Anda di halaman 1dari 14

c

1cccccccccccccKurikulumc

Perkataan kurikulum berasal dari perkataan Latin yang merujuk kepada ¶laluan
dalam sesuatu pertandingan. Berdasarkan kepada konsep tersebut , perkataan
kurikulum adalah berkait rapat dengan perkataaan ¶laluan atau laluan-lauan·.
Sehingga awal abad ke 20, kurikulum merujuk kepada kandungan dan bahan
pembelajaran yang berkembang iaitu ¶apa itu persekolahan·. Ahli progresif dan
behaviouris pada lewat abad ke 19 dan abad ke 20 membincangkan tentang
kurikulum dengan memasukkan unsur-unsur seperti kepelbagaian, keperluan
masyarakatan dan strategi-strategi pengajaran.c

Frank Bobbit (1918), dalam buku ¶The Curriculum· menghuraikan kurikulum


sebagai :c

i)ccccccccccccccccccc keseluruhan pengalaman, yang tak terarah dan terarah, terumpu kepada
cc cc
perkembangan kebolehan individu atauc

ii)cccccccccccccccc satu siri latihan pengalaman langsung secara sedar digunakan oleh
sekolah untuk melengkap dan menyempurnakan pendedahannya. Konsep
beliau menekankan kepada pemupukan perkembangan individu melalui
segala pengalaman termasuk pengalaman yang dirancangkan oleh sekolah.c

John Dewey (1902,halaman 5) dalam bukunya ¶The Child and The Curriculum·
merujuk istilah kurikulum sebagai ´pengajian di sekolah dengan mengambil kira
kandungan dari masa lampau hingga masa kini·. Pembentukan kurikulum menekankan
kepetingn dan keperluan masyarakat. Beliau selanjutnya menghuraikan konsep ini
dalam bukunya ¶Democracy and Education· (1916, halaman 125). Dewey menyatakan
bahawa skema kurikulum harus mengambil kira penyesuaian pembelajaran dengan
keperluan sesebuah komuniti; ia harus membuat pilihan dengan niat meningkatkan
kehidupan yang dilalui supaya masa depan akan menjadi lebih baik dari masa lampau.
Di sini, elemen rekonstruksionism social dapat dikesan dengan melihat kea rah
mana keperluan masyarakat diletakkan sebagai objektif utama, tanpa menafikan
kepentingan individu.c

Diantara lain definisi kurikulum adalah seperti berikut :c

-urutan pengalaman yang ditetapkan oleh sekolah untuk mendisiplinkan cara


berfikir dan bertindak (Valiga, T & Magel, C., 2001)c

-isi kandungan dan proses formal dan tidak formal yang mana pelajar memperolehi
ilmu dan kefahaman, mengembangkan kemahiran dan mengubah sikap serta
menghargai dan mempelajari nilai-nilai murni di sekolah (Doll, R. c

1996)c

-pengalaman pembelajaran yang dirancang dan dibimbing serta hasil pembelajaran


yang diinginkan, yang dibentuk secara sistematik dengan pembinaan semula ilmu
dan pengalaman di sekolah, bagi pertumbuhan dalm hal kecekapan sosial peribadi
secara berterusan dan bersungguh-sungguhc

-kurikulum sekolah adalah satu siri peristiwa yang terancang yang bertujuan untuk
memberi kesan pendidikan kepada murid di sekolahc

-kurikulum seharusnya mempunyai matlamat awalan untuk dicapai, isi kandungan,


proses dan pengalaman yang dipilih untuk memudahkan pembelajaran; tahap
tanggungjawab yang perlu di ambil oleh guru dan pelajar untuk pembelajaran;
bagaimana dan dimana kurikulum dilaksanakan (Dillard & Laidig, 1998)c

-Menurut Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, dalam konteks Malaysia ,


kurikulum boleh didefinisikan sebagai :c

Semua perancangan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau institusi


pendidikan adalah untuk mencapai matlamat pendidikan. Kurikulum mengandungi dua
aspek :c

c
-sukatan dan kandungan mata pelajaran dengan aktiviti pengajaran dan
pembelajaranc

-kurikulum seperti sukan, persatuan dan unit beruniformc

-Mengikut Akta Pendidikan 1996; Pendidikan (Peraturan Kurikulum Kebangsaan)


1997 mendefinisikan Kurikulum Kebangsaan sebagai :c

·program pendidikanyang merangkumi aktiviti kurikulum dan kokurikulum yang


mencakupi semua ilmu pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, elemen budaya dan
kepercayaan untuk membantu mengembangkan murid sepenuhnya dari aspek fizikal,
rohani, mental dan emosi serta memupuk dan memperkembangkan nilai murni yang
diingini serta untuk menyebarkan ilmu pengetahuan·c

Umumnya, bagaimanakah anda mendefinisikan kurikulum? Carta berikut mungkin


dapat membantu anda memperoleh pengertian konsep dan kurikulum.c

Konsep Umum Kurikulumc

c
c

Konsep kurikulum dapat dijelaskan dengan lebih baik lagi melalui cara bagaimana
sekolah menjawab sembilan soalan kurikulum yang berikut ini :c

c Apakah yang harus diajar ?c


c Kepada siapa ia harus diajar ?c
c Mengapa ia harus diajar ?c
c Bagaimana ia harus diajar ?c
c Bila (berapa lama dan bagaimana susunannya?) harus ia diajar?c
c Bagaimana kita harus tahu bahawa pembelajaran telah berlaku?c
Öc Apakah sumber yang akan digunakan (buku teks, bahan, video dll)?c
c Dalam keadaan bagaimanakah kurikulum akan dilaksanakan? Apakah kumpulan
(kooperatif, homogenous, individu) yang akan digunakan?c
c Apakah aspek situasi bilik darjah (susunan meja kerusi,ekologi bilik darjah)
yang akan digambarkan dalam kurikulum?c

2.0ccccccJenis-Jenis Kurikulumc

Apakah jenis kurikulum yang anda tahu ? Sebenarnya terdapat dua jenis kurikulum
utama iaitu kurikulum formal dan tersembunyi. c

Kurikulum formal ialah rancangan di mana aktiviti pembelajaran dijalankan supaya


matlamat atau objektif pendidikan dan sekolah tercapai. Ia merupakan satu set
dokumen untuk dilaksanakan. Ia mengandungi hal sebenar yang berlaku dibilik
darjah dan apa yang telah disediakan dan dinilai. Setiap sekolah ada kurikulum
terancang iaitu satu set objektif yang berstruktur dengan kandungan dan
pengalaman belajar serta hasil yang dijangkakan. Ia merupakan rancangan eksplisit
dan operasional yang dihasratkan, lazimnya dikelolakan mengikut mata pelajaran
dan gred, di mana peranan guru didefinisikan dengan jelas (Ornstein, A.C. &
Hunkins, F, 1983)c

Kurikulum tersembunyi adalah sesuatu yang tidak terancang dan tidak formal. Ia
mungkin disebut sebagai kurikulum µtak rasmiµ atau µterlindungµ atau µtak formalµ.
Kurikulum ini dikelolakan di luar konteks pengajaran rasmi. Ia merupakan perlakuan
dan sikap yang dibawa kedalam bilik darjah dan sekolah tanpa disedari dan disebut
kerana tidak dinyatakan secara eksplisit. Ia terdiri dari peraturan tidak bertulis,
konvokesyen, adat resam dan nilai budaya. Ia dibentuk oleh faktor-faktor seperti
status sosioekonomi dan latar belakang pengalaman guru dan murid.c

Jadi apakah peranan anda sebagai guru dalam kurikulum tersembunyi? Anda harus
berupaya untuk mengenalpasti aspek-aspek kurikulum tersembunyi, terutamanya
kemungkinan ketidakfungsiaan potensi atau pengalaman pembelajaran negatif dan
di mana-mana kemungkinanan untuk mengawal dan memperbaiki situasi.c

Huraian ringkas yang berikut membolehkan anda membezakan antara pelbagai jenis
kurikulum.c

Kurikulum Bertulis/Yang Dihasratkanc

-ccccccccckurikulum yang dimuatkan dalam panduan kurikulum negeri dan daerah


seperti Kurikulum Kebangsaan iaitu KBSR/KBSM/Kurikulum Pra-
Sekolahc

Kurikulum Cadanganc

-ccccccccc kurikulum yang dicadangkan oleh pakar-pakar pendidik, pertubuhan


profesional, suruhanjaya pembentuk dan pembuat dasarc

Kurikulum Masa Depanc


-ccccccccc merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan
mereka memahami kekuatan dan kelamahan masing-masing serta
berupaya belajar sepanjang hayatc

-ccccccccc pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan


pengetahuan baru dan memurnikan bagi melahirkan celik akal melalui
banding beza, membuat induksi, deduksi dan menganalisisc

-ccccccccc pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan


pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat
keputusan dan untuk membentuk pmikiran kritikal, kreatif dan
futurisitik serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depanc

-ccccccccc3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini :c

-kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaian dengan


menggunakan pelbagai strategi c

-kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui rangkaian


jaringanc

-bahan, pengalaman dan sokongan akan diperolehi daripada pelbagai


sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulumc

Kurikulum Sokongan c

-ccccccccc kurikulum yang digambarkan dan dibentuk oleh sumber yang


disediakan untuk menyokong atau menyampaikanc

Kurikulum Tersembunyi c

-cccccccccterletak diluar konteks pengajaran rasmi, belajar secara implisit c

-ccccccccc mengandungi peraturan tak bertulis. Konvensi, adat resam, nilai


budaya yang dikenali sebagai sekolah, sperti sopan santun, menjaga
kebersihan dan jujurc

-ccccccccc dibentuk oleh faktor seperti sosioekonomi dan latar belakang


pengalaman dan muridc
Kurikulum Yang Di Ajarc

-ccccccccckurikulum yang dapat di lihat ketika memerhati pengajaran guruc

Kurikulum Yang Di Ujic

-ccccccccc set pembelajaran yang dinilai dalam ujian yang digubal oleh guru ,
ujian dibina di peringka daerah dan ujian piawaianc

Kurikulum Yang Di Alami/Di Pelajaric

-ccccccccc semua perubahan pada nilai, persepsi dan tingkah laku yang berlaku
adalah hasil daripada pengalaman persekolahanc

Hubungan kurikulum boleh dijelaskan melalui rajah yang berkaitan dengan lapisan
kurikulumc

c
c

3.0 Model Kurikulumc

Terdapat pelbagai model kurikulum yang dibincangkan oleh Raplh Tyler (1949),
Hilda Taba (1966) , Stenhouse (1975) dan Stake (1976). c

a)cccccModel Perkembangan Tylerc

Berdasarkan 4 persoalan asasc

i)cccccccccccccccccccApakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai oleh sekolah?c

ii)ccccccccccccccccApakah pengalaman pendidikan yang boleh diberikan yang mungkin dapat


mencapai tujuan tersebut ?c

iii)ccccccccccccccBagaimanakah pengalaman pendidikan ini boleh disusun secara berkesan?c

iv)cccccccccccccccBagaimanakah dapat kita tentukan sama ada tujuan ini boleh dicapai atau
sebaliknya?c
c

Penekanan pada pembentukan objektif tingkah laku sebagai tujuan sebenar


pendidikan bukanlah untuk guru melakukan sesuatu aktiviti tetapi untuk membawa
perubahan signifikan dalam pola tingkah laku murid. Adalah penting untuk mengenal
pasti bahawa sebarang pernyataan objektif sekolah adalah merupakan pernyataan
perubahan yang berlaku dikalangan muridc

Adalah sistematik dan memberi panduan yang kukuh untuk menentukan objektif
tingkah laku dan menyediakan hasilan yang jelas supaya kandungan kurikulum dan
kaedah penyampaian dapat disusun dan hasilannya boleh dinilai.c

b)ccccModel Perkembangan Tabac

Kurikulum sebagai rancangan untuk bertindakc

Pendekatan bawah keatas (bottoms-up) terhadap kurikulum di mana guru


memainkan peranan utamac

Peraturan tertentu untuk membina kurikulum dan guru harus membantu dalam
proses perkembangannyac

7 langkah dalam perkembangan kurikulum adalah :c

i) mendiagnosis keperluanc

ii) pembentukan objektifc

iii)ccccccccccccccpemilihan kandunganc
iv)cccccccccccccccpengurusan kandunganc

v)cccccccccccccccccpemilihan pengalaman pembelajaranc

vi)cccccccccccccccpengelolaan aktiviti pembelajaranc

vii)ccccccccccccpenilaianc

c)cccccModel Perkembangan Stenhousec

Kurikulum sebagai satu prosesc

Kurikulum bukan berbentuk fizikal tetapi berkaitan dengan interaksi guru, murid
dan ilmuc

Kurikulum adalah perkara sebenar yang berlaku dalam bilik darjah dan dilakukan
oleh seseorang untuk membuat persediaan dan penilaianc

Proses yang aktif dan dihubungkaitkan dengan set penaakulan praktikal Aristotlec

Cubaan penyampaian prinsip-prinsip dan ciri-ciri pendidikan dalam satu bentuk


terbuka untuk penilitian kritis dan boleh diterjemahkan kebentuk prakitalc

Perlu penyediaan asas untuk merancang sesuatu kursus , mengkaji secara emperikal
dan mempertimbangkan alasan secara praktikal. Ia harus menawarkan :c

a)cccccPerancangan c

-cccccccccprinsip pemilihan kandungan ² apa yang perlu diajar dan dipelajaric

-cccccccccprinsip perkembangan startegi pengajaran - bagaimana ia dipelajari


dan diajarc

-cccccccccprinsip membuat keputusan tentang urutanc


-cccccccccpanduan untuk guru bagi kesesuaian untuk melaksanakan kurikulum
dalam pelbagai konteks c

-cccccccccmaklumat tentang kepelbagaian kesan dalam konteks yang berbezac

Justifikasi : bermatlamatkan mudah diakses untuk diteliti dan dikritikc

Melihat Kurikulum sebagai sesuatu bentuk spesifikasi tentang amalan pengajaranc

Hasil kurikulum ini adalah hasil perkembangan kandungan dan cara daripada
kerjasama antara guru dan muridc

Pembelajaran adalah berpusatkan murid dengan fokusnya adalah interaksi ; proses


pembelajaran merupakan fokus utama guruc

cc

4.0 Faktor Mempengaruhi Pembentukan dan Perubahan Kurikulumc

cc

cc
cc

2.0ccccccccccccRumusanc

Kurikulum adalah rancangan untuk pembelajaran. Semua rancangan mengandungi


visi yang mentakrifkan nilai sosial dan struktur yang diterjemahkan ke dalam
pengalaman. Perkembangan kurikulum ialah proses yang dinilainya diterjemah dan
disusun ke dalam pengalaman pembelajaran.c

Perkembangan kurikulum, sebagai satu proses , merupakan putaran asas yan


mengandungi : menganalisis, mereka bentuk, melaksanakan dan menilai. Proses ini
digunakan di semua peringkat dalam pembentukan konsep dan menyepadukan semua
usaha untuk meningkatkan kualiti program persekolahan.c

Kurikulum ialah segala pengalaman pembelajaran yang dirancang dan diarahkan oleh
sebuah sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan.c

Dibawah kurikulum akademik, terdapat pelbagai jenis kurikulum, seperti kurikulum


integrasi, teras dan aktiviti atau pengalaman yang dapat digabungkan untuk
membentuk kurikulum formal.c

Pembentukkan dan perubahan dalam kurikulum dipengaruhi oleh polisi-polisi


kerajaan, matlamat dan keutamaan program, keperluan negara dan masyarakat,
keperluan individu serta keperluan menyeluruh.c

cc

| Pelajar | Penilaian Kursus | Pelaksanaan Kerja Kursus | Kurikulum | KBSR | Bilik Darjah | Kembali | c
m 
.
m cc
  c
c 
c c
cc
cc
cc
c c ccc c
Dibina pada 17 Nov2006 dan dikemaskini pada oleh Pengendali@2006 c

c
â c c
 c c c c  c c c
 â 
  c c
  c c  c c â  c
powered by bravenet.com cc
c