P. 1
DIALOG LUTUNG KASARUNG

DIALOG LUTUNG KASARUNG

|Views: 296|Likes:
Dipublikasikan oleh Fahrul Muhamad Arief

More info:

Published by: Fahrul Muhamad Arief on Feb 28, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2014

pdf

text

original

Lutung Kasarung

Kacaturkeun di nagara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh, istri wungkul. Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purbaéndah, nu katilu Purbadéwata, nu kaopat Purbakancana, nu kalima Purbamanik, nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Ngaraos parantos sepuh, Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan, badé tatapa di leuweung. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal, tapi bet Purbasari, putra bungsu. Atuh munasabah baé, Purbararang asa kaunghak. Amarahna teu katahan, asa dihina asa ditincak hulu. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. Kacaturkeun di Kahiangan, Guruminda, putra déwata cikalna, titisan Guriang Tunggal, ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Saur Sunan Ambu, ³Jung, geura boro pijodoeun hidep. Aya nu sakarupa jeung Ambu. Tapi«ulah torojogan, anggo heula ieu raksukan«lutung!´ Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung, katelah Lutung Kasarung. Kocap deui di nagara Pasir Batang. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. Tapi dadak sakala, leuweung jadi sepi taya sasatoan. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung, sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. Barang rék mulang, dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. Ari rék disumpit, celengkeung téh lutung nyoara: Lutung : ³Éh, Aki, bet kaniaya. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. Hayang betah di dunya, hayang nyaho anu dingaranan karaton.´ Si Aki ³Sukur atuh, sok geura turun,´ walon Aki Panumpit bengong, aya lutung bisa ngomong. Singhoréng Lutung Kasarung téa. Déwata minda rupa turun ka dunya. Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit, dihaturkeun ka karaton. Tapi barang rék dipeuncit, taya pakarang nu teurak. Sang Lutung teu bisa dirogahala. Tungtungna mah, saur Ratu, ³Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami, sugan butuh keur pibujangeun.´ Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. Ari walonna téh bet: ³Daék sotéh ngabujangkeun, lamun jalma nu utama. Mun lalaki turunan mantri, ari lutung mah sangeuk

Kajeun goréng. Caturkeun di sisi leuweung. . Ulang-ileng. Kula mah banget ku tunduh!´ ³Oaah. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu. geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. top taropong dicokot. di hateup welit sajalon. bisi geuleuheun!´ Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan.´ Tutas haturan. Pajarkeun téh. taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah. nya kitu kénéh. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. apan boga bujang lutung. lutung mah tara saré jeung manusa. anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!´ Jut Léngsér turun. tuluy nuturkeun. Tétéh.´ Lutung kasarung tetep di karaton. neda sapaat para bujangga. Rep Sang Putri disirep. Léngsér mulang deui ka Purbararang.´ Nya sok baé atuh. tamba jempé nu nyorangan. lain teu hayang nampa. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék. Putri téh nalangsa pisan. Sang Putri. Lutung unggeuk. teu ditampa. ³Éh. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh. tamba keueung nu di leuweung. niat misalin Sang Putri meungpeung saré. Ka anu katilu. ngan sieun ku Si Tétéh.´ gerentes Lutung Kasarung. Keur jarongjong ninun.teuing!´ Deregdeg léngsér ka putra nu kadua. Kajeun hideung. Guruminda mamalihan. Léngsér mulang ka karaton. sor disodorkeun! ³Jurig lutung. deudeuh teuing. ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. ³Éh Mama Léngsér. ³Cing Adi. ³Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!´ Deregdeg lutung lumpat. Kajeun lutung. urang saré jeung kaula. ³Utun. pokna téh. tamba suwung.´ Cék Purbaleuwih. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. pangnyokotkeun taropong!´ ³Ih. bisi pajar nampik pasihan rama. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima.

disimbut sutra banggala. Ngan anu pangais bungsu. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. palobaloba samping. Purbaleuwih. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. janggélék jadi Guruminda deui. Purbasari éléh. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. disumpal ku benang emas. Jleg ngajenggléng karatonna. Purbararang. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. papanjang-panjang buuk. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. Rupa-rupa ékol Purbararang. beuki tambah ceuceub. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. spk. Mimitna Purbasari diperih pati. dihukum kudu jadi pangangon. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. Panejana tinekanan. leuwih agréng ti nagara. Cunduk kana waktuna. Ku kasaktén Lutung Kasarung. dibekelan arit timah. Mangka saat sapeuting. tapi teu bisa majar kumaha. beuki tambah sirik. Purbasari. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. leuwi Sipatahunan. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. Sakasépkasépna beubeureuh Purbasari. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. sajiadna katurutan. nu goréng budi ti leuleutik. pageulis-geulis rupa. kaungkulan kadigjayaanana. Rupa-rupa akal dikotéktak. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang. tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. Tina Gapura Basa Jilid 2. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. Sagoréng-goréngna beubeureuh manéhna. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui. anu welasan ti baheula ka Purbasari. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari. nu goréng lampah ti bubudak. Indrajaya ngamuk.Raksukan digédogkeun. lutung. Tapi Purbasari unggul kénéh. . kakasépan Guruminda kahiangan. da pubuh manusa. bray baranang siga béntang. Purbasari dipangku. kakasih Indrajaya. diébogkeun dina kasur tujuh tumpang. Hidayat Suryalaga. ieu tanjakan téh laksana. Ku pitulung Lutung Kasarung. baranyay hurung. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. tapakur di sisi balé kancana. Karya Drs. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. jadi praméswari Guruminda.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->