Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian

Tahun : 6 Bestari
Bilangan Murid : :30 Orang
Tarikh : 11 Mac 2011 (Jumaat)
Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual
Bidang : Membuat Corak dan Rekaan
Tajuk : Corakku Rekaanku
Aktiviti : Hiasan Permukaan 2D dan 3D
Masa : 11.30 pagi – 12.30 tengahari (60 minit)
Pengetahuan sedia ada : i. Murid-murid pernah mempelajari corak dan
rekaan bermotifkan alam dan motif buatan
manusia.
ii. Murid-murid telah mempelajari benda 2D dan 3D.
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran murid dapat:
Aras 1
1. Menggunakan bahan: teknik dan corak yang sesuai
untuk menghiasi permukaan 2D dan 3D.
Aras 2
1. Mengolahkan motid berdasarkan objek alam dan
objek buatan manusia bagi menghasilkan
corak dan rekaan.
Aras 3
1. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan tatacara
dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak
dan rekaan.

Objektif : Pada akhir pelajaran ini murid dapat;


i. Menggunakan bahan serta teknik untuk
menghasilkan corak yang sesuai untuk menghiasi
permukaan 2D dan 3D.
ii. Mengaplikasikan corak bermotifkan alam dan
objek buatan manusia dalam rekaan yang
dihasilkan.
iii. Menguasai kawalan tatacara dan disiplin seperti
kekemasan, ruang, dan warna dalam
menghasilkan corak dan rekaan.
ABM : Objek 2D dan 3D yang telah dihias permukaannya,
Objek 2D dan 3D yang belum dihias.
Alat dan bahan : (1) Persediaan guru:
Gambar hiasan permukaan 2D dan 3D, Kotak, Kad
berbentuk motif,hasilan guru, carta langkah,
pelbagai jenis warna.
(2)Persediaan murid:
Objek 2D atau 3D, Kertas lukisan, Pensil, Pensil
Warna, Warna Air, Gunting, Pembaris, dan
Gam.

Nilai : Kebersihan, berdisiplin dan bekerjasama.

KBKK : i. Murid dapat menjana idea secara kreatif dan dapat


menghargai benda-benda sekeliling.

Langkah Isi Aktiviti Pengajaran dan Strategi P&P


Masa Pelajaran/Fokus Pembelajaran Nilai/Catatan
Pembelajaran
Set • Kotak Misteri.
Induksi :Teka bentuk 1. Guru menyediakan Nilai:
(5 minit) objek motif alam sebuah kotak 1.Bekerjasama.
dan buatan dinamakan Kotak 2.Berusaha
manusia. Misteri yang
mengandungi kad Kemahiran Generik:
bentuk yang - Verbal-linguistik
bermotifkan alam dan
buatan manusia.

2. Murid akan mengambil


kad bentuk tanpa
melihat ke dalam kotak,
dan menerangkan
bentuk yang terkandung
pada kad tersebut.

Langkah • Definisi dan 1. Guru menjelaskan Nilai:


1 contoh-contoh secara ringkas definisi 1. Tekun, Kerajinan,
(10 motif alam dan dan contoh-contoh motif Hormat.
minit) buatan alam dan buatan
manusia. manusia. Kemahiran Generik:
- Visual-ruang,
bentuk, dan warna.

Langkah • Hasilan guru: 1. Guru menunjukkan pula BBM:


2 Hiasan beberapa contoh 1.Hasilan guru
(10 Permukaan 2D hiasan permukaan 2D 2.Carta langkah
minit) dan 3D. dan 3D yang 3.Objek 2D dan 3D
• Pengenalan alat menggunakan bentuk
dan bahan. motif alam dan buatan Nilai:
manusia. 1. Kebersihan
2. Guru mengarahkan 2. Berdisiplin
murid mengeluarkan
alat dan bahan yang Kemahiran Generik:
telah dibawa oleh - Kinestetik
murid-murid. - visual-ruang
3. Guru menerangkan
kegunaan setiap alat
dan bahan yang akan
digunakan untuk aktiviti
hari ini.

Langkah 1. Demonstrasi 1.Guru mengarahkan Nilai:


3 guru dan aktiviti murid mengeluarkan alat 1.Bekerjasama
(30minit) murid. dan bahan yang telah 2.Kebersihan.
dibawa oleh murid-murid. 3.Tolong-menolong
4.Berdisiplin.
2.Guru menunjukkan
demonstrasi cara Kemahiran Generik:
menghasilkan corak dan - Verbal-linguistik
rekaan hiasan permukaan -Visual-ruang,
2D dan 3D sambil warna, bentuk.
diperhatikan oleh murid.

3.Aktiviti menghasilkan
hiasan permukaan 2D dan
3D oleh murid-murid
mengikut bentuk motif
yang dipilih iaitu motif
alam dan buatan manusia.

4.Guru memerhatikan
murid sepanjang aktiviti
dilaksanakan.

Penutup 1. Sesi apresiasi 1. Guru mempamerkan Nilai:


(5 minit) dan refleksi dan seterusnya 1. Keberanian
kerja murid menceritakan tentang 2. Hormat-
hasil kerja mereka. menghomati.
2. Murid membuat 3.Berkerjasama.
pameran hasil kerja
mereka. Kemahiran Generik:
3. Menyatakan perasaan - Verbal-linguistik
diri terhadap kegiatan
yang dijalankan.
4.Guru menilai hasil kerja
murid-murid dan
membimbing murid untuk
melakukan penilaian
terhadap hasil kerja rakan
mereka.

Refleksi

Pencapaian Hasil Pembelajaran:


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______

Kekuatan dan faktor penyebab:


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________

Kelemahan dan faktor penyebab:


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________

Cadangan memperbaiki proses P&P:


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________

Tandatangan Pelatih,

( Severinus bin Nain )

Disemak oleh, Disahkan oleh,

( Pangeran Mohd.Norshobri ) ( Cik Zalia Abdullah )


Guru Pembimbing Pensyarah Pembimbing