Modul Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 4 Genre Novel

Tingkatan : Empat Masa : 80 minit Tajuk : Israk Genre:Cerpenl Fokus Utama: 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1: v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, dan plot.

Fokus Sampingan: 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat Aras 1 Iii Mendengar pendapat yang dikemukakan untuk memberikan respons yang sesuai Objektif: Pada akhir pelajaran, murid dapat: i. Menulis rantaian atau plot cerpen dengan betul. ii. Menulis dan menerangkan lima nilai, lima perwatakan, dan lima pengajaran berdasarkan peristiwa yang diberi. iii. Menukarkan empat ayat aktif kepada ayat pasif.

Kemahiran Bahasa: Kemahiran Menulis Kemahiran mendengar dan bertutur

1

dan sita Pengisian Kurikulum: Ilmu: Kekeluargaan. 2 .sugul. hormat-menghormati.Modul Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 4 Genre Novel Sistem Bahasa: Tatabahasa: Sintaksis – ayat aktif dan ayat pasif Kosa Kata : Umum : menjodong. berani Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis Kajian Masa Depan. aroma. nirmala. Budaya Kampung dan Bandar Nilai: Kasih sayang.pegun.

Murid menyanyikan lagu tersebut secara beramai-ramai.Modul Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 4 Genre Novel Langkah Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penilaian Formatif KBT / Catatan Set Induksi Lagu Balik Kampung • • • • Guru memaparkan senikata lagu ’Balik Kampung’ nyanyian Sudirman. Guru bersoal jawab tentang suasana dan budaya hidup masyarakat kampung dengan pelajar Guru mengaitkan lagu dengan pelajaran hari ini. Objektif set induksi tercapai BBM: Lagu Balik kampung Nyanyian Balik Kampung KBT: Kemahiran Berfikir meramal Langkah 1 Menulis Plot • Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penilaian Formatif KBT / Catatan Guru mengedarkan lembaran kerja Mencapai objektif pertama Lampiran 1: LPG Pelayaran plot • Guru mengarahkan murid-murid secara berpasangan melakukan aktiviti berikut: 3 .

Ramalan Kesudahan Cerita • Guru meminta murid melengkapkan sambungan cerita berdasarkan peleraian dalam teks sebagai tugasan di rumah. Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif • • • Guru mengedarkan lembaran kerja berdasarkan ayat aktif dalam teks cerpen Murid diminta menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif Guru membincangkan jawapan bersama-sama murid Mencapai objektif 3 BBM : Lembaran Kerja 4. Kajian Masa Depan 4 . Melengkapkan Jadual • • • • Mencapai Guru membahagikan murid kepada kepada 5 kumpulan dan setiap kumpulan objektif ke 2 diminta menamakan kumpulan mengikut kampung di daerah Seremban Guru mengedarkan jadual untuk dilengkapkan oleh murid Wakil murid melaporkan hasil perbincangan kumpulan masing-masing Guru memberi ulasan terhadap hasil kerja murid Lampiran 2: LPG Perwatakan. b. Nilai dan Pengajaran KBT Kontekstual & Kemahiran Berfikir 3.Modul Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 4 Genre Novel a. Menyatakan konflik yang dialami oleh Israk c. Murid diminta merujuk glosari perkataan untuk mencari maksud perkataan KBT: Kemahiran Berfikir – Membuat Urutan 2. Meminta murid mengisi pelayaran plot.

Modul Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 4 Genre Novel 5 .

Modul Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 4 Genre Novel 6 .

Modul Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 4 Genre Novel 7 .