Anda di halaman 1dari 10

SMK PAYA BESAR, 25150 KUANTAN, PAHANG

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TINGKATAN 2
2009
MINGGU/
TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BBB CATATAN
TARIKH

1/2/3 TEMA 1 :
5-23/1/09
PENCAPAIAN a. Kecemerlangan Pengetahuan sivik: i. Menghasilkan peta minda Akhbar,
KENDIRI i. Menghuraikan ciri-ciri Majalah
diri tentang langkah-langkah
- Pendidikan kecemerlangan diri mencapai kecemerlangan diri
- Perwatakan
- Kemahiran Kemahiran sivik : ii. Menghasilkan akujanji tentang
berkomunikasi i. Mengamalkan budaya ilmu kecemerlangan diri
- Kemahiran
untuk kemajuan diri
membuat refleksi
ii. Membuat refleksi untuk iii. Berkongsi dengan rakan
kejayaan diri tentang ciri-ciri perwatakan
terpuji
Nilai sivik :
i. Menyatakan kepentingan iv. Main peranan cara
membuat refleksi berkomunikasi dalam pelbagai
ii. Menunjukkan sikap situasi :
- membuat aduan
tanggungjawab dan
- percanggahan pendapat
akauntabiliti
- menyambut tetamu
iii. Menunjukkan ciri-ciri
perwatakan yang terpuji
v. Menghasilkan garisan hidup
(life line) tentang kejayaan dan
cabaran diri
Pn. Suziani binti Samsuri
4
CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA
26-29/1/09

5/7/ 8 TEMA 2 :
2-27/02/09
HUBUNGAN a. Perpaduan dalam Pengetahuan sivik : i. Menceritakan cara membantu Internet
KEKELUARGAAN keluarga i. Menjelaskan cara-cara keluarga dalam persiapan
- Sambutan hari untuk mencapai perpaduan sesuatu majlis dan upacara
khas keluarga dalam keluarga - Majlis keagamaan
- Berkongsi - Perayaan
suka duka Kemahiran sivik : - Hari lahir
- Sokongan i. Menghuraikan kepentingan - Perkahwinan
anggota perpaduan dalam keluarga - Kematian
keluarga ii. Menjalinkan hubungan erat -
- Aktiviti antara anggota keluarga ii. Mengenal pasti konflik dalam
keluarga iii. Menjalinkan kasih sayang keluarga dan cara mengatasi
antara anggota keluarga konflik tersebut
iv. Menunjukkan sikap
bertanggungjawap sebagai iii. Melakonkan watak ‘mediator’
angggota keluarga dalam konflik antara anggota
keluarga
Nilai sivik ;
iv. Membuat rancangan untuk
i. Menghormati dan mengadakan hari keluarga
menghargai anggota
keluarga v. Main peranan menyokong
anggota keluarga yang
mencapai kejayaan/dalam
kesusahan atau kesedihan

Pn. Suziani binti Samsuri


6
UJIAN BULANAN 1
10-13/02/09

9/10/12 TEMA 3 :
2-27/03/09
HIDUP a. Hormati hak orang Pengetahuan sivik : i. Mengadakan simulasi
BERMASYARAKA lain i. Menjelaskan kepentingan mesyuarat/percambahan
T - Latar belakang menghormati hak orang lain fikiran dengan ahli,
- Kebolehan dan berbincang secara sopan dan
bakat Kemahiran sivik : menghormati antara satu
- Pendapat i. Menghormati hak orang lain sama lain

Nilai Sivik : ii. Menulis rencana/esei tentang


i. Peka terhadap perbezaan kepentingan dan cara
individu menghormati hak orang lain

Pn. Suziani binti Samsuri


11
14-22/03/09 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

13/15/16 b. Pemupukan Pengetahuan sivik : i. Membincangkan isu/masalah


30/03- semangat kekitaan i. Menerangkan unsure-unsur dalam masyarakat
24/04/09 - Perpaduan pemupukan semangat
- Permuafakatan kekitaan ii. Mencadangkan cara-cara untuk
- Kebajikan menjaga keselamatan di
- Keselamatan Kemahiran sivik : kawasan setempat
i. Mengamalkan semangat
kekitaan dalam masyarakat iii. Mengenal pasti masalah di
ii. Menyokong agensi-agensi
kawasan setempat dan
yang membantu menjaga
mencadangkan cara
kesejahteraan masyarakat
masyarakat setempat
menangani masalah tersebut
Nilai sivik :
i. Peka terhadap isu dan
iv. Mencari maklumat dan
masalah yang berkaitan
menbincangkan agensi-agensi
dengan kesejahteraan
yang menjaga keselamatan dan
ii. Masyarakat kebajikan anggota masyarakat

Pn. Suziani binti Samsuri


14
6-10/04/09 UJIAN BULANAN 2

17/ 18/19/ 21 TEMA 4 :


27/4-29/5/09
WARISAN a. Warisan kesenian Pengetahuan sivik : i. Mencari maklumat dan Internet,
KEPELBAGAIAN pelbagai kaun i. Menerangkan jenis-jenis menbuat buku skrap/folio akhbar,
BUDAYA - Muzik warisan kesenian pelbagai bertemakan warisan kesenian majalah,
MALAYSIA - Alat kaum pelbagai kaum wang kertas
muzik dan syiling
- Tarian Kemahiran Sivik : ii. Mengumpul setem, duit syiling
- Seni bina i. Melibatkan diri dalam usaha dan wang kertas Malaysia dan
- Lukisan membincangkan unsur warisan
mengekalkan warisan
- Permaina kesenian pada bahan tersebut
kesenian pelbagai kaum
n
ii. Berbangga dengan
- Kraftanga iii. Menghasilkan model-model
kekayaan warisan budaya
n warisan kesenian pelbagai
Malaysia
kaum
iii. Menerima dan menghormati
warisan kesenian pelbagai
iv. Mempelajari dan membuat
kaum
persembahan tarian, permainan
dan alat muzik pelbagi kaum
Nilai sivik :
i. Mengapresiasi sumbangan
v. Membuat lawatan ke muzium
pelbagai kesenian dalam
balai seni untuk mendapatkan
pembentukan budaya
maklumat tentang warisan
Malaysia
kesenian pelbagai kaum

20
18-22/5/09 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Pn. Suziani binti Samsuri


22/23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
30/5-14/6/09
24
15/6 PENERANGAN PERLAKSANAAN KHIDMAT MASYARAKAT KEPADA PELAJAR
-20/6/09
25-34
PERLAKSANAAN KHIDMAT MASYARAKAT
22/6-28/8/09

25/26/27/28 TEMA 5 :
22/6-17.7.09 i. Menjalankan simulasi proses Internet,
MALAYSIA a. Sistem demokrasi Pengetahuahan sivik : pilihan raya : suratkhabat,
NEGARA berparlimen di i. Menjelaskan - Penamaan calon majalah
BERDAULAT Malaysia proses demokrasi - Kempen
- Pilihan berparlimen di Malaysia - Mengundi
raya ii. Menerangkan - Mengira undi
- Parlimen - Pengumuman
peranan pemimpin negara
pemenang
- DUN
- Ucapan calon
Kemahiran sivik :
yang menang
i. Mengamalkan dan
mengekalkan system
ii. Membuat simulasi proses
demokrasi
perbahasan di parlimen
Nilai sivik :
i. Menghormati amalan
demokrasi di Malaysia

Pn. Suziani binti Samsuri


29
20-24/07/09 UJIAN BULANAN 3

30/31 b. Raja Pengetahuan sivik : i. Membuat kajian tentang Internet,


2707/- berperlembagaan i. Menghuraikan sistem Raja pertabalan raja di negeri yang suratkhabar,
3/08/09 - Pilihan dipilih majalah
berperlembagaan
raya
- Perlimen ii. Menghasilkan buku skrap
Kemahiran Sivik :
- DUN tenyang sejarah pertabalan
i. Mengamalkan taat setia
DYMM Yang Di-Pertuan
kepada raja dan negara
Agong
Nilai sivik :
i. Taat setia kepada raja dan
negara
32/33/35
10/08- c. Peranan dan Pengetahuan sivik : i. Mengambil bahagian dalam Suratkhabar,
4/09/09 tanggungjawap i. Mengenal pasti peranan dan majalah
sambutan hari kebesaran
warganegara dalam tanggungjawap warganegara
negara di peringkat sekolah,
kerajaan demokrasi
negeri dan kebangsaan
- Mengundi Kemahiran sivik :
- Melibatka i. Memberi sumbangan ii. Membincangkan cara-cara
n diri dalam
kepada Negara menunjukkan sikap sebagai
rancangan
warganegara yang berterima
kerajaan
Nilai sivik : kasih
- Memberi
pendapat i. Menunjukkan tingkah laku
melalui sopan dan beradap untuk
iii. Menghasilkan esei/puisi yang
saluran yang menjaga imej negara
bertajuk ‘ Terima Kasih
betul ii. Menghargai peranan Malaysia
- Menjaga kerajaan dalam
nama baik pembangunan negara

Pn. Suziani binti Samsuri


negara
- Menjaga
keamanan
- Amalan
berterima
kasih
34
24-28/08/09 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

36/37 TEMA 6 :
7-18/09/09
CABARAN MASA a. Kestabila Pengetahuan sivik : i. Mengumpul kata-kata hikmah Suratkhabar,
DEPAN i. Menerangkan peranan tokoh dan pemimpin Negara majalah,
n dan
dan serantau dalam internet
keberkesanan jentera pentadbiran kerajaan
pentadbiran Negara
jentera pentadbiran dalam mencapai wawasan
negara negara
ii. Mengadakan forum bagi
- Kepimpin
membincangkan cirri-ciri
an Kemahiran sivik :
kepimpinan berwawasan
berwawasan i. Bekerjasama dalam
- Kerajaan mewujudkan jentera
telus dan pentadbiran yang berkesan
amanah
Nilai sivik :
i. Berbangga dengan
pentadbiran Negara

Pn. Suziani binti Samsuri


38
21-25/09/09 CUTI HARI RAYA PUASA

39
28/9-2/10/09 PENGHANTARAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT

40/41 b. Bekerjasama dan Pengetahuan sivik : i. Menyediakan manifesto negara


Suratkhabar,
5-16/10/09 bersatu padu dalam i. Menjelaskan tentang isu keamanan
majalah,
menghadapi kepentingan mengekalkan serantau/dunia
internet
pelbagai cabaran keamanan negara dan dunia
ii. Mengemukakan pandangan
Kemahiran sivik : tentang senario negara/dunia
i. Bekerjasama dan bersatu pada masa akan datang dalam
padudalam menangani bentuk penulisan/peta
sesuatu masalah minda/carta/lukisan

Nilai sivik : iii. Mencari maklumat tentang


i. Menghargai keamanan peranan Malaysia dalam
menyelesaikan isu
negara dan dunia
serantau/dunia

42/43/44/45 PEMBERIAN MARKAH KHIDMAT MASYARAKAT DAN MARKAH INDIVIDU


19/10-6/10 (ULANG KAJI)
46/47
6-20/11/09 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Pn. Suziani binti Samsuri


21.11.09-
3.0.2010 CUTI AKHIR TAHUN

Pn. Suziani binti Samsuri