Anda di halaman 1dari 64

RANCANGAN TAHUNAN

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN DUA

KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu
1 dan 2

Tema: Pada akhir pelajaran, Fokus Utama:


murid-murid dapat:
Dunia Kami 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu
1. bertutur berdasarkan berkaitan kehidupan harian dengan perkara dengan menggunakan
Tajuk: sesuatu teks. menggunakan kata ungkapan, ayat, bahasa yang sesuai.
sebutan, intonasi, dan nada yang
Tahun Dua 2. mengaitkan maklumat sesuai.
Cerdik dengan sesuatu bahan. Aras 1 (ii) Melafazkan ucapan secara
Bertatasusila
3. bercerita tentang diri
sendiri.
2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan Aras 2 (i) Menyatakan sesuatu perkara
menggunakan bahasa yang sesuai dengan menggunakan ayat
dan tepat yang betul.
4. membina pelbagai
soalan untuk
mendapatkan respons.
1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu Aras 1 (i) Mengemukakan pelbagai
5. bertutur secara perkara secara bertatasusila. soalan untuk mendapatkan
bertatasusila. respons.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

6. menyampaikan sesuatu 2.1 Bercerita dengan menggunakan Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang
maklumat dengan betul. kata, frasa, ayat serta sebutan dan didengar dan ditonton dengan
intonasi yang baik dan jelas. menggunakan sebutan dan
7. menyatakan maklumat intonasi yang betul.
dengan ayat yang betul.

8. mengenalpasti sesuatu Fokus Sampingan:


maklumat dengan tepat.
3.1 Menyampaikan maklumat tentang Aras 1 (ii) Memaklumkan sesuatu
9. membina dan menjawab sesuatu perkara atau tajuk dengan maklumat mengikut
soalan. menggunakan kata, istilah, frasa, keutamaan berdasarkan
ayat yang tepat, dan laras bahasa situasi.
10.mencari maklumat yang sesuai.
melalui pelbagai sumber Aras 2 (i) Menyenaraikan isi berdasarkan
perkara yang didengar atau
11.menceritakan sesuatu diperdengarkan.
perkara berdasarkan
maklumat.
1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu Aras 1 (i) Mengemukakan pelbagai
perkara secara bertatasusila. soalan untuk mendapatkan
respons.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara Aras 2 (i) Menggunakan kata panggilan
berkaitan kehidupan harian dengan dan kata ganti diri yang sesuai
menggunakan kata ungkapan, ayat, mengikut situasi dalam
sebutan, intonasi, dan nada yang perbualan.
sesuai.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu Aras 1 (ii) Memberikan jawapan yang
perkara sesuai dengan soalan yang
dikemukakan.

Sistem Bahasa:

Tatabahasa: Kata Nama, Kata


Tanya, Tanda Baca,
Imbuhan
Kosa Kata: nama, cita-cita,
hobi, dan lain-lain

Pengisian Kurikulum:

Ilmu: Pend. Muzik, Pend. Moral, PSV


Nilai : kasih-sayang, hormat-
menghormati, dll
Kemahiran Bernilai Tambah:
Kemahiran Berfikir : menjana idea
Kemahiran Pelbagai : interpersonal,
intrapersonal, visual-ruang. BCB
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu 3

Tema:
Pada akhir pelajaran, Fokus Utama:
Dunia Kami murid-murid dapat:
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat Aras 1 (iii) Memahami perkataan, frasa, dan
Tajuk: 1. melafazkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang ayat.
dengan menggunakan betul dan memahami perkara yang
Kawan Baharu sebutan yang betul dan dibaca. Aras 3 (i) Membaca petikan dengan
intonasi yang sesuai. sebutan dan intonasi yang betul
dan menarik.
2. melakonkan sesuatu
bahan dengan berkesan.
Fokus Sampingan:
3. mengenalpasti isi-isi
penting daripada bahan. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi Aras 1 (i) Membaca teks bukan sastera dan
dengan sebutan dan intonasi yang teks sastera dengan sebutan dan
4. membaca teks dengan betul dan lancar serta memahami intonasi yang betul dan lancar.
sebutan yang betul dan perkara yang dibaca.
intonasi yang sesuai. Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman
berdasarkan teks yang dibaca.
5. memperoleh maklumat
daripada sesuatu bahan. Aras 2 (ii) Menyatakan isi-isi penting teks
yang dibaca.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Sistem Bahasa:

Tatabahasa: Sinonim, Ayat Tanya,


Tanda Baca, Imbuhan
Kosa Kata : kawan, ketua, kelas, dll

Pengisian Kurikulum:

Ilmu: Matematik, Pend Moral,


Pend Agama Islam
Nilai: sopan-santun, hormat-
menghormati kerjasama, dll
KBT
KB: menyusun mengikut keutamaan
KP: intrapersonal, interpersonal,
BCB, TKM

Catatan : Cuti Tahun Baru Cina


KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu 4

Tema: Pada akhir pelajaran, Fokus Utama:


murid-murid dapat:
Dunia Kami 8.1 Membina dan menulis perkataan, Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat
1. menulis perkataan ayat tunggal, dan ayat majmuk. tunggal dengan cara yang betul
Tajuk: berdasarkan sesuatu dan tulisan yang cantik.
gambar.
Kami di Aras 2 (ii) Menyusun perkataan untuk
Sekolah 2. menyusun perkataan membina ayat tunggal dan ayat
untuk membina ayat majmuk.
tunggal.

3. menulis teks yang 9.1 Mengambil imlak teks yang Aras 1 (i) Mengambil imlak perkataan dan
diimlakkan. diperdengarkan. ayat tunggal dengan ejaan dan
tanda baca yang betul berdasar-
4. menyusun perkataan kan kata dan ayat yang
untuk membina ayat diperdengarkan
tunggal.

5. membina perkataan ber- Fokus Sampingan:


dasarkan sukukata.
8.1 Membina dan menulis perkataan, Aras 2 (ii) Menyusun perkataan untuk
6. membina ayat tunggal. ayat tunggal, dan ayat majmuk. membina ayat tunggal dan ayat
majmuk.
7. mencari sesuatu
maklumat
9.1 Mengambil imlak teks yang Aras 2 (i) Mengeja dan menulis frasa dan
8. memaklumkan hasil diperdengarkan. ayat yang diperdengarkan
dapatan.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Sistem Bahasa:

Tatabahasa: Tanda Baca, Kata Nama,


Imbuhan, Sinonim, dll
Kosa Kata : cantik, bersih, lukis,
sekolah, dll

Pengisian Kurikulum:

Ilmu: Matematik, Kajian Tempatan


Nilai: hormat-menghormati,
kasih- sayang, dll
KBT
KB: mengimlak
KP: intrapersonal, interpersonal,
BCB, KMD
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu 5

Tema:
Pada akhir pelajaran, Fokus Utama:
Keluarga Ceria murid-murid dapat:
2.1 Bercerita dengan menggunakan Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang
1. menceritakan sesuatu kata, frasa, ayat serta sebutan dan didengar dan ditonton
Tajuk: yang didengar intonasi yang baik dan jelas. dengan menggunakan
berdasarkan maklumat sebutan dan intonasi yang
Keluarga dengan sebutan betul.
Saya dan intonasi yang betul.
Aras 3 (ii) Mengisahkan sesuatu perkara
2. melafazkan ucapan yang dialami dengan meng-
secara bertatasusila. gunakan bahasa yang betul.

3. menyatakan sesuatu
maklumat berdasarkan 1.4 Menyatakan permintaan secara Aras 1 (i) Mengemukakan permintaan
gambar. berterus-terang dan menyakinkan untuk mendapatkan kebenaran
dengan menggunakan intonasi dan secara sopan.
4. mendengar dan berlakon unsur paralinguistik yang sesuai
secara berkesan. untuk menguatkan permintaan.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan Aras 1 (i) Memberitahu isi-isi penting
menggunakan bahasa yang sesuai sesuatu perkara dengan meng-
dan tepat gunakan perkataan perkataan
dan frasa yang jelas.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu Aras 1 (ii) Memberikan jawapan yang
perkara sesuai dengan soalan yang
dikemukakan.

Fokus Sampingan:

1.4 Menyatakan permintaan secara Aras 2 (i) Meminta keizinan dan me-
berterus-terang dan menyakinkan menuhi keperluan dengan
dengan menggunakan intonasi dan bersopan.
unsur paralinguistik yang sesuai
untuk menguatkan permintaan. Aras 3 (i) Bercerita tentang sesuatu
perkara berdasarkan sesuatu
situasi dengan menggunakan
bahasa yang betul.

2.1 Bercerita dengan menggunakan Aras 3 (i) Memohon kebenaran untuk


kata, frasa, ayat serta sebutan dan melakukan sesuatu tugasan
intonasi yang baik dan jelas. dengan menggunakan bahasa
yang tepat dan jelas.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi Aras 3 (i) Membaca teks bukan sastera dan
dengan sebutan dan intonasi yang teks sastera dengan sebutan dan
betul dan lancar serta memahami intonasi yang betul serta gaya
perkara yang dibaca. penyampaian yang sesuai.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Ayat Tunggal, Kata
Ganda, Kata Nama,
Tanda Baca
Kosa Kata : ayah, abang, kakak,
adik,dll

Pengisian Kurikulum:
Ilmu: Muzik, Kajian Tempatan
Nilai: kasih-sayang, rajin, dll
KBT
KB: menghubungkait
KP: intrapersonal, interpersonal,
Kontekstual, BCB

Catatan : Cuti Hari Raya Aidil Adha


KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu 6

Tema: Pada akhir pelajaran, Fokus Utama:


murid-murid dapat:
Keluarga Ceria 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat Aras 1 (iii) Memahami perkataan, frasa, dan
1. menyampaikan puisi dengan sebutan dan intonasi yang ayat.
Tajuk: dengan menggunakan betul dan memahami perkara yang
gaya dan intonasi yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat
Tanggung- sesuai. dengan memberikan penekanan
jawab Kami pada intonasi berdasarkan
2. menyatakan pendapat tanda baca.
tentang sesuatu yang
diberikan.
Fokus Sampingan:
3. mencari makna sesuatu
bahan. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk
sumber untuk mendapatkan meneliti ejaan yang betul.
4. membaca ayat dengan maklumat bagi tajuk yang sedang
sebutan yang betul dan dikaji termasuk maklumat daripada
intonasi yang sesuai. internet.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Sistem Bahasa:

Tatabahasa: Sinonim, Imbuhan,


Tanda Baca
Kosa Kata : masak, tolong, kemas, jasa,
dll.

Pengisian Kurikulum:

Ilmu: Muzik, Kajian Tempatan


Nilai: bertanggungjawab, berhemah
tinggi
KBT
KB: membuat urutan, menyusun
mengikut keutamaan, membanding
dan membeza
KP: muzik, kinestetik. BCB
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu 7
Tema: Pada akhir pelajaran, Fokus Utama:
murid-murid dapat:
Keluarga Ceria 8.1 Membina dan menulis perkataan, Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat
1. menyusun dan membina ayat tunggal, dan ayat majmuk. tunggal dengan cara yang betul
Tajuk: ayat mudah. dan tulisan yang cantik.

Saya Sayang 2. menghasilkan tulisan yang Aras 2 (ii) Menyusun perkataan untuk
akan Mereka cantik dan kemas. membina ayat tunggal dan ayat
majmuk.
3. menulis menggunakan
tulisan berangkai.
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat
4. membina dan menulis dan ayat majmuk dalam penulisan majmuk berdasarkan perkataan
ayat mudah. teks tentang sesuatu tajuk. yang diberikan.

5. menguji daya ingatan.

6. menyampaikan sesuatu 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan
maklumat. tulisan berangkai yang kemas. menggunakan tulisan berangkai
dengan kemas dan cantik.
7. menulis ayat dalam kad
ucapan.
Fokus Sampingan:
8. menghasilkan kad ucapan
secara kreatif. 8.1 Membina dan menulis perkataan, Aras 3 (ii) Menulis ayat majmuk dengan
ayat tunggal, dan ayat majmuk. tulisan yang cantik.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan Aras 2 (i) Menulis ayat dengan mengguna-
tulisan berangkai yang kemas. kan tulisan berangkai dengan
kemas dan cantik.

Sistem Bahasa:

Tatabahasa: Rangkaikata,
Kata Adjektif
Kosa Kata : gagah, cantik, cergas, dll

Pengisian Kurikulum:

Ilmu: Muzik, PSV, Matematik


Nilai: kasih-sayang, kesyukuran
KBT
KB: merekacipta, menjana idea
KP: intrapersonal,, kinestetik. BCB

Catatan : Cuti Maal Hijrah


KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU

Fokus Utama:
Minggu 8 Pada akhir pelajaran, Aras 3 (i) Bercerita tentang sesuatu
murid-murid dapat: 2.1 Bercerita dengan menggunakan perkara berdasarkan sesuatu
Tema: kata, frasa, ayat serta sebutan dan situasi dengan menggunakan
1. menceritakan tentang intonasi yang baik dan jelas. bahasa yang betul.
Kami Murid sesuatu perkara ber- 3.1 Menyampaikan maklumat tentang
Cemerlang dasarkan gambar. sesuatu perkara atau tajuk dengan Aras 1 (ii) Memaklumkan sesuatu
2. menyampaikan pendapat menggunakan kata, istilah, frasa, maklumat mengikut
Tajuk: dengan jelas dan tepat. ayat yang tepat, dan laras bahasa keutamaan berdasarkan
yang sesuai. situasi.
Amalan 3. memaklumkan tentang
Cemerlang sesuatu perkara. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan Aras 2 (i) Menyatakan sesuatu perkara
menggunakan bahasa yang sesuai dengan menggunakan ayat yang
4. bertutur berdasarkan dan tepat
sesuatu maklumat. betul.

5. menjanakan idea dan


memproses sesuatu
maklumat secara teratur Fokus Sampingan:

4.1 Mengemukakan idea, pandangan Aras 3 (i) Menyampaikan pendapat dengan


dan pendapat tentang sesuatu kata, frasa serta ayat yang jelas
perkara secara terperinci dan dan tepat.
tersusun.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang Aras 3 (i) Menghuraikan maklumat yang


sesuatu perkara atau tajuk dengan disampaikan dengan meng-
menggunakan kata, istilah, frasa, gunakan bahasa yang sesuai.
ayat yang tepat, dan laras bahasa
yang sesuai
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat Aras 1 (i) Menyebut perkataan yang
dengan sebutan dan intonasi yang mengandungi digraf, diftong,
betul dan memahami perkara yang vokal berganding, dan
dibaca. konsonan bergabung dengan
betul.

Sistem Bahasa:

Tatabahasa: Imbuhan, Kata Kerja


Kosa Kata : komputer, siber, e-mail,
tetikus, monitor, dll.

Pengisian Kurikulum:

Ilmu: Sains dan BI


Nilai: keberanian, kerajinan, rasional
KBT
KB: menjana idea
KP: intrapersonal , interpersonal,
KMD, TMK
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu 9

Tema:
Pada akhir pelajaran, Fokus Utama:
Kami Murid murid-murid dapat:
Cemerlang 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan Aras 1 (i) Memberitahu isi-isi penting
1. mengkaji dan mem- menggunakan bahasa yang sesuai sesuatu perkara dengan meng-
Tajuk: bincangkan sesuatu dan tepat. gunakan perkataan perkataan
perkara berdasarkan dan frasa yang jelas.
Amalan sesuatu maklumat.
Cemerlang
2. menyatakan pendapat 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai Aras 1 (i) Memerihalkan sesuatu perkara
berdasarkan maklumat berdasarkan pemerhatian, peng- berdasarkan pemerhatian dan
yang diterima. alaman oleh pihak lain. maklumat yang diterima.

3. memberikan jawapan
berdasarkan soalan yang 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu
dikemukakan. berkaitan kehidupan harian dengan perkara dengan menggunakan
menggunakan kata ungkapan, ayat, bahasa yang sesuai
4. melakonkan perbualan sebutan, intonasi, dan nada yang
dengan menggunakan sesuai
bahasa yang sesuai.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Fokus Sampingan:
3.1 Menyampaikan maklumat tentang Aras 1 (i) mengenalpasti frasa dan ayat
sesuatu perkara atau tajuk dengan yang sesuai untuk menyampai-
menggunakan kata, istilah, frasa, kan maklumat.
ayat yang tepat, dan laras bahasa
yang sesuai

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai Aras 3 (i) mengemukakan pandangan yang
berdasarkan pemerhatian, peng- dibina tentang sesuatu perkara
alaman oleh pihak lain. yang dilihat atau daripada
maklumat yang diterima.

1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu Aras 1 (ii) Memberikan jawapan yang
perkara. sesuai dengan soalan yang
dikemukakan.

Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Imbuhan, Tanda Baca
Kosa Kata : cemerlang, bijak, makmal,
cergas, dll
Pengisian Kurikulum:
Ilmu: KT, Sains, Pend Moral, PAI
Nilai: berdikari, keberanian
KBT
KB: menghubungkait, meramal
KP: intrapersonal , interpersonal,
Konstrukivisme, BCB
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu 10

Tema: Pada akhir pelajaran, Fokus Utama:


murid-murid dapat:
Kami Murid 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi Aras 1 (i) Membaca teks bukan sastera dan
Cemerlang 1. membaca sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang teks sastera dengan sebutan dan
dengan sebutan dan betul dan lancar serta memahami intonasi yang betul dan lancar.
Tajuk: intonasi yang betul. perkara yang dibaca.

Bijak Belajar 2. membaca dengan


sebutan dan intonasi 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai Aras 2 (i) Memberikan komen dengan
yang sesuai. berdasarkan pemerhatian, peng- mengaitkan pengalaman sedia
alaman oleh pihak lain. ada.
3. menjawab soalan
pemahaman.
Fokus Sampingan:
4. memberikan komen ber-
dasarkan bahan yang 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman
dibaca. dengan sebutan dan intonasi yang berdasarkan teks yang dibaca.
betul dan lancar serta memahami
perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca teks bukan sastera dan
teks sastera dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan lancar.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Sinonim
Kosa Sistem: takziah, lalai, jadual,
rahsia, dll.

Pengisian Kurikulum:
Ilmu: Matematik, Pend Moral
Nilai: kerajinan, berdikari
KBT
KB: mengumpul, mengelas, menyusun
mengikut keutamaan
KP: intrapersonal , interpersonal,
TMK, BCB

Minggu 11

Tema:
Pada akhir pelajaran,
Kami Murid murid-murid dapat: Fokus Utama:
Cemerlang
1. menulis perkataan. 8.1 Membina dan menulis perkataan, Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat
Tajuk: ayat tunggal, dan ayat majmuk. tunggal dengan cara yang betul dan
2. membina ayat tunggal tulisan yang cantik.
Sifat Murid berdasarkan sesuatu
Cemerlang perkataan. Aras 2 (ii) Menyusun perkataan untuk
membina ayat tunggal dan ayat
majmuk.
KELOMPOK

OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK


MINGGU

3. menyusun dan menulis Fokus Sampingan:


perkataan.
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat
4. membina kata hubung dan ayat majmuk dalam sesuatu majmuk berdasarkan perkataan
yang sesuai. teks tentang sesuatu tajuk. yang diberikan.

5. menulis perkataan
berdasarkan klu. 8.1 Membina dan menulis perkataan, Aras 3 (i) Menyediakan perenggan dengan
ayat tunggal, dan ayat majmuk. menggunakan ayat tunggal dan ayat
6. menyelesaikan sesuatu majmuk berdasarkan tajuk yang
tugasan diberikan.

Sistem Bahasa:

Tatabahasa: Kata Adjektif,


Kata Hubung,
Kata Kerja
Kosa kata : bestari, sekolah, biadab,
peramah, cemerlang, dll
Pengisian Kurikulum:
Ilmu : Pend. Seni Visual
Nilai : Berhemah tinggi,
kesederhanaan
KBT:
KB : Menilai
KP : Intrapersonal, interpersonal,
kinestetik. KMD, BCB
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu 12
Fokus Utama: Aras 1 (ii) Memberikan jawapan yang sesuai
Tema: Pada akhir pelajaran, dengan soalan yang dikemukakan.
murid-murid dapat: 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu
Destinasi perkara Aras 2 (ii) Menjawab soalan secara
Pelancongan 1. bertutur berdasarkan bertatasusila dengan menggunakan
sesuatu bahan dengan ungkapan yang sesuai.
Tajuk: teliti.

Mari 2. mentafsirkan dan 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara
Melancong melaporkan sesuatu frasa, ayat serta sebutan dan intonasi dengan menggunakan ayat yang
maklumat yang baik dan jelas. betul.

3. mendengar sasuatu bahan Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang didengar


dengar teliti dan ditonton dengan menggunakan
sebutan dan intonasi yang betul.
4. menjawab soalan
pemahaman
Fokus Sampingan:
5. menyampaikan cerita yang Aras 3 (i) Bercerita tentang sesuatu perkara
diperdengarkan 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, berdasarkan sesuatu situasi dengan
frasa, ayat serta sebutan dan intonasi menggunakan bahasa yang betul.
6. mengecam maklumat yang baik dan jelas.
daripada bahan Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang didengar
dan ditonton dengan menggunakan
7. menyampai maklumat sebutan dan intonasi yang betul.
berdasarkan sesuatu
bahan. Aras 3 (ii) Mengisahkan sesuatu perkara yang
dialami dengan menggunakan
bahasa yang betul.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Sistem Bahasa :

Tatabahasa : Kata Hubung, Kata


Tanya, Kata Nama,
Kosa Kata : negara, melancong, dll

Pengisian Kurikulum:
Ilmu : KT,PSV
Nilai : patriotisme, semangat
bermasyarakat.
KBT:
KB : menjana idea
KP : naturalis, visual,
BCB, Konstruktivisme

Minggu 13

Tema:
Pada akhir pelajaran, Fokus Utama:
Destinasi murid –murid dapat: Aras 1 (i) Membaca teks bukan sastera dan
Pelancongan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi teks sastera dengan sebutan dan
1. membaca teks dengan dengan sebutan dan intonasi yang intonasi yang betul dan lancar.
sebutan dan intonasi betul dan lancar serta memahami
Tajuk: yang betul. perkara yang dibaca. Aras 2 (ii) Menyatakan isi-isi penting teks
Pulau yang dibaca.
Lagenda 2. menyatakan isi-isi penting
dalam teks yang dibaca.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

3. membaca dan memahami Fokus Sampingan:


sesuatu maklumat
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi Aras 2 (ii) Menyatakan isi-isi penting teks
4. menyampaikan sesuatu dengan sebutan dan intonasi yang yang dibaca.
maklumat berdasarkan betul dan lancar serta memahami
bahan perkara yang dibaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan, Aras 2 (i) Melengkapkan ayat dengan
ayat tunggal, dan ayat majmuk. perkataan yang sesuai.

Sistem Bahasa:

Tatabahasa : Simpulan Bahasa, Kata


Nama, Imbuhan
Kosa Kata : terbang, selamat. lagenda
sekejap dll

Pengisian kurikulum:
Ilmu : KT, Sains, Matematik
Nilai : kebebasan, kesyukuran
KBT:
KB : menyusun mengikut keutamaan
KP : intrapersonal, interpersonal,
BCB, Kontekstual
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu 14
Tema:
Destinasi Pada akhir pelajaran, Fokus Utama:
Pelancongan murid-murid dapat:
8.1 Membina dan menulis perkataan, Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal
1. menulis ayat dengan ayat tunggal, dan ayat majmuk dengan cara yang betul dan tulisan
Tajuk: tulisan yang cantik. yang cantik.
Tempat-
Tempat yang 2. mengenalpasti isi penting Aras 3 (ii) Menulis ayat majmuk dengan
Menarik berdasarkan sesuatu bahan tulisan yang cantik.

3. menulis karangan berpan-


dukan isi yang diberikan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre Aras 3 (i) Menulis karangan berpandukan isi-
(prosa dan puisi ) termasuk e-mel isi penting yang diberikan.
4. mengenalpasti dan mem- yang mudah, menarik, dan
betulkan kesilapan tanda bermakna.
baca dalam ayat.

5. menyelesaikan teka silang


kata.

6. membina dan mengesan Fokus Sampingan:


perkataan.
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal Aras 2 (i) Membina ayat majmuk berdasarkan
dan ayat majmuk dalam sesuatu tajuk yang diberikan.
teks tentang sesuatu tajuk.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil Aras 2 (i) Menilai dan membetulkan
penulisan. kesilapan ayat.

Sistem Bahasa:

Tatabahasa : Sinonim, Kata Tanya


Kata Nama, Tanda Baca,
Kata Ganda.
Kosa Kata : nyaman, taman, hadiah
dll

Pengisian Kurikulum:

Ilmu : KT
Nilai : berhemah tinggi, patriotisme

KBT:
KB : menghubungkaitkan
KP : intrapersonal, interpersonal
TMK, Konstruktivisme

Catatan : Cuti Sempena Melaka Bandaraya Bersejarah


KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu 15 Fokus Utama:

Tema: 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara
Cintailah Pada akhir pelajaran, berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan bahasa yang
Alam Sekitar murid-murid dapat: dengan menggunakan kata, sesuai.
ungkapan, ayat, sebutan, intonasi,
Tajuk: 1. berbual-bual tentang dan nada yang sesuai.
Kelab sesuatu perkara dengan
Kembara menggunakan ayat yang 1.2 Bertanya dan menjawab tentang Aras 2 (i) Mengemukakan soalan bertumpu
betul. sesuatu perkara secara bertatasusila. dan bercapah dengan menggunakan
kata tanya.
2. mengemukakan soalan
bertumpu dan bercapah.
2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang didengar
3. melaporkan sesuatu frasa, ayat serta sebutan dan intonasi dan ditonton dengan menggunakan
perkara mengikut yang baik dan jelas. sebutan dan intonasi yang betul.
keutamaan.

4. menghuraikan maklumat Fokus Sampingan:


yang disampaikan dengan
menggunakan bahasa yang 1.2 Bertanya dan menjawab tentang Aras 3 (i) Bersoal jawab tentang perkara yang
sesuai. sesuatu perkara secara bertatasusila. menarik berdasarkan sesuatu topik.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang Aras 3 (i) Menghuraikan maklumat yang


sesuatu perkara atau tajuk dengan disampaikan dengan menggunakan
menggunakan kata, istilah, frasa, bahasa yang sesuai.
ayat yang tepat, dan laras bahasa
yang sesuai.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata Tanya
Kosa Kata : unggun, khemah, puisi,
ahli kelab dll.

Pengisian Kurikulum:
Ilmu: Sains, Matematik
Nilai: berdikari, kerjasama dll
KBT
KB: menilai, meramal
KP: visual-ruang naturalis.
Konstruktivisme, KMD, BCB

Minggu 16
dan 17
Aras 2 (i) Membaca teks bukan sastera dan
Tema: bukan sastera dengan sebutan, dan
Pada akhir pelajaran, intonasi yang betul serta gaya
Cintailah murid-murid dapat: Fokus Utama: penyampaian yang sesuai.
Alam Sekitar
1. membaca dan melakonkan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman
Tajuk: sesuatu bahan. dengan sebutan dan intonasi yang berdasarkan teks yang dibada.
betul dan lancar serta memahami
Menjaga 2. mengenalpasti isi-isi perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca teks bukan sastera dan
Alam Sekitar penting. teks sastera dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan lancar.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

4.1 Mengemukakan idea, pandangan, Aras 1 (i) Melahirkan perasaan berdasarkan


3. menyampaikan sesuatu dan pendapat tentang sesuatu topik yang ditentukan.
maklumat dengan betul. perkara secara terperinci, tepat,
dan tersusun.
4. membuat laporan secara
logik. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan Aras 2 (i) Menyatakan sesuatu perkara
menggunakan bahasa yang sesuai dengan menggunakan ayat yang
5. membezakan maklumat dan tepat.
berdasarkan sesuatu betul.
bahan
7.1 Membaca dan menerangkan maksud Aras 2 (i) Membaca ayat yang diberikan.
6. membaca dan kandungan teks yang tersurat dan
memahami arahan. tersirat.

7. menyampaikan Fokus Sampingan:


maklumat berdasarkan
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi Aras 2 (i) Membaca teks bukan sastera dan
sesuatu bahan
dengan sebutan dan intonasi yang sastera dengan sebutan, dan intonasi
betul dan lancar serta memahami yang betul serta gaya penyampaian
perkara yang dibaca. yang sesuai.

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai Aras 3 (i) Mengemukakan pandangan yang
berdasarkan pemerhatian, membina tentang sesuatu perkara
pengalaman, dan maklumat yang yang dilihat atau daripada
disampaikan oleh pihak lain maklumat yang diterima.
Aras 2 (i) Memberikan komen dengan
menghubungkaitkan pengalaman
sedia ada.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

7.1 Membaca dan menerangkan maksud Aras 2 (ii) Menjelaskan maksud ayat yang
kandungan teks yang tersurat dan diberikan.
tersirat.

Sistem Bahasa:

Tatabahasa: Kata Ganti Nama Diri,


Penjodoh Bilangan,
Tanda Baca
Kosa Kata : mereka, pokok, ketul,dll

Pengisian Kurikulum:

Ilmu: KT, PSV


Nilai: kerajinan, kerjasama
KBT
KB: membuat inferens
KP: visual-ruang . BCB

Catatan : Cuti Ganti Maulidur Rasul dan Cuti Hari Wesak


KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu 18

Tema : Fokus Utama:


Pada akhir pelajaran,
Cintailah Alam Murid-murid dapat: 1.3 Memberikan dan memahami arahan Aras 1 (i) Mendengar dan memahami arahan
Sekitar Serta pesaanan tentang sesuatu atau pesanan dengan teliti.
1. menyusun perkataan perkara.
Tajuk: untuk membina ayat.

Saya Sayang 2.menulis maklumat


akan Alam berdasarkan sesuatu 8.1 Membina dan menulis perkataan, Aras 2 (ii) Menyusun perkataan untuk
Sekitar bahan. ayat tunggal, dan ayat majmuk. membina ayat tunggal dan ayat
majmuk.
3. mencantum ayat
berdasarkan sesuatu
bahan. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal
dengan cara yang betul dan tulisan
4. membina ayat majmuk yang cantik.
berdasarkan teks.

5. mengecamkan dan
membentuk sesuatu 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat
perkataan baru ber- dan ayat majmuk dalam sesuatu majmuk berdasarkan perkataan
dasarkan bahan. penulisan teks tentang sesuatu tajuk. yang diberikan.

6. mengecamkan bahan Aras 3 (i) Menyediakan perenggan dengan


berdasarkan perkataan. menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk berdasarkan tajuk yang
diberikan.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Fokus Sampingan:

8.1 Membina dan menulis perkataan, Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal
ayat tunggal, dan ayat majmuk. dengan cara yang betul dan tulisan
yang cantik.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal Aras 2 (i) Membina ayat majmuk berdasarkan
dan ayat majmuk dalam sesuatu tajuk yang diberikan.
penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Sistem Bahasa:

Tatabahasa: Kata Ganti Nama Diri,


Imbuhan, Tanda Baca
Kosa Kata : cemar, bahasa isyarat,
meludah, bertakung, dll

Pengisian Kurikulum:

Ilmu: Sains, Pend Moral / PAI


Nilai: kebersihan fizikal dan mental
KBT
KB: membuat kesimpulan
KP: kinestetik, intrapersonal,
Interpersonal. BCB

kbhk311220031200……
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu
19 & 20
Fokus Utama:
Pada akhir pelajaran,
murid-murid dapat: 2.1 Berbual tentang sesuatu perkara Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang didengar
Tema : dengan menggunakan ayat yang dan ditonton dengan menggunakan
Makanan 1. berbual tentang sesuatu betul. sebutan dan intonasi yang betul.
Untuk perkara dengan
Kesihatan menggunakan ayat yang
betul. 2.2 Melaporkan sesuatu dengan Aras 2 (i) Menyatakan sesuatu perkara
Tajuk: menggunakan bahasa yang sesuai dengan menggunakan ayat yang
2. menghuraikan dan tepat betul.
Makanan maklumat dengan
Seimbang menggunakan bahasa Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal
yang betul. dengan cara yang betul dan tulisan
yang cantik.
3. menyatakan
kesimpulan awal
tentang sesuatu
perkara. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang Aras 3 (i) Menghuraikan maklumat yang
4. menerangkan tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan disampaikan dengan bahas yang sesuai.
sesuatu perkara yang menggunakan kata istilah, frasa, ayat
didengar. yang tepat, dan laras bahasa yang
sesuai.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

5. menceritakan sesuatu 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai Aras 1 (i) Memerihalkan sesuatu perkara
perkara dengan berdasarkan pemerhatian, berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang
menggunkana ayat pengalaman, dan maklumat yang diterima.
yang betul. disampaikan oleh pihak lain.

6. menyatakan maklumat
mengikut keutamaan Fokus Sampingan:
berdasarkan situasi.
5.1. Membaca kuat perkataan dan ayat Aras 1 (ii) Membaca ayat dalam teks yang
7. menghuraikan dengan sebutan dan intonasi yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk
maklumat dengan betul dan memahami perkara yang berbilang subjek.
menggunakan bahasa dibaca.
yang betul. Aras 1 (iii) Memahami perkataan, frasa dan
ayat.

Sistem Bahasa:

Tatabahasa: Ayat tungggal, kata nama


Kosa Kata : karbohidrat, protein, zat,
vitamin, lemak

Pengisian Kurikulum:

Ilmu: Sains, KT, PJK


Nilai: kebersihan fizikal dan mental
KBT
KB: mengkategori dan meramal
KP, Kontekstual, Kontrukivisme
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu 21
Fokus Utama:
Pada akhir pelajaran,
murid-murid dapat: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat
Tema : dengan sebutan dan intonasi yang Aras 1 (iii) Memahami perkataan, frasa, dan
Makanan 1. memberikan betul dan memahami perkara yang ayat
Untuk penjelasan tentang dibaca.
Kesihatan bahan yang dibaca.
Tajuk: 2. memahami ayat 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi Aras 3 (i) Membaca teks bukan sastera dan
dalam teks. dengan sebutan dan intonasi yang sastera dengan sebutan dan intonasi
Kebersihan betul dan lancar serta memahami yang betul serta gaya penyampaian
Makanan 3. membaca dan perkara yang dibaca. yang sesuai.
berlakon dengan
sebutan dan Aras 2 (ii) Menyatakan isi-isi penting teks
intonasi yang betul. yang dibaca .

4. merujuki pelbagai
sumber untuk 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai
mencari maklumat. sumber untuk mendapatkan Aras 3 (i) Merujuk pelbagai sumber untuk
maklumat bagi tajuk yang sedang mencari maklumat berkaitan tajuk
5. membaca dan dikaji termasuk maklumat daripada yang dibincangkan.
melengkapkan internet.
sesuatu maklumat.
Fokus Sampingan:
6. mengungkapkan
sesuatu maklumat 8.1 Membina dan menulis perkataan, Aras 2 (i) Melengkapkan ayat dengan
semula dengan ayat tunggal, dan ayat majmuk. perkataan yang sesuai.
betul.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Sistem Bahasa:

Tatabahasa: Kata Nama, Ayat


Majmuk, dan Penjodoh Bilangan
Kosa Kata : keping, sebuah, tercemar,
cirit-birit, dll

Pengisian Kurikulum:

Ilmu: Sains, PJK


Nilai: kebersihan fizikal dan mental
KBT
KB: menjana idea
KP, Kontekstual
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu
22
Fokus Utama: Aras 1 (i) Melengkapkan perenggan dengan
Pada akhir pelajaran, perkataan dan frasa yang sesuai.
murid-murid dapat: 10.1 Menghasilkan pelbagai genre
Tema : (prosa dan puisi) termasuk e-mail Aras 2 (i) Membaca perenggan berdasarkan
Makanan 1. memilih jawapan yang mudah, menarik, dan bahan rangsangan.
Untuk berdasarkan sesuatu bermakna.
Kesihatan teks.

Tajuk: 2. menyalin ayat dalam 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil Aras 2 (i) Menilai dan membetulkan
perenggan. penulisan. kesilapan ayat.
Tabiat
Makanan 3. membaca sesuatu bahan
dengan menggunakan
sebutan dan intonasi Fokus Sampingan:
yang sesuai.
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat Aras 1 (i) Menyebut perkataan yang
4. mengesan kesilapan dengan sebutan dan intonasi yang mengandung digraf, diftong, vokal
sesuatu perkataan dalam betul dan memahami perkara yang berganding dan konsanan
ayat. dibaca. yang sesuai. bergabung dengan betul.

Aras 1 (ii) Membaca ayat dalam teks yang


mengandung ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek.

Aras 1 (iii) Memahami perkataan, frasa dan


ayat.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Sistem Bahasa:

Tatabahasa: Kata Majmuk, Kata


Adjektif, Kata Hubung

Kosa Kata : tabiat, pemakanan,


menyebar, dll

Pengisian Kurikulum:

Ilmu: Sains, PJK, Muzik


Nilai: kebersihan fizikal dan mental

KBT
KB: membuat keputusan dan
menganalisis
KP, Kontekstual
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu 23 Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang didengar


Pada akhir pelajaran, dan ditonton dengan menggunakan
murid-murid dapat: Fokus Utama: sebutan dan intonasi yang betul
Tema : 1. menyampaikan 2.1 Bercerita dengan menggunakan Aras 3 (i) Bercerita tentang sesuatu perkara
Kisah dan maklumat berdasarkan kata, frasa, ayat serta sebutan dan berdasarkan sesuatu situasi dengan
Teladan sesuatu bahan. intonasi yang baik dan jelas. menggunakan bahasa yang betul.
Tajuk: 2. bercerita berdasarkan
gambar dengan 2.3 Melaporkan sesuatu dengan Aras 1 (i) Memberitahu isi-isi penting sesuatu
Peristiwa yang menggunakan bahasa menggunakan bahasa yang sesuai perkara dengan menggunakan
Berlaku yang betul. dan tepat. perkataan dan frasa yang jelas.

3. memberikan pendapat Aras 2 (i) Menyatakan sesuatu perkara


tentang sesuatu perkara. dengan menggunakan ayat yang
betul.
4. mengesan maklumat
daripada sesuatu bahan.
Fokus Sampingan: Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal
5. menyatakan maklumat dengan cara yang betul dan tulisan
berdasarkan sesuatu 8.1 Membina dan menulis perkataan, yang cantik.
bahan. ayat tunggal, dan ayat majmuk.
Aras 2 (i) Melengkapkan ayat dengan
6. bercerita berdasarkan perkataan yang sesuai.
gambar.
Aras 2 (ii) Menyusun perkataan untuk
7. membuat laporan membina ayat tunggal dan ayat
mudah. majmuk.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Sistem Bahasa:

Tatabahasa: Kata Tanya, Ayat


Tunggal

Kosa Kata : pengajaran, perkelahan,


pertolongan, dll

Pengisian Kurikulum:

Ilmu: Pend Moral, KT, PAI


Nilai: baik hati, kerjasama, prihatin,dll.
KBT
KB: menyusun dan menghubung kait.
KP: Interpersonal
Kontekstual, Kontrukivisme
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Pada akhir pelajaran,


Minggu 24 murid-murid dapat:

1. membaca dengan Fokus Utama:


sebutan yang betul
Tema : dan intonasi yang 3.1 Menyampaikan maklumat tentang Aras 1 (i) Mengenal pasti frasa dan ayat yang
Kisah dan sesuai. sesuatu perkara atau tajuk dengan sesuai untuk menyampaikan
Teladan menggunakan kata, istilah, frasa, maklumat.
2. menyatakan maksut ayat yang tepat, dan laras bahasa
Tajuk: perkataan. yang sesuai.

Sang Merbah 3. menggunakan kata


dan Sang tanya dengan betul. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat Aras 1 (iii) Memahami perkataan, frasa, dan
Murai dengan sebutan dan intonasi yang ayat.
4. menjelaskan betul dan memahami perkara yang
sesuatu maklumat dibaca.
dengan betul.

5. menjelaskan 5.3 Membaca kuat teks prosa dan puisi Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman
pendapat tentang dengan sebutan dan intonasi yang berdasarkan teks yang dibaca.
sesuatu bahan. betul dan lancar serta memahami
perkara yang dibaca. Aras 3 (ii) Memberikan penjelasan tentang
6. mengesan . bahan sastera dan bukan sastera
maklumat yang dibaca.
berdasarkan sesuatu
bahan.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Fokus Sampingan:

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai Aras 3 (i) Merujuk pelbagai sumber untuk
sumber untuk mendapatkan mencari maklumat berkaitan tajuk
maklumat bagi tajuk yang sedang yang dibincangkan.
dikaji termasuk maklumat daripada
internet.

Sistem Bahasa:

Tatabahasa: kata nama, ayat


majmuk, imbuhan, simpulan bahasa dll

Kosa Kata : sarang, berlindung,


berwaspada, hinggap dll.

Pengisian Kurikulum:

Ilmu: PAI, KT
Nilai: Rajin dan berdikari
KBT
KB: menjana idea, membuat
hubungkait dalam perhubungan
KP, Kontekstual
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu :
Pada akhir pelajaran, Fokus Utama:
25 murid-murid dapat:
8.1 Membina dan menulis perkataan, Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal
Tema : 1. mengenalpasti isi-isi ayat tunggal, dan ayat majmuk. dengan cara yang betul dan tulisan
penting daripada teks. yang cantik.
Kisah dan
Teladan 2.menulis isi penting Aras 2 (i) Melengkapkan ayat dengan
mengikut urutan. perkataan yang sesuai.
Tajuk :
3. menggunakan daftar
Jiran yang kata dengan betul. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre Aras 3 (i) Menulis karangan berpandukan isi-
Prihatin (prosa dan puisi) termasuk e-mel isi yang diberikan.
4. mengisi tempat kosong yang mudah, menarik dan
dengan perkataan yang bermakna.
sesuai.

5. mengecam maklumat Fokus Sampingan:


berdasarkan sesuatu
bahan. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud Aras 2 (i) Membaca ayat yang diberikan.
dan kandungan teks yang tersurat
6. mengumpulkan sesuatu dan tersirat. Aras 2 (ii) Menjelaskan maksud ayat yang
bahan berdasarkan diberikan
sesuatu arahan.
Aras 3 (i) Membaca ayat dalam perenggan.

Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam


perenggan.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Sistem Bahasa:

Tatabahasa: Kata Adjektif, Kata


Kerja, Imbuhan

Kosa Kata : melancong, berkas,


memuji, mengucapkan

Pengisian Kurikulum:

Ilmu: Pend Moral dan KT


Nilai: baik hati, bekerjasama, prihatin,
semangat bermasyarakat

KBT
KB: menjana idea, mentafsir,
menginterprestasi
KP, Kontekstual
KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN
OBJEKTIF IMPAK
MINGGU

Fokus Utama:
Minggu :
Pada akhir pelajaran, 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara Aras 1 (ii) Melafazkan ucapan secara
26 murid-murid dapat: berkaitan kehidupan seharian bertatasusila dalam perbualan.
dengan menggunakan kata,
Tema : 1. memaklumkan sesuatu ungkapan, ayat, sebutan, intonasi,
maklumat berdasarkan dan nada yang sesuai.
Kami Anak situasi
Malaysia 1.2 Bertanya dan menjawab tentang Aras 1 (i) Mengemukakan pelbagai soalan
2. menyatakan sesuatu sesuatu perkara secara bertatasusila. untuk mendapatkan respons.
Tajuk : perkara dengan ayat
yang betul. Aras 3 (i) bersoaljawab tentang perkara yang
Janji Kami menarik berdasarkan sesuatu topik
3. memerihalkan maklumat
berdasarkan sesuatu
gambar. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang Aras 1 (ii) Memaklumkan sesuatu maklumat
sesuatu perkara atau tajuk dengan mengikut keutamaan berdasarkan
4. bersoaljawab tentang menggunakan kata, istilah, frasa, situasi.
sesuatu topik. ayat yang tepat dan laras bahasa
yang sesuai.
5. menghubungkaitkan
maklumat berdasarkan
sesuatu bahan. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai Aras 1 (i) Memerihalkan sesuatu perkara
berdasarkan pemerhatian, berdasarkan pemerhatian dan
pengalaman, dan maklumat yang maklumat yang diterima.
disampaikan oleh pihak lain.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

2.4 Melaporkan sesuatu perkara dengan Aras 2 (i) Menyatakan sesuatu perkara
menggunakan bahasa yang sesuai dengan menggunakan ayat yang
dan tepat. betul.

Fokus Sampingan: Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat


majmuk berdasarkan perkataan
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal yang diberikan.
dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks, tentang sesuatu Aras 2 (i) Membina ayat majmuk berdasarkan
tajuk. tajuk yang diberikan.
Sistem Bahasa:

Tatabahasa: Kata Adjektif, Kata


Ganda, Kata Bantu
Kosa Kata : bersungguh-sungguh,
tolong-menolong, undang-undang, dll

Pengisian Kurikulum:
Ilmu: KT
Nilai: patriotisme, berhemah tinggi,
hormat-menghormati

KBT
KB: meramal, menilai
KP, KMD, Kontekstual
KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN
OBJEKTIF IMPAK
MINGGU

Minggu :
Pada akhir pelajaran, Fokus Utama
27 & 28 murid-murid dapat:
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat Aras 1 (iii) Memahami perkataan, frasa dan
Tema : 1. menyatakan isi penting dengan sebutan dan intonasi yang ayat.
Kami Anak dalam teks. betul dan memahami perkara yang
Malaysia dibaca.
2. memahami sesuatu
Tajuk : maklumat berdasarkan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman
teks. dengan sebutan dan intonasi yang berdasarkan teks yang dibaca.
Malaysia betul dan lancar serta memahami
Negaraku 3. mengecam isi-isi perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca teks bukan sastera dan
penting. sastera dengan sebutan dan intonasi
yang betul serta gaya penyampaian
4. memahami perkataan. yang sesuai.

5. membaca dalam Aras 2 (ii) Menyatakan isi-isi penting teks


pelbagai situasi yang dibaca.

6. menyatakan pendapat
berdasarkan sesuatu 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai Aras 3 (i) Merujuk pelbagai sumber untuk
bahan. sumber untuk mendapatkan mencari maklumat berkaitan tajuk
maklumat bagi tajuk yang sedang yang dibincangkan.
dikaji termasuk maklumat daripada
internet. Aras 2 (i) Merujuk kepad kamus untuk
mencari makna perkataan yang
betul dan tepat.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

2.1 Bercerita dengan menggunakan Aras 1 (i) berbual tentang sesuatu perkara
kata. Frasa, ayat, serta sebutan, dan dengan menggunakan ayat yang
intonasi yang baik dan jelas. betul.

Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang didengar


dan ditonton dengan menggunakan
sebutan dan intonasi yang betul.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan Aras 1 (i) Memberitahu isi-isi penting
menggunakan bahasa yang sesuai sesuatu perkara dengan
dan tepat. menggunakan perkataan dan frasa
yang jelas.
Aras 2 (i) Menyatakan sesuatu perkara
dengan menggunakan ayat yang
betul.

Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Ayat Majmuk, Kata
Kerja
Kosa Kata : kemerdekaan, perayaan,
perbarisan, dll
Pengisian Kurikulum:
Ilmu: KT, Muzik, Pend Moral
Nilai: patriotisme dan prihatin
KBT
KB: menjana idea, mengenalpasti idea
KP, Kontekstual, BCB
KELOMPOK HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN
OBJEKTIF IMPAK
MINGGU

Minggu : Pada akhir pelajaran, Fokus Utama:


murid-murid dapat: Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal
29 & 30 8.1 Membina dan menulis perkataan, dengan cara yang betul dan tulisan
1. menggunakan tanda ayat tunggal dan ayat majmuk. yang cantik.
Tema : baca dengan betul.
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat
Kami Anak 2. menulis dengan cantik dan ayat majmuk dalam sesuatu majmuk berdasarkan perkataan
Malaysia dan kemas. penulisan teks tentang sesuatu tajuk. yang diberikan.

Tajuk : 3. mengesan kesilapan 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan
dalam bahan. tulisan berangkai yang kemas. tulisan berangkai dengan kemas
Hari dan cantik.
Kebangsaan 4. mengedit dan
Malaysia memurnikan sesuatu 9.1 Mengambil imlak teks yang Aras 3 (i) Mengambil imlak berdasarkan teks
penulisan. diperdengarkan. yang diperdengarkan menggunakan
ejaan dan tanda baca yang betul.
5. menulis ayat mudah.

6. menghubungkaitkan
sesuatu perkataan
dengan gambar.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil Aras 2 (i) Menilai dan membetulkan
penulisan. kesilapan ayat.

Aras 3 (i) Menilai dan membetulkan


kesilapan ayat dalam teks.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Fokus Sampingan: Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara


dengan menggunakan ayat yang
2.1 Bercerita dengan menggunakan betul
kata, frasa, ayat, serta sebutan dan
intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang didengar
dan ditonton dengan menggunakan
Sistem Bahasa: sebutan dan intonasi yang betul.

Tatabahasa: Ayat Majmuk Aras 3 (i) Bercerita tentang sesuatu perkara


Kosa Kata : bunga api, meriah, kereta berdasarkan sesuatu situasi dengan
berhias, dll menggunakan bahasa yang betul.

Pengisian Kurikulum: Aras 3 (ii) Mengisahkan sesuatu perkara


yang dialami dengan
Ilmu: KT, Muzik, Pend Moral menggunakan bahasa yang betul.
Nilai: patriotisme

KBT
KB: menjana idea
KP, Kontekstual
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu :
Pada akhir pelajaran, Fokus Utama
31 murid-murid dapat: Aras 1(ii) Melafazkan ucapan secara
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara bertatasusila dalam perbualan.
Tema : 1. bertutur berdasarkan yang berkaitan tentang kehidupan
Kita Pengguna sesuatu maklumat. seharian dengan menggunakan kata, Aras 3 (i) Menyatakan perasaan dan teguran
Bijak ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, secara berterus terang dengan
2. memberikan pendapat dan nada yang sesuai. sopan dalam perbualan.
secara rasional.
Tajuk :
Bijak Memilih 3. mendengar dan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang Aras 3 (i) Bersoal-jawab tentang perkara yang
memahami pesanan. sesuatu perkara secara bertatasusila. menarik berdasarkan sesuatu topik.

4. mengucapkan kata
bual dengan sebutan 1.3 Memberikan dan memahami arahan Aras 1 (i) Mendengar dan memahami arahan
dan intonasi yang serta pesanan tentang sesuatu atau pesanan dengan teliti.
sesuai. perkara.
Aras 1 (ii) Menyatakan arahan atau pesanan
5. mendengar dan dengan sebutan yang betul dan
memahami sesuatu jelas.
pesanan.
Aras 2 (ii) Menerima dan melaksanakan
6. menyampaikan arahan serta pesanan dengan betul.
sesuatu pesanan.
Aras 3 (i) Memaklumkan arahan serta
7. menyampaikan pesanan yang diteerima secara
pesanan berdasarkan jelas, tepat dan tersusun.
sesuatu bahan.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

8. memberikan pendapat 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, Aras 3 (i) Menyampaikan pendapat dengan
tentang sesuatu dan pendapat tentang sesuatu kata, frasa serta ayat yang jelas dan
pesanan. perkara secara terperinci, tepat dan tepat.
tersusun.
9. memerihalkan sesuatu
perkara berdasarkan
sesuatu perkara. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai Aras 1 (i) Memerihalkan sesuatu perkara
berdasarkan pemerhatian, berdasarkan pemerhatian dan
10. menjelaskan pengalaman dan maklumat yang maklumat yang diterima.
maklumat berdasarkan disampikan oleh pihak lain.
sesuatu bahan.

Fokus Sampingan
Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal
dengan cara yang betul dan tulisan
8.1 Membina dan menulis perkataan,
yang cantik.
ayat tunggal dan ayat majmuk.
Aras 2 (i) Melengkapkan ayat dengan
perkataan yang sesuai.

Aras 2 (ii) Menyusun perkataan untuk


membina ayat tunggal dan ayat
majmuk.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Sistem Bahasa:

Tatabahasa: ayat tunggal, kata nama

Kosa Kata : barangan, tarikh luput,


tanda harga, pasar raya

Pengisian Kurikulum:

Ilmu: Matematik, KT
Nilai: Rasional, kejujuran, keadilan

KBT
KB: membuat kaitan, mentafsir
KP: interpersonal, intrapersonal
Kontekstual
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU
Fokus Utama
Minggu : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat Aras 1 (iii) Memahami perkataan, frasa dan
Pada akhir pelajaran, dengan sebutan dan intonasi yang ayat.
32 murid-murid dapat: betul dan memahami perkara yang
dibaca.
Tema : 1. membaca petikan
Kita Pengguna dengan sebutan
Sekolah yang betul dan 5.3 Membaca kuat teks prosa dan puisi 1 (i) membaca teks bukan sastera dan
intonasi yang dengan sebutan dan intonasi yang teks sastera dengan sebutan dan
Tajuk : sesuai. betul dan lancar serta memahami intonasi yang betul dan lancer.
Suka perkara yang dibaca.
Menabung 2. menghuraikan Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman
sesuatu maklumat berdasarkan teks yang dibaca.
berdasarkan teks.
6.1 Membaca dan merujuk pelbagai Aras 2 (i) merujuk kepada kamus untuk
3. menyatakan isi-isi sumber untuk mendapatkan mencari makna, perkataan yang
penting berdasarkan maklumat bagi mendapatkan tajuk betul dan tepat.
teks. yang sedang dikaji termasuk
maklumat daripada internet. Aras 3 (i) Merujuk pelbagai sumber untuk
4. menjawab soalan mencari maklumat berkaitan tajuk
pemahaman. yang dibincangkan.

5. menyatakan 7.1 Membaca dan menerangkan maksud Aras 1 (i) Membaca perkataan dan frasa yang
maksud perkataan. kandungan teks yang tersurat dan diberikan.
tersirat.
Aras 2 (i) Melengkapkan ayat dengan
Fokus Sampingan perkataan yang sesuai
8.1 Membina dan menulis perkataan,
ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 2 (ii) Menyusun perkataan untuk
membina ayat tunggal dan ayat majmuk.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Sistem Bahasa:

Tatabahasa: Imbuhan, kata ganda,


peribahasa

Kosa Kata : menabung, berjimat-


cermat, nasihat

Pengisian Kurikulum:

Ilmu: Matematik
Nilai: Kasih sayang, berdikari,
kesederhanaan

KBT
KB: membuat kaitan dan perhubungan,
menyusun atur, menjana idea.
KP: visual ruang, interpersonal
Kontekstual
KMD
KELOMPOK
HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN
OBJEKTIF IMPAK
MINGGU

Minggu : Fokus Utama Aras 3 (i) Menggunakan kata hubung yang


Pada akhir pelajaran, sesuai untuk membina ayat
33 murid-murid dapat: 8.1 Membina dan menulis perkataan, majmuk.
ayat tunggal dan ayat majmuk.
Tema : 1. mengimlak teks.
Kita Pengguna
sekolah 2. menghasilkan
tulisan berangkai.
8.3 Membina dan menulis ayat tunggal Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat
Tajuk : 3. mengedit teks bagi dan ayat majmuk dalam sesuatu majmuk berdasarkan perkataan
Kelab mengenalpasti penulisan teks tentang sesuatu yang diberikan.
Pengguna kesalahan dalam tajuk.
Sekolah teks.
8.3 Menulis perkataan dengan tulisan Aras 3 (i) Menulis teks dengan menggunakan
4. menghubungkaitkan berangkai yang kemas. tulisan berangkai.
sesuatu maklumat.
9.1 Mengambil imlak teks yang Aras 3 (i)Mengambil imlak berdasarkan teks
5. menulis ayat diperdengarkan. yang diperdengarkan dengan
dengan mengguna menggunakan ejaan dan tanda baca
kan kata hubung. yang betul.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil Aras 1 (i) Mengenalpasti dan membetulkan
penulisan. kesilapan ejaan ,perkataan dan
tanda baca dalam ayat.

Aras 2 (i) Menilai dan membetulkan


kesilapan ayat.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Fokus Sampingan

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat Aras 1 (ii) Membaca ayat dalam teks yang
dengan sebutan dan intonasi yang mengandungi ayat tunggal dan
betul dan memahami perkara yang ayat majmuk berbilang subjek.
dibaca.
Aras 1 (iii) Memahami perkataan, frasa dan
ayat.

Sistem Bahasa:

Tatabahasa: kata hubung, kata


nama,imbuhan.

Kosa Kata : menyebarkan, aktif,


kegiatan

Pengisian Kurikulum:

Ilmu: Matematik, KH
Nilai: Kejujuran, prihatin, semangat
kemasyarakatan, keadilan.

KBT
KB: membuat kaitan dan perhubungan
Kontekstual
Konstruktivisme
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu :
Pada akhir pelajaran, Fokus Utama
34 murid-murid dapat:
1.2 Bertanya dan menjawab tentang Aras 1 (i) Mengemukakan pelbagai soalan
Tema 1. melaporkan sesuatu perkara secara bertatasusila. untuk mendapatkan respons.
sesuatu perkara
Flora dan berdasarkan Aras 1 (ii) Memberikan jawpan yang sesuai
Fauna maklumat. dengan soalan yang dikemukakan.

Tajuk : 2. membina soalan


untuk 1.4 Memberikan dan memahami arahan Aras 3 (i) Memaklumkan arahan serta
Melawat ke mendapatkan serta pesanan tentang sesuatu pesanan yang diterima secara
Taman Botani. maklumat. perkara. jelas,tepat dan tersusun.

3. memberikan
jawapan yang 2.1 Bercerita dengan menggunakan Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang didengar
betul. kata,frasa , ayat serta sebutan dan dan ditonton dengan menggunakan
intonasi yang baik dan jelas. sebutan dan intonasi yang betul.
4. melafazkan sajak
dengan cara yang
betul.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

5. memberikan Aras 3 (i) Menyatakan kesimpulan awal


pendapat tentang 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan tentang sesuatu perkaa dengan
sesuatu perkara. menggunakan bahasa yang sesuai menggunakan kata, frasa, dan ayat
dan tepat. yang tepat.
6. melakukan sesuatu
perkara berdasarkan
sesuatu perkara. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang Aras 1 (i) Mengenalpasti frasa dan ayaat-ayat
sesuatu perkara atau tajuk dengan yang sesuai untuk menyampaikan
menggunakan kata, istilah, frasa, maklumat.
ayat yang tepat dan laras bahasa
yang sesuai.

4.1 Mengemukakan idea, pandangan Aras 1 (ii) Memaklumkan sesuatu maklumat


dan pendapat tentang sesuatu mengikut keutamaan berdasarkan
perkara secara terperinci, tepat,dan situasi.
tersusun. Aras 1 (i) Melahirkan perasaan berdasarkan
topik yang ditentukan.

Fokus Sampingan Aras 1 (i) Membaca teks bukan sastera dan


teks sastera dengan sebutan dan
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi intonasi yang betul dan lancar.
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancer serta mengambil Aras 2 (i) Membaca teks bukan sastera dan
perkara yang dibaca. teks sastera dengan sebutan,dan
intonasi yang betul serta gaya
penyampaian yang sesuai.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Sistem Bahasa:

Tatabahasa: kata tanya, kata


kerja,kata adjektif

Kosa Kata : flora, fauna, lawatan,


rombongan, tumbuhan.

Pengisian Kurikulum:

Ilmu: Sains, KT
Nilai: kerajinan, kerjasama

KBT
KB: menyusun atur, mentafsir
KP:interpersonal,intrapersonal
Kontekstual.
KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu Pada akhir pelajaran, Fokus Utama


35 murid-murid dapat, 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat
dengan sebutan dan intonasi yang dengan memberikan penekanan
Tema: 1.menyatakan pendapat betul dan memahami perkara yang kepada intonasi berdasarkan tanda
Flora dan berdasarkan sesuatu dibaca. baca.
Fauna maklumat.
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi Aras 1 (i) Membaca teks bukan sastera dan
Tajuk: 2. membaca ayat dengan dengan sebutan dan intonasi yang teks sastera dengan sebutan dan
Alam Fauna memebrikan penekanan betul dan lancar serta memahami intonasi yang betul dan lancar.
Kita kepada intonasi perkara yang dibaca. Aras 2(ii) Menyatakan isi-isi penting teks
berdarkan kepada tanda yang dibaca.
baca. Aras 3(i) Membaca teks bukan sastera dan
teks sastera dengan sebutan dan
3. menyatakan isi penting intonasi yang betul serta gaya
dalam teks. penyampaian yang sesuai.
4. membaca teks dengan
6.1 Membaca dan merujuk pelbagai Aras 3(i) Merujuk pelbagai sumber untuk
sebutan yang betul dan
sumber untuk mendapatkan mencari maklumat berkaitan tajuk
intonasi yang sesuai.
maklumat bagi tajuk yang sedang yang dibincangkan.
dikaji termasuk maklumat dari Aras 1(ii) Menyatakan maksud perkataan dan
internet. frasa dalam ayat yang diberikan.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud Aras 3(i) Membaca ayat dalam perenggan.
kandungan teks yang tersurat dan
tersirat. Aras 3(ii) Menghuraikan maksud ayat dalam
perenggan.
KELOMPOK IMPAK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU

Fokus Sampingan

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal Aras 1(i) Membina ayat tunggal dan ayat
dan ayat majmuk dalam sesuatu majmuk berdasarkan perkataan yang
penulisan teks tentang sesuatu tajuk. diberikan.

10.1 Menghasilkan pelbagai genre(prosa Aras 3(i) Menulis karangan berpandukan isi-
dan puisi) termasuk e-mel yang isi yang diberikan.
mudah,menarik,dan bermakna

Sistem Bahasa
Tatabahasa : kata terbitan, kata
ganda.kata kerja
Kosa kata: menghasilkan, pakaian, ubat-
ubatan, tumbuh-tumbuhan
Pengisian Kurikulum
Ilmu : Sains, KT
Nilai : Rasional
KBT
KB –membuat kaitan dan perhubungan,
menjana idea
KP- interpersonal, intrapersonal
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Minggu 36
Fokus Utama:
Tema : Pada akhir pelajaran, Aras 2 (ii) Menjawab soalan secara
murid-murid dapat: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang bertatasusila dengan menggunakan
Flora dan sesuatu perkara bertatasusila. ungkapan yang sesuai.
Fauna ada akhir pelajaran, murid-
murid dapat:
Tajuk:
1. menyusun maklumat 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai Aras 3(i) Merujuk pelbagai sumber untuk
Kepentingan mengikut urutan. sumber untuk mendapatkan menari maklumat berkaitan tajuk
Flora dan maklumat bagi tajuk yang sedang yang dibincangkan.
Fauna 2. meneliti dan memahami dikaji termasuk maklumat dari
sesuatu maklumat internet.

3. menulis ayat mudah


berdasarkan gambar. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat Aras 1(i) Menyebut perkataan yang
dengan sebutan dan intonasi yang mengandungi difgraf, diftong, vokal
4. mengkaji maklumat betul dan memahami perkara yang berganding dan konsonan bergabung
berdasarkan bahan. dibaca. dengan betul.

5.menulis perkataan Aras 2(i) Membaca pelbagai jenis ayat


berdasarkan gambar. dengan memberikan penekanan
kepada intonasi berdasarkan tanda
6.membina ayat mudah baca.
berdasarkan sesuatu
gambar.
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

Fokus Sampingan

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal Aras 1(i) Membina ayat tunggal dan ayat
dan ayat majmuk dalam sesuatu majmuk berdasarkan perkataan
penulisan teks tentang sesuatu yang diberikan.
tajuk.

10.1 Menghasilkan pelbagai genre(prosa Aras 3(i) Menulis karangan berpandukan isi-
dan puisi) termasuk e-mel yang isi yang diberikan.
mudah,menarik,dan bermakna.

Sistem Bahasa:

Tatabahasa: kata terbitan, kata


ganda.kata kerja
Kosa Kata : menghasilkan, pakaian,
ubat-ubatan, tumbuh-tumbuhan

Pengisian Kurikulum:
Ilmu: Sains, KT
Nilai: Rasional
KBT
KB: membuatkaitan dan perhubungan,
menjana idea
KP: interpersonal

Anda mungkin juga menyukai