Anda di halaman 1dari 22

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TAHUN 2

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 2, murid dapat :

1. Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, dan
ketangkasan;

2. Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat;

3. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;

4. Memahami serta mengamalkan pengurusan masa yang sesuai untuk beraktiviti; dan

5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan.

23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

24
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1. Kecergasan Fizikal
Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut
(a) Daya Tahan Kardiovaskular bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru
Daya tahan kardiovaskular Aras 1 juga boleh mencadangkan aktiviti
bermaksud keupayaan jantung dan x Menyatakan aspek-aspek pembelajaran lain mengikut kebolehan
sistem peredaran darah berfungsi keselamatan yang perlu diambil kira murid.
dengan baik. dalam melakukan aktiviti daya tahan x Melakukan aktiviti daya tahan
kardiovaskular. kardiovaskular secara individu dan
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan sekurang-kurangnya dua berpasangan.
x Latihan berterusan 3 – 4 aktiviti daya tahan kardiovaskular.
minit x Menyebut aspek-aspek
x Lari berganti-ganti 2 x 200 Aras 2 keselamatan yang perlu diambil kira
meter x Melakukan tiga aktiviti daya tahan dalam melakukan aktiviti daya tahan
x Naik turun bangku 3 – 4 kardiovaskular. kardiovaskular.
minit x Menyatakan perasaan semasa
melakukan aktiviti daya tahan x Menamakan tiga otot-otot yang
kardiovaskular. terlibat dengan aktiviti daya tahan
kardiovaskular.
Aras 3
x Menyatakan tiga otot utama yang x Melabelkan otot-otot yang terlibat
terlibat semasa melakukan aktviti dalam melakukan aktiviti daya tahan
daya tahan kardiovaskular. kardiovaskular.

x Melakar dan mew arnakan memek


muka untuk menyatakan perasaan
selepas melakukan aktiviti daya
tahan kardiovaskular.

25
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:


x Latihan yang sistematik.
x Mengenal pasti kemampuan,
tahap, dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Per lakuan murid.

26
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Kelenturan Murid dapat :

Kelenturan ber maksud keupayaan Aras 1 x Melakukan aktiviti kelenturan secara


meregang otot beserta kebebasan x Menyatakan aspek-aspek individu dan kumpulan.
sendi bergerak dengan keselamatan yang perlu diambil kira
sepenuhnya dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan sekurang-kurangnya dua keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: aktiviti kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan.
x Meleding sokong hadapan
dua lutut. Aras 2 x Menamakan tiga anggota badan
x Meleding sokong hadapan x Melakukan ketiga-tiga aktiviti yang terlibat dengan aktiviti
satu lutut. kelenturan. kelenturan.
x Meleding belakang dengan x Menyatakan perasaan semasa
lutut bengkok. melakukan aktiviti kelenturan. x Melabelkan otot-otot yang terlibat
dalam melakukan aktiviti kelenturan.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3
x Mengenal pasti x Mengenal pasti anggota badan yang
kemampuan, tahap, dan terlibat semasa melakukan aktiviti
kecergasan murid semasa kelenturan.
melakukan aktiviti. x Mengenal pasti tiga otot utama yang
x Kemudahan peralatan. terlibat semasa melakukan aktiviti
x Persekitaran atau tempat kelenturan.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

27
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Koordinasi Murid dapat :

Koordinasi ber maksud pergerakan Aras 1 x Melakukan aktiviti koordinasi secara


yang melibatkan keselarasan x Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.
antara mata, tangan, kaki dan keselamatan yang perlu diambil kira
badan dalam melakukan aktiviti koordinasi. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan sekurang-kurangnya dua keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi.
x Lambung dan sambut bola
kecil. Aras 2 x Menamakan tiga otot utama yang
x Lambung, tepuk dan x Melakukan ketiga-tiga aktiviti terlibat dengan aktiviti koordinasi.
sambut bola kecil. koordinasi.
x Lambung, pusing dan x Menyatakan perasaan semasa x Melabelkan otot-otot yang terlibat
sambut bola kecil. melakukan aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi.

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3


x Mengenal pasti x Mengenal pasti anggota badan yang
kemampuan, tahap, dan terlibat semasa melakukan aktiviti
kecergasan murid semasa koordinasi.
melakukan aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Perlakuan murid.

28
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(d) Im bangan Murid dapat :

Imbangan ber maksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti imbangan secara


seseorang mengekalkan posisi x Menyatakan aspek-aspek individu dan berpasangan.
badannya ketika dia berada dalam keselamatan yang perlu diambil kira
keadaan tetap atau semasa dalam melakukan aktiviti imbangan. x Menyebut aspek-aspek
melakukan sesuatu aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya dua keselamatan yang perlu diambil kira
aktiviti imbangan dengan betul dan dalam melakukan aktiviti imbangan.
(i) Cadangan Aktiviti: selamat.
x Dirian bangau x Melakar dan mew arnakan memek
x Dirian skala depan Aras 2 muka untuk menyatakan perasaan
x Dirian skala sisi x Melakukan ketiga-tiga aktiviti selepas melakukan aktiviti
imbangan. imbangan.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menyatakan perasaan semasa
x Mengenal pasti kemampuan, melakukan aktiviti imbangan. x Melabelkan otot-otot utama yang
tahap, dan kecergasan murid terlibat dalam melakukan aktiviti
semasa melakukan aktiviti. Aras 3 imbangan.
x Kemudahan peralatan. x Mengenal pasti otot utama yang
x Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktiviti
beraktiviti. imbangan.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik
x Per lakuan murid.

29
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1
(e) Ketangkasan Murid dapat :

Ketangkasan bermaksud Aras 1 x Melakukan aktiviti ketangkasan


kebolehan seseorang bergerak x Menyatakan aspek-aspek secara individu dan kumpulan.
dengan pantas sambil bertukar keselamatan yang perlu diambil kira
arah atau posisi. dalam melakukan aktiviti x Menyebut aspek-aspek
ketangkasan. keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan sekurang-kurangnya dua dalam melakukan aktiviti
x Pijak bayang diri atau rakan aktiviti ketangkasan. ketangkasan.
x Bola beracun
x Galah panjang Aras 2 x Melakar dan mew arnakan memek
x Melakukan ketiga-tiga aktiviti muka untuk menyatakan perasaan
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: ketangkasan. selepas melakukan aktiviti
x Mengenal pasti x Menyatakan perasaan semasa ketangkasan.
kemampuan, tahap, dan melakukan aktiviti ketangkasan.
kecergasan murid semasa x Melabelkan anggota badan yang
melakukan aktiviti. Aras 3 terlibat semasa melakukan aktiviti
x Kemudahan peralatan. x Mengenal pasti anggota badan yang ketangkasan.
x Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktiviti
beraktiviti. ketangkasan.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

30
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pergerakan Asas Murid dapat :

(a) Lokom otor Aras 1 x Melakukan aktiviti pergerakan


x Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan
Lokomotor ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan.
pergerakan dari satu tempat dalam melakukan aktiviti pergerakan
ke satu tempat yang lain lokomotor. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan aktiviti: lokomotor dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Berjalan dan selamat. lokomotor.
x Berlari
x Melompat Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
x Merangkak x Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti
x Berguling lokomotor dengan menggunakan pergerakan lokomotor.
alatan.
(ii) Aspek-Aspek x Melakukan satu rangkaian aktiviti x Menamakan sepuluh aktiviti yang
Keselamatan: pergerakan dalam pergerakan berkaitan dengan kemahiran
x Mengenal pasti lokomotor. pergerakan lokomotor.
kemampuan, tahap, dan
kecergasan murid Aras 3 x Melabelkan anggota badan yang
semasa melakukan x Mereka cipta pergerakan lokomotor terlibat semasa melakukan aktiviti
aktiviti. bersama rakan. pergerakan lokomotor.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.

31
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Kemudahan peralatan. x Mengenal pasti anggota badan yang x Memberi contoh aktiviti harian yang
x Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktviti berkaitan dengan pergerakan
beraktiviti. pergerakan lokomotor. lokomotor.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Perlakuan murid.

32
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Bukan Lokomotor Murid dapat :

Bukan lokomotor ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti pergerakan bukan


keupayaan untuk x Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan
menggerakkan bahagian keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan.
tubuh badan tanpa beralih dalam melakukan aktiviti pergerakan
tempat. bukan lokomotor. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan aktiviti pergerakan bukan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan aktiviti: lokomotor dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Berdiri dan selamat. bukan lokomotor.
x Duduk
x Membongkok Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
x Memusing x Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti
x Mencekam bukan lokomotor dengan pergerakan bukan lokomotor.
x Mengilas menggunakan alatan.
x Menguak x Melakukan satu rangkaian aktiviti x Menamakan sepuluh aktiviti yang
x Menyokong pergerakan dalam pergerakan bukan berkaitan dengan kemahiran
lokomotor. pergerakan bukan lokomotor.
(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan: Aras 3 x Melabelkan anggota badan yang
x Mengenal pasti x Mereka cipta pergerakan bukan terlibat semasa melakukan aktiviti
kemampuan, tahap, lokomotor bersama rakan. pergerakan bukan lokomotor.
dan kecergasan murid x Mengenal pasti anggota badan yang
semasa melakukan terlibat semasa melakukan aktviti x Memberi contoh aktiviti harian yang
aktiviti. pergerakan bukan lokomotor. berkaitan dengan pergerakan bukan
x Kemudahan peralatan. lokomotor.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.

33
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Pelakuan murid.

34
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Manipulasi alatan Murid dapat :

Manipulasi alatan ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti pergerakan


mengkoordinasikan x Menyatakan aspek-aspek manipulasi alatan secara individu
bahagian-bahagian tubuh keselamatan yang perlu diambil kira dan kumpulan.
badan bagi manipulasi dalam melakukan aktiviti pergerakan
alatan. manipulasi alatan. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan aktiviti: manipulasi alatan dengan gaya yang dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Melambung betul dan selamat. manipulasi alatan.
x Menyambut
x Membaling Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
x Menyentuh x Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti
x Menampar manipulasi alatan dengan pergerakan manipulasi alatan.
x Menggolek menggunakan alatan.
x Memukul x Melakukan satu rangkaian aktiviti x Menamakan sepuluh aktiviti yang
x Menendang pergerakan dalam pergerakan berkaitan dengan kemahiran
x Mengelecek manipulasi alatan. pergerakan manipulasi alatan.
x Menahan
Aras 3 x Melabelkan anggota badan yang
x Melantun
x Mereka cipta pergerakan manipulasi terlibat semasa melakukan aktiviti
alatan bersama rakan. pergerakan manipulasi alatan.
x Mengenal pasti anggota badan yang
terlibat semasa melakukan aktviti x Memberi contoh aktiviti harian yang
pergerakan manipulasi alatan. berkaitan dengan pergerakan
manipulasi alatan.

35
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:


x Mengenal pasti
kemampuan, tahap, dan
kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

36
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :

(a) Gim nastik Pendidikan Aras 1 x Melakukan aktiviti gimnastik


x Menyatakan aspek-aspek pendidikan secara individu dan
Gimnastik Pendidikan keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan.
bermaksud satu pendekatan dalam melakukan aktiviti gimnastik
dalam gimnastik yang pendidikan. x Membincangkan aspek-aspek
memberi tumpuan kepada x Melakukan pergerakan pelbagai cara keselamatan yang perlu diambil kira
pembelajaran individu yang dengan menggunakan kesedaran dalam melakukan aktiviti gimnastik
unik dar i segi gaya masa, kesedaran perkaitan antara pendidikan.
pergerakan, pembelajaran pelbagai bahagian tubuh badan dan
dan perkembangan pelajar kesedaran beban. x Menunjuk cara rangkaian
pergerakan dalam gimnastik
Tema Gimnastik Pendidikan : Aras 2 pendidikan.
x Tema 3 x Melakukan satu rangkaian
- Kesedaran masa pergerakan gimnastik pendidikan x Melabel anggota badan yang terlibat
dengan menggunakan tema dalam aktiviti gimnastik pendidikan.
x Tema 4 kesedaran masa dan kesedaran
- Kesedaran perkaitan beban.
antara pelbagai
bahagian tubuh badan Aras 3
x Mereka cipta rangkaian pergerakan
x Tema 5 menggunakan tema kesedaran masa,
- Kesedaran beban kesedaran perkaitan antara pelbagai
bahagian tubuh badan dan kesedaran
beban.

37
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Aspek-Aspek x Mengenal pasti anggota badan yang


Keselamatan: terlibat semasa melakukan aktiviti
x Mengenal pasti pendidikan pergerakan.
kemampuan, tahap,
dan kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.
x Kemudahan
peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Latihan yang
sistematik.
x Perlakuan murid.

38
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Pergerakan Kreatif Murid dapat :

Pergerakan kreatif Aras 1 x Melakukan kemahiran pergerakan


bermaksud interpretasi idea, x Menyatakan aspek-aspek kreatif secara individu dan
perasaan serta tanggapan keselamatan yang perlu diambil kira berpasangan.
deria yang dilahirkan secara dalam melakukan aktiviti pergerakan
simbolik melalui pergerakan kreatif. x Membincangkan aspek-aspek
x Melakukan aktiviti pergerakan kreatif keselamatan yang perlu diambil kira
Tema Pergerakan : dengan gaya yang betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Tema 6 kreatif.
- Penggunaan Tubuh Aras 2
Badan Sebagai Alat x Melakukan satu rangkaian x Menunjuk cara rangkaian
pergerakan dalam penggunaan tubuh pergerakan dalam aktiviti
x Tema 7 badan sebagai alat, ritma-ritma pergerakan kreatif.
- Lapan Lakuan Daya berkaitan dengan pekerjaan dan
Asas kesedaran bentuk-bentuk x Melabelkan anggota badan yang
pergerakan. terlibat semasa melakukan aktiviti
x Tema 8 pergerakan kreatif.
- Ritma-ritma Berkaitan Aras 3
Dengan Pekerjaan x Mereka cipta pergerakan dengan
penggunaan tubuh badan sebagai
x Tema 9 alat, ritma-ritma berkaitan dengan
- Kesedaran Bentuk- pekerjaan dan kesedaran bentuk-
bentuk Pergerakan bentuk pergerakan.
x Mengenal pasti anggota badan yang
x Tema 10 terlibat semasa melakukan aktiviti
- Transisi Lapan Daya pergerakan kreatif.
Asas

39
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap,
dan kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.
x Kemudahan
peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Latihan yang
sistematik.
x Perlakuan murid.

40
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Rekreasi dan kesenggangan Murid dapat :

(a) Rekreasi Aras 1 x Melakukan aktiviti menjejak dalam


Rekreasi ber maksud aktiviti x Menyatakan aspek-aspek kaw asan sekolah secara
terancang untuk mengisi masa keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan.
lapang yang bukan untuk tujuan dalam melakukan aktiviti rekreasi.
pertandingan x Menyatakan persediaan dan x Mencatat simbol arah dalam aktiviti
peralatan yang diperlukan sebelum menjejak.
(i) Cadangan aktiviti: aktiviti menjejak.
x Menjejak x Menamakan dua jenis pokok.
- Persediaan Aras 2
- Simbol arah x Mengenal pasti simbol arah dalam x Menamakan tiga jenis serangga.
- Peralatan aktiviti menjejak.
x Menyebut aspek-aspek
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 keselamatan yang perlu diambil kira
x Mengenal pasti x Mengenal pasti flora dan fauna semasa melakukan aktiviti menjejak.
kemampuan, tahap, dan semasa aktiviti menjejak.
kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

41
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Kesenggangan Murid dapat :

Kesenggangan ber maksud aktiviti Aras 1 x Menyediakan folio individu berkaitan


masa lapang x Menyatakan sekurang-kurangnya dengan aktiviti kesenggangan.
empat jenis aktiviti kesenggangan.
(i) Cadangan aktiviti: x Melakar memek muka untuk
x Bersiar-siar x Menyatakan aspek-aspek menyatakan perasaan apabila
x Berbasikal keselamatan yang perlu diambil kira melakukan aktiviti kesenggangan.
x Menyiram bunga dalam melakukan aktiviti
x Galah panjang kesenggangan.
x Rebut tiang
Aras 2
(ii) Faedah bersenggang: x Menyatakan faedah kesenggangan.
x Mengisi masa lapang
x Menyihatkan tubuh badan Aras 3
x Interaksi x Menyatakan perasaan yang dialami
x Kepuasan ketika bersenggang.
x Keseronokkan

(iii) Perasaan yang dialami ketika


bersenggang.

(iv) Aspek-aspek keselamatan

42
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselam atan Murid dapat :

Keselamatan dalam sukan Aras 1 x Mencatatkan maksud keselamatan.


bermaksud keadaan yang x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
membolehkan kita melibatkan diri aspek keselamatan alatan yang x Menyenaraikan alatan yang
dalam sukan atau per mainan digunakan semasa beraktiviti. digunakan semasa beraktiviti.
tanpa menimbulkan implikasi
buruk. . Aras 2 x Mencatatkan peraturan-peraturan
x Mengenal pasti alatan yang semasa menggunakan alatan
Keselamatan semasa beraktiviti digunakan semasa beraktiviti. sukan.

(i) Alatan sukan dan Aras 3


permainan: x Menjelaskan melalui contoh
x Skitel peraturan-peraturan semasa
x Pundi kacang menggunakan alatan sukan.
x Gelung rotan
x Rotan manau
x Tali
x Kayu
x Bola

43
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pengurusan Murid dapat :

Pengurusan diri dari segi: Aras 1 x Menyebut pakaian yang sesuai


x Kesesuaian pakaian x Menyatakan pakaian yang sesuai semasa beraktiviti.
x Kebersihan pakaian semasa beraktiviti.
x Menyatakan kebaikan berpakaian x Mencatat faedah-faedah berpakaian
bersih dan keburukan berpakaian yang sesuai semasa beraktiviti.
kotor.
x Melukis dan mew arna pakaian
Aras 2 sukan tahun 2020.
x Menyatakan faedah berpakaian yang
sesuai dengan aktiviti.

Aras 3
x Mereka cipta pakaian sukan pada
tahun 2020.

44