Anda di halaman 1dari 5

MAKALAH

SEBAGAI BAHAN PERESTASI MATA PELAJARAN SKI


KELAS IX

Disusun Oleh :

N NAMA NISN
O
1 Nur Akmalia 9950934516
2 Lutfiati Fadilah
3 Nur Mala Sari 9950931397
4 Nur Asiah J. 9960931397
5 Nadia Islamiah 9970898163
6 Siti Mawaddah 9960645530
7 Tia Monica J.Z 996091932128

MTsN NEGERI BENDA KOTA TANGERANG


2010
KATA PENGANTAR

Assalamuala’ikum Wr. Wb.


Bismillahirahmanirrohim

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayatnya, sehinga kami
berhasil menyelesaikan penyusunan makalah ini. Di mana isi makalah ini berisi
tentang Kesenian dalam pandangan Isalm dan kami berterima kasih kepada pihak
yang telah membantu makalah ini. Diantaranya :
1. Bpk. H. Ahmad Saiful Bahtiar, M.Pd selaku Kapsek MTsN Benda.
2. Bpk Al Amin Sulaiman selaku guru bidang SKI
3. Bpk Muhmudin selaku Wakil Kelas IX 6
4. Seluruh Guru dan staf MTsN Benda. Khususnya staf perpus MTsN BNDA
5. Teman-Teman kelas IX 6 (khusunya kelompok)
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Seni sebagai suatu bentuk kebesaran Allah SWT menciptakan keadaan yang
bernama keindahan. Setiap bangsa dan negara mempunyai bentuk atau aliran
seni yang bermacam-macam tergantung kepada kebudayaan atau kebiasaan
penduduk setempat, namun dapat dipengaruhi oleh kebudayaan dari luar
daerah atau bangsa.
Mari kita ciptakan senyang islami, berbahagialah orang yang mencintai seni
dan ditujukan kepada manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Cinta keindahan sama dengan mencintai Allah.

B. TUJUAN
Dengan dibuatnya makalah ni kami harap bagi para pembaca dapat memahami
isi makalah ini. Selain itu kami juga berharap agar para pembca khusunya
dapat lebih jauh tentang ”Kesenian Dalam Pengembangan Islam”.
BAB II
PEMBAHASAN
A. MAKNA SENI
Dari segi makna literal, seni ialah halus, indah atau permai. Dari segi istilah,
seni ialah segala yang halus dan indah lagi menyenangkan hati serta perasaan
manusia. Dalam pengertian yang lebih padu, ia membawa nilai halus, indah,
baik dan suci : berguna dan bermanfaat serta mempunyai fungsi dan nilai
sosial.
1. Seni terbagi menjadi 2 yaitu :
a. Seni Ciptaan Allah
b. Seni Ciptaan Manusia

B. MACAM-MACAM SENI
Jenis Seni dibagi menjadi 4 yaitu :
a. Seni Suara
b. Seni Rupa
c. Seni Pakaian
d. Seni Sastra

C. SENI DALAM PANDANGAN ISLAM


Seni yang dikehendaki oleh Islam adalah : mendidik, menghibur, memberikan
ilmu dan kesadaran pada diri umat Islam dengan sering menyebut nama Allah.
Hiburan bukan semata untuk hiburan saja akan tetapi untuk mendekatkan diri
kepada Allah. Hiburan tidak untuk merusak orang lain, membangkitkan nafsu
syahwat, dan membuat perilaku seperti binatang.

“Wahai Aisyah, mereka tidak menyertakan hiburan ?


Orang-orang Anshar itu menyukai hiburan”

Itulah yang dikatakan Rasulullah SWT ketika sedang mengatar pengatin kaum
Anshar. Lalu bagaimana pandangan mesjed terhadap seni ? mesjid merupakan
pusat aktivitas dakwah bagi umat Islam. Sehingga masjid tidak hanya
dipandang sebagai sekedar tempat ibadah ” shalat dan membaca Al Qur’an”.
Tetapi dari masjid kita bisa menciptakan seni yang bisa menyentuh dan
mengingatkan akan keagungan dan keindahan Allah SWT.

D. Dalil Naqli Surat Al-Lukman


Artinya : dan dinatara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan
kosong untuk menyesarkan (manusia) dari jalan Allah tanppa Ilmu dan
menjadikan olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang
menghinakan.

E. Asbabun Nuzul ayat 6


Ibnu Abbas Ra, Meriwayatkan, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan
nadhar bin harits. Yang membeli hamba sahaya wanita penghibur. Nadhar
mengirim wanita penghibur itu untuk bernyanyi dihadapan setiap orang yang
hendak masuk islam. Hal tersebut dimaksudkan agar orang itu berpaling dari
Islam (HR. Juwa’ibirLihat Qurtubi 7/5309 – 5310)
F.