P. 1
DIALOG LUTUNG KASARUNG

DIALOG LUTUNG KASARUNG

|Views: 296|Likes:
Dipublikasikan oleh Fahrul Muhamad Arief

More info:

Published by: Fahrul Muhamad Arief on Feb 28, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2014

pdf

text

original

Lutung Kasarung

Kacaturkeun di nagara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh, istri wungkul. Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purbaéndah, nu katilu Purbadéwata, nu kaopat Purbakancana, nu kalima Purbamanik, nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Ngaraos parantos sepuh, Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan, badé tatapa di leuweung. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal, tapi bet Purbasari, putra bungsu. Atuh munasabah baé, Purbararang asa kaunghak. Amarahna teu katahan, asa dihina asa ditincak hulu. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. Kacaturkeun di Kahiangan, Guruminda, putra déwata cikalna, titisan Guriang Tunggal, ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Saur Sunan Ambu, ³Jung, geura boro pijodoeun hidep. Aya nu sakarupa jeung Ambu. Tapi«ulah torojogan, anggo heula ieu raksukan«lutung!´ Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung, katelah Lutung Kasarung. Kocap deui di nagara Pasir Batang. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. Tapi dadak sakala, leuweung jadi sepi taya sasatoan. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung, sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. Barang rék mulang, dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. Ari rék disumpit, celengkeung téh lutung nyoara: Lutung : ³Éh, Aki, bet kaniaya. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. Hayang betah di dunya, hayang nyaho anu dingaranan karaton.´ Si Aki ³Sukur atuh, sok geura turun,´ walon Aki Panumpit bengong, aya lutung bisa ngomong. Singhoréng Lutung Kasarung téa. Déwata minda rupa turun ka dunya. Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit, dihaturkeun ka karaton. Tapi barang rék dipeuncit, taya pakarang nu teurak. Sang Lutung teu bisa dirogahala. Tungtungna mah, saur Ratu, ³Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami, sugan butuh keur pibujangeun.´ Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. Ari walonna téh bet: ³Daék sotéh ngabujangkeun, lamun jalma nu utama. Mun lalaki turunan mantri, ari lutung mah sangeuk

Léngsér mulang deui ka Purbararang. Kula mah banget ku tunduh!´ ³Oaah. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék. bisi pajar nampik pasihan rama. Sang Putri. apan boga bujang lutung. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari.´ Lutung kasarung tetep di karaton. geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. nya kitu kénéh. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh. Keur jarongjong ninun. tamba suwung. Kajeun lutung. . pangnyokotkeun taropong!´ ³Ih.´ Tutas haturan. Kajeun goréng. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima. Rep Sang Putri disirep. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu. urang saré jeung kaula.´ Cék Purbaleuwih. ³Éh. Tétéh. Caturkeun di sisi leuweung. ³Utun. tamba keueung nu di leuweung. Lutung unggeuk. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. deudeuh teuing. ³Cing Adi. Ulang-ileng. ngan sieun ku Si Tétéh. Putri téh nalangsa pisan.´ gerentes Lutung Kasarung. Guruminda mamalihan. ³Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!´ Deregdeg lutung lumpat. ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. tamba jempé nu nyorangan.´ Nya sok baé atuh. niat misalin Sang Putri meungpeung saré. pokna téh. di hateup welit sajalon. ³Éh Mama Léngsér. Kajeun hideung. tuluy nuturkeun. taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah.teuing!´ Deregdeg léngsér ka putra nu kadua. neda sapaat para bujangga. sor disodorkeun! ³Jurig lutung. anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!´ Jut Léngsér turun. bisi geuleuheun!´ Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. teu ditampa. Pajarkeun téh. lain teu hayang nampa. lutung mah tara saré jeung manusa. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. Ka anu katilu. Léngsér mulang ka karaton. top taropong dicokot.

leuwi Sipatahunan. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. Karya Drs. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. Indrajaya ngamuk. kakasépan Guruminda kahiangan. lutung. tapakur di sisi balé kancana. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. disimbut sutra banggala. Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. da pubuh manusa. Purbasari éléh. kaungkulan kadigjayaanana. beuki tambah ceuceub. Cunduk kana waktuna. Panejana tinekanan. Ngan anu pangais bungsu. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. Mangka saat sapeuting. Hidayat Suryalaga. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. Sagoréng-goréngna beubeureuh manéhna. disumpal ku benang emas. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. Jleg ngajenggléng karatonna. palobaloba samping. Ku pitulung Lutung Kasarung. tapi teu bisa majar kumaha. spk. Mimitna Purbasari diperih pati. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui. papanjang-panjang buuk. leuwih agréng ti nagara. Rupa-rupa akal dikotéktak. Purbaleuwih. pageulis-geulis rupa. Tina Gapura Basa Jilid 2. nu goréng budi ti leuleutik. ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. Purbasari dipangku. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. kakasih Indrajaya. jadi praméswari Guruminda. Purbasari. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. dihukum kudu jadi pangangon. dibekelan arit timah. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana.Raksukan digédogkeun. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. . baranyay hurung. bray baranang siga béntang. diébogkeun dina kasur tujuh tumpang. Ku kasaktén Lutung Kasarung. nu goréng lampah ti bubudak. sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari. Purbararang. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. ieu tanjakan téh laksana. Sakasépkasépna beubeureuh Purbasari. Tapi Purbasari unggul kénéh. janggélék jadi Guruminda deui. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. anu welasan ti baheula ka Purbasari. Rupa-rupa ékol Purbararang. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. beuki tambah sirik. sajiadna katurutan.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->