Anda di halaman 1dari 27

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TAHUN 5

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 5, murid dapat :

1. Mengetahui maksud kecergasan fizikal berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi,
imbangan, ketangkasan, daya tahan otot, kekuatan, masa tindak balas, kelajuan, dan kuasa;

2. Melakukan aktiviti fizikal bagi meningkatkan keupayaan kecergasan secara menyeluruh;

3. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik irama, dan gimnastik artistik dengan betul
dan selamat;

4. Memahami dan mengamalkan sikap positif dalam bidang sukan yang diceburi;

5. Mematuhi arahan serta peraturan semasa beraktiviti bagi menjaga keselamatan;

6. Mengetahui dan memahami keburukan dadah dalam sukan; dan

7. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan.

98
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

99
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5
TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1. Kecergasan Fizikal
Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi
(a) Daya Tahan Kardiovaskular mencapai hasil pembelajaran. Guru juga
Aras 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran
Daya tahan kardiovaskular x Menyatakan aspek-aspek lain mengikut kebolehan murid.
bermaksud keupayaan jantung dan keselamatan yang perlu diambil kira
sistem peredaran darah berfungsi dalam melakukan aktiviti daya tahan x Melakukan aktiviti daya tahan
dengan baik. kardiovaskular. kardiovaskular secara individu.
x Melakukan aktiviti daya tahan
(i) Cadangan Aktiviti: kardiovaskular. x Membincangkan aspek-aspek
x Berlari dan ber jalan 1000 keselamatan yang perlu diambil kira
meter Aras 2 dalam melakukan aktiviti daya tahan
x Senamrobik selama 5 minit x Menyatakan perasaan semasa kardiovaskular.
melakukan aktiviti daya tahan
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: kardiovaskular. x Menamakan tiga otot utama yang
x Latihan yang sistematik. terlibat dengan aktiviti daya tahan
x Mengenal pasti Aras 3 kardiovaskular.
kemampuan, tahap, dan x Menyatakan tiga otot utama yang
kecergasan murid semasa terlibat semasa melakukan aktiviti x Melabelkan otot-otot yang terlibat
melakukan aktiviti. daya tahan kardiovaskular. dalam melakukan aktiviti daya tahan
x Kemudahan peralatan. kardiovaskular.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Per lakuan murid.

100
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Kelenturan Murid dapat :


Kelenturan ber maksud keupayaan
meregang otot beserta kebebasan Aras 1 x Melakukan aktiviti kelenturan secara
sendi bergerak dengan x Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.
sepenuhnya. keselamatan yang perlu diambil kira
dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Membincangkan aspek-aspek
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan aktiviti kelenturan dengan keselamatan yang perlu diambil kira
x Mengecilkan badan betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kelenturan.
x Lentik kucing
x Melunjur ke hadapan Aras 2 x Menamakan sekurang-kurangnya
x Menyatakan perasaan semasa dua anggota badan yang terlibat
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti kelenturan. semasa melakukan aktiviti
x Mengenal pasti x Mengenal pasti anggota badan yang kelenturan.
kemampuan, tahap, dan terlibat semasa melakukan aktiviti
kecergasan murid semasa kelenturan. x Melabelkan otot-otot yang terlibat
melakukan aktiviti. dalam melakukan aktiviti kelenturan.
x Kemudahan peralatan. Aras 3
x Persekitaran atau tempat x Mengenal pasti tiga otot utama yang
beraktiviti. terlibat dalam melakukan aktiviti
x Penyeliaan, arahan dan kelenturan.
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

101
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Im bangan Murid dapat :


Imbangan ber maksud kebolehan
seseorang mengekalkan posisi Aras 1 x Melakukan aktiviti imbangan secara
badannya ketika dia berada dalam x Menyatakan aspek-aspek individu dan kumpulan.
keadaan tetap ataupun semasa keselamatan yang perlu diambil kira
melakukan sesuatu aktiviti. dalam melakukan aktiviti imbangan. x Menyebut aspek-aspek keselamatan
x Melakukan aktiviti imbangan dengan yang perlu diambil kira dalam
(i) Cadangan Aktiviti: betul dan selamat. melakukan aktiviti imbangan.
x Imbangan skala sisi
x Imbangan skala ‘Y’ Aras 2 x Melabelkan otot-otot utama yang
x Menyatakan perasaan semasa terlibat dalam melakukan aktiviti
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti imbangan. imbangan.
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap, dan Aras 3
kecergasan murid semasa x Mengenal pasti otot utama yang
melakukan aktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti
x Kemudahan peralatan. imbangan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

102
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(d) Ketangkasan Murid dapat :

Ketangkasan ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti ketangkasan


kebolehan seseorang bergerak x Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berpasangan.
dengan pantas sambil bertukar keselamatan yang perlu diambil kira
arah atau posisi. dalam melakukan aktiviti x Menyebut aspek-aspek keselamatan
ketangkasan. yang perlu diambil kira dalam
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan aktiviti ketangkasan melakukan aktiviti ketangkasan.
x Lompat kuadran 10 saat dengan betul dan selamat.
x Skip dan tukar arah x Melabelkan otot-otot utama yang
Aras 2 terlibat semasa melakukan aktiviti
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menyatakan perasaan semasa ketangkasan.
x Mengenal pasti melakukan aktiviti ketangkasan.
kemampuan, tahap, dan
kecergasan murid semasa Aras 3
melakukan aktiviti. x Mengenal pasti otot utama yang
x Kemudahan peralatan. terlibat semasa melakukan aktiviti
x Persekitaran atau tempat ketangkasan.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

103
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(e) Daya Tahan Otot Murid dapat :


Daya tahan otot ber maksud
kemampuan otot untuk melakukan Aras 1 x Melakukan aktiviti daya tahan otot
kerja berulang kali dalam tempoh x Menyatakan aspek-aspek secara individu.
masa yang panjang tanpa merasa keselamatan yang perlu diambil kira
letih. dalam melakukan aktiviti daya tahan x Menyebut aspek-aspek keselamatan
otot. yang perlu diambil kira dalam
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan aktiviti daya tahan otot melakukan aktiviti daya tahan otot.
x Bangkit tubi lutut bengkok dengan betul dan selamat.
x Tekan tubi x Melabelkan otot-otot utama yang
Aras 2 terlibat dalam melakukan aktiviti daya
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menyatakan perasaaan semasa tahan otot.
x Mengenal pasti melakukan aktiviti daya tahan otot.
kemampuan, tahap, dan
kecergasan murid semasa Aras 3
melakukan aktiviti. x Mengenal pasti otot utama yang
x Kemudahan peralatan. terlibat semasa melakukan aktiviti
x Persekitaran atau tempat daya tahan otot.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

Per ingatan:
Jumlah ulangan diperbanyakkan
mengikut kemampuan.

104
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(f) Kekuatan Murid dapat :

Kekuatan ber maksud kemampuan Aras 1 x Melakukan aktiviti kekuatan otot


maksimum seseorang itu untuk x Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berpasangan.
mengatasi sebarang rintangan keselamatan yang perlu diambil kira
fizikal. dalam melakukan aktiviti kekuatan. x Membincangkan aspek-aspek
x Melakukan aktiviti kekuatan dengan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kekuatan
x Tolak bahu berpasangan. otot.
x Lambung dan sambut bola Aras 2
segar pelbagai arah. x Menyatakan perasaan semasa x Menamakan tiga otot utama yang
x Bergayut pada palang. melakukan aktviti kekuatan. terlibat semasa melakukan aktiviti
kekuatan.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3
x Mengenal pasti x Menyatakan tiga otot utama yang
kemampuan, tahap, dan terlibat semasa melakukan aktiviti
kecergasan murid semasa kekuatan.
melakukan aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

105
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(iii) Peringatan untuk aktiviti kekuatan:

x Jumlah ulangan bagi setiap


aktiviti sederhana.
x Jika menggunakan beban
tambahan ulangan dikurangkan.
x Cara perlakuan perlahan.

106
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(g) Masa Tindak Balas Murid dapat :

Masa tindak balas ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti masa tindak balas
masa yang diambil oleh seseorang x Menyatakan aspek-aspek secara berpasangan.
untuk bertindak setelah menerima kesalamatan yang perlu diambil kira
rangsangan untuk berbuat dalam melakukan aktiviti masa tindak x Membincangkan aspek-aspek
demikian. balas. keselamatan yang perlu diambil kira
x Melakukan akitiviti masa tindak balas dalam melakukan aktiviti masa tindak
(i) Cadangan Aktiviti: dengan betul dan selamat. balas.
x Tampar lutut berpasangan
x Pijak kasut Aras 2 x Melabelkan otot-otot utama yang
x Menyatakan perasaan semasa terlibat dalam melakukan aktiviti
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti masa tindak balas. masa tindak balas.
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap, dan Aras 3
kecergasan murid semasa x Menyatakan tiga otot utama yang
melakukan aktiviti. terlibat dalam aktiviti masa tindak
x Kemudahan peralatan. balas.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

107
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(h) Kelajuan Murid dapat :

Kelajuan ber maksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti kelajuan secara


seseorang melakukan pergerakan x Menyatakan aspek-aspek individu.
pantas dalam masa yang singkat. kesalamatan yang perlu diambil kira
dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Membincangkan aspek-aspek
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan akitiviti kelajuan dengan keselamatan yang perlu diambil kira
x Lari pecut 30 meter betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kelajuan.
x Lari berganti-ganti 50
meter Aras 2 x Mencatatkan perasaan semasa dan
x Menyatakan perasaan semasa selepas melakukan aktiviti kelajuan.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti kelajuan.
x Mengenal pasti x Melabelkan otot-otot utama yang
kemampuan, tahap, dan Aras 3 terlibat dalam melakukan aktiviti
kecergasan murid semasa x Menyatakan tiga otot utama yang kelajuan.
melakukan aktiviti. terlibat dalam aktiviti kelajuan.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

108
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(i) Kuasa Murid dapat :

Kuasa bermaksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti kuasa secara


melakukan suatu pergerakan yang x Menyatakan aspek-aspek individu.
pantas dengan daya maksimum kesalamatan yang perlu diambil kira
dalam masa yang singkat. dalam melakukan aktiviti kuasa. x Membincangkan aspek-aspek
x Melakukan akitiviti kuasa dengan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kuasa.
x Lonjak dan merejam bola.
x Lonjak dan baling bola Aras 2 x Melabelkan otot-otot utama yang
menuju sasaran. x Menyatakan perasaan semasa terlibat dalam melakukan aktiviti
melakukan aktiviti kuasa. kuasa.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:
x Mengenal pasti Aras 3
kemampuan, tahap, dan x Menyatakan tiga otot utama yang
kecergasan murid semasa terlibat dalam aktiviti kuasa.
melakukan aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

109
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(j) Konsep Kecergasan Fizikal Murid dapat :


dan Kesihatan Menyeluruh
Aras 1 x Menyediakan folio individu berkaitan
Konsep kecergasan fizikal dan x Menyatakan konsep kecergasan dengan konsep kecergasan
kesihatan menyeluruh ber maksud berasaskan kesihatan. berasaskan kesihatan dan konsep
keupayaan melaksanakan tugas x Menyatakan konsep kecergasan kecergasan berasaskan kemahiran.
harian dengan cekap dan cergas berasaskan kemahiran.
tanpa rasa kepenatan yang x Membincangkan konsep kecergasan
berlebihan serta mempunyai Aras 2 berasaskan kesihatan dan konsep
tenaga yang mencukupi untuk x Menjelaskan dengan contoh konsep kecergasan dan konsep kecergasan
aktiviti riadah. kecergasan berasaskan kesihatan. berasaskan kemahiran.
x Menjelaskan dengan contoh konsep
(i) Konsep kecergasan fizikal dan kecergasan berasaskan kemahiran. x Menyediakan laporan ringkas
kesihatan menyeluruh berkaitan dengan aktiviti konsep
berasaskan: Aras 3 kecergasan berasaskan kesihatan
x Membanding dan membezakan dan konsep kecergasan berasaskan.
x Kecergasan berasaskan antara konsep kecergasan
kesihatan. berasaskan kesihatan dan konsep
x Kecergasan berasaskan kecergasan berasaskan kemahiran.
kemahiran.

110
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1. Perm ainan
(a) Sofbol Murid dapat :
(i) Kemahiran asas sofbol:
x Menangkap Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam
x Membaling x Menyatakan aspek-aspek permainan sofbol secara
x Memadang keselamatan dalam per mainan berpasukan.
x Memukul sofbol.
x Menampan x Melakukan kemahiran asas x Menyediakan folio individu berkaitan
x Pitching permainan sofbol dengan betul dan dengan kemahiran per mainan
x Larian antara tapak selamat. sofbol.

(ii) Aspek-Aspek Aras 2 x Membincangkan aspek-aspek


Keselamatan: x Mengenal pasti tindakan berbahaya keselamatan yang perlu diambil kira
x Mengenal pasti dalam situasi per mainan. dalam per mainan sofbol.
kemampuan, tahap,
dan kecergasan Aras 3 x Menjelaskan kesalahan biasa yang
murid semasa x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga dilakukan semasa latihan dan
melakukan aktiviti. kesalahan biasa yang dilakukan permainan.
x Kemudahan semasa latihan dan per mainan.
peralatan. x Menyatakan otot utama yang x Menamakan otot utama yang
x Persekitaran atau digunakan dalam kemahiran tersebut. digunakan dalam kemahiran
tempat beraktiviti. permainan sofbol.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan. x Merancang aktiviti latih tubi
x Latihan yang kemahiran asas permainan sofbol
sistematik. dalam kumpulan.
x Per lakuan murid.
111
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Badminton Murid dapat :

(i) Kemahiran asas Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


badminton: x Menyatakan aspek-aspek permainan badminton secara
x Memegang raket keselamatan dalam per mainan berpasukan.
x Servis badminton.
x Pukulan hadapan x Melakukan kemahiran asas dalam x Menyediakan folio individu berkaitan
x Pukulan kilas permainan badminton. dengan kemahiran per mainan
x Pukulan lob badminton.
x Smesy Aras 2
x Mengenal pasti tindakan berbahaya x Membincangkan aspek-aspek
(ii) Aspek-Aspek dalam situasi per mainan. keselamatan yang perlu diambil kira
Keselamatan: dalam melakukan permainan
x Mengenal pasti Aras 3 badminton.
kemampuan, tahap, x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
dan kecergasan murid kesalahan biasa yang dilakukan x Menjelaskan kesalahan biasa yang
semasa melakukan semasa latihan dan per mainan. dilakukan semasa latihan dan
aktiviti. x Menyatakan otot-otot utama yang permainan.
x Kemudahan digunakan dalam kemahiran tersebut.
peralatan. x Menamakan otot utama yang
x Persekitaran atau digunakan dalam kemahiran
tempat beraktiviti. permainan badminton.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan. x Merancang aktiviti latih tubi
x Latihan yang kemahiran asas permainan
sistematik. badminton dalam kumpulan.
x Per lakuan murid.

112
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Ragbi Sentuh Murid dapat :

(i) Kemahiran ragbi sentuh: Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


x Menghantar x Menyatakan aspek-aspek permainan ragbi sentuh secara
x Menangkap keselamatan dalam per mainan ragbi berpasukan.
x Menggelecek sentuh.
x Mengelak x Melakukan kemahiran asas dalam x Menyediakan folio individu berkaitan
x Menghadang permainan ragbi sentuh. dengan kemahiran per mainan ragbi
x Menyentuh sentuh.
Aras 2
(ii) Aspek-Aspek x Mengenal pasti tindakan berbahaya x Membincangkan aspek-aspek
Keselamatan: dalam situasi per mainan. keselamatan yang perlu diambil kira
x Mengenal pasti dalam melakukan permainan ragbi
kemampuan, tahap, Aras 3 sentuh.
dan kecergasan murid x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
semasa melakukan kesalahan biasa yang dilakukan x Menjelaskan kesalahan biasa yang
aktiviti. semasa latihan dan per mainan. dilakukan semasa latihan dan
x Kemudahan x Menyatakan otot utama yang permainan.
peralatan. digunakan dalam kemahiran tersebut.
x Persekitaran atau x Menamakan otot utama yang
tempat beraktiviti. digunakan dalam kemahiran
x Penyeliaan, arahan permainan ragbi sentuh.
dan bimbingan.
x Latihan yang x Merancang aktiviti latih tubi
sistematik. kemahiran asas permainan ragbi
x Per lakuan murid. sentuh.

113
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Olahraga Murid dapat :


(a) Padang
(i) Lompat tinggi: Aras 1 x Melakukan kemahiran lompat tinggi
x Gaya pelana x Menyatakan aspek-aspek dengan betul dan selamat secara
x Gaya fosbury keselamatan semasa melakukan individu.
acara lompat tinggi.
(ii) Fasa-fasa lompat tinggi: x Melakukan kemahiran lompat tinggi x Menyenaraikan undang-undang dan
x Lari landas dengan betul dan selamat. peraturan asas dalam acara lompat
x Lonjakan x Menyatakan undang-undang dan tinggi.
x Layangan peraturan asas dalam acara lompat
x Mendarat tinggi. x Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil kira
(iii) Undang-undang dan Aras 2 dalam acara lompat tinggi.
peraturan acara lompat x Menyatakan fasa-fasa acara lompat
tinggi tinggi. x Menyediakan folio individu berkaitan
dengan acara lompat tinggi.
(iv)Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3
x Mengenal pasti x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga x Menjelaskan kesalahan-kesalahan
kemampuan, tahap, dan kesalahan biasa yang dilakukan biasa dilakukan oleh rakan semasa
kecergasan murid semasa latihan. latihan.
semasa melakukan x Mengenal pasti otot utama yang
aktiviti. digunakan dalam acara lompat tinggi.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
114
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :

(a) Gim nastik Iram a Aras 1 x Melakukan kemahiran gimnastik


x Menyatakan aspek-aspek irama secara individu dan
Gimnastik irama ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan.
pergerakan yang dilakukan dalam melakukan aktiviti gimnastik
segerak dengan ritma untuk irama. x Membincangkan aspek-aspek
menghasilkan pergerakan x Melakukan kemahiran gimnastik keselamatan yang perlu diambil kira
tubuh badan yang irama mengikut tema dengan betul dalam pergerakan gimnastik irama.
berkoordinasi serta estetik. dan selamat.
x Menjelaskan tiga kesalahan biasa
(i) Tema Pergerakan: Aras 2 yang dilakukan oleh rakan semasa
x Pergerakan 4 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga latihan.
- Gerak edar dan kesalahan yang biasa dilakukan
pusing badan semasa latihan. x Menamakan tiga otot utama yang
x Pergerakan 5 digunakan dalam acara gimnastik
- Pusingan badan Aras 3 irama.
x Mereka cipta rangkaian pergerakan
(ii) Aspek-Aspek menggunakan tema gerak edar, dan x Menunjuk cara rangkaian
Keselamatan: pusing badan. pergerakan dalam gimnastik irama
x Latihan yang x Menyatakan otot utama yang dengan menggunakan muzik, alatan
sistematik. digunakan dalam acara gimnastik atau tanpa alatan.
x Mengenal pasti irama.
kemampuan, tahap,
dan kecergasan
murid semasa
melakukan aktiviti.

115
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Kemudahan
peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Per lakuan murid.

Nota :

Pergerakan di atas boleh dikaitkan


dengan teknik alatan dan dirangkaikan.

116
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Gim nastik Artistik Murid dapat :

Gimnastik artistik Aras 1 x Melakukan kemahiran gimnastik


menekankan tiga aktiviti x Menyatakan aspek-aspek artistik secara individu dan
utama iaitu imbangan, keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan.
ketangkasan dan lombol. dalam melakukan aktiviti gimnastik
Strategi pengajaran dan artistik. x Membincangkan aspek-aspek
pembelajaran adalah secara x Melakukan kemahiran gimnastik keselamatan yang perlu diambil kira
formal dan terancang. Teknik artistik mengikut pola pergerakan dalam pergerakan gimnastik artistik.
dan gaya pelaksanaan dengan betul dan selamat.
sesuatu kemahiran x Menunjuk cara rangkaian
pergerakan adalah khusus. Aras 2 pergerakan yang menggabungkan
x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang berlainan dalam pola
(i) Pola Pergerakan: kesalahan yang biasa dilakukan yang sama atau berlainan.
x Pola pergerakan 3 semasa latihan.
- Gerak edar x Menjelaskan tiga kesalahan biasa
x Pola pergerakan 4 Aras 3 yang dilakukan oleh rakan semasa
- Putaran x Mereka cipta rangkaian pergerakan latihan.
menggunakan pola pergerakan gerak
(ii) Aspek-Aspek edar dan putaran. x Menamakan tiga otot utama yang
Keselamatan: x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik
x Latihan yang digunakan dalam acara gimnastik artistik.
sistematik. irama.
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap,
dan kecergasan
murid semasa
melakukan aktiviti.

117
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Kemudahan peralatan
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Perlakuan murid.

Perhatian :

Pola pergerakan di atas perlu diajar


dengan menggunakan alatan khusus
atau alatan ganti.

118
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


4. Rekreasi
(a) Rekreasi dan kesenggangan Murid dapat :
Rekreasi ber maksud aktiviti
terancang untuk memenuhi masa Aras 1 x Menyediakan folio individu berkaitan
lapang untuk tujuan bukan x Menyatakan aspek-aspek dengan cara menggunakan kompas
pertandingan tetapi untuk keselamatan yang perlu diambil kira untuk mencari bear ing dan titik
merehatkan fikiran dan badan. dalam melakukan aktiviti rekreasi. kaw alan.
x Menyatakan maksud orienteering.
(i) Cadangan Aktiviti: x Menjelaskan cara menggunakan x Membincangkan aspek-aspek
x ‘Orienteering’ kompas dengan betul. keselamatan yang perlu diambil kira
- maksud ‘orienteering’ semasa melakukan aktiviti
- mengenal kompas Aras 2 orienteering.
- membaca bearing x Menjelaskan cara menggunakan
- mencari titik kaw alan kompas untuk mencari bearing dan x Melakukan aktiviti orienteering
titik kaw alan. bersama guru.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:
x Latihan yang Aras 3
sistematik. x Mengaplikasikan kemahiran
x Mengenal pasti penggunaan kompas dalam aktiviti
kemampuan, tahap, orienteering.
dan kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Per lakuan murid.

119
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselam atan Murid dapat :

(a) Keselamatan semasa Aras 1 x Menamakan sekurang-kurangnya


beraktiviti: x Menyatakan alatan sukan dan empat jenis alatan di padang dan
Keselamatan dalam sukan permainan yang selamat digunakan balapan yang boleh
bermaksud suatu keadaan di padang, gelanggang dan dew an. membahayakan.
yang membolehkan kita x Menyatakan peraturan-peraturan
melibatkan diri dalam sukan yang betul dan selamat semasa x Membincangkan langkah-langkah
dan permainan tanpa menggunakan alatan padang dan keselamatan dan peraturan yang
menimbulkan implikasi buruk . balapan. betul semasa menggunakan alatan
padang dan balapan.
(i) Alatan Aras 2
x Padang x Mengenal pasti alatan padang dan x Membincangkan langkah-langkah
x Balapan balapan yang selamat digunakan meningkatkan disiplin dalam latihan
semasa sukan dan permainan. sukan dan per mainan.
(ii) Peraturan dan keselamatan x Menjelaskan langkah-langkah
alatan. keselamatan semasa menggunakan
Contoh: alatan padang dan balapan.
x Peluru
x Palang dan tiang lompat Aras 3
tinggi x Mencadangkan peraturan semasa
x Pagar menggunakan alatan sukan dan
x Per mukaan balapan permainan.
x Baton
x Spike

120
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Papan penahan
x Kaw asan mendarat
lompat jauh
x Papan lonjak

121
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pengurusan Murid dapat :

(a) Pengurusan diri dar i segi: Aras 1 x Menyenaraikan jenis-jenis makanan


x Makanan bervitamin x Menyatakan jenis-jenis vitamin yang bervitamin.
semasa latihan dan diperlukan semasa latihan dan
bersukan. bersukan. x Menyusun dan mengelaskan alatan
x Menyatakan cara susunan dan sukan dan per mainan.
(b) Pengurusan alatan sukan dan pengelasan alatan sukan dan
permainan: permainan. x Menyediakan folio individu berkaitan
x Susunan dan pengelasan. dengan makanan bervitamin
Aras 2 semasa latihan dan bersukan.
x Menjelaskan kepentingan makanan
bervitamin dalam sukan dan x Membincangkan kepentingan
permainan. menyusun dan mengelaskan alatan
x Menjelaskan kepentingan menyususn sukan dan per mainan.
dan mengelaskan alatan sukan dan
permainan.

Aras 3
x Membincang tentang kepentingan
vitamin bagi aktiviti sukan.

122
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Isu-isu dalam Pendidikan Murid dapat :


Jasm ani dan Sukan
Aras 1 x Membincangkan kesan
(a) Kesan pengambilan dadah x Menyatakan kesan pengambilan pengambilan dadah dalam sukan
dalam sukan dan per mainan. dadah dalam sukan dan per mainan. dan permainan.

(b) Penyalahgunaan dadah dalam Aras 2 x Membincangkan isu-isu pesalah


sukan dan per mainan. x Membincang isu salah guna dadah guna dadah dalam sukan dan
dalam sukan dan per mainan. permainan.

Aras 3 x Menyediakan folio individu berkaitan


x Membuat penilaian tentang isu salah dengan penyalahgunaan dadah
guna dadah dalam sukan dan dalam sukan dan per mainan.
permainan.
x Melayari lama w eb berkaitan
dengan isu penyalahgunaan dadah
dalam sukan dan per mainan.

123
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4. Etika dalam sukan Murid dapat :


Etika dalam sukan ber maksud
panduan tentang peranan peserta Aras 1 x Bercerita tentang perasaan setelah
dalam sukan dan peranan x Menyatakan perasaan semasa menerima keputusan sesuatu
penonton yang menyaksikan menerima keputusan sesuatu permainan.
sesuatu permainan. permainan.
x Membincangkan cara-cara
(a) Semangat Kesukanan Aras 2 mengaw al perasaan setelah
x Menerima keputusan x Menjelaskan dengan contoh faktor- menerima kekalahan dalam
permainan. faktor yang mempengaruhi prestasi. permainan.

(b) Contoh faktor-faktor yang Aras 3


mempengaruhi prestasi: x Mencadangkan cara-cara mengaw al x Menyediakan folio individu berkaitan
x Kurang kerjasama perasaan setelah menerima sesuatu dengan insiden-insiden pengaduhan
sepasukan. keputusan per mainan. selepas permainan ( dengan tujuan
x Kelemahan strategi mengambil iktibar )
permainan.
x Kurang kemahiran. x Membincang pro dan kontra
semangat kesukanan yang ekstrim.
(c) Cara mengaw al perasaan
setelah dew asa:
x Mengikut arahan atau
nasihat jurulatih.
x Menenangkan fikiran
melalui aktiviti
menyejukkan badan.
x Relaksasi mental.

124