Anda di halaman 1dari 29

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 http:///www.skmaklagam.

com
UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT 1 Pada akhir pelajaran ini, murid-FOKUS UTAMA:


murid dapat:
MINGGU : 3 & 4 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan
Aras 1
• berbual tentang diri kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan,
TEMA : Diri Saya (i) Menyatakan butiran asas diri.
sendiri. ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.
TAJUK: Aras 2
• menggunakan ucapan (i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang
1. Kenali Saya bertatasusila dalam
2. Kenalan Baharu sesuai mengikut situasi dalam perbualan.
perbualan. Aras 3
3. Kenali Keluarga • membina ayat dengan
Saya (i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa
perkataan sendiri. yang sesuai.
• menamakan benda- (ii) Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang
SISTEM BAHASA: benda yang dilihat.
Tatabahasa: kata nama, kata dengan sopan dalam perbualan.
• membaca teks perbualan
ganti nama, jenis ayat.
Kosa Kata: tinggal, cahaya, dengan sebutan dan
intonasi yang betul. FOKUS SAMPINGAN:
adik, apa, itu, ular, ayah, ibu
dll. • menggunakan kata ganti Aras 1
nama diri yang betul. 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan
(ii) Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan.
• menulis perkataan dan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan,
PENGISIAN KURIKULUM: ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.
Ilmu: Sains, MZ, PS ayat dengan betul.
Nilai: hormat menghormati, • berbual tentang diri dan
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara
kasih sayang. rakan dengan bahasa secara bertatasusila. Aras 1
yang sesuai. (i) Mendengar sesuatu perbualan dengan teliti untuk mendapatkan
KEMAHIRAN BERNILAI • menggunakan kata maklumat.
TAMBAH: panggilan yang sesuai Aras 2
KB : Menjana idea dalam perbualan. (ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan.
KP : Intr/interpersonal • menyoal rakan-rakan 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta
Konstruktivisme, BCB, tentang keluarga. sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1
KTM(ICT) • menjawab soalan (i) Menamakan dan menyatakan ciri benda maujud dengan
dengan bertatasusila. perkataan dan ayat yang betul.
• bercerita tentang 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan
keluarga. dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang Aras 1
dibaca. (ii) Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang
betul.
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal Aras
dan 1
ayat majmuk.
(i) Menulis perkataan dan ayat tunggal yang diberikan dengan cara
yang betul dan kemas.

CATATAN :

* Sila rujuk CD – Rom Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1( CD Guru )


http:///www.skmaklagam.com

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 2 Pada akhir pelajaran ini, murid-FOKUS UTAMA:


murid dapat:
MINGGU: 5 & 6 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan
• bercerita tentang rakan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, Aras 3
TEMA: Kenalan Saya (i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan
dengan bahasa yang ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.
TAJUK: menggunakan bahasa yang sesuai.
betul.
1. Kenali Rakan-rakan • menyoal rakan untuk
Saya mendapatkan maklumat 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkaraAras 1
2. Mereka Kawan diri. secara bertatasusila (ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan.
Saya • menggunakan kata
3. Mari ke Rumah
hubung untuk membina
Kawan. ayat. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutanAras 1
• bercerita tentang dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang (ii) Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan
perbualan yang dibaca. intonasi yang betul.
SISTEM BAHASA:
Tatabahasa: Kata nama, kata • dibaca.
ganti nama, kata tanya. • menyoal rakan untuk
Kosa Kata: rumah, lahir, umur, mendapatkan maklumat. FOKUS SAMPINGAN:
bangsa dll. • menulis ayat
berdasarkan gambar. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkaraAras 1
secara bertatasusila (ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan.
PENGISIAN KURIKULUM: • menyatakan jenis-jenis
rumah. (iii) Menjawab soalan secara bertatasusila.
Ilmu: Sains, MZ, PS Aras 3
Nilai: hormat -menghormati, • membaca ayat dengan (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai semasa
kasih sayang. sebutan, gaya dan bersoal jawab.
intonasi yang betul.
KEMAHIRAN BERNILAI • membina ayat dengan 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta Aras 1
TAMBAH: kata hubung yang betul. sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.
(i) Menamakan dan menyatakan ciri benda maujud
KB : menjana idea dengan perkataan dan ayat yang betul.
KP : intra/interpersonal
Konstruktivisme, BCB,
KTM(ICT) Aras 1
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan
(i) Membaca tekks naratif dengan sebutan dan
dan intonasi yang betul dan lancer serta memahamiintonasi yang betul.
perkara yang dibaca.
(iii) Menceritakan isi teks yang dibaca dengan
perkataan sendiri.

CATATAN :
http:///www.skmaklagam.com

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
UNIT: 3 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA:
murid-murid dapat:
Aras 1
MINGGU: 7 & 8 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara
(iii) Menjawab soalan bertumpu dalam perbualan.
• membaca dialog bertatasusila
TEMA: Cerita Telada dengan sebutan Aras 2
TAJUK: dan intonasi yang (ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan.
1. Sampaikan Pesanan betul.
2. Di Taman Silikon • menyampaikan
3. Cerita Datuk arahan dan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
Aras 3
pesanan dengan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.(i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan
betul. sebutan yang betul dan jelas.
SISTEM BAHASA: • membina ayat
Tatabahasa: jenis ayat, tanda secara berpandu
baca, kata kerja. dengan betul. FOKUS SAMPINGAN:
Kosa Kata: lewat, menunggu, • membina ayat
mengejar dll. dengan kata 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan Aras 1
hubung dan tanda tentang sesuatu perkara. (i) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti.
PENGISIAN KURIKULUM: baca yang betul. (ii) Menyatakan arahan serta pesanan dengan sebutan yang betul
Ilmu: Sains, MZ, PS, PM • menjawab soalan dan jelas.
Nilai: hormat -menghormati, dengan betul. Aras 2
kasih sayang. • membaca cerita (i) Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan.
dengan sebutan
KEMAHIRAN BERNILAI dan intonasi yang
TAMBAH: betul. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
Aras 1
KB : Menjana idea • membina ayat intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara (i)
yang
Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul.
KP : Intr/interpersonal dengan perkataan dibaca. Aras 3
Konstruktivisme, kontekstual yang sesuai. (i) Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan dan
BCB intonasi yang betul.

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan


Aras 3
dan intonasi yang baik dan jelas. (i) Berceria tentang sesuatu perkara berasaskan bahan ransangan
dengan perkataan dan ayat yang betul

CATATAN :
http:///www.skmaklagam.com
http:///www.skmaklagam.com
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1
UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
UNIT: 4 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA:
murid-murid dapat:
MINGGU: 9 & 10 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutanAras 2
• menamakan dan intonasi yang baik dan jelas. (i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan
TEMA: Haiwan haiwan dan perkataan dan ayat yang betul.
TAJUK: habitatnya dengan Aras 1
1. Tempat Tinggal tepat. (i) Menamakan dan menyatakan ciri benda maujud dengan
Haiwan • membina ayat perkataan dan ayat yang betul.
2. Berjalan-jalan di tunggal dengan
Zoo betul. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat Aras 2
3. Melawat Sepilok di • menyatakan cirri bagi tajuk sedang dikaji terrmasuk maklumat daripada (i) Merujuk kepada kamus bergambar untuk mencari makna.
Sabah haiwan dalam internet.
gambar dengan
betul.
SISTEM BAHASA: • membina ayat
Tatabahasa: penjodoh bilangan daripada perkataan
Kosa Kata: burung, monyet, yang diberikan
katak, lembu, ikan dll. dengan betul.
• menyebut FOKUS SAMPINGAN
PENGISIAN KURIKULUM: perkataan dengan Aras 1
Ilmu: Sains, MZ, PS, PM betul. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau (i) Mengecam perkataan dan fakta yang sesuai untuk
Nilai: bertanggungjawab kasih • memberikan menyampaikan maklumat.
tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang
sayang. makna perkataan betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2
yang (i) Mengenalpasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan
KEMAHIRAN BERNILAI desenaraikan. maklumat.
TAMBAH: • menyatakan
KB : menjana idea, mencirikan, maklumat
membezakan Aras 1
berdasarkan bahan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
KP :intra/interpersonal ransangan. intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.(i) Menyebut perkataan yang mengandungi digraf, diftong, vokal
Konstruktivisme, kontekstual berganding dan konsonan bergabung dengan betul.
• melengkapkan
BCB, KTM ayat dengan
perkataan dan
frasa yanfgbetul.

CATATAN :
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 http:///www.skmaklagam.com
UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 5 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA:


murid-murid dapat:
MINGGU: 11 & 12 1.2 Bertanya dan menjawab tentag sesuatu perkara secara
Aras 2
• menamakan bertatasusila. (ii) Menjawab pertanyaaan dengan spontan.
TEMA: Ternakan haiwan yang
TAJUK: menjadi
1. Ternakan Datuk peliharaan. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai
Aras 1
Saya • menyatakan dan tepat. (i) Memberitahu pihak lain tentang sesuatu perkara yang didengar
2. Makan Apa Itu? kepentingan dengan menggunakan perkataan yang tepat.
3. Cuba Teka haiwan kepada Aras 2
manusia. (i) Menyatakan perkara penting berdasarkan bahan ransangan.
• mengeja perkataan
dengan betul.
• menyatakan cara
SISTEM BAHASA: haiwan makan.
Tatabahasa: penjodoh bilangan, • membaca ayat FOKUS SAMPINGAN:
kata tanya tunggal dengan Aras 2
Kosa Kata: reban, sarang, gaya, bahasa dan 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau (ii) Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang
kandang, kebun dll. intonasi yang tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang
disediakan.
betul. betul dan laras bahasa yang sesuai.
PENGISIAN KURIKULUM: • menulis cerita
Ilmu: Sains, Matematik, PSV
mengikut urutan.
Nilai: pkKasih sayang, Aras 1
• melafazkan pantun
bertanggungjawab 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
(ii) Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang
dengan intonasi,
intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.betul.
gaya dan bahasa
KEMAHIRAN BERNILAI yang betul.
TAMBAH: • menjawab soalan
KB: membanding beza, Aras 2
yang diberikan
menjana idea 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
(ii) Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul.
dengan betul.
KP: kinestetik • melengkapkan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang
Konsturktivisme, BCB dibaca.
ayat.

CATATAN :
http:///www.skmaklagam.com

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 6 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA:


murid-murid dapat:
Aras 2
MINGGU: 13 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara (i) ataumengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan
• menyatakan tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang
maklumat.
TEMA: Haiwan Peliharaan pendapat dengan betul dan laras bahasa yang sesuai.
TAJUK: betul dan jelas.
1. Kasihan Si Belang. • menulis cerita Aras 3
2. “Oh, Kucingku!” mengikut urutannya. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan (i) danMembaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan
3. Setia • melafazkan puisi intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. sebutan yang betul dan jelas.
dengan sebutan yang
betul dan jelas.
• memberikan 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang Aras 3
SISTEM BAHASA: perkataan sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. (i) Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu
Tatabahasa: frasa kerja, berlawanan makna perkara.
antonim (antonim).
Kosa Kata: internet, layari, • mengisi tempat
gembala, komputer dll kosong dengan
perkataan yang
PENGISIAN KURIKULUM: sesuai. FOKUS SAMPINGAN:
Ilmu: Sains, Mz, PSV • mercerita tentang
Nilai: baik hati sesuatu perkara 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang Aras 1
dengan bebas. sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. (i) Mendengar pandangan yang disampaikan oleh rakan.
KEMAHIRAN BERNILAI • memberikan Aras 2
TAMBAH: pendapat tentang (i) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang
KB: menjana idea, meneroka sesuatu perkara. dibualkan.
KP: kinestetik • menulis ayat dengan
Konstruktivisme, BCB, tanda baca dan huruf
P.Masteri besar.
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutanAras dan 1
intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara (ii) Melafazkan puisi dengan sebutan yang betul dan jelas.
yang dibaca.

CATATAN :
http:///www.skmaklagam.com
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1
UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 7 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA:


murid-murid dapat: Aras 2
MINGGU: 14 & 15 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
(i) Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang
• membaca dengan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.betul.
TEMA: Kebersihan sebutan dan
TAJUK: intonasi yang
1. Utamakanlah betul.
Kebersihan • menyatakan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
Aras 1
2. Menghirup Udara pandangan tentang intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara (i)
yang
Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Bersih teks nyang dibaca. dibaca.
• menjawab soalan
yang diberikan.
• menyatkan
pendapat tentang
sesuatu perkara FOKUS SAMPINGAN:
SISTEM BAHASA: dengan
Tatabahasa:ayat tunggal, kata munasabah. 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan Aras 3
adjektif , perkataan berimbuhan • membaca teks kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, (ii) Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang
Kosa Kata: mengotori, enak, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. dengan sopan dalam perbualan.
mengikut sebutan
membakar, menelefon,
dan intonasi yang
penyakit dll. betul. Aras 1
4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang (ii) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas.
• membina ayat
PENGISIAN KURIKULUM: tunggal. sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.
Ilmu: PJK, PSV
Nilai: bertanggungjawab, rajin
Aras 2
KEMAHIRAN BERNILAI 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
(i) Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang
TAMBAH: intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.betul.
KB: membanding beza dan
membeza
KP: naturalis
Konstruktivisme, BCB, KTM

CATATAN :
http:///www.skmaklagam.com

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 8 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA:


murid-murid dapat: Aras 1
MINGGU: 16 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan (i) Menyatakan kemahuan kepada seseorang secara bertatasusila.
• menyebut tentang sesuatu perkara.
TEMA: Kemudahan Awam perkataan dengan
TAJUK: bertul.
1. Jangan Rosakkan • menyatakan
Telefon pendapat tentang 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
Aras 1
2. Dengarlah Nasihat sesuatu perkara intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.(i) Menyebut perkataan yang mengandungi digraf, diftong, vokal
Nenek dengan berganding dan konsonan bergabung dengan betul.
3. Mari Berfikir munasabah.
• membin a ayat
dengan betul. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
Aras 1
• melafazkan pantun intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara (ii)
yangMembaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang
dengan gaya, dibaca. betul.
SISTEM BAHASA: bahasa dan
Tatabahasa: kata kerja pasif, intonasi yang
kata adjektif, ayat perintah betul.
Kosa Kata: syiling, dipecahkan, • memberikan
menggunakan dll makna perkataan
yang diberikan
PENGISIAN KURIKULUM: dengan betul.
Ilmu: KT, PSV, MZ • menyatakan FOKUS SAMPINGAN:
Nilai: bertanggungjawab, sesuatu pendapat
hormat menghormati dengan 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang Aras 1
munasabah. sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. (ii) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas.
KEMAHIRAN BERNILAI • membin a ayat Aras 3
TAMBAH: menggunakan kata (i) Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu
KB: mengkategorikan, menjana adjektif dengan perkara.
idea betul.
KP: naturalis
• menyatakan cara
BCB, konstruktivisme 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teksAras 2
membersihkan
yang tersurat dan tersirat. (i) Menjelaskan maksud perkataan dan frasa yang diberikan
kawasan yang
daripada teks yang dibaca.
kotor.
• menyatakan
kemahuan secara
bertatasusila.
• membin a ayat
dengan betul.

CATATAN :
http:///www.skmaklagam.com

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 9 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA:


murid-murid dapat: Aras 3
MINGGU: 17 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
(i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan
• membaca teks intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.sebutan yang betul dan jelas.
TEMA: Sayangi Alam Sekitar dengan sebutan
TAJUK: dan intonasi yang Aras 2
1. Taman Siber betul dan jelas. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
(i) Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang
2. Putrajaya • memberikan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara betul.
yang
3. Dahulu dan makna perkataan dibaca.
(ii) Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Sekarang yang disenaraikan
dengan betul.
• mencatat isi
penting FOKUS SAMPINGAN:
berdasarkan teks
SISTEM BAHASA: yang dibaca. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara
Tatabahasa: sinonim Aras 2
• menjawab soalan bertatasusila. (ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan.
Kosa Kata: hidup, harmoni, yang
masyhur, wawasan, pemimpin dikemukakan.
dll. • melafazkan syair
Diftong – sungai, gulai, kaloi, 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Aras 2
dengan betul.
kerbau, kalau, cabai tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang
(ii) Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang
• menyenaraikan isi
betul dan laras bahasa yang sesuai. disediakan.
penting.
PENGISIAN KURIKULUM: • membaca teks
Ilmu: KT, MZ, P.Moral dengan sebutan
Nilai: bermasyarakat dan intonasi yang
betul. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
Aras 3
KEMAHIRAN BERNILAI • menyatakan kesan
TAMBAH: intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara (iii)
yangMenyenaraikan isi penting berdasarkan teks yang dibaca.
sungai yang kotor. dibaca.
KB: menjana idea • membina ayat
KP: muzik
BCB, KTM, konstruktivisme dengan kata
hubung yang
betul.

CATATAN :
http:///www.skmaklagam.com

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 10 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA:


murid-murid dapat: Aras 2
MINGGU: 18 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
(i) Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang
• membaca teks intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara betul.
yang
TEMA: Cuaca dengan sebutan dibaca.
TAJUK: dan intonasi yang
1. Lebatnya Hujan betul.
2. Berhati-hatilah • menyatakan Aras 1
6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat
3. Cuaca Hujan pendapat dengan bagi tajuk sedang dikaji terrmasuk maklumat daripada (i) Merujuk kamus bergambar untuk meneliti ejaan pada perkataan
jelas tentang internet. yang didengar.
sesuatu perkara. Aras 2
(i) Merujuk kepada kamus bergambar untuk mencari makna.
• melengkapkan
ayat yang betul.
SISTEM BAHASA: • memberikan
Tatabahasa: antonim, perkataan maklumat dengan FOKUS SAMPINGAN:
berimbuhan, kata adjektif jelas berdasarkan
Kosa Kata: panas, mendung, Aras 2
gambar. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang
suam dll (i) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang
• mengeja perkatan sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.
dibualkan.
yang di dengar
PENGISIAN KURIKULUM: dengan betul.
Ilmu: Sains, KT Aras 1
• menulis ayat 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau
Nilai: bertanggungjawab, (ii) Menyatakan maklumat berdasarkan bahan ransangan.
dalam bentuk tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang
bersyukur, tolong menolong perenggan. betul dan laras bahasa yang sesuai.
• menyatakan
KEMAHIRAN BERNILAI perkara yang
TAMBAH: terdapat dalam
KB: menyusun mengikut 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat, serta sebutan
Aras 2
gambar dengan dan intonasi yang baik dan jelas. (i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan
urutan, menjana idea, betul.
membanding beza perkataan dan ayat yang betul.
• membina ayat
KP: naturalis
BCB: mencari maklumat, berdasarkan
KTM: melayari internet gambar.
Konstruktivisme, kontekstual

CATATAN :
http:///www.skmaklagam.com

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 11 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA:


murid-murid dapat: Aras 1
MINGGU: 19 & 20 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau (ii) Menyatakan maklumat berdasarkan bahan ransangan.
• menyatakan Aras 2
tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang
TEMA: Kegiatan Masa pendapat tentang betul dan laras bahasa yang sesuai. (i) Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan
Lapang aktiviti harian. maklumat.
TAJUK: • menyatakan
1. Ringan Tulang maksud simpulan
2. Layang-layang bahasa dengan Aras 1
4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang
Terbang Tinggi betul. (ii) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas.
sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.
3. Permainan Rakyat • melengkapkan
catatan harian
Aras 2
dengan betul. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
• menyatakan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara (iii)
yangMenyusun maklumat mengikut urutan.
SISTEM BAHASA: langkah-langkah dibaca.
Simpulan bahasa membuat layang-
Tatabahasa: ejaan betul dan layang dengan
salah betul. FOKUS SAMPINGAN:
Kosa Kata: elektrik, talian, • membearikan
berangin dll pandangan yang 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan
Aras 3
munasabah dan intonasi yang baik dan jelas.
PENGISIAN KURIKULUM: (i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan ransangan
tentang kegiatan
Ilmu: Sains, KT, PJK dengan perkataan dan ayat yang betul.
yang diberikan
Nilai: berhati-hati dengan jelas.
4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang Aras 3
• menulis ayat
KEMAHIRAN BERNILAI mengikut urutan sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. (i) Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu
perkara.
TAMBAH: yang betul.
KB: menjana idea • menyatakan
Kontekstual, Aras 1
maklumat tentang 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks(ii) Menyatakan isi kandungan teks yang dibaca.
konsturktivisme, KTM, gambar. yang tersurat dan tersirat. Aras 3
BCB, KMD • menceritakan cara (i) Menghuraikan pengajaran yang terdapat dalam teks yang
bermain dibaca.
permainan rakyat.
• menulis frasa dan
ayat dengan betul.

CATATAN : MINGGU
ULANGKAJI
http:///www.skmaklagam.com

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: Pada akhir pelajaran ini,


murid-murid dapat:
MINGGU: 21

TEMA:
TAJUK:

SISTEM BAHASA:
Tatabahasa:
Kosa Kata”

PENGISIAN KURIKULUM:
Ilmu:
Nilai:

KEMAHIRAN BERNILAI
TAMBAH:
CATATAN : PEPERIKSAAN PENGGAL 1
http:///www.skmaklagam.com
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1
UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 12 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA:


murid-murid dapat: Aras 2
MINGGU: 22 & 23 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks(ii) Menjelaskan maksud teks yang dibaca.
• menceritakan yang tersurat dan tersirat.
TEMA: Pelancongan tempat yang
TAJUK: pernah dilawati. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
Aras 2
1. Makan Angin • menyatakan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara (i)
yang
Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang
2. Stesen Sentral KL perasaan dan dibaca. betul.
3. Ceritakanlah persiapan lawatan.
• menulis ayat
dengan tanda baca 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai
Aras 1
yang betul. dan tepat. (i) Menyatakan perkara penting berdasarkan bahan ransangan.
SISTEM BAHASA: • membaca teks
Tatabahasa: kata nama khas, dengan sebutan
kata adjektif dan intonasi yang
Kosa Kata: komuter, tiket, betul. FOKUS SAMPINGAN:
awam, kaunter, bagasi dll • menyatakan
maksud lambang 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang Aras 2
PENGISIAN KURIKULUM: yang diberikan. sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. (i) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang
Ilmu: KT, MZ • menyatakan dibualkan.
Nilai: berbudi bahasa
pengajaran
daripada teks.
KEMAHIRAN BERNILAI • menceritakan teks 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
Aras 1
TAMBAH: yang dibaca intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara (i)
yang
Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul.
KB: mencirikan, dengan jelas. dibaca.
menyenaraikan, membanding • menulis cerita
beza
dalam perenggan.
BCB, konstruktivisme
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teksAras 1
yang tersurat dan tersirat. (i) Menyatakan maksud lambang dan simbol yang diberikan bagi
sesuatu gambar.
Aras 3
(i) Menghuraikan pengajaran yang terdapat dalam teks yang
dibaca.

CATATAN :
http:///www.skmaklagam.com

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 13 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA:


murid-murid dapat:
MINGGU: 24
• menyatakan
TEMA: Kenderaan maklumat 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Aras 1
TAJUK: berdasarkan (i) Mengecam perkataan dan fakta yang sesuai untuk
tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang
1. Kenderaan Dahulu bahan. betul dan laras bahasa yang sesuai. menyampaikan maklumat.
2. Kenderaan Kini • membaca dengan
sebutan dan
intonasi yang 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai
betul. Aras 3
dan tepat. (i) Memaklumkan perkara yang dilakukan kepada orang lain
• membina ayat
dengan menggunakan perkataan sendiri.
berdasarkan
SISTEM BAHASA: gambar yang
Kosa Kata: kereta lembu, kapal diberikan.
layar, rakit, perahu, sampan dll • menyatakan
maklumat dengan
PENGISIAN KURIKULUM: bahasa yang betul.
Ilmu: KT, MZ, PSV • menjawab soalan
Nilai: berhati-hati, yang dikemukakan
bertanggungjawab, bersyukur

KEMAHIRAN BERNILAI FOKUS SAMPINGAN:


TAMBAH:
KB: mencirikan, membandin 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
Aras 2
beza, menjana idea intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.(i) Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang
KMD, konstruktivisme, KTM, betul.
BCB
4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang Aras 1
sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. (ii) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas.

CATATAN :
http:///www.skmaklagam.com

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 14 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA:


murid-murid dapat:
MINGGU: 25 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara
Aras 2
• menjawab soalan bertatasusila. (i) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah untuk
TEMA: Pekerjaan berdasarkan teks mendapatkan respons.
TAJUK: yang dibaca.
1. Bomba • menyoal rakan 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan
Aras 2
2. Inilah Tugasku dengan kata Tanya dan intonasi yang baik dan jelas. (i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan
yang sesuai. perkataan dan ayat yang betul.
• melengkapkan
ayat dengan
perkataan yang 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai
Aras 3
SISTEM BAHASA: betul. dan tepat. (i) Memaklumkan perkara yang dilakukan kepada orang lain
Tatabahasa: kata n ama am / • menerangkan dengan menggunakan perkataan sendiri.
khas bidang tugas yang
Kosa Kata: marak, kecemasan sesuai berdasarkan
pekerjaan.
PENGISIAN KURIKULUM: • membina ayat FOKUS SAMPINGAN:
Ilmu: PJK, Muzik majmuk dengan
Nilai: keselamatan, tolong betul.
menolong • melengkapkan Aras 1
3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau
ayat dengan (ii) Menyatkan maklumat berdasarkan bahan ransangan.
KEMAHIRAN BERNILAI tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang
perkataan yang betul dan laras bahasa yang sesuai.
TAMBAH: sesuai.
KB: menjana idea Aras 3
KP: kinestetik 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
(i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan
Konstruktivisme, BCB intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.sebutan yang betul dan jelas.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teksAras 2


yang tersurat dan tersirat. (ii) Menjelaskan maksud teks yang dibaca.

CATATAN :
http:///www.skmaklagam.com

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 15 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA


murid-murid dapat: Aras 3
MINGGU: 26 & 27 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan
(i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan ransangan
• menyatakan dan intonasi yang baik dan jelas. dengan perkataan dan ayat yang betul.
TEMA: Pertanian maklumat
TAJUK: berdasarkan
1. Ke Kebun Sayur gambar. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Aras 3
2. Banyaknya Sayur • menyampaikan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.(i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan
3. Petani moden cerita berdasarkan sebutan yang betul dan jelas.
bahan ransangan
dengan cara yang
menarik. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat Aras 1
SISTEM BAHASA: • melengkapkan bagi tajuk sedang dikaji terrmasuk maklumat daripada (i) Merujuk kamus bergambar untuk meneliti ejaan pada perkataan
Tatabahasa: kata k erja, ayat berdasarkan internet. yang didengar.
penjodoh bilangan frasa yang sesuai.
Kosa Kata: kangkung, bayam, • mengeja dan
buncis, petola dll menyebut perkatan
dengan betul. FOKUS SAMPINGAN
PENGISIAN KURIKULUM: • menyatakan cirri-
Ilmu: Sains, PJK ciri sayur dengan
Nilai: kerajinan jelas.
• melengkapkan 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Aras 3
KEMAHIRAN BERNILAI ayat dengan tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang
(ii) Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan.
TAMBAH: perkataan yang betul dan laras bahasa yang sesuai.
KB: mencirikan, sesuai.
menyenaraikan • membaca petikan
KP: Muzik, kinestetik dengan sebutan 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat Aras 3
BCB, Konstruktivisme yang betul dan bagi tajuk sedang dikaji terrmasuk maklumat daripada (i) Merujuk kepada kamus untuk menghubungkaitkan perkataan
jelas. internet. dengan gambar untuk mencari makna.
• menyatakan
maklumat dengan
tepat. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teksAras 2
• menjawab soalan yang tersurat dan tersirat. (ii) Menjelaskan maksud teks yang dibaca.
yang
dikemukakan.

CATATAN :
http:///www.skmaklagam.com

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 16 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA


murid-murid dapat: Aras 3
MINGGU: 28 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan
(i) Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan
• memberiakan tentang sesuatu perkara. bersopan.
TEMA: Buah-buahan pandangan
TAJUK: berdasarkan tajuk Aras 2
1. Buah Apa Ini? yang 1.4 Menyata permintaan secara berterus terang dan
meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai (i) Mengemukakan permintaan secara telus dan bertatasusila
2. Mari ke Dusun Pak dibincangkan. dengan bahasa yang mudah difahami.
Mamat • melakonkan untuk menguatkan permintaan.
3. Membeli Buah- sesuatu situasi Aras 3
buahan secara bersopan. 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan
dan intonasi yang baik dan jelas. (i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan ransangan
• menulis ayat dan dengan perkataan dan ayat yang betul.
tanda baca yang
betul.
SISTEM BAHASA: • menyatakan nilai
Tatabahasa:penjodoh bilangan FOKUS SAMPINGAN
yang terdapat
Kosa Kata: ranum, kumpul, dalam teks.
kutip dll • memberikan Aras 2
Simpulan Bahasa 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang (i) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang
makna simpulan
sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. dibualkan.
bahasa yang
PENGISIAN KURIKULUM: terdapat dalam
Ilmu: PSV, Muzik teks. Aras 3
Nilai: kerajinan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
• menggunakan ayat (i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan
intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.sebutan yang betul dan jelas.
permintaan dengan
KEMAHIRAN BERNILAI betul.
TAMBAH: • bercerita tentang
KB: mencirikan, mengelaskan
buah-buahan
BCB, kontekstual tempatan dan luar 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Aras 3
negara. intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara (i) yang
Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan
• membaca teks dibaca. dan intonasi yang betul.
dengan sebutan
yang betul.
• membina ayat 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teksAras 3
yang tersurat dan tersirat. (i) Menghuraikan pengajaran yang terdapat dalam teks yang
dengan penjodoh
bilangan yang dibaca.
sesuai.

CATATAN :
http:///www.skmaklagam.com

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 17 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA


murid-murid dapat: Aras 1
MINGGU: 29 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan
(ii) Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan.
• bercerita kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat,
TEMA: Sekolahku Rumahku berdasarkan sebutan, intonasi dan nada yang sesuai .
TAJUK: gambar.
1. Ke Sekolah • membaca teks 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan
dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1
2. D Sekolahku dengan sebutan (i) Menamakan dan menyatakan ciri benda maujud dengan
3. Tanggungjawab yang betul. perkataan dan ayat yang betul.
Murid • membina ayat
berdasarkan Aras 2
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
gambar.
intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara (i) Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang
yang
• menyenaraikan betul.
SISTEM BAHASA: dibaca.
lokasi menarik di
Tatabahasa: antonim, kata sekolah.
tunjuk FOKUS SAMPINGAN
• melukis pelan
Kosa Kata: sekolah, murid, sekolah impian.
cantik dll 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan Aras 2
• membaca teks (i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang
kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, sesuai mengikut situasi dalam perbualan.
dengan sebutan
PENGISIAN KURIKULUM: sebutan, intonasi dan nada yang sesuai .
dan intonasi yang
Ilmu: PJK, Muzik betul. Aras 2
Nilai: bertanggungjawab 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan
• menceritakan (ii) Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan
tentang sesuatu perkara.
peraturan sekolah. betul.
KEMAHIRAN BERNILAI • meyampaikan
TAMBAH: Aras 2
pesanan yang 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan
KB: menjana idea (i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan
diterima. dan intonasi yang baik dan jelas.
BCB, KMD, Kontekstual • melengkapkan perkataan dan ayat yang betul.
ayat dengan frasa Aras 3
yang sesuai. (i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan ransangan
dengan perkataan dan ayat yang betul.

4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang Aras 3


(i) Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu
sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.
perkara.

Aras 3
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.(i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan
sebutan yang betul dan jelas.

CATATAN :
http:///www.skmaklagam.com

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 18 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA


murid-murid dapat:
MINGGU: 30
• memberikan
TEMA: Hari Sukan maklumat Aras 2
TAJUK: berdasarkan teks. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang (i) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang
1. Menjelang Hari • membina ayat sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. dibualkan.
Sukan majmuk dengan
2. Sukan Tahunan betul.
• membaca teks Aras 1
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks
dengan lancar. (ii) Menyatakan isi kandungan teks yang dibaca.
yang tersurat dan tersirat.
• menyatakan
maklumat tentang
hari sukan.
SISTEM BAHASA: • menjawab soalan
Tatabahasa: ayat penyata, kata yang
ganda FOKUS SAMPINGAN
dikemukakan.
Kosa Kata: olahragawan,
pingat, pasukan dll
Aras 2
PENGISIAN KURIKULUM: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
(i) Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang
Ilmu: PJK, Muzik intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang
dibaca. betul.
Nilai:sSemangat kesukanan

KEMAHIRAN BERNILAI
TAMBAH:
KP: kinestetik
KTM

CATATAN :
http:///www.skmaklagam.com

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 19 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA


murid-murid dapat: Aras 2
MINGGU: 31 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau
(ii) Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang
• menyebut tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktus ayat yang
disediakan.
TEMA: Patriotisme maklumat dalam betul dan laras bahasa yang sesuai.
TAJUK: bahan dengan
1. Hari Kebangsaan bahasa yang jelas.
2. Pahlawan Melayu • membaca dengan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
Aras 2
sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang
(ii) Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul.
intonasi yang dibaca.
betul.
SISTEM BAHASA: • menjawab soalan
Tatabahasa: kata sendi, kata yang FOKUS SAMPINGAN
ganda, kata seerti dikemukakan.
Kosa Kata: merdeka, pahlawan, Aras 1
gilang-gemilang dll 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila. (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dalam perbualan.
PENGISIAN KURIKULUM: Aras 1
Ilmu: KT, Muzik, PSV 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang (ii) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas.
Nilai: semangat patriotisme sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

KEMAHIRAN BERNILAI Aras 2


TAMBAH: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
(i) Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang
KB: menjana idea intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara betul.
yang
KP: muzik, kinestetik dibaca.
BCB

Aras 2
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks
(i) Menjelaskan maksud perkataan dan frasa yang diberikan
yang tersurat dan tersirat.
daripada teks yang dibaca.

CATATAN :
http:///www.skmaklagam.com

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 20 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA:


murid-murid dapat: Aras 2
MINGGU: 32 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau
(i) Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan
• melabelkan tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktus ayat yang
maklumat.
TEMA: Teknologi Maklumat perkakasan betul dan laras bahasa yang sesuai. (ii) Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang
dan Komunikasi komputer. disediakan.
TAJUK: • mendapatkan
1. Mengenal Komputer maklumat tentang Aras 2
2. Kafe Siber komputer. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
(i) Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang
3. E-mel • memadankan frasa intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang
betul.
dibaca.
pada ayat yang
betul.
• melengkapkan
SISTEM BAHASA: ayat menjadi
Tatabahasa: ejaan, tanda baca perenggan.
Kosa Kata: papan kekunci, • menyatakan
tetikus, unit pemprosesan FOKUS SAMPINGAN:
maklumat dengan
maklumat dll jelas berdasarkan Aras 3
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
(iii) Menyenaraikan isi penting berdasarkan teks yang dibaca.
bahan.
PENGISIAN KURIKULUM: intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang
• mengeja perkataan dibaca.
Ilmu: Sains dengan merujuki
Nilai: berhati-hati, kamus.
bertanggungjawab • menukarkan Aras 1
6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat
(i) Merujuk pada kamus bergambar u ntuk meneliti ejaan perkataan
simbol dengan bagi tajuk sedang dikaji terrmasuk maklumat daripada yang didengar.
KEMAHIRAN BERNILAI perbuatan.
TAMBAH: internet.
• menerangkan
perkara penting
KTM, konstruktivisme berdasarkan
bahan. Aras 1
9.1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan.
• membaca teks (i) Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan.
dengan sebutan
dan intonasi yang
betul.
• menjawab soalan
yang dikemukakan

CATATAN :
* Sila rujuk CD – Rom Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1( CD Guru )
http:///www.skmaklagam.com

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 21 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA


murid-murid dapat: Aras 1
MINGGU: 33 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang
• menyatakan cara sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. (ii) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara
TEMA: Alat Komunikasi berita dihantar.
TAJUK: • membina ayat
1. Alat Perhubungan majmuk yang 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan
Aras 1
Dahulu betul. dan intonasi yang baik dan jelas. (i) Menamakan dan menyatakan ciri benda maujud dengan
2. Alat Perhubungan • menamakan alat perkataan dan ayat yang betul.
Sekarang perhubungan kini.
• melakonkan
perbualan malalui
telefon.
• membina ayat
SISTEM BAHASA: FOKUS SAMPINGAN
berdasarkan
Kosa Kata: berita, surat, utusan, gambar.
warkah, gagang dll

PENGISIAN KURIKULUM: 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan Aras 1
Ilmu: Matematik kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, (i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa
Nilai: kesyukuran sebutan, intonasi dan nada yang sesuai . yang sesuai.

KEMAHIRAN BERNILAI
TAMBAH:
Kontekstual

CATATAN :
* Sila rujuk CD – Rom Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1( CD Guru )
http:///www.skmaklagam.com

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 22 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA:


murid-murid dapat:
MINGGU: 34 & 35
• bercerita Aras 3
TEMA: Keselamatan berdasarkan bahan 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks
(i) Menghuraikan pengajaran yang terdapt dalam teks yang dibaca.
TAJUK: ransangan. yang tersurat dan tersirat.
1. Bermain Papan • membaca dengan
Luncur sebutan dan
2. Berhati-hati di intonasi yang Aras 2
Bengkel betul. (ii) Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan
• menyatakan 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan
betul.
tentang sesuatu perkara.
pengajaran yang
terdapat dalam
SISTEM BAHASA: teks.
Tatabahasa: imbuhan ter, kata • membina ayat
nama am FOKUS SAMPINGAN:
berdasarkan
Kosa Kata: bengkel, berbahaya, gambar. Aras 1
luncur dll 1.4 Menyata permintaan secara berterus terang dan
• menyampaikan (i) Menyatakan kemahuan kepada seseorang secara bertatasusila.
meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai
maklumat
PENGISIAN KURIKULUM: untuk menguatkan permintaan.
berdasarkan bahan
Ilmu: PJK, KH ransangan. Aras 1
Nilai: berhati-hati 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan
(i) Menamakan dan menyatakan ciri benda maujud dengan
• mengelaskan dan intonasi yang baik dan jelas.
benda berbahaya perkataan dan ayat yang betul.
KEMAHIRAN BERNILAI dan tidak
TAMBAH: berbahaya. Aras 2
KB: menjana idea 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau
(i) Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan
tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang
Kontekstual
betul dan laras bahasa yang sesuai. maklumat.

Aras 3
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara (i) Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan
yang
dibaca. dan intonasi yang betul.

CATATAN :
http:///www.skmaklagam.com

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA


murid-murid dapat:
MINGGU: 36

TEMA:
TAJUK:
FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA:
Tatabahasa:
Kosa Kata:

PENGISIAN KURIKULUM:
Ilmu:
Nilai:

KEMAHIRAN BERNILAI
TAMBAH:
CATATAN : PEPERIKSAAN PENGGAL KE-2

* Sila rujuk CD – Rom Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1( CD Guru )


http:///www.skmaklagam.com

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1


UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 23 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA:


murid-murid dapat: Aras 1
MINGGU: 37 & 38 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan
• menceritakan isi kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, (ii) Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan.
TEMA: Perayaan teks dengan sebutan, intonasi dan nada yang sesuai .
TAJUK: perkataan sendiri.
1. Selamat Hari Raya • berlakon dengan
2. Perayaan di ucapan 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan
Aras 2
Malaysia bertatasusila. dan intonasi yang baik dan jelas. (i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan
• melengkapkan perkataan dan ayat yang betul.
ayat dengan frasa
yang betul.
SISTEM BAHASA: • menceritakan
Tatabahasa: kata p erintah perayaan yang
Kosa Kata: Deepavali, terdapat di
Krismas, Hari Raya dll FOKUS SAMPINGAN:
Malaysia.
• melakonkkan cara
PENGISIAN KURIKULUM: melayan tetamu.
Ilmu: KT 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan Aras 1
• melengkapkan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, (ii) Melafazkan ucapan secara bertaatasusila dalam perbualan.
Nilai: hormat- menghormati
perenggan dengan sebutan, intonasi dan nada yang sesuai . Aras 3
frasa yang sesuai. (i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa
KEMAHIRAN BERNILAI yang sesuai.
TAMBAH:
Konstruktivisme, kontekstual
Aras 1
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara (iii)
yangMenceritakan isi teks yang dibaca dengan perkataan sendiri.
dibaca.

CATATAN :

* Sila rujuk CD – Rom Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1( CD Guru )


http:///www.skmaklagam.com
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1
http:///www.skmaklagam.com
UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 24 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA:


murid-murid dapat:
MINGGU: 39 & 40 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara
Aras 2
• membaca teks bertatasusila. (i) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah untuk
TEMA: Percutian dengan sebutan mendapatkan respons.
TAJUK: dan intonasi yang
1. Balik ke Kampung betul.
2. Dinginnya Air • mengenal pasti 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
Aras 3
Terjun idea yang terdapat intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara (i)
yang
Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan
dalam teks. dibaca. dan intonasi yang betul.
• bercerita tentang
pengalaman sedia
SISTEM BAHASA: ada.
Tatabahasa: kata adjektif, kata • menyoal rakan
tanya FOKUS SAMPINGAN:
berdasarkan
Kosa Kata: lebuh raya, plaza gambar dengan
tol, kaki gunung dll kata tanya yang 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara
Aras 3
sesuai.
PENGISIAN KURIKULUM: bertatasusila. (ii) Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan sopan.
• memberikan
Ilmu: KT makna perkataan
Nilai: kasih sayang yang dihitamkan. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang Aras 3
• membaca teks sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. (i) Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu
KEMAHIRAN BERNILAI kuat dengan
TAMBAH: perkara.
sebutan dan
KB: menjana idea,
intonasi yang 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
Aras 3
membanding beza sesuai.
KP: naturalis intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara (i)
yang
Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan
• membina ayat dibaca. dan intonasi yang betul.
BCB berdasarkan
gambar yang 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat
Aras 2
diberikan bagi tajuk sedang dikaji termasuk maklumat daripada (i) Merujuk kepada kamus bergambar untuk mencari makna.
internet.

CATATAN :

* Sila rujuk CD – Rom Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1( CD Guru )


http:///www.skmaklagam.com
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1
UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

UNIT: 25 Pada akhir pelajaran ini, murid-FOKUS UTAMA:


murid dapat:
MINGGU: 41
2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang Aras 3
• menceritakan tugas (i) Memaklumkan perkara yang dilakukan kepada orang lain
TEMA: Kesenian dan yang dilakukan dalam sesuai dan tepat.
dengan menggunakan perkataan sendiri.
Kebudayaan majlis perkahwinan.
TAJUK: • membaca teks secara
1. Majlis Perkahwinan kuat dengan sebutan dan3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
Aras 2
2. Pertunjukan Pakaian intonasi yang betul. atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktus
(ii) Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang
Tradisional • membina ayat ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. disediakan.
3. Rasa Sayang berdasarkan gambar
yang diberikan. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan
Aras 3
• menyebut maklumat dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami(ii) Melafazkan puisi dengan sebutan, nada, gaya dan intonasi
perkara yang dibaca. yang betul.
yang terdapat dalam
bahan dengan bahasa
SISTEM BAHASA: yang sesuai.
• melengkapkan
Kosa Kata: doti, sari, samfu, perenggan dengan
ceongsam, baju Melayu FOKUS SAMPINGAN;
bahasa yang sesuai.
Simpulan Bahasa • membaca teks deng an
intonasi yang betul.
• mencari makna
PENGISIAN KURIKULUM: perkataan dalam pantun.
Ilmu: KT, PSV, Muzik • melafazkan pantun
Nilai: semangat kejiranan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan
Aras 3
dengan sebutan dan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang(ii) Memberikan makna perkataan, frasa dan ayat.
KEMAHIRAN BERNILAI intonasi yang sesuai. dibaca.
• melengkapkan pantun
TAMBAH: dengan perkataan yang
KB: mencirikan, menjana idea
KP: kinestetik sesuai. Aras 1
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan
BCB, kontekstual dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami(i) Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul.
perkara yang dibaca.

CATATAN :

* Sila rujuk CD – Rom Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1( CD Guru )