BULANSAIBITMERAHMALAYSIA PERSATUAN (MalaysianRed (iescent Society

)

hIO.5 P/{NIDUAN ET.IKU PAK/ITIAN PERATURAN PESMM SERAGAM

BUKU PAIIDUAN NO. 5

I4S4!AI{ JEBASSM
FERSATUAN BIILAIT SAEfT UERAJI TUAI,AYSIA PEITDI\I{'LUAN Pematua! Bula! Sabit Mi:rah Malaysia ( PBSMM l adal€i diantsra Persatua.ri-PersatuanKebalgsaan Pe.gemkan Pala,.tgMcrah d€n Bulan Sabit Merah seluruh dunia yang rnerupunyai pal{aian sersgsJn tersendid. Ikgunasn pakaian seragam ini diamalkan scmenjak ianya ditubuhkan da.lam taiun 1948. Eluku Panduan No. 5 inl adalah bertujuan untuk membed pandua! pakaian seiaEa.tnyang seha.rusuya diikuti oleh semua ahli I'BSMM, Ttap-tiap jenls pakaian seragam yang terdapat dalam Buku Paadusr ini adalah untuk pemakaian bagl tugas-tugas tertentu atau seperti yang dlsyaratksn dala.m l.eadsan tertentu atau seperti jang diaraikan oleh piha_t<atasan. Ada pakaian seragam, seperti Pa]<aian Seragam Wanlta l.ang aliantara rnernpunyai pllihanPilihan ini ekan ditentukan oleh pihak yeng mcmerintah sesuatu unit mengikut a.iahan dari pthak atasan. Walau apa pun pakaian scragam atau pilihan yang telah ditetapkan, tiaptiap pemaltaian h€ndaklah ocngjkut garis-garis p€ndua! yang telah ditetapken di dalam Buku Panduan ini. Segata kemusyktlan mengenainya trendaklai dirujuk kepada Ibu Prjabat Kebangsaaa PBSMM mengikut s€luran terteqtu yang telah ditetapksn oleh Pfrlembagaan pcrsatuan. Setiap ahll PBSMM dilarang mengubah dtau menokok-tambah pakelan yang telah ditetapka-n. seraga,rn Pakalan Serogarn digunel<an untuk mempamerkair identiti PBSMM. Ianya juga bertujuan bagi mcmupuk semsngat disiplin dikalangan shli. Dengan ilu Paksi€n Seragam harus dipakai dcflgan kemas dan bangga dan tldak tlipaLei sewcnang-wenangnya sehingga mernb4wa aib kcpada e.hli yang mcmakainya don PBSMM pada keseluruhannJE. Pegawal Dislplin atau Ketua di dalam sesuatu unit PBSMM bertanggungiawab bagi mendntukan supaya pakajan seragam itu dipakai dengan betul dan kelnas. Ilersama-$amalai kita menentukan supaya Pal<aiaJ, Seragarn PBSMM yang dipakai tidst mendatangkan aib d6n merlatuhkan imej, nama dan rnsruah PBSMMpnde kescluruhannya.

KAIfI'IINCAII
AEXAYE$

PEnll-enA

L 2. 3. 4. 5.

P6 lehrdu.! Ay.nt-By@t AD P.nlrtan Pit.lltt S€f sgr'l 2-5 P.artrlrir Btntrng-BlntenE l(cborsrslr / Plngat 6 / Ucdrl Robo Ncgnmrl Tl.p"Tlf,p Prl!$|r astagra t'E$ U 7-LO (}aqbed.h Thp-Tfrp itdD.lr P.L.tri 8{rrr8arn PBAllu 6.1 Pakalan Istiadat No.1 - PegawalLelalri l1-l? lr,2 Pai<dianSeragam No.2 - Pegawai l,elakt t3-14 6.0 Pal<alanSeragam No.3 - PegawaiLelaki 15-16 6.4 Pakalan S€ragam No,4 - Pasukan Bsntuan 17-1E Sukerela (PBSI- Lelaki 5.6 Pakaian Seragam No.s - Belia/Pasukan 19-20 Baltuan Sukareh {PBS) (Kawatan Kehorrnatanl - Lelakl $.6 Pal€lah S€regam N,r.6 - Anggote Amtrulans zL-22 - Lelaki. S.a Pekaian Se.agsm ND.7 - Urdt keiernasan 23-24 Bemotoslkal IEMU) - Letakt S,A Pakaian Seragarn ND.8 - Belia/Kan€.k25-26 Kalak Llnk- L€lali 6.9 fai<aiqrr Serirgam l.lo.9 - Pesuka.nBantuan 27-24 Sukarcla (PtsS)/ Belia DaJrl(6na]d-I(elr8_k L€lakl (Link) 5.10 Pakaiai Istiadat No.l - PegawdlWanlta 29-3A !1.11 Pakaian btladat No.2 - PegaweiWailta 3l-32 $.12 Pakalan Seragam No.3 - P€gawaiWanita 33-34 5.13 Pakalen S€rugartrNo.4AMts - Pasukat 36€a B€rituan Sukarcla (PBS)- Wanita g9-42 5.14 Pakalan SeraSEfl No. 5A&58 Belia/PasukanB6ntuan Sukerela(PBS) {Law6l6n Kehonnaten) - Wanlta 5. 16 PakEla! Seragaln No.6 - Anggota Ambulens 4.A.44 - Wsnita 5.16 Pakaian Seragsm N0, 7 - Unit Kecernasan 45-46 Bermotooikq.l {EMU) - War ta ' 6,1? Pakslan Seragsln No. 8 - Bella/Kansl<47-4A Iknak ll,txk) - Wanita 5,18 Pakelan Seraggln No. 9 ' Bella/Pasuko-n 49-50 Bantuan SukErela (PBS)Den l(en€-k-Xanak (Link) - Wanttq 6.19 Pakaian Serag€m No. l0 - PegawaiDan 5t-52 L€in-Leln Anggota * Wdnita (P ihan)

AUR,AT

!ry54

AEKAYEN 6. P|tlila! 6.1 6.2 6.3 6.4 6,6 6'.6 6.'l 6.4 78drg.m

lEBn4aA
Gu'r.r!'ra/ Hbir

MUTrA gURAT 63-60 53 54

Psla.ian Untuk Petugas Dapu! & Sqiian {klakil Pgl(slan Untuk Petugas Dapur & Sqiian (Wanlta) lbkslar Wet Sult'AflEgota Penyels.Elat Dalam Air PBSMM - (Lelski & Wanita) Palraian Untuk Petu8as Pengendali Boat PenyeliamatPBSMM - (Lelaki & Wanlta) Baju Hujan PBSMM - (L€laki & Wotrital Gambaiajah Topi (Ba€eBall Capl DtFr*ai Bersame ' Vest' PEISMM (klaki & r,yartte) Pskaian 'V€st'mSMM U4tuk Pbtugris AmbuLans llelaki lh Wanital Palaien've$i' PBSMM - {Ledfd & wanita)

66 57

5a
59 60 6t-62 63-6a r53-66 66 67 6A 69-70 69 70 7t-74 7l 72 73 74

a.

9.

1(),

Scor'rl.taw.tar-Jrl'atcr Det 6 PBSmI Ysbg Lrjrr.t E6ls.t dl Pallglat Slrt|rna.r P ogL.t P€gawrl Drn A!rygote FBSDIM tl.l Susunan Pangkat PegawslDan Anggota PBSMM. A,2 Jalur Topi Pegawai Yang MefnakaiPangkat MPP Ke Atas Serta Kedudukan Pangkat Di Bahu Kalsn Dan lBaiu Kiri 4.3 Jalur ?opi PegawaiYang Memakal Pengkat MP & M Serte Kedudukan Pangkat Di Bahu Kansn Dan Baiu Kiri 4.4 Tiada Jalur lopi PegawaiYang Mcmdkqi Pangkat PPPKe baw€h Serta Kedudukan Pangkat Di Baiu IGnen Dsn Bahu Kiri orabrr.J.h Lonosli P.nB!.t ParnLra lBirttrrr. Itllhrch FBal e B6l|! 0.1 Gambaraj€h Lencrna Pangkat Pasirkar ElantuaJrSuk rela IPBSI- kncand l(ain 9.2 GambaraJah Lencana P;gkat Beiia l,€nca'rraKain Oembe.qlrl ltcdudulaa L6do.tr! 1O.1 kedudukan Lencalla Jurulatih PESMfi (edudukan Lencana ltetua lJtsma 7O,2 Seksyen Dan l,encana kepinpinaD Belia IO,3 Kedudukan Lencana Kecekapan Elella Dl Sebelah Lenggn Kiri tO.4 Keduduks.n Lencsna Kecekapan kanakK6n€l<Di Sebelah tengao Kiri

SEK$YE:N

1

AEH,AYEII I IYARAT.SYARAT A 1.1, Pal(alo-o-pa.kaian seragam PBSMM heaclaklal dipel.at lengkap dengan pcralatan y6ng telah dlperuntukk€m bagi tiap-ttap Jenis p6-kaian seragam. 1.2. S€mua peralatan sepertl pingat-pingat, rebcn (rlbbons I dan se,baSaln)'a hcndaklah mengikut spcsmkast y6ng tel6h dlluluskEn oieh Mqilis Kebangsaa! dan dibcli secaJapersendlrlan. 1,3. P'ikatan s€ragam PBSMM meqjalar*ai tugas PBSMM. hanya boleh dlp8kal semasa

1.4. Ahli-ahtl tldak dtbensrkan meoukai warta atau fesyen pskalan seragalll atau mcnokok-tamba! atau nlenSubah pa].aian dan per€latan ya4g dtgunak€n. 1,5. Ba.rang-barang kemas ddak boleh dtpakai scmaea memakai pakaian seragam PBSMM kecuali Jsm tangan dan clncln perkahwinsn. 1.6. Ahli-eilt yang telsi dlberhentikan atau meletakkan jawaton adalah duaia.nt memel@i pakaian scraga.rnatau lencana PBSMM. 1.7, Mcreka yang mcwatill PBSMM ke lu.t negara heddaldah mcmakai P€kaian Scraaam J.ang bcrscaualan men8ikut arahan et€.u gaiis panduan yang disyaEtkan. 1,8. Hanya mdeka yang bcragolna Sikh sahoja dibenarkan tlerna.kai sarbGn mengikut spesiikasi yang ditetapkor. 1.9- Pakeian Seragam wanlta No,10 mempunyat pilihan untuk mereka Yang bcragama Islam. 1.10. Hanya jawatan-Jawatan yang dlscnaraikan dalam Seksyen 7 sehqia mempunyai pangkat scpcrti di dalam Scksyen 8.

trl

AETrSYEN2 PERAIITAI Ladbtrlg Bdn Dt l6!ge! ' PAXAIAIT SERAGAM tambsn8 Bulan Sablt Merah dengan perkataan 'Bulan Sablt Merah Mslaysia" . Nana negerl dengan hun-rf berwarna mers}t. Pegawar yang berh€k mcmskai toagkat ial6i ysng berpanglrat M ke atas sahqia. Tongkat kayu berv€Jna hit€m dengan lambang Bulan $abit Mets! dl atas kepala tongkat, Lano.ae Tolrl/ PGet Csp/Sonllol/ Borlor lI.t/gtrrbr'r a. b. c.
Topl tr|rt[L LcLLl PcglEal

2.2.

Tandr Nogcrt Tongt.t P6g.wd

Lncana topi pegaw€.issiaja..

belsulam

untuk

l€ncana topi logam untuk lainlain eng8otsLencala (Link) kain untuk kanak-kenak

Pcak Cap Biru Gelap dengah lencana bersula.to. Songkok Baldu lenca.nabereulan Hita& deag€n lencana

Beret Biru Celap dengai bersulam.

Topl 'itaseball Cap' hitam dengffr lencana ksln .

2.6

Topl Ult|rL LabL.t! Ary3otr flrol*l n Wlaltr]

Beret Biru Celap dengan lencana logam untuk lain-laln alrggota, b. 'topt tsasebatl Cap' Merah & Putth uotuk kanal<-kansl( (Link) 'lopi BowlQr Bbu lencanabeasulam. Beret biru bersulam, CcLap dengsr

Topt uatlt Wsnlta

Pogawi b. c.

gelap dengan lencana Cap' hitao dengan

Topi iBasebal lenc€na kElfl.

'| ,, I

2,8 2.9

Socralol r,rtul P6E.trrl gr.ba! (b.!l m.rskr yanA bd4ibr Slllt .|hdrl

-

a. a.

Songkok Baldu lencana belsulam.

Hitam

de48an

Sarban Biru OctaP dengan lencane bersulam untuk p€gawai Sarban Blru Gelap dengan lencana logafii untuk laln-laln anggota. Dua Jalur Bunga Padi Emas bsgt Pangkat MFP kc atas. Satu Jalur Bunga Padi Emas bagi Pangkat MP dan M. Tanpa Jalur bagi Paflgkdt PPP ke bawah' Pegrt.l yi.ng mcan*el Lc attrs. p.ofut u

b. 2.lO J.lur Topl P.larst PorL oop a. b. c. . 2,1L .Iahr Topt Pogatsl - aougkot a.

Satu Jslur Boldu Me.a! Tua 11 .El di antqra duajalur emas 11.6 .m l dt tcngah-teDge]r songkok dan satu Jaftrr emas lo.3 rEl di b€ha8lan bawah. b. Pegas.l yatg PPP tc btwah. me|nalrll p.lgLat

Satu ialur Baldu Merah Tua (1 .sl di antara dua Jalu! emas 11 tE l di tengah-tedgah songkok dan satu Jalur tmas lO.3 .Dl di bahagian bawsh. 2,I2 r,.l|rt TopI PGS.trl W!rlt.:- Dotle. Hrt a. yu!8 Pogr*d MPP tc rtp' a.torfd PrDi!€t

Satu Jalur Bunga Padi Emao dan Chlnstay wama Emas.

b.

P.gsvat y.!S |ncir"x.t & DI.

pugtet

uf

Satu Jalur Bunga Padi Bftas dan Chirr€tay W6'na Httam,

E

Pcgrvd yaag PPP t6 barr!,

lncmrkel

pargt^t

chlnBtay Wqrna HitoJn sehaja ta$pa

lalur
2.13, I b. 2.14, TEt t{.da Lanysd hita.rn t6npa untuk lainlain arxggota, Larly.rd lb Hoot & Wlrol I-anyard hitam pegawar berbunga untuk

berbunga

Wa.rna hitam dengan tulisa! huruf besarwarna pudh, belukuran 7.5 sm panjangdan 2.5 sm lebar. b. Ejaan nama tid€.ii lebib dari t huruf ukuran kctinggia. huluf 1.5aml |6€mrlat prtrghlt

2.15.

EpoLt

-,

a - Pogreal yalg l[?P L6 etd.

Epolet biru gelap d€r8sn Jdir! bu.Dga pedt cmrr dl t.Fll. (lihat Seksyen 8)

o. P€tF Al yarg
llP der! M.

:Ee|ratrl

p.ogLet

Epolet biru gelap dengar jslur emas dl tepi. (lihat Seksyen8). PclFwrl yrlg PPP t a barrh. b.EeLil prlgLrt

Epolet biru gelap talrpa jalur. 2.16. OqlGt Pqlelrit i'.ng FP Lo .tar. |mGm.kal plrgtrt

Gojet wama dcrah doryar bungr peall ctaa3 dl tc g!h, daJl butanB l<ecil BSM Gojet Paniang unhrk P€.kaianIstiadat No. I dan Gojet Pendek untuk palaian No.2 dan 3 sohaj€-

Ltl

2,17

L.rro.tra

KoLrr Bgl|l

:

a.

pegasal yrr!

Eollahl

pr!3t

lcou.r Dotl

*s b&rr.b.

rt ttp

Lencana Kolar'BSM Kecll (Collar Dotl warna enra8 dipakal bersema P.Lalaa l.tttrd.t - no. I g|f,d.. 2.18 TelfplqtArlg a, Tati ping8ang Nylon pudh serta kepala logafl ldmbaig BSM dipqkai befsa.rnas€luar warna putih, Telipinggan Nylon Biru cclap se a kepsla loga$ lambang BSM dip6l<ai bersama aeluar w6lna biru gelap. Pegrwel y.!g Mpp L. at c. mGErtrt penglrt Berbintek

b,

'^ '

z,Lg

Affu et |,Dfprhf Ent*Prldr! I.thdet tfo, I 'rtrql{

a.

Akuilet V,rarira Ernas Mer6h dengan D[q Ntob. y.lli Pclttrl Lo brwrl. b6'ralal

p.ngL{t IUP Berbi4tek

Aiguilct Wdna Emas Mcrolr dengan SqtE l|lob 2.20 Logo Edr! S.blt ffGtah D.ri Tandi ltcgGrl a.

Dtperarg aU Lcdur_todEa b€bt l6gia ba.[u patatra rcegrE XSCUALT t pakalan No. 10 Wsnita.{pilihan) BeJuT'PBAMM. Vedt PBSMM Wet Sult Petugas Pengendall Boat BaJuHujan

!!OId;

tr-.KaR q "e rlNr/$ra, $- ,'AEr;1TA P-pAKtt

SEKSVE}N 3

PEMA:T(A,N.AN BINTANffi. BINTANTF. KEBESARAN/ PTNcAT/M$DAr REBEN

SEKAYE S PEMAITAIANsIIYTAIIG-DINTAIIG I<EBESARAII/PIITGAT/UEDA!, R&BEII 3.1. PemRkaia! Bintang-Bintaog l(ebesaian dan Pingat-Pingat adalah
..nFt'l lFril.tr '-

3.1.1. Dipakai beNama dcngan kaln selcparg (sash ) bes€rta semua Dalah-Darj€n Kebessra!, Bints.ng-Bintang Kehormata! den Pingat-Plngat Percekutuan/Negeri-Negr:ri dan PBSMM. 3.1.2. Blntang-Bintarg Kehbrmatan dan pingat-Piflgat hcndald€h dipakai di atas dada sebelah klri tergantung pada pttanyaJlka lebih dari satu hendaklsi dlsusun teratur dan lurua, penganu8erahan ye.ng tinggi sekali di seb€lah kanar hamptr dengan tcngsl dada. Semua BirtanS Kchonnatan dan Pingat hendaPJah djpa-t(a.idengan permukaan sebelah hadapdnnya menghadap kcluar. 3.1.3 Jika Bintang Kebesa.rEn/Pingat itu iebih dari 6 buah ia hendakleh disusun bergantung pada setu palEllg bertindlh antara satu dcngan lain. Pa.l6Jrg tcrscbut hendaklai tidah lebih dari 6 inci dan di sematksn sama tengsh supaya keduduksn kski Bint€ng-Bintang Hebesaran/Pingat-pingat tersebut betulbetul di atas bahagian atas pelapis {flap) poket baju.

yang 3,1,1. ApabltaBintanjE-Binta.ng/Pingat-Ptntat terssngkut pada satu palsng ltu terlslu baqrak, hendaldah disusu[ bertihdih kasih dengan permukaan Bintang atAu Pingat yang terka[an sekall kelihetan iclas. . 3.1,5. Plngat-pingat PBSMM hendsklsh dipakai selepas PingatPingat Persckutuen/Negerl tuenglkut kekanansnnya mulai dsri kanan ke ldrlhendel{-lah 3. I.6. Blntang-blntang Kcbesaran/Pingat-PinSat/Medol dipakai Lclika memakai Pakaian Istladat No, 1, :t.2. Pcmal<aian Medal/Rebcn (sebagai menggantikEn Bintang-Bintang Icbessra.n/Piogat ) adalei seperti berikut ; 3.2.1. Medal ret,cn hendaklah tidak melebi.hi empat dalam sebaris. Jtka ada lima ( 5 ) med€.Ireben, ianya hcndaklah disusuo 2 teben dibaris atas d€n 3 r€ben di batls bew6h mengikut keksnannya, dari kansn ke kirl. Med€l rcben dipakai deDgan Pakat€I No. 2 di atas poket dada scbelgh kiil.

SffiK,SIYHIV 4b

KEGUNAIIN TIAP-'TIA'P PAKA,,IAN SMRA.GATt,I PBSIWIVT

8EKSYENI

LEL.{KI PA(AIAN SERAGAM
4.L 4,1.I 4.1.:2 4.1.3 PAITANN IATIADA? I{O. 1 - PEGAWAI-&EIAIS Mengludlri Majlis Penganu8erahan Ptngat dan Bintang Peft|ekutttarl/Negert/PBSI'tM/dll. Kebesaran Terlibat deng€m perbarisan kehormata[ atau menghadiri scbaSqljemputan rasrniMentikut arahon PAXAIAT AER.AGAII }IO. 2 - PECAW/U LEI,AIII 4,2.1 4.2.2 4.2.3 Terlibat dengsn perbrrisan rasmi s:bagai Ketua Kontlnien atau menghadiri $ebagaijemputan .asmi. rasmi /kursus/semina.r/dll Menghadlrlmegjruarat Mengikut aiahan PATAIAN AERAAAI$ NO. 3. PEGAI'III LELAIg 4.3. t 4.3.2 4.3.3 Menghadirimes]'uatatrasmi /kursu!'/semins-r/dll Tugas lcras dan Latihrln Mcdan Mengikut arahan P6$AIAN AEFAGAM l{O. 4 - PASUB?$_E4SS4! BUIIARELA IPBAI : LELAIII 4.4.1 4.4.2 4,4.3 4.4.4 4.5 4.5. L 4.5.2 Terlibst dengan perbarisan msmi alau menghadlri sebaSai Jemputanrasni. I'USMM /d11. MencrimaPingat/Sijil Penghargaan TuSas Khas daJl Latihan Mcdao. Mengikut aralan. PAt(ATAtgSERAGAM ITO. 5 - BELIA/PAAUI(AI{ TANTUA]| SUKARELA IKAWALAN KPSORUA'l'Anl - lELArq Terlibat seb€gai ahli Kawalsn Kehorrnatan Menglkut arahan I{O. 6. AI{GC]()TAA}IBULANB PAXAJANAERAOAJTI LDL/IXI 4.6.1 Dikhask€n untuk kakit€ngan dim ahl-ahli Perkhldmatan Ambul€ErsKecemasarl 4.6.'.)- Mengikutarahar, Suka-relawa.'r

tl

4.7' 4.7.1 4.7.2 4.A 4.8.1 4 .8 .2

PAIIATAIf tsERAqAM IrO. 7 - UI{IT rli-EgE!!4!!LI BERIWOTOsIX"AI TEMUL:LELAXI. Dikhaskan ultuk k6ldtangan dan ahli-ahli Sukarclawan Perkhidmatanr\mbulajrs Kccemasan BermotosikalIEMUI Mengikut araion PAItltrAlI SER T(}AM NO. a - BELrA_& t(AltAX-XArtAI!

U.!dKL,!g&A!r
Tugas rasmi dan L€tihan Medan Mengikut a-r6-han

4.s

raxaran eon e,aair r,lg.9 - pEGAs'r,r /pA€qBAU BArsr-AneuraRElA-lpBlt jE!42.lgn4!ag-x45148
ILIITK} . I,EII\Ig 4.9.1 4.9.2 Tugas rasmi dan lratlhnn Medan Mengikul ?rfahHn PAIG]AN SERAGAM WANITA

4.1O 4.10.1 4.10.2 4.10.3 4. r[r 4.1 I. I

PAXATAT|rgTtspaT NO. I - PEGAW4I_WA!!!4 Menghadiri Majlts Peng€nugerahsnpingat dar| Bintarg Xebesaran Persekutuan/ Neg€ri/ PBSMM/ d Terlibat d€ngan perba-risankchomatar atau menghadirl jemputan rasn . sebagaj Mcngikut araian P/$(AIAI AERAGAM ]IO. 2 - pEriArlrnr WenrTA Terllbat dengan perberissJrl rasmi aalau menghadirisebagai jemputan msml. 4. 11.2 Menghadirimesyuaratrasmi /kursus/seminar/dll 4.1t.3 Mengikutarahan

4.!2 4. 12,1 4.12.2 4.12.3 4.I3 4.13.1

pai{7iiii[

SERAOAId !rO. 3 - pr,AAwlU WAfTTA

Menghadirimesj.traiatrasmi /Lursu$/seminar/dll fugas Khas dan LatihsmM€dan Mengikut aiahan PiII(AIAII ADRACAM IIO. 4A & 4E - ]PAAUI(A.TY BANTUAIT

ligl|eatla'lEEcl844.rryA

Terlibat dengan perbardsan rasmi atau menghadiri sebagai Jemprrtan msrni. 4.13.2 MenerimaPingat/Sijtl Penghargaan PBSMM/dll. 4.13.3 Tugas Khas dan l,atihan Medan.

i!l

4.13.4

Tiap-tiap Kavalan Kehonnatanhendaklah seragamdengan memilih samada Pa.kaianSeragam N,o. 4l\ atau 48 zt.13.5 Mengkutarah6n. +.t4 PAI{AIAi! SER.AGA![1f,q. 5A pA AANTUAI{ AUNAIIELA KrrWAtllt WANrlA 5]8 -IIELIA/PASUXAII KISIIqRMATAII -

4-14.1 Terltbat sebagaiahli Kav* an Kehormat€n 'L14.2 Mengikut afanan 4.16 4,15.1 PAKAIA{{ AERAGAM nO. 6 - ANGGOIAATUBULANi'

-,wANrT4

Dikhaskglt untuk kakitangan dsn al .ahli Sukarelawzu) Perkhidmaten Arnbulsrs Kecemas€n. 4.15.2 MenSikut aralan 4.16 4.16.1 4.16.2 4.L7 4.17,1 4.17.2 4.1A PAj(AIAII SERAGAMNO.?- UnIT I!&]!:I'XASAN EERMo.TOSIX/|! tbuut - WAt{tTA Dikhaskan untulc kakit€mga.n dalrr a}lli-alrli Sukerelawan Perkhidmatan Arnbulans Kecemasan Bcnrrotosikal IBMU) Menglkut srahan PAKAIAJTAERACAM O.A-BELIA&-!T,ANAI(-HANAI(

l&!!!rrtj t[at{ITA
Tugaarasmi daJrl,atih€n Medan . Mengikut arahan PANAIAI| AERAGAU NO. 9 - BELIA, PNIUI(AT{ BANTUA.II

wl,urxt-ltra.tnTA
4.18.1 Tugas rssmi d6n l,atihan Meda! 4.18-2 Mentikut aishan 4.19 4.19.1 4.19.2 4.19.3

AllccoTA - wAnTAtPrL[{Axl

PASAIAN SERAGAU NO.IO- Ptr,GAAIAIDAIT I.AXI{-IIUN

Menghadiri rnajlis PenganugerahanPfirgat dsrl Bintarg Kebesaran Persekutusn/ Negeri/ PBSMM/ dll. Terlibat dengan perban$an kehormatan atau menghadlri jemputan rasmi. sebagei Meugikut aruhan.

IE

/ EA5AI!.EEEEAGAM GUrIAISAMT, XfiAF
4,2O 4.20.1 4.20.2 4.21 4.21.1 4.2 1.2 4.21.3 4.21.4 PAIGIAN UNTUITP&TUGAS BI\ITAOIAIVDAPUR & E/TJTAIT LDI,AK & W/IIIITA Bertugasdi bahagiandapur Mengikut arahan par(ArAu.wpt ttitrf Aiiccol:a pEltvDLAr[AT DALAJT' Arn Pa9MM - LnLAXT &r WAIUIA Bencsnadt air opcrasl menyelarnat air di l-atihan Medan Merigikutarahan

4,22
4.22.1 4.22.2 4.2g 4,23,1 4.24 4.24.1 4.24.2 4.26 . 4.25.1 4.25.2 4.25.3 4,25.4 4,25.5 4.25.6

texalax drn-ecra$ pptucae tpENcENDArl Boa
PEUIELAMAT NESUU - LELAKI & VIA.ITITA Semasl;: berlaku bencanadi air Mcngikut arahan SAJU IIUJAN PBSMII - LEII IX &IVAIIITA Untuk semuaahli-ahli PBSMMkctika hujan dan dalam Lugaarasmi. . I9EI_jEAISIAILLLEITAKI6.IIIIANITA Dipakaj bersama'Vest PBSMM' Mengikut Arahan I PAIT,AIA.ITVEST' UI{TI'X A!]ff}OTA AUBUI,ANA ILDLAIII & WAIIITAI Bcrtugasshifpctang dao mslarll selepasjaar7.00 malam. Bcrtugas di ka*asdn bencaia SemasacuacaSclep Tujuankesel,amatsn Untuk tujuan perBenslan Orgadalsasi Mengikutarahan LAX4!4NjVECT'aEEUI4I,EL/|IKI 4.26. I 4.26,2 4,26.3 4.26.4 4,26,5 4,26.6 & IPA ITAI

4.26

Bertugasdi kewssanbencana Terlibat dengan krtihar Tl{uan kes€lamatan Organasasi Untuk tujusn pengenalan pakaia! perem8n/patsian seragam Boleh dipakai dengan Mensikut arahan

@

SEKS'YEI\[

s

GlhMtsARAJ/A,H T]IAP.TIAP Jffi}NTS PAT{.AIANil: SERA(}AilIt PBSIVIM

AEKSYDN 5 )PAXAIA.ITIATIADAT I{O. I - PE(}AIPJU T.,NLAKT
IlftAM Df,ItOAIY {IATU ''AIIIII EALDII IUTR.AII TUA DTNTTARA IDUA .'Aj.OR EIIIAII DI TEN(rA'|TTAillGAE

sonof,oKaaltt

r,rNcAnAguLArE Eani
. ' ClqlET pAl|JAllO IiERAIT {YA||q BERSAI( 6AIA'AJ LErCAI|A l(ot"/tR BAOT I,AIII-LIUIT PEOAWAI

aolgcKoK xlPouar alnu o&t.AP glnlla AIGUILET a!!6s BgRAn|Tt&

TANDA gEGlJRt

r,auDAr'rq B6rM
BITTAI{G /P AAT

ttE&t.H

sARUI[o aalroait PUTIII

tu4al oraRr{a sq!a& 'r x[ .r/u@T
IES&

19 BUTAI|O Aglt

SELU]|R PAIIJATTO EIRU rlglAt" DUA POIBI AEROTA ITAI}AJPAIV'DAIf AATU FOXET BDTAf,AIIO AEEEIAI| BATAII. a&RTA t/tlrrR Fu\.tltl lPllI!|Ol wARltA MERAA TT'A {I /'t U{CD DI AEPAf.'ATO STDUADUA EELA{ IIIAA DA$ fl/|DA LTPATAN D! CIEBEL'II BA'AII

2 Dl OqrEr /tAtIO a&REAX AAEA.IA| 2 DI AAIIU 2 DI ?OIBT ATAS 6 DI I,EIIOAII BA'U {3 DI nRt S Dr rufl\lll

(AIsUtr |IUI)IT HNAM BE]ITAI' DAI AIDKIIf tIlTl.u

PEMAxatArl co.JHi

PAIDA{GA tm

PoI@r aTAri
lPATCtr Poqtlfi1

LEMBA.XODI LqTOAI|

EN

PIIKAIAI{ IBTIADAT !IO. 1 - PDOAWAI LNI,/IXI Mcngandungii a) b) Jeket lenaan panjaidiirutih dan Liri.. 2 pokei atas (patch pocket) kanan

Seluar panjsng biru gelap lurus due pokct semng hadapEn dan satu pokct telakang €ebela}! kansn serta jalur satln (Piping warlla merah tua dl scpanjang kedua belah luar dan tiada Upaten di scbelqh bawah. Songkok beldu hitam dengs.nlencana sulam Bulsn Sabit Merah. Epolet Biru cclap dar Pangkat.

c) d) e) f) d

AiSuilet Wqma Emas tserbinte*: Mer6.tr. Gojet Mcroh Paijang sepasang {Pegaw€lyang berhak sahaja). l,€ncana l(olar {Collar Dot) Bubn Sabit Mcrah sepasang (wal:na emas) dipakai oleh Semua pegawai bcrpaqtkat MP ke bawah, bagi Pakaian Seragarn No. I sahaja, Bintang-Blntant Xebesaran dan Plngat-Pingat (Jika ada). Tarda Negeri {di kirl d6n kanal lengan bqju} Lambang Bulan Sabit Merah (di ktri dan kura! bawahTanda Negeri) 19 butang Bulan Sabit Merah (Wama Emas):
8ot|lt

h) il jl lq

lengan baju

Kecill

7 dt Jaket

" q m)

2 di 2 di 2 dl 6 dl

Oojet (Pega$ai yang berhak sahajs) bahu poket atas bah€giah bar'sh leo8an baju (3 di Fti den 3 di kenan)

fasut kulit hitam bert€li dalr stokin hltam Sarung tangan putih (sepasa!g).

w

DANIGOJET PASDAI{GAI PTMATA|AN BILATAIC

P0Cl(ET lPATCll

tj$ulE

OI ruL{snwrB I.AMgAflC tENGAI'l

rr4 '4+.

t xa

ffir lt' di
l l r l "i"-af9'.

t

r!

lr'

E

PAITAIIIII SERAGAMI|O.2 Mengandungi : al b) cl d) e) 0 gj h) i) jJ

. PECAWAI LDLAITI

Bush Jeket Iengai petrdek putih dengon dikelua.rkan pelapik poket baw6ll, Selu'u Panj6ng Putih ( lurus ttada lipatsn sctbelah basral dan satu poket dl belakang sebeloh k€nan ) Topi Peat Biru celap dqn.lencana sulam Bulan Sabit Mcrah Tag Nama ( di sebelah kanan ) Cojet lvlergl.sepasahg dEng€n butEng kccil BSM ( pegawai yang befiak sahaja ) Med{ Reben. Epolet Biru Gelap dan pangkat Tanda Negeri ( di kiri dan kenarl lengan baju ) Laobang Bulan Sabit lr,terah (di ki.i dan kanirn lenean baju dj bawoi Tanda Negeri ) 10 butang Bulan Sabtt Merai :
E66ir

E.cU li.l U m-

4 di Jaker

2 di Gojet (Pe8awal yang berhak saiaja). 2 di bslu. 2 di poket atas.

-

Lanyard Hitam Berbunga dengan Hook dan Wisel Kasut Kulit Htt6m bertali de! Stokld Hitam Tsii PinggangNylon putih serta kepala logam larnbarg Butan Sabit Memh.

'E{

aEKI|.rEl{ 5 FAXAIA ADNA(}AUNO. 3 . PESAWAILEI.A*I

PEMAIGIAfl COJET PAITOAIIOAfl DARI

lrA0aPAI

.\N4*
iE}

POTSI ATAS POCI(FT {PATCII

E-t

'--)

ffi[ffi

l
I

f-JIrl

"

ulr ll u|l

E

parerdri bbnacex I(o. 3 - PDcAwarr,n!a{!
Mengendungi i a) b) c) d) e) il g) h) i) jl Keroeja Lengen Pendek putih { masuk kc dalam } Seluar Panjan8 Putih ( lurus tiada lipatan sebelah ba\ talt dan satrr poket dl belakeng sebelah kanan I Berel Biru Cetsp clantencanasulam Bulan Ssbit Mer6h Tag Nalrla (di sebelahkanan ) Gojet merah sepasang {PegawaiJ.ang berh6} s€naja ) Medal Reben . Epolet biru gelap. Tanda Neged (di ktrt d6n kanan lengan bqiu ) Lsmbang Bu16n Sabit Merah ( di kiri dan kanan lengan baju di ban ah Tanda Negeri l . 10 Butang Bulan Sabit Meral: Berqr _ Kscll i<) l) m) 2 di Gojet (Pegawaiyan8 bethak sahaja). 2 di b6hu. 2 di poket atas. 4 di Jal€t

LanyaJd Hitsm Berbunga dengan hook dan wisel t(a$ut Hitam belta.li dan Stokin Hitam. Tall Pinggang Nylon Putth serta kepala to€gm lambarlg Bul6n Sabit Mer6!

SEXS]TEI| S

" "'*,,ffiffiHffijlr"**

rysuxrnrr,e
Men8andungi a) ' b)

i'r"rr.,axrt
' ,,i

Kemeja Putih (masuk ke dalam ) Seluar Panjang Putlh ( lurus tiada llpatan sebeleh bavrah den satu poket di belakang sebelah kanan dan poket hadapan sercng J Beaet biru gelap d8! lelcana logaJnBulan Sabit Meiah. Tag N6na (di sebel€n kalan ) Meda-l Reben. Epolet- Kain yang sama diiehit lipatsn 2 inci. T6nda Neged {di kii'i dan kanan lengan baiu ) Lunbang Bulan Sabit Merah (di kirt dan kBnan lcnga.n baju di bawah Tanda Negeri ). 8 butang Bulan Sabit Merai I Kecll 2 dl balu. 2 dl J,oket atas, 4 dijaket

c) d) e) fl g) h) i)

j) k) l)

Lmy€rd Hitam tidal< beltturga denSan hoo'k dan wi8el. Tsli Pinggang Putih Nylon serta kepala logaIn de4gan lamban8 Bul€n Sabit Merah I(asut Kulit Hitam bertali dan Stokin Hitslrl

gE!^grEL5
PAKAIAN aER.AGAu !rc, 5 :_g&LIAIIABUXA IT$ITUAII $UKARETA KAWALAII I(SITORDIATAI{ - LEI"ASI

NYLOI{ PUTTII DENqA{ I.IIIUDAI{O ESM

iA.E+.lH+uRr@
HN)APAII

- 5

{t

r:)

4m]

@

Mengarndungi:a) bl Kemeja Putih ( rnasuk ke dalam ) Selugf Panjang Putih { lurus tiada lipatan sebelsi bawa} dan satu poket di belqkrmg s€belah kansn dlen pirlnit hedaparr sercng I Sarung Tanganputih sepesang Tag Nana ( di sebebi kana! l Medej Reben. Epcdet- kain yang sarna dijahit lipatan 2 inci T€nda Negeri { di kiri dan kano! lengsn baju )

n,

LanrbtuS Bu,6n Sabit Memh { di ki-ri dan karlEn lengar baju di bawri Tanda Negeril. a butsng Bulan Sfibit .Merah: Keoll 2 di baiu. 2 di poket atas, 4 di Jaket .. :

JJ kl

Lenyard Hitam tldak berbunga dentar hook dan wisel Tali Pinggsng Putlh Nylon.se a kep€la logam dengan lambarrB Bulan Sabit Merai Iksut Kullt hitam bertall dan Stokin Hitam. trlalta lteratr 1Satin l.

r)

IIESE!EJI5 NO. A}IBUI,AN€ E!TSA!4S..]9EB4.C{\M 6 - AI{GGOTA - r,El.AXtl

P.A.IIDAITCAT DANI HADAIAII

til

nO. 6 - llNG(xlTA AUBUr,Ans -_I.!LA!g PAXATAN AERAGAItr
Mengdldungi ia) b) c) d) e) f] €i h) i) j) BaJu Kemeja putih lengan pendck masuk ke dalam. Seluar Panjang biru gelap Tati Pingtang ltylon bliu gelap serta kepala loga.n Bul€n Sabit Mer€Jr Kasut Kulit hitqm b€.tali dan Stoki Hito-rn, Lahbang Blrlan Sablt Msrah (sebei€i kanan & kiri lengsn bajd) Logo Bulan Sabtt Mereh ( di poket baju sebelEi kirt ) Pengenalan lbu Pejatlat Kebangsaan/Cawangati (sebelah kana.n & kiri I lengan Nsrna ( s€belah k€nsn atas poket tutisa-n jeldtan putih berlatar belaftangkan hita$ I -. poket atas dan 5 dl baju (menglkut ButrEg Elria 2 di baiur 2.di kesesualan) ...; ., Tanda pengenalan di atas poket sebelqh kiri idengan tullsan putih berlatar belel<sngkan hitam metggunakan perkataan 'XECE}tAS,iUP' Beret biru gelap dan lenqana lodsm Bulan Sabit Merah.

k)

, @

ggsryEr5
; 84{AIA{SEB4@!LNo. 7 - !rl{r'r fi.EcElu,AaALY aERMoToarxAL lEMur - !E!4!!l

lanD!4s4!!4qtguI-!4&-EE!45axs !4.!4,
a|!"tu, TATIP[rtcGAlto DAll 9E UAR SAIIA SEPERTI PA.IIAIAITSERA(iAIII AUBOT.ATS l{o, 6

ipl

BERUOTOBTXA'. IEUUI PAI(AINT AEN,AOAS O. 7 - UIttT BIECEMASA.II LEIAfiI Mengsndungi t a) Baju Kemcja Putjh lcugan p€ndek (samrt seperti Pakaian S€ragarn No. 6 - Anggota Ambulansl Selua.rPanjang biru gelap Tali Pllrggang nylon bitu geLapscrta keFla logam Bulan sa.bit Mer€ltr Kasut Kulit hitam pa[j.rrg (longboot) I-ogo Bulan Sabit Melah {sebelah ksna! dan ki.t lengan baju) . -

bl cl dl

o

LogoBula-nSabit Merah { di poket baju sebetshkiri I ( Tag Na.rEa sebeloh kanan ) Pengenalan lbu Pejabat KebanSsesn/Cavangan kanan dan klrt lengan baju ) ( Sebelah

c)
h)

i)

Topi kelcdar wa,roa putih b€rsama l,ambatg Bulan Sabit Merah di baiggian hadapan, . J€ket kullt hltam bcrsirE€. logo Bulan Sabit tvteral d{.seielsh ldri hadapan dalr logo'Bulall Sabit Merah s€rta perliatqan A$bulans Bulan Sabti:Merah Malaysia di bl*ragian belAkdng ieket,

it

kl

Sarungtargan kulit hitsm

lJ-.t4i Bqcu, tuA phggatq' Arrggolz ArnbrLttrt ae''tdt sa,nrd s€pcttl Pata.tlata ,Scrogd,rn I{p. 6 -

:w

PAIdI\IAN SERAGAII NO. a - BEITIAT/KANAX-]QINAX ILINKI LEL,AKI

/.'I

"l

e--- 5" *_)
.[ tn

cATCf, TOCKE!)

sAKEIITA$

r.AMrANcUlrLX,NGi}I

tt( I

MenSondungi:a) . .b) c) Kemeja Putih Iengan pcldek nasuk ke dalam (2 poket atas seljeleh kirt dsn kanan), S,eluar Panj€.n8 putih (lurus). Dua poket potongsn lurus dan salu poket belakang di seb€lrh kanan. 4Gr./Topl (i) (il) d) e) f) B.$r - Beret Biru Oelap dan lencari|l logaiir Bulan Sabit Merah Karat-l{atrlk - Topi 'Elaseball Cap' M€I8-hPutih

?anda Negcd (di kiri darl ka-rrln lengan bqiu) Lambslrg Bulan Sabit Merah (di kirt da.tl kanan lcngan bdu dt barah Tanda Negeri). 8 butang BulaJISabir Merah : R.g! 2 di bahu. 2 dl poket etas. 4 di baju pudh nylou dsn kcpala logam bcrlambang Bu16n

gl

Tali Pingant
Sebil Mel.e}l

h) i)

Kasut l-{onvqs putih dan stokln putih L€nyard httamtidak berbunga .t1,. .t,:

@

9EKSYEn{ 5 pAxalalt BERAcATINo. I - Fncarrar /pAarJKAx EAlrruA.n SUXARDIA/ASLIA DAN IIAITAI'LXAIIAI(II,!ISI(L:I.EI4S!

PBSMMLEIIIGAJ{PANJ'NG/T'NDf,K

w

PAI(AI]rN sEnAqAu r|o, 9 - PEGAwN/PAaTiiAn BA!rn'AII AUIhRELA/BELIA/ XAITAII.KA]TAK ILIIIKI - t,Et,AIq Mengarrdungi :al b) cJ Kemeja 'T' mSMM lerr8anpendek/tengen parljang. Tag Nama {sebelah kananl. Topl untuk Pasukan Bantuan Sukqrela / Bclia. iI dl Pegawai- Beret Blru G€Iap deogan lencana sulam. L€tn-laio Ahll- Beict Biru celap dcnEan lencsna log€$.

Topi untuk l(ana}- Kansk ( Link l:il Topi . Baseb€.ll Cap, Merai & putih dent€n letlcsna kain di tengah - tengah.

cJ

Kasut:j) li) PBS- Iksut KuIt Hjtam b€rralidenga[ Sloktn Hitam. At t Sekolah - Kasut ksnvas putih den8an Stokin putjh.

fl .

SeluaF i) PBS -,Selu€r Putlh, TalipinggenS pudh dengan kepala Iogam Bulan Sabit Merah, Urh't Tsgr! L[rr - gcltl{r Dlru cohp, TalpinSSsrg Biru Gclap dengan Kepsla Logart Bll€n Ssbit Merah dan kesut keselsmatan Jlang oergeaugrg4. .- Scluar putitr/Setuar Seragam Belia &.K;ak-Kanak Sekolsi Meneiah/Sekotah Rendeh.

ii)

aEKgy&N 5

ieJ(Arall rarrApar tfo. r -IBEGAXSAI-WAIIIA
Li
. .

xaaur,AuErf
GO.'ETpArlJA|tA l[ER,rt satlg/uto (YAltO aERHAt{ eAlra.l t&dCArA KOIAR BAO!
I"UI{.I.AIII PEQAVAI

9|ltTAt|c i PmcaT
TI.IIDA

r& BmAllO ASlt fWAu{A trIlAsl !44A& 6 DI JA.AEI EIPId lrilr,B aERrr4"E s6lrr^xal
X DI Cq,EI

E DI BTHO 6 I'I T/Etr(lAIY'AJI' |3 Dt arBI o Dr t(atrAlt)

KAAJT @OR:T AERTUDIT I 2 l{fcl TII{GIOI

PAI(AIAII ISTIADAT .ITOIIl. - "DGAWAI SIAIITA Mengandungl:al Jeket lengan panjang putih ? poket di bawah { stit pocket I kiri dan kan€n. Jlka merns-kai tudung hendatlah berwama putih tanpa corsk dan dimasukkan ke dalam l€h€r baju. Sa.rung putih lu.us dengan lipatan ke da.lam di bahagian hadapan (tanpa belah). Topi Bowlsr Biru C€lap dengah lencena sulam Bulan Sabtt Mersl. Epolet b.irugetap. cojet Merah panjang (pegavraiyang b€rhak Eahaja) Le[c€na lblar (Collar Dotl Bulan Sabit MeEh s€pasanq lv/u.rna emag) dlpalai oleh semua pDgawai berpsngkat f,,lp tJ Oawafr, bagj Pakai6nSeragamNo. 1S6iaja. Bintang/ping4t {Jika ada). Aiguitet Wama Emas lterbintek Merah. Tanda Negerl {di ki.i dan kanan lengan baju} fanlba_ng Bulan Sabit M€rah (kiri datr karl"n lengan baju di bawah Tanda Negeri) 15 tsutaig Bulsn Sabit Merah : Berat Bcoll '4 m) 2 di Cojct (Pegaiirail:yarg berhak sahaial 2 di bahu 6 di lendan'baju (3 di kiri dsn di ksn6l11 5 dt Jaket '^

b) cl dl * e) f) ., g) hi i) j) k)

Sarung tengsn putih (s€pasang) IGsut court httam dengan tumit setinggt 2 inci.

@

94SE](E! 5 PAXAIAI{ SERAI}4UI!f. 2 - PEGAW{T IVAT{ITA

A BUTArA AAM.

E&CAE
4 DI JIXTT

4p9&
2 Dr oo.JET (yAld BDRTIA$ AAHAJAI I DTIAHU

PAT,AIAITSENAGAU NO. 2 _ PECAWAI WANITA MengEndungi i al b) lentan pa-njeng putih 2 poket (stir pockct} di bawsi kiri {ctc1 dsn l(anaIl Ssrunt.pltih lurus dengan lapissn di dslam dan lpat€n ke Danagran hadapan { ranpa bclah ) atau seluar panjang ::rjlo,.o-l puEn lurus Topi Bourl€rBiru Celap dan lencana sulaqr Bul6n Sabit Meral. ru(a merraka, tudung, hendaklah tudung pullb t€npa corak dsn ornrasqkkankc dalafr lehe, baju. Epolet btru getap CoJetMerah pendek { pegawaty€ng berhek ssnaJa ) Med. Reben. T€g Naara(di sebelahkan€n ) Tanda Neaeri(di kiri dan kan6n lenganb4u l Lsmbar'g Butan Sabit Mere}I I kiri dan kanan lengah baju dl bawah Tanda Negeri ) . 8 Butang Bulan Sablt Merah. Barat 4 di Jaket

c)

d) e) t) gl hl il j)

Kao
k) 2 dl Oojet (pegawaiysng berhak sanaja) 2 di balu

IGsut_court iitalrr dan tuoit setinggi 2 tnci 6erta stokin mengikut wft.na kulit.

@

g.EEE!EU-E
PAXATA{ AERAGATU ItO, 3 - PEGAJyAT WAflITA.
TOII EC'WL.EREIAU ADLAP EPOI,ET AIRO AEU|P qOJET IIEAAE SEPAAANq

f'ANa,aF.natx

I !
POAET AASAII

A BUTANO ffIM:

;

!@a 4 DI JAITT gi& 2 Dt Cto.tgf fYA.dc
BERTIAI( 6AIIAIA'

grlRT PUTIH ' IIICT DT !AT'A}I IIAAS LUTUT ATAU IIARI]IIG LURUS FUTIH DEIIOAIT I.APTSAII DI DAIAM D.AII I.IPATATI KE DAI.A![ - EAII'\GTAJT IiA:DAIAT IATIPA BEL6g ATAS gELUiut PAIUAI|O LORUS PqTIH

M,SUT COI'RT IlII6.!t s&Rtrt tl 2 IIICTTIII(KII

pAri?ii4dgERAcAu MengoJrdungl :. a) ' b)

no, s .

:pDcawAr WAIrITA

Jeket L€ngan Pendek putih 2 poket dl bawah I Blit pocket ) ktt dsn k€nan. Sldit Itutih 2 inci di bawul paras lutut atau ss-runglurus putih dcngEn laplsan di del€rn dan lipatar ke datam di babagi€t hadapan tanpa belah ateu gelual panjang lurus putih. Topi Bowlef Biru Gelap lencaia sulam Bulan Salrit Mcrah ,Epolet biru gelap Gojet N{erah sepasa!8 {Pcgawaiysrg berhak sahajal Medal Reben. Tag NrJna {dt sebekn kararl) Tarda Nege.i (di kiri dar kanon lenga! baju) Lambang Bulan Sabit Melai (di kiri dan kanan len8an bdu di bawai Tanda Ne8e.i) 8 butemgBulan Sabit M€rah Eg!!t K.all 2 di cojet (Pegawaj y6rg berhak sahaja) 2 di balu serta stokin 4 di Jakel

c) d) el fl g) hl g) h)

il

Kasut: court hit6m dan tuFlit setinggi 2 hci mengikut warna kukt.

m

BDTI<AYEN 6

4ABELIA.IgAJ{ITA

Mengandungi :!r| Jeket lengsn panjang putih dua poket di atas {Fatch Pocketi kiri dan ka.rran. Jtka memalai tudung hend6-k161 tudung putih ta4pa corak dan dimasukkan ke dalam leher bEitl. Seluar Panjarrgputih lurus alarl sstung putih li.uus. Beret Biru Celap dan lengatla logaln Bulan Sablt lvlelElt l,any6.fd Hitstn tida! berbunga denS€n hook dan wtsel. Medal Rebcn. Ta8 Nama lsebelah kanan) Tanda Negeri (di kiri dan ka.nan lengan baju) Lanbang Bulan Sabit Me€h {di kiri dan kanan iengan bqju di bawah Tanda Negeri) I butang Bulan Sabit Merah X€c|l 2 di bahu 2 di poket atas . 4 dt l6ket Butang ketip di sebelah dsl!$ dianta-ra b[teng-butatg

b) c)
d)

el
i)

c)
h)

i.l

di

y'ur."t)

i)

Kasut Kulit Httam (tumit ratal bertali untuk Ah[ PBS dan Stokin Hita.m:

lId

a$NSYE 6

TIAIT YAryO SAMADI JAIIIT LIPAT A ITCI

UADAL AEBEI|

2 POIIIIT ATAA 2 DI BAHU 2 Dl Poltr?

BulAt|G KEI]IIP DI BEBBLATI DAUUV

AAIRT )PUTIH 2 ITCT Dt 'AWAIT PAI'ATI LUTUT ATAU AARUIII{' LURUS PUTIX DEIIGAII LAFlaAJfl Dt DAL6I'I DA.NLTI'ATAII ttE DA'AM -EAHAANN EA!'APAII TAI{PA AEIAH ATAU SELUAII PAI{JTIIIO LURU{' !mIII

KASUTrULIT HITA!,I TUUITX,ATA EERTII'.! DIIII ET,dXITHTTAM

ta{a4!!It{!tNLEE!4&!t!!i

IPBAI/BSLIA - WANITA Mengandurrgr:a) b) Jeket lenggn pendck Putih dua pokct di atas {Patch Poclet) kid dan kEn€n. Skirt putth 2 inci di ti;$,ah'paras lutut atau samng lurus putih dengan lapisan di dala-rrr dirn tipatan ke ddam di bshagtan hedapan tanpa betsh atau s€luar padang lurus putih. Berct Btru Gelap dan lencana logatn Bulan Sabit Metah denganhook dan rlsel Lanyardhitam tidak berbuflSa lrleda.lReben. Tag Nama {s€belahkar1an) ?anda Negeri {di kiri dan k8nan lengan baju} I-€tibqng Bulatr Sabit Melah (di klri dan kanen lelgeJt bqiu, di bawsi Tanda NeSeri) 8 butang kecil Bulan Sabit " jl 2 di bahu 2 dr poket €tas 4 dl Jakct Butant kctip {di sebelab daLa$ diantara bubnS-butang di JoLlet)

c) d) e) f) gl h) i)

Kasut kulit hitam b€rtali dan stokin hitam.

@

'

sEH:SYll[5

P/IKAjAN S&RAGA![ NO. Ct gnLIA/pASUIiA[ BA]EUAtrIUIiARELA I{AITAIdN xEI{ORIIATAN - ItjILlIA
D$n4T BInO $pt At

BANYA SEIiUAIDENCANPDMATAIAN Sf,LUAB LU]RUS PUTrlIl SAU.{IA

ue!444U:!!p!re eux4!!!!aroB44)

EAI!{IAN

BER.AC}A.DI (). 6A - BDLIA /PAAUXAI{ B4TITUAN AUTAREI.A

rKArr.alurtsElroRturqas,:_gasE:a

Meltllanduogi:nl b) Jaket Putih lengxn panjang. Seha-r Panjang Putih (lurut tiada lipatan sebelah.barreh dan sstu poket di bel6l€-ng Eebelah kansn dan poket hedaFn 3erongl Tsg Nama (di sebela!. kanan) Medal Reben. Epolet (kain y&rg $arEadijahit lipatan 2 inci) T6.ndaNeteri (di kiri dan karrar lengan bajLr) Lsmbang Bul€n Sabit Meral (di kid dan krrlan lc.lg€n baju di bawah Tanda NeBeri) E rutang kec:l uulalr Sabit Mera}l . . 2 di balu 2 di pokei atas 4 di Jakei Buteng Ketip di sebelah dalaJDdiantara buidlrg-butang dt Jal<et.

c) dl e) f) gi h)

il j) kt l) rjrl n) o)

t€nyard Hitam tidak berbunBa dcngan hook dan wisel. Tali Pinggang Putih Nylon serta kepala lo$|rn dengan lambang tlrrlan Sabit Merah. ltusut Kulit hiram bertal. Stokin Hitam llackle Merah M€lla Nlerah ( satin ) Srrung Tangan putih sepasang

6D,!!glD{ E , ruKAffn4'NruAr sUrARltLA !?AI{ATA[!&&!@U:U!LEqj!I,&IU!!f I{iWA&3IL$!IIORM4I4fi-: III!4
EXRUOE,6!

MArLA Mll'lAH

{ saTrN I
ItlilAltlT A ICT

LENCAIVALOOIIM EAM
B

trAt{ rA{G aAt A
&liFAlr

MEDEI, REBDIII T,ANDYARD ATD6X I'EREUIIOA IiOOK O IYTSEI a BUTAI{O ICCIL BSM 1 I'I BAHU I DI POXET ATAI' !' DI BA.'T'

llril'lDA IfECIELI

I'ALIPIIIIO(}TING ITYLC'I{PUTIII I'BIIOAII X,/!JM!ANO T'AM

T'E[.UAR POTTTI I,URUA DUA.POI(ET IIEROTIG [U|D"{PAN I'AN IIATI' I'OfiET I}EI.iAXA|[O ar&llEIlIH lladAlv

I!\6UT KULIT HTTAU ADRT/I'I DAN STOXIN ITITAM

DARI SAXD4IIGAN

IABAEAII

IOI(rTATAS (PATCllt:Ocrutl

lor_;J

1-

f .,:-,--t

rm
Eil

NIe ngandluigi :a) bl

Kemeja Rrtih lcngan pefide,k {masuk ke dalam). Selual Panjang Putih (lurus tiada itpo.tan sebel€i bawoi dan satu poket di belekan!: sebelah kanan dan poket hadapan sercng l

Tag NDma (di sebelah kanan)
d)

Medal Reben. Epolet - kain Jrang'samadi jahit lipata.n 2 inci. Tdnda Negeri {di kiri dan kanan lengan baju}

cl
h)

Lallnb,rng Bulsn Sabit Merah (di kiri dan kalriul lengan b4u di bawol Tanda Negeril. 8 butang kecil Bulan Sabit Merah. 2 di b€ftu 2 di poket atas 4 di baju Butang Ketip di sebetahdalafi diantar"r butang-butang dlbaju.

rl

Lanyad Hitam tldak berbun8a dcngan hook da.nwisel. Tali Pinggang Putih Nylon serta kepala loga.tn dentan lambang Bulan Sabit Merah. Kasut Kulit hitarn bertati. stokll] tutam. HacldeMerah, MaIa Mela.L {satin}. Sarurg Targan putih sepasang.

t
kl l) m) n) o)

@

5 SEXAYEN .P/rxAJAIt EERAGAII !roJL:-Ai9@TA-.A!4!.Q!AlIs :EAJIIIA

TANDA IiECEMAAAI'I

9 IUTAIIA IIAAA ? DTFAIru I Dt POI|ET AtArt 6 DI EA.TS
:TALI PI||OGAllq TY|I'II BIRU OTLAP DDTCAX LAItrSATA RAM

!|EIVAB BUTUOqAP DUA I'Of,lgt aERoI{Ct HAT'AIAT DAII (IATU POII&I AE!,AKANO I'EIELA$ KAI{AIT ,fIAI'A LTFATAIf I'I AEB'L.AA BAI'ATI

P.AIIATAT{ ApRAeAr[ !fO, 6 - !![GGSA_]![E9IAIE:]V,AI|TA llcngandungi :a) lr) c) d) q Baju Kemcjaputih lengan pend€k Selu€i Panjang biru gelap TaIi Pinggang nylon biru gelap seria kepala lc8am Bulan Sabit Merali Kasut Kulit hitain bcrt:li Logo Bulan Sabit Merah (sebclal kanan & krri lenSanbajul Logo Bulan Sabit,Merah (di potketbaju scbelsi kiri ) g) h) il Peqgenalaq Ibu Pejabat Kebarrg8aan/Cawarlgan (sebelah kana! & kiri) lengsn Nama (sebelahkanan atas poket d€ngan tulisan jahitan putih berlata.r bels]{sng hitarn) Tanda Pengenalan (di atas poket sebelah L,lrl atAs dengan tulisan putih berlatar belakang hitarn menggunakan perkataarl "KECEllAeAtPI . Bcn.t Biru Crlap dan lencana IogamBulan Sabit Mer€lt 9 Burang Biasa 2 di ba_hu 2 di pol<et atas 5 di baju Butang Ketip di sebelai dakm diantara butang-buteng bdu.

l) l<)

@

SEKSYHI{ 6

lwaiNtltat
I.€IPI KELTD/TR PUTTH T,AIIBANO BAM

{cq94E-8}_.._

T,iC| IIAMA

tooo E€rM
.IDKET EULIT tflT,\M

TALI TIIICI(IAIIA NIII'II BIRU CELAP DEIIGAII LAltrAA{O BAM EARUNA TA{OAN KT'LTTHITAM

AELOAR BIRV OEI'F ouA PoKAT AAaOTO IIADAPAI{ DA!' AATU BEIIU(AI{O POKTDT srrBtit AH tgu{AN TIIADA I,IPAI'AI{ DT SIgBET,AHB,IICIAII

IIA8UT AOOTIIUI'JT I HrrAM PANAno LUTUTI IPARAS

UrND4le{!LES![4U,rylAe
P-E}JXANG

d93Ai SAMA DAJU,TAIIPIN€GANG DAN STI:LUAI{ PA(AtAN SERAGAM'AI1DULANS SEPERTT No 6
E;lt! sA!'1rluH

lAtsdIAI{ SEE4GAiI NO. 7 - UNIT I(ECEItrASAN E&R!4qTOAUIALIEItrUI - WA'IIITA Menga.ndungl:. a) tt (:l dl e) Baiu Kemeja Putih lengan pendek (salna sepeiti Pakaian Seragam No, 6 - Anggota Arnbulrns) Kasut Kutit hiLampanjang(longboot I Tag Nama ( sebelah kanan i Topi keledoi waJna pulih bersama logo Bulsn Sabit Merah di bahagian hadapan. Jekct kulit hitam, b€rsama log! Bulan Sabit Merah di scbelah kirl hadapa! dan lolp Bulan Sabit Merah serta perkataAo Ambulans Bulan Sabit Mersh Malaysia di bahagian belakang jeket. Sarung targan kulit hitam

I)

@

lrErllxENE
IAMlAtraER aA.$rN'c. q_:_DpIdAlI(4tfAn:S,AlNAlUlrlIflq

lv4urtral

t,Etfc/llta II,GAM IlaM (BEI,IAI

LAI|aATA l{IM

!'OIT]ETATAA 8 AUTAIIS KECIL DrSt/l 2 DI AAHU 2 DI POXAT ATAS 4 DI BAJU

T,Af Plltooarlo r iiciN tutm
DEI|OAI{ LAMltAltO a9!l

SDLUAR PUTIH LURUA DUA POIITT SEROIIG IIADAPAII DAII SA'IS PORTT BELAI(AN(i SIDBEII\H TI<INAN TIAI'A LIPATA]II DI SEBELAH BAVAI1

liaauT rlAl!|vas luTrt| (xA{ruT EreKoLAHl Dtll
€TOITfiI PUTII'

&4SEAtri!9!_!E{gA{
...5! -)

sli

T
I
.'@1

* "'
cl

ke (Dua atas ffiiii ftf'l*x*#*ff'o'u ,,,u"un daram poket 3jix?iH.,ff"JJ,:x,0#;:,ln*:f"** potonga! dan rurus
Botta Beret Biru Geiap dan lencara iogarn trulelr Sabit Merah. &!rtt-&l{.lh {il {iU 'Basebalt Cap'Merah pr_rt!h,

ol

Tanda Negeri {di kiri dan ksnan lenga! Dejuj.

*#i?L".TffiXfit

Merah kid danikff,"nrensan {di bajudi

8 Butang lGcil Bulan Sabit Merah 2 di baltu 2 di poketaias 4 di baju BEutang Ketip di sebeleh dalarn dis.ntara butarg_butang

di

futfrr nytondan kepqlabgari bertambang 3:$r,e'pesrne Bulan
n,
l,

Kasut l(snvas putlh d€lr srokin pulih {I(4sut s(,kolahl l,anyard hitam fidak bcrbunga dengan hook d4n wiael.

@

SILSC!EL9 f1!KA!0nLE!AAqAI4jA.:9::IACS jlAtrlAlgUASlrul{ARE-t'A/EELI4 .
PAES,TAK-KAI{AI( ILINK} WAIi1IA
B]ongr Bttfu opulP IAEI,IA / PBIII .IIAFDB,AIL 1]AI' MENAH PUTIII A LOCIM A6I' FAA/EELIA}

iKr,t{Ar(-KAllrarrl
KeluErA.T' PBSIVIDI t EtltoAL PAlt.IAra A'IAU LIEI{OAT PlEtCpEI( Lu|'AA I{EIUAR

Trtll Plll{OQANO $TLON BIRU A]ELAP It]BNOAII LAIIBANI} a8I[

ADLU/IR PIUIIB LURUTIDU.I\ f'OIKET BDROr|O H,llilAPAN DIT AATO I'IOfiET BI'L.AITANG SI'BEI,AH IlANAlf AIADA LIPAI'AT Dt fltnpr,alt BAlIArt AIDI,UARBIRU OELAP UITTUK T]UOABLUAR Bl\Cl P8A

XAAUT ILIN1AA PUTIH DAX ETOKIII PUTTII |AHLI sEraoLAHl KABUT KULTT IIITAM BERTALI DAI{

aT,orlllr r'uTAu ltBal

M]EA.IIJDING

, c t

r^*"tl

l\lengandungi:al bl f<emeja.T.PBSMMlengai.pejrdek/lenganpaqjang. Tag Nama ( sebelabkansn J.

c)

M/llslb
{i) Berct .Biru tsqla!3-Itasat (ii) .Baseball Cap" Merai l,uiih. Oblap dengaB lenca.na logam Bulan Sablt

di

K.$rt:. i) iil pns _ 6ruu1 Lulit Hitam bertali dengsn $tokin hitam, Betia/rnanak_Kanak_ Kasut l(anvas Putih dengan puuh. stokin

ol

s€taar! i) PBs - selua.r pudh, a

{+* ffi#r*'ffij';;t ffi i}i+Hi$i
Alrli Sekolal - Seluar I'ulih/seluar $:ragam sekolah Mcnegah/sekot€h Rend'

ii )

IU

EEII8YEN 6

BA[4I4N,9E8AGA$ No' 10 PE(}a'ryAIDANLAJ!:1'!IN-ANoG-oI&:

waNrr&lElllB4ryl

E

Mengandungl :a) bl c) d) eJ fl gl BaJu kurung bis.saputih (tanpa cor-ak). Sarung,A'lineputih. Tudung Labuh warna putjh (tanpa coftk). Tag Nama (di sebeEh kLna_nl. La$bang EuIa[ Sabit Mera]r (di seb€la! Hril, Tanda Negeri (di sebelah kirl atas lambang Bul€n Sablt Merah). K€sut: {i} P6{sv!t, Kasut Kutit Hitarn (Tumtt ruta) dsn stokin mcngikut kultt (iil Ahtt Bh'a Kasut Iknvas putih dao stokin putih

@

SE:KS$YMN

6

PAIfi,AMAI[ SffiRAGA]VT

ffilus[A,sAIUtA/
Kffiil[S

sExgYE$ 6 PAXAIAN UNTUr PETUGAADAPUR & $]{JIAN ILELAX] I

ar8all

J

r\"**)\ 2 t_l \
.ts3ti

6\ t \ /tT

gE4,sY}lf D UITTUK EAIqA!4IN PETI'GASDAPUN& SAJIIAN
fiTANITA }
E&RTT BIRV CIEIJ\.P L&ITqANA LOCAIIi B5]IT
l - - [

KTM[.'A 'T'PBA 'T LEIVOANPAXJAICO ATAU IDI!|OAII PEI|DEIi LEPAA IIELUAR TAA IIIMA

+l

laito

BEld

T'TLI PIMXTA IJTIOI{ IIRT' OII,AP DEITOAII I-AIUBAITA

asM

BEIUAR STRU OELA! (IERIESUAIAII}

Qt ltt BooT wtRtfa HIT.Alrr

anngla

@

.

SEI(SYILX-J

{!'ET BUIT' AI{GGOTA PEIrIEUT.IIAT DAIAItr AIR PBAISM PAKAIATT

I&-E!,AtIx_0s]f,AN-ITAI

trl

. s.!cagEE[_6 paraeren rx poruoes ptnorm qn

r"""* (""*o ,. "ffi#*NTELAMAT
lstr PEaAWAT) LE.NIoAI{A LOOAM
LII,^ICANAAULAM

prlroencaJrpFErm$c

ld

SEI(sYEN 6

EAJgllgJAr{ PBSMU LELAIq-c]IAI{IIA

PAI{DAIIGAI{ DA.E! !&LATANG

LOGOBAM B9SIATAR BEI,AKAIIC PuIIH lftE!'rEcToR)

PERIqAAAI{ SULAI SAITT MERAII MALAYSIA EERWARlrA

Puiftr

IRETLECfoR)

EEtsCIlI!_O TOPI-IEAIIEBAI,,I/ GA&I-EAB$J4XI CAPI
I'IPAJ(AI A&RBA]frIA (VN8T N PBAMM

&E&AAI & WAXf,lAl

P3npAloAr{ pAalgag4l4N

IIAJI{ EAI::DU TIITA1TT LOGO B$M JALUR TIOT'I SEPERTI PEAIi CAF UJTHAT AAMEAR4TAH DI

8AI(arpX al

PAND.A.I{OAN DANI.TPPI

I&{IN EAIOU HTTAM

toco FaI[
JIILUR 1O}'I AEPERTT PEAI( CA} IILIIIAT GAMBARHIAH D! aEI(SYEI 8rl

PANp.awga{ lq48ll!apa84N

IIAIN PUTIII LO(}O 8811d XAIN IUEI AII PERXATAAAN IPNAMII'

NOTAr
.IALUIT TOPI ' I}A$EBIIIL CAP' UTrffUK PIOCAWAI ADAI,AII AAMA SNPEItfl JAIUR TOPI 'PEAI( CAI'I TLIIIAT SEKAYEN AI

,kE

BEXBYEIT 6 PATAIAN 1 VEST N PBAMM UNTUK PETUGAI' AMBUI,A]IS LELAHI & WANITA

looo EI|M
PERI{ATAAJI BULAI AAAIT MER H llAUiYsrA PERIIATAAII IAUAUUU{F' DEIIGAII HURUT PUTIH I.VMII{AA

DtI{Ol]t truRur
FUTTII LUfiIITAB

JALUR PUTIH LUt!l|AA

AEKgYEN 6 PAT(AITN4 VE.AT' PBs Nt LELAIS 6 WJINtrTA

PAITDATIQAI{DARI BEI,ASANA

c
PIIRIIATAII BUI.A$ SAAIT !{ENAII IIIII.AY6IIA DENAAN IIUNOT PUTIH t,nltA{A

rcGO BSrtr

JAIIB PUT'II LUIIITIIA{I

!|OTAT . . . DIPAhI L&ZD|IiYA aAEUAAA BEI|C.A![A BoIEH DIPAXAI Defi(rAr 'AJO dT, pBeMlf BOIEH Dp/u<AI DEittOAl{ BAirO BIA9A

sffirKfiivlffils
'rf

$ffiNhS,IRAT JA\fiTATIh,N.NAWilTAN

NALA,M PB#$I\frIVI

!!EITSXllNJ pal4r! PBSMrU 9EfldBAIIIAXSA.IAN-JAIIATAN YANGI,AYAK IIEIiIAI(AI PANG|IKAT
Irtl
I 2. 3. 5. 7. 8. 9. geflatrd .tatraton PenaunE lDiRaial Seri Faduka Ilaainda Yans DiPertuan Asonr Preslden Tinbalan Pres{den N6lb Presiden Penasihat Kehornat

Tinrbalan Pengerusi Kebellgsaan Naib Peng,erusiKebaogsaan Beldalari Kehormat Kebancsaa! t 0 . Pereawai Yans Di Pllih (,\hli NEII) t l . Ahii-Ahli Jawatankuasa Kebangsaan

&4ir!ryql4qlc4aqe4rq

STA. IBU PN']{AAT I{IEBAIIG{'AAII
lBfi
1
2-

Senhfirl SetiausalE Agung
PertpFJah

Jawat8n

Ketua Baha-sian
P€gawai Bahagiatr

5. 6. 7.

Peg€wai Perkhidmatan Kecemasan (ESO) Penolong PegawaiTadt,ir {Banagianl PeDbartu Perubatan Ambulans (AMA)

CAS'AT{G,AN B
l.

Serrdtdl Jawatan

2. 3, 5,
7.

&!r44s IBiEaja)
Pe11]lunq

Penasihat Kehormat Titnbalan Pengerusi

NaibPenserusi & lI {l
Pengarah Penolona Pengalah {Latihan, Belia, dan PBS) Setlausaha Kehormat 1 0 . Bendahdri Kehormat t t . Pesnwai Perubatan Penguasa Raleatal MA.ISRN 8. 9.

Kuarterrraster t5,
Al i Jawata.nkuasa Cawaigan Duta Muhibbah

reil

STA'I. CAWAITGAN Ecnardl Jawatsn
Pegali'aiTadblr Cawangan

NdibPeryerusit&lt l,atlhan, Belia, PBSdan Kanak-kanak

Pembsntu Perubatan {MA/S

PATIUKAII BAITTUAN SUKARELA
K)msndan

Penau Pemlmpin Belia Ketua Utallra Penolong Ketua Seksyen

8u
1.

I{AITAK-KANAI( Senaral Jav'aten
Penaurq { l]uru Besar Sekolah I
PeAawai Pemlmpln Kanak-Ifulak

P,:nolong Pef,awaiPemimpin lsnet-Ksnak

Eil

SEKSYE}T

s

$usulvAI$
PANfr}['K.,AT
PMGA,STA:I DAN ANG(iOT.A

PBSlttUt:

SEKSYEN 8 PANGKAT PEGAWAI DANANGGOTA PBSMM SUSUNAN
LENCANA KEBANGSAAN CABANG
PBS

BEI]A CABANG

KBAgBBM (SPB Y6n9 Di 5X Binlang xBB[!Bt/t 4 X Bintang KBBBIIII 3 X Brnlang

Trada

(DiR.ia)

{BukanDiRaja)
t Naib

KhI.

KBBM 2 X Biniang Kht
KBM I X Binlang

ANT NEA

a Naib
2XPip

lXPip Belir/PBS) KtN Kht

a N.ib (t8 (2)

(63)

LENCANA

CABANG

PBS

BELIA

1X

supt.)

Belia,PBS,

Klri.

Khl.

Eelia

0vrA./sRN)

{Eso)

Belia

(64)

K = B = M = P =, V =,

NOTA: Keris Binlang Mahkota Pip Calit

= Jurulathsahaja Junrlatih lremakaiLencarta Pensyarah Profesional dan Doktor ibenarkan pangkat(M) apabilamerekamenjadi menggunakan atau Cawangart Cabang. ahlidiperingtkat Penbantu Perubatan (MA/SRN) dibenarkan (PPP) apabilamerekamenjadiahli menggunakan atauCabangCawangan diperingkat pangkat Pegawai bol'thmengekalkan itu Seseorang yang tertinggi yang pernah dicapainya dalam PBSMM, dengan syarat mengambilkira jawatan yangdisandang sekarang.

(65)

s€K5rEFI-!

'_-,-i!r!.rgB@r!$;:

------.!t!!.!r!EEir'-i:'*

ffi=m
t6E

st!

gEIGYEN 8

JALUTR tElialua!&lcMNsJllT-jg4Ngs{Lpr :r'Opr lrlll@r.lq
PEAI( OAP
EI/|AS

BAWAH rNr

@

snKSYEN_!

. 301€lDFrrtrm[AHtfrr,rt ti0_ZtBitilMEllWA[Elrln, ut^c|x| FErctcsuffrloat II tol||tll

, orpritrrEmrrrrr^Krmtsrrorrr0,r;6;t;ffi i-

r DrttlAl ttrsrlu p rltritro.,rrxrJl.ffitFffiii
umurprclw^tt a F Ai ||rr0il,urrrrM,ttBfirfiilt,[i3[fl, r{[8ir, t(31l|, fipp, p DAt siMJt . rtt BowuB fitr. rlilpt J^titB !&rr orr clttsr y rrlr lt $ utrui p,tinMt pr,Dr[iB JA. Ptolwl|ltm EU^XA| ptt

r&wrrt. stu;m0ittra;ti;iF;im;fi ;;iiffi

l_{!j

SHl(friYENil 9)

GAW,IBI\RAJAH PAI\IGKAT L,Ef'[CAN,A, BA$$TUAI{ PASUI(/ANI

SIIIffi'RffiLA (PBSI ms EF}L[A

!&sExE+14
pAlIOlELl aAMBAnA.TAII LE}!C.AIV.6,

EllItlJ,KAd,&t{TMlLCnI(,4R'rcr,Al4ECt_&tulqNAn4{n

t.

II|ETUA UTAMA BEKSYDII

I

$!rua ani€YlrN

I

PATOLONG I(STUA AD(AYEN

TIADA PERUI{TUI(A

Iqil

9. E_ptsEtl.EN EELIA_ |LEJqAXA-SAIT S4I-4!I4B4d4!II.EI[SASAT!!NSI{AT

l

rurTUA UTAMASIOKAIET laEllot,Afl ltBlfltroaHl

I

NIII'UA EEKSYEN pEKOLAH ltrt!fl rcAlll

lqJrKoLAnMENS oAnI

PDN. KBTUA SEXgYEN

IIADA PERUN'IUKAN

TIOTA, TIADA PENUIKATATP/INCIfA'T BAGI PAAUKAIf KANI('KAIIAK AEIIOU\II

'ril

S}TKSYH}N 10

ffiAn/iltsAffiL.A*IAH KMffiUPUXfrs'N Lffi):NCl\tU'A

qEfiE!8r.1I! xrouburren r,oucan a {ruRULATn{ t'BBtfltr

w

AEBTYEN 10

rmivpuKfiLpcANA@

td

gEn_$aENlp_
IIiEDUDUXAN ND$CANA KECIIIIAPAN BI''IA

D!-E&BE!AS.!&N9AILlSS
ll^II{ YAIIoiiatua Dr.rAalr
LIPATAII 4'

TAI1IDA ETEru

T?AUBANO SqM

LEI{CAJ{/! SAXOIAH i - ' ' .

\

LAI{DYAIID HITAM'f II)AII TBERBUIII}A

LEI(CANA-LDIICASA l{F,CEllAIPAI!

gltliuxAn LENcAlialrlNcrrull,Enugll&r,aNyA

G
4

{

t1 \

UL/
pE&

oc)

.\a)
Dt B/IIIAOTA!

-\ r)
\_-/

^ nL_/ \_/
\-/

\J T-,
ITADAPAT{ LIFATI\III

/1

/-\

LBIICATIA.I,EIICA,TIA I(ECEKAPAN DIJAIIIT

!.Errofl Blfu

Wl

g&4gYEN 10 KEDUD]I'SAN LET{CA$ATrSCEKAP4I{.IgNAJ(-I{4NAK . Dt SEBELA$ LENCAN llIRI
KAIT! TAI{O AAMA DI.'A,TI!T LIPATAI{ 2"

TAIIDA I{EAENI

LAIIDYARD EITAM TII'AII EER.aUTAA

AUAUNAN LEI{CAIIA MIiI{GIKU'I

PEI{ERIMAAITA

[aI&
L&I{CAITA.LEIICA'fA LEIICAI{ EAi'U ITECEKAPAi| DI.'][I|TT DI BAIiA6IAI'I TIAbAPAIf LIPATAIf

VA