 109)

Demikian itu karena m e r e k a berada di suatu t e m p a t y a n g m e m b u a t akal


mereka bingung dan terkejut. Karena itulah ketika mereka ditanya, m a k a
mereka menjawab:

Tidak ada pengetahuan kami (tentan g itu). ( A l ­ M a i d a h: 109)

Setelah itu m e r e k a m e n e m p a t i t e m p a t y a n g lain, lalu m e r e k a m e n g e m u ­


kakan persaksiannya t e r h a d a p k a u m n y a m a s i n g ­ m a s i n g . D e m i k i a n l a h
m e n u r u t riwayat Ibnu Jarir. K e m u d i a n Ibnu Jarir m e n g a t a k a n , telah
menceritakan k e p a d a k a m i A l ­ O a s i m , telah menceritakan k e p a d a k a m i
Al­Husain, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Al­Hajjaj, dari I b n u Juraij
sehubungan dengan firman­Nya:

(Ingatlah) Hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu


Allah bertanya ( k e p a d a m e r e k a ) , "Apa jawaban kaum kalian
terhadap (seruan) kalian? " (Al­Maidah: 109)

Yakni "Apaka h y a n g dikerjakan m e r e k a sesudah kalian, dan apakah yang


m e r e k a buat­buat sepeninggal k a l i a n ? " M e r e k a ( p a ra rasul) m e n j a w a b :

Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu); sesungguhnya Engkaulah


yang mengetahui perkara yang gaib. ( A l ­ M a i d a h: 109)

Ali ibnu A b u Talhah telah m e r i w a y a t k a n dari Ibnu A b b a s s e h u b u n g a n


dengan firman­Nya:

Cl -1 3 o>i>Lll3

Kqmpangsunnqh.org
156 Juz 7-Al-Maidah

(]ngatlah)haridiwaktuAllahmengumpulkanpararasul, lalu Allah


bertanya ( k e p a d a m e r e k a ) , "Apa jawaban kaum kalian terhadap
(seruan) kalian? " Para rasul menjawab, "Tidak ada pengetahuan
kami ( t e n t a n g itu); sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui
perkara yang gaib. " ( A l ­ M a j d a h : 109)

Mereka­(para rasul) berkata k e p a d a T u h a n n y a , ' T i d a k a d a pengetahuan


bagi k a m i k e c u a l i p e n g e t a h u a n y a n g E n g k a u lebih m e n g e t a h u i n y a
daripada k a m i . " D e m i k i a n m e n u r u t r i w a y a t Ibnu Jarir, k e m u d i a n ia
memilih penafsiran ini di antara ketiga penafsiran y a n g a d a mengenainya.
Tidak diragukan lagi pendapat y a n g terakhir ini merupakan pendapat
y a n g baik, m e n g i n g a t p e n a f s i r a n n y a m e n g a n d u n g m a k n a y a n g e t is
( s o p a n ) terhada p Allah Swt. D e n g a n k a t a lain, t i a d a p e n g e t a h u a n bagi
k a m i bila d i b a n d i n g k a n d e n g a n p e n g e t a h u a n ­ M u y a n g meliputi segala
sesuatu, sekalipun k a m i menjawab d a n mengetahui siapa y a n g m e m e n u h i
seruan k a m i . Tetapi d i antara m e r e k a terdapat o r a n g ­ o r a n g y a n g k a m i
h a n y a dapat m e n g e t a h u i l a h i r i a h n y a saja, s e d a n g k a n m e n g e n a i
batiniahnya tiada pengetahuan bagi k a m i . Engkaulah Y a n g M a h a
Mengetahui segala sesuatu lagi M a h a p e r i k s a terhadap segala sesuatu.
Ilm u k a m i b i l a d i b a n d i n g k a n d e n g a n i l m u ­ M u s a m a d e n g a n t i d a k
berilmu.

sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. ( A l ­


Maidah: 109)

Al-Maidah, ayat 110-111

KqmpangsannQh.org
Tafsir Ibnu Kasir 157

( I n g a t l a h ) ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam,


ingatlah nikmat­Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku
menguatkan kamu dengan ruhul qudus. Kamu dapat berbicara
dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa
Dan (ingatlah) di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat
dan Injil, dan (Ingatlah pula) di waktu kamu membentukdari tanah (suatu
bentuk)yang berupa burung dengan izin­Ku, kemudian kamu meniup
padanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan
seizin­Ku. Dan (ingatlah) waktu kamu menyembuhkan orangyang
buta sejak lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak dengan
seizin­Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati
dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin­Ku, dan (ingatlah) di
waktu Aku menghalangi Bani Israil ( d a r i k e i n g i n a n m e r e k a
m e m b u n u h k a m u ) di kala kamu mengemukakan kepada mereka
keterangan­keterangan yang nyata, lalu orang­orang kafir di antara
mereka berkata, "Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. " Dan
(Ingatlah) ketika Aku ilhamkan kepada kaum Hawariyyin (pengikut
N a b i Isa y a n g setia), "Berimanlah kalian kepada­Ku dan kepada
rasul­Ku. " Mereka menjawab, "Kami telah beriman dan
saksikanlah ( w a h a i r a s u l ) bahwa sesungguhnya kami adalah
orang­orang yang patuh ( k e p a d a s e t u a n m u ) . "

Allah Swt. m e n y e b u t k a n a n u g e r ah y a n g telah diberikan­Ny a k e p a d a


h a m b a d a n rasul­Nya, y a k n i N a b i Isa putr a M a r y a m a.s., d a l a m bentuk
berbagai mukjizat y a n g j e l a s d a n hal­hal y a n g bertentangan d e n g a n
kebiasaan ( h u k u m a l a m ) . U n t u k itu Allah Swt. berfirman:

ingatlah nikmat­Ku kepadamu. ( A l ­ M a i d a h : 110)

Kqmpangsunnqh.org
158 Juz 7 - AI-MBklari

Yakni A k u ciptakan k a m u dari i b u m u tanpa ayah, dan A k u j a d i k a n k a m u


sebagai tanda y a n g m e n u n j u k k a n a k a n k e k u a s a a n ­ K u t e r h a d a p segala
sesuatu d e n g a n penguasaa n y a n g mutlak.

dan kepada ibumu. ( A l ­ M a i d a h : 110)

Karena Aku jadikan dirimu sebagai bukti bagi ibumu y a n g menunjukkan


kebersihan dirinya dari apa y a n g dituduhkan oleh o r a n g ­ o r a n g y a n g
zalim. M e r e k a m e n u d u h n y a telah berbuat fahisyah (zina).

di waktu Aku menguatkan kamu dengan ruhul qudus. (Al­Maidah:


110)

Y a n g d i m a k s u d d e n g a n "ruhul q u d u s " ialah M a l a i k a t Jibril a.s. D a n


K a m i j a d i k a n k a m u seorang nabi y a n g m e n y e r u ( m a n u s i a ) m e n y e m b a h
Allah di waktu k a m u masih kecil dan sesudah k a m u dewasa. Aku jadikan
k a m u dapat berbicar a selagi k a m u m a s i h d a l a m b u a i a n , lalu k a m u
bersaksi m e n y a t a k a n kebersihan diri ibumu dari setiap c e l a dan aib, d a n
kamu mengakui sebagai hamba­Ku, dan kamu beritakan (kepada
m a n u s i a ) t e n t a n g risalah y a n g A k u b e r i k a n k e p a d a m u , yait u k a m u
menyer u m e r e k a untuk m e n y e m b a h ­ K u . Karena itulah disebutkan oleh
firman­Nya:

Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam


buaian dan sesudah dewasa. ( A l ­ M a i d a h : 110)

Y a k n i k a m u menyeru m a n u s i a untuk m e n y e m b a h Allah Swt. sejak k a m u


masih anak­anak (bayi) dan sesudah dewasa. Pengertian "berbicara" dalam
ayat ini mengandung pengertian berseru, mengingat pembicaraannya dengan
m a n u s i a setelah ia d e w a s a b u k a n m e r u p a k a n hal y a n g aneh .

F i r m a n Allah Swt.:

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 159

dan (ingatlah) ketika Aku mengajar kamu menulis dan hikmah. (Al­
M a i d a h : 110)

Y a k n i diajarkan menuli s dan diberi p e m a h a m a n .

dan Taurat. ( A l ­ M a i d a h : 110)

Yakni kitab y a n g diturunkan k e p a d a N a b i M u s a ibnu Imran y a n g dijuluki


sebagai KalTmullah ( o r a ng y a n g pernah diajak berbicara l a n g s u n g oleh
Allah Swt.). A d a k a l a n y a lafaz Taurat disebutkan di dalam h a d i s , tetapi
m a k n a y a n g d i m a k s u d lebih u m u m daripada itu.
Firman Allah Swt.:

dan (ingatlah pula) di waktu kamu membentuk dari tanah (suatu


b e n t u k) yang berupa burung dengan izin­Ku. ( A l ­ M a i d a h: 110)

Y a k n i k a m u bentuk d a n k a m u g a m b a r k a n tana h liat itu berupa seekor


burung atas perintah­Ku.

Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung


( y a n g sebenarnya) dengan seizin­Ku. ( A l ­ M a i d a h : 110)

Y a k n i lalu k a m u tiup b o n e k a y a n g telah k a m u bentuk itu d e n g a n seizin­


Ku, m a k a bentuk itu menjadi burung s u n g g u h a n y a n g hidup dan dapat
terbang dengan seizin Allah dan merupakan ciptaan­Nya (melalui tangan
N a b i Isa).
Firman Allah Swt.:

Dan (ingatlah) waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak


kelahiran dan orangyang berpenyakit sopak dengan seizin­Ku (Al­
Maidah: 110)

H a l ini t e l a h d i t e r a n g k a n di d a l a m tafsir sura t A l i I m r a n d e n g a n


penjelasan y a n g sudah c u k u p h i n g g a tidak perlu diulangi lagi d a l a m
•Jiirat ini.

Kqmpangsunnqh.org
160 Juz 7-Al-Maidah

Firman Allah Swt.:

dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur


(menjadi h i d u p ) dengan seizin­Ku. ( A l ­ M a i d a h : 110)

Y a k n i k a m u panggil m e r e k a d a n m e r e k a dapat bangkit dari k u b u r n y a


dengan seizin Allah dan dengan kekuasaan serta kehendak d a n keinginan­
Nya.
I b n u A b u H a t i m m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i
ayahku, telah menceritakan kepada k a mi Malik ibnu Ismail, telah
menceritakan kepada kami M u h a m m a d ibnu Talhah (yakni. Ibnu
Musarrif), dari A b u Bisyr, dari A b u i Huzai l y a n g m e n g a t a k a n b a h w a
N a b i I s a a.s. a p a b i l a h e n d a k m e n g h i d u p k a n o r a n g y a n g telah m a t i ,
terlebih d a h u l u salat d u a rakaat; p a d a rakaat pertama m e m b a c a surat
A l ­ M u l k , s e d a n g k a n p a d a r a k a a t k e d u a m e m b a c a sura t A s ­ S a j d a h .
Setelah salat d u a rakaat, ia m e m a n j a t k a n puja d a n puji serta syukur
k e p a d a Allah, kemudia n berdoa d e n g a n m e n y e b u t k a n tujuh n a m a , yaitu:
"Wahai Yang Mahadahulu, wahai Yang Mahasamar, wahai Y a n g
Mahaabadi, w a h a i Y a n g M a h a Esa, wahai Y a n g Mahaganj il, wahai Y a n g
M a h a t u n g g a l , w a h a i y a n g bergantun g k e p a d a ­ N y a segal a sesuatu."
A p a b i l a t e r t i m p a suatu m u s i b a h , ia b e r d o a d e n g a n m e n y e b u t tujuh
n a m a lainnya, yaitu: " W a h a i Y a n g H i d u p K e k a l , w a h a i Y a n g t e r u s ­
m e n e r u s m e n g u r u s m a k h l u k , w a h a i Allah, w a h a i T u h a n Y a n g M a h a
P e m u r a h , wahai T u h a n Y a n g M a h a a g u n g , w a h a i T u h a n Y a n g m e m ­
punya i kebesaran, w a h a i T u h a n Y a n g m e m p u n y a i k e m u l i a a n, w a h a i
C a h a y a langit dan b u m i serta s e m u a y a n g a d a di antara keduanya, T u h a n
' A r a s y y a n g besar, w a h a i T u h a n k u . " Ini m e r u p a k a n a s a r y a n g sangat
besar, yakni d o a y a n g sangat mustajab.
Firman Allah Swt.:

dan (ingatlah) di waktu Aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan


m e r e k a m e m b u n u h k a m u ) di kala kamu mengemukakan kepada

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 161

mereka keterangan­keterangan yang nyata, lalu orang­orang kafir


di antara mereka berkata, "Ini tidak lain kecuali sihir yang nyata."
( A l ­ M a i d a h : 110)

Y a k n i ingatlah akan n i k m a t ­ K u k e p a d a m u ketika A k u m e n g h a l a n g ­


halangi m e r e k a m e l a m p i a s k a n niat j a h a t n y a k e p a d a m u . Yaitu ketika
k a m u datang k e p a d a m e r e k a d e n g a n m e m b a w a bukti­bukti dan hujjah­
hujijah y a n g j e l a s y a n g m e m b u k t i k a n k e n a b i an d a n k e r a s u l a n m u dari
Allah k e p a d a m e r e k a . Lalu m e r e k a m e n d u s t a k a n m u dan m e n u d u h m u
sebagai seorang penyihir. D a n m e r e k a b e r u p a y a untuk m e m b u n u h d a n
m e n y a l i b m u , m a k a A k u selamatkan k a m u dari m e r e k a d a n A k u angkat
k a m u k e p a d a ­ K u serta A k u bersihkan k a m u dari kekotora n m e r e k a dan
A k u lindungi k a m u dari kejahatan mereka.
H a l ini m e n u n j u k k a n b a h w a a n u g e r a h ini d i b e r i k a n oleh Allah
kepada Nabi Isa sesudah ia diangkat k e langit, atau anugerah ini diberikan
kepadanya p a d a hari kiamat. Lalu diungkapkan m e m a k a i sigat fi 'H madi
y a n g m e n g a n d u n g m a k n a k e p a s t i a n a k a n k e j a d i a n n y a . B e r i t a ini
termasuk hal­hal gaib yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi
M u h a m m a d Saw.
Firman Allah Swt.:

Dan (ingatlah) ketika Aku ilhamkan kepada kaum Hawariyyin,


"Berimanlah kalian kepada­Ku dan kepada rasul­Ku." (Al­Maidah:
111)

Hal ini p u n t e r m a s u k a n u g e r a h A l l a h k e p a d a N a b i Isa, yait u Allah


menjadikan b a g i n y a sahabat­sahabat d a n p e n o l o n g ­ p e n o l o n g y a n g setia
kepadanya­
M e n u r u t p e n d a p a t lain, y a n g d i m a k s u d d e n g a n istilah " w a h y u "
dalam a y a t ini ialah w a h y u y a n g b e r u p a ilham, seperti pengertian y a n g
terdapat di dalam firman­Nya:

Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, "Susukanlah dia " ( A l ­ Q a s a s :


7)

Kqmpungsannqh.org
162 Juz 7-Al-Maidah

Hal ini j e l a s m e n u n j u k k a n b a h w a m a k n a y a n g d i m a k s u d adalah ilham,


tanpa a d a yang memperselisihkannya . S a m a pula dengan pengertian p a d a
ayat lain, yaitu firman Allah Swt.:

Z>an Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah "Suatlah sarang­


sarang di bukit­bukit, di pohon­pohon kayu, dan di tempat­tempat
yang dibuat manusia, kemudian makanlah dari tiap­tiap ( m a c a m )
buah­buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmuyang telah dimudahkan
( b a g i m u ) . " ( A n ­ N a h l : 6 8 ­ 6 9 ) , h i n g g a akhir ayat.

Demikianlah m e n u r u t pendapat sebagian u l a m a salaf sehubungan dengan


firman­Nya:

Dan (ingatlah) ketika Aku ilhamkan kepada kaum Hawariyyin,


"Berimanlah kalian kepada­Ku dan kepada rasul­Ku. " Mereka
menjawab. "Kami telah beriman dan saksikanlah ( w a h a i rasul)
bahwa sesungguhnya kami adalah orang­orangyangpatuh (kepada
s e m a n m u ) . " ( A l ­ M a i d a h : 111)

Yakni m e r e k a ( k a u m H a w a r i y y i n ) diberi ilham hal tersebut, lalu m e r e k a


m e n g a m a l k a n s e m u a a p a y a n g d i i l h a m k a n k e p a d a m e r e k a . A l ­ H a s an
Al­Basri m e n g a t a k a n b a h w a Allah Swt. m e n g i l h a m k a n hal t e r s e b u t
k e p a d a mereka. S e d a n g k a n m e n u r u t A s ­ S a d d i , Allah m e m a s u k k a n hal
tersebut k e dalam kalbu m e r e k a .
Dapat pula diinterpretasikan b a h w a m a k n a y a n g d i m a k s u d ialah,
" K e t i k a A k u w a h y u k a n k e p a d a m e r e k a melalui k a m u , lalu k a m u seru
m e r e k a untuk b e r i m a n k e p a d a Allah dan rasul­Nya, m a k a dengan serta

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 163

merta m e r e k a m e n y a m b u t d a n m e n e r i m a s e m a n m u , lalu m e r e k a t u n d u k
dan m e n g i k u t i m u . " K e m u d i a n m e r e k a m e n g a t a k a n :

Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa


sesungguhnya kami adalah orang­orang yang patuh ( k e p a d a
s e m a n m u ) . ( A l ­ M a i d a h : 111)

Al-Maidah, ayat 112-115

Ingatlah ketika pengikut­pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra


Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit
kepada kami? " Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika
betul­betul kalian orang yang beriman. " Mereka menjawab, "Kami
ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan
supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami,
dan kami menjadi orang­orang yang menyaksikan hidangan itu "
Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya
kepada kami suatu hidangan dari langit ( y a n g hari t u r u n n y a ) akan
menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang­orangyang bersama
kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi
kekuasaan Engkau; beri rezekilah kami, dan Engkaulah Pemberi
rezeki Yang Paling Utama "Allah berfirman, "SesungguhnyaAku

Kqmpangsunnqh.org
164 Juz7-AI-MairJah

akan menurunkan hidangan itu kepada kalian, barang siapa yang


kafir di antara kalian sesudah ( t u r u n h i d a n g a n i t u ) , maka
sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak
pernah Aku timpakan kepada seorangpun di antara umat manusia "

Inilah k i s ah maidah atau hidangan y a n g n a m a sura t ini d i k a i t k a n


d e n g a n n y a , k a r e n a itu d i s e b u t " s u r a t A l ­ M a i d a h " . H i d a n g a n ini
merupakan salah satu dari anugerah Allah y a n g diberikan k e p a d a h a m b a
d a n rasul­Nya, yaitu Isa a.s. ketika D i a m e m p e r k e n a n k a n d o a n y a y a n g
m e m o h o n a g a r d i t u r u n k a n h i d a n g a n dari langit. M a k a A l l a h S w t .
menurunkannya sebagai mukjizat y a n g cemerlang dan hujjah y a n g nyata.
Sebagian para i m a m ada y a n g m e n y e b u t k a n b a h w a kisah h i d a n g a n
ini tidak disebutkan di d a l a m kitab Injil, d a n orang­oran g N a s r a n i tidak
mengetahuiny a kecuali melalui k a u m m u s l i m .
Firman Allah Swt.:

(Ingatlah) ketika kaum Hawariyyin berkata ( A l ­ M a i d a h : 112)

H a w a r i y y i n adalah p e n g i k ut N a b i Isa a.s.

Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu. ( A l ­ M a i d a h: 112)

Demikianlah m e n u r u t qiraah k e b a n y a k a n u l a m a , dan u l a m a lainnya a d a


y a n g m e m b a c a n y a seperti b a c a a n berikut:

Dapatkah kamu memohon kepada Tuhanmu.

Yakni s a n g g u p k a h k a m u m e m i n t a k e p a d a T u h a n m u .

menurunkan hidangan dari langit kepada kami. ( A l ­ M a i d a h : 112)

Hidanga n ini m e r u p a k a n piring­piring besar y a n g berisikan m a k a n a n .


Sebagian u l a m a m e n g a t a k a n , s e s u n g g u h n y a m e r e k a m e m i n t a h i d a n g a n
ini karena mereka sangat m e m e r l u k a n n ya dan karena kemiskinan mereka.

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 165

Lalu m e r e k a m e m i n t a k e p a d a n a b i n y a a g ar m e n u r u n k a n h i d a n g a n dari
langit s e t i a p h a r i n y a u n t u k m a k a n a n m e r e k a h i n g g a m e r e k a k u a t
menjalankan ibadahnya .

Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah, jika betul­betul kalian


orang yang beriman. " ( A l ­ M a i d a h : 112)

Al­Masih a.s. m e n j a w a b permintaan m e r e k a dengan perkataan,


"Bertakwalah kalian k e p a d a Allah, d a n j a n g a n l a h kalian m e m i n t a y a n g
ini, karena barangkali hal tersebut m e r u p a k a n c o b a a n bagi kalian. Tetapi
bertawakallah kalian k e p a d a Allah d a l a m mencar i rezeki, j i k a kalian
m e m a n g orang­oran g y a n g b e r i m a n . "

Mereka berkata. "Kami ingin memakan hidangan itu." (Al­Maidah:


113)

Y a k n i k a m i perlu m e m a k a n h i d a n g a n itu.

dan supaya tenteram kalbu kami. ( A l ­ M a i d a h : 113)

A p a b i l a k a m i m e n y a k s i k an t u r u n n ya hidangan itu sebagai rezeki buat


kami dari langit.

dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada
kami. ( A l ­ M a i d a h : 113)

Yakni agar iman kami kepadamu makin bertambah, dan makin


bertambah p u l a p e n g e t a h u a n k a m i k e p a d a k e r a s u l a n m u .

dan kami menjadi orang­orang yang menyaksikan hidangan itu.


( A l ­ M a i d a h : 113)

Kqmpungsannqh.org
166 Juz 7-Al-Maidah

Y a k n i k a m i a k a n m e n y a k s i k a n b a h w a h i d a n g a n itu m e r u p a k a n t a n d a
dari sisi Allah dan petunjuk serta hujjah y a n g m e n y a t a k a n k e n a b i a n m u
dan kebenaran a p a y a n g k a m u s a m p a i k a n .

c u t i SJ^UIS -i$j»rlj)lajS5
ha putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya
kepada kami suatu hidangan dari langit ( y a n g hari t u r u n n y a ) akan
menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang­orangyang bersama
kami dan yang datang sesudah kami." ( A l ­ M a i d a h: 114)

M e n u r u t As­Saddi m a k n a ayat adalah, " K a m i akan m e n j a d i k an hari


turunnya hidangan itu sebagai hari raya y a n g k a m i hormati dan j u g a
dihormati oleh o r a n g ­ o r a n g sesudah k a m i . " M e n u r u t A s ­ S a u r i , m a k n a
y a n g dimaksu d ialah suatu hari y a n g kam i a k an melakukan salat p a d a n y a
(sebagai r a s a s y u k u r k a m i atas n i k m a t itu),
Q a t a d a h m e n g a t a k a n b a h w a m e r e k a b e r m a k s u d hari r a y a itu akan
dirayakan oleh keturunan m e r e k a sesudah mereka. Dari Salman Al­Farisi
disebutkan b a h w a sebagai pelajaran buat k a m i d a n b u a t orang­oran g
sesudah kami. Sedangkan menurut p e n d a p at yang lain, sebagai
k e c u k u p a n untuk o r a n g ­ o r a n g y a n g t e r d a h u lu dan o r a n g ­ o r a n g y a n g
kemudian.

dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. ( A l ­ M a i d a h : 114)

Y a k n i sebagai bukti y a n g m e n u n j u k k a n a k a n k e k u a s a a n ­ M u terhada p


segala sesuatu, dan sebagai bukti y a n g menunjukka n t e r k a b u l n y a doaku
oleh­Mu, hingga mereka percaya kepadaku dalam semua apa yang
kusampaikan k e p a d a m e r e k a d a r i ­ M u.

beri rezekilah kami. ( A l ­ M a i d a h : 114)

Y a k n i dari sisi­Mu. Y a n g d i m a k s u d ialah rezeki y a n g m u d a h diperoleh


tanpa susah payah.

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 167

"dan Engkaulah Pemberi rezeki Yang Paling Utama. " Allah


berfirman, "Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu
kepada kalian, barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah
(turun h i d a n g a n i t u ) . " ( A l ­ M a i d a h: 114­115)

Y a k n i barang siap a y a n g m e n d u s t a k a n n y a dari k a l a n g an u m a t m u , hai


Isa, dan ia mengingkarinya :

maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang


tidak pernah Aku timpakan kepada seorang pun di antara umat
manusia, ( A l ­ M a i d a h: 115)

Yakni u m a t m a n u s i a y a n g s e z a m a n dengan kalian. P e n g e r t i a n n ya s a m a


dengan a p a y a n g terdapat di dalam ayat lain:

dan pada hari kiamat (dikatakan k e p a d a malaikat), "Masukkanlah


Fir 'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. " ( A l ­ M u ­
min: 4 6 )

Dan s a m a d e n g a n firman­Nya:

Sesungguhnya orang­orang munafik itu ( d i t e m p a t k a n ) pada


tingkatan yang paling bawah dari neraka. (An­Nisa: 145)

Ibnu Jarir telah m e r i w a y a t k a n melalui j a l ur A u f A l ­ A ' r a b i , dari A b u i


M u g i r a h A l ­ Q a w w a s , dari A b d u l l a h ibnu A m r y a n g m e n g a t a k a n b a h w a
m a n u s i a y a n g paling keras a z a b n y a kelak di hari k i a m a t a d a t i g a m a c a m ,
yaitu orang­orang munafik, orang­orang y a n g kafir dari kalangan m e r e k a
>ang m e n e r i m a h i d a n g a n dari langit, dan F i r ' a u n beserta p a r a
pendukungnya.

Kqmpungsannqh.org
168 Juz7-AI-Maidari

Kisah­kisah yang diriwayatkan dari ulama Salaf tentang turunnya


Maidah kepada kaum Hawariyyin
A b u Ja'far ibnu Jarir m e n g a t a k a n , telah menceritakan k e p a d a k a m i A l ­
Q a s i m , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Al­Husain, telah m e n c e r i t a k an
k e p a d a k u Hajjaj, dari Lajs , dari A q i l , dari I b n u A b b a s y a n g t e l a h
menceritakan perihal N a b i Isa a.s. D i s e b u t k a n b a h w a N a b i Isa pernah
berkata k e p a d a k a u m Bani Israil, " M a u k a h kalian m e l a k u k a n p u a s a
karena Allah selama tiga pulu h hari, kemudian kalian m e m o h o n kepada­
N y a , m a k a n i s c a y a D i a a k a n m e m b e r i kalian a p a y a n g kalian m i n t a ,
k a r e n a s e s u n g g u h n y a upah o r a n g y a n g bekerja itu diberikan oleh o r a n g
yang m e m p e k e r j a k a n n y a ?" M a k a mereka melakuka n apa yang
dianjurkannya. Sesudah itu m e r e k a berkata, " W a h a i pengajar kebaikan,
engkau telah berkata k e p a d a k a m i b a h w a sesungguhny a imbalan pekerja
itu diberikan oleh o r a n g y a n g m e m p e k e r j a k a n n y a D a n engkau telah
m e m e r i n t a h k a n k e p a d a k a m i untuk p u a s a tiga puluh hari, lalu k a m i
mengerjakannya, sedangkan k a m i tidak pernah bekerja selama tiga puluh
hari p a d a seseorang kecuali d i a m e m b e r i kami m a k a n bila k a m i telah
menyelesaikan tugas. Maka sanggupkah engkau m e m o h o n kepada
T u h a n m u agar D i a m e n u r u n k a n k e p a d a kami suatu hidangan dari langit?"
N a b i Isa m e n j a w a b :

"Bertakwalah kepada Allah jika betul­betul kalian orang yang


beriman." Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu
dan supaya tenteram kalbu kami dan supaya kami yakin bahwa
kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang­
orang yang menyaksikan hidangan itu. " Isa putra Maryam berdoa.

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 169

"Ya Tuhan kami, iurunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan


dari langit ( y a n g hari t u r u n n y a ) akan menjadi hari raya bagi kami,
yaitu bagi orang­orang yang bersama kami dan yang datang
sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri
rezekilah kami, dan Engkaulah Pemberi rezeki yang paling utama."
Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan
itu kepada kalian, barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah
(turun h i d a n g a n itu), maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya
dengan siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorang
pun di antara umat manusia." ( A l ­ M a i d a h : 112­115)

Ibnu A b b a s melanjutkan k i s a h n y a , " S e t e l ah itu datanglah p a r a m a l a i k at


y a n g terbang turun m e m b a w a h i d a n g a n dari langit. Hidanga n itu terdiri
atas m a k a n a n b e r u p a tujuh ekor ikan d a n tujuh b u a h roti, lalu p a r a
m a l a i k a t m e l e t a k k a n h i d a n g a n itu d i h a d a p a n m e r e k a . M a k a y a n g
dimakan oleh orang­orang y a n g terakhir dari m e r e k a adalah sebagiannya
saja, s e b a g a i m a n a o r a n g ­ o r a n g y a n g p e r t a m a dari m e r e k a m e m a k a n
sebagiannya saja (yakni tidak k u n j u n g h a b i s ) . "
Hal y a n g s a m a telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ibnu A b u Hatim
m e r i w a y a t k a n n y a dari Y u n u s ibnu Abdul A ' l a , dari Ibnu W a h b , dari
Lais, dari Aqil, dari Ibnu S y i h a b . Disebutkan b a h w a I b n u A b b a s pernah
menceritakan hal y a n g semisal.
Ibnu A b u Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami S a ' id
ibnu Abdullah ibnul H a k a m , telah menceritakan k e p a d a kami A b u Z a r ' a h
dan Hibatullah ibnu Rasyid, telah menceritakan k e p a d a k a m i Aqil ibnu
Khalid; Ibnu Syihab pernah m e n c e r i t a k an k e p a d a n y a , dari Ibnu A b b a s ,
b a h w a I s a putr a M a r y a m a.s. p e r n a h d i m i n t a o l e h k a u m n y a y a n g
mengatakan kepadanya, " D o a k a n l ah k e p a d a Allah agar D i a m e n u r u n k an
kepada k a m i suatu hidangan dari langit." M a k a turunlah p a r a m a l a i k at
m e m b a w a hidangan itu y a n g p a d a n y a terdapat tujuh ekor ikan dan tujuh
buah roti, lalu h i d a n g a n itu diletakkan di hadapan m e r e k a . M a k a sampai
o r a n g ­ o r a n g y a n g t e r a k h i r dari m e r e k a h a n y a m a k a n s e b a g i a n n y a ,
s e b a g a i m a na orang­oran g y a n g p e r t a m a dari m e r e k a h a n y a m e m a k a n
sebagiannya saja.
Ibnu A b u H a t i m m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i
ayahku, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A l ­ H a s an ibnu Q u z a ' a h Al­

Kqmpungsannqh.org
170 Juz7-AI-Maidah

Bahili, t e l a h m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i Sufyan i b n u H a b i b , t e l a h
menceritakan k e p a d a k a m i S a ' i d ibnu A b u Arubah, dari Cjatadah, dari
Jallas, dari A m m a r ibnu Yasir, dari N a b i Saw. y a n g t e l a h bersabda:

Hidangan itu diturunkan dari langit, padanya terdapat roti dan


daging. Dan mereka diperintahkan jangan berkhianat dan jangan
menyimpannya untuk besok harinya. Tetapi mereka berkhianat,
menyimpannya dan menyembunyikannya, akhirnya mereka dikutuk
menjadi kera­kera dan babi­babi.

Hal y a n g sama telah diriwayatkan oleh I b n u Jarir, dari A l ­ H a s an ibnu


Ouza'ah.
Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkannya dari Ibnu Basysyar, dari Ibnu
A b u A d d i . dari S a ' i d , dari Q a t a d a h . dari Jallas, dari A m m a r y a n g telah
menceritakan bahwa hidangan itu diturunkan, dan padanya terdapat buah­
buahan dari surga. Lalu mereka diperintahkan agar j a n g a n khianat, jangan
menyembunyikan, dan jangan menyimpannya. Tetapi mereka m e ­
n y e m b u n y i k a n dan m e n y i m p a n n y a , akhirnya Allah m e n g u t u k m e r e k a
menjadi kera dan babi.
I b n u Jarir m e n g a t a k a n , t e l a h m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i Ibnul
Musanna, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, telah
menceritakan k e p a d a k a m i D a u d , dari S a m m a k ibnu H a r b , dari seoran g
lelaki B a n i Ajal y a n g m e n c e r i t a k an bahwa ia pernah salat di sebelah
A m m a r ibnu Yasir. Setelah A m m a r ibnu Yasir selesai dari salatnya,
lalu mengatakan, ' T a h u k a h k a m u kisah hidangan yang diturunkan kepada
k a u m B a n i I s r a i l ? " Ia m e n j a w a b , " T i d a k . " M a k a A m m a r b e r k a t a ,
" M e r e k a m e m i n t a k e p a d a I s a ibnu M a r y a m suat u h i d a n g a n y a n g
berisikan m a k a n a n y a n g tidak pernah habis m e r e k a m a k a n . "
A m m a r melanjutkan kisahnya, " L a l u dikatakan k e p a d a m e r e k a ,
' Hidangan itu akan terwujud bagi kalian selagi kalian tidak m e n y e m ­
bunyikannya atau berkhianat atau menyimpannya untuk keesokan
harinya. D a n j i k a kalian m e l a k u k a n n y a , m a k a sesungguhny a Aku akan
m e n g a z a b kalian dengan suatu a z a b y a n g belum pernah K u t i m p a k an

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 171

k e p a d a seorang pun di antara manusia*. " A m m a r ibnu Yasir melanjutkan,


"Sehari berlalu m e r e k a telah m e n y e m b u n y i k a n , m e n o l a k, dan khianat,
d a n lalu m e r e k a d i s i k s a d e n g a n s i k s a a n y a n g b e l u m p e r n a h A l l a h
timpakan kepada seorang pun di antara u m a t manusia. D a n sesungguhnya
kalian, hai o r a n g ­ o r a n g A r a b , kalian p a d a m u l a n y a adalah k a u m y a n g
m e n g i k u t i e k o r u n t a d a n k a m b i n g ( y a k n i k a u m B a d u i ) , lalu A l l a h
m e n g u t u s k e p a d a kalian seoran g rasul dari k a l a n g an kalian sendiri y a n g
kalian ketahui kedudukan dan keturunannya. D a n a k u a k a n memberitahu­
k a n kepada kalian b a h w a kalian kelak akan beroleh kemenangan atas kaum
Ajam. Dan Rasul telah m e l a r a n g kalian menimbun e m a s d a n perak. D e m i
Allah, tiada suatu m a l a m d a n suatu siang pun melainkan kalian kelak akan
m e n i m b u n keduany a dan Allah a k a n m e n g a z a b kalian dengan azab y a n g
sangat pedih."
Den telah menceritakan k e p a d a k a m i Al­Qasim, telah menceritakan
k e p a d a kami H u s a i n , telah m e n c e r i t a k an kepadaku Hajjaj, dari A b u
M a ' s y a r , dari Ishaq ibnu A b d u l l a h , b a h w a hidangan y a n g diturunkan
k e p a d a N a b i Isa ibnu M a r y a m terdiri atas tujuh b u a h roti dan tujuh ekor
ikan, m e r e k a b o l e h m e m a k a n n y a s e k e h e n d a k m e r e k a . K e m u d i a n
sebagian dari m e r e k a ada y a n g mencuri sebagian dari m a k a n a n itu seraya
mengatakan, "Barangkali hidangan ini tidak akan turun besok." Akhirnya
hidangan itu diangkat k e m b a l i .
AJ­Aufi telah m e r i w a y a t k a n dari I b n u A b b a s , b a h w a diturunkan
k e p a d a Isa putr a M a r y a m d a n k a u m H a w a r i y y i n sebuah piring besa r
y a n g berisikan roti dan ikan, m e r e k a dapat m e m a k a n n y a di m a n a p u n
mereka berada apabila m e r e k a m e n y u k a i n y a .
K h a s i f telah m e r i w a y a t k a n dari I k r i m a h d a n M i q s a m , dari Ibnu
A b b a s , b a h w a hidangan itu berisi ikan dan b e b e r a p a p o t o n g roti.
Mujahid m e n g a t a k a n b a h w a h i d a n g a n itu b e r u p a m a k a n a n y a n g
diturunkan k e p a d a m e r e k a ( B a n i Israil) di m a n a pun m e r e k a berada.
A b u A b d u r R a h m a n A s ­ S u l a m i m e n g a t a k a n , h i d a n g a n itu diturun­
kan berupa roti dan ikan.
Atiyyah Al­Aufi m e n g a t a k a n b a h w a h i d a n g a n itu berupa ikan y a n g
m e n g a n d u n g rasa s e m u a j e n i s m a k a n a n .
W a h b ibnu M u n a b b i h m e n g a t a k a n , Allah m e n u r u n k a n h i d a n g a n
itu dari langit k e p a d a k a u m Bani Israil, dan diturunkan k e p a d a m e r e k a
setiap harinya y a n g isinya terdiri atas buah­buahan surgawi, m a k a m e r e k a

Kqmpungsannqh.org
172 Juz 7-Al-Maidah

dapat m e m a k a n s e m u a j e n i s b u a h ­ b u a h a n y a n g m e r e k a k e h e n d a k i . D a n
tersebutlah b a h w a h i d a n g a n itu d i m a k a n oleh e m p a t ribu o r a n g ; apabila
m e r e k a telah m a k a n , m a k a A l l a h m e n u r u n k a n h i d a n g a n lagi sebagai
gantinya untuk sejumlah o r a n g y a n g s a m a bilangannya d e n g a n m e r e k a .
M e r e k a tinggal d a l a m k e a d a a n d e m i k i a n d a l a m m a s a y a n g dikehendaki
oleh Allah Swt.
W a h b ibnu Munabbih m e n g a t a k a n b a h w a diturunkan kepada m e r e k a
sepotong roti terbuat dari j e w a w u t dan beberapa e k o r ikan, k e m u d i a n
Allah melipatgandakan k e b e r k a h a n m a k a n a n itu. M a k a sejumlah k a u m
d a t a n g m e m a k a n n y a , lalu keluar, k e m u d i a n d a t a n g s e j u m l a h k a u m
JainnyaJalu m e m a k a n n y a d a n setelah itu m e r e k a pergi, hingga s e m u a n y a
m a k a n dan h i d a n g a n itu m a s i h lebih.
A l ­ A ' m a s y telah m e r i w a y a t k an dari Muslim , dari S a ' i d ibnu Jubair,
b a h w a dalam hidangan itu terdapat segalajenis m a k a n a n , kecuali daging.
Sufyan As­Sauri telah meriwayatkan dari A t a ibnus Saib, dari Zazan,
dari Maisarah, sedangkan Jarir meriwayatkannya dari Ata, dari Maisarah,
b a h w a hidangan y a n g diturunkan k e p a d a k a u m B a n i Israil itu penuh
d e n g a n berbagai j e n i s m a k a n a n , kecuali daging.
Dari Ikrimah, disebutkan b a h w a roti h i d a n g a n itu terbuat dari beras,
m e n u r u t riwayat I b n u A b u H a t i m .
Ibnu A b u Hatim mengatakan, telah menceritakan k e p a d a kami Ja'far
i b n u Ali m e l a l u i s u r a t y a n g d i t u j u k a n k e p a d a k a m i , b a h w a t e l a h
menceritakan k e p a d a k a m i I s m a i l ibnu A b u U w a i s , telah m e n c e r i t a k an
kepadaku A b u A b d u l l a h (yaitu A b d u l Q u d d u s ibnu Ibrahim ibnu A b u
Ubaidillah ibnu M i r d as A l ­ A b d a r i m a u l a Bani A b d u d Dar), dari Ibrahim
ibnu U m a r , dari W a h b ibnu M u n a b b i h , dari A b u U s m a n A n ­ N a h d i , dari
Salmanul Khair. Disebutkan b a h w a Salman pernah menceritakan,
"Ketika k a u m H a w a r i y y i n m e m i n t a h i d a n g a n k e p a d a I s a ibnu M a r y a m ,
m a k a Isa ibnu M a r y a m sangat tidak m e n y u k a i permintaan itu. Ia berkata,
' T e r i m a l a h d e n g a n lapang d a d a a p a y a n g direzekikan oleh Allah k e p a d a
kalian di b u m i ini, dan j a n g a n l a h kalian m e m i n t a h i d a n g a n dari langit.
K a r e n a sesungguhny a j i k a h i d a n g a n itu diturunkan k e p a d a kalian, m a k a
ia a k a n menjadi tanda mukjizat dari T u h a n kalian. D a n s e s u n g g u h n y a
telah binasa k a u m S a m u d ketika m e r e k a m e m i n t a k e p a d a n a b i n y a suatu
tanda mukjizat, lalu m e r e k a diuji d e n g a n mukjizat itu, h i n g g a p a d a
akhirnya menjadi p e n y e b a b bagi kebinasaa n m e r e k a ' . "

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 173

A k a n tetapi, m e r e k a tetap bersikeras m e m i n t a hidangan itu. K a r e n a


itu, disebutkan oleh firman­Nya;

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya


tenteram hati kami." ( A l ­ M a i d a h : 113), h i n g g a akhir ayat.

Ketika N a b i Isa melihat m e r e k a tetap bersikeras m e m i n t a agar ia berdoa


u n t u k m e m o h o n h i d a n g a n itu b a g i m e r e k a , m a k a ia b a n g k i t d a n
melucutkan j u b a h w o l n y a , lalu ia m e m a k a i j u b a h dari kain bulu y a n g
kasar dan kain 'aba­ah dari bulu y a n g kasar. K e m u d i a n Isa m e l a k u k a n
w u d u dan m a n d i , lalu m a s u k k e dalam t e m p a t salatnya, dan m e l a k u k a n
salat s e l a m a y a n g dikehendaki oleh Allah.
Sesudah m e l a k u k a n salat, Isa berdiri seraya m e n g h a d a p k e arah
kiblat dan menyejajarkan k e d u a telapak k a k i n y a h i n g g a sejajar d e n g a n
m e n e m p e l k a n bagian b e l a k a n g k e d u a telapak k a k i n y a d e n g a n y a n g lain
d a n m e n y e j a j a r k a n s e m u a j e m a r i n y a . L a l u ia m e l e t a k k a n t a n g a n
kananny a di atas tangan kirinya d i atas d a d a n y a seraya m e m e j a m k a n
pandangan m a t a n y a dan m e n u n d u k k a n k e p a l a n y a dengan p e n u h rasa
khusyuk. Saat itulah k e d u a m a t a n y a m e n g e l u a r k a n air m a t a , dan air
m a t a n y a terus mengalir p a d a k e d u a pipinya, lalu m e n e t e s melalui ujung
janggutnya hingga membasah i tanah y a n g ada di bawah kepalanya karena
khusyuknya. D a l a m keadaan d e m i k i a n Isa b e r d o a k e p a d a Allah:

Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan


dari langit. ( A l ­ M a i d a h : 114)

M a k a Allah m e n u r u n k a n k e p a d a m e r e k a suatu h i d a n g a n p a d a piring


besar y a n g b e r w a r n a m e r a h d i antara d u a buah awa n y a n g di atas d a n
bawahny a diapit oleh a w a n . M e r e k a m e m a n d a n g n y a di udara, turun dari
cakrawala langit m e n u k i k k e a r a h m e r e k a . Sedangkan N a b i Isa dalam
keadaan m e n a n g i s k a r e n a takut k e p a d a persyaratan y a n g telah diambil
oleh Allah atas m e r e k a m e n g e n a i n y a , yaitu b a h w a D i a a k a n m e n g a z a b
siapa pun di antara m e r e k a y a n g m e n g i n g k a r i h i d a n g a n itu sesudah

Kqmpungsannqh.org
174 Juz7-AHWIaidari

diturunkannya dengan siksaan y a n g tidak pernah D i a t i m p a k a n k e p a d a


seorang m a n u s i a p u n .
N a b i Isa tetap d a l a m keadaan berdoa d i t e m p a t n y a seraya berkata,
" Y a Allah, j a d i k a n l a h h i d a n g a n ini sebagai rahmat buat m e r e k a , dan
j a n g a n l a h Engkau j a d i k a n h i d a n g a n ini berakibat azab. Y a T u h a n k u ,
sudah b a n y a k perkara ajaib y a n g k u m i n t a k a n k e p a d a ­ M u , lalu E n g k a u
m e m b e r i k a n n y a k e p a d a k u . Y a T u h a n k u , jadikanla h k a m i o r a n g ­ o r a n g
y a n g bersyukur k e p a d a ­ M u . Y a Allah, s e s u n g g u h n y a aku b e r l i n d u ng
k e p a d a ­ M u bila E n g k a u m e n u r u n k a n h i d a n g a n ini sebagai p e r t a n d a
m u r k a d a n a z a b . Y a T u h a n ­ K u , j a d i k a n l a h h i d a n g a n ini s e b a g a i
keselamatan dan kesehatan, dan janganlah Engkau menjadikannya
sebagai cobaan d a n siksaan."
N a b i Isa t e r u s ­ m e n e r u s b e r d o a h i n g g a h i d a n g a n itu b e r a d a d i
hadapannya, sedangkan k a u m Hawariyyin d a n semua sahabatnya berada
di sekelilingnya; m e r e k a m e n c i u m bau y a n g sangat h a r u m , s e b e l u m itu
m e r e k a s a m a sekali tidak pernah m e n c i u m bebauan y a n g s e h a r u m itu.
Isa dan k a u m H a w a r i y y i n m e n y u n g k u r bersujud k e p a d a Allah sebagai
terima kasih m e r e k a k e p a d a ­ N y a , k a r e n a Allah m e m b e r i m e r e k a rezeki
dari arah y a n g tidak m e r e k a duga­duga, dan Allah telah memperlihatkan
k e p a d a m e r e k a suatu t a n d a y a n g besar lagi sangat menakjubka n d a n
m e n g a n d u n g pelajaran (akan kekuasaa n Allah).
O r a n g ­ o r a n g Y a h u d i b e r d a t a n g a n m e l i h a t suatu p e r i s t i wa y a n g
menakjubkan, itu y a n g m e m b u a t diri m e r e k a dipenuhi oleh rasa sedih
d a n s u s a h , lalu m e r e k a p e r g i d e n g a n p e r a s a a n y a n g p e n u h d e n g a n
kemarahan.
Kemudian N a b i Isa, k a u m Hawariyyin, dan teman­temanny a datang.
M e r e k a langsung duduk di sekitar hidangan itu. Tiba­tiba di atas hidangan
itu m e r e k a m e n j u m p a i k a i n p e n u t u p n y a . M a k a N a b i I s a b e r k a t a ,
" S i a p a k a h y a n g berani m e m b u k a kain p e n u t u p h i d a n g a n ini d a n paling
percaya kepada dirinya serta p a l i n g taat d i antara kita k e p a d a T u h a n n y a ?
Hendaklah dia m e m b u k a n y a dari hidangan ini, hingga kita dapat melihat
isinya, lalu memuji k e p a d a T u h a n kita d e n g a n m e n y e b u t a s m a ­ N y a ,
k e m u d i a n m e m a k a n rezeki y a n g telah D i a berikan k e p a d a kita ini."
K a u m H a w a r i y y i n berkata, " W a h a i Ruhullah d a n k a l i m a h ­ N y a ,
engkaulah o r a n g y a n g p a l i n g u t a m a di antara k a m i untuk m e l a k u k a n hal
tersebut, dan e n g k a u l a h o r a n g y a n g p a l i n g berhak m e m b u k a n y a . "

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 175

M a k a Isa bangkit d a n m e l a k u k a n w u d u lagi, lalu m a s u k k e dalam


tempat salatnya dan m e l a k u k a n salat b e b e r a p a kali dan m e n a n g i s lama
sekali. Kemudian ia berdoa kepada Allah, m e m o h o n izin untuk m e m b u k a
penutu p h i d a n g a n itu dan m e m o h o n a g ar D i a m e n j a d i k an berkah p a d a
hidangan itu bagi dirinya d a n k a u m n y a , d a n sebagai rezeki. Setelah itu
ia pergi dan d u d u k di dekat hidangan, (alu m e n g u c a p k a n doa, " D e n g a n
m e n y e b u t n a m a Allah P e m b e r i rezeki y a n g P a l i ng U t a m a . "
N a b i Isa m e m b u k a p e n u t u p h i d a n g a n itu, ternyata p a d a h i d a n g a n
tersebut terdapat seekor ikan besar y a n g telah d i p a n g g a n g tanpa a d a
kulitnya dan bagian d a l a m n y a tidak a d a durinya, m i n y a k samin meleleh
darinya, di sekelilingnya terdapat salad (lalap) dari berbagai m a c a m j e n i s
sayuran, kecuali daun b a w a n g . Pad a bagian kepalanya terdapat cuka,
sedangka n p a d a bagian e k o r n y a terdapat g a r a m . D a n di sekitar salad
terdapat lima b u a h roti y a n g p a d a salah satunya terdapat zaitun, p a d a
y a n g lainnya terdapat b u a h kurma , sedangka n p a d a y a n g lainnya lagi
terdapat l i m a buah delima.
P e m i m p i n k a u m H a w a r i y y i n — y a i t u S y a m ' u n — berkata k e p a d a
N a b i Isa, " W a h a i Ruhullah dan k a l i m a h ­ N y a , apakah ini berasa! dari
m a k a n a n dunia ataukah dari m a k a n a n s u r g a ? "
Isa m e n j a w a b , " I n g a t l a h , s e k a r a n g s u d a h m a s a n y a bagi kalian
m e n g a m b i l pelajaran dari t a n d a ­ t a n da kebesaran kekuasaa n Allah y a n g
kalian lihat ini, dan hentikanlah oleh kalian s e m u a pertanyaan. Hal y a n g
paling kutakutkan p a d a diri kalian ialah bila kalian mendapa t siksaan
disebabkan t u r u n n ya t a n d a kekuasaaii ini."
S y a m ' u n berkata kepadanya, "Tidak, demi Tuhan Israi! (Nabi
Y a ' q u b ) , saya tidak bermaksud akan mengajukan pertanyaan tentangnya,
w a h a i putra w a n i t a y a n g siddiqah."
Isa a. s. berkata, " A p a y a n g kalian lihat ini b u k a n berasal dari
m a k a n a n dunia, bukan p u l a m a k a n a n dari surga, m e l a i n k a n m a k a n a n
ini adalah sesuatu y a n g diciptakan oleh Allah di udara melalui kekuasaan­
N y a Y a n g M a h a m e n a n g lagi M a h a p e r k a s a ; k e m u d i a n Allah berfirman
kepadanya, 'Jadilah! ' M a k a j a d i l a h ia. Kejadiannya lebih cepat daripada
kejapan m a t a . M a k a m a k a n l a h h i d a n g a n y a n g kalian minta ini dengan
menyebut nama Allah, dan pujilah Tuhan kalian y a n g telah
m e n u r u n k a n n y a , niscaya D i a akan m e m b e r i k a n t a m b a h a n n y a k e p a d a
kalian, karena sesungguhny a D i a M a h a Pencipta, M a h a k u a s a lagi M a h a
M e m b a l a s pahala."

Kqmpangsunnqh.org
176 Juz7-A1-Maidah

L a l u m e r e k a b e r k a t a , " W a h a i RuhuUah dan kalimah­Nya,


sesungguhny a kami ingin bila Allah m e n a m p a k k a n suatu tanda
kekuasaan­Nya pada hidangan ini."
Isa a.s. m e n j a w a b , " M a h a s u c i Allah, tidakkah kalian c u k u p dengan
apa y a n g kalian lihat dari bukti ini d a n tidak u s a h m e m i n t a tanda bukti
y a n g lainnya? "
K e m u d i a n Isa a.s. m e m a n d a n g k e arah ikan p a n g g a n g tersebut, lalu
berkata, " H a i ikan, kembalilah k a m u d e n g a n seizin Allah menjadi h i d u p
kembali seperti s e m u l a . " M a k a Allah m e n g h i d u p k a n ikan itu dengan
kekuasaan­Nya , lalu ikan itu bergerak­gerak dan kembali h i d u p d e n g a n
izin Allah seraya m e m b u k a ­ b u k a m u l u t n y a bagaikan h a r i m a u , m a t a n y a
y a n g m e n g i l a t b e r k e d i p ­ k e d i p , d a n s e m u a sisiknya k e m b a l i s e p e r ti
s e m u l a . M a k a k a u m m e r a s a terkejut t e r h a d a p ikan itu d a n menjau h
darinya. Ketika N a b i Isa m e l i h a t sikap m e r e k a y a n g d e m i k i a n itu, ia
berkata, " M e n g a p a kalian ini, bukankah kalian telah m e m i n t a suatu tanda
kekuasaan Allah; tetapi setelah D i a m e m p e r l i h a t k a n n y a k e p a d a kalian,
lalu kalian tidak m e n y u k a i n y a ? H a l y a n g p a l i n g kutakutkan p a d a kalian
ialah bila kalian disiksa k a r e n a p e r b u a t a n kalian sendiri . H a i ikan,
kembalilah k a m u dengan seizin Allah seperti keadaan s e m u l a . " M a k a
ikan — d e n g a n izin A l l a h — k e m b a l i d a l a m k e a d a a n telah d i p a n g g a n g
seperti kejadian semula.
M e r e k a berkata, " H a i Isa, j a d i l a h e n g k a u w a h a i Runutlah, orang
y a n g m u l a i m e m a k a n n y a , sesudah itu baru k a m i . " Isa m e n j a w a b , " A k u
berlindung k e p a d a Allah dari perbuatan itu, bukanka h y a n g m e m u l a i itu
seharusnya o r a n g y a n g m e m i n t a n y a ? ' '
Ketika k a u m H a w a r i y y i n dan t e m a n ­ t e m a n N a b i Isa melihat b a h w a
N a b i Isa tidak m a u m e n y a n t a p h i d a n g a n itu, m a k a m e r e k a m e r a s a takut
bila turunnya hidangan ini m e n g a k i b a t k a n m u r k a Allah dan a z a b ­ N y a
bila m e m a k a n n y a . K a r e n a itu, m e r e k a menjauhinya.
Setelah N a b i Isa m e l i h a t b a h w a m e r e k a tidak m a u m e m a k a n n y a ,
m a k a ia m e n g u n d a n g s e m u a o r a n g miskin dan o r a n g ­ o r a n g y a n g sakit
m e n a h u n untuk m e n y a n t a p h i d a n g a n itu. N a b i Isa m e n g a t a k a n k e p a d a
mereka, " M a k a n l a h rezeki dari T u h a n kalian ini berkat d o a nabi kalian,
d a n akhirilah dengan m e m u j i k e p a d a A l l a h ."
M a k a m e r e k a m e l a k u k a n n y a , terhitung a d a seribu t i g a ratus o r a n g
y a n g m e m a k a n n y a , baik laki­laki m a u p u n wanita. Setiap o r a n g m a k a n

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 177

hingga k e n y a n g dan puas. Sedangkan N a b i Isa d a n k a u m H a w a r i y y i n


hanya m e m p e r h a t i k a n , d a n tiba­tiba h i d a n g a n itu masih dalam k e a d a a n
utuh seperti ketika baru turun dari langit, tiada sesuatu pun y a n g k u r a n g
darinya. Setelah itu h i d a n g a n tersebut d i a n g k at k e langit, sedangka n
m e r e k a m e n y a k s i k a n n y a.
Setiap o r a n g miskin m e r a s a c u k u p hanya dengan sekali m e m a k a n ­
nya, d a n setiap o r a n g y a n g sakit m e n a h u n y a n g m e m a k a n n y a m e n j a d i
sembuh, dalam keadaan berkecukupa n serta sehat wal afiat hingga akhir
usianya. Sedangkan orang­oran g Hawariyyin dan t e m a n ­ t e m a n N a b i Isa
y a n g tidak m a u m a k a n hidangan itu merasa menyesal. Mereka hanya bisa
m e m a n d a n g hidangan itu dengan air liur y a n g mengalir, sementara dalam
hati m e r e k a terpendam rasa penyesalan hingga akhir usia m e r e k a .

Disebutkan b a h w a apabila h i d a n g a n itu turun dari langit sesudah


itu, m a k a berdatanganla h k e p a d a n y a k a u m Bani Israil seraya berlari­
lari dari segala penjuru, sebagian dari m e r e k a m e n d e s a k sebagian y a n g
lain, o r a n g ­ o r a n g kaya, o r a n g ­ o r a n g miskin, a n a k ­ a n a k, o r a n g ­ o r a n g
d e w a s a , d a n o r a n g ­ o r a n g y a n g sehat s e r t a o r a n g ­ o r a n g y a n g sakit,
semuany a ikut m e m a k a n n y a ; sebagian dari m e r e k a m e n d e s a k sebagian
y a n g lain h i n g g a t u m p a n g tindih k a r e n a berebutan .
Melihat gejala tersebut, m a k a N a b i Isa menjadikan h i d a n g a n itu
digilirkan di antara m e r e k a , y a k n i sehari turun dan sehari lainnya tidak
turuti. K e a d a a n d e m i k i a n t e t a p b e r l a n g s u n g p a d a m e r e k a s e l a m a e m p a t
puluh hari. Hidanga n itu turu n selang sehari k e p a d a m e r e k a di saat siang
hari m u l a i t a m p a k m e n i n g g i . Hidanga n itu tetap dalam k e a d a a n tersedia
d a n terus dimakan, hingga tiba saatnya diangkat k e langit m e n i n g g a l k an
mereka dengan izin Allah, sedangkan m e r e k a dapat melihat bayangannya
di tanah h i n g g a lenyap dari p a n d a n g a n m e r e k a .
K e m u d i a n Allah m e w a h y u k a n k e p a d a N a b i Isa a.s., "Jadikanlah
rezeki­Ku y a n g berupa h i d a n g a n ini untuk k a u m fakir miskin , anak­
anak y a t i m , serta o r a n g ­ o r a n g y a n g sakit m e n a h u n saja, bukan untuk
orang­oran g k a y a . "
Ketika ketentuan t e r s e b u t diberlakukan, m a k a k a l a n g an h a r t a w an
mereka m u l a i m e r a s a ragu dan m e n y i m p a n r a s a d e n d a m akan a d a n y a
h u k u m tersebut, h i n g g a t e r t a n a m d a l a m diri m e r e k a r a s a r a g u d a n
bimbang, kemudia n m e r e k a berupay a m e m b u a t kedustaan agar o r a n g ­

Kqmpungsannqh.org
178 Juz 7-Al-Maidah

o r a n g ikut ragu seperti m e r e k a . Lalu m e r e k a m e n y i a r k a n berita y a n g


buruk dan k e m u n g k a r a n t e r h a d a p h i d a n g a n tersebut. Saat itulah setan
m e n e m u k a n j a l a n n y a y a n g d i d a m b a k a n , k e m u d i a n setan m e n a n a m k a n
rasa w a s w a s k e d a l a m h a t i k a u m R a b b a n i y y i n , s e h i n g g a m e r e k a
mengatakan k e p a d a Isa, " C e r i t a k a n l a h k e p a d a k a m i t e n t a n g hidangan
ini d a n masalah t u r u n n ya dari langit, a p a k a h m e m a n g b e n a r ? K a r e n a
sesungguhny a b a n y a k o r a n g dari kalangan k a m i y a n g m e r a g u k a n n y a . "
N a b i Isa a.s. berkata, "Binasalah kalian. D e m i Tuhanku, kalian telah
m e m i n t a k e p a d a nabi kalian s u p a y a m e m o h o n k a n k e p a d a T u h a n kalian
akan h i d a n g a n ini, tetapi setelah T u h a n m e n g a b u l k a n n y a dan
m e n u r u n k a n n y a k e p a d a kalian k a r e n a belas kasihan k e p a d a kalian dan
sebagai rezeki buat kalian, serta diperlihatkan­Nya tanda­tanda
kebesaran­Nya k e p a d a kalian untuk kalian j a d i k a n sebagai pelajaran,
ternyata kalian balas m e n d u s t a k a n dan m e r a g u k a n n y a . M a k a tunggula h
azab y a n g pasti a k a n m e n i m p a kalian, kecuali bila Allah m e r a h m a t i
kalian."
M a k a Allah m e n u r u n k a n w a h y u ­ N y a k e p a d a Isa a.s., b a h w a s a n y a
D i a akan m e n g h u k u m o r a n g ­ o r a n g y a n g berdusta sesuai d e n g a n syarat
y a n g telah d i k e m u k a k a n ­ N y a . S e s u n g g u h n y a D i a akan m e n g a z a b di
antara m e r e k a o r a n g ­ o r a n g y a n g ingkar t e r h a d a p hidangan itu sesudah
ia diturunkan, yaitu dengan azab y a n g belum pernah Dia timpakan kepada
seseorang pun dari u m a t m a n u s i a .
K e m u d i a n p a d a petan g harinya ketika orang­oran g y a n g ragu itu
mulai pergi k e t e m p a t p e r a d u a n n y a b e r s a m a istri­istrinya dalam keadaan
y a n g baik lagi selamat, tiba­tiba di p e n g h u j u n g m a l a m harinya Allah
m e n g u t u k m e r e k a menjadi babi. Selanjutnya p a d a pagi harinya m e r e k a
pergi k e t e m p a t ­ t e m p a t y a n g kotor, yaitu t e m p a t ­ t e m p a t p e m b u a n g a n
sampah, s e b a g a i m a n a l a y a k n y a babi.
Asar ini b e r p r e d i k a t garib s e k a l i . I b n u A b u H a t i m m e m o t o n g
s e b a g i a n d a r i k i s a h ini d a l a m b e r b a g a i t e m p a t . D a n s a y a t e l a h
m e n g h i m p u n n y a secara u t u h a g ar k o n t e k s n y a lengkap dan s e m p u r n a ,
akhirnya hanya Allah sajalah y a n g lebih m e n g e t a h u i .
S e m u a a s a r y a n g telah diketengahkan menunjukkan b a h w a hidangan
itu benar diturunkan k e p a d a k a u m B a n i Israil d i m a s a N a b i Isa putr a
M a r y a m , sebagai j a w a b a n Allah atas d o a N a b i Isa, sesuai dengan a p a
y a n g ditunjukkan o l e h m a k n a lahiriah ayat y a n g m e n g a t a k a n :

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 179

Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan


itu kepada kalian. " ( A l ­ M a i d a h : 115), h i n g g a akhir ayat.

Akan tetapi,ada sebagian ulama y a n g m e n g a t a k a n b a h w a h i d a n g a n itu


tidak jadi diturunkan. Lais ibnu A b u Sulaim telah m e r i w a y a t k an dari
Mujahid sehubungan dengan firman­Nya:

Turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit. (Al­


Maidah: 114)

B a h w a hal ini hanyalah s e k a d a r p e r u m p a m a a n y a n g dibuat o l e h Allah,


sedangkan p a d a k e n y a t a a n n y a tidak a d a sesuatu pun dari h i d a n g a n itu
y a n g diturunkan. D e m i k i a n l a h m e n u r u t riwayat Ibnu A b u H a t i m d a n
Ibnu Jarir.
Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i
Al­Haris, telah menceritakan k e p a d a k a m i Al­Qasim (yaitu Ibnu Salam),
telah menceritakan k e p a d a k a m i Hajjaj, dari I b n u Juraij, dari Mujahid
y a n g mengatakan b a h w a h i d a n g a n y a n g berisikan m a k a n a n itu m e r e k a
tolak, karena akan ditimpakan kepada mereka azab j i ka m e r e k a
m e n g i n g k a r i n y a . M a k a h i d a n g a n itu t i d a k m a u d i t u r u n k a n k e p a d a
mereka.
Ibnu Jarir m e n g a t a k a n p u l a b a h w a telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i
A l ­ M u s a n n a ibnul M u s a n n a , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i
M u h a m m a d ibnu Ja'far, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i S y u ' b a h , dari
M a n s u r ibnu Zazan, dari Al­Hasan y a n g mengatakan sehubungan dengan
m a s a l a h h i d a n g a n ini, b a h w a h i d a n g a n ini s e b e n a r n y a t i d a k j a d i
diturunkan.
D a n telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Bisyr, telah m e n c e r i t a k an
kepada k a m i Yazid, telah menceritakan k e p a d a k a m i S a ' i d, dari Q a t a d a h
yang mengatakan bahwa Al­Hasan pernah mengatakan sehubungan
dengan firman Allah Swt. y a n g ditujukan k e p a d a mereka:

Kqmpangsunnqh.org
180 Juz7-AI-Maidah

Barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah (turun h i d a n g a n )


itu, maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang
tidak pernah Aku timpakan kepada seorang pun di antara umat
manusia. ( A l ­ M a i d a h : 115)

Y d t u mereVa m e n j a w a b , ""^.arrii ftasut memerdukan "riiaangan "itu."" CSWh


karenanya h i d a n g a n itu tidak j a d i diturunkan.
S e m u a riwayat y a n g telah disebutkan tadi s a n a d n y a sahih sampai
k e p a d a Mujahid d a n A l ­ H a s a n . D a n hal ini diperkuat d e n g a n suat u
pendapat y a n g m e n g a t a k a n b a h w a kisah m e n g e n a i hidangan ini tidak
dikenal oleh o r a n g ­ o r a n g N a s r a n i dan tidak terdapat di dalam kitab
mereka. Seandainya hal ini a d a dan telah diturunkan, niscaya akan dinukil
oleh m e r e k a d a n pasti a k a n t e r d a p a t di d a l a m kitab m e r e k a s e c a r a
mutawatir, bukan melalui berita y a n g bersifat ahad. H a n y a Allah y a n g
m e n g e t a h u i y a n g s e b e n a r n y a.
Akan tetapi, pendapat yang dikatakan oleh j u m h u r ulama
menyatakan bahwa hidangan itu m e m a n g diturunkan, dan pendapat inilah
y a n g dipilih oleh Ibnu Jarir. I b n u Jarir m e n g e m u k a k a n alasannya, b a h w a
d i k a t a k a n d e m i k i a n k a r e n a A l l a h Swt. t e l a h m e m b e r i t a k a n periha l
penurunan hidangan tersebut melalui firman­Nya:

Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepada kalian.


Barang siapayang kafir di antara kalian sesudah (turun h i d a n g a n )
itu, maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang
tidak pernah Aku timpakan kepada seorang pun di antara umat
manusia. ( A l ­ M a i d a h : 115)

Sedangkan janji dan a n c a m a n Allah itu adala h h a k d a n benar. Pendapa t


ini — h a n y a Allah y a n g lebih m e n g e t a h u i — adalah pendapat y a n g benar,
sesuai dengan apa y a n g telah ditunjukkan oleh berita dan a s a r dari u l a m a
Salaf dan lain­lainnya.
U l a m a sejarah telah m e n y e b u t k a n b a h w a ketika M u s a i b n u N a s i r
— p a n g l i m a pihak B a n i U m a y y a h — m e m b u k a negeri­negeri M a g r i b

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 181

(Afrika Utara), ia m e n e m u k a n suatu hidangan y a n g bertahtakan berbagai


mutiara dan intan perhiasan. L a l u ia m e n g i r i m k a n n y a k e p a d a A m i r u l
M u k ­ m i n i n Al­Walid ibnu Abdul M a l i k pendiri Masjid D i m a s y q , tetapi
ia telah m e n i n g g a l dunia ketika hidangan tersebut masih di tengah j a l a n .
L a l u hidangan itu diserahkan kepada saudara l e l a k i n y a — y a i t u Sulaiman
ibnu Abdul M a l i k — y a n g menjadi khalifah sesudahnya.
Orang­orang melihat hidangan itu dan m e r e k a merasa takjub karena
p a d a hidangan tersebut terdapat batu­batu y a n g berharga dan permata ­
permata y a n g j a r a n g didapat. Menuru t suat u pendapat, hidangan tersebut
d a h u l u n y a adalah milik N a b i S u l a i m an ibnu N a b i Daud a.s.
I m a m A h m a d m e n g a t a k a n , telah menceritakan k e p a d a k a m i A b d u r
R a h m a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Sufyan, dari S a l a m a h ibnu
Kahil, dari Imra n ibnul H a k a m , dari Ibnu A b b a s y a n g mengatakan bahwa
orang­oran g Q u r a i s y pernah m e m i n t a k e p a d a N a b i Saw.:

.j* «> * l_yV5 c« ( ^ U i i j s

"Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjadikan


Bukit Safa menjadi emas, maka kami akan beriman kepadamu."
Nabi Saw. bersabda, "Benarkah kalian mau beriman? " Mereka
­ menjawab, "Ya."

I b n u A b b a s melanjutkan kisahnya, " K e m u d i a n N a b i S a w . berdoa, dan


d a t a n g l a h M a l a i k a t Jibril k e p a d a n y a , lalu b e r k a t a , ' S e s u n g g u h n y a
Tuhanmu menyampaikan salam­Nya buatmu, dan Dia berfirman
k e p a d a m u b a h w a j i k a k a m u suka, m a k a nanti pagi Bukit Safa a k a n
menjadi e m a s buat m e r e k a ; dan barang siapa y a n g kafir d i antara m e r e k a
sesudah itu, m a k a D i a a k a n m e n g a z a b n y a d e n g a n a z a b y a n g b e l u m
pernah D i a t i m p a k a n k e p a d a seorang p u n d i antara u m a t m a n u s i a . D a n
j i k a k a m u suka, m a k a D i a akan m e m b u k a k a n buat m e r e k a pintu tobat
d a n pintu r a h m a t ' . " M a k a N a b i Saw. bersabda :

Tidak, tetapi ( y a n g k u m i n ta a d a l a h) pintu tobat dan rahmat.

Kqmpungsannqh.org
182 Juz7­A^idati

K e m u d i a n I m a m A h m a d , Ibnu M u r d a w a i h , dan I m a m H a k i m di dala m


Kitab Mustadrak m e r i w a y a t k a n n y a m e l a l u i h a d i s Sufyan A s ­ S a u r i
dengan sanad y a n g s a m a .

Al-Maidah, ayat 116-118

Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam,


adakah kamu mengatakan kepada manusia, 'Jadikanlah aku dan
ibuku dua orang tuhan selain Allah'? " Isa menjawab, "Mahasuci
Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku
( m e n g a t a k a n n y a ) . Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah
Engkau telah mengetahuinya Engkau mengetahui apa yang ada
pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri
Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang
gaib­gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali
apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakanjnya, yaitu,
'Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian,' dan adalah aku
menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara
mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku. Engkaulah yang
mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas
segala sesuatu. Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya
mereka adalah hamba­hamba Engkau; dan jika Engkau meng­
ampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa
lagi Mahabijaksana."

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 183

Hal ini pun termasu k khitah Allah y a n g ditujukan k e p a d a h a m b a dan


rasul­Nya — y a i t u Isa putr a M a r y a m — seraya berfirman k e p a d a n y a di
hari kiamat di h a d a p a n o r a n g ­ o r a n g y a n g menjadikan dia d a n ibunya
sebagai d u a tuhan selain Allah, yaitu:

Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia,


"Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah "? (Al­
M a i d a h : 116)

Di balik kalimat ini terkandun g a n c a m a n y a n g ditujukan k e p a d a orang ­


o r a n g Nasrani, sekaligus sebagai celaan dan k e c a m a n terhada p m e r e k a
di hadapan s e m u a para saksi di hari kiamat. D e m i k i a n l a h m e n u r u t apa
y a n g d i k a t a k a n o l e h Q a t a d a h d a n y a n g l a i n n y a . P e n g e r t i a n ini
disimpulkan oleh Q a t a d a h melalui firman selanjutnya:

Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang­orangyang benar


kebenaran mereka. ( A l ­ M a i d a h : 119)

As­Saddi mengatakan, khitah dan j a w a b a n ini terjadi di dunia. Pendapa t


ini dibenarkan oleh Ibnu Jarir. Ia mengatakan b a h w a hal ini terjadi ketika
Allah m e n g a n g k a t n y a k e langit. I m a m I b n u J a r i r m e n g e m u k a k a n
alasannya untuk m e m p e r k u a t p e n d a p at tersebut melalui d u a segi, yaitu:
Pertama, p e m b i c a r a a n d a l a m ayat ini m e m a k a i bentuk madi ( m a s a
lalu).
Kedua, firman Allah Swt. m e n y e b u t k a n :

Jika Engkau menyiksa mereka. ( A l ­ M a i d a h : 118)

CIlAlSjtuJtU .

dan jika Engkau mengampuni mereka ( A l ­ M a i d a h: 118)

Kqmpangsunnqh.org
184 Juz7-AI-Maldah

Tetapi k e d u a alasan tersebut m a s i h perlu dipertimbangkan, m e n g i n g a t


k e b a n y a k a n perkara hari k i a m a t disebutkan d e n g a n bentuk madi u n t u k
menunjukkan pengertian b a h w a kejadiannya merupakan suatu kepastian
y a n g telah ditetapkan.
F i r m a n Allah Swt.:

Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah


hamba­hamba Engkau. ( A l ­ M a i d a h : 118), h i n g g a akhir ayat.

Ini m e r u p a k a n u n g k a p a n p e m b e r s i h a n diri N a b i I s a a.s. t e r h a d a p


perbuatan m e r e k a d a n m e n y e r a h k a n perkara m e r e k a k e p a d a k e h e n d a k
Allah S w t . U n g k a p a n d e n g a n b e n t u k s y a r a t ini t i d a k m e m b e r i k a n
pengertian kepastian a k a n kejadiannya, seperti j u g a y a n g terdapat di
dalam ayat­ayat lain y a n g semisal. Tetapi p e n d a p at y a n g dikatakan oleh
Q a t a d a h d a n lain­lainnya adalah p e n d a p at y a n g p a l i n g kuat, yait u y a n g
m e n y a t a k a n b a h w a hal tersebut terjadi p a d a hari kiamat , dengan m a k n a
y a n g m e n u n j u k k a n sebagai a n c a m a n k e p a d a o r a n g ­ o r a n g N a s r a n i d a n
k e c a m a n serta celaan bagi m e r e k a di h a d a p a n para saksi di hari tersebut.
Pengertian ini telah d i r i w a y a t k a n oleh sebuah hadis y a n g berpredikat
marfu', yaitu d i r i w a y a t k a n oleh Al­Hafiz Ibnu A s a k i r di d a l a m
p e m b a h a s an autobiografi A b u A b d u l l a h , m a u l a U m a r ibnu A b d u l A z i z
y a n g dinilai siqah. Disebutkan b a h w a ia pernah m e n d e n g a r A b u Burdah
menceritakan hadis k e p a d a U m a r ibnu A b d u l A z i z , dari a y a h n y a (yaitu
A b u M u s a A l ­ A s y ' a r i ) y a n g telah m e n g a t a k a n b a h w a Rasulullah Saw.
telah bersabda, " A p a b i l a hari k i a m a t tiba, m a k a p a r a nabi dipanggil
b e r s a m a dengan u m a t n y a m a s i n g ­ m a s i n g . K e m u d i a n dipanggillah N a b i
Isa, lalu Allah m e n g i n g a t k a n n y a akan n i k m a t ­ n i k m a t y a n g telah D i a
karuniakan kepadanya, dan Nabi Isa mengakuinya." Allah Swt.
berfirman:

Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat­Ku kepadamu dan kepada


ibumu. ( A l ­ M a i d a h : 110), h i n g g a akhir ayat.

K e m u d i a n Allah Swt. berfirman:

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 185

Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia,


"Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah "? ( A l ­
M a i d a h : 116)

Isa a.s. mengingkari, b a h w a dia tidak mengatakan hal t e r s e b u t K e m u d i a n


didatangkanlah orang­oran g N a s r a n i, lalu m e r e k a ditanya. M a k a m e r e k a
m e n g a t a k a n , " Y a , dialah y a n g mengajarka n hal tersebut k e p a d a k a m i . "
M a k a rambut N a b i Isa a.s. menjadi memanjang, sehingga setiap malaikat
m e m e g a n g sehelai rambut kepala dan rambut tubuhnya (karena
m e r i n d i n g ketakutan). L a l u m e r e k a d i d u d u k k a n di h a d a p a n Allah Swt.
d a l a m j a r a k seribu tahun perjalanan, h i n g g a hujjah ( a l a s a n ) m e r e k a
ditolak dan diangkatkan bagi m e r e k a salib, k e m u d i a n m e r e k a digiring
k e dalam neraka. H a d i s ini berpredikat garib lagi 'aziz.
Firman Allah Swt.:

c m s 2O£JUI

Mahasuci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang


bukan hakku ( m e n g a t a k a n n y a ) . ( A l ­ M a i d a h : 116)

M e n u r u t I b n u A b u H a t i m , j a w a b a n ini m e r u p a k a n j a w a b a n y a n g
sempurna, m e n g a n d u n g etika y a n g tinggi. Ia mengatakan, telah menceri­
taka n k e p a d a k a m i a y a h k u , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i I b n u A b u
U m a r , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Sufyan, dari A m r , dari T a w u s ,
dari A b u Hurairah y a n g m e n g a t a k a n b a h w a N a b i Isa m e n g e m u k a k a n
hujjahnya, dan Allah Swt. m e n e r i m a n y a , yait u dalam firman­Nya:

cut t ^oUi2 . $

Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam,


adakah kamu mengatakan kepada manusia, 'Jadikanlah aku dan
ibuku dua orang tuhan selain Allah'? " ( A l ­ M a i d a h : 116)

Kqmpangsunnqh.org
186 Juz7-AHJIaklah

A b u H u r a i r a h m e n c e r i t a k an dari N a b i Saw. , b a h w a setelah itu Allah


mengajarka n hujjah itu k e p a d a Isa.

Mahasuci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang


bukan hakku (mengatakannya). (Al­Maidah: 116), hingga akhir ayat.

H a l ini telah diriwayatkan p u l a oleh As­Sauri, dari M a ' m a r , dari I b n u


T a w u s , dariTawus dengan lafaz y a n g semisal.
F i r m a n Allah Swt.:

Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah Engkau telah


mengetahui. ( A l ­ M a i d a h : 116)

Y a k n i j i k a hal ini pernah a k u lakukan, m a k a sesungguhny a E n g k a u telah


mengetahuinya, wahai T u h a n k u . Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu
pun dari apa yang kukatakan samar bagi­Mu. Aku tidak pernah
m e n g a t a k a n hal itu, tidak pernah berniat untuk m e n g a t a k a n n y a , tidak
pula pernah terdetik dalam hatiku. K a r e n a itulah dalam ayat selanjutnya
disebutkan:

Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak
mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau
Maha Mengetahui perkara yang gaib­gaib. Aku tidak pernah
mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan
kepadaku ( m e n g a t a k a n ) o y a . ( A l ­ M a i d a h : 116­117)

Y a k n i y a n g diperintahkan oleh Allah untuk m e n y a m p a i k a n n y a k e p a d a


mereka.

Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian! ( A l ­ M a i d a h: 117)

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 187

Y a k n i tidak sekali­kali a k u seru m e r e k a melainkan k e p a d a a p a y a n g


E n g k a u perintahkan kepadaku untuk m e n y a m p a i k a n n y a kepada mereka,
yaitu:

Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. ( A l ­ M a i d a h : 117)

Y a k n i itulah y a n g a k u katakan k e p a d a m e r e k a .
F i r m a n Allah Swt.:

dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada
di antara mereka. ( A l ­ M a i d a h : 117)

Y a k n i a k u dapat m e n y a k s i k a n s e m u a a m a l perbuatan m e r e k a s e l a m a
aku berada b e r s a m a ­ s a m a m e r e k a .

Maka setelah Engkau wafatkan aku. Engkaulah yang mengawasi


mereka Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu,
TAl­Maidah: 117)

A b u D a u d At­Tayalisi m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i
S y u ' b a h , b a h w a ia pergi b e r s a m a Sufyan A s ­ S a u r i menuju t e m p a t A l ­
M u g i r a h ibnun N u ' m a n , lalu A l ­ M u g i r a h m e n g i m l a k a n k e p a d a Sufyan
y a n g ditemani olehku. Setelah A l ­ M u g i r a h pergi, a k u m e n y a l i n n y a dari
Sufyan. T e r n y a ta di d a l a m n y a disebutkan b a h w a telah m e n c e r i t a k an
kepada k a m i S a ' i d ibnu Jubair y a n g m e n c e r i t a k an hadis berikut dari
Ibnu A b b a s y a n g telah m e n c e r i t a k an b a h w a Rasulullah Saw. berdiri di
hadapan k a m i untuk m e n g e m u k a k a n suat u petuah d a n nasihat. Beliau'
bersabda:

Kqmpangsunnqh.org
188 Ju2 7-Al-Maidah

Hai manusia, sesungguhnya kalian kelak akan dihimpunkan oleh


Allah Swt. dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang lagi belum
dikhitan.

Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah


Kami akan mengulanginya. ( A l ­ A n b i y a : 104)

Dan sesungguhnya manusia yang mula­mula diberi pakaian kelak


di hari kiamat ialah Nabi Ibrahim. Ingatlah, sesungguhnya kelak
akan didatangkan banyak orang laki­laki dari kalangan umatku,
lalu mereka digiring ke sebelah kiri, maka aku berkata. "Sahabat­
sahabatku! " Tetapi dijawab, "Sesungguhnya kamu tidak mengetahui
apa yang dibuat­buat oleh mereka sesudahmu." Maka aku katakan
seperti apa yang dikatakan oleh seorang hamba yang saleh, yaitu:

Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada
di antara mereka Maka setelah Engkau wafatkan aku. Engkaulah
yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan
atas segala sesuatu. Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguh­
nya mereka adalah hamba­hamba Engkau; dan jika Engkau meng­
ampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau Yang Mahaperkasa
lagiMahabijaksana. ( A l ­ M a i d a h: 117­118)

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 189

Maka dikatakan, "Sesungguhnya mereka terus­menerus dalam


keadaan mundur ke belakang mereka sejak engkau berpisah dengan
mereka."

I m a m Bukhari telah m e r i w a y a t k a n n y a ketika m e m b a h a s tafsir ayat ini,


dari Abui Walid, dari S y u ' b a h ; d a n dari I b n u Kasir, dari Sufyan A s ­
Sauri. K e d u a ­ d u a n y a dari A l ­ M u g i r a h ibnu N u ' m a n d e n g a n lafaz y a n g
sama.
Firman Allah Swt.:

Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah


hamba­hamba Engkau; dan jika Engkau mengampuni mereka, maka
sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.
( A l ­ M a i d a h: 118)

K a l i m a t ini m e n g a n d u n g m a k n a m e n g e m b a l i k a n segala s e s u a t u n y a
kepada kehendak Allah Swt., karena sesungguhnya Allah M a h a
M e m p e r b u a t segal a sesuatu y a n g d i k e h e n d a k i ­ N y a ; D i a tidak a d a y a n g
m e m p e r t a n y a k a n apa y a n g d i p e r b u a t ­ N y a , s e d a n g k a n m e r e k a a k a n
dimintai p e r t a n g g u n g j a w a b a n n y a . K a l i m a t ini p u n m e r u p a k a n p e m ­
bersihan diri terhada p perbuatan o r a n g ­ o r a n g N a s r a n i y a n g berani ber­
dusta k e p a d a Allah d a n rasul­Ny a serta berani menjadikan bagi Allah
tandingan d a n istri serta anak. Mahatingg i Allah dari a p a y a n g m e r e k a
katakan itu d e n g a n ketinggian y a n g setinggi­tingginya.
A y a t ini m e m p u n y a i m a k n a y a n g sangat penting d a n m e r u p a k a n
suatu berita yang menakjubkan. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa
N a b i Saw. m e m b a c a n y a d i m a l a m hari h i n g g a subuh, y a k n i d e n g a n
mengulang­ulang b a c a a n ayat ini.
Imam A h m a d mengatakan, telah menceritakan kepada kami
M u h a m m a d ibnu F u d a i l , t e l a h menceritakan k e p a d a k u Fulait A l ­ A m i r i ,
dari Jisrah A l ­ A m i r i y a h , dari A b u Z a r r.a. y a n g m e n c e r i t a k an b a h w a di
suatu m a l a m N a b i Saw. m e l a k u k a n salat, lalu beliau m e m b a c a s e b u a h

Kqmpangsunnqh.org
190 Juz 7-Al-Maidah

a y a t y a n g hingga subuh b e l i a u t e t a p m e m b a c a n y a d a l a m r u k u k d a n
sujudnya, yaitu firman­Nya:

Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah


hamba­hamba Engkau; dan jika Engkau mengampuni mereka, maka
sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.
( A l ­ M a i d a h : 118)

Ketika waktu subuh Abu Hurairah bertanya, "Wahai Rasulullah,


m e n g a p a e n g k a u t e r u s ­ m e n e r u s m e m b a c a a y a t ini h i n g g a s u b u h ,
sedangkan engkau tetap m e m b a c a n y a dalam rukuk dan sujudmu?"
Rasulullah Saw. m e n j a w a b :

Sesungguhnya aku memohon kepada Tuhanku akan syafaat bagi


umatku, maka Dia memberikannya kepadaku; dan syafaat itu dapat
diperoleh —Insya Allah—­ oleh orang yang tidak pernah mem­
persekutukan Allah dengan sesuatu pun (dari k a l a n g a n umatku) .

Jalur lain d a n k o n t e ks lain d i r i w a y a t k a n oleh I m a m A h m a d . D i s e b u t k a n


b a h w a telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i Y a h y a , t e l a h m e n c e r i t a k a n
kepada k a m i Q u d a m a h i b n u A b d u l l a h , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k u
Jisrah binti Dajjajah, b a h w a ia berangkat m e n u n a i k an ibadah u m r a h n y a .
Ketika sampai di A r ­ R a b z a h , ia m e n d e n g a r A b u Z a r menceritakan hadis
berikut, b a h w a di suatu m a l a m Rasulullah Saw. bangkit untuk melakukan
salat Isya, maka beliau salat b e r s a m a k a u m .
Setelah itu banyak o r a n g dari kalangan sahabat beliau m u n d u r untuk
m e l a k u k a n salat (sunat). K e t i k a N a b i Saw. melihat m e r e k a m e l a k u k a n
salat setelah m u n d u r dari t e m p a t itu, m a k a N a b i Saw. pergi k e t e m p a t
k e m a h n y a . Setelah N a b i Saw. melihat b a h w a kaum telah m e n g o s o n g k a n
t e m p a t itu, m a k a beliau Saw. kembal i k e t e m p a t n y a semula , lalu melaku­
kan salat (sunat).

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 191

K e m u d i a n aku (Abu Z a r ) d a t a n g d a n berdiri d i b e l a k a n g beliau,


m a k a beliau berisyarat k e p a d a k u d e n g a n t a n g a n kanannya, m a k a aku
berdiri di sebelah k a n a n beliau. K e m u d i a n d a t a n g l a h I b n u M a s ' u d y a n g
langsung berdiri di b e l a k a n g k u dan di b e l a k a n g beliau, tetapi N a b i Saw.
berisyarat k e p a d a n y a d e n g a n tangan kirinya, m a k a I b n u M a s ' u d berdiri
di sebelah kiri beliau.
M a k a kami bertiga berdiri m e l a k u k a n salat, m a s i n g ­ m a s i n g
m e l a k u k a n salat sendirian, dan k a m i m e m b a c a sebagian dari A l ­ Q u r ' a n
sebanyak apa y a n g dikehendaki oleh Allah. Sedangkan N a b i Saw. hanya
m e m b a c a sebuah a y a t Al­Qur*an y a n g beliau ulang­ulang b a c a a n n y a
hingga sampai d i p e n g h u j u n g m a l a m .
S e t e l a h k a m i m e n u n a i k a n s a l a t Subuh, a k u b e r i s y a r a t k e p a d a
Abdullah ibnu M a s ' ud, m e m i n t a kepadanya untuk m e n a n y a k a n apa y a n g
telah diperbuat oleh N a b i Saw. tadi m a l a m . M a k a Ibnu M a s ' u d m e n j a w ab
dengan isyarat t a n g a n n y a, b a h w a dia tidak m a u m e n a n y a k a n sesuatu
pun kepada Nabi Saw. hingga N a b i Saw. sendirilah yang akan memberitahu­
k a n n y a kepada dia.
M a k a aku ( A b u Z a r ) bertanya , " D e m i a y a h d a n ibuku, engkau telah
m e m b a c a suatu ayat dari A l ­ Q u r ' a n , padahal A l ­ Q u r ' a n seluruhnya telah
ada p a d a m u . Seandainy a hal itu dilakukan o l e h seseorang dari kalangan
kami, niscaya k a m i akan m e n j u m p a i n y a ( m u d a h melakukannya).'*
N a b i Saw. bersabda, " A k u b e r d o a untuk u m a t k u . " A k u bertanya,
"Lalu apakah yang engkau peroleh atau apakah j a w a b a n ­ N y a k e p a d a m u ? "
Rasulullah Saw. bersabda:

Aku mendapat jawaban ( d a r i A l l a h ) yang seandainya hal ini


diperlihatkan kepada kebanyakan dari mereka sekali lihat, niscaya
mereka akan meninggalkan salat

A k u bertanya, " B o l e h k a h aku m e n y a m p a i k a n berita g e m b i r a ini k e p a d a


o r a n g ­ o r a n g ? " N a b i Saw. b e r s a b d a , " T e n t u saja b o l e h . " M a k a a k u pergi
seraya m e r u n d u k sejauh l e m p a r a n sebuah batu (untuk m e n g u m u m k a n
kepada orang­orang). T e t a p i U m a r berkata, " W a h a i Rasulullah, sesung­
guhnya j i k a engkau m e n y u r u h o r a n g ini untuk m e n y a m p a i k a n n ya kepada
o r a n g banyak, n i s c a y a m e r e k a a k a n e n g g a n m e l a k u k a n ibadah. " M a k a

Kqmpungsannqh.org
192 Juz7-AI-Maioah

Nabi Saw. m e m a n g g i l k u kembali, lalu aku kembali (tidak jadi


m e n g u m u m k a n n y a ) . A y a t tersebut adalah firman Allah Swt.:

Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah


hamba­hamba Engkau; dan jika Engkau mengampuni mereka, maka
sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.
( A l ­ M a i d a h: 118)

Ibnu A b u Hatim m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Y u n u s


ibnu Abdul A ' l a , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Ibnu W a h b , telah
menceritakan kepadaku A m r ibnul Haris; B a k r ibnu S a w w a d a h pernah
menceritakan k e p a d a n y a h a d i s berikut dari A b d u r R a h m a n ibnu Jubair,
dari Abdullalh ibnu A m r ibnul A s , b a h w a N a b i Saw. m e m b a c a perkataan
N a b i Isa y a n g disebutkan oleh firman­Nya:

Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah


hamba­hamba Engkau; dan jika Engkau mengampuni mereka, maka
sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana
( A l ­ M a i d a h: 118)

L a l u beliau m e n g a n g k a t k e d u a t a n g a n n y a d a n b e r d o a , " Y a A l l a h ,
selamatkanlah umatku," kemudian beliau menangis. Maka Allah
berfirman, " H a i Jibril, pergilah k e p a d a M u h a m m a d — d a n T u h a n m u
lebih m e n g e t a h u i — dan tanyakanla h k e p a d a n y a a p a y a n g m e n y e b a b k a n
dia m e n a n g i s . "
Malaikat Jibril datang m e n e m u i N a b i Saw. dan bertanya kepadanya.
M a k a Rasulullah S a w . m e n c e r i t a k a n a p a y a n g t e l a h d i u c a p k a n n y a ,
sedangkan Allah lebih mengetahui. Allah berfirman, " H a i Jibril, pergilah
k e p a d a M u h a m m a d d a n katakanlah ( k e p a d a n y a ) b a h w a s e s u n g g u h n y a
K a m i a k a n m e m b u a t n y a rela t e n t a n g nasib umatnya, dan K a m i tidak
a k a n m e m b u a t n y a bersedih h a t i . "

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 193

I m a m A h m a d mengatakan, telah menceritakan kepada kami Husain,


telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i I b n u L u h a i ' a h , telah m e n c e r i t a k an
k e p a d a k a m i I b n u H u b a i r a h ; ia p e r n a h m e n d e n g a r A b u T a m i m A l ­
Jaisyani m e n g a t a k a n b a h w a telah m e n c e r i t a k an kepadanya S a ' i d ibnu
M u s a y y a b ; ia pernah m e n d e n g a r Huzaifah ibnul Y a m a n menceritakan
hadis b e r i k u t : Pad a suatu hari Rasulullah S a w . tidak m e n a m p a k k a n
dirinya kepada k a m i . Beliau tidak keluar, hingga k a m i m e n d u g a b a h w a
beliau Saw. tidak akan k e l u a r hari itu. D a n ketika beliau keluar, m a k a
beliau langsung m e l a k u k a n sujud sekali sujud (dalam waktu y a n g c u k u p
lama) sehingga k a m i m e n d u g a b a h w a roh beliau dicabut dalam sujudnya
itu. Setelah m e n g a n g k a t kepalanya (dari sujud), beliau bersabda:

< %2 L T ^ d ^

^%&<&b' 'J$Cga\££ ' 3

Kqmpangsunnqh.org
194 Juz 7-Al-Maidah

Sesungguhnya Tuhanku telah meminta pendapatku sehubungan


dengan umatku, yakni apakah yang akan dilakukan­Nya terhadap
mereka? Maka aku menjawab, "Ya Tuhanku, terserah kepada­Mu,
mereka adalah makhluk dan hamba­hamba­Mu." Allah meminta
pendapatku kedua kalinya, dan aku katakan kepada­Nya hal yang
sama. Maka Allah berfirman kepadaku, "Aku tidak akan menge­
cewakanmu sehubungan dengan umatmu, hai Muhammad." Dan
Allah memberi kabar gembira kepadaku bahwa orang yang mula­
mula masuk surga dari kalangan umatku bersama­sama denganku
adalah tujuh puluh ribu orang, dan setiap seribu orang (dari m e r e k a)
ditemani oleh tujuh puluh ribu orang, mereka semuanya tidak
terkena hisab. Kemudian Allah mengirimkan utusan kepadaku untuk
menyampaikan firman­Nya, "Berdoalah, niscaya kamu diperkenan­
kan; dan mintalah, niscaya diberi." Maka kukatakan kepada utusan­
Nya ( y a k n i M a l a i k a t J i b r i l ) , "Apakah Tuhanku akan memberi
permintaanku? " Ia menjawab, "Tidak sekali­kali Dia mengutusku
kepadamu melainkan untuk memberimu. " Sesungguhnya Tuhanku
telah memberiku —tanpa membanggakan diri— dan telah
memberikan ampunan bagiku atas semua dosaku yang terdahulu
dan yang kemudian, sedangkan aku masih berjalan dalam keadaan
hidup dan sehat. Dan Dia memberiku, bahwa umatku tidak akan
kelaparan dan tidak akan terkalahkan. Dia memberiku Al­Kausar,
yaitu sebuah sungai di dalam surga yang mengalir ke telagaku.
Dia memberiku kejayaan, pertolongan, dan rasa takut berjalan di
hadapan umatku dalam jarak perjalanan satu bulan ( m e n c e k a m
m u s u h ­ m u s u h k u ) . Dia memberiku, bahwa aku adalah nabi yang
mula­mula masuk surga. Dan Dia menghalalkan bagiku dan bagi
umatku ganimah (rampasan p e r a n g ) , serta Dia telah menghalalkan
bagi kami banyak hal yang dilarang keras atas umat­umat sebelum­
ku, dan Dia tidak menjadikan bagi kami dalam agama suatu
kesempitan pun.

Al-Maidah, ayat 119-120

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 195

Allah berfirman, "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi


orang­orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga
yang di bawahnya mengalir sungai­sungai; mereka kekal di
dalamnya selama­lamanya; Allah rida terhadap mereka, dan mereka
pun rida terhadap­Nya Itulah keberuntungan yang paling besar."
Kepunyaan Allah­lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada
di dalamnya: dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.

Allah Swt. berfirman m e n j a w a b h a m b a d a n rasul­Ny a — y a i t u Isa putr a


M a r y a m a . s . — setelah Isa m e n g e m u k a k a n k e p a d a ­ N y a p e m b e r s i h a n
dirinya terhadap perbuatan orang­oran g Nasrani y a n g m u s y r i k lagi dust a
terhada p Allah dan r a s u l ­ N y a; d a n setelah N a b i Isa m e n g e m b a l i k a n
urusan m e r e k a kepada k e h e n d a k T u h a n n y a, saat itu j u g a Allah Swt.
berfirman:

Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang­orang yang benar
kebenaran mereka ( A l ­ M a i d a h : 119)

M e n u r u t A d ­ p a h h a k , dari I b n u A b b a s , ini a d a l a h suat u hari y a n g


bermanfaat bagi orang­orang ahli tauhid ketauhidan mereka.

Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai­sungai,


mereka kekal di dalamnya selama­lamanya. ( A l ­ M a i d a h : 119)

Yakni m e r e k a tetap tinggal d i d a l a m n y a , tidak a k a n pindah d a n tidak


a k a n pergi darinya. Allah t e l a h rida t e r h a d a p m e r e k a , d a n m e r e k a rida
kepada­Nya , seperti y a n g disebutkan oleh firman­Nya:

Dan keridaan Allah adalah lebih besar. ( A t ­ T a u b a h: 7 2 )

Kqmpungsannqh.org
196 Juz7-AI-MiirJah

Berikut ini disebutkan sebuah hadis y a n g berkaitan dengan ayat ini. I b n u


A b u Hatim telah meriwayatkan dalam tafsir ayat ini sebuah hadis melalui
A n a s . U n t u k itu, Ibnu A b u Hatim mengatakan b a h w a telah menceritakan
k e p a d a k a m i A b u S a ' i d A l ­ A s y a j , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A l ­
Muharibi, dari Lais, dari U s m a n (yakni Ibnu U m a i r ) , telah menceritakan
kepada k a m i A l ­ Y a q z a n , dari A n a s secara marfu', b a h w a Rasulullah
Saw. telah b e r s a b da s e h u b u n g a n d e n g a n hal ini, " K e m u d i a n Allah Swt.
m e n a m p i l k a n diri k e p a d a m e r e k a d a n berfirman, ' M i n t a l a h k e p a d a ­ K u ,
niscaya A k u beri kalian.' L a l u m e r e k a m e m i n t a rida Allah, m a k a Allah
berfirman, ' R i d a ­ K u ialah K u t e m p a t k a n kalian di r u m a h ­ K u ( y a k n i
surga), dan A k u hormati kalian. M a k a mintalah kepada­Ku, niscaya A k u
beri kalian.' M a k a m e r e k a m e m i n t a rida­Nya, lalu bersaksi di h a d a p a n
m e r e k a b a h w a D i a t e l a h rida k e p a d a m e r e k a . ' '
F i r m a n Allah Swt.:

Itulah keberuntungan yang paling besar. ( A l ­ M a i d a h : 119)

Yakni itulah keberuntungan y a n g paling besar, tiada suatu keberuntungan


pun y a n g lebih besar d a r i p a d a itu, seperti y a n g disebutkan o l e h firman­
Nya:

Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang­orang


yangbekerja. (As­Saffat: 6 1 )

dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba­lomba.


(Al­Mutaffifin: 2 6 )

M e n g e n a i firman Allah Swt.:

Kepunyaan Allah­lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada
di dalamnya; dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. ( A l ­ M a i d a h:
120)

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 197

Y a k n i Dialah Y a n g menciptakan segala sesuatu, Y a n g memilikinya, Y a n g


m e n g a t u r s e m u a y a n g a d a padanya, Y a n g berkuasa atasnya; s e m u a n y a
adalah milik Allah dan di bawah perintah, kekuasaan, d a n kehendak­Nya.
M a k a t i a d a y a n g menyaingi­JNya, t i a d a p e m b a n t u, tiada tandingan, t i a d a
yang memperanakkan­Nya, tidak beranak, tidak beristri, tiada tuha n selain
Dia, t i a d a pula R a b b selain Dia.
Ibnu W a h b mengatakan, ia pernah m e n d e n g a r H u y a y ibnu Abdul lah
menceritakan dari A b u A b d u r R a h m a n A l ­ H a b l i , dari A b d u l l ah ibnu
U m a r y a n g m e n g a t a k a n b a h w a surat A l ­ M a i d a h ini m e r u p a k a n surat
y a n g paling akhir diturunkan.

Kqmpungsannqh.org
198 Juz7-AI-Maidah

SURAT AL-AN'AM
(Binatang ternak)
Makkiyah, 165 ayat
kecuali ayat: 2 0 , 2 3 , 9 1 , 9 3 , 1 1 4 , 1 4 1 , 1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 3
Madaniyyah
Turun sesudah surat Al-Hijr

Al­Aufi, Ikrimah, dan A t a t e l a h m e r i w a y a t k a n dari I b n u A b b a s , b a h w a


surat A l ­ A n ' a m diturunkan di M e k a h .
I m a m Tabrani m e n g a t a k a n , telah menceritakan k e p a d a kami Ali
ibnu A b d u l Aziz, telah m e n c e r i t a k an kepada k a m i Hajjaj ibnu M i n h a l ,
telah menceritakan k e p a d a k a m i H a m m a d ibnu Salamah, dari Ali ibnu
Zaid, dari Y u s u f ibnu M a h r a n , dari Ibnu A b b a s y a n g m e n g a t a k a n b a h w a
surat A l ­ A n ' a m diturunkan d i M e k a h di m a l a m hari sekaligus, d i sekeli­
lingnya terdapat tujuh puluh ribu malaikat, semuany a m e n g u m a n d a n g k a n
tasbih di sekitarnya.
Sufyan A s ­ S a u r i telah m e r i w a y a t k a n dari Lais, dari Syahr ibnu
H a u s y a b , dari A s m a binti Y a z i d y a n g m e n g a t a k a n , " S u r a t A l ­ A n ' a m
d i t u r u n k a n k e p a d a N a b i S a w . s e k a l i g u s , s e d a n g k a n s a a t itu a k u
m e m e g a n g tali kendali untanya. S e s u n g g u h n y a h a m p i r saja surat ini
m e m a t a h k a n tulang­tulang unta y a n g dinaikinya karena beratnya surat
A l ­ A n ' a m y a n g sedan g d i t u r u n k a n . "
Syarik telah m e r i w a y a t k a n dari Lais, dari Syahr, dari A s m a y a n g
m e n g a t a k a n b a h w a surat A l ­ A n ' a m diturunkan kepada Rasulullah Saw.
ketika beliau sedan g dalam perjalanannya d e n g a n diiringi oleh sejumlah
besar malaikat; j u m l a h m e r e k a menutupi s e m u a y a n g ada d i antara langit
dan bumi.
A s ­ S a d d i t e l a h m e r i w a y a t k a n dari M u r a h , dari A b d u l l a h i b n u
M a s ' u d y a n g m e n g a t a k a n b a h w a surat A l ­ A n ' a m diturunkan d e n g a n
diiringi oleh tujuh puluh ribu m a l a i k a t Hal y a n g semisal telah diriwayat­
kan pula melalui j a l u r lain, b e r s u m b e r dari Ibnu M a s ' u d .
I m a m H a k i m di dalam kitab Mustadrak­ny& mengatakan bahwa
telah menceritakan kepada k a m i A b u Abdullah M u h a m m a d ibnu Y a ' q u b

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 199

AUHafiz dan Abui Fadl, yaitu A l ­ H a s a n ibnu Y a ' q u b A l ­ A d i ; k e d u a n y a


mengatakan, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i M u h a m m a d ibnu Abdul
W a h h a b Al­Abdi, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu A u n , telah
menceritakan k e p a d a k a m i Ismail ibnu A b d u r R a h m a n As­Saddi , telah
menceritakan kepada k a m i M u h a m m a d ibnul Munkadir, dari Jabir y a n g
m e n g a t a k a n b a h w a ketika surat A l ­ A n ' a m diturunkan, Rasulullah Saw.
m e m b a c a tasbih, k e m u d i a n bersabda:

Sesungguhnya surat ini diiringi oleh para malaikat ( y a n g j um lahnya)


menutupi cakrawala langit.

Kemudian Imam H a k i m mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan syarat


Imam Muslim.
A b u Bakar ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada
kami M u h a m m a d ibnu M a ' m a r , telah menceritakan kepada k a m i Ibrahim
ibnu Durustuwaih Al­Farisi, telah menceritakan kepada k a m i A b u B a k a r
ibnu A h m a d ibnu M u h a m m a d ibnu Salim, telah menceritakan kepada
kami Ibnu A b u Fudaik, telah menceritakan kepadaku U m a r ibnu Talhah
A r ­ R a q q a s y i , dari Nafi* ibnu Malik ibnu A b u Suhail, dari A n a s ibnu
M a l i k y a n g m e n g a t a k a n b a h w a Rasulullah Saw. telah bersabda:

Surat Al­An 'om diturunkan dengan diiringi oleh sejumlah malaikat


yang banyaknya menutupi semua yang ada di cakrawala timur dan
barat. Suara gemuruh tasbih mereka terdengar, dan bumi bergetar
karenanya.

Sedangkan Rasulullah Saw. sendiri m e n g u c a p k a n :

Mahasuci Allah Yang Mahaagung, Mahasuci Allah Yang Maha­


agung.

Kqmpungsannqh.org
200 Juz7-AKAn'am

K e m u d i a n I b n u M u r d a w a i h m e r i w a y a t k a n dari I m a m T a b r a n i , dari
Ibrahim ibnu N a i l a h , dari Ismail ibnu U m a r , dari Y u s u f ibnu Atiyyah,
dari Ibnu A u n , dari N a f i ' , dari I b n u U m a r y a n g m e n g a t a k a n b a h w a
Rasulullah Saw. telah bersabda:

Surat Al­An 'om diturunkan kepadaku sekaligus, dan diiringi oleh


tujuh puluh ribu malaikat, dari mereka terdengar suara gemuruh
karena bacaan tasbih dan tahmid.

Al-An'am, ayat 1-3

D e n g a n n a m a A l l a h Y a n g M a h a P e m u r ah lagi M a h a P e n y a y a n g .

Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi,
dan mengadakan gelap dan terang, namun orang­orang yang kafir
mempersekutukan (sesuatu ) dengan Tuhan mereka. Dialah Yang
menciptakan kalian dari tanah, sesudah itu ditentukan­Nya ajal
(kematian kalian), dan ada lagi satu ajal yang ditentukan (untuk
berbangkit) yang ada pada sisi­Nya ( y a n g D i a sendirilah m e n g e ­
tahuinya), kemudian kalian masih ragu­ragu (tentan g berbangkit
itu). Dan Dialah Allah ( Y a n g d i s e m b a h ) , baik di langit maupun di

Kqmpangscinnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 201

bumi; Dia mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang
kalian lahirkan, dan mengetahui (pula) apa yang kalian usahakan.

Allah Swt. berfirman m e m u j i diri­Nya sendiri Y a n g M a h a m u l i a , karena


D i a telah menciptaka n langit dan b u m i sebagai suatu pernyataan y a n g
ditujukan k e p a d a h a m b a ­ h a m b a ­ N y a , j u g a karena Dia telah menjadikan
g e l a p dan t e r a n g untuk kemanfaatan h a m b a ­ h a m b a ­ N y a , y a i t u di m a l a m
hari dan di siang hari m e r e k a .
Lafaz zulumat d i u n g k a p k an d a l a m bentuk j a m a k , sedangka n lafaz
nur d i u n g k a p k a n d a l a m b e n t u k t u n g g a l , k a r e n a c a h a y a lebih m u l i a
daripada gelap. Perihalnya sama dengan y a n g disebutkan di dalam firman
Allah Swt.:

Ke kanan dan ke kiri. ( A n ­ N a h l : 4 8 )

S a m a seperti y a n g disebutkan di akhir surat ini melalui firman­Nya:

c»r 't

dan bahwa (yang K a m i perintahkan) ini adalahjalan­Ku yang lurus.


­ maka ikutilah dia; dan janganlah kalian mengikuti jalan­jalan (yang
lain), karena jalan­jalan itu mencerai­beraikan kalian darijalan­
Nya. ( A l ­ A n ' a m : 153)

K e m u d i a n Allah S w t berfirman:

namun orang­orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan


Tuhan mereka. ( A l ­ A n ' a m : 1)

Y a k n i sekalipun d e m i k i a n ada j u g a sebagian dari h a m b a ­ h a m b a ­ N y a


y a n g kafir k e p a d a A l l a h d a n m e n j a d i k a n s e k u t u b a g i ­ N y a , s e r t a
menjadikan baginya istri d a n anak. Mahatingg i Allah dari s e m u a n y a itu
dengan ketinggian y a n g setinggi­tingginya.

Kqmpangsannqh.org
202 Juz 7-Al-An'am

F i r m a n Allah Swt.:

Dialah yang menciptakan kalian dari tanah. ( A l ­ A n ' a m : 2 )

Y a k n i b a p a k m e r e k a s e m u a , yaitu N a b i A d a m ; dialah asal m e r e k a , d a n


darinya m e r e k a keluar, lalu m e n y e b a r k e t i m u r dan b a r a t
F i r m a n Allah Swt.:

Sesudah itu ditentukan­Nya ajal, dan ada lagi suatu ajal yang
ditentukan yang ada pada sisi­Nya ( A l ­ A n ' a m : 2 )

Sa ' id ibnu Jubair telah mengatakan dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud
d e n g a n ajal p e r t a m a adalah m a t i , sedangka n y a n g kedua d i m a k s u d k a n
ialah ketentuan untuk berbangkit di akhirat.
Hal y a n g s a m a telah diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, S a ' i d ibnu
Jubair, Al­Hasan, Q a t a d a h , A d ­ p a h h a k , Zai d ibnu A s l a m , Atiyyah, A s ­
Saddi, dan Muqatil ibnu H a y y a n serta lain­lainnya. M e n u r u t p e n d a p at
Al­Hasan Al­Basri d a l a m suatu riwayat y a n g b e r s u m b e r darinya sehu­
bungan dengan m a k n a firman­Nya:

sesudah itu ditentukan­Nya ajal. ( A l ­ A n ' a m : 2 )

B a h w a y a n g d i m a k s u d ialah ' m a s a antara sejak ia diciptakan sampai


m e n i n g g a l d u n i a ' . S e d a n g k a n firman­Nya:

dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan yang ada pada sisi­Nya
(Al­An'am: 2)

Yakni antara dia m e n i n g g a l dunia sampai ia dibangkitkan. Pendapa t ini


sama dengan pendapat sebelumnya. Penentuan ajal y a n g pertama bersifat
khusus, yakni m e n y a n g k u t usia setiap m a n u s i a ; sedangka n penentuan
ajal k e d u a bersifat u m u m , y a k n i m e n y a n g k u t usia dunia seluruhnya;
kemudian habislah usia dunia, lalu lenyap d a n k e m b a l i k e a l a m akhirat.

Kqmpangsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 203

Dari Ibnu Abbas dan Mujahid disebutkan sehubungan dengan


firman­Nya:

sesudah itu ditentukan­Nya ajal.(A\­An'am: 2)

Y a k n i usia d u n i a .

dan ada lagi suatu afal yang ditentukan yang ada di sisi­Nya. (Al­
A n ' a m : 2)

Y a k n i usia seseorang s a m p a i saat k e m a t i a n n y a. S e a k a n ­ a k a n takwil ini


berpangkal k e p a d a pengertian y a n g t e r k a n d u n g p a d a ayat berikutnya
yang menyebutkan:

Dan Dialah yang menidurkan kalian di malam hari Dan Dia


mengetahui apa yang kalian kerjakan pada siang hari ( A l ­ A n ' a m :
60), hingga akhir ayat.

Atiyyah telah m e r i w a y a t k an dari Ibnu A b b a s sehubungan dengan m a k n a


firman­Nya:

et-.fliirtria •

sesudah itu ditentukan­Nya ajal. ( A l ­ A n ' a m : 2 )

Yakni tidur. Di dalam tidur roh s e s e o r a n g dimatikan, kemudian k e m b a l i


lagi k e p a d a n y a saat ia t e r b a n g u n dari tidurnya.

CV

dan ada lagi suatu ajal yang ketentuannya ada di sisi­Nya. (Al­
A n ' a m : 2)

Yakni batas usia seorang manusia. Tetapi pendapat ini berpredikat garib.
M a k n a firman­Nya:

Kqmpangsannqh.org
204 Juz7-AWWa m

ada di sisi­Nya. ( A l ­ A n ' a m : 2)

D e n g a n k a t a lain, tidak a d a s e o r a n g pun y a n g m e n g e t a h u i n y a kecual i


Allah. Perihalnya s a m a d e n g a n m a k n a dalam firman­Nya:

Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi


Tuhanku; tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu
kedatangannya selain Dia ( A l ­ A ' r a f: 187)
S a m a pula dengan pengertian y a n g terdapat d i dalam a y a t lainnya:

Mereka ( o r a n g ­ o r a n g kafir) bertanya kepadamu (Muhammad)


tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kamu
( m a k a ) dapat menyebutkan ( w a k t u n y a ) ? Kepada Tuhanmulah
dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya) . ( A n ­ N a z i ' a t : 4 2 ­
44)

M e n g e n a i firman Allah Swt.:

Kemudian kalian masih ragu­ragu. ( A l ­ A n ' a m : 2)

Menurut As­Saddi dan lain­lainnya, m a k n a yang d i m a k s ud ialah


' k e m u d i a n kalian m e r a g u k a n tentang hari k i a m a t ' .
F i r m a n Allah Swt.:

Dan Dialah Allah ( y a n g d i s e m b a h ) , baik di langit maupun di bumi;


Dia mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian
lahirkan, dan mengetahui (pula) apa yang kalian usahakan. ( A l ­
A n ' a m : 3)

Kqmpangsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 205

P a r a u l a m a tafsir b e r b e d a p e n d a p a t d a l a m menafsirkan ayat ini m e n j a d i


berbagai pendapat sesudah mereka sepakat mengingkari pendapat
golongan J a h m i y a h pertama , yaitu y a n g m e n g a t a k a n hal­hal y a n g A l l a h
Swt. Mahatingg i dari u c a p a n m e r e k a d e n g a n ketinggia n y a n g setinggi­
tingginya. M e r e k a menginterpretasikan ayat ini dengan pengertian b a h w a
Allah berada di s e m u a t e m p a t .
Pendapa t y a n g p a l i n g s a h i h m e n g a t a k a n b a h w a Dialah y a n g diseru
di langit d a n di b u m i , y a k n i T u h a n y a n g d i s e m b a h d a n ditauhidkan.
S e m u a makhlu k y a n g di langit dan di b u m i mengakui­Nya sebagai Tuhan,
mereka semuany a m e n y e m b a h k e p a d a ­ N y a dengan rasa harap d a n takut,
kecuali o r a n g y a n g kafir dari k a l a n g an j i n dan manusia . Takwil seperti
ini semisal d e n g a n m a k n a y a n g t e r k a n d u n g di dalam a y a t lain, yaitu
firman­Nya:

Dan Dialah Tuhan ( Y a n g d i s e m b a h ) di langit dan Tuhan (Yang


d i s e m b a h ) di bumi. (Az­Zukhruf: 8 4 )

Y a k n i Dialah T u h a n s e m u a m a k h l u k y a n g di langit dan T u h a n s e m u a


m a k h l u k y a n g di b u m i . D e n g a n d e m i k i a n , berarti firman Allah Swt.:

Dia mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian
lahirkan. ( A l ­ A n ' a m : 3 )

berkeduduka n sebagai k a l i m a t berita atau keterangan k e a d a a n .


P e n d a p a t k e d u a m e n g a t a k a n b a h w a m a k n a y a n g d i m a k s u d ialah
' D i a adala h Allah Y a n g m e n g e t a h u i s e m u a y a n g di langit dan s e m u a
y a n g di bumi, yakni semua y a n g tersembunyi dan s e m u a y a n g kelihatan'.
Berdasarkan t a k w i l ini, berarti lafaz ya 'lamu ( m e n g e t a h u i ) berkaitan
dengan firman­Nya:

di langit dan di bumi, ( A l ­ A n ' a m : 3 )

Kqmpangsannqh.org
206 Juz 7-Al-An'am

Penjabarannya ialah b a h w a Dialah Allah Y a n g mengetahui rahasia kalian


dan lahiriah kalian, baik y a n g di langit m a u p u n y a n g di b u m i , dan D i a
mengetahu i s e m u a apa y a n g kalia n usahakan.
Pendapa t ketiga m e n g a t a k a n b a h w a firman Allah Swt.:

Dan Dialah Allah ( y a n g d i s e m b a h ) di langit. ( A l ­ A n ' a m : 3 )

diwaqafkan (dihentikan bacaannya) secara sempurna. Kemudian dimulai


dengan berita baru, yaitu firman­Nya:

Dan di bumi Dia mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa
yang kalian lahirkan. ( A l ­ A n ' a m : 3 )

Pendapa t inilah y a n g dipilih oleh Ibnu Jarir. Dan firman­Nya:

dan mengetahui (pula) apa yang kalian usahakan. (Al­An'am: 3)

Y a k n i mengetahu i s e m u a a m a l perbuatan kalian, y a n g baik dan y a n g


buruknya.

Al-An'am, ayat 4-6

Dan tak ada suatu ayat pun dari ayat­ayat Tuhan sampai kepada
mereka, melainkan mereka selalu berpaling darinya. Sesungguhnya

Kqmpangsannqh.org
Tafsir ibnu Kasir 207

mereka telak mendustakan yang hak (Al­Qur*an) tatkala sampai


kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka (kenyataan
dari) berita­berita yang selalu merekaperolok­olokkan. Apakah
mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi­generasi
yang telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu)
telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu
keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepada kalian; dan
Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan Kami jadikan
sungai­sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami
binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan
sesudah mereka generasi yang lain.

Allah berfirman menceritakan perihal orang­orang musyrik y a n g


m e n d u s t a k a n Allah dan ingkar k e p a d a ­ N y a , b a h w a m e r e k a itu apabila
kedatangan suatu ayat, y a k n i t a n d a dan mukjizat s e r t a hujjah y a n g
menunjukkan a k a n keesaan Allah d a n kebenaran rasul­rasul­Nya y a n g
mulia, s e s u n g g u h n y a d e n g a n serta m e r t a m e r e k a berpaling d a r i n y a ;
m e r e k a tidak m e m a n d a n g n y a d e n g a n sebelah m a t a pun dan s a m a sekali
tidak m e m p e d u l i k a n n y a . U n t u k itulah A l l a h Swt. berfirman:

Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak ( A l ­ Q u r ' a n )


tatkala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada
mereka (kenyataa n dari) berita­berita yang selalu mereka perolok­
olokkan. ( A l ­ A n ' a m : 5)

Hal ini m e n g a n d u n g a n c a m a n d a n p e r i n g a t a n y a n g k e r a s t e r h a d a p
perbuatan mereka y a n g mendustakan perkara y a n g hak, b a h w a pasti akan
sampai kepada m e r e k a berita a p a y a n g mereka dustakan itu, d a n m e r e k a
pasti a k a n m e n j u m p a i a k i b a t n y a serta pasti a k a n m e r a s a k a n akibat
kedustaannya itu.
K e m u d i a n Allah Swt. berfirman menasihati m e r e k a seraya m e m ­
peringatkan m e r e k a akan d a t a n g n y a azab d a n pembalasan di d u n i a y a n g
m e n i m p a mereka, seperti halnya a p a y a n g telah m e n i m p a orang­oran g
dari kalangan u m a t ­ u m a t terdahulu y a n g p e r b u a t a n n ya serupa d e n g a n

Kqmpangsannqh.org
208 Juz 7 — Al-An'am

perbuatan m e r e k a . P a d a h a l m e r e k a lebih kuat, lebih b a n y a k j u m l a h n y a ,


serta lebih banyak harta b e n d a dan a n a k ­ a n a k n y a , j u g a lebih b e r k u a s a
serta lebih tinggi k e b u d a y a a n n y a k e t i m b a n g m e r e k a . Untuk itu Allah
Swt. berfirman:

Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi­


generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal
(generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi,
yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepada kalian.
(Al­An'am: 6)

Y a k n i m e r e k a lebih banyak memiliki harta benda, anak­anak, bangunan­


bangunan, k e d u d u k a n y a n g kuat, p e n g a r uh y a n g luas, dan bala tentara.
Dalam firman selanjutnya disebutkan:

dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka. (Al­An'am: 6)

Y a n g d i m a k s u d d e n g a n midraran ialah hujan y a n g diturunkan k e p a d a


m e r e k a secara berangsur­angsur .

dan Kami jadikan sungai­sungai mengalir di bawah mereka. (Al­


A n ' a m : 6)

Y a k n i K a m i perbanyak turunnya hujan atas m e r e k a dan s u m b e r ­ s u m b e r


air sebagai istidraj d a n m e m u a s k a n m e r e k a .

c ' W l*. V l a

Kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri.


( A l ­ A n ' a m : 6)

Yakni disebabkan dosa­dosa dan kejahatan­kejahatan yang mereka


perbuat.

Kqmpangsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 209

dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. ( A l ­ A n ' a m :


6)

Y a k n i setelah generasi y a n g p e r t a m a dilenyapkan dan k a m i j a d i k a n


m e r e k a sebagai bagian dari sejarah.

Dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. ( A l ­ A n ' a m :


6)

Yakni generasi lain untuk K a m i uji lagi, ternyata generasi y a n g baru ini
m e l a k u k a n a m a l perbuatan y a n g s e r u p a d e n g a n p e n d a h u l u m e r e k a ;
akhirnya m e r e k a dibinasakan pula, s a m a seperti para pendahulunya.
Karena itu, hati­hatilah kalian, hai orang­orang y a n g diajak bicara, j a n g a n
sampai m e n i m p a kalian a p a y a n g pernah m e n i m p a m e r e k a . Tiadalah
kalian m e n u r u t Allah lebih kuat daripada m e r e k a . Dan Rasul y a n g kalian
dustakan itu adalah lebih m u l i a bagi Allah k e t i m b a n g rasul m e r e k a .
K a r e n a itu, kalian adalah orang­oran g y a n g lebih u t a m a untuk m e n d a p a t
azab dan penyegeraan; siksaan k e t i m b a n g mereka, seandainya saja tidak
a d a kelunakan d a n k e b a i k a n ­ N y a .

Al-An'am, ayat 7-11

Kqmpungscinnqh.org
210 Juz 7 - AWVrTam

Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu


mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah
orang­orang yang kafir itu berkata. "Ini tidak lain hanyalah sihir
yang nyata." Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan
kepadanya ( M u h a m m a d ) malaikat? " Dan kalau Kami turunkan
(kepadanya) malaikat, tentu selesailah urusan itu, kemudian mereka
tidak diberi tangguh (sedikit p u n ) . Dan kalau Kami jadikan rasul
itu seorang malaikat, tentulah Kami jadikan dia berupa seorang
laki­laki dan (kalau K a m i j a d i k a n dia b e r u p a seorang laki­laki) ten­
tulah Kami meragu­ragukan atas mereka apa yang mereka ragu­
ragukan atas diri mereka sendiri. Dan sungguh telah diperolok­
olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada
orang­orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan (azab)
olok­olokan mereka. Katakanlah, "Berjalanlah di muka bumi,
kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang­orang yang
mendustakan itu."

Allah Swt. berfirman, menceritakan perihal kaum musyrik dan


keingkaran serta k e s o m b o n g a n m e r e k a t e r h a d a p perkara y a n g hak, d a n
sikap m e n a n t a n g m e r e k a t e r h a d a p p e r k a r a y a n g hak.

Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu


mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri. (Al­
A n ' a m : 7)

Y a k n i m e r e k a melihat t u r u n n y a kitab itu d e n g a n m a t a k e p a l a m e r e k a


sendiri, lalu m e r e k a m e m e g a n g n y a .

tentulah orang­orang yang kafir itu berkata, "Ini tidak lain hanyalah
sihir yang nyata." ( A l ­ A n ' a m : 7)

Hal ini s e m a k n a d e n g a n a p a y a n g diberitakan oleh Allah Swt. t e n t a n g


k e s o m b o n g an m e r e k a terhadap hal­hal y a n g kongkret, yaitu melalui
firman­Nya:

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 211

Ztawy'j'fci seandainya Kami membutuhkan kepada mereka salah satu


dari (pintu­pintu) langit, lalu mereka terus­menerus naik ke atasnya,
tentulah mereka berkata, "Sesungguhnyapandangan kamilahyang
dikaburkan, bahkan kami adalah orang­orang yang kena sihir."
(Al­Hijr: 14­15)

Dan s a m a d e n g a n y a n g t e r d a p at di dalam firman­Nya:

Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan


mengatakan, "Itu adalah awan yang bertindih­tindih." (At­Tur: 4 4 )

F i r m a n Allah Swt.:

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya


( M u h a m m a d ) malaikat? " ( A l ­ A n ' a m : 8)

Y a k ni sebagai j u r u pemberi peringatan b e r s a m a n y a. M a k a Allah m e n ­


j a w a b melalui firman­Nya:

Dan kalau Kami turunkan ( k e p a d a n y a ) malaikat, tentu selesailah


urusan itu, kemudian mereka tidak diberi tangguh (sedikit pun).
(Al­An'am: 8)

Yakni seandainya diturunkan malaikat kepadanya untuk mereka, niscaya


akan datang kepada mereka azab dari Allah, seperti yang dijelaskan dalam
firman­Nya y a n g lain:

Kqmpangsunnqh.org
212 Juz 7 - Al-An'am

Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar (untuk


m e m b a w a azab) dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh. (Al­

Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu tidak ada kabar
gembira bagi orang­orang yang berdosa ( A l ­ F u r q a n : 2 2 ) , hingga
akhir ayat.

M e n g e n a i firman Allah Swt.:

Dan kalau Kami jadikan rasul itu seorang malaikat, tentulah Kami
jadikan dia berupa seorang laki­laki; dan (kalau K a m i j a d i k a n dia
b e r u p a s e o r a n g laki­laki), tentulah Kami meragu­ragukan atas
mereka apa yang mereka ragu­ragukan atas diri mereka sendiri.
( A l ­ A n ' a m : 9)

Yakni seandainya K a m i turunkan b e r s a m a dengan rasul m a n u s i a seorang


rasul malaikat. D e n g a n k a t a lain, seandainya K a m i k i r i m k an k e p a d a
m a n u s i a seorang rasul dari malaikat, niscaya dia b e r u p a seoran g laki­
laki a g a r m e r e k a d a p a t b e r k o m u n i k a s i d e n g a n n y a dan m e n g a m b i l
manfaat darinya. D a n seandainya m e m a n g demikian, niscaya perkaranya
a k a n m e r a g u k a n m e r e k a , s e b a g a i m a n a m e r e k a pun r a g u terhada p diri
m e r e k a sendiri d a l a m m e n e r i m a rasul manusia . Perihalnya s a m a dengan
a p a y a n g disebutkan oleh firman­Nya:

Katakanlah, "Kalau sekiranya ada malaikat­malaikat yang


berjalan­jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya Kami turunkan
dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. " ( A l ­
Isra: 9 5 )

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 213

M a k a merupakan rahmat Allah Swt. kepada makhluk­Nya . D i a m e n g u t u s


kepada setiap j e n i s m a k h l u k , seorang rasul dari kalangan m e r e k a sendiri,
a g ar d i a dapat m e n y e r u m e r e k a d a n m e m b e r i k a n k e s e m p a t a n k e p a d a
m e r e k a untuk m e n g a m b i l manfaa t d a r i n y a dalam b e r k o m u n i k a si d a n
bertanya j a w a b . Seperti y a n g disebutkan o l e h Allah Swt. d a l a m ayat
y a n g lain:

Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang­orang


yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul
dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka
ayat­ayat Allah dan membersihkan (jiwa) mereka. (Ali Imran: 164),
h i n g g a akhir ayat.

A d ­ D a h h a k telah m e r i w a y a t k a n dari I b n u A b b a s s e h u b u n g a n d e n g a n
m a k n a a y a t ini, b a h w a s e a n d a i n y a d a t a n g k e p a d a m e r e k a s e o r a n g
malaikat, m a k a tidaklah dia mendatangi m e r e k a melainkan dalam bentuk
(rupa) seorang laki­laki. K a r e n a s e s u n g g u h n y a m e r e k a tidak a k a n dapat
melihat m a l a i k at d a l a m b e n t u k aslinya, m e n g i n g a t m a l a i k at diciptakan
dari nur (cahaya) .

tentulah Kami meragu­ragukan atas mereka apa yang mereka ragu­


ragukan atas diri mereka sendiri. ( A l ­ A n ' a m : 9 )

Y a k n i n i s c a y a K a m i m e m b i n g u n g ­ b i n g u n g k a n atas m e r e k a a p a y a n g
m e r e k a b i n g u n g ­ b i n g u n g k a n a t a s diri m e r e k a sendiri. M e n u r u t Al­
W a l i b i , m a k n a a y a t ialah " d a n t e n t u l a h K a m i m e r a g u ­ r a g u k a n atas
mereka".
F i r m a n Allah Swt.:

Kqmpungsannqh.org
214 Juz7-M-A.ribm

Dan sungguh telah diperolok­olokkan beberapa rasul sebelum kamu,


maka turunlah kepada orang­orangyang mencemoohkan di antara
mereka balasan ( a z a b ) olok­olokan mereka. ( A l ­ A n ' a m : 10)

M a k n a a y a t ini m e n g a n d u n g hiburan y a n g ditujukan k e p a d a N a b i Saw.


dalam menghadapi reaksi k a u m n y a yan g mendustakannya . Juga
mengandungjanji baginya dan bagi orang­orangyang beriman kepadanya,
bahwa akan diperoleh k e m e n a n g a n akibat y a n g baik di dunia dan akhirat.
K e m u d i a n Allah Swt. berfirman:

Katakanlah, "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah


bagaimana kesudahan orang­orang yang mendustakan itu! " ( A l ­
A n ' a m : 11)

Y a k n i p i k i r k a n l a h o l e h k a l i a n s e n d i r i d a n lihatlah a p a y a n g t e l a h
ditimpakan oleh Allah terhadap generasi­generasi terdahulu, yaitu
mereka y a n g mendustakan rasul­rasul­Nya d a n mengingkarinya . M e r e k a
ditimpa oleh a z a b , pembalasan , dan siksaan di dunia, di s a m p i n g a z a b
pedih yang telah m e n u n g g u m e r e k a di hari kemudian. Dan bagaimanakah
kami selamatkan rasul­rasul K a m i beserta h a m b a ­ h a m b a K a m i y a n g
mukmin.

Al-An'am, ayat 12-16

Kqmpangsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 21S

Katakanlah, "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di


bumi? " Katakanlah, "Kepunyaan Allah." Dia telah menetapkan
atas diri­Nya kasih sayang. Dia sungguh­sungguh akan menghimpun
kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya
Orang­orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.
Dan kepunyaan Allah­lah segala yang ada pada malam dan siang
hari. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Katakanlah, "Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari
Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi
makan dan tidak diberi makan? " Katakanlah, "Sesungguhnya aku
diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali berserah
diri ( k e p a d a A l l a h ) , dan jangan sekali­kali kamu masuk golongan
orang­orang musyrik "Katakanlah, "Sesungguhnya aku takut akan
azab hari yang besar (hari kiamat),jjfaj aku mendurhakai Tuhanku. "
Barang siapa yang dijauhkan azab darinya pada hari itu, maka
sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Dan itulah
keberuntungan yang nyata.

Allah Swt. m e m b e r i t a h u k a n b a h w a diri­Nyalah y a n g memiliki langit


d a n b u m i serta s e m u a m a k h l u k y a n g ada p a d a k e d u a n y a , d a n b a h w a
Dia telah menetapka n kasih sayang atas diri­Nya Y a n g Mahasuci. Seperti
y a n g telah disebutkan d i d a l a m kitab Sahihain melalui j a l u r A l ­ A ' m a s y ,
dari A b u Saleh, dari A b u Hurairah r.a. y a n g m e n g a t a k a n b a h w a N a b i
Saw. pernah bersabda:

Sesungguhnya Allah setelah selesai menciptakan makhluk, maka


Dia menulis di dalam kitab yang ada di sisi­Nya di atas 'Arasy,
"Sesungguhnya rahmat­Ku mengalahkan murka­Ku."

Firman Allah Swt.:

Kqmpangsunnqh.org
216 Juz 7 -Al-An'am

Dia sungguh­sungguh akan menghimpun kalian pada hari kiamat


yang tidak ada keraguan terhadapnya. ( A l ­ A n ' a m : 12)

H u r u f lam y a n g t e r d a p a t p a d a lafaz layajma 'annakum merupakan


p e n d a h u l u a n dari qasam ( s u m p a h ) . Allah b e r s u m p a h d e n g a n m e n y e b u t
nama diri­Nya Yang Mahamulia, bahwa Dia sungguh­sungguh akan
menghimpun semua hamba­Nya:

di waktu tertentu pada hari yang dikenal. ( A l ­ W a q i ' a h : 50)

Yaitu hari kiamat y a n g tiada keraguan padanya, yakni y a n g keberadaannya


tidak diragukan lagi di kalangan hamba­hamba­Nya yang mukmin. Adapun
h a m b a ­ h a m b a Allah y a n g ingkar d a n mendustakannya, mereka tenggelam
k e d a l a m k e r a g u a n n y a tentang kejadian hari tersebut.
Ibnu M u r d a w a i h m e n g a t a k a n s e h u b u n g a n d e n g a n tafsir a y a t ini,
b a h w a telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i M u h a m m a d ibnu A h m a d ibnu
Ibrahim , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i (Jbaidillah ibnu A h m a d ibnu
Uqbah , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A b b a s ibnu M u h a m m a d , telah
menceritakan k e p a d a kami Husain ibnu M u h a m m a d , telah menceritakan
k e p a d a k a m i M u h s a n ibnu A t a b a h A l ­ Y a m a n i , dari A z ­ Z u b a i r ibnu
Syabib, dari U s m a n ibnu Hadir , dari Ibnu A b b a s y a n g m e n c e r i t a k an
b a h w a Rasulullah Saw. pernah ditanya m e n g e n a i w u q u f di h a d a p a n
T u h a n s e m e s t a a l a m , " A p a k a h di t e m p a t itu t e r d a p a t a i r ? " ' M a k a
Rasulullah Saw. m e n j a w a b :

Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangan kekuasaan­Nya,


sesungguhnya di tempat itu benar­benar ada air. Dan sesungguhnya
kekasih­kekasih Allah benar­benar mendatangi telaga­telaga para
nabi. Dan Allah memerintahkan kepada tujuh puluh ribu malaikat

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 217

yang di tangan mereka tergenggam tongkat­tongkat dari api untuk


mengusir orang­orang kafir dari telaga­telaga para nabi itu.

H a d i s ini berpredikat garib. M e n u r u t y a n g a d a p a d a Imam T u r m u z i


disebutkan seperti berikut:

Sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai telaga, dan aku berharap


telaga milikku adalah yang paling banyak didatangi mereka.

Firman Allah Swt.:

Orang­orang yang merugikan dirinya. ( A l ­ A n ' a m : 12)

Y a k n i kelak di hari kiamat.

Mereka itu tidak beriman. (AI­An*am: 12)

Y a k n i m e r e k a tidak p e r c a y a d e n g a n a d a n y a hari kembali dan m e r e k a


tidak takut a k a n a d a n y a p e m b a l a s a n y a n g keras di hari itu. K e m u d i a n
Allah Swt. berfirman:

Dan kepunyaan­Nyalah segala yang ada pada malam dan siang


hari. ( A l ­ A n ' a m : 13)

D e n g a n kata lain, s e m u a m a k h l u k h i d u p y a n g a d a di langit dan d i b u m i


adalah h a m b a ­ h a m b a Allah d a n m a k h l u k ­ N y a ; s e m u a n y a b e r a d a di
b a w a h kekuasaan, pengaturan, d a n p e n g e n d a l i a n ­ N y a , tidak a d a T u h a n
selain Dia.

Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al­


A n ' a m : 13)

Kqmpungsannqh.org
218 Juz 7 - Al-An'am

Yakni M a h a M e n d e n g a r s e m u a u c a p a n h a m b a ­ h a m b a ­ N y a , lagi M a h a
M e n g e t a h u i s e m u a g e r a k a n , s e m u a y a n g t e r p e n d a m di d a l a m k a l b u
m e r e k a , dan s e m u a y a n g m e r e k a rahasiakan.
K e m u d i a n Allah S w t berfirman k e p a d a h a m b a d a n R a s u l ­ N y a
— y a i t u N a b i M u h a m m a d S a w . — y a n g diutusnya dengan m e m b a w a ajaran
tauhid yang a g u n g dan syariat yang lurus. Allah memerintahkanny a untuk
m e n y e r u m a n u s i a k e j a l a n A l l a h y a n g lurus . U n t u k itu, A l l a h Swt.
berfirman:

Katakanlah, "Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari


Allah yang menjadikan langit dan bumi?" ( A l ­ A n ' a m : 14)

A y a t ini s e m a k n a d e n g a n f i r m a n ­ N y a:

Katakanlah, "Maka apakah kalian menyuruh aku menyembah selain


Allah hal orang­orangyang tidak berpengetahuan? " (Az­Zumar:
64)

M a k n a yang d i m a k s u d ialah ' a k u tidak akan menjadikan pelindung selain


Allah semata, tiada sekutu bagi­Nya. karen a s e s u n g g u h n y a Dialah Y a n g
m e n c i p t a k a n langit d a n "bumi d a n y a n g m e n g a d a k a n k e d u a n y a t a n p a
conto h lebih d a h u l u ' .

Padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan. (Al­An'am:


14)

Y a k n i Dialah Y a n g m e m b e r i rezeki k e p a d a m a k h l u k ­ N y a , p a d a h al D i a
tidak m e m e r l u k a n m e r e k a , k a r e n a A l l a h Swt. telah berfirman:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya


mereka menyembah­Ku. (Az­Zariyat: 56)

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 219

Sebagian ulama a d a y a n g m e m b a c a ayat ini dengan bacaan berikut, yaitu:

Padahal Dia memberi makan dan tidakpernah makan:

Y a k n i D i a tidak pernah m a k a n . Di dalam h a d i s Suhail ibnu A b u Saleh


dari ayahnya, dari A b u H u r a i r a h r.a., disebutkan b a h w a pernah seoran g
A n s a r dari kalangan p e n d u d u k Q u b a m e n g u n d a n g N a b i Saw. k e suatu
j a m u a n m a k a n y a n g dibuatnya, m a k a k a m i berangkat b e r s a m a Nabi Saw.
untuk m e m e n u h i u n d a n g a n n y a . Setelah N a b i Saw. selesai m a k a n d a n
mencuci k e d u a t a n g a n n y a, m a k a N a b i Saw. m e m b a c a d o a berikut:

Segalaptg'i bagi Allah Yang telah memberi makan dan tidakpernah


makan, telah memberikan anugerah kepada kami hingga kami
mendapat petunjuk telah memberi kami makan dan minum, dan
telah memberi kami pakaian hingga tidak telanjang, dan semua
ujian baikyang Dia timpakan kepada kami. Segala puji bagi Allah
dengan tidak meninggalkan Tuhanku, tidak merasa cukup, tidak
ingkar, dan tidak dapat lepas dari­Nya Segala puji bagi Allahyang
telah memberi kami makan dan memberi kami minum, memberi
kami pakaian hingga tidak telanjang, memberi kami petunjuk dari
kesesatan, memberi kami penglihatan dari kebutaan, dan
mengutamakan kami di atas kebanyakan makhluk yang telah

Kqmpungsannqh.org
220 Juz 7-Al-An'am

diciptakan­Nya dengan keutamaan yang sesungguhnya; segala puji


bagi Allah Tuhan semesta alam.

Firman Allah Swt.:

Katakanlah "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya aku menjadi


orang yang pertama sekali berserah diri ( k e p a d a A l l a h ) . " ( A l ­
A n ' a m : 14)

Y a k n i dari kalangan u m a t ini.

dan jangan sekali­kali kalian termasuk golongan orang­orang


musyrik Katakanlah, ' 'Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang
besar, jika aku mendurhakai Tuhanku. " ( A l ­ A n ' a m : 14­15)

Y a k n i kelak di hari kiamat.

Barang siapa dijauhkan azab darinya ( A l ­ A n ' a m : 16)

Y a k n i a z a b dipalingkan atau dijauhkan darinya.

pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat


kepadanya. ( A l ­ A n ' a m : 16)

Y a k n i berkat r a h m a t Allah k e p a d a n y a .

Dan itulah keberuntungan yang nyata. ( A l ­ A n ' a m : 16)

Ayat ini s e m a k n a d e n g a n m a k n a y a n g t e r k a n d u n g di dalam firman­Nya:

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 221

Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam


surga, maka sungguh ia telah beruntung. (Ali I m r a n : 185)

Y a n g d i m a k s u d d e n g a n istilah al­fauz ialah m e m p e r o l e h k e u n t u n g a n


dan tidak rugi.

Al-An'am, ayat 17-21

Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak


ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia
mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas tiap­
tiap sesuatu. Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba­
hamba­Nya. Dan Dialah Yang Mahabijaksana lagi Maha Mengeta­
hui. Katakanlah, "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya? "
Katakanlah, "Allah. " Dia menjadi saksi antara aku dan kalian.
Dan At­Qur 'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku
memberi peringatan kepada kalian dan kepada orang­orangyang
sampai Al­Qur'an ( k e p a d a n y a ) . Apakah sesungguhnya kalian
mengakui bahwa ada tuhan­tuhan yang lain di samping Allah?"
Katakanlah, "Aku tidak mengakui. "Katakanlah, " Sesungguhnya
Diaadalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas

Kqmpangsunnqh.org
222 Juz 7-Al-An'am

diri dari apa yang kalian persekutukan (dengan A l l a h ) . " Orang­


orang yang telah Kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenal­
nya ( M u h a m m a d ) seperti mereka mengenal anak­anaknya sendiri.
Orang­orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman
( k e p a d a Allah). Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang
yang membuat­buat suatu kedustaan terhadap Allah, atau mendusta­
kan ayat­ayat­Nya? Sesungguhnya orang­orangyang aniaya itu tidak
mendapat keberuntungan.

Allah Swt. m e m b e r i t a h u k a n b a h w a d i r i ­ N y a adalah Y a n g m e m i l i k i


kemudaratan dan kemanfaatan. Dan bahwa Dialah yang mengatur
m a k h l u k ­ N y a m e n u r u t a p a y a n g D i a kehendaki , tiada y a n g m e n a n y a k a n
tentan g k e p u t u s a n ­ N y a , dan t i a d a y a n g dapat m e n o l a k ketetapan­Nya .

Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak


ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia
mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas tiap­
tiap sesuatu. ( A l ­ A n ' a m : 17)

Ayat ini s e m a k n a d e n g a n f i r m a n ­ N y a y a n g lain:

Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat,


maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya; dan apa saja
yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup
untuk melepaskannya sesudah itu (Fatir: 2 ) , hingga akhir ayat.

Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan b a h w a Rasulullah S a w . sering


b e r d o a d e n g a n m e n y e b u t k a n k a l i m a t berikut:
Tafsir Ibnu Kasir 223

Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan,
dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang engkau cegah dan
tiadalah memberikan manfaat terhadap Engkau kedudukan orang
yang mempunyai kedudukan.

K a r e n a itulah dalam firman selanjutnya disebutkan:

Dan Dialah Yang berkuasa atos sekalian hamba­hamba­Nya. (Al­


A n ' a m : 18)

Y a k n i Dialah T u h a n y a n g m e n y e r a h k e p a d a ­ N y a s e m u a diri, t u n d u k
kepada­Ny a s e m u a orang y a n g perkasa, tunduk kepadanya s e m u a wajah,
segal a sesuatu b e r a d a di b a w a h k e k u a s a a n ­ N y a , t u n d u k k e p a d a ­ N y a
s e m u a makhluk, d a n t u n d u k patuhlah segala sesuatu k e p a d a keagungan,
kebesaran, ketinggian, dan kekuasaan­Nya ; serta kecillah segala sesuatu
di hadapan­Nya, s e m u a n y a berada di bawah kekuasaan dan h u k u m ­ N y a .

Dan Dia/ah Yang Mahabijaksana. ( A l ­ A n ' a m : 18)

Yakni dalam semua perbuatan­Nya.

lagi Maha Mengetahui. ( A l ­ A n ' a m : 18)

Segala sesuatu y a n g p a d a t e m p a t d a n k e d u d u k a n n y a " m a s i n g ­ m a s i n g.


K a r e n a itu, D i a tidak m e m b e r i kecuali k e p a d a o r a n g y a n g berhak; d a n
tidak m e n c e g a h kecuali terhada p o r a n g y a n g berhak untuk dicegah.
K e m u d i a n Allah SwL berfirman:

Katakanlah, "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya? " (Al­


A n ' a m : 19)
Yakni siapakah di antara s e m u a n y a y a n g p a l i n g kua t persaksiannya?

Kqmpangsunnqh.org
224 Juz 7-Al-An'am

Katakanlah, "Allah. " Dia menjadi saksi antara aku dan kalian.
( A l ­ A n ' a m : 19)

Y a k n i Dialah Y a n g m e n g e t a h u i a p a y a n g a k u s a m p a i k a n k e p a d a kalian
dan a p a y a n g kalian k a t a k a n k e p a d a k u .

Dan Al­Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku


memberi peringatan kepada kalian dan kepada orang­orang yang
sampaiAl­Qur'an ( k e p a d a n y a ) . ( A l ­ A n ' a m : 19)

Y a k n i A l ­ Q u r ' a n m e r u p a k a n peringata n bagi o r a n g y a n g A l ­ Q u r ' a n


sampai kepadanya, seperti y a n g disebutkan oleh firman­Nya dalam a y a t
lain:

Dan barang siapa di antara mereka (orang­orang Quraisy ) dan


sekutu­sekutunya yang kafir kepada Al­Qur 'an, maka nerakalah
tempat yang diancamkan baginya ( H u d : 17)

Ibnu A b u Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada k a m i Abu S a ' i d


Al­Asyaj, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i W a k i ' , A b u U s a m a h , dan
A b u Khalid, dari M u s a ibnu U b a i d a h , d a r i M u h a m m a d i b n u K a ' b
sehubungan dengan firman­Nya:

c m : rLaJVi^ «f^l^J

dan kepada orang­orang yang sampai Al­Qur 'an (kepadanya). (Al­


A n ' a m : 19)

B a h w a barang siapa y a n g s a m p a i k e p a d a n y a A l ­ Q u r ' a n , m a k a seakan­


akan d i a melihat N a b i Saw. M e n u r u t A b u Khalid d i t a m b a h k a n " d a n
berbicara dengan N a b i S a w . " .
Ibnu Jarir telah m e r i w a y a t k a n n y a melalui j a l u r A b u M a ' s y a r , dari
M u h a m m a d ibnu K a ' b y a n g m e n g a t a k a n b a h w a b a r a n g siapa y a n g

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 225

sampai k e p a d a n y a A l ­ Q u r ' a n , m a k a sungguh N a b i M u h a m m a d S a w .


telah m e n y a m p a i k a n n y a k e p a d a dia.
A b d u r R a z z a q t e l a h m e r i w a y a t k a n dari M a ' m a r , dari Q a t a d a h
sehubungan dengan firman Allah S w t :

Supaya dengan dia aku memberi peringatan kepada kalian dan


kepada orang­orang yang sampai Al­Qur an ( k e p a d a n y a ) . ( A l ­
A n ' a m : 19)

B a h w a s e s u n g g u h n y a Rasulullah Saw. telah bersabda:

Sampaikan/ah ( A l ­ O u r ' a n ) dari Allah. Maka barang siapa yang


telah sampai kepadanya suatu ayat dari Kitabullah (Al­Qur'an),
berarti telah sampai kepadanya perintah Allah.

A r ­ R a b i ' ibnu A n a s m e n g a t a k a n , suat u k e h a r u s a n bagi o r a n g y a n g


mengikuti Rasulullah Saw. m e l a k u k a n d a k w a h seperti d a k w a h y a n g
dilakukan oleh Rasulullah Saw., dan memberi peringatan dengan
peringatan y a n g telah d i s a m p a i k a n n y a .
F i r m a n Allah Swt.:

Apakah sesungguhnya kalian mengakui. ( A l ­ A n ' a m : 19)

Hai orang­oran g musyrik .

bahwa ada tuhan­tuhan yang lain di samping Allah? Katakanlah,


"Aku tidak mengakui. " ( A l ­ A n ' a m : 19)

A y a t ini s e m a k n a d e n g a n a y a t lain, yaitu firman­Nya:

Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut (pula)


menjadi saksi bersama mereka. ( A l ­ A n ' a m : 150)

Kqmpangsunnqh.org
226 Juz 7-Al-An'am

Firman A l ' a h Swt.:

Katakanlah, "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa


dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian
persekutukan (dengan A l l a h ) . " ( A l ­ A n ' a m : 19)

K e m u d i a n A l l a h Swt. b e r f i r m a n , m e n c e r i t a k a n p e r i h a l A h l i K i t a b ,
" M e r e k a m e n g e n a l n a b i y a n g A k u d a t a n g k a n k e p a d a m e r e k a ini,
s e b a g a i m a na m e r e k a m e n g e n a l anak­anak m e r e k a sendiri melalui kabar
dan berita y a n g a d a p a d a m e r e k a dari p a r a rasul dan p a r a nabi y a n g
terdahulu. Karena sesungguhnya s e m u a rasul telah m e n y a m p a i k an berita
g e m b i r a akan kedatangan N a b i M u h a m m a d Saw. y a n g disertai dengan
penyebutan sifat­sifatnya, ciri­ciri khasnya, negeri t e m p a t tinggalnya,
tempat hijrahnya, dan sifat­sifat umatnya."Karena itu, p a da ayat berikutnya
disebutkan:

Orang­orang yang merugikan dirinya. ( A l ­ A n ' a m : 2 0 )

Y a k n i m e n g a l a m i kerugian y a n g sangat fatal.

Mereka itu tidak beriman. (Al­An'am: 20)

K e p a d a perkara y a n g j e l a s d a n g a m b l a n g ini, yaitu berita g e m b i r a y a n g


telah disampaikan oleh para nabi d a n y a n g telah diisyaratkan sejak z a m a n
dahulu h i n g g a saat p e m u n c u l a n n y a .
K e m u d i a n dalam firman selanjutnya disebutkan:

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat­


buat suatu kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan ayat­ayat­
Nya? ( A l ­ A n ' a m : 2 1 )

Yakni tidak a d a y a n g lebih a n i a y a daripada o r a n g y a n g m e m b u a t ­ b u a t


kedustaan terhada p Allah, lalu ia m e n g a k u i b a h w a dirinya diutus oleh

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 227

Allah, padahal Allah tidak mengutusnya. K e m u d i a n tidak ada orang y a n g


lebih aniaya d a r i p a d a o r a n g y a n g m e n d u s t a k a n ayat­ayat Allah, hujah­
hujah­Nya, bukti­bukti­Nya , dan dalil­dalil­Nya.

Sesungguhnya orang­orang yang aniaya itu tidak mendapat


keberuntungan. ( A l ­ A n ' a m : 21)

Y a k n i o r a n g ini, o r a n g itu, o r a n g y a n g m e m b u a t ­ b u a t kedustaan, d a n


o r a n g y a n g berdusta, s e m u a n y a tidak beruntung .

Al-An'am, ayat 22-26

Dan (ingatlah) hari yang di waktu itu Kami menghimpun mereka


semuanya, kemudian Kami berkata kepada orang­orang musyrik,
"Di manakah sembahan­sembahan kalian yang dahulu kalian
katakan (sekutu­sekutu K a m i ) ? " Kemudian tiadalahfitnah mereka
kecuali mengatakan, "Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami
mempersekutukan Allah Lihatlah, bagaimana mereka telah ber­
dusta terhadap diri mereka sendiri dan hilanglah dari mereka
sembahan­sembahan yang dahulu mereka ada­adakan. Dan di an­
tara mereka ada orang yang mendengarkan ( b a c a a n) mu, padahal
Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka (sehingga m e r e k a

Kqmpungsannqh.org
228 Juz 7-Al-An'am

tidak) memahaminya, dan ( K a m i letakkan) sumbatan telinganya.


Dan jika pun mereka melihat segala tanda (kebenaran) , mereka
tetap tidak mau beriman kepadanya Sehingga apabila mereka
datang kepadamu untuk membantahmu, orang­orang kafir itu
berkata, "Al­Qur'an ini tidak lain hanyalah dongengan orang­
orang dahulu. " Mereka melarang ( o r a ng lain) mendengarkan Al­
Qur 'an, dan mereka sendiri menjauhkan diri darinya; dan mereka
hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedangkan mereka
tetap tidak menyadari.

Allah Swt. berfirman m e n c e r i t a k an k e a d a a n orang­oran g musyrik:

Dan (ingatlah), di hariyangdi waktu itu Kami menghimpun mereka


semuanya ( A l ­ A n ' a m : 2 2 )

Y a k n i p a d a hari k i a m a t nanti , lalu Allah m e n a n y a i m e r e k a t e n t a n g


berhala­berhala dan tandingan­tandingan y a n g m e r e k a s e m b a h ­ s e m b a h
itu selain Allah, seraya berfirman:

Di manakah sembahan­sembahan kalian yang dahulu kalian


katakan (sekutu­sekutu K a m i ) ? ( A l ­ A n ' a m : 2 2 )

A y a t ini s a m a d e n g a n a y a t lain y a n g terdapat d i dalam surat A l ­ Q a s a s :

Dan ( i n g a t l a h ) hari (di w a k t u ) Allah menyeru mereka, seraya


berkata, "Di manakah sekutu­sekutu­Ku yang dahulu kalian
katakan? " ( A l ­ Q a s a s : 6 2 )

Firman Allah S w t :

Kemudian tiadalah fitnah mereka (Al­An'am: 23)

Y a k n i alasan m e r e k a .

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 229

Kecuali mengatakan, "Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami


mempersekutukan Allah. " ( A l ­ A n ' a m : 2 3 )

A d ­ D a h h a k telah m e r i w a y a t k a n dari I b n u A b b a s s e h u b u n g a n dengan


firman­Nya:

Kemudian tiadalahfitnah mereka. (Al­An'am: 23)

Y a k n i hujjah m e r e k a . D a n m e n u r u t A t a Al­Khurrasani , dari I b n u A b b a s


disebutkan alasan m e r e k a . Hal y a n g s a m a d i k a t a k a n oleh Q a t a d a h .
M e n u r u t Ibnu Juraij, dari I b n u A b b a s , disebutkan j a w a b a n m e r e k a . Hal
y a n g s a m a telah dikatakan p u l a oleh A d ­ D a h h a k . A t a Al­Khurrasani
mengatakan s e h u b u n g a n d e n g a n firman­Nya:

Kemudian tiadalah fitnah mereka. (Al­An' a m : 23 )

Y a k n i cobaan m e r e k a k e t i k a m e r e k a diuji.

Kecuali mengatakan, "Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami


mempersekutukan Allah " ( A l ­ A n ' a m : 2 3 )

Ibnu Jarir m e n g a t a k a n , p e n d a p a t y a n g benar ialah y a n g m e n g a t a k a n


b a h w a tiadalah j a w a b a n m e r e k a ketika K a m i menguji m e r e k a , yakni
alasan y a n g m e r e k a k e m u k a k a n t e n t a n g k e m u s y r i k a n y a n g p e r n a h
m e r e k a lakukan itu.

Kecuali mengatakan, "Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami


mempersekutukan Allah " ( A l ­ A n ' a m : 2 3 )

Ibnu A b u Hatim mengatakan, telah menceritakan k e p a d a k a m i A b u Sa ' id


Al­Asyaj, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A b u Y a h y a A r ­ R a z i . dari

Kqmpangsunnqh.org
230 Juz7-AkArram

A m r ibnu A b u Qais, dari Muiarrif, dari Al­Minhal , dari S a ' id ibnu Jubair,
dari Ibnu A b b a s y a n g menceritakan b a h w a ia pernah kedatangan seorang
lelaki y a n g langsung b e r t a n y a k e p a d a n y a m e n g e n a i m a k n a firman­Nya:

Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah


(Al­An'am: 23)

Ibnu Abbas menjawab, adapun mengenai firman­Nya:

Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah.


(Al­An'am: 23)

M a k a s e s u n g g u h n y a m e r e k a ketika melihat b a h w a tidak a k a n m a s u k


surga kecuali orang­orang y a n g salat, m a k a m e r e k a mengatakan,
"Marilah kita ingkari." K e t i k a m e r e k a h e n d a k m e n g i n g k a r i n y a, m a k a
Allah mengunci mulut m e r e k a sehingga tidak dapat berbicara, dan tangan
serta kaki merekalah y a n g bersaksi; m e r e k a tidak dapat m e n y e m b u n y i k an
suatu peristiwa pun dari Allah. M a k a a p a k a h di dalam k a l b u m u sekarang
masih terdapat sesuatu? S e s u n g g u h n y a tiada sesuatu pun dari Al­Qur*an
melainkan diturunkan suatu keterangan mengenainya , tetapi kalian tidak
mengerti takwilnya.
A d ­ D a h h a k telah m e r i w a y a t k a n dari I b n u A b b a s , b a h w a ayat ini
berkenaan dengan orang­orang munafik. Tetapi pendapat ini masih perlu
d i p e r t i m b a n g k a n , m e n g i n g a t a y a t ini Makkiyyah, sedangkan orang­
o r a n g m u n a f i k bar u a d a d a l a m p e r i o d e Madaniyyah, dan ayat yang
diturunkan berkenaan d e n g a n orang­oran g munafi k adala h d a l a m surat
Al­Mujadilah, yaitu firman­Nya:

(Ingatlah) hari (ketika) mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu


mereka bersumpah kepada­Nya (bahwa mereka bukan orang
m u s y r i k ) . ( A l ­ M u j a d i l a h: 18), h i n g g a akhir ayat.

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 231

Di dalam surat ini disebutkan p u l a hal y a n g berkenaan dengan m e r e k a


melalui firman­Nya:

Lihatlah, bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka


sendui dan hilanglah dari mereka sembahan­sembahan yang dahulu
mereka ada­adakan. ( A l ­ A n ' a m: 24)

Ayat ini s e m a k n a d e n g a n a p a y a n g terdapat di d a l a m firman­Nya:

Kemudian dikatakan kepada mereka, "Manakah berhala­berhala


yang selalu kalian persekutukan, ( y a n g kalia n s e m b a h ) selain
Allah? " Mereka menjawab, "Mereka telah hilang lenyap dari
kami. " ( A l ­ M u ­ m i n : 7 3 ­ 7 4 ) , h i n g g a akhir ayat.

F i r m a n Allah Swt.:

Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan (bacaan)mu,


padahal Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka
( s e h i n g g a m e r e k a t i d a k ) memahaminya, dan ( k a m i l e t a k k a n )
sumbatan di telinganya. Danjika pun mereka melihat segala tanda
( k e b e n a r a n ) , mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. (Al­
A n ' a m : 25)

Y a k n i m e r e k a b e r d a t a n g a n untuk m e n d e n g a r k a n b a c a a n m u , tetapi hal


itu tidak a d a manfaatnya b a r a n g sedikit p u n bagi m e r e k a , k a r e n a Allah
Swt. telah m e l e t a k k a n t u t u p a n di atas hati m e r e k a h i n g g a m e r e k a tidak
dapat m e m a h a m i A l ­ Q u r ' a n . D a n A l l a h m e l e t a k k a n s u m b a t a n p a d a
telinga m e r e k a sehingga m e r e k a tidak dapat m e n d e n g a r k a n hal y a n g
bermanfaat bagi diri m e r e k a , seperti y a n g d i u n g k a p k an oleh Allah Swt.
d a l a m a y a t lainnya:

Kqmpungsannqh.org
232 Juz 7 —Al-An'am

Z>cm perumpamaan (orang y a n g m e n y e r u ) orang­orang kafir adalah


seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak men­
dengar selainpanggilan dan seruan. (Al­Baqarah: 171), h i n g g a a k h i r
ayat.

F i r m a n Allah Swt.:

Dan jika pun mereka melihat segala tanda (kebenaran), mereka


tetap tidak mau beriman kepadanya. ( A l ­ A n ' a m : 2 5 )

Yakni walaupun m e r e k a telah melihat ayat­ayat, dalil­dalil, hujjah­hujjah


y a n g j e l a s , dan bukti­bukti y a n g nyata, m e r e k a tetap tidak m a u b e r i m a n
kepadanya. M e r e k a s a m a sekali tidak m e m p u n y a i p e m a h a m a n d a n tidak
m e m p u n y a i kesadaran. Perihalnya s a m a seperti y a n g d i u n g k a p k an o l e h
firman­Nya:

Kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka,


tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. (Al­AnfaT
23)

Firman Allah S w t :

Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu.


(Al­An'am: 25)

Yakni m e n e n t a n g m u dan m e m b a n t a h k e b e n a r a n m u dengan kebatilan.

Orang­orang kafir itu berkata, "Al­Qur 'an ini tidak lain hanyalah
dongengan orang­orang dahulu. " ( A l ­ A n ' a m : 2 5 )

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 233

Y a k n i t i a d a lain y a n g k a m u b a w a ini hanyalah diambil dari kitab­kitab


orang­oran g y a n g t e r d a h u l u dan dinukil dari m e r e k a .
Firman Allah Swt.:

Mereka melarang ( o r a n g lain) mendengarkan Al­Qur'an, dan


mereka sendiri menjauhkan diri darinya. ( A l ­ A n ' a m : 2 6 )

Sehubungan d e n g a n m a k n a lafaz yanhauna 'anhu, a d a dua pendapat:


Pendapa t p e r t a m a m e n g a t a k a n , m a k n a y a n g d i m a k s u d ialah m e r e k a
melarang o r a n g lain m e n g i k u ti kebenaran, m e m b e n a r k a n Rasul, dan taat
k e p a d a A l ­ Q u r ' a n . D a n m a k n a yan­auna 'anhu y a k n i m e n j a u h k a n
m e r e k a dari A l ­ Q u r ' a n . D e n g a n demikian, berarti m e r e k a m e n g g a b u n g ­
kan dua perbuatan y a n g k e d u a ­ d u a n y a buruk, yakni m e r e k a tidak m a u
m e n g a m b i l manfaat d a n tidak m e n y e r u seoran g pun untuk m e n g a m b i l
manfaat.
Ali ibnu A b u Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu A b b a s sehubung­
an dengan m a k n a firman­Nya:

Mereka melarang ( o r a n g lain) mendengarkan Al­Our 'an. ( A l ­


' A n ' a m : 26)

Y a k n i m e r e k a m e n j a u h k a n m a n u s i a dari N a b i M u h a m m a d S a w . agar
m e r e k a tidak beriman k e p a d a n y a .
M u h a m m a d ibnul H a n a f i y y a h m e n g a t a k a n , d a h u l u o r a n g ­ o r a n g
kafir Quraisy tidak pernah m e n d a t a n g i N a b i Saw. d a n m e l a r a n g o r a n g
lain untuk m e n d a t a n g i n y a . Hat y a n g sama telah dikatakan oleh Q a t a d a h ,
Mujahid , A d ­ D a h h a k , d a n l a i n ­ l a i n n y a y a n g b u k a n h a n y a s e o r a n g .
Pendapat inilah y a n g lebih j e l a s (lebih kuat) dan y a n g dipilih oleh I b n u
Jarir.
Pendapat kedua diriwayatkan oleh Sufyan As­Sauri, dari Habib ibnu
A b u Sabit, dari o r a n g y a n g p e r n a h m e n d e n g a r n y a dari Ibnu A b b a s y a n g
mengatakan s e h u b u n g a n d e n g a n firman­Nya:

Kqmpungsannqh.org
234 Juz 7 - Al-An'am

Mereka melarang ( o r a n g lain) mendengarkan Al­Our 'an. ( A l ­


A n ' a m : 26)

B a h w a ayat ini diturunkan berkenaa n d e n g a n A b u T a l i b , ia m e l a r a n g


orang­orang m e n g g a n g g u N a b i Saw. Hal y a n g s a m a telah dikatakan oleh
A l ­ Q a s i m ibnu M u k h a i m i r a h , H a b i b ibnu A b u Sabit, A t a ibnu Dinar,
dan lain­lainnya, b a h w a ayat ini diturunkan berkenaan dengan A b u Talib.
S a ' i d ibnu A b u Hilal m e n g a t a k a n , ayat ini diturunkan b e r k e n a a n
dengan s e m u a p a m a n N a b i S a w . y a n g berjumlah sepuluh o r a n g. M e r e k a
adalah orang­oran g y a n g p a l i n g k e r a s d a l a m m e m b e l a N a b i S a w . secara
terang­terangan, j uga orang­orang yang paling keras dalam m e m u s u h i N a b i
Saw. secara d i a m ­ d i a m . D e m i k i a n l a h m e n u r u t riwayat I b n u A b u H a t i m .
M u h a m m a d ibnu K a ' b A 1­Qurazi m e n g a t a k a n sehubungan dengan
m a k n a firman­Nya:

Mereka melarang ( o r a ng lain) darinya. (Al­An'am: 26)

Yaitu m e r e k a m e l a r a n g o r a n g ­ o r a n g m e m b u n u h n y a ( N a b i M u h a m m a d
Saw.).

dan mereka sendiri menjauhkah diri darinya. ( A l ­ A n ' a m: 26)

Y a k n i m e n j a u h k a n diri darinya.

CVl -.f IJ£P

dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri,


sedangkan mereka tidak menyadari. ( A l ­ A n ' a m : 2 6 )

Artinya, tiadalah y a n g m e r e k a binasakan dengan perbuatan itu melainkan


diri m e r e k a sendiri; dan t i a d a l a h a k i b a t n y a kecuali m e n i m p a m e r e k a ,
sedangkan m e r e k a tidak m e n y a d a r i .

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 235

Al-An'am, ayat 27-30

Dan jika kamu ( M u h a m m a d ) melihat ketika mereka dihadapkan


ke neraka, lalu mereka berkata, "Kiranya kami dikembalikan (ke
dunia) dan tidak mendustakan ayat­ayat Tuhan kami, serta menjadi
orang­orangyang beriman, " (tentulah k a m u melihat suatu peristiwa
y a n g m e n g h a r u k a n ) . Tetapi ( s e b e n a r n y a ) telah nyata bagi mereka
kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya.
Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali
kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya Dan
sesungguhnya mereka itu adalahpendusta­pe,tdusta belaka. Dan
' tentu mereka akan mengatakan (pula), "Hidup hanyalah kehidupan
kita di dunia saja dan kita sekali­kali tidak akan dibangkitkan. "
Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada
Tuhannya. Allah, Berfirman "Bukankah (kebangkitan) ini benar? "
Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami "AllahBer­
firman, "Karena itu, rasakanlah azab ini disebabkan kalian
mengingkari(nyay

Allah Swt. menceritakan k e a d a a n o r a n g ­ o r a n g kafir apabila m e r e k a


dihadapka n di n e r a k a p a d a hari k i a m a t nanti. M e r e k a m e n y a k s i k a n
s e m u a belenggu dan rantai y a n g a d a di d a l a m n y a serta m e l i h a t semua
hal y a n g m e n g e r i k a n d a n m e n a k u t k a n itu dengan m a t a kepala m e r e k a
sendiri. M a k a p a d a saat itulah m e r e k a berkata, seperti y a n g disitir oleh
firman­Nya:

pangsunnqn.org
236 Juz 7-Al-An'am

Kiranya kami dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan ayat­


ayat Tuhan kami, serta menjadi orang­orang yang beriman. (Al­
A n ' a m : 27)

M e r e k a b e r h a r a p u n t u k d i k e m b a l i k a n lagi k e alam d u n i a , a g ar dapat


mengerjaka n a m a l saleh d a n tidak a k a n m e n d u s t a k a n ayat­ayat T u h a n
m e r e k a lagi, serta a k a n m e n j a d i o r a n g ­ o r a n g y a n g b e r i m a n .

Allah Swt. berfirman:

Tetapi (sebenarnya) telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka


dahulu selalu menyembunyikannya. (Al­An'am: 28)

Sebenarnya saat itu baru t a m p a k j e l a s bagi m e r e k a s e m u a y a n g d a h u l u


m e r e k a s e m b u n y i k a n di d a l a m diri m e r e k a , yaitu berupa kekufuran,
pendustaan, d a n p e n g i n g k a r a n t e r h a d a p perkara y a n g hak, sekalipun
ketika di dunia a t a u di akhirat m e r e k a m e n g i n g k a r i n y a ; seperti y a n g
bar u disebutkan oleh firman­Nya s e b e l u m ini, yaitu:

Kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mengatakan, "Demi


Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. "
Lihatlah, bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka
sendiri. ( A l ­ A n ' a m : 2 3 ­ 2 4 )

D a p a t pula diinterpretasikan b a h w a saat itu baru t a m p a k j e l a s s e m u a


y a n g dahulu m e r e k a ketahui dalam hati m e r e k a sendiri, yaitu kebenaran
dari a p a y a n g d i s a m p a i k a n k e p a d a m e r e k a oleh p a r a rasul di d u n i a ,
sekalipun dahulu m e r e k a menampakka n kepada para pengikutnya
m e n e n t a n g hal itu. P e r i h a l n y a s a m a d e n g a n firman A l l a h Swt. ketika
menceritakan perihal N a b i M u s a a.s. y a n g berkata k e p a d a F i r ' a u n :

Kqmpangsunnqh.org
Tafsfr Ibnu Kasir 237

Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang


menurunkan mukjizat­mukjizat itu kecuali Tuhan Yang memelihara
langit dan bumi sebagai bukti­bukti yang nyata. (Al­Isra: 102),
h i n g g a akhir a y a t .

S e m a k n a p u l a d e n g a n firman Allah Swt. y a n g m e n c e r i t a k an perihal


F i r ' a u n dan k a u m n y a :

Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan


( m e r e k a ) , padahal hati mereka meyakini ( k e b e n a r a n ) n y a . ( A n ­
N a m l : 14)

Dapat p u l a ditakwilkan b a h w a m a k n a y a n g d i m a k s u d d e n g a n 'mereka*


ialah orang­orang munafik, yaitu m e r e k a y a n g m e n a m p a k k a n iman tetapi
m e n y e m b u n y i k a n kekufuran. D e n g a n d e m i k i a n , berarti m a k n a a y a t ini
m e r u p a k a n p e m b e r i t a a n t e n t a n g a p a y a n g bakal terjadi di hari k i a m a t
m e n y a n g k u t perkataan o r a n g ­ o r a n g kafir. Pengertian ini s a m a sekali
tidak bertentangan d e n g a n k e a d a a n surat ini sebagai surat M a k k i y y a h ,
s e k a l i p u n d i k a t a k a n b a h w a s e s u n g g u h n y a m u n a f i k itu h a n y a b a r u
muncul dalam periode Madaniyyah yang dilakukan oleh sebagian
penduduk M a d i n a h dan orang­oran g A r a b Badui y a n g a d a di sekitarnya.
Tetapi Allah telah m e n y e b u t k a n pula terjadinya nifaq (munafik) d a l a m
surat M a k k i y y a h , yaitu surat Al­'Arikabut. Allah Swt. telah berfirman:

Dan sesungguhnya Allah benar­benar mengetahui orang­orang


yang beriman dan sesungguhnya Dia mengetahui orang­orang
yang munafik ( A l ­ ' A n k a b u t : 11)

Dengan d e m i k i a n , berarti m a k n a ayat ini ( A l ­ A n ' a m : 2 7 ) m e r u p a k a n


berita tentan g a p a y a n g d i k a t a k a n oleh o r a n g ­ o r a n g munafik di akhirat
nanti, yaitu di saat m e r e k a m e n y a k s i k a n azab. M a k a saat itu t a m p a k
j e l a s rahasia y a n g d a h u l u m e r e k a s e m b u n y i k a n di d a l a m hati m e r e k a ,
yaitu b e r u p a kekufuran, k e m u n a f i k a n, dan pertentangan.

Kqmpungsannqh.org
238 Juz 7-AI-AnSm

A d a p u n m e n g e n a i m a k n a idrab (tetapi) y a n g a d a d a l a m firman­


Nya:

Tetapi (sebenarnya) telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka


dahulu selalu menyembunyikannya. ( A l ­ A n ' a m: 28)

Sesungguhnya m e r e k a tidak sekali­kali m e m i n t a untuk d i k e m b a l i k a n


k e dunia karena ingin d a n s u k a k e p a d a iman, melainkan s e m a t a ­ m a t a
karena takut kepada a z a b y a n g m e r e k a saksikan y a n g m e r u p a k a n p e m ­
balasan dari a p a y a n g dahulu m e r e k a perbuat, yaitu kekafiran m e r e k a .
U n t u k itulah m e r e k a m i n t a k e m b a l i k e d u n i a a g ar b e b a s dari k e n g e r i an
pemandangan neraka yang mereka saksikan itu. Karena itulah dalam firman
selanjutnya disebutkan:

Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali


kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan
sesungguhnya mereka itu adalah pendusta­pendusta belaka. (Al­
A n ' a m : 28)

Yakni dalam permintaan m e r e k a y a n g menginginka n agar dikembalikan


k e dunia s u p a y a m e r e k a dapat b e r i m a n . P e r m i n t a a n itu b u k a n didasari
karena suka dan cinta k e p a d a k e i m a n a n .
K e m u d i a n Allah berfirman menceritakan perihal m e r e k a , b a h w a
sekiranya mereka d i k e m b a l i k a n k e d a l a m kehidupan di dunia, n i s c a y a
mereka akan kembali mengulangi perbuatan yang mereka dilarang
m e l a k u k a n n y a , yaitu kekufuran d a n m e n e n t a n g p e r k a r a y a n g hak.

Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta­pendusta belaka.


(Al­An'am: 28)

Yaitu d a l a m penyesala n m e r e k a y a n g disebutkan oleh firman­Nya:

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 239

Kiranya kami dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan ayat­


ayat Tuhan kami, serta menjadi orang­orangyang beriman.(A\­
An'arn: 27)

Firman Allah Swt.:

D a n /e«/w mereka akan mengatakan ( p u l a ) , "Hidup hanyalah


kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali­kali tidak akan
dibangkitkan. " ( A l ­ A n ' a m : 29)

D e n g a n kata lain, niscaya m e r e k a akan kembal i melakukan hal­hal y a n g


mereka dilarang mengerjakannya; dan niscaya m e r e k a akan mengatakan:

Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja. ( A l ­ A n ' a m : 2 9 )

Artinya, k e h i d u p a n itu h a n y a l a h di dunia saja, k e m u d i a n tidak a d a hari


berbangkit sesudahnya. K a r e n a itulah disebutkan dalam firman
berikutnya:

dan kita sekali­kali tidak akan dibangkitkan. (Al­An'am: 29)

K e m u d i a n Allah Swt. berfirman:

Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada


Tuhannya ( A l ­ A n ' a m : 3 0 )

Maksudnya,dihentikan di h a d a p a n T u h a n n y a .

Berfirman Allah, "Bukankah (kebangkitan) ini benar? " ( A l ­ A n ' a m :


30)

Kqmpungsannqh.org
240 Juz 7-Al-An'am

Y a k n i bukanka h hari berbangki t ini benar, b u k a n dust a seperti a p a y a n g


kalian d u g a s e b e l u m n y a ?

Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami. "Allah Ber­


firman, "Karena itu, rasakanlah azab ini disebabkan kalian
mengingkari (nya)." (Al­An'am: 30)

Karena dulu kalian tidak mempercayainya , m a k a p a d a hari ini rasakanlah


a z a b itu. Lalu d i k a t a k a n k e p a d a m e r e k a :

Maka apakah sihir itu? Ataukah kalian tidak melihat? (At­Tur: 15)

Al-An'am, ayat 31-32

Sungguh telah rugilah orang­orang yang mendustakan pertemuan


mereka dengan Tuhan; sehingga apabila kiamat datang kepada
mereka dengan tiba­tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya
penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu! ",
sambil mereka memikul dosa­dosa di atas punggungnya. Ingatlah,
amatlah buruk apa yang mereka pikul itu. Dan tiadalah kehidupan
dunia ini selain dari main­main dan senda gurau belaka. Dan
sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang­orang yang
bertakwa. Maka tidakkah kalian memahaminya?

Allah Swt. berfirman, m e n c e r i t a k a n k e r u g i an y a n g dialami oleh orang ­


o r a n g y a n g m e n d u s t a k a n a d a n y a hari b e r s u a d e n g a n ­ N y a , k e k e c e w a a n
m e r e k a apabila d a t a n g k e p a d a m e r e k a hari k i a m a t secara tiba­tiba, dan

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 241

penyesala n m e r e k a atas kelalaian m e r e k a t e r h a d a p a m a l saien serta


p e r b u a t a n ­ p e r b u a t a n j a h a t y a n g p e r n a h m e r e k a l a k u k a n . H a l ini
d i g a m b a r k an oleh firman­Nya:

sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba­tiba,


mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap
kelalaian kami tentang kiamat itu!" ( A l ­ A n ' a m : 3 1 )

D a m i r y a n g terdapat p a d a lafaz fiha dapat dirujukkan k e p a d a kehidupa n


dunia, dapat dirujukkan k e p a d a a m a l ­ a m a l saleh, dapat p u l a dirujukkan
k e p a d a hari a k h i r a t , y a k n i p e r k a r a y a n g m e n y a n g k u t hari a k h i r a t
(termasu k hari k i a m a t ) .
Firman Allah Swt.:

sambil mereka memikul dosa­dosa di atas punggungnya Ingatlah,


amatlah buruk apa yang mereka pikul itu. ( A l ­ A n ' a m : 3 1 )

Yaziruna artinya a p a y a n g m e r e k a pikul. M e n u r u t Q a t a d a h adalah ' a p a


yang mereka kerjakan'.
Ibnu A b u H a t i m m e n g a t a k a n , telah menceritakan k e p a d a kami A b u
Sa ' id Al­Asyaj, telah menceritakan k e p a d a k a m i A b u Khalid A l ­ A h m a r ,
dari A m r ibnu Q a i s , dari A b u M a r z u q y a n g m e n g a t a k a n b a h w a o r a n g
kafir atau o r a n g d u r h a k a ketika keluar dari k u b u r n y a d i s a m b u t oleh
seseorang y a n g r u p a n y a sangat b u r u k d a n baunya sangat b u s u k . Lalu
d i t a n y a , " S i a p a k a h k a m u ? " Ia m e n j a w a b , " A p a k ' a h k a m u t i d a k
m e n g e n a l k u ? " Si kafir m e n j a w a b , "Tidak, demi Aliah, hanya Allah telah
m e m b u r u k k a n m u k a m u d a n m e m b u s u k k a n b a u m u . " Lalu y a n g ditanya
menjawab, " A k u adalah a m a l p e r b u a t a n m u , seperti inilah k e a d a a n m u
sewaktu di dunia, yaitu b u r u k dan b u s u k . S e k a r a n g k e m a r i l a h k a m u ,
aku akan m e n a i k i m u sebagai p e m b a l a s a n s e l a m a e n g k a u m e n a i k i k u
sewaktu di d u n i a . " Y a n g d e m i k i a n itu disebutkan dalam firman Allah
Swt.:
242 Juz 7 - Al-An'am

sambil mereka memikul dosa­dosa itu di atas punggungnya. (Al­


A n ' a m : 31), h i n g g a akhir ayat.

Asbat telah m e r i w a y a t k a n dari A s ­ S a d d i y a n g m e n g a t a k a n b a h w a t i a d a


seorang zalim p u n y a n g d i m a s u k k a n k e d a l a m k u b u r n y a melainkan
didatangi oleh seorang lelaki y a n g buruk wajahnya, hitam lagi b u s u k
b a u n y a dan m e m a k a i pakaian y a n g sangat kotor; lelaki itu m a s u k k e
dalam k u b u r b e r s a m a n y a . A p a b i l a si zalim itu melihatnya, ia bertanya,
" M e n g a p a w a j a h m u s a n g a t b u r u k ? " Dijawab, " D e m i k i a n p u l a a m a l
p e r b u a t a n m u dahulu, buruk seperti a k u . " l a bertanya, " M e n g a p a b a u m u
sangat b u s u k ? " D i j a w a b , " D e m i k i a n pula a m a l p e r b u a t a n mu dahulu,
busuk seperti a k u . " I a bertanya, " M e n g a p a pakaianmu k o t o r ? " Dijawab.
"Sesungguhnya amal perbuatanmu dahulu kotor." Ia bertanya, "Siapakah
kamu s e b e n a r n y a ? " Dijawab, " A m a l perbuatanmu." Lalu ia b e r s a m a n y a
di dalam kuburnya . A p a b i l a ia dibangkitkan p a d a hari kiamat , m a k a
a m a l n y a itu berkata k e p a d a n y a , " S e s u n g g u h n y a dahulu ketika di dunia
a k u l a h y a n g m e n g g e n d o n g m u d e n g a n s e m u a k e l e z a t a n dan nafs u
syahwat, sekarang gantian engkaulah y a n g m e n g g e n d o n g k u . " M a k a
a m a l n y a itu m e n a i k i p u n g g u n g n y a , lalu o r a n g tersebut digiring oleh
a m a l n y a h i n g g a m a s u k k e dalam neraka. Y a n g d e m i k i a n itu disebutkan
oleh firman­Nya:

sambil mereka memikul dosa­aosa di atas punggungnya. Ingatlah,


amatlah buruk apa yang mereka pikul itu. ( A l ­ A n ' a m : 3 1 )

F i r m a n Allah Swt.:

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main­main dan senda
gurau. ( A l ­ A n ' a m : 3 2 )

Artinya, sesungguhnya kehidupan dunia m e m a n g kebanyakannya


demikian.

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 243

Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang­


orang yang bertakwa. Maka tidaklah kalian memahaminya?
(Al­An'am: 32)

Al-An'am, ayat 33-36

Sesungguhnya Kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka


katakan itu menyedihkan hatimu (janganlah k a m u bersedih hati),
karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, tetapi
orang­orang yang zalim itu mengingkari ayat­ayat Allah. Dan
sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul­rasul sebelum kamu,
tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang
dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Kami
kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat mengubah
kalimat­kalimat (janj i­janj i) Allah. Dan sesungguhnya telah datang
kepadamu sebagian dari berita rasul­rasul itu. Dan jika perpa­
lingan mereka ( d a r i m u ) terasa amat berat bagimu, maka jika kamu
dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu kamu
dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka ( m a k a b u a t l a h ) .
Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka
semua dalam petunjuk. Sebab itu. janganlah kamu sekali­kali
termasuk orang­orang yang jahil. Hanya orang­orang yang
mendengar sajalah yang memenuhi (seruan A l l a h ) , dan orang­

Kqmpungsannqh.org
244 Juz 7 - Al-An'am

orang yang mati ( h a t i n y a ) akan dibangkitkan oleh Allah,


kemudian kepada­Nyalah mereka dikembalikan.

Allah Swt. berfirman m e n g h i b u r nabi­Nya dalam menghadapi pendusta­


an k a u m n y a terhada p dirinya dan pertentangan m e r e k a terhadapnya:

Sesungguhnya Kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan


itu menyedihkan hatimu. ( A l ­ A n ' a m : 3 3 )

M a k s u d n y a , p e n g e t a h u an K a m i benar­benar telah meliputi p e n d u s t a a n


mereka t e r h a d a p m u dan kesediha n serta k e k e c e w a a n m u t e r h a d a p sikap
m e r e k a . Hal ini s e m a k n a d e n g a n a p a y a n g disebutkan d a l a m ayat lain:

maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka.


(Fathir: 8)

S a m a dengan a p a y a n g disebutkan oleh Allah Swt. d a l a m firman­Nya


y a n g lain:

CV i f\

Boleh jadi kamu ( M u h a m m a d ) akan membinasakan dirimu, karena


mereka tidak beriman. ( A s y ­ S y u ' a r a : 3 )

Sama p u l a dengan firman­Nya:

Maka barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih


hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman
kepada keterangan ini ( A l ­ Q u r ' a n ) . (Al­Kahfi: 6)

A d a p u n firman Allah Swt.:

Kqmpangsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 245

karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, tetapi


orang­orang yang zalim itu mengingkari ayat­ayat Allah. (Al­
A n ' a m : 33)

Artinya m e r e k a s a m a sekali tidak m e n u d u h m u sebagai seorang pendusta


dalam hal tersebut.

tetapi orang­orang yang zalim itu mengingkari ayat­ayat Allah


(Al­An'am: 33)

Y a k n i 'tetapi mereka m e n g i n g k a r i perkara y a n g h a k dan m e n o l a k n y a


dengan d a d a m e r e k a ' , seperti y a n g diriwayatkan oleh Sufyan As­Sauri,
dari A b u Ishaq, dari N a j i y ah ibnu K a ' b , dari Ali y a n g menceritakan
b a h w a A b u Jahal pernah berkata k e p a d a N a b i Saw., " S e s u n g g u h n y a
kami tidak m e n u d u h d i r i m u pendusta , tetapi k a m u h a n y a m e n d u s t a k a n
a p a y a n g k a m u s a m p a i k a n itu." M a k a Allah Swt. m e n u r u n k a n firman­
Nya:

Karena mereka ­sebenarnya bunan mendustakan kamu, tetapi


orang­orang yang zalim itu mengingkari ayat­ayat Allah. (Al­
A n ' a m : 33)

I m a m H a k i m m e r i w a y a t k a n n y a melalui j a l u r Israil, dari A b u Ishaq;


kemudian I m a m H a k i m mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan syarat
Syaikham ( I m a m B u k h a r i d a n I m a m M u s l i m ) , tetapi k e d u a n y a tidak
mengetengahkannya.
I b n u A b u Hatim m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i
M u h a m m a d ibnul Wazir Al­Wasiti di M e k a h . telah menceritakan kepada
k a m i Bisyr ibnul M u b a s y s y i r Al­Wasiti, dari Salam ibnu Miskin, dari
A b u Yazid A l ­ M a d a n i , b a h w a N a b i S a w . bersua d e n g a n A b u Jahal,
lalu berjabat tangan d e n g a n n y a . K e m u d i a n a d a seoran g lelaki berkata
k e p a d a A b u Jahal, " K a l a u tidak salah aku pernah m e l i h a t m u berjabat
tangan d e n g a n o r a n g y a n g sabi' ini ( m a k s u d n y a N a b i M u h a m m a d
S a w . ) . " A b u Jahal m e n j a w a b , " D e m i A l l a h , s e s u n g g u h n y a aku benar­
benar m e n g e t a h u i b a h w a dia adalah s e o r a n g n a b i , tetapi bilakah bagi

Kqmpangsunnqh.org
246 Juzr-AKAn'am

kami kalangan B a n i ' Abdu M a n a f m a u m e n g i k u t i n y a ? " Lalu A b u Yazid


membacakan firman­Nya:

karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, tetapi


orang­orangyang zalim itu mengingkari ayat­ayat Allah. (Al­
A n ' a m : 33)

Menurut takwil A b u Saleh dan Qatadah disebutkan, " M e r e k a mengetahui


b a h w a e n g k a u adalah R a s u l u l l a h , tetapi m e r e k a m e n g i n g k a r i ( n y a ) . "
M u h a m m a d ibnu Ishaq m e n u t u r k a n dari A z ­ Z u h r i kisah A b u Jahal
ketika d a t a n g m e n d e n g a r bacaan A l ­ Q u r ' a n N a b i S a w . di m a l a m hari,
dan d a t a n g p u l a m e n d e n g a r k a n n y a A b u Sufyan ibnu H a r b d a n A l ­
A k h n a s ibnu Syuraiq, tetapi k e t i ga o r a n g tersebu t m a s i n g ­ m a s i n g t i d a k
m e n g e t a h u i k e b e r a d a a n y a n g lainnya. L a l u m e r e k a m e n d e n g a r k a n n y a
sampai subuh. Dan ketika hari telah subuh, m e r e k a bubar, lalu dalam
perjalanan p u l a n g n y a m e r e k a b e r s u a d i t e n g a h j a l a n . M a k a m a s i n g ­
m a s i n g dari m e r e k a b e r k a t a k e p a d a y a n g lainnya, " A p a k a h y a n g k a m u
d a p a t k a n ? " L a l u m a s i n g ­ m a s i n g o r a n g m e n g e m u k a k a n a p a y a n g telah
didapat ( d i p a h a m i n y a .
K e m u d i a n m e r e k a saling berjanji b a h w a m e r e k a t i d a k aka n
m e n d e n g a r k a n n y a lagi, karen a k h a w a t i r perbuatan m e r e k a diketahui
oleh p a r a p e m u d a Ouraisy, y a n g d a m p a k n y a nanti para p e m u d a Quraisy
menjadi tertarik k e p a d a N a b i S a w . dengan k e d a t a n g an m e r e k a .
P a d a m a l a m k e d u a n y a m a s i n g ­ m a s i n g dari m e r e k a d a t a n g lagi
dengan dugaan b a h w a kedua t e m a n n y a pasti tidak akan datang
m e n g i n g at perjanjian y a n g telah m e r e k a sepakati b e r s a m a . T e t a p i p a d a
pagi harinya m e r e k a bersua di tengah j a l a n dala m perjalanan pulangnya,
m a k a m e r e k a saling m e n c e l a . A k h i r n y a m e r e k a m e n g a d a k a n perjanjian
lagi b a h w a m e r e k a tidak akan m e n d e n g a r k a n n y a lagi.
P a d a m a l a m ketiganya ternyata m e r e k a d a t a n g lagi dan pagi harinya
m e r e k a bersua k e m b a l i , lalu berjanji t i d a k a k a n m e l a k u k a n hal y a n g
serupa, k e m u d i a n p u l a n g k e r u m a h n y a m a s i n g ­ m a s i n g . P a d a pagi hari­
n y a Al­Akhnas ibnu Syuraiq m e n g a m b i l tongkatnya, lalu pergi k e r u m a h
A b u Sufyan. Setelah s a m p a i di r u m a h A b u Sufyan, ia bertanya , " H a i
A b u H a n z a l a h , c e r i t a k a n l ah k e p a d a k u k e s a n y a n g k a m u s i m p u l k a n

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 247

setelah m e n d e n g a r bacaan M u h a m m a d itu." A b u Sufyan m e n j a w a b ,


" H a i A b u S a ' l a b a h , d e m i Allah, s e s u n g g u h n y a aku telah m e n d e n g a r
banyak hal y a n g k u k e t a h u i d a n kuketahui p u l a m a k n a y a n g d i m a k s u d
d a r i n y a , t e t a p i a k u t e l a h m e n d e n g a r p u l a b a n y a k hal y a n g t i d a k
kumengert i m a k n a n y a dan a p a y a n g d i m a k s u d o l e h n y a . " A l ­ A k h n a s
berkata m e n g i a k a n , " A k u pun berani s u m p a h seperti k a m u , b a h w a a k u
mempunyai pemahaman yang sama denganmu."
Lalu A l ­ A k h n a s k e l u a r dari r u m a h A b u Sufyan dan l a n g s u n g
menuju k e r u m a h A b u Jahal. Ia langsung m a s u k k e dalam r u m a h A b u
Jahal dan berkata, "Hai Abui H a k a m , bagaimanakah pendapatmu tentang
a p a y a n g telah k a m u d e n g a r dari ( b a c a a n ) M u h a m m a d ? ' " A b u Jahal
m e n j a w a b , " S a m a seperti y a n g k a m u d e n g a r . " A b u Jahal melanjutkan
perkataannya, " K a m i bersaing dengan Bani A b d u M a n a f d a l a m hal
kedudukan y a n g terhormat ; m e r e k a m e m b e r i makan , m a k a k a m i pun
memberi m a k a n ; m e r e k a m e m b a n t u m e n g a d a k a n angkutan, m a k a kami
pun berbuat hal y a n g s a m a : dan m e r e k a m e m b e r i , m a k a k a m i pun
memberi pula. hingga m a n a k a l a k a m i berlutut di atas kendaraan dalam
keadaan lemah dan tersandera, mereka mengatakan b a h w a dari kalangan
kami ada s e o r a n g nabi y a n g selalu didatangi oleh w a h y u dari langit.
M a k a b i l a m a n a k a m i m e n j u m p a i ini, d e m i A l l a h , k a m i tidak a k a n
beriman kepadanya selama­lamanya dan tidak akan percaya kepadanya."
Maka Al­Akhnas bangkit meninggalkannya.

Ibnu Jarir telah m e r i w a y a t k a n melalui Asbat, dari As­saddi sehu­


bungan dengan m a k n a firman­Nya:

Sesungguhnya Kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka


katakan itu menyedihkan hatimu, (janganlah k a m u bersedih hati),
karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, tetapi
orang­orang yang zalim itu mengingkari ayat­ayat Allah. ( A l ­
A n ' a m : 33)

Ketika P e r a n g Badar, A l ­ A k h n a s ibnu Syuraiq b e r k a t a k e p a d a Bani


Zahrah, " H a i Bani Zahrah, sesungguhny a M u h a m m a d adalah anak lelaki

Kqmpangsunnqh.org
248 Juz 7-Al-An'am

saudara p e r e m p u a n kalian. M a k a kalian adalah o r a n g y a n g lebih berhak


untuk melindungi anak saudara p e r e m p u a n kalian. K a r e n a sesungguhnya
j i k a dia m e m a n g seorang n a b i , j a n g a n l a h kalian m e m e r a n g i n y a hari
ini; d a n j i k a dia dusta, m a k a kalian adalah o r a n g y a n g p a l i n g berhak
untuk menghentikan anak saudara p e r e m p u a n kalian. Berhentilah kalian,
sebelum a k u bersua lebih dahulu d e n g a n A b u i H a k a m (Abu Jahal). J i k a
M u h a m m a d m e n a n g , kalian tetap k e m b a l i dengan selamat; dan j i k a
M u h a m m a d dikalahkan, m a k a sesungguhnya k a u m kalian belum pernah
berbuat sesuatu pun k e p a d a k a l i a n . "
Sejak saat itu ia diberi n a m a A l ­ A k h n a s , s e b e l u m itu n a m a n y a
adalah U b a y . L a l u A l ­ A k h n a s m e n j u m p a i A b u Jahal, k e m u d i a n m e m ­
b a w a n y a m e n y e n d i r i h a n y a b e r d u a a n d e n g a n n y a . A l ­ A k h n a s bertanya,
" H a i A b u i H a k a m , ceritakanlah k e p a d a k u tentan g M u h a m m a d , a p a k a h
d i a benar ataukah d u s t a ? K a r e n a s e s u n g g u h n y a di t e m p a t ini s e k a r a n g
tidak a d a seoran g Q u r a i s y p u n selain a k u dan kamu y a n g dapat m e n ­
dengar p e m b i c a r a a n kita."
A b u Jahal m e n j a w a b , " C e l a k a l a h k a m u . d e m i Allah, sesungguhny a
M u h a m m a d m e m a n g o r a n g y a n g benar, M u h a m m a d s a m a sekali tidak
pernah dusta. Tetapi apabila A b i Qusai m e m b o r o n g s e m u a jabatan, yaitu
liwa, siqayah, hijabah, dan k e n a b i a n , m a k a a p a lagi y a n g tersisa buat
k a u m Coiraisy l a i n n y a ? "
Y a n g d e m i k i a n itulah m a k s u d dari firman­Nya:

Karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, tetapi


orang­orang yang zalim itu mengingkari ayat­ayat Allah. (Al­
An'am:33)

Ayat­ayat Allah adalah N a b i M u h a m m a d Saw.


Firman Allah Swt.:

Dan sesungguhnya telah didustakan ( p u l a ) rasul­rasul sebelum


kamu, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 249

( y a n g dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan


Kami kepada mereka. ( A l ­ A n ' a m : 34)

Hal ini m e r u p a k an hiburan b a g i hati N a b i M u h a m m a d Saw., sekaligus


sebagai u n g k a p a n d u k u n g a n t e r h a d a p n y a d a l a m m e n g h a d a p i orang ­
o r a n g y a n g m e n d u s t a k a n n y a dari k a l a n g an k a u m n y a , j u g a m e r u p a k a n
perintah kepadanya agar bersikap sabar sebagaimana sikap sabar
o r a n g ­ o r a n g y a n g berhati teguh dari k a l a n g a n p a r a rasul terdahulu.
D a l a m ayat ini p u n t e r k a n d u n g janji Allah k e p a d a n a b i ­ N y a , b a h w a
D i a akan m e n o l o n g n y a s e b a g a i m a n a D i a telah m e n o l o n g p a r a rasul
terdahulu, k e m u d i a n beroleh k e m e n a n g a n . P a d a a k h i r n y a akibat y a n g
terpuji diperoleh para rasul sesudah m e n g a l a m i pendustaan dan
ganggua n dari k a u m n y a m a s i n g ­ m a s i n g . Setelah itu datanglah k e p a d a
m e r e k a pertolongan .dan k e m e n a n g a n d i dunia dan d i akhirat. Seperti
y a n g disebutkan oleh firman selanjutnya:

Tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat­kalimat (janji­


j a n j i ) ^ / / ^ . ( A l ­ A n ' i m : 34)

Y a k n i janji­janji k e m e n a n g a n y a n g telah d i t e t a p k a n ­ N y a di dunia d a n


akhirat bagi h a m b a ­ h a m b a ­ N y a y a n g m u k m i n . Perihalnya s a m a dengan
f i r m a n ­ N ya y a n g lain:

Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba­hamba


Kami yang menjadi rasul, (yaitu) sesungguhnya mereka itulahyang
pasti mendapatpetolongan. Dan sesungguhnya tentara Kami itulah
yang pasti menang. (As­Saffat: 171­173)

Allah telah menetapkan, "Aku dan rasul­rasul­Kupasti menang. "


Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa (Al­Mujadilah:
21)

Kqmpungsannqh.org
250 Juz 7 - Al-An'am

M e n g e n a i firman Aliah Swt.:

Z)an sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita


rasul­rasul itu. ( A l ­ A n ' a m : 3 4 )

Artinya berita tentang mereka, bagaimana m e r e k a m e n d a p a t pertolongan


dan dukungan dalam menghadapi orang­orang y a n g mendustakan
m e r e k a dari kalangan k a u m n y a . M a k a d e m i k i a n p u l a h a l n y a d e n g a n
k a m u ( M u h a m m a d ) a k a n m e n g a l a m i hal y a n g s a m a d e n g a n para rasul
yang mendahuluimu.
K e m u d i a n Allah Swt. berfirman:

Dan jikaperpalingan mereka ( d a r i m u ) terasa amat berat bagimu.


(Al­An'am: 35)

yait u apabila terasa berat o l e h m u sikap berpaling m e r e k a d a r i m u .

maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke


langit. ( A l ­ A n ' a m : 3 5 )

Ali ibnu A b u Talhah m e n g a t a k a n dari I b n u A b b a s , b a h w a nafaq artinya


terowongan. Yakni kamu (Muhammad) masuk ke dalam terowongan
itu. lalu datan g m e m b a w a a y a t k e p a d a m e r e k a ; atau k a m u b u a t t a n g g a
sampai k e langit, lalu k a m u nai k k e langit d a n m e n d a t a n g k a n k e p a d a
m e r e k a suat u a y a t ( b u k t i ) y a n g l e b i h b a i k d a r i p a d a y a n g e n g k a u
sampaikan kepada m e r e k a sekarang, m a k a lakukanlah. Hal y a n g semisal
dikatakan pula oleh Q a t a d a h , A s ­ S a d d i , dan lain­lainnya.
F i r m a n Allah Swt.:

Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka


semua dalam petunjuk. Sebab itu, janganlah kalian sekali­kali
termasuk orang­orang yang jahil. ( A l ­ A n ' a m : 3 5 )

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 251

A y a t ini s a m a m a k n a n y a d e n g a n a y a t lain, yaitu firman­Nya:

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua


orang yang di muka bumi seluruhnya. ( Y u n u s : 9 9 ) , hingga akhir
ayat.

Ali ibnu A b u Talhah telah m e r i w a y a t k an dari Ibnu A b b a s s e h u b u n g a n


dengan firman­Nya:

Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka


semua dalam petunjuk (Al­An'am: 35)

Sesungguhnya Rasulullah S a w . sangat m e n g i n g i n k a n s e m u a o r a n g ber­


iman dan m e n g i k u ti j a l a n petunjuknya. M a k a Allah m e m b e r i t a h u k a n
k e p a d a n y a b a h w a tidak a d a s e o r a n g p u n y a n g b e r i m a n kecuali o r a n g
y a n g telah ditakdirkan o l e h Allah m e n d a p a t k e b a h a g i a an sejak z a m a n
azalinya.
Firman Allah Swt.:

Hanya orang­orang yang mendengar sajalah yang mematuhi


(setuan A l l a h ) . ( A l ­ A n ' a m 3 6 )

Yakni sesungguhnya orang y a n g m e n y a m b u t setuanmu, hai M u h a m m a d ,


nanyalah o r a n g y a n g m a u m e n d e n g a r , m e n c e r n a , dan m e m a h a m i n y a .
Perihalnya s a m a d e n g a n y a n g disebutkan oleh ayat lain:

supaya dia ( M u h a m m a d ) memberi peringatan kepada orang­


orangyang hidup (hatinya ) dan supaya pastilah ketetapan (azab)
terhadap orang­orang kafir. ( Y a s i n : 7 0 )

Firman Allah Swt.:


252 Juz 7 - Al-An'am

dan orang­orang yang mati ( h a t i n y a ) akan dibangkitkan oleh


Allah, kemudian kepada­Nyalah mereka dikembalikan. (Al­An'am:
36)

Y a n g dimaksud dengan ' o r a n g ­ o r a n g y a n g m a t i ' ialah orang­orang kafir.


Dikatakan d e m i k i a n karena hati m e r e k a m a t i , m a k a Allah menyerupaka n
m e r e k a d e n g a n o r a n g ­ o r a n g y a n g mati s u n g g u h a n ( y a k ni b a n g k a i ) .
Karena itulah disebutkan:

dan orang­orang yang mati akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian


kepada­Nyalah mereka dikembalikan. (Al­An'am: 36)

Di dalam u n g k a p a n ini t e r k a n d u n g m a k n a c e m o o h a n d a n p e n g h i n a a n
terhada p m e r e k a .

Al-An'am, ayat 37-39

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya


( M u h a m m a d ) suatu mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah,
"Sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi
kebanyakan mereka tidak mengetahui. " Dan tiadalah binatang­
binatang yang ada di bumi dan burung­burungyaitg terbang dengan
kedua sayapnya, melainkan umat­umat ( j u g a ) seperti kalian.
Tiadalah Kami lupakan sesuatu pun di dalam Al­Kitab, kemudian
kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Dan orang­orang yang
mendustakan ayat­ayat Kami adalah pekak, bisu, dan berada dalam
gelap gulita Barmgsiapayang dikehendaki Allah(kssesatannya),

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 253

niscaya disesatkan­Nya Dan barangsiapayang dikehendaki Allah


(untuk d i b e r i ­ N y a petunjuk), niscaya Dia menjadikannya berada
di atas jalan yang lurus.

Allah Swt. berfirman menceritakan perihal orang­orang musyrik, b a h w a


m e r e k a pernah bertanya , " M e n g a p a tidak diturunkan k e p a d a n y a suatu
mukjizat dari T u h a n n y a ? " M u k j i z a t ini d i u n g k a p k a n d e n g a n istilah
' a y a t ' , y a n g artinya p e r i s t i wa y a n g bertentangan d e n g a n h u k u m a l a m
y a n g biasa m e r e k a dapati, t e r m a s u k d i a n t a r a n y a ialah seperti a p a y a n g
m e r e k a katakan d a l a m firman­Nya:

Kami sekali­kali tidak percaya kepadamu hingga kamu meman­


carkan mata air dari bumi untuk kami. (Al­Isra: 9 0 ) , h i n g g a b e b e ­
rapa ayat berikutnya.

F i r m a n Allah Swt.:

Katakanlah, "Sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu


mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui "(Al­An'am:
37)

Y a k n i Allah Swt. m a m p u untuk m e l a k u k a n hal itu. Tetapi karena suatu


h i k m a h (kebijaksanaan) d a r i ­ N y a , m a k a sengaja Dia m e n a n g g u h k a n
hal itu. Karena sesungguhnya jikalau Allah m e n u r u n k a n mukjizat seperti
y a n g m e r e k a m i n t a , k e m u d i a n ternyata m e r e k a tidak beriman, n i s c a y a
Allah akan m e n y e g e r a k a n s i k s a a n ­ N ya t e r h a d a p m e r e k a , seperti y a n g
telah Allah lakukan t e r h a d a p u m a t ­ u m a t terdahulu. Allah Swt. telah
berfirman:

Dan sekali­kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk


mengirimkan ( k e p a d a m u ) tanda­tanda (kekuasaan K a m i ) , melain­

Kqmpungsunnqh.org
254 Juz7-AhAnam

kati karena tanda­tanda itu telah didustakan oleh orang­orang


dahulu. Dan telah Kami berikan kepada Samud unta betina itu
(sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya
unta betina itu. Dan Kami tidakmemberi tanda­tanda itu melainkan
untuk menakuti. (Al­isra : 5 9 )

Jika Kami kehendaki, niscaya Kami menurunkan kepada mereka


mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk­kuduk mereka tunduk
kepadanya. ( A s y ­ S y u ' a r a : 4 )

A d a p u n firman Allah Swt.:

Dan tiadalah binatang­binatang yang ada di bumi dan burung­


burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat­
umat (juga) seperti kalian. ( A l ­ A n ' a m : 3 8 )

M e n u r u t Mujahid, m a k n a umamun ialah berbagai m a c a m j e n i s y a n g


n a m a ­ n a m a n y a telah dikenal. M e n u r u t Qatadah , b u r u n g ­ b u r u n g adala h
u m a t , m a n u s i a adalah u m a t , begitu pula j i n .
As­Saddi m e n g a t a k a n s e h u b u n g a n d e n g a n m a k n a firman­Nya:

Melainkan umat­umat (juga) seperti kalian. ( A l ­ A n ' a m : 3 8 )

Y a k n i m a k h l u k j u g a , s a m a seperti kalian.
Firman Allah Swt.:

Tiadalah Kami lupakan sesuatu pun di dalam Al­Kitab. (Al­An'am:


38)

M a k s u d n y a , s e m u a n y a a d a b e r d a s a r k a n p e n g e t a h u a n dari Allah, t i a d a
s e s u a t u p u n dari s e m u a n y a y a n g d i l u p a k a n o l e h A l l a h r e z e k i d a n
p e n g a t u r a n n y a , b a i k ia s e b a g a i h e w a n d a r a t a t a u p u n h e w a n laut.

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 255

Perihalnya s a m a d e n g a n a p a y a n g disebutkan oleh Allah d a l a m ayat


lain:

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan


Allah­lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat
berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya
tertulis dalam Kitab yang nyata ( L a u h M a h f u z ) . (Hud: 6 )

Yakni tertulis n a m a ­ n a m a n y a , bilangannya, serta tempat­tempatnya, d a n


semua gerakan serta d i a m n ya terliputi semuany a dalam tulisan itu. Allah
Swt. t e l a h berfirman p u l a :

Dan berapa banyak binatang yang tidak ( d a p a t ) membawa


( m e n g u r u s ) rezekinya sendiri. Allah­lah yang memberi rezeki
kepadanya dan kepada kalian, dan Dia Maha mendengar lagi Maha
Mengetahui. (Al­Ankabut: 60)

Al­Hafizh A b u Y a ' l a mengatakan,' telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i


M u h a m m a d ibnul M u s a n n a , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i U b a i d
ibnu Waqid Al­Qaisi A b u Abbad, telah menceritakan kepadaku
M u h a m m a d ibnu I s a ibnu Kaisan , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i
M u h a m m a d ibnul M u n k a d i r , dari J a b i r i b n u A b d u l l a h y a n g m e n ­
ceritakan b a h w a belalang j a r a n g d i d a p a t d a l a m m a s a satu tahun dari
tahun­tahun m a s a p e m e r i n t a h a n Khalifah U m a r r.a. K e m u d i a n U m a r
bertanya­tanya m e n g e n a i hal itu, tetapi sia­sia, tidak m e n d a p a t suatu
berita p u n . D i a sedih k a r e n a hal tersebut, lalu ia m e n g i r i m k a n s e o r a n g
p e n u n g g a n g k u d a (penyelidik ) d e n g a n tujuan t e m p a t anu, s e o r a n g lagi
k e negeri S y a m , dan seoran g lagi menuju negeri Irak. M a s i n g ­ m a s i n g
ditugaskan u n t u k m e m e r i k s a k e b e r a d a a n b e l a l a n g di t e m p a t ­ t e m p a t
tersebut.

Kqmpungsunnqh.org
256 Juz 7 - Al-An'am

K e m u d i a n datan g k e p a d a n y a p e n u n g g a n g kuda dari negeri Y a m a n


d e n g a n m e m b a w a s e g e n g g a m b e l a l a n g , lalu s e m u a n y a ditaruh di
hadapannya. Ketika ia ( U m a r ) melihatnya, m a k a ia m e n g u c a p k a n takbir
tiga kali. kemudian berkata b a h w a ia pernah m e n d e n g a r Rasulullah Saw.
bersabda:

Allah Swt. telah menciptakan seribu umat (jenis m a k h l u k ) , enam


ratus umat di antaranya berada di laut dan yang empat ratusnya
berada di daratan. Mula­mula umat yang binasa dari seluruhnya
ialah belalang. Apabila belalang telah musnah, maka merembet
ke yang lainnya seperti halnya untaian kalung apabila talinya
terputus.

Firman Allah Swt.:

kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. ( A l ­ A n ' a m: 38)

Ibnu A b u Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada k a m i A b u Sa'id


Al­Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abu N a ' i m , telah
menceritakan kepada k a m i Sufyan, dari ayahnya, dari Ikrimah, dari Ibnu
A b b a s sehubungan d e n g a n firman­Nya:

kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (Al­An'am: 38)

B a h w a p e n g h i m p u n a n n y a ialah bila telah m a t i . Hal y a n g sama telah


diriwayatkan oleh I b n u Jarir melalui j a l ur Israil, dari S a ' i d , dari M a s r u q ,
dari Ikrimah, dari Ibnu A b b a s ; disebutkan b a h w a m a t i n y a h e w a n ­ h e w a n
merupakan saat p e n g h i m p u n a n n y a . Hal y a n g s a m a telah diriwayatkan
pula oleh Al­Aufi, dari I b n u A b b a s .

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 257

Ibnu Abu Hatim mengataka n b a h w a telah diriwayatkan dari


Mujahid d a n A d ­ p a h h a k hal y a n g semisal.
Pendapat y a n g kedua mengatakan, penghimpunanny a ialah saat hari
berbangkit, yait u di hari k i a m a t nanti, berdasarka n firman Allah Swt.:

Dan apabila binatang­binatang liar dikumpulkan. (At­Takwir: 5 )

I m a m A h m a d mengatakan, telah menceritakan kepada k a m i M u h a m m a d


ibnu Ja'far, telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i S y u ' b a h , dari S u l a i m a n ,
dari M u n z i r A s ­ S a u r i , dari guru­guru m e r e k a , dari A b u Z a r , b a h w a
Rasulullah Saw. melihat dua ekor d o m b a yang sedang adu tanduk
(bertarung), lalu Rasulullah Saw. bersabda :

"HaiAbu Zar, tahukah kamu mengapa keduanya saling menanduk?"


Abu Zar menjawab, "Tidak." Nabi Saw. bersabda "Tetapi Allah
mengetahui, dan Dia ketak akan melakukan peradilan di antara
keduanya "

A b d u r R a z z a q m e r i w a y a t k a n n y a dari M a ' m a r , dari A I ­ A ' m a s y , dari


o r a n g y a n g d i s e b u t k a n n y a , dari Abu Z a r y a n g m e n c e r i t a k an b a h w a
ketika para sahabat s e d a n g b e r a d a di h a d a p a n Rasulullah Saw., tiba­
tiba ada dua kambing j a n t a n saling m e n a n d u k (berlaga). M a k a
Rasulullah Saw. bersabda :

"Tahukah kalian mengapa keduanya tanduk­menanduk? " Mereka


(para s a h a b a t ) menjawab, "Kami tidak tahu." Rasulullah Saw.
bersabad, "Tetapi Allah mengetahui, dan kelak Dia akan mengada­
kan peradilan di antara keduanya."

D e m i k i a n l a h m e n u r u t r i w a y a t I b n u Jarir. K e m u d i a n I b n u Jarir m e ­
riwayatkanny a p u l a melalui j a l u r M u n z i r As­Sauri, dari A b u Z a r , lalu ia

Kqmpungsunnqh.org
258 Juz 7-Al-An'am

m e n y e b u t k a n n y a , tetapi d i t a m b a h k a n b a h w a A b u Z a r berkata, " D a n


s e s u n g g u h n y a R a s u l u l l ah S a w . m e n i n g g a l k a n k a m i , s e d a n g k a n t i d a k
sekali­kali ada seekor burun g m e n g e p a k k an sayapnya di langit melainkan
beliau S a w . m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i p e n g e t a h u a n m e n g e n a i n y a . "
Abdullah ibnu Imam A h m a d telah mengatakan di dalam kitab musnad
ayahnya, b a h w a telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k u A b b a s ibnu M u h a m m a d
dan A b u Y a h y a A l ­ B a z z a r ; k e d u a n y a m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an
kepada kami Hajjaj ibnu Nasir, telah menceritakan kepada kami Syu'bah,
dari A l ­ A w w a m ibnu M u z a h i m , dari Bani Q a i s ibnu S a ' l a b a h , dari A b u
Usman A n ­ N a h d i , dari U s m a n r.a., b a h w a Rasulullah S a w . telah ber­
sabda:

Sesungguhnya hewan yang tidak bertanduk benar­benar akan


menuntut hukum qisas terhadap hewan yang bertanduk ( y a n g telah
m e n a n d u k n y a ) kelak di hari kiamat.

A b d u r R a z z a q m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i M a ' m a r ,
dari J a ' f a r ibnu B a r q a n , dari Y a z i d ibnul A s a m , dari A b u H u r a i r a h
sehubungan d e n g a n f i r m a n ­ N y a :

melainkan umat­umat (juga) seperti kalian. Tiadalah Kami lupakan


sesuatu pun di dalam Al­Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka
dihimpunkan. ( A l ­ A n ' a m: 38)

B a h w a s e m u a m a k h l u k kelak di hari k i a m a t d i h i m p u n k a n , t e r m a s u k
s e m u a binatang t e r n a k , b i n a t a n g ­ b i n a t a n g lainnya, b u r u n g ­ b u r u n g , dan
s e m u a m a k h l u k . K e m u d i a n k e a d i l a n A l l a h p a d a hari itu m e n a u n g i
semuanya sehingga hewan y a n g tidak bertanduk mengqisas hewan
bertanduk y a n g p e r n a h m e n a n d u k n y a . Setela h itu A l l a h b e r f i r m a n ,
"Jadilah k a m u sekalian t a n a h . " K a r e n a itulah o r a n g kafir ( p a d a hari itu)
m e n g a t a k a n , seperti y a n g disitir oleh f i r m a n ­ N y a:

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 259

Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. (An­Naba:


40)

H a l ini t e l a h d i r i w a y a t k a n s e c a r a marju' di d a l a m h a d i s y a n g
m e n c e r i t a k an sur ( s a n g k a k a l a ) .
F i r m a n Allah Swt.:

Dan orang­orang yang mendustakan ayat­ayat Kami adalah pekak


bisu, dan berada dalam gelap gulita. ( A l ­ A n ' a m : 3 9 )

Y a k n i p e r u m p a m a a n m e r e k a d a l a m kejahilannya dan k e m i n i m a n ilmu­


n y a serta ketiadaan p e n g e r t i a n n y a s a m a dengan o r a n g y a n g tuli tidak
dapat m e n d e n g a r , bisu tidak dapat bicara, dan selain itu b e r a d a d a l a m
kegelapan tanpa dapat melihat. M a k a o r a n g y a n g seperti itu mustahil
m e n d a p a t petunjuk k e j a l a n y a n g benar atau dapat keluar dari a p a y a n g
m e n g u n g k u n g n y a . P e r i h a l n y a s a m a d e n g a n a p a y a n g disebutkan oleh
firman­Nya , m e n g g a m b a r k a n k e a d a a n m e r e k a , yaitu:

Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api,


maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan
cahaya ( y a n g m e n y i n a r i ) mereka, dan membiarkan mereka dalam
kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka
tidaklah mereka akan kembali (ke j a l a n y a n g b e n a r i . (Al­Baqarah :
17­18)

S a m a pula d e n g a n a p a y a n g d i g a m b a r k an oleh Allah Swt. d a l a m firman


lainnya:

Kqmpungsunnqh.org
260 Juz 7-Al-An'am

Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh
ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) awan: gelap
gulitayang tindih­menindih, apabila dia mengeluarkan tangannya
tiadalah dia dapat melihatnya (dan) barang siapa yang tiada diberi
cahaya (petunjuk) oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya
sedikit pun. ( A n ­ N u r : 4 0 )

K a r e n a itulah d a l a m firman selanjutnya disebutkan:

Dan barangsiapayangdikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya


disesatkan­Nya Dan barangsiapayangdikehendaki Allah ( u n t u k
d i b e r i ­ N y a p e t u n j u k ), niscaya Dia menjadikannya berada di atas
jalan yang lurus. ( A l ­ A n ' a m : 3 9 )

Yakni Dialah yang mengatur makhluk­Nya menurut apa yang


dikehendakinya

Al-An'am, ayat 40-45

Safr B9lS Jk«» $ »6gKE3

Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah


kepada kalian, atau datang kepada kalian hari kiamat, apakah

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 261

kalian menyeru ( t u h a n ) selain Allah, jika kalian orang­orang yang


benar. " (Tidak) , tetapi hanya Dialah yang kalian seru, maka Dia
menghilangkan bahaya yang karenanya kalian berdoa kepada­Nya,
jika Dia menghendaki, dan kalian tinggalkan sembahan­sembahan
yang kalian sekutukan ( d e n g a n A l l a h ) . Dan sesungguhnya Kami
telah mengutus (rasul­rasul) kepada umat­umat yang sebelum kamu,
kemudian Kami siksa mereka dengan ( m e n i m p a k a n ) kesengsaraan
dan kemelaratan, supaya mereka bermohon ( k e p a d a Allah) dengan
tunduk merendahkan diri. Maka mengapa mereka tidak memohon
( k e p a d a A l l a h ) dengan tunduk merendahkan diri ketika datang
siksaan Kami kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi
keras dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa
yang selalu mereka kerjakan. Maka tatkala mereka melupakan
peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Kami pun
membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka; sehingga
apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan
kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong­konyong,
maka ketika itu mereka terdiam berputus asa Maka orang­orang
yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar­akarnya. Segala puji
bagi Allah, Tuhan semesta alam

Allah Swt. m e n c e r i t a k a n b a h w a Dialah Y a n g M a h a M e l a k s a n a k a n apa


y a n g D i a kehendaki terhada p m a k h l u k ­ N y a m e n u r u t a p a y a n g D i a sukai.
T i a d a akibat bagi h u k u m ­ N y a , dan tidak a d a seoran g p u n y a n g m a m p u
m e m a l i n g k a n h u k u m ­ N y a t e r h a d a p m a k h l u k ­ N y a , b a h k a n Dialah
semata y a n g tiada sekutu bagi­Nya. Apabila diminta, m a k a D i a m e m p e r ­
kenankan terhadap o r a n g y a n g dikehendaki­Nya. K a r e n a itulah disebut­
kan oleh firman­Nya:

Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku jika dalang s i k s a a n Allah


kepadakalian, atau datang kepada kalian hari kiamat. " ( A l ­ A n ' a m :
40)

Y a k n i datan g k e p a d a kalian ini atau y a n g itu.

Kqmpungsannqh.org
262 Juz 7 - Al-An'am

apakah kalian menyeru ( t u h a n ) selain Allah, jika kalian orang­


orang yang benar. ( A l ­ A n ' a m : 4 0 )

A r t i n y a j a n g a n l a h kalian m e n y e r u kepada, selain Allah, karen a k a l i a n


m e n g e t a h u i b a h w a tidak a d a s e o r a n g p u n y a n g m a m p u m e n g h i l a n g k a n
hal itu selain D i a sendiri. K a r e n a itulah d a l a m a k h i r a y a t d i s e b u t k a n :

jika kalian orang­orangyang benar. ( A l ­ A n ' a m : 4 0 )

Yaitu dala m pengambilan kalian selain Allah sebagai tuhan­tuhan kalian.

( T i d a k ) , tetapi hanya Dialah yang kalian seru, maka Dia meng­


hilangkan bahaya yang karenanya kalian berdoa kepada­Nya, jika
Dia menghendaki, dan kalian tinggalkan sembahan­sembahan
yang kalian sekutukan ( d e n g a n A l l a h ) . ( A l ­ A n ' a m : 4 1 )

M a k s u d n y a , dala m keadaan darurat kalian t i d a k m e n y e r u siapa p u n


selain A l l a h , d a n l e n y a p l a h dari pikiran k a l i a n b e r h a l a ­ b e r h a l a d a n
sembahan­sembahan kalian. A y a t ini s e m a k n a dengan firman Allah Swt.:

Dan apabila kalian ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah


siapa yang kalian seru, kecuali Dia (Al­Isra: 6 7 ) , h i n g g a a k h i r
ayat.

A d a p u n firman A l l a h Swt.:

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (rasul­rasul) kepada umat­


umat yang sebelum kamu, kemudian Kami siksa mereka dengan
( m e n i m p a k a n ) kesengsaraan. (Al­An'am: 42)

Y a k n i k e m i s k i n a n dan k e s e m p i t a n d a l a m h i d u p .

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 263

dan kemelaratan. (Al­An'am: 42)

Yaitu penyakit dan hal­hal y a n g m e n y a k i t k a n .

supaya mereka bermohon ( k e p a d a A l l a h ) dengan tunduk me­


rendahkan diri. ( A l ­ A n ' a m : 4 2 )

M a k n a n y a adalah m e m i n t a k e p a d a A l l a h , m e r e n d a h k a n diri kepada­


N y a dengan penuh rasa khusyuk.
Allah Swt. berfirman:

Maka mengapa mereka tidak memohon ( k e p a d a Allah) dengan


tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan Kami kepada
mereka. ( A l ­ A n ' a m : 4 3 )

Artinya, m e n g a p a m a n a k a l a K a m i uji m e r e k a d e n g a n hal t e r s e b u t ,


m e r e k a tidak m e m o h o n k e p a d a K a m i d e n g a n t u n d u k m e r e n d a h k a n diri
dan m e n d e k a t k a n diri k e p a d a K a m i ?

bahkan hati mereka telah menjadi keras. ( A l ­ A n ' a m : 4 3 )

Y a k n i hatinya k e r a s m e m b a n g k a n g d a n tidak dapat k h u s y u k .

dan seian pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang


selalu mereka kerjakan. ( A l ­ A n ' a m : 4 3 )

Yaitu k e m u s y r i k a n , k e i n g k a r a n , d a n p e r b u a t a n ­ p e r b u a t an m a k s i a t.

Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan


kepada mereka ( A l ­ A n ' a m : 4 4 )

Kqmpungsannqh.org
264 ^ Juz 7-Al-An'am

M a k s u d n y a m e r e k a berpaling dari peringatan itu dan m e l u p a k a n n y a


serta m e n j a d i k a n n y a t e r b u a n g d i belakang p u n g g u n g m e r e k a .

Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. {Al­


An'am: 44)

Y a k n i K a m i b u k a k a n bagi m e r e k a s e m u a pintu rezeki dari segal a j e n i s


y a n g m e r e k a pilih. Hal itu m e r u p a k a n istidraj dari Allah b u a t m e r e k a
dan sebagai p e m e n u h a n t e r h a d a p a p a y a n g m e r e k a i n g i n k a n , k a m i
berlindung k e p a d a Allah dari tipu m u s l i h a t ­ N y a . K a r e n a itulah dalam
firman selanjutnya d i s e b u t k a n :

sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah


diberikan kepada mereka. ( A l ­ A n ' a m : 4 4 )

Yakni berupa harta benda y a n g berlimpah, anak y a n g banyak, d a n rezeki


m e l i m p a h ruah.

Kami siksa mereka dengan sekonyong­konyong. (Al­An'am: 44)

Yaitu di saat m e r e k a s e d a n g lalai.

maka ketika itu mereka terdiam putus asa ( A l ­ A n ' a m : 4 4 )

Artinya putus harapan dari s e m u a kebaikan. AJ­Walibi telah m e r i w a y a t ­


kan dari I b n u A b b a s , b a h w a al­mublis artinya o r a n g y a n g putus asa.
Al­Hasan Al­Basri m e n g a t a k a n , " B a r a n g siapa y a n g diberi keluasan
oleh Allah, lalu ia tidak m e m a n d a n g b a h w a hal itu m e r u p a k a n ujian
baginya, m a k a dia adalah o r a n g y a n g tidak m e m p u n y a i p a n d a n g a n . D a n
barang siapa y a n g d i s e m p i t k a n o l e h Allah, lalu ia tidak m e m a n d a n g
b a h w a dirinya sedan g diperhatika n oleh A l l a h , m a k a dia adalah o r a n g

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 265

yang tidak mempunyai pandangan." Kemudian Al­Hasan Al­Basri


m e m b a c a k a n firman­Nya:

Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan


kepada mereka. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan
untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa
yang telah diberikan kepada mereka. Kami siksa mereka dengan
sekonyong­konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa
(Al­An'am: 44)

Al­Hasan Al­Basri mengatakan, " K a u m itu telah teperdaya. D e m i Tuhan


K a ' b a h , m e r e k a diberi, kemudian disiksa." Demikianlah menurut
riwayat Ibnu A b u H a t i m .
Qatadah m e n g a t a k a n b a h w a siksaan y a n g m e n i m p a suatu k a u m
secara tiba­tiba m e r u p a k a n urusan Allah. D a n tidak sekali­kali Allah
m e n y i k s a suatu k a u m m e l a i n k a n di saat m e r e k a tidak m e n y a d a r i n y a
dan dalam k e a d a a n lalai serta s e d a n g t e n g g e l a m di d a l a m k e s e n a n g a n ­
nya. K a r e n a itu, j a n g a n l a h kalian t e p e r d a y a oleh ujian Allah, k a r e n a
s e s u n g g u h n y a tidaklah t e p e r d a y a o l e h ujian Allah kecual i h a n y a k a u m
y a n g fasik (durhaka). D e m i k i a n l a h m e n u r u t riwayat I b n u A b u H a t i m .
Malik telah m e r i w a y a t k an dari Az­Zuhri sehubungan dengan m a k n a
firman­Nya:

Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka (Al­


A n ' a m : 44)

B a h w a m a k n a y a n g d i m a k s u d ialah k e m a k m u r a n d a n k e s e n a n g a n
duniawi.
I m a m A h m a d mengatakan, telah menceritakan k e p a d a k a m i Y a h y a
ibnu Gailan, telah menceritakan k e p a d a k a m i Rasyidin (yakni I b n u S a ' d
alias A b u i Hajjaj A l ­ M u h r i ) , dari H a r m a l a h ibnu I m r a n At­Tajibi, dari
U q b a h ibnu M u s l i m , dari U q b a h ibnu A m i r , dari N a b i Saw. y a n g telah
bersabda:

Kqmpangsunnqh.org
266 Juz 7 - Al-An'am

Apabila kamu lihat Allah memberikan kesenangan duniawi kepa­


da seorang hamba yang gemar berbuat maksiat terhadap­Nya
sesuka hatinya, maka sesungguhnya hal itu adalah istidraj
( m e m b i n a s a k a n n y a s e c a ra p e r l a h a n ­ l a h a n ) .

K e m u d i a n R a s u l u l l a h S a w . m e m b a c a k a n f i r m a n ­ N y a:

Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan


kepada mereka. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan
untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa
yang telah diberikan kepada mereka. Kami siksa mereka dengan
sekonyong­konyong maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.
(Al­An'am: 44)

Ibnu Jarir dan Ibnu A b u Hatim meriwayatkannya melalui hadis Harmalah


d a n Ibnu Luhai'ah, dari U q b a h ibnu Muslim, dari U q b a h ibnu A m i r dengan
lafaz y a n g sama.
Ibnu A b u H a t i m m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i
ayahku , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i H i s y a m ibnu A m m a r , t e l a h
m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i Irak i b n u K h a l i d i b n u Y a z i d , t e l a h
m e n c e r i t a k a n k e p a d a k u a y a h k u , dari I b r a h i m i b n u A b u A b l a h , dari
U b a d a h ibnus S a m i t , b a h w a R a s u l u l l a h S a w . pernah bersabda :

Apabila Allah menghendaki kelestarian atau kemakmuran suatu


kaum, maka Dia memberi mereka rezeki berupa sifat ekonomis dan
memelihara kehormatan. Dan apabila Dia menghendaki
perpecahan suatu kaum, maka Dia membukakan bagi mereka atau
dibukakan untuk mereka pintu khianat.

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 267

sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah


diberikan kepada mereka. Kami siksa mereka dengan sekonyong­
konyong maka ketika itu mereka terdiam berputus asa ( A l ­ A n ' a m :
44)

Seperti a p a y a n g disebutkan oleh firman selanjutnya:

Maka orang­orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar­


akarnya Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, ( A l ­ A n ' a m :
45)

H a d i s ini diriwayatkan p u l a o l e h I m a m A h m a d dan lain­lainnya.

Al-An'am, ayat 46-49

Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut


pendengaran dan penglihatan serta menutup hati kalian, siapakah
tuhan selain Allahyang kuasa mengembalikannya kepada kalian? "
Perhatikanlah, bagaimana Kami berkali­kali memperlihatkan
tanda­tanda kebesaran ( K a m i ) , kemudian mereka tetap berpaling
(juga). Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku, jika datang siksaan
Allah kepada kalian dengan sekonyong­konyong atau terang­
terangan^ maka adakah yang dibinasakan ( A l l a h ) selain dari
Kqmpangsunnqn.org
268 Juz7-AW\n'am

orang­orang yang zalim? "Dan tidaklah Kami mengutus para rasul


itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi
peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan
perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak
(pula) mereka bersedih hati. Dan orang­orang yang mendustakan
ayat­ayat Kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka
selalu berbuat fasik

A l l a h Swt. berfirman k e p a d a R a s u l ­ N y a , b a h w a k a t a k a n l a h k e p a d a
m e r e k a y a n g m e n d u s t a k a n d a n ingkar k e p a d a k ek u a s a a n A l l a h Swt.:

Terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan


penglihatan kalian. ( A l ­ A n ' a m : 4 6 )

Yakni Dia mencabutnya dari kalian sebagaimana Dia telah m e m ­


b e r ik a n n ya k e p a d a kalian, seperti y a n g d i s e b u t k an d a l a m firman lain:

Dialah Yang menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian


pendengaran dan penglihatan. ( A l ­ M u l k : 23), h i n g g a a k h ir a y a t

D a p a t diinterpretasikan p u l a b a h w a u n g k a p a n ini m e n g a n d u n g m a k n a
larangan m e n g g u n a k a n p e n d e n g a r a n dan penglihatan m e n u r u t a p a y a n g
diperintahkan oleh syariat, k a r e n a p a d a firman selanjutnya disebutkan:

serta menutup hati kalian. (Al­An'am: 46)

Perihalnya s a m a d e n g a n y a n g d i s e b u t k an oleh fi r m a n ­ N y a:

atau siapakah yang kuasa ( m e n c i p t a k a n ) pendengaran dan


penglihatan? (Yunus: 31)

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 269

dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghalang­halangi


antara manusia dan hatinya. (Al­Anfal: 2 4 )

M e n g e n a i firman Allah Swt.:

siapakah tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepada


kalian? ( A l ­ A n ' a m : 4 6 )

Artinya, a p a k a h a d a s e s e o r a n g selain Allah y a n g dapat m e n g e m b a l i k a n


hal itu k e p a d a kalian, j i k a Allah m e n c a b u t n y a dari kalian? Jelas tidak
a d a seoran g p u n y a n g m a m p u m e l a k u k a n n y a selain Allah Swt. K a r e n a
itulah p a d a firman selanjutnya d i s e b u t k a n :

Perhatikanlah, bagaimana Kami berkali­kali memperlihatkan


tanda­tanda kebesaran ( K a m i ) . ( A l ­ A n ' a m : 4 6 )

Y a k n i K a m i terangkan , K a m i j e l a s k a n , d a n K a m i tafsirkan t a n d a ­ t a n da
tersebut y a n g s e m u a n y a m e n u n j u k k a n b a h w a tidak a d a T u h a n selain
Allah, dan s e m u a y a n g m e r e k a s e m b a h selain Allah adalah batil dan
sesat.

kemudian mereka tetap berpaling (juga)­ ( A l ­ A n ' a m : 4 6 )

Yaitu sekalipun d e n g a n a d a n y a keteranga n y a n g j e l a s itu, m e r e k a tetap


berpaling dari kebenaran dan menghalang­halangi manusia untuk
mengikutinya .
Al­Aufi telah m e r i w a y a t k an dari Ibnu A b b a s , b a h w a m a k n a
yasdijuna ialah menyimpang. Menurut Muj ahid dan Qatadah adalah berpaling,
sedangkan menurut As­Saddi menghambat (menghalang­halangi).
F i r m a n Allah Swt.:

Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku, jika datang siksaan Allah


kepada kalian dengan sekonyong­konyong. " (Al­An'am: 47)

Kqmpangsunnqh.org
270 Juz. 7-Al-An'am

Y a k n i kalian tidak m e r a s a k a n n y a s e h i n g ga k e d a t a n g a n n y a mengejutkan


kalian.

atau terang­terangan. (Al­An'am: 47)

M a k s u d n y a , d e n g a n j e l a s d a n kelihatan.

maka adakah yang dibinasakan ( A l l a h ) , selain dari orang­orang


yangzalim? (Al­An'am: 47)

Yakni s e s u n g g u h n y a p e m b i n a s a a n itu h a n y a l a h meliputi o r a n g ­ o r a n g


yang berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri, karena kemusyrikan
m e r e k a . D a n Allah m e n y e l a m a t k a n o r a n g ­ o r a n g y a n g selalu m e n y e m ­
b a h ­ N y a semata serta tidak m e m p e r s e k u t u k a n ­ N y a . M a k a tiada
ketakutan y a n g m e n c e k a m m e r e k a , tidak p u l a m e r e k a b e r s e d i h hati ;
perihalnya s a m a d e n g a n y a n g d i s e b u t k a n oleh f i r m a n ­ N y a :

Orang­orangyang beriman dan tidak mencampuradukkan iman


mereka dengan kezaliman (syirik). ( A l ­ A n ' a m : 82), h i n g g a akhir
ayat.

A d a p u n Firman Allah Swt.:

Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi
kabar gembira dan memberi peringatan. (Al­An'am: 48)

Artinya, m e n y a m p a i k a n berita g e m b i r a k e b a i k a n k e p a d a h a m b a ­ h a m b a
Allah y a n g beriman, d a n m e m b e r i peringatan k e p a d a o r a n g ­ o r a n g y a n g
kafir k e p a d a Allah d e n g a n p e m b a l a s a n Allah d a n siksaan­siksaan­Nya.
D a l a m ayat selanjutnya d i s e b u t k a n :

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 271

Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan. (Al­


A n ' a m : 48)

Y a k n i barang siapa y a n g hatinya b e r i m a n k e p a d a a p a y a n g disampaika n


o l e h p a r a rasul d a n m e m p e r b a i k i a m a l p e r b u a t a n n y a dengan m e n g i k u t i
petunjuk m e r e k a .

maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka (Al­An'am: 48)

Yaitu bila d i k a i t k an d e n g a n m a s a d e p a n m e r e k a .

dan tidak (pula) mereka bersedih hati. ( A l ­ A n ' a m : 4 8 )

Yakni bila dikaitkan d e n g a n m a s a lalu m e r e k a d a n a p a y a n g m e r e k a


tinggalkan di b e l a k a n g m e r e k a m e n y a n g k u t p e r k a r a d u n i a w i d a n a n e k a
ragamnya. Allah­lah y a n g menjadi pelindung m e r e k a dari a p a y a n g telah
m e r e k a t i n g g a l k a n , d a n Allah­lah y a n g m e m e l i h a r a m e r e k a dari m a s a
lalunya.
K e m u d i a n A l l a h Swt. berfirman:

Dan orang­orang yang mendustakan ayat­ayat Kami, mereka akan


ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik ( A l ­ A n ' a m :
49)

M a k s u d n y a , m e r e k a a k a n m e n d a p a t a z a b k a r e n a kekafira n m e r e k a
terhada p a p a y a n g telah d i s a m p a i k a n oleh p a r a rasul, d a n k a r e n a m e r e k a
m e n y i m p a n g j a u h dari perintah­perintah Allah, tidak m a u taat k e p a d a ­
N y a , selalu mengerjaka n hal­hal y a n g dilaran g dan y a n g d i h a r a m k a n ­
N y a serta selalu m e l a n g g a r batasan­batasan y a n g d i h a r a m k a n ­ N y a .

Al-An'am, ayat 50-54

Kqmpungsunnqh.org
272 Juz 7 - Al-An'am

Katakanlah, "Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa


perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui
yang gaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepada kalian bahwa
aku adalah malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang di­
wahyukan kepadaku. "Katakanlah, "Apakah sama orang yang buta
dengan orang yang melihat? " Maka apakah kalian tidak
memikirkan(nya)1 Dan berilah peringatan dengan apa yang
diwahyukan itu kepada orang­orang yang takut akan dihimpunkan
kepada Tuhannya ( p a d a hari kiamat), sedangkan bagi mereka tidak
ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain dari Allah,
agar mereka bertakwa. Dan janganlah kamu mengusir orang­
orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan petang hari,
sedangkan mereka menghendaki keridaan­Nya. Kamu tidak
memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka,
dan mereka pun tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap
perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka,
sehingga kamu termasuk orang­orang yang zalim. Dan demikianlah
telah Kami uji sebagian mereka ( o r a n g ­ o r a n g k a y a ) dengan
sebagian mereka ( o r a n g ­ o r a n g m i s k i n ) , supaya ( o r a n g ­ o r a n g k a y a
itu) berkata, "Orang­orang yang semacam inikah di antara kita

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 273

yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? " ( A l l a h


b e r f i r m a n ) , "Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang­
orang yang bersyukur ( k e p a d a ­ N y a ) ? " Apabila orang­orang yang
beriman kepada ayat­ayat Kami itu datang kepadamu, maka
katakanlah, "Salamun 'alaikum, " Tuhan kalian telah menetapkan
atas diri­Nya kasih sayang, ( y a i t u ) bahwa barang siapa yang
berbuat kejahatan di antara kalian lantaran kejahilan, kemudian
ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan,
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Allah Swt. berfirman k e p a d a R a s u l ­ N y a :

Katakanlah, "Aku tidak mengatakan kepada kalian, bahwa


perbendaharaan Allah ada padaku.'" ( A l ­ A n ' a m : 50)

D e n g a n k a t a lain, aku tidak m e m i l i k i n y a d a n tidak pula m e n g a t u r n y a .

dan tidak (pula) aku mengetahui yang gaib. ( A l ­ A n ' a m : 5 0 )

Y a k n i a k u p u n tidak m e n g a t a k a n k e p a d a kalian b a h w a s e s u n g g u h n y a
a k u m e n g e t a h u i p e r k a r a y a n g g a i b , k a r e n a s e s u n g g u h n y a hal y a n g g a i b
itu h a n y a d i k e t a h u i o l e h A l l a h S w t . s a j a ; d a n a k u t i d a k d a p a t
m e n g e t a h u i n y a kecual i s e b a t a s a p a y a n g telah diperlihatkan o l e h Allah
kepadaku.

dan tidak (pula) aku mengatakan kepada kalian bahwa aku adalah
malaikat. ( A l ­ A n ' a m : 50)

Artinya, a k u tidak m e n d a k w a k a n diri b a h w a diriku adalah malaikat,


melainkan h a n y a l a h s e o r a n g m a n u s i a y a n g diberi w a h y u oleh Allah
S w t . A l l a h S w t . t e l a h m e m u l i a k a n d i r i k u d e n g a n w a h y u itu d a n
mengaruniaiku dengannya sebagai nikmat dari­Nya. Karena itulah dalam
firman selanjutnya d i s e b u t k a n :

Kqmpungsunnqh.org
274 Juz 7—Al-An'am

Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. (Al­


A n ' a m : 50)

Yakni aku tidak pernah m e n y i m p a n g darinya b a r a n g sejengkal pun,


tidak pula k u r a n g dari itu.

Katakanlah. "Apakah sama orang yang buta dan orang yang


melihat? " ( A l ­ A n ' a m : 5 0 )

M a k s u d n y a , apakah o r a n g y a n g m e n g i k u ti k e b e n a r a n dan m e n d a p a t
petunjuk k e p a d a perkara y a n g b e n a r s a m a d e n g a n o r a n g y a n g sesat
darinya dan tidak m a u m e n g i k u t i n y a ?

Maka apakah kalian tidak memikirkan(nya.)7 (Al­An'am: 50)

Ayat ini s e m a k n a d e n g a n a y a t lain y a n g m e n y e b u t k a n melalui firman­


Nya­.

Adakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan


kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta?
Hanyalah orang­orangyang berakal saja yang dapat mengambil
pelajaran, ( A r ­ R a ' d : 19)

M e n g e n a i firman Allah Swt.:

0*.<

Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada


orang­orangyang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya (pada

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir ibnu Kasir 275

hari k i a m a t ) , sedangkan bagi mereka tidak ada seorang pelindung


dan pemberi syafaat pun. ( A l ­ A n ' a m : 5 1 )

Artinya, berilah peringatan d e n g a n A l ­ Q u r ' a n ini, hai M u h a m m a d !

orang­orang yang berhati­hati karena takut akan (azab) Tuhan


mereka. ( A l ­ M u ­ m i n u n : 5 7 )

Yaitu o r a n g ­ o r a n g y a n g takut k e p a d a T u h a n n y a d a n takut k e p a d a hisab


y a n g buruk.
F i r m a n Allah Swt.:

Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada


orang­orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya. (Al­
A j i ' i m : 51)

Yakni p a d a hari k i a m a t nanti.

sedangkan bagi mereka tidak ada ( A l ­ A n ' a m : 5 1 )

M a k s u d n y a , p a d a hari itu (hari k i a m a t ) .

seorang pelindung dan pemberi syafaat pun. ( A l ­ A n ' a m : 5 1 )

Y a k n i tidak ada k a u m k e r a b a t bagi m e r e k a d a n tidak a d a o r a n g y a n g


dapat m e m b e r i k a n pertolongan k e p a d a m e r e k a dari azab Allah, bilamana
Allah b e r k e h e n d a k m e n i m p a k a n n y a k e p a d a m e r e k a .

agar mereka bertakwa. ( A l ­ A n ' a m: 51)

A n i n y a , p e r i n g a t k a n l ah a k a n kejadian hari k i a m a t ini, k a r e n a tidak a d a


h a k i m p a d a hari tersebnt kecual i h a n y a Allah Swt. s e m a t a .

Kqmpungsunnqh.org
276 Juz 7-AkAn'am

agar mereka bertakwa. ( A l ­ A n ' a m : 51)

K a r e n a itu, lalu m e r e k a m a u m e n g e r j a k a n a m a l p e r b u a t a n di d u n i a ini,


y a n g m e n y e b a b k an Allah m e n y e l a m a t k a n m e r e k a pada hari kiamat nanti
dari a z a b ­ N y a , d a n Allah m e l i p a t g a n d a k a n p a h a l a ­ N y a k e p a d a m e r e k a
d e n g a n lipat g a n d a y a n g b a n y a k .
F i r m a n Allah Swt.:

cor • (jJVi3
f

Dari janganlah kamu mengusir orang­orang yang menyeru


Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedangkan mereka
menghendaki keridaan­Nya. ( A l ­ A n ' a m : 52)

Dengan kata lain, j a n g a n l a h k a m u m e n g u s i r o r a n g ­ o r a n g y a n g


m e n y a n d a n g predikat tersebut dari sisimu, melainkan jadikanla h m e r e k a
sebagai t e m a n ­ t e m a n d u d u k m u dan t e m a n ­ t e m a n d e k a t m u . Perihalnya
s a m a dengan a p a y a n g disebutkan oleh a y a t lain:

Dan bersabarlah kamu bersama­sama dengan orang­orangyang


menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap
keridaan­Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka
( k a r e n a ) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini; dan
janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan
dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah
keadaannya itu melewati batas. (Al­Kahfi: 2 8 )

A d a p u n firman Allah Swt.:

C S V , u v i a '^e­^JCls^wJ
f

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 277

orang­orang yang menyeru Tuhannya. ( A l ­ A n ' a m : 52)

Yakni menyembah­Nya dan m e m o h o n kepada­Nya.

di pagi hari dan petang hari. ( A l ­ A n ' a m : 5 2 )

M e n u r u t S a ' i d ibnul M u s a y y a b , Mujahid, d a n Q a t a d a h , m a k n a y a n g


d i m a k s u d ialah salat fardu. M a k n a doa dalam ayat ini adalah seperti
y a n g dianjurkan o l e h firman­Nya:

Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepada­Ku (serulah A k u ) ,


niscaya akan Kuperkenankan bagi kalian. " ( A l ­ M u ­ m i n : 6 0 )

M a k s u d n y a , A k u m e n e r i m a d o a kalian.
F i r m a n Allah Swt.:

sedangkan mereka menghendaki keridaan­Nya. (Al­An'am: 52)

Y a k n i d e n g a n a m a l n y a itu m e r e k a m e n g h e n d a k i r i d a A l l a h , m e r e k a
kerjakan semua ibadah dan a m a l ketaatan dengan hati y a n g ikhlas karena
Allah.
F i r m a n Allah Swt.:

Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap


perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab
sedikit pun terhadap perbuatanmu. ( A l ­ A n ' a m : 52)

Seperti y a n g dikatakan o l e h N a b i N u h a.s. dalam m e n j a w a b ucapan


orang­oran g y a n g m e n g a t a k a n , " A p a k a h k a m i a k a n b e r i m a n k e p a d a m u ,
padahal y a n g m e n g i k u ti k a m u ialah o r a n g ­ o r a n g y a n g h i n a ? "

Kqmpungsunnqh.org
278 Juz 7-Al-An'am

Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?


Perhitungan (amal p e r b u a t a n ) mereka tidak lain hanyalah kepada
Tuhanku, kalau kalian menyadari. ( A s y ­ S y u ' a r a : 112­113)

D e n g a n k a t a lain, s e s u n g g u h n y a perhitunga n amal perbuatan m e r e k a


hanyalah k e p a d a Allah S w t ., dan aku t i d a k m e m i k u l t a n g g u n g j a w a b
hisab mereka baran g sedikit pun, sebagaimana mereka pun tidak
b e r t a n g g u n g j a w a b sedikit pun t e r h a d a p perhitungan a m a l perbuatanku.
F i r m a n A l l a h Swt.:

Yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, sehingga kamu


termasuk orang­orang yang zalim. ( A l ­ A n ' a m : 5 2 )

Y a k n i j i k a k a m u m e l a k u k a n hal tersebut, a k i b a t n ya adala h seperti itu.


I m a m A h m a d m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A s b a t
(yaitu I b n u M u h a m m a d ) , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k u A s y ' a s , dari
K a r d u s , dari Ibnu M a s ' u d y a n g m e n c e r i t a k a n b a h w a a d a s e g o l o n g a n
p e m u k a Q u r a i s y l e w at di h a d a p a n Rasulullah S a w . P a d a saat itu di sisi
beliau terdapat K h a b b a b , S u h a i b , B i l a l, d a n A m m a r . Lalu m e r e k a ( p a r a
p e m u k a Q u r a i s y ) berkata, " H a i M u h a m m a d , a p a k a h k a m u rela menjadi
t e m a n o r a n g ­ o r a n g itu ( y a k n i y a n g ada di sisi N a b i S a w . ) ? " M a k a
turunlah ayat ini:

Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada


orang­orangyang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya. ( A l ­
A n ' a m : 51)

sampai dengan firman­Nya:

Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang­orang yang


bersyukur ( k e p a d a ­ N y a ) ? ( A l ­ A n ' a m : 53)

I b n u Jarir m e r i w a y a t k a n n y a melalui j a l u r A s y ' a s , dari K a r d u s , dari I b n u


M a s ' u d yang menceritakan b a h w a segolongan p e m u k a Quraisy lewat

Kqmpungsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 279

di hadapa n N a b i S a w . y a n g ketika itu s e d a n g ditemani oleh Suhaib,


Bilal, A m r a a r , K h a b b a b , d a n lain­lainnya dari kalangan o r a n g ­ o r a n g
m u s l i m y a n g daif. L a l u p a r a p e m u k a O u r a i s y itu b e r k a t a , " H a i
M u h a m m a d , a p a k a h e n g k a u rela o r a n g ­ o r a n g itu sebagai k a u m m u ?
A p a k a h m e r e k a adalah o r a n g ­ o r a n g y a n g dianugerahi o l e h Allah di
antara k a m i ? A p a k a h p a n t a s k a m i akan mengikuti j e j a k o r a n g ­ o r a n g
itu? Usirlah m e r e k a ! Barangkal i j i k a e n g k a u m e n g u s i r m e r e k a , k a m i
akan m e n g i k u t i m u . " M a k a turunla h firman­Nya:

cor !,.( «JVi =

Dan janganlah kamu mengusir orang­orang yang menyeru


Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedangkan mereka
menghendaki keridaan­Nya. ( A l ­ A n ' a m : 52)

Sampai d e n g a n firman­Nya:

Dan demikianlah telah Kami uji sebagian mereka (orang­orang y a n g


kaya) dengan sebagian yang lain (orang­orang miskin). ( A l ­ A n ' a m :
53), h i n g g a akhir ayat.

Ibnu A b u Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami A b u Sa' id


ibnu Yahya, telah m e n c e r i t a k a n ke"pada k a m i S a ' i d Al­Qattan , telah
m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i A m r ibnu M u h a m m a d A l ­ A n q a z i , telah
menceritakan k e p a d a k a m i A s b a t ibnu Nasr , dari A s ­ S a d d i , dari A b u
S a ' i d A l ­ A z d i — q a r i ' A l ­ A z d i — , dari A b u i K u n u d , dari K h a b b a b
sehubungan d e n g a n f i r m a n ­ N y a:

Dan janganlah kamu mengusir orang­orang yang menyeru


Tuhannya di pagi hari dan di petang hari. ( A l ­ A n ' a m : 52)

B a h w a A l ­ A q r a ' ibnu H a b i s A t ­ T a m i m i d a n U y a y n a h ibnu Hasan A l ­


Fazzari datang, lalu m e r e k a m e n j u m p a i Rasulullah S a w . y a n g pada saat
itu sedang ditemani oleh S u h a i b , Bilal, A m m a r , d a n K h a b b a b . K e t i k a

Kqmpungsunnqh.org
280 Juz7-AI-An'am

itu Rasulullah S a w . s e d a n g d u d u k di antara s e g o l o n g a n k a u m m u k m i n


y a n g duafa. K e t i k a m e r e k a m e l i h a t o r a n g ­ o r a n g itu berada di sekitar
N a b i Saw., m e r e k a m e n g h i n a o r a n g ­ o r a n g duafa itu di h a d a p a n t e m a n ­
t e m a n m e r e k a . Lalu m e r e k a d a t a n g k e p a d a N a b i Saw. , d a n k a u m duafa
membiarkan Nabi Saw. m e n e m u i mereka. Lalu m e r e k a berkata,
"Sesungguhnya kami menginginkan agar engkau m e m b u a t suatu majelis
khusus buat k a m i , m e n g i n g a t semua o r a n g A r a b telah m e n g e n a l
k e u t a m a a n k a m i . K a r e n a d e l e g a s i ­ d e l e g a s i dari b a n y a k k a l a n g a n
o r a n g ­ o r a n g A r a b sering d a t a n g k e p a d a m u , m a k a k a m i a k a n m e r a s a
malu bila m e r e k a melihat k a m i a d a b e r s a m a p a r a b u d a k ini. U n t u k itu
apabila k a m i datan g k e p a d a m u , t o l o n g usirlah m e r e k a dari k a m i ; dan
j i k a k a m i telah selesai d e n g a n u r u s a n k a m i , silakan e n g k a u d u d u k
k e m b a l i b e r s a m a m e r e k a j i k a e n g k a u s u k a . " N a b i Saw. m e n j a w a b ,
" B a i k l a h ." M e r e k a berkata, " K a l a u d e m i k i a n , tentukanlah o l e h m u hari­
harinya buat k a m i secara tertulis. " M a k a N a b i Saw. m e m a n g g i l sahabat
Ali d a n m e m i n t a sebuah l e m b a r a n , k e m u d i a n beliau S a w . m e m e r i n t a h ­
kan Ali untuk mencatat hal tersebut, s e d a n g k a n ketika itu k a u m duafa
berada di suatu sudut y a n g a g a k j a u h dari m e r e k a . D a n p a d a saat itu
j u g a turunlah M a l a i k a t Jibril seraya m e m b a w a firman­Nya:

Dan janganlah kamu mengusir orang­orang yang menyeru


Tuhannya.(A\­Aii'am: 52), h i n g g a akhir ayat.

M a k a Rasulullah S a w . m e l e m p a r k a n l e m b a r a n itu dari t a n g a n n y a ,


k e m u d i a n beliau m e m a n g g i l k a m i , m a k a k a m i p u n datan g k e p a d a n y a .
Ibnu Jarir telah m e r i w a y a t k a n n y a melalui hadis A s b a t d e n g a n lafaz
y a n g s a m a . T e t a p i h a d i s ini garib, k a r e n a s e s u n g g u h n y a a y a t ini
M a k k i y y a h , sedangka n A l ­ A q r a ' ibnu H a b i s d a n U y a y n a h baru m a s u k
Islam h a n y a setelah hijrah s e l a n g b e b e r a p a tahun k e m u d i a n .
Sufyan As­Sauri telah m e r i w a y a t k a n dari A l ­ M i q d a m ibnu Syuraih,
dari ayahnya y a n g m e n c e r i t a k an b a h w a S a ' d pernah m e n g a t a k a n b a h w a
ayat ini diturunkan berkenaan d e n g a n e n a m o r a n g sahabat N a b i Saw. ,
antara lain Ibnu M a s ' u d .
S a ' d melanjutkan k i s a h n y a , " K a m i selalu m e n e m a n i Rasulullah
Saw. d a n dekat d e n g a n n y a untuk m e n d e n g a r s a b d a ­ s a b da beliau Saw.

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 281

M a k a o r a n g ­ o r a n g Q u r a i s y berkata, ' E n g k a u selalu m e n d e k a t i m e r e k a


d a n menjau h dari k a m i ' . " M a k a t u r u n l a h a y a t ini:

Dan janganlah kamu mengusir orang­orang yang menyeru


Tuhannya di pagi dan di petang hari. ( A l ­ A n ' a m : 5 2 )

Ivcwft Kak.™ vftet w a y a t b u m y a d i dalam kitab Mustadrak melalui jalur


Sufyan. I m a m H a k i m m e n g a t a k a n b a h w a hadis ini harus d e n g a n syarat
Syaikhain. Ibnu Hibban di d a l a m kitab Sahih­nyz. telah mengetengahka n
hadis ini melalui j a l ur A l ­ M i q d a m ibnu Syuraih dengan lafaz y a n g sama.
Firman Allah Swt.:

Dan demikianlah Kami uji sebagian mereka dengan sebagianyang


lain. ( A l ­ A n ' a m : 53)

Y a k n i K a m i c o b a d a n K a m i uji sebagian dari m e r e k a d e n g a n sebagian


y a n g lain.

supaya ( o r a n g ­ o r a n g y a n g k a y a i t u ) berkata, "Orang­orang


semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah
kepada mereka? " ( A l ­ A n ' a m : 5 3 )

Demikian itu terjadi k a r e n a R a s u l u l l a h S a w . p a d a m a s a p e r m u l a a n


r i s a l a h n y a b a n y a k diikuti o l e h k a u m d u a f a s e b a g a i m a y o r i t a s dari
pengikut­pengikut beliau, bai k dari k a l a n g a n k a u m laki­lakinya, k a u m
wanitanya, b u d a k ­ b u d a k lelaki, m a u p u n b u d a k ­ b u d a k p e r e m p u a n ; tidak
ada y a n g mengikuti beliau Saw. dari kalangan orang­orang y a n g
terpandang kecuali h a n y a sedikit. Perihal Rasulullah Saw. saat itu s a m a
dengan a p a y a n g dikatakan oleh* k a u m N a b i N u h kepada nabinya, seperti
y a n g disitir oleh firman­Nya:

Kqmpangsunnqh.org
282 Juz 7-AI-Anam

Dan kami tidak melihat orang­orang yang mengikuti kamu,


melainkan orang­orangyang hina dina di antara kami yang lekas
percaya saja. ( H u d : 2 7 ) , h i n g g a akhir ayat.

Sama pula dengan apa yang ditanyakan oleh Heraklius —Raja


R o m a w i — k e p a d a A b u Sufyan. H e r a k l i u s bertanya, " A p a k a h orang ­
o r a n g y a n g m e n g i k u t i n y a ( N a b i S a w . ) adala h dari k a l a n g a n o r a n g ­
o r a n g y a n g terhormat, ataukah dari kalangan o r a n g ­ o r a n g y a n g l e m a h ? "
A b u Sufyan m e n j a w a b , " T i d a k , bahkan dari kalangan o r a n g ­ o r a n g y a n g
lemah." Herakliu s berkata, " M e r e k a adalah p e n g i k ut p a r a rasul" .
Pad a garis besarnya k a u m kafir Quraisy m e n g h i n a orang­oran g dari
kalangan kaum duafa y a n g b e r i m a n kepada N a b i Saw. M e r e k a tak segan­
segan m e n y i k s a siapa saja dari k a l a n g an k a u m duafa itu y a n g b e r a d a di
bawah wewenangnya.
Orang­orang musyrik Quraisy tersebut sering mengatakan,
" O r a n g ­ o r a n g seperti inikah di antara kita y a n g diberi a n u g e r a h oleh
A l l a h ? " D e n g a n k a t a lain, ' T i d a k l a h layak bagi Allah m e m b e r i petunjuk
kebaikan k e p a d a o r a n g ­ o r a n g seperti ini, sekiranya a p a y a n g m e r e k a
ikuti itu baik, lalu k a m i d i b i a r k a n . " Perihalnya s e m a k n a d e n g a n a p a
y a n g disebutkan di d a l a m a y a t lain, yaitu:

Kalau sekiranya dia ( A I ­ Q u r ' a n ) adalah suatuyang baik, tentulah


mereka tidak mendahului kami ( b e r i m a n ) kepadanya. (Al­Ahqaf:
11)
S a m a pula dengan firman­Nya:

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat­ayat Kami yang terang


( m a k s u d n y a ) , niscaya orang­orang yang kafir berkata kepada
orang­orangyang beriman, "Manakah di antara kedua golongan
(kafir dan m u k m i n ) yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih
indah tempatpertemuan(r\yd)l" ( M a r y a m : 73)

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 283

Allah Swt. m e n j a w a b p e r k a t a a n t e r s e b u t d a l a m firman selanjutnya:

Berapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka,


sedangkan mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan
lebih sedap dipandang mata. ( M a r y a m : 7 4 )

Sedangkan d a l a m surat ini Allah Swt. m e n j a w a b m e r e k a ketika m e r e k a


mengatakan :

Orang­orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah


oleh Allah kepada mereka? (Allah berfirman m e n j a w a b m e r e k a ) ,
"Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang­orangyang
bersyukur ( k e p a d a ­ N y a ) ? " ( A l ­ A n ' a m : 5 3 )

D e n g a n kata lain, b u k a n k a h Allah lebih m e n g e t a h u i t e n t a n g orang ­


orang yang bersyukur kepada­Nya dengan ucapan, perbuatan, dan
segenap hati m e r e k a . K a r e n a itulah Allah m e m b e r i m e r e k a taufik dan
petunjuk k e j a l a n keselamatan dan m e n g e l u a r k an m e r e k a dari kegelapan
menuju k e p a d a c a h a y a d e n g a n seizin­Nya, dan Allah m e m b e r i m e r e k a
petunjuk ke j a l a n y a n g lurus. Perihalnya s a m a dengan apa yang
disebutkan oleh Allah Swt. d a l a m ayat y a n g lain, yaitu:

CIS i ^ J i j J ' ^3 .

Dan orang­orang yang berjihad untuk ( m e n c a r i keridaan) Kami,


benar­benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan­jalan Kami.
Dan sesungguhnya Allah benar­benar beserta orang­orang yang
berbuat baik. ( A l ­ ' A n k a b u t : 6 9 )

Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan:

Kqmpungsannqh.org
284 Juz 7 - Al-An'am

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk kalian,


dan tidak (pula) kepada warna kulit kalian, tetapi Allah memandang
kepada kalbu dan amal perbuatan kalian.

Ibnu Jarir mengatakan, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Al­Cjasim, telah


m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A l ­ H u s a i n , dari Hajjaj, dari I b n u Juraij, dari
Ikrimah s e h u b u n g a n d e n g a n f i r m a n ­ N y a :

.... ^­ii^MiS^s^ht^
Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada
orang­orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya (Al­
A n ' a m : 51), h i n g g a akhir ayat.

B a h w a A t a b a h ibnu R a b i ' a h , Syaibah ibnu R a b i ' a h , M u t ' i m ibnu A d d i ,


A l ­ H a r i s ibnu N a u f a l , Q u r a z a h ibnu A b d u A m r ibnu Naufal b e r s a m a
sejumlah o r a n g dari B a n i A b d u Manaf, dari k a l a n g a n o r a n g ­ o r a n g kafir
m e r e k a ; s e m u a n y a d a t a n g k e p a d a A b u T a l i b , lalu m e r e k a berkata, " H a i
A b u T a l i b , m e n g a p a a n a k s a u d a r a m u —­yaitu M u h a m m a d — t i d a k
m e n g u s i r s e m u a m a u l a kita d a n t e m a n ­ t e m a n s e p a k t a kita, k a r e n a
sesungguhnya m e r e k a s e m u a hanyalah b e k a s b u d a k ­ b u d a k dan pelayan­
pelaya n kita. A p a b i l a dia m a u m e n g u s i r m e r e k a , m a k a hal itu sangat
k a m i hargai, dan k a m i h o r m a t i dia di kalangan k a m i ; lebih m e n d e k a t i
untuk diikuti oleh k a m i , d a n k a m i akan p e r c a y a k e p a d a n y a k a r e n a itu."
M a k a A b u T a l i b d a t a n g kepada N a b i S a w . dan m e m b i c a r a k a n hal
t e r s e b u t k e p a d a n y a . U m a r i b n u l K h a t t a b r.a. b e r k a t a m e m b e r i k a n
sarannya, " J a n g a n dahulu e n g k a u m e l a k u k a n hal itu s e b e l u m e n g k a u
teliti benar apa y a n g m e r e k a kehendaki dan apa y a n g mereka m a k s u d k a n
dari ucapan m e r e k a itu." M a k a A l l a h Swt. m e n u r u n k a n firman­Nya:

Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada


orang­orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya (Al­
A n ' a m : 51)

S a m p ai dengan firman­Nya:

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 285

Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang­orang yang


bersyukur (kepada­Nya). ( A l ­ A n ' a m: 53)

Y a n g d i m a k s u d k a n oleh p e m u k a ­ p e m u k a B a n i A b d u M a n a f itu adalah


Bilal, A m m a r ibnu Y a s i r , Salim m a u l a A b u Huzaifah, Sabih m a u l a
Usaid; dan y a n g d i m a k s u d d e n g a n t e m a n s e p a k t a m e r e k a adalah I b n u
M a s ' u d , A l ­ M i q d a d i b n u A m r , M a s ' u d , I b n u l Q a r i , W a q i d ibnu
Abdullah A l ­ H a n z a l i , A m r ibnu A b d u A m r , Z u s y Syimalain, M a r s a d
ibnu A b u M a r s a d , dan A b u M a r s a d A l ­ G a n a w i t e m a n sepakta H a m z a h
ibnu A b d u l M u t t a l i b serta t e m a n ­ t e m a n sepakta lainnya.
A y a t berikut diturunkan b e r k e n a a n d e n g a n p a r a p e m i m p i n kafir
dari k a l a n g an Q u r a i s y d a n p a r a mawali serta p a r a hulafa ( t e m a n ­ t e m a n
sepakta), yaitu f i r m a n ­ N y a :

Dan demikianlah telah Kami uji sebagian mereka ( o r a n g ­ o r a n g


y a n g k a y a ) dengan sebagian mereka (orang­orang m i s k i n ) ; supaya
( o r a n g ­ o r a n g y a n g k a y a itu) berkata, "Orang­orang semacam
inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada
mereka? " ( A l ­ A n ' a m : 53), h i n g g a akhir ayat.

Ketika ayat ini diturunkan, U m a r bangkit d a n datan g k e p a d a N a b i Saw.,


lalu ia m e m i n t a m a a f k e p a d a N a b i S a w . a t a s u c a p a n y a n g t e l a h
dikeluarkannya. K e m u d i a n Allah Swt. m e n u r u n k a n firman­Nya:

Apabila datang orang­orang yang beriman kepada ayat­ayat Kami.


( A l ­ A n ' a m : 54), h i n g g a akhir ayat.
A d a p u n firman Allah Swt.:

Apabila orang­orang yang beriman kepada ayat­ayat Kami itu


datang kepadamu, maka katakanlah, "Salamun 'alaikum. " ( A l ­
A n ' a m : 54)

Kqmpungsannqh.org
286 Juz 7 - AhAnSm

Artinya, h o r m a t i l a h m e r e k a d e n g a n m e n j a w a b s a l a m m e r e k a , d a n
sampaikan berita g e m b i r a k e p a d a m e r e k a b a h w a r a h m a t A l l a h y a n g
luas m e n c a k u p m e r e k a s e m u a . K a r e n a itulah d a l a m firman selanjutnya
disebutkan:

******* .ita^ssjjyjscsr
Tuhan kalian telah menetapkan atas diri­Nya kasih sayang. (Al­
A n ' a m : 54)

Y a k n i D i a telah m e w a j i b k a n r a h m a t atas d i r i ­ N y a Y a n g M a h a m u l i a
sebagai k a r u n i a dari­Nya, k e b a i k a n , dan a n u g e r a h ­ N y a b u a t m e r e k a .

Yaitu bahwa barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kalian


lantaran kejahilan. ( A l ­ A n ' a m : 5 4 )

Sebagian u l a m a Salaf m e n g a t a k a n , s e m u a o r a n g y a n g d u r h a k a k e p a d a
Allah adalah o r a n g y a n g j a h i l .
M u ' t a m i r ibnu S u l a i m an telah m e r i w a y a t k a n dari A l ­ H a k a m i b n u
A b a n ibnu Ikrimah s e h u b u n g a n dengan firman­Nya:

Barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kalian lantaran


kejahilan. ( A l ­ A n ' a m : 5 4 )

B a h w a dunia seluruhnya m e r u p a k a n kejahilan. D e m i k i a n l a h m e n u r u t


apa y a n g diriwayatkan oleh Ibnu A b u Hatim.

kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan


perbaikan. (Al­An'am: 54)

Yakni kembal i k e p a d a j a l a n y a n g benar dari k e b i a s a an m a k s i a t n y a dan


kapok serta bertekad tidak a k a n m e n g u l a n g i n y a lagi, serta m e m p e r b a i k i
amal p e r b u a t a n n ya di m a s a m e n d a t a n g .

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 287

A8&&
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Al­An'am: 54)

I m a m A h m a d mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur


Razzaq, telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i M a ' m a r , dari H a r a m a m ibnu
M u n a b b i h y a n g m e n g a t a k a n b a h w a berikut ini adalah a p a y a n g telah
diceritakan oleh A b u H u r a i r a h k e p a d a k a m i , yaitu b a h w a Rasulullah
Saw. pernah bersabda:

Setelah Allah melakukan peradilan terhadap makhluk­(Nya), maka


Dia menetapkan pada kitab­Nyayang ada di sisi­Nya di atas 'Arasy,
bahwa sesungguhnya rahmat­Ku mengalahkan murka­Ku.

Hadis ini diketengahkan oleh Imam Bukhar i dan I m a m M u s l i m di dalam


kitab Sahihain. H a l y a n g s a m a telah diriwayatkan oleh A l ­ A ' m a s y , dari
A b u Saleh, dari A b u H u r a i r a h . M u s a ibnu U q b a h m e r i w a y a t k a n n y a
dari A l ­ A ' r a j , dari A b u H u r a i r a h.
Hal y a n g s a m a telah d i r i w a y a t k a n o l e h A l ­ L a i s dan lain­lainnya,
dari M u h a m m a d ibnu Ajian, dari ayahnya, dari A b u Hurairah, dari N a b i
Saw. d e n g a n lafaz y a n g sama.
Ibnu M u r d a w a i h telah m e r i w a y a t k a n melalui j a l u r A l ­ H a k a m ibnu
Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu A b b a s y a n g menceritakan b a h w a
Rasulullah Saw. t e l a h bersabda:

Kqmpangsunnqh.org
288 Juz 7—Al-An'am

Apabila Allah lelah menyelesaikan peradilan­Nya di antara


makhluk semuanya, maka Dia mengeluarkan suatu kitab dari
bawah 'Arasy ( y a n g t e r c a n t u m p a d a n y a ) , "Sesungguhnya rahmat­
Ku mendahului murka­Ku, dan Aku adalah Yang Maha Pelimpah
Rahmat." Lalu Allah menggenggam sekali atau dua kali genggaman
dan mengeluarkan dari neraka sejumlah banyak makhluk yang tidak
pernah melakukan suatu kebaikan pun, di antara kedua mata
mereka (yakni p a d a kening m e r e k a) tertuliskan, "Orang­orangyang
dimerdekakan oleh Allah (dari n e r a k a ) . "

A b d u r Razzaq m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i M a ' m a r ,


dari A s i m ibnu S u l a i m a n , dari A b u U s m a n A n ­ N a h d i , dari S a l m a n
sehubungan dengan firman­Nya:

***** X2&*ji&js&$r
Tuhan kalian telah menetapkan atas diri­Nya kasih sayang. (Al­
A n ' a m : 54)

B a h w a s e s u n g g u h n y a di d a l a m kitab Taurat K a m i m e n j u m p a i d u a j e n i s
kasih sayang, yaitu: Allah Swt. menciptakan langit dan bumi,
menciptakan seratus rahmat, atau Dia menjadikan seratus rahmat
sebelum m e n c i p t a k a n m a k h l u k . K e m u d i a n Dia m e n c i p t a k a n m a k h l u k
dan m e l e t a k k a n s e b u a h r a h m a t d i a n t a r a m e r e k a , s e d a n g k a n y a n g
sembilan puluh s e m b i l an r a h m a t Dia p e g a n g di sisi­Nya.
Salman melanjutkan kisahnya,' " D e n g a n satu r a h m a t itulah para
m a k h l u k berkasih sayang, saling mengasihi, saling m e m b e r i , dan saling
m e n o l o n g . D e n g a n satu r a h m a t itulah u n t a betina m e n g a s i h i a n a k n y a ,
sapi betina mengasihi anaknya, k a m b i n g betina mengasihi anaknya, dan
.ikan­ikan di laut saling beriringan . M a k a apabila datan g hari kiamat ,
Allah m e n g u m p u l k a n r a h m a t itu d e n g a n r a h m a t y a n g a d a di sisi­Nya,
dan r a h m a t ­ N y a j a u h lebih u t a m a dan lebih luas.
Hal ini telah d i r i w a y a t k a n pula secara marfu' melalui j a l u r lain.
Dalam pembahasan berikutnya akan disebutkan hadis­hadis yang
berkaitan dengan m a s a l a h ini, yaitu p a d a tafsir firman­Nya:

dan rahmat­Ku meliputi segala sesuatu. ( A l ­ A ' r a f: 156)

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 289

Di antara hadis­hadis y a n g berkaitan d e n g a n a y a t ini ialah s a b d a N a b i


Saw. k e p a d a sahabat M u ' a z ibnu Jabal:

"Tahukah kamu, apakah hak Allah yang dibebankan atas hamba­


hamba­Nya? Yaitu hendaknya mereka menyembah­Nya dan tidak
mempersekutukan­Nya dengan sesuatu pun. "
K e m u d i a n Rasulullah Saw. b e r s a b da pula:

Tahukah kamu. apakah hak hamba­hamba Allah atas Allah apabila


mereka melakukan hal tersebut? Yaitu hendaknya Dia tidak
mengazab mereka

I m a m A h m a d telah m e r i w a y a t k a n n y a melalui j a l u r K u m a i l ibnu Ziyad,


dari A b u Hurairah r.a.

Al-An'am, ayat 55-59

fotifoi^JiMasBWutai ^ &&&&&

Dan demikianlah Kami terangkan ayat­ayat Al­Our'an, (supaya


j e l a s j a l a n o r a n g ­ o r a n g y a n g saleh) dan supaya jelas ( p u l a ) jalan

Kqmpangsunnqh.org
290 Juz7-AW\n1m

orang­orang yang berdosa. Katakanlah, "Sesungguhnya aku


dilarang menyembah tuhan­tuhan yang kalian sembah selain
Allah." Katakanlah, "Aku tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian,
sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian dan tidaklah ( p u l a )
aku termasuk orang­orang yang mendapat petunjuk " Katakanlah,
"Sesungguhnya aku ( b e r a d a ) di atas hujan yang nyata ( A ! ­ Q u r ' a n )
dari Tuhanku, sedangkan kalian mendustakannya. Tidak ada
padaku apa ( a z a b ) yang kalian minta supaya disegerakan
kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, Dia
menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang
paling baik " Katakanlah, "Kalau sekiranya ada padaku apa (azab)
yang kalian minta supaya disegerakan kedatangannya, tentu telah
diselesaikan Allah urusan yang ada antara aku dan kalian. Dan
Allah lebih mengetahui tentang orang­orang yang zalim Dan pada
sisi Allah­lah kunci­kunci semua yang gaib; tak ada yang
mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang
di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur
melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji
pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang
kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (lauti m a h f u z ) .

Allah SwL berfirman, " S e b a g a i m a n a K a m i t e l a h j e l a s k a n hal­ha l y a n g


telah lalu keterangannya, yaitu hujah­hujah d a n dalil­dalil sebagai j a l a n
petunjuk dan b i m b i n g a n , d a n telah dicela sikap m e m b a n t a h dan ingkar."

Demikian pula Kami terangkan ayat­ayat Al­Our 'an. ( A l ­ A n ' a m :


55)

Y a k n i ayat­ayat diperlukan oleh o r a n g ­ o r a n g y a n g diajak bicara


k e t e r a n g a n n y a secara j e l a s .

dan supaya jelas ( p u l a ) jalan orang­orang yang berdosa. (Al­


A n ' a m : 55)

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 291

Y a i t u supaya j e l a s j a l a n y a n g d i t e m p u h oleh o r a n g ­ o r a n g y a n g b e r d o s a
y a n g m e n e n t a n g p a r a rasul.

M e n u r u t qiraah y a n g lain, a y a t ini d i b a c a sablla, s e h i n g ga artinya


menjadi d e m i k i a n :

dan supaya kamujelas terhadap jalan orang­orang yang berdosa.

Artinya, a g ar k a m u j e l a s , hai M u h a m m a d ; atau hai o r a n g y a n g diajak


bicara terhada p j a l a n y a n g d i t e m p u h oleh o r a n g ­ o r a n g y a n g b e r d o s a.
Firman Allah Swt.:

Katakanlah, "Sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata


dari Tuhanku. " ( A l ­ A n ' a m : 5 7 )

M a k s u d n y a , a k u b e r a d a d i atas p e n g e t a h u a n dari syariat Allah y a n g


telah diwahyukan oleh­Nya kepadaku.

sedangkan kalian mendustakannya. (Al­An'am: 57)

Y a k n i kalian m e n d u s t a k a n p e r k a r a h a k y a n g disampaika n kepadaku dari


Allah.

Tidak ada padaku apa yang kalian minta supaya disegerakan. (Al­
A n ' a m : 57)

Yaitu siksaan atau azab.

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. ( A l ­ A n ' a m : 5 7 )

Artinya, s e s u n g g u h n y a rujukan m e n g e n a i hal tersebut h a n y a l a h k e p a d a


Allah. D e n g a n kata lain, j i k a d i a m e n g h e n d a k i u n t u k m e n y e g e r a k a n n y a

Kqmpungsannqh.org
292 JuzT-AkAnSm

k e p a d a kalian, n i s c a y a D i a a k a n m e n y e g e r a k a n a z a b y a n g kalian m i n t a
itu. D a n j i k a Dia m e n g h e n d a k i p e n a n g g u h a n n ya terhadap kalian, niscaya
D i a m e n a n g g u h k a n n y a k a r e n a d a l a m p e n a n g g u h a n itu t e r k a n d u n g
h i k m a h y a n g besar y a n g h a n y a D i a saja y a n g m e n g e t a h u i n y a . K a r e n a
itulah p a d a firman selanjutnya d i s e b u t k a n :

Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan


yang paling baik (Al­An'am: 57)

Y a k n i D i a adalah sebaik­baik P e m b e r i keputusan peradilan d a n sebaik­


baik Pemberi penyelesaian dalam m e m u t u s k a n perkara di antara h a m b a ­
hamba­Nya.
F i r m a n Allah Swt.:

Katakanlah, "Kalau sekiranya ada padaku apa (azab) yang Kalian


minta supaya disegerakan kedatangannya, tentu telah diselesaikan
Allah urusan yang ada di antara aku dan kalian. ( A l ­ A n ' a m : 5 8 )

Yaitu seandainya keputusan m e n g e n a i a z a b itu b e r a d a d i t a n g a n k u ,


niscaya aku benar­benar a k a n m e n i m p a k a n n y a k e p a d a kalian sesuai
d e n g a n kadar y a n g berhak kalian t e r i m a darinya.

Dan Allah lebih mengetahui tentang orang­orang yang zalim. " (Al­
A n ' a m : 58)

Bila ditanyakan, b a g a i m a n a k a h m e n g g a b u n g k a n pengertian antara a y a t


ini dengan sebuah hadis y a n g disebutkan d i dalam kitab Sahihain melalui
j a l ur Ibnu W a h b , dari Y u n u s , dari Az­Zuhri, dari Urwah , dari Siti Aisyah,
b a h w a Siti A i s y a h pernah berkata k e p a d a R a s u l u l l a h Saw. , " W a h a i
Rasulullah, a p a k a h e n g k a u p e r n a h m e n g a l a m i suatu hari y a n g terasa
lebih keras o l e h m u daripada Peran g Uhud7 " Rasulullah Saw. menjawab :

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 293

Sesungguhnya aku pernah mengalaminya dari kaummu, dan hari


yangpaling keras yangpernah kualami adalah hari Aaabah. Yaitu
ketika aku menampilkan diriku menyeru Ibnu Ahdu Yalil ibnuAbdu
Kalal untuk masuk Islam, tetapi dia tidak mau menerima apa yang
kutawarkan kepadanya. Maka aku pergi dengan hati yang penuh
kesusahan dan kedukaan, aku tidak sadar dari kesusahanku kecuali
setelah tiba di Oarnus Sa'alib. Lalu aku angkat kepalaku, tiba­
tiba aku melihat segumpal awan yang menaungiku. Ketika
kuperhatikan, ternyata di dalamnya terdapat Malaikat Jibril as.
Jibril menyeruku dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah
mendengar jawaban kaummu kepadamu, mereka tidak mau
memenuhi semanmu, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan
kepadamu malaikat penjaga gunung­gunung untuk engkau
perintahkan sesukamu terhadap mereka "Malaikat penjaga gunung
menyeruku dan memberi salam kepadaku, kemudian berkata "Hai
Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar jawaban

Kqmpungsannqh.org
294 Juz 7-Al-An'am

kaummu kepadamu, dan sesungguhnya Tuhanmu telah


memerintahkan kepadaku menemuimu untuk engkau perintah
menurut apa yang engkau kehendaki. Jika engkau suka, maka aku
timpakan kepada mereka kedua Bukit Akhsyab ini. " Maka
Rasulullah Saw. bersabda, "Tidak, tetapi aku berharap semoga
Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang­orang yang
menyembah Allah dan tidak mempersekutukan­Nya dengan sesuatu
pun."

D e m i k i a n l a h m e n u r u t lafaz I m a m M u s l i m , N a b i S a w . ditawari a g ar
m e r e k a diazab dan dibinasakan sampai ke akar­akarnya, tetapi Nabi Saw.
bersikap lunak kepada m e r e k a dan m e m o h o n a g ar m e r e k a ditangguhkan,
dengan harapan s e m o g a saja Allah m e n g e l u a r k an dari m e r e k a keturunan
y a n g m a u m e n y e m b a h A l l a h d a n tidak m e m p e r s e k u t u k a n ­ N y a d e n g a n
sesuatu pun.
Pertanyaan y a n g d i m a k s u d ialah b a g a i m a n a k a h m e n g g a b u n g k a n
pengertian hadis ini d e n g a n a p a y a n g disebutkan o l e h A l l a h Swt. dalam
a y a t ini:

Katakanlah, "Kalau sekiranya ada padaku apa {czah)yang kalian


minta supaya disegerakan kedatangannya, tentu telah diselesaikan
Allah urusan yang ada antara aku dan kalian. Dan Allah lebih
mengetahui tentang orang­orang yang zalim." ( A l ­ A n ' a m : 5 8 )

Sebagai j a w a b a n n y a — h a n y a A l l a h y a n g lebih m e n g e t a h u i — dapat


dikatakan b a h w a ayat ini menunjukka n p e n g e r t i a n ' seandainya persoalan
azab y a n g m e r e k a m i n t a itu b e r a d a di t a n g a n N a b i Saw. , n i s c a y a N a b i
Saw. akan menimpakannya kepada mereka pada saat mereka
m e m i n t a n y a ' . A d a p u n m e n g e n a i h a d i s ini, m a k a d i d a l a m n y a t i d a k
m e n g a n d u n g m a k n a b a h w a m e r e k a m e m i n t a a g ar dijatuhkan a z a b atas
diri m e r e k a . T e t a p i y a n g m e n a w a r k a n n y a d a t a n g dari pihak m a l a i k a t
penjaga g u n u n g ­ g u n u n g , yait u ' a p a b i l a N a b i Saw. m e n g i n g i n k a n a g a r
kedua Bukit Akhsyab ditimpakan kepada mereka, niscaya akan
dilakukan o l e h m a l a i k at p e n j a g a g u n u n g ' . G u n u n g A k h s y a b ialah d u a

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 295

b u a h bukit y a n g meliputi k o t a M e k a h dari a r a h selatan dan utaranya.


K a r e n a itula h N a b i S a w . m e m o h o n a g a r hal itu d i t a n g g u h k a n d a n
m e m o h o n a g a r m e r e k a dibelaskasihani.
Firman Allah Swt.:

dan pada sisiAllah­lah kunci­kunci semua yang gaib, tak ada yang
mengetahuinya kecuali Dia sendiri. ( A l ­ A n ' a m : 5 9 )

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan k e p a d a kami Abdul A z i z


ibnu Abdullah, t e l a h m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i Ibrahim ibnu S a ' d , dari
Ibnu Syihab, dari Salim ibnu Abdullah, dari ayahnya, b a h w a Rasulullah
Saw. pernah bersabda:

Kunci­kunci perkara yang gaib itu ada lima, tidak ada yang
mengetahuinya kecuali hanya Allah

Yaitu y a n g disebutkan o l e h firman­Nya:

C V J. ­jUi) =

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi­Nya sajalah pengetahuan


tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan
mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun
yang dapat mengetahui ( d e n g a n p a s t i ) apa yang akan
diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat
mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Luqman: 34)
Di d a l a m h a d i s U m a r d i s e b u t k a n b a h w a k e t i k a M a l a i k a t J i b r i l
m e n a m p a k k a n dirinya k e p a d a N a b i Saw. d a l a m r u p a s e o r a n g lelaki

Kqmpangsunnqh.org
B a d u i , lalu b e r t a n y a k e p a d a N a b i Saw. m e n g e n a i iman dan Islam serta
296 Juz7-AtAn'am

ihsan, m a k a N a b i S a w . m e n j a w a b n y a . Di antara j a w a b a n N a b i Saw.


k e p a d a n y a ialah:

Ada lima perkara tidak ada seorang pun yang mengetahuinya


kecuali hanya Allah,

K e m u d i a n N a b i Saw. m e m b a c a k a n firman­Nya:

C r

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi­Nya sajalah pengetahuan


tentang hari kiamat. ( L u q m a n : 3 4 ) , h i n g g a akhir ayat.

M e n g e n a i firman Allah Swt.:

dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. (Al­An'am:


59)

Artinya, pengetahuan Allah Yang Mahamulia meliputi semua alam wujud


ini, baik y a n g ada di daratan maupun y a n g a d a di lautan, tidak a d a sesuatu
p u n darinya y a n g samar bagi Allah, dan tidak a d a y a n g samar bagi Allah
sebesar zarrah pun di bumi ini, tidak p u l a y a n g a d a di langit. A l a n g k a h
i n d a h n y a a p a y a n g dikatakan oleh As­Sarsari dalam bait syairnya y a n g
menyebutkan:

Tidak ada yang samar bagi Allah sebesar zarrah pun, baik yang
kelihatan oleh mata ataupun yang tidak kelihatan.

F i r m a n Allah Swt.:

dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia menge­
tahuinya (pula). ( A l ­ A n ' a m : 5 9 )

Y a k n i D i a m e n g e t a h u i s e m u a g e r a k k e h i d u p a n seluruh b e n d a , terlebih
lagi h e w a n y a n g h i d u p , dan lebih lagi m a k h l u k y a n g t e r k e n a taklif, bai k

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 297

dari k a l a n g an j e n i s j i n m a u p u n m a n u s i a . Perihalnya s a m a d e n g a n a p a
y a n g disebutkan o l e h Allah d a l a m a y a t lain:

Dia mengetahui ( p a n d a n g a n ) mata yang khianat dan apa yang


disembunyikan oleh hati. ( A l ­ M u ­ m i n : 19)

I b n u A b u H a t i m m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i a y a h k u ,
telah menceritakan kepada kami Al­Hasan ibnur Rabi', telah
m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A b u i A h w a s , dari S a ' i d ibnu M a s r u q , t e l a h
menceritakan kepada kami Hassan A n ­ N a m i r i , dari Ibnu A b b a s
sehubungan d e n g a n firman­Nya:

dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia menge­
tahuinya (pula). ( A l ­ A n ' a m : 5 9 )

B a h w a tidak a d a s e b u a h p o h o n p u n — b a i k di d a r a t a n m a u p u n di
lautan— melainkan ada malaikat y a n g diperintahkan untuk menjaganya.
M a l a i k a t itu m e n c a t a t d a u n ­ d a u n y a n g g u g u r dari p o h o n itu.
Firman Allah Swt.:

dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak
sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam
kitab yang nyata (lauh m a h f u z ) . ( A l ­ A n ' a m : 5 9 )

Ibnu A b u Hatim m e n g a t a k a n , telah menceritakan k e p a d a k a m i Abdullah


ibnu M u h a m m a d ibnu A b d u r R a h m a n ibnul M i s w a r A z ­ Z u h r i , telah
menceritakan k e p a d a k a m i M a l i k ibnu Sa'ir, telah m e n c e r i t a k an k e p a d a
kami A I ­ A ' m a s y , dari Yazid ibnu A b u Z i y a d, dari A b d u l l a h ibnul H a r i s
y a n g m e n g a t a k a n b a h w a tidak a d a suatu p o h o n p u n di b u m i , tidak pula
sebuah biji pun y a n g ditanam melainkan p a d a n y a terdapat malaikat y a n g
ditugaskan o l e h Allah untuk m e l a p o r k a n k e p a d a ­ N y a a p a y a n g terjadi
p a d a pohon itu, yaitu m e n g e n a i m a s a lembapnya a p a b i l a m e n g a l a m i
kelembapa n d a n m a s a k e r i n g n y a apabila m e n g a l a m i kekeringan .

Kqmpangsunnqh.org
298 Juz 7 - M-An'am

Hal y a n g s a m a telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Abui Kattha b


Ziyad ibnu A b d u l l a h A l ­ H a s s a n i , dari M a l i k ibnu S a ' i r d e n g a n lafaz
y a n g sama.
K e m u d i a n I b n u A b u Hatim m e n g a t a k a n , telah d i r i w a y a t k a n dari
A b u H u z a i f a h b a h w a Sufyan telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i , dari
A m r a h ibnu Q a i s , dari s e o r a n g lelaki, dari S a ' i d ibnu Jubair, dari Ibnu
A b b a s y a n g m e n g a t a k a n b a h w a Allah telah m e n c i p t a k a n Nun ­—yaitu
t i n t a — dan l e m b a r a n ­ l e m b a r a n , lalu dicatatkan p a d a n y a perkara dunia
hingga habis, yaitu m e n g e n a i penciptaan makhluk atau rezeki halal atau
r e z e k i h a r a m , a t a u a m a l bai k a t a u a m a l b u r u k . L a l u I b n u A b b a s
m e m b a c a k a n firman­Nya:

dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia
mengetahuinya (pula). ( A l ­ A n ' a m : 59), h i n g g a akhir ayat.

M u h a m m a d i b n u Isha q m e r i w a y a t k a n dari Y a h y a ibnun N a d r , dari


ayahnya, b a h w a ia pernah m e n d e n g a r A b d u l l ah ibnu A m r ibnul A s y a n g
mengatakan b a h w a s e s u n g g u h n y a di bawah b u m i lapis ketiga dan di
atas lapis k e e m p a t terdapat m a k h l u k j i n . S e k i r a n y a m a k h l u k j i n itu
m e n a m p a k k a n dirinya p a d a kalian, niscaya kalian tidak a k a n m e n d a p a t
secercah c a h a y a pun karena terhalan g oleh m e r e k a . P a d a tiap­tiap sudut
(sisi) b u m i t e r d a p at s e b u a h lak Allah Swt., dan p a d a setiap lak terdapat
malaikat. Setiap hari Allah Swt. m e n g u t u s seoran g m a l a i k a t dari sisi­
N y a kepada malaikat penjaga lak itu untuk m e n y a m p a i k a n perintah­
N y a , b a h w a peliharalah a p a y a n g a d a p a d a m u .

Al-An'am, ayat 60-62

i tfo&tffl»

Kqmpangsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 299

Dan Dialah yang menidurkan kalian di malam hari dan Dia


mengetahui apa yang kalian kerjakan pada siang hari, kemudian
Dia membangunkan kalian pada siang hari untuk disempurnakan
umur (kalian) yang telah ditentukan, kemudian kepada Allah­lah
kalian kembali, lalu Dia memberitahukan kepada kalian apa yang
dahulu kalian kerjakan. Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan
tertinggi di atas semua hamba­Nya, dan diutus­Nya kepada kalian
malaikat­malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian
kepada salah seorang di antara kalian, ia diwafatkan oleh malaikat­
malaikat Kami, dan malaikat­malaikat Kami itu tidak melalaikan
kewajibannya. Kemudian mereka (hamba­hamba Allah)
dikembalikan kepada Allah Penguasa mereka yang sebenarnya.
Ketahuilah bahwa segala hukum ( p a d a hari itu) kepunyaan­Nya.
Dan Dialah Pembuat perhitungan yang paling cepat.

Allah Swt. berfirman, b a h w a D i a mewafatkan h a m b a ­ h a m b a ­ N y a dalam


tidur m e r e k a di m a l a m hari. Pengertian wafat ini m e r u p a k a n wafat kecil
(tidur), seperti y a n g disebutkan oleh Allah Swt. dalam ayat lain, yaitu:

(Ingatlah) ketika Allah berfirman, "Hailsa, sesungguhnya Aku akan


menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu
kepada­Ku." (Ali I m r a n : 55)

Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan ( m e m e g a n g ) / / ^


( o r a n g ) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah
jiwa ( o r a n g ) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia
melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. (Az­
Zumar: 42)

Allah m e n y e b u t k a n d a l a m a y a t ini d u a j e n i s k e w a f a t a n, yaitu wafat


besar dan wafat kecil. Hal y a n g s a m a disebutkan p u l a oleh Allah d a l a m

Kqmpangsunnqh.org
300 Juz 7—Al-An'am

ayat ini ( A l ­ A n ' a m : 6 0 ) — y a i t u w a f a t kecil dan wafat b e s a r — m e l a l u i


firman­Nya:

Dan Dialah yang menidurkan kalian di malam hari dan Dia


mengetahui apa yang kalian kerjakan pada siang hari. ( A l ­ A n ' a m :
60)

Y a k n i Allah mengetahu i m a t a pencaharia n y a n g kalian kerjakan d i siang


hari. K a l i m a t ini m e r u p a k a n jumlah mu 'taridah ( k a l i m a t sisipan) y a n g
m e n u n j u k k a n p e n g e r t i a n b a h w a p e n g e t a h u a n Allah m e l i p u t i s e m u a
m a k h l u k ­ N y a p a d a m a l a m hari dan siang hari m e r e k a , y a k n i di w a k t u
m e r e k a d i a m d a n d i w a k t u m e r e k a bergerak, s e m u a n y a terliputi o l e h
p e n g e t a h u a n Allah. Perihalnya s a m a d e n g a n a p a y a n g disebutkan d i
dalam ayat lain melalui firman­Nya:

Sama saja (bagi T u h a n ) , siapa di antara kalian yang merahasiakan


ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu,
dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan
( m e n a m p a k k a n diri) di siang hari. ( A r ­ R a ' d : 10)

S a m a pula d e n g a n m a k n a y a n g t e r k a n d u n g di d a l a m firman lainnya:

Dan karena rahmat­Nya, Dia jadikan untuk kalian malam dan siang,
supaya kalian beristirahat pada malam itu. ( A l ­ Q a s a s : 7 3 )

Y a k n i m e l a k u k a n istirahat di m a l a m hari.

dan supaya kalian mencari sebagian dari karunia­Nya. (Al­Qasas:


73)

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 301

Yaitu pada siang harinya, seperti y a n g disebutkan oleh Allah dalam firman­
N y a y a n g lain:

= M . •t S £ K ^ ' £ U & f f i »
Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian, dan Kami jadikan siang
untuk mencari penghidupan. ( A n ­ N a b a : 10­11)

D a l a m surat ini pun Allah Swt. m e n y e b u t k a n melalui firman­Nya:

Dan Dialah yang menidurkan kalian di malam hari, dan Dia


mengetahui apa yang kalian kerjakan pada siang hari. ( A l ­ A n ' a m :
60)

M a k s u d n y a , s e m u a pekerjaan y a n g kalian lakukan d i siang hari.

kemudian Dia membangunkan kalian pada siang hari. ( A l ­ A n ' a m :


60)

Damir y a n g a d a p a d a lafaz Jihi k e m b a l i k e p a d a siang hari, m e n u r u t a p a


. y a n g d i k a t a k an o l e h M u j a h i d , Q a t a d a h , dan A s ­ S a d d i . S e d a n g k a n
m e n u r u t I b n u Juraij, dari A b d u l l a h ibnu Kasir, damir kembal i k e p a d a
tidur, y a k n i dalam tidurnya. T e t a p i m a k n a y a n g p e r t a m a lebih kuat.
Ibnu M u r d a w a i h telah meriwayatkan berikut s a n a d n ya dari A d ­ D a h h a k ,
dari Ibnu A b b a s , dari N a b i S a w . y a n g telah bersabda:

Pada tiap orang terdapat seorang malaikat, apabila orang itu tidur,
maka malaikatnya mengambil rohnya dan mengembalikannya lagi
kepadanya Dan jika Allah memerintahkan agar nyawanya dicabut,
maka malaikat itu mencabut nyawanya; danjika tidak ada perintah
maka malaikat itu mengembalikannya kepada orang itu.

Kqmpungsannqh.org
302 JuzT-AhAn'am

Y a n g d e m i k i a n itulah y a n g d i m a k s u d o l e h firman­Nya:

Dan Dialah yang menidurkan kalian di malam hari. (Al­An'am:


60)

A d a p u n firman Allah Swt.:

untuk disempurnakan umur (kalian) yang telah ditentukan. (Al­


A n ' a m : 60)

Artinya, sampai k e p a d a ajal a t a u batas u m u r y a n g telah ditetapkan u n t u k '


m a s i n g ­ m a s i n g o r a n g.

kemudian kepada Allah­lah kalian kembali. (Al­An'am: 60)

Y a k n i kelak di hari k i a m a t .

lalu Dia memberitahukan kepada kalian. (Al­An'am: 60)

M a k s u d n y a , m e n c e r i t a k a n d a n m e m b e b e r k a n k e p a d a kalian.

apa yang dahulu kalian kerjakan. ( A l ­ A n ' a m: 60)

Yakni Dia akan m e n g a d a k a n pembalasan kepada kalian atas hal tersebut.


D e n g a n k a t a lain, a p a b i l a a m a l p e r b u a t a n kalian baik, m a k a b a l a s a n n y a
baik; dan apabila a m a l perbuatan kalia n buruk, m a k a b a l a s a n n y a h u r u k
pula.
F i r m a n Allah Swt.:

Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua


hamba­Nya. (Al­An'am: 61)

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 303

Artinya, D i a l a h y a n g m e n g u a s a i segal a sesuatu; d a n segala sesuatu


t u n d u k kepada k e a g u n g a n , k e b e s a r a n, dan k e k u a s a a n ­ N y a .

dan diutus­Nya kepada kalian malaikat­malaikat penjaga (Al­


A n ' a m : 61)

Yaitu di antara para m a l a i k at a d a y a n g ditugaska n oleh Allah untuk


menjaga tubuh manusia, seperti halnya y a n g disebutkan oleh Allah dalam
ayat lain:

Bagi manusia ada malaikat­malaikat yang selalu mengikutinya


bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas
perintah Allah. ( A r ­ R a ' d : 11)

Maksudnya , malaikat penjaga y a n g m e n c a t a t s e m u a a m a l perbuatannya;


s a m a halnya d e n g a n y a n g disebutkan oleh firman­Nya:

Padahal sesungguhnya bagi kalian ada (malaikat­malaikat) yang


m e n g a w a s i (pekerjaan kalian). (Al­Infitar: 10)

•3&!$*tf & 0 & l & i • &


yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah
kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada
di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Qaf: 17­18)

(Yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya.


(QaT:17)

Kqmpungsannqh.org
304 Juz 7-Al-An'am

M e n g e n a i firman A l l a h Swt.:

sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara


kalian. ( A l ­ A n ' a m : 6 1 )

Artinya, telah tiba m a s a ajalnya, d a n m a u t s u d a h di a m b a n g pintu.

iadiwafatkan oleh malaikat­malaikat Kami. ( A l ­ A n ' a m : 6 1 )

Y a k n i o l e h m a l a i k a t y a n g d i t u g a s k a n untuk m e l a k u k a n hal tersebu t


(pencabuta n n y a w a ) . I b n u A b b a s d a n lain­lainny a y a n g b u k a n h a n y a
seoran g telah m e n g a t a k a n b a h w a m a l a i k a t m a u t ('Izrail) m e m p u n y a i
p e m b a n t u ­ p e m b a n t u y a n g terdiri a t a s para malaikat lainnya; m e r e k a
m e n c a b u t r o h dari j a s a d , lalu roh d i c a b u t o l e h m a l a i k a t m a u t apabila
telah s a m p a i di t e n g g o r o k a n o r a n g y a n g b e r s a n g k u t a n . Hal ini a k a n
dijelaskan dala m tafsir firman­Nya:

Allah meneguhkan ( i m a n ) orang­orang yang beriman dengan


ucapan yang teguh. ( I b r a h i m : 2 7 )

Hadis­hadis y a n g berkaitan dengan masalah ini m e m b u k t i k a n kesahihan


dari asar y a n g b e r s u m b e r k a n dari I b n u A b b a s dan lain­lainnya ini.
F i r m a n A l l a h Swt.:

dan malaikat­malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya


(Al­An'am: 61)

Yakni dalam menjaga roh orang yang diwafatkan, bahkan mereka


m e m e l i h a r a n y a dan m e n e m p a t k a n n y a m e n u r u t a p a y a n g d i k e h e n d a k i
oleh Allah Swt. J i k a o r a n g y a n g bersangkutan t e r m a s u k o r a n g ­ o r a n g
y a n g bertakwa , m a k a m e r e k a ditempatkan di t e m p a t y a n g tinggi; j i k a
orang yang bersangkutan termasuk orang­orang yang durhaka, maka
d i t e m p a t k a n di sijjin. K a m i berlindun g k e p a d a A l l a h dari hal tersebut.

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 305

F i r m a n Allah Swt.:

Kemudian mereka ( h a m b a ­ h a m b a A l l a h ) dikembalikan kepada


Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya. (Al­An'am: 62)

I b n u Jarir m e n g a t a k a n s e h u b u n g a n dengan m a k n a firman­Nya:

Kemudian mereka dikembalikan. (Al­An'am: 62)

Y a n g d i m a k s u d dengan m e r e k a di sini m e n u r u t n y a adalah para malaikat.

kepada Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya. ( A l ­ A n ' a m : 62)

S e h u b u n g a n d e n g a n hal ini k a m i k e t e n g a h k a n s e b u a h h a d i s y a n g
diriwayatkan oleh I m a m A h m a d . D i s e b u t k a n b a h w a telah menceritakan
kepada k a m i Husain ibnu M u h a m m a d , telah menceritakan k e p a d a k a m i
Ibnu A b u Z i b , dari M u h a m m a d ibnu A m r ibnu Ata, dari S a ' i d ibnu
Yasar, dari A b u H u r a i r a h r.a., dari N a b i Saw. y a n g telah bersabda:

Kqmpangsunnqh.org
306 Juz 7-Al-An'am

Sesungguhnya mayat itu dihadiri olehpara malaikat; apabila mayat


itu adalah seorang lelaki saleh, maka mereka mengatakan,
"Keluarlah engkau, wahai jiwa yang baik dan berasal dari tubuh
yang baik, keluarlah engkau dengan terpuji, dan bergembiralah
dengan angin yang sejuk dan wewangian yang semerbak serta
Tuhan yang tidak murka " Maka terus­menerus dikatakan demikian
kepadanya hingga keluar (dari t u b u h n y a ) . Kemudian ia dibawa
naik ke langit, lalu dimohonkan supaya dibuka untuknya Maka
ditanyakan, "Siapakah ini?" Lalu dijawab, "Si Fulan (yang b a i k ) . "
Maka dikatakan, "Selamat datang dengan jiwa yang baik dan
berasal dari tubuh yang baik masuklah kamu dengan terpuji dan
bergembiralah dengan angin yang sejuk dan wewangian yang
semerbak serta Tuhan yang tidak murka. " Maka terus­menerus
dikatakan demikian kepadanya hingga ia sampai ke langit yang
padanya ada Allah Swt. Dan apabila lelaki yang bersangkutan
adalah orang yang buruk ( J a h a t ), maka mereka mengatakan,
"Keluarlah engkau, hai jiwa yang kotor dan berasal dari tubuh

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 307

yang kotor, keluarlah engkau dengan tercela, dan bergembiralah


dengan air yang mendidih dan nanah serta aneka ragam lainnya
yang serupa." Maka hal tersebut terus­menerus dikatakan
kepadanya hingga ia keluar. Kemudian ia dibawa naik ke langit,
lalu dimintakan agar dibuka untuknya maka dikatakan, "Siapakah
orang ini? " Dijawab, "Si Fulan ( y a n g j a h a t ) . " Maka dikatakan,
"Tiada selamat datang bagi jiwa yang kotor dan berasal dari tubuh
yang kotor. Kembalilah kamu dengan tercela karena sesungguhnya
semua pintu langit tidak akan dibuka untukmu." Lalu ia diturunkan
dari langit hingga sampai di kuburan. Sedangkan lelaki yang saleh
tadi duduk, lalu dikatakan kepadanya hal yang semisal dengan apa
yang disebutkan pada pembicaraan pertama Dan orang yang jahat
duduk pula, lalu dikatakan kepadanya hal yang semisal dengan
pembicaraan yang kedua tadi.

Hadis ini berpredikat garib.


Makna firman­Nya:

Kemudian mereka dikembalikan. (Al­An'am: 62)

D a p a t diinterpretasikan dengan pengertian b a h w a kelak s e m u a m a k h l u k


dikembalikan k e p a d a Allah p a d a hari kiamat , lalu Allah m e m u t u s k a n
perkara m e r e k a dengan keputusan y a n g adil dari­Nya . Perihalnya s a m a
d e n g a n a p a y a n g disebutkan oleh firman­Nya:

Katakanlah, "Sesungguhnya orang­orang yang terdahulu dan


orang­orangyang terkemudian benar­benar akan dikumpulkan di
waktu tertentu pada hari yang dikenal." (Al­Waqi'ah: 49­50)

dan Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak Kami tinggalkan


seorang pun dari mereka. (Al­Kahfi: 4 7 )

Kqmpungsannqh.org
308 Juz 7 - Al-An'am

S a m p a i d e n g a n f i r m a n ­ N y a:

Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. ( A l ­ K a h f i: 4 9 )

K a r e n a itulah d a l a m s u r a t ini d i s e b u t k a n :

Penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah, bahwa segala


hukum ( p a d a hari itu) kepunyaan­Nya. Dan Dialah Pembuat per­
hitungan yang paling cepat. ( A l ­ A n ' a m : 6 2 )

Al-An'am, ayat 63-65

^$&n$M&$ - ^ f e g ^ s M

Katakanlah, "Siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari


bencana di darat dan di laut, yang kalian berdoa kepada­Nya
dengan berendah diri dengan suara yang lemah lembut ( d e n g a n
m e n g a t a k a n ) , 'Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari
(bencana) ini, tentulah kami menjadi orang­orang yang bersyukur'. "
Katakanlah, "Allah menyelamatkan kalian dari bencana itu dan
dari segala macam kesusahan, kemudian kalian kembali mem­
persekutukan­Nya " Katakanlah, "Dialah yang berkuasa untuk
mengirimkan azab kepada kalian, dari atas kalian atau dari
bawah kaki kalian, atau Dia mencampurkan kalian dalam
golongan­golongan ( y a n g saling b e r t e n t a n g a n ) dan merasakan
kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. "

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 309

Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda­tanda kebesaran


Kami silih berganti agar mereka memahami(ny&).

Allah Swt. berfirman m e n g i n g a t k a n k e p a d a h a m b a ­ h a m b a ­ N y a a k a n


a n u g e r ah y a n g telah d i b e r i k a n ­ N ya k e p a d a sebagian dari m e r e k a y a n g
dalam keadaan kritis dari b e n c a n a d i daratan dan di lautan, yakni m e r e k a
y a n g d a l a m k e a d a a n b i n g u n g k a r e n a t e r t i m p a b e n c a n a k e s u s a h a n di
darat dan di laut y a n g m e n g a m u k o m b a k n y a karena ditiup badai. D a l a m
keadaan seperti itu m e r e k a m e n g e s a k a n Allah d a l a m d o a n y a — b u k a n
kepada y a n g l a i n ­ N y a — serta tidak m e m p e r s e k u t u k a n ­ N y a . Pengertian
ini s e m a k n a dengan a p a y a n g disebutkan o l e h Firman Allah dalam ayat­
ayat y a n g lain:

Dan apabila kalian ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah


siapa yang kalian seru, kecuali Dia. (Al­Isra: 6 7 ) , h i n g g a akhir
ayat.

Dialah Tuhan yang menjadikan kalian dapat berjalan di daratan,


(berlayar) dilautan. Sehingga apabila kalian berada di dalam
bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang­orangyang
ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka
bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan ( a p a b i l a )
gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin
bahwa mereka telah terkepung ( b a h a y a ) , maka mereka berdoa
kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada­Nya semata­
mata. ( M e r e k a b e r k a t a ) , "Sesungguhnya jika Engkau menye­
lamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk
orang­orangyang bersyukur. " ( Y u n u s : 2 2 )

Kqmpungsannqh.org
310 Juz 7 - Al-An'am

Atau siapakah yang memimpin kalian dalam kegelapan di daratan


dan lautan dan siapa (pula)foa/i yang mendatangkan angin sebagai
kabar gembira sebelum ( k e d a t a n g a n ) rahmat­Nya? Apakah di
samping Allah ada tuhan ( y a n g lain)? Mahatinggi Allah terhadap
apa yang mereka persekutukan (dengan­Nya). (An­Naml: 63)

D a n dalam surat ini Allah Swt. berfirman:

katakanlah, "Siapakahyangdapatmenyekmtatkan kalian dari bencana


di darat dan di laut, yang kalian berdoa kepada­Nya dengan berendah
diri dengan suara yang lembut. " ( A l ­ A n ' a m : 63)

Y a n g dimaksud dengan tadarru' dalam ayat ini ialah dengan suara keras,
sedangka n khufyah artinya d e n g a n s u a r a perlahan, y a k n i kalian b e r d o a
k e p a d a ­ N y a d e n g a n suar a keras d a n suar a perlahan.

( d e n g a n m e n g a t a k a n ) , "Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan


kami dari ini, ( A l ­ A n ' a m : 6 3 )

dari kesempitan atau b e n c a n a ini.

tentulah kami menjadi orang­orangyang bersyukur. " (Al­An'am:


63)

Y a k n i sesudah selamat d a r i n y a . Selanjutnya Allah Swt. berfirman:

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 311

Katakanlah, "Allah menyelamatkan kalian dari bencana itu dan


dari segala macam kesusahan, kemudian kalian. ( A l ­ A n ' a m : 6 4 )

M a k s u d n y a s e s u d a h itu, y a k n i s e s u d a h d i s e l a m a t k a n.

kembali mempersekutukan­Nya. " ( A l ­ A n ' a m: 64)

Y a k n i kalian m e n y e r u ­ N y a b e r s a m a tuhan­tuha n lain pada saat kalia n


dalam k e a d a a n m a k m u r .
Firman Allah Swt.:

Katakanlah, "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab


kepada kalian, dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian, (Al­
A n ' a m : 65)

Ketika Allah Swt. berfirman:

kemudian kalian kembali mempersekutukan­Nya. ( A l ­ A n ' a m: 64)

M a k a A l l a h Swt. m e n g i r i n g i n y a d e n g a n f i r m a n s e l a n j u t n y a y a n g
mengatakan:

Katakanlah "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab


kepada kalian. " ( A l ­ A n ' a m : 6 5 )

Y a k n i sesudah D i a m e n y e l a m a t k a n kalian. Perihalnya s a m a d e n g a n apa


y a n g disebutkan di d a l a m surat Al­Isra, yaitu:

Kqmpangsannqh.org
312 Juz 7-Al-An'am

Tuhan kalian adalah yang melayarkan kapal­kapal di lautan untuk


kalian, agar kalian mencari sebagian dari karunia­Nya.
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadap kalian. Dan
apabila kalian ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa
yang kalian seru, kecuali Dia; maka tatkala Dia menyelamatkan
kalian ke daratan, kalian berpaling. Dan manusia itu selalu tidak
berterima kasih. Maka apakah kalian merasa aman (dari h u k u m a n
T u h a n ) yang­ menjungkirbalikkan sebagian daratan bersama kalian
atau Dia meniupkan (angin keras y a n g m e m b a w a ) batu­batu kecil?
Dan kalian tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi kalian.
Atau apakah kalian merasa aman dari dikembalikan­Nya kalian
ke laut sekali lagi, lalu Dia meniupkan atas kalian angin topan
( b a d a i ) dan ditenggelamkan­Nya kalian disebabkan kekafiran
kalian. Dan kalian tidak akan mendapat seorang penolong pun
dalam hal ini terhadap (siksaan ) Kami. (Al­Isra : 6 6 ­ 6 9 )

Ibnu A b u H a t i m m e n g a t a k a n , di dalam suatu riwayat dari M u s l i m ibnu


Ibrahim telah disebutkan b a h w a H a r u n A I ­ A ' w a r telah m e n c e r i t a k an
kepada k a m i , dari J a ' f a r i b n u S u l a i m a n , dari A l ­ H a s a n s e h u b u n g a n
dengan firman­Nya:

Katakanlah, "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab


kepada kalian, dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian. " (Al­
A n ' a m : 65)

B a h w a hal ini ditujukan k e p a d a o r a n g ­ o r a n g musyrik .

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 313

I b n u A b u Nujaih telah m e r i w a y a t k a n dari M u j a h i d s e h u b u n g a n


d e n g a n firman­Nya:

Katakanlah, "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab


kepada kalian, dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian. " (AI­
A n ' a m : 65)

Ayat ini ditujukan k e p a d a u m a t N a b i M u h a m m a d Saw. , tetapi Allah


m e m a a f k a n m e r e k a . D a l a m p e m b a h a s a n berikut k a m i k e t e n g a h k a n
b e b e r a p a hadis dan a s a r y a n g m e n e r a n g k a n m a s a l a h ini, h a n y a k e p a d a
Allah­lah k a m i m e m o h o n p e r t o l o n g a n , h a n y a k e p a d a D i a l a h k a m i
bertawakal , dan h a n y a k e p a d a Dialah k a m i b e r p e g a n g teguh.
I m a m Bukhari rahimahullah telah m e n g a t a k a n sehubungan dengan
m a k n a firman­Nya:

Katakanlah, "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab


kepada kalian, dari atas kalian dan dari bawah kaki kalian atau
Dia mencampurkan kalian dalam golongan­golongan ( y a n g saling
bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan
sebagian yang lain. " Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan
tanda­tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahami
(nya). ( A l ­ A n ' a m : 6 5 )

Yaibisakum, mencampurkan kalian; berasal dari kata iltibas yang artinya


c a m p u r a d u k . Lafaz yalbasu artinya mereka bercampur. Syiya'an,
golongan­golongan.
Imam Bukhar i m e n g a t a k a n , telah menceritakan k e p a d a k a m i Abun
N u ' m a n , telah menceritakan k e p a d a k a m i H a m m a d ibnu Z a i d , dari A m r

Kqmpangsunnqh.org
314 Juz 7-Al-An'am

ibnu Dinar , dari J a b i r ibnu A b d u l l a h y a n g m e n g a t a k a n b a h w a ketika


ayat ini diturunkan :

Katakanlah, "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab


kepada kalian, dari atas kalian. ( A l ­ A n ' a m : 6 5 )

M a k a Rasulullah Saw. m e n g u c a p k a n , " A k u berlindung kepada Z a t ­ M u . "

atau dari bawah kaki kalian." ( A l ­ A n ' a m: 65)

Rasulullah Saw. m e n g u c a p k a n , " A k u b e r l i n d u ng k e p a d a Z a t ­ M u . "

atau Dia mencampurkan kalian dalam golongan­golongan (yang


s a l i n g b e r t e n t a n g a n ) dan merasakan kepada sebagian kalian
keganasan sebagian yang lain. ( A l ­ A n ' a m : 6 5 )

Rasulullah Saw. berkata, "Ini adalah y a n g paling ringan — a t a u — paling


mudah."
Hal y a n g s a m a telah diriwayatkan pula oleh I m a m Bukhari di dalam
kitab Tauhid, dari Q u t a i b a h , dari H a m m a d d e n g a n lafaz y a n g s a m a .
I m a m N a s a i telah m e r i w a y a t k a n n y a p u l a di d a l a m kitab Tafsir melalui
Q u t a i b ah d a n M u h a m m a d ibnun N a d r ibnu M u s a w i r serta Y a h y a ibnu
H a b i b ibnu A d d i , k e e m p a t ­ e m p a t n y a dari H a m m a d i b n u Zaid d e n g a n
lafaz y a n g sama.
A l ­ H u m a i d i di d a l a m k i t a b Musnad­nya telah meriwayatkannya
dari Sufyan i b n u U y a y n a h , dari A m r ibnu Dinar , b a h w a ia p e r n a h
m e n d e n g a r Jabir m e n c e r i t a k a n h a d i s ini dari N a b i S a w . Ibnu H i b b a n di
d a l a m k i t a b Sahih­nya t e l a h m e r i w a y a t k a n n y a dari A b u Y a ' l a A l ­
M a u s u l i , dari A b u K h a i s a m a h , dari Sufyan ibnu U y a y n a h d e n g a n lafaz
y a n g sama.
A b u Bakar ibnu M u r d a w a i h m e r i w a y a t k a n n y a melalui h a d i s A d a m
ibnu A b u Iyas dan Y a h y a i b n u A b d u l H a m i d serta A s i m ibnu Ali, dari
Sufyan i b n u U y a y n a h d e n g a n lafaz y a n g s a m a . S a ' i d ibnu M a n s u r

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 315

m e r i w a y a t k a n n y a dari H a m m a d i b n u Z a i d dan Sufyan ibnu U y a y n a h ,


k e d u a n y a dari A m r i b n u D i n a r d e n g a n lafaz y a n g s a m a .
Jalur lain, Al­Hafiz A b u B a k a r ibnu M u r d a w a i h d i dalam kitab
Tafsir­nya mengatakan, t e l a h menceritakan k e p a d a k a m i S u l a i m a n ibnu
A h m a d , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i M i q d a m ibnu D a u d , t e l a h
menceritakan kepada k a m i A b d u l l a h ibnu Yusuf, telah m e n c e r i t a k an
kepada k a m i A b d u l l ah ibnu L u h a i ' a h , dari Khalid ibnu Yazid, dari A b u z
Zubair, dari Jabi r y a n g m e n g a t a k a n b a h w a ketika ayat ini diturunkan:

Katakanlah, "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab


kepada kalian, dari atas kalian. ( A l ­ A n ' a m : 6 5 )

M a k a Rasulullah Saw. b e r s a b d a , " A k u b e r l i n d u ng k e p a d a Allah dari


hal tersebut. "

atau dari bawah kaki kalian. " ( A l ­ A n ' a m : 6 5 )

M a k a Rasulullah Saw. b e r k a t a pula, " A k u berlindung k e p a d a Allah dari


hal te­sebut. "

atau Dia mencampurkan kalian dalam golongan­golongan (yang


bertentangan) . ( A l ­ A n ' a m : 6 5 )

M a k a N a b i S a w . b e r s a b d a , " I n i l e b i h m u d a h . " D e n g a n k a t a lain,


seandainya seseorang m e m i n t a p e r l i n d u n g an k e p a d a Allah dari hal ini,
niscaya D i a a k a n m e l i n d u n g i n y a .
B a n y a k h a d i s y a n g berkaitan d e n g a n a y a t ini, salah s a t u n y a ialah
y a n g d i r i w a y a t k a n o l e h I m a m A h m a d ibnu H a m b a l di d a l a m kitab
Musnad­nya; disebutkan b a h w a t e l a h m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A b u i
Y a m a n , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i A b u B a k a r (yakni I b n u A b u
M a r y a m ) , dari Rasyid (yaitu I b n u S a ' d A l ­ M i q r a ­ i ) , dari S a ' d ibnu A b u
Waqqas yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah ditanya
mengenai m a k n a ayat ini, yaitu f i r m a n ­ N y a :

Kqmpungsannqh.org
316 Juz7-AkAn'am

Katakanlah, "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab


kepada kalian, dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian. "
( A l ­ A n ' a m: 65)

M a k a Rasulullah S a w . bersabda:

Ingatlah sesungguhnya hal tersebut pasti terjadi, tetapi masih


belum tiba saat takwilnya (kejadiannya).

I m a m T u r m u z i m e n g e t e n g a h k a n n y a dari A l ­ H a s a n ibnu Arfah, dari


I s m a ' i l ibnu A y y a s y , dari A b u B a k a r ibnu A b u M a r y a m d e n g a n sanad
y a n g sama. K e m u d i a n I m a m T u r m u z i m e n g a t a k a n b a h w a h a d i s ini
berpredikat garib.
H a d i s lain. I m a m A h m a d m e n g a t a k a n , t e l ah m e n c e r i t a k a n k e p a d a
k a m i Y a ' la (yaitu I b n u U b a i d ) , telah menceritakan k e p a d a k a m i U s m a n
ibnu H a k i m , dari A m i r i b n u S a ' d ibnu A b u W a q q a s , dari a y a h n y a y a n g
menceritakan, "Kami berangkat bersama Rasulullah Saw. hingga
sampailah k a m i d i masjid B a n i M u ' a w i y a h . Lalu N a b i S a w . m a s u k d a n
salat d u a rakaat, k a m i p u n ikut salat b e r s a m a n y a. N a b i Saw. bermunajat
kepada T u h a n n y a c u k u p lama, k e m u d i a n beliau bersabda :

'Aku memohon kepada Tuhanku tiga perkara, yaitu aku memohon


agar umatku tidak dibinasakan oleh tenggelam (banjir), maka Dia
mengabulkan permintaanku. Dan aku memohon kepada­Nya agar
umatku tidak dibinasakan oleh paceklik maka Dia mengabulkan
permintaanku. Dan aku memohon kepada­Nya agar Dia tidak

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 317

menjadikan keganasan mereka ada di antara sesama mereka, tetapi


Dia tidak mengabulkan permintaanku'. "

H a d i s ini h a n y a d i r i w a y a t k a n oleh I m a m M u s l i m sendiri. I m a m M u s ­


lim m e r i w a y a t k a n n y a di d a l a m KitabulFitan, dari A b u B a k a r ibnu A b u
Syaibabjdari M u h a m m a d ibnu A b d u l l ah ibnu N u m a i r , k e d u a n y a dari
A b d u l l a h ibnu N u m a i r ; d a n dari M u h a m m a d ibnu Y a h y a ibnu A m r ,
dari M a r w a n ibnu M u ' a w i y a h , k e d u a n y a dari U s m a n ibnu Hakim dengan
sanad y a n g s a m a .
H a d i s lain d i r i w a y a t k a n oleh I m a m A h m a d . Disebutkan b a h w a
I m a m A h m a d telah m e n g a t a k a n b a h w a ia telah m e m b a c a dari A b d u r
R a h m a n i b n u M a h d i , dari Malik , dari A b d u l l ah ibnu A b d u l l a h ibnu
Jabir ibnu Atik, dari Jabir ibnu Atik y a n g m e n g a t a k a n , " P e r n a h datan g
k e p a d a k a m i A b d u l l a h ibnu U m a r di k a m p u n g Bani M u ' a w i y a h , yaitu
suatu k a m p u n g di antara k a m p u n g ­ k a m p u n g o r a n g ­ o r a n g Ansar; lalu
Ibnu U m a r berkata, T a h u k a h k a m u, di m a n a k a h Rasulullah Saw. pernah
salat di masjid kalian ini?' Jabir ibnu Atik m e n j a w a b , ' Y a , ' seraya
m e n g i s y a r a t k a n k e arah suatu bagian dari masjid itu.
Ibnu U m a r bertanya lagi, T a h u k a h kalian, tiga perkara apakah y a n g
d i d o a k a n oleh N a b i Saw. di t e m p a t itu?' A k u (Jabir) m e n j a w a b , ' Y a . '
I b n u U m a r b e r k a t a , *Kalau d e m i k i a n , c e r i t a k a n l a h k e t i g a hal itu
kepadaku. ' A k u m e n j a w a b , 'Rasulullah Saw. b e r d o a a g ar m e r e k a tidak
dapat dikalahkan oleh m u s u h dari selain m e r e k a sendiri, dan agar m e r e k a
j a n g a n dibinasakan oleh paceklik, m a k a Allah m e m b e r i k a n k e d u a n y a
itu k e p a d a N a b i S a w . K e m u d i a n N a b i S a w . b e r d o a s e m o g a j a n g a n
dijadikan k e g a n a s a n m e r e k a a d a d i antara s e s a m a m e r e k a , tetapi Allah
tidak m e m p e r k e n a n k a n n y a . '
Ibnu U m a r m e n j a w a b , ' K a m u benar, dan masih terus­meneru s a k a n
terjadi fitnah sampai hari k i a m a t ' . "
Tetapi hadis ini tidak t e r d a p at di d a l a m suat u kitab h a d i s p u u dari
kitab Sittah, h a n y a s a n a d n y a jayyid d a n kuat.
H a d i s y a n g lain, M u h a m m a d ibnu Ishaq telah m e r i w a y a t k a n dari
H a k i m ibnu H a k i m ibnu A b b a d , dari Khasif, dari U b a d a h ibnu Hanif,
dari Ali ibnu A b d u r R a h m a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k u Huzaifah
ibnul Y a m a n , b a h w a ia berangkat b e r s a m a d e n g a n Rasulullah Saw.
menuju p e r k a m p u n g a n B a n i M u ' a w i y a h . L a l u beliau S a w . m e l a k u k a n

Kqmpangsunnqh.org
318 Juz 7 - Al-An'am

salat s e b a n y a k d e l a p a n rakaat y a n g d i l a k u k a n n y a d a l a m w a k t u y a n g
c u k u p lama. Setelah itu beliau berpaling k e a r a h k u , lalu bersabda, " A k u
telah m e n a h a n m u , hai H u z a i f a h . " A k u m e n j a w a b , " A l l a h d a n R a s u l ­
N y a lebih mengetahui (mengapa kami tertahan)." Rasulullah Saw.
bersabda :

Sesungguhnya aku telah memohon tiga perkara kepada Allah, maka


Dia memberiku dua perkara dan mencegahku satu perkara lainnya.
Aku memohon kepada­Nya agar umatku jangan dikuasai oleh musuh
dari selain kalangan mereka sendiri, maka Dia mengabulkan
permintaanku. Dan aku meminta kepada­Nya agar janganlah
mereka dibinasakan oleh tenggelam ( b a n j i r ) , maka Dia
mengabulkan permintaanku. Dan aku memohon kepada­Nya agar
janganlah keganasan mereka dijadikan di antara sesama mereka,
tetapi Dia menolak permintaanku ini.

Ibnu M u r d a w a i h m e r i w a y a t k a n n y a m e l a l u i h a d i s M u h a m m a d ibnu
Ishaq.
Hadis yang lain, I m a m A h m a d mengatakan b a h w a telah
m e n c e r i t a k an .kepada k a m i U b a i d a h ibnu H u m a i d , t e l a h m e n c e r i t a k a n
k e p a d a k u S u l a i m a n ibnul A ' m a s y , dari Raja A l ­ A n s a r i , dari A b d u l l a h
ibnu Syaddad , dari M u ' a z ibnu Jabal r.a. y a n g m e n c e r i t a k a n , " A k u
datang untuk menemui Rasulullah Saw. M a k a dikatakan kepadaku
b a h w a beliau baru saja keluar. T i d a k sekali­kali a k u b e r s u a d e n g a n
seseorang (dalam rangka menyusul beliau), melainkan dikatakan
k e p a d a k u b a h w a beliau S a w . b a r u lewat. H i n g g a a k u bersua d e n g a n n y a
dan kujumpai b e l i au s e d a n g berdiri d a l a m salatnya.
M a k a a k u d a t a n g d a n berdiri di b e l a k a n g n y a ( b e r m a k m u m ) , d a n
ternyata N a b i S a w . l a m a d a l a m m e l a k u k a n salatnya. Setelah N a b i S a w .
menyelesaikan salatnya, aku bertanya, ' W a h a i Rasulullah, e n g k a u telah
mengerjakan salat y a n g c u k u p lama.' M a k a Rasululla h S a w . m e n j a w a b :

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 319

'Sesungguhnya aku Celah mengerjakan salat dengan penuh rasa


harap dan takut ( k e p a d a ­ N y a ) . Sesungguhnya aku meminta kepada
Allah Swt. tiga perkara, maka Dia memberiku dua perkara dan
mencegahku dari yang satunya lagi. Aku memohon kepada­Nya
agar umatku jangan dibinasakan oleh banjir, dan Dia memberiku.
Dan aku memohon kepada­Nya agar mereka tidak dikuasai oleh
musuh selain dari kalangan mereka, maka Dia memberiku. Dan
aku memohon kepada­Nya agar janganlah keganasan mereka
dijadikan di antara sesama mereka, tetapi Dia menolak
permintaanku yang ini'."

Ibnu Majah m e r i w a y a t k a n n y a di d a l a m B a b " F i t a n " , dari M u h a m m a d


ibnu Abdullah ibnu N u m a i r d a n Ali ibnu M u h a m m a d , k e d u a n y a dari
A b u M u ' a w i y a h , d a r i A l ­ A ' m a s y d e n g a n lafaz y a n g s a m a . I b n u
Murdawaih meriwayatkannya melalui hadis Abu Uwwanah, dari
A b d u l l a h ibnu Umair, dari A b d u r R a h m a n ibnu A b u Laila, dari M u ' a z
ibnu Jabal, dari N a b i Saw. d e n g a n lafaz y a n g semisal atau mendekatinya .
H a d is y a n g lain, I m a m A h m a d m e n g a t a k a n b a h w a telah
menceritakan kepada kami Harun ibnu Ma'ruf, telah menceritakan
k e p a d a k a m i A b d u l l a h ibnu W a h b , telah m e n c e r i t a k an kepadaku A m r
ibnul Haris, dari B u k a i r ibnul A s y a j , b a h w a A d ­ D a h h a k ibnu A b d u l l ah
Al­Qurasyi pernah m e n c e r i t a k an k e p a d a n y a dari A n a s ibnu M a l i k y a n g
m e n g a t a k a n b a h w a ia p e r n a h m e l i h a t R a s u l u l l a h S a w . d a l a m suat u
perjalanan m e l a k u k a n s a l a t d u h a s e b a n y a k d e l a p a n rakaat. Setelah
selesai dari salatnya N a b i Saw. bersabda :

Kqmpungsannqh.org
320 Juz 7 - At-An'am

Sesungguhnya aku telah mengerjakan salat ragbah dan rahbab


(dengan p e n u h rasa h a r a p d a n takut kepada­Nya), dan aku memohon
kepada Tuhanku tiga perkara maka Dia memberiku dua perkara
dan mencegahku dari satu perkara lainnya Aku memohon kepada­
Nya agar umatku jangan diuji dengan paceklik, maka Dia
memperkenankannya Dan aku memohon kepada­Nya agar mereka
jangan dikuasai oleh musuh mereka, maka Dia memperkenan­
kannya. Dan aku memohon kepada­Nya agar mereka jangan
berpecah­belah menjadi berbagai golongan yang bersengketa,
maka Dia tidak memperkenankannya bagiku.

Imam Nasai telah meriwayatkannya di dalam Bab "Salat", dari


M u h a m m a d ibnu S a l a m a h , dari I b n u W a h b dengan sanad y a n g semisal.
Hadis yang lain, Imam A h m a d mengatakan b a h w a telah
m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A b u i Y a m a n , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a
kami Syu'aib ibnu Abu Hamzah yang mengatakan bahwa Az­Zuhri
pernah berkata, telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k u A b d u l l a h ibnu A b d u l l a h
ibnul Haris ibnu N a u f a l , dari A b d u l l a h ibnu K h a b b a b , dari a y a h n y a —
yaitu K h a b b a b ibnul A r t m a u l a B a n i Z u h r a h — y a n g p e r n a h ikut d a l a m
p e r a n g B a d a r b e r s a m a R a s u l u l l a h S a w . K h a b b a b ibnul A r t m e n g a t a k a n
b a h w a dia m e n j u m p a i R a s u l u l l a h S a w . d i suat u m a l a m , p a d a m a l a m itu
Rasulullah Saw. m e n g h a b i s k a n w a k t u n y a d e n g a n salat h i n g g a d e k a t
w a k t u subuh. Setelah Rasulullah S a w . selesai dari salatnya, m a k a ia
m e n e m u i n y a d a n bertanya, " W a h a i Rasulullah, s e s u n g g u h n y a e n g k a u
telah mengerjaka n suatu salat p a d a m a l a m ini y a n g b e l u m pernah a k u
m e l i h a t m u m e l a k u k a n hal y a n g semisal s e b e l u m n y a . " M a k a Rasulullah
Saw. m e n j a w a b melalui s a b d a n y a :
Tafsir Ibnu Kasir 321

Memang benar, sesungguhnya salat yang baru kulakukan itu adalah


salat yang penuh dengan harap dan rasa takut kepada Allah Aku
telah memohon tiga perkara kepada Tuhanku dalam salat tersebut.
Maka Dia hanya memberiku dua perkara, sedangkan yang satunya
lagi tidak diberikan kepadaku Aku memohon kepada­Nya agar
janganlah Dia membinasakan kita dengan azab yang pernah
ditimpakan kepada umat­umat sebelum kita, maka Dia
memperkenankannya bagiku. Dan aku memohon kepada­Nya agar
janganlah kita dikalahkan oleh musuh dari luar golongan kita maka
Dia memperkenankannya bagiku. Dan aku memohon kepada­Nya
agar janganlah Dia mencampurkan kami dalam golongan­golongan
yang saling bertentangan, maka Dia tidak memperkenankannya
bagiku.

I m a m N a s a i m e r i w a y a t k a n n y a melalui hadis S y u ' a i b ibnu A b u H a m z a h


dengan lafaz y a n g sama, dan I m a m N a s a i telah meriwayatkannya melalui
j a l u r y a n g lainnya lagi, d e m i k i a n p u l a Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih­
nya, berikut k e d u a s a n a d n y a dari Saleh ibnu K a i s a n . I m a m T u r m u z i
m e r i w a y a t k a n n y a di d a l a m B a b " F i t a n " melalui hadis A n ­ N u ' m a n ibnu
Rasyid, keduanya dari Az­Zuhri dengan lafaz y a n g s a m a . I m a m Turmuzi
m e n g a t a k a n b a h w a h a d i s ini hasan sahih.
H a d i s y a n g lain. A b u J a ' f a r ibnu J a r i r di d a l a m kitab Tafsir­nya
m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k u Z i y a d ibnu A b d u l l a h A l ­
M u z a n n i , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i M a r w a n ibnu M u ' a w i y a h
Al­Fazzari, telah menceritakan kepada kami Abu Malik, telah
m e n c e r i t a k an k e p a d a k u N a f i ' ibnu K h a l i d A l ­ K h u z a ' i dari ayahnya,
b a h w a N a b i Saw. pernah m e l a k u k a n suatu salat y a n g ringan d e n g a n
rukuk d a n sujud y a n g s e m p u r n a . K e m u d i a n beliau Saw. bersabda :

Kqmpungsannqh.org
322 Juz7-AkAn'am

Sesungguhnya salat tadi adalah salat yang penuh dengan rasa


harap dan takut kepada­Nya. Aku memohon tiga perkara kepada
Allah Swt. dalam salat itu. Dia memberiku dua perkara dan
mencegahku dari satu perkara. Aku memohon kepada Allah agar
kalian jangan ditimpa oleh azab seperti azab yang telak menimpa
orang­orang sebelum kalian, maka Dia memperkenankannya
bagiku. Dan aku memohon kepada Allah agar janganlah kalian
dikuasai oleh musuh yang menghalalkan kehormatan kalian, maka
Dia memperkenankannya bagiku. Dan aku memohon kepada
Allah agar janganlah kalian dijadikan berbagai golongan yang
saling bertentangan, sebagian dari kalian merasakan keganasan
sebagian yang lain, maka Dia tidak memperkenankannya bagiku

A b u M a l i k mengatakan b a h w a lalu ia bertanya kepada N a f i ' ibnu Khalid


A l ­ K h u z a' i, " A p a k a h a y a h m u benar­benar m e n d e n g a r n y a langsung dari
mulut (lisan) Rasulullah S a w . ? " I a m e n j a w a b , " Y a , a k u m e n d e n g a r
ayahku m e n c e r i t a k an h a d i s ini, b a h w a dia m e n d e n g a r n y a langsung dari
lisan Rasulullah S a w . "
H a d i s y a n g lain. I m a m A h m a d m e n g a t a k a n , t e l a h m e n c e r i t a k a n
kepada kami Abdur Razzaq, bahwa M a ' m a r mengatakan, "Telah
m e n c e r i t a k a n k e p a d a k u A y y u b , d a r i A b u Q i l a b a h , dari A l ­ A s y ' a s
A s ­ S a n ' a n i , dari A b u A s m a A r ­ R a h b i , dari S y a d d a d ibnu A u s , b a h w a
Rasulullah Saw. pernah b e r s a b d a :

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 323

.V5J?
Sesungguhnya Allah melipatkan bumi untukku sehingga aku dapat
melihat belahan timur dan belahan baratnya, dan sesungguhnya
kerajaan umatku kelak akan mencapai sejauh apa yang dilipatkan
darinya untukku Dan sesungguhnya aku dianugerahi dua buah
perbendaharaan, yaitu yang putih dan yang merah. Dan
sesungguhnya aku memohon kepada Tuhanku agar janganlah
umatku dibinasakan oleh paceklik yang umum, janganlah mereka
dikuasai oleh musuh sehingga mereka semua dibinasakan secara
menyeluruh, janganlah mereka berpecah­belah menjadi berbagai
golongan yang bertentangan, dan jangan (pula) sebagian dari
mereka merasakan keganasan sebagian yang lain, Maka Allah Swt.
berfirman, "Hai Muhammad, sesungguhnya Aku apabila telah
memutuskan suatu keputusan, maka keputusan­Ku itu tidak dapat
dicabut lagi. Dan sesungguhnya Aku memberimu untuk umatmu
bahwa sama sekali Aku tidak akan membinasakan mereka dengan
paceklik yang menyeluruh, dan Aku tidak akan membiarkan mereka
dikuasai oleh musuh dari selain kalangan mereka sendiri yang
akibatnya mereka akan dibinasakan oleh musuhnya secara
menyeluruh, sehingga sebagian dari mereka membinasakan
sebagian yang lain, dan sebagian dari mereka membunuh sebagian
yanglain, dan sebagian dari mereka menahan sebagian yang lain. "

S y a d d a d ibnu A u s m e l a n j u t k a n kisahnya, " L a l u N a b i Saw. b e r s a b d a :

Kqmpungsannqh.org
324 Juz 7-AKAn-am

'Sesungguhnya aku tidak merasa khawatir terhadap umatku kecuali


adanya imam­imam yang menyesatkan, karena apabila pedang
(jihad) telah ditetapkan di antara umatku, maka ia tidak akan
dihapuskan dari mereka sampai hari kiamat'."

H a d i s ini tidak terdapat d i d a l a m suatu kitab Sittah pun, tetapi s a n a d n y a


jayyid d a n k u a t I b n u M u r d a w a i h t e l a h m e r i w a y a t k a n n y a melalui h a d i s
H a m m a d ibnu Z a i d , A b b a d ibnu M a n s u r , d a n Q a t a d a h ; k e t i g a ­ t i g a n y a
d a r i A y y u b , dari A b u Q i l a b a h , dari A b u A s m a , d a r i S a u b a n , d a r i
Rasulullah Saw. d e n g a n lafaz y a n g semisal.
H a d i s y a n g lain d i r i w a y a t k a n o l e h A l ­ H a f i z A b u B a k a r i b n u
Murdawaih, disebutkan bahw a telah menceritakan kepada kami
Abdullah ibnu I s m a ' il ibnu I b r a h i m Al­Hasyimi dan M a i m u n ibnu Ishaq
ibnul H a s a n Al­Hanafi. K e d u a n y a m e n g a t a k a n , t e l a h m e n c e r i t a k a n
kepada kami A h m a d ibnu A b d u l Jabbar,telah menceritakan kepada k a m i
M u h a m m a d ibnu Fudail, dari A b u M a l i k A l ­ A s y j a ' i , dari N a f i ' ibnu
Khalid A l ­ K h u z a ' i, dari a y a h n y a y a n g berpredikat sebagai salah seorang
sahabat Rasulullah Saw. d a n t e r m a s u k s a l a h s e o r a n g s a h a b a t y a n g ikut
dalam baiat di b a w a h p o h o n . Ia m e n c e r i t a k a n b a h w a Rasulullah S a w .
apabila m e l a k u k a n salat, s e d a n g k a n o r a n g ­ o r a n g b e r a d a d i sekitarnya,
m a k a beliau lakukan salatnya secara ringan d e n g a n r u k u k dan sujud
yang sempurna.

M a k a p a d a suat u h a r i R a s u l u l l a h S a w . d u d u k ( d a l a m salatnya )
dalam w a k t u y a n g c u k u p l a m a s e h i n g g a s e b a g i a n dari p a r a s a h a b a t
berisyarat kepada sebagian y a n g lain b a h w a sebaikny a kita diam, k a r e n a
sesungguhnya sedan g turun suatu w a h y u k e p a d a Nabi Saw. Setelah N a b i
Saw. m e n y e l e s a i k a n n y a, m a k a s e s e o r a n g dari k a u m y a n g hadir berkata,
" W a h a i Rasulullah, s e s u n g g u h n y a e n g k a u lam a sekali dalam d u d u k m u ,
sehingga sebagian dari k a m i berisyarat k e p a d a sebagian y a n g lain b a h w a
s e s u n g g u h n y a s e d a n g t u r u n suatu w a h y u k e p a d a m u . " Rasulullah Saw.
menjawab:

Kqmpungsannqh.org'
Tafsir Ibnu Kasir 325

Tidak, tetapi salat yang baru kulakukan itu adalah salat ragbah
dan rahbah, aku telah memohon kepada Allah dalam salatku itu
tiga perkara, maka Dia memberiku dua perkara dan tidak
memberiku yang satunya lagi. Aku telah meminta kepada Allah
agar Dia jangan mengazab kalian dengan suatu azab yang pernah
Dia timpakan kepada orang­orang sebelum kalian, maka Dia
memberikannya kepadaku. Dan aku memohon kepada Allah agar
janganlah Dia menguasakan umatku kepada musuh yang berbuat
seenak hatinya kepada mereka, maka Dia memberikannya
kepadaku. Dan aku memohon kepada­Nya janganlah Dia
mencampurkan kalian dalam golongan­golongan yang saling
bertentangan, dan janganlah Dia merasakan kepada sebagian
kalian keganasan sebagian yang lain, tetapi Dia tidak
memberikannya kepadaku

P e r a w i ( A b u M a l i k A l ­ A s y j a ' i ) b e r k a t a k e p a d a N a f i ' ibnu K h a l i d ,


''Apaka h a y a h m u m e m a n g m e n d e n g a r n y a dari Rasulullah S a w . ? " N a f i '
menjawab, "Ya, aku mendengar ayahku mengatakan bahwa dia
m e n d e n g a r n y a dari Rasulullah Saw. s e b a n y a k bilangan jari­jemariku
y a n g sepuluh ini."
Hadis y a n g lain, I m a m A h m a d m e n g a t a k a n b a h w a telah mencerita ­
kan k e p a d a kami Y u n u s (yaitu I b n u M u h a m m a d A l ­ M u a d d i b ) , telah
menceritakan k e p a d a k a m i Lais (yaitu I b n u S a ' d ) , dari A b u W a h b A l ­
Khaulani, dari seorang lelaki y a n g ia sebutkan n a m a n y a , dari A b u Basrah
Al­Gifari, seorang sahabat Rasulullah Saw. Disebutkan bahwa
Rasulullah Saw. pernah bersabda:

Kqmpungsannqh.org
326 Juz 7 - Al-An'am

^4^M pernah memohon kepada Tuhanku empat perkara maka Dia


memberiku tiga perkara dan mencegahku dari satu perkara lainnya
Aku memohon kepada Allah hendaknya Dia jangan menghimpunkan
umatku dalam suatu kesesalan, maka Dia memberikannya
kepadaku. Dan aku memohon kepada Allah agar janganlah Dia
menguasakan mereka kepada musuh selain dari kalangan mereka
sendiri, maka Dia memberikannya kepadaku. Dan aku memohon
kepada Allah hendaknya Dia jangan membinasakan mereka dengan
paceklik sebagaimana Dia telah membinasakan umat­umat sebelum
mereka maka Dia memberikannya kepadaku. Dan aku memohon
kepada Allah Swt. hendaknya Dia jangan menjadikan mereka
berpecah­belah menjadi berbagai golongan, dan janganlah Dia
menimpakan keganasan sebagian dari mereka kepada sebagian
yang lain, tetapi Dia tidak memberikannya kepadaku.

H a d i s ini tidak d i k e t e n g a h k a n oleh s e o r a n g p u n dari k a l a n g an pemilik


kitab sunnah y a n g e n a m .
H a d i s y a n g lain, I m a m Tabrani m e n g a t a k a n b a h w a telah mencerita­
kan k e p a d a k a m i M u h a m m a d ibnu U s m a n ibnu A b u Syaibah, telah
m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i M i n j a b ibnul H a r i s, telah m e n c e r i t a k a n
k e p a d a k a m i A b u H u z a i f a h A s ­ S a ' l a b i , dari Z i y a d ibnu Ilaqah, dari
Jabir ibnu S a m u r a h A s ­ S a w a i ' , dari A l i , b a h w a Rasulullah Saw. p e r n a h
bersabda:

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 327

Aku pernah memohon kepada Tuhanku tiga perkara, maka Dia


memberiku dua di antaranya dan mencegahku dari yang satunya
lagi. Aku berdoa, "Wahai Tuhanku, janganlah Engkau binasakan
umatku dengan kelaparan. " Maka Dia menjawab, "Ini Kuberikan
kepadamu. " Aku berdoa, "Wahai Tuhanku, janganlah Engkau
kuasakan mereka kepada musuh selain dari mereka sendiri —yakni
orang­orang musyrik— yang akibatnya mereka akan dibinasakan
sampai ke akar­akarnya. "Dia menjawab, "Kuberikan hal itu
kepadamu. " Aku berdoa, "Wahai Tuhanku, janganlah Engkau
jadikan keganasan mereka ada di antara sesama mereka." Tetapi
Dia tidak memberikan yang ini kepadaku.

H a d i s y a n g lain, Al­Hafiz A b u B a k a r ibnu M u r d a w a i h m e n g a t a k a n


b a h w a telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i M u h a m m a d ibnu A h m a d ibnu
Ibrahim,dari A h m a d ibnu M u h a m m a d ibnu A s i m , telah m e n c e r i t a k an
k e p a d a k a m i A b u d D a r d a A l ­ M a r w a z L telah menceritakan k e p a d a k a m i
Ishaq ibnu A b d u l l a h ibnu Kaisan , telah m e n c e r i t a k an kepadaku ayahku ,
dari Ikrimah, dari Ibnu A b b a s , b a h w a Rasulullah Saw. pernah bersabda:

Aku pernah berdoa memohon kepada Tuhanku agar Dia meng­


hapuskan dari umatku empat perkara, maka Allah menghapuskan
dari mereka dua perkara dan menolakpermintaanku yang duanya
lagi. Dia tidak mau menghapuskan dari mereka kedua hal itu Aku
berdoa kepada Tuhanku, semoga Dia menghapuskan azab hujan
batu dari langit, kebanjiran dari bumi, janganlah Dia menjadikan
mereka ( u m a t k u ) berpecah­belah menjadi banyak golongan, dan

Kqmpangsunnqh.org
528 Juz 7-AkAn'am

janganlah Dia menimpakan keganasan sebagian dari mereka


kepada sebagian yang lain. Maka Allah menghapuskan dari mereka
azab hujan batu dari langit dan kebanjiran dari bumi. Tetapi
menolak, tidak mau menghapuskan dua perkara lainnya, yaitu
pembunuhan dan fitnah

Jalur y a n g lain dari I b n u A b b a s pula. I b n u M u r d a w a i h m e n g a t a k a n ,


telah menceritakan k e p a d a k a m i Abdullah ibnu M u h a m m a d ibnu Yazid,
telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k u A l ­ W a l i d ibnu A b a n , telah m e n c e r i t a k a n
k e p a d a k a m i J a ' f a r ibnu M u n i r , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A b u
Badar (yaitu Syuja* ibnul Walid), telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i A m r
ibnu Q a i s , dari s e o r a n g lelaki, dari I b n u A b b a s y a n g t e l a h m e n g a t a k a n
bahwa ketika f i r m a n ­ N ya ini diturunkan:

Katakanlah "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab


kepada kalian, dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian atau
Dia mencampurkan kalian dalam golongan­golongan (yang saling
bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan
sebagian yang lain. " ( A l ­ A n ' a m : 6 5 )

Ibnu A b b a s mengatakan, " L a l u N a b i Saw. bangkit dan b e r w u d u ,


k e m u d i a n berdoa:

^ c i ^ j frf$6*W&'j$ ^'^fUii

Ya Allah, janganlah Engkau timpakan kepada umatku suatu azab


dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, janganlah Engkau
mencampurkan mereka dalam golongan­golongan (yang
bertentangan), dan janganlah Engkau merasakan kepada sebagian
mereka keganasan sebagian yang lain *.*

Ibnu A b b a s m e l a n j u t k a n k i s a h n y a , " L a l u d a t a n g l a h M a l a i k a t Jibril


k e p a d a N a b i Saw. , lalu berkata, 'Hai M u h a m m a d , s e s u n g g u h n y a Allah

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 329

telah m e l i n d u n g i u m a t m u , D i a tidak akan m e n g i r i m k a n k e p a d a m e r e k a


azab dari atas m e r e k a atau dari b a w a h kaki m e r e k a
Hadis y a n g lain, I b n u M u r d a w a i h m e n g a t a k a n b a h w a telah
menceritakan k e p a d a k a m i A h m a d ibnu M u h a m m a d ibnu A b d u l l a h A l ­
Bazzar, telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i Abdullah ibnu A h m a d ibnu
M u s a , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i A h m a d ibnu M u h a m m a d ibnu
Yahya ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami A m r ibnu
M u h a m m a d A l ­ A n q a z i , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i A s b a t, dari
As­Saddi , dari A b u i M i n h a l , dari A b u Hurairah , dari N a b i S a w . y a n g
telah bersabda:

Aku pernah meminta kepada Tuhanku untuk umatku empat perkara,


maka Dia memberiku tiga perkara darinya dan mencegahku dari
yang satunya. Aku memohon kepada­Nya, semoga umatku tidak
dilenyapkan oleh sekali azab, maka Dia memberikannya kepadaku.
Dan aku memohon kepada­Nya semoga Dia tidak mengazab mereka
dengan azab yang pernah Dia timpakan kepada umat­umat sebelum
mereka, maka Dia memberikannya kepadaku. Dan aku memohon
kepada­Nya hendaknya Dia tidak menguasakan mereka kepada
musuhyang selain dari kalangan mereka, maka Dia memberikannya
kepadaku. Dan aku memohon kepada­Nya hendaknya Dia tidak
menjadikan keganasan mereka berada di antara sesama mereka,
tetapi Dia tidak memberikannya kepadaku.

Ibnu A b u H a t i m m e r i w a y a t k a n n y a dari A b u S a ' i d ibnu Y a h y a ibnu


S a ' i d A l ­ Q a t t a n . dari A m r ibnu M u h a m m a d A l ­ A n q a z i d e n g a n sanad
\ a n g s a m a dan lafaz y a n g semisal.

Kqmpangsunnqh.org
330 Juz7-AkAn'am

Jalur y a n g lain, I b n u M u r d a w a i h m e n g a t a k a n b a h w a telah m e n ­


ceritakan k e p a d a k a m i M u h a m m a d i b n u A h m a d ibnu I b r a h i m , t e l a h
menceritakan k e p a d a k a m i M u h a m m a d ibnu Y a h y a , telah menceritakan
k e p a d a k a m i A b u K u r a i h , t e l a h m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i Zai d ibnul
H a b b a b , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i Kasir ibnu Z a i d Al­Laisi AI­
M a d a n i , telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k u A l ­ W a l i d i b n u R a b a h m a u l a
keluarga A b u Z i a b y a n g telah m e n d e n g a r dari A b u Hurairah y a n g pernah
m e n g a t a k a n b a h w a N a b i S a w . p e r n a h bersabda :

Aku pernah memohon kepada Tuhanku tiga perkara, maka Dia


memberiku dua perkara dan mencegahku dari yang satunya lagi.
Aku memohon kepada­Nya, hendaknya Dia jangan menguasakan
musuh atas umatku yang bukan dari kalangan mereka, maka Dia
memberikannya kepadaku. Dan aku memohon kepada­Nya,
hendaknya Dia tidak membinasakan umatku dengan paceklik maka
Dia memberikannya kepadaku Dan aku memohon kepada­Nya,
hendaknya Dia jangan menjadikan mereka berpecah­belah menjadi
berbagai golongan, dan janganlah Dia merasakan kepada sebagian
mereka keganasan sebagian yang lain, tetapi Dia tidak mem­
berikannya kepadaku.

K e m u d i a n I b n u M u r d a w a i h m e r i w a y a t k a n n y a berikut s a n a d n y a dari
S a ' d ibnu S a ' i d , dari A b u i M a q b a r i , dari a y a h n y a , dari A b u H u r a i r a h ,
dari N a b i Saw. dengan lafaz y a n g s e m i s a l .
Al­Bazzar m e r i w a y a t k a n n y a melalui j a l u r A m r i b n u A b u S a l a m a h ,
dari ayahnya, dari A b u H u r a i r a h , dari N a b i Saw. d e n g a n lafaz y a n g
semisal.
A s a r y a n g lain, Sufyan A s ­ S a u r i telah m e r i w a y a t k a n dari A r ­ R a b i '
ibnu A n a s , dari A b u i A l i y a h, dari U b a y ibnu K a ' b y a n g m e n g a t a k a n

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 331

b a h w a p a d a u m a t ini t e l a h terjadi e m p a t perkara; d u a telah terjadi d a n


masih a d a dua p e r k a r a lagi y a n g b e l u m terjadi, yait u y a n g disebutkan
di dalam firman­Nya:

Katakanlah, "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab


kepada kalian dari atas kalian. ( A l ­ A n ' a m : 6 5 )

Y a k n i berupa rajam a t a u hujan b a t u (dari langit).

atau dari bawah kaki kalian. " ( A l ­ A n ' a m : 6 5 )

M a k s u d n y a , ditelan oleh b u m i .

atau Dia mencampurkan kalian dalam golongan­golongan (yang


s a l i n g b e r t e n t a n g a n ) dan merasakan kepada sebagian kalian
keganasan sebagian yang lain. ( A l ­ A n ' a m : 6 5 )

M e n u r u t Sufyan A s ­ S a u r i , m a k n a y a n g d i m a k s u d ialah hujan batu d a n


ditelan o l e h b u m i .
A b u J a ' f a r A r ­ R a z i telah m e r i w a y a t k a n dari A r ­ R a b i ' ibnu A n a s ,
dari A b u i A l i y a h, dari U b a y ibnu K a ' b s e h u b u n g a n d e n g a n m a k n a
firman­Nya:

Katakanlah, "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab


kepada kalian dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian atau
Dia mencampurkan kalian dalam golongan­golongan ( y a n g saling
bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan
sebagian yang lain." ( A l ­ A n ' a m : 6 5 )

Kqmpungsannqh.org
332 Juz 7-Al-An'am

B a h w a hal tersebut adalah e m p a t perkara, d u a di antaranya terjadi setelah


selang d u a pulu h l i m a t a h u n sesudah Rasulullah Saw. wafat. M e r e k a
berpecah­belah menjadi berbagai golongan, sebagian dari mereka
m e r a s a k a n k e g a n a s a n sebagian y a n g lain. S e d a n g k a n y a n g d u a p e r k a r a
lagi pasti akan terjadi, yait u hujan b a t u d a n ditelan oleh b u m i .
A h m a d m e r i w a y a t k a n n y a dari W a k i ' , dari A b u Ja'far; d a n I b n u
A b u Hatim m e r i w a y a t k a n n y a p u l a . Ia m e n g a t a k a n , telah m e n c e r i t a k an
kepada k a m i A I ­ M u n z i r ibnu S y a i a n , telah m e n c e r i t a k an k e p a d a k a m i
A h m a d ibnu Ishaq, telah m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i A b u i A s y h a b , dari
A l ­ H a s an s e h u b u n g a n d e n g a n m a k n a firman­Nya:

Katakanlah, "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan. (Al­


A n ' a m : 6 5 ) , h i n g g a akhir a y a t

Siksaan atau a z a b itu t e l a h diperhitungka n sesuai d e n g a n d o s a y a n g


dilakukan. Apabila d o s a n y a telah dilakukan, barulah dikirimka n siksaan
y a n g setimpal d e n g a n n y a . Hal y a n g s a m a telah dikatakan oleh Mujahid,
S a ' i d ibnu Jubair, A b u Malik , As­Saddi , d a n I b n u Zai d serta lain­lainnya
y a n g b u k a n h a n y a seorang.

azab dari atas kalian. ( A l ­ A n ' a m : 65)

Y a k n i b e r u p a rajam a t a u hujan batu.

atau dari bawah kaki kalian. " ( A l ­ A n ' a m : 6 5 )

Artinya, ditelan oleh b u m i . P e n d a p a t inilah y a n g dipilih oleh I m a m . I b n u


Jarir. Ibnu Jarir telah m e r i w a y a t k a n n y a dari Y u n u s , dari Ibnu W a h b ,
dari A b d u r R a h m a n i b n u Z a i d i b n u A s l a m s e h u b u n g a n d e n g a n m a k n a
firman­Nya:

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 333

Katakanlah, "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab


kepada kalian, dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian."
( A l ­ A n ' a m: 65)

B a h w a d a h u l u A b d u l l a h i b n u M a s ' u d ( k e t i k a m e m b a c a a y a t ini)
menjerit, s e d a n g k a n ia b e r a d a d i d a l a m masjid a t a u di atas m i m b a r , lalu
ia b e r k a t a , " I n g a t l a h , h a i m a n u s i a , s e s u n g g u h n y a a z a b itu t e l a h
diturunkan atas kalian," karena sesungguhnya Allah Swt. telah
berfirman:

Katakanlah, "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab


kepada kalian, dari atas kalian. ( A l ­ A n ' a m : 6 5 )

Seandainya diturunkan azab dari langit k e p a d a kalian, n i s c a y a tidak


a k a n tersisa seorang m a n u s i a p u n dari kalian.

atau dari bawah kaki kalian. ( A l ­ A n ' a m: 65)

Seandainya b u m i m e n e l a n kalian, n i s c a y a b i n a s a l a h kalian, d a n tidak


a d a seoran g p u n dari kalian y a n g tersisa.

ciD -. - u; Y i i

atau Dia mencampurkan kalian dalam golongan­golongan (yang


s a l i n g b e r t e n t a n g a n ) dan merasakan kepada sebagian kalian
keganasan sebagian yang lain. ( A l ­ A n ' a m : 6 5 )

Ingatlah, s e s u n g g u h n y a t e l a h diturunkan k e p a d a kalian azab y a n g pa­


ling buruk d i antara k e t i g a n y a .
P e n d a p a t y a n g k e d u a . I b n u Jarir dan I b n u A b u H a t i m m e n g a t a k a n ,
telah menceritakan kepada kami Y u n u s ibnu Abdul A ' l a , telah
menceritakan k e p a d a k a m i I b n u W a h b ; ia telah m e n d e n g a r Khallad ibnu
Sulaiman m e n g a t a k a n b a h w a ia p e r n a h m e n d e n g a r A m i r ibnu A b d u r
R a h m a n m e n g a t a k a n , s e s u n g g u h n y a I b n u A b b a s pernah m e n g a t a k a n
sehubungan d e n g a n m a k n a f i r m a n ­ N y a :

Kqmpangsunnqh.org
334 Juz 7 - Al-An'am

Katakanlah, "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan kepada


kalian azab dari atas kalian. ( A l ­ A n ' a m : 6 5 )

Yakni pemimpin­pemimpin yang jahat.

atau dari bawah kaki kalian. " ( A l ­ A n ' a m : 6 5 )

Yakni p e m b a n t u ­ p e m b a n t u y a n g jahat. Ali ibnu A b u T a l h a h mencerita­


kan, dari I b n u A b b a s s e h u b u n g a n d e n g a n m a k n a firman­Nya:

azab dari atas kalian.(Al­An am'. ,


65)

Y a k n i p a r a amir (penguasa kalian).

atau dari bawah kaki kalian. ( A l ­ A n ' a m : 6 5 )

Yaitu datang dari b u d a k ­ b u d ak dan b a w a h a n ­ b a w a h a n kalian. I b n u A b u


Hatim telah m e r i w a y a t k an dari A b u Sinan dan A m r ibnu H a n i ' hal y a n g
semisal. Ibnu Jarir mengataka n b a h w a pendapat ini, sekalipun
m e m p u n y a i segi y a n g sahih, tetapi p e n d a p a t y a n g p e r t a m a j a u h lebih
unggu l d a n lebih kuat; d a n m e m a n g k e n y a t a a n n y a adalah seperti a p a
y a n g dikatakan oleh I b n u Jarir. Kebenara n p e n d a p a t n y a itu dibuktikan
oleh firman Allah Swt.:

Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di


langit, bahwa Dia akan menjungkirbalikkan bumi bersama kalian,
sehingga dengan tiba­tiba bumi itu berguncang? Atau apakah kalian

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 335

merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit, bahwa Dia


akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kalian akan
mengetahui bagaimana (akibat m e n d u s t a k a n ) p e r i n g a t a n ­ K u . (AI­
M u l k : 16­17)

Di dalam s e b u a h h a d i s d i s e b u t k a n :

Sesungguhnya benar­benar akan ada pada umat ini (azab b e r u p a)


hujan batu, gempa bumi, dan kutukan.

Hadis ini disebutkan di antara hal­hal y a n g semisal m e n g e n a i p e r t a n d a


d e k a t n y a hari kiamat, persyaratannya, d a n m u n c u l n y a tanda­tanda y a n g
mengawali hari kiamat: semuanya akan diterangkan pada bagian
tersendiri, Insya Allah.
F i r m a n Allah Swt.:

atau Dia mencampurkan kalian dalam golongan­golongan yang


bertentangan. ( A l ­ A n ' a m: 65)

Maksudnya, Dia akan menjadikan kalian berpecah­belah menjadi


berbagai g o l o n g a n y a n g saling bertentangan.
Al­Walibi telah m e r i w a y a t k a n dari Ibnu Abbas, b a h w a m a k n a y a n g
d i m a k s u d ialah m e m p u n y a i b e r b a g a i m a c a m k e c e n d e r u n g a n y a n g
berbeda­beda. Hal y a n g s a m a telah d i k a t a k a n o l e h Mujahid d a n lain­
lainnya y a n g b u k a n h a n y a s e o r a n g .
Di dalam sebuah hadis y a n g d i r i w a y a t k a n melalui berbagai j a l u r
dari N a b i S a w . disebutkan b a h w a N a b i S a w . p e r n a h bersabda :

Kelak umat ini akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga
golongan. Semuanya masuk neraka, kecuali satu golongan.

Kqmpangsunnqh.org
336 Juz 7-Al-An'am

F i r m a n Allah Swt.:

dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang


lain. ( A l ­ A n ' a m : 6 5 )

I b n u A b b a s d a n lain­lainnya y a n g b u k a n h a n y a s e o r a n g m e n g a t a k a n
b a h w a m a k n a y a n g d i m a k s u d ialah m e r a s a k a n k e p a d a sebagian kalian
siksaan dan p e m b u n u h a n y a n g dilakukan oleh s e b a g i a n y a n g lain dari
kalian.
F i r m a n Allah Swt.:

Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda­tanda kebesaran


Kami silih berganti. ( A l ­ A n ' a m : 6 5 )

Yakni K a m i j e l a s k a n d a n K a m i t e r a n g k an t a n d a ­ t a n da itu sekali, d a n


p a d a lain w a k t u K a m i tafsirkan.

agar mereka memahami(nya). ( A l ­ A n ' a m: 65)

M a k s u d n y a m e m a h a m i d a n m a u m e n g g u n a k a n akal p i k i r a n n y a u n t u k
menganalisis ayat­ayat Allah, hujah­hujah­Nya, dan bukti­bukti
kekuasaan­Nya.
Z a i d ibnu A s t a m t e l a h m e n g a t a k a n s e h u b u n g a n d e n g a n m a k n a
firman­Nya:

Katakanlah, "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab


kepada kalian dari atas kalian. " ( A l ­ A n ' a m : 65), h i n g g a akhir ayat.
B a h w a Rasulullah Saw. telah b e r s a b d a :

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 337

Janganlah kalian berbalik menjadi kujur sesudahku, sebagian dari


kalian memukul leher sebagian yang lain dengan pedang(nya).

M e r e k a ( p a ra sahabat) bertanya, " P a d a h a l k a m i bersaksi b a h w a tidak


a d a T u h a n selain A l l a h , dan e n g k a u adalah utusan A l l a h . " N a b i Saw.
menjawab, "Ya, benar." M a k a sebagian dari mereka ada yang
m e n g a t a k a n " H a l ini tidak a k a n terjadi s e l a m a ­ l a m a n y a , yaitu sebagian
dari k a m i m e m b u n u h s e b a g i a n y a n g lain, padahal k a m i adalah orang ­
o r a n g m u s l i m . " M a k a t u r u n l a h firman­Nya:

Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda­tanda kebesaran


Kami silih berganti agar mereka memahami(ny&). Dan kaummu
mendustakannya ( a z a b ) , padahal azab itu benar adanya.
Katakanlah, "Aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus
urusan kalian. " Untuk tiap­tiap berita ( y a n g d i b a w a o l e h rasul­
rasul) ada ( w a k t u ) terjadinya dan kelak kalian akan mengetahui.
( A l ­ A n ' a m : 65­67)

Demikianlah m e n u r u t a p a y a n g telah diriwayatkan oleh I b n u A b u Hatim


• d a n I b n u Jarir.

Al-An'am, ayat 66-69

Dan kaummu mendustakannya ( A l ­ Q u r ' an), padahal Al­Our 'an itu


benar adanya Katakanlah, "Aku ini bukanlah orang yang diserahi

Kqmpangsunnqh.org
>38 Juz 7-Al-An'am

mengurus urusan kalian." Untuk tiap­tiap berita ( y a n g d i b a w a oleh


rasul­rasul) ada ( w a k t u ) terjadinya dan kelak kamu akan menge­
tahui. Dan apabila kamu melihat orang­orang memperolok­olokkan
ayat­ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka
membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan
kamu lupa ( a k a n l a r a n g a n ini), maka janganlah kamu duduk
bersama orang­orang yang zalim itu sesudah teringat (akan
larangan itu). Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas
orang­orang yang bertakwa terhadap dosa mereka, tetapi
(kewajiban m e r e k a ialah) mengingatkan agar mereka bertakwa.

M e n g e n a i firman Allah Swt.:

Dan kaummu mendustakannya. ( A l ­ A n ' a m: 66)

Artinya mendustakan Al­Qur'an yang engkau sampaikan kepada


mereka, mereka pun mendustaka n hidayah dan penjelasan. Y a n g
d i m a k s u d d e n g a n k a u m adalah o r a n g ­ o r a n g Quraisy.

padahal Al­Qur 'an itu benar adanya. (Al­An' am: 66)

Yakni tiada y a n g lebih b e n a r daripada A l ­ Q u r ' a n .

Katakanlah, "Aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus


kalian." ( A l ­ A n ' a m : 6 6 )

Maksudnya, a k u ini b u k a n l ah o r a n g y a n g diharuskan m e m e l i h a r a kalian,


b u k a n p u l a o r a n g y a n g ditugas i m e n o l o n g kalian. P e r i h a l n y a s a m a
dengan m a k n a y a n g t e r k a n d u n g d i d a l a m f i r m a n ­ N y a :

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir ibnu Kasir 339

Dan katakanlah, "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka


barang siapa yang ingin ( b e r i m a n ) , hendaklah ia beriman; dan
barang siapa yang ingin (kafir), biarlah ia kafir. " (Al­Kahfi: 2 9 )

D e n g a n kata lain, s e s u n g g u h n y a t u g a s k u h a n y a l a h m e n y a m p a i k a n , d a n
tugas kalian h a n y a l a h m e n d e n g a r k a n d a n patuh (taat). M a k a b a r a n g
siapa y a n g m e n g i k u t i aku, n i s c a y a ia b e r b a h a g i a di d u n i a dan akhirat.
D a n barang siapa y a n g m e n e n t a n g aku, m a k a s e s u n g g u h n y a d i a celaka
di d u n i a d a n a k h i r a t n y a . K a r e n a itula h d a l a m firman s e l a n j u t n y a
disebutkan:

Untuk tiap­tiap berita ( y a n g d i b a w a oleh rasul­rasul) ada (waktu)


terjadinya. ( A l ­ A n ' a m : 6 7 )
I b n u A b b a s dan lain­lainnya y a n g b u k a n h a n y a s e o r a n g m e n g a t a k a n ,
m a k n a y a n g d i m a k s u d ialah u n t u k tiap­tiap berita a d a k e n y a t a a n n y a ,
a t a u u n t u k tiap­tiap berita a d a w a k t u kejadiannya, s e k a l i p u n setang
b e b e r a p a l a m a k e m u d i a n , seperti y a n g disebutkan di dalam a y a t y a n g
lain:

Dan sesungguhnya kalian akan mengetahui ( k e b e n a r a n ) berita Al­


Qur 'an setelah beberapa waktu lagi. (Sad: 8 8 )

\*f l ^ T «'L**

Bagi tiap­tiap masa ada kitab ( y a n g tertentu). ( A r ­ R a ' d : 3 8 )

H a l ini m e n g a n d u n g a n c a m a n dan peringata n y a n g pasti. K a r e n a itu,


dalam firman selanjutnya d i s e b u t k a n :

dan kelak kalian akan mengetahui. ( A l ­ A n ' a m : 67)

Firman Allah Swt.:

Kqmpungsannqh.org
340 Juz 7 - AJ-An'am

Dan apabila kamu melihat orang­orang memperolok­olokkan ayat­


ayat Kami. ( A l ­ A n ' a m : 6 8 )

Yakni mendustakan dan memperolok­olokkannya.

maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan


pembicaraan yang lain. ( A l ­ A n ' a m : 6 8 )

Y a k n i s e h i n g ga p e m b i c a r a a n m e r e k a beralih k e p a d a hal y a n g lain y a n g


bukan kedustaa n m e r e k a .

Dan jika setan menjadikan kamu lupa. ( A l ­ A n ' a m : 6 8 )

M a k n a y a n g d i m a k s u d ialah tiap­tia p o r a n g dari k a l a n g a n u m a t ini


dilarang duduk d e n g a n orang­oran g y a n g m e n d u s t a k a n ayat­ayat Allah,
yaitu m e r e k a y a n g m e n g u b a h ayat­ayat Allah d a n m e n a k w i Ikannya
bukan d e n g a n t a k w i l y a n g s e m e s t i n y a. J i k a s e s e o r a n g d u d u k b e r s a m a
m e r e k a k a r e n a lupa:

maka janganlah kamu duduk bersama orang­orangyang zalim itu


sesudah teringat. ( A l ­ A n ' a m : 6 8 )

M a k s u d n y a , sesudah k a m u ingat akan larangan ini. K a r e n a itu, di dalam


sebuah hadis disebutkan:

Dimaafkan dari umatku ( p e r b u a t a n ) keliru, lupa, dan hal yang


dipaksakan kepada mereka

A s ­ S a d d i t e l a h m e r i w a y a t k a n dari A b u M a l i k dan S a ' i d ibnu Jubair


sehubungan dengan firman­Nya:

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 341

Dan jika setan menjadikan kamu lupa. ( A l ­ A n ' a m : 6 8 )

Artinya, apabila k a m u lupa, lalu k a m u ingat.

makajanganlah kamu duduk (Al­An'am: 68)

Y a k n i b e r s a m a m e r e k a . H a l y a n g s a m a telah d i k a t a k a n oleh M u q a t i l
ibnu H a y y a n . A y a t inilah y a n g diisyaratkan oleh firman Allah Swt. y a n g
mengatakan:

Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al­


Qw 'an bahwa apabila kalian mendengar ayat­ayat Allah diingkari
dan diperolok­olokkan (oleh o r a n g ­ o r a n g kafir), maka janganlah
kalian duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki
pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kalian berbuat
d e m i k i a n ) , tentulah kalian serupa dengan mereka ( A n ­ N i s a : 140),
h i n g g a akhir ayat.

D e n g a n k a t a lain, j i k a kalian t e t a p d u d u k b e r s a m a m e r e k a d a n kalian


setuju a k a n p e m b i c a r a a n tersebut, berarti kalia n s a m a d e n g a n m e r e k a
dalam perbuatannya.
F i r m a n Allah Swt.:

Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang­orang


yang bertakwa terhadap dosa mereka ( A l ­ A n ' a m : 6 9 )

Y a k n i apabila kalian m e n j a u h i m e r e k a d a n tidak d u d u k d e n g a n m e r e k a


dalam hal tersebut, berarti kalia n t e r l e p a s dari g o l o n g a n m e r e k a dan
bebas dari d o s a m e r e k a .

Kqmpangsunnqh.org
342 Juz 7-Al-An'am

I b n u A b u Hatim m e n g a t a k a n , telah menceritakan k e p a d a kami A b u


S a ' i d A l ­ A s y a j , t e l a h m e n c e r i t a k a n k e p a d a k a m i A b d u l l a h ibnu M u s a ,
dari Israil , d a r i A s ­ S a d d i , dari A b u M a l i k , dari S a ' i d i b n u J u b a i r
sehubungan dengan firman­Nya:

Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang­orang


yang bertakwa terhadap dosa mereka. ( A l ­ A n ' a m : 6 9 )

Y a k n i tidak ada d o s a p e r b u a t a n m e m p e r o l o k ­ o l o k k a n ayat­ayat Allah


yang dilakukan mereka, apabila k a m u meninggalkan mereka dan
berpaling dari m e r e k a . T e t a p i m e n u r u t u l a m a y a n g lain, m a k n a ayat
ialah sekalipun orang­oran g y a n g b e r t a k w a d u d u k b e r s a m a m e r e k a y a n g
memperolok­olokkan ayat­ayat Allah, m a k a orang­orang y a n g b e r t a k w a
itu t e t a p tidak a d a p e r t a n g g u n g j a w a b a n sedikit p u n t e r h a d a p d o s a
m e r e k a . U l a m a y a n g b e r p e n d a p a t d e m i k i a n m e n d u g a b a h w a ayat ini
di­mansukh o l e h ayat surat A n ­ N i s a y a n g M a d a n i y y a h , yaitu:

Karena sesungguhnya (kalau kalian b e r b u a t d e m i k i a n ) , tentulah


kalian serupadengan mereka ( A n ­ N i s a : 140)

Demikianlah m e n u r u t Mujahid, As­Saddi, Ibnu Juraij, d a n lain­lainnya.


Berdasarkan takwil m e r e k a y a n g d e m i k i a n , m a k a m a k n a firman­Nya:

Akan tetapi (kewajiban m e r e k a ialah) mengingatkan agar mereka


bertakwa ( A l ­ A n ' a m : 6 9 )

A r t i n y a adalah, tetapi K a m i perintahkan k e p a d a kalian a g ar b e r p a l i n g


dari m e r e k a saat itu, sebagai peringata n b u a t m e r e k a y a n g m e l a k u k a n
hal tersebut, a g ar m e r e k a m e n j a g a dirinya dari hal tersebut d a n tidak
berani m e n g u l a n g i n y a lagi.

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 343

Al-An'am, ayat 7 0

Dan tinggalkanlah orang­orang yang menjadikan agama mereka


sebagai main­main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh
kehidupan dunia. Per ingatkanlah ( m e r e k a ) dengan Al­Our 'an itu
agar masing­masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka
karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung
dan tidak (pula) pemberi syafaat selain dari Allah Dan jika ia
menebus dengan segala macam tebusan, niscaya tidak akan
diterima darinya Mereka itulah orang­orangyang dijerumuskan
ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi
mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan
azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

F i r m a n Allah Swt.:

Dan tinggalkanlah orang­orangyang menjadikan agama mereka


sebagai main­main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh
kehidupan dunia. ( A l ­ A n ' a m : 7 0 )

M a k s u d n y a , t i n g g a l k a n l a h m e r e k a , b e r p a l i n g l a h dari m e r e k a , d a n
t a n g g u h k a n l a h m e r e k a sebentar, k a r e n a s e s u n g g u h n y a m e r e k a a k a n
d i k e m b a l i k a n k e a z a b y a n g besar k a r e n a perbuatannya. D a l a m Firman
selanjutnya disebutkan:

Peringatkanlah ( m e r e k a ) dengan Al­Qur'an itu. ( A l ~ A n ' a m : 7 0 )

Kqmpungsannqh.org
344 Juz 7 - AJ-An'am

Y a k n i berilah peringatan k e p a d a m a n u s i a d e n g a n Al­Qur*an ini, d a n


pertakutilah m e r e k a a g ar m e r e k a ingat a k a n pembalasan Allah dan azab*
N y a y a n g pedih kelak di hari k i a m a t .
F i r m a n Allah Swt. :

agar masing­masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka


karena perbuatannya sendiri. ( A l ­ A n ' a m : 7 0 )

Artinya, a g ar tidak dijerumuskan. A d ­ D a h h a k telah m e r i w a y a t k a n dari


Ibnu A b b a s , Mujahid, I k r i m a h , A l ­ H a s a n , dan As­Saddi , b a h w a m a k n a
lubsala ialah d i s e r a h k a n . M e n u r u t A l ­ W a l i b i , dari I b n u A b b a s , m a k n a
y a n g d i m a k s u d ialah d i p e r m a l u k a n . M e n u r u t Q a t a d a h ialah ditahan ,
m e n u r u t M u r r a h d a n I b n u Zaid d i h u k u m (disiksa), d a n m e n u r u t A l ­
Kalbi dibalas. S e m u a p e n d a p a t di atas m e m p u n y a i m a k n a y a n g
berdekatan, y a n g p a d a k e s i m p u l a n n y a ialah o r a n g y a n g bersangkutan
akan diserahkan k e p a d a kebinasaan, ditahan dari kebaikan, dan
disandera, tidak dapat meraih a p a y a n g d i d a m b a k a n n y a , seperti y a n g
disebutkan oleh firman­Nya d a l a m ayat lain:

Tiap­tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya


kecuali golongan kanan. ( A l ­ M u d d a s s i r : 3 8 ­ 3 9 )

A d a p u n firman Allah Swt.:

Tidak akan ada baginya pelindung, tidak (pula) pemberi syafaat.


(Al­An'am: 70)

M a k s u d n y a , tidak a d a k a u m k e r a b a t d a n tidak a d a s e o r a n g pun y a n g


dapat m e m b e r i k a n syafaat ( p e r t o l o n g a n ) p a d a hari p e m b a l a s a n itu.
Perihalnya s a m a d e n g a n m a k n a f i r m a n ­ N ya y a n g lain, yaitu:

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 345

sebelum dalang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli,
tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat.
Dan orang­orang kafir itulah orang­orang yang zalim. ( A l ­
Baqarah: 2 5 4 )

M a k s u d firman Allah Swt.:

Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan tidak akan


diterima darinya. ( A l ­ A n ' a m : 70)

Y a k n i sekalipun d i a m e n y e r a h k a n s e m u a tebusan, niscaya tidak a k a n


d i t e r i m a darinya. A y a t ini s e m a k n a d e n g a n firman­Nya:

Sesungguhnya orang­orang yang kafir dan mati sedang mereka


tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari
seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi. (Ali I m r a n : 91),
h i n g g a akhir ayat.

D e m i k i a n p u l a dalam surat ini'

<= v . : -Uuis'i

Mereka itulah orang­orang yang dijerumuskan ke dalam neraka


disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka ( d i s e d i a k a n)
minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih
disebabkan kekafiran mereka sendiri. ( A l ­ A n ' a m : 7 0 )

Al-An'am, ayat 71-73

Kqmpungsannqh.org
346 Juz 7-Al-An'am

Katakanlah, "Apakah kita akan menyeru selain Allah, sesuatu yang


tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita, tidak ( p u l a )
mendatangkan kemudaratan kepada kita, dan ( a p a k a h ) kita akan
dikembalikan ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada
kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan dipesawangan
yang menakutkan; dalam keadaan bingung dia mempunyai kawan­
kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus ( d e n g a n
m e n g a t a k a n ) , "Marilah ikuti kami!" Katakanlah, "Sesungguhnya
petunjuk Allah itulah ( y a n g sebenarnya) petunjuk; dan kita disuruh
agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam, dan agar
mendirikan salat serta bertakwa kepada­Nya." Dan Dialah
Tuhan Yang kepada­Nyalah kalian akan dihimpunkan. Dan
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan
benarlah perkataan ­Nya di waktu Dia mengatakan, "Jadilah, "
lalu terjadilah, dan di tangan­Nyalah segala kekuasaan di
waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang
tampak. Dan Dialah Yang Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui.

As­Saddi m e n g a t a k a n b a h w a orang­orang m u s y r i k berkata kepada


orang­orang muslim, "Ikutilah kami, dan tinggalkanlah agama M u h a m m a d
itu." M a k a Allah m e n u r u n k a n firman­Nya:

Katakanlah, "Apakah kitaakan menyeru selain Allah, sesuatu yang


tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita, tidak ( p u l a )

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 347

mendatangkan kemudaratan kepada kita dan (apakah ) kita akan


dikembalikan ke belakang. ( A l ­ A n ' a m : 7 1 )

Y a k n i k e m b a l i k e p a d a kekafiran.

sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita. ( A l ­ A n ' a m : 71)

Y a n g a k i b a t n ya p e r u m p a m a a n kita s a m a d e n g a n o r a n g y a n g disesatkan
oleh setan di tana h y a n g m e n g e r i k a n . D i k a t a k a n b a h w a p e r u m p a m a a n
kalian —­jika kalian kembali k e p a d a kekafiran sesudah kalian b e r i m a n —
s a m a halnya d e n g a n s e o r a n g lelaki y a n g berangkat b e r s a m a suatu k a u m
d a l a m suat u perjalanan , d a n t e r n y a t a ia tersesat, lalu setan d a t a n g
m e n y e s a t k a n n y a di t e m p a t ia tersesat sehingga ia kebingungan, padahal
t e m a n ­ t e m a n n y a berada d i j a l a n y a n g sebenarnya. Lalu t e m a n ­ t e m a n n y a
m e n y e r u n y a a g a r ia b e r g a b u n g d e n g a n m e r e k a s e r a y a b e r k a t a ,
" K e m a r i l a h , ikutilah k a m i ! " Tetapi ia tidak m a u b e r g a b u n g d e n g a n
mereka.
Demikianlah p e r u m p a m a a n orang y a n g mengikuti orang­orang kafir
sesudah ia m e n g e t a h u i k e a d a a n N a b i M u h a m m a d Saw. S e d a n g k a n
dalam p e r u m p a m a a n ini o r a n g y a n g m e m a n g g i l n y a k e j a l a n y a n g benar
adalah N a b i M u h a m m a d Saw., d a n Islam diserupakan sebagai j a l a n n y a .
D e m i k i a n l a h m e n u r ut riwayat Ibnu Jarir.
Qatadah m e n g a t a k a n s e h u b u n g a n d e n g a n m a k n a firman­Nya:

yang disesatkan oleh setan dipesawangan yang menakutkan. (Al­


A n ' a m : 71)

Artinya, disesatkan oleh setan dari j a l a n y a n g d i t e m p u h n y a , yakni* setan


membujuknya dari j a l a n y a n g ditempuhnya . Pengertian istahwa ini sama
d e n g a n lafaz tahwi y a n g terdapat di d a l a m f i r m a n ­ N y a :

cenderung kepada mereka (Ibrahim: 37)

Kqmpangsunnqh.org
348 Juz 7 - Al-An'am

Ali ibnu A b u Talhah telah m e r i w a y a t k a n dari I b n u A b b a s s e h u b u n g a n


dengan m a k n a firman­Nya:

Katakanlah, "Apakah kita akan menyeru selain Allah, sesuatu yang


tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita, tidak ( p u l a )
mendatangkan kemudaratan kepada kita ( A l ­ A n ' a m : 71), h i n g g a
akhir ayat.

U n g k a p a n ini m e r u p a k a n t a m s i l y a n g d i b u a t o l e h A l l a h , ditujukan
k e p a d a tuhan­tuha n ( s e s e m b a h a n ­ s e s e m b a h a n ) dan o r a n g ­ o r a n g y a n g
m e n y e r u k e p a d a n y a , serta o r a n g ­ o r a n g y a n g m e n y e r u k e p a d a petunjuk
Allah Swt. D i s a m a k a n d e n g a n seoran g lelaki y a n g sesat j a l a n dalam
k e a d a a n k e b i n g u n g a n , tiba­tiba ia m e n d e n g a r suar a y a n g berseru, " H a i
Fulan ibnu Anu, kemarilah, ikutilah jalan ini!" Sedangkan dia
mempunya i teman­teman y a n g j u g a m e n y e r u n y a dengan panggilan, " H a i
Fulan ibnu A n u , ikutilah j a l a n k a m i i n i ! "
Jika d i a m e n g i k u ti p e n y e r u p e r t a m a , m a k a p e n y e r u p e r t a m a itu
a k a n m e m b a w a n y a k e p a d a k e b i n a s a a n ; d a n j i k a ia m e n g i k u t i p e n y e r u
y a n g m e n g a j a k n y a k e j a l a n petunjuk, n i s c a y a dia akan m e m p e r o l e h
petunjuk. Seruan seperti ini — y a n g s e r i n g t e r d e n g a r di p a d a n g p a s i r —
disebut galian (hantu). Hal ini diungkapkan sebagai p e r u m p a m a a n
o r a n g y a n g m e n y e m b a h tuhan­tuhan tersebut selain Allah. K a r e n a
sesungguhnya dia m e n d u g a b a h w a dirinya berada dalam suatu p e g a n g an
h i n g g a m a s a k e m a t i a n n y a , m a k a s a a t itula h ia a k a n m e n g h a d a p i
penyesala n dan k e b i n a s a a n n y a .
Firman Allah Swt.:

seperti orang yang disesatkan oleh setan di pesawangan yang


menakutkan. ( A l ­ A n ' a m : 7 1 )

Setan­seta n t e r s e b u t a d a l a h gailan ( h a n t u ­ h a n t u ) y a n g m e m a n g g i l ­
m a n g g i l n a m a n y a lengkap dengan n a m a a y a h dan k a k e k n y a , s e h i n g g a
ia mengikuti suara itu. K a r e n a itu, ia m e r a s a b a h w a dirinya m e m p u n y a i
pegangan . Tetapi p a d a pagi h a r i n y a t e r n y a t a dia d i l e m p a r k a n k e d a l a m

Kqmpangsunnqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 349

k e b i n a s a a n , dan b a r a n g k a li h a n t u ­ h a n t u itu m e m a k a n n y a a t a u
m e l e m p a r n y a di t a n a h y a n g j a u h , di m a n a d i a a k a n b i n a s a k a r e n a
k e h a u s a n . Hal ini m e r u p a k a n p e r u m p a m a a n bagi o r a n g y a n g
m e n y e m b a h tuhan­tuhan selain Allah S w t Demikianlah m e n u r u t riwayat
Ibnu Jarir.
I b n u A b u Nujaih telah m e r i w a y a t k a n dari Mujahid s e h u b u n g a n
dengan firman­Nya:

seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di pelawangan yang


menakutkan, dalam keadaan bingung. ( A l ­ A n ' a m : 7 1 )

M a k n a y a n g d i m a k s u d ialah s e o r a n g lelaki d a l a m k e a d a a n b i n g u n g ,
lalu d i p a n g g i l ­ p a n g g il o l e h t e m a n ­ t e m a n n y a u n t u k m e n g i k u t i j a l a n
mereka. Hal ini merupakan p e r u m p a m a a n bagi orang y a n g sesat sesudah
m e n d a p a t petunjuk.
Al­Aufi telah m e r i w a y a t k a n dari Ibnu A b b a s s e h u b u n g a n d e n g a n
firman­Nya:

seperti orang yang telah disesatkan oleh setan dipesawanganyang


menakutkan; dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan­
kawan. ( A l ­ A n ' a m : 71)

B a h w a dia adalah orang yang tidak mau m e m e n u h i seruan yang


mengajak kepada hidayah Allah, dia orang y a n g menaati setan dan g e m a r
m e l a k u k a n m a k s i a t di m u k a b u m i dan m e n y i m p a n g dari p e r k a r a y a n g
h a k serta tersesat j a u h d a r i n y a . D i a m e m p u n y a i k a w a n ­ k a w a n y a n g
m e n y e r u n y a k e j a l a n hidayah , m e r e k a m e n d u g a b a h w a a p a y a n g m e r e k a
perintahkan k e p a d a n y a m e r u p a k a n petunjuk y a n g telah dikatakan oleh
Allah Swt. k e p a d a k e k a s i h ­ k e k a s i h ­ N y a dari k a l a n g an m a n u s i a .
Allah Swt. berfirman:

Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya).


( A l ­ A n ' a m : 71)

Kqmpangsunnqh.org
350 Juz 7-Al-An'am

Sedangkan kesesalan itu adalah y a n g diserukan j i n (setan) k e p a d a n y a .


D e m i k i a n l a h r i w a y a t I b n u Jarir. Selanjutnya Ibnu Jarir m e n g a t a k a n ,
pengertian ini menunjukkan b a h w a teman­temanny a menyerukan kepada
kesesatan, d a n m e r e k a m e n d u g a b a h w a a p a y a n g m e r e k a serukan itu
adalah j a l a n petunjuk.
I b n u Jarir m e n g a t a k a n , pengertia n ini bertentangan d e n g a n m a k n a
lahiriah ayat, k a r e n a s e s u n g g u h n y a Allah Swt. m e n c e r i t a k an b a h w a
t e m a n ­ t e m a n n y a m e n g a j a k n y a k e j a l a n petunjuk, m a k a mustahil bila
hal ini d i k a t a k an s e b a g a i j a l a n k e s e s a t a n . A l l a h Swt. d e n g a n t e g a s
menceritakan b a h w a hal itu adalah j a l a n petunjuk.
Pendapat Ibnu Jarir benar, mengingat konteks pembicaraan
menunjukka n b a h w a o r a n g y a n g disesatkan oleh setan di p e s a w a n g a n
y a n g m e n a k u t k a n ini b e r a d a d a l a m k e b i n g u n g a n . Lafaz hairana y a n g
a d a dalam a y a t dinasabkan k a r e n a menjadi hal atau kata keteranga n
keadaan. D e n g a n kata lain, d a l a m k e a d a a n kebingungan, kesesatan, d a n
k e t i d a k t a h u a n n ya a k a n j a l a n y a n g h a r u s d i t e m p u h n y a , dia m e m p u n y a i
t e m a n ­ t e m an y a n g berada di j a l a n y a n g sedan g m e r e k a t e m p u h . Lalu
mereka menyerunya untuk bergabung dengan mereka dan berangkat
bersama­sama m e r e k a meniti j a l a n y a n g benar. A k a n tetapi, dia menola k
ajakan m e r e k a d a n tidak m a u menoleh kepada m e r e k a . Seandainy a
Allah m e n g h e n d a k i n ya m e n d a p a t petunjuk, niscaya Allah memberinya
petunjuk d a n m e n g e m b a l i k a n n y a k e j a l a n y a n g benar. K a r e n a itulah
dalam firman selanjutnya disebutkan:

Sesungguhnya petunjuk Allah itulah ( y a n g s e b e n a r n y a ) petunjuk.


(Al­An'am: 71)

Perihalnya s a m a dengan m a k n a y a n g a d a dalam ayat lain, yaitu:

Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak
seorang pun yang dapat menyesalkannya. (Az­Zumar: 37)

Kqmpungsannqh.org
Tafsir Ibnu Kasir 351

Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapatpetunjuk, maka


sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang
disesatkan­Nya, dan sekali­kali mereka tiada mempunyai penolong.
(An­Nahl: 37)

Arti firman Allah Swt.:

dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta


alam. ( A l ­ A n ' a m : 7 1 )

ialah ikhlaslah d a l a m beribadah k e p a d a ­ N y a , h a n y a u n t u k D i a semata,


tiada sekutu bagi­Nya .

dan agar mendirikan sal