Anda di halaman 1dari 28

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TAHUN 4

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 4, murid dapat :

1. Memahami maksud kecergasan fizikal berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi,
imbangan, ketangkasan, daya tahan otot, kekuatan, dan masa tindak balas.

2. Melakukan aktiviti fizikal bagi meningkatkan keupayaan kecergasan secara menyeluruh.

3. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik irama, dan gimnastik artistik dengan betul
dan selamat.

4. Menyatakan peralatan dan fungsinya dalam kraf perkhemahan.

5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan.

70
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

71
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4
TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1. Kecergasan Fizikal
Murid dapat :
(a) Daya Tahan Kardiovaskular
Aras 1 x Melakukan aktiviti daya tahan
Daya tahan kardiovaskular x Menyatakan aspek-aspek kardiovaskular secara individu.
bermaksud keupayaan jantung dan keselamatan yang perlu diambil kira
sistem peredaran darah berfungsi dalam melakukan aktiviti daya tahan x Menyebut aspek-aspek
dengan baik. kardiovaskular. keselamatan yang perlu diambil kira
x Melakukan aktiviti daya tahan dalam melakukan aktiviti daya tahan
(i) Cadangan Aktiviti: kardiovaskular. kardiovaskular.
x Berjalan pantas selama 5
minit Aras 2 x Menamakan tiga otot besar yang
x Senaman ritma selama 5 x Menyatakan perasaan semasa terlibat dengan aktiviti daya tahan
minit melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.
kardiovaskular.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Melabelkan otot-otot yang terlibat
x Latihan yang sistematik. Aras 3 dalam melakukan aktiviti daya tahan
x Mengenal pasti x Menyatakan tiga otot besar yang kardiovaskular.
kemampuan, tahap, dan terlibat semasa melakukan aktiviti
kecergasan murid semasa daya tahan kardiovaskular.
melakukan aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan murid
72
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Kelenturan Murid dapat :

Kelenturan ber maksud keupayaan Aras 1 x Melakukan aktiviti kelenturan secara


meregang otot beserta kebebasan x Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.
sendi bergerak dengan keselamatan yang perlu diambil kira
sepenuhnya. dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan aktiviti kelenturan dengan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: selamat. dalam melakukan aktiviti kelenturan.
x Meregang otot-otot kaki
statik Aras 2 x Menamakan dua anggota badan
x Mengilas badan ke kiri dan x Menyatakan perasaan semasa yang terlibat semasa melakukan
ke kanan melakukan aktiviti kelenturan. aktiviti kelenturan.
x Mengenal pasti anggota badan yang
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: terlibat semasa melakukan aktiviti x Melabelkan otot-otot yang terlibat
x Mengenal pasti kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan.
kemampuan, tahap, dan
kecergasan murid semasa Aras 3
melakukan aktiviti. x Mengenal pasti tiga otot utama yang
x Kemudahan peralatan. terlibat dalam melakukan aktiviti
x Persekitaran atau tempat kelenturan.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

73
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Koordinasi Murid dapat :

Koordinasi ber maksud pergerakan Aras 1 x Melakukan aktiviti koordinasi secara


yang melibatkan keselarasan x Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.
antara mata, tangan, kaki dan keselamatan yang perlu diambil kira
badan. dalam melakukan aktiviti koordinasi. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan sekurang-kurangnya dua keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi.
x Golek dan tangkap bola
berpasangan Aras 2 x Menamakan tiga otot besar yang
x Baling dan pukul bola x Melakukan ketiga-tiga aktiviti terlibat dengan aktiviti koordinasi.
berpasangan koordinasi.
x Golek dan kaw al gelung x Menyatakan perasaan semasa x Melabelkan otot-otot yang terlibat
rotan melakukan aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi.

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3


x Mengenal pasti x Mengenal pasti anggota badan yang
kemampuan, tahap, dan terlibat semasa melakukan aktiviti
kecergasan murid semasa koordinasi.
melakukan aktiviti. x Mengenal pasti tiga otot utama yang
x Kemudahan peralatan. terlibat dalam melakukan aktiviti
x Persekitaran atau tempat koordinasi.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

74
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(d) Im bangan Murid dapat :

Imbangan ber maksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti imbangan secara


seseorang mengekalkan posisi x Menyatakan aspek-aspek individu dan berpasangan.
badannya ketika dia berada dalam keselamatan yang perlu diambil kira
keadaan tetap ataupun semasa dalam melakukan aktiviti imbangan. x Menyebut aspek-aspek
melakukan sesuatu aktiviti. x Melakukan aktiviti imbangan dengan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti imbangan.
x Mengimbang skala ke
depan di atas bangku Aras 2 x Melakar memek muka untuk
gimnastik. x Menyatakan perasaan semasa menyatakan perasaan selepas
x Mengimbang di atas melakukan aktiviti imbangan. melakukan aktiviti imbangan.
hujung kaki dan bergerak
di atas bangku gimnastik. Aras 3 x Melabelkan otot-otot utama yang
x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: terlibat semasa melakukan aktiviti imbangan.
x Mengenal pasti imbangan.
kemampuan, tahap, dan
kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

75
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(e) Ketangkasan Murid dapat :

Ketangkasan bermaksud Aras 1 x Melakukan aktiviti ketangkasan


kebolehan seseorang bergerak x Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berpasangan.
dengan pantas sambil bertukar keselamatan yang perlu diambil kira
arah atau posisi dalam melakukan aktiviti x Menyebut aspek-aspek
ketangkasan. keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan aktiviti ketangkasan dalam melakukan aktiviti
x Lari zig-zag mengikut dengan betul dan selamat. ketangkasan.
tanda skital.
x Lari ulang alik 10 meter. Aras 2 x Melabelkan otot-otot utama yang
x Menyatakan perasaan semasa terlibat semasa melakukan aktiviti
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti ketangkasan. ketangkasan.
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap, dan Aras 3
kecergasan murid semasa x Mengenal pasti otot utama yang
melakukan aktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti
x Kemudahan peralatan. ketangkasan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Memahami latihan yang
sistematik.
x Per lakuan murid.

76
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(f) Daya Tahan Otot Murid dapat :

Daya tahan otot ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti daya tahan otot
kemampuan otot untuk melakukan x Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berpasangan.
kerja berulang kali dalam tempoh keselamatan yang perlu diambil kira
masa yang panjang tanpa merasa dalam melakukan aktiviti daya tahan x Membincangkan aspek-aspek
letih. otot. keselamatan yang perlu diambil kira
x Melakukan sekurang-kurangnya dua dalam melakukan aktiviti daya tahan
(i) Cadangan Aktiviti: aktiviti daya tahan otot. otot.
x Ketingting dalam jarak 10
meter. Aras 2 x Melabelkan tiga otot utama yang
x Melompat dua belah kaki x Melakukan ketiga-tiga aktiviti daya terlibat dalam aktiviti daya tahan
dalam jarak 10 meter. tahan otot. otot.
x Ketingting dan melompat
ke pelbagai arah 30 meter Aras 3
x Menyatakan tiga otot utama yang
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap, dan
kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Perlakuan murid.

77
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Per ingatan untuk aktiviti daya tahan otot:

i. Jumlah ulangan diperbanyakkan


mengikut kemampuan.
ii. Menamakan tiga otot utama yang
terlibat.

Nota :

Guru boleh menambah aktiviti daya


tahan otot yang sesuai dengan
kebolehan murid.

78
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(g) Kekuatan Murid dapat :

Kekuatan ber maksud kemampuan Aras 1 x Melakukan aktiviti kekuatan otot


otot untuk menghasilkan daya bagi x Menyatakan aspek-aspek secara berpasangan.
mengatasi sesuatu rintangan. keselamatan yang perlu diambil kira
dalam melakukan aktiviti kekuatan. x Menamakan tiga otot utama yang
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan sekurang-kurangnya dua terlibat dalam aktiviti kekuatan.
x Tolak patung. aktiviti kekuatan otot.
x Timbang garam x Membincangkan aspek-aspek
x Dukung belakang Aras 2 keselamatan yang perlu diambil kira
x Melakukan ketiga-tiga aktiviti dalam melakukan aktiviti kekuatan.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: kekuatan otot.
x Mengenal pasti x Melabelkan otot-otot utama yang
kemampuan, tahap, dan Aras 3 terlibat dalam melakukan aktiviti
kecergasan murid semasa x Menyatakan tiga otot utama yang kekuatan.
melakukan aktiviti. terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

79
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Per ingatan untuk aktiviti kekuatan otot:

i. Jumlah ulangan bagi setiap aktiviti


sederhana
ii. Jika menggunakan beban
tambahan ulangan dikurangkan
iii. Cara perlakuan perlahan

Nota :

Guru boleh menambah aktiviti kekuatan


otot yang sesuai dengan kebolehan
murid.

80
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(h) Masa Tindak Balas Murid dapat :

Masa tindak balas ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti masa tindak balas
masa yang diambil oleh seseorang x Menyatakan konsep tindak balas. secara berkumpulan.
untuk bertindak setelah menerima x Melakukan sekurang-kurangnya dua
rangsangan untuk berbuat aktiviti masa tindak balas. x Membincangkan aspek-aspek
demikian. x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira
keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti masa
(i) Cadangan Aktiviti: dalam melakukan aktiviti masa tindak tindak balas.
x Pukul berapa datuk balas.
harimau x Mencatatkan perasaan semasa dan
x Belalang belatuk Aras 2 selepas melakukan aktiviti masa
x Nombor sama berlari x Menyatakan perasaan semasa tindak balas.
melakukan aktiviti masa tindak balas.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Melabelkan otot-otot utama yang
x Mengenal pasti Aras 3 terlibat dalam melakukan aktiviti
kemampuan, tahap, dan x Menyatakan tiga otot utama yang masa tindak balas.
kecergasan murid semasa terlibat dalam aktiviti masa tindak
melakukan aktiviti. balas.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

81
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Perm ainan Murid dapat :


(a) Hoki
(i) Kemahiran asas hoki: Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam
x Memukul x Menyatakan aspek-aspek permainan hoki secara
x Menolak dan menahan keselamatan dalam per mainan hoki. berpasukan.
x Menggelecek x Melakukan kemahiran asas
x Flik / kuis permainan hoki. x Menyediakan folio individu
x Menjaga gol x Menyatakan empat kemahiran asas berkaitan dengan kemahiran
dalam per mainan hoki. permainan hoki.
(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan: Aras 2 x Membincangkan aspek-aspek
x Mengenal pasti x Mengenal pasti tindakan berbahaya keselamatan yang perlu diambil
kemampuan, tahap, dalam situasi per mainan. kira dalam per mainan hoki.
dan kecergasan murid
semasa melakukan Aras 3 x Menjelaskan kesalahan biasa yang
aktiviti. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga dilakukan semasa latihan dan
x Kemudahan peralatan kesalahan biasa yang dilakukan oleh permainan.
x Persekitaran atau rakan semasa latihan dan per mainan.
tempat beraktiviti. x Menyatakan otot utama yang x Menamakan otot utama yang
x Penyeliaan, arahan digunakan dalam kemahiran asas digunakan dalam kemahiran
dan bimbingan. hoki. permainan hoki.
x Latihan yang
sistematik. x Merancang aktiviti latih tubi
x Per lakuan murid. kemahiran asas permainan hoki
dalam kumpulan.

82
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Bola Sepak Murid dapat :

(i) Kemahiran: Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


x Menendang x Menyatakan aspek-aspek permainan bola sepak secara
x Menyerkap keselamatan dalam per mainan bola berpasukan.
x Mengelecek sepak.
x Menanduk x Melakukan kemahiran asas dalam x Menyediakan folio individu
x Menjaga gol permainan bola sepak. berkaitan dengan kemahiran
x Melontar ke dalam x Menyatakan sekurang-kurangnya permainan bola sepak.
empat kemahiran asas dalam setiap
(ii) Aspek-Aspek permainan bola sepak. x Membincangkan aspek-aspek
Keselamatan: keselamatan yang perlu diambil
x Mengenal pasti Aras 2 kira dalam melakukan per mainan
kemampuan, tahap, x Mengenal pasti tindakan berbahaya bola sepak.
dan kecergasan murid dalam situasi per mainan.
semasa melakukan x Menjelaskan kesalahan biasa yang
aktiviti. Aras 3 dilakukan semasa latihan dan
x Kemudahan x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga permainan.
peralatan. kesalahan biasa yang dilakukan oleh
x Persekitaran atau rakan semasa latihan dan per mainan. x Menamakan otot utama yang
tempat beraktiviti. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam kemahiran
x Penyeliaan, arahan digunakan dalam kemahiran tersebut. permainan bola sepak.
dan bimbingan.
x Latihan yang x Merancang aktiviti latih tubi
sistematik. kemahiran asas permainan bola
x Per lakuan murid. sepak dalam kumpulan.

83
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(j) Bola Jaring Murid dapat :

(i) Kemahiran: Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


x Menghantar dan x Menyatakan aspek-aspek permainan bola jar ing secara
menerima keselamatan dalam per mainan bola berpasukan.
x Menjaring jaring.
x Gerak kaki x Melakukan kemahiran asas dalam x Menyediakan folio individu
x Mengelak dan permainan bola jar ing. berkaitan dengan kemahiran
mengacah x Menyatakan sekurang-kurangnya permainan bola jar ing.
x Mengaw al empat kemahiran asas dalam
permainan bola jar ing. x Membincangkan aspek-aspek
(ii) Aspek-Aspek keselamatan yang perlu diambil
Keselamatan: Aras 2 kira dalam melakukan per mainan
x Mengenal pasti x Mengenal pasti tindakan berbahaya bola jar ing.
kemampuan, tahap, dalam situasi per mainan.
dan kecergasan murid x Menjelaskan kesalahan biasa yang
semasa melakukan Aras 3 dilakukan semasa latihan dan
aktiviti. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga permainan.
x Kemudahan peralatan kesalahan biasa yang dilakukan oleh
x Persekitaran atau rakan semasa latihan dan per mainan. x Menamakan otot utama yang
tempat beraktiviti. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran
x Penyeliaan, arahan digunakan dalam kemahiran tersebut. permainan bola jar ing.
dan bimbingan.
x Latihan yang x Merancang aktiviti latih tubi
sistematik. kemahiran asas permainan bola
x Per lakuan murid. jaring dalam kumpulan.

84
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(j) Bola Baling Murid dapat :

(i) Kemahiran: Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


x Menghantar. x Menyatakan aspek-aspek permainan bola baling secara
x Menerima bola dari keselamatan dalam per mainan bola berpasukan.
depan. baling.
x Mengelecek. x Melakukan kemahiran asas dalam x Menyediakan folio individu
x Menjaring. permainan bola baling. berkaitan dengan kemahiran bola
x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga baling.
(ii) Aspek-Aspek kemahiran asas dalam per mainan
Keselamatan: bola baling. x Membincangkan aspek-aspek
x Mengenal pasti keselamatan yang perlu diambil
kemampuan, tahap, Aras 2 kira dalam melakukan per mainan
dan kecergasan murid x Mengenal pasti tindakan berbahaya bola baling.
semasa melakukan dalam situasi per mainan.
aktiviti. x Menjelaskan kesalahan biasa yang
x Kemudahan peralatan Aras 3 dilakukan semasa latihan dan
x Persekitaran atau x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga permainan.
tempat beraktiviti. kesalahan biasa yang dilakukan oleh
x Penyeliaan, arahan rakan semasa latihan dan per mainan. x Menamakan otot utama yang
dan bimbingan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran
x Latihan yang digunakan dalam kemahiran tersebut. permainan bola baling.
sistematik.
x Per lakuan murid. x Merancang aktiviti latih tubi
kemahiran asas permainan bola
baling dalam kumpulan.

85
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Olahraga Murid dapat :

(a) Balapan Aras 1 x Melakukan teknik asas larian


x Menyatakan aspek-aspek dengan betul dan selamat secara
(i) Kemahiran asas larian: keselamatan semasa melakukan individu.
x Teknik asas berlari: acara larian.
- Lari atas hujung x Melakukan teknik asas larian dengan x Menyenaraikan peraturan asas
kaki betul dan selamat. dalam teknik asas larian.
- Angkat lutut tinggi x Menyatakan peraturan asas dalam
- Badan condong ke teknik asas berlar.i x Membincangkan aspek-aspek
hadapan hayunan keselamatan yang perlu diambil
tangan Aras 2 kira dalam acara larian.
x Teknik asas x Menyatakan teknik asas permulaan
permulaan: larian dan teknik asas menamatkan x Menyediakan folio individu
- Gaya berdiri larian. berkaitan dengan acara larian.
- Gaya dekam x Melakukan kemahiran lari berganti-
x Teknik asas ganti dengan betul dan selamat. x Melukis dan melabelkan otot-otot
menamatkan larian: utama yang terlibat dalam acara
- Mendada / torso Aras 3 larian.
- Lonjakan x Menjelaskan undang-undang dan
x Lari berganti-ganti: peraturan acara larian.
- Membaw a baton x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
- Hantaran baton kesalahan biasa yang dilakukan oleh
- Menerima baton rakan semasa latihan.
x Undang-undang dan x Mengenal pasti otot utama yang
peraturan digunakan dalam acara larian.

86
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:
x Mengenal pasti
kemampuan,
tahap, dan
kecergasan murid
semasa
melakukan aktiviti.
x Kemudahan peralatan
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Memahami latihan
yang sistematik.
x Per lakuan murid.

87
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Padang Murid dapat :

(i) Lompat Jauh: Aras 1 x Melakukan teknik lompat jauh


x Fasa-fasa lompat x Menyatakan aspek-aspek dengan betul dan selamat secara
jauh: keselamatan semasa melakukan individu
- Lari landas acara lompat jauh
- Lonjakan x Melakukan teknik lompat jauh dengan x Menyenaraikan undang-undang
- Penerbangan betul dan selamat dan peraturan asas dalam acara
- Mendarat x Menyatakan undang-undang dan lompat jauh
- Undang-undang peraturan asas dalam teknik lompat
dan peraturan jauh x Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
(ii) Aspek-Aspek Aras 2 kira dalam acara lompat jauh
Keselamatan: x Menyatakan fasa-fasa acara lompat
x Mengenal pasti jauh x Menyediakan folio individu
kemampuan, tahap, berkaitan dengan acara lompat
dan kecergasan Aras 3 jauh
murid semasa x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
melakukan aktiviti. kesalahan biasa yang dilakukan oleh x Menjelaskan kesalahan-kesalahan
x Kemudahan rakan semasa latihan biasa dilakukan oleh rakan semasa
peralatan x Mengenal pasti otot utama yang latihan
x Persekitaran atau digunakan dalam acara lompat jauh
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Latihan yang
sistematik.
x Perlakuan murid.

88
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :

(a) Gim nastik Iram a Aras 1 x Melakukan kemahiran gimnastik


x Menyatakan aspek-aspek irama secara individu dan
Gimnastik irama ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan.
pergerakan yang dilakukan dalam melakukan aktiviti gimnastik
segerak dengan ritma untuk irama. x Membincangkan aspek-aspek
menghasilkan pergerakan x Melakukan kemahiran gimnastik keselamatan yang perlu diambil
tubuh badan yang irama mengikut tema dengan betul kira dalam pergerakan gimnastik
berkoordinasi serta estetik. dan selamat. irama.

(i) Tema Pergerakan: Aras 2 x Menjelaskan tiga kesalahan biasa


x Pergerakan 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga yang dilakukan oleh rakan semasa
- Imbangan kesalahan yang biasa dilakukan latihan.
x Pergerakan 2 semasa latihan.
- Melentik x Menamakan tiga otot utama yang
x Pergerakan 3 Aras 3 digunakan dalam acara gimnastik
- Meringkuk dan x Mereka cipta rangkaian pergerakan irama.
melunjur menggunakan tema imbangan,
melentik dan meringkuk dan x Menunjuk cara rangkaian
(ii) Aspek-Aspek meluncur. pergerakan dalam gimnastik irama
Keselamatan x Menyatakan otot utama yang dengan menggunakan muzik,
digunakan dalam acara gimnastik alatan atau tanpa alatan.
x Latihan yang irama.
sistematik
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap,
dan kecergasan murid

89
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

semasa melakukan
aktiviti.
x Kemudahan peralatan
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Perlakuan murid.

90
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Gim nastik Artistik Murid dapat :

Gimnastik artistik Aras 1 x Melakukan kemahiran gimnastik


menekankan tiga aktiviti x Menyatakan aspek-aspek artistik secara individu dan
utama iaitu imbangan, keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan.
ketangkasan dan lombol. dalam melakukan aktiviti gimnastik
Strategi pengajaran dan artistik. x Membincangkan aspek-aspek
pembelajaran adalah secara x Melakukan kemahiran gimnastik keselamatan yang perlu diambil
formal dan terancang. Teknik artistik mengikut pola pergerakan kira dalam pergerakan gimnastik
dan gaya pelaksanaan dengan betul dan selamat. artistik.
sesuatu kemahiran
pergerakan adalah khusus. Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga pergerakan yang menggabungkan
(i) Pola Pergerakan: kesalahan yang biasa dilakukan aktiviti yang berlainan dalam pola
x Pola pergerakan 1 semasa latihan. yang sama atau berlainan.
- Pendaratan
x Pola pergerakan 2 Aras 3 x Menjelaskan tiga kesalahan biasa
- Statik x Mereka cipta rangkaian pergerakan yang dilakukan oleh rakan semasa
menggunakan pola pergerakan latihan.
(ii) Aspek-Aspek pendaratan dan statik.
Keselamatan: x Menyatakan otot utama yang x Menamakan tiga otot utama yang
x Latihan yang digunakan dalam acara gimnastik digunakan dalam acara gimnastik
sistematik. irama. artistik.
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap,
dan kecergasan murid
semasa melakukan

91
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

aktiviti.
x Kemudahan peralatan
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Perlakuan murid.

Perhatian :

Pola pergerakan di atas perlu diajar


dengan menggunakan alatan khusus
atau alatan ganti.

92
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4. Rekreasi dan Kesenggangan Murid dapat :

(a) Rekreasi Aras 1 x Menyediakan folio individu


Rekreasi ber maksud aktiviti x Menyatakan aspek-aspek berkaitan dengan cara mendir i dan
terancang untuk memenuhi masa keselamatan yang perlu diambil kira mengemaskan khemah.
lapang untuk tujuan bukan dalam melakukan aktiviti rekreasi.
pertandingan tetapi untuk x Menyatakan cara mendir i dan x Menyebut aspek-aspek
merehatkan fikiran dan badan. mengemaskan khemah. keselamatan yang perlu diambil
kira semasa melakukan aktiviti
(i) Cadangan Aktiviti: Aras 2 perkhemahan.
x Cara mendiri dan x Menyatakan susun atur kraf
mengemaskan khemah. perkhemahan. x Melukis plan lokasi susun atur atau
x Susun atur kraf kraf perkhemahan.
perkhemahan. Aras 3
x Keselamatan di kaw asan x Menunjuk cara memasang khemah. x Menunjuk cara memasang
perkhemahan. khemah.

93
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselam atan Murid dapat :

Keselamatan dalam sukan Aras 1 x Menamakan sekurang-kurangnya


bermaksud suatu keadaan yang x Menyatakan alatan sukan dan empat jenis alatan di padang,
membolehkan kita melibatkan diri permainan yang selamat digunakan gelanggang dan dew an yang boleh
dalam sukan dan per mainan tanpa di padang, gelanggang dan dew an. membahayakan.
menimbulkan implikasi buruk . x Menyatakan peraturan-peraturan
yang betul dan selamat semasa x Menyebut langkah-langkah
(a) Keselamatan semasa menggunakan alatan padang, keselamatan semasa menggunakan
beraktiviti: gelanggang dan dew an. alatan per mainan dan sukan.
x Alatan
- Padang Aras 2 x Membincangkan peraturan-
- Gelanggang x Mengenal pasti alatan dan tempat peraturan semasa menggunakan
- Dew an yang selamat digunakan semasa alatan sukan dan per mainan.
sukan dan per mainan.
x Contoh: x Menjelaskan langkah-langkah x Menyenaraikan peraturan-peraturan
- Tiang gol keselamatan semasa menggunakan untuk meningkatkan disiplin dalam
- Tiang sepak takraw alatan per mainan dan sukan. latihan sukan dan permainan.
- Tiang bola tampar
- Tiang badminton Aras 3
- Per mukaan gelanggang x Mencadangkan peraturan semasa
- Papan anjal menggunakan alatan sukan dan
- Peti lombol permainan.
- Tilam

94
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pengurusan Murid dapat :

(a) Pengurusan dir i dari segi: Aras 1 x Menyenaraikan jenis-jenis makanan


x Amalan pemakanan x Menyatakan jenis-jenis makanan pemberi tenaga.
untuk tenaga pemberi tenaga.
x Pengambilan air x Menyatakan cara penjagaan alatan x Membincangkan cara penjagaan
semasa latihan dan sukan dan per mainan. alatan sukan dan per mainan.
bersukan
Aras 2 x Menyediakan folio individu berkaitan
(b) Pengurusan alatan sukan dan x Menjelaskan kepentingan amalan dengan amalan pemakanan
permainan: pemakanan yang memberi tenaga pemberi tenaga.
x Penjagaan alatan dalam sukan dan per mainan.
sukan dan per mainan x Menjelaskan kepentingan penjagaan
alatan sukan dan per mainan.

Aras 3
x Merancang kepentingan penjagaan
alatan sukan dan per mainan.
x Membincangkan perkaitan antara
pemakanan yang sihat dan prestasi
dalam sukan.

95
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat :
3. Isu-isu Pendidikan Jasmani dan
Sukan Aras 1 x Membincangkan kesan
x Menyatakan kesan pengambilan ubat pengambilan ubat berlebihan dalam
Kesan pengambilan ubat yang berlebihan dalam sukan dan sukan dan per mainan.
berlebihan dalam sukan dan permainan.
permainan. x Membincangkan isu-isu
Aras 2 pengambilan ubat yang berlebihan
x Membincang isu-isu pengambilan dalam sukan dan per mainan.
ubat yang berlebihan dalam sukan
dan permainan. x Melayari lama w eb berkaitan
dengan isu pengambilan ubat yang
Aras 3 berlebihan dalam sukan dan
x Membuat penilaian tentang isu-isu permainan.
pengambilan ubat yang berlebihan
dalam sukan dan per mainan.

96
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4. Etika dalam sukan Murid dapat :

Etika dalam sukan ber maksud Aras 1 x Membincangkan faktor-faktor


panduan tentang peranan peserta x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga disiplin diri yang perlu ada pada
dalam sukan dan peranan kebaikan semangat kesungguhan setiap ahli sukan.
penonton yang menyaksikan yang perlu ditanamkan dalam diri
sesuatu permainan. setiap ahli sukan. x Membincangkan langkah-langkah
x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga untuk menanamkan semangat
(a) Semangat Kesukanan: faktor disiplin diri yang perlu ada pada kesungguhan dalam diri setiap ahli
x Kesungguhan dalam setiap ahli sukan. sukan.
sukan dan per mainan.
Aras 2 x Membincangkan langkah-langkah
(b) Disiplin dalam sukan dan x Menjelaskan dengan contoh tiga untuk meningkatkan disiplin diri
permainan: langkah-langkah untuk menanamkan dalam latihan sukan.
x Disiplin diri dalam sukan semangat kesungguhan dalam diri
dan permainan. setiap ahli sukan.

Aras 3
x Membincangkan langkah untuk
meningkatkan disiplin diri dalam
latihan sukan.

97