Anda di halaman 1dari 6

c  c 


 
 c  c 

| 
JenisKegiatanBaktiSosial yang dilaksanakananggota HMI Kedokteran Gigi
Airlanggadibagimenjadidua, yaitu:
a.| BaktiSosialMandiri
BaktiSosialMandiriadalahkegiatanBaktiSosial yang
dilaksanakanatasinisiatifanggota HMI KomisariatKedokteran Gigi Airlangga
Surabaya.Kegiataninidilaksanakanberdasarkankeputusanmusyawarahbersamaangg
ota.
b.| BaktiSosialPermintaan (KerjaSama)
BaktiSosialPermintaan (KerjaSama) adalahkegiatanBaktiSosial yang
dilaksanakanatasdasarpermintaanuntukmelaksanakanBaktiSosialdaripihakluar
HMI KomisariatKedokteran Gigi Airlangga Surabaya.

^|  Setelahrencana / tawarankegiatanBaktiSosialditerimaoleh HMI KomisariatKedokteran
Gigi Airlangga Surabaya,
langkahselanjutnyaadalahpemilihanKetuaPanitiaKegiatan.PemilihanKetuaPanitiaharu
sdidasarkanpada :
a.| Tanggungjawabpribadidanorganisasi
b.| Kemampuanmengkoordiniranggotapanitia
c.| Kemampuanuntukmengarahkanpanitia demi suksesnyakegiatan.

£|
!"#$
Survey PendahuluandilaksanakansetelahterpilihKetuaPanitiaKegiatanBaktiSosial.
Survey
Pendahuluandilaksanakansebagaipembukajalankerjasamadenganpihaktempatkitamela
ksanakankegiatanBaktiSosial. Beberapahal yang perludipertimbangkandalam Survey
Pendahuluanantaralainadalahsebagaiberikut:
a.| MenyampaikanmaksuddantujuandilaksanakannyakegiatanBaktiSosial.
b.| Negosiasidenganpihaktuanrumahuntukmendapatkandukungandalampelaksanaank
egiatanBaktiSosial.
c.| MengetahuilokasidilaksanakannyakegiatanBaktiSosialdanmendapatkangambarant
entanglokasipelaksanaankegiatan.
d.| Mengetahuiperkiraanjumlahpasien yang akandirawatselamakegiatanberlangsung.

Kegiatan Survey dapatdilaksanakanmaksimal 3 kali,


denganpertimbanganbiayadanefisiensiwaktu.Setelah Survey Pendahuluan,
dapatdilaksanakankegiatan survey lagidengantujuanuntuk :
a.| MenyampaikankonsepacaraBaktiSosial yang akandilaksanakan.
b.| Menyamakanpersepsidenganpihaktuanrumahtentangacara yang akandilaksanakan.
c.| Membuatrencana setting tempat yang digunakanselamaacaraberlangsung.
d.| Mem-ë -kanhal-hal yang berkaitandenganacaraBaktiSosialseperti: konsumsi,
rencanatransportasi, alat-alat yang diperlukanselamakegiatan,
tempatpenginapandanhal-hal lain yang dapatditambahkan.

| %
PembentukanPanitiaKegiatanBaktiSosialharusdilakukanmaksimal 1
minggusetelahpelaksanaan Survey
Pendahuluan.PemilihanPanitiadapatberasaldariKomisariatdan KPK
berdasarkanpertimbanganmasing-
masingpihak.PemilihanPanitiaharusmempertimbangkantanggungjawab,
loyalitasdankemampuan.SusunanKepanitian yang umumadalahsebagaiberikut:
a.| Sekretaris
b.| Bendahara
c.| SiePerijinan
d.| Sie Dana
e.| SiePerlengkapan
f.| SieAcara
g.| SieTranspotrasi
h.| SieKonsumsi
i.| SiePublikasidanDokumentasi

Masing-masingSieterdiridaribeberapa orang
anggotaberdasarkanpadatingkatkesulitankerjamasing-masingsie.
-| 2 
SetiapanggotaPanitiaKegiatanhendaknyamemperhatikandanmemahamitugasdankewaj
ibannyamasing-masing.Berikutadalah2 darimasing-masingPanitia:
 | 
1.| Ketuabertanggungjawabpenuhatassegalasesuatu yang
berhubungandengankegiatan.
2.| Ketuabertugasmengarahkansemuaanggotanya demi suksesnyakegiatan yang
dilakukan.
3.| Ketuabertugasmengkoordinirsemuaanggotanya.
4.| Ketuaberkewajibanmemimpinsetiaprapatpanitia, kecualibenar-
benarberhalangan.
5.| Ketuabertugasmengontrol progress darimasing-masingSie.

%|
!!
1.| Sekretarisbertugasdalamhalpembuatan proposal kegiatanBaktiSosial.
2.| Sekretarisbertugasdalamsegalahalsurat-
manyuratbaikdenganpihakdalammaupunluar HMI KomisariatKedokteran Gigi
Airlangga Surabaya.
3.| Sekretarisberkewajibanmencatatsemuahasilrapat yang dilakukan.
4.| SekretarisbertugasmenggantikantugasKetuadalammemimpinrapatpanitiajikake
tuaberhalanganhadir.
5.| Sekretarisberkewajibanmembuatpresensipadasetiaprapatdan upgrading
operator.

u| $!
1.| Bendaharabertanggungjawabatassegalahal yang
berhubungandengankeuangankegiatanBaktiSosial.
2.| Mengatur dan mencatat pengeluaran dana baik secara tunai maupun penukaran
nota.
3.| Menyimpandanmengamankandana yang
terkumpuluntukdapatdigunakansesuaikebutuhan.
4.| BerkoordinasidengansemuaSieatassegalasesuatu yang
berkaitandengankeuangan.
$|
!&
1.| Bertanggungjawabatassegalasesuatu yang
berhubungandenganmasalahizinkegiatan.
2.| Mendistribusikan proposal dansuratizinkegiatankepadapihak-pihakterkait.
3.| Memastikanbahwaizinkegiatansudahkeluarmaksimal 3
minggusebelumacaraberlangsung.

|

1.| Bertugasmenggalidanasebanyakmungkindariberbagaisumber. (missal: dari
donator, sponsor, danaswadaya, dll).
2.| Jikamengadakankerjasamadengan sponsor,
hendaknyamerencanakankerjasamanyadengansebaikmungkinsehinggatidakada
pihak yang merasadirugikan.
3.| MelaporkankepadaBendaharasetiap kali adapemasukandanpengeluaran.
4.| Bekerjasamadenganbendahara.

ë |
! '
1.| SiePerlengkapanbertugasdalammenyiapkansegalasesuatu yang
berhubungandengankegiatan, misal :alat, bahandanperlengkapantambahan.
2.| Bertanggungjawabdalamhalpengumpulanalat-alat yang
digunakanselamakegiatan, termasuk: hand instrument, armamentarium, micro
motor, dll.
3.| Mencatatdengantertibsetiapalat yang dikumpulkan.
4.| Bertanggungjawabdalampemenuhanbahan-bahandanobat-obatan yang
digunakan.
5.| Bertanggungjawabmengembalikansemuaalat yang dipinjamkepadapemiliknya.
6.| Bertanggungjawabjikaadaalat yang hilangataurusakselamakegiatan.

|
 u!
1.| Bertugasmembuatkonsepacara yang
akandilaksanakandanmenyampaikannyakepadasemuapanitia.
2.| Bertanggungjawabataslancarnyaacara yang dilaksanakan.
3.| Bertanggungjawabatastertibnya operator.

 |
!'!
Sietransportasibertugasmenyediakanalattransportasi yang
akandigunakanuntukkegiatandenganbiayaseminimalmungkin.

|
 
Siekonsumsibertugasmemastikansegalasesuatu yang
berhubungandengankonsumsipanitiadanpesertaBaktiSosial.

&|
%$
1.| SiePublikasidanDokumentasibertugasdalammempublikasikankegiatan yang
akandilaksanakansehinggamendapatkansambutandarimasyarakat.
2.| Bertanggungjawabdalampembuatanspandukdan ID card bagipanitia.
3.| Bertugasmendokumentasikansemuakegiatandenganberbagai media.

r| ! (% 


DokterPenanggungJawabkegiatanBaktiSosialadalahdoktergigidari HMI
KomisariatKedokteran Gigi Arilangga Surabaya yang
ditunjukdanbersediauntukmenjadipenanggungjawabkegiatan.DokterPenanggungJawa
bbertanggungjawabatassegalatindakanperawatan yang
dilakukanselamaacaraBaktiSosial.

‰| !$!' 


KoordinatorLapangan LKMI adalahanggota LKMI yang
bertugasuntukmengkoordiniranggota LKMI termasuk senior yang
turutsertadalamacaraBaktiSosial.TugasKoordinatorLapangan LKMI
antaralainadalahsebagaiberikut:
1.| Menghubungianggota LKMI termasuk senior yang
bersediaikutdalamacaraBaktiSosial.
2.| Memastikanjumlahanggota LKMI (termasuknama-nama) yang
ikutdalamacaraBaktiSosialmaksimal 1 minggusebelumhari ± H.
3.| Mengatur khususuntukanggota LKMI.
4.| MemastikanbahwatidakterjadiJ  padatimpendiagnosadari LKMI.
5.| BekerjasamadenganPanitiaBaktiSosial.
6.| Mengikutirapatpanitiadanmemberikanmasukan-masukanbagiPanitia.

·| )' !$ '!!


Îpgrading operator Baksosmerupakanprasyaratwajib yang harusdiikutiolehsetiap
operator padakegiatanBaktiSosial.Tujuandiadakannya upgrading operator
baksosadalahuntukmeningkatkanpengetahuandankemampuan operator
dalammelakukanperawatan.Materi yang disampaikandalam upgrading operator
meliputibidangkonservasigigi, periodonsia, bedahmulut, danmateriumum
(terlampir).Jadwal Îpgrading operator diaturpanitiabersamadengan
LKMI.Padasesiterakhir upgrading operator akandiadakanevaluasi yang
bertujuanuntukmengujikemampuan operator
baksosdanmenentukanpantastidaknyaseorang operator
melakukanperawatankepadapasien. Evaluasi upgrading dilakukanoleh LKMI.

å| )' !$ $ 


Îpgrading Pendiagnosaadalah upgrading yang ditujukankepadaanggota LKMI yang
akanditempatkansebagaipendiagnosadalamkegiatanBaktiSosial. Tujuandilakukannya
upgrading pendiagnosaadalahuntukmenyamakanpersepsipendiagnosamenganaikasus-
kasus yang merupakanindikasiataukontraindikasidalamkegiatanbakti
social.Selainitujugabertujuanuntukmeningkatkanpengetahuandankemampuanpendiag
nosa.Materi upgrading pendiagnosameliputibidangkonservasigigi,
periodonsiadanbedahmulut.Indikasidankontraindikasiperawatandalamkegiatanbakti
social didasarkanpadaProtapPendiagnosa (terlampir).

*|'!+'!