Anda di halaman 1dari 25

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TAHUN 3

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 3, murid dapat :

1. Memahami maksud kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, dan
ketangkasan;

2. Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, dan
ketangkasan;

3. Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat;

4. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;

5. Memahami serta mengamalkan cara-cara menghargai kejayaan rakan dan kumpulan; dan

6. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan.

45
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

46
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1. Kecergasan fizikal
Murid dapat :
(a) Daya Tahan Kardiovaskular
Daya tahan kardiovaskular Aras 1 x Melakukan aktiviti daya tahan
bermaksud keupayaan jantung dan x Menyatakan aspek-aspek kardiovaskular secara individu.
sistem peredaran darah berfungsi keselamatan yang perlu diambil kira
dengan baik. dalam melakukan aktiviti daya tahan x Menyebut aspek-aspek
kardiovaskular. keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan dua aktiviti daya tahan dalam melakukan aktiviti daya tahan
x Skip berterusan 3-4 minit kardiovaskular. kardiovaskular.
x Galop berterusan 3-4 minit
Aras 2 x Menamakan tiga otot utama yang
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menyatakan perasaan semasa terlibat dengan aktiviti daya tahan
x Latihan yang sistematik. melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.
x Mengenal pasti kardiovaskular.
kemampuan, tahap dan x Melabelkan otot-otot yang terlibat
kecergasan murid semasa Aras 3 dalam melakukan aktiviti daya tahan
melakukan aktiviti. x Menyatakan tiga otot utama yang kardiovaskular.
x Kemudahan peralatan. terlibat dalam aktiviti daya tahan
x Persekitaran atau tempat kardiovaskular. x Melukis dan mew arnakan memek
beraktiviti. muka untuk menyatakan perasaan
x Penyeliaan, arahan dan selepas melakukan aktiviti daya
bimbingan. tahan kardiovaskular.
x Per lakuan murid.

47
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Kelenturan Murid dapat :

Kelenturan ber maksud keupayaan Aras 1 x Melakukan aktiviti kelenturan secara


meregang otot beserta kebebasan x Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.
sendi bergerak dengan keselamatan yang perlu diambil kira
sepenuhnya. dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan kedua-dua aktiviti keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan.
x Meleding berpasangan
x Membelakang berpasangan Aras 2 x Menamakan dua anggota badan
sambil menyentuh jari x Menyatakan perasaan semasa yang terlibat semasa melakukan
tangan kaw an melakukan aktiviti kelenturan. aktiviti kelenturan.
x Mengenal pasti anggota badan yang
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: terlibat semasa melakukan aktiviti x Melabelkan otot-otot yang terlibat
x Mengenal pasti kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan.
kemampuan, tahap dan
kecergasan murid semasa Aras 3
melakukan aktiviti. x Mengenal pasti tiga otot utama yang
x Kemudahan peralatan. terlibat dalam melakukan aktiviti
x Persekitaran atau tempat kelenturan.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Memahami latihan yang
sistematik.
x Perlakuan murid.

48
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Koordinasi Murid dapat :

Koordinasi ber maksud pergerakan Aras 1 x Melakukan aktiviti koordinasi secara


yang melibatkan keselarasan x Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.
antara mata, tangan, kaki dan keselamatan yang perlu diambil kira
badan. dalam melakukan aktiviti koordinasi. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan sekurang-kurangnya dua keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi.
x Lambung pundi kacang dan
kaw al dengan tangan. Aras 2 x Menamakan tiga otot utama yang
x Baling dan tangkap bola x Melakukan ketiga-tiga aktiviti terlibat dengan aktiviti koordinasi.
berpasangan. koordinasi.
x Lambung dan pukul bola x Menyatakan perasaan semasa x Melabelkan otot-otot yang terlibat
dengan tangan. melakukan aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi.

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3


x Mengenal pasti x Mengenal pasti anggota badan yang
kemampuan, tahap dan terlibat semasa melakukan aktiviti
kecergasan murid semasa koordinasi.
melakukan aktiviti. x Mengenal pasti tiga otot utama yang
x Kemudahan peralatan. terlibat dalam melakukan aktiviti
x Persekitaran atau tempat koordinasi.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Perlakuan murid.

49
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(d) Im bangan Murid dapat :

Imbangan ber maksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti imbangan secara


seseorang mengekalkan posisi x Menyatakan aspek-aspek individu dan berpasangan.
badannya ketika dia berada dalam keselamatan yang perlu diambil kira
keadaan tetap atau semasa dalam melakukan aktiviti imbangan. x Menyebut aspek-aspek
melakukan sesuatu aktiviti. x Melakukan aktiviti imbangan dengan keselamatan yang perlu diambil kira
betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti imbangan.
(i) Cadangan Aktiviti:
x Berdiri sambil mengangkat Aras 2 x Melakar dan mew arnakan memek
lutut dan depa tangan x Menyatakan perasaan semasa muka untuk menyatakan perasaan
x Meniti di atas kayu kecil atau melakukan aktiviti imbangan. selepas melakukan aktiviti
tali imbangan.
Aras 3
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti otot utama yang x Melabelkan otot-otot utama yang
x Mengenal pasti kemampuan, terlibat semasa melakukan aktiviti terlibat dalam melakukan aktiviti
tahap dan kecergasan murid imbangan. imbangan.
semasa melakukan aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Perlakuan murid.

50
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(e) Ketangkasan Murid dapat :

Ketangkasan bermaksud Aras 1 x Melakukan aktiviti ketangkasan


kebolehan seseorang bergerak x Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berpasangan.
dengan pantas sambil bertukar keselamatan yang perlu diambil kira
arah atau posisi. dalam melakukan aktiviti x Menyebut aspek-aspek
ketangkasan. keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan sekurang-kurangnya dua dalam melakukan aktiviti
x Cuit ekor aktiviti ketangkasan. ketangkasan.
x Lompat dan tukar arah
x Lari dan tukar arah Aras 2 x Melakar dan mew arnakan memek
x Melakukan ketiga-tiga aktiviti muka untuk menyatakan perasaan
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: ketangkasan. selepas melakukan aktiviti
x Mengenal pasti x Menyatakan perasaan semasa ketangkasan.
kemampuan, tahap dan melakukan aktiviti ketangkasan.
kecergasan murid semasa x Melabelkan anggota badan yang
melakukan aktiviti. Aras 3 terlibat semasa melakukan aktiviti
x Kemudahan peralatan. x Mengenal pasti otot utama yang ketangkasan.
x Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktiviti
beraktiviti. ketangkasan.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Memahami latihan yang
sistematik.
x Perlakuan murid.

51
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pergerakan Asas Murid dapat :

(a) Lokomotor Aras 1 x Melakukan aktiviti pergerakan


x Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan
Lokomotor ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan.
pergerakan dari satu tempat dalam melakukan aktiviti pergerakan
ke satu tempat yang lain. lokomotor. x Menyebut aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: x Mengayakan aktiviti pergerakan dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Berjalan lokomotor dengan gaya yang betul lokomotor.
x Berlari dan selamat.
x Melompat x Menunjuk cara rangkaian
x Merangkak Aras 2 pergerakan dalam aktiviti
x Mengguling x Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan lokomotor.
x Ketingting lokomotor dengan menggunakan
alatan. x Menamakan sepuluh aktiviti yang
(ii) Aspek-Aspek berkaitan dengan kemahiran
Keselamatan: x Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan lokomotor.
x Mengenal pasti pergerakan dalam pergerakan
kemampuan, tahap lokomotor. x Melabelkan anggota badan yang
dan kecergasan murid terlibat semasa melakukan aktiviti
semasa melakukan pergerakan lokomotor.
aktiviti.
x Kemudahan
peralatan.

52
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Persekitaran atau Aras 3 x Menggunakan alatan bulat, gelung


tempat beraktiviti. x Mereka cipta pergerakan lokomotor rotan, bangku dan lain-lain dalam
x Penyeliaan, arahan bersama rakan dengan pergerakan lokomotor.
dan bimbingan. menggunakan alatan.
x Latihan yang x Memberi contoh aktiviti harian yang
sistematik. x Mengenal pasti anggota badan yang berkaitan dengan pergerakan
x Per lakuan murid. terlibat semasa melakukan aktiviti lokomotor.
pergerakan lokomotor.

53
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Bukan Lokomotor Murid dapat :

Bukan lokomotor ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti pergerakan bukan


keupayaan untuk x Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan
menggerakkan bahagian keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan.
tubuh badan tanpa beralih dalam melakukan aktiviti pergerakan
tempat. bukan lokomotor. x Menyebut aspek-aspek
x Mengayakan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: bukan lokomotor dengan gaya yang dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Berdiri betul dan selamat. bukan lokomotor.
x Duduk
x Membongkok Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
x Memusing x Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti
x Mendekam bukan lokomotor dengan pergerakan bukan lokomotor.
x Mengilas menggunakan alatan.
x Menguak x Melakukan satu rangkaian aktiviti x Menamakan sepuluh aktiviti yang
x Menyokong pergerakan dalam pergerakan bukan berkaitan dengan kemahiran
lokomotor. pergerakan bukan lokomotor.
(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan: Aras 3 x Melabelkan anggota badan yang
x Mengenal pasti x Mereka cipta pergerakan bukan terlibat semasa melakukan aktiviti
kemampuan, tahap lokomotor bersama rakan dengan pergerakan bukan lokomotor.
dan kecergasan murid menggunakan alatan.
semasa melakukan x Menggunakan alatan bulat, gelung
aktiviti. rotan, bangku dan lain-lain dalam
x Kemudahan peralatan pergerakan bukan lokomotor.

54
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Persekitaran atau x Mengenal pasti anggota badan yang x Memberi contoh aktiviti harian yang
tempat beraktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti berkaitan dengan pergerakan bukan
x Penyeliaan, arahan pergerakan bukan lokomotor. lokomotor.
dan bimbingan.
x Latihan yang
sistematik.
x Per lakuan murid.

55
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Manipulasi Alatan Murid dapat :

Manipulasi alatan ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti pergerakan


mengkoordinasikan x Menyatakan aspek-aspek manipulasi alatan secara individu
bahagian-bahagian tubuh keselamatan yang perlu diambil kira dan berkumpulan.
badan bagi menipulasi dalam melakukan aktiviti pergerakan
alatan. manipulasi alatan. x Menyebut aspek-aspek
x Mengayakan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: manipulasi alatan dengan gaya yang dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Melambung betul dan selamat. manipulasi alatan.
x Menyambut
x Membaling Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
x Menyentuh x Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti
x Menampar manipulasi alatan. pergerakan manipulasi alatan.
x Menggolek x Melakukan satu rangkaian aktiviti
x Memukul pergerakan dalam pergerakan x Menamakan sepuluh aktiviti yang
x Menendang manipulasi alatan. berkaitan dengan kemahiran
x Mengelecek pergerakan manipulasi alatan.
x Menahan Aras 3
x Melantun x Mereka cipta pergerakan manipulasi x Melabelkan anggota badan yang
alatan bersama rakan. terlibat semasa melakukan aktiviti
x Mengenal pasti anggota badan yang pergerakan manipulatif alatan.
terlibat semasa melakukan aktiviti
manipulasi alatan.

56
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(ii) Aspek-Aspek x Menggunakan alatan bulat, gelung


Keselamatan: rotan, bangku dan lain-lain dalam
x Mengenal pasti pergerakan manipulatif alatan.
kemampuan, tahap
dan kecergasan x Memberi contoh aktiviti harian yang
murid semasa berkaitan dengan pergerakan
melakukan aktiviti. manipulatif alatan.
x Kemudahan
peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Latihan yang
sistematik.
x Perlakuan murid.

57
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :

(a) Gim nastik Pendidikan Aras 1 x Melakukan aktiviti gimnastik


x Menyatakan aspek-aspek pendidikan secara individu dan
Gimnastik Pendidikan keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan.
bermaksud satu pendekatan dalam melakukan aktiviti gimnastik
dalam gimnastik memberi pendidikan. x Membincangkan aspek-aspek
tumpuan kepada x Melakukan pergerakan pelbagai cara keselamatan yang perlu diambil kira
pembelajaran individu yang dengan menggunakan kesedaran dalam melakukan aktiviti gimnastik
unik dar i segi gaya aliran, kesedaran perkaitan dengan pendidikan.
pergerakan, pembelajaran orang lain dan kesedaran ritma.
dan perkembangan pelajar.
Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
(i) Tema Gimnastik x Melakukan satu rangkaian pergerakan dalam gimnastik
Pendidikan: pergerakan gimnastik pendidikan pendidikan.
x Tema 6 dengan menggunakan tema
- Kesedaran aliran kesedaran aliran dan kesedaran x Melabel anggota badan yang terlibat
x Tema 7 ritma. semasa melakukan aktiviti gimnastik
- Kesedaran pendidikan.
perkaitan dengan Aras 3
orang lain x Mereka cipta rangkaian pergerakan
x Tema 8 menggunakan tema kesedaran aliran,
- Kesedaran ritma kesedaran perkaitan dengan orang
lain dan kesedaran ritma.
x Mengenal pasti anggota badan yang
terlibat semasa melakukan aktiviti
pendidikan pergerakan.

58
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:
x Latihan yang
sistematik.
x Mengenal pasti
kemampuan,
tahap dan
kecergasan murid
semasa
melakukan aktiviti.
x Kemudahan
peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan,
arahan dan
bimbingan.
x Per lakuan murid.

59
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Pergerakan Kreatif Murid dapat :

Pergerakan kreatif Aras 1 x Melakukan kemahiran pergerakan


bermaksud interpretasi idea, x Menyatakan aspek-aspek kreatif secara individu dan
perasaan serta tanggapan keselamatan yang perlu diambil kira berpasangan.
deria yang dilahirkan secara dalam melakukan aktiviti pergerakan
simbolik melalui pergerakan. kreatif. x Membincangkan aspek-aspek
x Melakukan aktiviti pergerakan kreatif keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Tema Pergerakan: dengan gaya yang betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Tema 11 kreatif.
- Orientasi ruang Aras 2
x Tema 12 x Melakukan satu rangkaian x Menunjuk cara rangkaian
- Gabungan pergerakan dalam pergerakan kreatif. pergerakan dalam aktiviti
bentuk dan daya pergerakan kreatif.
dalam Aras 3
pergerakan x Mereka cipta pergerakan dengan x Melabelkan anggota badan yang
x Tema 13 penggunaan orientasi ruang, terlibat semasa melakukan aktiviti
- Penaikan dari gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan kreatif.
lantai pergerakan, penaikan dari lantai,
x Tema 14 kesedaran kumpulan, formasi-formasi
- Kesedaran dalam kumpulan dan kualiti-kualiti
kumpulan ekspresif dalam pergerakan.
x Tema 15
- For masi-formasi
dalam kumpulan

60
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Tema 16 x Mengenal pasti anggota badan yang


- Kualiti-kualiti terlibat semasa melakukan aktiviti
ekspresif pergerakan kreatif.
dalam
pergerakan

(iii) Aspek-Aspek
Keselamatan:
x Latihan yang
sistematik.
x Mengenal pasti
kemampuan,
tahap dan
kecergasan murid
semasa
melakukan aktiviti.
x Kemudahan
peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan,
arahan dan
bimbingan.
x Per lakuan murid.

61
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Rekreasi dan kesenggangan Murid dapat :

(a) Rekreasi Aras 1 x Menyediakan folio individu berkaitan


Rekreasi ber maksud aktiviti x Menyatakan aspek-aspek dengan jenis-jenis khemah dan
terancang untuk mengisi masa keselamatan yang perlu diambil kira peralatan perkhemahan.
lapang yang bukan untuk tujuan dalam melakukan aktiviti rekreasi.
pertandingan. x Mengenal pasti jenis-jenis khemah x Melukis jenis-jenis khemah.
dan peralatan perkhemahan.
(i) Cadangan Aktiviti: x Menyebut aspek-aspek keselamatan
x Pengenalan Asas Aras 2 yang perlu diambil kira semasa
Per khemahan x Menyatakan pengurusan tempat melakukan aktiviti perkhemahan.
- Jenis-jenis khemah perkhemahan.
- Peralatan x Menamakan jenis-jenis khemah.
perkhemahan Aras 3
- Pengurusan tempat x Menjelaskan cara-cara memasang x Menunjuk cara memasang khemah.
perkhemahan khemah.
x Pemilihan tempat

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:


x Latihan yang sistematik
seperti memanaskan
badan dan
menyejukkan badan.
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap dan
kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.

62
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Per lakuan murid.

63
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Kesenggangan Murid dapat :

Kesenggangan ber maksud aktiviti Aras 1 x Menyediakan folio individu berkaitan


masa lapang x Menyatakan aspek-aspek dengan aktiviti kesenggangan.
keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: dalam melakukan aktiviti rekreasi. x Menamakan lima jenis aktiviti
x Bersiar-siar x Menyatakan sekurang-kurangnya kesenggangan.
x Berbasikal empat jenis aktiviti kesenggangan.
x Menyiram bunga x Membincangkan faedah
x Galah panjang Aras 2 kesenggangan.
x Rebut tiang x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
faedah bersenggang. x Melakar memek muka untuk
(ii) Faedah bersenggang: x Menyatakan tempat dan masa menyatakan perasaan apabila
x Mengisi masa lapang. bersenggang. melakukan aktiviti kesenggangan.
x Menyihatkan tubuh
badan. Aras 3 x Membincang aspek-aspek
x Interaksi. x Menyatakan perasaan yang di alami keselamatan yang perlu diambil kira
x Kepuasan. ketika bersenggang. semasa melakukan aktiviti
x Keseronokan. kesenggangan.

(iii) Perasaan yang dialami ketika


bersenggang:
x Gembira
x Sedih
x Marah
x Suka

64
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(iv) Tempat bersenggang:


x Taman rekreasi
x Kaw asan lapang

(v) Masa bersenggang:


x Waktu lapang
x Cuti sekolah

(vi) Aspek-aspek keselamatan

65
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselam atan Murid dapat :

Keselamatan dalam sukan Aras 1 x Menamakan tempat permainan yang


bermaksud suatu keadaan yang x Menyatakan maksud keselamatan sesuai untuk beraktiviti.
membolehkan kita melibatkan diri x Menyatakan tempat per mainan yang
dalam sukan dan per mainan tanpa sesuai untuk beraktiviti. x Menyebut langkah-langkah
menimbulkan implikasi buruk. keselamatan di tempat per mainan.
Aras 2
Keselamatan semasa beraktiviti di x Menjelaskan langkah-langkah x Membincangkan peraturan-
tempat per mainan: keselamatan di tempat per mainan. peraturan semasa menggunakan
x Padang per mainan tempat per mainan.
x Taman kanak-kanak Aras 3
x Mencadangkan peraturan semasa
menggunakan tempat per mainan.

66
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pengurusan Murid dapat :

Pengurusan diri dari segi Aras 1 x Membincangkan masa yang


x Masa x Menyatakan masa yang sesuai sesuai untuk beraktiviti.
untuk beraktiviti. x Menyediakan satu jadual aktiviti
harian.
Aras 2
x Menjelaskan melalui contoh masa
yang sesuai untuk beraktiviti.

Aras 3
x Menyatakan satu jadual aktiviti
harian.

67
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Murid dapat :


Sukan
Aras 1 x Membincangkan isu-isu pakaian
Sosio budaya x Menyatakan isu-isu pakaian dalam dalam sukan dan per mainan.
x Pakaian sukan dan per mainan.
x Latihan x Membincangkan kepentingan
Aras 2 latihan dalam sukan dan permainan.
x Menyatakan isu-isu kelas
Pendidikan Jas mani dan Kelas
Pendidikan Kesihatan.

Aras 3
x Menyatakan isu-isu latihan dalam
sukan dan per mainan.

68
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4. Etika dalam sukan Murid dapat :

Etika dalam sukan ber maksud Aras 1 x Menyebut cara-cara menghargai


panduan tentang peranan peserta x Menyatakan tiga cara menghargai kejayaan rakan dan kumpulan.
dalam sukan dan peranan kejayaan rakan dan kumpulan.
penonton yang menyaksikan x Membincangkan cara-cara
sesuatu permainan Aras 2 menghargai kejayaan rakan dan
x Menjelaskan dengan contoh cara- kumpulan.
Semangat Kesukanan cara menghargai kejayaan rakan
x Hor mat menghor mati dan kumpulan. x Membincangkan semangat
kesukanan dalam pasukan
Aras 3 permainan.
x Menghuraikan semangat kesukanan
dalam pasukan per mainan.

69