Anda di halaman 1dari 28

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TAHUN 6

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 6, murid dapat :

1. Mengetahui maksud kecergasan fizikal berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, imbangan,
ketangkasan, daya tahan otot, kekuatan otot, masa tindak balas, kelajuan, kuasa, dan komposisi badan;

2. Memahami maksud kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh;

3. Melakukan aktiviti fizikal bagi meningkatkan keupayaan kecergasan;

4. Mengaplikasi kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik irama, dan gimnastik artistik dengan betul dan
selamat;

5. Memahami dan mematuhi peraturan keselamatan semasa beraktiviti bagi menjaga keselamatan;

6. Mengetahui kemudahan tempat yang sesuai untuk beraktiviti;

7. Mengenali bentuk-bentuk rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan;

8. Mengetahui dan mengamalkan undang-undang dan peraturan dalam sukan dan permainan; dan

9. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan.

125
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

126
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Kecergasan fizikal Murid dapat :


(a) Daya Tahan Kardiovaskular
Aras 1 x Melakukan aktiviti daya tahan
Daya tahan kardiovaskular x Menyatakan aspek-aspek kardiovaskular secara individu.
bermaksud keupayaan jantung dan keselamatan yang perlu diambil kira
sistem peredaran darah berfungsi dalam melakukan aktiviti daya tahan x Menyebut aspek-aspek
dengan baik. kardiovaskular. keselamatan yang perlu diambil kira
x Melakukan aktiviti daya tahan dalam melakukan aktiviti daya tahan
(i) Cadangan Aktiviti: kardiovaskular dengan betul. kardiovaskular.
x Fartlek (pelbagai kelajuan)
x Berlari 1200 meter Aras 2 x Menamakan tiga otot utama yang
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menyatakan perasaan semasa terlibat dengan aktiviti daya tahan
x Latihan yang sistematik. melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.
x Mengenal pasti kardiovaskular.
kemampuan, tahap dan x Menyatakan faedah memanas dan x Melabelkan otot-otot yang terlibat
kecergasan murid semasa menyejukkan badan dalam kegiatan dalam melakukan aktiviti daya tahan
melakukan aktiviti. harian. kardiovaskular.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat Aras 3 x Membincangkan faedah
beraktiviti. x Menyatakan tiga otot utama yang memanaskan dan menyejukkan
x Penyeliaan, arahan dan terlibat semasa melakukan aktiviti badan dalam kegiatan harian.
bimbingan. daya tahan kardiovaskular.
x Per lakuan murid.
x Faedah memanas dan
menyejukkan badan dalam
kegiatan harian.
127
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Kelenturan Murid dapat :

Kelenturan ber maksud keupayaan Aras 1 x Melakukan aktiviti kelenturan secara


pergerakan meregang otot beserta x Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.
kebebasan sendi bergerak dengan keselamatan yang perlu diambil kira
sepenuhnya. dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan aktiviti kelenturan dengan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kelenturan.
x Baring angkat dan silang
kaki ke sisi Aras 2 x Menamakan sekurang-kurangnya
x Berdiri membongkok dan x Menyatakan faedah memanas dan tiga otot utama yang terlibat semasa
sentuh hujung kaki menyejukkan badan dalam kegiatan melakukan aktiviti kelenturan.
harian.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Melabelkan otot-otot yang terlibat
x Mengenal pasti Aras 3 dalam melakukan aktiviti kelenturan.
kemampuan, tahap dan x Menyatakan perasaan semasa
kecergasan murid semasa melakukan aktiviti kelenturan. x Membincangkan faedah memanas
melakukan aktiviti. x Menyatakan tiga otot utama yang dan menyejukkan badan dalam
x Kemudahan peralatan. terlibat semasa melakukan aktiviti kegiatan harian.
x Persekitaran atau tempat kelenturan.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.
x Faedah memanas dan
menyejukkan badan
dalam kegiatan harian.
128
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Im bangan Murid dapat :

Imbangan ber maksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti imbangan secara


seseorang mengekalkan posisi x Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.
badanya ketika dia berada dalam keselamatan yang perlu diambil kira
keadaan tetap ataupun semasa dalam melakukan aktiviti imbangan. x Membincangkan aspek-aspek
melakukan sesuatu aktiviti. x Melakukan aktiviti imbangan dengan keselamatan yang perlu diambil kira
betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti imbangan.
(i) Cadangan Aktiviti:
x Imbangan dekam. x Menamakan sekurang-kurangnya
x Dirian kepala, lutut Aras 2 tiga otot utama yang terlibat semasa
bengkok. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti imbangan.
melakukan aktiviti imbangan.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menyatakan tiga otot utama yang x Melabelkan otot-otot utama yang
x Mengenal pasti terlibat semasa melakukan aktiviti terlibat dalam melakukan aktiviti
kemampuan, tahap dan imbangan. imbangan.
kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti. x Membincangkan faedah memanas
x Kemudahan peralatan. Aras 3 dan menyejukkan badan dalam
x Persekitaran atau tempat x Menyatakan faedah memanas dan kegiatan harian.
beraktiviti. menyejukkan badan dalam kegiatan
x Penyeliaan, arahan dan harian.
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.
x Faedah memanas dan
menyejukkan badan dalam
kegiatan harian.

129
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(d) Ketangkasan Murid dapat :

Ketangkasan bermaksud Aras 1 x Melakukan aktiviti ketangkasan


kebolehan seseorang bergerak x Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berkumpulan.
dengan pantas sambil bertukar keselamatan yang perlu diambil kira
arah atau posisi. dalam melakukan aktiviti x Membincangkan aspek-aspek
ketangkasan. keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan aktiviti ketangkasan dalam melakukan aktiviti
x Tinju bayang. dengan betul dan selamat. ketangkasan.
x Tampar lutut
berpasangan. Aras 2 x Menamakan sekurang-kurangnya
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menyatakan faedah memanas dan tiga otot utama yang terlibat semasa
x Mengenal pasti menyejukkan badan dalam kegiatan melakukan aktiviti ketangkasan.
kemampuan, tahap harian.
dan kecergasan murid x Melabelkan otot-otot utama yang
semasa melakukan Aras 3 terlibat dalam melakukan aktiviti
aktiviti. x Menyatakan perasaan semasa ketangkasan.
x Kemudahan peralatan. melakukan aktiviti ketangkasan.
x Persekitaran atau x Menyatakan tiga otot utama yang x Membincangkan faedah memanas
tempat beraktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti dan menyejukkan badan dalam
x Penyeliaan, arahan imbangan. kegiatan harian.
dan bimbingan.
x Latihan yang
sistematik.
x Per lakuan murid.
x Faedah memanas dan
menyejukkan badan
dalam kegiatan harian
130
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(e) Daya Tahan Otot Murid dapat :

Daya tahan otot ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti daya tahan otot
kemampuan otot untuk melakukan x Menyatakan aspek-aspek secara individu.
kerja berulang kali dalam tempoh keselamatan yang perlu diambil kira
masa yang panjang tanpa merasa dalam melakukan aktiviti daya tahan x Membincangkan aspek-aspek
letih. otot. keselamatan yang perlu diambil kira
x Melakukan aktiviti daya tahan otot dalam melakukan aktiviti daya tahan
(i) Cadangan Aktiviti: dengan betul dan selamat. otot.
x Sokongan dari lakuan
duduk. x Menamakan sekurang-kurangnya
Aras 2 tiga otot utama yang terlibat semasa
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menyatakan faedah memanas dan melakukan aktiviti daya tahan otot.
x Mengenal pasti menyejukkan badan dalam kegiatan
kemampuan, tahap dan harian. x Membincangkan faedah memanas
kecergasan murid dan menyejukkan badan dalam
semasa melakukan kegiatan harian.
aktiviti. Aras 3
x Kemudahan peralatan. x Menyatakan perasaan semasa
x Persekitaran atau tempat melakukan aktiviti daya tahan otot.
beraktiviti. x Menyatakan tiga otot utama yang
x Penyeliaan, arahan dan terlibat semasa melakukan aktiviti
bimbingan. daya tahan otot.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

131
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Faedah memanas dan


menyejukkan badan dalam
kegiatan harian

Per ingatan:

i. Tumpuan kepada otot bahagian


tangan

132
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(f) Kekuatan Murid dapat :

Kekuatan ber maksud kemampuan Aras 1 x Melakukan aktiviti kekuatan otot


maksimum seseorang itu untuk x Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berpasangan.
mengatasi sebarang rintangan keselamatan yang perlu diambil kira
fizikal. dalam melakukan aktiviti kekuatan. x Membincangkan aspek-aspek
x Melakukan aktiviti kekuatan dengan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kekuatan.
x Tekan tubi
x Mendagu x Menamakan sekurang-kurangnya
Aras 2 tiga otot utama yang terlibat semasa
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menyatakan faedah memanas dan melakukan aktiviti kekuatan otot.
x Mengenal pasti menyejukkan badan dalam kegiatan
kemampuan, tahap harian.
dan kecergasan murid x Membincangkan faedah memanas
semasa melakukan dan menyejukkan badan dalam
aktiviti. Aras 3 kegiatan harian.
x Kemudahan peralatan. x Menyatakan perasaan semasa
x Persekitaran atau melakukan aktiviti kekuatan.
tempat beraktiviti. x Menyatakan tiga otot utama yang
x Penyeliaan, arahan terlibat semasa melakukan aktiviti
dan bimbingan. kekuatan.
x Latihan yang
sistematik.
x Per lakuan murid.

133
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Faedah memanas dan


menyejukkan badan dalam
kegiatan harian.

Per ingatan:

i. Jumlah ulangan bagi setiap aktiviti


sederhana
ii. Jika menggunakan beban tambahan
ulangan dikurangkan
iii. Cara perlakuan perlahan

134
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(g) Masa Tindak Balas Murid dapat :


Masa tindak balas ber maksud x Melakukan aktiviti masa tindak balas
masa yang diambil oleh seseorang Aras 1 secara berpasangan.
untuk bertindak setelah menerima x Menyatakan aspek-aspek
rangsangan untuk berbuat keselamatan yang perlu diambil kira x Membincangkan aspek-aspek
demikian. dalam melakukan aktiviti masa tindak keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: balas. dalam melakukan aktiviti masa
x Menghantar dan x Melakukan aktiviti masa tindak balas tindak balas.
menerima bola dengan betul dan selamat.
x Menyangga bola dari x Menamakan sekurang-kurangnya
pelbagai arah dan aras Aras 2 tiga otot utama yang terlibat semasa
x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti masa tindak
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti masa tindak balas. balas.
x Mengenal pasti x Menyatakan tiga otot utama yang
kemampuan, tahap dan terlibat semasa melakukan aktiviti x Membincangkan faedah memanas
kecergasan murid masa tindak balas. dan menyejukkan badan dalam
semasa melakukan kegiatan harian.
aktiviti. Aras 3
x Kemudahan peralatan. x Menyatakan faedah memanas dan
x Persekitaran atau menyejukkan badan dalam kegiatan
tempat beraktiviti. harian.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik
x Per lakuan murid.
x Faedah memanas dan
menyejukkan badan
dalam kegiatan harian.

135
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(h) Kelajuan Murid dapat :

Kelajuan ber maksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti kelajuan secara


seseorang melakukan pergerakan x Menyatakan aspek-aspek kumpulan.
pantas dalam masa yang singkat. keselamatan yang perlu diambil kira
dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Membincangkan aspek-aspek
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan aktiviti kelajuan dengan keselamatan yang perlu diambil kira
x Lari berganti-ganti 4 x betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kelajuan.
50 meter
x Lari pecut 50 meter Aras 2 x Mencatatkan perasaan semasa dan
x Menyatakan faedah memanas dan selepas melakukan aktiviti kelajuan.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: menyejukkan badan dalam kegiatan
x Mengenal pasti harian. x Melabelkan otot-otot utama yang
kemampuan, tahap dan terlibat dalam melakukan aktiviti
kecergasan murid Aras 3 kelajuan.
semasa melakukan x Menyatakan perasaan semasa
aktiviti. melakukan aktiviti kelajuan. x Membincangkan faedah memanas
x Kemudahan peralatan. x Menyatakan tiga otot utama yang dan menyejukkan badan dalam
x Persekitaran atau terlibat semasa melakukan aktiviti kegiatan harian.
tempat beraktiviti. kelajuan.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Memahami latihan yang
sistematik.
x Per lakuan murid.
x Faedah memanas dan
menyejukkan badan
dalam kegiatan harian.
136
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(i) Kuasa Murid dapat :

Kuasa bermaksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti kuasa secara


melakukan sesuatu pergerakan x Menyatakan aspek-aspek individu.
yang pantas dengan daya keselamatan yang perlu diambil kira
maksimum dalam masa yang dalam melakukan aktiviti kuasa. x Membincangkan aspek-aspek
singkat. x Melakukan aktiviti kuasa dengan keselamatan yang perlu diambil kira
betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kuasa.
(i) Cadangan Aktiviti:
x Melontar bola segar Aras 2 x Mencatatkan perasaan semasa dan
x Lompat jauh berdiri x Menyatakan faedah memanas dan selepas melakukan aktiviti kuasa.
menyejukkan badan dalam kegiatan
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: harian. x Melabelkan otot-otot utama yang
x Mengenal pasti terlibat dalam melakukan aktiviti
kemampuan, tahap dan Aras 3 kuasa.
kecergasan murid x Menyatakan perasaan semasa
semasa melakukan melakukan aktiviti kuasa. x Membincangkan faedah memanas
aktiviti. x Menyatakan tiga otot utama yang dan menyejukkan badan dalam
x Kemudahan peralatan. terlibat semasa melakukan aktiviti kegiatan harian.
x Persekitaran atau tempat kuasa.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.
x Faedah memanas dan
menyejukkan badan
dalam kegiatan harian.

137
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(j) Kom posisi Badan Murid dapat :

Komposisi badan merujuk kepada Aras 1 x Menyebut maksud komposisi badan.


peratusan lemak badan x Menyatakan maksud komposisi
berbanding dengan isi kandungan badan. x Menjelaskan perbedaan tiga
otot, lemak, tulang dan tisu badan kumpulan komposisi badan.
yang lain. Lebihan peratusan Aras 2
lemak dalam badan akan x Menjelaskan tiga kumpulan komposisi x Melukis perbezaan bentuk badan
menimbulkan masalah kegemukan badan. tiga kumpulan komposisi badan.
(obesiti).
Aras 3 x Membincangkan jenis-jenis sukan
(i) Komposisi badan terbahagi x Mengenal pasti jenis-jenis sukan yang boleh dikaitkan dengan tiga
kepada tiga kumpulan: yang boleh dikaitkan dengan tiga kumpulan komposisi badan.
x Ektomorf kumpulan komposisi badan.
- Berbadan kurus dan
ringan, kaki dan
tangan yang panjang
tidak mempunyai
banyak lemak.
x Mesomorf
- Berotot tegap, gagah,
rangka besar dan
berbadan tegap.
x Endomorf
- Gemuk, leher besar,
badan berbentuk bulat
dan berat.

138
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(k) Konsep Kecergasan Fizikal Murid dapat :


dan Kesihatan Menyeluruh
Aras 1 x Menjelaskan konsep kecergasan
Kecergasan fizikal dan kesihatan x Menyatakan konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh.
menyeluruh ber maksud keupayaan fizikal dan kesihatan menyeluruh.
melaksanakan tugas harian x Menyatakan tahap kecergasan fizikal x Membincangkan tahap kecergasan
dengan cekap dan cergas tanpa berdasarkan pencapaian peringkat fizikal berdasarkan pencapaian
rasa kepenatan yang berlebihan sekolah. peringkat sekolah.
serta mempunyai tenaga yang
mencukupi untuk aktiviti riadah. Aras 2 x Mencatatkan perbandingan bentuk
x Menyatakan perbezaan bentuk badan badan fizikal antara orang biasa
(i) Tahap kecergasan fizikal. fizikal antara orang biasa dengan ahli dengan ahli sukan.
(ii) Perbandingan bentuk badan sukan.
fizikal antara orang biasa x Membincangkan perbandingan
dengan ahli sukan. Aras 3 bentuk badan fizikal dan tahap
x Menjelaskan perbezaan bentuk kecergasan antara orang biasa dan
badan fizikal dan tahap kecergasan ahli sukan.
antara orang biasa dengan ahli
sukan.

139
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Perm ainan Murid dapat :


(a) Bola Keranjang
(i) Kemahiran asas bola Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam
keranjang: x Menyatakan aspek-aspek permainan bola keranjang secara
x Melantun keselamatan yang perlu diambil kira berpasukan.
x Menghantar dalam per mainan bola keranjang.
x Menerima x Melakukan kemahiran asas x Menyediakan folio individu berkaitan
x Menggelecek permainan bola keranjang dengan dengan kemahiran per mainan bola
x Menghadang betul dan selamat. keranjang.
x Menjaring
Aras 2 x Membincangkan aspek-aspek
(ii) Aspek-Aspek x Mengenal pasti tindakan berbahaya keselamatan yang perlu diambil kira
Keselamatan: dalam situasi per mainan. dalam melakukan permainan bola
x Mengenal pasti keranjang.
kemampuan, tahap Aras 3
dan kecergasan murid x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga x Membincangkan kesalahan-
semasa melakukan kesalahan biasa yang dilakukan oleh kesalahan biasa yang dilakukan
aktiviti. rakan semasa latihan dan per mainan. semasa latihan dan per mainan.
x Kemudahan peralatan x Menyatakan otot-otot utama yang
x Persekitaran atau digunakan dalam kemahiran tersebut. x Menamakan otot-otot utama yang
tempat beraktiviti. digunakan dalam kemahiran
x Penyeliaan, arahan permainan bola keranjang.
dan bimbingan.
x Latihan yang x Merancang aktiviti latih tubi
sistematik. kemahiran asas permainan bola
x Per lakuan murid keranjang dalam kumpulan

140
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Bola Tam par Murid dapat :

(i) Kemahiran asas bola Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


tampar: x Menyatakan aspek-aspek permainan bola tampar secara
x Menyangga keselamatan yang perlu diambil kira berpasukan.
x Mengumpan dalam per mainan bola tampar.
x Merejam x Melakukan kemahiran asas x Menyediakan folio individu berkaitan
x Menghadang permainan bola tampar dengan betul dengan kemahiran per mainan bola
x Servis dan selamat. tampar.

(ii) Aspek-Aspek Aras 2 x Membincangkan aspek-aspek


Keselamatan: x Mengenal pasti tindakan berbahaya keselamatan yang perlu diambil kira
x Mengenal pasti dalam situasi per mainan. dalam melakukan permainan bola
kemampuan, tahap tampar.
dan kecergasan murid Aras 3
semasa melakukan x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga x Membincangkan kesalahan-
aktiviti. kesalahan biasa yang dilakukan oleh kesalahan biasa yang dilakukan
x Kemudahan peralatan rakan semasa latihan dan per mainan. semasa latihan dan per mainan.
x Persekitaran atau x Menyatakan otot-otot utama yang
tempat beraktiviti digunakan dalam kemahiran tersebut. x Menamakan otot-otot utama yang
x Penyeliaan, arahan digunakan dalam kemahiran
dan bimbingan. permainan bola tampar.
x Latihan yang
sistematik. x Merancang aktiviti latih tubi
x Per lakuan murid. kemahiran asas permainan bola
tampar dalam kumpulan.

141
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Sepak Takraw Murid dapat :

(i) Kemahiran asas sepak Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


takraw : x Menyatakan aspek-aspek permainan sepak takraw secara
x Mengaw al keselamatan yang perlu diambil kira berpasukan.
x Menghantar dalam per mainan sepak takraw .
x Mengumpan x Melakukan kemahiran-kemahiran x Menyediakan folio individu berkaitan
x Merejam asas sepak takraw dengan betul dan dengan kemahiran per mainan sepak
x Sepak mula selamat. takraw .

(ii) Aspek-Aspek Aras 2 x Membincangkan aspek-aspek


Keselamatan: x Mengenal pasti tindakan berbahaya keselamatan yang perlu diambil kira
x Mengenal pasti dalam situasi per mainan. dalam melakukan permainan sepak
kemampuan, tahap takraw .
dan kecergasan murid Aras 3
semasa melakukan x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga x Membincangkan kesalahan-
aktiviti kesalahan biasa yang dilakukan oleh kesalahan biasa yang dilakukan
x Kemudahan peralatan rakan semasa latihan dan per mainan. semasa latihan dan per mainan.
x Persekitaran atau x Menyatakan otot-otot utama yang
tempat beraktiviti digunakan dalam kemahiran tersebut. x Menamakan otot-otot utama yang
x Penyeliaan, arahan digunakan dalam kemahiran
dan bimbingan permainan sepak takraw .
x Latihan yang
sistematik x Merancang aktiviti latih tubi
x Per lakuan murid kemahiran asas permainan sepak
takraw dalam kumpulan.

142
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Olahraga Murid dapat :

(a) Padang Aras 1 x Melakukan kemahiran lontar peluru


x Menyatakan aspek-aspek dengan betul dan selamat secara
(i) Lontar peluru: keselamatan semasa melakukan individu.
x Fasa fasa lontar acara lontar peluru.
peluru: x Melakukan kemahiran lontar peluru x Menyenaraikan undang-undang dan
- Pegangan dengan betul dan selamat. peraturan asas dalam acara lontar
- Persediaan x Menyatakan undang-undang dan peluru.
- Gelongsor peraturan asas dalam acara lontar
- Lentaran peluru. x Membincangkan aspek-aspek
- Ikut lajak keselamatan yang perlu diambil kira
Aras 2 dalam acara lontar peluru.
(ii) Aspek-Aspek x Menyatakan fasa-fasa acara lontar
Keselamatan: peluru. x Menyediakan folio individu berkaitan
x Mengenal pasti dengan acara lontar peluru.
kemampuan, tahap Aras 3
dan kecergasan murid x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga x Menjelaskan kesalahan-kesalahan
semasa melakukan kesalahan biasa yang dilakukan biasa yang dilakukan oleh rakan
aktiviti. semasa latihan. semasa latihan.
x Kemudahan peralatan x Mengenal pasti otot utama yang
x Persekitaran atau digunakan dalam acara lontar peluru.
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Latihan yang
sistematik.
x Per lakuan murid.

143
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Balapan Murid dapat :

(i) Lari berpagar: Aras 1 x Melakukan kemahiran lari berpagar


x Fasa-fasa Lari x Menyatakan aspek-aspek dengan betul dan selamat secara
berpagar: keselamatan semasa melakukan individu.
- Per mulaan acara lari berpagar.
- Larian x Melakukan kemahiran lari berpagar x Menyenaraikan undang-undang dan
- Langkah pagar dengan betul dan selamat. peraturan asas dalam acara lari
x Undang-undang dan x Menyatakan undang-undang dan berpagar.
peraturan acara lari peraturan asas dalam acara lari
berpagar. berpagar. x Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil kira
(ii) Aspek-Aspek Aras 2 dalam acara lari berpagar.
Keselamatan: x Menyatakan fasa-fasa acara lari
x Mengenal pasti berpagar. x Menyediakan folio individu berkaitan
kemampuan, tahap dengan acara lari berpagar.
dan kecergasan murid Aras 3
semasa melakukan x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga x Menjelaskan kesalahan-kesalahan
aktiviti. kesalahan biasa yang dilakukan biasa dilakukan oleh rakan semasa
x Kemudahan peralatan semasa latihan. latihan.
x Persekitaran atau x Mengenal pasti otot utama yang
tempat beraktiviti. digunakan dalam acara lari berpagar.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Latihan yang
sistematik.
ƒ Per lakuan murid.

144
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :

(a) Gim nastik Iram a Aras 1 x Melakukan kemahiran gimnastik


x Menyatakan aspek-aspek irama secara individu dan
Gimnastik irama ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan.
pergerakan yang dilakukan dalam melakukan aktiviti gimnastik
segerak dengan ritma untuk irama. x Membincangkan aspek-aspek
menghasilkan pergerakan x Melakukan kemahiran gimnastik keselamatan yang perlu diambil kira
tubuh badan yang irama mengikut tema dengan betul dalam pergerakan gimnastik irama.
berkoordinasi serta estetik. dan selamat.
x Menjelaskan tiga kesalahan biasa
(i) Tema Pergerakan: Aras 2 yang dilakukan oleh rakan semasa
x Pergerakan 6 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga latihan.
- Lompatan kesalahan yang biasa dilakukan
x Pergerakan 7 semasa latihan. x Menamakan tiga otot utama yang
- Kemahiran digunakan dalam acara gimnastik
x Pergerakan 8 Aras 3 irama.
- Teknik alatan x Mereka cipta rangkaian pergerakan
menggunakan tema lompatan dan x Menunjuk cara rangkaian
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan kemahiran dengan menggunakan pergerakan dalam gimnastik irama
x Latihan yang alatan. dengan menggunakan muzik, alatan
sistematik x Menyatakan otot-otot utama yang atau tanpa alatan.
x Mengenal pasti digunakan dalam acara gimnastik
kemampuan, tahap irama.
dan kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.

145
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Kemudahan peralatan
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan
x Per lakuan murid

Perhatian :

Pergerakan di atas boleh dikaitkan


dengan teknik alatan dan dirangkaikan

146
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Gim nastik Artistik Murid dapat :

Gimnastik artistik Aras 1 x Melakukan kemahiran gimnastik


menekankan tiga aktiviti x Menyatakan aspek-aspek artistik secara individu dan
utama iaitu imbangan, keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan.
ketangkasan dan lombol. dalam melakukan aktiviti gimnastik
Strategi pengajaran dan artistik. x Membincangkan aspek-aspek
pembelajaran adalah formal x Melakukan kemahiran gimnastik keselamatan yang perlu diambil kira
dan terancang. Teknik dan artistik mengikut pola pergerakan dalam pergerakan gimnastik artistik.
gaya pelaksanaan sesuatu dengan betul dan selamat.
kemahiran pergerakan x Menunjuk cara rangkaian
adalah khusus. Aras 2 pergerakan yang menggabungkan
x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang berlainan dalam pola
(i) Pola Pergerakan: kesalahan yang biasa dilakukan yang sama atau berlainan.
x Pola pergerakan 5 semasa latihan.
- Hambur x Membincangkan tiga kesalahan
x Pola pergerakan 6 Aras 3 biasa yang dilakukan oleh rakan
- Hayunan x Mereka cipta rangkaian pergerakan semasa latihan.
x Pola pergerakan 7 menggunakan pola pergerakan
- Rangkaian hambur, hayunan dan rangkaian. x Menamakan tiga otot utama yang
x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik
(ii) Aspek-Aspek digunakan dalam acara gimnastik artistik.
Keselamatan artistik.
x Latihan yang
sistematik
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap
dan kecergasan murid

147
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN

semasa melakukan
aktiviti
x Kemudahan peralatan
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan
x Per lakuan murid

Perhatian :

Pola pergerakan di atas perlu diajar


dengan menggunakan alatan khusus
atau alatan ganti.

148
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselam atan Murid dapat :

Keselamatan dalam sukan Aras 1 x Menamakan sekurang-kurangnya


bermaksud suatu keadaan yang x Menyatakan kemudahan tempat yang tiga tempat yang sesuai untuk
membolehkan kita melibatkan diri sesuai untuk beraktiviti. beraktiviti.
dalam sesuatu sukan atau
permainan tanpa menimbulkan Aras 2 x Membincangkan keadaan tempat
implikasi buruk . x Mengenal pasti keadaan tempat yang yang berbahaya untuk melakukan
berbahaya untuk melakukan aktiviti. aktiviti.
Keselamatan semasa beraktiviti:
x Kemudahan tempat semasa Aras 3 x Membincangkan tiga peraturan
beraktiviti: x Mencadangkan tiga peraturan untuk untuk memastikan keselamatan
- Sesuai dan selamat memastikan keselamatan tempat tempat per mainan.
digunakan permainan.

149
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pengurusan Murid dapat :

Pengurusan diri dari segi: Aras 1 x Menyebut makanan yang sesuai


x Makanan untuk ahli sukan x Menyatakan jenis-jenis makanan untuk ahli sukan sebelum dan
sebelum dan semasa yang sesuai untuk ahlu sukan semasa bertanding.
bertanding sebelum dan semasa bertanding.
x Masa makan semasa x Menyatakan masa makan yang x Membincangkan masa makan yang
bertanding sesuai semasa bertanding. sesuai semasa bertanding.

Aras 2 x Membincangkan kepentingan


x Menjelaskan kepentingan pengambilan makanan sebelum dan
pengambilan makanan sebelum dan semasa bertanding.
semasa bertanding.
x Menerangkan amalan pemakanan
Aras 3 yang baik untuk ahli sukan.
x Menjelaskan kepentingan
pengambilan makanan mengikut x Menyenaraikan tiga jenis makanan
masa. untuk meningkatkan prestasi ahli
sukan.

150
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Isu-isu dalam Pendidikan Murid dapat :


Jasm ani dan Sukan
Aras 1 x Membincangkan bentuk rasuah
Rasuah dan perjudian dalam x Menyatakan sekurang-kurangnya dua dalam sukan dan per mainan.
sukan dan per mainan jenis bentuk rasuah dalam sukan dan
permainan. x Membincangkan isu-isu perjudian
dalam sukan dan per mainan.
Aras 2
x Menyatakan isu-isu perjudian dalam x Menyediakan folio individu berkaitan
sukan dan per mainan. dengan rasuah dan perjudian dalam
sukan dan per mainan.
Aras 3
x Membincangkan keburukan rasuah x Melayari laman w eb berkaitan
dan perjudian dalam sukan dan dengan isu rasuah dan perjudian
permainan . dalam sukan dan per mainan.

151
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4. Etika dalam sukan Murid dapat :

Etika dalam sukan ber maksud Aras 1 x Membincangkan keperluan


peraturan tentang peranan peserta x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga mengadakan undang-undang dan
dalam sukan dan peranan keperluan mengadakan undang- peraturan am dalam sukan dan
penonton yang menyaksikan undang dan peraturan am dalam permainan.
sesuatu pertandingan. sukan dan per mainan.
x Menyatakan peranan peserta dan x Membincangkan peranan peserta
Pengelolaan: penonton dalam sukan dan dan penonton dalam sukan dan
x Memahami undang- permainan. permainan.
undang dan peraturan am
dalam sukan dan Aras 2 x Menyediakan laporan ringkas
permainan x Mengenal pasti perlakuan yang tidak tentang perlakuan yang tidak
x Peranan peserta dan beretika semasa pertandingan. beretika semasa pertandingan
penonton dalam sukan sukan dan per mainan di sekolah
dan permainan Aras 3 yang murid pernah lihat atau alami.
x Menghuraikan cara-cara mengatasi
masalah penonton dan peserta yang x Membincangkan cara-cara
tidak beretika. mengatasi masalah penonton dan
peserta yang tidak beretika.

152