Lutung Kasarung

Kacaturkeun di nagara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh, istri wungkul. Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purbaéndah, nu katilu Purbadéwata, nu kaopat Purbakancana, nu kalima Purbamanik, nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Ngaraos parantos sepuh, Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan, badé tatapa di leuweung. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal, tapi bet Purbasari, putra bungsu. Atuh munasabah baé, Purbararang asa kaunghak. Amarahna teu katahan, asa dihina asa ditincak hulu. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. Kacaturkeun di Kahiangan, Guruminda, putra déwata cikalna, titisan Guriang Tunggal, ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Saur Sunan Ambu, ³Jung, geura boro pijodoeun hidep. Aya nu sakarupa jeung Ambu. Tapi«ulah torojogan, anggo heula ieu raksukan«lutung!´ Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung, katelah Lutung Kasarung. Kocap deui di nagara Pasir Batang. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. Tapi dadak sakala, leuweung jadi sepi taya sasatoan. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung, sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. Barang rék mulang, dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. Ari rék disumpit, celengkeung téh lutung nyoara: Lutung : ³Éh, Aki, bet kaniaya. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. Hayang betah di dunya, hayang nyaho anu dingaranan karaton.´ Si Aki ³Sukur atuh, sok geura turun,´ walon Aki Panumpit bengong, aya lutung bisa ngomong. Singhoréng Lutung Kasarung téa. Déwata minda rupa turun ka dunya. Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit, dihaturkeun ka karaton. Tapi barang rék dipeuncit, taya pakarang nu teurak. Sang Lutung teu bisa dirogahala. Tungtungna mah, saur Ratu, ³Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami, sugan butuh keur pibujangeun.´ Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. Ari walonna téh bet: ³Daék sotéh ngabujangkeun, lamun jalma nu utama. Mun lalaki turunan mantri, ari lutung mah sangeuk

Pajarkeun téh. . ³Utun. urang saré jeung kaula. Guruminda mamalihan. ³Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!´ Deregdeg lutung lumpat. Ulang-ileng. bisi geuleuheun!´ Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. teu ditampa. Kajeun lutung. Lutung unggeuk. Kajeun goréng.´ Cék Purbaleuwih. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. Caturkeun di sisi leuweung. anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!´ Jut Léngsér turun. Putri téh nalangsa pisan. Sang Putri. bisi pajar nampik pasihan rama. geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. ngan sieun ku Si Tétéh. niat misalin Sang Putri meungpeung saré. Léngsér mulang ka karaton. di hateup welit sajalon. neda sapaat para bujangga. ³Cing Adi. Tétéh.´ Tutas haturan. taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh. top taropong dicokot.´ gerentes Lutung Kasarung.teuing!´ Deregdeg léngsér ka putra nu kadua. Kula mah banget ku tunduh!´ ³Oaah. tamba jempé nu nyorangan. ³Éh. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. sor disodorkeun! ³Jurig lutung. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu. Keur jarongjong ninun. pokna téh. lutung mah tara saré jeung manusa. tamba keueung nu di leuweung. tamba suwung. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. deudeuh teuing. pangnyokotkeun taropong!´ ³Ih. apan boga bujang lutung. tuluy nuturkeun.´ Nya sok baé atuh. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék. Rep Sang Putri disirep. Ka anu katilu. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima. Léngsér mulang deui ka Purbararang. nya kitu kénéh. lain teu hayang nampa. Kajeun hideung.´ Lutung kasarung tetep di karaton. ³Éh Mama Léngsér.

palobaloba samping. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. kakasépan Guruminda kahiangan. ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. tapi teu bisa majar kumaha. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. tapakur di sisi balé kancana. Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. da pubuh manusa. Panejana tinekanan. leuwi Sipatahunan. leuwih agréng ti nagara. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari. Rupa-rupa ékol Purbararang. Mangka saat sapeuting. nu goréng lampah ti bubudak. pageulis-geulis rupa. disumpal ku benang emas. Purbasari éléh. jadi praméswari Guruminda. Ngan anu pangais bungsu. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. Tapi Purbasari unggul kénéh. . Sagoréng-goréngna beubeureuh manéhna. Purbasari. papanjang-panjang buuk. lutung. beuki tambah sirik. Purbasari dipangku. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. Indrajaya ngamuk. diébogkeun dina kasur tujuh tumpang. sajiadna katurutan. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. janggélék jadi Guruminda deui. nu goréng budi ti leuleutik. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. anu welasan ti baheula ka Purbasari. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. Purbaleuwih. baranyay hurung. Sakasépkasépna beubeureuh Purbasari. ieu tanjakan téh laksana. Ku pitulung Lutung Kasarung. Tina Gapura Basa Jilid 2. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. Ku kasaktén Lutung Kasarung. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. kakasih Indrajaya. Mimitna Purbasari diperih pati. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. Karya Drs. disimbut sutra banggala.Raksukan digédogkeun. Rupa-rupa akal dikotéktak. bray baranang siga béntang. dihukum kudu jadi pangangon. Jleg ngajenggléng karatonna. spk. Cunduk kana waktuna. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. dibekelan arit timah. Hidayat Suryalaga. Purbararang. tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. beuki tambah ceuceub. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. kaungkulan kadigjayaanana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful