Anda di halaman 1dari 19

7:23 AM Ø ±≤Ø≥±Ø±∞ Ø ± ∫W×HB« Ø P.

01 Ø Ê«u_« ¡ULÝ√

×U)« v W}UI« U}KL s —c% vK}z«dù« g}'U ◊U}


ô« ◊U C …œbA UL}KF
bN*« WOM s bb'« ÂUF« ôUH
« s ddI ÆÆÂUF« W}B

Êu}}*« r}EF « ôu
WbI*« ÷—_« v W}U W} FË W}I}I
«“U$≈
∫vM u« »e(«Ë W}uI« WUB« 5 «d(« WöF« WUzd « b|b9 i— tMJ Ë q|“«d « v

lU « d9R*« „d} W}BA « ÆÆe bL∫2 0 1 1 …QUH 2 0 1 0 v √u‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ _«
dUM «b W}% «dc
d|UM| v dAM Wu;« Ê“Uu√Ë d}A « √u_« ∫ÎU}d
d} J « dHB « WL v b}LF «Ë Ëe|“ ‰œUF Êu|dUM «Ë W|dUM « ∫VJ| vHM
s
d} J « dJH*«
Èd???UM?« vÞ«d???I???L|b« v?Ðd???F« »e???(« …b|d???ł ÊuHzU)«
20
∫…—«œù« fK− f}z—
œË«œ s|b« ¡U‡}{ W|d(« ÊuFMB| ô
W×H ÊËœœd²*«Ë
2 rN|b|√ ÈuIð s
∫d|dײ« f}z—
ÈËUM« t‡K« b³Ž ¡UM³« vKŽ WAFðd*«
t}M
www.al-araby.com
AL ARABY SUNDAY 2/1/2011 "No 1239" ±∑≤∑ pNO ≤¥ ‡ ≤∞±± dUM ≤ ‡ ±¥≥≤ Âd;« s ≤∑ b_« ±≤≥πœbF « …dA
WF U « WM «

dUM «b W}% «dc dA


UNK}
— vK ÎUU ≤∞ s d√ bF
dU bL
√ qD K ‰U9Ë ö≈ ‚«d≈ Èdc WOuM*« w WO UH
«
lu?? qG?A?| ÊU? Èc« b??}?« v?ÞU?F« b??³?Ž b??L?×? s}?šË—U? Èd?B? ‚—Ë“ oKÞ« s?}?²?ŽU?Ð U¼b?FÐ ‚U—Ë Êu}?ÝU}ÝË ÊuHI¦? UN} „—Uý W}U?H²Š« v
WM?Ðô« d?? UM?«b??³? ?Ž Èb¼ …—u??²? ?b« nJ?Fð Æn|dŽ W³ðdÐ gMK« v vJKÝö« qUŽ »U?? « Ê«d??}MU?Ð WKF??²? A*« …d??b*« Êb?Ð v≈ s|d??š¬ ·uM? WM|b?0 v?? ?}zd« Ê«b?? ?}*« v V?B? ?²?½« Õö?? Ý
W??F?ł«d?? vKŽ ÎU??}U??Š qŠ«d« rO??ŽeK Èd??³J« d|“Ë È“u? r}¼«dЫ —u?²b« qŠ«d« qD?³« o}I?ý v v½U??¦« V³??ð U?L?M³| U?N?Ð …d?}? šc« Êe?
? ‰Ëô« b³Ž dUý bL?Š« V}IM« qD³K ‰U¦9 v{U*« f}L)«
W}% WK?}K'« …b}« UNðb«Ë  «d?c  UËdÐ v „—Uý ¨o³Ýô« —U?L¦²Ýô« W¾?}¼ f}z—Ë WŽUMB« oL?Ž v ozUœ ‰ö?š ‚dG?² s}H?B½ v≈ U¼—UDA½« nK? Èc« a|—«u?? ?B«  U?? A?M »d?? ?Ý bzU?? b?? ?Š«u«
s YO?Š ¨WF³?D*« v≈ UN?Fœ q³? d UM«b?³Ž Èc« v³??F? A« —Ëb« U??N? }? s?LŁ W?L?K vI√Ë qH??(« WM|b? TÞ«u?ý s U|d?×Ð ö?}? ±¥ b?FÐ vKŽ ¨d?×?³« qš«œ UNdž«Ë  ö|≈ W}K}z«dÝô« …db*« vKŽ Âu−NUÐ
d|U?M| ≤± v —b? ?B?ð Ê√ ‡ U? ?Ozb? ?³? ? ‡ —d? ?I*« ÊuJ|¢ ‰U?¦9 W??U?« qł« s ·uM WM|b? ¡U?MЫ t?³?F Æb}FÝ—uÐ ÂU?F?« s dÐu?²? « ≤± ¡U?? W?|d?B*« W?}? L?}Kô« ÁU??}*«
o?«u¹ a?¹—Uð u?¼Ë ¨‚Ëd? ? ?A« —«œ s?Ž q³? ? ?I?*« WM?|b*« q¼ô s}?? ³*« d?? BM« «c?¼ vKŽ W?? }? U?Ð W??ö?? Ž W}?uM*« WEU×? UN²?LE½ v²« W}U?H²?Šô« v „—Uý Ʊπ∂∑
v≈ «d?}A ¢W?}ÐdF?« Wô«Ë dB? »U³?ýË UL?NzUMÐ«Ë d?š«Ë W??×K*«  «u?I?« sŽ »ËbM ¨v{U*« f}??L?)« p– ¡U?? s nBM«Ë W??U?)« v d?U?ý oKÞ«
s  U?OMO?FЗ_« nB?²M v d? UM U?N?²?³Dš
Æv{U*« ÊdI«
UII?Š tK« œUł vHD V}IM« tK}“Ë qD³« tI?}Iý Ê«
Èu²? vKŽ W|d?׳« „—U?F*« a|—Uð v U}*U?Ž UI?³Ý
‚U?—¢ s W?Žu?L−? v≈ W?U?{« ¨W|d?×?³«  «u?I« sŽ
bŽU?I²? o|dH« rNM}?Ð s dUý b?LŠ« qD³K? ¢Õö«
t?—Ë“ ‚u?? s fJ|U?²? Ý “«dÞ s s}?šË—U?? Âu?}«
bMŽ ‰Ëô« UNÐU Q W}K}z«dÝô« …db*« ÁU&UÐ vÐd(«
b Uò ‡ WU W
«d
XK−Ý b d UM«b³Ž W}% …b}« X½UË ·d??A« W??L? $ ÂU??ÝË qL??×| s? ‰Ë« U½U??Ë ¨rU??F« jÐU?{ „«cM}?Š qG?A| ÊU? Èc« s}?« vM?Š s?Š …d??ýU?³? WÐU?? ≈ v v½U??¦« V?³??ð U?L? }? ¨nB??²M*«
d?² ??œ vKŽ U ?NðU??}?u|  U?} M}??F?³? « l ?K D v
U ?Ë d ? U½ l ? U?NðU¹d?– t?O ? X?K −?Ý ’U ?š
b?³?Ž ‰U?L?ł f}?zd« s W?}KL?F« Ác¼ b?FÐ W?|dJ?F«
Æd UM«
œu?L?×? s}??Š bz«d«Ë ¨‰Ë« “ö? W?³?ðdÐ gMK« ‰Ë«
bz«d«Ë ¨V}?— W?³ðd?Ð ÊU?Ë gMK« Èd?×Ð f|— …—U?L?Ž
vKŽ …d??b*« …—b? qý v?≈ Èœ√ U?  U??d?;« W?d??GÐ
ÆÊ«d}M« UN} qFý√Ë Wd(«
ÊbM v ådUM «b 
t ??H?K š s  U??I ?¹ U??C ?? s Áb ? ?F Ð t X{d? ?Fð d?³?_« q−M« d? UM«b?³?Ž bU?š —u?²?b« lC?š
V ??× Ð ‡  «d?c*« e??O??L?² ðË ¨ «œU ?? « —u½√  U}HA² b?Š√ v W}Š«dł W}KLF qŠ«d« r}ŽeK
V½«u? ?'UÐ ‡ r ?K F*« r?O¼«dÐ≈ d? ?O? ?³ J? « d??ý U?M « ÆÕU−MUÐ XKK ÂU|√ q³ ÊbM
W?? }KL?? F« sŽ —U?? ³? ?š√ W|√ d?? A½ Âb?? Ž VKÞ bU?? š
U ??N½«b ??ł Ë U? ?N??łË“ qG ??ý …b??O?? W ??O ?½ U?? ½ù«
t½√ d? ? c¹Ë ÆtðU ?2 b??FÐË t ?ð U??O ? ?Š v qUJ? UÐ
w d ?? UM« b??³??Ž W ?O??% …b ??O ?? « qO ??Š— bMŽ
s_« fK ÂU√ vd —«d ŸËdA ×U)« v W}UI« Ud{ s WOKOz«d≈ ·ËU ZŽ“√ Ê√ b|—√ ô ò∫Îö?zU? U??Nz«d??ł≈ q³?? W??}?Š«d??'«
åvÐdF«òË ¨d?L²? s% v bU?š W×? ¨åΫbŠ√
…d?? ? ? ? ? ? ? U?M? ¢ W?? ? ? ? ? ? L? E?M? Ê√ v??≈ „«—U?Ð X??H? qUJ?« ¡U??H? AUÐ t??}K?Ž sL| Ê√ qłË e??Ž t?K« u??Žbð
vMË Èb¼ U ?N? U ?$√ —d ?  U ?O MO?F???² « lKD »U|œ s|dÐU ‡ WK²;« ÷—_«
d? ?²??œ Ÿ«b?¹≈ rOJ(« b? ?³ ? ?ŽË b??}? ?L? ?(«b ??³? ?ŽË
ô ¨…d¼U ?I « pM³Ð W? Uš WM?| eš v  «d?c*«
vK}z«dù« ÊUD}ô« b{ Ϋd??šR??  d??A½ ¨Ád??}? ?³? Fð V??Š ¨¢s}??}?M}DK?HK
◊U??³? ?C« s ≤∞∞ u??×½ s?JÝ  ö??×? Ë ¡U?? L? Ý√
ÆÎU*UÝ dB* …œuF«Ë

rË ¨UNO ?Žœu* W}ŽULł WI ?«u0 ô≈ UNMŽ ÃdH| Æ…ež vKŽ »d(« v «u—Uý s|c« œuM'«Ë sŽ ÂU|√ q³? ¢ u½Ëd?Š√  u??F|b|¢ lu? nA?
U?? NðU??«e?? ²« q?UJUÐ Âd?? ²? % Ê√Ë W?? }½U?D}??²? ?Ýô« `³œ bL× ‡ sDMý«Ë œ«d?√ t}?³M²Ð ◊U?}?²Šô« ◊U?³{ „«—U?Ð VUÞ UL? W¾}¼ v  U?}KLF« r f}z— s WFu?  UL}KFð
Ÿ«b¹ù« W ?I?OŁË vKŽ b ? U?š d?³? _« U ?NK$ lu|
Y} ? ? Š ¨œ«d ? ?− K?³Ð ‡ Xu?« p– v ‡ Áœu? ? ł u
t ?}? ≈ VMð W?} zU ??C ?  U??U ?Nð« Áœ—UDð X ?½ U ?
ÆÊQA« «cNÐ W}½u½UI«
v≈ ·«d?Þ_« W?? U?? —«d?? I« …œu?? ? ? u?? ŽbðË vKŽ …b×?²*« 3_« Èb W}ÐdF« WŽu?L:« XŽ“Ë
…—U?}Ý È_  U?H²ù«Ë qL?²;« dD)« v≈ r¼d?Ý«
r¼UŽœ UL ¨rNMJÝ oÞUM v åÁu?³A „d%ò Ë√
—c??% „«—UÐ vÐu?? W??}K}z«d??Ýù« W??U??F« ÊU??—_«
b? W?}?U?I?²½«  U?}K?L?Ž s ◊U?}?²?Šô« ◊U?³?{ —U?³?
d} r√Ë ÂU q
 U?? ? ? U?? ? ? ?Hðô«Ë v?Ëb?« Êu?½U?? ? ? I?« oË q?L? ? ? ?F?« œb?−| —«d?? …œu?? ±µ‡?« s_« fK−? ¡U??C?Ž√ v d?H« Âb?ŽË vu?}« rN?uKÝ j/ d?}}?Gð v≈ Ë√ ×U?? )« v r¼b?? ł«uð ¡UM?Ł√ U??N? Êu??{d?? F? ?²| hU?? Ð åvÐd?F«ò W??H?}??×? t?łu??²ð
 U}KL ?Ž sŽ ‰u¾*« dB ? …—uŁ r}EMð W|UŽ— W‡?‡‡‡‡?‡‡Þ—U?? š U?? N? }? ? U0 W?? IÐU?? «  U?? «e?? ²ô«Ë WU nË v≈ vK}z«d?Ýù« ‰ö²Šô«  UDKÝ …uŽœ sU?? _« vKŽ œœd?? ²« Âb?? ŽË U??}? ?u| U??N?ð«– ‚dD« vB?√ –U??
ð« v≈ W?}? Ž«œ ¨U?Nð«– q}?z«d?Ý≈ qš«œ
v s} ?} K}z«d?Ý ≈  «—U³?
² ?Ý « ◊U?³ C ‰U?} ²?ž « Èœö}*« ÂUF« W³ÝUM0 U?Nz«dI W¾MN²«
W‡‡‡‡‡¦F³ r‡‡‡‡z«b?« V«d*« lL²ł« b‡‡‡‡‡Ë Æo|dD« W??}M}D?KH« v{«—_« v W??}½U?D}??²?Ýô« W?DA½_« ÆW|—U−²«  ö;« q¦ UNð«– Æ—c(«Ë WD}(«  Uł—œ …u????š_« W?????¾MN?????²UÐ h? ðË ¨b?|b????'«
Æ…d¼UI« —u?BM ÷U|— …b×?²*« 3_« Èb‡‡‡‡ s}?‡‡‡‡‡DK ¨W??}? d??A« ”b??I« U??N? }? U0 ±π∂∑ ÂU??Ž WK²??;« rNð«—U?}Ý h×?H²?Ð ◊U³?C« „«—UÐ v Ë√ UL? ÈœU??H?² W?KB?H?  «¡«d??ł≈  U?L? }KF??²« XKL??ý
œu?łË sŽ XH?A? s? ‰Ë√ åvÐd?F«ò X½U?Ë œö??}*« œU??}??Ž√ W??³??ÝUM?0 s}??}??×??}??

Èb W?? ?Lz«b« …b?? ×? ? ²*«  U|ôu« W?ÐËb‡‡?‡‡‡?‡‡M? l W³?IŽ qJA?|Ë vŽdý d?}ž t½QÐ ÊUD}?²Ýô« U?H «Ë qÝd*« b|d?³« h?×?HðË d?H?« q³? ÕU?³?B« v  U?? ?N? ?ł s?  U?? }K?L? ?F? ◊U?? ³? ? C« ÷d?? ?Fð d?Dš Æb}:«
XŽœË pMÐ WM?¹e?š w WÐu?−?;«  «d?c*« Ác¼ X½U?? ? v?²« f|«— Ê«“u?? ?Ý …b?‡‡‡?‡‡?‡‡‡?×? ? ²*« 3_« rz«œË ‰œU?? Ž Âö??Ý v≈ q? u??²« ÂU?? √ W??}? ? ?}z— Âb U?L ÆrNðU?}Š ·«bN?²Ýù WËU×? È_ U³?% ‰U?}²?ž«  U}KL?Ž »UI?Ž√ v åW|œU?F*«ò ‡Ð UN?²H? Ë
U¼—U?³??²?ŽUÐ U¼d??A½ v≈ qŠ«d« rO??Že« …d?Ý√ d?}? Ð W?}Ðd?F« W_«Ë d?B?Ë ÂU?Ž q
d??³? L? ?¹œ ‰ö??š s_« fK‡‡?‡‡‡−?? U?¼œöÐ ”√dð ÆWIDM*« v qUýË v≈ dH?« ÊËuM| s|c« ◊U?³CK WKB?H  UL?}KFð v≈ W??U??{≈ ¨v{U*« d??N? A« s}??}½«d?|ù« ¡U?L?KF« s UM „U×| U? dý U?F}L?ł tK« U½U ËË
 d?O?G𠉫u?Š√ vKŽ fO?zd« WM¹d? s …œU?N?ý fK?:« W?? ÝU‡‡‡?‡‡z— q?I‡‡‡?²Mð Ê√ q?³‡‡?‡‡‡ ¨v?{U*« q}?z«d‡?‡‡‡?Ý≈ —«d‡‡?‡‡?I« …œu‡?‡‡?? ? V?UDð U?? ?L? ? Ê«d?}D«  U?d?ý —U?}?²? š« q³?ÝË q}z«d?Ý« ×U?š W?}MG? œUL?Ž tK« »e?( ÈdJ?F« bzU?I« W}?H?Bð Æ7
ÆÁbFÐ ÆWMÝu³« v≈ WDA½ú? qU?Ë È—u? nË v?≈ ‰ö?²?Š« …u?I?‡‡‡ ÆUN} ÊueM}Ý v²« ‚œUMH«Ë Æ≤∞∞∏ ÂUF« v

u¼ rF½ ÆÆœU??H?_« w 5K³J U?M Ê≈Ë w²?Š ‰U?łd« W??«d? ÁUÐQð iFÐ w? Õd??
*« s?Ž  UÐU??²???  √bÐ  U???OMO???²??
« d???š«Ë√ w
¨wŽu« ”UM« ‚U?LŽ√ w k u?¹ UO?Š ‰«“U Íc« d?{U(« VzU?G«
b?????N?????A?*« p– w? U0 Áb?????F?????
?¹ U????? Íd¹ ô ÷—_« w?KŽ t?MJ?Ë
∫VJ ÈbM'« Èd dOJ« Vœ_« ¢»«œü«¢ f¹—œ≈ qO???N??Ý Æœ W?K−?? U???NM ¨W???B??B??? ??²?*«  ö??:«
Õö?? W???ÝUzdÐ ¢Õd??
?*«¢Ë wu??)« wH?D W??ÝUzd?Ð ¢W??F??O?KD«¢Ë
qB¹ Ê√ U½Ëb??ŽË r¼Ëb?F rN?M iF?³« `L??Ý YO?Š wMOD?
KH« Á«—√ U ÕdD?Ð UOH?²J ÂUF« ÊQ?A« w V²« Ê√ ÊËœ ¨—u?³B«b?³Ž
wÐd?F« bN?A*UÐ t½eŠ qL?²J¹Ë ¨t?O≈ XKË U v≈ Â_« W?OC?IUÐ qz«Ë√ w ¢wÐd?F«¢ W?H?O?×?  d?Nþ w²?Š ¨wðUO?Šd?
? ‰ö?š s
¨X²??H*« XO?²??HðË √e?:« Wze??& s rN¹b¹√ s?J ‰e¼ s t?O?? U0 ÊËœ U¹U?C?I« d¼u?ł rײ?I¹ ¨U?HK²? ? Uðu?  bÐË  UO?MOF?
?²«
ô wL??×?? U??NK W??_« b??
??ł w sŠUD²?«Ë WM²??H« —U½ ‰U??F??ý≈Ë
p– s b??O?H?²??
*« v≈ d?O?A?ðË Œd?Bð W?I??O?I?(« Ê√ rždÐ T?HDMð
w b?
?'« «c¼ Ÿ—eÐ n²J?ð r w²« W?O½u?O?N?B« W?d?(« rNË√Ë
lUDË U?NF?UD* …«œ√Ë UN?²√Ë dB? 5Ð «ełU?Š ÊuJO ‰UL?A«
v≈ ‰u?u« w U?C¹√ »d?G« Íu? …bŽU?
0 X×?$ qÐ ¨»d?G«
ôU???L???ý Íd???³J« …u???I« w?KŽ —U???B???(« rJ×???² Ê«œu???
« »u?Mł
dUË ÆÆvdF « qËË ¨s¹dO¦J« «d²Š« q× UNKFł U u¼Ë ¨ U½“«uð Ë√ ¡«u²«
d?OG? »UÐ WÐU?²JÐ W?—U?A*« w W³?ž— v≈ ¢wÐd?F«¢ —Ëb Íd¹b?Ið
bFÐ X?H uð rŁ ÂUF?« ÊQA« w  UÐU?²J« ‰Ë√ p– ÊUË ¨wŽu?³Ý√
W??O??H?×??B« W?ÐU?²?J« sŽ wŽUD?I½« d??L?²??Ý« ÆÆU?? W??ŽUM sŽ …d??²??
d¹d??% fOz— w½U??Žœ 5Š ÆÆ≤∞∞π d?³??L?²??³?Ý ÊU?? w²??Š  «uM

‰UL?ł qOŠ— Íd?– ¡UOŠ≈ w W?—UA?LK ÍËUM
« tK«b³?Ž wÐdF«
u×? WËU× 5?Ð ÆÆWA¼b*« W —U?H*« v≈ U½dý√ U —b?IÐ ÆÆUÐuMłË U*U??ŽË ¨WKU?? U?N?JKL??²½ Ê√ pýu½ UM …u?? Ë ¨t??F? UM? X½U? …e??Ž  «u√ l iu?ð Á—u XFHð—« w²?Š ÆÆrþUF?²ð …uIÐ d?{U(« dOýU³ð Ê√ 5I¹ wKŽ ÊU ÍËUM
« –U²Ý_« Ê√ Ëb³¹Ë ¨dUM«b³Ž
‚bB« tHAJ¹ d¹d i UMð WL¦ w
JF« qFH« œ—Ë ¨ÁdŁ√Ë Ád– ¨bÐ_« v≈ ÊUŁË_« s hK ?²K V¼Q?²¹Ë t½UH?√ tMŽ iHM¹ UOÐd?Ž s Íd??š√ s?U??√ w qÐ ÆÆw?Ðd??F« rU??F?« wË d??B?? w? ”UM« ‡ tKO?Š— Ë√ qłd« œö?O? Íd– VŠU?Bð w²« W?C?O?G³« W?Ëe?F*«
w¼Ë ¨U½UO?Š√ U¼dO?ž wË ¢wÐdF«¢ w Âö _« iFÐ t?ŠdDð UL?O UMF? tðUÐU?
?Š w o b¹ Ê√ U?N?² Ë ržd? U?Ëœ hÐd?²*« rU?F«Ë XF??Hð—«Ë UMu??Š W«b??F« ÃU??O??Ý ÍËU?N?ð U?LK?Ë ÆÆlÝ«u« rU??F« sJ1 ‡ VC?G«Ë “«e¾?Lýô« d?O¦ð W?ł—bÐË —dJ²? fObðË W
? Ð
w¼Ë WO?¦³ŽË W?½e× Íd?š√ W —UH? v≈ U½œuIð wË_« W? —UH*« Ê√ wF
« t²—U?A rždÐ ULžd «d²Šô« Íb?³¹ qÐ —cŠ w ◊U²×¹Ë qJ WKU??ý …œUÐ≈ w lO?L?'« d??U?×?² d?B?F?« ’u?B —«u?Ý√ U?N?² Ë X?³²?Ë ÆÆ»«u? wKŽ ÊU?Ë ÆÆV²?_ U?OU? U?F?«œ ÊuJð Ê√
×U????)« Íu??? qF????HÐ —b????Nð Ê√ s?J1 ¢wË_« W???? —U???H?*«¢ Wôœ Ê√ UMF³²ð «–≈Ë ÆÆÆÊuJ½ Ê√ ÆÆdDš „—«b² WO*UF« WO½uONBK »Ë¡b« ¨ZłQðË W?«b??F« v?≈ ‚u??A« q?F??²???ý« U??LK? ÆÆW??_«  U???³??
???²J W u?ł wKŽ «œ— qL×¹ b t²¹√— ‰ƒU?
ð ¡«—Ë oKDM¹ ‰UI0 U—U?A
ÆÆU³¹dIð wÐdF« sÞu« ¡Uł—√ q w wM_« nMF« —ËœË qš«b«Ë Íb d?O?B*« U¹UC? ÕdÞ v≈ o³?
« w lÝË√ Íb? w …—u?B« l
ð« U??LKË ¨w(« t?O??{U? w tM¹“«u?Ë q?łd« U½d?C?×??²?Ý«Ë w d??UM«b?³??Ž ‰U?L?ł qŠd?¹ r u «–U?¢ Ê«uM?Ž X% ¡U?C?G??³«
 U×?H w?KŽ ÊËdO?¦J« UNM —c?Š dÞU ? WU?Š s »d²?I½ UM¼Ë ÆÆW¹d?UM« XЫu¦« b?OQð sŽ …b?O?F³Ð U¼b?$ sK ¢wÐdF«¢ Âö? √ dzU?B*« wKŽ ¡UÐdG« W?C³? XLJŠ√Ë …œ«—ù« tM XÐd?
ðË oðd« «b¹b??ł ö???šb?? pcÐ  b??łË w?M½√ XMM?þË ¢øs¹e??(« d??³??L???²??³??Ý
ULMOÐ U¼bzU? Ë uOu¹ …—uŁ U?NÐ UMðQ³½√ ”Ë—œ sË U¼dO?žË wÐdF« U?NU?F?²ý« q³? Ë «dJ³? W?ŠËdD U?N? u?IŠË W?O?³Kž_« U¹U?C? qJ  bQ?ð ÆÆfOF?²« wÐdF« rU?F« q w tO≈ U½d? U v≈ U?½dË œu???Ž WÐU??²?JK w?Žu??ł— Ê«Ë ¨UM?½U??“Ë t?M“Ë qłd« s?Ž Y¹b??×?K
oO?C?¹ U? «d?O?¦?? ÆÆU?N?O≈ «u??²?H?²K¹ Ê√ Êu??¦ÐU?F«Ë ‰U?N??'« b¹d¹ ô w ÊU???
½ù« ‚u??I??Š t???OKŽ XB?½ U?? qJÐ g?O??F« oŠ ÆÆt?ö??šË W?OM?Þu« …œ«—ù« W¹d?ŠË ‰ö?I??²?Ýô« √b?³?? W¹d?O?B??Ë W?O? «b??B? t½« p– ÆÆb¹b??ł t?²K? U?L?O?? ¡wý ô Ê√ XH?A??²?« wM?MJË ¨b?O??L?Š
Ê√ pK« ô w?M½√ d??O???ž ¨U??N???FÞU?? √Ë ÆÆX?½U?? U¹√ n?×??BU?Ð Í—b?? …U?OŠË qL?²J wI?O?IŠ —u?²?ÝbÐ —«d?I« w W—U?A*« oŠË ¨rU?F« ”UM« ÂU?√  bÐË d?O?B*«Ë wu?I« s_UÐ U?NÞU?³ð—«Ë W?O?u?I«Ë w W?U?šË ¢wÐd?F«¢ W?H?O?×?B w?²?FÐU?²?  «uMÝ œ«b?²?« wKŽË
w œd¹ U?N?O? ‚b?B« i³M ¢w?ÐdF?«¢ wKŽ Í—b? oO?{ V×?
M¹ w œU?
?H« W¹d?Fð w o?(«Ë ¨WKŽU?Ë W?O?I?O?I?Š W?O½U*dÐË W?OÐe?Š Ê«u?N« œ«“ U?LK ÆÆp– wKŽ U?ÝU?O? Ë ÆÆj¹d?H?²« bMŽ sL?¦« W?Š«b? r rOŽe« Ê√ WIOIŠ sŽ UNö √ rEF Ãd ð r ¨…dOš_« UNð«uMÝ
`¹— jÝË U¼b?I?H½ ô√ tK« ‰Q?Ý√ wMK?F−¹Ë ¨W?LK?J« w w²?IŁ iFÐ ¡«b?Ž_« l U?N?H?U?% W¹d?FðË ¨W? u?³?
?*« d?O?ž WKL?²J*« t??²?uEM WL?E½_« X½UË —U?ON½« dŁ« Ÿb?Bð dŁ« ŸbBð b?FÐ wÐdF« rU?FUÐ ÆƉ«u?Š_« q? t?F? X?³KI½«Ë ÆÆ—«b??²?Ý« 5Š ÊU??e« Ê√ p– ÆÆX1
U?OUð U?b¼ …œU?Ý U¹ U¼uK?F?& ö ÆÆX?b¼ U? Xb¼ w²« Âu?L?
« v≈ Âö _« iFÐ U½UOŠ√ lb¹ Õ—Uł qJAÐ W_« ÁcN 5O ¹—U²« VU?G?«Ë q²?;« b?łË –≈ ‡ Ê«u??N« »U?³??Ý√ s U?³??³?Ý W?L??U?(« ÆÆÆ°°WA¼b*« W —UH*« X½U
rJuH «ËËU?Ý ÆÆ«uHD« ∫ 5KB ÂR¹ s q Wu? ‰u √Ë ¨ÂbNK Êe???Š ô≈ tMþ√ U???Ë ÆÆÊe???(«Ë vÝ_UÐ ”U???
???Š≈Ë ÂƒU???Að …d???³½ …—u?B?« pKð XKL??²?« ‡ b??N?ł ÊËœ ÁU??G?²??³? ÊËR??)«Ë sL?O??N*«Ë ÆÆÁd?c Ë√ tKF?H dŁ« q? u?; Âu?L?;« ‚U?³?
« b?ŽU?Bð U?LKJ
ÆW œUB« WLKJ« WŠUÝ w rN*« d³M*« «cN W¹ULŠ ÆÆtK« rJLŠd¹ U u¼Ë ¨tMKF½ U rždÐ s¹ełUŽ nI½ U½«d¹ 5Š t
H½ dUM«b³Ž U½b?I UM½√ U?OKł b?Qð ULK ¨UM?UŠ W?IO?I?×Ð UM¼ułË w Xšd?Ë VzU???G« —U??Ë ¨Ád???B??Ž X?ЫuŁ  b??Q?ðË ¨Ád??–Ë Ád???OŁQð oL???Fð


dOUJ—U
±≤≥π ∫œbF«
≤∞±± d¹UM¹≤

‚e ÆÆj

2011 X¹œ«uŠ „œôË qI db Õ


b?? L? ?×? ?
W??L? }? FÞ

W}zUIK²Ð ¨¢r}K(«b³ŽË U½√ tKÔ rAÐ v½U“ ÊU¢


Ær$ œ«R bLŠ√ UMLŽ vMÐUł√
s2 WŽuL− —«u−Ð tF d√ XM ≤∞∞∑ ÂUŽ
lL²− U|U×{¢ UMLŽ r¼¬— ¨¢Ÿ—«uA« œôË√¢ rN}L ½
X½√  UM}½UL¦« v  buð« u ∫t²QÝ s}ŠË ¨¢WËœË
t²ÐUł≈ X½UJ øULJ Àb×}Ý ÊU «–U ¨r}K(«b³ŽË
ÆW}zUIK²«
Æ„œôË q³I² vKŽ s¾LDð ÊUAŽ
n} uð błu| ô ¨¢‰U³N²Ýô«¢‡ Öu/ u¼ —UFý
rU(« ¢»eŠö«¢ s Áœœd| s „—b|Ô ¨‰U³N²Ý« Ædš¬
ÊQÐË ¨»cJ| t½√ ÊudF| t½uFL | s Ê√Ë ÆÆ»cJ| t½√
Ær¼œôË√ q³I² œbN| U dDš√ v¼ tðUÝU}Ý
Ÿ—«uA« ¢œôË√¢ …d¼Uþ Y|b(« UM|—Uð UNdF| r
t³K ¢lłu|¢ Ê√ b|d| sË ¨rU(« ÂUE½ö« l ô≈
s t Êu{dF²| ULŽ f²|«— ÊUu}¼ d|dIð √dI| ÆÆd¦√
r¼b{ RÞ«u²K UÎ ½U}Š√ qBð ¨n u« ‚uHð  UUN²½«
Ÿ—«uA« œôË√ WÐUž Æ«dłù« ÈœU²FË WÞdA« s}Ð
v½u}K*« ‰uŠ UN} Êu}×| s ÂU—√  «d|bIð ÕË«d²ð
«ułdš ¨W}−}Kš ‰Ëœ ¢vMÞ«u¢ s d¦√ È√ ¨W}×{
“Ë— œ—uð ÆlL²:«Ë ÆÆÂUE½ö« W³ Š s UÎ U9
…bײ*« 3ú  «¡UBŠ≈ ≤∞∞π d³Lu½ ≤∞v nÝu}«
rNM •∂µ ÆÆUN} ÊuDAM| v²« W}zUM'« »—U *« sŽ
Ɖu ð •≥±Ë œdAð •∂±Ë WdÝ
ö¦ s}Š ÆÊU²}ÐdŽ ÊU²L ©kUŠ r}K(«b³ŽË r$®
v½ULŁ UL¼UŽdð  U ÝR «błË ÆÆULN}ðdÝ√ vKŽ UÎ ¾³Ž
s ¨UL¼d}ž ·ô¬Ë UL¼ ¨v«u²« vKŽ  «uMÝ dAŽË
W}ÐdŠË WÞdý ◊U³{ µ Ãdš ¨ÁbŠË ¨¢Q−K*«¢  «–
s}|dAÐ ¡U³Þ√ ±∞Ë ¡«u W³ð— öLŠ rNM ÊUMŁ«
·dŽË o|dD« sŽ r$ ¢œUŠ¢ s}Š v²ŠË Æs}|dD}ÐË
s błË Æ¢Õö ≈Ë V|cNð¢ öF ÊU ¨vzUM'« s− «
tM|Ë«Ëœ ‰Ë√ Êu− « W×KB —bBðË ¨t²³¼u vŽd|
d}NÝ WbI0±π∂≤ ÂUŽ ©s− «Ë …U}(« s —u ®
W|dFý W} √Ë ¨W}UIŁ …ezUł tÐ bBŠ ¨ÈËULKI«
Æs}−Ý u¼Ë ÆÆt W}Žu³Ý√
œôË√ vL% WËb« X½U U¼bFÐË …—u¦« q³ ¨«cJ¼
W|UN½ v²Š ·dF½ rK ¨¢qšb« …œËb×¢ dÝ_«
Wł—b XLUHð v²« ¨Ÿ—«uA« œôË√ …d¼Uþ  UM}½UL¦«
Ævœü« —UÞù« ×Uš ÆÆvð«c« a|dH²«
Æ„œôË WuHÞ vKŽ s¾LDð ÊUAŽ
Âu}« v WŽUÝ ±± qLF| ¨ÎUUŽ ±≥ ¨ÊUC— bLŠ√
÷dF²| Æ…d¼UI« v …d}IH« tK« d}š WÐeFÐ e³ v
qLF« »— WKUF*Ë …b|bA« ÊdH« …—«d(Ë …dDš  ôü
UN d|dIð sL{ “d²|Ëd ÈË— v{U*« t}½u| v ÆW¾} «
UÎ ŠU³ WÝœU « kI}²Ý«¢ ∫UMUHÞ√ WULŽ  öH½« sŽ
¨vK¦ WFЗ√ l qUF²| t³ŠU Ê_ ¨e³<« v≈ ŸdÝ√Ë
‰UM| ¨ÎôË√ bLŠ√ q Ë «–≈ Æ¢s}K «u« ‰Ë√ rNM —U²|
ÆtðdÝ√ UNÐ bŽU |Ô ¨ÎU}u| UÎ N}Mł ±µ
W}ŽUL²łô« Àu׳K vuI« ed*« ÂU—√ oH²ð œUJð
“UN'«Ë Wu_«Ë WuHDK vuI« fK:«Ë W}zUM'«Ë
¢fLÔš¢ Ê√ vKŽ ¡UBŠù«Ë WUF« W¾³F²K Èed*«
ƉUHÞ_« WULŽ oH½ «uKšœ WMÝ ±¥ ‡ ∂ s U½œôË√
vuI«  U}zUBŠ≈ oË n|d« v WL|d'« nŽUC²ðË
ÆÆ«“Ë— UNðdA½ v²«≤∞∞π ÂUF W}ŽUL²łô« Àu׳K
rUH²ðË ¨•≥≤ UUŽ ±± v≈ π sÝ s rN²³ ½ qB²
qLF« s}Ð lL& rN²}³Už ¨•µ∏‡ UÎ UŽ ±≤ sÝ bFÐ
ÆWÝ«—b«Ë
Æ„œôË W× vKŽ s¾LDð ÊUAŽ
‰uIð ¨W}³K « —UŁü« rUH²ð ‰UHÞ_« WULŽ oH½ qš«œ
3_« l ÊËUF²UÐ W}ŽUL²łô« Àu׳K vuIK WÝ«—œ
¨U}Ý—UNK³UÐ ÊuÐUB rNM •∏[±≤¢ Ê√ …bײ*«
¨se „U SÐ •π[±≤Ë ¨se ‰UNÝSÐ •∏[≤≤Ë
Æ¢VKI« ÷«dQÐ •±Ë ¨…œUŠ W}³Fý WeMÐ •∏[≤Ë
X } WULF« oH½ s vłUM« ¢UMK³I² ¢ W×
œ«bŽù È—UA²Ýô« fK:« ÂUQ ¨Î«d}¦ qC√
Æœ XHA ¨≤∞±∞ dÐu²√ ±π vz«cG« s_«  UÝU}Ý
¨W×B« …—«“uÐ W|cG²K vuI« bNF*« d|b d¼uł …eŽ
•¥∏Ë ÂeI²K U½œôË√ s •≤µ s d¦√ ÷dFð sŽ
uJA|Ë ÆWML K •≤∞Ë ¨WDÝu² Ë√ …œUŠ ÆÆU}L}½ú
ÆÆ—UBÐù« nF{ s …d¼UI« vz«b²Ð« c}öð s •≤∞
¢dBТ ‰UŠ u¼ n}J ¨W}*UF« W×B« ÂU—_ UÎ IË
ÆWL UF« ×Uš U½œôË√
„œôË q³I² db½ Õ
U½œôË√ rEF ‚dž s ôË r}KF²« ÂU—√ s »d²I½ r
·«d×½ô« s ôË ¨ U}z«uAF« v Ë√ ÆÆdIH« jš X%
Ëb³ð UNÐU}ž v v²Š sJ ÆÈdÝ_« nMF« Ë√ v«dłù«
 UÝU} UÎ ³Žd «Î “«d≈ ÆÆW}UŽ ¢W}LÝd«¢ ÂU—_«
v½U¦« q}'« U½—c×| tFË ¨rU(« ÂUE½ö ‰Ë√ q}'«
¨rU(« »eŠö d}š_« d9R*« W|UN½ Æ√uÝ√ u¼ U0 tM
 «—«d?¢‡Ð tULŽ√ ‰Uł— WuJŠ „—U³ ‰ULł VUD|
s d}¦ dEM|¢ U …œUŽ  «—«d Æ¢W³F W|œUB²«
UN½_ ÆÆ¢W|œUB²«  UŠö ≈ È_ …d}³ W³|dÐ s}|dB*«
s}ŠË Æ“d²|Ë— oË ¨¢¡«dIH« »U Š vKŽ WK W×KB*¢
U¼d}¦ð b W}³Fý  UЫdD{« sŽ ¢vL}ł¢ q¾Ý
‰UMð Ê√ dB vKŽ¢ ∫WI¦Ð »Uł√ ¨…b|b'« tðUŠö ≈
Æ¢W}ÐË—Ë√ WËœ È√ ÊQý  UłU−²Šô« s UN³}B½
Æt}UŽ —uc*« ¢n} u²«¢ lł«— ÆÆ©°°® W}ÐË—Ë√


m.taima.4@gmail.com

www.al-araby.com ∫v½Ëd²Jù« lu*« ≤∑π∂±∞±∏ ∫…—«œù« fK− f}z— ≤∑πµ≥±≤∑∫ fU ‡ ≤∑π∂±∞±∑∫ d|dײ«   s|Ë«Ëb« b|dÐ ≥∏ ∫ b|dÐ ‚ËbM ‡ vKžuþô ‡ »uIF| ‘ ≥∞
www.alnassary.org ∫ÈdUM« vÞ«dIL|b« vÐdF« »e×K v½Ëd²Jô« lu*«
»e(« —UI ÊuKÝ«d*«Ë  UE U;«
…d¼UI« »dŠ XFKÞ Ÿ—Uý ∏∫Èe d?*«dI*« º ≥ r— WIý b?L??Š√ sU?? ? ∏ W?I??ý ≥ r— …—U??L?Ž ∫W??}? ? d??A« º s Ÿd?????H?????²?*« V|œ√ Ÿ—U?????ý ≥ ∫W?|—b?MJ?Ýô« º
vLN ‰UL ∫d|dײ« d|b
≤µ∑∏±∞∞¥ ∫fUË   ±¥ Ÿ—U‡ý …b|b'« n|uÝ vMÐ ∫n|uÝ vMÐ º ∞µµØ≥≤≥∞¥µ ∫   dUM« b³Ž ‰ULł Ÿ—U‡‡‡‡‡‡‡ý d‡‡‡‡‡¼U s|—UDF« rUÝ Õö Ÿ—Uý
qŠU « r d׳« d ł Ÿ—Uý ±±≥ ∫qŠU« º vH?A?² ? —«u?−Ð ≤ W?Iý ≤µ r— …—U?L?Ž ∫U?}M*« º g}½—uò  U|e?« s Š bL?× ‘ ∂ ∫◊U?}œ º Ÿ—U?‡‡?‡‡?‡‡?‡ý ∂∑ ∫W?‡‡?‡}?½«d?‡‡?‡L?????F?« ∫…e?? ? ? ? }? ? ? ? '« º d|d?? ×? ²?«d??}ðd?JÝ d|d?ײ« ÂU?Ž d?}ðdJÝ
‡ Èd?B*« Z?}K)« Ÿ—U?ý ∫W‡³?? I« o‡‡‡?‡z«b??Š º  U}L(« ≠ vB?B??²?« ◊U?}?œ vH?A?²? ? V½U??−Ð åq}M« —bB« vHA²‡‡‡‡‡ 
 «œU « WM|b o‡‡(« b− Ÿ—Uý ∂π ∫◊u}Ý√ º UNMÐ W| d|b*« Ÿ—Uý π ∫W}Ðu}KI« º
Ʊ∏ qšb ∑ „uKÐ ‡ W×}K*« sU 
≥ „uK?Ð ‡ W|—bM?JÝô« sU???? ??? ∫ Ê«u?KŠ º
r ?? Èd??×Ð ÊU?JÝô« pMÐ  «—U??L??Ž ∫ÃU¼u?? Ý º
∞µ∑≥≥∏¥≤µ ∫  ≠ dBŽ_« vŠ
∫ ÆtJË  ËdŁ Ÿ—U??ý ±±∑ ∫W??}?K}??ŽU?? L? Ýô« º d??UM« b??³??Ž ‰U?L??ł Ÿ—U??ý √ ±≥ ∫W?? }? u?M*« º
s‡‡ ‡ ‡ »U‡‡ ‡ N|≈ v‡UF*« u‡√ b‡L√
—Ëd*« ≥π±≤∂∑∏ Æ¥∏Ø≤≥π∑∞¥ ∫  ‡ W}uM ‡ ÂuJ« s}³ý ©vK³®
Æå±ò WIý √ qšb ≠ YU?¦« —Ëb« ≠ d?LM« ÊUL?¦?Ž …—UL?Ž∫UM‡‡?‡‡‡ º  ËdŁ oU)« b³Ž ‘ ±∞ ∫f|u« º l v?A|ËdD³?« Ÿ—U‡‡?‡‡‡‡?ý W|U???N½ ∫W?? ?}?Ðd?? ?G« º v½Ëd²J≈ ÃU²½u vMH« ·«dýù«
v×?? ? ²? ? ‘ ∏∫ U?? ? d?? ? A« d?? ?H? ? ? ‡ Ãd*« º b}M−²« —«u−Ð lMB*« Ÿ—Uý ∫  s ?(« uÐ√Ë Èd?? ? Ÿ—U?ý ∫b??}? F? Ý —uÐ º WM|b*« …d¼“ ‚bM ÂU√ ”U×M« Ÿ—Uý
U d?A« dH? …U e« W?ÝR ‘ v?uH« nK?š ÈË«b????'« v{U????I?« Ÿ—U????ý ∫Ê«u?? ? ? Ý√ º ∞∂∂Ø≥≥∂∞∞± ÂU???√ …Ëd*«Ë U????H???B« Ÿ—U???ý ∫…d?? ? }? ? ?×? ? ?³?« º
∞±≤≥≤∂≤≤≥±±∫  ¡«uK« …uN —«u−Ð ∞π∑Ø≥±≥≤∏¥∫  Wd²A*« WÝ—b*« WÝ—b*« ÂU√ u?}u| ≤≥ Ÿ—Uý ∫¡UM}Ý ‰U?Lý º ∞¥µ Ø ≥±ππµ± ∫  s}‡‡‡LKF*U|œU‡‡‡½ ‚“— b??‡? ‡? ‡? }? Ë rU bL
‡ UD X √—
v{d*«b³Ž b− ÂU« ‡ vKËd²« ‘ ∫W|dD*« º ÁU&« ≠ qFA Ê«b?} ≠ …—uBM*« ∫W}K?N b« º s}MÐ W|u½U¦« s ŸdH?²*« V}³Š Ÿ—U?ý ‚uÝœ ∫a}A« d?H º
ÊËUF²« WD× ‡ œUIF« ‡ qL'« ÃdÐ VUJ« Ÿ—Uý ‰Ë√ s}M Š a}A« ≥ r— …—U??L???Ž g}??²??H??²« s?U?? ?? ∫Âu?? }? ? H« º vÐdG*« b}NA« Ÿ—Uý vL}A « d} ∫ëdšù«
—ôËœ ¥∞∞ ÊUÐU}«Ë U}«d²Ý« ‡ «—ôËœ ≥∂∞ W}ÐË—Ë_« ‰Ëb« ‡‡‡‡ —ôËœ ≤∞∞ W}ÐdF« ‰Ëb« ∫dB ×Uš ‡ U|uMÝ  UN}Mł ±∞¥ dB qš«œ ∫ U «d²ýô« —UFÝ√


3 rKE*« oHM « v VFA «Ë ‚«d«Ë pJH v »«e_«Ë t ù« pKLK rJ(«Àb(«
YŠU³ « l}D²|
Q³M²| Ê√ a|—U² « v
¡u{ v q³I²*UÐ
Ÿułd UÐË d{U(«
Ë√ V|dI « v{U*« v ≈
±≤≥π ∫œbF«
≤∞±± d|UM| ≤

U|«Ë“
°WU« W—uNL'«
ÂU??Ž ¡U?}??×??²?Ý« v?KŽ  √bÐ v²« W??B??
?B??)«
Âu??ÝdÐ t??łu*« »U????²½ô« ÂU?E½ W?? U??SÐ ±ππ≤
rJ% v²« W?¦?U?¦« W|—u?N?L?'« Ê√ qU?(«
vË_«® r?J(UÐ  «œU???« œ«d???H½« cM? d??B???
VŠ b}F³ «
sË ¨‰U(« vC²I
f} a|—U² « ÊS UM¼
WÝ«—œ rKŽ jI
rKŽ t½≈ qÐ v{U*«
Æq³I²*« ·«dA²Ý«
dB v sJ
…b|d?
¨W|dEM«  U}KJ« v W}½U:« ‰uŠ U?UH²« W}UŽ W?}½U??¦«Ë ¨W?}U??I?²½ô« V}??$ b?L?×?? W|—u?N??L?ł ÊuJ| ¢Áœ—UNM «¢
 U?}KJ« v? e?}?L?²*« rŁ È“«u*« r}K?F?²« W? U?≈Ë W|—u?N?L??ł v¼Ë d?UM«b?³?Ž ‰U?L?ł W?|—u?N?L?ł
q³I²*« ·«dA²Ý«
vU u?A« d?B?²?Ið Ê√ W?F?u?²*« W?}U?²« …u?D)«Ë ¨W?}KL?F«
W? UF« W|u½U?¦« v «bł s}?uH?²*« vKŽ W}?½U:«
 —d??? –≈ ¨W??×???{«Ë …bMł√ U???N f} ©…—u???¦«
 U?ÝU?}?« v d?U½ W?|—u?N?L?ł …bMł√ u?×?
ÊUJ0 WÐuFB « s
¨Wu?I?F W?}?Ý«—œ ÂuÝdÐ •±∞∞ ‡ πµ Ÿu?L?−0 V|dIðË W?}ŽUL²?łô« W«bFUÐ WU?)« W}Kš«b« Èd¼uł V³
d|“UM)« «euKH√Ë f}— WD o|dÞ sŽ U|œU? s|—œUI« d}?ž ÂU √ »U?³« qHË  U???ÝU????}????« vË a≈ ÆÆW????}???I????³D« ‚—«u????H« ÂbŽ v hK²|
p– o}?I% ÊU?L?CË ÆW}?Ý«—b« Âu?Ýd« …œU|“ d|d?% qł√ s ‰U?CMUÐ W?U?)« W?}?ł—U?)« WHK œułË
W?I?ŠU?Ý W?}?³KžQÐ ÿU?H?²?Šô« vKŽ ÊuKL?F| ·u?Ý W??N??ł«u?? Ë W??}Ðd??F?« …b??Šu« W?? U??≈Ë s}D?K
¨rJ×K W×{«Ë
È√ vMA¼b| ô√ ÷ËdH*« vM½« l ¨WA¼b« vÐ  b³²Ý«
oKF²*«Ë vMA¼œ√ Èc« p– q¦ ¨—«d È√ ôË U½bKÐ v ¡vý
v s}½«u?I« vðQð v²?Š W?}F|d?A?²« WDK« v
 U}KLŽË WÞdA?« —Ëœ …œU|“ l ULz«œ rN(U
XF???{ËË ¨ÊU??? U??L?M|√ v*U???F« —U???L???F??²???Ýô«
vKŽ U??NKL??−?? v Âu??Ið WÐu??²J d??}??ž ¢…bMł√¢ ZU½dÐ »U}žË
s ¨dB WD× rÝUÐ UNdŽ√ XM Ë f} — WD× qIMÐ Èu???? o×????? …œ—UD?*«Ë W????I????Šö*«Ë W?ÐU????d« vJ|d _« ‡ vÐË—Ë_« »d?G« W}−}ð«d?²Ý« W|UŽ— vKŽ r²ð œb×
V³« U √ ÆÆW}Ðu}KI« WEU×0 »u}K v« vU(« UN½UJ ÆW{—UF*« ‚«—Ë√ s? •ππ ÊQ?Ð  «œU????????« Õd??????? c?M? ¨ UÝU} « tÝUÝ√
vI³| vU(« UN½UJ v dB WD× œułË Ê√ uN sKF*« s}}U?LÝ√d« œb?Ž b|e| ·uÝ «c¼ s d?¦ √Ë  U|ôu« b| v v?K}z«d?Ýù« ‡ vÐd?F« Ÿ«d?B«
`³B| rŁ sË
‰Ë√Ë ÆÆqŠ ÊËbÐ WLzU W|—Ëd*« v{uH«Ë ÂUŠœ“ô« WKCF
U bFÐ W} c« W uJ(« q«uð Ê√ u¼ vM¼– v« —œU³ð U
rNM}Ð vŽU?L?²?łô« iUM?²« …b?Š b|eð vU?²UÐË ◊d????A« ÊU???? r?Ł s Ë ¨W????}J?|d???? _« …b????×????²*«
s UŽu½ ·«dA²Ýô«
tÐ ÂuI| r}−M² «
‰U??L??F« W?I??³ÞË v?DÝu« W??I?³?D« `z«d??ý s}ÐË vK?
???²ð Ê√ »uK?D*« —ËbU?Ð ÂU???}???IK v?J|d??? _«
UNÐeŠ tIIŠ Èc« oŠU« “uH« dŁ≈ vKŽ VFK*UÐ  œdH½« p¾Ë√ t?}? vF?| Èc« Xu« vË Æs}?Šö?H«Ë  U??????ÝU?????}??????« v? W?Ëb« —Ëœ s?Ž d?????B??????
Ê«b} pc W}Ðu}KI« v« qIMðË ÈdI³F« q(« «c¼ ¨r U(«
qzU??ÝË s rN?ðU?łU??Š ŸU??³??ýù Êu??}U??L??Ý√d« W?ÝU}?Ð c?šQð Ê√Ë W?}?ŽUL?²?łô«Ë W|œU?B²?ô« uЗU{Ë ÊuL−M*«
È—Ëd*« ”bJ²« ◊UI½Ë —RÐ q Ë bK³« jÝËË —u;«Ë ÊUM³
sŽ v½œ—UD| ‰«RÝ cš√Ë  «—U}« ÂœUŽ sŽ rłUM« ÀuK²«Ë
qIð ¨d|c³²« v tH« Wł—b t}d²«Ë W}¼Ud« ÕU???²???H½ô« s}?½«u??? X½UJ ¨d???(« œU???B???²???ô« ƉbM*« u%UË Ÿœu «
v vDÝu« W?I?³D?« s U?}KF« `z«d?A« ’d? vK?;« ‰U*« ”√—  «—U????L????¦????²????Ý« q}????N????ðË
j};«ò lK²³| ·uÝ ö¦ qN ÆÆW}H)« W}Ðu}KI«  U½UJ ≈
Èb d????×MðË ¨W??}?ÝU??Ý_« rNðU??łU??Š ŸU?³??ý≈ »«d???²??« s t???²|U???L??Š l v?³Mł_«Ë vÐd???F«Ë


vB×| ô «œbŽ Ê√ Â√  «—U}« s ·ôü«  U¾ åvÐu}KI«
‰U???L???FK? W???³???M?UÐ Âb???FM?ðË ¨U???}½b« `?z«d???A« «c¼ ¡u{ vË Æ·ËdE« X½U U?LN tM WËb«
W}MJ« ¡U}Š_UÐ …dýU³  «—U}« qB| ·uÝ È—U³J« s
b?F?³?²?*« s f}K pc? ‰U?(«Ë Æs}?Šö?H«Ë …b|b'« W?}ULÝ√d«  b?F ÷ËdH*« ‰u?ײ«
«c¼ »U×_ XM|“ v²« q «uF« U Ë øVðUJ*«Ë l½UB*«Ë
v²IŁ s «c¼ v«RÝ l³M| øWKJA*« q×}Ý t½« —«dI« d?B? v Êb*« ‰u?Š W?}z«u?A?F« oÞUM*« …œU|“ öšË W|c}?HM²«Ë W}F|dA²« WDK« b?ŽUI v≈
v²« W³U¦« UNð«dE½Ë W uJ(«  «—«d W}Ыu v W}zUN½ö« ±∞≤∑ v?«u???????Š ≤∞∞µ ÂU???????Ž v X?G?K?Ð v²?«Ë ¨Èd?B*« lL²?:« WžU?}? b}?Fð vJ u'« U?N
r}J(« —«dI« v½d –Ë ÆÆtdF½ ô U ·dFðË Á«d½ ô U Èdð Æs}|dB*« vU?Lł≈ s •±µ U?N} g}?F| WIDM ŒUM v »dG« v? vÐdð rNLEF Ê√Ë W?Uš
s}Ð d|“UM)« «bŽ≈ u¼Ë dš¬ ‰U− v sJË qŁU2 —«dIÐ jš X% Êu??A??}?F| s?|c« W?³??½ b|eð ·u??ÝË qL???×?|Ë ¨tK¼√Ë ‚d???A?K W|d???BM?F« W???}¼«d?J«
 œUŽ v²« d|“UM)« «e½uKH½« vKŽ ¡UCIK U¼U×{Ë W}AŽ ÊUJ« vU??L?ł≈ s •µµ s d?¦? √ v?≈ d?I?H« UN}≈ …œuFK U³% œö³« pKð W}Mł rNCFÐ
d|“UM)« «bŽ« —UŁ¬ v« WU{≈ ¨vKŽ√ …d}ðuÐ UML¼«bð WzU??? s q?√ vKŽ ÊuK?B??×?| s|c« p¾?Ë√ r¼Ë v Êu?J| s? d????}????š r¼Ë …—Ëd????C?« XŽœ «–≈
ÊQ Ë WÝËd;« ¡U×½√ WU v W ULI« r «dð q¦ åW}³½U'«ò ÆU|dNý t}Mł W?UšË W?}K}z«d?Ýù«Ë W}J|d? _« …bMł_« n
W}³Mł_« °øWUEM«  U dA vÝUÝ_« œULF« X½U d|“UM)« ˝˝ ±π∑π[ ÂUŽ bFÐ
s UMB}K
²  UN}M'« s s}|ö*«  U¾ vKŽ XKBŠ v²« d??L??²?ð ·u??Ý —u¼b??²« «c?¼ W?N??ł«u?? vË Ÿu?Ë ‰u??×?²« «c¼  U??}?Ž«bð s ÊU?? b?IË
W uJ(« s¼– o²H²| Ê√ s b|bý ·u
Ð dFý√Ë WUÐe«
—dIðË d|“UM)« d}ž dš¬ ¡«b g³ sŽ Y׳UÐ W} c«
 UF³ð s W}Ðu}KI« WEU× ¡UMÐ√ vKŽ ·Uš√ UL ÆÆt «bŽ≈
q rN²EU× v« —bBð U bFÐ rN«uŠ√ q}
ð√ U½√Ë —«dI«
UN³ŠUB| U Ë Èd×Ð tłË v« vK³ tłË s bK³«  «—UD
WD;« Âb
²Ý v²« qIM« qzUÝË W}IÐË  «—U}« W dŠ s
vKŽ  U uJ(« qLFð rUF« Ê«bKÐ q v Æ…b|b'«
vKŽ qLFð Ê√ È√ d{U(« l UM «e² q³I²*« ·«dA²Ý«
W}½UJ« …œU|eK UÎ ³% UNL}EMðË W|—Ëd*«  «uMI« l}Ýuð
 ö«u ◊uDš ¡UA½«Ë qIM« o«d v lÝu²ð pc Ë
s ôbÐ s}MÞ«uLK WŠ«d« duðË …œU|e« Ác¼ VŽu²ð W UŽ
 «—U}« œbŽ …œU|eÐ t{d²H*« åW}¼Ud«ò r¼Ë v ‚dG«
»e(« ÕU$ vKŽ dýR …œU|e« Ác¼ ÊQÐ ¡UŽœô«Ë WU)«
 U????H????uU?Ð U????NM?Ž d????³????F| v²?« id?« WU????Š
v½œ_« b?????(« v d¼U?E²?«Ë W????}????łU????−????²????Šô«
v v½b*« ÊU?}?BF« rŁ ÂU?B?²Žô«Ë »«d?{ù«Ë
¨ŸËdA? ◊UA½ v½b*« ÊU}B?F«Ë ÆvKŽ_« b(«
ô s}Š t³UD o}I×?² —uNI*« ÊU½ù« WK}ÝËË
lC| s}??Š Ë√ W?ŽËd?A*«  «u?MI« t V}?−??²?ð
ö? s}?−Ž s Èd?š√Ë s}Þ s ÎU½–√ Êuu?¾?*«
ô W? uJ(« sJ ÆrN ô¬Ë ”UM«  U½√ Êu?FL?|
s}?½«u???IÐ X?EH????²???Š« b???Ë t?Ð `L????ð Ê√ sJ?L|
s Ÿu?M« «c???N??? Èd???š√ W???N???ł s Ë ¨∆—«u?D«
 U??F?L??²??:« v WÐu??F?B?Ð ô≈ `−M| ô ◊U??AM«
U?N?} r U?(« d?³?²F| v²?« W|uÐ_«  UDK«  «–
Êb*« fU???−?? ¡U???݃—Ë s}EU???;« »U??
???²½UÐ
vKŽ WEU?× q g?}Fð Ê√Ë ¨Èd?I«Ë ¡U}?Š_«Ë
v≈ U???N?Kšœ s •¥∞ b|—u???²?Ð Âu???IðË U¼œ—«u???
W??}??LM² •∂∞‡« o?HMðË W??L??U?F?« v W?? uJ(«
U¼uŠd?³| ôË UN}? U¼ƒUMÐ√ vI³| Y}×Ð U?N«uŠ√
sË Æa≈ ÆÆr?«u??F« ‰u??Š  U???}z«u??A???F« v≈
j³C Êu½U?I« WËœ W US?Ð W³UD*« sŽ «uH?u²|
oŠ È– q c??šQ| v²?ŠË vŽU??L?²??łô« Ê“«u?²«
 Uö?Ž vC²?I0 f}Ë tð¡U?H vC?²I0 t?IŠ
ÆdÞ«u)«Ë WЫdI«
W?}I?}?I?Š UЫe?Š√ X} U?N½_ WDK?« ÊUC?Š√
 «—«d????I?Ð X½uJ?ð b????I???? v?ŠöDô« v?MF?*UÐ
—«d? s UN?²}?Ždý X³?²? «Ë W}?ÝU}?Ý W|—«œ≈
d?¦ √Ë ÆW? UŽ d?}¼UL?ł b?}|Qð s f}Ë WI?«u*«
W??}??? uJŠ W?½U??Ž≈ vK?Ž qB??% U???N½S??? «c¼ s
‚—u« vKŽË d??I*« vK?Ž ‰u?B??×K  «d??}???}ðË
·u?ÝË ÆW?H}?×?B«Ë  «d?AM« —«b?ù “ö«
·U?F?{≈ vKŽ qL?F« v rJ(« WDKÝ d?L?²?ð
UNM  «œU} »UDI²Ý« o|dÞ sŽ »«eŠ_« Ác¼
WDK?« `−MðË rNÐU?F? q}?| U0 rN `?|uK²UÐ
 «d¼UE s? ¡«b?²Ð« rJ(« WDK?Ý l «b?B«
¨vÝU}« ÂöÝù« —U?}ð œuFË ¨±π∑∑ d|UM|
W??NÐU???: W??}MN?*«Ë W??}U??L???F«  UÐU??I?M« …œu??ŽË
v …b?Š W??NÐU?:«  œ«œ“«Ë ÆU?N|b??%Ë WDK«
v W????}½U???¦?« W???IK?(«® „—U???³??? f?}zd« b????N???Ž
qL?F« ‰ËU×|Ë ‰ËU?Š Èc« ©W¦U?¦« W|—uN?L'«
Èu??????I?« nK?²??????
?????? l? Ê“«u?ð À«b??????Š≈ vK?Ž
jÝu« s UB?FUÐ „U ù« ZNM0 W}?ÝU}«
vKŽË Æ«b??Š√ v{d| ö? ·«dÞ_« q? ¡U?{—ù
WKL??ł W?U??{SÐ —u?²??Ýb« q|b?Fð ‰U??¦*« q}??³?Ý
vÝU??Ý_« —b?B*« v¼ W??}? ö??Ýù« W?F|d??A«¢
¨W??}??? ö??Ýù«  U??ŽU???L??−K ¡U???{—≈ ¢l|d??A???²K
2
U¼—UŁ¬ dJM| bŠ√ bF| r åW}¼U—ò o}I% v t² uJŠË r U(« rN?(U??B? ·d?F| s}M?Þ«u*« l}?L?' ÎUÐ√ t???H½ ˝˝ V}?????−?????²?????| s?  b????łË U?*UÞ U?????N?DD?š v  U?ŽUL?' ¡U{—≈ WMÞ«u*« ÊQ?AÐ h½ WU?{≈Ë
¨‰u¾ È_ …bŠ«Ë …dE½ Ê≈ ‡ s}MÞ«u*« vKŽ UNðQÞËË WI¼d*« W|uÐ_« W½UJ*« Ác¼ d?|bIð rN?}KŽ Ê√Ë rNM? d¦? √ ÊËb|d| r¼ UL? œb'« Êu}UL?Ý√d« qE}ÝË »«e?Š_« qEð ·uÝ p– q rž—Ë Æ «¡«d?žû vub« rU Æœ WÝU}« ‰öI?²ÝUÐ VUDð v²« v½b*« lL²:«
Á—Ëd ¡UMŁ√ Ÿ—«uA« ¡öš≈Ë V}N*« t³ u v ÊuJ| ô√ ◊dý V−?| qÐ t???²?½U¼≈ Ë√ »_« W???×?ÞUM “u????−| ô –≈ W??}??LM²« q?ł√ s ÊuKL??F| ôË l|d??« V?J« W??N???ł«u?? v W??}?Þ«d??u??L|b?UÐ W|œUM Œd???Bð p¾Ë√Ë ¡ôR?¼ v{d| ö?? ¨s|b« s?Ž Êu½U??I«Ë
dL| v²Š U½U}Š√ WJUN²*« rNð«—U}Ý qš«œ ”UM« f³ŠË
sŠ s d
HUÐ —uFý ÁRKL|Ë d|Ë WÝöÐ åt}UF ò
pcÐ bNA| UL t «d²Š« sŽ p}¼U½ Êu½UI« ‰ULŽ≈Ë r}EM²«
ÆÆu¼ U ö|≈ bý_« ‰«R«Ë UÎ } u| XKHÝ_« vKŽ ¡U b« n|e½
W “ö«  U}ü« l{ËË —Ëd*« r}EMð sŽ W uJ(«  e−Ž q¼
UNK}Šdð Ë√ WKJA*« qI½ Ê« Êuu¾*« r¼u²| q¼Ë øt²}ÐU}½ô
—Ëd*« v{u WKJA* Èd׫ q(« u¼ W}Ðu}KI« v«
WÞdý œ«d√ …¡UH ÂbŽ s Xu« rEF v½UŽ√øWLUH²*«
Ë√ Ÿ—Uý W dŠ nuÐ qNÝ_« q(« v« ÊËQ−K| s|c« —Ëd*«
Ê« …dJHÐ U½U}Š√ WŽU« lЗ s d¦ _ ÈdÐu s ‰eM
„UM¼ ÂUŠœ“ô« n}H
ð v r¼U| b UM¼ ÂUŠœ“ô« n}H
ð
uK} WFCÐ v« qB} ôuÞ œ«œe|  «—U}« —uÐUÞ ULM}Ð
Xe½ …d  «–Ë …U½UF s p– VŠUB| U l U½U}Š√  «d²
ô Èd?B?*« lL?²??:« Ê√ U*UÞË Æt —c?F?« fLKð
s?L????? W?|uÐ_« W?D?K?« ‚UD?½ v? g}??????F| ‰«e?|
t???L|d???%Ë v½b?*« ÊU??}???B???F« r?|d???& qN???«
‚ö??š√ W|Ë«“ s
W|d?B*« —U|b« v?²?H?
t??}K?Ž s}??LzU??IUÐ d??}??N??A??²«Ë
Ê√ rž— ¨ÈuÐ_« lL?²?:«
v²??√ ©≤∞∞µ ÂU??Ž® q«Ë b|d?? d??B½ a}??A«
q vKŽ V?ł«Ë v½b*« ÊU?}??B?F«Ë d¼U?E²« ÊQÐ
«œUM²??Ý« sÞu« W?×KB?? t?b¼ ÊU? «–≈ r?K?
¨—«d??{ ôË —d??{ ô¢ W??}???N??I??H« …b??ŽU??I?« vKŽ
Æ¢Vł«Ë s|—dC« nš√ »UJð—«Ë
˝˝
·u??Ý  «—uD²« q? l Ë ‰«u??Š_« q vË
s W??}?ðu?? d??}??}??Gð l«b??? oKD| rJ?(« qE|
 U??ŽËd?A*« b|e?ð ·u?Ý vU??²UÐË ¨W??}?I??}?I??(«
sË ¨W?}??łU?²½ù« d?}?žË W?}?? ö?N?²?Ýô« W?H??}?H?)«
q}?³? s ô≈ W?}ŽU?L?²?ł« W?}u?¾?
q}L?& Ë√ Ê«b}? v …—uU½ W? U≈ q¦?
Ë√ vHA?² «u U?√ «–≈Ë ÆÈdÐu lKD Ë√ oH½
W}u¾*« ·bNÐ UN½uL}I| ö WF Uł Ë√ WÝ—b
X×Ð È—U?L¦?²?Ý« ŸËdA?L? U/≈Ë ¨W}?ŽU?L²?łô«
È√ «uKL?×?²|

»U???????????Š vK?Ž ‰Ë_« ÂU?????I*« v? `Ðd?« lC?|


q U???F??²K? ·ËdE« rN???u??ð s|c?« U|U??×???C«
œU?B?²?ô« s? «u?L?N? rN½√ V−?Ž s? Ë ÆrN?F?
¡vý È√ qF?? v ‰U*« V?ŠU? W?|d?Š ÆÆd??(«
Ê√ l ¨W??}?ŽU?L??²?ł«Ë W??}?ÝU??}?Ý  U? «e??²« ÊËœ
s}?}UL?Ý√d« Ê≈ ‰uI| U?}*UŽ W?}UL?Ý√d« a|—Uð
W|UŽb«
‘U???LJ?½«Ë ¨W|—u???²???Ýb«  U??????ÝR*« W???}K?Jý
 UL?EM Ë vÐUIM« qL?F« W|dŠ g U?¼ WŠU?

˝˝
ÆÂUF« qLF«

o|d?Þ vKŽ W?MÞ«u*« W???}???C??? q?Eð ·u???Ý Ë


¢lL??²???:« W??√uÞ¢ WЗU??×??? Ë W??}MÞu?« …b??Šu«
vIÐ U*U?Þ W?{—U?F*« W?}??ÝU?}?« Èu??I« qG?ý
W????F|d????A?« ÊQÐ ’U????)« È—u????²????Ýb« h?M«
U*UÞË ¨l|d?A²?K vÝUÝ_« —b?B*« W?} ö?Ýù«
vMG??²|Ë d?ŽU??A*« ⁄b??žb| W? uJ?(« »UDš qþ
q}???F??Hð ÊËœ a|—U???²« d??³??Ž s?}|d??B*« …b???ŠuÐ
·uÝ nu*« «c?¼ ÂU √Ë Æ…bŠu« Ác?N vI}?IŠ
l ¡ö??²| ô d?B?? v vMJ« »U?D)« qE|
‡ tK tK U? Ë d?B?}?I d?B?}?I U?

X½U? U|√ r?J(« r¼b?Š√ vu?²| Ê√ U?L?? ¨©rJM


‰bF«Ë W?LJ(«  UH? q t}KŽ lK
ð t?²}?Ždý

…b??}???I??
Æ Ëd³'«Ë …uI«Ë qIF²«Ë d})«Ë
˝˝
jŽ√® W? eK Ë
d??? _« vË√Ë ‰u???Ýd« «u???F??}?Þ√Ë tK« «u???F???}Þ√

W???}K¼_«  U???}??F???L??'« qE?ð ·u??ÝË


Ë√ WÝU}UÐ qL?F« UN}KŽ dE×| Èc« Êu½UIUÐ
v W?? —U??A??L?K ‰U??F?? ◊U??A½ È√ Ê√ l?
Ë√ W?ÝU}?K ÷d?F?²| Ê√Ë bÐ ô lL?²:« W?}?LMð
e??? d?*« qE| ·u????ÝË ÆU???³?KÝ Ë√ UÐU????−|≈ s|b?K
X% …d¼U??I« v?  U?}??F??L??'« Ác?N? v??}zd«
s|b«
o}?³D?²Ð Êu?³UD| s|c« Ê√ rž— ¨Â«b??B« lI|Ë
¨—u²?Ýb« o}³D²Ð Êu³UD| W?} öÝù« W?F|dA«
e??}??}?9 ÊËœ WMÞ«u*« ‚u??I???×Ð Êu??³UD?| s|c«Ë
«c¼Ë ¨U??C|√ —u?²??Ýb« o}?³?D²Ð Êu?³U?D| vM|œ

s
Æ·«dÞ_« q ¡U{—≈ WÝU}Ý ‚“Q u¼
o?KDMð ô v?²«  U???ÝU???}???« Ác¼ q¦??? Ë
U???NÞu???×|Ë `{«Ë Z? U½dÐË …œb???×???
v s}?}ÝU}?« qF& V?½Uł q s
bMŽ W?×|d?«® s}KzU?'« W?ŽU?³UÐ t?³?ý√ d?B?
Âu| ‚“—¢ Z?NM?
W???H???K
÷u?LG«

oË Êu?KL????F?| s|c« ©Â«u?????F«


rN??N??ł«uð U?? bMŽË ¨q}¼U????²« V??ŠË ¢Âu??}Ð
ö?Š f}Ë v²?Ë qŠ sŽ U?N Êu?¦?×?³| WKJA?
ÆU}ÝUÝ√
0
ô «–U* ÆÆ—Ëd*«å°ørEM ò XQÝË ÊUM³ Ê«b} v …—U}« s
o}Fð sË ”bJ²« n}H
² Èdz«b« s …bŠ«Ë …—UŠ `²Hð d9R*« v? „—U??³?? ‰U??L???ł t??IKÞ√ Èc?« ŸuM« ÆU??N???LJŠ «u??I???×??²??ÝU?? r?¼œöÐ «uMÐ s?|c« r¼ «bÐ√Ë U??Lz«œ Àb?×??²| t½√ U*UÞ WM?Þ«u*« Âu?N??H? b v²« W?}³FA« U¼b?IHð v²Š W uJ(« W?³«d  dNþ v²«  öJA?*« qEð ·uÝ «c¼ vKŽË
ÆÆ—u;«  «—U}Ý —Ëd W}ÐU}½« …b}Šu« …—U(« Ác¼ d³?L|œ® ¢vÞ«duL|b«¢ vMÞu« »e?×K ÂUF« iFÐ d?}}?Gð v≈ Êu}?UL?Ý√d« vF| ·u?Ë VF????ý¢ q?ÐU????I???? v ¢W????????}M?J« V?F????ý¢ sŽ ÆqC√ l«u v≈ UNÐ lbð  U?ÝU?}?Ý qF?HÐ d?B? v? …U?}?(« `DÝ vKŽ
ô UM¼ ëe*« WLK Ë °°vł«e ∫t}KŽ b×| ¡ËbNÐ vMÐUłQ
lC
| tð«– Êu½UI« Ê«Ë —«dI« W}z«uAŽ ÈuÝ UN vMF
«d²Š«Ë Êu½UI« o}³Dð v œbA²« —œ«uÐ Ê√ vM}I|Ë åëeLKò
e}}9 ÂbŽ v sLJð ¨rNð«—U}Ý v Æs}Ýu³;« åW} œ¬
U}½b« Ê≈ UN²ŽUÝ Êu —b}Ý Y}Š W} uJ(« V «u*« »U×√
v¼Ë f} — WD× v WUšË …d¼UI« v v³0 X}
X} WKJA*« Ê≈ Y}Š W}Ðu}KI« v åv³0ò ÊuJð s b} Q²UÐ
dB Ë d}
Ð r²½«Ë ÂUŽ q Ë U¼U|≈ …dEM« v qÐ ÊUJ*« v
v √b³½ b|b'« ÂUF« v U½UŽË d}
Ð vÐdF« sÞu«Ë d}
Ð
Włe _« f}Ë l«u« l q UF²« W}â}ð«d²Ý« o}³Dð
ÆÆW}z«uAF«  «—«dI«Ë
s

s?
W??}½U??¦« W??łu*« ‚öÞ≈¢ sKŽ√ s}??Š ©≤∞±∞
Ê√ —U?³?²?Ž« vKŽ ¢U??Šu?LÞ d?¦? _«  U?Šö?ù«
ÂU????Ž  UÐU????
????²?½« b????FÐ X½U???? v?Ë_« W????łu*«
o?KD?M?ð W????????łu?*« Ác?¼ Ê≈ ‰U????????Ë ≤∞∞µ[
v d???}????¦*« u¼ «c?¼Ë vË_« W???łu*«  «e???−?M
 U??LKJ« d??×??Ý s
b?$ UNðu?A½ s
”UM« ÂôPÐ VŽö?²« s

s
U½—d??% «–S? ÆÆŸu??{u*«
UMI?√Ë dŽU?A*« ⁄b?žbð v²«

q}ײ| d _« l«Ë vË ÆrNðU½U?F


¢W?łu ¢ ÂU? √ UM?H½√
‰öG²Ý«Ë
U?¼d??}???ž Ë√ W??łu?*« Ác??N?Ð „U????? ù« UM}?KŽ
W}ðu? Włu?
W Ëb?F
UN½_ ¨…U?Žb*« Õöù«  U?łu
W? dÐ v XIKÞ√ W}zU? Ë√ W}zUÐd?N Ë√
ôË Æ„UM¼Ë U?M¼  U??łu*« lbð v?²«  «—U??}??²«
rN(U?B l ÷—UF²ð v²« s}½«u?I« ’uB½
oŠ ¡UG≈ s ÀbŠ U?LK¦ rN²½UJ vKŽ dŁRð Ë√
`KB?« - U? «–≈ W??}zUM?'« WÐu??I?F« v? WËb«
W?}C?® W}?×C?« q¼√Ë v½U'« s}Ð v{«d?²«Ë
VUÞ ÕË— ‚U¼“≈ v s}M?}F«uÐ√ ‰U?L?Ž_« qł—

s
Æ©±ππ∏ n} v UM|—U v ◊u}Ý√ WÝbM¼
b|e?? v≈ Êu?}U??L?Ý√d« vF??| ·u?ÝË
Õd?? «c?¼ vË ¨W??}U???L??Ý√— ‰u??√ „ö???²?? «
t½√ v≈ ©≤∞±∞ d??³?L??|œ ≤∏® W? u?J(« f}z—
’U???????????)« ŸU?D?I?« „«d????????????ý≈ r?²?| ·u???????????Ý
W?}??²?×?²« W??}M³«  U?ŽËd?A??
«cNÐË ÁU}*« WJ³ýË v×?B« ·dBUÐ WU)«
Æs}|d?B*«  «—b?I?
v ©W?}U??L?Ý√d«®

vKŽ rNðdD}?Ý ÊuKLJ²?|


Âö????Žù«  U???ŠU????Ý qE?ð ·u???ÝË Æ¢b????−????*«
v²« v¼Ë jI W}? öÝù«  UŽUL−K WŠU?³²
vF??ðË W??}???MłË s|œ Âö??Ýù« Ê√ sŽ rK?J²ð
qÐU?I?*« vË ÆW? U? ù« Ë√ W??ö?)« rJŠ W?? U?ù
v≈ tÐU??×??√ u?Žb?| Èc« W?}?D³?I?« W? _« —U??}ð
r}?ŽbðË W?}D³?I« b?}U?I?²«Ë W?GK« vKŽ WEU?;«
Æb}− ÷U t VFA ◊U³_« ÊU}
˝˝
p}JH?²Ð Õöù« …U?Žœ VKÞ dL?²| ·u?ÝË
d|d??%Ë d??B?? v r?J×K W|e?? d?*« W??F??}??³D«
«—«Ëœ ÊuJ| Y}?×Ð t³?ŠU s WDK« v?Ýd
Æt??}KŽ fU??'« tJ?K²??L| ô vN??I*« vÝd?? q¦??
`UB? ¡UCI Xu« iFÐ t?}KŽ fK−| U/≈Ë
qL?Fð ·u?ÝË ¨U?N?U?B?²?š« VK s
˝˝
W?d??BM qEð ·u??? W?}MN*«  UÐU??IM« U? √
ô√ tKł√ s  Q??A½ Èc« vI?}??I?(« U?NK?L?Ž sŽ
¨UNzUMÐQÐ ÷uNM«Ë WMN*« W?}dð vKŽ qLF« u¼Ë
s}???³UD*« l d???¦?? √Ë d??¦??? √ nU??×??²?ð ·u??ÝË
W?? U?F?«  UÐU?
??²½ô« W?¼«e½Ë —u?²??Ýb« q|b??F??²Ð
U?N½√ ô≈ U?N²|u?}?ŠË U?N?²}?L¼√ rž— qzU??

U2 vMN*« qLF« ¢s}?|bð¢ vKŽ U¼dUMŽ iFÐ


sŽ ö???C???  UD?K« l ÂœU???B???²ð U???N?KF???−|
¡v−| «c¼ q Ë rN?M}Ð U?L}? U?NzU?C?Ž√ ÂU??I½«
W}?dð o|dÞ sŽ lL²:UÐ ÷uNM« »U?Š vKŽ
v¼Ë
X?}

ÆWMN*«
rJ(« Ê_ d}?}Gð ÊËœ W?LzU W¦U?¦« W|—uN?L'«
œb?'« s}??}U?L?Ý√d« `?U?B* ô≈ V}?−??²?| ô
vKŽ ÊuML?}N|Ë œö³« Êu?LJ×| «u×?³√ s|c«
`U??B?*« Ác¼Ë tK³??I???²???? Ë VF??A?« d??}??B??
b?{Ë W}*U?F« U?Nðd}E½ l W?HU?ײ?
s}łU?²;«Ë ¡«dIH« s VF?A« W}³Už `U?B
ÆƉöŠ g}Ž W?LIË qLŽ Wd sŽ s}?¦ŠU³«Ë

ZNM
˝˝
rJ(« …—u ` ö s o³?Ý U ¡u{ vË
d?}?Ý√ q³?I?²?*« qE| ·u?Ý tðU?ÝU?}?ÝË
W?MŽ«d??????H« s? “ s?
UN?²?F}?³DÐ

ÀË—u*« ¢t?ù« ‡ r U??????(«¢


¨¡ôu«Ë W??ŽU?D« ÷Ëd?? t Âb??I?ð Èc« qz«Ë_«
Æa≈
1
oKD « ¡«uN « v —U??F?Ý_«Ë W?UD³«  U??łu0 ô≈ ”UM« d??F??A|
v UNF}LłË  U?«d×½ô«Ë œdA²«Ë —UJ²Šô«Ë
d??}??ž s? ÊuJ| ·u???? ’u??B???)« «c¼ vË
vF?? U??'« r}KF??²« ¢d|d??%¢ r²?| Ê√ b?F??³??²??*«
¨tK}?³Ý ‰U?( vC?L| rŁ Áu?Kł√ s|c« ”UM«
qL??F« lb|Ë ÊUJ*« f?H½ qG?A??} d??š¬ vðQ|Ë
˝˝
Âb?I²ð sK W?LzUI?« W}?ÝU}?« »«eŠ_« U? √Ë
l d??}??G?²ð r? W?H?? v¼Ë ¨tðU??LKJ V?I?F?? ôË
r U(« `³√ Y}Š ö?}K ô≈ W|ËUL« ÊU|œ_«
ÆŸUHð—«  «u?Dš ‰U?????L?J²?????Ý«Ë W?Ëb« b?| s U?????}?zU?????N½ W???³U?D*« U???C?|√Ë Æ«cJ¼Ë ÆÆÂU??? _« v?≈ U??? b??? v ⁄«d???? v? —Ëbð q?Eð ·u????ÝË W?K/√ b????}???? W?³ł«Ë t?²?ŽUÞ  dL?²?ÝU vN≈ i|u?H?²Ð rJ×|

s|b« ‰UL
s}? 
s b|bF« v rJ(« rE½Ë f½uð v WDK« s}Ð ‚d ô
s|“ ¢‰«dM'«¢ rJŠ s}Ð ‚d ôË ÆÆW}ÐdF«  U|—uNL'«
v dJF«Ë  ô«dM'« vUÐ rJŠË vKŽ sÐ s|bÐUF«
1

s}Ð U—U b& Ê√ pMJL| ôË ÆÆW}ÐdF« ‰Ëb« s b|bF«
s}ÐË f½uð v ÂUEM« vKŽ iÐUI« È—u²Ýb« »e(«
»«eŠ_« vUÐ v Ë√ dB v UM¼ b³²*« vMÞu« »e(«
ÆÆÈdš_« W}ÐdF«  U|—uNL'« v W|uDK«  UL}EM²«Ë
s}IKײ*« `UB*«Ë  «Ëd¦« U}U s}Ð UC|√ U—U b& sË
ÊU²}ŠË b|b(«  «—uUM|œ s}ÐË f½uð v WDK« ‰uŠ
v ÂUEMUÐ s}IB²K*« v{«—_« WM«dË p} «d}«
cM …d ‰Ë_
s}ÐË t² uJŠË ÂUEM« »eŠ qš«œ v s|bł«u²*«Ë dB Ÿœu| œuI
pM³« v? W?}U*«  U??−??²M*« vJKN??²??? W|U??L?Š W??¾?}¼ ¡U??A½≈ —U}N½UÐ iF?³« ‰u v≈  U³|d²« Ác¼  œ√ Y}?Š ¨…bײ*« Æ¢rN}KŽ vCI½ v²Š ÊUJ È√ v s}}ÐU¼—ù« lÐU²MÝ UM½≈¢ ‰Ëb?ł …—«b?? q²?% X½U?? v²« ¢»U¼—ù« vK?Ž »d?(«¢
v Èd−| U s}Ð ‚—UH« ÆÆ—Ëe*« t½U*dÐ »«u½ ·uH
»U??Š vKŽ W??}U*«  U??ÝR*« Èd?³? –U?I?½≈ lM Ë Èe? d*« vKŽ …bײ*«  U|ôu« …—b ÂbŽË vJ|d _« vðU uKF*« ÂUEM« …b|b??ł g?}??²??Hð  «¡«d??ł≈ W??}J?|d?? _«  UDK?«  c??
ð«Ë ô v²« W?}J|d? _« s _« …e?N?ł√ XL?ž—√ ‘uР×uł ‰U?L?Ž√ UU Êu}J|d_«
W}ÐdF«  U|—uNL'«Ë ‰Ëb« vUÐ v Èd−| U Ë f½uð
dB²½« v½u²« VFA« Ê√ ÊËb³² …UGÞ UNLJ×| v²« ÆVz«dC« vF«œ v²« W?Ëb« v¼Ë ¨W??ÝU???(«Ë W??U?)« U?¼—«d?Ý√ W?|U?L??Š p– v U0 ¨œö??³« ¡U?ł—√ nK²?
?? d?³?Ž  «—UD*U?Ð W? —U? ¨U??NK}JA?ð ‘uÐ œU??Ž√ Ê√ cM U??N?²??G??}?? vKŽ kU??% ‰«eð
«b??Š l?C??}??Ý vU?*« Õö??ù« o}???³Dð Ê√ U?? U?ÐË√ b?? √Ë ¨rU??F« v tðU?? b??š vKŽ ·d??AðË X½d??²½ù«  U??UD½ p?K²9  «¡«d?ł≈ Y|b??%Ë vð«c« g}?²?H??²«Ë r?−K q? UJ« `*« ‰Ëb??ł …—«b?? v? U??N??F??{Ë vK?Ž U?? UÐË√ W?? uJ?Š XL??ž—√
t} oI% r
t²¦Ð Èc« VŽd« vKŽ dB²½«Ë ÆÆiH²½«Ë ÆÆ·u)« vKŽ
v≈ ÃdšË œuIŽË  «uMÝ Èb vKŽ W}FLI« s _« …eNł√ W “√ v≈ vJ|d _« vU*« ÂUEMUÐ  œ√ v²« W?³|d*«  UIHBK b|d³« …e?Nł√ q U?NË ¨WL?
C« Y׳«  ô¬ vKŽ d?D}ðË W??I??}??b« WÐU??d« …œËU??F?? sŽ ö??C?? ÆÆ UM?×??A« g}??²??Hð WËU×0 ≤∞±∞ ÂU?Ž W|«bÐ Êu}J|d _« q³I?²Ý« Y}Š UNU?LŽ√ rNuJ
v Êu}½u²« Ãdš ÆÆ UłU−²Š«Ë  «d¼UEð v Ÿ—UA« Æv{uH« v œö³« œUB²« Xdž√ v²«Ë ≤∞∞∏ n|dš —U???L???√ r?EF??? pK?9Ë ¨rU???F?« v …d???A???²M?*« W???}½Ëd???²?Jù« l{Ë - Y}?Š ¨W?}ÐU¼—≈ U?N½√ v t?³?²?A*« W}?Kš«b« WDA½ú U²œ …dzUÞ d}?−H² VKD*«b³?Ž ‚Ë—UH« dLŽ Èd}?−}MK WKýU
W}ðU}(« rNŽU{Ë√ vKŽ s}−²× f½uð Êb s b|bF«
W}K«œ «“U$≈
W?}?F|d?A?²«  U?ŠU?−M« iFÐ U? UÐË√ W? uJŠ XI?I?Š b?Ë ÆW|dJF«Ë W}½b*« W}ŽUMB« f−²« U¼“dÐ√ W?HK?²?
? Êb? v W?³?«d*«  «d?}? U?? s r
?{ œb?Ž X|Ëd?²|œ v?≈ «œd?²?? √ s W?N??−?²? X½U? v²« W??}J|d? _«
f}zd«  UÝU}Ý b{ id«  U|«— s}F«—Ë W}A}F*«Ë ”—U? ≤± Âu?| vzU?N½ qJ?AÐ ”d?$uJ« W??œU?B?? U¼“dÐ√ W uJ( d}³ vKš«œ ÃdŠ v≈ fJ}K}J|Ë  U³|dð  œ√Ë «d} U? µ∞∞ s d¦ √ UNÐ  «d}? UJ« bŽ qË v²« „—u|u}½ …d|eł v …b?ŽUI«¢ r}EMð vM³ð sŽ sKŽ√Ë œö?}*« b}Ž W}?AŽ
vK ¡«u
Èd
s rEŽ_« rI« bz«uŽË œö³«  «ËdŁ XKFł v²« ‰«dM'«
Ÿ«d? b?FÐ œö?³« v v×?B« ÂU?EM« Õö?≈ Êu½U? vKŽ s _« v ¡«d?³šË ”d$u?J« v ¡UC?Ž√ bI?²½« bI ¨U? UÐË√ W uJŠ X U UL ÆÆ—ôËœ —U}K*« nB½Ë —U}K “ËU−²ð WHKJ²Ð ÆW}KLF« pK² ¢»dF« b}FB«
U}U Ë ¡U|dŁ_« WI³Þ `UB V¼cð ÈœUB²ô« ◊UAM«
u¼Ë ¨Á—«d?ù È—u?N?L?'«Ë vÞ«d?I?L|b« s?}Ðe?(« s}Ð q|uÞ e|e?F?² WK?|uÞ …d?²? cM „d?×?²« Âb?F? U? UÐË√ …—«œ≈ v u?I« s}??}J|d?? √ s}MÞ«u?? ‰U?I??²??Ž« Ë√ q²?I Z? U½dÐ l{uÐ U?? UÐË√ sŽ W??}?J|d?? _« s _«  UDK?Ý XMKŽ√ u|U??? s ‰Ë_« vË
v ‰U(« u¼ ULK¦ U U9 ‡ ÂUEM« ‰uŠ s}IKײ*« `UB*« Ë√ ÈœUBô«
cM U?? UÐË√ f}zdK vKš«œ v?ÝU?}?Ý d?B½ d??³? √ d?³?²??Ž« U? ÆW|d«  UJ³A« s √ q¦? W??}J|d? _« W?ÝU??}?K W?C¼UM?  U?ŽU?L?ł v≈ «u??L?C½« q√ s v?J|d?? √ sÞ«u?? u¼Ë ¨œ«“ ÁU??ý qB??}?? WËU??×??
…d(«  UÐU
²½ô« ·dFð ô v²« ‰Ëb« s U¼d}žË dB
 ôUI²Ž« W dŠ sŽ ‰UI| U rž—Ë ÆÆWDK« ‰Ë«bðË WN|eM« ÆtÐU
²½« Æ¢…bŽUI«¢ W|—UM« »U?F_«Ë œu?uU?Ð …¡uK2 WMŠU?ý d?}?−?Hð v½U?²?? UÐ Ê≈ q vM_«
·uH v s}}{U*« ¡UFЗ_«Ë ¡UŁö¦« v u|  dł WFÝ«Ë ”d$uJK vHBM« b|b−²«  UÐU?
²½« ZzU²½  dNþ√ bË ÈœUB« qA
qI??²??F??? ‚ö??žSÐ U¼b??N??Fð s?Ž U?? UÐË√ W?? uJŠ X?F??ł«dðË  UD?K« X?U???Ë ¨„—u|u????}MÐ ¢d?|uJÝ e???L?|Uð¢ W???ŠU????Ý v »e(«
rJŠ ÂUEM s}}ÝU}« s}{—UF*«Ë s}}ÐUIM« ¡UDAM« U?? UÐË√ ÂËb?IÐ s?}?}J|d?? _« VŽ«œ Èc« d??}?}??G?²?« q √ lł«dð U?? Ë“Q? U?|œU?B??²??« U??F?{Ë U?? UÐË√ W?? uJŠ X?LKð b??I Æ≤∞±∞[ d|UM| v «œb?×? ÊU? Èc« b?Žu*« v u? U½U?²½«u?ł WÐuIŽ tł«u?} UN³ŠU qI²Ž«Ë XKA? WËU;« Ê≈ W}J|d _«
—UI WLłUN »UIŽ√ v f½uð rJ×| Èc« b³²*« W}žUD« …b??ŽU??I« sŽ ÃËd??)« v U?? U?ÐË√ qA?? sŽ  d??H??Ý√ Y}??Š b??Ë ¨‘uР×u??ł U??N??HK?Ý  U??ÝU??}??Ý t??}?? X³??³??ð ±∞ Âu| t?ÐUDš v? qA???H?« «c???NÐ U???? UÐË√ d????√ b???Ë Æ…U}(« Èb s−«
v«dIL|b«
e — WÞdA« —UI WLłUN Ë œUH« e — r U(« »e(« tðd?²?? ‰ö?š ”d?$uJ« v? t?²?}?³?Kž√ vKŽ ¡U?IÐù«Ë ¨W?? U?F« WËU?×? v ≤∞±∞ ÂUŽ ‰ö?š U? UÐË√ W? uJŠ XKG?A½« ‚ö???ž≈ U??N???b??N?Ð vð—«œ≈ XKš√¢ ö?zU?? ¨d???³??L???²??³???Ý - t½≈ W?}J|d? _« s _«  U?DKÝ XU? dÐu?²? √ d?š«Ë√ vË d} v dD{«
f½uð W}žUÞ WDKÝ ¡u' Ê√ b R*« Ê√ ô≈ ‡ ÊU}GD«Ë dNI« fK− v rN?²}³K?ž√ Êu}Þ«dI?L|b« bI –≈ ¨vË_« W?}ÝUzd« W?}U*«Ë W|œU?B?²ô« W? “_«  U?F?³ð W?'UF? ‰U?LJ²?Ý« W??L?? U??×?? v? t??²??³??ž— vKŽ «b?? R?? ÆÆ¢u?? U?½U??²½«u??ł v≈ sL?}« s UM×?ý s|d−?H?² s|œdÞ qIM? …d «R? ◊U³?Š≈
·uH v ¡UDAMK  ôUI²Žô«Ë v}u³« lLI«Ë nMFK
qÐUI? «bFI? ±∏≥ bI «uKG?A} «b?FI ∑≤ …—U?
Ð »«uM« ÂU??Ž d???š«Ë√ v vJ|d??? _« œU??B???²??ô« XÐd???{ v²« Æd³L²³Ý ±±  UL−¼ sŽ s}u¾*« v≈ W|œu?F?«  «—U³?
?²?Ýô« XN³?½ Y}Š ¨…b?×?²*«  U|ôu«
v≈ ÊU}_« s
pc b R*« s Ë ÆÆt𜫗≈ «bÐ√ dJð s v½u²« VFA«
U}U{≈ «bFI µπ‡Ð “U Èc?« È—uNL'« »e×K bFI ≤≥π ÈœU?B??²?ô« ‘U??F½ù« WDš o?}?³Dð - Y?}?Š ¨≤∞∞∏ W?³?U?F? ÂbŽ d?|«d³? ≤∞ v —d? b? U? UÐË√ ÊU? Ë v≈ sL??}« s s?|œdD« s×??ý - Ê√ b??FÐ p–Ë ¨d?? _« «c¼ U — …d|U
v WŽËdA*« tuIŠ sŽ lł«d²| s v½u²« VFA« Ê√
Æ≤∞∞∏  UÐU
²½« sŽ W??I?«u*« X?9 v²«Ë —ôËœ —U?}?K ∏±¥ mK³?? aCÐ ¡U??H??²?? ô«Ë ‘uÐ b??N??Ž v V?|c??F??²« È—U??A??²???? v≈ bFÐ UL} ÊUN−?²}Ý U½U Ë ¨W|dDI« ◊uD)« d³Ž WŠËb«
W}½U½ù« ‚uI(« s v½œ_« b(« qHJð W}ŽUL²ł« W«bŽ »e(«
vUÐ q¦ g}F| Ê√ v tuIŠË qLF«Ë ÃöF«Ë r}KF²« v »e????(« ŸUD?²????Ý« b????I???? ¨Œu????}????A?« fK−????? v U???? √ ‰ö?š - UL? Æ≤∞∞π[ ÂU?Ž qz«Ë√ v UN?}KŽ t?³½Uł s ô“UMð d?³²?Ž« U? u¼Ë ¨jI rN?³}½Q?²Ð ÆužUJ}ý
W}Þ«dIL|œË W}I}IŠ W|dŠ qþ v …dCײ*« rUF« »uFý rž— fK?:UÐ WD}????³« t??²?}??³K?ž√ vKŽ ¡U??IÐù« vÞ«d??I??L|b« s …b|b?ł W?Žu?L−? l{Ë ≤∞±∞ ÂU?Ž t½QÐ t È—uNL'« »e?(« …œU  U UNð« ÂU √ s _« …e??N?ł√ q?A?HÐ d??Ið  U??×|d?B?ð v U? UÐË√ Ãd??šË
Èc«Ë ¨È—uNL'«
v iF³« ÊU «–≈Ë ÆÆWN|e½Ë …dŠ  UÐU
²½« vKŽ ÂuIð ¥∂ qÐU?I ¨«bF?I µ± »e?×K `³?√ –≈ ¨bŽU?I ∂ tð—U?š  U??ŽËd?A?*« q|u9 U¼“dÐ√  «¡«d??łù« b?FÐË Æs}??}ÐU¼—ù«Ë »U¼—ù« ÂU? √ q¼U???²| ¡«dłSÐ d? √Ë ¢UðU²Ð ‰u?³I? d}ž¢ p– ÊQÐ U?N}? ‰U W?}J|d _« s Ÿe«
UM*UŽ —UD√ s b|bF« vË UNł—Uš vË f½uð qš«œ Æ…b|bł bŽUI µ‡Ð «Ë“U s|c« s}|—uNL−K Êu?}KÐ ≥∞ mK³0 …d?}G?B«Ë WDÝu?²*« fK?−??? vKŽ Êu|—u???N???L???'« d?D}???Ý Ê√ s s}???ŽuML?*« ’U??
??ý_« W???LzU?? ÂU?E½ ‰u??Š s}???I??}???I??%
sÐ s|bÐUF« s|“ f}zd« rJŠ V¼c| ÊQÐ ÊuLK×| vÐdF« ÂUJ( V?UM W??}½U??LŁ vKŽ Êu?|—u?N??L??'« qB??Š U??L?? ∑∞∞ W????L?????}????IÐ Z? U½d?Ð l{ËË —ôËœ v VÝUJ*« s? «b|e? «u?I?I?ŠË »«uM« ‰u?ŠË ¨…b×?²*«  U|ôu« v≈ W?Nłu?²?  «dzUÞ v≈ œuF?B«
s}}«dIL|b«
q rJŠ UC|√ tF V¼c|Ë ‡ t}KŽ ·uÝQ d}ž ‡ vKŽ s »e?(« sJ9Ë ¨s}}Þ«d?IL?|œ ÂUJ( WFÐUð X½U?  U|ôu«  U??????ÝR*« …b???ŽU???* —ôËœ —U??}?K qI?????²????F????? ÊS???? Œu?????}????A?« fK?−????  «d?−?H?²? d|d9 s ‚Ë—U?H« d?L?Ž U?NÐ sJ?9 v²« W?I|dD« rN} K√
ÂUI|Ë Èdš√ W}ÐdŽ ôËœ ÊuLJ×| s|c« dJF«Ë  ô«dM'«
UM?}Ë—U??? U???L¼ vË_« …d???LK? s}ðb|b???ł s}???²?|ôË v “u???H« d}u² Èdš√ Z «d?ÐË ¨…d¦F²*« W}U*« U??L?? U??L?zU?? vI??³??}??Ý u?? U?½U??²½«u??ł v W??}M _«  «¡«d??łù« s ržd« v?KŽ …dzUD« v≈ U??NKL??ŠË v WIU«
vKŽ vM³ð …b|bł rJŠ rE½ …b³²*« rNLE½ ÷UI½√ vKŽ
≥∑ rJ×Ð Êu|—u??N?L?'« “U? pcÐË ÆuJ}?J u??}½Ë W?}ÐuM'« qL????Ž W???d??? v?½u???}?K s d????¦??? √ lM v?≈ Êu|—u??N???L??'« b??L??F???}??Ý lM r?z«u??IÐ qL??F« b|b??A?ð Èd?ł Y?}??Š Æ«œd??²???? √ —UD
o}I% Ê√ ô≈ ‡ W|dBŽ d}ðUÝœ —UÞ≈ vË W}Þ«dIL|œ fÝ√ Æ»«uM« fK
ÆW}J|d √ W|ôË µ∞ q√ s W|ôË Æ…b|bł r U?×?? ÂU? √ t?}?KI?²?F?? W?L? U??×? W??LzU?? l?}??ÝuðË o}??b??²«Ë  «d?zUD« »u?? dÐ rN?Ð t??³??²??A*«
qN« d _UÐ «bÐ√ ÊuJ| s »uFAK WŽËdA*« ÂöŠ_« Ác¼
X}K²Ð« s|c« …UGD«  ô«dM'« ¡ôR¼ Ê√ p– ÆÆs}N« Ë√ œb?A²*« vJ|d? _« s}L?}« œu?F  UÐU?
²½ô«  “dÐ√ b?Ë v U?????C?|√ ”d????$u?J« d?????√Ë ÆW}½b Êu}K ±[µ vK?Ž r¼œbŽ œ«“ v²«Ë rNÐ t³?²A*« vKŽ W?³«d*«
Ë√ rN½UDKÝ h}KI²Ð «uK³I| s W}ÐdF« »uFA« rNLJ×Ð v U??×?ýd?? ±≥π X b? v²?«Ë ¢ÈU?A« W?? d?Š¢ v ö??¦2 d³ √ ŸËdA u?}u| dNý nB²M vM? _« qA????H« l?ð« b???Ë h×???H« v≈ «u??ł s?|d??U???*« ŸU??C??š≈ Èd???łË qÐ ÆrÝ«


W«bF«Ë W}Þ«dIL|b«Ë W|d(U ÆÆrNðUDKÝ sŽ ‰“UM²« v …d??}??³? V?ÝUJ WŁöŁ X?I?I??ŠË ¨”d??$uJ«  UÐU??
??²½« cM v?U*« j³??C« ÂUEM Õö??≈ s? _« q?A???????? q?L????????A????????}? W}½b?*«  U|d(« sŽ ÊuF?«b*« Ád³?²Ž« U2 vzu?C« `ÝU*UÐ
pKð ô≈ UNIײð ôË ÆÆUNðU}×CðË UNMLŁ UN WK}³½ ·«b¼√ u? —U? Ë v? U?²M W|ôË v ‰uÐ b?½«— “u?HÐ ¨Œu?}?A?« fK−? r?{Ë ¨v{U?*« Êd?????I?«  UM?}Łö?Ł ‰«eð ô Y?}????Š vðU???? uK?F*« Æ‚uI(« pK² `|d „UN²½« t½QÐ
v  U}×C²«Ë UNMLŁ lb œ«bF²Ý« vKŽ v²« »uFA« ÆU}½UHKMÐ W|ôË v v uð  UÐË «b|—uK W|ôË v u}ÐË— ≤≥∞∞ s? Êu??J?²?*« ŸËd?????????????A?*« W|d?« ozUŁu«  U³|d?ð ÁËd³²Ž« U? vJ|d _« È—uNL'« »e(« …œU? qG²Ý« bË
ÆUNK}³Ý Õö?ù W? —U? b?Ž«u W?×?H? lu??? v?KŽ W???}?J|d??? _« vKŽ …—bI« ÂbFÐ t UNð«Ë ¨U UÐË√ vKŽ Âu?−NK U}M √ «d}BIð


„uM?³« U???N???F???³???²?ð v²« b????Ž«u???I« ôb?ł d?}?¦ð ¢fJ?}K}J|Ë¢ vKŽ »d?(«¢ …—U³?Ž vG√ t½√Ë W?Uš ¨v u?I« s _« W|UL?Š
gamaleldeen@hotmail.com v?KŽ h?½ U?????L????? ¨‰U*« ‚«u?????Ý√Ë  U|ôu« q?š«œ «d??}???³?? ‰u?I«Ë …—U?³F« Ác¼ «b?
?²?Ýô U UÐË√ œU?Ž «c?NË ¨¢»U¼—ù«
`œ bL ‡ sDM«Ë


W uJ(« WLKJ vK ÊËœd| Êu|dB


4

vUO« lL:«
ÂU q √u_« u|—UM}« ÆÆÎUIU vMu« åeò d9R
Ê√ s r?žd« vK?ŽË p– ÊËœ XU?? Š t?? Ëdþ s?JË
±≤≥π ∫œbF«
≤∞±± d¹UM¹ ≤
t½_ ÊuKLF| rN½√ ô≈ UN?}Mł ¥µ∞ ÈbF²ð ô rN³ð«Ë— vMÞu?« »e?×?K d??}?š_« Èu?M« d9R*« b??N? ý ·«dý≈
Æp– ÈuÝ rNU√ błu| ô V½«u?? ? '« h?| U?? ? L? ? }? ? ?  «¡U?? ? Žœô« s «œb?? ? Ž
U}u| vðQ| t½« ‡ WUE½ qUŽ ‡ b?}Ý ÈbLŠ ‰UË d?B? v W?}?ÝU?}?«Ë W?}?ŽU?L?²?łô«Ë W|œU?B?²?ô« vÞUb« V¹dž
…d¼UI« v bK³« jÝuÐ qLFK W?}uM*« WEU× s  UÐU???²½ô« VI??Ž ¡U?ł b?? d9R*« «c¼ Ê√ W?? U?š
U* t??}KŽ iF??³« U??NÐ œu??−| v?²« åWM??(«ò ôuË
tðö?? «u?? vH?J| ô t?? ³ð«d?? qL?? F?| Ê√ ŸUD²?? Ý«
W??}? ÝU??}? « Èu??I« l}??L? ł  d??√ v²?« W?}?½U*d??³«
Æ UFu²« WU
‚U Z qJAÐ U¼d|Ëe²Ð `|d« fJ
W|√ œu?? ? łË Âb?? ? FÐ v?Žb| s? q
V?UÞË ¨U?? ? }? ? ?u| åd}?¦JUÐ UM}Ë√Ë d}?}G²U?Ð U½bNFðò Ê«uMŽ X×?²
‰Uł— Àb% U?LK¦ W|œUB²ô« …U}?(« v q
UA oKF²| U?L} WuJ(«  «“U$« v?MÞu« »e(« œbŽ
«ue?M| ÊQÐ d?? }? š_« r?¼d9R?? v? vMÞu« »e?? (« e|e?Fð vKŽ qLŽ t½√ Ϋb?
R WMÞ«u*«Ë W?}Þ«dI?L|bUÐ
«u½u?J| v²?? Š l}?? L? ?'« q¦?? «u?½U??F?| Ÿ—U??A?« v«
v  U?? L?K
Êu?? IK?D| ôË rN?? ¦|b?? Š v? s}?? œU??
—u?? ²? ? Ýb« —Ëœ e|e?? ?Fð ‰ö?? š s W?MÞ«u*« √b?? ?³? ?
U|UC? rŽœË W}?ŽdAK vÝUÝ√ —b?BL?
Êu½UI«Ë
…b??łU?
tzU??N½« ‰u?Š „—U??³? ‰U??L?ł Y|b??Š ‰u?ŠË ¨¡«u??N« r?Žœ pc?? ?
s?}M?Þ«u*« s?}Ð …«ËU?? ? ?*«Ë  U?|d?? ? («
UMЗò ÈbLŠ ‰U? s}UŽ ‰öš  U}z«u?AF« WKJA*
s}?? ·d??F?| ‘b??×? ÆÆd??L? F« W?uÞ rJ|b|Ë U?M|b|
W?}³?F?A« W
—U?A*« l}?Ýuð o|dÞ sŽ W?}Þ«dI?L|b«
qB??HUР«e?²?ô«Ë v½b*« lL??²?:«  U??LEM —ËœË
d?? ?C? ? š
Æå uL}¼ s}Ë g}F}¼ W?? ? }?K;«  U?DK?« —Ëœ q?}? ? ?F? ? ?HðË  U?DK?« s?}Ð
ÊQ?Ð ‡ W?? ? ? U?E½ q?U?? ? ? Ž ‡ ÈœU?M?« v½U?¼ ‰u?? ? ? I?|Ë °°W}³FA« fU:«Ë nOE .d f ¬
W?}?uJ(«  U?×|d?B?²«Ë ¡vAÐ b?}?Hð ô  «d9R*« d|“Ë b??
Q? v?×?B« V?½U?'« h| U??L? }? U??√ «–U0 ô≈Ë W¼U— w ÊuAOF¹ Êu¹dB*«
kU?? ?×? ? Õd?? ? b?? ?I? ? l?«u« ÷—√ v c?? ?H?Mð ô È—u?N?L?ł —«d?? —«b? ≈ U?³|d? r²?}?Ý t?½√ W?×?B« rN½√Ë ¨nOOJð n√ ∑µ∞ ÊuJK²1 rN½√ d H½
v W?? UE?M« ‰U?? L? ?Ž Vð«— ÊQÐ U?? I? ?³? ?? ? …d¼U?? I«  U?? b?? )« v? …œu?? '« ÊU?? L? ?C? W?? ¾? ?}¼ ¡U?? A?½SÐ ¨X½d²½ô« wKŽ ÊuKšb¹Ë  «—UOÝ Êu³ d¹
sJ? ÎU|d??N? ?ý t??}?Mł ±≤∞∞ sŽ qI?| s  U??
d?? A« s —«d?I WłU?Š v Wb?)« …œuł ÊQ?
Ë W}×?B« s w³ž ÆÆWuL;« nð«uN« Êub² ¹Ë
µ∞∞ Vð«d?« Èb?? ?F? ?²?| ô Y}?? ?Š p– f?JŽ l?«u« s}Q²« Êu½U Ê√ vŽœ« pc?
Ë °°W|—uNL'« f}z— UN WOMN« WAOF«Ë W¼UdU p– fJŽ bI²F¹
U?? Žœ Èc« d?? _« u¼Ë ‰«u?? Š_« qC?? √ v? t??}?Mł …—Ëb« v?KŽ ÷d?? ?F? ?}? ? Ý Èc« b|b?? ?'« v×?? ?B« UM …—b d¦ √ UMz«—“Ë fOz— bO Q²UÐ  «dýR
ÂU|_« ‰öš d¼UE²« v d}JH?²« v« WUEM« ‰ULŽ  UAUM0 vEŠ b Á—«d?I VFA« fK: W}U(« UNÐ dO c²« WŽU−ý pK²1 u¼ qÐ U¼b— wKŽ
l VÝUM²² rN³ð«Ë— ldÐ s}u?¾*« W³UD* WK³I*« Ê√ s ržd« vKŽ tuŠ W?}FL?²:« WI?«u*«Ë …b|bŽ lË ≤∞∞¥ ÂUŽ cM U½œuFð bIK ¨dšü 5Š s

ô W uJ(« ∫WK U« åVFA« Âœ s ”uKH« V}|Uò vU ”dD ∫WHu «


‚d?Hð ôË dB? UN?A}?Fð v²« —UF?Ý_« ¡öž WU?Š U* ΫdE½ b|bý idÐ t²KÐU?I X9 b Êu½UI« «c¼ …d¹UF q³I² ½ Ê√ nOE½ WuJŠ s“ W¹«bÐ
vKŽ ÿU??H? (« …—Ëd??{ v?« —U??ý√ U??L?
¨b??Š√ s}Ð ÆÈdB*« sÞ«u*« vKŽ …d}³
W}U ¡U³Ž√ s tKL×| bO wKŽ UM½√Ë fHM²½ UM“U UM½QÐ UM ¡«—“u«
t½_ t?}? j|d?H?²« Âb?ŽË l}?L?−?K v×?B« s}?Q?²« WЫd??GUÐ r??²ð ‰ö¼ v½U?¼  U?×|d??Bð X½U??
Ë WuJ(«  «“U$≈Ë œuNł qCHÐ …UO(«

oHB ”UM«ò vM
u« d9R v ∫lzU «åUMD Ë q%ò sJË q UA*« q%
Æs}|dB*« VKž_ v×B« –ö*« ‰u?? ? u« v« t?ðU?? Šu?? ?LÞ qB?ð Y}?? ?Š …b|b?? ?A« t WöŽ ô UMOu¾ Íb WO¼Ud« ”UOIL
v« ‡ WUE½ qU?Ž ‡ WöÝ tÞ —U?ý√ V½Uł sË °°•≥µ v« jI? vU?(« r}?KF?²UÐ ‚U?×?²ô« ‰b?F0 l«uUÐ t WöŽ ôË W¹dA³« WOLM²«  «dýR0
Èc« vMÞu« »e(« d9R?  U}UF?H t²FÐU²? ÂbŽ vU??F« r}KF?²?« v lÝu?²K W??łU?Š v UM? UM½≈Ë ÍdB*« VFA« s •∏∞ s d¦ √ tAOF¹ Íc«

å U}z«uAF« WKJA q% W uJ(« U* dLF« Wu


UM|b|ò ∫W UE q U «åfË
v²?Š b?Š_ XË b?łu| ö? v{U*« Ÿu?³Ýô« b?I?Ž s}|d?B*« ¡U?LKF« s? d?}¦?J« b?
√ Èc« Xu« v sŽ WKBHM*« WLGM« pKð U½b²Ž« UM½√ rž—Ë
dŽUA UMO dO¦ð X«“U UN½√ ô≈ l«u«
Èu?Ý Âb?I| s t½« U?I?³?? rKF| u¼ U?¾?}?ý b¼U?A| lł«d?ð vKŽ q|Ë“ b?? L? Š√ —u?? ²?
b?« rN??Ý√— v?KŽË UM «–≈ TÞUš ”UOI« Ê√ WUš “«eH²Ýô«
Àb?Š U «c¼Ë ¨W?I}?I×K W?HU? ÊuJð bË  U?LK
Y׳« Èu² —«b×½«Ë d?B v r}KF²« Èu² n√ ∑µ∞ „UM¼ ÊQÐ WAOF*« Íu² s %
Àb?×| U0 t Wö?Ž ô Uö?
Êuu¾?*« ‰U Y}?Š W|d?? B?*«  U??F? ?U?? '« Ê√ v?« W?? U?? {ôUÐ vLK?F« w²Š Ë√ nOOJð rNÐ …—uLF*« ¡U×½√ w ‰eM
v d?L? ²?*« ¡ö?G« s? v½U?F½ s×M Ÿ—U??A« v »e?? (« `U?? B?  ¡U?? ł v²«Ë …d?? }? ?š_« V?F? ?A«  U??b?š Ê√ v« …d??}?A? W?}? ×? B«  U?b??)« v d}uð ÊuF}D²| ôË åWL×K«ò W}ÝUÝ_«  ôu
Q*« WU?
v Âd²×? Èu²? È√ vKŽ k% r qUJUÐ 5¹ö WŁöŁ ø¢ÂU ¢ W¹UNM« w  UHOOJð W Lš
sJ« vË “U?G«Ë ¡UÐd?NJ«Ë ÁU?}*« vË ¡vý q
ÊUJ  U?ÐU??? ?²½« v uò t?½√ Ϋb??
R?? jI?? v?MÞu« W?? łU?? Š l V?ÝUM²?ð ôË WK}K? v×?? B« s?}? ?Q?? ²« …U??}?(« ·Ëdþ l V?ÝUM²ð rNzUM?Ð_ W?L|d??
…U?}? Š vË ÆrU??F« Èu?²?? vKŽ  U?F? U?'«  U?H? }MBð ¡«uN«  UL MÐ ÊuLFM¹ U½uOK ∏∞ 5Ð s
«c¼ qþ v g?}?F| Ê√ b??Š√ l}D²??| ôË ÂU??FD«Ë —U?F? Ý_« ¡ö?ž sŽ U??√ ¨å`−M| r vMÞu?« »e?(« s ôb?Ð U?? ? NM?}? ? ? ? ?% v?« dE?²M?½ UM?J s?}M?Þ«u*« W??“√ s v½U?F?| »U?³? A« Ê√ …b??
R? W|œU??B?²? ô« »e?? (« ZU½d?Ð Ê« W??}?U*« d|“Ë sK?Ž√ œU??B? ?²? ?ô« WuJ(« rN³ÝU%Ë …UO(« WIMš jÝË œ—U³«
UNM v½UF| WKJA sJ« Ê√ UL?
¨dL²*« ¡öG« ŸU??Hð—« v? W??}? ÝU??Ýô« WK?JA*« Ê≈ d?? U?½ ‰U??I? U½U??F? gMJ Ê«ò ÈdM? r}KF?²« s?Ž U?√ ¨U?NzU??G≈ d??}? uð vKŽ W??u?J(« …—b?? Âb??F W??&UM« WU?D³« …d??²?H« Ê√Ë t??}Mł Êu??}K|d?ð nKJð W??}?{U*« …d??²? HK ¨rN²Gœ√Ë rNÐuOł VNKð dOð«uHÐ p– wKŽ
»U?? ?³? ?A?« XUÞ v?²« WU?D³« q?Jý v l?}? ?L? ? '« ld?Ð Âu?? ?I?ð v²?« —U?? ?−? ? ²?« v« l?łdð —U?? ? F? ? Ý_« b?? łu| ô t½« …d?? ³? ²? ?F? åU½œôË√ r?KFM¼ g? ”uK »e?(«  U×|d?Bð …b?I²M s}?−|d?K qLŽ ’d? Èb v?KŽ «b
R? d³
√ m?K³ v« ÃU?²×?²Ý WœU?I« WIOœ dOž UC¹√ U½√ wðUÐU Š ÊS p– rž—Ë
v²« W}?Ý«—b« rNðö¼R s}Ð W?dH?²« ÊËœ —U³J«Ë ”UM?U??ò WU?D³« s?Ž U??√ ¨œu?? }? ÊËœ U?¼—U??F? ?Ý√ X×??³? √Ë Á—U?& v?« ‰u?% t?½«Ë bK³« v r}?KFð Ê√ v«  —U?? ý√ v²?« d??}? ?š_« d?9R*« v vM?Þu« v« ÃU??²?% U??NMJË W|œU??B?²? ô« W?uE?M*« W?}K?ŽU? tÐ bOH² ¹ bŠ«Ë nOOJð ‰eM*UÐ U0— t½_
ÆqLF« v UN WL} ô X׳ √ qG??A?²?Ð g W?uJ?(«Ë U?NK?G?Að W??uJ(« Áe|U??Ž ô≈ v¼ U??  U?? Žu??L? :«Ë W??}? u?? B? )« ”Ë—b« ÆqLFK i«d« »U³A« v« œuFð WUD³« W“√ »U?³A« W?|ƒ— d}?}?Gð ‰öš s? dJH« v  «d?}}?Gð s bO Q²UÐ ÊuŠËdD ¡ôR¼ q œ«d√ W Lš
b??Š√ vKŽ f?Kł ‡ WMÝ ∂≥ ‚“«d« b??³? Ž b??L? Š√ lMB*« s ÁœdÞ - qU?ŽË sÞ«u q
U}?Ž«œ åbŠ s}???×? ² ’U?? ý_« iFÐ U?NÐ »—U??−?²?| …—U?& œu?? ? ?łË sŽ Y?|b?? ? (« Ê√ v?«  —U?? ? ?ý√ U?? ? L? ? ?
qL?? ? FK W?? ? d?? ? b?? ?−| s Ê√ v?MF?0 qL?? ?F?« v sŽ WIÐU « tðU×¹dBð w²Š ¨nOE½ W³ Š
öÐ W?|U??(« Ê√ Èd?| Èd?? ³? L? ?−?K ÎU? ?FzUÐ W?? H? ? —_« ÆtIŠ œ«œd²ÝUÐ VUD| Ê√ q×Ð Âu??Ið ô W??uJ(« Ê≈ XU??Ë ¨W|œU*« rN??Ëdþ  UÐU??²½«  b¼U?ý Y}?Š l«u« vUM| W?}Þ«d?I?L|œ ¡vý È√ tðU??N?}?łuð v v?Ž«d| Ê√ ÊËœ qL?F?}? ? Ÿ—«uý UNÐ rŠœeð w²«  «—UO « œ«bŽ√ …œU¹“
œËb?Š v? lIðË W?F? Hðd? d??}?ž —U??F?Ýô«Ë q
U??A? pA??
W??³? ?ŠU?? ‡ œu??L? ×? Â√ W??łU??(« X?³UÞ Ê√Ë ¨åUM?DÝË qŠò ô≈ q?F? ?Hð ô v?N? ? WKJ?A? ? È√ v²?? Š ÎU? ×? {«Ë Ϋd|Ëe?ð …d??}? š_« V?F? A« fK?−? v U??N?F?H½Ë U?¼«Ëb?ł Èb?Ë W??}?LKF?«  ö¼R*« sŽ W× wKŽ öOœ X O  UEU;«Ë …d¼UI«
U??I? ³?Þ g}??F| Ê√ ÊU??½« q?
vKŽ V−?|Ë l}??L? '« vM?Þu« »e?? («Ë W?? ?uJ?(« UM²?? ?
dð ÊQÐ ‡ W?MÝ∑µ d?? B? ?×Ð åt?? ×? ?U?? ?| UMЗò s|u?? L? ?²?« d|“Ë —«d?? ¨VF??AK f}Ë W??uJ×K? ÎU?K−?? fK:« `³?? √ Æ—uD²« Wbš s …œËb;« W¾H« Ê_ ¡«—“u« fOz— Âö
Èc« »U?³?A« v« WUD³?« WKJA? lł—√Ë ¨t?ËdE —U?−|ô« Êu½U? vŽdA? Ê≈ ‰U?Ë UM²?«dJÐ g}?FM —«d?? u¼ …b??Š«Ë …d??Ý√ vKŽ W??}M?|u?L? ²?«  U?U?D³« ‰U??LK U??«b?? ²? Ý«  UÐU?? ²½ô« pKð  b??N? ý U?L?
»e×K  UÝU?}« s}√ ‡ „—U³ ‰UL?ł b
√ UL
U WOMJ «  «bŠu« pK²9 w²« œb'« ¡U¹dŁ_«
ô U½√ ÆÆU??L?? ²?³? tu?? r²?²? š«Ë qL??F« sŽ lM²??L| —U??F? ?Ý_« ŸU??Hð—« V?³? Ð p–Ë år?UEUÐò b?|b??'« s|u?? L? ?²?« d|“Ë fH?½ò ¡UMÐ_« vU?Ð vŽ«d| ô r?Uþ  u?? ?B« ¡«d?? A? v½œ_« b?? ?(« ÊU??
v?ÝU?? }? ? « Êu?}K ëd?š« vKŽ qL?F?²?Ý W?uJ(« Ê√ ‡ vMÞu« qŠU «Ë WœdG«Ë …d¼UI« w —uBË qK 5Ð
W?? ? ?UD?Ð pK?√ ô v?½_  UÐU?? ? ?? ? ? ²½« W?|√ v« V?¼–√ v« W?U??{ôUÐ Èd?B*« VF??A« U?NM v½U??F| v²« tK?Jý ·u?? ?A| v²?? ?ŠË√ v?M|u?? ?L? ?²?« “d« s q?
U|  UÐU??²½« Ê« v?MF| U? u¼Ë U?N?}M?ł µ∞ vÐU??²½ô«  U}z«u?AF« d|uDðË dI?H« jš s sÞ«u nB½Ë Xu« fH½ wË UF WM « 5F«Ë wULA«
—U??²?šQ??? W?U?D³« vF?? ÊU?
«–≈ s?J W?}?ÐU?? ²½« ô årUþ Êu½Uò u?N vU²UÐË WUD³« W³?½ ŸUHð—« åtM q
U?ð id?²¼ r|U??N?³«Ë vý«u*« Ê√ v?ö?}¼ ¨d??}? ¦JÐ v?KŽ√ U??U??—√ b??N? A? ²? Ý WK³??I?*« W??ÝUzd« W?Ëb« Ê√ ÊU?J?Ýô« d?|“Ë b?? ? ?
√ —U?Þô« f?H½ v?Ë sŽ «bOFÐ UOUD¹≈Ë ÊbM w nOB« wCIð
ÆvMÞu« »e(« `³?? √ åW??L? ?×K?U??ò ¨…U?? }? (« ·Ëd?þ l VÝUM?²| c?? šQ?| Ê√ Èu?? Ý ¡vý q?F? ?H¹ r? W?? }U?*« d|“Ë Ê√Ë d|“Ë ‰ö?¼ v½U?¼  U?? ?×?|d?? ?B?ð Ê√ v«  —U?? ? ý√Ë Ê√ s}??Š v W??}? ²? ×?²?« W?}?M³« ‰U??−? v XF??Ýuð wM²Ið w²« UN H½ w¼ dB w ‰“UM*«  UHOJ
s W¹d¦ _« ULMOÐ  «—UO « s WOUF« W³ M«
U½≈ò ô qI| rK ‡ W|c?Š√ `ÝU? ‡ åÈ“u rŽò U?√ qþ v? U¼¡«d?? ? ý l}D?²? ? ?| ô j}?? ?? ? ?³« s?Þ«u*« vK« UMŠ≈ W?łU?Š UM|b?²Ð g bK³«ò VF?A« ‰«u?√ ¡«—u« v« bK?³« ŸU?ł—≈ v?« ·b¼ vU??F« r}KF??²« ≤∞ d|u?D²?Ð Èu?? ?Ý rIð r? s}?? ?U?? ?Ž ‰ö?? ?š W?Ëb«  ö«u*« w UOu¹ ÊËdA×¹ «u«“U WÐöG«
‰U?ŠË t??²U??Š U?NÐ U??H? «Ë åÊu??F?ł«— t?}?≈ U½≈Ë tK Èd?š_ …d?² s? UNËU?Mð `³ √Ë —U?F?Ý_« ŸU?Hð—« W?? }?Þ«d?? I? ? L|œ tÐ f?} bK?³« Ê√ Èdð U?? ?L? ?
¨lb?MÐ Êu??H? I?¦?*« `³?? √ Y}??Š Êü« t?}?KŽ v¼ U2 d??¦?
QÐ vKŽ oÞU?M ¥∞¥ q √ s jI? W??}z«u?A?Ž W??IDM Æ‚UH½_« Ëd²Ë WUF«
¡U??? W??UE½ qU??Ž q?L? F| u??N? U??NKL??
QÐ d??B? W??}z«c??G« lK« —U??F? Ý√ ¡ö?ž v« W??U??{ùUÐ «c¼ v W?? {—U?? F?*« v×?? ýd?? ◊u?? I? ?Ý v« …d?? }? ?A? ? ôË W??uJ(«  U??U??L? ²?¼« gU¼ vKŽ Êu??L?KF??²*«Ë °°dB Èu² Ê√ o³ …b¹bł X O nOE½  U×¹dBð
l}D²??| ô p– lË ÕU??³?B?« v W|c?Š√ `?ÝU?Ë »U³A« l}D²| n}
WKzU² ¨“UłUðu³« V}ÐU½√Ë Á«dMÝ U u¼Ë …d?}š_« VFA« fK−  UÐU?²½ô« W?H?K²?<« rN?ðU½UJ≈ —U?L? ¦?²? Ýô rN?²? d? ÊËb??−| W?? }? ? ŠUM« u?¼ …—uDš V½«u?? ?'« b?? ý√ s q?FË tÐU×√ lKD¹ b XO³UÐ ‘œ œułË Ê√ d³²Ž«
ÆtðU«e²« qJÐ ¡Uu« n}??
Ë øb|b?'« —U??−|ô« Êu½U? l sJ?? d?}? uð q(« Ê√ …d³²?F WÝUzd«  UÐU?²½« v Èdš√ …d v²??Š ×U??)« v?« ÊuÐd??N| ¡U??LKF?« Ê√ v« W??²? ô ô≈ U}zU?N½ UNMŽ Y|b?(« VM& - v²«Ë W}ÝU?}« «u½—UIO rNuŠ s UO½b« w Íd−¹ U wKŽ
r t½QÐ t?ö?
l|UM ”—b? kU?Š ·d?ý√ √bÐ ŸU?? ? Hð—« q?þ v t?ðU?? ?³?KD?²? ? d?? ? u| Ê√ l?}D?²? ? ?| UN?łdH?| UMЗ U| UN?CFÐ vKŽ pЗbð U?}½b« Ê«ò u¼ qþ v rN?²? Ž«d?²?š« s W?}ÐË—Ëô« ‰Ëb« b?}? H?²?ð …d?J? ‰u?? ? ? ?Š —Ëb?ð X?½U?? ? ? ?
Ë d?9R?*« g?U¼ v?K?Ž u¼ ‰Ë_« rUF« »uFý s s¹dšüUÐ rN H½√
d??}?}? G? ²« …—Ëd??{ Ê√ b?
R| t?½_ d9R*« «c¼ lÐU??²| œuL?× Â√ Èd² s}?Q²« Êu½U sŽ U√ ¨ø—U?FÝ_« ÆåtH½ s U?I? }KFðË ¨qš«b?« v U?N Êu??{d?F?²?| v²« …œUÐù« fK− f}z— UNMŽ Àb% v²«Ë åÈ“«u*« ÊU*d³«ò w œdH« WAOF Íu² ŸUHð—« wKŽ dš¬ qOœ
fK− t W?³MUÐ q¦9 v²« ÂdN« …bŽU? s √b³ð v« …U?½U??F? ? V³?? | v×?? B« s}?? Q?? ²« ¡U?? G≈ Ê√ ∑∑ åe?³? š W?F?zUÐ ‡ q³?ý vK?Ž W?
Ëd?³? ò  b?I? ²½«Ë …U?}?Š g}??Fð d?B? ÊQÐ vMÞu« »e??(« ‰u? vKŽ ÊU*d?³« …d?J ÎU?H? «Ë d9R*« gU¼ v?KŽ VF?A« 5¹dB*« ‰U³≈ Ê√ d³²Ž√ t½√ »dž_«Ë dB
t½_ q?ÞUÐ vU?? (« fK?:« Ê« Èd| u?? N? ? VF?? A« vK«òË s}??Q?²« «u?G? «–≈ årN?}KŽ «d?ŠòË V?F?A« W?? ? ?}?z«c?? ? ?ž lK?Ý s —U?? ? ?F? ? ? Ýô« ŸU?? ? ?H?ð—« Ê« WM?Ý t?¾}?Ý ŸU?{Ë_« Ê≈ …Ëd? XU?I …b?}?ł W|œU?B²?« «b?Žu?²? åW?}?ÝU?}?« ÂU?}?B?« n|—U?ðò‡Ð È“«u*« ¡«d¦« wKŽ qOœ .d f¹ü« ‰ËUMð wKŽ
Ê√ bÐô VFA« fK− Ê« Èd?|Ë d|Ëe²« vKŽ rzU sŽ U?? ?√ ¨åqŠ tK?u?? A| “ô v?Ýd??
vKŽ b?? ?ŽU?? ·Ëdþ l VÝUM?²| ô `³? √ W?N?
U??Ë  «Ë«d?C?šË U?? N?MË p– v?KŽ Wœ_« s? b|b?? ?F« „UM?¼Ë W|U?? G?K d?F? A?²? Ý« «–≈ W?}zU??C? ÈËU??ŽbÐ t?}? s}?
—U??A*« Ê√ b Rð w²« WOLÝd« d¹—UI²« WU ö¼U−²
‰U?ł—Ë ¡U??LKF« s? lL?²? :« …u?H? vKŽ Èu?²? ×| W??³? ½ ŸU??H?ð—« v« œu??L? ×? Â√  —U??ýQ?? WU?D³« v ô≈ dÝ_« UN?ËUM²ð ô åWL×K«ò X׳? √Ë …U}(« »U?³?A« U??N?}≈ Q?−K| v²?« W?}?Žd?A« d?}? ž …d?−?N« œd?? : ÊU*d?? ³« «c?¼ Ê√ pc??
Ϋb??
R?? tM Ϋd?Dš V³ Ð 5¹ö*« UNO jI ¹Ë l ²ð dIH« …u¼
v½b? ÊU?}?B?Ž œu?łË …—Ëd?CÐ V?UD| U?L?
s|b« ô »U??³? A« s d??}? ³?
œb??Ž „UM¼ `³?? √Ë WU?D³« bË åq
Uð g}?öð U U¼bFÐ s sJ2òË  U?³ÝUM*«  UJ?³? ? ý a v i?F? ?³?« Ÿu?? ?Ë v« W?? ?U?? ?{ùUÐ v½u?½U?? bM?Ý È√ ÊËbÐË vÝU?? }? « „ö?? N? ²? ?Ýô« ÆWUD³« —UA²½«Ë lK « —UFÝ√ ŸUHð—«
v vI?}? I?Š d?}?}?Gð Àb??×| vJ  U?¾?H« l?}?L?ł v l VÝUM²ð ô  b?łË Ê«Ë qLŽ ’d rN|b d?u²ð Âb?F? ÂU?FD« b??& Ê√ ÊËœ  «“U?ł≈ ÂU|√ UM}?KŽ vðQ| ÆW|œU*« ÷ËdF« rN|dGð Ê√ bFÐ f−²« qB?HUÐ WB?²? W|—«œô« r
U;« Ê√ v« Ϋd?}A? ‰Ë_« qłd« Á—U³²ŽUÐ ¡«—“u« fOz— wKŽ
ÆVFA« …œ«—≈ s UFÐU½ ÊuJ|Ë lL²:« s}MÞ«u*« ÂU??}? v« Èœ√ Èc« d?_« u¼Ë W??A?}?F*« t?
Ëd?³? Èd?²? WUD³« W?KJA? sŽ U?√ ¨qšœ œu?łË d|“Ë vU??ž ”dD?Ð  U?×|d??B? ²Ð oK?F?²?| U?L? }? Ë p– bFÐ U* W}ÐU?²½ô« W}KLF« q³? U  «¡«dł≈ v Ê√  ôUBðô« ‰U− w tð¡UHJÐ t œuNA*«
Èb?ŠS?Ð VÝU?×? e|e?F?«b?³? Ž nÝu| Èd| U??L?
Ê√ ô≈ tðU??³KD²?? d??}? uð l}D²??| vJ? pA?
¡U?M³Ð `³? √Ë t W?³?ÝUM qL?Ž ’d? b?−| ô »U?³?A« Ê« W“ö?« ‰«u_« d}?uð vKŽ tð—b?IÐ W U)« W?}U*« v dEMð v²« iIM« W?LJ×? ’UB²?š« s u?N  UIOKFð wKŽ …dE½ wIK¹Ë ‰uL;« Á“UNł `²H¹
«uN« v Âö
vMÞu« »e?(« d9R Ê√  U
dA« h}?? š«dð œu?? łË rž— W|bK?³UÐ UM? vðQð W?? uJ(« ô sJ« d??«uð Ê≈Ë sJ?« v …d?}? ³?
W??“√ „UM¼ VFA« Âœ s rN³}−}¼ t½«ò XUI WuJ(« WD) t VF?A« fK−? W|UNM« vË W?}ÐU?²½ô« Êu?FD« t½√ bI²Ž√Ë …dOš_« tðU×¹dBð wKŽ ¡«dI«
vK?Ž åU½œu?? ?Fð«ò UM?½_ Èd?? B?*« VF?? A?K d|c?? ?%Ë ÆåUMЗ s d²«ò UNðULK
W|UN½ v XM9Ë ¡UÐd?NJ« d?}ð«u b|b??²Ð Âu?I| Ê√ »U³?A« l}D²?| —U?? F? ?Ý_« l?d| t½≈ Ë√ W?? }?U?? Ž Vz«d?? { qJ?ý v v °°t?Ыu½ W|u?? ?C? ?Ž W?? ×? ? v q?B? ?HU?Ð o(« h¹ ÊQý w Àbײ¹ Ê√ q³ …d n√ dJHOÝ
Æ¡vý UNM cHM| r v²«  U×|dB²« Ê√ v« ‡ W?? U?E½ qU?? Ž ‡ qU??
b?? L? ?×? ? —U?? ý√ Æ—uł_« v½b² “UG«Ë ÁU}*«Ë  bI²½U  U}z«uA?F« sŽ U√ ¨åd}¦
W}½Uð ‰UJý√Ë åÁ—«d?? ? b?? }? ? Ý fK:« Ê≈ Æ…d?JH? `{«Ë f|d?Jð Æ5¹dB*« …UOŠ
¡ö?ž Âb?ŽË ÈœU?B²?ô« ‘U?F?²½ô« ‰u?Š Y|b?(«
Èc« l«uK U??HU??Ë öÞUÐ U?¦|b??Š b?F| —U?F?Ý_«
«cJ¼ f?ÐË vMÞu« d?9R?? v oH??B? ²?Ð ”UM«
U?{«d??²?Ž« t?ö?
U?ÞUD³« lzUÐ ‡ vKŽ d?? U½ ‡ √bÐ
vKŽ tð—bIÐ WIKF?²*« „—U³ ‰ULł  U?×|dBð …Ëd
…d}?A s}œU?I« s}UF?« ‰öš  U}z«u?AF« W«“≈
ÂU?JŠ√ l?  «—«d?? ? ?I« Ác?¼ XH?K?²? ? ? š« Ê≈Ë v²?? ? ?Š
Æ¡UCI« ”UM« l
WöÝ ÂUBŽ œU|œ“« v —U?FÝ_« Ê« rKF| qJU? l}L?'« tA?}F| Ê√ v« «d??}? ?A? vMÞu?« »e??(«  U??ÝU??}? ?Ý vKŽ vJ? åW|d?? ×? ? Ý U?? B? ? Žò v« W?? ?łU?? Š v t?½« v« s ¡U?ł U? q
Ê√ b?
√ Èd?B*« Ÿ—U?A« Ê√ ô≈
¡U?}Mž_« ô« UNÐ qU?F²« b?Š√ l}D²?| ôË dL?²? r?¼Ë bK?³?« v?« «Ë¡U?? ? ? Ý« s r?¼ »e?? ? ? (« v?K¦?2 ÂöJ« ÊQÐò UNu XL²šË t«u√ o³D| Ê√ l}D²| r u?N? ‚—Ë v?KŽ d?³?Š œd?−? v¼ »e?×?K d|—U?Ið
vUÐ U?NÐ d?FA| …U½U?F? W|QÐ ÊËd?FA| ô r?N jI? f}zd«  U?ÝU}Ý Î«d?³²?F œU?H« —U?A²½« »U?³Ý√ ÆåVF c}HM²« sJ qNÝ s —uD²ð qÐ t?²A?}F? v s% Ë√ d?}G?²Ð dF?A|
vUA« …—UÝ vKŽ ‰U?I| UL?
vUF?²| ô »U³A?« Ê√ UL
¨VF?A«
b?
√Ë ¨”UÝ_« s qL?FK ’d b?łuð ö ¨qL?F«
…œb?×? W?ŽuL?−? s qF?ł t½«Ë åd?H? ò W?}Kš«b«
W}Þ«dI?L|b« o}³Dð sŽ U√ bK³« sŽ s}u?¾*« r¼
vK«ò U??N? ö??
WKU??Ž ‡ vHD W|œU?½  √bÐ U??L?}? 
vKŽ U{«d²Ž« å uL?}Ð Èœ bK³« v ‘d ‘uNF
Èdð q√ …—œUÐ È√ U?N}? Èd| Ê√ ÊËœ √uÝ_ T}?Ý
v½U?F| V?F?A« Ê« W?Hþu? ‡ WM?Ý ≥∞ ‡ rU?Ý …Ëd?
W?? U?? Ý√
W??
d??AÐ t?? F? Êu?KL??F?| ¡ö??e« s? b|b??F?« t Ê√ …dŠ  UÐU?²½« błuð ô t½« d? U½ Èd} d?B v W? U)« W?×B« d|“Ë ‡ v?K³'« -U?Š  U×|d?Bð dA?³« WUÞ ‚u? X׳? √ v²« —UF?Ý_« ¡öž s
Èb− bL× WÐU}½ q}?
Ë ÊuJ| Ê« v« qB| œU
r¼b?Š√ WUEM«  UÐU???²½ö? `{U?H« d?|Ëe?²« v« U??²?ô b?K³« v …œu'« ÊUL?C È—uNLł —«d v?« WłUŠ v t½QÐ iF?Ð «Ëb?? −| Ê√ ÊËœ d9 …b?|b?? Ž  U?? Ë√ „UM?N? ? œË«œ
Ê√ v¼Ë WUD« ¡«d³š UNFu²| W“√
dB v W}zUÐdNJ«  UŽUDI½ô« s“ œ«œe|
l}DK ÂËUI d9R* ub W}u}NB« WN«u* W|dB*« UUö U}KF« WMK« ÊËbIM| Êu}uI
n}B«  UŽUDI½« sŽ ≤∞±± ÂUŽ ‰öš
v lu² e−Ž œułË V³ «Ë v{U*«
qB|  UD;« ‰öš s …bu*« ¡UÐdNJ«
U??L? ?
¡UM}?? ÝË f|u??« …U?M W??I?DM v U¼ö?? ²? sŽ V?}? IM?²UÐ l}³D²« WËU?IË W}½u}NB« W?Nł«u* W|dB*« WM−K« X³UÞ »e?( U}K?F« W¾?}?N« uC?Ž ‡ W?×}?ý ÂU?B?Ž Èd| UL?
‚u??I?( W|d??B*« W??LEM*« f}z— …b??F? Ý uÐ√ kU?Š ‰U?? WŠU²*«  «—bI« sŽ  «ËU−} ¥∞∞∞ v≈
‡ dB f}Ë ‡ q}z«dÝ« sKFð p– q
rž—ò p?c
ÊU}³« ·U{√ UNöG?²ÝUÐ q}z«dÝ≈ XU v²« l?}³D²«  U}KLŽ W?U
·UI|SÐ  UÐU?²½« ÂU?} sŽ W?uJ(«Ë f}zd« Y|bŠ Ê√ ‡ b?u« ¡«œ√ Ê≈ v{U*« Ÿu??³?Ýô« b?I? Ž Èc« d9R*« v ÊU??½ô« sŽ XMKŽ√ ¡UÐdNJ« …—«“Ë Ê√ rž—Ë ¨U}UŠ
ÆåÂU|√ bFÐ u¼U}M²M „—U³ vMŠ ‰U³I²Ý« sŽ ÆW}ÐdF« Ê«bK³« iFÐË dB v f&  UJ³ý Ÿ—“ v r t½_ »–U??
Ë vL¼Ë ŸËd??A0 t??³? ý√ u¼ W??N|e½Ë …d??Š …d?Š  UÐU??²½« r|b?Ið v qA?  UÐU??²½ö U?}K?F« WM−K« v²D× W}Ýdð v W¾|dł  «—«dIÐ ‰ušb«
q}z«d?Ý« Ê√ XHA?
…d?}š_« W?}?CI« Ê√ WM−K?«  d³?²Ž« b?Ë vKŽ i³?I« ¡U?I≈ vKŽ U?I}?KFð —œUB« U?N½U?}Ð v p– ¡U?ł Ê√Ë  U?? ?×|d?? ?B? ? ²«Ë œu?? ?Žu« Ác¼ q?
s ¡v?ý c?? H?M| »«e??Š_«Ë ÂU?F« È√d« ÁU??& W??}?«b??B*«  b??I?Ë W??N|e½Ë ∑µ∞  «—bIÐ ◊U}œË W}K}ŽULÝùUÐ »U³A«
dB? v f} f&  U}KL?Ž ‚öD½ô ôU− d?B Èdð XðUÐ t½« v« WM−K«  —U?ý√ U?L
d?B0 W}K}z«d?Ýô« f?−²« WJ³?ý W?? ? }? ? žUD?« …u?? ?I?« t|b? Ê_ bK?³« q?²? ? Š« v?MÞu« »e?? ? (« s ÈQÐ Âe??²K?ð rË Êu½U??I« Âd??²? % r U??N½√Ë W??}? ÝU??}? « WŽuL− vKŽ ULNM qJ  «ËU−}
‰Ëœ U?? u??B? š vL??}Kô« Èu??²? *« vK?Ž U?C?|√ sJË V??×? eUJ}L}
q}z«dÝ« W
d?ý Ê√ ô≈ …d}š_« WJ³A« Ác¼ nA
rž— —uNý ‰öš UNzUA½ù WO²|uJ« v«d)«
ÆÊUM³Ë U|—u
ÂËUIð X«“U ¡«d?? ?A W|d?? ?B*« j?Ýu?? ²?*« ‚d?? ý W?? ?
d?? ý l? U?? U?? ?Hð« X?dÐ√ vKŽ Èu?? ²? ×| fK?:« «c¼ Ê√Ë —u??_« q
v?KŽ …dD}?? K ÆW¼«eM«Ë W}UHA« d}|UF q³I*« u}½u| q³ Wb)« UNušœË
vÐd?Ž d9R?? b?I?Ž v« W??}½u?}?N?B?« W?N?ł«u* W|d??B*« u?ŽbðË q}?G? Að v Âb??²? ?} “U?G« s U|u?MÝ VFJ d?²? Êu?}K≤∞∞ p– s rždUÐË ÊU*d³« ¡UA½≈ cM ÊuFD« s W³½ d³
√ UNM W}zUC Èu?Žœ ¥≤ππ „UM¼ Ê√ …bFÝ uÐ√ d
– UL
qJ —ôËœ —U}K*« “ËU−²ð —UFÝQÐË
ÆW}ÐdŽ W}³Fý …—Ëd{  UÐ Y}Š WFÞUI*«Ë l}³D²« WËUI* d???ð Èc« Xu« v q}z«d?Ý≈ »u?Mł ÂËb?}?Ý ¡UÐd?N?
WD×? Æ «¡«dł≈ È√ Áb{ c²ð r U|U?CI« Ác¼ X?ŽuMðË U}KF?« W|—«œù« WLJ;« ÂU?√ ±¥≤∂ UÝU} W³ÝUM —UFÝ√ v¼Ë s}D<«
Ëb??FK “U??G« d|b??Bð v U|u?MÝ t??}Mł  «—U??}K ±∞ d??B? t?}? s}??×? ?ýd*« ·u??A?
v s?}? ×? ýd?? ¡U??L? ?Ý√ 똓« s}Ð Ê√ WKJA*« sJ ¨W}*UF« —UFÝú
Âu??Ið “U??łUðu??³« WÐu??³½√ Èd??B*« sÞ«u*« b??−| ôË v½u??}? N? B« s}×?ýd*«  UH? d}}?GðË «e—Ë U}ÐU?²½« UL?— rNzUDŽ≈Ë “ËU−²ð r ¡UÐdNJ« …—«“Ë  «œ«bF²Ý«
‚œU U}½«— Ϋœb?−? q}z«d?Ý≈ VUDð U?L?
…b|b?ł “U?ž W?}U?Hð« l}?u?²Ð d?B? vKŽ dłU¼ ÆfJF«Ë  U¾ v« ‰ULŽ s `³B} jI  «ËU−} ±µ∞∞ ‡« ‡Ð ‰ušb«
Æ «ËU−} ≤µ∞∞ vKFH« e−F«
v WFu²*«  «œU|e« Ê√ ¡«d³)« Èd|Ë
v½UN²« UNM »U³Ý_« s b|bFK vðQð „öN²Ýô«
 U}z«uAFK ¡UÐdNJ« ‰ušbÐ ÕUL «
‰öš s}MÞ«uLK WuJ(« UNbIð …uýd
vu} ·d√ —UA*« TMN| v≈ WU{≈ WK³I*« W}ÝUzd«  UÐU²½ô«
‰öš …—«d(«  Uł—œ ŸUHð—UÐ  UFuð
wH B« VUJ« ·d wU‡ bU*« ÂUF« s}_« …œU|“ vMF| U u¼Ë ¨q³I*« n}B«
 U dA« Ê√ WUš „öN²Ýô«  ôbF
ÃU(« Èd UM« »e
K v XF{Ë  UHO}J²K WFMB*« W}*UF«
‰U‡‡L'« b‡‡ L
√ W —uNL'« WUz— Êu d “Ë ·U e b}« bL
 ÊUF
bL
 –U_« v≈ tL|d
vKŽ ¡UMÐ W}F}MB²« UN²UÞ …œU|“ UN²Dš
…œ—u² *« W|dB*«  U dA« UN²dÐ√ œuIŽ
v …b|bł …œU|“ vMF| U …eNł_« pK²
Æ¡UÐdNJ« «b²Ý«
Êu MN WKzUF«Ë »e(« fOz— VzU VJ0 UuKFLK o_« dOdJ«Ë VzU b}L(«b ÂUB q}e« Æ„Ëd n√ ÆÆb} o|b  «bŠË s «œbŽ Ê√ d_« v b|b'«
XM TMN| d|d
« f}z— s Ãdð U}UŠ WLzUI« b}u²«  UD×
TMN dUM« b ‰UL rOe« Èb— bL
 W tI}I
UU s WMN qB ‰öš WHK² ‰UDŽQÐ Wb)«
v≈ WU{≈ UNCFÐ ÂœUIð V³ Ð n}B«
—ub« vK …b}F« WuD)U U??U?? Ë ‰U??L? ‰öš  UD;« ¡«œ√ Èu² lł«dð
ÆŸUHð—ô«
—ub« n√ ÆÆlC« vK –U_« —u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ú?? ¡UÐdNJ« …—«“Ë Ê√ WUD« ¡«d³š Èd|Ë
dUM« b ‰UL bU Æb}F« ·U e« ‰UIË „Ëd v??H?D? B? ? ? ? ? ? ? ? l o} M²« v¼Ë W}³¼– Wd UNU√ ÊU
«b²Ý« o|u ð rŽœ vKŽ ‰Ëd²³« …—«“Ë

WO«d'« WOKLF« ÕUM


dUM« b ‰UL bU Èb?? L? ?
? ? b?? L? ?√
W?? ? ? ? ?? ? ? ? ?U?M?0
b?? }? ?F? ? « Áœö?? }? ? b?? }? ?
bFÐ veM*« n}}J²« v vF}³D« “UG«
W|—«œù« ëdÐ_« v WÐd−²« ÕU$
W}J|d_« WFU'« v½U³Ë  U dA«Ë
v?K?Q? Âb?? ? ? ?I? ? ? ? ?| ÕU$ WUŠ vË U¼d}žË W} c« W|dI«Ë
Ê√ qË e vu*« ÊubË WO«d'« WOKLF« ÕUM ÆWM ±∞∞ ‰UIË ·u …dJH« rŽœ v ¡UÐdNJ« …—«“Ë
W?? }? ?KI?« vU?? N? ?« WD× q¦ b|uK²«  UD× oMŽ s Ãdð
W?K?}? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ?'« v?≈ v vU(« ¡j³« s ôbÐ ◊Ëd|œ
qUF« ¡UHAU tOK s1 ÊbM w «dR U«d√ w« W??? UM0 åv?LKò
hU ÂbI| b}F —u√ WŽd Ð r¼U | Ê√ sJL| ÊU UNðUBUM
bL
 –U_« v≈ vUN« d_UÐ U¼ƒUA½≈ - u WKJA*« qŠ v
v≈ W
-√ w …œuF«Ë ¡UHA« Wd t vMLË U?œö?? ? }? ? ? b?? ? }? ? ? t U “ WUM0 eF'« ÊUC— WD× œUMÝ≈Ë W}Fłd Vłu0Ë dýU³*«
W? U?? WMNË WM ±∞∞ ‰U?? I?Ë ◊U}bÐ UNðd}E½Ë W}K}ŽULÝùUÐ »U³A«
ÆÆbL√ bF …œU Wü« vK l|dÝ qŠ „UM¼ ÊU v«d)« WŽuL:
Æs u« ÷—√ s u« ÷—√ v≈ …œuF«Ë …b?? ? }? ? F? ? ? WM?Ë U?? ?U?? ? Ë UU? s Æs}ËdFK „Ëd n√ ¡UÐdNJ« ŸUDI½UÐ sÞ«u*« ÂbDB| Ê√ q³Ë
Æq³I*« n}B« v WKB² …—uBÐHoshamlotfy2009@ yahoo.com

ææ
Ææ

5 ‰U?L?ł WÐU??ł≈ Ê√ W?}J|d?_« åe?L?|Uð ”uK$√ ”uò


X½U? ≤∞∞µ v W?}?ÝUzd?« tðU?Šu?LÞ ‰u?Š „—U?³?
ÆåWÝUzd« VBM* `ýd²« v Vžd| ô t½√
s}MŁô« Âu| vMÞu« »e×K lÐU« ÈuM« „d}« vN²½« vöŽù« Z}−C« s ÂU|√ WŁöŁ bFÐ
tF— Èc« —UFA« fH½ u¼Ë å„œôË√ q³I² vKŽ sLDð ÊUAKŽò u¼ V}−Ž —UFý X% d³L|œ ≤∏
Æ…d}š_« W}½U*d³«  UÐU ²½ô« v »e(«

lzUË
u U??L? d?9R*« v „—U??³? ‰U??L? ł ·d?Bð ¡U??ł s WUŠ bNA| vJ vMÞu« »e(« d9R ¡Uł UN} —«Ëœ_« l|“uðË  UÐU ²½ô« a³Þ - ULK¦Ë
sŽ Àb% qłd?U ¨qFHUÐ W|—u?NL?−K U?}z— ÊU Æ…d*« Ác¼ …dJ²³ …—uBÐ sJË UC|√ —«Ëœ_« r}Ið
VF?A« fK−? v d?L²?Ý v²« s}?½«uI« l|—U?A? ”d(«Ë r|bI« ”d(« s}Ð —œUM«Ë V|dG« ‚UHðô« «c¼ v X½U
d9R*« «c¼ v Èd³J« …QłUH*«
q³I*« ÂUF« Èd−²Ý v²«Ë WÝUzd«  UÐU ²½« sŽË ¨UN² d v WðULA«Ë UN} `|d−²«Ë UNU}Þ√ l}L−Ð W{—UF*« vKŽ Âu−N« v b|b'«
Æ U}K;« v W|edö« Êu½U sŽË WK}ÝË ÈQÐË `|d& sŽ tHMÐ ÈQM| vJ „—U³ ‰ULł —Ëœ ¡Uł —œUM« ‚UHðô« «c¼ jÝËË
pc
Ë ¨tu bŠ vKŽ åÕ«d'« …«Ë«bòË UNF `UB²K uŽb|Ë W{—UF*«

bF
v „—U?? ³? ? ‰U?? L? ?ł tÐ Õd?? U?? d?Dš√ Ê√ ô≈
±≤≥π ∫œbF«
«
≤µ X³« Âu| tÐUDš ¡Uł Èc« „—U³ f}zdK W³MUÐ ‰U(«

—«b?? ù …—Ëd?? { œu??łË sŽ Ád?? – U?? u?¼ d9R*«
N

« ¡U
≤∞±± d¹UM¹ ≤ ‰UL?ł  «d}?³Fð V?ŠË ¨Õö ù« s W?}½UŁ W?łu ÊU
Ê√ bFÐ U}Š—UBð UÐUDš d9R*« ÂU|√ ‰Ë√ d³L|œ

d}
W?K'« v U?¼U?I√ v²« W?LKJ« v h?MUÐ „—U?³? È“«u*« ÊU*d³«Ë W{—UF*« s √eN²Ý« b „—U³

M «
s v?Ë_« WKŠd*« Ê√ò d?? ³? ?L? ?|œ ≤∂ v W?? U?? F« W}½U*d³« …—Ëb« ÕU²²« v tÐUDš v

°n u
rN}Kšò ‰U Ë d³L|œ ±π v
È
vM?Þu« »e?? ?(« ZU½d?Ð d¼u?? ł X?KJ?ý Õö?? ù«

U «
Æå«uK²|

v≈ ÃU??²? ?×½ Âu??}«Ë U??N?z«œ√ v tðU??Šu??L?Þ X½U??Ë
 l 
Èb?N« —u½
U?? Šu?? LÞË …√d?? ł d?? ¦? √  U?? Šö?? ù« s W?? e?? Š
W??e??(« Ác¼ v?¼ U?? Êü« ‰«R??«Ë åq³??I? ²? ? ?LK
‰U?L?ł U¼b?|d| v²«  U?Šö? ù« s …√d??ł d?¦?_«
vM
u« »e
K
¡ « — Ë « – U
v?? ? ? ? ? ?“
VF??A?« fK−??  UÐU?? ? ²½« a³Þ - q?¼Ë ø„—U??³? 
W?łu*« Ác¼ d9 v²Š t?uH? s W{—U?F*« u×?Ë
Ê√ ·Ëd?? F?*« øW?? {—U?? F*« Z?}? ?−? ?{Ë o}?? ?Ž“ ÊËbÐ
U??N?}?≈ d?}? A| v²«  U??Šö?? ù« s vË_« W??łu*«

 « W
u *« UL?Ë «cJ¼Ë

ø‰Ëœ s} r
WKU?ý W?B? ?B?š  U?}KL?Ž XKL??ý „—U?³? ‰U?L?ł
ŸUÐ Èc« qłd« s|b« v}?× œu?L× U?N}? „—Uý
÷d v?KŽ …ËöŽ vËb« pM³K qI?²½«Ë ÈbM√ d?LŽ

 W } U ¡U?ł bI? ÎUF?u²? ÊU


«dðU?? ? d?9R*« s? ‰Ë_« Âu?? ?}«
Âu?? }« sJË „—U?? ³? ? »UDš t?? }KŽ d?DÝË
U½√Ë ≠UF|dÝ vM¼– v≈ —œU³ð Èc« ‰«R

œbŽ ‰uŠ s}ÝbMN*«Ë …dðU b« Âö √d «
XDžË  œ«“ v²« nO}J²« …eNł√
XLŠœ“«Ë  œ«“ v²«  «—U}
«ËÆÆÆÊ«—b'«
‰U?ł— vKŽ „—U?L'« i}?H? ðË W|—U?IF« W?³|d?C«
l}??L? ł XF??L?ł√ v?²«  U??Šö? ù« Ác¼ ¨‰U??L? Ž_«
d?³? √ X³?³? Ý U?N½√ vK?Ž W?}Ëb« W??}U*«  U?? ÝR*«
v≈  œ√Ë ¡«d?I?H«Ë ¡U|dŁ_« s}Ð ‰u?šb« v …u?−?
ö ≈ s vKŽ `ÝUJ« Âu−?N« ¡Uł UFu?² ÊU UL?Ë v½U¦«
sŽ d??}? ³?F? ²UÐ »e??(« —œ«u?? n²Jð r ¨W??{—U??F*«
 —d?? U?? NMJË vL?¼u«Ë nz«e« “u?? HUÐ U??N? ?²? Šd??
”Ë—b« r|b?IðË W?{—U?F*« v? WðU?L?A«Ë `|d?−?²«
¡UMÐ«Ë ÆÆö√ WLŠœe*« Ÿ—«uA« UNÐ
Êu}K*« r¼œbŽ “ËUł s|c« WU)« ”—«b*«
Wôœ v «c¼ q ÆÆc}LKð ÊuK*« nB½Ë
WA}F Èu²
 ŸUHð—« vKŽ W×{«Ë
jš X% d??B? ÊUJÝ s •¥∞ v«u??Š g}??L? Nð
iF?³« U?N?}KŽ oKD| v²«  U?ÝU?}?« v¼Ë ¨d?I?H«
oKD| v²«Ë W?}«d?³?}u?}M« W|œU?B?²ô«  U?ÝU?}?«
výU??H« s}?L? }«  U??ÝU?}?Ý d??šü« iF??³« U?N? }KŽ
U‰ L
U d}?½u}K*«Ë ”bMN*« Ê√ Èd?³J« …QłU?H*« X½UË ¨U?N
tIðU?Ž vKŽ cš√ Èc?« b}Šu« u?¼ sJ| r eŽ b?LŠ√
v ‰U?? (« ÊU?? U?? LK¦?? W?? {—U?? F*« vK?Ž r−?? N? ?²«
q¦?L| Èc« e?Ž vKŽ …Ëö?Ž sJË W?IÐU?«  «uM«
ÊËdJA| ôË «bÐ√ ÊËbL×|ô r¼Ë s}|dB*«
…bžd« …U}(« Ác¼ vKŽ s}ÝbMN*«Ë …dðU b«
v≈ —œU³ð Èc« ‰«R
« ¨WH}J*« …b}F

U «c¼ q bFÐË ¨W? —u³« v bK³« l}Ð b|d| Èc«
W?łu sŽ Àb?ײ| U?bMŽ „—U³? ‰UL?ł Áb|d| Èc«
q¼ øÈœU??B? ²?ô« Õö?? ù« s …√d??ł d?¦? √ W??}½UŁ
„ — U ”d?(« ”˃— d?³√ „—U?ý b|b?'« ”d?(« ÕUMł
Ÿ«d| r?Ë Âu??−? ?N« v? n|d?? A«  u?? H? ? r|b?? I«
»«e?? Š_« Êu?? ¾? ?ý WM−K? f}zd?? t?? ³? ?BM q?łd«
ø ¡ôR¼ s ø ‰Ëœ s} r¼ ∫u¼ …Q− vM¼–
”bMN*« «c¼ sË ø«c¼ …—«“u« f}z— s
d|“Ë sÆÆW×}CH«  UÐU²½« ”bM¼ Èc«
¡ôR¼ s øÆ ÆÆjD| U*Ë Æ ÆÆ«c¼ j}D²«
ÆÆUM½udF| ôË rNdF½ ô s×½ b} √ ÆÆø”UM«
bKÐ v g}F| dš« VFý sŽ ÊuŁbײ| r¼ Ë√
WU×Ð «u³}√ rN½√ Ë√ ÆÆbK³« «c¼ f} dš¬
—U??F? Ý√ d?|d??%Ë Vz«d??C« s? b|e*« d|d?9 b|d|
„uJB« ŸËd?A d|d9 b?|d| q¼ øÁU}*«Ë ¡UÐd?NJ«
œuL?× tI|b? l ÁbŽ√ b ÊU? Èc«  U½uÐuJ«Ë
t??{U??N? ?ł≈ v W??{—U??F*« X?×? $Ë s|b« v?}? ×? 
`U?B VF?A« f?K−? r}?Qð b?FÐË Êü«Ë t?U?I|«Ë
øÁd|d9 …œUŽ≈ b|d| vMÞu« »e(«
Âu?}« UM×?$ UM½≈ò t?²?LK v „—U?³? ‰U?L?ł ‰u?I|
° ø s|b« ÂUBŽ ‰ULł
vJ tu−¼ oKÞ√ p– s ôbÐ tMJË œU?}(« Âe²K|Ë
W{—U?F v²Š W?}½«uš≈ W{—U?F s l}?L'« ‰uD|
 «—U³?Ž VŠ ¨W?}Žd?A« »«eŠ_« v WK¦2 W?}½b
X½U v?Ë_« Wu'« ZzU?²½ Ê≈ò r|bI« ”d?(« bzU
d|b?Ið v «uU?ž s|c«Ë …«u?N« s}?UMLK? WœU?
Ê≈ ¨r¼dz«Ëœ i?³½ sŽ «Ëb??F? ?²Ð«Ë rN?? ? H½√ W??L? ?}? 
d?}?ž r}EM²« v×?ýd? »U?×?½« X½U? p– W?−?}?²½
Wł—b« v≈ ”U
Šô« ÂbŽË ‰UBH½ô« s W?}?{U*« …d?²?H« v oI?% U? l? UM?H½√ t?ł«u½ Ê√ W?? −? ?}? ?²½ rN?MŽ åW?? FM_«ò X?DI?? Ý s|c?« vŽd?? A«
Æ ÆÆÊuuI|U vMF0 UN} ÊËdFA| ô v²« W??“ö« W??³? F? B«  «—«d??I« iFÐ –U?? ?ð« vU??²UÐË nB| ÊU v²«Ë W?IÐU«  «d9R*« v Àb?×| ÊU ¨VF?? ?A« f?K−?? ? v rz«b?« id«  U?? ?ÝU?? }? ? Ý
 ULKJK UN} X׳« v²« Wł—b« v≈Ë «œ«b?F²?Ý« d?¦√ Âu?}« »e?(« Ê√ W U?š U?NI?}?I×?² Õö?? ù« …—u?Ł d??−? H? t?½QÐ „—U??³? ‰U?? L? ł U??N? ?}? vKŽ «Ëe?— s|c«Ë ÂU?? I½ô« s s|d?šü« …U½U?F?Ë
d}ž WŽœUšË WЖU Èdš√ ÊUF ÂU —_«Ë qþ v W??L? ? C«  U|b??×? ²« W??N? ł«u??Ë U¼c??}?H?M² ô v²Š  «—U?³F« Ác¼ sŽ d|œ—U}K*« l?M²« ¨d|uD²«Ë s q}KI²«Ë tðUÝU}?Ý `|d&Ë »e(« vKŽ Âu−N«
XLCð U0— Ë√ÆÆ UN}KŽ ‰bð v²« UN}½UF vMF?? U?? ¨å U?F? u?²?« v s}MÞ«u*« n?I?Ý ŸU??Hð—« e— p– s ôbÐ sJË ÆÆ„—U³? ‰ULł qł— t½≈ ‰UI| √b??³?ð Ê√ q³?? —Ëe«Ë Êö?D³«  U?? U??NðUÐ t?ð«“U??$«
rNuË Wł—œ v≈ rNð«—UIŽË rNð«—U}K d|d?9 b|d| „—U?? ³? ? ‰U?? L? ?ł Ê√ ÁU?MF?? ¨ÂöJ?« «c¼ ¨U?N?U}Þ√ q?JÐ W{—U?F*« vKŽ t?u?−¼ e?Ž d|œ—U?}K*« Èb s?}? ? I? ? }« s? WU?? ?Š b?? ? łË√ U2  UÐU?? ? ? ? ?²½ô«
WUŠ v¼Ë ¡U}ý_« UN} Èu²
ð W}bŽ WU( »e??(« `?²? « Ê√ b?F?Ð W?H? }? ? Ë W?³? F?  «—«d?? W¾?}K W}?uLŽ n|d?A«  uH? WLK X½U? s}Š w rN?U?}?½« p– s “e?ŽË ÊËd?ÝU?š rN½√ s}?³?šUM«
Wž—U  ULK ô≈ UNÐ »UB*« s VKDð ô d?? ¦? ?√ `³?? √ËåU?? F? ?³Þ d|Ëe?? ²U?Ðò ÊU*d?? ³« vM?Þu« W?{—U?F*« vKŽ W?}?u?−?N« …e?d*«  «—U?³?F« iF?³Ð v½U?¦« nBM« r¼b?I?√ U2 W?FÞU?I*« ÈËU?Žœ X%
UNÐ q«u|Ë —u_« UNÐ vAL| WNUð ÆÊU*d³« «c¼ ‰öš s Áb|d| U d|dL² «œ«bF²Ý« U½b?? F? | ô s×½Ë Âu?? }« s √b??³?½ “ôË ÆÆÕ«d??'« Æ UÐU ²½ô« Âu??−¼ WK Ë ÊuJð v?J e?Ž d?|œ—U?}K*« W??LK  ¡U??ł Æå“uH«  ôUL²Š« s
ÆÆV|–U _« d9R*« v „—U?³ ‰UL?ł ‰QÝ iF³?« Ê√ V|dG« b?? ?FÐ »«e?? ?Š_« iF?Ð U?? N?M X?½U?? Ž v?²« W?? ?d?? ?H« v²« W?? }½u??H? ?L? }? ?« Ác¼ ÂU??√ l}?? L? '« U??L?M}ÐË W}?«d)« tðUJ}²Jð sŽ e?Ž Àb% ¨W|UN?MK W|«b³« s  u??H? r?|b?I?« ”d?(« bzU??  U??LK vM?F? U??
ÊuÐUB*« ÊuÝbMN*«Ë …dðU b« …œU
« s W??}½U??¦?« W??łu*UÐ œu??B? I*« u?¼ U??L? Ž vH??×? B« u¼ Âö?J« «c¼ q U?? F? ?³Þ å…d?? }? ?š_«  UÐU?? ? ?²½ô« r|b?? I?« ”d?? (« v …d?? }? ? ³J« ”Ë¡d« U?? ?N? ?²? ?e?? Ž dJ²?;«Ë rU?(« »e?×K b?}?:« dB?M« X³Kł v²« vKŽ Âu??−?NU?Ð n²J| r qłd« Ê√ ÁU?MF? n|d??A«
q}œ n}OJ²« …eNł√ Ê√ ÊËd| WU(UÐ ô≈ tM ÊU U?L …√dł d?¦_«Ë W?³FB«  U?Šö ù« r}??Ið —UÞ≈ vË vK;« „ö?N?²?Ýö Âö? œd?−? vJ v?ðQ| —«Ëœ_« r}?? ? I? ?²Ð «–≈ b|b?? '« ”d??(«Ë t}Ð√ …dJÐ sŽ V¼ tK ÈdB*« VFA« Ê√ n} sŽË d??}? ?ž r}E?M²«ò r¼U?? L? Ý« Èc« s}?? LK?*« Ê«u??šù«
ÂUŠe«Ë ÂœUF«Ë ÀuK²« «Ëd| rËÆÆ W}¼U— nA? ÂbŽË …—ËU?M*«Ë ÷uL?G« »uKÝ√ v≈ œU?Ž Ê√ i— UuLŽË ¨r|b?I«Ë b|b'« ”d(« l —«Ëœ_« …b?Š s UH?H ?Ë UHD?K «—Ëœ „—U³? ‰UL?' vDF| Èc« »e(« `UB  u?B|Ë tðUJO²J² lC | vJ Êu½U??F| s|c« s|d??šü« sŽ Àb?% sJË åvŽd??A«
W}ÝU
(« ÷«d√Ë Èuzd« »UN²ô«Ë d³√  U?ŽUD `²H ÃU²×½ UM?½≈ tU U qË ¨‚«—Ë_« b?Š√ tQ?Ý d?}?¦? ‰«R?Ý sŽ WÐU?łù« „—U?³? ‰U?L?ł v ¡«u?Ý „—U?³? ‰U?L?ł t?³?F —Ëb« «c¼Ë ¨Âu?−?N« ¡U??ł b??Ë ÆU??U??Ž ≥∞ s d??¦? √ cM? WDK« d?J²??×| v ÂU?I½ô« Ÿ—“ v Á—Ëœ U?}?ÝUM²? ÂU?I½ô« s
ÆÆUNÐ ”U
Šô« s n}}J²« qKI| U0— v²« ÆåW}LM²«  UŽËdA q|u9 v …bŽULK —UL¦²Ýö b?? ? F| r? «–U* ∫‰¡U?? ? ð Èc?« V½U?? ? ł_« s?}K?Ý«d*« b?Š_« Âu?| W?U?F« W??K'« v U¼U??I√ v²« W??LKJ« v s}?LK*« Ê«ušù« W?ŽUL?ł vKŽ eŽ b?LŠ√ Âu?−¼ ¨W?? {—U??F*« »«e?? Š√ r¼Ë s|d?? šü« ¡ôR¼ ·u?? H?
pKL|ô ÈdB Êu}K r «u³
×| rË d9R?*« v d?? ? š¬ ¡v?ý „UM?¼ sJ| r? U?? ? u?? ?L? ? ?Ž W?{—U?F*« »«eŠ√ l?  «¡UI b?I?F| „—U?³? f}zd« Áb?I? Ž Èc« vH?×?B?« d9R*« v Ë√ d?³? L?|œ ≤∂ v r??√ b?? ÊU? d|œ—U??}K*« Ê_ v?F?}? ³D« t??U?}? Ý W?{—UF*« »«e?Š√ l qU?F²| q?łd n} ‰«R?«Ë
r «u³
×| r ÆÆn}}Jð “UNł f}Ë WŠËd W?²¼UÐ W?LK n}?E½ b?L?Š√ vI√ b?I? ¨d?c« o×?²?| qJ U?}z— Á—U³?²ŽUÐ v{U*« v Àb?×| ÊU U?LK¦ U?L? ³??ŠË d??³?L?|œ ≤∑ d??}?š_«Ë vU?²« Âu??}« v »e?? ?(« U½√ W?? ?I?|dÞ vK?ŽË ‡ v{U*« ÂU?? ?F?« d9R?? ? WM?' ”√d| Èc?« h ?? ? A« fH?½ u¼ Êu?J| «c?J¼
ÊuKðUI|Ë …—U}Ý pKL|ô ÈdB Êu}K U?NK?  e?—Ë b?Š√ U??N?}≈ XHK?²| r YU?¦« Âu??}« v s g U?½√ „—U??³? ‰U?? L? ł œ— ÊU??Ë ÆÆs}?|d??B*« W?? {—U?? ?F*« l —«u?? ?(« ÆÆ„—U?? ³? ? ‰U?? L? ? ł Àb?? % WD|d??)« vKŽ s Ê«u??šù« u??×?L| Ê√ ‡ U½√ »e??(«Ë Æ»«eŠ_« Êu¾ý
r ËÆ ÆÆWUF«  ö«u*« v ÊuK²I|Ë Xłd??š U?LM?}Ð …œU?F?U? W|œU??B?²? ô« V½«u??'« vKŽ Æåp– sŽ V}ł√ vUN d??L? ?²? *« —«u?? (UÐ ÊuJ?? L? ²? s×?½Ë ¨d??L? ²? ?? ¨Ád?}«c?×Ð t?ö oI?% b?Ë ¨d?B v W?}?ÝU}?« W??L?K  ¡U??ł n|d?? A«  u??H? ? s r¼_« Ê√ ô≈
W½—UI WuJ(« ”—«b v U³UÞË «c}LKð ‰UL' vH×B« d9R*« vKŽ edð WuJ(« n× ÷u?L?G« WU?Š vKŽ „—U?³? ‰U?L?ł vIÐ√ U?u?L?Ž  U?F|d?A?²« l}?L?ł ‰u?ŠË U??N?F? lÝ«u« ‘U?IM«Ë `u« Âu?−?N« «c¼ u¼ ‚U?}?« ×Uš ÊU? U? sJË r}E?M²« s}??√Ë vMÞu?« »e?(« d?|œ—U??}KË »«d??F«
UNÐ œbF« œ«œe| v²« WU)« ”—«b*UÐ q bF³ WKL'UÐ WÝU}?« U|UC XÐUž UL ¨„—U³ tðU??Šu?? LÞ ‰u??Š U??N? F? ?³? ²| v²« …—Ë«b?*«Ë …—ËUM*«Ë tu VŠ U}Žb t²?LK „—U³ ‰ULł vN½√Ë WK³I*« ¨W?{—U?F*« »«e?Š√ vKŽ b|b?(« d|œ—U?}K tMý Èc« d9R*« v e??Ž b?L?Š√ ·d?Bð ¡U?ł b?Ë e??Ž b?L?Š√
f}Ë vuJ(« r}KF²« —U}N½« vKŽ q}b sJ| r W?}ÝU?}« …U?}?(« r}Qð s »e?(« tKF U? ozUŁË l?}? L?ł t??}?KŽ XF??L? ł√ U?? u¼Ë W??}? ÝU??}? « UM?½√ vMFð  U?ÐU?? ? ?²½ô« ZzU?? ²½ Ê√ s?E| s TD? |ò s …—uŁ “U?? $«Ë o}??I? %Ë qA??H?UÐ U??N? L? N?ð« v²«Ë …—U?? ³? ?Ž VŠU?? d??A? ?Ž lЫd?« f|u W?? I|dÞ v?KŽ
Êu}K r «Ëd| rÆ ÆÆWA}F*« Èu²
 ŸUHð—« ÆW{—UFLK rzU²A« t}łuð ÈuÝ ¡vý „UM¼ v²« W??}*U?F« ¡U??³½_«  ôU?Ë d?|d?IðË åfJ}?KJ|u«ò u?Žb½ UM½≈ ÆÆvÐe?(« q?L?F« W?ŠU?Ý v U½b?ŠË nI½ »«d?Žò Á—U?³²?ŽUÐ l}?L?'« vKŽ ‰ËUDð rŁ  UÞU?³?Šù« Æ…d}NA« åWËb« U½√Ë ÆÆU½√ WËb«ò
f} U½u}K r ËÆ ÆÆW}I½ U¼U} ÊuÐdA|ô vMÞu« »e×K lÐU« ÈuM« „d?}« vN²½«Ë ‰U??L? ł i— b?I? ¨d9R?*« ‰U?L? Ž√ W??}DG??²Ð XU?? Õö? ù« …d??}?? v? W?—U?A? LK »«e?Š_« l}??L?ł l o?Hð« e?? Ž b??L? ?Š√ Ê√ V|d?? G«Ë åv?MÞu« »e?? (« U½√ò —U?? F? ?ý l— W??I?|dD« Ác?¼ vKŽ e?? Ž b??L? ?Š√
ô WłU×Ð ÊuA}F|Ë v× ·d rN|b v²«Ë W??{—U??F?L?K `|d??−?²«Ë r?zU?²? A« WKH??Š b??FÐ W?U?? ? ? Ë qÝ«d?* ‰«R?? ? ? Ý s?Ž WÐU?? ? ? łù« „—U?? ? ? ³? ? ? ? Æȃd« XHK²š« uË v²Š bŠ«Ë U½d}BL V|dG« U?L¼b}?Qð u¼Ë bŠ«Ë ¡vý v „—U?³ ‰U?Lł W?LKJ?« ‰ö?š s jI? f} åU?½√ »e?(«Ë ÆÆ»e?(«
UNLÝ« ”bMN*« ôË —u² b« UNdF| vKŽ b|b?'«Ë r|b?I« ”d(« d? UMŽ U?N?} „—U?ý X½U?Ë W?}ÝUzd« t?ðUŠu?LÞ ‰u?Š ”dÐb?²}?ýu?Ýô« „—U?³ ‰U?Lł œU?Ž bI? vH?×B« d9R*« v U?√ ≤∞±µ ÂU??Ž v? fK−?? LK œu?? F? ²? ?Ý W??{—U?? F*« ÊQÐ v tðU?dBð ‰ö?š s Ë√ d9R*« ÂU√ U¼U?I√ v²«
qł√ s ÊuKðUI| Êu}K r ËÆ ÆÆ© UA½d²«® —ËUM*«Ë iU?G« „—U?³ ‰U?Lł vI?Ð√ ULM}Ð ¡«u?« µ cM ‰«R??« «c?¼ sŽ »U??ł√Ë o³??Ý t½√ t??²ÐU??ł≈ ‰U?? Y}??Š W??{—U??F*« l v(U??B? ²« —Ëb« f?HM v≈ œu??F? ?²? Ý W??{—U??F?*« Ê√ U½—u??Bð åe?? Žò ‰u??I|Ë s}?U?? I*« ‰ö?? š s U?? ?C|√ sJ?Ë VF?? A« f?K−?? 
Æ ÆÆ“Už WÐu³½√Ë e³š n}ž— vKŽ ‰uB(« ·dF½ ô UM×?³ √Ë W}ÝUzd« tðU?ŠuLÞ vKŽ ¡UDG« ÀöŁ qF??HUÐ ‰«R??« «c¼ s?Ž V}?−?| t½√Ë  «uMÝ W?? ?{—U?? F?*« l —«u?? («ò ∫W?K¾?? ?Ý_« b?? Š√ v?KŽ «œ— VF?B« sË ≤∞±µ  UÐU ?²½« v WU×? ô fK:« Æå«d¼_«ò WH}× v ULN³² s|cK«
ÆÆÈuKJ« qAHUÐ «u³}« Êu}K r Ë Æ»e(« «c¼ t}≈ U½cšQ}Ý Èc« U X«“U?Ë ¨s}?(« p– c?M ÂU?F« v  «d? lЗ√ Ë√ bFÐ  ¡Uł s}½«u?I«  UŽËdA s b|bF«Ë dL?²  UÐU?? ? ²?½« q v b?? ŽU??I*« W?? ³? ?½ fH½ oI?? ×½ Ê√ sŽ vMÞu« »e?(« d|œ—U?}?K lM²?« ÂU?F« «c¼ v
U½UJ ÊËb−| ôË »U¾² ô«Ë ÊUÞd
«Ë …b|d' d|dIð d?– bË ¨åd}G²ð r v¼ U?L v²ÐUł≈ ÈË«b½ b??I? FMŠ gò ‰U?? rŁ ÆÆU??N?F? n¦J —«u??Š Ác¼ ”Ë—œ s? rK?F? ? ?²? ? ²? ? ?Ý W?? ? {—U?? ?F?*« ¨W?? ?œU?? ? U?LK¦? …œU?ýù«Ë Õb*«  U?LKJÐ „—U?³? ‰UL?ł W“U?G?
Æ ÆÆW½UN*«Ë ÷d*« ÈdÝ« rN ÃöFK UL|d
v g}F| öHÞ r Ë ÆÆsb ÈdB r Ë wH½Ë WËb« w? VBM Í√ o×?² ?¹ ô e ?Ž b ?L?Š « ‰U ?Ë qłd?? ≠‚u??« v ¡U?? A¹U?? q?F? H¹ t½« t?? ? H½ s?Ž ‰U??
rNMJË WK|uÞ WLzUI«ÆÆ r Ë r ËÆ ÆÆŸ—UA« ”bMN*« q ?š bð ¨5O?H?× ??B « VO?I½ b??L?Š √ b ?L?× ?? ÂdJ ¨ ‚u?« rJ% b?Ž«u Ë√ t?FM1 ÎU½u½U? b−?¹ r t½_ ≠‰UL?Ž√
≤∞±∞ w √u_«
WłU(« Wł—b ”U
Šô« uL|bŽ Ë v{d
ÆWýUJŽ bLŠ« —u² bK WKłUF«  ö¹b?F?² « w wMÞu« »e ?( U ?Ð rOEM²« 5√ e ?Ž b?L?Š √ v oDM*« fHM?Ð qUFð W?ÝU?O?Ý qłd? ZNM*« fH½ ZN?²½«Ë


…dDO?Ý ÷d?? ÷d?G Ð WÐU ?I M« Êu?½ U? q¹b ?F?² W ??Š d?²?I *« v{U*« ÂU?F« v Èdł U? U¼d?š« ÊUË W?OÝU?O?« WOKL?F«
nora20media@hotmail.com ¨…b ?O ?ł X?O e?Ž l t?² ?öŽ Ê√ «b ?R? ¨U ?N?O KŽ »e ?( « „UM¼ sJ?¹ rK ÆÆW?O?H? OJ«Ë rJ« v ‚u??³?? d?O? ž d¹Ëeð s
’U ??)« qL??F« 5 ?Ð qB ??H« …—Ëd??C Ð VUD?¹ t½_ p–Ë W?ÝUO?« —UJ²?Š« W?OKLŽ ”—U1 Ê« Á«d?ž√ U2 W?³?FK bŽ«u?
¨ ¨ÂUF«Ë bLŠ√ t½≈ ÆW¹œU?B²ô« tð«—UJ²Š« v ‰U(« u¼ U?LK¦ tÐe(
w tÞU??A½ W¹«bÐ cM? e?Ž b??L?Š√ U??N?I? I?Š t??OMł —U??OK≤µ lM œUB?²ô« —uÞ«d³≈Ë ÈuI« vM?Þu« »e(« qł— eŽ
bI b?(« «c¼ bMŽ d_« nI¹ r ÆƱπ∏π ÂUŽ b¹b?(« ‰U− œu?IŽ …b?Ž v ÁdO?ž tFMB?¹ rU W?ÝUO?Ý  «uMÝ dA?Ž v
s d?¦√Ë d?B? w b¹b?(« ‚uÝ s •∂∞ wK?Ž eŽ dDO?Ý ·u?H? v q{U½ Ë√ WDK?« sC?Š v ‘U??Ž s ¡«u?Ý
œuL ‚«u?? ? Ý_« w ÕËd?D*« Íd?? ? B*« b¹b?? ? (« W?KL?? ? ł s •µ∞ ·U?F?{√ U0— …Ëd??¦« s …d?²?H« fH½ v r?«—Ë°W?{—U?F*«
 «uMÝ ±∞ dL²Ý« w³¹d{ ¡UH?ŽSÐ tðUdý XF²9Ë ÆWO*UF« v ÂuMU?Ð «u?F? ²? L?²? Ý« s¹c« ‰U??L?Ž_« ‰U??ł— q t??L?«—U??
Æt?OM?ł —U?OK ±µ w≈ XK? Ë W?O?U? U??ŠUЗ√ U?Nö??š oI?Š v ÂuMUÐ ÎUF²L²? oIŠ U oIŠ v²« WDK« fH½ sCŠ
d? ‰U?ł—  U??d?A? ¨pc?Ð n²Jð r W¹b¹b??(« e?Ž W¹—uÞ«d??³?≈ t½≈ W?¹e?? OK$ù« e?1Uð ‰U?? O? ? AMM¹U?? ?H« tM?Ž XU?? ¨ U?? N?öþ
wKŽ qB??% 5MO?F?« uЫ b?L? ×?Ë e?Ž q¦?? œb?'« ‰U??L?Žô« cM dO³ qJAÐ vUM²¹ Á–uH½ Ë qzU¼ vÝUOÝ –uH½ VŠU
vš√ ÆÊUJ q w UML¼«b¹ dD)« Æv²√Ë wMÞË sЫ vš√ tÞU?A½ ‰ö ? eŽ U?√ ¨—ôËœ s qQÐ W¹—«d?Š …bŠË Êu?OK t½« v²?Š ≤∞∞∞ ÂUŽ `{«Ë qJAÐ vMÞu« »e?×K rC½« Ê«
WOÐdF« UM²√Ë …e¹eF« U½dB tð«œUOË »e(« uCŽ W??Žu?b*« ‰u?? _« ·U??F?{√ µ XGK?Ð U?ŠUЗ√ o?I?Š b¹«e??²*« s« UMK «–≈ mU?³½ô qÐ ¨…e?O?łË …d?²? v tð«œU?O? s `³? √
dD)« ·bN² dÐUB« UM³FýË nOM(« UMM¹œË WOöÝù«Ë ÆUNJK1 w²« lЗ_« b¹b(«  UdA v b??O? Šu« VŽö« Êu?J¹ U0—Ë Ê_« tð«œU??O? r¼√ b??Š« t½√
‚e1 Á«d½ t«b¼√Ë tðUd% w pýô UMO≈ vð√ U½d U×¹
WOM¹b« U½bzUIŽË bUB« Èd UM« UMÐeŠË UM²√Ë UMMÞË …bŠË ÍœU?B²?ô« dO?³)« U?N³?² w²« W?Ý«—b« h K u¼ «c¼ WO?{U*« WO½U*d³?«  UÐU ²½ô« v Èd?łU Ê√ W U?š »e(«
¡«uN«Ë tKQ½ Íc« ÂUFD« w tuLÝ Y³¹ WOuI«Ë WOMÞu«Ë …—uAM*« eŽ  Udý W½«eO wKŽ «b?L²F oU)« b³Ž ‚Ë—U V??×?Ð ¡vý q —UJ?²? Šô qO9 t??²? ?O? B? ? ý ¨ p?– b??R¹
W¹uÐd²«Ë WOLKF« UMðUÝRË UMðuOÐ qš«œ tHM²½ Íc« rž—  U?O½«e?O*« d?A½ …uDš Ê√ ÍœU?B²?ô« d?O?³?)« d³?²?F¹Ë s d?O?¦J« U¼“u?F?¹ v²« W?O?B? ?A« pK² v?HM?« qOK×?²«
WO½uONB« Èu Æ UOzUCH«Ë ÂöŽù« —ËœË WOÐe(«Ë Wd?A dO? ð  UOKLŽ wK?Ž wDG²  ¡Uł U?N½√ ô≈ UN²?OL¼√ v≈ ÎU? Lz«œ t?¾? −K¹ U?? «c¼Ë¨ ·u?H? B« Âb??I?²? ²  U?H? «u*«
Xdž√ UL UMdGð œUJð …ô«u*«Ë ÂUI½ô« …UŽœË Æ—ULF²Ýô«Ë `U?B U?N?²?B? ?B?) «b?O?N9 W?O?uJ(« VKB«Ë b¹b?(« e?Ž b??L?Š« n Ë t??²?¾?O¼ t?Ð vŠuð U? fJ?FÐ t??H?½ —U?Nþ≈
5ÐË rNðUFIM²Ë rN½UOGÞ w Èdš√ UÐuFýË U2√Ë U½UÞË√ ÆeŽ bLŠ√ b¹b(« —uÞ«d³≈ …—UOÝ ozUÝ q¦ t½≈ ‰UI «d¼_UÐ …Ëb½ v …d  «– tH½
U½“u—Ë UMðœU v≈ UMÐuFý v≈ Włu*« rNðUDD sŁ«dÐ
vBIð œUJð ‡ UMzU½ v≈ UMÐU³ý v≈ ÆWOuI«Ë WOMÞu« v d? ?O ? ?³ J« d? ?O ŁQ? ?² « «c ? ?NÐ ö ? ?ł— Ê√ vF ? ?O??³ D?« sË Ê√ œ«—√ Ê≈Ë qF? ¡vD³¹ Ê√ œ«—√ ÊS? t?²?³?žd ÎU?I?Ë U¼œu?I¹
UMð«œUŽË UMðUOÐœ_ v½U½ù«Ë vÐœ_« ÀË—u*« vKŽ vCIðË vKŽ WŠu² ?H c«u½ „UM¼ ÊuJð Ê√ œUB²ô«Ë W ?Ý UO« œb% o?¹dD« vKŽ WDU¹ b−¹ r u?N ¨b?Š« tFM1 r Ÿd?¹
¡öO²Ýô« s wN²Mð œUJð ‡ WOŽUL²łô«Ë WO½U½ù« U½bOUIðË h AÐ oKF²¹ d_« ÊU «–≈ W U?š ¨WOB A« tðUOŠ Á—c?% ÊQ t?O d?O¹ Èc« o?¹dD« t nBð Ë√ WŽd?« t
qFHUÐ ¡Ub« XJHÝË  dœË X³N½ UL UM{—√Ë UMð«ËdŁ vKŽ W ??³ zU ?½ s t ??ł«Ë“ b ??F¹Ë¨ e??Ž b??L??Š U??  U? ?łËe« d ??O??¦?? vU?²UÐ˨ Ád?Ož Ë√ W?Ý—b Ë« v?HA?²? Ë« VD œu?łË s
ÊUM³Ë ‚«dF«Ë 5DK w WOöÝù«Ë WOÐdF« UM{—√ w w W1b??I« d ??B?Ë qO?M *« …dz«œ sŽ W ??³ ? ??² M*« ÊU*d ??³ « ¢U½u½U?? b??−?¹ r t½_ b¹b??(« ‚u??Ý v ¡U??A¹ U?? q?F? H¹ u¼
…—œU³*« UMOKŽ X{d bI ¨ÊU²½UG√Ë ‰UuB«Ë Ê«œu«Ë WM' dÝ 5√ —U−M« “UMO¼Uý ‰ULŽ_« …bOÝË …d¼UI«  U?ö??Ž t?²Mð rË t???H½ n Ë v e??Ž b?L?Š« Âö? v?N?²½«
tðU½UJ≈Ë ÁbNłË tðUUD UI³Þ q WNł«u*UÐ ÍbB²UÐ WEIOUÐ
vKŽ UNIOI% v≈ lKD²½ w²« ÂUN*« sJð r pc ‡ tb Ë Î« dE½ p ?–Ë ¨d?N??ý_« u¼ Âö??Ž ù«Ë W ?? U??I ?¦? «Ë W?Š U??O?? « ≠ŸU?I¹≈ jÐU?{ s ‰u% Èc« qłd« «c?¼ ‰uŠ ÂU?N?H²?Ýô«
Ë√ ÊU UOMÞË ÍdO¼UL'«Ë wLOEM²« wÐe(« qLF« Èu² W U?š Ë WOU*«Ë WO ?Ý UO« W ?Š U« vKŽ dO ?³ J« Á«bB ‚œUMH?« v ·e??Fð …d??O? G? W??O? I? O? Ýu?? W??d?? v ≠ÈËU¼
l ‰U¬ s tO≈ lKD²½ U oÐUD½ Ê√ Ë√ UMOHJ¹ Ë√ UMHF¹ UOu v²« …d ??O ??³ J« U??L??N??²??L??O??Ë WJ³??A«Ë d??N*« sŽ ë— U?? Ê√ Y³K?¹ rË Èd?B?*« œU?B? ²? ö È—U?³? ł≈ ŸU??I¹≈ jÐU??C
Ë√ W¹dJ Wôœ  «–  «d³š s ÕU²*«Ë sJL*« s U½d{UŠ vKŽ t½UJÝ n?B ½ gO?F¹ bKÐ v ¡«d?I ?H « »U?F XU?Ý √ d?B? v W?O?ÝU??O?« …U?O?×K ŸU?I¹« jÐU??{ U¼b?FÐ `³? √
W¹dJ  UŽ«bÐ≈Ë W¹ƒ— s UM¹b sJ¹ r U WOLOEMð Ë√ WOUIŁ —U ? ? − ?M « ‰u ? ? ³ ? ? v? ÊU? ? dD?š _« sJ ? ¨·U ? ? HJ ? « b? ? Š U??N?O? gO?Fð v?²« …d?O? ³J« “U??AM« WU??Š d?? H¹ «c¼ U0—Ë
Ê√ UNFË UNÐ lOD²½ WFMIË WKNÝ W¹uMFË W¹œU ÆWOUIŁË
WOLOEMð qLŽ Z«dÐ v≈ W¹bOKI²« Ádz«Ëœ eOŠ s UMÐeŠ Ãd ½
ŸUbUÐ dO³F²UÐ d¹bI²UÐ …d¹bł WO½U½≈Ë WOŽUL²ł«Ë WOÝUOÝË
w²«Ë d UM«b³Ž uOu¹ …—uŁ  «“U$«Ë ·«b¼√Ë WHK sŽ
·«b¼√ sŽ Æt²×zôË tðUÝRË »e(« ZU½dÐ ·«b¼√ w¼
ÆÆWOðUO(« dO¼UL'« VUDË  UłUO²Š« sŽ wÐdF« ‰UCM«
U ŸUłd²Ý« vKŽ dO¼UL'«Ë »e(UÐ Èdš√ …d …—bI«Ë qÐ
‡ 5bF*«Ë 5ŠöH«Ë ‰ULF«Ë sÞu« ‚uIŠ s Ÿe½Ë VKÝ
ÊU1ù« rOIÐ ULŽb U−NMË W¹ƒ—Ë WUÝ— W¹d UM« qEð v²Š
œËe²« ¡«bH«Ë ¡UDF« rO W¹ËUL« tðôUÝ—Ë t³²Ë tKUÐ
s WU?I ²?Ýô«Ë ëËe« —u ? WO?Ý U?O « …U?O ?(« ‰«e² ?Ž UÐ
fK& vJ d ?O ¦?J « UN?HK d_« Ê√ r?ž — VFA« fK− ?
»e ?( Î U?×?{«Ë ÎU łd ?Š V³?Ý U ? «c¼ U0—Ë W?³ ?I « X%
t ?Ð Èu? ? ?I « q ?ł d«Ë …√d?*« 5 ?J9 s ?Ž rK?J ²?¹ vÝU ? ? ? O? ? ?Ý
XK? Ë …√d ?? « WU ? ?I? ?² ??Ý « v? d ??šPÐ Ë√ q?J AÐ V³ ? ?? ?² ¹
°‰Uł— l WÝdý WUM bFÐ ÊU*d³K
ÊU*d??³« s? W??³zU½Ë VzU½ 5?Рë˓ ‰Ë√ ëËe« «c¼ ÊU??
 U¹«Ë— ëËe« «c¼ o³ÝË W¹dB*« WOÐUOM« …UO(« a¹—Uð w
e bL√ œUI½Ë »U²Ë 5OH½ ¡U³Þ√ eŽ b?LŠ√ WOB ý  dž√ bË
ÈbN*« b?L× —u?²b« tH u? tðUdBð d?OHð WËU?× v
o¼«d?Ë ÎU? O??H½ b??I?F? t½QÐ —u??²?Ýb« …b¹d?ł l? —«u?Š v
vKŽ …—b?I« b?I²?H¹Ë W?UM*« vKŽ …—b?I« pK²1ôË ÎU?O?ÝUO?Ý
…b?I?Ž t?¹bË ÊU?_UÐ ”U??Šù« b??I?²?H¹ t½_ d?š_« W??N?ł«u?
WU?Š d?H¹U? «c¼ U0—˨vKš«b« nF?CUÐ ÁdF?Að W?O?H½
vKŽ e?Ž t?I?I?Š d¹Ëe?²U?ÐË nz«“ —U?B?²½«≈ W?L?O? v W?GU?³*«
°œö³«

¡UL²½ô« rO WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²ô«Ë WO½U½ù« ÂuKFUÐ


bIM« WOŽu{uË —UO²šô«Ë È√d« W¹dŠ rO nðUJ²«Ë qUJ²«Ë
rJð«—UO²š«Ë r—UO²š« sJ¹ r pc ‡ uCF«Ë …œUOI«  U³ł«ËË
Æ…ËbI«Ë …d³)«Ë …œU¹d«  UHB «d¹bIð ô≈ W¹œUOI« l«uLK
W?IO?— W½UM w¼Ë  U?½UMH« Íb?Š≈ l eŽ b?L?Š√ W?öŽ ‰u?Š

«c¼ ÂU9≈ ÊËœ ‰U?Š e?Ž b?L?ŠQÐ W½—U?I U?NMÝ d?³? Ê√ ô≈


‚œUMH« b??Š√ ÊU?Ë ¨V?F?A« fK?−?  U¹«Ë— V??Š ëËe«
ÆÆdŽUA*« °dB v WOUO« …UO(« ŸUI≈ jU{ vKš«b« n?F?C« WU??Š ¡U??H?š«Ë i¹u??F?²? p–Ë W?{«d??F*«
ÆUNM v½UF¹ v²«
W?OK Z¹d??šË ±πµπ d¹UM¹ v œuu*« ≠e?Ž b??L?Š√ vE×¹ô
W??d??Š t??²? HM qÐ jI?? W??ÝU??O? « q¼√ …Ë«b??F?Ð W?Ýb?MN«
WLłdð vKŽ …—bI«Ë WOLOEM²« tðUÝR  «—«dIР«e²ô«Ë  U??K'« s b?¹b??F« b??N?ý b?? ÊËe??O? Ý —u??H« …d??O? N? A« Ëb??Ž¢ Á—U??³? ?²? ŽUÐ ≤∞±∞ q¹dÐ√ ≥ w? ¡ö??G« b??{ Êu?MÞ«u??
Wöš ÕË— ‰öš s qFË qLŽ VOUÝ√ v≈ »e(« ZU½dÐ
id½ Ê√ `K*«Ë Í—ËdC« s `³ √ pc ‡ WJÝUL² ëËe« qO UH?ð wKŽ ‚UHðô« q³ “UMO¼UýË e?Ž 5Ð …œdH²*« 5JK?N? ²? *UÐ t??³? Žö??² ¢d??B? v b??Š«Ë r— 5J?KN??²? *«
WO³K«Ë ÂUI½ô«Ë lÞUI²«Ë ‚UIA« WuŁdł »—U×½Ë UI³Ý b WO½«—bMJÝù« ‰U?LŽ_« ‰Uł— s ÊUMŁ« ÊUË ULNMOÐ oO ?I ?% s t?FM1 r «c¼ ÊS ? oLM*« e ?Ž Âö? rž—Ë q³?I²?*« qOł W?OF?Lł w t?²¹u?CŽ ‰ö?š s  UOMO?F?²« W¹U?? L? ×Ð ’U??)« ≤∞∞µ W?M ≥ r— Êu?½U??IK t?? ²? HU?? ? Ë
ÆWO½UÞdÝ WMe U{«d√ U¼—U³²ŽUÐ WMB A«Ë WO«eN½ô«Ë  —U?²š« U?N½√ ô≈ ÊU*d?³« W?³zU½ s ëËe«  ôËU?× w≈ e?Ž  UÝUOÝ WM' sL{ ÁœułË s ÁdOž UNII×¹ r bz«u ÂUŽ qI²M¹ Ê√ q³ ¨„—U³ wMŠ fOzd« q$ UNÝ√d¹ w²« ÆUNu V×Ð ≠ W¹—UJ²Šô«  UÝ—UL*« lMË WUM*«
UNÐ ÈdA²¹Ë v{uH« rFðË ‚uI(« UNÐ lOCðË —UNMð ÆrOEM²« 5√ sŽ bN ?F ¹ rK ÆfOzd« sЫ U¼d¹b¹ v²« vM?Þ u« »e(« „—U?³ ‰U?Lł W?ÝUzdÐ  U?ÝUO?« W½U?√ W¹uC?Ž v≈ ≤∞∞≤ „—U?³ ‰U?L−Ð e?Ž b?LŠ√ W?öŽ ‰u?Š d?O³? ‰bł—«œ b?Ë
¡«bNA«Ë ¡UO³½_«Ë qÝd« s …ËbI«Ë q¦*« cšQMË ‡ œUH« …UOŠ a?¹—Uð w WFЫd« WłËe« w¼ —U−M« “UMO¼U?ý bFðË v b¹b??( « W ?Ž UM ? —UJ²?Š « s ? XMJ9 …œ«b??Š W ?ý—Ë ÆÎUC¹√ ÂU?Ž q³I?²*« W?OF?Lł fO?ÝQð v W—U?ALK Ÿ—U?Ý Ê√ cM
ULHO a¹—U²« d vKŽ WOuI«Ë WOMÞu« U½“u—Ë s¹b¼U:«Ë 5ÝU¹ qU? bL?Š√ WK$ W?−¹bš wË_« X?½UË W?OłËe« e?Ž d? ?O? ?ž ¡vý d? ?_« v ÊU? ? «–≈ ô≈ rU ? ?F « v b ?K Ð È√ WKŽUH« ·«dÞ_« bŠ√ e?Ž ÊU WOF¹dAð  ö¹b?Fð X³³ðË v s?Ðô« „—U??³? ? ◊«d?? ?½ô vË_« …«uM?« b??Fð v?²«Ë ±ππ∏
lL− w ¡Udý UFOLł ÊuJ½ v²Š «uBKš√Ë «uDŽ√Ë «u×{
‰UF√ v≈  ULKJ«Ë  «—UFA«Ë w½U_« WLłdð vKŽ s¹—œUI« W?¦U?¦?«Ë W? U?)« tðd?OðdJ?Ý WK³?Ž W?O½U?¦«Ë ·«d??ý_« VO?I½ 5ÐË t ?M OÐ l ?Ë Èc« d? ? O? ?³ J? « ÂœU? ?B ? ? ² « qF? Ë ¨ÈœU ? ?Ž  UÝ—UL*« lMË W?UM*« Êu½UIÐ oKF²¹ U w W U?š ¨UNO qI²M?O jI 5UŽ Èu?Ý U¼bFÐ Y³K¹ rË W?OÝU?O« WO?KLF«
d¼U$ qEMË  UÐuF Ë bNł s UÎ F UMKL% ULN l«Ë v≈ “UMO¼U??ý  ¡U??łË «d?šR?? U?N? IKÞ w²« WK?³?Ž W??I¹b? X½U?? tö ? ?š ôœU? ?³ ð Èc ? «Ë  «œU? ? « XFK?Þ oÐU ? ? « VzU ?M « U¼U?H½  U?FzU??ý w ¨W¹—U?I?F« W?³¹d?C« Êu?½U?Ë W¹—UJ²?Šô« Wdý WFO³« ‚uË vMÞu« »e(« bNA v …—«bB« lu*
UM¹b¹√ XJK UË UM¹b U qJÐ ”UM«Ë W_«Ë sÞu« ‚uI×Ð WÐdI —œUB VŠ  «d lЗ√ XłËeðË o³Ý w²« —U−M« —UÞ≈ v? W ??O ? ?Ž U? ?L? ?² ? ?łô« ‰u?? _«Ë »U? ?I? _UÐ cÐUM ?² « t²UI?²Ý« ‰uŠ bOý— b?L× bOý— W?ŽUMB«Ë …—U−²« d¹“Ë qšb?O WuO?« W“√ qG?²Ý« v²« V?KB«Ë b¹b×K WKO?šb«
UNz«bŽ√ WNł«u w W_«Ë sÞu«Ë »e(« …bŠË rŽb UMuIŽË 5ÝbM?N*« wŠ w Ëd¹U?? W?KO??³M« ‚bM? W??³? ŠU?? w¼Ë U??N …ËdŁ ‰u ? «Ë —œU ??B ? sŽ nAJK  «œU?? «  ôËU ?× ? W?U??{≈ ¨d?B? w ‰Ë_« b¹b??(« W?ŽUM qł— l t??ö?) ¨ bFÐ U?LO qUJUÐ U?NŽö²Ðô Ϋb?ON9 UN?O 5L¼U*« b?ŠQ
»e(« W×zöР«e²ô«Ë WOu¾*« Èu² vKŽ pc qEMË ‡ ÆWŠUO«  Udý ÍbŠ≈Ë Ê≈ qÐ  «œU ? « XFKÞ bMŽ d?_« nu ?² ¹ r Æe?Ž b?L?Š √ …b?? Ž s 5¹d?? B? »U?? ²? Ë 5?KK×?? Ë 5O??ÝU?? O? Ý n? u qLF« w t?IŠ sŽ ¨…Ë«dCÐ e?Ž bLŠ√ ¨‰U?LŽ_« qł— l«b¹
X×{Ë XDŽ√ U —bIÐ ô≈ WŽULł Ë√ œdH fOË tð«—«dË mKÐ e??Ž b?L?Š√ U?N? t?b? Íc« “UM?O¼U?ý d?N? Ê√ œœd?²¹Ë 5OH×B« VOI½ bLŠ« bL× ÂdJ ÂdC<« wH×B« œU?? B? ?²? ?ö jK?šò U?? N½QÐ ÊU?*d?? ³UÐ e?? Ž n«u?*  U¼U?? &« ‘d?Ž v?KŽ lÐd?²¹ ‰U??L?Ž√ q?ł— t½u? V½U??ł v≈ wÝU?O? «
W¹«— X% qJU ‡ tÞUA½Ë »e(« …bŠË rŽœ w XBKš√Ë
rJUOË rbł«uð `³B¹ UM¼ s ‡ ¡Udý ¡Udý »e(« tM?LŁ ÿU*√ -U?? š WJ³?? A« X½U?? Ë t??O?Mł Êu?? OK ≤µ w«u?? Š bLŠ_ W*R WÐd{ tłË v½u¹eHOKð —«uŠ vË 5¹dB*« ¨åWËb« fOz— q?$ s tÐd? s tðœU?H?²?Ý«åË ¨åW??ÝU?O?UÐ q−MÐ t?²?ö?Ž Ê≈ ÎözU? ¨œö?³« w VKB«Ë b¹b?(« W?ŽUM
Ë√ XLEŽ ULN W¹dO¼UL'«Ë WOuI«Ë WOMÞu«Ë WOÐe(« ÂUN*UÐ ÆtOMł ÊuOK ¨dB* rU?( « wMÞu« »e(UÐ cUM« ‰UL?Ž _« qł— eŽ Ê≈ e??Ž b??L? Š√ ‰U??Ë ÆåwÐe??(«Ë wF¹d??A? ²« t??F? u?? sòË ÂU?F œuFð tÐ t?²d?F Ê√Ë ¨åW?OÐe?Š Wö?Žò w¼ WËb« fOz—
—Ëb ‚u lHðd¹ UłUðË UO½U½≈ UOu UOMÞË U³ł«Ë  dG WML ?O N WÐU ?I M« ŸU ?C šSÐ t ?UN ?ð « sŽ tŽU ?œ ÷dF? v ÂU??F« lu*« 5Ð W??ö?F?« w Íd?B*« ÂU??F« Í√d« »U??Oð—« r ©‰U??L? ?ł® t½√Ë ¨wMÞu?« »e??(« ©e??Ž® tu?? šœ bMŽ ≤∞∞∞
Æa¹—U²« rJ tK−¹ UdýË 5BK<« V U?M s Áb ?K I? ?² ¹ U ? ? t ? ?O ?KŽ dJ?½ √ YO? ?Š e? ?Ž b? ?L? ?Š √ ŸËd?A? »U?O?ð—« å W¹œU?B? ²?ô« U??N?(U?B? Ë W?O? B? ? AK Æ»e×K ·U{√ U/≈Ë ¨UOB ý U¾Oý t nC¹
ÊuŠUÞuÐ√ dU½ Æt?O? u¼ U2 ¡wý Í√ o ?× ?² ? ¹ ô t½√ «b?R? W ?Ý U? ?Š ÆwIDMË d??š«Ë√ w W??O? ÝU??O? « …U??O? (« Õd??? v?KŽ e??Ž d??NþË


…b* W?Ý—b*UÐ e?−?Ž b? …—u?c?*« …b?}?« »bMÐ XU?I?


≤∞±∞ v åvdF «ò b|d »U nA
 dŁ√ v²« tðU?}?³KÝË tðU}ÐU?−|≈ qJÐ ≤∞±∞ ÂU?Ž UMŽœË

»uIF| Ÿ—U ≥∞
‰U?I?²½ô« - v²« W?Ý—b*« s?}?Š v ¨U?}Î ?Žu?³?Ý√ ÂU|√ WŁöŁ À«bŠ_«Ë W|d?B*« W}?ÝU}?« …U}(« vKŽ ’U?š qJAÐ
v¼Ë UNÐ q?LFð X½U v²« W?Ý—b*« fHM WI?ö U?N}≈ VF?A« vK−?  U?ÐU?²?½« s ÂU?F« «c¼ U¼b?N?ý v²«
ÆUN²U ≈ q× s W³|d UC Î |√ ‰ULŽ U¼œU v²« W}U²²*«  UUB²Žô« Włu¼Ë È—uA«Ë
‚uI?Š åµò ‡ W UD«Ë ¡UÐd?NJ« …—«“Ë XÐU−?²Ý«Ë æ fK?−? ? ÂU?? ?√ WËb« v?Hþu?? Ë  U?? ?d?? A?« s b|b?? ?F«
W?? ?U?? ? š ÈËUJ?ý s …b|d?? ? 'UÐ d?? ? A½ U?? ? v?KŽ œd?K s}?U?;«Ë …U?C?I« W?“√Ë ¨ÊU*d?³« vM³* qÐU?I*« ¡«—“u«
ÁU??}*« d??}ð«u??H W??}?«e??'«  «d|b??I? ²« ∫U??NM s}M?Þ«u*UÐ b$ WIÐU« «u?Ž_UÐ W½—UIË ¨vHzUD« nMF« Àœ«uŠË
d?}ð«uH« W?L}? Ê√ v≈  —U?ý√ ¨ådL?ž X}ò‡Ð ¡UÐd?NJ«Ë UγK?Ý  dŁ√ v²« …b|bF«  «d?}G²*UÐ ¡v?K ≤∞±∞ ÂUŽ Ê√
r²| QDš È√ V|uB?²Ð  d√Ë ¨ «œ«bF« …¡«d? U¼œb% UNMŽ d?}³F²K t?²Fœ v²«Ë j}?³« ÈdB*« sÞ«u*« vKŽ
Æ…—«“u« `z«uK v½u½UI« —UÞù« d³Ž åW?uJ?Š U| „U|U?Ž—ò W?×? H? d?³?Ž åvÐd??F«ò W?H?}? ×?BÐ ±≤≥π ∫œbF«
WbI*« ÈuJAK …d¼UI« »uMł ¡UÐdN WÐU−²Ý«Ë æ
oz«b?Š b?}?« vHD? Ÿ—U?ý ¥∑ r — —U?I?F« ÊUJÝ s
…U?}?Š —bN| U2 v?zUÐdNJ?« —U}?²« nF?{ Y}?Š ¨Ê«uKŠ
W?d?F* …—u?AM*« ÈuJA?UÐ o}?I?×?²« - ¨—U?I?F« ÊUJÝ
W½U?}?B« ‰U?L?Ž√ Ê√ X²?³Ł√ v?²«Ë nF?C« «c¼ »U?³?Ý√
¡b?³«Ë —U}?²« nF?{ v v?}zd« V³?« v¼ W}zU? u«
Æs}d²A*UÐ WU)«  ö}u²« l}Lł WFł«d v
ÈuJ?ý vKŽ U?? ?²b?« ‰U?? L? ? ý ¡UÐd?? ?N? ? œ— ÊU?? ?Ë æ
ÊËœ ÂU|√ WŁöŁ tð«“U?− —dI?ð v²« bLŠ√ ‰œU?Ž nþu*«
s t}KŽ l Ë Èc« ¡«e'« »U³Ý√ Wd?FË tF o}Iײ«
rË t?F? o?}?I?×?²K n?þu*« ¡U?Žb?²?Ý« - ¨W?d??A« q³?
WM−K« t²DŽ√ b Ë o}I×?²« WM' ÂU√ q¦²L| rË dC×|
rUE*« Ê«u|œ d?A½ v U?ÎLz«œ j}?³« sÞ«u*« ‰U?Š ÊU? X½U? v²«Ë
iF?Ð U?? ?N X?ÐU?? ?−? ? ²? ? Ý« v?²«Ë t?ðöJA?? ? s b|b?? ? F«
åvÐd?? F?«ò ÆÆd?? šü« iF?? ³« U?? N?K¼U?? & U?? LM}?Ð  «—«“u«
ÆÆ U??¾? ?}? N?«Ë  «—«“u« s b|b?? FK œd« ‚u?? I? Š b?? dð
v UνËUFð  bÐ√Ë  öJA*« pK?ð s b|bFK rN²ÐU−?²Ý«Ë
ÆUNM j}Ð ¡eł vKŽ V}IF²«Ë œdUÐ XH²« Ë√ ¨UNKŠ
≥¥µ UNM  d?A½ ÈËUJA«  U¾ åvÐdF«ò XIK?ð bI
v}??% «–≈Ë ¨jI? ∂≤ ‡? Êuu?¾? *« »U??−?²? Ý«Ë ¨ÈuJý
U| „U|U??Ž—ò‡ «uÐU??−?²?Ý« s?|c« s}u?¾? *« q åvÐd??F«ò
¨W?×B« …—«“ËË ¨W?}Kš«b« …—«“Ë rN?Ý√— vKŽË åW?uJŠ
W?}Ðd²« …—«“ËË W?}L?}KF²« W?}MÐ_« W?¾}¼Ë …d¼U?I« kU×?Ë
¨ÊUJ?« …—«“ËË ¨W?? ? UD«Ë ¡U?Ðd?? N?J« …—«“ËË ¨r}?KF?? ?²«Ë
≤∞±± d¹UM¹ ≤

b??L?×? 
q¦²?« b Ë ¨ÈËbł ÊËœ sJË o}I?ײK ‰u¦?LK UÎu| ±≥
Ÿu??{u?? b??}? ?H| b|b??ł —d??³? È√ Âb?? I| rË o}??I? ×? ?²K
W|d??B*«Ë ¨b?¼U??F*«Ë  U??}? H? A? ²?? L?K W??U??F« W??¾? }? N«Ë
vu?? ?I« f?K:«Ë ¨W?? C?ÐU?? I?« W?? d?? A?«Ë ¨ ôU?? B?ðö
vÝ—U?? H«
Æo}Iײ« q qŽUH²ð Ê√ vML²½Ë ¨W|b|b(« pJ« W¾}¼Ë ¨W{U|dK »e(« v ΫuCŽ X v½√ s
rždUÐ
ÈËUJý ≥ ‡ o«d*«Ë ÊUJÝù« …—«“Ë XÐU−?²Ý«Ë æ v²« ¡«d??I« ÈËUJ?ý l W?}? uJ?(«  U?¾? }? N«Ë  «—«“u« UL W}ÐdF« W} «d²ýô« Ê√ ô≈ ÆÈd UM«
WI?ý vKŽ ‰uB×K b?}F« Èd?| …d}L?Ý vFÝ ∫v¼ Âu??L?¼ sŽ ‚b??BÐ d?? ³? FðË Èd??B?*« sÞ«u*« i³?½ q¦9 Èd& ÆÆd UM«b³Ž ‰ULł UN}KŽ oKD| ÊU
‰U?? Š v dEM?K —«d?? —b?? b?? Ë ¨WeM?*«  U??}½ËU?? F? ?²Ð ÆlL²:« U|UC Ë
‰U?? Ý—≈ -Ë ¨…b?|d?? 'UÐ …—u?? A?M*«Ë W?? b?? ?I*« ÈuJ?A«  UÐU−²?Ýô« vKŽ√ W}Kš«b« …—«“Ë WÐU−?²Ý«  ¡Uł æ
W}
uI« `KDB
pc Ë vKIŽ s}|«dý v
 «¡«dłù« –Uðô W¾}N« dI0 —uC×K W}UAK »UDš ÊU?JÝ —d?? ? C?ð vK?Ž œ— ∫U?? ? NM?Ë ±µ v≈ X?KË v?²«Ë W×KB*« »U× √ `KDB
Ë ÆÆW}ÐdF«
ÆW“ö« s ÈœU?? F*« o?z«b??Š W?? ID?M0 U?? ýU?? ³« b?? L? ×? ? Ÿ—U?? ý ÆÆ©…—U³F« Ác¼ Wôœ s
UNU|Ë® W}I}I(«
sU?? ? ?*« vK?Ž d?? ? }? ? ?šQ?? ?²?« bz«u?? ? ¡U?? ? G?≈ sŽË æ W?×?  b?√ v²«Ë ¨…—b??<« œ«u*« —U?A? ²½«Ë W?}?−?DK³« Æqšb« ÈœËb×
…—U³ŽË√ ¡«dIH« f}Ë
åq³??'« d?H? ò‡Ð o_« W??}? F?L? ł ŸËd??A0 W|œU??B?²? ô« s œb??Ž j³?C? W?H? ¦J  ö?L? Š qL??FÐ XU?? Ë ÈuJA« v≈ ΫdDC
vMðbłË  U}M}F³« cM

 —U?? ý√ ¨s}?MÞ«u*« ‰U?? Š v?KŽ W?? L? ?Šd« s?}? ?FÐ dE?M«Ë s}K−?*«Ë ¡UC?}³?« W×KÝ_« …“U?}ŠË  «—b?<« U|UC? ÆÆW}Ðœ_« vðUÐU² v« WU{« ‰UI*« WÐU²
b}Šu« q(« u¼ s}UA« vKŽ d}}²« Ê√ v≈ …—«“u« —U?? A? ?²½ô« s? s}K?zU?? '« W?? ŽU?? ³« lM0  d?? √Ë ¨d?D)« Ê« ‰U s}Š f|—œ≈ nÝu|  d cðË
¨U?N}? Ud?Þ pM³« qFł v²?«Ë  «dšQ?²*« WL?}? b|b?² ÆWIDM*UÐ jI »œ_« ô  ôUI*« W}Žu½ ÷dHð WKŠd*«
s •µ∞ ‡« b|b??²Ð s?}?d?²?A*« vKŽ W?d?H« W?ŠUð≈Ë åëd?F*«ò W?M|b0 WÞd?ý WD?I½ ¡U?A½≈ WKJ?A? sŽË æ o(« sŽ UŽUœ „—UF
qšb| —U Ë ¨sH
vKŽ v U³« WËbłË W}FL'UÐ WU)«  UIײ*« WL} sŽ s}?? ł—U??)«Ë W??}? ?−DK³?« s W??ID?M*« vU¼√ W|U?? L? ( bFÐ U* WLÝ `³ √ ‰uײ« «c¼ ÆƉbF«Ë
Æ «uMÝ fLš …—«“u« WDš sL?{ W?IDM*« „«—œ≈ v≈  —U?ý√ ¨Êu½U?I« jš u¼ ozUI(« nA —UB ÆÆd UM«b³Ž

W|dB*«Ë v Ë_« Wd*« v W}K«b « « UNM ∂≤ ‡ WU


«Ë ÆÆW UG
« ≥¥µ «
 U?}?H?A?²??LK W?U?F?« W?¾?}?N« WÐU?−?²?Ý«  ¡U?łË æ WM?|b*UÐ U?? NKL?? ŽË U??N? ?³? ł«u?Ð Âu??I?ð WÞd??ý W?DI½ ¡U?? A½ù UJK
f}Ë ¡UdA« s
l}L'«
rz«u?? ‰u?Š ∫vË_« s?}|uJý vKŽ W??}? L?}KF??²« b¼U??F*«Ë ÆvU¼_« W|ULŠË qJ U/≈Ë r¼bŠË ¡UdA« s}}H×BK
¡U??³Þ_« s œb??Ž »U?}? žË ¨VKI« b??N? F? q?š«œ —UE²½ô« qšb??²K —u??BM ÕU??³?B? sÞ«u*« W??³UD ‰u??ŠË æ Æs}œUB« »U²J«

¡UA≈ XKL ‰uK(« «…d}_« Wd*« v W{U|dK vuI «Ë qIM «Ë  ôUBö


qš«œ  U?}KL?Ž ¡«d?ł≈ vK?Ž Êu?b?I| ôË ¨s}?B?B??²*« vzU?C? rJŠ d?}?šQ?²Ð W?U?)« t²?KJA? qŠ v d|“u« ÈËUM« tK«b³Ž –U²Ýô« WKŠd
v
r f}z— ÂU} vKŽ œd« oŠ v W¾?}N«  b√ ¨bNF*« W??d??F* o}?? I? ×? ²«Ë h×??HUÐ …—«“u?«  b??√ ¨t??(U??B X³² vÐdF« …b|d' d|d% f}zd
W?? ×? ? łUM«  U?? ?}KL?? ?F« s? b|b?? F?« ¡«d?? łSÐ W?? ?Š«d?? '« v uJA*«Ë vUA« s}Ð `UBð - t½√ ÈuJA« »U³Ý√ «bM²
 ôUI
Ë ÆÆbI½Ë bzUB s
d}¦J«

¡UDK oIA « iF d}uË ÆÆb|b pJ j j—Ë ÆÆWd WDI


Ê√ U?L? ¨b??Š√ s}Ð e?}?L? ²« ÊËœ b?N?F*« qš«œ v?{d?LK ÆWÐU}M« È«dÝ qš«œ s tIŠ bŠQ ÈËUM«  ôUI
s
«eH×
Ë
Æœb'« ¡U³Þ_« s b|bF« V|—b²Ð ÂuI| bNF*« d?? B½ b?? }? ?Ž ‚Ë—U?? q}?? ³½ sÞ«u?*« ”U?? L? ²?« sŽË æ ÊuL²M| s|c« s}LN*« s}}ÝU}« s}KK;«
‰u??B? (« v åv×??²? ò qH?D« …b??ŽU??? ∫W??}½U??¦«Ë ÂU?}? ¨t?(U?B —b?? vzU?C? rJŠ c?}?HMð v? W?Žd?K
…b}ŠË W}Žu{u
Ë ‚bBÐ È√d« W|d(

åv ud'«òË å…b|d u√ò v


KzU s} W|—Q WuB ¡UN≈ «
vKŽ lIð v²« …U½UF*« l—Ë WËb« WI?H½ vKŽ t³K ÃöF WH¦J  öLŠ qLFÐ ÂUJŠ_« c?}HMð s WB²<«  UN'«
—«b?≈ - ¨…d??}?³J« Ãö??F«  U?I?H½ s? …d?Ý_«Ë Áb«Ë d??N? ?ý f³??(UÐ r?JŠ Áb??{ —œU??B?« rN??²*« j?³? { -Ë ÷d Ë√ ¡UŽœ« ÊËœ vI}IŠ ÊUL|≈ ÆÆW}LKŽ
WËb« W?IH½ v?KŽ Ãd s?Š W?UÝ√ v×?²? ÃöF —«d? `Mł ±∞≥∞∞ r — W?}?C?I« v t}M?ł ±∞∞ U¼—b WU?H?Ë t²ŽUM v »—U& tF
vË ÆÆvFD rJŠ
jš Wd?F* t²U?×Ð WU)« ‚«—Ë_« l}?Lł r|b?Ið t}KŽË WÐU?? }M« v?KŽ t?? {d??Ž - b?? Ë ¨≤∞∞∏ WM? W??}½«d?? L? ?F« —U¼“_« q Ÿœ ∫WËdF*« WuI*UÐ
ÂU?L? d?}? }?Gð W??}KL??Ž ¡«d?łù Áe??}?N?&Ë Ãö??F« d??}?Ý ÆWUF«  U³ðUJ« ÈbŠ≈ vKŽ Èœ— v ö¦
®ÆÆ`²H²ð
ÆVKI« ÂU?} Ë ¨W?Ý—b*« W³KÞ vKŽ —«d?{√ ÈQÐ œuF| ôË W?Ý—b*«Ë Âb?NÐ Èd« sU? ÊUJ åW|d?}_«ò vŠ f}z— b|b?Nð V²J WU ≈ …—«“u«  —d ¨s}MÞ«u*« Âb| W× V²J  «—b?? <« l}Ð —U?? A? ²½ô …b?|d??'« œU?? I? ²½« ‰u?? ŠË æ Ê–« ÆÆ©l}³D²« Ÿu{u
h| UL}
ÈuJA?K  ôU??Bðö W|d??B?*« XÐU??−? ²? Ý« U??L? æ v W??U?š ·d?A? È√ “ËU?& Âb??ŽË rNKL??FÐ s}?d??A*« v≈ WEU;«  —Uý√ ¨s|dL¦?²*« bŠ_ WKU− rN“UM r}??FD²« ‰U??L?Ž√ q ¡«œ_ a}??A« d?H? —bMÐ ‰Ë√ W??×? n}??¦?Jð - ¨åW??}K?}? ŽU??L? Ýù«ò‡Ð ¡«b?? N? A« W??I?|b??Š qš«œ ÆÆ¡UdA« l}Lł ¨l}L'« s
»uKD*«
“U?G« q}uð ŸËd?A0 W}?M »u}?Ž —uNþ ‰u?Š Wb?I*« ÆWÝ«—b« …d² ¡UMŁ√Ë qš«œ VUD« W×KB ¡UCI«Ë W?IDM*« d|uDð —UÞ≈ v qšb| sU*« Âb¼ Ê√ q r|b?IðË ¨s|dL?²F*UÐ W?U)«  «œU?NA« ëd?²?Ý«Ë a}??ÝdðË U|U?C? I« s b|b??F« j³?C W??}M_«  ö??L?(« ÆÆfHMUÐ WI¦« l
b}Ð «b| Èb|_« pÐUAð
W?? ? ? ? U?? ? ? ? )«  öÐU?J?« q?}?D?F?ðË åœ«R?? ? ? ?—u?Ðò W?M?|b?0 W|œ«b?? Ž≈ W??Ý—b?? ¡U??A?½ù ◊Ëd|œ vU¼√ Èu?? Žœ vË æ d?}?u?²Ð WEU?;« Âu?Ið p– s}?Š v ¨ U?}z«u?A?F« vKŽ Æa}A« dH WEU× vU¼_ W}×B«  Ub)« …dL²?  öLŠ qL?FÐ t}³M²«Ë WIDM*« q?š«œ s_« √b³  √d U* v½eŠ vMŽ ‰«“Ë Î«d}¦ XŠd «c
W?dA« q?³ s o}?I?ײ?« - ¨dH?(« …d?²  U½u?H?}K²UÐ UN½√ W¾}N«  œU√ ¨pc W|d?I« UN²BBš ÷—√ WFD vKŽ vU?¼√ s s?|—d?? C? ? ²?*« qJ W?K|b?Ð ‡ oI?? ?ý ‡ sU?? ?? ? q?? š«œ …—u?? ?E? ?;« W?? ?|Ëœ_« i?? F? ?Ð ‰Ë«b?? ?ð s?? ŽË æ Æ¡v*« dNE*« «c¼ vN²M| v²Š WI|b(« qš«œ W¾}¼ s|uJðË Èd UM« W
“√ p œuNł
 öÐU?? v? qDŽ œu?? łË X²?? ³?Ł√ v²«Ë ÈuJ?A« ‰u?? Š —U?A*« ÷—_« W?F?DI h}?B?? ²« —«d?IÐ U?NðU?«u?? r²| r ÆWIDM*« WU?? u?« s `|d?? B?ð œu?? łËË ¨W|d?? B*«  U?? }?b?? }? ?B« s?Š v×??²? s}?? Š b?L?Š√ sÞ«u*« ”U??L?²« sŽ æ Æ»e×K t|—UA²Ý«
¨vF}?³D« “UG« q}u?² dH(« W?−}²½ WM|b*UÐ Êu?H}K²« “ö« –U?ð« r²?}?Ý h?}?B??²« —«d? Êö?Ž≈ —u?Ë ¨U?N?}≈ ‰Ë√ u|U?? …—U??L? ?Ž ±∞ r — —U??I? ?F« ÊUJ?Ý ‰u??ŠË æ Èu?²?% v²«Ë W|Ëœ_« pKð ‰Ë«b?ð lM0 W|Ëœú W?}ÐË—Ë_« U?NN?ł«u| v²«  UÐu?FB«Ë b«u vKzU?Ž b?} ëd?²?Ýô ¡Ud «u½uJð s rJ½≈ WIŁ vK ¡U³Š_« UN|√
ÆÈdš√ ‰UDŽ√ È√ ÈœUH² UÎF|dÝ q(« √bÐË ÆWŠU²*« W}U*«  «œUL²Žô« ¡u{ v WÝ—b*« ¡UA½≈ u×½ d?š¬ò WMšb? dŁ≈ dDK rN?ðU}?Š b|b?NðË œU?I?F« ”U?³?Ž WU??u« Ê√ …—«“u«  b??√ ¨ås}??«dðu??³?}? «ò …œU?? vKŽ ª¡UD)« `}?×Bð ułd|Ë »ú Â_« rÝ« v? QD)« ‰uŠ t
ô¬ X²Hš ÈdIH« œuLF« Âü« Ê√ –≈ «bÐ√
œbŽ ÈuJý vKŽ d}L?F²«Ë ÊUJÝù« pMÐ œ— ¡UłË æ åW?? ?}? ? ?uM?*«ò‡Ð ÷—√ W?? ? FD? vK?Ž ¡«b?? ?²? ? ?Žô« sŽË æ ÷d?FÐ WMšb? V}d?ðË —UI?F« —uM* tö?G?²?Ý«Ë åWŽU?Ý vKŽ Èu?²?% v²«  «d?C?ײ?*« q}?−?ð ¡U?GSÐ XU? »_« b}IÐ WU)« ‚«—Ë_« l}L?ł q}N²Ð …—«“u« XU «c¼ ÆÆÈd}ž …d}¦ s}|ö
bMŽË ÈbMŽ
u×½ å„—U?³ ÊUJÝ≈ò ŸËd?A0 s}d?²A*« »U?³A« s ÷u?Šò‡Ð vÝU?Ý_« r}KF?²K W?Ý—b? ¡U?A½ù W?BB?? XU?? ¨t??ÝU?? Ý√Ë —U?? I? F« r?Ýd nU?? ? «c¼Ë ¨—u?M*« V×Ý ÊËœ UNK}−ð o}KF²Ð XH²« UN½√Ë WŽuML*« …œU*« ÆW×}×B«  U½U}³« l{ËË «c¼ u¼ a*« v v³BF« e d*«Ë œuLF«
»U?? ?³? ?A« ¡ôR?¼ …b?? ŽU?? ?? ? v? Á—Ëœ sŽ pM?³« vK?ð h}?B??²?Ð W?¾?}?N« XU? ¨öð e?d? Œu?Þ W|d? å„d?³« V³?Ý WMšb?*« W«“≈Ë W?HU?<UÐ d?C?×? qL??FÐ WEU?;« l½«u bMÐ q|b?F²Ð UÎC|√Ë ¨W}ÐË—Ë_« ‚«uÝ_« s? W}LJ« WL?})« «d³ý åvu?}Ð Â√ò ÊUJÝ ÈuJA …—UýùUÐ æ rJHKײݫ U½√Ë WIŁ vK ¨Èd UM« »e(«
r t?½≈ ¨ŸËd?? A*« q?š«œ s¬ ÊUJ?Ý≈ vKŽ r?Nu?? ?B? ?ŠË W|d??I W??F?ÐU??²« årÝU?? ò WÐe??FÐ W?Ëœ „ö??√ ÷—√ W??FD ÆÈuJA« VKI« v{d? W?U?{≈Ë ¨W?}?Kš«b« …d?AMUР«b??²?Ýô« vKŽ s}?ł—U)«Ë W?}−DK³« …d?¦ ‰u?Š W}Ðu?}KI« WEU?× vUF« b«Ë ÆÆd UM«b³Ž ‰UL−ÐË tKUÐ
l|“uð - sJ?Ë ¨»U?³?A« …b??ŽU?? v Á—Ëœ sŽ q??²| bŽu? b|bײ öð e?d* W}K;« …b?Šu« X³ÞUšË åŒuÞò s W?? ³? ? I« oz«b?? Š v?U¼_ W?? U?? š ÈËUJ?ý vË æ ¨dCײ*« «c¼ «b²?Ý« UN}KŽ —uE;«  U¾H« sL{ vIzUÝ  «“ËU?&Ë ¨ÂUJŠ_« c}HMð s s}ЗU?N«Ë Êu½UI« UN²{Uš v²« „—UF*« qJÐË ¨f|u« …UMË
«d?Î E½ ¨W?? ? }?K|u?9  U?? ? N? ? ?ł …b?? ? Ž vK?Ž ŸËd?? ? A*« q?|u9 ¨h}?B??²« —«d?I U?ÎI?³Þ ÷—_« r}K?ðË l u*« WM|U?F* qH?Ý√ Âb¼  U?HU?Ë W?U?LI« s? WKzU¼ «u√ —U?A?²½« ·ö?? G« vKŽ o?BK l{u?Ð  U??d?? A« l}?? L? ?ł «e≈Ë …—«“u« XU ¨Ÿ—UAUÐ …—U*« «d?²Š« ÂbŽË ’UÐËdJ}*«
b?Žu? b|b% W?}½UJ≈ Âb?FÐ W?}K;« …b?Šu«  œU?√ sJË —U??A? ²½« s t??}KŽ Vðd??²| U??Ë ¡«d??L? (« W|Ë«e« ÈdÐu?? ÂU??}? Ë ¨ U??}b??}?B?« v …œu??łu*«  «u??³? FK vł—U??)«
vb e|eŽ rÝUÐË ÆÆtF
W}ÐdF« W

d?B? p?MÐ s}Ð  ôu?uðËdÐ b??I?ŽË ŸËd?A*« W?U???C j³??C W?H? ¦J  ö?L? Š qL?F?Ð —Ëd*« …—«œ≈ l ÊËU?F? ²UÐ
 UEU??;«Ë ÊU?JÝù« …—«“ËË W??d??A«Ë vK¼_« p?M³«Ë Æl u*« vKŽ W}M√  UÝ«—œ œułu l ÊËU??F? ?²UÐ WE?U??;« Xd??% ¨r}?Ł«d??'«Ë ÷«d??_« vK?Ž d??L? ?²? ?*« g?}? ?²? H? ?²?« W??}?KL?? Ž v U¼—Ëb?Ð …—«“u« sŽ  d?H? Ý√Ë ¨ÂUJŠ_« c?}?H?Mð s s}ЗU?N«Ë s?}?ł—U?)«
¡UMÝË dÞUš ÊUL}KÝË ÊUL}KÝ vb Ë
ÆŸËdA*« «cNÐ ’U)« rŽb« ZU½dÐ v W—UALK …dz«œ ”—«b? qš«œ W??}ÐöD« W?U?¦J?« V³?Ý sŽË æ ¡U?ISÐ Âu?I| s vKŽ i³?I?K WML?√ qL?F o«d*« WÞd?ý WU??u« s vzU?N?M« —«d?I« —«b??≈ s}?(  U??}b?}? B« Õö??Ý W??FD ±∑∑ œb??ŽË È—U?½ Õö?Ý W??F?D µ∏ j³??{ v½UHM ÊUžË œd}ŠuÐ WK}LłË vb}×

·u??ð ‰u?Š W?CÐU??I« W?d??A« œ— ¡U?ł s}??Š v æ W?? ?}½U?J« …œU?|e« v?≈  —U?? ý√ ¨åW?|—bMJ?Ýù«ò‡Ð q?d« …dAŽ v≈ qBð W|—u? W«dž r|dGðË tÐUý U Ë√ W?UL ÆW|Ëœú W}ÐË—Ë_« qL?? ŽË ¨W??HK²?? ? U|U?? C? v s}?ЗU¼ ¥ j³?? {Ë i}Ð√ s v²« W}ÐdF« W}
uI« rÝUÐ ÆÆr¼d}žË
ÁU?? }? W?D×?? nKš q?|bM sL?? Šd«b?? ³? ?Ž Ÿ—U??ý ÊU?JÝ ”—«b? ¡UA?½ù WDš „UM¼ Ê√Ë ¨W?IDM*« U?NÐ e}?L?²ð v²«  UHU?<« l}Lł ld W?KLŠ ‰UÝ—SÐ  d?√Ë ¨t}Mł ·ô¬ U¼—b?? B| v²« W?|b??}J« W?? }? ³D« d?|—U??I? ²?« ‰u??ŠË æ ¨«Îd??C?×? ±µ± v≈ XKË  «—b?? —U?&« d??{U?×? ¡Î UMÐ√ W
œUI« ‰U}ł_« rÝUÐ ÆÆ«bÐ√  u9
W|c?G*« v×?B« ·dB« …—u?ÝU? —U−?H½« s ◊UD?H« `UB ©h}Bð ØŸd?³ð® ÷—√ d}Ðbð WUŠ v …b|bł Æ…œułu*« v{d*« ‰UL¼≈Ë ÂUF« å‚uÝœò vH?A² qš«œ ¡U³Þ_« nU?? | s j³?? C U?? Nðö??L? ?Š —«d??L? ?²? Ý« vK?Ž  b??√Ë jUð l
 ULKJ« Ác¼ V² √® «Î œUHŠ√Ë
v(« vU?¼√ œb??Nð …d?? }? ³? W?Ł—U?? Àb??% b?? Ë W??IDM?LK Æ÷dG« «c¼ WEU?;«ò W??Ý—b? W?³KÞ —u?√ ¡U??}Ë√ ÈuJý sŽË æ ö?? łU?? ?Ž «—«d?? …—«“u«  —b?? ?√ ¨vH?? ?A? ?²? ??*« qš«œ ÆÊu½UI« ÊuCd²Ý rJ½≈ rJ} WIŁ vK v½_ ©vŽu
œ
 b?√ v²«Ë ÈuJA« q×? v? o}?I×?²?UÐ XU? ¨tKUJÐ ∂ vK?Ž œdUÐ r?}KF?? ²?«Ë W?? }Ðd?? ²?« …—«“Ë XU?? U?? LM?}Ð æ Z|Ëd² vHK)« W?Ý—b*« ¡UM «b²Ý« v åd?B³« vKŽ ¨vH?A?²?*UÐ s}KL?N*«  «“U?−Ë W?F? «u« v o}?I?×?²UÐ v×?³? s?Þ«u*« „ö?√ vKŽ Èb?F? ²« ÈuJý sŽË æ «u½uJð Ê√ vKŽ ÊË—œUË ¨X}²H²« Ë√ p}JH²«
œUMÝ≈ -Ë ¨W?? IDM*UÐ ’U?? )« œdD« j?Ð d??? œu??łË sÞ«u*« ÈuJ?ý ÷d?Ž b??FÐ ∫vðüU? U??N?²ÐU??−?²? Ý« ÈËUJý v²«  U?HU<« j³?{ v …—«œù« ‰UL¼≈Ë …—b?<« œ«u*« WFLÐ l²L²¹ t½√Ë vHA?²*« …œuł X³Ł√ o}Iײ« sJË ◊u|d? ZM}ò W?IDM0 Èe— v½U¼ sÞ«u*«Ë f²K n?}Ý q Êu
ËUIðË ”Q}« Êu
ËUIð ÆÆ«bÎ Š«Ë U³K
rË ¨W?B?B?²*«  U?d?A« Èb?Š≈ v≈ Õöù« W?}KL?Ž ÊËœ t²?bš ¡UN½≈Ë v¬ VÝU?Š ”—b błU? bL×? sŠ W?Ý—b*« ÊQÐ W?EU?;«  b?√ ¨s}?Ý—b*« q?³? s Àb?% Âu??I| d??L? ²? ? q?JAÐ v{d*« q³??I? ²? ¹ U??N½√Ë ¨W??³? }Þ v²?« ÈuJ?A« h?×? ? H?Ð …—«“u« X?U?? ? ¨åW?|—bM?JÝù« ‡ …uIÐ f} ‡ Âu³«Ë ÂöE« g}UHš
vKŽ —Ëd*« W??I?«u?? Âb?Ž V³??Ð qL?F« v c??}?HM²« √b??³| …—«“u« XU ¨å…“u?−F«ò‡Ð ·U? Ë_« WÝ—b0 tF? o}I?ײ« ·«d?? ?ýùUÐ Âu?? I?ðË r}K?F? ?²?«Ë W?? }?Ðd?? ²« …—«“u? lC?? ?ð iF?Ð q|u??% r?²|Ë ¨Êu??B? ?B? ? ?²? ? ¡U??³Þ√ r?N? łö?? FÐ È—«œ≈ ≤∞±∞ر±±∏ r — W?F? «uUÐ d??C?×? œu?łË s}?³ð ÆÆqIŽ öÐ UN½_ X{dI½« bI ¨ «—u UM|b«
d}?³ œu?N−0 W?dA« Âu?Ið sJË ¨Âu}?H« Ÿ—UAÐ d?H(« W??}Ðd??²« W?|d|b?? d|b?? …œU??≈ o|dÞ s?Ž Ÿu??{u*« W??Ý«—bÐ ÆWÝ—b*« vKŽ …dL²*« WÐU d«Ë V}³D« »U?}ž ¡UMŁ√ vL}KF?²« —uNMœ vHA²?*  ôU(« o}??I?×?²« W?ÐU?}M« Xuð b?? Ë ¨W|d?U??F« ÊUŁ WÞd?ý r?? s}Š tÞ ¡UMÐ√ U| r²½« rJuIFÐ U/≈Ë
dH(« `|—UBð ëd²Ýô Wu¾*«  UN'« l o}M²K ¨qL?F« sŽ ”—b*« ŸUD?I½« b?√ Èc«Ë å…e?}?'«ò‡Ð r}KF?²«Ë ÊUJÝ ÈuJA …d¼U?I« WEU?×? WÐU?−²?Ý« X½U?Ë æ È—U??A? ?²? Ý« Ë√ »U?? B? Ž_«Ë a?*« V}??³?Þ q¦?? h?²? <« ÆUÎ|—«œ≈ dC;« kH×Ð  d√Ë UN} tMŽ ‰U qIFU ¨r¼d}žË œUIF«Ë r}J(«Ë
Æ…—u*UÐ d}³J« qDF« Õö≈ s WdA« sJL²ð v²Š tMJË rKE²« ‰u³? - b Ë ¨WÝ—b*UÐ qLFK tðœu?F rKEð b Ë …bLŽ√ d}uð v vU¼_« W³ž—  dA½ v²«Ë Ê«b ∑∞ ‡« Æq}L−²« Wu?B)« W“√ qŠ v W?}Kš«b« …—«“Ë XÐU−?²Ý« æ rJ|œU|√ vKŽ bý√ ÆÆv³½ t½≈ ¨ÈdF*«
ÈuJAK W?{U|dK vuI« fK?:« »U−?²Ý« U?L æ qL??F« sŽ ŸUDI?½ô« d?L? ²? Ý«Ë qL?F?« rKðË …œu??F« i— s v?Ë_«  U?? ŽU?? « ¡UMŁ√ W?? I?DM*« …—U?½ù o|dD« v?KŽ t?? ²?MЫ Ãö?? F åÈu?? ?{—ò WKH?D« b«Ë W?? ³? ? ž— sŽË æ qš«œ å…b|d??ł u?Ð√òË åvÝu½d??'«ò v²KzU??Ž s?}Ð W|—Q??¦« W}×}*UÐË  U
«d¼_«Ë q}MUÐ rJHKײݫË
t}KŽ Èb?F²K b|«“ a}A« ÈœU½ ¡U?CŽ√ bŠ√ s W?bI*« W|d|b*UÐ W}½u?½UI« Êu¾?A« s —«d —b v²?Š ¨WK|uÞ …b s v?U¼_« W|U?? L? ?( W?? }zU?? *« …d?? ²? ?H« vË ÕU?? ³? ?B« ¡«dł≈ q³? lLÝ ”U?}I ¡«d?ł≈Ë ÂöJ«Ë lL« b?NF0 WEU×0 s_«  «u …b|d'« …b?ýUM bFÐ r}ÝË√ ed UF}Lł ÊuJ½ Ê√ W
_« a|—Uð qJÐË ÆÆÂöÝù«Ë
 U|b?F?²?« Ê√ v≈ —U?ý√Ë ¨ÈœUM« d?I? q?š«œ »d?CUÐ ÆŸUDI½ô« »U³Ý√ ¡«bÐ≈ ÂbF t²bš ¡UN½SÐ  U?U? vKŽ …—U½≈ …b?LŽ√ l?{Ë qFHUÐ -Ë ¨W?}?−DK³« t?ËdE dE?M«Ë b?N?F*UÐ U?N?łö?ŽË Ê–_« j?G?{ ”U?}?I? W??“_« q?Š v l|d??« q?šb??²K d?Ðu??²? √ s ”œU?? « Êu¦×³| s|cUÐ rJHKײݫ ÆÆs}BK
¡UI—
WÞd??ý r?? qš«œ U?NÐ d??C? ×? qL??Ž - XŁb??Š v²« rB??šË d?¼u??ł b??F? Ý Vł— sÞ«u*« —d?? Cð sŽË æ ÆåÊ«b ∑∞ò ‡« v≈ ÈœR*« o|dD« …—U½ù W³ÝUM bN?F*« —d ¨Ãö?F«  UI?H½ vKŽ ÁbŽU?ð ô v²«Ë W|œU*« ÆÂb« —U×Ð s d}¦J« Àb×|Ë œ«œeð Ê√ q³ …œułu*« jÝË W
ULI« «u √ v e³š …d sŽ
 b??√ v²«Ë W?U??F« WÐU??}MK U??NK|u??% -Ë b|«“ a}??A« W?³|dC« Ác¼ rB?š ÊQÐ …—«“u«  œU√ ¨t?³ð«— s •±∞ b?« ‰U?L?Ž b?Š√ ÈuJA kU?;« »U?−²?Ý« U?L? æ W«“≈Ë ¨UN?łöF W“ö« d|—UI?²« qLŽË WKHD« ‰U³?I²Ý« ‰U?? ? L? ? ?ł ¡«u?K« v?≈ …b|d?? ? '« s? ’U?? ? š dJ?ýË æ ‰u³ Ë√ ‰u²« s
UÎ ÐËd¼ ¨»öJ«Ë jDI«
- b Ë ¨WÐU?}M« È«dÝ qš«œ s|d?łUA²*« s}Ð `U?B²« s}KU?FKË U?N s}?F{U?)« ’U??ý_« vKŽ r²ð •±∞ ‡« vL?? % WEU?? ;« ÊUJÝ≈ v? W??I? ?ý d??}? ?uð v vU?? F« ÆÃöF«  UIHMÐ WU)« ÈËUJA« q v l|d?« t½ËU?F?²? W?}½b*« ‰«u?Š_« d|b? VzU½ ÃËd?Šœ
ÂUJŠ_ W??F? {U??)« qL??F« V?? W??³|d??{ v¼Ë W?ËbUÐ …d² ¡UMŁ√ ÁœuN−? vKŽ …QUJ*« WÐU¦0 t ÊuJðË ¨tðdÝ√ s Á–UI½≈Ë WËb« W?IH½ vKŽ åb?L×ò Ãö?Ž ‰uŠË æ
È√d« ¡UM−ÐË ÆÆWbB« Ë√ ÊUŠô«
rN??²U?Š≈Ë …d??łU?A?*« ·dÞ …u?C? F«Ë u??C?F« ·U??I|≈ ëd???²? ÝUÐ oKF??²ð v²?« W?U??š s}MÞ«u?*« ÈËUJý qŠ
ÈœUMUÐ W?U?)« s}½«u?I«Ë `z«uK« ¡u?{ v o}I?×?²K r — W?}U*« …—«“Ë —«d? Ë ¨≤∞∞µ WM ©π±® r — Êu½U?I« v qL?F« ¡UMŁ√ W?GU?Ð  UÐU?≈ V}?√ v²«Ë b?« ¡UMÐ q? r|b?? ? I?ð åb?? ? L? ? ?×? ? ?ò b?«Ë s …—«“u?« X³?KÞ ¨ u?*« qšbð v²«Ë ¨ U? u?F*« s U?¼d?}?žË vu?I« r d« W? UDÐ
s|c« ¨Ëd}³ÝU
vU¼QÐË ÆÆdÐUI*« ÊUJÐË
ÆW{U|dK vuI« fK:« s …bL²F*«Ë ©±® r — W?}U*« …—«“Ë È—Ëœ »U??²?Ë ≤∞∞µ WM ©ππ±® ÊU??L? }KÝ sÞ«u?*« v≈ ‰u??uK “ö« q?L?Ž -Ë ¨¡U?M³« vuJŠ vH?A?²? qš«œ s t?²U?( W?U)« d|—U?I?²« q q}cðË ŸËdA*« v½u½UI« —UÞù« v U?NK( tBAÐ «c¼ v ¡«dF« «uýd²U rN“UM
s
«ËœdÞ
pJ« W¾}¼ «d}š√ XÐU−²Ý« …b|bŽ  «¡«b½ bFÐË æ Æ≤∞∞µ WM sJ?*« v tU??I? ²½« W?? }½UJ≈ W??d??F? œu??L? ?×? b??}? « vHA²? qš«œ tłöŽ vM¦²| v²?Š tłöŽ WDš `{uð ÆW}M}ðËd«  U³IF« ≥∞ ÊU}ÐË ‚U¦}*UÐ rJHKײÝ√ ÆÆ’—UI« œd³«
Î
X% p?–Ë ¨WMŽU?? L? ?« —U?D jš b|b?? −? ?²? W|b|b?? (« qš«œ  «“ËU?? ?& s?Ž —u?? ?_« ¡U?? }?Ë√ ÈuJ?ý vË æ Æb|b'« fU?:« vKŽ Ãö?F« V?KÞ ÷d?Ž U?C Î |√Ë år|«e?F« uÐ√ò Y}?? Š W?? }?U?? ²« W?? ³ðd?*« v W?? ×? ?B« …—«“Ë v?ðQðË æ »U× Q ÆÆU½dBŽ VÝUM| U0Ë ¨”—U

b??Ë W??¾?}? N?« f}z— ÈËUM vH?DB?? ”bMN*« ·«d??ý≈ U? W?×? Âb?Ž  b?√ ¨åd?B?³« vKŽ WEU?;«ò W?Ý—b? rUE*« s Uγ?}B½ W}L?}KF²« W}MÐ_« W¾?}¼ XU½ b Ë æ ÆtłöŽ u×½ “ö« –Uðô W}³D« v o?}? I? ?×? ?²« ∫v¼ r?UE ±∞ v≈ …—«“u?« XÐU?? −? ²? ?Ý« tzUCŽ√ q ÆÆÁƒUCŽ√ r¼ Èd UM« »e(«
s}?Ð W??U?? *U?? ¨W?? }M}?? ? ?(« WM|b?? e?? d?? v?≈ j)« ÊU q} U? Ê√Ë ¨WÝ—b*« …—«œ≈ vKŽ —u_« ¡U}?Ë√ t³½ Ê«“u?Ý W?Ý—b qš«œ ¡«d?ł≈ v≈ WÐU?−?²?Ý«Ë ÈËUJý ∑  —d? ¨WËb« W?I?H½ v?KŽ å‰U?L?łò Ãö?Ž VKÞ sŽË æ åÃd*«ò‡Ð b??Š«u?« Âu??}« vH??A? ²? ? ‰U??Š Èœdð W??F? «Ë s
tł—Uš s|c«Ë »e(« qš«œ s|c«
¨ «d??²? uK}?? ±∞ mK³ð W??}M?}?? (« e??d??Ë WMŽU??L? « s d?? ýU?? ³*« ·«d?? ýû lC?? ð W?? Ý—b*« Ê√Ë ¡«d?? ²? ?« ¨—u_« ¡U}Ë√ UNM vJ²ý« v²«  U?HU<« WdF* „—U³ r|b?Ið b?FÐ tU³?I?²?Ý«Ë tłö?Ž —«d?I WÐU?−²?Ýô« …—«“u« v{d*« q ‰U?³?I?²Ý«Ë ¨b?}?'« vH?A?²*« ‰U?Š  U?³Ł≈Ë tÐU× √ r¼ UF}Lł ¡ôR¼ ÆÆZ}KK j};«
ÆW}M}(«Ë ”u U ed s}Ð jЗ b ÊuJ| pcÐË Æ…—«“u« Æ UHU È√ œułË ÊËœ W}L}KF²« W}KLF« d}Ý s}³ðË vKŽ t??{d?? F W??}? ×? B« t??²U??×?Ð W??U??)« ‚«—Ë_« q …œU?? ýù«Ë ¨qL??F?« W??×zö? U??ÎI? ?³Þ …—d??I?*« b??}? ?Ž«u*« v v lLD
rN f} s|c« r¼ ÆÆÊu}I}I(«
ÈdI³?« bL× e|eF?«b³Ž d×Ý W?Ý—b*« qI½ ‰uŠË æ s}?? d?? A*« »U?? }? ?ž s —u?? _« ¡U?? }Ë√ ÈuJ?ý sŽË æ ÆtłöF “ö« –Uð«Ë W}³D« fU−LK WUF« …—«œù« qL?√ v?KŽ qL?FUÐ rN??U?}? Ë vH??A?²?*« qš«œ ¡U??³Þ_UÐ …d
«R
UN½« Êu —b| s|c« r¼Ë ¡vý È√
b}FÝ ÂU¼— ∫…¡«d V³| U2 å…dBF*«ò W|dIÐ W?}MH« W|u½U¦« WÝ—b* UNÐb½Ë s »d??IUÐ ·d??B? œu??łËË ¨åÈd?×? ³« WÐe??Žò W??Ý—b0  UEU??;« W??b?I? v …d¼U??I« WEU??×?  ¡U??łË æ s}??b??I? ²*« v{d?*« qJ …b??}? '« W??b??)« r|b??IðË t??łË W}U|d³
ù«Ë v½u}NB« ÊU}J«Ë s}}Fłd«
œu?łu …—«“u«  —U?ý√ ¨‰UI?²½ô«Ë d?H« v V?ŽU²*« U?N ¨WÝ«—b« …d?² qš«œ W³KD« W×? vKŽ dŁR| U2 WÝ—b*« q×Ð XU Ë ¨U?N}MÞ«u ÈËUJA U?ÎF|dÝ XÐU−?²Ý« v²« ÆvHA²LK √bÐ Ê√ cM
d UM« b³Ž VFý s
ÂUI²½ö
Reham_sa24@yahoo.com ¨W}L}KF²« dLž X} …—«œSÐ W}ÐdF« WGK« vÝ—b v e−Ž ·d??B*« s}Ð q?B?H?| d??}?³? —u??Ý œu??łË W??¾? }? N« X²??³Ł√ ∫v¼ jI?  UÐU?−?²?Ý« π åvÐd?F«ò  b?—Ë U?NM iFÐ W?U ù a}?A« d?H WE?U×? vU¼√ ”U?L²« ‰u?ŠË æ Æu}u| …—u¦ v“UM²« bF«

ÈËUDMÞ Õö ∫·«dý≈ «—UD*« rUŽ


W³?½ t}? „d²?ý« Èc«Ë Ê«d}D?« …bŠË d|“Ë ‡ o}Hý bLŠ√ o|dH« —b√ æ
W?? ? ?A? ? ? U?M?* Ê«d?? ? }?D?« ŸUD? …œU?? ? s? Vð«Ë— …œU?|eÐ «Î—«d?? ? ‡ v½b?*« Ê«d?? }?D«
Ác¼ t??ł«uð v²« …b??−?²? *«  U|b?×? ²« U??N?ðU??d??ý l?}? L? łË …—«“uU?Ð s}KU?? F«
ÆWIDM*« v WŽUMB«
bL?Š√ o|dH« ÂU dÐu?²√ ≥± vË æ
W?I«d0 ‡ v?½b*« Ê«d}D« d?|“Ë ‡ o}H?ý
vU?? ? F« r?}K?F? ? ²« d?|“Ë ‡ ‰ö¼ v?½U¼ Æœ
‡ ÂUF« «cN W}LÝd« Z(« W¦FÐ f}z—Ë
d??H?« W?U? b??I? HðË ÃU?−? (« l|œu??²Ð dÐu??²? √ d??N?ý ‰ö??š U??NðU??F? }? ³? vKŽ√
≤∞±∞ v vb*« Ê«dOD«
b??I?Ž hB???²*« Ê«d??}D« W??b?š Âb??Ið Ê«d?? ?}D«  U?? ?b?? ?šË W?? ŽU?MBÐ W?? ?}M?F*« YU?? ¦« d??L*«Ë b?|b??'« Èu??'« »d?? F« W??—U?? A*« ÂUE?MÐ „d??²? ?A*« q}?? G? A? ?²« ÆU}× U|œU½Ë WŠU³Ý  UULŠ lL−Ë
Vð«d?« vKŽ •≥∞ W?? ?FÐU?? ²?« U?? NðU?? ¾? ? }¼Ë

¡U?? ?A½≈ q?H? ? Š ÊU?? d?|UM?| ±∞ v æ


ÆvÝUÝ_«

W?? œd?? G« —UD0 »U?? d« v?M³?? l}?? uð


WM?|b?? ? ŸËd?? ?A? ? r?}? ? L? ? BðË ¡U?? ? A½≈Ë
…d?¼U?? ? ? I?« —UD? ‚b?MË v?²? ? ? ?}? ? ? ?ÝËd?|≈
 «¡«d?łù« d}?Ý sŠ vKŽ ÊUM¾?LÞô«Ë Êu}?K ±∑ XGKÐ  UF?}³? WL}?IÐ v{U*«  U??b??) W??}MÞu?« W??d??A« l W??«d??ý  U?? b??)« r?|b??I?ðË  «dzUD« W?½U??}? ?Ë pc??Ë ¨vËb« …d¼U??I« —UD0 b|b??'« ÆedUÐ ÂU?F?« fH½ s u?}?u| ±∑ Âu| v æ Æb|b'«
l}?L?ł q³? s Âb?Ið v²«  ö?}?N??²«Ë —UD? v —ôËœ s}?|ö?? µ U?? N?M —ôËœ …d|U??F? W??b??š r|b??I? ² W|u??'« W??Šö*« f}?zd« b?? ?I? ? H?ðË ¨ «—UDL?K W?? ?H?K²?? ?<« —UD?0 b|b?? ?'« W|u?? ?'« W?? ?³? ? «d?*« ÃdÐ ŸUL?²ł« ÕU?²²?« - dÐu²?√ ≤∞ v æ „—U³ vMŠ bL× f}zd« b}« ÂU d??B? ? XLKð ≤∞±∞ ”—U?? v æ
WFÐU?²*« X½UË ¨—UD*UÐ WKUF« …e?Nł_« »d s?Ž sKŽ√ UL? ¨ÁbŠË a}A?« Âdý Wd?ý ‰ËQ  «—UDLK W?}Šö*« …e?Nł_« W?? ×Mł√Ë W?? {Ëd?? F*«  «dzUD?« „—U??³? ? s Ê«d??²? ³? F| s|cK«Ë ¨v?Ëb« …d¼U??I« qIMK v?Ðd?F« œU?%ö W?U?F« W??}?F?L?'« W??L? ?? C?«  U??ŽËd?? A*« iFÐ b?? I? H? ?²Ð v²« W?D)« sL?? { …dzUÞ ‰Ë√ Ê«d??}?DK
nðUJðË o}?H?ý b?L?Š√ o|dHK? …dL?²?*« œ«b²UÐ …b|b'« …d(« ‚«uÝ_« ÕU²²« U¼dJ²% v²« Wb?)« Ác¼ ÂbIð W|dB ÆW|u'« ÷ËdF« bŠ√Ë ÷dF*« v½b?*« Ê«d?? ? }D?K …“—U?? ? ³«  U?? ? ö?? ? F« r|dJ?ð U??Nö?? š - v²«Ë ¥≥ ‡?« Èu??'« XML??C?ð v²«Ë ¨v½b*« Ê«d??}?D« …—«“u U?? NuD?Ý√ Y|b?? ×? ?² W?? d?? A« U¼U?M³?? ²ð
…e?Nł_« l?}L?−Ð s}KU?F« l}?L?ł œuN?ł W?ŠU?0 W? œd?G« —U?D0 d?H?« WU?  «—U?L?¦?²?Ý« mK³ðË ÆÆW?}?³Mł_«  U?d?A« vËb?« fJ?}? ? √ ÷d?? ?F? ? r²?? ?²? ? š« ‡ ÆW}ÐdF« dB W|—uNL−Ð l}?? uð - U??L? ÆÆo}??H? ý b??L? Š√ o|d??H« d?B? W??d?A  U?d?;« …d?L? Ž lL?−? π r?K?ð ÂU?? ? ? F?« «c?¼ ‰ö?? ? ? š - v²?«Ë
dŁ_« mK?Ð√ U?N Z?(« qŠ«d? l?}?L? ł v o}?K| ‰U?? Ž Èu?? ²? ?? ? v?KŽ «Îd? ?²? ? ¥µ∞ …dzUD« qLAð —ôËœ Êu?}K ±± ŸËdA*« v d³Lu½ ±± v tULŽ√ ≤∞±∞ Ê«d}DK o|d?? H« `²??²? ?« dÐu??²? ?√ ≤∑ vË æ v½U?u??}?ł b?}? « s}Ð ÊËU?Fð ‰u??uðËdÐ ¨W?? }MH?« ‰U?? L? ?Ž_«Ë W½U?? }? ?BK Ê«d?? }D?K W?FЗ√Ë ∑∑∑≠≥∞∞ W?FЗ√ ∫U?NM  «dzUÞ
ÆÂUF« «c¼ ZŠ rÝu ÕU$ v Æ—UD*«Ë WdAUÐ beech craft King “«d?Þ s? v?¼Ë ÂU|√ W??FЗ√ d?L? ²?Ý« Èc?«Ë a}?A« Âd??ý ‡ v½b*« Ê«d??}D?« d|“Ë ‡ o}??H?ý b??L? Š√ s}Š ”bMN*«Ë ¨UðU|_« f}z— v½U}½e}Ð ÆÆb|b??'« v½b*« Ê«d??}D« W?DKÝ vM³??Ë ÆAirbus330 …bŠ«ËË ∑≥∑≠≥∞∞
 b?? ? ? ? ?I? ? ? ? ?F?½« ≤∞±∞ر±Ø± v?Ë æ Ê«d??}D?K d??B? vH??A? ²? ? ? sKŽ√ ‡ r²| v²« UNð«e}N& pcË air 350 I ÷d?F*« —«Ë“ œb?Ž U/ –≈ ¨d??}?³? ÕU?−MÐ ¡UM?ÐQÐ W?? U?? )« “b?? ?}? ?Ëd|≈ W?½U?? C? ?Š d?B* W?CÐU?I« W?d?A« f}z— œu?F?? t?? ²u?? ł v f}zd?« b??}? ?« o«— b?? Ë …—«“Ë W?? ?}? ? −? ?}?ð«d?? ²? ? Ý« —U?Þ≈ v æ
W??CÐU??I?« W??d??AK W??U??F?« W??}? F? L? '« …d??²? H« v X?MJ9 U??N½√ ÷d??F?*« ¡UMŁ√ v½b*« Ê«d?}D« WDKÝ W½ËU?F0 U?Nðd|UF? ¨≤∞∞∏ ÂU?FÐ W½—U?I? p?–Ë •±±∑ W?³?MÐ U?NðU?¾}¼Ë U?NðU?d?ýË …—«“uUÐ s}KU?F« «b??²?Ý« W?d?AK `}?²| U?L?}? ¨Ê«d?}DK Ê«d?? }D« d?|“Ë o}?? H? ?ý b?? L? ?Š√ o|d?? H« b??L? Š√ o|d??H?« …œU??}? IÐ v½b*« Ê«d?? }D«
Ê«d?? }?D« ÂuK?F W|d?? B?*« W?? }? ?L|œU?? ?ú l  U??}? U??Hð« …b??Ž ¡«d??ł≈ s …d?}? š_« W?? ?d?? ?A« X?U?? ? U?? ?L? ? ÆÆW?? ?}? ? ?½d?? ?H« W|—U&  U?IH? …bŽ bI?Ž ÷dF*« b?Ný vŽU?L²?łô« b?FÔ³« vKŽ U?Îd?Š ¨WFÐU?²« U??N? F? ?Cð v²« W??Žu?M²*« V|—b??²?« Z«dÐ …—«“Ë  «œU?? ? ? }? ? ? ? s? n?}? ? ? ?H?Ë ¨v½b?*« W?}? IÐ l W?}? I|d?ù« …—U??I« jÐd o}??H?ý
d|“Ë ‡ o}?? H? ý b?? L? Š√ o|d?? H« W?? ÝUzdÐ U?}½U*√Ë U?½d? v W}?*UŽ  U?}?H?A²?? UM}??}?Ý “«dÞ s s}ðdzUÞ —U?−?²¾?²?ÝUÐ —«b?? vKŽ  «d?zUDK ¡«d??A?  U??}? U??Hð«Ë d?? BMF?« W?? }? L?¼QÐ …—«“u« s? UνU?? L|≈Ë v q¦?L?²| Èc« U?N?b¼ o}?I?%Ë W?LEM*« Æv½b*« Ê«d}D« …d?¼U?? ? ? ?I?« —U?D? ‰ö?? ? ? ?š s? r?U?? ? ? ?F?«
¡U??C? Ž√ …œU?? « —u??C? ×ÐË ‡ Ê«d?? }D« ¡«d?łSÐ Êuu?I| „UM¼ s ¡«d?³š qF?& v UN«b²?Ýô V«— ¥ WFÝ !U²Ýu ¨—ôËœ —U}K*« UN²?L} XDð ÷dF*« ÂU|√ W?}?LM²«Ë d|uD?²«  U?}KL?Ž v Èd?A?³« rE?²M?Ë s¬ Èu?? ? ł q?I½ v?≈ ‰u?? ? u« ÃU¼u??Ý —UD?* vKF??H« q?}? G? A? ²« æ Ρ«b²Ð« Ê«d?}DK dB XU?{√ ¨È—u;«
v³?? «d?? …œU?? «Ë W?? U??F?« W??}? ?F? L? ?'« UL ¨Ê«d}DK dB v?HA²0  U}KLŽ WK}??ÝË d?? u??}? Ý U2 ¨vKš«b?« Ê«d??}D« ÂU?? ? ?F?« «c¼ …d?zUÞ ≥∑ ¡«d?? ? ?ý - t?½√ –≈  U?? b?? K «œ«b?? ²? ?«Ë Ê«d?? }D« ŸUD?IÐ …dc l} uð UÎC|√ - U?L ÆÆÈœUB² «Ë ±∑ v f|d?³?≈ Wd?ý WKŠdÐ vËb« …b|b?? ł  ö??Š— ≤∞±∞ fD?? ž√ ∂ s
¡U?C?Ž√Ë  U?³ÝU?×?LK Èe?d*« “U?N?'« ¡U?? ?³Þ_« q?F? ? &  U?? ?}? ? U?? ?H?ðô« Ác¼ Ê√ ÆW|—uNL'« Êb l}Lł jÐdð WF|dÝ l ≤∞∞∏ ÂU?Ž v ©…dzUÞ ≤±® ‡Ð W½—UI? U??ÎL?z«œ ·b??N? ²? ?ð v²?«Ë ¨rN W??b?? I*« v½U?? u?? }? ?ł b?? }? ?« s? q s}Ð r?¼U?? Hð Æ≤∞±∞ u}u| ¨åÊ«œu?? ?« »uMłò‡?Ð UÐu?? ?ł WM|b?? ? s
W?}?F?L?'«  œU?ý√ b? Ë ÆÆ…—«œù« fK−?  U?}KL?F« ¡«d?łSÐ Êu??u?I| vH?A?²?*UÐ œbŽ ¡«dA bI?Ž l} uð UÎC|√ - b Ë ‡ s Ê«d?}D« W?ŽUMB v−|—b²?« vUF?²« ¨rNKL?Ž W|œQ?ð ¡UMŁ√ rN ÊU?_«Ë W?Š«d« `U??Ý —U??}D?«Ë UðU|_« f}z— v?½U??}½e??}Ð d?? ?N? ?ý ‰ö?? ?š f?D?? ?ž√ ±∑ v æ  ö?? Š— ÂU??F« f?H½ v XU?? {√ U??L? ?
rN??¦?ŠË s}KU??F« s WËc??³*« œu?N? 'UÐ ¡«d??³?)« l? …d?ýU??³? vKŽ W??O?Š«d??'« “«d?Þ s? W?? ? ? ?}? ? ? ? ŠËd?? ? ? ? u?Ðdð …d?zU?Þ ≤ W??d??Š ŸU??Hð—«Ë ¨W??}*U??F?« W??}U*« W??“_« ŸU?DI? ¡ôË t? b|b?? ? ? ł q}?? ? ?ł s?|u?J²?Ë ¨v½b?*« Ê«d?? ?}D« W?DK?Ý f}z— v?MH?? ?(« W?U?? ≈ X9 …d? ‰Ë_Ë „—U?³*« ÊU??C?— Âö?? ? ? ? ? ?« —«œ ∫s? q? v?≈ …b?|b?? ? ? ? ? ł
s U??N U?* œu??N? '« s b|e*« ‰c?Ð vKŽ ¨X½d?²½ùUÐ ‰UBðô« o|dÞ sŽ ×U?)UÐ Dash8-Q400 Bombardier W??IDM U??Îu??B?š r?U?F« ‰u??Š »U??d« ± v vKF??H« q}?G? A?²« -Ë ÆÆÊ«d??}D« Èu?'« s×A« W?ŽUM d|uDð ¡u?{ v …dJ?K W?? }½U?? C? ? d« W?? }? ?{U|d?« …—Ëb« «c¼ ‰ö?š X×??³?√ U?L? ¨słU??NMÐu?Ë
·«b¼√ l výU?L²ð W}?−}ð«d?²Ý« W?}L¼√  ôU?? (« v? W?? U?? š X u?« d?? Ë U2 XGKÐ W?IH? v Uγ?«— ∑¥ WF?Ý W|bMJ« ÆjÝË_« ‚dA« Æ≤∞±∞ d³Lu½ ‰U?? L? ? Ž√ fK?−? ?  U?? }? ? uð ‰ö?? ?š s …—«“Ë  U??d??ýË  U?ŽU?DI W??}?ÝU??L? )« q v≈ …d?ýU?³? U?N?ðö?Š— U?ÎC|√ ÂU?F«
`M vKŽ W?I? «u*« X9Ë Ê«d?}D« …—«“Ë ÆWłd(« ¡«d?A d}?š l —ôËœ Êu?}K ¥≤ UN?²?L}? V}??B½ s X?½U?  «b?? U??F? ²« “dÐ√ ‡ ∑ o?«u??*« åb?? ? ? ? ? ? ?Š_«ò Âu??| v?Ë æ W?d?Š s}?Qð …—Ëd?CÐ W|u?'« lzU?C?³« „—Uý Y}Š ¨≤∞±∞ ÂU?Ž v½b*« Ê«d}D« U??L? ? ¨s}JÐË Ëe?½«u??łË —u??³*ô«u?? ∫s
W??}? L|œU??_UÐ s?}KU??FK W?|—Ëb« …Ëö??F« W|d?? B*« W?? }? ?L|œU?? _« XF?? Ë b?? Ë ‡ Æ—ôËœ Êu}K ∂≥ WL}IÐ Èdš√  «dzUÞ ≥ eË— W?d??ý l Ê«d?}D?K d?B? W??d?ý vM?? Š b??L? ×? f?}zd« ÂU?? d??³? ?L? u½ W}?Ëb«  ULEM*« l o}?M²UÐ lzUC?³« ¥∏ v W?K¦2 ŸUD? W??d?? ý ±∂ U?? N? }? ? U?N? F? W??—U?A*«  U??d?A« œb??Ž qË
W?? ³? M?Ð ≤∞±±Ø≤∞±∞ vU*« ÂU?? F« sŽ W?? ?d?? ý l? W?? }? ? U?? H?ð« Ê«d?? }?D« ÂuK?F Ê«d?}D?K d?B? W??d?ý  b?? U?FðË æ ÂbIð W}*UF« W? UD« WLE½√ Wdý f|Ë— WFЫd?« …—Ëb«  U}UF? ÕU²?²UÐ „—U?³ W??U?)« Z«d??³« Àb??Š√ vKŽ ŸöÞô«Ë ÆÆ…«—U³? π∏ v W—UA?*UÐ «uU U?ÎI|d ÆWdý ≤¥ v≈ edUÐ
XI??«Ë U?L? ÆÆvÝU?Ý_« d??ł_« s •∑ W?d?A« XU? Y}?Š ¨Ê«d?}DK  —U?L?Ý W|d?B?  U?d?ý l W?|u?'«  U?b?K W½U??}? ?B«  U??b??š W??}?½U??¦« ÁU??C? ?²? I0 fJ?}? ?√ò  «d?zUDK? vËb« ÷d?? ?F? ?L?K o}?? ?I? ?% WËU?? ?×? ?Ë ¨Èu?? ?'« s×?? A?UÐ qŠ«d?? ? lЗ√ v? …—Ëb« XL?? ?}? ? √ b?? ? Ë …—«“Ë X?×? ? ? ? $ ≤∞±∞ q?|d?Ð√ v? æ
U?ΊUЗ√ «Îd?N?ý ±≤ l|“uð vKŽ W?}?F?L?'« “«dÞ W}L|œU_« s s}ðdzUÞ —U?−¾²ÝUÐ v W}?*UŽ W|—U&  U?öŽ vKŽ W?KUŠ qł_« W?K|u?Þ åd?? ?}? ? ‰U?ðuðò W?? ?F? ? ?Ýu*« ¨v?Ëb« a?}? ? ?A« Âd?? ? ý —U?D0 å≤∞±∞ W?? ×KB?* U?? NM Èu?? B? ?I« …œU?? H? ?²? ?Ýô« s?« WK?Šd?? ? ∫v?ðüU?? ? v?¼Ë W|d?? ? L? ? Ž À«b?Š√ l qU?F?²« v v½b*« Ê«d?}D«
ÆW}L|œU_UÐ s}KUFK Cessna Citation Mustang  U|d?? ?²? ?}? ? UJ«Ë r?ŽUD*« …—«œ≈ ‰U?? ?−? ? …d?? A? ?Ž v²M?Łô« ≥≥∞ ’UÐd|≈  «dzU?D q v½b*« Ê«d?}D« …—«“Ë t?L?}?Ið Èc«Ë d?? ?B? ? W|—u?? ?N? ?L? ? −Ð Èu?? ?'« s×?? ?A« ¥µ WKŠd?? ‡ WMÝ ≥µ W?KŠd? ‡ Õu??²? H*«  U?“_« WM' ‰ö?š s «bMK|√ ÊU?dÐ
o|d?H« —b?√ ≤∞±∞ d??³?L?u½ v æ v U?? ? N? ? «b?? ?? ? ²? ? Ýô V«— ¥ X?F? ? Ý v s}??L?FD?Ë  U|d?²? }?U?? π q}?G? AðË p–Ë ¨Ê«d?? ?}D?K d?? ?B? ? U?? ?NJ?K²9 v?²« W?? ×Mł√ U?? N? }? ? b?? I? H?ð Y}??Š ÆÆs?}? U?? Ž ÆW}ÐdF« XL?²?²?š« b? Ë ÆÆWM?Ý µ∞ WKŠd?Ë ‡ WMÝ ¨b|b?? ?'« v½b*« Ê«d?? }?D« WD?KÝ vM?³0
v½b?*« Ê«d??}?D« d|“Ë ‡ o?}? H? ?ý b?? L? ?Š√ ÆvKš«b« Ê«d}D« ÆvËb« »dF« ÃdÐ —UD Æ—ôËœ Êu}K ≥µ∞ WL}IÐ XU?? C? ?²? ?Ý« v?²« W?? HK?²? ?<« ÷d?? F*« f}zd?« `²??²? « dÐu?? ²? √ ≤± vË æ Ê«d?? }D?K d?? B? ? W?? d?? ý “u?? H?Ð …—Ëb« ÆW}MF*«  UN'« l}Lł W|uCFÐË
l}??L?' t??}Mł n√ U¼—b?? …Q?U?J `M0 —UD ‰U?? ³? I? ²? Ý« ÷d??F?*« b??N? ýË ‡ …d?(« ‚«u?Ý_« W?dý XI?I?Š b? Ë ‡ v²«  —U??L? Ý W?? d??ý XF?? Ë U??ÎC|√ ‡ W??}Ëb«Ë W?}?K;«  U?d??A« s b|b??F« ÃdÐ ¡UM}?? »U?— vM³?? „—U?³? v?M?Š ÆÂUF« Ÿ—bUÐ W|u'«  UbK —u?? ? ? C? ? ? ×?Ð ≤∞±∞ u?|U?? ? ? ≤ v? æ
U?NðU?¾?}¼Ë U?NðU?d?ýË …—«“uUÐ s}KU?F« W? ö??L?F« …dzU?D« vËb« a}?A?« Âd?ý ‚U?? Hð« l}?? u?ð - dÐu?? ²? ?√ ≥ vË æ s}?Š ”bMN*«Ë ¨o}?Hý b?LŠ√ o|d?H«
W?}ÐU?−|ù« ZzU?²MK W?−?}?²½ p–Ë ¨W?FÐU?²« d³√ bFð v²« Airbus A380 v?²?D?KÝ s?}?Ð Èu?? ? ? ? '« q?I?M?K b?|b?? ? ? ? ł d?B* W?CÐU?I« W?dA« f}?z— œuF??
ÆÂUF« «c¼ ‰ULŽ√ qL: v p?–Ë ¨rU?? F?« v »U?? d«  «d?zUÞ Ê«d?|≈ W|—u?? ? ?N? ? ?L? ? ? ' v?½b*« Ê«d?? ? ?}D?« vLKŠ Âö??«b?³? Ž ¡«uK« ÂU? ¨Ê«d??}DK
”bMN*« V??²½« d?³?L? u½ ≤± vË æ
W?? ?d?? A« f?}z— ‡ œu?? ?F? ?? ? s}?? ? ? Š
‰U?? ?L? ? ýË d?? ?B? ? ? v≈ U?? ?N? …—U|“ ‰Ë√
Wdý f}z— ¨t}I V}?³Š ‰U Ë ¨U}I|d≈
W}MH« ‰UL_«Ë WU}BK Ê«d}DK dB W dA …b|b
W}Ëœ …œUN ¨W?}Ðd??F« d?B? W|—u??N?L?łË W?}? ö?Ýù«
«c¼ ¨Ê«d?}D« s√Ë Wö?Ý h| U?L}?
vHA² s}Ð W?√u²« ‰uuðËdÐ l} u²Ð
×u?? ł vH?? A? ²? ?? Ë Ê«d?? }D?K d??B? ?
U?? ?Î? ? }z— ‡ Ê«d?? ?}D?K d?? ?B* W?? ?C?ÐU?? ?I« Ê≈ ∫j?ÝË_« ‚d?? ? A« W?? ? I?DM?* ’UÐd?|≈ W½U?}? e?d?L? W?d?A« œU?L? ²?Ž« - t½√ q{U?? e|e?F«b?³? Ž ”bMN*« Ê«d??}DK d??B? W??d??ý f}z— q{U?? e|e?F?«b?³? Ž ”bMN*« Õd?? - r¼U??Hð …d?c?? l}?? uð v≈ W?U??{ùUÐ ÆËb}³uÐ
©«d_«® Èu?'« qIMK vI|d?ù« œU%ö Airbus A380 W?? ? ö?? L? ? F« …dzU?D« d|d??³?_«  «dzUD«Ë ∂∑∂¨≤∞∞¨∂∑∂¨≥∞∞  «“«d?Þ ZM|u?³«  «d?zUDK d?³? L?|œ d?N? ý v XKB??Š W?d?A« ÊQ?Ð W?}MH« ‰U??L?Ž_«Ë W½U?}? BK s}?? ? }? ? ?Fð v?KŽ W?? ? I? ? «u?*« U?? ?N?ö?? ? š s WKŠd*« ÕU?²²« - ≤∞±∞ u?|U v æ
W?}Ðu?}?Łù« W?L?U?F« v ÁœU??I?F½« ‰ö?š ‰Ë_ XD³¼ U?γ«— µµµ œb?F lð v²« ‰«dM}ł  Ud×0 A ≥≥∞ ’UÐd|ô«Ë E190 ’UÐd|ô«Ë E195 ÊËbÐ EASA ±¥µ ‡« …œU?? ?N? ? ý œU?? L? ? ²? ?Ž« b?|b?? & v?KŽ vU?? ?(« ¨W|d?B?Ë W}?½«d|≈ Èuł q?I½  U?ÝR? v??½b?*« Ê«d?? ? ? ? ? ? ? ?}? D?« ÈœU??½ s? v??Ë_«
≤≥ ∫±≤ s? …d?? ? ? ²? ? ? ?H« v? U?ÐUÐ√ f?|œ√ a}A« Âdý —UD0 U}? d≈ …—U v …d WdA« f}z— œuF s}?Š ”bMN*« ÂbIð W³ÝUM*« ÁcNÐË ¨p|d²J« s}Ku*«Ë v½dH« v½b*« Ê«d}D« W¾}¼ s o|d ÂU Y}Š  UEŠö W??}Ëœ W|u??ł  ö??Š— d??}? }??ð U?N? o×| W?ŠU? vKŽ TA½√ Èc?«Ë  —u³?ÝËd|≈
œu?F?? »U?²½« vðQ|Ë ¨≤∞±∞ d?³?L?u½ p–Ë ¨fJ?}?√ ÷d??F? v W??—U??A? LK s}KU??F« l}?L?' d?|b?I?²«Ë dJ?A« hU?Ð Ê«d?}?DK d?B* W?C?ÐU?I« W}ÐË—Ë_« WU?u« q³ s Wd?A« vKŽ W|uM« WF?ł«d*« Ác¼ ¡«dłSÐ WKŠ— ±¥ œËb?Š v s|bK³« s}Ð W?LE²M …œb?? ? F? ? ?²? ? V?Žö?? ? rC?|Ë Uν«b?? ? µ∞
»U??I? ?Ž√ v vI|d?? ù« œU??%ö U??Î? ?}z— rN? vL?}K ≈ ÷d??F?L? t?²?}?L¼_ «Îd|b?Ið ‰u?B?(« v rN?| Ê√ t½Qý s Èc?« e}?L?²*« rNz«œ√ vKŽ W?d?AUÐ Ê«d}DK d?B WdA? ÕuML*« œUL²Žô« «c¼ b|b?−²Ð Ê«d}D« W?ö U??L? ¨“«dÞ ÈQÐ V½U??ł qJ? U?Î}? Žu??³? Ý√ rC?| U??}? ?ŽU?? L? ?²? ?ł« vM³?? Ë ¨÷«d?? ž_«
vÐd?F« œU?%ö t?²?ÝUz— …d?²? ¡U?C?I½« ÆjÝË_« ‚dA«Ë U}I|d≈ v  ôU?−? l}?L?ł v W?}Ëb«  «œU?L?²?Žô«Ë  «œU?N?A?« s b|b?F« vKŽ Èc« —uD²« Èu?²0 UF?}L?ł «ËœUý√ b? Ë ¨W}MH« ‰U?LŽ_«Ë W½U}?BK Ác¼ ‰u?? ?šœ r¼U?? H? ? ²« …d?? ?c?? `L?? ?ð v≈  U|d??²? }? U?J«Ë rŽUD*« s? b|b??F«
ÆW}{U*« tð—Ëœ v Èu'« qIMK d9R? œU??I?F½« ÷d?F*« b??N?ý b? Ë ‡ ÆWdA« ·U?? {√ Èd??š√ W?? }? ?ŠU½ s ¨Ê«d?? }D?K d??B? ?  U?? d?? ý t??}≈ X?KË q¦?? W|—U??&  U??³? ?}ðdð v  U?? ? ÝR*«  U?«b??²?Ýô« qJ …d?}?³? W?ŽU? V½U?ł


7 WK?JA?? ? s? ÊuJ?²? ? A| s?|c«Ë —U?? ?−? ? ²?« q U?? ?A? ? ? qŠ


„d?? % Ê√ ÊËœ  «u?MÝ µ cM? ‚u?? U?Ð  U?? }z«u?? A? ? F«
dzU??) —U−?²« ÷d?F| U2 UM U?Ý W?}uJ?(« …eN?ł_«

UHO TU WU


ÆWŠœU
ÆvK;« ÃU²½ù« …œU|“ r²| r «–≈ WK³I*« …d²H«

—UJô« lA WuJ(«


…d¼U?I?UÐ W|—U?−?²?« W?d?GU?Ð s|œ—u?²?*« W??³?F?ý X?L?Nð«
œU?I? ²?«Ë W|—U?J²?Šô«  U??Ý—U?L*« l}??−?A? ²Ð n}E½ W??uJŠ
Ê√ W??³?F? A« f}z— W??×? }?ý b??L?Š√ b?? √Ë W??ÝË—b*« jD)«
°W}öNô« UFL:« s vH« dJ«
W½Ëü« ‰ö??š dJ« —U??F? Ý√ ŸU?Hð—« »U??I? Ž√ vË …Q?−? 
∂\µ v≈ t?}Mł ≥\µ s uK}J?« dF?Ý lHð—« Y}?Š …d?}?š_«
 U??ŽU?? Hð—« v≈ Èœ√ Èc« d?? _« u¼Ë …b??Š«Ë W?? F? œ t?? }Mł
v²« W}z«cG« œ«u*«Ë  UŽUMB« l}Lł —U?FÝ√ v …dL²
„UL_«Ë Âu K« —UF√ v UUH—«
d?F? Ý qB?} U?N? ŽU?Hð—« ÈbK³?« Âu?×K« —U?F? Ý√ XK «Ë
∂µ ‡« ełUŠ Èb?Fð uK²³«Ë UN}Mł∑µ v≈ WK(« »U?³ uK}
—U?F? Ý√  b?N? ý s}?Š v U??N?}Mł µ∞ v≈ ÂËd??H*«Ë U?N? }Mł
vK|“«d??³« Âu?×K« W?? U?š U??{U?H?
½« ¨…œ—u??²?*« Âu??×K«
≤µ v≈ œ—u??²? *« W?K(« »U??³? uK}?? d??F? Ý l?ł«dð Y}??Š
“UG« sŽ VOIM²« lu sŽ ¡UFЗô« W¹d³F« WËb« XMKŽ√ ÷d??HÐ W?uJ?(« ÂU?}? V³?Ð r?²ð W|—UJ²??Šô«  U?Ý—U??L*« Ÿ«u½√ nK?²?
? Ë W??}M}??×?Þ …Ëö??Š s dJ« U??N? ?}? qšb|
±≤≥π∫œbF« wF?O³Þ “U?ž ·UA?²? « lu U?HO?Š TÞ«uý W?U³? ¢ÊU²?OH?O¢ Âu?Ý— ÷d? b?I?²½«Ë …œ—u?²?*« lK« vKŽ ‚«d?ž≈ Âu?Ý— rŽb*« dJ« ¡U?H?²š« u¼ dDš_« sJ?Ë U¼d}?žË  U|uK(« UN}Mł ≥≤ bFÐ UN}Mł ≤∏ v≈ uK²³«Ë UN}Mł ≤π bFÐ UN}Mł
≤∞±± d¹UM¹ ≤ W?O?L? sL?C²¹ t?½« v≈ …dO?š_«  «d¹b?I?²«  —U?ý√ Ê√ b?FÐ lK?« s vKž√ ”U??Ý_« v œ—u??²??ð lKÝ vKŽ ‚«d??ž≈Ë s}u¾*« »c? Ë n|“ nAJ} W} öN²Ýô«  U?FL²:« s U?N? }Mł ±µ bMŽ v?J|d?_« …b??³J« —U?F? Ý√  d?I? ²?Ý« U??LM}Ð
Æ—ôËœ —UOK ¥µ WLOIÐ “UG« s U?N?}KŽ ‚«d?ž≈ Âu?Ý— ÷d?H —d?³? b?łu| ô Y}?Š W|d?B*« dJ« d?«uð s vŽU?L?²łô« sU?C?²« …—«“uÐË W?uJ(UÐ Y}Š U?×{«Ë UŽUH?ð—« „ULÝ_« —UF?Ý√  bNý U?L uK}JK
·«dý≈ «c¼ w “U?G« sŽ VO?IM²UÐ WLzU?I«  U? dA« X×?{Ë√Ë …—U?? ? −? ? ? ²« v?ð—«“Ë v W?K?¦2 W?? ? u?J?(« Ê√ vK?Ž œb?? ? ýË Æ° UFL:« v È—UL}J«Ë  U?N}Mł π È—u³«Ë UN?}Mł ±µ vDK³« uK} mKÐ
¥µ∞ w«u?Š mK³ð ÊU?²?O?H?O? lu? w “U?G« W?O?L? Ê√ lu*« v q U?A Àb% pc j?D)« bI²?Hð WŽ«—e«Ë W?ŽUMB«Ë U??N? }Mł ≤∑ Èd??³?L? '«Ë U??N? }Mł ≥∑ j}??³? «Ë U??N? }Mł ≤∑
—«u½ bF - wF?O? ³D« “U?G« s? W?O?L? d?³? « w¼Ë V?FJ d?²? —U??OK ÆW}−}ð«d²Ýô« lK« s d}¦ u|e« W“√ rUH ÆUN}Mł µ≤ «“u U²Ýô«Ë
‰ö?? š rU??F?« ¡U??×½√ w? d??×? ?³« ÷d??Ž w? U??N? ?U??A? ?²? «
g} «d Æ…dOš_« dAF«  «uM«
VO??I M²? « lu?? sŽ ¡U??F Зô« W¹d??³ ? F « WËb« X?M KŽ√
°WuJ(« «ËU≈ …d¼U?IUÐ W|—U?−²?« Wd?G« œU?%UÐ WU?I³« W?³?F?ý XHA?
d??}? ³? qJA?Ð U¼—U??F? Ý√ ŸU??Hð—«Ë  u|e« W??“√ r?U??Hð sŽ
…eU'« fö*« —UF√Ë
lu?? U??H ? O ? ?Š TÞ«u??ý W? U??³ ? ¢ÊU?? ² ? O ? ?H ? O ¢ “U?? G « sŽ „U?? L? ?Ý_« W?? ?³? ?F? ?ý ¡U?? C? ? Ž√ sý f}z— VzU?½ —u?H? B?Ž Ëd?L? Ž b? √Ë W??}?{U*« …d??²?H?« ‰ö?š …d¼UIUÐ W|—U−²« WdGUÐ …e¼U'« fÐö*« W³Fý  —cŠ
 «d¹b??I ? ² «  —U??ý √ Ê√ b??F ?Ð wF??O ? ³ Þ “U??ž ·U??A ? ² ? « U?u?−¼ …d?¼U?IUÐ W|—U?−?²« W??d?GUÐ d?}? ³? qJAÐ U?ŽU??Hð—«  b?N?ý  u|e?« —U?F?Ý√ Ê√ W?³? F?A« •µ∞ v≈ q Ë …e?¼U??'« fÐö*« —U??F? Ý√ v? ŸU??Hð—« s
Èb?? ? łU?? ? ¥µ W?L ?O ?I Ð “U??G « s W?O ?L ? sL?C ?² ?¹ t½« v≈ …d?O ?š _« WM?|b?? ? “U?? ?N? ? ł f}?z— vK?Ž «b|b?? ?ý ∑ b?FÐ  U?N?}?Mł π v≈ j}K)« X|“ d?² d??F?Ý q Ë Y}?Š b?FÐ sDI«Ë ‰ËeG« —U?F?Ý√ ŸUHð—«Ë W?}U?(« W“_« W?−}?²½
Æ—ôËœ —UOK ‚u?Ý q|u?×?²Ð ÁU|≈ s?}?L?N?²? —u?³?F« ±±\µ v≈ fL?A?« œU?³?Ž X|“ d?F? Ý lHð—« U?L?  U??N?}Mł œuL?× —c?ŠË t}Mł ±∏∞∞ v≈ sDI?« —UDM dF?Ý ‰u Ë
«c¼ w “U?G« sŽ VO?IM²UÐ WLzU?I«  U? dA« X×?{Ë√Ë t?? }? ? ÷d?? H?ð „d?? L? ?ł v?≈ —u?? ³? ? F« Æt}Mł ±≥\µ v≈ …—c« X|“Ë t}Mł …e¼U?'« fÐö*« W?ŽUM vKŽ W?“_«  U?}?Ž«bð s —u?Žb«
v½u?}??³« ¥µ∞ w«u?Š mK³ð ÊU?²?O?H?O? lu? w “U?G« W?O?L? Ê√ lu*« qšb| ¡vý È√ vKŽ W?I¼d*« Âu?Ýd« vK?Ž œU?? L? ? ²? ? Žô« v≈ …œU|e?« V³?? ?Ý —u?? H? ? B? ? Ž lł—√Ë s œbŽ sKŽ√Ë d?C²% …e¼U'« fÐö*« l½U?B Ê≈ ‰UË
- wF?O? ³D« “U?G« s? W?O?L? d?³? « w¼Ë V?FJ d?²? —U??OK ô Èc« Xu« v ‚u« s Ãd
|Ë r−?? Š s •∏∞ v≈ qB| Èc?«Ë ×U??)« s œ«d??}? ?²? Ýô« qšb²Ð VUÞË W?}{U*« ÂU|_« ‰öš tЫuÐ√ ‚ö?ž≈ l½UB*«
—U ô« ‰ö?? š rU??F?« ¡U??×½√ w? d??×? ?³« ÷d??Ž w? U??N? ?U??A? ?²? « v²?«  öJ?A*« v≈ d?EM« t?? ?}? ? r?²| s j?I? ? •≤∞ ÃU?? ? ²?½≈ r²| U?? ? LM?}Ð v?K;« „ö?? ? N? ? ²? ? ?Ýô« —U??F? Ý√ v ‚u??³? *« d??}? ž ŸU??Hð—ô« W??“√ q?( W??uJ(«
ƉËeG«Ë sDI«
U r¼√ q−¹ U/Ëœ qŠd¹Ë tHK oKG¹ Ê√ ≤∞±∞i— Æ…dOš_« dAF«  «uM« vK?Ž qL??F?| ôË ‚u???« U??N?M v½U?? F| v W??“_« rU??Hð s —c??ŠË  u|eK W??}K;«  U??łU??}?²? Šô«
Õd UË fJOK}J¹Ë ‰«eeÐ «–S¨ a¹—U²K tKO−ð sJ1
t¹b WIOŁË ·ô¬ WF³Ý s d¦ √ œułuÐ !UÝ√ ÊUOuł tÐ
‚UM)« ‚U{ bË UOÐdŽ U√¨ bFÐ dAMð r „—U³ fOzdK
U¼œœ— ¢WUD³K ô ¨”R³K ô¢dU Ÿu'« Ê_Ë œU³FUÐ
”—U1 u¼Ë¢ÎUUŽ ≤¥ włU½ 5Š¢vFU'« »UA«
v²« t²ŽUCÐ  —œU v²« W¹bK³« dI ÂU√ —Uײ½ô«
sË b¹“uÐ ÍbOÝ ÊUJÝ s 5Š¨ ÷—_« UNÐ ‘d²H¹
qÞUŽ wUF« rOKF²« w−¹dš s »Uý ‰ËUŠ WIDM*« fH½
UłU−²Š« UdŠ —Uײ½ô« Íe¹eŽuÐ bL× vŽb¹ qLF« sŽ
VCG« d−H½U¨t «uH«Ë  «Ë«dC)« lOÐ s t½UdŠ vKŽ
WÞdA« b¹ Ê√ rž— f½uð ¡U×½√ rFO b¹“uÐ ÈbOÝ s
…b³²*« WLE½_« ‰uŠ Èdš√ WÞdý È√ s lAÐ√ „UM¼
.— WO½u²« WI¹bB« vM²ŁbŠ «cNË t{dŽË sÞu« ‰uDÐ
ełUŠ d u¼ f½uð v ÀbŠ U r¼√ Ê≈ WKzU vÝËdŽ
ÂUF« qDÐ WÐU¦0 f½u²Ð u¼ ·u)« ełUŠ d ÆÆ·u)«
VFA U¾OMN b¹b'« ÂUF« W¹«b³ öB² dL²O qŠ«d«
b «Ë ™b «Ë
ÆrOEF« f½uð
ô≈ qŠd¹ Ê√ ÂdBM*« ÂUF« vÐ√ dB v UM¼ sJ
b¹ vKŽ «—UNł «—UN½ XÝ—u qOI¦« —UOF« s W¹d

oLŽ v «dzUž U³Fý ÊuLJ×¹ ô rN½Q Ë ÂUEM« W½bÝ
ÆWO½U½ô« …—UC(«
q}œËÆÆg}F« d}«u v ÊuDU| ÊuM«u*« b?? ? F? ? ? ? ?
d−(«Ë dA³« vF¹ v²«  UÐU
²½ôUÐ U¼uLÝ√ UL
W½ËUF0 WOM_« …e¼Q'« b¹ vKŽ  œuÝ nO dB qš«œ
s d
O „—U³ fOzd« UMOKŽ Ãd
¹ W−H« W−DK³«
ZNM «—«dL²Ý«Ë¢«uK²¹ rNOKš¢ tuIÐ UN²¼«e½ v pJA¹
t½Q Ë qUF²¹ Èc« eŽ bLŠ√ bO« UMOKŽ Ãd
¹ W¹d
«
v²« WO¼Ud« vKŽ öb b¹b(« dJ²Š« ULK¦ dB dJ²Š«
°°W“«u*« v W—UA*U rNUD| åvUò °W}uU'« »d
—«u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ½
W¼—UH«  «—UO« W³½ …œU¹eÐ ÈdB*« VFA« UNÐ rFM¹ jÝË ¡ö? ?G« s?Ž VF? ?A« ¡U? ?N≈ tM? ÷d? ?G« qÝd? ? s}MÞ«u*« W×KB v VBð ô W|d?B*« WuJ(« UNÐ ÂuIð tðU??łU?}??²?Š«Ë Èd??B*« VF?A« W??F?}??³Þ Ÿ«d| rË t??I?}??³Dð W½“«u q}bÐ vL| U l|“u?² WKLŠ W}U*« …—«“Ë XIKÞ√
dO¹Ë W U)«  UFU'«Ë ”—«b*« »öÞ œ«bŽ√ …œU¹“Ë Ë√ vU¼_« …bŽU sŽ VF?A« fK− ¡UCŽ√ q¼U& …—«“Ë q}œ s d?
??ÝË …œb?×?  U?¾? vKŽ U¼d??}ŁQð vðQ|Ë …d?}?³ m?U³? ‚U?H½« œU?B?²?ô« –U²?Ý√ dJM?²Ý«Ë W?}??}zd« v lL?²?:« W? —U?A? …œU|e? W? d? U?N½√ …b? R? sÞ«u*«
…œU¹eÐ WO¼Ud« vKŽ öb ¡«—“u« dO³ W¹d
« »—œ v v≈  —Uý√Ë ¨rNðU?łU}?²Š« vKŽ ·dF?²K rNF? Y|b(« tðU?³K?ÞË tðU?Š«d?²?« sÞ«u?*« .b?Ið ÊQÐ ÁU|≈ U?H?? «Ë W?}U*« ¨t W??³??ŠU?B*« W??}½ö??Žù« WKL??(«Ë q}b?« W?ŽU??³Þ U??N?H?KJð WËb« Èu??²??? vKŽ ¡«u??Ý ÂU?F?« ‚U?H½ô«  U|u?Ë√ V}ðdð ÊU}J« »U( qLFð f& WJ³ý µ≤
d¦ √ X½U WKUF« ÈuI« …d¹“Ë sJ¨dB0  UHOOJ²« œbŽ —«d?? vK?Ž ‰u??B??×K f?K:« u??C??Ž v≈ X³?¼– U??N½√ Áb|d| U?? «b??}??ł rKFð U??N½_ p×??C« d??}??¦| d??√ W?uJ?×K bMŽ q}b« «cNÐ «uI√ s}MÞ«u*«  U¾ b¼Uý t½√ v≈ «d}A …—«“Ë  —U??ý√Ë W|—u?N??L?'« e?? «d?Ë  U?EU?×?? l}?L??łË W|dB*«  «dÐU<« Èb|√ v XFË v½u}NB«
qLFUÐ  UFU'« v−¹dš s 5KÞUF« X³UÞ 5Š WOF«Ë  UuJ( l}³D²« …d² ‰öš X9 UNK Ë ¨WŽ—U³«
ÂU√ »U³« `² vKŽ XI«ËË o³Ý v²« v¼Ë WÝ«d(« v U¼œdDР« ÊQ? ô≈ tM ÊU? UL? WËb« W?IH½ vKŽ Ãö?Ž t?}DFðË q}b« «c?NÐ Ád?}JHð o¼dð U?NMJË Èd?B*« sÞ«u*« WKÝ v v½U−? o×KL tŽ“uð v²«Ë «d¼_« …b|d?ł ¡«dý W|e? d?ö« e?|e?Fð  U?}¬ Èb?Š≈ b?F| U?NK}?œ Ê√ v≈ W?}U*«
«c¼ Ê√ t W?F?³D VŠU? sL?Šd«b³?Ž ÕËb2 d?}?A|Ë ¨b?L×? ÈœU¼ n}C|Ë ¨t?ö?Š√ o}I?% v »–UJ« q_« W?−?}?²½ Èd?B*« sÞ«u*« v?KŽ W?Ëb?F? Á—UŁ¬ Ê_  ö?L?N*« W}?U*«  UB?B<« vKŽ ·d?F²« sÞ«u? qJ `}²¹Ë W?}U*« WKF²A*« W}ÝuÝU'« »dŠ rž—Ë ¨r U(« »e(«
ZOK)« ‰Ëb dHUÐ  öÞUF«  UFU'«  U−¹dš
Æ UœUš qLFK W¹œuF«Ë …œU??H?²??Ýô«Ë U?¾??}?ý Èd??B*« VF??A« b??}?H| s? q}b« Ê√ v≈ «d}?A t W?L}? ô q}b« «c¼ —«b ≈ Ê√ ¨VÝU?× UNLNH| s «bł W}UŽ q}b« WGË ÈœUB²ô« Á«u² v½bð  U?b)« s U¼d?}žË r}?KF²«Ë W?UI?¦«Ë W?×B«  U?ŽUDI b{ v½u}NB« ËbF« V½Uł s …bŽUB²*«Ë
q Ë „—U³ fOzd« UNMŽ Àbײ¹ v²« dB  —U v¼Ë t²ŽU?³DÐ ÂuIð v²« lÐUD*« UN}M& ·u?Ý …b}Šu« Âu?IðË —U?³?²Ž« q×? W?uJ(« U?N?F?Cð ô s}MÞ«u*«  U?³KÞ Æj}³« sÞ«u*« sÞ«u?LK `?L?| q}b« «c¼ Ê√ V|d?G«Ë ¨t??²EU?×? qš«œ l³Dð X«“U …b}ýd« UM²uJŠ ÊS ¨dB
v²« dB v UNdF½ v²« dB dOž ¡u« W½UDÐ Ê√ «b?? R?  «d??AM« p?Kð q¦?? s b?}??Šu« b??}??H?²??*« sŽ b?F³« q …b?}?FÐ  UB?B?
 v W?Ëb« ‰«u√ ‚U?H½UÐ „UM¼ Ê√ ÈœU?B²?ô« d?}³?)« n|d?A« X−NÐ ·U?{√Ë d}¦*«Ë t?²U≈ …dz«œ v W|uË√  «– U¼«d| l|—UA? Õ«d²UÐ WM|UNB« ¡ôR¼ Èb|√ v U¼b| lCð X«“UË
ö
Î Š vÝu bL× ËdLŽ »UA« b−¹ r ¨UN½udF¹ô U?I?Ë UNðU?ŽËd?A?Ë U?NDDš d?}}?G?²Ð Âu?Ið s W?uJ(« ¡U?H?łË ¡ö?G« s? v½U?F| Èc« Èd?B*« sÞ«u?*« W?×KB? ö?³I?²? r²ð ·u?Ý  «¡«d?łù W}?uJŠ WËU?×Ë UDD
?  U½“«u? ÂbIð X½U? W}K;« W?}³F?A« fU:« Ê√ W?A¼bK  «dzUÞ X«“UË ÆÆUMz«bNý ¡UbÐ rN¹b|√ W
DK*«
V³Ð t²³OD
Ð tł«Ë“ ÂU9≈ sŽ Áe−ŽË W¹œU*« tK UA* s U|√ sÞ«u*« vDFð ô U?N½√Ë VFA« `U?B  U?³žd V−| t½√ ‡ W?|bK³UÐ qU??Ž ‡ b?}?« b??L?×?? Èd|Ë ÆÆÂUJ(« lK« sŽ r?Žb« l—Ë  U?b?)«Ë W?UD« —U??F?Ý√ l— s X½U W}U*« sJË √b³*« «c¼ oË WEU× qJÐ W Uš W}U »dCÐ ÂuIðË …ež v UM}K¼√ Õ«Ë—√ bB% ËbF«
«c¼ ÀbŠ —Uײ½ô« ÈuÝ Ã«Ëe« nOUJð ŸUHð—«Ë dIH« v ¡«u??Ý …U?}?(«  ôU??−? q v? W?}??F?}?³?D« t?u??I?Š vHþuË s}ÝUMJ« ‰UŠ s% Ê√ WuJ(« vKŽ vKŽ W??}DG?²«Ë œU???H« ¡U?H??šù WËU?×??Ë W?}M|u??L?²« Æ—U³²Žô« v UNFCð ô qÐUMIÐ bNA²| ô s Y}×Ð rN}KŽ —UB(«
dB ÍdÐu vKŽ tH½ oMAÐ ¨≤∞±∞≠∂≠≤ ¡UFЗ_« Âu¹ W??uJ(« qB?ð U?b?MŽË Ãö?F?« Ë√ r}KF??²« Ë√ —u??ł_« ¨U? ? NM …b?zU? ? ô ‚«—Ë√ l?|“uð s ôb?Ð W|bK?³« r
CðË W}uJ(«  UI?HM« v d}³J« ·«dÝù« œU? ?B? ?²? ?« ¡«d? ?³? ?š v≈ ‰«R? ??UÐ XN? ?łuð åv?Ðd? ?F«ò vKŽ v½u}NB« —UB(« qFHÐ UŽuł  uL| ËbF«
—uÝ 5Ð U WIKF ËdLŽ W¦ł XKþË …d¼UI« jÝuÐ qOM« l³Dð UM²uJŠ X«“UË »Ëd(« Ác¼ q …ež
v²« dB vËÆÆWŽUÝ …b* qOM« ÁUOË ÍdÐuJ« Ÿ“uðË p– qF??Hð Ê√ sJ?L| VF??A«  öJA?? qŠ v≈ s d??}??¦J?« Ê≈ YO??Š q}b« W? ?ŽU??³Þ b??B??I| WËU?×?? sÞ«u*« W½“«u? Ê≈ ‰U?Ë ¨ÂU??F« s|b« ÆÈdB*« VFA« œ«d√ s ÊQA« »U× √Ë
Ê√ ‡ vF??U? ?ł VUÞ ‡ b??F??Ý b? ?L??Š√ Èd|Ë ¨q}?b« «c¼ WÐU??²J?«Ë …¡«d?I?« ÊËb??}??−| ô VF??A« œ«d??√ W?uJ?(« Êu|œ ÊQÐ t?ŽUMô W??}U*« …—«“Ë s –U?²?Ý√ vL?N?? s|b« Õö? —u?²? b« b? R?| W|«b?³« v Æ°ÊUCŠ_UÐ WKH« ¡ôR¼ q³I²ð X«“UË
qA dB »uM−Ð UOM*« WEU× v b¹bײUÐË UN½udF¹ô
rž— ¨qLŽ W d vKŽ —u¦F« v U¹d “ vײ ÕU²H«b³Ž WHË o?ײð WeN*« pKð l|“uð vKŽ W?}U*« …—«“Ë Â«b≈ f}?Ë ôË√ e? ?³? ?)« v≈ Êu?MÞ«u*« ÃU? ?²? ? ×|Ë v≈ X?K Ë v?²«Ë W? ? }? ? ł—U? ?)«Ë W? ? }?K;« ÊQÐ W??}U*« d?|“Ë `|d??Bð Ê√ d¼“_« W??F??U?−?Ð œU?B??²??ô« s}MŁô« Âu| b|bײUÐË v{U*« Ÿu³Ý_«Ë
¨WMÝ ±± vKŽ b¹e¹ U cM vM ÂuKÐœ vKŽ q UŠ t½√ s ‰U?(« t?}≈ q Ë U? vK?Ž UÎ ½e?Š VF?A« œ«d?√ s vKŽ W?}M√ b R?ðË ¨UNM …bzU? ô ‚«—Ë√ l|“uð o}??I??% v U??N?U??H½« r²?| d?}?Dš Èu?²???? s Ÿu?½ „UM¼ Êu?J}? ?ÝË t?ðU? ?Š«d? ?²? ?« Âb? ? I? ?}? ?Ý s?Þ«u*« µ∞∞ u×½ ‰ušbÐ l}³D²« WuJŠ X×LÝ v{U*«
dFýË ¨WÞdA« v UÎ ¹bMł qLF« tðôËU× dš¬ ÊU Ë t½QÐ tL¼uðË WuJ(« tŽb?
ð Èc«Ë sÞ«u*UÐ ¡«eN²Ýô« vK?Ž qB? ? ?% U? ? N½√ ‘U? ? ?F*« v?KŽ ‡ W?K—√ ‡ WËU? ?×? ? l Èd? ?B*« V?F??A?« W? ?×KB? ? vK?Ž »cJ« s Ÿu?½ WËb« œ—«u? ? …—«œ≈ v W|e? ? d? ?ö« U}½u}N U|œuN| UUšUŠ ±¥ rNM}Ð v½u}N
¨5Łö¦« sÝ tžuKÐ rž— ¨Ã«Ëe«  UIH½ dOÐbð sŽ e−FUÐ l}??L?ł XKŠË W??}¼U?d« s d??}?³?? Èu?²??? v≈ q Ë q¼ ‰¡U?²ðË UN?}Mł ±≤∞ vKŽ b|e| ô ‘U?F e−F d?}³J« rd« vKŽ W}Žd?ý ¡UH{≈  U?³žd? UI?Ë Èd?& W}U?*« …—«“Ë  UÝU?}?Ý Ê_ s}MÞ«u*« XŽdÝ√ Y}Š ¨…d}BŠuÐ√ bu0 vL| U WUù
tËUMðË dOBŽ »u v UNłeË r« s WOL Èd²ýU Ãö?F?« v tðU?łU??}?²?Š« l}??L?ł vKŽ q?B?ŠË tK U??A? W?u?J(« t?Ž“uð Èc« q?}b« Âu?I??}?Ý Èc«Ë W??U??F?« W½“«u*« W?³
MUÐ W½U?F²?Ýô« W?}U*« …—«“uÐ vË√ ÊU Ë d|“u« d?«Ë√Ë W|d vU¼_ ‰«u& dEŠË f³×Ð WF}D*« UM²uJŠ
v²« dB vËÆÆ”QOUÐ tÝUŠ≈ s UÎ Ðd¼ tŽdB vIKO `³? √ Êü«Ë tðU?}?Š  ôU?−? l}?L?łË r}KF?²«Ë ¡«c?G«Ë W? ?A? ?}? ?F? ? Èu? ?²? ??? l?dÐ s d? ?¦?? √ v?≈ q Ë rNÐ p²??%Ë s}MÞ«u*« j?ÝË …b?ł«u?²?*« …u?H?B?«Ë W?H?I??¦*« WŁö¦« ÂU|_« ‰«uÞ …d}׳« WEU; WFÐU²« Áu²}œ
»UA« Âb√ WOÐdG« WEU× v b¹bײUÐË UN½udF¹ô tðU?Š«d²?« r|bI?²Ð t³UDð WËb« Ê√ W?ł—b s}N?d*« s —u??ł_« l—Ë s}?MÞ«u*« t? ?}?Mł Êu? ?}?K ±∞∞ rN?²½UJ l výU?L?²UÐ s}MÞ«u*«  U?³?ž— sŽ «Ëd³?F| v²?Š vKŽ bu*« «c¼ WUù WM|UNB« U¼UC v²«
WŽ«—“ ÂuKÐœ vKŽ q UŠ ©UUŽ ≤≤® rUÝ ‰œUŽ bLŠ√ …d}GB« W|dI« Ác¼ Xu% Y}Š ¨dB ÷—√
W¦ł teM …d−×Ð UIKF ÁËbłË YOŠ UIMý —Uײ½ô« vKŽ lCð n}?? W??}U*« È—bð ô v²«Ë W?Ëb« W?}?½«e?}?? vKŽ W??³??«d?Ë  U??ýU??F*«Ë ÆÎU|uMÝ Êu?K−| s f}Ë W?}?ŽU?L?²?łô«Ë W|œUB?²?ô« rNð«d?³?šË
Æs}MÞ«u*« q UA l}Lł qŠ bFÐ U¼œuMÐ ŸU? ? ? ? ? ? ?H?ð—«Ë l?K???« ÂU??? ?Š b?? √Ë Ê√ v≈ «Î d? ?}??A? ? ¨Ÿ—U? ?A« v≈ Êue?M| ôË rN? ?³ðUJ v?KŽ s_« ‰Uł— œbŽ  UÐË W|dJŽ WMJ¦Ð t³ý√ v≈
ÆqLŽ vKŽ ‰uB(« v tKAH …bU¼
w »Uý n√ ±≤ dײ½« UN½udF¹ ô v²« dB v ¨d?L?²??*« U¼—U?F?Ý√ ¨ U? ? ? ? ? Šd? ? ? ? ? q¦ U?N} ÂbIð Èd?š√ Ê«bKÐ q¦ Ub?I² «bKÐ X} d?B «u¦J Y}Š W|dI« ÊUJÝ œbŽ d}¦JÐ ‚uH| Èe d*«
ÆjI  «uMÝ ¥ ‰öš WUD³« V³Ð dB v? p?ý√ XU? ? ? ? Ë Ê√ ¨”—b? ? ? ? s •≥µ v≈ qBð W?}_« W³?M W}?öŽù«  ö?L(« Ác¼ d}ž rN“UM qš«œ s}Ýu³× WŁö¦« vU}K« Ác¼
d−H½« —UM«Ë b¹b(UÐ rJ% XKþ v²« f½uð v s}¼Uý …œUž Âö? ? «c? ?N? ? p– …u? ? ?D? ? š È√ q³ t²Ý«—œ r²ð rË Ÿd² —«dIÐ q}b« ÃdšË s}|dB*« rFM| v²Š ÃËd)« Ë√ ‰ušbUÐ ô rN ÕdB
5KÞUF« qOGA²Ð bŽu« rž— bFÐ bFI¹ rË ÂUË VFA« WKUJ« W|d(UÐ ¡Ub« vJUÝ s WM|UNB« ¡ôR¼
Y¹—u²K vŽU« ÂUEMK rNC— 5MKF l¹—UA*«  U¾Ë °WM|UNB« ¡ôR¼ W|UŽ—Ë W|ULŠ qł√ sË
tuŠ sË „—U³ Ê√ VFA« „—b¹ dB vËÆÆUC¹√ s «—œU ULJŠ „UM¼ Ê√ WA¼bK d}¦*«
ÈdB*« VFA« kHK¹ v²L r¼dOž VFý sŽ ÊuŁbײ¹
—d «c¼ q s vJ½_«ÆÆ r¼b{ qÐ rNF qLF¹ ôË
rN½_ WOÝU³F« vHA² ÷—√ lOÐ ÈdB*« ÂUEM«
WłUŠ v fO r¼ t½udF¹ Èc« VFA« Ê√ ÊËb Q²
°W}M|uL« UUD« s UUF*« »U √Ë s}Hu*« Âd% WuJ(« bu WU≈ lM0 s}UŽ cM È—«œù« ¡UCI«
s}|dB*« dŽUA vKŽ U dŠ …d}BŠuÐ√ uŽb*«
rN³Š r²| s|c« Áu²}œ W|d vU¼_ …UŽ«dË
WU≈ …d² ‰«uÞ rN“UM qš«œ rNUI²Ž«Ë
ÆtO« »U¼cK r}KF??²« q¦?? U?NzU??³?Ž√ qL??% vKŽ jI?? s|—œU?I?K lKÝ `U??B f}Ë r|b??I« Êu½U?I?K W?FÐU??²« ‘U?F?*« o|œUM ¨UN²Fł«d ÂbŽË  U?ÝU}« pK²Ð —«dL²Ýô« v vuJŠ W}?«bB*« b?I²?Hð f½e}?³« WuJŠ  «—«d? s d}?¦J«


lM r²| Y}Š …d}BŠuÐ√ bu dzUFA WM|UNB«
magdybasyony@hotmail.com —Ëœ œd? ?−? ? f} W? ?uJ(« —Ëœ Ê≈ ‰U? ?Ë ¨W? ?×? ?B«Ë ÆWuJ(« vŽbð UL VFA« œU??? qþ vË W??}?ŽU??L?²??ł« W«b?Ž œu??łË Âb?Ž Ê≈ ‰U??Ë t?}?I?×?²?? sŽ rŽb« l— v≈ U?Lz«œ ·b?NðË W?}?F?«u«Ë vU¼√ s ÈdB sÞ«u È√ ÃËdš Ë√ ‰ušœ
VF?A« sŽ W?}u?¾?? v?¼ qÐ W?}?Ž«— W?uJŠ Ë√ vÐU?— ÂUF?« s}_« ⁄U³?B« b}?FÝ VU?Þ Èdš√ W}?ŠU½ s qþ vË W|œU??B?²?ô« W?Ëb« dz«Ëœ l}?L??ł v d?A?²??? ‰u?šb« ÈË–Ë ¡«d?I?H« ÁU?&  U?}u?¾??*« s hK
?²«Ë c}HMð idð l}³D²« WuJŠ p– lË ¨W|dI«
W}?b)« t½u?¾ý …—«œ≈Ë t(U?B W|U?Žd UN?{u Èc« ‚«u? ? Ý_« v≈ ‰ËeM?UÐ W? ?u?J(«  U? ? ýU? ?F*« œU? ? %ô Èd?B*« œU?B?²?ôU?Ð u?LMK …œb?×? W?}?−??}ð«d?²?Ý« »U?}?ž s|b}H²*« ÊUdŠ …dzU'«  «—«dI« Ác¼ dš¬Ë WD}³« ¡ôR¼ q³I²ð X«“UË vzUCI« rJ(« «c¼
·U
d s}Ð rJ(« U?N½u? v q¦?L?²ð W?uJ(« W?H?}þË Ê« Y}?Š
W?|U? ? ? Ž—Ë ¡V?Ž qL? ? ? ?% v U?¼—Ëœ ”—U9Ë  U?D?K?«
…d?Ý√ È√ Ê√ v≈ «d?}?A? s}M?Þ«u*« …U½U?F? «Ëb¼U?A?}
UË U?NŽuł o— bð v U?}u| UN}Mł µ∞ v≈ ÃU?²%
…UM? bz«u? ?Ž s q|u? ?L? ?²«Ë Vz«d? ?C« vK?Ž œU? ?L??²? ?Žô«Ë
VF?A« W?}?łU?²½≈ vKŽ œU?L?²?Žô« ÊËœ ‰Ëd?²?³«Ë f|u?«
Vð«— “ËU??& ‰U??Š v W??}?M|u??L??²«  U??UD³?« s U??}U??Š
U? ?N? ?}Mł ∑µ∞ Ë nþu? ?LK? t? ?}Mł n√ W? ?UD?³« VŠU? ?
rN `LðË ¡U|dÐ_« ¡Uœ vJUÝ s s}ŠUH«
qÐ ÊË¡UA| UL œö³« v≈ ‰ušb«Ë ÃËd)UÐ
¡«e? ?N? ?²? ?Ýô« W? ?uJ?(« b? ?L? ?Fð v≈ «d? ?}? ?A? ? s?Þ«u*« —«d? «bI?²M v½œ√ b?× U|d?N?ý t}Mł ±µ∞∞ s »d?I| vKŽ bU?š d?}A| U?LM}Ð d?IH« …œU?|“ v≈ Èœ√ U Èd?B*« U?? W??uJ?(« vDFð Xu?« fH½ vË ‘U??F?*« VŠU??B f−²K  UJ³ý v UMÐU³ý b}M−²Ð ÊuuI|
—«d? ? q¦?? W?|œU??B? ?²??«  «—«d? ? o|dÞ s?Ž s}MÞ«u?*UÐ ∑µ∞ rN?ýU?F? “ËU−?²| s|c«  U?ýU?F*« »U?×? √ lM Ê√ v≈ W?}?ŽU?L??²?łô«Ë W|œU?B?²?ô« ‚u?I??(« e? d? d|b? v≈ q?B| ¡U? ?}?Mžú rŽb? ? ¡«d? ?I? ?H« Êu?DÐ s Ád? ? šbð rNðöLŠ —«dL²Ý« qþ vË UM}{«—√ vKŽ
Ë nþu??LK t??}Mł ±∞∞∞ b|b??%Ë W??}M|u??L??²«  U?U?D³« V−| t½≈ ‰U?Ë W??}M|u9  U?UDРëd?
?²?Ý« s? U?N?}Mł ¡«dIH« sŽ rŽb« l— v≈ p– ‰ö?š s ·bNð WuJ(«  UM?}??Q? ?²« ‰«u? ?√ s r?NðU? ?ŽËd? ?A?? ‰u?9Ë  «—U??}?K*«
d?? ? ? U?½ —U?}²?š« - ”U?Ý√ È√ vKŽ ‰U?Ë ‘U?FLK U?N?}Mł ∑µ∞ sŽ ŸU??b?K W??}u? ?¾??*« qL??% Èd? ?B*« VF??A?« vKŽ W??ŠUð≈Ë W??×?? Ë r}KFð s W??B??
??B??)« …dJ `U??B ÆUN}KŽ Xu²Ý« v²« W}ŽUL²łô«
t«d²š« WËU×Ë vuI« UMM√ b{ …—uF*«
—«dL²Ý« qþ vË ¨Ác¼ f−²«  UJ³ý d³Ž
Èc« nþu?*« Êü« `³?? √ q¼ ∫‰¡U??ðË ”U? ?}??I*« p– t sL?C| Èc« qJA?«Ë W}üU?Ð W}?Žd?A« t?u?I?Š ¡U?}Mžú ô≈ …d??u?²? ÊuJð s v²«Ë q?L?F« ’d? Y}Š œU?B²?ô« ¡«d³?š l rŽb« nK `²Hð åv?ÐdF«ò p– lË WM|UN  UMÐ s s}|dB*« ÃË«eð
Êu?? ŠU?Þ uÐ√ »d?ž_«Ë ¡U?}Mž_« s U|d?N?ý U?³ð«— t?}Mł ±∞∞∞ pK²?L| v≈ W??U??{ùUÐ ‚u??I??(« pK?ð vKŽ ‰u??B??(« U? s?}Ð U?F??ÝU?ý U??d? „UM?¼ Ê√ ·U?{√Ë fK−?? v W|œU?B?²??ô« WM−K« s|b« —bÐ ·d??ý√ b? R| —Ëœ bMŽ nIð v¼ qÐ ÎUM UÝ „d% ô UM²uJŠ
v Êu?J| Èc?«Ë s}J?*« ‘U?? ?F?*« VŠU?? ? p?– s v s}½«uI« pKð WNł«u* œ«bF²Ýô« …—Ëd{ ÈœËb?; U?Nðb½U?? s W?uJ(« t?}?Žbð s hK
??²« vKŽ W??“U?Ž W?u?J(« Ê√ oÐU?« VF??A« v≈ ËbF« «c¼ ‰uײ} ÁUD
²ð ôË ÃdH²*«
qšb?²ð n}? ‰U?Ë ¨s}?ŠU?²?;«Ë v?{d*« s VU?G«  U?ÝU}?Ý ¡U³?Ž√ r¼bŠË ¡«d?IH« qL?% qþ  U??ÝU??}?Ý s? t?Ý—U?9 U? s}?ÐË qšb« W??}u??¾? ?*« s qBM?²ðË ö??šœ q_«  U??¾??H?« …b½U???? s_« s UMð«u bAŠË tU³I²ÝUÐ ÂuIð o|b
øΫdOOGð d³ jzUŠ s ¡eł ◊uIÝ wL½ Ê√ sJ1 q¼ q¦? c?
?²ðË ¡«d?I?HK q?}? √ oŠ v sU?C?²« …—«“Ë Xu« v W?uJ(« t?}?Žbð Èc« Õö? ù« s? b??|e?| U??2 l?«u?« ÷—√ v??K?Ž W??*U?þ d|“Ë r?KF| ô√ ‰¡U? ?ðË s}?MÞ«u*« ÁU? ?& W? ?}? ?ŽU??L? ?²? ?łô«
ŸuMÐ XO W¦ł ‚u s …œËœ ◊uIÝ nB½ Ê√ sJ1 q¼Ë f}½bð …d² ‰«uÞ t²|UŽ—Ë t²|UL( Èe d*«
w Íd−¹ U nB½ Ê√ sJ1 q¼ q¦*UÐË ø…UO(« s s Ÿu½ «c?¼ Ê√ «b? R?? W??Ý«—œ È√ ÊËbÐ —«d??I« «c¼ ‰Uł— vKŽ  U?«e²« È√ t}? błuð ô Èc« U¼—Ëœ s?Ž vK
? ?²?ðË s}|d? ?B?*« …U½U? ?F? ? ô vŽU?L?²?łô« ÊUL?C« W?L?}? Ê√ vŽU?L²?łô« sU?C?²« WL U× V−| t½≈ ¨WÝbI*« UM{—√ »«d² ËbF«
U nB½ Ê√ sJ1 q¼ øÀb×¹ U U¾Oý „UM¼ ÊQÐ dB b|d?| s ÂU??√ ¨W?? uJ?(« U??N? ?F? C?ð v²« q}?? «d?? F« œu? ?L? ? ×? ? b? ? R| U? ?L? ? }? ? ‰U? ? L? ?Ž_« »d??{Ë Ãd?H??²*« —ËbÐ vH??²JðË v??}zd« ¨¡«ËœË ÂU?FÞ s sÞ«u?LK W?}ÝU?Ý_«  U?łU}?²?Šô« vHJð ¡UCI« ÂUJŠ√ dJð v²«  UuJ(« Ác¼ q¦
q¼Ë ø UÐU
²½« UN½QÐ ≤∞±∞ W¹UN½ q³ dB w Ídł s b?|b??F« Ê√ W?? U??š W?? }M|u?9 W??UD?Рëd??
? ?²? Ý« WM?−K« u? ?C? ?Ž Âö???«b??³? ?Ž b?F| Èc«Ë b|b'«  U?M}Q?²« Êu½U?IÐ ö¦? ‰u? ?šb?«  «–  U? ?¾? ?H« ¨r?Žb«Ë W|U? ?Žd?UÐ vË√ u?¼ sË l}³D²K s}C«d« s}MÞ«u*« dŽUA vKŽ ”ËbðË
s¹—Ëe ‰uKŠË rNOKŽ »uCG*« s¹du*« iFÐ ÃËdš VðU?J v?Hþu?? ? WK?ÞU2 s Êu?J²?? ?A| ’U?? ?
? ? ý_« Ê√ ‚uI×K W}I}M²« »Ëd¼ vK?Ž ‰U??¦?? d? ?}??š rŽœ vK?Ž ÊuKB??×| s|c« ‰U??L??Ž_« ‰U??ł— Â√ …œËb??;« «c¼ l »d(« Ê√ rKF²ð ôË kF²ð ôË ËbF« l
øWO½U*dÐ …UOŠ rN½UJ œbł Ê≈ ‰U?Ë W?}M|u?L?²« rNðU?UDРëd?
?²?Ý« v s|u?L?²« W??U??Ž W? ?ÝU??}??Ý s? W? ? ? ? ? ? u?J?(« t?}Mł  «—U}K ¥ —b?I¹ W}?³Mł_«  «—œU?B« vKŽ vuJŠ UNMJË ¨…dL² X«“U v½u}NB« ËbF«
wKŽ Àb×¹ ¡wý ô Ê√ÅÍd³J« dB WŁ—U Ê√ bI²Ž√ W?¾? `U?B q?L?Fð W|œU??B?²?ô« W??uJ(«  U?ÝU??}?Ý U? ? ? ? ? ?N?ðœb? ? ? ? ? ?Š U? ? ? ? ? ? ? ? ?¼—Ëœ œUJð v²«Ë vK;« "U?MK W?UC? W?L?}? ÊuJð ôË U|uMÝ Ê« Y}Š u¼ t³½Uł s bŠ«Ë V½Uł s …dL²
q Ë ¡j³Ð Ë√ WŽdÐ wC9Ë  «uM« d9Ë ¨‚öÞù« ÈdB*« VF?A« W}?IÐ sŽ dEM« iGÐ ‰UL?Ž_« ‰Uł— q¦?L?²ð W?uJ(« U? ? ?N?Ð ◊uM?*« –U?²Ý√ vMG«b?³Ž Ãd? —u²? b« d?}A| U?L}? «dH? ÊuJð rN½√ ‚bBð X«“UË WŽËb
 X«“U UM²uJŠ
VNM«Ë d¹Ëe²«Ë œUH« WKU ÆÆtUŠ wKŽ dB w ¡wý v×?? Ë vLKŽ d??I? ?Ë vz«c??ž d?? I? s v½U?? F| Èc« sŽ U?NKBMð v ‰u??% Y}??Š …œU|“ v V³?²|Ë `}× d}?ž —U}F p– Ê√ œU?B²ô«
dOð ÷d*«Ë WUD³«Ë dIH« WKU U¼—«u−ÐË Íd& ÂUF« l|œË qLŠ v≈ ¡U|dÐ_« ¡Ub vJUÝ s «uu%
ÆvUIŁË vH½Ë  U?b?)« r|b?Ið v?≈ Êu?½U? ? ? ? I?« W|œU??B??²?ô«  U??ÝU??}?« r?¼U?ð U??L?? ¡«d?I??H« œ«b??Ž√ Æ°o|b Ë
ÆwË_« s ŸdÝQÐ U0—


s??}?M??Þ«u?*« v??≈ vB
?ý ‚ËbM d}?IH« …œU|“Ë rNzU?³Ž√Ë r¼œ«b?Ž√ nŽUCð v W?}uJ(«
b¹d¹ U qFH¹ ÂUE½Ë `D³Mð W{—UFË `OBð W{—UF
q??|u? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?%Ë v≈ tz«—Ë s? ·b??Nð vuJ(« tłu²« «c¼ «bI?²M tz«dŁ ‚u ¡«dŁ vMG«Ë «dI mos_6363@yohoo.com
dE²M¹ VFýË ¨sE¹ UL tðU½UŠ≈ bO³Ž ô≈ lOL'« UL
Æ—bI«Ë ¡UCI« rJŠ vKŽ nKš v≈  U? ? b? ? )« W??L? ?}?? vK?Ž W??}DG? ?²« œUMŽ q?þ v WDÝu??²?*« W??I??³D« ¡U??H??²? ?š« v≈ Èœ√ Èc«

V|dNK cUM d√ b}F—u


bOŠu« q_« u¼ dOOG²« Ê√ l dOG²¹ dB w ¡wý ô
À«bŠ≈ s UMJ9 u UM½_ ¨QD)« ÁU&ô« w ÊU u w²Š
WQ dOOG²« qFł wKŽ U¼bFÐ s¹—œU ÊuJMÝ dOOG²«
œuL'«Ë …UO(« sLC¹ Íc« u¼ dOOG²U ¨WLz«œ …UOŠ
UN½UJ w U¼bL−¹  U{«d²ô« sŠ√ wKŽ Ë√ UNK²I¹
“ËU& ÂbI²*« rUF« ÆWŽdÝ wBQÐË Íd−¹ dOG« ULMOÐ
«c¼ w dJH¹ bF¹ rË q¹uÞ s“ cM q¹b³²«Ë dOOG²« —u√
…d²H UM½UJ w ÕË«d½ UM UM½√ …eO U½bI s×½Ë d_«
„—UL'« s fe}« ÊU} »dN …—uU Ϋ—U}K ±≤
wH u« u¼ dOOG²« ÆnK
K Ÿułd« WKŠd w≈ UMKI²½«Ë
ÊU WzUÐ ŸU{Ë√ s ÂbI²*« rUF« XKI½ w²« W¹d׫ Ê√ s ržd« vK?Ž t?}Mł Êu?}K ±≤π\∂ u??×½ XGKÐ WËbK WUF« W½«e)« vKŽ l}Cð t}Mł —U}K ±≤
…uË ÂUE½Ë ÂbIð s Êü« tO u¼ U w≈ UMK¦ UNO gOF¹
s¹c« …dÞUÐ_« wKŽ wC Íc« dOOG²« ¨WO¼U—Ë wMžË jI? U|U?C? ∂ mK³ð U¼b?{ …—d;« U?|UC?I« œb?Ž fU?:« d|dIð d? – UL? v d?L'« »d?N²« V³?Ð
”U½ rN½UJ qŠ«Ë TD
ð ô …dOG WN¬ rNH½√ ÊuME¹ fÐö*« q¦?9Ë U|U?C?I« œb??F Èu?²?? v½œ√ u¼Ë —UŁü« v?KŽ b?? √ Èc«Ë W?? ?B? ?B? ?
? ?²*« W?? }? ? u?? I«
Æ·uš öÐ UÎ Lz«œ ÊuF¹Ë ÊËdOG²¹Ë Êu¾D
¹Ë ÊuKLF¹ U|U?? C? I« œb?? Ž Y}??Š s v?Ë_« W??³ðd*« …e?¼U??'« ‰ö?G?²?ÝUÐ lK« V|d?Nð s W?¾?}?« W|œU?B?²?ô«
UMðUOŠ w ÁbI²H½ Íc« bOŠu« ¡wA« u¼ dOOG²« U|U?CI?« œbŽ vU?L?ł≈ s •¥±\µ W³?MÐ …—d?;« «d?}³? «—bB? `³? √ Èc«Ë XR*« ÕUL?« ÂUE½
s* UM½«–√ wIK½ Ê√ b¹d½ ô ÆÆ…UOŠ ZN½ tKF$ Ê_ wF½Ë mK³ð v?²«Ë  U?C|u??F? ²« W?L? }? Y}??Š s W??FЫd«Ë …œU?|e t?Ł«b?? ? ×? ? ?²? ? ?Ý« s r?žd« v?KŽ V?|d?? ? N? ? ?²K?
Ê√ ÊËb¹d¹ s¹c« ¨dOOG²« ÍËUŽœ sŽ Y¹b(« w ÊËdFI²¹ …—d?;« U?|U?C? I« œb?Ž q¦9Ë t??}Mł Êu??}K ≤∞\∂ ÕU?L? «  «œU?N? ý sŽ Âu?Ýd« X?GKÐË ¨d|b?B? ²«
wKŽ WzU³« ŸU{Ë_« dOOG² WOIOIŠ …uŽœ Í√ «uD³×¹ œb?Ž vU?L? ł≈ s •±≥ W?}u?×J«  U?ÐËd?A*« b?{ oÞU?M*« e?? «d?? Ë t??}?Mł Êu??}?K ∂∞ v«u?? Š XR*«
 «dO½uOK w≈ rN²uŠ w²« UNð«– ŸU{Ë_« pKð ¨5¹dB*« W?L?}? Y}??Š s W??U?)« W?³ðd*« q²??%Ë U|U?C?I« Ÿ—Uý v²?IDM d|dI?²« d – WÐdN*« lK?K WЖU'«
œUH« ‰UDÐ√ ¨dOOG²UÐ UN Êu×L¹ nOJ …dÞUÐ√Ë —U??ý√Ë t?? }Mł Êu?? }K ∏\µ W?? GU??³«  U?? C|u??F? ?²« lK« WL} —bË W³?²FUÐ d¼“_« Ÿ—UýË e|eF«b³Ž
5¹dB*UÐ b³²ð w²« dOOG²« ‚«uý√ s ÊËd

Í√ Ê√ Êu —b¹ rN½_ rNU¬ ÊuK²I¹Ë ”UM« ÊuD³×¹Ë —œU?B d?³? √ s b}?F?Ý—uÐ WM|b Ê√ v?≈ d¹dI?²« U|uMÝ t?}?Mł —U?}K ≤ u?×MÐ tKš«œ W?Ë«b?²*« WÐd?N*«
ô w²« rNð«eO2 q ‰«Ë“Ë rN«Ë“ ÁUMF wIOIŠ dOOGð l}?L? ł v≈ U?NMË d??B? qš«œ v≈ lK« V?|d?Nð …e¼U??'« fÐö*«Ë W??A?L? _« W?L? }? d|d??I?²« —b??Ë
ÆUNM ¡eł ÊuIײ¹  U??C|u?F? ²« W?L? }? m?K³ð Y}??Š W|—u?N? L?'« ¡U??×½√ œb?Ž Ê√ s r?žd« vKŽË t?}Mł —U??}K u?×MÐ W?Ðd?N*«
ÂUú …uDš oI×½ Ê√ s ôÎ bÐË dš¬ ÁuK²¹ ÂUŽ wCIM¹ t??}M?ł Êu??}K ±∏≤ W?Ðd??N*« lK?« sŽ W??I? ×? ?²? *« “ËU?−?²ð ô XR?*« ÕU?L?UÐ qB?²ð v²?« U|U?C?I«
dB w dOG²¹ ¡wý ö ¨ «uDš nK
K œuF½ UMÐ –≈ —U?A? ²½« s d|d?I? ²« —c?ŠË ÂU?Ž q œ«œe?ð ¨U|uMÝ b??{ …—d??;« U|U?C? I« œb??Ž vU??L? ł≈ s • µ\≤
¨rNÐ ÂUEM« tKFH¹ U ‰UL²Š« wKŽ ”UM« …—b WK ÍuÝ W??}? ³K?« U¼—UŁ¬Ë U??N?ðb??Š …œU|“Ë V|d??N? ²?« …d¼Uþ W?? L? ?}? ? Ê√ d?|d?? I? ?²« b?? R|Ë ¨V?|d?? N? ?²«  U?? }?KL?? Ž
ö WÐö Ë UÎ JLÝ WuJ(« bKł œ«œe¹ Xu« fH½ w Z²M?*« sŽ qIð —U?? F? ÝQÐ ŸU??³?ð U??N½_ ‚«d?? žù« vKŽ t}Mł Êu}K ¥≥∂ XGKÐ UNMŽ WI?ײ*«  UC|uF²«
Æ…œUFU UNÐ 5N²¹Ë tLz«d−Ð dFA¹ ÆvK;«  U?I×?²?*« vU?L?ł≈ s •¥∂ W³?½ q¦?L| U? u¼Ë
w g²H½Ë ÂUF« WOB
ý sŽ Y׳½ ÂUŽ q ËÅ Êu??}K π¥∂ u??×½ W??GU??³?«Ë V|d??N?²?«  U??}KL??Ž s
ÆΫ¡uÝ d¦ _«Ë √uÝ_« ÍuÝ b$ ö √uÝ_«Ë qC_«
U??U?F? {√ t?I?ÐU?Ý vKŽ ÂU??Ž q b|e?ð U?³|d??Ið t??}Mł

 s}¼Uý …œUž
nassser1964@yahoo.com  U?C?|u?F? ²« W?L? }? Ê√ d|d??I?²?« d? –Ë ¨W??H?ŽU??C?
…d?(« oÞUM*« v V|d?N?²« U|U?C? sŽ W?I?×?²?*«


WUB« Ÿ—U
±≤≥π ∫œbF«
≤∞±± d¹UM¹ ≤

qIF « fL

∫«d(« WöF « nK v √dI vO —U


Èb‡‡−??
÷U‡‡?‡‡|—

øW}e «dA Â√ W}
u n
»«u½¢ v²?? ×? H? ? ¡U??GSÐ ÂU?? …b??−? ²? ?*« tðœU?? }? U?? NzôË r?? ?Š v≈ XN?? &«Ë W?? }Ðe?? Š  «d?? A?½ v≈ U??N? ?L? Ý« ÊU?? …b|d?? ł rU??(« v?MÞu« »e?? ×K
Ê«œu« »uM ‰UBH«
«–≈Ë ¨UF «Ë «d
√  UÐ Ê«œu « »uMł ‰UBH½«
Ê«œu K W|ËUÝQ
W|UN½ qJA| d
_« «c¼ ÊU
vÐdF« v
uI« s
_« œbN| t½S ¨U³FýË W
uJŠ
ÆWUš ÈdB*« v
uI« s
_«Ë W
UŽ WHBÐ
W˜ W
U ≈ Ê≈ ”dÐb²|U½u| WU Ë XU bI
r²| Ê√ l u²*«Ë ¨Ê«œu « »uMł v …b|bł
W?}? ÝU?}? Ý —UÞ≈ v ¨¢W??}Ðe?(« UM?ðU?}? Š¢Ë ¢»«e?Š√Ë …u?I« e?d?? t½Q?Ë ¨¢sÐô« „—U?³?¢ `U??B d?}?š_« ô s* v?¼Ë Æ¢Âu?? ?}« v?MÞu?«¢ v≈ Xu?? ?% ¢u?|U?? ?¢ v ‰UBH½ô« vKŽ ¡U²H²Ýô« bFÐ UN }ÝQð
W?}½U¦?«Ë ÆÊü« UM¼ UN?²?AU?M ‰U−? f} W|d|d?% WËb?«Ë »e??(« f}?z— lu?? v≈ ÂœU??I?«Ë vKF?? H« v?Ý vU? rŽbÐ W?}?Žu³?Ý√ —b?B𠉫eð ô ·d?F| Ê_ …d¼UIK Ϋb|bNð q¦L| ¨dB* W}ÐuM'« …—U'«
X½U? s}?²?×?H?B« s}ðU?N?Ð X¼u½ v²« W?Ý«—b« Ê√ sŽ W?}Ðe?(«  U×?|dB?²« rž— ¨—u?B« …¡«d? oË Èc« l?|“u??²?« W|œËb?? ×? ? rž— ¨…d?? }? ?Ë  U½ö?? Ž≈Ë v≈ rCM²Ý …b}u« WËb« Ê√ v≈ d}Að qzôb«
sŽ v?K?? ?²«¢ v?≈ W?? }? ? u?? ?I« n?×? ?B?« XŽœ b?? ?  UÐU?? ²½« v »e?(« `ýd? u?¼ ¢»_« „—U?³?¢ Ê√ vMÞu«¢ qFË Æ»e(« W½UJË W}³Fý WI}IŠ fJF| l
W dF
÷uð v²« Èdš_« W}I|d_« ‰Ëb«
W?}u? ÊuJð Ê√Ë W?}L?Ýd« dEM« W?N?łu U¼“U}?×½« ≤∞±±[ ÂUŽ WÝUzd« …d?Ný d?B v W?}Ðe?(« n×B« q√ v¼ ¢Âu?}« Æq}M« ÁU}
v UNBBŠ …œU|“ qł√ s
dB

u v?²? ? Š …œb?? ?F? ? ²?*« ¡«—ü« “d?? ?³ðË W?? ? LKJ?« vM?F0  ôôœ s? t?? ? ? ? Šd?D?ð U?? ? ? ?Ë —u?? ? ? ? B?« s?Ž «c?¼ Æn×B« ¡«d Èb W}³FýË f}z— ¨d} UHKÝ …—U|“ sŽ WU u« XŁb%Ë
XŠd?²?« U?L W?}?L?Ýd« dEM« W?N?łË l X{—U?Fð n×?? ?B?« XU?? ? n?}? ? Êü« dE?MM?Ë Æ ôƒU?? ?ðË Êu½U?I« ÊS? q _UÐË ÆÂu?NH?Ë vF?}?³Þ p– q «bMžË√ f}zd ΫdšR
¨Ê«œu « »uMł W
uJŠ
W}?uI« n×B« W?}F³ð v dEM« …œU?Ž≈¢ ∫WÝ«—b« W}DG²Ð ‡ W?}ÐeŠ  «dA½ v≈ Xu% bË ‡ ¢W?}uI«¢ WM?' s W?? ?B? ? ?š— vK?Ž qB?? ?Š »e?? ?Š q? `M?L| s
…bŠ«Ë ÁœöÐ bFð Èc« ¨vM}H}Ýu
È—u|
ÂU??Ž ‰ö?? š ¢b??u«¢ »e?? Š …U??}? ?Š v s}Łb?? Š “dÐ√ Ë√ WH?}× —«b ≈ oŠ ©W?}uJ(« t³?ý® »«eŠ_« ÁU}
vKŽ dB
…dD} W{—UF*« l³M*« ‰Ëœ
d}ž WKI² W?¾}N WFÐUð ÊuJð Ê√Ë È—uA« fK: W UD« b}u²  UD×
¡UMÐ WA UM* p–Ë ¨q}M«
Æ¢W}uJŠ r?U?? ? (« »e?? ? ?(« Á«d?| Èc?« »e?? ? (« u?¼Ë ≤∞±∞  «dA½ v≈ W}uI« n×?B« ‰uײð Ê√ sJ Æd¦√ Æ…b}u« WËb« v W}LM²« e|eF² W}zU
ËdNJ«
Ác¼ vKŽ WIŠö«  «—uD²« ÊS Èdc«Ë rKFKË …U??}? ?(« Ác¼ v W?? }½U??¦?« …u??I« W?? }zU??Žb« t?? «uÐ√Ë ’u?? ?B½ n?U?? ?| d?? ?√ «c?? ?N? ? ¨»«e?? ?Š_« b?? ?Š_ …—ËdCÐ ÈdB*« qIF« vKŽ ÕU(ù« Ê≈
s}Р«d?(« W?ö?F« Ÿ«d?ý v XF?œ b? W?Ý«—b« Æö √ …b}I*«Ë WC|d*« W}Ðe(« q|u?? % W??H? ?K sŽ ö?? C? ¨Êu½U?? I«Ë —u??²? ?Ýb« ×U)« v≈  UH²ô« q³ qš«bUÐ ÂUL²¼ô«
s b?|e*UÐ rU?? (« »e?? («Ë W?? }? ?u?? I« n?×? ?B« W?? }? ?F? ?L? ?ł ¢b??u?«¢ b?? I? ?Ž v{U*« q|d?Ð≈ ±∂ v s ±π∂∞ ÂU?? Ž v? W|d?? B?*« n×?? B«  U?|d?? ³? ? «c¼ Ê√ —U³²ŽUÐ ¨t
uL¼ qLŠË vI|dù«ØvÐdF«
d?}?}?G²« v?KŽ d_« d?B?²?I| rK ÆW?u?L?*« ÕU|d« X×ML?? ÆW?}Kš«b« t??²?×zô d?}? }?G?²? Wz—UÞ W?}?u??L?Ž l ¢VF?A« n×? ¢ v≈ W?}KzUF?« W U?)« W?}JK*« UNM
‰U½Ë W|dB*«  «—bI« bHM²Ý« b ×U)«
œôË√¢ t?}KŽ o?KD| U? ÁU?&UÐ n×?B?«  «œU?}? v rÝ ±µ v? s|œu?? L? Ž W?? ŠU?? ? ? Àb?? (« ¢Â«d¼_«¢  «—U??}?²«Ë W??}?ŽU??L?²? łô« Èu??I« œb?F? ²Ð ·«d?²? Žô« v ·UD*« W|UNMÐ V ÕU(ù« «c¼ ¨d}³ qJAÐ
¨≤∞∞µ ÂU?Ž n}? s «—U?³?²?Ž« ¢ U?ÝU?}?« WM' U??√ Æq|dÐ≈ ±∑ œb??FÐ W??F? ÝU??²« W??×? H? B« qH??ÝQÐ ÆW}ÝU}« …u Ë —Ëœ œb9 vË dB
s
«Ë `UB
ŸU}{
lL??−| √b?Ð b?? rU??(« »e??(« ÂU??Ž s}??√ ÊU?? qÐ nB?? ²M v? d??³? ?)UÐ XI?√ b??I? ? ¢Âu?? }« —U??³? ?š√¢ ≤∞∂ s}?ðœU*UÐ d?? ?}? ?c?? ²« b?? ?}? ?F½ Ê√ U?M¼ vH?J|Ë ÆdB
—UBŠ v q}z«dÝ≈
Æ…bL?Ž√ WŁöŁ WŠU vKŽ …d?AŽ W|œU(« W×?HB« W??}ö??I? ²? ?Ý« vKŽ Uðb??√ b??Ë —u??²? ?Ýb« s ≤∞∑Ë UN²³UD
rŁ »uM'UÐ ‰UBH½ô«  «uŽb
W??ÝU?z— s}ÐË vÐe?? (« t??F? ?u?? s?}Ð vË_« …d?? LKË oÞUM*« sL{ v}Ð√Ë WÐuM« ‰U³ł oÞUM
l{uÐ
cM W??U??×?BK? vKŽ_« fK:«Ë È—u??A« fK−?? XF??ð« tð«– œb??FUÐ vË_« W??×? H?B?« Ê√ Xö«Ë Êu½U?I?« s µµ …œU*« v«Ë ¨ÂU?Ž t??łuÐ W?U??×?B« d}B*« d|dIð oŠ o}³DðË »uM'UÐ WALN*«
W?? }½U*d?? ³« W??¾? ?}? N?« v≈ t??}? ?łuð oË® ≤∞∞¥ ÂU?? Ž
f}zd« sŽ —b È—uA« fK−0 vMÞu« »e×K
 u??H? ¢ ∫Ê«u?MFÐ rU??(« »e?(« s?Ž d?³? š d??AM
vÐU??²½ô« ZU½d?³« ‰u?Š f}zdK d|d?Ið ∫n|d?A«
XB½ v²« WU×B« r}EMð ÊQAÐ ±ππ∂ WM π∂
Êu?Jð¢ ∫t?½√ vK?Ž ’U?? ? š u?? ? ?×?½ vK?ŽË W?? ? Š«d?? ? ?
WÐuM« v W|uNł  U³UD
 —uKÐ ¨ UN}KŽ?
WÐuMUÐ Èb UN b& XŠ«—Ë ¨W}ULA«
s u?}½u| v U}½U*_ W?}łö?F« t²KŠ— ‰ö?š „—U³? b??−?| r v²« ¢W?|—u??N? L? ?'«¢ v≈ vðQ½Ë Ƣȗu?? AK W|c?}? HM²« WD?K« sŽ WKI??²?? W??}?u?I« n?×?B« ¨©v½u}NØv³Mł√ jD0 UN³Kž«® W|dB*«
ÁU&ô« d}HðË rN sJ?L| ô t½√ UL Æ©tH½ ÂUF« »U?G ¨¢b?u«¢ ÀbŠ v W?}L?¼√ È√ UN?}KŽ ÊuLzU?I« vMÞu« —«u×K? «d³M d³?²FðË ¨»«eŠ_« l}?Lł sŽË b|bNðË r} I²« `³ý ÊS ‰«uŠ_« q vË
W}ÐeŠ  «d?A½ v≈ W}uI« UMH× ‰u?ײ d}D)« q|d?Ð≈ ±∑ Âu| v —œU?? B« W?? H? }? ?×? ?B« œb?? Ž sŽ ÈuI«Ë W?}ÝU}«  U¼U?&ô«Ë ¡«—ü« q s}Ð d(« ¨œËbŠ öÐË ÊUMF« t oKD}Ý Ê«œu « …bŠË
W?}? ÝU?}? « W|œU?B? ²?ô«  «—uD²« v? dEM« ÊËœ u¼ U?  błË b? U?Nð«– W?H}?×?B« ÊU Ê≈Ë ÆU?U9 Æ¢lL²:« v WKŽUH« ‰ULA« tłuð WœUF
VK vMF| U
u¼Ë
vK?Ž œb?? '« ‰U?? ?L? ? Ž_« ‰U?? ?ł— œu?? F? ? B?Ð WD³?ðd*« VM|“ …—u?²b«¢ Ê«uM?Ž qL×| d?³š v? W}?L¼√ d¦?√ ô v²« ‡ W?? }? u??I« W??U??×? B?« Ê√ ‰U??(« l«ËË tłu²« qÐUI
v ©dB
u×½® v½«œu «
lM?L| ô q?UJ?« vzU?? ?C? ? I?« ·«d?? ?ýù« ∫tK?«b?? ?³? ? Ž W?? ŽUM v È—U?J²??Š« t?? ³? ?ý l{uÐ l²?? L? ²?𠉫eð ÆU}I|d≈ u×½ vÐuM'«
ÆÕd*« W³ UF²*« W}½«œu «  U
uJ(« XLNÝ√ bI
v tðU}K&Ë œu?FB« «c¼ …d}?Ý v Ê√ WI}?IŠË vË_« U??N?²? ×? H? v? W?ŠU??? t??²? ×MË ¢d|Ëe??²« W??}? ?Žd??ý W?? “√ s v½U??F?ð ‡ W|d??B?*« W??U??×? ?B« ¨»uM'« WKJA
r UHð vKŽ ‰öI²Ýô« cM

d}JH?²K uŽb| U? »e(«Ë WU?×B«Ë Âö?Žù« …¬d oË ¢VM|“ …—u?²b«¢ ÊS rKF| ô s*Ë Æt?ð«– œbFUÐ d}?}Gð q³ U? v≈ œuFð W?“√ v¼Ë ÆœUFÐ_« …œbF?² œ«b³²Ýô« d¼UE
q …bŠu« ¡«—Ë X|—«u²
v sL??}? N?|Ë gF??²M| W??}U??L? Ý√d« s? j/ È√ v W?? F? ?U?? −Ð Êu½U?? I?« r?? f}?z— v¼ d?? ³? ?)« h½ ÂU?? Ž n}?? s U?? öD?½« n×?? B« Ác¼  «œU?? }? ? XŠ«—Ë ¨ U}K _« VUD
Ë  U}uBš ‰UL¼≈Ë
«c¼ …¡«d?I W?ËU?×? W|√ ÊS? q _U?ÐË ÆÊü« d?B? ÆW|—bMJÝù« v W?“_« Ác¼ h}??Að v≈ X}F?Ý b?Ë ≤∞∞µ[ vKŽ UNŽ«d v »uM'« W —uÐ VFKð »«eŠ_«
dD}??ðË W?}U?L? Ý√d« t?}? b??F?Bð bKÐ v b??N?A*« t??}Uð W??}? ÝU?}? Ý …u?? d??³?_ v?½U?¦« Àb??(« U??√ Ác¼ q³? —b? WIŁu?  U?Ý«—œ XÝ sL?Cð »U²? WF|dA« X½U rŁ ¨W|e d*« WDK « vÝ«d
v≈ U½b?}?Fð o}?C?ðË  U|d?(« W?ŠU?? t?}? j³?NðË ÊU?? b??I? ? vL?? Ýd« —uEM?*« oË rU?? (« »e??×?K  œb??Ž U?? b??FÐ ¨t?? ²? b??I? ? v XKË Æ «d?? }? }? G? ?²« WKJA*« vKŽ eHI« v d}š_« —d³*« W}
öÝù«
¡UM?³Ð  d?? AÐ v?²«  UÐU?? ²J?« s ŸuM?« «c¼ …¡«d?? ≤∏ v ¢b?u«¢ »e?( W}?u?L?F« W}?F?L'« »U??²½« ¡«œ_« —u¼b?ðË l|“u?? ? ²« ÷U?? ?H? ? ?½« v U?¼d¼U?E v≈ ôuË vЫd²« l
Èd}LM« nU% cM

j/ u¼Ë ÆW|dJ Ë√ W}?ÝU}Ý W?}«d³} öÐ W}U?LÝ√— ÈuD?½« b?? Ë ¨»e?? ?×K? b|b?? ?ł f}?zd ≤∞±∞ u|U?? ? ÂU?? F?« ‰U*« —«b¼≈Ë W?? ?}? ?«b?? ?B*« n?F? ?{Ë vM?N*« - qŠ«d*« WU vË  ôU(« q vË ¨Âu}«
t??d?? F| ô W|œU?? }? I« l«u?*« v ‰Ë«bð vK?Ž Àb??(« vK?Ž Âu?? ?Ið Ác?¼ W?? ?}? ? Žd?? ?A« W?? ?“√ Ê√ ¨U?¼d?? ?}? ? žË v vÞ«d uL|b« bF³«Ë W|uLM²« W}KLF« ‰UL¼≈
È√d«  U?? ? ×? ? H? ? ? v d?? ? Nþ tM?þ√  UÐU?? ? ²J?« s XײH½«Ë «b}IFð q UA*«  œ«e »uM'«
Æ U?}M}½U?L¦« b?I?Ž cM W}?u?I« n×B?UÐ W U?Ð ¢Â«d¼_«¢ `?M b?? I? ? UM¼Ë Ær?U?? (« »e?? (« a?|—Uð WËb?« f}z— »U?? ?? ?( n×?? B?« Ác¼ ·UD?²? ?š«¢ UN²
bI
vË W}ł—U)«  öšb²« ÂU
√  «dG¦«
ZNM*«  «cÐ W?}UL?Ý√d« ¡UM³Ð WŠ«d? dA?³| ÊUË nBMU?Ð rÝ ∑ v …b?L? Ž√ WŁöŁ W??ŠU?? Àb?(« v s?}M}?? F*« ‰U?? łd« s? d?? H½Ë rU?? (« »e?? («Ë ÆW}K}z«dÝù«ØW}J|d

v «bzU??Ý ÊU? Èc« v?u?H« Èu??³?F? ²« vu?L? A« WŁöŁË q|dÐ≈ ±∑ œbFUÐ vË_« t²?×H s qHÝ_« …“U?? ? ł≈ ¡U?DŽ≈¢ v?Ë ¢ÆÆU?? ? NÐ W?|œU?? ? }? ? ?I« V? UM?*« UL ® v½u}NB« jD<«Ë tłu²« ÊU «c
v n×B?« UMFł«— U «–≈Ë Æb?Š«u« »e(« b?NŽ b?Ë ¨tð«– œb??FUÐ ±µ W?×? H?B« v Èd?š√ …b??L?Ž√ Ác¼ …—«œ≈ V½«u?ł s b|b?F« v Êu½U?IK W?Šu²?H?  UÝ«—b«Ë  UÐU²J«Ë ‰«u _« s
d}¦J« b Rð
¡ôR¼ Ê√ UM?H? A? ²? « U?? «–≈ g¼b½ s …d?? ²? H« Ác¼ W?ýUJŽ —u½√ W?U?Ý√ VðUJ« q}?Š— q¦? d³?š q²?Š« W}u?I« n×B« …¡U³Ž¢ Ê√ v≈ ôu? Ë Æ¢n×B« vÐdF« sÞu« v  U}K _« ÁU& ©W}K}z«dÝù«
r¼ W}U?LÝ√d« s ÈuDK?« jLM« «cNÐ s|d?A³*« Ætð«– œb?FUÐ vË_« W?×?H?B« v W?ŠU?*« nF?{ «d??}?¦? l??²ð ô ‡ ôU??L? ł≈ W|d??B*« W?U??×? B«Ë ‡ ¨¢U¼d²Ð rŁ ·«dÞ_« bý¢ ”UÝ√ vKŽ vM³

WM?−KÐ b?? F?Ð U?? L? ?}? ? XI?? ×? ?²« v?²« ¡U?? L? ?Ý_«  «– Àb?Š `M0 Èd?š_« v¼ XH?²?« b?I ¢—U?³?š_«¢ U?√ v …œb??F? ?²*« W??}? ÝU?? }? «Ë W??}? ?ŽU??L? ²? łô« Èu?? IK UNÐcł rŁ ¨ U}K _« l
W öF« —u ł b
vMF0
uD« s XMJ9Ë ¨rU(« »e(« v  UÝU}« ¨vË_« W?×?H?B« qH??Ý√ s|œu?L?Ž W?ŠU?? ¢b?u«¢ ÆUNðUUL²¼«Ë UN(UB fJFð ôË ¢UMFL²− vKŽ UNF}−Að rŁ ¨vMÞu« ‚UDM« ×Uš
‰U??L?' d??³?š U??Nð«– W??×? H?B« vK?ŽQÐ lHð—« U??L?}? u?¼ Ÿ“UM? ÊËœË ¢sÐô« „—U?? ? ?³? ? ?¢ Ê√ s?}? ? ?³?ð b?? ? Ë ÂU??√ s}Łb??×?²? v≈  «œU??}?I« Ác¼ s? d?H½ ‰u??% ¡bÐ v?KŽ  «uM?Ý fL?? š s d?? ?¦? ?√  d?? Êü«Ë ƉUBH½ô«
v¼Ë ÆW??}?u??I« UMH??×? v È√d«  U??×?H? vKŽ


q U??(« —UJ²??Šö? U|“«u?? «—UJ²??Š« Êü« ”—U9 vKŽ ¢W|—u?NL?'«¢  —UÝË …b?L?Ž√ WŁöŁ vKŽ „—U³? œb?? Ž Y}?? Š s »e?? (« v? vË_« W?? }? ?B? ?? ?A« ·u?? ?Ý ÆrU?? ? (« »e?? ?(« rÝUÐ Âö?? ? Žù« qzU?? ?ÝË ÆW?}?u??I« n×?B«  «œU?}? v  «d?}?}?G?²?« W?d?Š magdy_riad@hotmail.com
vH?J|Ë ÆÈ√d« —UJ?²? ?Š« ÆÆœU?? B? ?²? ?ô« ‰U?? −? ? v nBM?« v ¢b??u?«¢ d??³? ?š XF??{u?? ¨ZNM?« fH½ ÆÀö?¦« ¢W?}? u?I«¢ n×?B« v …—u??AM*« —u?B« vKŽ ‡ …d?E½ œd??−? ‡ …d?E½ vIK½Ë ¨p– q? VM−??²½ W??U?×? B« ◊U??ÝË√ v U?N?M}?Š  —U?Ł√ W?d??Š v¼Ë
 U?×?H? “dÐ√ v »U?²J« ¡U?LÝ_ l|d?Ý ¡U?B?Š≈ UL} ¨…bL?Ž√ WŁöŁ vKŽ vË_« W×HB« s qHÝ_« ≤π vU?L?ł≈ s …—u ±µ v? ¢—U³?š_«¢ v d?Nþ d?? N? ?ý_« W?? }? ?u?? I?« n×?? B« W?? }?DGð s? `ö??  bË b?? X½U?? vN? ÆW?DK²??? d??ŽU?A? W|d??B*«
–uHM« W?B s}³²½ v? ¨W}uI« UMH?× v È√d« »e?? ×K? W?? }ÐU?? ? ?²½ô«  «d?9R*« sŽ «d?? ³? ?š X×?M v?Ë ÆlЗ_«  U?? ? ?}? ? ?B? ? ? ? ? ?A?« XL?? ? ?{ …—u?? ? »e?(« d9R?* ¢W|—u?N?L?'«¢Ë ¢—U??³?š_«¢Ë ¢Â«d¼_«¢ d?? ?}? ?ž ŸU?? ?{Ë_« XN½√ U?? ?N½≈ Y?}? ?Š s? U?? ŠU?? ?}ð—«
rU?(« »e(UÐ  U?ÝU}?« WM' ¡U?CŽ_ b|«e?²*« nF?? ? { È—u?? ?A« fK?−? ? ’u?? ?B? ? ?Ð rU?? ?(« ≤∏ vU?L? ł≈ s —u? ±∞ v d??Nþ ¢W|—u?N? L?'«¢  U½—U??I0 p– V?I? F½Ë Æv{U*« Ÿu??³? Ý_« rU??(« X½U?? v²?« W??}? ŽUDù« t??³? ý  «œU??}? IK W??}?½u½U??I« Õu{u
¡U??B?≈ U??N? F?Ë ¨W??}? {U*« WK}K?I«  «uM« ‰ö??š ÆUNð«– W×HB« s vKŽ_« nBM« v WŠU*« ≤¥ vU?? L? ?ł≈ s? —u?? π ¢Â«d?¼_«¢ vË Æ…—u?? ÆWHýU UNMJ …œËb× ÆbŽUI?²« sÝ «d}¦  “ËU&Ë U¼bŽU?I v XšUý
v²?ý ÊuM WÝ—U2Ë s}?d²?;« s}KI?²*« »U?²J« »e?(« ÈËUŽœ l i?UM²| U o³?Ý U? q vË s bŠ«Ë œbŽ v dNþ „—U³ ‰ULł Ê≈ qÐ Æ…—u d??³? L? |œ ≤∏Ë ≤∑Ë ≤∂® ÂU|√ WŁö?Ł Èb?? vKF?? W??³? }? F*« f?Ý_« oË  d??ł  «d??}? }? G? ²« Ác?¼ sJ
Æ¡«—ü« œbFð lLË g}LN²«Ë WÐUd« s W?? ?}Ðe?? ?(« …U?? ?}? ?(« W?|u?? I?ð sŽ t?? ?? ? }z—Ë rU?? ?(« ≤∑ œb?? Ž® …b?? Š«Ë W?? F? ?œ —u?? ∏ v ¢—U?? ³? ?š_«¢ s|ËU?MF?« rU?? ?(« »e?? ?(« d?9R?? ? q²?? ?Š« ©≤∞±∞ d?}|U?F*« »U?}?žË W?}?U?H?A« «b?F½« Y}?Š s U?Nð«–
v s}KUF« r?NH½√ s}?}H×?B« sŽ «–U sJË —d??³? L? U??N?ö?Þ≈ Èd?ł v?²«Ë ¢W??}½b*« »«e??Š_«¢Ë „—U?³? vM?Š f}zd« ÊS? W?—U?H?LKË Æ©d?³?L?|œ p– v?KŽ …Ëö?? ŽË ÆÀö?? ¦?« n×?? BK? W?? }? ?? ?}?zd« s_« …e?N? ł√ rJ×?² »U?³?« `²?H| U2 W?}? Žu?{u*«
øW}uI« n×B« l}З v W?}Þ«d?u?L|b« d?}ž W?|—u²?Ýb«  ö|b?F?²K v «c?? Ë ‡ …b?|d?? '« fH½  U?? ×? ?H? ? vK?Ž d?? Nþ  U?×?H? lЗ√ ¢W|—u?N?L?'«¢Ë ¢Â«d¼_«¢ XB?B?š Æ «—U}?²šô« Ác¼ v W?}Žd?A« d}?ž ÈuI« e?«dË
W?LŁ Ê√ ô≈ ÆW}?LKŽ  U?Ý«—œ tM}Š v?≈ d«u?²ð ô UM¼ Æ≤∞∞∑ ÂUŽ ¨©d?³?L?|œ ≤∂ œb?Ž® jI? s}ð—u? v ‡ ¢Â«d¼_«¢ ¢—U?³?š_«¢ XB?Bš U?L?}? ‰Ë_« Âu?}« v d9R?LK Èb  ôƒU?ð U?C|√  «d?}?}?G?²?« Ác¼ XŠdÞ b?IË
¡ôR¼ s vL?EF« W??}?³U??G« ÊQÐ Áb¼«u??ý t «œU??I?²? Ž« v≈ d?EM½ Ê√ ‚U?? }? ?« «c¼ v b?? }? ?H| U2 tK?FË —u? ÀöŁ v ¢W|—u?NL?'«¢  U?×H? vKŽ d?NþË X×?MË  œU?? Ž ¢—U?? ³? ? š_«¢ sJ Æ U?? ×? ? H? ? ÀöŁ …¡UHJ« d?}|UF? d«uð Èb sŽ W?}H×?B« WŽU?L'« r|«b« b³Ž
r¼Ë ÆrU?(« »e?(« ¡UC?Ž√ s «u??} s}?}H?×?B« W?}u?I« UMH?×? Xu?% n} „—bM? ¨V|d ÷U? U??N½√ ÷d??²? ?H*« W??}? B? ? A« U??√ ÆÂu?? }«  «– sŽ ÀöŁË v?½U?? ?¦« Âu?? ?}K?  U?? ×? ? H? ? fL?? ?š d?9R*« Ê√ U?þu?? ? ?×K? ÊU?? ? ? ‰«u?? ? ?Š_« q? vË ÆW?¼«eM?«Ë
n×?B« Ác¼  «œU?}? tÐ s|bð U? fJŽ vKŽ p– v v rN?}K?Ž oKD| s Èb|√ vKŽ W?}?Ðe?Š  «d?A½ v≈  u?? H? ¢ »e?? ×K vL?? }EM?²« qJ}?? N« v W?? }½U?? ¦« s q h?B? š U??L? }? ? ÆYU??¦« Âu?? }K  U??×? ?H? qI½ r Ê≈ VU?G« v …b|b'« W?}H?×B«  «œU?}I«
¡ôR¼ W?}³U?žË ÆÊu½UI«Ë —u?²Ýb« ·ö?š vKŽ …UI?²M*« W?M' œôË√¢ t?? ? ? ? ? H½ r?U?? ? (« »e?? ? ?(« f}?«u?? ? r}EM?²K b?ŽU??*« s}?ú U?}?Uð qŠ b?I? ¢n?|d?A« Æs}u}« s qJ? s}²×H ¢W|—u?NL'«¢Ë ¢Â«d¼_«¢ b% p– vË ÆrU(« »e?(« v ¡UCŽ√ UNF?}Lł s;« ÂU
s}|dB*« s rEŽ_« œ«u« ÊQý rN½Qý s}}H×B« W}LKŽ WÝ«—œ ‡ k(« s?( ‡ vU√Ë Æ¢ UÝU}« v WŁö??¦« ÂU|_« Èb? vK?Ž d?NþË ¨¢sÐô« „—U??³?¢ v¼Ë ‡ W?? }Ðe?? (« W??H? ?}? ×? ?B« ¢Âu??}?« vMÞu«¢ U?? √ W??U??×? B?« ¡U??A½≈ W??H? K?HË Êu½U??I«Ë —u??²? ?ÝbK d9R0 …œ—U³« tuB dš¬ ≤∞±∞ ÂUF« vN½√
WM?'  «—«d??I?Ð W?? B? šd?*« »«e?? Šú s}?? L? ?²M d?? }? ?ž ¢Âö?? ?Žù« Àu?? ×? ? ³ W?|d?? B?*« WK:«¢ v? …—u?? A?M s q v —u?? ∏Ë ¢—U?³?š_«¢ …b|d??−Ð —u? ±∞ a|—U?²Ð —œU?B« U¼œbŽ v XH?²?« b?I ‡ W?}?Žu³?Ý√ W?}?H?×?B«  «œU?}?I« W?}?³U?ž Ê√ ŸU?ý qÐ ÆW?}?u?I« —UFý ÊËd9R*« t} l— Èc«Ë lÐU « vMÞu«
W?LŁ sJ ÆU?NÐ s}U?³? d?}?žË W?}?uJ(« t?³?ý »«e?Š_« ØdÐu??²? √ œb?Ž® …d¼U??I« Âö??Ž≈ W??}K sŽ …—œU??B« r}?EM²?« s}?? √ ÊQ?? AÐË Æ¢W?|—u?? N? ?L? ?'«¢Ë ¢Â«d¼_«¢ ‰U?L? Ž_  U?×? H? lЗ√ h}??B?? ²Ð d?³?L? |œ ≤∏ »e?(« f}«u v iF?³« rN?HB| s2 …b|b?'« t½« bI²Ž« —UFý å„œôË q³I²
vKŽ sLDð ÊUAKŽò
v²« …d}š_« ÂU|_« v UN?}KŽ «b¼Uý XM lzUË ÀöŁ b?L?Š√ Âö?Ý¢ YŠU?³K W?Ý—«b«Ë Æ©≤∞∞≤ d?³?L?|œ ¢W|—u?N?L?'«¢ v d?NþË U?¦UŁ qŠ b?I? ¢e?Ž b?L?Š√¢ d??_«Ë ÆU??N v??}zd?« Ê«uMF« vK?Ž …Ëö??Ž d9R*« ÊU?}?³? Ë  U?ÝU?}?« WM?' œôË√¢‡Ð t??H½ rU?(« vMF| åX½« pKł√ s
ò v{U*« ÂUF« —UFA œ«b²
«
q}“ dÝ√ ÆÆvË_« v ÆW?}F|dA²«  UÐU?²½ô« X³IŽ√ W?}?u?I« n×?B« W??'U?F?¢ Ê«uMŽ qL?%Ë ¨¢Áb?³?Ž v U?? √ ¨—u?? µ v ¢Â«d¼_«¢ vË ¨—u?? ∂ v s}Ð ‚—U?? H« ·U?? A? ²? ô o?}KFð v≈ ÃU?? ²? ×?| ô UM¼ Æ¢„—U³ ‰ULł p½UAKŽ VFAK ‰uI| Ê√ b|d| »e(« Áb WÞU ³Ð
‰Ë_« nBM« v W}Ðe(« Êu¾?AK W}u}« W|dB*« —u_« s?Ë ÆjI s}ð—u? v dNþ b?I ¢—U?³š_«¢ W?}?Ðe?(«  «d??AM« s}ÐË V½U??ł s »e?(« …b?|d?ł fL??š s d?¦? √ b?FÐ œU??B?(« v Êü« d?EMMË ÂœUI« ÂUF« —UFý ÊuJ| sJL|Ë ¨„œôË ÊUAKŽË
t½_ «d?? }? š√ rU??(« »e?? (UÐ ‚U??×? ?²ö dD?{« t½QÐ Æ„œUHŠ√ ÊUAKŽ
vu??² `UÞ È√ t??łË v U??IKG??  UÐ »U??³« Ê√ „—œ√ o}??³Dð b??FÐ W??Ý«—b« XN?²?½« b?Ë Æ¢≤∞∞≤ ÂU??Ž s iFÐ nK²| Èu?I« e«d V}ðdð Ê√ UC|√ …d?}¦*« ÆW}uI« UM²U× UN²×³ √ v²« n×??B«  «œU??}? v?  «d?}? }? G?²« ¡b?Ð s  «uMÝ UNFÐUð v²« WHz«e«  «—UFA« s
Êu|“U Ë_« «c¼
rCM| r? «–≈ W?}? u?I?« t?²? H?}? ×? v U? W??}u??¾?? ¢—U?? ³? ?š_«¢Ë ¢Â«d?¼_«¢ vKŽ Êu?? ?L? ?C*« q}?K% …«œ√ vM?Þu«¢ »e?? (« …b|d?? ł  U?? ?×? ?H? ? vKŽ ¡v?A« »e??(« vKŽ W??LzU??I« W??}u??L? A« rEM?« v t½_Ë s WUF«  U?ŽU³D½ô« UM¼ VM−²½ ·uÝË ÆW?}uI« 5«u*« ‰ULŽô« ‰Uł—  «uM  UýUý vKŽ l}L'«
s q−?| t½QÐ d?š¬ q?}?“ d?Ý√ W?}½U?¦« vË Æ»e?×K ÂUL?²¼« ŸUHð—« v≈ …d²?H« Ác¼ ‰öš ¢W|—uN?L'«¢Ë ¢n|d?A«  u?H? ¢ ÂU?F?« s}?_« ¡U?ł b?I? Æ¢Âu?}« WK?zU?? ?F« s?}Ð ÃU?? ?b½ô«Ë œd?? ?H?« …œU?? ?³? ? ŽË b?? ?Š«u« W?? b?? )« v —u¼b?? ²?« s b|e*«¢ ‡?Ð ‰u?? I« q}?? ³? ? U½b}Ý W“ v s}K³D*«Ë vMÞu« »e(« W
uJ(
rU??(« »e?×K? W|u?C? Ž …—U?L? ²?Ý« l?Ë U? U??u| t½« rU??(« vMÞu« »e??(« —U??³?šQÐ Àö??¦« n×??B« ¢sÐô« „—U³?¢ qŠ UL?} ¨—u l?З√ v dNþË ôË√ l}?D²?? | ¨W?? }? ?ÝU??}? ??« WDK?« s}ÐË W?? ³? ?B? ?F«Ë W}?u}« W}MN*« ¡U?Dš_«¢Ë ¢¡«dIK Wb?I*« W}H?×B« W}MÞu« rNF|—UA
Ë rN(UB
vKŽ UdŠ v«u«
·U?? | tMJ? ¨»e??Š «c?J¼ s q}?? I? ?²? ?| Ê√ vML?? ²|Ë W??FÐU??²0 U??N?U??L? ²¼« ÷U??H??½«Ë tÞU?A?½ W?F?ÐU?²? Ë ¢e?Ž b?LŠ√¢Ë ¢»_« „—U?³?¢ U?√ ¨—u Àö?¦Ð U?}½UŁ …bŽUB?«Ë W}KFH« ÈuI« e?«d ¡«dI²?Ý« Êu³«d*« VU??F| d??A½ rz«d??ł b??Š v≈ U??N?C? FÐ qB?| v²« v UNðUýUý d³Ž d9R*« «c¼ l|cð Ê√ s
bÐô ÊU
ÊuK³I| ô ÆƉ˜¢ ∫»U?ł√ Æø «–U* ∫t²QÝ U?LK ÆV«uF« U?? ô≈ rŽ_« VKž_« v? W??{—U?F?*« »«e?Š√ W?DA½√ Æs}ð—u v UL¼ö dNþË «d}š√ öŠ bI  U?}?B??A« —u?Nþ WEŠö? ‰ö?š s? ÂUEM« v v ¢‰U?N²?Ýô«Ë ‰UN?Ýù«¢ WUŠË ¢Êu½U?I« UN?}KŽ tUł—Ë »e(« Ê√ sI}²} VFA« v« qB|
œuF| √b?Ð Y|b×Ð oKF?²²? W¦U¦« U?√ Æ¢rN}K?Ž ÃËd)UÐ ÆW}uJ(«  UÝU}« Âb|  ôƒU?? ? ? ? ð Õd?D?| U?? ? ? ?  «d?? ? ? ?ýR?*« Ác?¼ v?Ë ÆÂö?Žù« q?zU?ÝË v U¼d??AMÐ Õd?B*« —u??B« v ¢UA½≈  U?Žu{u?¢ ‡Ð t³?ý√ W²?UN?²  ôUI? Z}Ðbð q³I²
Ë tK³I²
vKŽ ’d(« q ÊuB|dŠ
v ÊU? U t?³A?| W}?uI« n×?B« W?Ë—√ v U?L¼ s}Ð W}³M«Ë W?}ŽuM« ‚ËdH« sŽ dEM« ·dBÐË vK?Ž ¢sÐô« „—U?? ³? ? ¢ …uDÝ ‰u?? ?Š  U?? {«d?? ?²? ?«Ë —uB« v  U}B?ý lЗ√ —uNþ b dÐ UML bË ¨pÝU?L? ²? oDM Ë√ W|UM?Ž Ë√ b?N?ł È√ v≈ b?I? ²?Hð ÈuI« q gHÞ Èc« »e(« c¼ ¨W
œUI« tU}ł√
v ÊU? ¢Â«d¼_«¢ ÊQÐ b?}Hð v²«Ë Àö?¦« n×?B« vKŽ t?ðuDÝ s b?? ý√ W??ł—bÐ W??}? ?u??I« n×?? B« ¨d9R*« ÂU|√ Èb?? vKŽ lЗ_« n×?BU?Ð …—u?AM*« ‚öÞ≈ v≈ W?}?H?×?B« W?ŽU??L?'« v «d?H½ lœ U2 Ê√ tIŠ s
¨Á«u_« q rL Ë t W{—UF*« W}MÞu«
W}?H×B?«  «œU}I« s r|b?I« ”d×K …d?}š_« ÂU|_« UNMKF|Ë U¼UM³²| v²« W}KJA« W}Þ«dIL|bUÐ dH|
Æ «uMÝ fLš u×½ q³ q√Ë W??}Ðe?(« …U??}?(UÐ U??U?L? ²¼« d?¦? √ ≤∞∞≤ ÂU?Ž ¡ôË fJF?𠉫eð ô v²« U??N?ð«– »e??(« W??H? }? ×? ÂU?F« s}?_«Ë ÆÆ¢»_« „—U?³? ¢ »e?(« f}z— ∫v¼Ë Êu}UNÝù«¢ q}³ s U?NÐU² vKŽ …dšUÝ ·U Ë√ ‰uIFÐ ·UH²Ýô«Ë WU « s
¡vAÐ ú*« vKŽ
ÂUF?« ‰ULK —«b¼≈Ë t?HÝË œU? lzUË Y|b?Š t½≈ ¢—U?³?š_«¢ s qJÐ W½—U?I? v?MÞu« »e?×K «“U?}?×½« Æ¢n|dA«  uH ¢ ÂUF« tM}_ U Uš bŽU?*« ÂUF« s}_«Ë ÆÆ¢n?|dA«  uH? ¢ »e×K W?HU?<« v qQ?²« pc? VM−?²½ ·u?ÝË Æ¢œb?'« ÆdA³«
ÕdÞ l …d?*« Ác¼ s«eð b??Ë ¨”˃d« U??N? V}??Að ¡u?? { v?KŽ ÊU?? ²?EŠö?? W?? L? ? ¦? ? Æ¢W|—u?? N? ? L? ?'«¢Ë n×??B« q¼ ∫r?¼_« ‰«R??« ÊS? Èd??š√ …d??Ë s}??√Ë ÆÆ¢s?Ðô« „—U??³? ¢  U??ÝU?? }? « WM?' s}??√Ë …d¼U?E« v? W?? ? }MN?*«Ë W?? ? }½u?½U?? ?I?«Ë W|—u?? ? ²? ? ?Ýb« »e(« W
uJŠ t} XMKŽ√ Èc« lÐU « Êu|“U Ë_«
øW}ÐeŠ  «dA½ Â√ W}u n× v¼ q¼ ∫‰«R« q?þ v ¢Â«d?¼_«¢ Ê√ vË_« ∫W?? ? I? ? ?Šö?«  «—uD?²« …b?−²?*«  «œU?}I« Èb|√ v?KŽ Xu% b? W?}u?I« Æ¢e??Ž b??L? Š√¢ –u??HM« lÝ«Ë ‰U??L? Ž_« qł— r}E?M²« v W}?uI« n×?B«  «œU}? d}}?Gð l WŁb×?²*« W
eŠ n}E½ bLŠ√ UNz«—“Ë f}z— ÊU vKŽ vMÞu«
W|œ—u« œuŽu«Ë W}
uI« l|—UA*«Ë s}½«uI« s

Ác¼ r¼√ s
bŠ«Ë bMŽ n uð√ ÆÆW
œUI« dB
‰U}ł_
W U)« t IH vK  UO
—bB|Ë ` B|Ë ob|Ë oI |
sŽ ÈœUN« b³Ž tAzUŽ Ád|“u« XMKŽ√ Y}Š ¨œuŽu«
U}KF«  ö¼R*« WKL( qLŽ Wd n√ ∑µ∞ d}uð
ôË qLŽ ’d ¨‚uI(«Ë »«œü«  U}K v−|dš s

…—U³Ž¨W|dG
 U³ðd0Ë …e¼Uł nzUþË Áb s
ŸË—√
 PAM*«Ë  «—ULF« »«uÐ√ vKŽ s
√ ◊U³{ sŽ
nzUþu« vIÐ år²Hýò ¨W
UN« W}ŠU} «Ë W|—U−²«
UC|« år²HýòË U}KF«  ö¼R*« WKL( W
d²;«

s vK ÂU vH B« s«u*« …dU


t?? ²? ?L? }? ?Ë qJ?}¼ –U?? ²? ?Ý_UÐ «Î d?? ? ²? ?H? ?Ë s?Þ«u*« p?– s?? ? ? Š v?KŽ ÂU?? ? ? ? ? ? Š ØÀb?(« «c?¼ W?FÐU??²? v Ϋb??N?ł d??šb| Ê≈ ‰u?? ?Ið  U?? ?}zU?? B? ? Šù« X½U?? ? «–≈
vMÞu« »e(« W
uJ( W
d²;« W}
uI« l|—UA*«
U| q¼U² ð ö Î F ¨dB
v WUD³« vKŽ ¡UCIK
°°Èb}Ý U| vIÐ »dý«Ë ‡ VFý
…d}š√ WLK
WFł— d}ž v« f
√ ‰Ë√ UMŽœË Èc«Ë ≤∞±∞ ÂUŽ
UÎ M²2 Ëb?³| U?L? ¨W??}?H?×?B«Ë W?}?|—U?²« vK?Ž oH?? ? ²ð Ë√ n?K²?? ? ð U?0— ≠ …d¼U?E« v²?? ?Š ozUŁËË —œU?? B?* œu?? F|Ë a|—Q?? ?²« »u?F?A?UÐ W½—U?I? ÊË√d?I| ô s?}|d?B*« U½√ vKŽ
]  d
v²« «uŽ_« q s}Ð √uÝ_« ÊU
v²« tðUÐU?² v ÂU?Š b−| ôË ¨l}?L−K Âd?²?% Ê√ V−| pMJ ≠ tKF?H| U? ÈËb?ł ≠ U?? QDš t?}? Àb?(« «c?¼ Ê√ oI?×? ²| V?²? J?« v?K? Ž Ÿö?Þô« Ê√Ë ¨Èd?? ? ? ? ? ? š_« vKŽ UNL¼√  U³J½ …bFÐ X}M
Y}Š U}Bý
dAF« v å‰U
¬ò Èd³J« v²I}Iý q}Š— ‚öÞô«
«c?? v?H? ?A? ?²? ? ? ? dJ?A| Ê√ U¼—b?? ?B| ¨œU?? N? ?²? ? łô« v t?? I? ?ŠË Á—«d?? ? ≈Ë tÐ√œ s?Š vKŽ ÂU??Š ÊS?? ≠ vF?³D U0— VFA«  U|uË√ s}Ð s f} n×B«Ë Ê√ qłË eŽ vu*« ‰QÝ√ ÊUC
— s
dš«Ë_«
rN½_ W??O½ö??Ž W?{d??L*«Ë Êö?? V}??³D«Ë  U?³}?² WŁöŁ »Ë¡b« sÞ«u*« «c¼ —b? √ »U??²?J« VŠU?? v≈ ‰u?? u« ‰ËU?? ×| vKŽ ÂU???Š t?Ð Âu?I| U?? ÊS? ¨Èd??B*« t}Ë ¨tðUMł `} UNMJ |Ë t²LŠ— lÝ«uÐ U¼bLG²|
≠ tðb?«Ë ÁU??& vM?N*« rN?? ³? ł«u?Ð «u??U?? `×?B| Ê√ UNM b?Š«Ë v rŽe| ¨W}U?²²? Ë√ ÎUF?ł«d t}≈ qB| sJ? ‚dD« v²AÐ v? sD?I| Èc?« Èd?? ? ?B*« p?– s?? ? ?Š VŠU v d|u « b}FÝ e|eF« UMK}
“ U½bI UC|√
q?¼√  «œU?? ? Ž fJ?Ž v?KŽ ≠ d?? ? B?| v²?« Ê√ Èd| v½U?¦?« t?³?}?²? rŁ ¨b??u« …b|d?' ¨Î«d}?š ÊU `$ ÊS ¨ÎU?Ib?Ë ÎU××?B WEU??×? v? Ϋb|b??%Ë d??B? b??}? F? ‰UL¼ô« W}×{ Õ«— Y}Š UÎ F
qE«Ë Âb« WHš
UÎ }?Ž«œ UÎ }?ŽUЗ UN?LÝ« d?c| Ê√ ≠ »uM'« nBK W}ÐdF« W?GK« »U² v QDš „UM¼ ‰ËU??×| t?½S?? o}??u??²« t??œU?? B| r Ê≈Ë »√bÐ qL??F| Èc« sÞ«u*« p– ¨ÃU?¼u?Ý v« b}FÝ—uÐ s
ÂœUI« o|dD« vKŽ V} ²«Ë
ÆdLF« ‰uÞË W×BUÐ UN d?}?š_« tÐU²? v²?ŠË ¨vz«b?²Ðô« fU?)« W?HK²<« qzU?Ýu« d?³Ž —b?B*« W?³ÞU? v —b?B| U? q WFÐU?²?Ë ŸöÞô« vKŽ v« W}I}I(« …U}(« v« V¼– åv d|u «ò …d¼UI«
d?}?š_« tÐU?²? v s?Š vKŽ ÂU??Š å–U??²? Ýúò `×??B| Ê√ t??}? v?Žb| Èc« ôË qJ| ôË ¨W?|Ëb| Ë√ X½U?? W??}½Ëd?? ²J≈ W?}?IzUŁËË W?}?|—Uð V²?Ë n×? d?B? q UA*«Ë »e(«Ë …b|d'« „dðË tЗ —«uł
U?N½√ Âu}« Èd?B*« WH?}?× vKŽ V²?F| ≠ QDš tÐU??²? v qJ}¼ s?}M?Š b?L? ×? U?? l³D} tðu?? s d??šb| Ê√ v²??Š qL| v W?? ?³KD?K ”—b?ð v²« Z?¼UM*« v?²? ?ŠË ÆWLUF« Z}−{Ë W}ÝU} «  UŽ«dB«Ë
…—dJ²*« tðôU?Bð« rž— ÎUU?L²¼« Ád?Fð r ’U?? ? d?« ‚öÞ≈ s?Ž ≠ vF?? ? ³?D U?0— W??}?³? F?ý  U??³?}? ²? v t??²? ×?BÐ b??I?²? F| ô s?Þ«u*« «c?¼ ¨W?? ? ? }? ? ? ?u?J(« ”—«b?*« ÆÆ U|u² *«Ë …bF_« q vKŽ åTO « ÂUF«ò
VFA« fK−
 UÐU²½« v v UHš≈ UC|√ bNý
d?AMUÐ r¼bŽËË U?N|—d?×Ë W?H?}×?BUÐ ‰uI| Y}Š d UM«b³Ž ‰ULł r}Že« vKŽ s œËb?×? œbFÐË t?²?I?H½ vKŽ U¼—b?B| ¨s}?|d??B*« s?Ž ŸU??A| U?? t??}?KŽ o³D?M| W{UH²½«Ë ¡UD ³« ÊUI²Š« vKŽ UN} XM¼«— v²«
ÆbFÐ Á—Ëœ  Q| r U0— sJ ¨t v  œ—Ë U?L?M}Ð ¨±πµ¥ dÐu?²?√ v? U?N½≈ ¡«u?? Ý ¨t?MŽ ÂU?? F« È√d?« rKF?? ?} a?M« ô u?N? ≠ ¡UM¦?²?Ýô« sÞ«u?*« ÊuJ| U0— tÐd v aH½√ò v½Q Ë Àb×| r U¾}ý sJ ¡«dIH«
s}Łö?¦« »d?Š ≠ f?|u?«  U?HK »U?²? v o?}? ? C?« tD}?? ? ×? ? qš«œ v? ÊU?? ? V?ŠË W?HK²?<«  «—«b? ù« vKŽ lKD| ¨v³FA« q¦*« ‰uI| UL WDU
v Ê–ƒ√ Ë√ åW
Ëd

≠ ±πµ¥ d?? ³? ?L? ?u½ v X½U?? U?? N½√ W?MÝ dDI?« Èu??²? ?? vK?Ž Ë√ d??B? ? »uMł a|—U?ð v pJA?| U??bM?ŽË ¨U??N? ?I? b?| qÐ »Uý Èc« ZH«Ë `{UH« d|Ëe²« vHM| ô UF³Þ «c¼
r}¼«dÐ≈ vKŽ «Î e?²?F? Ë UÎ M²2 Ëb?³| ¨s?Š v?KŽ ÂU??Š ÆÈdB*« ô t½S?? U?? W?? uK?F* n|d?? % Ë√ Àb?? ( Æ UÐU²½ô« W}KLŽ


m _ abdaim@yahoo.com


9
rUË »d
s? d?U?? ? ? ? ?
±≤≥π∫œbF«
≤∞±± d¹UM¹ ≤
»U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? œ
b?? ? ? ? ? ? ? ? ?d??
 ôU??H? ? «
U} œ ÂU?? ? ? ? ? ? ? ? ? F? «
b?? ? ? ? ?L? ? ? ? ?Š√ s b b'«
k}??H? ?(«b? ³? Ž ”b?? ? ? ? ? ? ?I?«
gOA wK aOA« r( X?OË
¡UL²½ô« WLNð wKŽ WKO w XKBŠ Æ
bŠ√ w UÝ—œ wIK¹ ÊU kŽ«Ë s
¨WFOAK …d?? ? ? UM?«Ë
WOU²« WKOK« wË ¨WOŽdA« WOFL'« błU

rKŽ ŸU³ð«Ë W¹dFýö¢ ¡UL²½ô« WLNð wKŽ


WOFLł błU
bŠ« w dš¬ kŽ«Ë s
¢ÂöJ«
wMFð WLN²« ÊS 5U(« wË ÆWM « —UB½√
w …öB« VŠ√ U½Q ÆÆWK*« s
ÃËd)«Ë dHJ«
bOH²Ý√Ë ¨5²OFL'« 5ðUN WFÐU²« błU *«
wM½_Ë ÆUNO ”Ë—œ s
wIK¹ U
iF³Ð «dO¦
s
dO¦ l
Ë WOÝUO « ̓d« l
nK²š«
błU *« Ác¼ UNFOAð w²« WOM¹b«  ö¹ËQ²«
kOG« rE wKŽ w H½  œuŽ bI UNþUŽËË
b U0 UOH²J
oOKF²«Ë WA UM*« sŽ ŸUM²
ô«Ë
Ê√ hš_« wKŽ ¨ÍUO½œ Ë√ wM¹œ w w½bOH¹
œd−
wKŽ U¼œ«Ë— XžU b błU *« Ác¼
W{—UF
Í√ Ê√ —U³²ŽUÐ  UB½ù«Ë ŸUL²Ýô«
W bI*« ÷—_« v
ÊuO O*«
ełUŠ vK?Ž¨‰ö²Šô« l  UUJ²Š« s? qBŠ UË s o}KF?ð È√ sŽ r²?}MG??²?Ýô¨b?}?:« œö?}*« b??}?FÐ ”b?? ?I?« „d|d?DШ‰«u?Þ œ«R?? ? „d|d?D³?« WD?³? ? ž W|d?? BM?Ž «Ëb?? % …d??U?M« ÊUJÝ s?J ¨tðd?? −? ?ý l
«Ë¨b|u?NðË …—œU?B? ¨ Âb¼¨ —U?œ¨q²
¨—U?B?Š
Æs¹b« w Âu
c*« ‰b'« qO³ s
u¼ ‰UI¹ U* d?C?Š b?I¨ ‰U??H?²?Šô« ”u?IÞ vKŽ dŁR| r? U|bMK
Âö?« sŽ Àb??×?²ð ‰U?H?²? Šô« b¼U?A?L?¨W?? }MJ« ∫¢vÐdFK¢ s}ðö« Ÿ—«u??A« «u??U?ÞË —U??−? ýô« «uM|“Ë rN|b?? NDC?? WK?²? ?;« W?? ?Ýb?? I*« v?{«—ô« t?? A? ?}? ? Fð ÈËU?? ?ÝÚU? ?
Êu¼U³¹ UF
5þuŽu*«Ë 5EŽ«u« Ê√ rž—Ë s œb?? ? ŽË W?? ?}?M}?D?KH« W?DK?« f?}z— ”«b?? ? I« „—U?ý¨b??Š«u« VF?A« ¡U?MЫ s}Ð ‚U?u«Ë W??³?;«Ë `}?*« œö?}0 ‰U?H?²?Šô« UM ÕU?ð« Ê« tK« dJA½ n« Êu???L?š U??N?}? „—U?ý W??}U?H? ²?Š«  «d?}? 0 XKH²Š« p– l˨ U?N³FAÐË UN?zUMJÐË U¼błU0
wKŽ t²e½√Ë «dLŽ XFÞU w²« …√d*UÐ UO½b« WDK?« Èb d?B? d??}?H? Ý V½U??ł v« U??NzU?C? Ž« U³Mł b?łU WL?z«Ë Œu}ý ”«bI«Ë  «d?}*« v WU?? ?Ý— ¨U?? ?N½«e?? ?Š« rž— W?? ?³? ? }D« ÷—ô« Ác?¼ v UÐUÐ »U??łË ¨s}??LK??Ë s}?}? ×? }?? s vM}?DK ”b?I«Ë r( X}Ð q} Á—«u½« XFD?Ý˨œö}*« b?}?FÐ
Íc« wÝ—UH« ÊULOK ÐË ¨UN²−ŠË UN¹√— s|b?« ‰U?? ł— s œb?? Ž „—U?? ý U?? ?L? ?¨W?? }M}?DK?H« v« v×}*«¨s}}?×}*« s|b« ‰Uł— l VMł v« s?}Ð W?? ? ?H?«Ë `U?? ? ??ðË Âö?? ? ?Ý W?U?? ? ?Ý— `}?? ? ??*« UN}}?×}Ë UN}LK0 …d?UM« WM|b ¡U}Š« q|ËU½ W?? ? }M}?D?KH?« v{«—ô« q?Ë …d?? ?U?M«Ë t?K« «—Ë
‡ ’ ‡ cšQ —bÐ Âu¹ ‡ ’ ‡ ‰uÝd« ‰œUł U?? N X?½U?? U?? C|« ×U?? )« s? œu?? ËË s}?? LK?*« Êu?LK?Ë Êu?}?×?}?? ‰U?H?Þ«¨rK*« Á—U?ł V½U?ł  U??}?
dÐ qÝd½ W??Ýb??I?*« ÷—ô« Ác¼ s˨d??A? ³« W??H? C?« v U??« ¨…d??UM?« ‰U??HÞô U|«b?? N« Âb??
Ë ‰öNUÐ UNðu}ÐË U¼błU?Ë UNzUM `DÝ« WM|e*«
w≈ t³²M¹ ÿuŽu
ôË kŽ«Ë ô sJ Ætð—uA0 Êô b?N*« W??}?M v UM¼ vKB½ s?×½Ë ÆÆW?—U?A? v¼¨U|u?Ý œö}*« …d?−ý ÊuM|e|Ë U|«b?N« ÊuœU³?²| qJ?Ë ÷—ô« v}?? ×? ? }? ?? ? qJ? W?? ³? ?;«Ë Âö?? ?« X³?A½ b?I? U|bMK
e?łU?Š v?KŽ b|b?×?²UÐË W?}Ðd?G« ”«b??
XU??
«Ë r( X}Ð X?KH?? ²? Š«¨V?}KB« »d??

÷—UF¹ s
tłË w W
—UF« …—u¦« Ê√ WIOIŠ »d« s VK?D½Ë¨ W?Ýb??I*« ÷—ô« Ác¼ tK« vL??×| …b??ŠËË rK«Ë W??³? ;UÐ U½d??ÚUð v?²« `}??*« ÕË— W½U?MJ« ÷—« v« U?? NKÝd?½¨W|d?? A? ³?« v rNðu?? š« l V½U?ł«Ë s}?}?M}DK s}KH?²?×? s?}Ð  U?UJ²?Š« œb?ŽË s}}M?}DKH« s}u?¾*« —u?C?×Ð œö?}*«b}?Ž
b kŽ«u« «c¼ Ê√ wMF¹ U/≈ kŽ«Ë WuI
t}LK0 bŠu*« b?Š«u« ÈdB*« VFA« vL×| Ê« Ác?¼Ë r?K?? « «c?¼ U?M? b?|d?| ô s? „U??M?¼ ¨n?B?« s¨¡«u?Ð ¡«uÝ s}?LKË s?}}?×}? U?NK¼« qJË l?M v?«  œ«¨v?K}?z«d?? ? ? Ýô« ‰ö?? ? ?²? ? ? ?Šô« g}?? ? ? ł W?}U??H?²? Šô«  «d?}?*« X?ÐU?łË ¨ÕU?}? « s d?}? ³?
l u
w tOþuŽu
WI«u0 t H½ l{Ë v½UL|« l ¨ tðbŠË vKŽ …d«R È√ s t?}}×}Ë WK?}? ?L? ? '« œö?? ?³« Ác?? ?NË UM? Áb|d½ U?MMJ? W?? ³? ? ;« dA?³« s×½ UM tK« W³?× b?
»UD)« sÐ dLŽ s
Ë ‡ ’ ‡ ‰uÝd« s
qC√ Ò & v²« ÷—ô« Ác¼ e?? łU?? ?(« “U?? }? ?²? ?ł« s? V½U?? łô«Ë s}?? ?}M}?DK?H« Êb*«Ë Èd??I« rEF??Ë …d??UM«Ë r( X}Ð Ÿ—«u??ý
ÊÚUÐ UN?³FýË d?B WUÚUÐ v²?dF r?J×Ð b|bA« ÆÆq³I²*« ¡UMЫ UNUHÞôË Æ Âö«Ë sô« UM}KŽ rF| Ê« vKB½ ÊËœ¨r( X}Ð v« ‰uu« s rN?²FM˨ÈdJF« ÆW}M}DKH« v{«—ô« v W}ÐdF«
tð«d¹dIð W{—UF
d³²Ž« Ê√ —ËdG« s
mKÐË Èu?
« UN?³?Fý Êô …b?Šu? tK« Ê–UÐ vI³?²?Ý dB? b?N*« W??}M rÝUÐ Àb?ײ?*« f²K r}¼«dЫ »ô« W?? ? ? ? }?M Ê«d?D¨u?? ? ðu?? ? —U?? ? f?uÐ Ê«d?D*« bNA? ¨vM}DKH« qHD« WŠdH q²?;« Àd²J| Ê« œö}*U?Ð rN²−?NÐ uH?| r ¨ÊuLK?Ë Êu}?×}?
ÊS …d*« WIOI(« U
√ Ætð«– s¹b« wKŽ UłËdš
Âö ²Ý« cM
WO½uONB« WOJ¹d
_« WKL(« ÂU?Ž q˨ WM²??H« lIM²?0 U? ·d?Þ t?F?
u| Ê« s ∫¢vÐdFK¢ ∫¢vÐdFK¢ …dUM« v s}ðö« …—UA³« …—œUB* b?}F« Ê«dE²M| t?ŠöÝË q²;« ÊÚUÐ b?}H|  d?}?²½¢ W|bKÐ WËU?×? rž—¨…dU?M« v¨¨b}?:«
w X×$ b w½uONB« ËbFK  «œU « ÆtK« ¡Uý Ê« d}Ð dBË s}DKË ¨WU?Ž WHB?Ð d}Ð r( X}Ð v œö?}*« b}?Ž d qH?²% v¼Ë …dU?M« d×?ÝË ‰ULł -b¼U?ý u b}F« WŠdHÐ v²Š s}DK ‰UHÞ« oŠ s}?|eð l?MË œö?? ? }*« b?? ?}? ? ?Ž ”u?? ?IÞ l?M ¢X?}K?}? ? Ž
ÕdÞË dOJH²« wKŽ …—b q UMÐuFý œUI≈
 ú²
« «cJ¼Ë ¨‚ö)« ‰b'« …—UŁ≈Ë WK¾Ý_«
‰UI¹ U
q lL ð …dOHž ŸuL−Ð UMðœU³Ž —Ëœ
s
öOK Ê√ l
¨WLK ²
WLK
w¼Ë UN
‰UI¹ U
iFÐ QDš w≈ UNN³M¹ b dOJH²«
ÆUNK UNðUOŠË UN½UÞË√Ë U¼bzUIŽ wKŽ ÁdDšË
≤∞±∞ ÂU ÎU}d √u _« VI vK ÊU
UM| ”U œuL Ë d}A «
5
b _« V² sŽ q U½ œd−
‰Ë_« kŽ«u« Æ ÆÈËbł ÊËœ ö|uÞ t}KŽ «uM¼«— Èc« ŸËdA*« ¨ W??}Kš«b?« ¡«u??ł_« ‰U??F? ²? ý« b|eð v²«  U??“_« s? b|e*« «b|e? UNz«—Ë s W?HK U?ŽU³ð ≤∞±∞ ÂUŽ ‚«—Ë√ X?DIÝ
wJ×¹ u¼Ë wEOž XLE b Ë ÆrKŽ öÐ bFÐ ”U³Ž œuL×? f}zd« q}I²| q¼ ÆÆ ‰«R« vI³|Ë  U??N? ł«u*« s b|e*« W??}? Žu??{u??  «—d??³? öÐ vŽb??²? ðË vKŽ »d?F« ÂUJ(« rEF? È—U?³ðË ¨W?}Ðd?F«  «—U?J½ô« s
ŸUIMO wMÐ …Ëež sŽ W¹«Ë— ÊUM²«Ë »U−ŽSÐ t?FD
Èc« Áb?ŽuÐ ¡U?Ë s}?}?K}z«d?Ýù« l  U?{ËU?H*« qA? v o}I?A« Ê«œu« t?}≈ ÃU²×| U? dš¬ v¼Ë  U?«bB«Ë dLŽ v½«œu?« ÊU}zd« ¡Uł Ê≈Ë ¨ÂU?F« ‰öš √uÝ_« VI
«—œUž öł— ÊU ’ ‰uÝd« Ê√ ô≈ UN wMF
ô d?}? B0 Ád?}?B? j?З t½√ U?u?B?š ¨ÂU??Ž q³?
t?? H½ vKŽ ÆW}K¼_« »d(« ‰u³Þ UN} ‚bð v²« ¡UMŁô« Ác¼ b?FÐ W?LzUI« ”√— vK?Ž ”U³?Ž œu?L×? vM}D?KH«Ë d}?A?³«
e−Ž t½√Ë ÆWU)« ‰UF_« œËœ— ô≈ t d% ô v²?«  UD;« dD?š« U??N?M qF?? łË ¨…d??ýU?? ³*«  U?? {ËU?? H*« VI ‰U½ b?
d??}?A?³« d?L?Ž v½«œu??« f}zd« ÊU? «–«Ë Æ l
«u« ÷—√ vKŽ dcð W−}²½ o}I% v ULN}K qA
pKð ¡ULŽ“ bŠ« l
W×¹dB« WNł«u*« sŽ ø  UdŽ dÝU| f}zd« q}Š— cM t²Nł«Ë f?}zd?« ÊS?? ? ? ≤∞±∞ ÂU?? ? ?Ž ‰ö?? ? ? š vÐd?? ? ? Ž f?}z— √u?? ? ? Ý√ d}?A³« d?LŽ v½«œu?« f}zd« U?N} l?
Ë …d}¦? ¡UDš√
tUO²žô öuð WKO(«Ë —bGK Q−K WKO³I« f}z— U?? N? }? ? œb??N| v²?« vËô« Ó…d*« X?? } U??N?½« rždÐË ÂU?F« fH½ ‰ö?š …u?IÐ t??UM| ”U?³?Ž œu?L?×? vM?}DKH« rN?? }? ?{«—« …b?? ŠËË rNzU?? œ s Êu?? }?½«œu???« U?? NMLŁ l?b|
w ‰eG²ð «—UFý√ œœ— ÍœuNO« «c¼ Ê√ œd: VF??ô« ÔWKŠd*« U?N?½« ô« ¨WU?I?²? ÝôUÐ W?}?M}DKH« W?DK« Âö??« —U??? qË ÂU??F« W|U??N½ q³??I? VIK?«  «– vKŽ l{u« d??}? }? Gð WËU??×? Ë v}Ð√ WKJ?A* W??¾ÞU?)« W??'U??F*U??
qłd« «bÐ bI qÐUI*« wË Æ5M
R*« ¡U ½ …—U???šË ŸU??{Ë_« —u¼bð W??}R?? U??N?}? qL??×| v²« nAJ?½« Y}?Š ¨œËb??? o|dÞ v≈ v?K}z«d??Ýù« vM}D?KH« v²« WŠœU?H« ¡UDšô« s}Ð s X½U ¨—u—«œ v vŽU?L²łô«
ÊuF²L²¹ s¹c« 5ЗU;« ÊUÝdH« s
t²KO³ Ë W?Ëb« W?? ? ?U?? ? ?
ù o|d?D?  U?? ? ?{ËU?? ? ?H?*« vK?Ž ÊU¼d?« Èc« Âö???« v vK}z«d?? Ýù« ·dD« W??³? ž— Âb?? Ž Õu??{uÐ UЗU??{ vö??Ýô« t??N? łuð Êö??ŽSÐ d??}? A? ³« o|d??H?« U?N?KK
ÍbŠù nË u¼Ë ÆÊUÝdH« ‚öš√ qJÐ
w²Š bŠ« tÐ qI¹ r w
«bI« œuNO«  UŽULł ”U?³?Ž œœd?²| r tU?I?²?Ýù« —U?F?ý sJ ¨W?}M?}DKH« ¡UMÐ n?
Ë qł√ s W?? }Ëb«Ë W?? }J|d?? _« vŽU???*« q i— ÆjzU(« ÷dŽ vŽUL²łô« töÝË Ê«œu« …bŠuÐ
‰Uł— œuNO« sJ¹ rK ÆUN H½ W¹œuNO« W d(« Æ c}HMð ÊËœ …d s d¦√ tF— v s}?}M}DKH« l  U{ËU?H*« ·UM¾²?Ýô ◊dA?  UMÞu²?*« s}Ð ‰UB?H½ö vËô« WM³K« l{Ë v« W|U?NM« v Èœ√ U
q³ a¹—U²« s
X Ë Í√ w ‰«e½Ë »dŠ q|“«d?³« ≠ ‰Ëœ lЗ« t}? XMKŽ√ Èc« X
u« vË W|œu?N? }Ð ·«d?²? Žô« U?N?Ý√— vK?Ž W|e?}?−? Fð UÞËd?ý o?K²?š«Ë ÂuÞd)« ÂUE½ Ê«bI vMF| U? u¼Ë tÐuMłË Ê«œu« ‰ULý
w w½uONB« ÊUOJ« ¡UA½≈ w rNŽËdý q³??
U?}? L?Ý— ≠ —Ëœ«u?ô«Ë U??}?H? }uÐË s}??²Mł—_«Ë Æ WËb« pJHð s?Ž ‰Ë_« ‰ËR?*« Á—U??³?²?ŽU?Ð W?}?ÝU??}?« t??²?}? Žd?ý
fU'« w≈ —«dÝ_UÐ XOH² « Æ5D K vKŽ W?? }M}D?KH« WËb?UÐ U??N? «d?? ²? Ž« ÂU??F« W?|U??N½ XM?F? ? ²« ÂU?? ?√ v?J|d?? ?_« n?
u*« n?F? ? { nAJ?½« U?? ?L? ? »u??A½ ‰U?Š t?KU?ý v{u??H U??N?{d??Fð W??}½UJ«Ë ¨œö??³«
ô≈ sJ1 ô qJA« «cNÐ W¹«Ëd« ÊQÐ Í—«u−Ð v ”U?? ³? ?Ž œu?? L? ?×? ? Èd| ô ±π∂∑ ÂU?? Ž œËb?? Š b??ŽË U?? UÐË√ „«—UÐ vJ?|d??_« f}zd« Ê√ r?žd?? ¨vK}?z«d??Ýô« d|UM?| ¡U??²? H? ?²? Ý« VI?? Ž U??NðœôË dE?²M*« WËb« l? »d??Š
wKŽ WÝuÝb*«  UOKOz«dÝù« s
ÊuJð Ê√ a|—«u?? © W??}? ¦?³? Ž ® Èu??Ý vM}?DKH« b??N? A*« ÊUD}?? ²? Ýô« b??}? L? ?& vKŽ qL?? FUÐ t??L?JŠ …d??²? W?|«bÐ ‰ö??š Æ≤∞±±
w½√ wMOI¹ w dI²Ý« Æ…dDF« W¹u³M« …dO « …b|b?ł WËU×? v WK²?;« v{«—ô« vKŽ ”UL?Š ·UM?¾? ²? ?Ýô ◊d?? A? ? W?? }M}?DKH?« v{«—_« v v?K}z«d?? Ýô« v²«Ë ≤∞±∞ ÂU?Ž ‰ö?š v½«œu??« ÂUEM«  U?Ý—U2
sJ ÆdJ ôË rKŽ dOGÐ qIM¹ qł— œbBÐ ¡«b?−²?ÝU? WËU?I*« r}?−%Ë Á«u?_« r}?LJ² tM sŽ lł«dð t½√ ô≈ ¨W?}M}DKH« WËb« ¡UMÐ qł√ s  U?{ËUH*« ¡«b?²?Žô«Ë …d?}?š_« d?}?A?³« f}zd«  U?ÐUDš v XK&
ÍËd¹ qłd« ë— U* d−H½« ÂuEJ*« w³Cž Æ s}}K}z«dÝô« tzU
b_ b|bł q}?z«d??Ý≈ ŸUM?
≈ v W??}?J|d?? _« …—«œù« XKA?? Y}??Š ¨Á—«d??
 «—U?? }? ²?« l}??−? ?AðË v?u??I?« W??_« »e?? Š …œU??
v?KŽ
ÂbNÐ ÂuIð WO½«d¹ù«  UDK « Ê√ tOF
U s UFD
”U?³Ž uL×? vM}DKH« f}zd« vJ|d?_« f}zd« …—«œ≈ nF?{ X³?ŁË  UMÞu?²?*« ¡UMÐ n
uÐ v²« W}?öÝù« WF|dA« rÝUÐ ¡U?M« W½U¼≈Ë WdD²*«
UNO s
”˃— wKŽ Ê«d¹≈ w WOM « błU *« s q}?I²?| sË vK}z«dÝù« ‰ö?²Šô« ÂËU?I| ¨q}z«dÝ≈  «—«d
v?KŽ d}ŁQ²« vKŽ UNð—b?
ÂbŽË UUÐË« „«—UÐ b?Rð UNö?š s W?}uL?A« f|dJð vKŽ ÂUEM« qL?F|
Æ…œ«u¼ öÐ ‰UO²žô«Ë q²I« rNO qLFðË ‰ö?š Âö?«  U{ËU?H? qA? bFÐ t?³?BM W?}ÐdF« ◊U?ÝË_« Èb U?UÐË√ W}?³?Fý d?}³? qJAÐ XF?ł«dðË b?FÐ …—uD)« …b|bý WKŠd? vKŽ q³?I Ê«œu?« Ê√
Ác¼ ”Ë—œ w qO³I« «c¼ s
U
ö XFLÝ Ê« …—«b?? ? −?Ð o×?? ? ?²? ? ?Ý« pc? ¨≤∞±∞ ÂU?? ? Ž l —«u?(« v≈ tðu?Žœ —u? ¡U?L??« ÊUMŽ v« t?²?F?— Ê« b?FÐ v W?×K*« ‰U??L?Ž_« …œu?Ž ¡u?{ vË ¨¡U?²?H?²?Ýô«
t½QÐ wMOI¹ rž— …d
Í√ w oKŽ« rË ¨błU *« vKŽ d}A³« d?LŽ v½«œu« f}zd« fUM| q³?
…d¼U?I« WF?U?ł s d?}N?A« tÐUDš v vö?Ýù« rU?F« ÈËbŽ vAH?ð vKŽ bŽU}Ý U? u¼Ë ¨—u—«œ r}K

UNFOAð w²« W{dG*« WЖUJ«  U¹UŽb« s
ÂU?? ? ?F« ‰ö?? ? ?š vÐd?? ? ?Ž f?}z— √u?? ? ?Ý√ VI? s}²Ëb« WU
≈Ë Âö?«  U{ËUH W|UŽdÐ ÁbN?FðË s}UŽ u×½ U?NM?}Ð Ê«œu?« v Èd??š√ oÞUM v≈ ‰U??B?H½ô«
»dŠ ‰UFýù U½œöÐ w WO½uONB« ‚«uÐ_« ÆvCIM*« Æ ≤∞±∞ ÂUŽ W|UN½ l UU9 t} qA U u¼Ë qF?& œö??³« ‚d?ý Èd?š√ oÞUMË —u??—«œ r}K

sË ¨WFOA«Ë WM « 5Ð —cð sË wI³ð s s vI?³ðU vKŽ Õu?{uÐ fJF½« UC|«  U?{ËUH*« q?A f}zd?« d??}? ?A? ³« d?? L? Ž v½«œu?? « f}?zd« s
XFÞU ÆbO Q²UÐ WM « `U w ÊuJð b
U0—Ë ¨t
«—Ë« d?š« bI Èc« vM}DKH« f}zd« W?}Ždý vHJ| U? Êu}½«œu« t?ł«Ë bI? U}Ðd?Ž √uÝ_«
ÂöŽù« fŽUIð V³Ý sŽ özU ²
kŽ«u«
lzU u« Ác¼ d¹uBð sŽ w½uONB« wJ¹d
_« Ád³ œuL× qA? WŠ«d «uM?KF| Ê« tI|d?Ë ”U³?Ž œuL; X
u?« ÊUŠ ‰U?F²?« sŽ rN}MG| U? W|d}?B*«  U|b×?²« s
‡ W×O× X½U u ‡ …—uB«Ë  uBUÐ

‰UBH ô« bF U  U
u|—UM}
w tuH w U½bAŠ qO³Ý w UN²Ž«–≈Ë
kŽ«u« b¹ w jIÝ« ÆÊ«d¹≈ b{ W
œUI« tÐdŠ
w
UNð« ô≈ «œ— t²³Fł w b−¹ rK ¨‰uN'«
r qłd« qNł Ê√ wEŠ s
ÊU ÆwFOý w½QÐ
wŽb¹ Ê√ tMJ1 ÊU Æœd« «c¼ dOGÐ tHF ¹
Ê«Ë hš_« wKŽ ozUŁu«Ë —uB« œułuÐ
Ê√ d¦ √ t½UJ
SÐ ÊU Ë ÆsJ2 U¼d¹Ëeð
u¼Ë ‚«dF« w Ê«d¹≈ tKFHð U0 wM−łU×¹
ÕuL
dOž tO Y¹b(« sJ ÂuKF
`O×
l
q
UF²ð w²« WOÐdF« WLE½_« q³ s

"U½ u¼ ‚«dF« w Àb×¹ UL ÆÿUŽu« ¡ôR¼
UJ¹d
_ UN²OF³ðË WOÐdF« WLE½_« Ác¼ Ê«u¼
‚«dFUÐ WLE½_« Ác¼ XKF b Ë ÆqOz«dÝ≈Ë
Ê«d¹≈ Ê√ ‚—UH« sJ ¨Ê«d¹≈ tKFHð U
·UF{√
v{uH« »U√ vK Ê«œu«
‰UBH ô« W}u qL| ÁbË Âud)« ÂUE ∫ÊUL}K ‰œU ¡«u«
WLE½_« fJŽ wKŽ UN(UB p– qFHð åv}Ð√ò W??}? C?I? W?U??{ùUÐ Êu|b«Ë ‰u??_«Ë ÁU??}*«Ë Ê«œu« »uMł d?}B vKŽ ¡U?²H²?Ýô« W−}?²½ bFð r
ÆqOz«dÝ≈Ë UJ¹d
√ `UB t²KF w²« WOÐdF« r U|UC?I« Ác¼ qË ¨’Uš ‰uuðËdÐ U?N œd√ v²« vKŽ W?}U?š vU(« d|U?M| s lÝU²« v Áƒ«d?ł≈ le*«
kŽ«u« ÂUNð« ¡«“SÐ Íb¹ w jIÝ« Í—ËbÐ q³I*« d|U?M| π Ê√ vMF| U u¼Ë ¨UN q?( ‰uu« r²| ÆbŠ√

ÎU}I|d≈Ë ÎU}d ŸU{Ë_« dH} v «œu « nMF« ∫ÈË«dF vLK«


sŽ l«œQ wFOý U½√ ö ÆWOFOAUÐ w —u c*« ‰U?B?H½ô« ÁbF?Ð Z²M}?Ý ≠ ¡U²?H?²?Ýô« ¡«dł≈ b?Žu? ≠ Êö?? Ž≈ Ê√ b?? ?Rð œUJ?ð  U?? F? ?
u?? ?²«Ë  «d?? ýR?*« q
‡ rN
uLŽ w ‡ WFOA« ôË ¨WFOA«  «bI²F
ÆW}ö)« U|UCI« qJ qŠ ÊËœË œËbŠ ÊËœ WU?× ô l
«Ë d√ t?ULý sŽ Ê«œu?« »uMł ‰U?BH½«
WLNð l
U
U− ½« rNM
√d³ðQ ÍbMŽ ÊuLN²
q³?
—u?N?ý ∂ „UM?¼ Ê√ åÊö?Ý—ò —u?²?b« ·U?{√Ë s «Î œb?? ?Ž ÕdDð ¨…b?? ?R*« t?? ³? ? ý W?? −? ? }? ?²M?« Ác¼ ¡«“≈Ë

Ϋb}IF d√ —u—«œ WKJAË b|b ‰Uu ÂU√ s ∫Êö — v U


Æœ«
U
ô≈ w²³Fł w bł√ r «cJ¼Ë ƉuNł kŽ«Ë W?? ?d?? ? H« v¼Ë ≤∞±± u?? ? }½u| π v? vËb?« Êö?? ?Žù« v²Ëœ q?³?I? ²? ? vK?Ž jI?? f} U??N? ? H½  ôƒU??? ²«
q U½ œd−
kŽ«u« «c¼ s
wMOI¹ w dI²Ý« ÊuJ}?Ý U??NKŠ - «–≈Ë U|U?C?I« Ác¼ q q?( …b?}?Šu« v−?? ?}ð«d?? ?²? ? Ýô« l
«u?« vKŽ UÎ ? ? C?|√ U/≈Ë ¨Ê«œu?? ?«
wKŽ W¦¹b(«Ë W1bI«  UOKOz«dÝû q¼Uł  d?? ¦? ? Fð «–≈ U?? √ ¨s?}? ?²Ëb« s?}Ð W|u?? ?Ý W??
ö?? Ž „U?M¼ v≈ ·UC?²Ý …b|bł W}?I|d≈ WËœ WL¦? ¨U¼dŁQÐ WIDMLK
dOž w b− *« X dðË tKN−Ð t²O
d ¨¡«u « ‰U??L? ý s}Ð vL??²? Š Ÿ«d?? „UM?¼ ÊuJ}??Ý  U|u??? ²« b??N? Að v²« ¨q?}M« ÷u??Š ‰ËœË ¡«d??L? « …—U??I« ‰Ëœ
bFÐË q³ UN²AŽ w²« WŠ«d«Ë Âö « WUŠ Ÿôb½« v?≈ …—Ëd?? ?C?UÐ ÈœR?? ? }? ? Ý Ê«œu?? ? « »u?MłË ·«dÞ√ błuð p?– v≈ ¨‰“_« cM UÎ Uš UÎ ?}Ëœ UÎ U?L²¼«
ÆWF «u« XF Ë w²ŠË …öB« Ác??N »U¼c« Ê«b?|d| ô s}??dD« ö?? Ê√ rž— ¨»d??(« Èb?Ë Ê«œu?« »uMł v vK}z«d?Ýù« œu?łu« sŽË  U¼u|—UM?}?Ý sŽ Y?|b?(« Ê√ b??√ W?}? I|d??_«Ë W?}Ðd??F« WËb?« qU??F?ð v j}?? )« ·dDÐ p?9 XðUÐ d?? B? cM ’U?)« ÂUL?²¼ô«  «– WIDM*UÐ r²?Nð Èdš√ W?}L?}K

WF u*« VŠU ÊU ¢gOAŠ wKŽ¢ aOA« ÆWU)« tÐU³Ý_ q »d(« X×??³?√ q?}z«d?Ý≈ Ê√ v≈ —U??ý√ œu??łu« «c?N?Ð U½dŁQð rž—Ë ¨WÐuF?B« W|Už v d√ Ê«œu?« qš«œ W}K³I²? s œb??ŽË UÐu??ł v W??}KBM
U??N|b?Ë U¼ƒu?A?½ le*« Æv½u}NB« ËbF« U¼“dÐ√ U0— …b}F³Ð X}  «uMÝ
‰uK2 dOž Àb×
Ë n¹dþ qł— u¼Ë ØWO½U¦« «d¼_« e?d0 Ê«œu?« ÀU?×Ð√ …b?ŠË d|b? —U?ý√Ë ¨Ê«œu??« »u?Mł f}Ë t?K vÐd??F?« rU??FUÐ …œu?? łu?? V}KG?² t?²?F?}?³Þ W?−?}?²½ v?ðQ}?Ý l?
u?²*« nMF« ÊS? p– W?uJŠ l UÎ ?I?³?Ý U?N?}KŽ oH?²*« ¨Èd?š_«  U?ŽËd?A*« ôÎ «RÝ U?N?H½ W|d?B*« `UB*« ÕdDð tK p– q?³
Ë
kŽ«u*« w ÍË«dFA« aOA« Í—UÐ ÊU u Ÿôb½« ‰U?? Š U?? L? N? YUŁ ô s}?¼u|—UM?}? Ý „UM?¼ Ê√ v≈ ô W|U??GK œËb??×? W??IDM*« Ác?¼ v U¼b??ł«uð Ê√ «Î b?R?? X×?³?√ ¡U?²? H?²?Ýô« Ê√ v≈ «Î d?}?A? ¨W?}?K;« `U?B*« vU??IŁË Èu??LM?ð —ËbÐ ÂU??}? I« d??B? vKŽË ¨‰U??L? A« ÆÊ«œu« v b|b'« bNA*« vKŽ UÎ }}z—
u¼Ë Æ5F
U « »uK w≈ tI³ WO³FA« b?Š vKŽ »uM?'«Ë ‰U?L?AK qU?ý p?}JHð ‰Ë_« ¨»d?Š UL?}Ýô vF?}³Þ d?√ u¼Ë …b|bł WËbÐ U?NU?L²¼« Èb?F²| ÆÎUHKÝ WËdF t²−}²½ «c¼ vË ¨¡«u??Ý b?Š vK?Ž s}?dD« Èb? ÈœU?B? ²?
«Ë ¡«u q³I²*«  UÝ«—œ ed0 v−?}ð«d²Ýô« d}³)«
5OA«  UHR
s
tKIM¹ U
w d׳²
rUŽ Æ U½u²M v≈ ULNM q ‰u%Ë ¡«uÝ b?{ q}?z«d?Ý≈ Ê√ vMF? qL??% W?G?}? œu??łË qþ v W?²?« —U?0 q| U?? Àb?×| Ê√ vML?²½ ô ·U?{√Ë U? dB? q}L?% sJL| ô ÊU?L}KÝ ¡«uK« b?√ ‚U}?« u?? ×½  «d?? ýR*« r?EF?? ÁU?? &« rž— ÊU?? L? ?}KÝ ‰œU?? Ž
sŽ öI½ 5LO¦F« sÐ«Ë “UÐ sЫ 5OÐU¼u«
ÊËœ ÁcO
öðË tšuOýË WOLOð sЫ ÂU
ù« v{u?H« Ÿôb½« v hK²?}? v½U¦« u|—UM?}« U?√ qFł u¼Ë ¨U½b{ X} UNMJË s}}M}DKH« q³?
…œb;« …d?²H« v¼Ë ¡U?²?H²?Ýö W}U?²« —uN?ý U??N?U??Nð« ‰U?Š ÈQ?Ð sJL| ö?? ¨U?N? ²?
U?Þ s d?¦? √ u¼ qE²Ý W?¾ýUM« WËb« Ê√ ô≈ Ê«œu« »uMł ‰U?BH½«
…—bIÐË Æ5LK *« ¡UNIË ¡ULKŽ s
r¼«uÝ qš«œ bzU« b?NA*« u¼ WËb« »U?}ž `³B?|Ë WKUA« d??√ tMJË U??L? NM}?Ð »—U?I? ²« s? UÎ ?Žu?½ „UM¼ s n?MF« v?≈ ¡u?? −K« Ê_ »uM?'« WËœ Êö?? Ž≈ v t??U?E½ qL??×? ²| Èc?« Ê«œu??« ¡«“≈ d??}? B? I? ?²UÐ W?}Kš«b« U?N?ðU?u?I? ¡UM³Ð WKG?AM? …d?}?B?
d?}?ž …d?²?
 ôuI*« bIŽ« qI½ gOAŠ wKŽ aOA« ÆÊü« ‰UuB« v Àb×| U —dJ²|Ë qUJUÐ Ê«œu« ÆW|UGK vF}³Þ ÆÎU}ÐdŽË UÎ }I|d≈ ŸU{Ë_« d−H| Ê√ t½Qý «c¼Ë »uM'« ‰U?BH?½« sŽ WKU W?}u?¾*« ÂuÞd?)« •∏∞ ‡« ‰œU??Fð W??}?√ W??³? ½ s »uM'« v½U??F| Y}??Š
ô dO¦ —«dJð wË d ¹Ë WÞU ³Ð WOH KH« ‰u?uK s?}?dD« YŠ vKŽ e??}?d?²« V−| v?U?²UÐË v½U¼ —u?²?b« d?³²?Ž« t?³½U?ł s n
u? v?≈ åÈË«d?F?ýò —u?²? b« XHË Èd?š√ oÞUM?Ë —u?—«œ v Á—«dJð l
u?²*« u?|—UM}?« W?F? }?³D« sŽ W??&UM« b|b?F« n?K?²« d¼UE? ·ö?Ð
q³ « w½S W
bI²*« »U³ÝúË Æ5F
U « q1 jI n
u²| s —«dI²?Ýô« ÂbŽË v{uH« Ê_  UL¼UH² «d¼_« e?? d0 d?? }? ?³? )« Êö?? Ý— ÂU??}?
b??FÐ Ê«œu??« ‰U?B? H½« s d?B? fH½ v ÂuÞd?)« W?uJŠ  d?L?²Ý« «–≈ ‰U?L?A« v s UÎ ?C?|√ v½U?Fð U?N½√ UÎ ? H?}?C? »uM'« WËb W?}K?³?I«
¨‰U³ ù« wMFÝË U
«—U²
tÝË—œ wKŽ WD}?;« …dz«bK …—ËdCUÐ b?²L?}Ý tMJË Ê«œu?« vKŽ W?? ? ? ?}? ? ? ? ÝU?? ? ? ?}? ? ? ? «  U?? ? ? ?Ý«—b?K? ‰U?? ? ?L? ? ? ł È√— U?? ? ? bM?Ž ¨u?? ? ?}?u| ≤≥ …—u?Ł Ê√ bI²Ž√ ôË œö³« Êu¾A UNð—«œ≈ WI|dÞË UNðUÝU}Ý tÐ l²L²ð U rž— p–Ë W}LM²UÐ W?Uš WL{ qUA
qOK w³ŠU ÊQÐ wMOI¹ rž— U²
U lLÝ«Ë ÆÎU}I|d≈Ë UÎ }ÐdŽ ÀU×Ð√ …b?ŠË d|bË W?}−}ð«d?²Ýô«Ë ô Áƒ«d??ł≈ —d??I*« ¡U??²?H? ²? Ýô« Ê√ d??UM«b??³? Ž u?? ?×½ l?«b« Èd?? ?š_«Ë W?? ?}?Ëb« ·«d?Þ_« s «Î b?? ?Š√  ôU− v bFÐ U¼bzUŽ Âb²| r W}Ëd²Ð  «ËdŁ s
r ÆrKŽ sŽ tuI¹ U0 w²Š tIH« s
k(« WK?JA*« Ê√ `{Ë√ —u?? —«œ WK?JA?? h?| U?? L? }? ?Ë ‰U?? ?L? ? ý s}?Ð ‰U?? B? ? H?½ô« Ê√ Ê«œu?? ?« v?½«œu?? ? ?« ÊU*d?? ? ?³« —«d?? ? ?
b?? ? F?Ð t v?Ž«œ W}?K³I«  «d?FM« …œuŽ v≈ «Î d?}A ¨t?FM Ë√ ‰UB?H½ô« `²?H? }?Ý l{u« «c¼ Ê√ b?}Ð ÆU?¼—u? v²?AÐ W?}? LM²«
»eŠ rłU¼ U
bMŽ …d
ô≈ w²L sŽ Ãdš« …dLK nI½ Ê√ dE²M*« sË d|UM?| π bFÐ U¼b}FB?ð r²}Ý «Î d?? ?√ `?³? ? √ tÐu?MłË Ê«œu?? ? « UÎ |œË ‰U?B?H½ô« ¡U?łË ¨‰U?B?H½ôUÐ ‚«dF« v Àb×| U —«d?ž vKŽ WIDM*« ‰Ëœ rEF v ·«d?Þ_« i?F?Ð W?ËU?? ? ? ? ; X?
u« f?H?½ v? »U?? ? ? ? ³?«
r UN
u¹Ë ¨ÊUM³ wKŽ qOz«dÝ≈ »dŠ ÂU¹√ tK« ¨—u?—«œ r}K
ù d}?B*« d|d?I² b|b?ł VKD ÂU?√ W}½U?¦« ‰U??
Ë ¨÷—_« vKŽ UÎ ? ?F?
«Ë sJL| ÊU? q?U?A? È_ UÎ ?³M& ÆsL}«Ë v²« q}z«d?Ý≈ ‰U(« W?F}³D?Ð UNMË qšb?²K W}?ł—U)«
w½U
d ¨WF «u« XF Ë 5Š WO½U¦«Ë ¨wMLN²¹ s f}?Ë «Î b?}? I? Fð d??¦? √ ÊuJ?²? Ý W?}? C? I« Ác?¼ sJË s? W?? ? Žu?? ? L? ? ?−? ? ? „UM?¼ Æ¡UMŁ_« Ác¼ v Àb% Ê√ Ê≈ v−?}ð«d?²?Ýô« d?}?³? )« ‰U?
ÁU?}*« W?}?C?
ÊQ?AÐË t??łË vKŽË U?}? I|d??√ Âu?L? Ž v dJ³?? X
Ë cM? jAMð
UN½_ UŠ«uÐ «dH tMþ w w¼ w²« W¹dFý_UÐ ÆUNLŠ qN« W?? ?}? ? ö?? ?)« U|U?? ?C? ? I« ÂuÞd)« W?uJŠ VUÞË ‰U??L? A« v²Ëœ r?ÝU??Ið vKŽ  b??√ U??ýU??H? }½ W??}?
U??Hð« U??N|b Ê√ b?ÐôË ¨vI|d??_« Êd??I« W??I?DM ’u??B? )«
ÂöJ« rKŽ ŸU³ð√ s
w½UÐË ¨tK«  UH dJMð v²« v¼Ë W?LzU?
X«“U? »u?K?Ý_« f?H?½ ŸU?? ? ? ?³?ðU?Ð vKŽ «c¼ sJ q}?M« ÁU}? s Ê«œu?« W?B?Š »uM'«Ë Ê√ vG?³M| U? «c¼Ë b|b?'« l{u« l qU?F?²K UÎ DDš
‡ aOA« ÊS pcË ÆWM «Ë »U²JK wUM*« U? U|U??C?
U?N?}?KŽ oKD| Âö?? ??« vK?Ž UÎ ? ? d?? ?Š bMŽ Èd?š√  öJA Q?AMð b?I ÆjI? ÈdEM« Èu²?*« vË W?? ?×K?B*« W?? ?³? ?ŠU?? ? ·«dÞ_« v
U?Ð t?? }?≈ t?? ³?Mð
WH Ë oײ ¹ ‡ tO²LNð i UMð k×K¹ r Íc« qL?AðË ¡U?²?H²?Ýô« b?FÐ U0 ŸU?? ?{Ë_« o?}? ? uðË ÷u??Š ‰Ëœ q qšbð VKD?²ð q}??U?H? ²« v Y|b??(« v−?}ð«d?²?Ýô« d}?³?)« sJ ¨W|d?B*« WËb« U?N?²b?I?
Æ UH Ë U0—Ë W
œU #UH« vKŽ U?? ?N? ? L?¼√ U|U?? ?C? ?
±∞ W??U??
≈ W??}?½UJ≈ qF?? −| jDÐ t? œ«b?F?²? Ýô« d?B? vKŽ v?G?³M| U? u?¼Ë q}M« W?U?0 qUF?²ð W|d?B*« W?ÝU?}« Ê√ UÎ ?C|√ ·U?{√


Ahafez99@gmail.com s}?Ð œËb?? ? (« r}?? ? Ýdð d√ W?}«—b}?H« s Ÿu½ Æb|b'« l
«u« l qUF²ð  U}−}ð«d²Ý«Ë »uM?'«Ë ‰U?? ?L? ?A?« v Ÿ«d?? ?B« v?dÞ l …b?? ?Š«Ë
r}¼«dÐ≈ vKŽ ‰Ëd?? ?²? ? ?³«Ë s?}? ? ²?Ëb« ÆtI}I% sJL|Ë œ—«Ë  U??Ý«—b« e??d?? d|b?? ÈË«d??F? ý vL?KŠ —u??²? b« Ê≈ ‰u??I« l}?D²??Ý√Ë ¨U??L? NM q l?  U??
ö??Ž U??N|bË


10
±≤≥π ∫œbF«
≤∞±± d|UM| ≤

q «u

‰UF«b?³Ž
È—uU?³«
‘UIM« ¡U— l
‰Uü«Ë v½U_« ô≈ o³ð r ¨b|bł ÂUŽ lKD l
Ê√ WD}
Ð W}M√ ÈbMŽ Âu}« «c¼ vË ¨WC|dŽ WK|uÞ

vÐe?(« qL?F« sŽ Xd?B½«Ë ¨…b|b?'« ‰U}?ł_« XŽU?{ b?I øW}?u?I«


Êu|d UM«Ë W|d UM« WLK q_« vKŽ Ë√ WK³Ô Ë√ …œ—Ë t³Š√ s q Èb¼√
¨V×½ U2 UMIH½√ «–≈ ô≈ d³« ‰UM½ s UM U*Ë ¨W³}Þ
„UM¼ q¼Ë ¨WLK ÈuÝ »«d'«Ë W³F'« v o³ð rK
XÐUŁ UNK √ W³}D« …d−A« UN½≈ ¨UNM V}Þ√ u¼ U
sJË ¨vI³²ÝË X½U ¡b³« vË ¨¡UL
« v UNŽdË
rŠ«e²ð øÂu}« «c¼ v WLK È√ ∫—U}²šô« vI³|
‰U?? L? ? Ž_« ‰U?? ł— rU?? ?Ž ¨…b|b?? '« ÕËd?« v ◊«d?? ?½ô« v≈ XN?? ?łuðË »e(« u¼Ë ÆÈdUM« vÞ«duL|b« vÐdF« »e(« v  UU I½« ‰uŠ  UFzUý  dA²½« rB| œUJ| VšU Z}−{ jÝË dŁUJ²ðË ¨ ULKJ«
…d−?N« v≈ Ë√ rU(« »e×K W}?ÝU}
« V UM*« Ë√ ·d(« »U?× √ WLKJ«ò UM|d| Ê√ tK« uŽb½ Ê–≈ ¨‚Uü«b
|Ë Ê«–ü«
U¦?×Ð UÐË—Ë√ v≈ Ë√ ‚“d« sŽ U¦×Ð Z}K)« ‰Ëœ v≈ ¡«u?Ý Ã—U)« v≈ Ë√ W}Ždý ¨Èdš_«  UL}EM²«Ë »«eŠ_« v UC|√ ÀbŠ U u¼Ë ÆdB v ÈËbŠu« v«d²ýô« ¨UN³M−²M qÞU³« WLKJ« UM|d|Ë ¨UNF³²M åo(«
d?}ž  «d?−N« v? Ud?ž  u*« sL¦?« ÊU u v²?Š qC√ q?³I?²
? sŽ ¨Èu U¼dDŽ ¨WŠ«u WLK Âu}« «c¼ v vU√Ë
dU³« ÕU³?B« s Âu| q d}ЫuÞ  «—UH
« ÂU√ ·u?u« Ë√ W}ŽdA«  UÐU²½ô« v W—UA*« ÂbŽ Ë√ W—UA*« ¨…d}š_«  UÐU²½ô« bFÐ ¨Ê«ušù«Ë bu« ¨…—uE× nB²M v X³² UN½√ s «c¼ vKŽ ‰œ√ q¼Ë
s …b|b?? '« ‰U??}? ł_« X?
? ¾| b??I? Æ…d??−? N« V?KÞ sÞ«u?? q? b| vË s rždUÐ WdH² WH}F{ W{—UF*« »«eŠ√  dNþË ¨s}{—UFË s|b|R s}Ð …œUŽù« v Ë√ W}zb³*« X³² UN½Q U¼√dIðË ¨v{U*« ÊdI«  U}M}

vHM s Ɯ
sÞ«u q Æt?ł—Uš UNK³I?²
 XDDšË ¨sÞuUÐ U?NÞU³ð—« qË ¨d}}?G²« g}F½ UM½√ bRM WF³D*« s Ϋ—u XłdšË ¨Âu}«
Á—u?? F? ý v s?Þu« »U?? ž Ê√ b??FÐ W?? U?? )« t??²? ?I|dD?Ð t??²K?JA?? q?×| —Ëe*« fK:« v »«uM« œbŽ s —b d³√ cšQ| v rU(« »e(« l o} M²« U¼bŠ√ WËU× fJF«Ë ¨r|b UN} b|b'« Ê√Ë ¨…b²2 WdF
Æs}MÞ«u*« l}L' WUF« ‰uK(« XU×²Ý«Ë s¼c« vKŽ `Kð UNKFł U «c¼ qFË ¨`}×
 U?? ?Ž«d?? ?B?« q×?? ? q×| v? r}?EM²?« v v?Kš«b?« —«u?? ?(« »U?? ?ž ÆW{—UF*« v≈ œUM²Ýô« s d¦√ rJ(« v≈ œUM²Ýô«Ë ¨b|b'«
«c¼ v W|b¼ ‡ WLK ‡ …œ—Ë qLłQ “d³ðË ¨dÞU)«Ë
Æ U}?³K
«Ë  U}ÐU?−|ù« WdF* È—Ëd?C« vð«c« bIM« »U?žË ÆW}Kš«b« Èc« ‡ r|dJ« ∆—UI« Ê√ …d}³ WIŁ oŁ√ ¨Âu}«
—«u?(« nF{Ë ÆW?}Ðe(«Ë W?}ÝU?}
« …U?}?(« „d×? u¼ vð«c« bIMU? »öD«Ë Êu?ŠöH«Ë ‰UL?F« ¨W|d UM« v W?}I?}I?(« W×KB*« »U?× √ vI|d_« W? Uš ¨UN «dI? …d¼UI« X׳ √Ë ¨Z}K)«Ë sL?}«Ë dz«e'« Ê«błË v …“ËdG W|d U?M« Æs}|d UM«Ë W|d UM« s}Ð ‚d „UM¼Ë
s}?? }? ?ö?? Ý≈ ¨W?? }? ?ÝU?? }? ?
«  U?? L? ?}E?M²«Ë  «—U?? }? ?²« v?UÐ l vM?Þu« Ÿ—«e*« Ÿ „—u?B? b?}?ý¢ r$ —U?F?ý√ s ÂU?≈ a}?A« rN? v‡Mž s|c« ‚«d?F« v —«d?Š_« ◊U³?C« Öu/ vKŽ W?}Ðd?F«  «—u¦« XU?Ë ÆU?NM vM}ðô vJ|d?√ Èu?}?ݬ vI|d?√ qË ¨vÐdŽ qË ¨Èd?B? qJ ÆVF?A« s}Š Ϋd}Ë `Ðd}Ý ö}K d
| s ‡ t}≈ UN|b¼√
Ÿ—U?A« v? ÊUðd?{U?(« ÊUðu??I« U?L¼Ë ¨b?u?«Ë Ê«u?šù« ¨s}?}«d??³?}Ë ÕdD? s−??
«Ë ¨l?½U?? B*« q³??  «—U?? L? ?)«Ë ¨U?M|b|≈ ‚d?? ŽË U?Ò ½b?? s ‘Ëd?F« œbN?ð X׳? √Ë ±π∂π[ U?}³?} vË ¨±π∂¥ sL?}« vË ¨±πµ∏ ‰«u??Š√ ¨‘U?F*« l?«uUÐË ¨Êd?? nB½ vKŽ b|e| U?? ¨a|—U??²UÐ Èd?? U½ t½√ bR*« sË ¨s
Š ‰u³IÐ UNK³I²|Ë ¨U¼√dI|
W?}ö?Ý≈ W|d? U½ s|uJð qł√ s vÝU?}?
« Ÿ«bÐù« »UžË Æv?ÝU}?
« s}??Šö??H« v≈ ‰u?? u« sJL| n?}? Æ¢W??³KÞË s}??Šö??Ë ‰U??L?Ž ¨WM?}M'« Àö?¦«  «d?²?H?« d?³?Ž W?ŠËdD W?}Þ«d??u?L|b« W?}?C? XK?þË ÆÊU?−?}?²«Ë ŸUЗ√ WŁöŁ s d?¦√ Êu?K¦L| s|c« ¡«d?I?H« ŸuL?−Ë s}?Šö?H«Ë ‰UL?F« ¨tMŽ Y׳|Ë  ULKJ« VŠU vKŽ rŠd²}Ý
W}MÞË WN³?ł ÊuJ²ð rË Æbu« »c' W}«d³}? W|d U½Ë ¨Ê«ušù« »c' »U?? ×? ? √ »öD«Ë ¨l?½U??B?*« »U?? ×? √ ‰U?? L? ?F«Ë ¨÷—_« »U?? ×? ? √ W¦U¦«Ë ¨±π∏± ‡ ±π∑± W}½U?¦«Ë ¨±π∑∞ ‡ ±πµ≤ vË_« ¨W|dB*« …—u¦K W|d UM« Ác¼ ¢p³×MÐ UMK ¨d U½¢ WL|bI« W}Mž_«  b
ł bË ÆVFA« ‘UIM« ¡Uł— s|√ øÂu}« UMM}Ð u¼ s|√ ∫‰¡U
²|Ë
s}?|d?? ? UM?« s}?Ð ¨W?? ?}M?Þu« ·«b¼_« s? v½œ_« b?? ?(« v?KŽ l?L? ? ²? ? & Èu?? ŽbÐ ¡«d?? ú d?? B? ? v{«—√ p}?K9 s ôbÐ  U?? F? ?U?? '«Ë ”—«b*« …d}š_« W}½U*d³«  UÐU²½ô« n}|eð ÂUŽ ¨Êü« v²ŠË ±π∏± ¨±πµ≤ u??}u| …—u?¦ W??²?
?« ∆œU?³*« U??Nðb?
? łË Æv³??F?A« Ê«b??łu« v Ê√ b|—√ XMË ¨tLÝUÐ X×Ð b Xœ UË ÆÆ≤∞±±
UN?|—Uð v≈ d?B œu?Fð v²Š s}?}
?—U*«Ë s}}«d?³}K«Ë s?}}?öÝù«Ë v≈ VKB«Ë b|b(U W}ÝU?Ý_«  UŽUMB« q|u%Ë ¨vŽ«—e« Õö ù« W|d? UM« b}?
& ‰ËU?Š ÆvÐeŠ vÝU?}Ý r}EMð rN? Êu|d UM?« U√ s|uJðË ¨s}D
K? W}?C?Ë ¨W}U?L?Ý√d«Ë ¨ŸUDù«Ë ¨—U?LF?²?Ýô« WЗU×? ∫tu ÎUF √dI½ Ê–≈ ¨d}š_« dD
« v≈ t}Hš√
v²« W??}?
? }zd?«  «—U??}? ²« v¼Ë ÆU¼b??FÐË ±πµ≤ …—u?Ł q³?? vÝU??}?
« ’Uš ŸUD v≈ r}KF²« W?}½U−Ë  UFU'«Ë ”—«b*«Ë ¨W? Uš  U}JK »öI½ô« «c?¼ —«dL²?Ý«Ë ¨±π∑± cM UN?}KŽ »öI½ô« b?FÐ UNMŽ d?}³?F²«Ë œU?Ž bI? Æ¡vý U?NM o³| r Êü«Ë ÆW?}Þ«du?L|b« f}?ÝQðË ¨Èu g}?ł W}LKŽ WI}I× W}ÐdF« W}uIUÐ ÊuMR| s|c« v≈ò
s}Ð lL'« v tK« »e?Š WÐd&Ë Æ…—u¦« q}?³ —«dŠ_« ◊U?³C« XKJý b?}M& Ê√ `}×? Æ…b|b'« W?I³D?« ¡UMÐ√ ô≈ UN?}KŽ ÈuI| ô  U?ËdB?Ë Æt??²|U??N½ vKŽ ·—U??ý b?Ë ÆÊü« v?²?ŠË ±π∑≥ dÐu??²? √ »d?Š b??FÐ v²??Š v W}?³Mł_« W|dJ
F« b?Ž«uI«  œU?ŽË ¨ÊU²
½U?G√Ë ‚«dFK? —ULF?²Ýô« …—ËdCÐ ÊuMR| s|c« v≈Ë ¨iUž ‰UFH½U ô
qÐ b?? }|Q??²« v≈ u?? ŽbðË »U??−? ?Žù« d??}? ¦ð X?«“U?? W|d?? U?M«Ë Âö??Ýù« W?}?B?ý v …œu?łu? X½U? V¼«u?Ë  «—b? v≈ W?łUŠ v d?}¼U?L?'« …—uŁ b?FÐ Xýöð Ë√ XH?F?{ b? dB? v W?}Ðe?(« …U?}(« Ê√ `}?×? W?}MKF«  U??HU?×?²« X9Ë ¨«d?Ý Â√ UMKŽ ¨vÐd?F?« sÞu« ¡U?ł—√ s d?}?¦? sÞu« ¡«eł√ v²ý vË ¨dB v lL²:« d}}Gð
ÆW—UA*«Ë …—u?? ¦« W|«b?Ð cM t?ð«—U?? F? ýË ¢Êu?MÞ«u*« …u?? šù« U?? N|√¢ t?? ³?DšË d?? U½ b?? u« q¦?? U??N?K³?? W??L?zU??I?«  U??L? ?}EM?²«Ë »«e?? Š_« q( ±πµ≤ u??}?u| ‰U?ł— —U??³? v q¦2 b|b??ł ŸUD≈ Q?A½Ë ¨q}?z«d?ÝSÐ ·«d?²?Žô«Ë ¨t??F? ÊU
½ù« WL} ·dF| ö}³½ UFL²− ÊuJ| v²Š vÐdF«
s}Ð d?−?HM| Èc«Ë »uKI?« v sUJ« VC?G« —U?L?¦?²?Ý« sJL| n}? v ¢…u?IUÐ ô≈ œd²?
| ô …u?IUÐ cš√ U?¢ v²?Š ¢qLF«Ë ÂUEM«Ë œU?%ô«¢ ⁄«d?? ?H« ú?? ?L| q|b?Ð »e?? Š f?}? ?ÝQ?ð v …—u?? ?¦« `−?Mð rË ÆÊ«u?? ?šù«Ë Æ’U)« ŸUDI« v …b|bł W}ULÝ√—Ë ¨‰ULŽ_« s|c« v≈Ë ¨…U}(« Ác¼ v ÁœuNł WL} ·dF|Ë
Èe?d*« s_«Ë ¨±π∑∑ d|UM| c?M W?}?³?F?A«  U?³?N« v d?šü«Ë s}?(« Ʊπ∂∑ œU??%ô« ¨d|d?×? ²« W?¾? }¼ ∫qŠ«d*«Ë ¡U??L?Ý_«  œb??Fð U??L?N? vÝU?}?
« v¼ Æd?? U?? F*« v|—U??²?« vŽu«Ë v³??F? A?« Ê«b??łu« v W|d?? UM« qL×| ¨b|bł vÐdŽ ÊU
½≈ œU−|« …—ËdCÐ ÊuMR|
—U?L?¦²?Ý« sJL| n}? ø≤∞∞∏ q|dÐ√ ‰U?L?F« »«d?{≈ v²?Š ±π∏∂ d|UM| v W|œU??}?I« V UM*« ‰u??Š W?}Kš«b«  U??Ž«d?B« “ËU?& sJL?| n}? »e??Š q}J?Að VF??B| –≈ ÆvM?Þu« »e??(« ¨d??B? »e??Š ¨v«d??²? ýô« —U??−?|≈ b|b??%Ë ¨W??}?z«c??G« œ«u*« r?ŽœË ¨VF??A« W?? b??) ÂU??F« ŸU?DI« s W³×Ë ¨vŽuÐ qLF|Ë ¨tFL²− ¡UMÐ v t²}u¾

Êu?}? ö?Ýù« qF??H| U?L? v|—U?²« v?Žu« q}K%Ë v{U*« v?≈ s}M(« ‰uŠ W?×Mł√ Ë√  U¼U&« Ë√  «—U?}ð ‰uŠ f}Ë ’U?ý√ ‰u?Š r}EM²« W?ËUI* VF?A« sC?Š v WF?}?³DUÐ Q?AM| »e(U? ÆWDK
« v tðœU?Ë ¡U?A½≈Ë ¨lK
K …œb?×? —U?FÝQÐ W?}½ËU?F?²«  U?}?FL?'« ¡U?A½≈Ë ¨sU?
*« ÊuMR| s|c« v≈ ÆÆW}½U
½ù« qł√ sË ¨ÁbKÐ qł√
v «d?? {U??Š ‰«“U?? V|d??I« v?{U*«Ë ¨b??}? ?F? ³?« v{U*« v≈ »U?¼cUÐ øU?U??Ž s}?²? Ý b?FÐ W|d?? UMK WM¼«d?« WU?(« sŽ d??³?F| Èd? U?½ ZU½dÐ v vMÞu« d|d?×?²« W?N?³ł q¦? vł—U?)« Ê«Ëb?F« Ë√ vKš«b« jK
?²«  U?b)«Ë ¨l}MB?²«Ë ¨…d?}I?H« VFA?«  UI?³DË ‰UL?FK W?}MJ
« Êb*« vð«c« bIM«Ë ¨`{«u« vŽu« o|dÞ sŽ tK «cNÐ
q rCð v?²« …b?×? ²*« W?}M?Þu« W?N? ³?'« sŽ q|b?Ð ô øW?}MÞu« …d??«c« vKŽ ‰Ë_« q}Žd« …d?D}Ý s ôbÐ s}|d UM« ‰U?}ł√ b|b?& sJL| n} v ¨vÐd?F?« sÞu« v W|d? UM?«  U?L?}EM²?«Ë ÆÂUM²?}?Ë UÐu??Ë dz«e?'« b?}F?B« vKŽË Æ¡UÐd?NJ«Ë v×?B« ·dB«Ë ÁU?}*«  UJ³?ý b? ¨WU?F« W«bB«Ë qLFK ∫…b|bł r}¼UH0 ÊUL|ù«Ë ¨dL²

ÆÈed*« s_« WNł«u? v v½b ÊU}BŽ qł√ s W}ÝU?}
«  «—U}²« Êu?}|—U?²« Êu|d UM?« q¦L| ô√ øtMŽ œU?F²Ðô«Ë s?|dš¬ We?Ž Ë√ r}EM²« U?N½_ d?B? v Èd? UM« »e?(« s W?}?³?F?ýË …u? d?¦?√ sL?}«Ë ÊUM³ ¨¢vš√ U?| pÝ√— l—«¢ —U?? F? ?ý v? WK¦?? L?*« d?? B? ? W?? «d?? ¨vł—U?? )« q}CH²Ð ’uB)« tłË vKŽ ÊUL|ù«Ë ¨V(«Ë
–U?I?½ù qL?F| —«d??Š_« ◊U?³? C« s b|b??ł q}?ł g?}?'« v ÊuJ?| b?Ë tÐ r
²ð Èc« vK³?I« ÈdÝ_« ¨ÈuÐ_« Èb}KI²« lÐUD« r}EM²?K rNðœU}Ë ÆWDK
« WNł«u v W}³FA« bŽ«uI« s  QA½ l vÐU−?|ù« œU}(« Ë√ “U?}×½ô« Âb?ŽË ¨»dFK «b}?Šuð W}Ðd?F« W}?uI«Ë v≈ ÆÆWKłUF« W|œdH« `UB*« vKŽ WŽUL'« W×KB
UJ|d?√ Èb??²?Fð b?Ë ¨U|—u?ÝË ÊUM³? vKŽ q}z«d?Ý≈ Èb?²?F?ð b?Ë Æd?B?  UFL²?− v qLF« W}bI?²« »«eŠú sJL| n} øW|b}KI²«  U?FL²:« sJL| n}? ÆvÝU?}?Ý r}EM²? s}|d? UM« ÂU?√ …d?}?³?  U|b?% „UM¼ …d¼U?I«Ë œ«d?−KÐË !Ëb½UÐ  «d9R? v q¦9 U?L? U?}?ö?Ýu?žu|Ë bMN«
ÆdB kI}²
ð Ìc¾M}Š ÆÊ«d|≈ vKŽ ·«b¼ú ö??U??Š U??NKF??łË W?}? ³? F?A?« W?U??I? ¦« d|u??¦ð o|dÞ s?Ž W|b?}?KIð v≈ s}?|—U??
? }« s}??H? I? ¦?*« iFÐ …dz«œ s ÃËd??)«Ë ¨Áb??Ž«u?? l}??Ýuð ¨vÐd?F« sÞu« v v?MÞu« —d?×?²«  U?d?Š W|d? UM«  œU? Ædz«e?'«Ë ‡ »U²J«Ë ¨»U²J« «cNÐ ÂbIð√ tK «cNÐ s}MR*«
—b bË åW|dB*« WUI¦« W“√ vò tLÝ« …œ—u«
vË ‡ …bŠu« ÂUŽ ±πµ∏ rF½ ‡ ±πµ∏ v …d ‰Ë_
UN
ÝRË UN³ŠU V² v²« »«œü« —«œ  Ëd}Ð
W}½U¦« t²F³Þ  —b Ë ¨»U²JK WbI f|—œ≈ q}NÝ
W¾}¼ UNbIð v²« åWÐU²J« …d«–ò WK
KÝ sŽ ΫdšR

qd| vK|“«d« ”—UH« ∫UHK}


«œ ôu
Æ≤∞∞∏ WMÝ v W}Ëb«  UöF«
“dÐ√ dAMÐ vMFðò WK
KÝ v¼Ë ¨WUI¦« —uB
v XF³Þ v²« W|bIM«Ë W}Ðœ_«Ë W|dJH« ‰ULŽ_«
‘UIM« ¡Uł— Ê√ sþ√Ë ¨ås|dAF« ÊdI«  U|«bÐ
d|dײ« f}z— U√ ¨UN d|d% f}z— ‰Ë√ ÊU t

bLŠ√ —u²b« –U²Ý_« ·ËdF*« Œ—R*« uN vU(«
Á—U}²šô W Uš W}% oײ
| Èc« oKA« U|d“
©¥® U}K|“«dÐvWÝUzd«dB—œUžbUHK}Ý«œôuvK|“«d³«f}zd«ÊuJ|‰UI*««c¼∆—UI«lUD|ULM}Š ‰«eðô U|UC ‰ËUM²| Èc« åv|—U²«ò »U²J« «c¼
ÈœU½ b??I? ÆÈËdð Ê√ o?×? ²?
ð W??B? U??HK}??Ý «b? ÊU?? »d??F« l V²J| Èc« ‘UIM« ¡Uł— bI²H½ UMMJË ¨Âu}« UNA}F½
tð«—œU?³? qz«Ë√ s ÊU?Ë vM}ðö« v?J|d?_« vÐd?F« ÊËU?F?²UÐ qłd« s}ðb*f}zdt³FýÂbšÊ√bFÐU|œUŽUMÞ«uvK|“«d³«VFA«·uHvqLF}œuF|Y}Š Ϋd}š√  bI v²« s}ýUIM« WËœ v UMœUË ¨UNMŽ
vJ|d?√ vÐd?Ž W??L? d9R? b?I?Ž v≈ tðu?Žœ W?}?ł—U??)« W?ÝU?}?
« v l}D²
½ UM½S ‡ tK« tLŠ— ¡UDŽ u¼Ë ‡ UN½uBž bŠ√
v≈ U??}?Ž«œ ≤∞∞≥ WMÝ d|UM?| v W?}Ðd??Ž ‰Ëœ fL?) tð—U|“ r?Ł vM}ðô
«œ—œUžWGUÐWU}ýËWLJ×ÐÆ≤∞±∞WMÝd³L |œ≥±vU²N²½«Ë≤∞∞≤WMÝd|UM|±vUð√bÐs}²}ÝUz— WbI V² Èc« ‘UIM« ÈdJ  ULKJÐ qE²
½ Ê√
ÆvÐd?Ž Êu??}K ±≤ U?N? }? g}??F| q|“«d?³« Ê√ W?? U?š W??L?I« pKð b??I?Ž W|UN½vrN²}³Fý œ«œ“«s|c«s|—œUM«¡U݃d«st½√rž—t²}³FýWLvu¼ËWÝUzd«dBUHK}Ý rEF ÆÆò ∫‰UË ¨»U²J« «c¼ W}L¼√ vKŽ UN} e—

r}K b}« bL Æœ


W?L?IK ‰Ë_« d9R*« ≤∞∞µ WMÝ u?|U v? q|“«d?³« v b?I?F½« qF?HUÐË tðôUI v ‘UIM« ¡Uł— UN}≈ —Uý√ v²« U|UCI«
œËb?× œb?Ž Èu?Ý ÁdC?×| r nÝúË ÆW?}M}ðö« W?}J|d?_« W}Ðd?F« s|dAF«WLd9Rvt³ÞUšUUÐË√Ê√rž—ËÈ—uNL'«dBI«qšœUbMŽt}KŽX½UULŽWÝUzd« vUIŁ ‰bł Ÿu{u b}FÐ bŠ v≈ X«“U pKð
W?LI« ŸËd?A? WK «u vKŽ d? √ U?HK}Ý «œ s?JË Æ»dF« …œU?I« s Æ¢÷—_«tłËvKŽW}³Fýs}}ÝU} «d¦√X½√¢özU≤∞∞πWMÝq|dÐ√vÊbMv s p– vKŽ ‰œ√ f}Ë åÁc¼ UMU|√ v²Š vŽUL²ł«Ë
W?}½U?¦« …d?LKË ≤∞∞π WMÝ ”—U? v d?D v v½U?¦« d9R*« b?I?F½U? vJ|d_« qšb²« b{ tłu*« o}LF« ÈuI« tu−¼
r U?HK}?Ý «œ sJË ¨W?}?UF? d?¦?√ W?}M?}ðö« W?}J|d?_« W?—U?A*« X½U? UÐUOŁ Âu}« Èbðd| Èc«Ë ¨W}ÐdF« WUI¦« Êu¾ý v
Æd9R*« «c¼ dC×| Ê√ q|“«d?³« XŽUD?²?Ý« U?L? WDÝu?²*« W?I?³D« e?}?Š v?≈ s|d?š¬ U½u?}K ‰U?CM« «c?N W−?}?²½Ë ÆU?NM «bŠ«Ë Á—U?³?²?ŽUÐ …d}?I?H«  U?I³D« U?|UC?Ë —«d?L²?Ýô« s t?FML| Èc« —u?²?Ýb« Âd²?Š«Ë vÝUzd« d?B?I« „dð Æå¡U¼œË …u d¦√ W×KÝ√Ë …b|bł ¡ULÝQÐ …b|bł
WK?JA?? ?LK? qŠ ô ÊQÐ Êu?MR?| s2 ¨»d?? ?F« …œU?? ?I« r?EF?? ? fJ?FÐË lb?K œb?? ?;« b?? ?Žu*« q³?? ? vËb?« b?? ?IM« ‚Ëb?MB U?? ?N?½u|œ q l?bð b?? I? F?ð Ê√Ë dJ
?? F« rJŠ ◊U?? I? ?Ý≈ v rN??
| Ê√ U?? HK}?? Ý «œ ŸUD²?? Ý« v ŸUD²?Ý« t½√ rž—Ë ¨t³?FA t?b U? q rž— W¦UŁ …d?²H W?ÝUzd« v UL r|dJ« ∆—UI«  ULKJ« Ác¼ XHu²Ý« «–≈Ë
q% s W}CI« pKð ÊQÐ UHK}Ý «œ ÈœU½ ¨W}J|d√ W|UŽdÐ ô≈ W}M}D
KH« q|“«d?³« X½U? Ê√ b?FÐË ÆW?}½«e?}*« v iz«u? XII?Š Ê√ b?FÐ ¨s}?U?FÐ UHK}?Ý «œ UNKšœ ±π∏π ÂUŽ v …d? ‰Ë_ W}Þ«d?IL|œ  UÐU?²½« q|“«d³« t²HM Ë rUF« v œUB²?« d³√ sUŁ q|“«d³« qF−| Ê√  «uMÝ v½ULŁ Ác¼ l dc²
| rŁ ¨UNð¡«d b}F| Ê√ ô≈ t}KŽ
V?UÞË Ÿ«e?M« v? j}?? ? ?Ýu« ·d?D?« v¼ …b?? ? ?×? ? ?²?*«  U|ôu?« Ê√ U*U?Þ WËœ ≤∞∞∏ WM?Ý l X×??³? ? √ WM|b*« ‰Ëb?« d??³? √ Èb?? Š≈ ≤∞∞≤ WMÝ „dð U? ÊU?Žd?Ý Èc«Ë ¨uKK}? Èœ vM}?L?}« `ýd*« t?e¼ sJË `ýd?L? WMÝ v «d?}ŁQð rU?F«  «œU?} d?¦?√ s bŠ«u? W?}J|d_« r?|U²« …b|d?ł s}Ð X³² b »U²J« «c¼  ôUIò Ê√ …œUF²Ýô«
«œ ÂU?? W??ÝU?zd« t??dð q?³? t½√ rKF?½Ë Æq(« v Èd??š√ Èu?? „«d??ýSÐ WU?Š v≈ e−?F« WUŠ s vK|“«d?³« È—U−?²« Ê«e}*« ‰u?% UL? ¨WMz«œ  UÐU²½« v UHK}Ý «œ Âe¼ Èdš√ …dË Æ”ö²šôUÐ rNð« Ê√ bFÐ rJ(« ÆWÝUzd« v dL?²
| vJ —u²Ýb« q|bF²Ð t?³UÞ t³Fý Ê√ rž—Ë ¨≤∞±∞ Ë√ UNýUŽ s* …d²H« Ác¼Ë ¨±πµ∑ ¨±πµµ «uŽ√
¨±π∂∑ WMÝ u??}½u| µ œËb?Š v W??}M}D
K?H« WËbUÐ ·«d??²?ŽôUÐ U?H?K}?Ý XH?ŽUCð U?L ¨—ôËœ Êu?}KÐ ≤π v«uŠ ≤∞∞¥ WMÝ mKÐ Èc«Ë izU?H« vF?? U?? '« –U??²? ?Ý_«Ë È—U??
? ?}« `ýd*« b?| vKŽ ±ππ∏ WM?Ý W??ÝU?zd« W?? d??H« vDF?| Ê√Ë ‰U?}? łú Öu??L?M« r|b??Ið vKŽ d?? √ qłd?« sJË
`M? Ê√ p– vK?Ž œ«“ qÐ Æp– v?KŽ …b?? ×? ?²?*«  U|ôu« ÃU?? −? ? ²? ?Š« rž— XÝ v p– q Áb?N?Ž v —ôËb« W?Nł«u? v W?}K|“«d?³« WKL?F« W?L}? WMÝ d|UM|  UÐU²½« v WÝUzdUÐ “U UHK}Ý «œ sJË ¨uÝËœ—U Ëb½U½d ôU??¦? pc?Ð »d?{Ë ÆÊu??}K|“«d??³« Áb|d| U?? u¼ tKF?? U? Ê√ r?ž— Ád?}? G W}ÝU}
« À«bŠ_UÐ W¾}K …d² X½U UNdF|
lÐd? d?²? n?√ ≤∞ W?}KJ« U?N?²?ŠU?
? ÷—√ W?F?D W?}M}D
KH?« WDK
« vŽU??L? ²? ?łô« ŸËd??A*« u¼ tK? pc v
??}?zd« ÕU??²? H*«Ë ÆjI??  «uMÝ Æ≤∞∞≤ v≈ Êu??F?
|Ë qÐ W?|U?NM« v?≈ WDK
UÐ Êu??¦?³? A?²| s?|c« »d?F« ÂU?J×K tðôUI v ‘UIM« ¡Uł— oKD½« bË ¨åW}ŽUL²łô«Ë
U?}K|“«dÐ v s}D
K …—U?HÝ U?N}KŽ vM³?ð vJ —ôËœ Êu}K ±¥ U?N²?L}?Ë Æ…d}I?H«  UI³DK qUJ« ’öšù«Ë WIKD*« W¼«e?M« vKŽ rzUI« vuI« ©≤® sŽ r¼e?−? Ž ÊU? U?L?N?Ë W?}?Ł—U? ZzU?²M« X½U? U??L?N? rNzUMÐ_ U??N?¦|—uð VFA« d¦√ …U}×Ð WUI¦« ◊U³ð—« …—Ëd{ò s Ác¼
Æp}KL²« bIŽ WÝUzd« tdð q³ UNÐËbM rKÝË W}?łuu|b|√  UNłuð «– U}?«d²ý« tÐU?²½« q³ ÊU U?HK}Ý «œ Ê√ rž— bzU??I?K Ê√ U??HK}??Ý «œ X?³Ł√ ÆÊUÞË_« l}Ð ô≈ r?NÐu??F? A ¡vý È√ r?|b??Ið W}_« s ‡ b}FÐ bŠ v≈ ‰«“UË ‡ v½UF| ÊU Èc«
©µ® ©≥® qŠ v W?}?F?«Ë d?¦?√ U?−N?M o³D| vJ ‰u?% tÐU??²½« b?FÐ t½√ ô≈ W|u? W|ƒd?« t|b  d?? u?ð «–≈ t?? ³? ?F? ?ý —uD?ð v U?? L? ?ÝU?? Š «—Ëœ vÝU?? ?}? ?
« v ÆÆW}öŽù«  «Ëœ_« jI
ð Ê√ …—uDš „—b|Ë
W}³Fý v¼Ë ¨•∏∞ v≈ qBð t²}?³FýË q|“«d³« WÝUz— UHK}Ý «œ „dð ‰uŠ —Ëb| U?}ðUL?ł«dÐ U−?NM UHK}Ý «œ l³?ð« W}ł—U?)« WÝU?}
« v vKŽ U?HK}?Ý «œ e— q?š«b« v ÆÁœö³ W?}?ł—U?)«Ë W}Kš«b?«  öC?F*« tð«– »—b« vKŽ tK³ «Ë—UÝ sË ¨UHK}Ý «b  d?«uð v²« W}−}ð«d²Ýô« v½UF| v²« qUA*« ozUIŠ sŽ bF³«Ë W}×D

W}³Kž√ vKŽ q?BŠ bI ¨WÝUzd« vðd?²H V²½« UbMŽ UN?}KŽ qB×| r Æq|“«d³K qz«b?³«Ë ¡Ud?A« …bŽU l}?Ýu² WŠU?²*«  «Ëœ_« q n}þuð ZU½d?Ð U¼d??N? ý√ W?½u??F? LK Z?«dÐ ‰ö??š s ¡«d?? I? H« ‰«u??Š√ s?}?
? % v½U?Ð ¨u| Ê«u?? v?Ë ¨U|e??}?U?? r}?JŠ ¨b??L? ?×? ? d??}? ?{U??×? ? ‰U??¦? ?√ s ÆålL²:« UNM
¨tK³? s f}z— tI?I?×| r q−Ý u?¼Ë ÆW}½U?¦« …dL?K V²½« U?bMŽ •∂∞ —Ëœ VFË Âu??²? ×? —b?? u?¼ W??}J|d??_« …œ«—û Ÿu??C? )« Ê√ s?R| r …d}I?H«  özUFK lbð mU³ v¼Ë ©U}K}?U U
uЮ ¢WKzUF«  UB?B¢ Æ…d UF*« U}dð fÝR ÊUłËœ—«Ë ¨…—uUGMÝ  ULK dDŽ UF oAM²
½ ¨tzu{ vË «c¼ bFÐ
vuð U??bMŽ X?½U? U2 d??¦? √ t??²?ÝUz— ¡U??N? ²½« bMŽ t??²? }?³? F? ý œ«œeð Ê√ W??}Ëb?«  U??ö??²zô« v½U?ÐË ¨W??}Ëb«  öJ?A*« q( ÷ËU??H*« j?}? Ýu« s v½œ√ b?Š ÊU?L?{ l ¨rN W?L?|dJ« W?A?}?F*« s “ö« b?(« d?}?u?² ©±® WUI¦«Ë dBò ∫Ê«uMFÐ s}UI V²J| Èc« ‘UIM«
Áu?³??²M| vJ? —u?²?Ýb« q|b?F?²Ð Áu?³UÞ s}?}K?|“«d?³« Ê√ rž—Ë ÆW?ÝUzd« v r¼U?ÝË ÆU|œUB?²?« Wb?I?²*« ‰Ëb« ¡«“≈ W}?UM« ‰Ëb« e?d? W|uI?² Q?A½√Ë Ær?C?²« ‰b?F? vKŽ b|e| U0 U|—Ëœ —u?ł_« pKð …œU|“Ë —u?ł_« ÊUË ¨d?IH« …b|b?ý …dÝ_ ±π¥µ WMÝ dÐu?²√ v UHK?}Ý «œ ôu bË dJH«Ë Ê«œu
« W}Cò Ê«uMFÐ YU¦«Ë åW}J|d_«
b??FÐ …b??×?²*« 3_« v? VBM vuð i?d| t½√ sKŽ√Ë qÐ ÆW??¦UŁ …d??²? H v?K|Ëe?MH?« Ÿ«eM?« q¦?? ? ? W?? ? }?M}?ðö« U?J|d?? ? ?√ ‰Ëœ s}?Ð  U?? ? Ž«e?M« q?Š U??Žœ U?2 ¨¢Ÿu??'« W«“≈Ë W?? }? ŽU??L? ?²? łô« W??}? ?LM²« …—«“Ë¢ p?– o}??I? ×? ?² uËUÐËU?Ý v?≈ «uKŠ— ‰U?HÞ√ W?}½U?L?Ł s W½uJ …d?Ý√ v lÐU??
« qHD« ‚eL²| Èc« Ê«œu
« W}C tK«Ë È√ ¨åvÝU}

vDÐ ÂbI²ð ¨UN
H½ s W?IŁ«Ë WËœ UHK}Ý «œ „dð ÆWÝUzd« s tłËdš ‚u
«® ¢—uÝud}*«¢ l}ÝuðË W|uIð v rNÝ√Ë È—Ëœ«uù« v³uuJ« s Ÿ«dÝù« ZU½dТ Q?A½√ UL Æ¢¡«d?IH« cIM¢ t²?}L
ð v≈ s}?}K|“«d³« «c¼ v Æ…d??Ý_« d??−¼Ë Èd??šQ?Ð Áb«Ë ÃËeðË ¨W??u??AJ qI?½ WÐd??Ž v «c¼ V² bË ¨Êu²UÝ ÊËdþU½ s×½Ë ¡«eł√ Âu}«
Æd²?
ð ÊËœË r
Š qJÐ œU?
H« ÂËU?Ið ¨W}?I}?IŠ W}Þ«d?IL|bÐ rFMð ¨W?²ÐUŁ vJ s?|b½_« l t??−? œ ‰ö??š s ¨©W??}?M}ðö« UJ?|d??√ ‰Ëb W??d??²? A*« W}²×²« W}M³« rŽb WBB? —ôËœ Êu}KÐ ≥µ≥ U¼—«bI W}½«e}0 ¢uLM« nB« s W??Ý«—b« „dðË U??}? L?Ý— U??L? }KFð U??HK}??Ý «œ oK²| r? ‚U?}?
« Ê«œu
« v Èdł√ Èc« ¡U²H²Ýô« W³ÝUM0 ‰UI*«
«œ ôu Èd½ v²? ‰«R?
?« v
?H½ vKŽ XŠdÞ ‰U?I*« «c?¼ X³?²? Ê√ b?FÐ …b??×?²*«  U?|ôu« ¡U?A½ù «b??}? N9 ¢W?}?M}ðö« UJ|d??√ ‰Ëœ œU??%«¢ U½uJ| ŸUD Y|b%Ë ¨Vz«dC« i}HðË v³|d?C« ÂUEM« j}
³ðË W}K|“«d³« `ÝU? W??d?Š U?NMË ·d??(« nK²?0 qL??ŽË ¨tðd?Ý√ vKŽ oH?M} lЫd« ‰öI²Ý« ÊöŽSÐ vN²½« Èc«Ë ±πµµ d³L
|œ v
øW}ÐdF« t²F³Þ v UHK}Ý Ê«d|≈ l ‚UHð« v≈ q u²« v U}dð l rN?Ý√ UL ¨W}M}ðö« UJ|d_  U?—U?A? Q??A½√ tMJË W?B??B?)« …d?JHÐ U?HK}?Ý «œ sR?| r ÆW?UD« ÆÁb| lÐU? √ bŠ√ lD U?NÐ qLŽ v²« W|Ëb?}« sN*« ÈbŠ≈ vË ÆW?|cŠ_« ÆÊ«œu

©∂® ‰œU³ð o|dÞ sŽ W}LK?
« ‚dDUÐ v½«d|ù« ÈËuM« ZU½d³« WKJA q( U?LÝU?Š WËb« —Ëœ qE| Y}×Ð ’U?)«Ë ÂUF?« s}ŽUDI« s}Ð W|œU?B²?« ◊d?½« ±π∂π WMÝ vzUÐu?« b?³J« »U?N?²« s vË_« t?²?łË“ …U?Ë b?FÐË ¨tM b|bł bB Ê«œu
« v Èd−| U «c¼ f}√
»U??? ?²½UÐ «u??U?? ¨U??HK?}? Ý «œ rN t?KF?? U* s?}? }K|“«d?? ³« s «d|b?? Ið «œ rNð«Ë Æt??ŽËd?A? XKA??√ U?U?ÐË√ …—«œ≈ sJË ÆVB??<« Âu?}½«—u??}« ‚—«uH« vKŽ vC?I| Ê√ UHK}?Ý «œ ŸUD²Ý« pcÐË ÆœU?B²ô« t?}łuð v uËUÐËUÝ v VKB« ‰U?LŽ œU%ô U?
}z— V²½«Ë W?}ULF« W?d(« v Ê√ ‡ vÝ√ qJÐ ‡ bR| U øÂu}« s Ÿu³Ý√ bFÐ
”√dð …√d« ‰Ë√ ÊuJð vJ t UHK?š n}ÝË— ULK|œ W}«d²?ýô« W×ýd*« ◊Ëd??A« t œb?Š U??LM}??Š t??Žb?š t½QÐ U??UÐË√ vJ|d??_« f}zd?« U?HK}??Ý s}Ð WFÝ«Ë W}³Fý t×M U2 q|“«d³« e}9 X½U v²« Wš—UB« W}I³D« sË Æs}|dJ
?F« –uH½ sŽ W?}UL?F« Wd?(« ‰öI?²Ý« o}I?% v `$Ë «dDš œ«œeð qÐ ¨…b²2 ‰«eðô UMðöJAË UM—UF
‰ö??š s sJË t??−? NM —«d??L? ²? Ý« U?H?K}??Ý «œ sL??{ pcÐË Æq|“«d??³« v≈ UNKI½ U?*Ë UN}KŽ  UÐu?IF« ÷d VM−?² UNu³? Ê«d|≈ vKŽ Vł«u« œU?B²?« d³?√ sUŁ `³B?² q|“«d³« œu?F v≈ p– Èœ√ b?Ë Æ¡«dI?H« «c¼ t²ËU?I*  «d …bŽ s−ÝË ÈdJ
?F« rJ(« b{ q{U½ lu*« «c¼
ULK|œ X{Uš Y?}Š TUJ²*« fUM²« ‰öš sË W|—u²?Ýb«  U
ÝR*« «cNË Æ U?ÐuIF« o}?³D²Ð ÂU U?UÐË√ sJË ¨d}?š_« UNK³? ¨œU$ Èb?LŠ√ Ê√ WœUI« fL)«  «uM
« ‰öš lu²|Ë® UHK}Ý «œ bNŽ v rUF« v WMÝ ¢‰U?L?F« »e?Š¢ ¡U?A½≈ v rN?Ý√Ë s}|dJ?
?F« Èb?% tMJË rJ(« ÆÈdš√ v≈ W}|—Uð WKŠd s UILŽË
UH?Kš ÊuJð vJ •µ∏ W³?
MÐ U¼—U}?²šUÐ XN?²½« WÝd?ý W}?ÐU²?½« Wd?F ≤∞∞π WMÝ d³?Lu½ µ v tðezU?ł U}½UD|dÐ v ”ËU¼ ÂUðU?ý ÁUDŽ√ tK U?
½d?Ë U?}½UD|dÐ pcÐ W?IÐU?Ý rU?F« v œU?B?²« d?³?√ fU?š `³?Bð v «uCŽ V²½« UL Æq|“«d³« a|—Uð v v«d²ý« »eŠ ‰ËQ ¨±π∏∞ v|—U²« »U²J« «cN W ö)« W öš qFË
Æ—uBF« q v …œUI« rEŽ√ s bŠ«u ŒUM «uM
??×| Ê√ «u?ŽUD²??Ý« s|c« s}?}?ÝU??}?
« s «b?Š«Ë Á—U?³? ²?ŽUÐ ≤π qšb| Ê√Ë ¨d??I?H« b??Š s vK|“«dÐ Êu?}?K ≤∞ Ãd?| Ê√Ë ©U??}UD|«Ë W?? ?}? ?«d?? ?²? ?ýô« —U?J_« vM?³ð —UÞù« «c?¼ vË ÆvK?|“«d?? ³?« ”d?? $u?J« Âu}« —U³š√ò ∫Ê«uMFÐ d}š_« qBH« v¼ r}I«
dBò vKBHÐ ◊U³ð—ô« b|bý qB u¼Ë åUC|√
¡Uł— ‰u u¼ UM¼ ÂU²)« qBË åW}J|d_« WUI¦«Ë
Æ‘UIM«
ö ÆÆW}Kš«b« UN²N³ł WÐöBÐ e²Fð dB Ê≈ò
√uÝ√ UNM qšbð b …dGŁ WN³'« Ác¼ v uŽbð

U? vKŽ t?L|dJ?ðË tzU?{—≈ qł√ s t?


?}?ÝQð Èd?ł Èc«Ë ÆÆÈËö?Ž
ø◊uIK W{dF vJU*« WuJ dÝU)« sË ÆÆ…b|b'« vJU*« WuJŠ q}JAð sŽ ÆÆvÝU} « v«dF« Ÿ—UA« v œœd²| √bÐ ‰«RÝ
U½U|UCË U½—UJ√Ë UM²UIŁ r}L
ð o|dÞ sŽ —UDš_«
—«œ r}Qð v≈ ‰UI*« «c¼ v œUŽ bË ¨åW}MÞu«
—Ëb« l XLE½ò Ë√ X2√ öFË ¨åÂu}« —U³š√
√uÝ√ »d
²ð XKþ p– lË ÆÆÈdš_« W}H×B«
WuL
 WUIŁ √dI½ s×½Ë Âu}« UM׳ Q ¨—UDš_«
b — b ‘UIM« ¡Uł— ÊU «–—Ë ÆÆWÞuKG «—UJ√Ë
ÂuLÝ v{U*« ÊdI«  U}M}
Lš nB²M v
…d?«u²?*«  U}DF*« ‰b?ð  ô“UM²« q s rždUÐË ÆÆ ô“UMð s Âb?
W|√ v —U}N½ö WKÐU vJU*« WuJŠ Ê√ v≈ d}Að s}³«d*« q Èb —«b« Ác¼ ÊS ås}KJ½«dò v¼ W}J|d√ dA½ W
ÝR
øWuJ(« q}JAð W}KLŽ v `Ыd« sË Î«œuIŽË UŽËdË  U
ÝRË «—Ëœ Âu}« X׳ √
 U?I? «u?²?« s Ÿu?L? : vJU*« lC??š Ê√ b?FÐ U??Î u?B? š ÆÆWE(
…d?}?
?Ž …œôË  bË U?N½≈ Y?}?Š ÆÆW?uJ(« WK}JAð q?³? W?}?ÝU?}?
« œd−| Ê√ ŸUD²Ý«Ë ÆÆWuJ(« q}JAð v t²dF `З Èc« u¼ vJU*« È—u½ Ê√ —uB²| s „UM¼ ÀbŠ UË ¨qJýË Ÿu½ q s åf½e}ÐòË  UIH Ë
vJU*« vu??² U?ÎFÞU? U?ÎC?— W?C?«— X½U? q²?J« VKž√ Ê√Ë ÆÆ«Îb?ł r¼√ —Ëb« Ác¼ VDI²
ð Y}Š ¨Âu}« —dJ²| ¨f_UÐ
Ác¼ ÊS ÆÆW?}{U*« lЗ_«  «uM
« v t?F XKLŽ Ê√ b?FÐ UN?²ÝUz—
f} ð v tK|UײРȗu²Ýb« tUIײݫ s ÈËöŽ œU|√ W}«dF« WLzUI« `ýd rŽUM« t UM ¨WJŠUC« UJ|d√ ô≈ ÊËd| ô s2 ¡ULÝ_« d³√Ë

vuKF« r|dJ« b Æœ


qł√ s U¼“u—Ë UN?ðœU q³ s …b|bŽ ◊uG?{ v≈ X{dFð q²J« q}JAð v ULNðUŠuLÞ sŽ ÈbN*«b³Ž ‰œUŽ vMÞu« nUײ« `ýd pcË ÆÆt(UB ¡UCI« »dF« l ¡«bF«Ë ¨q}z«dÝ≈ l W«bB« UNFË
Ác¼ qF?−?}Ý V³?
« «c¼Ë ÆÆW?}½U?¦« W?ÝUzd vJU*« vu?²Ð q³?Ið Ê√ ¨ UN³'«  œbFð bI ¨W}ÐdF« WGK«Ë WÐËdF«Ë
ÆÆUNF tdÐ√ ‚UHð« È√ sŽ qBMð «–≈ vJU*« s bCUÐ nIð q²J«
Æ…b|b'« WuJ(« Êu×UJ|Ë ÊuHI| s|c« —c½Ë ¨¡«bF« —œUB  d¦Ë
q³?I?²?
*« v bK³« »d?Cð W??}M√ Ë√ W?}?ÝU?}?Ý W??“√ È√ ÊS? pc? vË ¨œUB²ô«Ë WÝU}
« v UJ|d_ W}F³²« b{
j?Ýu« v?Ë ÊU*d?? ? ?³« q?š«œ  «u?? ? _« ŸU?? ? ?Hð—« v?≈ ÈœR?? ? ²? ? ? Ý ô t?²?LzU? v  U½U??}J« iFÐ œu?łË pc? ÆÆtMŽ vK??²ð W?}J|d?_« ∫vË_« ÆÆs}? ?²U??Š q¦9Ë ¡U??H??)U?Ð Èd??−| ÊU?? U?? U??NM?Ë ÆÆs|d??šü« vKŽ ¡ö??}? ²? Ýô« q?ł√ s t??²? d??F? `З vJU?*« Ê√ pý ÊËœ s Ác¼ q³I²Ý v²« ‰uIF« ⁄uBð UN½_ ¨ôË√ WUI¦«
W?I¦« V×?
Ð VUDð ÆÆv³?F?A« jÝu« v v²?Š U0—Ë ÆÆvÝU}?
« v t œU?MÝù« nF??{√ U?? «c¼Ë ÆÆW??}J?|d??_« …—«œù« U??N? }? Vždð  «uM
« ‰öš t?³BM v vJU*« ¡U?IÐ vKŽ W}J|d?_« …—«œù« —«d ≈ t²K²Ë t
?HMÐ W}UF« t²IŁ V³
Ð p–Ë ÆÆW?}½U¦« …dLK ¡«—“u« WÝUz— —bBË ¨UN²×KB UN} ÈdðË ¨UNÐ qE²
ð ¨W}F³²«
ÆWuJ(« s ÆWuJ(« q}JAð pc??Ë ÆÆ‚«d?F« v U¼œu??łË Âb?| s? qC?√ tðb??łË U?N½_ ÆÆWK³??I*« tðu??Ë tð√d?ł pc?? ÆÆW|U??NM« v²??Š t W?L? Ž«œË …b?U?? X}??IÐ v²« qł√ s d}¦J« oH½√ W}KIŽ Ác¼Ë ÆÆU¼œułËË UNðu
 √bÐ v?²«Ë v?JU?*« W?? ?u?JŠ t?? ? ł«u?? ? ²? ? Ý v?²«  ö?JA?*« r¼√Ë t?²? uJŠ q}JAð r?Žœ vKŽ vJU*« b??ŽU?Ý Èc« ∫v½U?¦?« V½U?'« Ê√ rž— ÆÆW??³?F??B«  «—«d?I« –U??ð« v …b??}?ł  U??u?I?? t?}??  b?łË tð«—ËUM W?I|dÞË tÐuKÝ√ ÷d?Ë ÆÆWuJ?(« q}JA² b?}?ŠË `ýdL? ÆUN²}L
ðË UN²}ÐdðË UNFM
 UÝU?}
K vMÞu« fK:«ò l qU?F²« W}?H} v?¼ ÆÆdNEð U¼—œ«uÐ ∫s}³³
Ð oKF²} ÆÆW}½U¦« q}JAð W?Q?
? v qšb?²« v?HMð X½U? …d? q v W??}J|d?_« …—«œù« q}JA??² W??}? «d« W?}? ÝU??}?
?«  «—ËUM*« Ê«b??}? v t??}?
?U?M vKŽ sJË ¨W|—U{Ë WK|uÞ U¼b{ WdF*« ÊS ¨pcË
fK:« «c¼ œułË Ê√ v≈ d}Að qzôb« q Ê≈ Y}Š åW?}−}ð«d²Ýô« ÆÆrNF nU?ײ«Ë œ«d_« u×½ vJU*« ÁU&UÐ q¦?L²|Ë vK× ∫‰Ë_« ÊQ?ý v¼ W?}?C?I« Ác¼ Ê√ b?Rð X½U?Ë ÆÆ…b|b?'« W?}?«d?F« W?uJ(« Æ…b|b'« t²uJŠ s WÐUBŽ v≈ WłU(« bý√ v UM½≈ ø—œU³| s
X% U?? NK?F? ?−|Ë vJ?U*« W?? uJŠ q?A| b?? ÈËö?? Ž t?? L? ?Že??²?| Èc« q}JA??² Èd??š_« q²J« vKŽ ‚dD?« q lD nU??×?²« «c¼ Ê≈ Y?}?Š ÆÆW}?J|d_« …—«œù« —«b?×½«Ë  «d|d³ð nU?| ÊU l«u« sJ ÆÆv?«dŽ «–U?Ë ÆÆødJHð n} ·d?ŽË W}?ÝU}?
« q²J« q s »d?²« Y}?Š  «ËUL
« dBŽ WNł«u* ÊUF−A« s}ýUIM«
o_« v d?NEð W?KJA? W|√ fK:« «c¼ qG?²?
?| ·u?ÝË ÆÆtðdD}?Ý ÆU}KF« W|œU%ô« WLJ;« t²b Èc« d}
H²« oË d³_« WK²J« s »U×?
½ö W|b−Ð „d?ײð  √bÐ Ê√ b?FÐË …bײ*«  U?|ôu« Ê≈ Y}Š —U½ vKŽ t²³Þ a³ÞË ÆÆUN}? …uI«Ë nFC« ◊UI½ ·dŽ UL ÆÆøb|dð  U}zUC U½dDL| Èc« dBF« ¨WŠu²H*« »u}'«Ë
 U?}?Šö?B?« Ê_ ÆÆ—U?}?N½ö WKÐU? U??NKF?łË vJU*« W??uJŠ »d?C V½U?'UÐ t?²?ö?Ž vJU*« q?G?²Ý« Y?}?Š ÆÆvł—U?šË vK×? ∫v½U?¦« v²« W}M_« W}UHðô« V
Š q³I*« ÂUF« W|UN½ bMŽ qU qJAÐ ‚«dF« ÆUNUN²« XË ÊUŠË  u²Ý« v²Š «Îbł WzœU¼  U|«bÐ vKŽ rŠd²½ Âu}« UMKF& U³²Ë UH× Ë
Èc« vM?Þu« nU?? ×? ²« ÷d?? Fð «–≈ fK:« «c?¼ U??NÐ l²?? L? ²?| v²« —b?B« Èb?²?I? È—b?B« —U?}²?« r}?Ž“ vKŽ jG?C| tKF?−?} v½«d|ù« Æ≤∞∞∏ ÂUŽ W|UN½ v vJU*« WuJŠ l UN²Ë ÊU?Ë ÆÆvL?}Kù«Ë vÐd?F« —«u?'« ‰Ëœ vKŽ „d?×?²| l}?L?'« „dð ‘UIM« ¡Uł— UN ÈbBð v²« åÂu}« —U³š√ò
 U?U??I?A½« Ë√ Ÿb?Bð WU??Š W|√ v≈ ¡«—“u« W?ÝUzd? vJU*« q Ë√ vK?²| vJ ÆÆ «uMÝ ÀöŁ s d?¦?√ cM Ê«d|≈ v b?ł«u²? u¼ Èc« v≈ ÃU?²×| W?}ÐdF« W?IDM*« l«Ë Ê√ …b?ײ*«  U|ôu«  b?łË ˝˝  ôu?ł XN??²½« U?bMŽË t??U?√ U?N?F? C|Ë  U?d?×?²?« Ác¼ q V«d| ås}KJ½«d W
ÝRò ‡ ÈbBð UL ¨…uË WŽU−AÐ
vJ?U*« W??u?JŠ qL?? Ž i|u?? Ið vK?Ž …—œU?? Êu?J²?? Ý t??u?? H? ? v rŽœ v≈ ‰uײ|Ë ÆÆÈb?N*«b³Ž ‰œUŽ vMÞu« nU?ײ« `ýd rŽœ sŽ d_« Ác¼ Ê√Ë ÆÆW}«dF« v{«—_« vKŽ WK²?;« UNð«u s r
 ¡UIÐ —«u?'« ‰Ëœ u??×½ t?d??%Ë tðôu?ł u¼ √bÐ ¨s}??}?ÝU?}?
« t?u??B?š åÂu}« —U³š√ò  UF³ÞË ‰UJý√Ë —u  œbFð ¨Âu}«Ë
v≈ ·U?C| ÆÆq³?I?²?
*« v U?NÞU?I?Ý≈ v≈ ÈœR| U2 ÆÆU?N?U?F?{≈Ë W?ÝUz— Wd?F v `Ыd?« u¼ d³?²F|  U?}DF*« Ác¼ q ÂU?√Ë ÆÆvJU*« qB×| s q|bF²« «c¼ Ê√Ë ÆÆW}M_« W?}UHðô« q|bF²Ð ô≈ qB×| s ÆU}dðË dB q¦ ‡ vL}Kù«Ë vÐdF« ‡ v«dF« ÆÆUMM}Ð ‘UIM« ¡Uł— bI²H½ UMMJË ås}KJ½«dòË
WK²J?« t?²M³ð Èc« W??}?I?}?I? (« W?}MÞu« W??(U?B*« ŸËd?A? ÊS? p– qJAÐ W?ÝË—b?? X½U? tð«uDš q Ê_ ÆÆ…b|b?'« W?}??«d?F« W?uJ(« ÿU??H? ?²? Šô« v?KŽ «Îd? }? ?¦? tðb?½U??Ý pc ÆÆt??
? H?½ vJU*« œu?? łuÐ ô≈ V×??Ý s sJ9 W??}?L? }Kù«Ë W??}Ðd?F« tðU??d??% d?³? ŽË vJU*« Ê≈ Ê≈ ¨«Îbž bu}Ý tMJË ¨Âu}« vH²| b t½√ bR*«Ë
Æ…b|b'« t²uJŠ ZU½dÐ v Ác}HM² UÎ eK vJU*«  UÐË ÆÆW}«dF« ÆÆt}
UM* X×M …d}³  ô“UMð b?FÐ ¡Uł vJU*« tIIŠ U «c¼Ë ÆÆb}ł Æt³BM0 v?KŽ Êu?M¼«d?| «u?Kþ s?|c« s?|d?? ? ?šü« «b?? ? ?√ X?% s ◊U?? ? ?
? ? ? ³?« ÆÂUMð ô UNMJË ¨uHGð b »uFA« dÝ «c¼
…œu??FÐ `L??
| t½_ ÆÆΫb??ł WJ?zU?A« l?|—U?A?*« s ŸËd??A*« «c¼Ë vKŽ Áb| jÐ vJU?*« lu| Ê√ ◊d²?ý« Èc« ÈœdJ« V½U?'« U?L}?Ýô œU|√ t
?UM Ê√ —U³²Ž« vKŽ  U?Fu²« ×Uš ÊU? Èc« d_« u¼Ë U?LM}Ð ÆÆW}?«dF« WK²JK? W³?
MUÐ È—u²?Ýb«Ë vÐU?²½ô« ‚UI?ײ?Ýô«


rN?zôuÐ vJU?*« o¦| ô s?|c« oÐU??
« ÂU?EM«  ôU?? ł— s? d??}? ?¦?J« ÆvJU*« WuJŠ s U¼b|d| v²« tÞËdý l}Lł qF V³??Ý s d??¦?_ t s}??}J|d??_« rŽœ …e?}?0 vE×| ÊU? ÈËö??Ž W}u³I?*«ò‡Ð t}KŽ `KD « U WQ
 vKŽ s¼«d| ÈbN*«b?³Ž ‰œUŽ vIÐ
ÆÆWL?N l«u?Ë V UM rNLK
ð ‰U?Š v vU(« vÝU?}
« l{u åW?}?−?}?ð«d?²?Ýô«  U?ÝU?}?
?K vMÞu« fK:«ò À«b?×? ²?Ý« pc? sJ ÆÆW?}Ëb« tðU?ö?Ž sŽ ÎöC? ¨W?}L?}Kù« tðU?ö?Ž Ê√ U?N}? “dÐ_« v¼ ◊UIM« s œbŽ vKŽ vJU*« s¼«— ULM}Ð ÆÆåW}MÞu« aalbakory@yahoo.com
Æ«ÎbIF nK*« «c¼ l qUF²« ÊuJ| ·uÝ pc œU|√ œËbK« t??
? UMË W??}?«d??F« W??LzU?I?« r}?Ž“ Áôu??²| ·u??Ý Èc« …—«œù« qF?? ł Èc?« u¼ W?? }?M_« W?? }? ?U?? H?ðö lÞU?? I?« ÈËö?? Ž i— ◊u?G?C WF?{U?š d?}?žË WJÝUL?²?Ë …b?U? WK²? vKŽ œUL?²?Žô« ‡


11
±≤≥π ∫œbF«
≤∞±± d¹UM¹ ≤

s“ d¬

b?? L? ?×? ?
v?u?? ? ? )«
tM}M
Ë œU H« s
¨WÝËd;« v b|b'« ÊU*d³« vKŽ UMðUEH% q l
UbMŽ UFM UM|√— v «uM Š√ œb'« »«uM« Ê√ ô≈
b}Q²UÐ «dB²I bF| r Èc« œU H« U|UC
«Ë—UŁ√
Ë√ WuJ(« vHþu —UG vKŽ ôË  U}K;« vKŽ
ÈuÝ pðœU}Ý vKŽ UË Æq}NA²«Ë p}K ²« …dÝULÝ
«eG X«“ U v²« ¢”b}Ýd*« …uý—¢ W|UJŠ b}F² ð Ê√
sË ÆÆ U}uNH*«Ë ‰uIF« tLÝöÞ qŠ v —U%
°UNMC v „cQ ÆÆW|u WuJ
s qC√ «bMžË√ s `LI« v?KŽ dB ‰uBŠ Ê√ U× Î ?{u ÆÆW|dB*« ·uÆÆvMÞu«»e×KlÐU«ÈuM«d9R*«sŽ —b v²« U×|dB²«Ë ULKJ«UMKQð«–≈
œbŽ UN} ◊—uð ”b}Ýd*« W}C
Ê√ —uB²| s ”UM«
s rNMË Æ`|d'« bK³« «c¼ v bIF«Ë q(« q¼√ s °Èdš√ sU√ s t}KŽ UNuBŠ
v U}KŽ dz«Ëœ v≈ qB| b
Èc« ÂUNðô« lÐUQÐ d}A| ©v³? ?UЮ ÈbMžË_« ¡«—“u?« f}z— …œu? ?ŽË  UŁœU??;« Ác?¼ ¡U??N? ?²½UÐË ôËÆÆW«u'«ËVÞd«`K³«ÊuËUM²|ËÆÆUM*UŽd}žrUŽvÊuA}F|»e(««c¼…œUÊ√nA²J½
q¦ vKŽ  uJ « Ê√ vN|bÐË ÆÆWÝU} «Ë rJ(« U}½œ «bMžË√ XL?C½«Ë ÆÆ«bMžË√ v? `L?I« W?Ž«—“ sŽ lL? ½ b?F½ r ÆÆÁœö?³ °«uKCHð«∫rN‰uI|ËÆÆrN³ðUJvrN}≈qI²M|Èc«u¼»U³J«U/≈ËÆÆ»U³J«v≈ÊuKI²M|
 UFzUA« WM}U b|Ëe²Ð q}H  «—uB²« Ác¼ ÆWE}I« ÂöŠ√Ë ÂU¼Ë_« l|—UA v ÆÆU}½UË— v≈
q}Kײ« v ¡v | œb−² œu
uÐ  UM}L²«Ë  UUNðô«Ë WE( n
u²| œUJ| ô u?N ÆÆWA?}F*« Èu²? ŸUHð—« sŽ Y|b?(« U√ Êudײ|s|c«s}MÞ«u*«vKŽÆÆ«ÎbÐ√ÆÆjIðrÆÆ…œUI«¡ôR¼Êu}ŽÊ√ÆÆUÎC|√nA²J½·uÝË
v U¼d«uð ÷ËdH*« W¼«eM« Èu² v≈ d}š_« Æ…bŠ«Ë
vLN bL
ÆVUM*«Ë l
«u*« pKð vKžUý l U?¦Î |b?Š lU½ r}¼«d?Ð≈ q}?e« Èd?ł√ ÆÆ≤∞∞¥ WMÝ dÐu?²?√ ‰Ë√ v
r|d(«j/vKŽÆÆrNð«—U}Ýc«u½vKŽWb*«¡«œu«dzU²«V³ÐdÐUI*«s}ÐËÆÆŸ—«uA«v
Ë√ d² ²« vMF0  uJ « Ê√ ÆÆ«c¼ s d¦√ —b?? v W??}?uJ?(« W?H??}??×?B?« tðd?A?½ n}E½ b??L?Š√ ¡«—“u?« f}z— ÆÂöJUÐbŠ√rN}KŽå`IK|òö}ÆÆp}UL*«ÂU|√
‰uI| UL WýdDG« ‚œ_UÐ Ë√ g}MD²«Ë W}DG²« W?}L?¼_« fJF| U2 ÆÆW?}Kš«œ  U×?H? ÀöŁ vKŽË ÆÆvË_« U?N?²?×H?
Õb√Ë UuKÝ √uÝ√ ÊuJ| U0— m}K³« ׫b« `KDB*«
ÆUNð«– W}K_« WL|d'« s «dŁ√ U?N?I?I??Š …u?
◊U?I½ ÀöŁ sŽ n}?E½ t?}? Àb?% Èc« —«u?×K? Èu?B?I« Æ»cJUÐ r ²| ÆÆl
«Ë sŽ ÊuŁbײ| UbMŽ ÆÆUMUJŠ ‚bBð ô ÆWMÝ q U¼bIFð v²« W}Ðe(« UNð«d9R q v »cJ« XMœ√ v Êu?A?}?F| rN? vU??²UÐË ÆÆ»U?−?Š ¡«—Ë s UM}≈ Êu?FKD²?| UMUJŠ
VJðd| r ÆÆ…d}NA« X}łdðËË W×}C v ∫v¼Ë dB* „—U³ f}zd« ÆWuJ(« s »cJ« XLKFð ”UM«Ë v W??—U??A*« v?½b??² U¼—ËbÐ  œ√ v²?« v¼ ÆÆW??}??³K ?« W??
ö??F« Ác¼ ÆÆrN?}KŽ ¡VŽ UM½√Ë ÆÆrN?U?²?√ ‚u? fK$ UM½√ ÊËd|Ë ÆÆUM*U?Ž d?}?ž rU?Ž
WKF ÈuÝ Êu J}½ œ—UA²|— o³Ý_« vJ|d_« f}zd« ÆW}UM« ‰Ëb« UN}KŽ U½b % …d}³Ë WM}² W}²% W}MÐ ∫ÎôË√ ÆtðdJ²Š« v²« v¼Ë ÆÆ»cJK v }zd« —bB*« v¼ WuJ(«Ë ÆÆWUF«  UÐU²½ô« ÆÆW}?ÐdF« dB? W|—uN?Lł t?łË vKŽ s t}? vH²?½ Èc« Âu}« ÊuML?²|Ë
«uËUŠ s}Š ÁËbŽU t³Jð—« Èc« QD)« vKŽ d² ²« ÆUMF ÊËUF²| rUF« XKFł W}ł—Uš WÝU}ÝË s√Ë —«dI²Ý« ∫U}Î ½UŁ nÞU?Ž WÝUzdÐ d?}?³J« È—«“u« b?u« UNÐ ÂU?
v²« …—U|e« ö Î ?¦ c?š VF??A« Ê√ vMFð ÆÆÂU??F« qL??F«Ë ÆÆ UÐU???²½ô« v W??—U??A*« v½bðË °rN×|d½Ë
«uL−NðË ÷—UF*« vÞ«dIL|b« »e(« —«dÝ√ W
dÝ s|d?L?¦?²? *« l?−?AðË pKN?²? ? Êu?}K ∑∞ rC?ð …b?}?ł ‚u?Ý ∫U?¦Î UŁ `L?I« WŽ«—“ œb?BÐ UM½√Ë ÆÆW}?LÝ— …—U|“ U?N½≈ q}
Ë ÆÆåU?}½UË—ò‡? b}?³Ž W|œU? ?B? ?²? ?
ô«Ë W? ?}? ?ÝU? ?}? ? « t?«u??Š√ U? ?N?Ð —«bð v²?« W? ?I|dD« i?d| v „d?×??²ðË W?U?)«  «dzUD« p?K²9 v²« vMÞu« »e??(«  «œU?}?

ÆÆÊuDMý«Ë WLUF« v —uc*« »e(« dI vKŽ ÆUNÐ qLFK °U}½UË— v ÆWI¦« Ê«bIË »cJ« sŽ WLłUM« W
öF« ¡uÝ V³ Ð ÆÆW}ŽUL²łô«Ë ÆÆUM*UŽ d}ž rUŽ v g}Fð ÆÆd?zU² « Wb *«  «—U} « qš«œ ÆÆV«u*«
U¾Þ«u² ÆÆ UdÞ vJ|d_« ÂUF« È√d« Ád³²Ž« Ê√ ÊUË Ê≈ ‰U?
Ë ÆÆ≤∞∞¥ W?MÝ ålU½ r}¼«dÐ≈ò‡? t?¦|b??×Ð vb| n}E?½ Æœ ÊU? Æ©øpUÐ  cš√® U}½UË— v tuŠ lL²?& Èc« vMÞu« ŸËdA*« »U}ž ÆÆW?U(« Ác¼ …bŠ s œ«“Ë U¼«d²?ý« v²« n}}J²« …e?Nł√ ‰uŠ rN?¦|œUŠ√Ë rNðU×?|dBð  bÐ pcË
‰uI| UL vzUM'« ‚UHðô« v UJ|dý Ë√ WL|d'« v W|—Ëd?C« d??}¼U?L?'«  U?łU??}?²?Š«Ë »U?³?A?K qL?Ž ’d? d?}??uð t?b¼ W??L??U??Ž® X?Ý—U??šuÐ v W??}b? ?}?? ≤∂ ¡«d??ý Âe??²??F½ UM?½≈ «uU??
Ë rN²LKŽ s}MÞ«u*« »—U& Ê√ vKŽ l³DUÐ …ËöŽ ÆÆWL}EF« W_« Ác¼ ‰U¬ sŽ UNM …bŠ«u« sLŁ qI| v²«  «—U} « U?NFË ÆÆWDÝu²*« WI³D« ¡UMÐ√
Êu J}½ f}zd« qþ UbMŽ pUÐ UL ÆÆ Êu½UI« q¼√ ÆqIM«Ë W×B«Ë r}KF²« v  Ub)«Ë °°ÈdB*« ¡«Ëb« o|u ² ©U}½UË— ÆUMUJŠ sŽ —bB| Âö È√ v «uI¦| ô√ …d}š_« WMÝ s}Łö¦« ‰«uÞ ÆÆW?I?³D« Ác¼ ¡UMÐ√ U?NÐ o×?²?K| v²« W?U?)« ”—«b*«Ë ÆÆt?}Mł n√ ∑µ
dA½ bFÐ WUšË ¨‘UMD«Ë W}DG²« W|UJŠ v «—œUÝ
WuJŠ »c XHA v²« …d}D)« ÊułU²M³« ozUŁË lC???}?ÝË œ«e*U?Ð f} WËb« v{«—√ h}??B?ð Ë√ l}?Ð Ê≈ ‰U?
Ë U?}?½U?Ë— U?N??{d?Fð v?²«  U?}b??}?B« r}??Q?²Ð Âu??IMÝ UM½√ v?MF| U0 U qł√ s ÆÆs}u¾ *« —U³? UNÐ vb| v²«  U×|dB²« Ê√ vMF| U0 nK²???? v W??}??³M?ł_« „uM³« ŸËd?? U??N??F??Ë ÆÆW??}??³Mł_«  U??F??U??'«Ë
UbMŽË ÆÂUM²}} »dŠ  «—uDð v VFA« vKŽ Êu J}½ °°W|œUB²
ô« ÈËb'« WÝ«—b Ác¼ …—«œ≈ v? W??}½U? ?Ëd« W?Ëb« q×? ? q×MÝ U?M½√Ë ÆÆW? ?B??? ?B???K v v¼ W??Hz«“ W?}??³?F??ý vKŽ ‰u??B?(«Ë ©vK?;« „ö?N??²?ÝôUЮ vL?? | ÆWK v½œQÐ l
«uK X9 ô v²« V|–Uú »d
√  bÐ ÆÆ UEU;«
v½UJ|d_« ”b}Ýd*« W×}C  œË√ —u² *« nAJ½« ¡«d?žù  «d?}? }?ðË ÈdI?K b|b?ł v½«d?LŽ j?}Dð sŽ n}E½ Àb?%Ë °°W}½UËd«  U}b}B« U?N²?b?I vË ÆÆW?uJ(«Ë VF?A« s}Ð jÐd| U? qJ WH?ÝU½ ÆÆU?N²?I?}I?Š d?AM W?}?ö?Žù« q³? « q ÊËb?−| r?N½√ ÆÆŸu?{u*« v n}?? «Ë
rž—Ë ÆUNÝUÝ√ s Êu J}½ WÝUzdÐ X}łdðËË bBI½ Æa≈ ÆÆÆ…b|b'« Êb*« v sJ « vKŽ s}MÞ«u*« ·u??b?« ‚bð W??uJ?(« n×??  √bÐË ÆÆb? ?}??³??Ž nÞU? ?Ž Æœ œU??ŽË vKŽ Èd?& X½U? v²« WJŠUC?« qL'« c?šQ? ”UM« U¼c?šQ|Ë ÆÆWI?¦« Æ‚UD½ lÝË√ d³Ž V|–U_« Ác¼
WJMŠ UJ|d√ ¡U݃— d¦√ s ÊU Êu J}½ œ—UA²|— Ê√ u¼ ÆÆ≤∞∞¥ WMÝ n}E½ Æœ tÐ oD?½ Èc« ÂöJ« «c¼ Ê√ kŠöð pKFË ÆÆU?}½UË— s? UM}KŽ ‰UN?M²Ý v²« `?LI« q}?U?×0 …dA?³? d¼«e*«Ë Æ©¡UHšù« W}
UÞ® rK} v r}«Ë …—UAÐ ÊU Ác¼ qIMð W?}zU?C?H« rN?−?«dÐË ÆÆrN?²?Ž«–≈Ë rN?²?U?×?Ë rN½u|e?H?}Kð
v UJ|d√ W½UJ œUF²Ý« Èc« uN V−Ž ôË ÆÆUÝ«dË WMÝ b??I??Ž Èc« ÈœU??B??²??
ô« Õö??ù« d9R?? v œœdð Èc« t?? ??H½ W|dB*« `LI« Ÿ—«e sŽ Y|b(« n
uðË ÆÆb}³Ž nÞUŽ V¼– Ê√ v≈ Æb'« cšP s}u¾ *« Âö cšQð ôË ÆÆp×Cð ”UM« ÆÆW½uÐUD« —u?ÐUÞ v l
«u« sÞ«u*« ŸU?L?Ý_ qI?²M?ð vU?²UÐË ÆÆV|–U?_«
—u½√ ÂuŠd*« W½uŽ— p– v tðbŽUÝË jÝË_« ‚dA« Ê≈ U?N??²?
Ë q}?
Ë W|—u??N?L?'« W?ÝUz— „—U??³? f}zd« vu?ð b?FÐ ÆƱπ∏≤ v≈ W?UL?I« VUI? q|u?ײРb?}³?Ž nÞU?Ž œuŽË U?NF?Ë ÆÆU}½U?Ë— v °WЖUJ« ÂU
—_UÐ bNA² ðË ÆÆ»cJð WuJ(« ÆÁuðU'« —uÐUÞ v nI| t½√ tU}š t —uB}
Ê√ rž—Ë ¨v½UJ|d√ u¼ U qJÐ Á—UN³½«Ë  «œU « l{Ë v r?KF«Ë dJH?«Ë È√d« q¼QÐ W?½U??F??²??Ýô« —d??
„—U??³?? f?}zd« WE?U? ?×? ? v≈ v×? ?B?« ·d? ?B« ÁU? ?}? ? q|u? ?%Ë ÆÆW? ?}?Ëœ oz«b? ?Š °WuJ(« ÂöJÐ bNA² ðË ÆÆ»cJð ÆÆUNJK9 v²« WU×B«Ë øÂöJ« «c¼ vMF U
s}Ð ‚Uu« WÝU}Ý WÝbM¼ vKŽ ·dý√ Êu J}½ Èc« t? H½ u¼Ë ÆÆd?B v ÈœU?B²?
ô« Õö?û W}K³?I²? *« jD)« v²« ‰ËbK U?NÐU?Aš√ d|b?BðË ÆÆW?}z«u²?Ý« WÐU?ž WŽ«—e W?}K}?ŽUL?Ýù« ÆÆ”UM« t
b?B| v W}Ëb«  U ÝR?*UÐ bNA²? | b}³Ž nÞU?Ž ÊUË …d¼UE« s?Ž d?H?Ý√ Èc« u¼ ÆÆV|–U??_« d?A½ v ÕU?(ù« Ê√ ÁU?MF?
¨Êu J}½ Ê√ rž—Ë ¨vJ|d_«Ë v²}}u « s}L|dG«
q}³Ý ÊuDMý«Ë ÂU√ `² Èc« u¼ Ád}ž f}Ë »e×K lÐU? « ÈuM « d9R*« ‰ULŽ√ ¡U?N²½« W³?ÝUM0 ÂU|_« Ác¼ œœd²| q|b??³? »U?A??š_« Ác¼ «b???²?Ýô ÆÆ…œËd?³« …b?|b?ý ¡«u?ł_« v½U??Fð ÆœbB« «c¼ v W}ÝU}I« ÂU
—_« »d{Ë vË ÆÆW?uJ(«Ë VF?A« W?U?Ž s}Ð W?
ö?F« v? U¼b?N?A½ v²« W?}?³K «
t dHG| r t³Fý Ê√ ô≈ ¨vM}B« œ—U*« l  U
öF« ÆWIÐU « »e(«  «d9R q v œœdð Èc« t H½ u¼Ë ÆÆvMÞu« ÆW
UDK ÆÆ‚öD?UÐ v r ? ?
√ U??L?K »cJ| t?½√ ·d??Ž√ XM? ÆÆo|b?? v? ÊU?? Æs}dD« s}Ð …œuIH*« WI¦« UN²bI
Ë√ ·«d×½ô« Ë√ QD)« sŽ t}≈ UM;√ Èc« d² ²« p– f}zd?«  U??N??}??łuð c??}??H?Mð vKŽ nJ?Fð W??uJ(« Ê≈ ∫n}?E½ Æœ ‰U??
v `L?I« W?Ž«—“ s?Ž Y|b?(« n
uð b?}?³?Ž nÞU?Ž »U?¼cÐ t½√ ÆÆrN*« u?×½ vKŽ ÆÆ»cJ}?Ý t½√ —uH« vK?Ž ·dŽ√ XM ÆÆ‚öDUÐ r? I| U?bMŽË ÆÆWuJ(« v o¦ð ”UM« ÆÆô
vJ|d_« a|—U²«  U}uŠ Êu J}½ qšœ «cË ÆÆœU H« ÆW}ŽUL²łô« W«bF« o}I%Ë uLM« ‰bF ld „—U³ Âu| U?M}K?Ž Ãd? ??ð å«d¼_«ò n×? ? BÐ «–≈Ë ÆÆÂU?|_«  —«œË ÆÆU? ?}½U? ? Ë— …œU??N?AЮ WKL??−Ð oDM?| ÆÆb?}??³?Ž nÞU??Ž ÊU? U??bMŽ p– b??FÐ Èd?ł U?? ÆÆ”UM« v o¦ð WuJ(« ôË
v²« …—uŁQ*« tð—U³Ž qL% WNzUý W²ô X% dUF*« n√ ∑µ∞ rNz«d?ý q}bÐ lHð—« s}MÞ«u*« W?A}?F? Èu²? Ê≈ ∫‰U?
Ë ∫vðü« X}A½U*« vË_« UN²×H —b vË ÆÆ≤∞±∞ d|UM| ±≤ ¡UŁö¦« °©W}Ëb«  U ÝR*« WuJ(« ÂeŽ sŽ lL ð U¼bF?ÐË ÆÆÊU—Ë_« WI|bŠ l}Ð sŽ lL ð X½√
…d}Ý  ¡Uł ULK U¼œœdð W}J|d_« U|b}*« XŠdÐ U °°n}}Jð “UNł °UN}{«—√ v `LI« WŽ«—“ vKŽ «bMžË√ l oH²ð dB lHð—« b?
œdH« qšœ Ê≈ ‰u?I| ÊQ ÆÆ»c?J| t½√ —uH« vKŽ ·d?Ž√ XM vH?A?²? ?? l}Ð W?uJ(« W?}½ s?Ž lL? ð U¼b?FÐË ÆÆÊ«u?}?(« W??I|b?Š l}Ð
∫v¼Ë qłd« Ê√ v≈ d}?Að v²«  UuKF*UÐ ¡«—“u« f}z— ¡U?ł s|√ s ÆÆ·dF½ ôË f}z— q³?I² | u¼Ë „—U?³ f}zdK …d?}³? …—u WH?}×?B«  dA½Ë WKL?ł ÆÆW?U? ?²Ð« t?N?łË vKŽË n}?C| rŁ ÆÆd?³?łË ÊU?“ ÊU? d?I?H« Ê√Ë ‰U*« »U×?√ s ‰UL?Ž_« ‰Uł— b?Š_ ÆÆåW}?ÝU³?F«ò‡Ð W}? HM« W?×B«
UÐUÒB½ ôË ôU²× X ˚ u¼Ë ÆÆ…b|b??'«  U??F?−??²MË —u??B??
Ë  öK}??H V¼cð r …e??N??ł_« Ác¼ Æn}E½ bLŠ√ Æœ tFË ©v³UÐ U}½uuЫ® «bMžË√ ¡«—“Ë Æ©W}Ëb«  U ÝR*« …œUNAЮ Æa≈ ÆÆÆv²M|b —«dž vKŽ …b|bł W}MJÝ WM|b ¡UM³ ÆÆ–uHM«Ë
rN }z— vKŽ UN} ÊuIKD| v²« W²ö« fH½ v¼Ë sÞ«u? Êu}K Ê≈ ‰U?
UbMŽ e?Ž bL?Š√ ”bMN*« tb?²?Ý« Èc« oDM*« Áb? ?I? ?Ž Èc« vH? ?×? ?B?« d9R*« v? ÈbMžË_« ¡«—“u« f?}z— ‰U? ?
Ë Æ©‚öD« vKŽ® vI|b WKL−Ð t³ý√ ÆÆv W³ MUÐ WKL'« Ác¼ X½U s}Ð …œu??I??H?*« W??I??¦K œu??Fð v²«  U??F?zU??A« s b|b??F« l?L?? ð X½√Ë
∫vU²« nu« Êu J}½ œ—UA²|— ]
°W_« vKŽ »c bI ˚ qI|ô …b|b?ł  «—U?}?Ý b?Š«Ë ÂUŽ ‰ö?š «Ëd?²?ý« WDÝu?²*« W?I?³D« s s W??F??Ý«Ë  U?ŠU?? ?? W??Ž«—“ Âe?²??Fð d??B?? Ê√ W|—u?N??L??'« W??ÝUzdÐ dÐU??I?*« v l
«u« g?}??Fð U??N½_ ÆÆW? ?uJ(« s »cJ?« XLKF?ð ”UM« ÆÆÂUJ(«Ë s}uJ;«
bI ∫s}B« v Êü« Àb×| U v≈ UJ|d√ …d³Ž s °t}Mł n√ ∑µ sŽ UNM …bŠ«u« sLŁ ‚u? K …d?}?³? W?}L?¼√ q¦?L| Èc« `L?I« ‰u?B?×0 W|bMžË_« v{«—_« vN vU²UÐË ÆÆW?}œü« d}ž WUF«  ö?«u*« vË W½uÐUD« d}ЫuÞ vË v²« W? ?uJ(« v o?¦ð ô U??N½_ U?¼œœdðË  U??FzU? ?A« ‚b??B?ð ”UM«
v≈ tðUL}KFð s}−}Ð v rU(« vŽu}A« »e(« —b√
rNM q ÂÒbI| ÊQÐ t}³ ²MË Á—œ«uË tð«œU}
l}Lł
«c¼ ¡UłË ÆW}U*« t²– sŽ t} sKF| »U Š nA
Ρeł tHuÐ vCIM*« ÂUF« ÂU|√ dš¬ l c²*« ¡«dłù«
◊UÝË_« Ÿ—u²ð r Èc« œU H« W×UJ d}Ыbð s
v t²¬ —UA²½UÐ ·«d²Žô« sŽ s}B« v WLU(«

…œU}
UN²Ž«–√ v²«  U½U}³« l
«Ë s UMEŠô b
Ë
W¬ s}Ð jÐd« v≈ «ËbLŽ „UM¼ ÂuI« Ê√ vM}B« »e(«
Æœö³«

s}Ð WKUH« W|œUB²


ô« …ÒuN« ŸU ð« s}ÐË œU H«
°åÈdB*« vMu« ”d(«ò
 UI³D« `z«dý s}ÐË ¡«dIH« WK}ÒGA«Ë s}KUF« ŸuLł
u×½ vKŽ «Ëb}H| Ê√ U¼œ«d√ ŸUD²Ý« v²« …dÝu*«  «œU?? « …—U?|“ sŽ U?? C Î |√ √d?? I?½ Ê√ U?? NM ¡U?? ł— «c¼ b?? F?Ð vË UÊ_ÆÆo}KFðÈ√ÊËœs}}{U*«s}Žu³Ý_«‰öšn×B«vtð√dUiFÐWÐU²…œUŽS‡ÐvH²√Ê√‡…d*«Ác¼‡r|dJ«∆—UI«v`L}
v²« WKzUN«  ôuײ« —ULŁ s ŸËdA d}ž Ë√ ŸËdA b?}H|œ VU?  U?}
U?Hð« sŽË ±π∑∑ ÂU?F« s d?³L?u½ v å”b?I«ò‡
mUÐ U UM `³√ Èc« d}³J« Èu}Ýü« bK³« U¼bNA| U??N? ?dÐ√ v²« …b¼U?? F*« sŽË ±π∑∏ vU?? ²« ÂU??F« v? U??N? F? ?
Ë v²« Æo}KFðÈ√sŽvMG|Ÿu{uqV×ÐUγðdl{ËU«–≈dA½
»dG« v …dÝu*« W}ŽUMB« ‰Ëb« Èd³ l WÝ«dA«  «dc U?NF √dI½ Ê√Ë ±π∑π ”—U ≤∂ v? q}z«dÝ≈ l  «œU « tŽdBv½uð»UývIÆÆ∫¡U³½_« ôUËsŽÎöI½vK|U‡WKI²*«‡å‚ËdA«òWH}×  dA½v{U*«d³L|œ≤∂bŠ_«Âu|∫ÎôË√
WM}— W|e}K$≈ WŽu³D0 XFœ Wł—bË vJ|d√≠Ë—Ë_« …b* W?IKG? W?dž v?  «œU « l? œ«dH½« vK?Ž WKÐU?I sŽ d?−M ?}?
U}UIŁË qÐ U}ÝU}ÝË U|œUB²
« W}MF*« ÈuI« d|c% v≈ Ʊπ∑≥ d³Lu½ ∑ v …d¼UD« dB
v  UŽUÝ ÀöŁ ‰Ë_«f√œö³«jÝËb|“uÐÈb}ÝWEU×0ÊU|“uЉeMWM|bvåvMÞu«ò”d(« «u’U dÐÊËdš¬…dAŽV} √Ë
s}B« œuF W³G s …bײ*«  U|ôu«Ë UÐË—Ë√ v ‡ vMþ v? t½√ Èu??Ý U?? ξ? }? ý Âb?? Ið U?? v?≈ n}??{√ Ê√ v? f}Ë q UŠ»UýÂUUbMŽ √bÐb UłU−²Šô«X½U˨v½U¦«UNŽu³Ý√XKšœv²«WUD³«vAHðvKŽW}³FA« UłU−²Šô«‰öš
Èd 5√ dOH«
v*UF« WÝU} « Õd vKŽ vLEŽ …u
UNHuÐ ‚—UÞ W??}?C?
sŽ ÂU??F« VzUM« Êö??Ž≈ X}?
uð Ê√ ‡ rŁ≈ s?E« iFÐË
r ÆÆ‚u³ d}ž Èu² v≈ …bŽUB« ≤∞±∞ر≤ر∞ ÆÆWEU;UÐb|“uÐWM|b‚«uÝ√bŠ√v‰öG«Ë «Ë«dC)«l}ÐstFMvKŽUÎłU−²Š«ú*«vKŽtH½‚«dŠSÐvFUłq¼RvKŽ
œU H«  U¬ s UNÐU√ U0 ·«d²Žô« sŽ Ÿ—u²ð VFA« fK−  UÐU²½« ZzU²½ —u?Nþ VIŽ ¡Uł b
f −²UÐ rN²*«
vË√ u¼ WÐUùUÐ ·«d²Žô« Ê√ —U³²ŽUÐ œU ù«Ë U?NŽ«u½√ qJÐ W?{—U?F*« tM X}?B
√Ë ¨`{U? d|Ëeð s U?NÐUý U?Ë
Y}Š s V}F| ô d√ u¼Ë `}×B« h}A²« qŠ«d »«e?Š_« qF œËœ—Ë ¨Áb?ŠË tÐ œdHM?| vMÞu« »e(« ÊU*dÐ `³?√Ë W|œU*« rN²*« U?NMЫ ·ËdþË …dÝ_« ·Ëdþ Ê≈ Â_« XU?
Ë ¨l{«u²« ÆÂUFD« U0— v²Š Ë√ ‰Ë_« f√ ÊU|“uÐ ‰e?M WM|b? v W??H?}MŽ  U?N? ł«u? XF?
Ë b??I?
Âd²×| Ê√ q³
t H½ Âd²×| vÝU}Ý ÂUE½ È√ √b³*« Æ”UM«Ë Ê«ušù«Ë v r}?I?ð ©rN?²*«® ‚—UÞ WKzU?Ž Ê≈ …d??Ý_« —U?ł ‰U?
Ë ¨W|U?GK W??¾?}?Ý Ê√ `ł—_«Ë ¨ U??łU?−? ²? Š« ôË  «d¼UE rI?ð rË ÆÆd?³? )« vN??²½« UN?M ÃËd)«Ë ‰u?šb« XFM Y}Š ¨WM|b*« s_«  «u?
X
uÞ Ub?FÐ
Æt}MÞ«u W×?HBUÐ åÂu}« Èd?B*«ò …b|dł v U?C Î |√  √d
¨«dÎ }?š√Ë ∫UΦUŁ Ê√Ë ¨Ê«d??}?'UÐ  U??UJ²??Š« Ë√ qU?A? ÊËœ U?Î U??Ž ≥∞ cM W??IDM*« »UA« …«—«u*  U?N}Mł WFCÐ «uF?Lł b
W|dI« ¡UMÐ√ s? d})« q¼√ q²I sŽ dHÝ√ U2 ¨d¼UE² vH√ u×½ vKŽ v(« ’Ud« XIKÞ√Ë
t½√ ¨r¼uUÐ ¨—uB²| ô U}ÝU}Ý UUE½ bBI½ s×½ ÆÆvU²« X}A½U*« Á—bBð «Îd?³š ≤∞±∞ر≤ر∑ v …—œUB« W¦U¦« s È√ l?  U?? ?
«b?? ? È√ rI?| rË W?|U?? ?GK? vz«uD?½« rN?? ?²?*« rN?MЫ d³š v≈ qI?²½« bI d³)« «c?¼ ∆—U
U√ ÆÆ°°Èd¦« d×?²M*« vFU'« r¼b?Š√ s|d??š¬ …d?A?Ž WÐU?≈Ë ‡ U??ÎU?Ž ±∏ ‡ È—U?L?Ž b?L?×? »U?A«
ÈœUB²
ô« ÕU−M« —ULC v ¢tK|œ s V|b« »Uł¢ vË ÆÆåW?}M?}D KH« WËbU?Ð Èœd? ·«d?²?Ž« È√ s|b| vJ?|d?√ —«d?
ò ÆUNu|  u
b& ô …dÝ_« Ê≈ —d×LK Â_« XU
Ë ÆÆÊ«d}'« ÆÈdš√ —uQÐ qGA½«Ë WH}×B« ÈuÞ rŁ ¨dš¬ ÆWGUÐ t²ÐU≈
Êu
bA²| © «œU}
öF «u½U Ê≈® W}Ðe(« tð«œU}IÐ «–S t?b?
—«d?
vKŽ o«Ë vJ|d?_« »«u?M« fK−? Ê√ d?³?)« q}?U?Hð …b|d?'«  «– v≈ qI??²½«Ë åÂu?}« Èd?B*«ò sŽ t?²KI?½ U0 vH?²?√ Èd?B*«ò WH?}×?  dA½ v{U*« d?³L? |œ ≤® ¡UŁö¦« Âu| ∫U?Î}½UŁ W}?A}?F*« ŸU{Ë_UÐ «Îb|bMð v½U?¦« UN?Žu³Ý√  U?łU−?²Šô« XKšœË
UbMŽ ÊuL¼u²| b
UL ¢v|—U²«¢ ÆÆ“U$ù« WŽËdÐ fK−? b?√ t?}?Ë ÊU?dÐ œ—ËU¼ ©U?UÐË√ »e?Š® v?Þ«d?I?L|b« VzUM« —U?A?²? *« Êö?Ž≈ q³?
È√® ≤∞±∞ر≤ر∑ v —œU?B« U¼œb?Ž v ÂU?F« VzUM« œu?L?×? b??}?:«b?³?Ž —U?A?²? *« Ê√ ©∂ W?×?H?BÐ åÂu?}«  «d¼UE?*« Ê√ vKŽ ÊU??}?Ž œu??N? ý œb??A|Ë ÆÆWUD?³« vA??HðË W|œd??²*«
vKŽ W|¬ …b|bł …—U}Ý n√ ÂU q}− ð W|UJŠ Êu
u |
Æ”UM« WA}F Èu² ŸUHð—« Ë√ W??U??
ù WËU?? ×? È√ vKŽ b|b??A?« t??{«d??²? Ž« vJ|d?? _« »«uM« vË ¨ÂU|√ WŁö??¦Ð f ?−?²UÐ rN??²*« ‚—UÞ W?}?C?
sŽ ÂU??F« VzUM« vŽb| q}z«d?Ý≈ `U?B f ?& Èd?B? W?}?C?
q}?U?Hð sŽ sKŽ√ q}GAð d³?²F|Ë ÆÆ UÐUI½ ôË W{—UF  U?Nł UNd% ô W|uHŽ W?}³Fý
WA}F WFÐU² sŽ r¼dzUBÐ X}LŽ U½ôu U| ¡ôR¼ v{ËU?Hð ‚U?Hð« —UÞ≈ ×U?š W?}M}D K WËbÐ ·«d?²?Žô« v≈ vF? « d|—U?IðòÆÆ ∫U??B
Î ½ ‰u?I| i|d?F?« X}?A½U*UÐ d?³? š W?¦U?¦« W?×? H?B« ÂU?Ž v? l|UM ÂuKÐœ vK?Ž qU?Š u¼Ë ¨vM? ?Š ‚“«d«b?³? Ž ‚—UÞ WUD³«  ôbF qBð –≈ ¨ U|bײ« d?³√ s U}KF«  «œUNA« vKUŠ
Èœ«uÐ ÊUJÝË ·U|—_« ¡«dIË  U}z«uAF« vMÞU
…œU??I« —«d?? I« U??ŽœË ¨s}??}?M}D K?H«Ë W|œu??N? ?}« q}z«d??Ý≈ W?Ëœ s}Ð g}??'UÐ W??}½b*« WU??L?F« s? •±≥ ÊuKJA| Êu|d??B*« ∫W??}K}z«d??Ý≈ «ÎdE½Ë ¨u?u?G½uJ« W?{U|d? »—b?L W?|b½_« b?ŠQÐ o×?²« t½√Ë ±ππ± Æf½uð WuJŠ UNMKFð W}LÝd« ÂU
—ú UÎIË •±¥ v≈
ÆlL²:« g«u¼Ë dNM« ·«uŠË ¡«d×B« ÆÆå°°÷ËU??H?²« W??}KL??Ž WK
d??F œu??N? '« q n
Ëò v≈ s}??}M}D? KH« ÈbM?'« dJÐ uÐ√ ¡«u?K« b??√ d?? ³? ?)« q}??U?? Hð v?Ë ÆåvK}z«d?? Ýù« ¡«“≈Ë ¨≤∞∞∑ d|UM| v s}B« v≈ …d?−N« —d
W}U? WIzUCÐ Á—Ëd* q¼R? v?KŽ qU?Š v ½uð »U??ý t?}? ‚d?Š√ Èc?« Âu?}«  «– v
ÕU}ð—ôUÐ i|d —uFý r¼œË«d| ¡ôR¼ qFË sË ¨s}D K WËbÐ ·«d²Ž« `M ÂbŽ v≈ W?}³Mł_«  UuJ(« UŽœË uu?¾? ? t?F? oHð«Ë ¨¡U??B?Šù«Ë W?¾?³? F?²K Èe?d*« “U??N?'« f}z— ÂU?F« s u|U? d?Ný v „UM?¼ s qÝ—√ W?H}þË vK?Ž tuB?Š —c?Fð v  «Ë«dC)« l}Ð s t?FM vKŽ UÎłU−²Š« ú*« vKŽ t ?H½ vFUł
dI√ s s}|ö*«  «dAFÐ ŸuL'« Ác¼ œułË —«dL²Ýô —«dI« W?}M}D KH« d|d×?²« WLEM* W|c?}HM²« WM−K« XH?Ë UN²?}ŠU½ d}?ž r¼œbŽ q}z«dÝ≈ v s}|d?B*« ‰ULF« Ê√ WKU?F« ÈuI« …—«“Ë W}K}z«d?Ýù«  «dÐU<« “UN?ł l
u* v½Ëd²Jù« Áb|dÐ d³?Ž WUÝ— tð«– œ«d?√ s}Ð W}?³F?A«  UłU?−²?Šô« Ác¼ v≈ Èœ√ Èc«Ë ‚«uÝ_« b?Š√
UL ‡ v−}ð«d²Ýô« vÞU}²Šô« UNHu|Ë ¡«dIH« ÆåÆƉö²Šö rŽ«œË ÆÆq}z«dÝù “U×MË ÆÆk ∫t½QÐ vJ|d_« °°hý n√ ≤µË ≤∞ s}Ð U ÕË«d²| t½√Ë ÂuKF U?NÐ ÊËœË qL?Ž sŽ Y׳|Ë s?}B« WËbÐ r?}I? Èd?B t½√ s?LC?²ð U ½d? v W} ½u²«  U?}U'« v≈  b²«Ë f½uð v vÐd?F« VFA«
W}ÝUz— Ë√ W}F|dAð ÆÆWœU
 UÐU²½ô ‡ ÊË—uB²| ‰U?I*« «c¼ s U?ΦUŁË U?}Î ½UŁË ÎôË√ v œ—Ë U? vKŽ o}?KFð Èb f} •∏[π∂ v≈ XC??H?½« WUD³?«  ôb?F? Ê≈ ÈbM'« ¡«u?K« ‰U?
Ë s U?}Î HðU¼ ÎôU?Bð« vIKð ≤∞∞∑ ÂU?Ž fD ž√ d?Ný vË ¨t?HðU¼ r
— «dÎ ³?š Àœ«u(« W?×H? v  dA½ å«d¼_«ò W?H}?× ÊS ¨«d?²K$≈Ë
«u³B½ U «–≈ ‰uHJ ÊuLC UN} “uHU rŁ sË n×?? ?B«Ë V²?J« …¡«d??
t?? }? ? XMœ√ Èc?« Âu?? }« sF?√ Ê√ Èu?? Ý qÐU?I*« v?Ë ¨v{U*« ÂU?F« s …d??²?H« fH½ ‰ö?š •π[¥≤ q?ÐU?I?  «– v UNð¡«d
sJL| q}UH²« v
UÐË ÆÆvK}z«dÝ≈  «dÐU jÐU{ s}³ðË ◊u?}Ý√ WEU× Èd
Èb?Š≈ v UÎ
uMA »Uý vKŽ —u?¦F« sŽ
WËd;« ŸuL'«  «u√ ¡«dA U¼U|≈ ‚«uÝ_«
ÈuÝ Ád ð ¡vý UN|b|√ v bF| r v²« …œËbJ*« ‡ ÊU?}? Ý U?L¼Ë ‡ vÐd??F«Ë Èd?B?*« ÂU?F« ÊQ??AUÐ ÂU?L? ²¼ô« XMœ√Ë ‰u??Š  U½U??}?³?« Ác¼ v d??B? ‰U?L? Ž œU??%ô ÂU??F« s}??_« pJý ÆU¼d}ž v Ë√ WH}×B«  U|d?%  b??√ b?
Ë ÆÆÈdD}?³?« VD« W?}KJÐ W??}½U?¦« WM ?UÐ VUÞ t½√
Æ…U}(« tłË ”u³ŽË q_« ŸUDI½«Ë g|UF*« o}{ œö?³« „—U?³ f}?zd« UN?}? rJŠ v²« U?ÎU?Ž s}Łö?¦« ‰öš W?U?š WKU?F« Èu?I« r−?Š s •±∂ s?Ž qI| ô U?Nb?F? Ê≈ ‰U?
Ë ¨WUD³« tÐ ÂU
UÎI}?I% √dI½ åÂu}« ÈdB*«ò …b|dł s W?H}×B«  «– v vzUMł qF? ÀœU(« ¡«—Ë f?} t½√ WU?F« WÐU?}M«  UI?}?I%Ë YŠU?³*«
UbMŽ W}½UD|d³« ¢X u½uJ|ù«¢ r}}Ið ‚bB| «cN  «œU? « t? ?Ý√ Èc« vMÞuUÐ vL? *« »e?(« U?N?}? ”√—Ë œU?³?F«Ë ÆÆ°°U}KF«  ö¼R*« WKLŠ s rN?³Kž√ »Uý s}|ö ≥ sŽ qI| ô U0— bŠ√Ë t²I}IýË tðb«Ë vI?²«Ë rN²*« …dÝ√ l …b|d'«  «cÐ vH× g}?F| v²« …d?−?(« nI? Ð tD?З q³?×Ð t?IMŽ jÐdÐ ÂU?
»U?A« Ê√Ë
v²« dB v …d}š_«  UÐU²½ô« »u}Ž v≈  —Uý√ b??
Ë ‡ ÈËUM? « tK«b? ?³??Ž –U??²??Ý√ U| ‡ ·d? ?Ž√ X Ë ÆÆU??Î U? ?Ž ≥≤ cM v²« W?}?U?;« Xš_« √d?I½ Ê√ Áu?ł—√ U? q ¨v³?½U?ł s o}KFð ôË oz«b?Šò‡Ð ÈËUJ W?IDM v lI| t½√ ‰eM?*« —d;« nB|Ë ¨Ê«d?}?'« °°W}U WIzUCÐ Á—Ëd* —Uײ½ô« œ«—√ t½√Ë UN}
v ∑µ s ÁU|≈ È—uUM|b« »e(« W}³Kž√ UN} Xu% d}ž v ¡«e?Ž ôË ¨ÂuM« rFÞ ‚Ë–QÝ n} ‰UI*« «c¼ WÐU²? s X}N²½« œ—Ë U? o}I?×?²« ¡UMŁ√ rN²?*« l —uC?×K s}?U;« WÐU?I½ U?N²Ðb?²½« W?L|b??
‰“UM*«Ë  «—U?(« v≈ »d??
√ «Îb?ł W?I? }?{ Ÿ—«u?A« ÆÆåW??³?I« »U?A« «c¼ XF?œ v²« W?}U?*« WI?zU?C« W?}¼U? d?³?)« UM qI| rË
WK:« ‰uIð UL WzU*« v πµ s »dI| U v≈ WzU*« p½√Ë ¨…b|d'« Ác?N d|d% f}z— p½√Ë vÐËd?ŽË vMÞË p½√ ·dŽ√ v½√ vM …b??}? ?« W?}? ö?Žù« l? r|—œ …UM
vKŽ U??Nðb¼U??ý b?
Ë ¨Áö??Ž√ rN?LEF?L? ÊUJ « U√ ¨÷—_« s? «Îbł W?³|d?
U?NKš«b?Ë WJUN?²?Ë d?B  U?EU×? d?I√ v?¼ ◊u}?Ý√ WEU?×? ÊQÐ UÎLKŽ ¨—U?×?²½ô« v≈
∫UNu
W}ÐdŽ W}öŽ≈ lł«d sŽ XKI½ v²« W}½UD|d³« n×?B« q …¡«d
v≈ W?U{≈ U?N}? V²J| U? q √dIð p³?BM rJ×Ð t?} ‰u?Ið n×B« Èb?Š≈ v UC Î |√ U?×
Î |dBð U?N  √d
Ë v–U?A« s ÊuJ²| rN?²*« s?J ?Ë ¨dI?H?« jš X% g}?F| b¼«u?A« V ?×Ð ÂbŽ Ë√ t|b«Ë dI sŽ W&U½ W}U?*« WIzUC« Ác¼ ÊuJð b
¨WÝËd;«
W}ÐU²½ô« W}KLF« tð“dŠ√ Èc« b}Šu« ÂbI²« Ê≈ ‡ «bÎ |b??% …b?|d??'« Ác¼ ¡U??³??Ž√ «c? ?N U??Î U??C?? ¨WK?I??²?? *«Ë W??}? ?uJ(« Ê√ Èu?Ý W??LJ;« ÂU?√ r?N?²*« l —u??C?(« bMŽ U??N?U??√ f} t½≈ t}? g}F| «Îd²? ∂∞ t²ŠU? “ËU−?²ð ô v{—_« oÐUD« v s}²?dž  ö?«u?*« ‰U?L?F? ²?Ý« Ë√ W??Ý«—bK W?“ö« V?²J« ¡«d?ý vKŽ t?ð—b?

 u dFÝ ŸUHð—« v ö¦L² ¡Uł «dšR dB v ÆÊu|dU½ rN« v UMKË ÆÆs}MÝ cM UNÐ d9 v²« ŸU{Ë_«Ë °°W√d« VKDð b|b?ý ÀUŁ_«Ë ¨ÊöHÞ U?NF?Ë WIK?D v¼ rN²?LK tI?}I?ýË Â_«Ë »_« t fÐö*« ¡«dý vKŽ t|b«Ë …—b?
ÂbŽ Ë√ WFU'« W?}K v≈ ‰uuK
s  U¾ …bŽ v≈ UN}Mł ≤∞ s ÈdB*« VšUM«
°°ÆÆÆ UN}M'«
n
u sŽ UMK}K% v —bB½ ô s×M ¨tK «c¼ l
W}ÝU} « WŠU « vKŽ —Ëb| U0 bd²« Ë√ hÐd²«
œU H«  UHK `² œb'« »«uMK bL×½ s×M rŁ sË
—«b¼≈ s t}KŽ ÈuDM| U qJÐ  U}K;« v vAH²*«
Æt}Mł —U}K ¥[µ vKŽ b|e| U0Ë ÂUF« ‰ULK V}¼—
v —Ëbð v —u_« œuFð Ê√ v¼ W}A)« Ê√ b}Ð
o³Ý v²« W}LMN'« …dz«b« ‡ WždH*« WIK(« fH½
…d}NA« veŽ U|d“ VzUM«  «d|c% UNJK v  —«œË
U¼bFÐË Æ¢VÔd«¢ v≈  U}K;« œU UN} qË√ v²«
Æ»U¼—ù« WÝ—U2Ë  «—b<« …—U& vKŽ dB²Ið UN½√
v `{ËQ? ÆÆ»e?(« v r}EM²« s}?√ e?Ž b?L?Š√ b}? « U?√
rJ(« »e( qU d9R
ÆÆlÐU« ÈuM« Ád9R ‰ULŽ√ vMÞu« »e(UÐ vL*« rJ(« »eŠ r²²š« ≤∞±∞ر≤Ø≤∑ v
v≈ Ë√ „d³²K W½uI|√ v≈ »d
√ tðU×|dBð X׳√ W??I? ³D« ‰«u?? Š√ s ??% Âb??Ž sŽ ‰U??I| U?? W??×? Âb??Ž t?ÐUDš
WK−Ž XKþ ULM}Ð v½«b«Ë vUI« UNÐ ‚bA²| WłËe¼√ ‰öš …b|bł  «—U?}Ý sÞ«u Êu}K ±[µ ¡«d?ý q}bÐ WDÝu²*« …dD}« Ê√ d}ž ÆÆ»e×K ÂUF« s}_« VBM qGA| n|dA«  uH b}« Ê√ ·ËdF*«Ë
W³d« X% U v≈ U}Ý√— qBð v —Ëbð œU H« e??d?²?ð W?I? ³D« Ác¼ Ê√ ·Ëd??F*«Ë ÆÆW??}? {U*« fL??)«  «uM «
v²« vzUÐu« vAH²« s WUŠ v≈ U}I√ qBðË Æ„—U³ ‰ULł b}« v≈ lłdð »e(« vKŽ W}KFH«
UNFzU
Ë dAMÔð Ê√Ë bÐ ô v²« ÃöFK  «—œU³ Vłu² ð vKŽ —œU??
nþu?? b?łu| ôË s}??}? u?L? F« s}?H?þu*« v U?Ý Î U??Ý√
t `}?? ²| ådÐu?? Ýò U??ÎHþu?? ÊU?? «–≈ ô≈ ÆÆ…b|b?? ł …—U??}? ?Ý ¡«d??ý ÆÆ≤∞±± d³Lu½ s ÎôbÐ ≤∞±± d³L²³Ý dNý v W}ÝUzd«  UÐU²½ô« ¡«dł≈ sKŽ√ t½√ kŠö½Ë
v „—UAð Ê√ sJL| Y}×ÐË œUNý_« ”˃— vKŽ

vHDB wLN 5


ÊU*d³« s ¨W}MÞu« ÈuI« q UNK}FHðË U¼–Uð« WM? « v  U?? ?N? ?}?M'« s s?}|ö*U?Ð Îö? ?šœ W?? ?uJ?(«Ë »e?? (« …d²HÐ tÐU²½« bFÐ tK$ `UB WÝUzd« sŽ „—U³ f}zd« vK²| Ê√ lu²*« s ÊU «–≈Ë
¨¡«b« q×H²Ý« Ê√ bFÐ ÆÆW{—UFË WuJŠ ¨tł—UšË Æ…bŠ«u«
sÞu«Ë fHM« l s}_« ełUM« ÃöF«  UÐË …œU?|“ »u?KD?*« Ê≈ ∫W?? ? ? ?}?U?*« d?|“Ë vU?? ? ? ?ž ”d?D?Ð Æœ ‰U?? ? ? ?
Ë ÆWÝUzd«  UÐU²½« ¡«dł≈ v ‰U−F²Ýô« vŽ«Ëœ rN sJL| t½S ÆÆ…e}łË
ÆÆUłöŽ ÊuJ| ô√ WD|dý ¨b}Šu« q}³ « u¼ q³I² *«Ë v t?}Mł Êu?}K|dð ±[≤ v≈ qB?² •±≥∞ W?³? MÐ  «—U?L?¦?²?Ýô«
tÐ ÈœUM| U u×½ vKŽ Ϋd=bÔ rŁ sË ¢U|—UL¦²Ý«¢ - «–≈ ô≈ oI?×?²| s p– Ê≈ ‰u
√Ë ÆÆW?œU?I« fL?)«  «uM « ¡U?A½ù« l}{«u0 v½d?– Èc« ‰U?Lł b?} « »UDš sL?CðË bL&Ë dB v rJ(« ÂU?eÐ ÊuJ L| s|c«  «—U}K*« »U×√ sLD?ð ÊU?AK?Žò —U?F? ý X% b??I? F½« d9R*« Ê√ d??cUÐ d|b??łË
°ÂULN« UM²× d|“Ë —u²b« vUF vKŽ •≤∞ mU?³« vU(« vB?
_« U¼b?Š W³|d?C« nIÝ “ËU?& ö??¦? WK?Ýd?  «—U??³?Ž W?|u½U?¦?« WKŠd*« c??}?öð U??N? ³?²?J| v²« Æ•≤∞ nIÝ bMŽ rNušœ vKŽ Vz«dC« W³ ½ W?GK?UÐ «Îd?H? …b??}?B?I?« ‰Ë√ ÊU? «cJ¼Ë ÆÆå„œôË q³??I?²? ? vKŽ
ÆW|uM «  «œ«d|ù« vKŽ√ rU?F? b|b?% ÊËœ p–Ë ÆÆ U?ýU?F*« s}?QðË WUD³« W?N?ł«u? l|dAð —«b≈ vKŽ qLF| »e(« Ê√ ‰U?Lł b} « n}C|Ë ÆÆd9R??LK W??}? ? }z—  UD×?? bMŽ n
u??²½Ë ÆÆv×??B? H« W??}Ðd??F«
 Ëœ n}E½ b?LŠ√ Æœ ¡«—“u« f}z— W?LK —UB?²
« U?βô ÊU?Ë W?“ö« ‰«u??_« d?}?uð W??}?H?}?Ë W??'U?F*« V}U?Ý√Ë W??N?ł«u*« ∫‰¡U ð«Ë ÆÆWËbK WuKL*« v{«—_« vKŽ ÈbF²« ÂbŽ sLC| Êu?}K ÃËdš ·b?N²? | »e?(« Ê√ò d– ‰U?Lł b?} « Ê≈ ‰u?IM
l}??−? AðË  «—U??L? ¦? ²? Ýô« …œU|“ q¦?? WKÝd?? s|ËU?MŽ vKŽ Âu?? s s}?|ö*«  U??šd?? v≈ ‰U?? L? ł b?? }? « ‚d?D²| rË ÆÆU?? N  «œU?? }? ?I —U?? F? Ý_« f?ÐQÐ X?×M v²?« v{«—_« sŽ «–U?? fL??)« ‰ö??š d??I? H« …d?z«œ s W|d??B? …d??Ý√ Êu??}K? nB½Ë
WK?−? F« W?? ŽUMB?« Êu??Ë W?? Ž«—e« v lÝu?? ²«Ë U?? NM v³?Mł_«  U?¾ v≈ ‰ö?I?²?Ýô« …œUŽSÐ Êu?³UD| s|c«  U?ýU?F*« »UЗ√  U?}?B? ?AË U¼d?}?žË  U??ÝU?}? « WM' ¡U??C?Ž√ s »e?(« s}|ö*«  «d??A? Ž ◊U?³? Š≈ v≈ ÈœRð W|ƒ— Ác?¼Ë ÆÆåWK³??I*«  «uMÝ
ÆW}LM²K W} }zd« Æ «—U}K*« ‰öÞ sÐ b}Ë d}ú XBBš Ê«b n√ WzU rNU¦Ë W}ÐdŽ ÆdB v
ÆÆÎ ö ? ? √ buÔ | rË «Îb ?| b??ł Âb?? I | r d?9 R*« Ê√ W??ö?? ) «Ë Ë√ ‚u?I?(UÐ l²?L?²| Èc« sÞ«u?LK W?H? WMÞ«u*« Ê√ ·Ëd?F*«Ë ·ô¬ W?F?C?Ð Èu?Ý U?NM `KB??²? | rË ÆÆvJýuð W??IDM v  «—UL?¦²?Ýô« …œU|“ v≈ vF | »e(« Ê≈ U?ÎC|√ tðœU}?Ý ‰U
Ë
v W??F?Ð Ë“ò Êuu??I | U??L? ? Ë√ W??ž —U?? W½U??) «Îb|b?? ð ÊU??Ë ‰U?}? ²?ž« cM WMK?F*« W?}?d??F« ÂUJŠ_« qþ v qF??HUÐ U?NM? Âd?×| W}JKL?K v{«—_« Ác¼ œuFð ô «–U*Ë ÆÆ «uMÝ …b?Ž —«b vKŽ …œU|e« Ác?¼ Ê≈ ‰u?
√Ë ÆƉU??¦? √ WŁöŁ —«b??I0 W??U??)«Ë W??U??F«
°åÊU−M ¡UŽœUÐ UNð—u q}L& «uËUŠ Ê≈Ë ±π∏± WMÝ  «œU « f}zd« ÆÆøs|œU?'« s}?×KB?²? ?LK? b|b?ł s hB?ð v²?Š W?U?F« vKŽ W|bŽUB²« Vz«d?C« o}³Dð ÂbŽ UNL¼√ s »U³?Ý_ …—cF²


12
2
p|d??
u?N?³?« W|d?IÐ r}??I*« vu?³?MD«  U?dÐ u??Žb*« VI W}?CIM*« WM« XI?«

UUCË Àœ«u
 U
ö?š œułu …œU?Š WPÐ t}KŽ vM:« »d?{ vKŽ
b|b?F« œ«b?Ž≈ - ÆÆvÝ«—b« qB?H« qš«œ U?L?NM}Ð Ê√ b?? ? ? ? F? q?? ? ? ? ?I?«Ë n?M?F?« W?M?
s}?? ?L? ? N? ? ²?*« vK?Ž i³?? ?I« ¡U?? ?I?≈ -Ë WM?L? ? _« s rz«d?? ? s œb??
d?? ? ? √ b?? N? ?
j³?{ -Ë W?F«u« U?NÐUJð—U?Ð U
d?²?Ž« U?N²?N?ł«u0Ë
`Mł≤±∑¥≥ r— dC× —d?% ÆÆWb² *« …«œ_« ·ô¬ U??N? ? ?}? ? { Õ«— v« q?? I«
 d√Ë o}?I×?²« Uł√ e?d WÐU?}½ XuðË Uł√ e?d W?FC? v≈ WU?{≈ s}|d?B*« s
Æo}Iײ« W– vKŽ ÂU|√ ¥ ULN ³×Ð rz«d?? ‰b?? F?0 »d??
Ë VU?? √
t²łË“ q²I| Êu|eH}K²« l|c
l|c?*« U?? ?NÐ ÂU?? ? v?²« q²?? ?I?« W?? ?L|d?? ?ł X?K²?? ?Š« W?L|d?? nBË …d?A?
vK
œ«“ ±≤≥π ∫œbF«
‰ö?²? Š« v
…—«b?B?« Õö? »U?N|≈ v?½u|e?H? }K²« W?KB? U?}zU?B?≈ V? q? ≤∞±± d¹UM¹ ≤
l|c*« ‰u% –≈ ≤∞±∞ v
UF}Lł s}|dB*« ÂUL²¼«
q?? ”√d?? v??? « ÂU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? « s?? _«

0
lL?? « ¡q qþ Èc« Õö?? »U??N|≈ v½u|e??H? }K²« ·«dý≈
‰UDÐ√ b?Š√ v≈ Êu|eH}K?²« v
tKLŽ ‰«uÞ d?B³«Ë v? d?? ? B? ? ? v s? _« U|d?|b?? ?
v²« t²?łË“ s hKð Ê√ bFÐ Àœ«u?(«  U×?H
U?³?C? ž ◊U?A?²?ÝU?
¨t?N? łË vKŽ t?²?F?H? Ë t?²½U¼√
WM?« b?? ? N? ? ? t?? ?? ? ?H X?u« Vł— `U
‰b?F? v …d?} ? …œU|“ W?}?{U*«
 UU—«
W??LJ;« XC?Ë W?K}?²? U¼«œ—√Ë t?Ýb?? ? Ãd??š√Ë
Æ©UUŽ ±µ® tM− Ð v?≈ W|d?? ? ? _« q?? ? ?I?« r?z«d?? ? ?
À«d}*« V³Ð t²I}Iý q²I| ÈdD

q²?? W??L|d??ł WzœU??N?« …“u?−? F?« W??IDM  b??N? ý vK?


U?? ?L?z«œ U?? ?H? ? }? ? ?{ X?? ? ? ? √
XK²?? W|d?B? W?Ýb?MN? U??N?²? }?×? { XŠ«— W?F? AÐ n?B?« v Àœ«u?(« U?? H?
X$ U?LM}Ð ¨ÈdD?I« U?N?I?}?I?ý b| vKŽ ’U?dUÐ
U??b??F?Ð ¨t|b| vKŽ  u?*« s Èd??š_« U??N? ²? ?I? }? I? ý
rz«d?? '« Ác X
u?MË W|d?? B*« …œU??L?Š
È—U½ oK?Þ —UŁPÐ U??N? ²?ÐU??≈ dŁ≈ »d??N« s X?MJ9 q?? Ë√ tzUM_ b«u?« q?? s}?U??
ÂU?? ? ? ? ? ? ≈

1
VJð—« q?ðU??I« Ê√  U|d??×? ²« X?H? A? Ë ¨U??N? N? łuÐ ÂU?? F?« b?? N? ? U?? L? ? ¨U?? ?N|b«u? sô«
tdð Èc« À«d?}*UÐ WIKF²  U?
öš V³ Ð t²?L|dł
«d??H? Ž¢ U??N? }KŽ v?M:« X¾??łu??
Y}??Š ¨r¼b?«Ë rN t?? ? ? }?K
o?K?D? Ê√ sJ?L?| U?? ? ? v{U?*«
lÞUI« qObUÐ s¼dÐË „—U³ ‰ULł X³Ł√
U?LN?I?}?Iý s ‰U?BðUÐ ¨d¼«u?ł U?N²?I?}?IýË ¢dÐU?ł »UJ—« vM?F| U? u?Ë t?U??« q??I« Á—«dÝ√ -U Ë tOÐ√ dÝ u¼ o×Ð sÐô« Ê√
Èc«Ë ¨Èœu?F? « ‰U?LŽ_« qł— ¢b?L?×?¢ »_« s t?? ? H?_ ¡U?? ? F?M?A« W?? ? L?|d?? ? '« Ác? ÂU¹√ WŁöŁ wC
Ê√ bFÐ ÂU²š_« qUŠË
„ö?_« VŠU?Ë ¨U?C|√ W|dDI« W?}? M'« qL?×| W
Ë—√ qš«œ  UA
UM w ‰ULJ«Ë ÂUL²UÐ
U?L¼d?³?š√Ë ¨W|œu?F? « WÞd?AUÐ qL?F| ÊU? Èc«Ë Á—U?? ?' —U?? ? q?? ? q?? ? »U?? ? ? ? _« Íc«Ë ÂUF« Ád9R w wMÞu« »e(« dI
v
Vžd|Ë …d?¼U?I« v≈ W?|œu?F? « s d?C? Š t½√ ¨q}??? G« s jU??? *« ¡U*« V ?? WO−Oð«d²Ý« l{u tULŽ√ ‰Ëbł hBš
X½U?? Ë ¨‚œUM?H« b??ŠQ?Ð b??ł«u?? ²? ? t½√Ë U?? L? N?ð—U|“ —Ëd bFÐË WœUI« ÂUŽ WzU*« ‰öš dB
UL?NUš «d³?š√Ë …d}³? ULN t?ð—U|“ d³Ð U?LN²?Šd
Ê√ s??J?L? | v?? « …d?U??E?« U?? ? ? ? ? ? ? √ —«dÝ_« nA ”UM« dE²½« WŽUÝ ∑≤
¨‚bM?H« s tÐU?? ×D?ô t?? łu??²?« tM U?? ³KÞË p?cÐ Ác v? W?? ? }U?? ? |≈ U?d?? ? ? ? ?? ? ?F »e(« W
Ë—√ qš«œ  —«œ w²«  U¹UJ(«Ë
u¼Ë ô n}?Ë ¨V}??Šd?²Ð Áö?³?I?²?Ý« t?u?Ë VI?ŽË …u?? ? ? ? ? ? ?M? « …œu?? ? ? ? ? ?
v? W?M? ?« rzULŠË —uI 5Ð  —«œ w²«  UŽ«dB«Ë

vz«uAF« qI« 0
X½U?? ÆÆWMÝ s? »d??I| U?? cM V?zU??G« o?}? I? ?A« ‰Ë√ ÊU Ë ¨»e(« »U³ýË eOł«uŽË »e(«
‰UH²?Šô« s ¡UN²½ô« bFÐË ¨nuð ô tÐ ULN?²Šd
ÂU?F?« b?N? A? »U? ? AK Wu??d«Ë —«dÝ_« nA Ë XLB« …—UJÐ i s
¨d??_« —u?DðË À«d??}*« v?KŽ …œU??A? ? rNM}Ð X?Łb??Š ÊU?? q?? ? r?z«d?? …b??
v?{U*« `ýd rÝ« Ê√ sKŽ√ Íc«Ë „—U³ ‰ULł
vKŽ —UM« oK?D|Ë U|—U½ U?Šö?Ý Ãd?| tÐ X¾?łu?
Ë dNý w tMŽ sKF¹ ·uÝ WÝUzdK »e(«
UNU?HÞ√ W³?×BÐ W? Uł X½U? v²« «dH?Ž t²?I}?Iý rN«Ë—Q «u{ »U UN}{ °°U¼ ÆÆU¼ ÆÆU½√ g UÐUÐ u¼ UF³ÞË uOu¹
q³??Ë ‰U?(« v
U??N?Žd??B? v≈ Èœ√ U2 ¨WŁö??¦« vË r?NzU??? ·d?? s?
U??
U?? œ …—u¦« dNý t½_ øuOu¹ dNý UMFLý≈ VÞ
X½U? ¢d¼«uł¢ Èd?š_« t?²I?}I?ý vKŽ —UM« t?öÞ≈ XŁbŠ√ w²« dB a¹—Uð w …bOŠu«
iF? b?? ?d? o}?? ? I? ? ?? ? ?« «c s¹“«uË WO½U½ù« UO «dGł w UÐöI½«
U??C|√ U??N? }KŽ o?KÞ√ tMJ ¡U??³? ²? šô« s X?MJ9 b?? w „uJA wMÞu« »e(« Ê√ U0Ë ÈuI«
W?L|d??'« Ác?}?HMð V?I?ŽË ¨U?N?N? łuÐ U?NÐU?Q??
—UM« v d?? ? v« q?? ? I« r?z«d?? ?
À«dOË WOŽdý sŽ Y׳¹ »_«Ë t²OŽdý
‰U?? š Ê√ ô≈ r?K « vK?Ž U?? Žd?? ? ? »d?? ?N« ‰ËU?? Š v ‚d?? ? Èc« v?C? ? I?M*« ÂU?? ? F« œUM²Ýô« s qC √ „UM¼ fOK tO≈ bM²¹
ÀU?? G? ²? ?Ý«Ë Áœ—UÞ nÞU?? Ž a}?? A« s}?? ²? I? ?}? I? ?A« WłËœe …bzU oIŠ ÊuJ¹Ë uOu¹ À«dð w≈
tK?I½ -Ë t?? }K?Ž i³?? I« s? «uMJ9 s?|c« vU?¼_UÐ Æ¡U b« s d
ÊUL Ë tO≈ bM²¹ U¹—Uð błË Ê√ tM®®
÷dFð v²«  U?ÐUù« s tłö?F vHA?² *« v≈ —«u?−Ð W|b|b?Š …—u?ÝU? œu?łË WM|U?F*« s s}?³ð ’uBK« tK²I W
d« s U¼—cŠ u¼ „—U³ ÊQÐ ¡UD³« wKŽ p×CK Wd
o}??I?ý Ê√ ô≈ t??}KŽ vU¼_«  «¡«b??²? Ž« W?−? }?²½ U??N Èb??F? ²« v
U??N v½U??'« «b???²? Ý« `łd| W??¦? '« v
s|dDš ≥ b| vKŽ t?ŽdB? Èu½UŁ VUÞ vI tłË ÊuJ¹ ÁbJÐË bOŠu« uOu¹ Y¹—Ë
W??
d??ž v≈ qK? ? ²« v
`$ U¼b?«Ë s W??}? ×? C« Wd? Ð q}²I« ÂU}?Ë ¡Uœ —UŁ¬ UNÐË »dCUÐ U?N}KŽ W?d?Ý ÊuËU?×| ’U??ý√ ≥ b¼U?ý s}?Š ¨vK|«u« Æ©©ÆÆÆb uK tÐd{
‚—U??
v?²? Š  UM?FDUÐ t?? }KŽ ‰U??N?½«Ë rN??²?*« Ãö??Ž U?L? ¨g|«u?ž ±∞Ë -«u??š ≥ W?}?³¼c« U??NðU?žu??B? ¨U¼d|cײРÂU U?bMŽË ¨ÂUŽ qI½ f}Ðuð√ v
…b}Ý W
Ë—√ UN²HA w²« —«dÝ_« w½Uð U√
Æ…U}(« ÆWK}²I« ”√— rANð s}³ð lzU?³Ð ¡UL?²?Šô« ‰ËU×?
¨…uIU?Ð …—U}? « s Áue½√ UMLŽ VOÐU½√ s “UG« Í“¢ XÐdÝË »e(«
tK²IÐ ÂUI ‰U*« t{«d
≈ i — f}?z— ÈË«—bÐ b?? L? ?×? ¡«u?K« s_« d?|b?? n?K r¼b??Š√ ÂU?? Ê√ b?FÐ ¨t??}K?Ž «Ëe?N? ł√ rN½√ ô≈ ¨‰u??
¢WO½bF*« dB  «ËdŁ w≈Ë wLN `UÝ
Z²M?¢ n«Ë Êu??}?KÐU½ v½u|e?? H? }K?²« Z²M?*« vI rN?²*« j³?{ W??Žd? Y×Ð o|d?
q}J?A?²Ð YŠU?³*« «Ëd?
Ë W??łU?ł“ W??³?dÐ d??šü« t?×Ð–Ë t??²?d??Š qAÐ Œú …b¹bł W³¼u sŽ ÊöŽù« X½U
W?}Ðd?F« d??B? W?d?ý VŠU?Ë d?}?N?ý v?zU?LM}?Ý r— W?F«uUÐ d?C×? d|d% -Ë ¨W?L|d'« VJðd? r²| r?Ë s}??L? N? ?²*« b??Š√ vK?Ž i³??I« -Ë ¨s?}ЗU¼ —ËdÝ sÐ wײ ¢ tOIH« —u² b« –U²Ý_«
¢Êu|œË√ U?? LM}?? Ý ÷d?? Ž —Ëœ VŠU?? Ë U??L?M}?? ?K Æ UI}Iײ« WÐU}M« XuðË ≤∞±∞ WM ≤¥µ¥¥ ÆÊü« v²Š s}ЗUN« vKŽ i³I« bOÝË Á—«d
bOÝ fK:« Íu² VŠU
i
— b?F?Ð tK²?IÐ t??}?
uÐ qU??Ž ÂU?}? b??FÐ t?Žd??B? tzU??
b?√ s? s}MŁ« »U??√Ë t?I?zU?Ý q²??
…U?}(« ‚—U?
Ë vH?A²? ?LK t?}KŽ vM:« qI½ -Ë ÊQÐ w² √ Íc«Ë wM¹b« ¡U² ù« w ¢wHÞUF«
v²?« W?? L?|d?? '« v¼Ë t?? ?}M?ł n√ t?? {«d?? ?≈ Z²?M*« ¡«dLŠ WK} V³Ð l}?u?² r?NM|“ W?Šd?A? v≈ tKI½ -Ë t??
U?F?Ý≈ q³? w≈ œuFð “«u ÊU*d³Ð W{—UF*«  U³UD
d}?NA« Z²M*« t}?
r}I| Èc« —UI?F« vU¼√ UNH?A ÂU?Ë W??}½U? ½ù« d?ŽU??A*« q s ”bMN?? œd?& ¡U?? N½≈Ë …U??
u?« V³??Ý ÊU?? }? ³? t??}K?Ž v³D« n?AJ« w²« WOÝUO« n¹—U²« s b¹bł Ÿu½
…dłU?A  u «uF?LÝ Ub?FÐ ¨bK³« jÝË WIDM0 sD³«Ë —b??BUÐ  UM?FÞ …b?Ž s}?J Ð ozU??Ý sFDÐ q}?Š√Ë ¨W?F? «uUÐ d?C?×? —d??% ¨s
b«  «¡«d?ł≈ ÆÂUOB« UNŁb×¹ w²« n¹—U²« t³Að
»UÐ bMŽ ÁdE²M| Èc?« ’U?ý_« b?Š√Ë Z²M*« s}Ð s|d?? š¬ s?}? ?IzU?? Ý v?KŽ Èb?? ²? ?Ž«Ë ö?? ?}? ?²? ? Á«œ—Q??
Æ UI}Iײ« Xuð v²« WÐU}MK UŠu{Ë d¦ √ ÊU bI n¹dA«  uH U√
r¼ Íe d*« s_« d UŽ Ê√ sKŽ√ UbMŽ
¨U?NÐ t?²ÐU??SÐ ÂU?I?
UM}JÝ qL?×?| ÊU?Ë ¨b?F?B*« ÆWGUÐ  UÐUSÐ ULNÐUQ
¡«d¼e« v?H? A? ²? ? ? s Ϋ—UD?š≈ X½U?? W|«b?? ³« ÆÍ“«u*« ÊU*d³« »«u½ l Êu dB²OÝ s¹c«
‰ö?š s t½UJ v≈ «Ëb?²¼« s|c« vU¼_« Ÿd?Ý√Ë rN?U}?Ë rN?ÝË¡dÐ  «—b<« X?³F Ê√ b?FÐ p–Ë ¨¢VUÞ¢ ¢WMÝ ±π¢ v“ bLŠ√ ‰U³?I²ÝUÐ ¨vFU'« Íc« d«Ë Âu UNK t¹œ WŁö¦« —«dÝ_«
v²??Š —U?I? F« d??}? ½U??Ý√ s b??²2 ¡U??b« s jš WF²*«  UË√ ¡UC?I …d¼UI« s ‰eM WЗ —UCŠSÐ q³ …U?}(« ‚—U?
Ë W³?d« v
v×Ж Õd−Ð UÐU?B s o¹d qOJAð sŽ sÐô« „—U³ tHA
W??I? A« »UÐ «Ëd?? ? rŁ ¨tÐ W??U??)« W??I? A« »UÐ ÂU?? U??Nðd??ýU??F? W??}? I? ³? Ý√ vK?Ž ·ö??KË U??N? F? t}KŽ vM:« Ê√ œu?NA« ŸUL?Ý s s}³ðË ¨t
U?FÝ≈ Ê√ bFÐ W{—UF*« —Ëœ VFK wMÞu« »«u½
Z²?M*« –U?? ? I½≈ «u?ËU?? ?ŠË W?? ?F? ? ?«u« «u?? ? H? ? A? ? ?²? ? «Ë t?}KŽ i³?I« - ¨s}J Ð tzU?b?√ s?FDÐ ”bMN*« W??ö?Ž ·U??A?²? « W?}? HKš vKŽ »U??ý q²?I? W?F? «Ë ¢Â ÆW?LÞU?
¢ ‰uuÐ v?HA?²? *« s …—U?ý≈ dÞUMI« b¼U?ý t½√Ë ¨ÂUF« qI?M« W¾?}¼ f}Ðuð√ qI?² | ÊU? eŽ bLŠ√ s1_« ÁbŽU qOL'« œd¹ Ê√ —d

Âu?I| hA«  «c?Ð «u¾?łu


rN?½√ ô≈ ¨vzULM}? « v≈ ·uM YŠU³ f}z— rK ? q}³½ bz«d« ÁœU²«Ë Ê√ v≈  U??I? }? I? ×? ?²«  —U??ý√Ë ¨t??L? Ž WMÐ«Ë t?DÐdð WU??Š v
Ë sD³UÐ  U?MFÞ …b?F?Ð WÐU?B? ©WMÝ ±π® qI?²? ð WM ? …b?}?Ý Wd?Ý ÊuËU?×| ’U??ý√ ≥ X½U Ë U½UM ÊuJ¹ Ê√ w t²OM√ t oI×¹Ë
¨—ËU??:« —U?? I? F« v≈ W?? I? A« W??
d?? ý s e??H? ?IUÐ …d??ýU?? ³* ·uM W?ÐU??}½ q?}? Ë vÞU?? F« b??³? ?Ž ‰ö??ł ÎU?U?I²?½« Áb ?ł sŽ W?}?×?C« ”√— «uKB?
…UM'« s√ d|b v½«d?H« bL× ¡«uK« —UDš≈ r²
¨W?¾}Ý Áue?½Q??
rN?M U¼d?|c?? % ‰ËU?? ×? ?
f?}Ðuð_« f?H½ ëdš≈ œUMÝ≈ sŽ …—U³Ž eF ‰ULł W¹b¼
Ÿ—U?? ?A?« v
 «—U?? ? }? ? « Èb?? ? Š≈ vKŽ j?I? ? ? ? ?} Æo}Iײ« ÆWULI« «u√ v
UNzUISÐ «uUË rN
dA ÆW}Ðu}KI« v
¨t?²d?Š qAÐ r¼b?Š√ ÂU?Ë …—U}? « s …u?IUÐ ÊU*d³« W³
X% t W{—UF*« WOŠd
t½QÐ U¼—dÐË W?L|d'« VJ?ðd t½√ YŠU?³*« XHA?Ë¢ W?? }? ?
uM*« s?√ d|b?? V|b?« Èb?? L? ?Š ¡«uK« vI?Kð d|“Ë b??ŽU?? ? ? s|b« ‰U??L? ł b??L? Š√ ¡«u?K« ÊU?? ¨YŠU?? ?³*« d|b?? Èd?? ? | œu?? L? ?×? ? ¡«uK s}?? ?³ðË «Ëd??
Ë W??łU?? ł“ W?? ³? ?dÐ t?? ×ÐcÐ v½U?? ¦« ÂU?? s}?? Š Êu×KB¹ wMÞu« »«u½ s ÁułË —UO²š«Ë
v
t?}
uÐ v?
tKLŽ V³? Ð t?}KŽ vM:« vKŽ ·d?Fð ·uM YŠU³? f}z— rK q}?³½ bz«d« s «—UDš≈ s Ϋ—UDš≈ vIKð b? ◊u?}?Ý√ s√ d|b?Ë ¨W?}Kš«b« ¨YŠU?³*« f}z— —œUI« b?³?Ž ·dý√ —u?²œ b?}L?F«Ë Æs}ЗU¼ uKš ◊dAÐ 5{—UF*« —Ëœ «u³FK¹ Ê_
v≈ «d}A t}KŽ vM−?LK WuKL*« ÷dF« —Ëœ bŠ√ ÊU??}K« ”d??Ý vH??A?²? ? s …—U?ý≈ œË—u?Ð b?}? H| b?}?H| W?}zUM'« YŠU?³*« d?|b d?ÐU? r}¼«dÐ≈ ¡«uK« tðb«Ë l WUû »U¼c« t?²łË“ s VKÞ rN²*« Ê√ »dF« ÊuËUI*« ozUÝ WL|dł ÆwÝUO« ¡UL²½ô« s rNIЫuÝ WHO×


‰U??} ¡U??C?IÐ t? X×?L? Ý U??L?N?M}Ð W??«b? »u??A½ UÐUB? åozUÝò ‡ WMÝ ¥∂ ‡ ‚“— ‰uu?Ð Èed*« ed0 Áb ?ł sŽ WuBH »U?ý ”√— vKŽ —u¦F« W?? ? I? ? ý X³?KÞË X?C? ?
— U?? ? N½√ ô≈ ¨W?KzU?? ? F« ‰e?M0 U?N?³Jð—« v²« »d?F?« ÊuËU?I*« W?×Ðc? Ê√ pýô
tM ÷d VKÞ vKŽ t²F−?ý t}KŽ vM:« l …d}¦ v?≈ t?K|u?? ? ? ?% -Ë s?D?³?«Ë —b?? ? ? B?« v?
 U?MF?D?Ð Æ◊Ëd|œ U¼dŁ≈ vKŽ ÂU? …d?łU?A? U?L?NM}Ð X³?AM
¨WKI?²? ? vKŽ Ê«d?? }M« U??N? }?
oK?Þ√ W??d??AUÐ qL??F?| ozU??Ý h_emam1@hotmail.com
ÆtK²I
i
d| tÐ Tłu
t½√ ô≈ tÝU?H½√ kH Y}Š vL}?KF²« ÂuJ« s}³?ý vHA²? …œU??}? ?IÐ Y×?Ð o|d??
q}?JA??²Ð d?? √ —u??H?« vKŽË v
·eMð U?N? dðË  UMFÞ …b?Ž t?²? łË“ sFDÐ ÃËe« ∏ q²?I? v
U?³? ³? ?²? ¨Èd?}?²? ¼ qJAÐ s}??Hþu*«

»uKJ« ™ vd
jIUÐ Êu|eH}Kð V³Ð Á—Uł q²I| ÂU?}? v≈ sŽ  U|d?×?²?« XH?A?Ë tKš«b?Ð …d?}?š_« ·dF?²K W|d|b*« YŠU³? f}z— Áb³Ž vu?² b}?LF« ÆbL×?¢ rN²*« vKŽ i³I« vI√ ÆUЗU¼ d?
Ë UNzUœ «Ëd?Ý U?bFÐ p?–Ë ¨s|dš¬ ∂ WÐU?≈Ë ’U?ý√
W¦ł vKŽ —u?¦F« eG sŽ W}M_« …eN?ł_« XHA s}?J Ð  U?MFÞ …b?? ?Ž t?? }KŽ v?M:« sF?DÐ ”bM?N? ? v²«  U|d?ײ« s s}?³ðË ¨W?}C?I«  U Ðö? vKŽ ÆWÐU}M« v≈ q}Š√Ë ©ozUÝ ≠WMÝ ≤µ® ¢” qš«œ —UŁü« sŽ Y?×?³«Ë W??ł«c? U?Ð Áu?L? Nð«Ë tM
¨ÂdN« v
t?²Iý ◊öÐ qHÝ√ Êu?
bË ‰u²I? ÂU× —b?B?UÐ W?}? FD ÕËd??−Ð s|d?š¬ s}??IzU??Ý »U?√Ë W|d s »U?A W¦'« Ê√ W?}zUM'« YŠU³*« U?Nðdł√ UNK²I UN uKÝ v pý lzU?? Ë œu??FðË ≤∞±∞ ÂU??Ž v?
“dÐ_« X½U?? Æt?eM
qH??Ý√ tM?
œ rŁ tK²??Ë t??ł—b??²? Ý« Á—U?? ł Ê√ s}??³ðË ‰eM? WЗ V|d?? N? ?²Ð d?? }? š_« ÂU?? }? ? V³?? Ð sD?³«Ë sŽ t?? ?Ý√— qB??
- b?? Ë ¨◊Ëd?|œ e?? d0 ◊u?Kýœ d|“Ë b??ŽU?? ? W?³?KÞ b??}? ?« b?L? ×? ¡«uK« v?IKð qJAÐ Ê«d?}?M« ‚öÞSÐ ozU? « ÂU?}? v≈ W?L|d?'«
p–Ë ¨W?}?Ðu?}KI« v≈ »d¼ r?Ł ¨ÂuM« W?
d?ž W??}?{—√ ¡«d?LŠ …d?N?Ý ¡UC?I …d¼U?I« s rN?²*« U¼dC?Š√ YŠU?³*« XHA?Ë WU?L?I« «uQÐ U¼¡U?I≈Ë ¨Áb ?ł ¡«uK?« s Ϋ—UD?š≈ W?? }KN?? b« s?√ d|b?? ¨W?? }K?š«b« l}?L? ł vKŽ tð“u?×Ð ÊU?? v≈ Õö?Ý s vz«u??A?Ž
vU??;« ÂU?}? V³?? Ð U??L?NM?}Ð ·ö?š V?ý U?b??FÐ Y×?³UÐ ÂU? UbM?ŽË ÆÆÂuM« …d−?Š „U?³?ý s tF? WöŽ t?
UA²« bFÐ ¨t?}KŽ vM:« rŽ u¼ qŽUH« Ê√ W?}KN??bUÐ W?}zUM'« Y?ŠU?³*« d|b? ¨U?ýUÐ v?HDB? W?²?Ý Ÿd?B? sŽ d?H?Ý√ U2 ¨f}Ðuð_UÐ s?}KU?F«
¨rN?²*« Á—U?ł s t?}Mł ∑∞∞ t?MLŁ Êu|e?H?}Kð ¡«d?AÐ b?FÐ tzU?b?√ vKŽ ¡«b?²?ŽôUÐ ÂU? U¼b?−| rË U?NMŽ tK?²? ? —d?? ?I? ?
¨t?? }K?Ž vM?:« s}ÐË t?? ?²M?Ы s}Ð j?Ðdð v?
tJ?A t?? ? ?²? ? ?łË“ q?ðU?? ? v?KŽ i?³? ? ?I?« b?? ? }? ? ?H?| ozU « j³?{ -Ë ¨s|dš¬ W?²Ý WÐU≈Ë ’U?ý√
vUÐ œ«bÝ sŽ lM²«Ë ¨U?N}Mł ±µ∞ mK³ t œbÝË f}z— —u½√ b?L×? bz«d« sJ9 ÆÆ «—b?<« rNËUMð ¡U??I≈ - Y}?Š ÆtЗU??√ …b?ŽU?? 0 t??
d?A ÎU? U?I? ²½« f}z— vM? ?Š tK« `²??
b?}? L?F« ÂU?? ÆÆÆÆÆÆU?N? uKÝ ÆtM}Š v
WL|d'« v
Âb² *« Õö «Ë
i
— vU?*« mK³*UÐ r?N?²?*« t??³UÞ U??bMŽË ¨t??²? L? }? 
—Ëb?B tMŽ YŠU³?*« ‰Uł— ⁄öÐSÐ Áœb¼Ë ¨œ«b? «
-Ë rN??²*« vKŽ i³??I« s ÊU?}K?« ”d?Ý YŠU??³?
b?³?Ž ‰ö?ł ÂU?√ ·d?²?Ž« Y}?Š WÐU?}M« v≈ ÁœU?}?²?«
¨W?L?|d?'« »UJð—UÐ «u??
d?²? Ž«Ë …UM'« vKŽ i³??I«
ÆUN}
Âb² *« Õö « sŽ «Ëbý—√Ë
j³?C? o|d?
q}JA??²Ð W?}KN??bUÐ W?}zUM'« Y?ŠU?³*«
YŠU??³*« f}?z— r}¼«dЫ bU??š b??}? I? F« ÁœU?? rN??²*«
v−DK³« tK²I t²łË“ sŽ l «œ
s t?²?łË“ sŽ t?ŽU?
œ V³? Ð t?Žd?B? ÃË“ vI
`?U?? ? ?
t?ł«—b??²?Ýô rN?²*« l
œ U?2 ¨Áb?{ W?}ÐU?}? ž ÂUJŠ√ vb?Ž s}? Š ·«d?ýSÐ ÂU?F« VzUM« q}?Ë vÞU?F« WM ? ◊Ëd|œ È—«œ≈ ∂¥±≥ r— d??C? ?;« —d??% Âö? «b³?Ž ‰U?Lł b?}I?F«Ë W?}KN?b« »dž W?}zUM'« r ?? ÆÆt?²? łË“ sŽ l
«b| ÊU??Ë v−DK?Ð W? ? U?F? 
»u?? v
t? —b??? ? l?{uÐ ÂU?? Ë ¨t?? ²? ?I? ?ý qš«œ ÂU|√ ¥ t? ?³?Š —d?I?
WF?«u« t?ÐUJð—UÐ WÐU?}M« d|b? f?³? ? ?×Ð  d?? ? √ W?ÐU?? ? }M?« vK?Ž ÷d?? ? FU?ÐË ¨≤∞±∞ ÊU??C? ?— b??L? ?Š√ bz«d«Ë W?? }zUM'« Y?ŠU??³*« q?}? Ë q² WL|dł ŸuuÐ U?žöÐ vIKð fLý s}FÐ WÞdA« W¾MNðË b|b'« ÂUF« W³ÝUM0 d}Ð r²½√Ë ÂUŽ q
rN²*« t}KŽ ÈbF²
¨tÐ d?ŁQ²| r vU;« sJ d}BŽ ÆW}CI« W– vKŽ Æo}Iײ« W– vKŽ ÂU|√ ¥ s}LN²*« W?F?«u« ÊUJ* «uKI?²½«Ë ”U?IKÐ ed? YŠU?³? f}z— XU? —u??H« vKŽË r ?IK? W?FÐU?²« Ÿ—«u??A« b?ŠQÐ UL ¨b}:« œö}*« W³ÝUM0 ◊U³_« …ušú WUš
t?? ²ËU?? ×? b?MŽË ¨U?? {—√ tDI?? Ý√ v²?? Š »d??C?UÐ XK?²??I??? U???N?M ëËe« U???N???I???}???A???Ž i — t²K²I UN WA}A« e}N& i — …b}?Ý W¦ł vKŽ «Ëd?¦Ž ”UIKÐ e?d …dB?F*« W|dIÐ ozU?œ b?FÐË ⁄ö?³« s o?}?I?×?²K YŠU?³*« s …u? W}Kš«b« …—«“uÐ s}KUF«Ë ◊U³C« …uš_« TM¼√
UD?|d?? ?ý l{ËË Ád?? ? Nþ v
s?}J? Ð t?MFÞ »d?? ? N« UNF}{— d|“Ë b??ŽU? ? W??³KÞ b??}? « b??L? ×? ¡«uK?« vIKð WЗ W?MÝ ≤± Ÿ Æ√ ÆÊU?MŠ v?ŽbðË U?? ? NM?J ?? ? qš«œ v
…U?²
b?−² ÀœU?(« ÊUJ* WÞd?A« XKË WK}K U½dB vKŽ œU}Ž_« tK« œUŽ√ WÞdA« b}Ž W³ÝUM0
rŁ ¨tðU?
ËË t?UM²?š« s? b?Q?²K t?N?łË vKŽ U?I?ô ÎUŁœU?? Š W??}Ðu?? }KI« WE?
U??×0 Œu?Þ e??d?? b?? N? ý ¡«uK?« s Ϋ—UDš≈ W?? }KN?? b« s?√ d|b?? ¨W??}K?š«b« b??L? Š√ vŽb?|Ë U??N? łË“ Ê√ rNðU|d??%  b?? √Ë ‰eM vJ?³ð v¼Ë W?? ¦? ?'« —«u?? −?Ð fK&  U?? }M?|d?? A? ?F« Ê√ rž—Ë «b}Ž VFA« «c¼ ÂU|√ q qFłË W³}³(«
ÁUH?š√Ë UN?}
t?F{ËË ÂuM« W?
dž W?}{—√ v
d?HŠ U?? N?KHÞ s? ‰eM W?З XBK?ð U?? b?? ?FÐ U|Î ËU?? ?ÝQ?? W?}KN??bUÐ W?}zUM'« Y?ŠU?³*« d|b? U?ýUÐ v?HDB? WK}²I« `ÐcÐ ÂU ‰u−²? lzUÐ WMÝ ≤µ W|ULŠ b} « ⁄öÐ≈ - —u?H« vKŽË U?N?łË“ W¦?ł —«u?−Ð Œd?BðË «u«“U —U−²« …uš_« …œU « ÊS
WŠd
œU}Ž_«
ÊU? v?²« t?²? I?}? A?Ž …b??ŽU? 0 p–Ë ¨¡U?M³« œ«u0 jzU(« v
tLÞdÐ XU?Ë tÝ√dÐ XJ √Ë l}{d« qł— qðUI« Ê≈  U|d?ײ« XUË …b?}Ý q²I0 b?}H| ÃËd)« U¼œU}²Ž«Ë UNuKÝ v
tJA WöŠ …dHAÐ »U??×?DUÐ WÞd?? A« …u?? XU?? Ë YŠU??³?*« f}z— «Ëb H|Ë UMðU}Š UM}KŽ «uBGM| Ê√ vKŽ s|dB
«œU?²?Ž« UL?N½√ s}?³ðË ¨U?NÐ W?}?Žd?ý d}?ž W?ö?Ž vKŽ ·«d??²? Ž« Âb?Ž V³?? Ð …d??}? š_« t??ÝU??H½√ kH v²??Š W??}KN??b?« WE
U??×0 W??}U??L? '« W?M|b?? v≈ d??C? Š ÂU?? ?√Ë ÆÆÆÆÆÆÎUЗU¼ d?? ?
Ë WK?|uÞ  «d?? ?²? ? H ‰eM?*« s sŽ U?N«R? WÞdA« r? v≈ t?}KŽ vM:« W?łË“ rNð«œUŽ WÝ—UL* œU}Ž_« Ác¼ «ËeN²½« rN½_ p– ¨U½œU}Ž√
W?}zU?C? ÂUJŠ√ r¼b?{ —œU?B« s}?MÞ«u*« “«e?²Ð« ŒuÞ vHA²? v≈ W¦'« qI½ - ¨qHDUÐ UNI?}AŽ cM qF?H?UÐ ÃËeð t½√Ë U?NðU?}?²?
Èb??Š≈ s ÃËe?²?} t ³?Š WÐU}M«  —dË t²?L|d−Ð rN²*« ·d²?Ž« WÐU}M« ≤¥ ‡ W??łËe« XU?? YŠU?³*« f?}z— ÂU?«Ë ÀœU??(« ÊuH²J| UF}Lł Êu|dB*« `³√ v²Š —UFÝ_« l

⁄öÐù« Âb??Ž qÐU??I? ‰«u??√ vKŽ r?NM ¡ö??}? ²? Ýö WÐU?? ?}?M« X?uðË Â_« vK?Ž i³?? ?I?« vI?√Ë Èe?? ?d*« u?$U??³« U?N? F? vÞU??F?²| ÊU??Ë ‰eM WЗ s …d??²?
Æo}Iײ« W– vKŽ ÂU|√ ¥ iFÐ ¡«d??A U?N? łË“ W?³? ×?BÐ X½U?? U?N½≈ ‡ ÎU? U?Ž œd− vKŽ «ƒd−| Ê√ ÊËœ t«uH«Ë dC)« …b¼UA0
ÆrNMŽ Æo}Iײ« ÀœU?(« Âu|Ë ÆÆW?A
d?H«  «d?N?Ý v
Îö} …d?}?³«Ë UNłË“ UNK²I qLF«  œ«—√ ÂU? ‚u? « v
U?LNu?& ¡UMŁ√Ë ‰eM*«  U?eK²? ? WI³Þ vKŽ «Î dJŠ X׳√ UN½_ UNz«dý v
d}JH²«
—bM³Ð s}??šU?³D« »—œ W?IDM0 ‰eM? WЗ X³?}?√ s}KUF«Ë vMÞu« »e(« WI³Þ v¼Ë œö³« v
…bŠ«Ë

Ë UNK²I W}łËe« ‰eM* …œuF« XC — XIKð b? W}Ðu?}KI« WE
U×0 s_« …e?Nł√ X?½UË X³KÞ UN½«d?}ł iFÐË UN?F u$U³« t?}ÞUFð ¡UMŁ√Ë f?½d?? ? ³U?Ð d?? ? }? ? ?N? ? ?A?« r}?¼«dÐ≈ v?Žb|Ë h?? ? ?ý Ê√ Èdš_« v¼  —d …b}ýd« WuJ(« Ê√ Ëb³|Ë ¨t}

UN²KzUŽ ∏¢ bL× qHD« W¦ł ‰uuÐ vHA² *« s …—Uý≈ t½√ U??N Ϋb??R?? i
d??
q ??F? d??−? Š ¢’—¢ tM U¼d?Ł≈ vKŽ X?KI?½ —b?? B?UÐ …c?? ?
U½ WM?FDÐ ¨Âu?? ?}? ? H« ÁdNMÐ ÂUË UNMŽ ŸU
b« UNłË“ ‰ËU?×
UN² UF0 …—U )«Ë V J*« »UÐ s f} …—U−²« W³F qšbð
W??F?AÐ W??×Ðc? …d?¼U?IUÐ W?|dD*« W?I?DM  b?N? ý ¡«—Ë Ê√  U|d??×?²?« s s}??³ð ¨…b?U¼ W??¦? ł ¢—u?N? ý qFHð Ê√ UN}KŽË pcÐ t `L ð ô t?²}BýË qł— vHA² * U?NK|u% - Y}Š ¨ÂUF« Âu}H?« vHA² * tMFÞË t? ?Ðö? s …œU?Š W¬ ëd?šSÐ qðU??I« ÂU?I?
vKŽ WMMJF« v
W³³;« UNðœUŽ WÝ—U2 œd: U/≈Ë
U?L ¨t?²łË“ WK$Ë ÁU?LŠ s Ê«d?
UNö?š hKð ≤≤¢ …d?? ?}? ?√ v?ŽbðË qH?D« …b?«Ë ÀœU?? (« »U?Jð—« ·d?B½U?
V UÐ t?}KŽ XU?N½U?
¡U?Að U U?N? ?HM ÆUN²UŠ …—uD) …d¼UIUÐ vM}F« dB tðU?? ?
u Èœ√ U?2 …c?? ?
U½ W?MF?Þ vM?L? ? }« t?M}?? ? Ž v
X|e« —UFÝ√ l
—  —d bI
pc ¨fzU³« VFA«
q³? tðU?L?ŠË t?²?łËeÐ  UÐU?ù« s b|b?F« Àb?Š√ d??}?ž W??ö?Ž U??NDÐdð X½U?? v²«Ë ¢‰eM? WЗ ‡ WMÝ …œu?FUÐ U?¼œb?N?
U?NðU??
d?Bð s U?³?C? ž Ê«d?}?'« ¨qL??F« U??N? ³KD U??N? łË“ l ·ö??š V³?? Ð p–Ë  b??√ Ê√ b??FÐ qðU??I« j³??{ YŠU??³?*« XŽUD²??Ý«Ë u¼Ë WÐöGK tbIð X½U Èc« rŽb« W«“≈Ë dJ «Ë
W¾}Ý W}× WU?Š v
vHA² *« v≈ s}²¦'« qI½ tM X?KL??Š Ê√ b?? FÐË ’U?? ? ý_« b??ŠQ?Ð W??}? ?Žd??ý U??N?²E?}?H? Š —UŁ¬ U2 W??}?d??A« v
v?Ë_« t?²? łËe v²« W?ÐU??}M?« v≈ q}??Š√Ë r?N? ²*« vK?Ž i³??I?« vI√ sU?? *« b??Š√ v
T³?? ²? ? r?N? ²*« Ê√  U|d?? ×? ²« qÐUI VFA« «cN oŠ U/≈Ë UNM UŽd³ð f} rKFK
Ê√ YŠU?? ³*«  U|d??% XH?? A? Ë ¨ u*« ÊU?? Ž—U??B| U??NKH?Þ XF??{Ë Ê√ b??FÐË Ã«ËeUÐ U¼b??ŽË U??ŠU??H? Ý ÎU? {—√ t?²? ŠdD
U??N? ³K v
…d??}? G« —U½ XK?F?²? ý«Ë Æo}Iײ« Xuð …u?? XU?? —u??H?« vKŽË fL?? ý s}?? FÐ …—u?? −? ?N*« ”dDÐ vuJ(« ‰«u_« vÐUł 4H²| v²« Vz«dC«
v≈ …œuF« t²łË“ i
— bFÐ t²L|dł VJð—« qðUI« XU??I?
¨tMЫ f} q?HD« Ê≈ ‰U??Ë ¨o}??A?F« d?JMð XKBð«Ë ÆÆ…d}š_« tÝU?H½√ kH v²Š tIMÐ XUË b?? ¨Âu?}? H« s?√ d|b?? œU?}? Ž vÝd?? ¡«uK« ÊU?? -Ë qðU??I« vKŽ i³??IK sJ « W??L¼«b0 YŠU??³*« UM׳√ UM½√ …œU « UN|√ rN*« ¨UM UNK}B% v
vUž
ÂU??√ tðU??
«d??²? Ž« v
Ê«d??H« ‰U??Ë W??}? łËe?« ‰eM ÆtŽdB vIK
jzU(« v
qHD« ”√— rÞdÐ Â_« - „UM¼Ë W?? ¦? '« Âö?? ²? Ýô o|“U?? e« v
tðd?? ÝQÐ d|b?? Èd?? }? A? F« ¡ö??Ž —u??²? b?« s Ϋ—UDš≈ v?IKð …«œ« …œU?? (« W?ü« tð“u?? ?×ÐË qðU?? ?I« vK?Ž i³?? ?I« r UM¼ rK(«Ë ¨rK(« ô≈ t}
pK/ ô sÞË v
g}F½
 U?
öš t?²?łË“Ë tM}Ð „UM¼ ÊU t?½≈ Ê«dH« WÐU?}M« ÊU??×??²???ô« v tzö??“ gA???G| Ê√ i — v²« WÞdA« ÃËe« q¼√ mKÐQ?
ÆÆWL|d'« ·UA?²« ©WM?Ý ¥µ® ¢Ê Æ¡UM¼¢ ‰u?? ?Ë b?? }? ?H| v?H? ?A? ?²? ? *« t½QÐ t²L|dł —dÐË t²L|d−Ð qðUI« ·d²Ž«Ë WL|d'« Èb vKŽ `³√ Êü« rK(« sJË jI
ÂuM« ¡UMŁ√ bF|
sJ ? v≈ W}?łËe« ‰eM U¼dŁ≈ vK?Ž Xdð W}KzU?Ž ÁuK²I o}I?ײ« WÐU?}M« XuðË ÆÆWL?N²*« vKŽ i³?I« XI√ s v?½U??F?ðË —b??B?UÐ rÝ ¥ o?L? Ž s?FDÐ WÐU?? B? ? …—U*« ÂU?√ t?HMŽ b?? ÃËe« Ê≈ ‰U?Ë Î«—u?L?? ÊU? √b³½Ë ÂuM« s kI}² ½ s×M
¨WŽUÝ s|dAF«Ë lЗ_«
t?²?łË“ …d?Ý√ ‰eM v≈ t?łuð t½√Ë ¨W?|dD*UÐ U?NK¼√ d|“Ë b??ŽU?? ? W??³KÞ b??}? « b??L?×? ¡«uK« v?IKð Æo}Iײ« W– vKŽ ÂU|√ ¥ UN ³×Ð  d√Ë YŠU?³?*«  U|d?% XH??A?Ë sD³« v
v?Kš«œ n|e½ ÆtK²I
t²«d ÊU¼√Ë …—U}Ý ¡«dAÐ rK×½ VŠ—Ë lÝ«Ë sJ Ð rK×½ ¨rK(«
 U??
ö??š Ê√ ô≈ ¨W??}? łËe?« ‰eM* U??NðœU?? Ž≈ b??B? IÐ ¡«uK?« s Ϋ—UD?š≈ W?? }KN?? ?b« s√ d?|b?? W?? }K?š«b« …d}׳« v ÊuM:«Ë U}½uÝ s}?Ð ·ö??š »u?? A½ v≈ œu?? F| W?? L|d?? '« V³?? Ý Ê√ UNK²I WIAÐ t²³UÞ ¡«dAÐ rK×½Ë W}UÐ uK} ¡«dAÐ rK×M
rK(« —uD²|Ë
…d??łU??A? v≈  —uD?ð ¨t??²? łË“ b«ËË tM}?Ð X³??A½ W?}K?N?bUÐ W?}?zUM'« YŠU?³*« d?|b? U?ýUÐ vH?DB? œË—U?³« ÈU?²|≈ e??d* W?FÐU?²« U?}M?Ž W|d?  b?N?ý dŁ≈ vK?ŽË ¨W|U??Žœ W?d??AÐ o?zU?Ý U??N? łË“Ë W??łËe« s}J Ð t²łË“ b ł dÞU?MI« s}³AÐ ozUÝ ‚e d¦√ s UN½√ rž— WÝu uK} ¡«dý rK×½Ë “u uK}
ÆW×Ðc*« VJð—«Ë UM}JÝ UNöš q²Ý« Èe??d*« U??ł√ v?H? A? ²? ? s …—U?? ý≈ œË—Ë b??}? H| ‰u?N−? ÂU U?bMŽ ¨q² W?L|d?ł …d}?׳« WE
U?×0 Y×?³K ÃËd)« W?łËe« VKÞ V³ Ð W?}ö? …œUA? ‰eM v
tðb«Ë l? WU?ù« U?N?C?
— V³? Ð a³D*« UN}
uK}J« dFÝ Ê√ ô≈ dB v
«—UA²½« ¡U}ý_«
VUÞ W?MÝ ±∂ ÿu??H? ?×? b??L? ?Š√ b??L? ×? ‰u?? uÐ ÆW}³¼c« UNðUžuB Wd “u−Ž …b}Ý q²IÐ Y}Š …dłUA v≈  —uDðË ÃËe« i
— WH}þË sŽ vM:« qI½ - ¨qI² sJ 0 t U?N²³UDË bŠ«Ë WeŠ ¡«dAÐ rK×½ «d}š√Ë ¨ UN}Mł W²Ý v≈ qË
W|dIÐ r}?IË UłQÐ vŽUMB?« Èu½U¦« ‰Ë_« nBUÐ ¨…d?}?׳« s?√ d|b d?L? uÐ√ Èb?−? ¡«uK« vIKð Æa³D*« s}J Ð UNMFÞ s}??³?ý vH??A? ²? ? v≈  u*«Ë …U??}?(« s}?Ð U?N? }KŽ ¨UMŽuł b ² 6ł WFDË e³š n}ž—Ë d}łdł
¥ ÃËe« f³?×Ð  d?√ v²« —bM?³« WÐU?}½  dDš√ ÂöŠ_« Ác¼ s ¡vý oIײ| ôË q}K« vðQ| nÝúË
vKŽ «b|u¼  b?√Ë ÆÆ—bBU?Ð c
U½ Õd?−Ð ÎUÐU?B j?}G« U?Ýu½
±µ b?L?× vMG« b?³?Ž Èb?−? uŽb*« Ê√  U|d?×?²«
‡ WM?Ý ¥≥® ¢q}?? ?ŽU?? L? ? Ý≈ —u?½√ vzU?? ?
Ë¢ s ÎU? ? žöÐ
¨©WMÝ ∏µ® ¢« ÆW?L?}?F½¢ tðb?«Ë q²?I0 b?}?H| ©Ÿ—«e? Æo}Iײ« W– vKŽ ÂU|√
v²« WÐU?}MK t?²U?Š≈Ë rN?²*« vK?Ž i³?I«Ë ¨dÞUMI«
Æo}Iײ« Xuð V³ Ð ‰eM*« ÀUŁ√ UMFÐ UM½_ò ÷—_« ‘d²HM œuFM

UNK¼√ tK²I tLŽ WMЫ VŠ√  Ušd XJ ½Ë rK(« qLJ² ½ Ê√ q√ vKŽ ¨å¡öG«
i|d??×? ?²Ð p|d??
u??N? ?³« W|d??I?Ð r}??I? Ë VU?Þ WMÝ vKŽ …U??IK tðb«u?Ð ‰eM*« tu?šœ b?MŽ Tłu?
Y?}?Š s}³ý YŠU?³ f}z— Èb}žb« ‰U?Lł ÂbI*« vIKð ¨rK(« v
t}KŽ qB×½ Èc« »«dA«Ë ÂUFDUÐ UMðbF
ÊUŠ d}³Ž Æ¡Ub« s WdÐ jÝË ÷—_« v
s}LN?² ≥ f³×Ð ◊u}?ÝQÐ ◊Ëd|œ WÐU}½  d√
Ê_ UMJ2 bF| r rK(« «c¼ v²Š nÝú sJË
ŒdB²
UMzUMÐ_ ÂUFD« b|dðË rK% Ê√ i
dð UMðUłË“
V|dG«Ë UMLKŠ qLJ² ½ Ê√ ÊËœ kI}² M
UM}KŽ

nK«
Êułd| s}}uJ(« s}u¾ *« q Ê√ UC|√ V}−F«Ë
W}*UŽ WCN½ bNA| ·uÝ q³I*« ÂUF« Ê√ «ËbR} UM}KŽ

u¼Ë öK}??H« VŠU?? q−MÐ «u?¾? łu?


v²??Š rN?
U??²?√
åb gK U qUò
¨sH? ?« vN?²?Að ô U?0 ÕU|d« X½√ sJË ¨rN??ö?Š√ Y×??³« q³??Ý rNÐ X?U?{Ë q?}?(« r?N?²? }? Ž√ U??bMŽË …b?ŽU? Ác¼ ¨WÐu?I?F« s vH?F| ô Êu½U?IUÐ qN?'«
—«u _
ÂUF« v
oIײð ·uÝ s}|dB*« ÂöŠ√ q Ê√Ë
WKL'« Ác¼ —«dJð s Êuu¾ *« ¡ôR¼ qL| ôË b|b'«
Ë√ dš¬ U³Fý Ë√ dš¬ «bKÐ ÊËbBI| rN½√ Ëb³|Ë ÂUŽ q
¡ôR¼ Ê_ «bÐ√ oIײð sË r  U×|dB²« Ác¼ Ê√
rN«u√  UÐU ×Ð rNUGA½« …dLž v
«u ½ s}u¾ *«
bMN«Ë UJ|d√Ë U ½d
Ë U}½U*√Ë «d |uÝ „uMÐ v

rN?
UI|≈ v
Èd?}*« tŠö?Ý Âb²?Ý«Ë WÞdý j?ÐU{ s jI? ð …—U?−×?Ð «u¾?łu?
Îö?} ÊuKLF?| r¼ ULM?}³?
·u?Ý rNU?¬ Ê≈ rN ‰U? Èc« rN²?|d sÐUÐ «u?I?²« qIMÐ WÐU}M« rN²LNðU
¡Ub√ WŁö¦« UNLKF| sJ| r ‰U³łË U}I|d
« »uMłË ÊU² ½UG
√Ë ÊU² UÐË s}B«Ë
r v≈ rN³×DU
WKU WBIUÐ tU√ «u
d²ŽU
v
rNKL??Ž ¡UMŁ√ t?}KŽ «u?
d??Fð rN q}?“ vK?Ž W|UM³« Ê√ «uMþË UΊd
WŁö¦« —UÞ ¨d?B WM|b v
oIײð WM|eŠ WŁö?¦« ¡ôR¼ W|UJŠË ¨dš¬ v≈ ÊUJ s W?¦ł Ê√ U}«d²Ý√Ë vÐuM'« VDI«Ë uL}JÝô«Ë V_«
¨q²??I« W??L? Nð r?N YŠU??³*« XN??łË „UM?¼Ë ¨WÞd??A« …d?? ?}? ? (« rN?? ? ²JK?²? ? « UM?¼Ë ¨tðU?? ?
Ë v≈  œ√ W?|UM?³« d?B½ WM|b? v≈ ‰U?Šd« «Ëb?ýË XN²½« b? rN?²M×? s}?? ? ? ŠË b?? L? ?Š√ò‡
¨Êu?? }? ?F?« lbðË »uK?I« vJ?³ð Ë√ ÂöŠ_« t}
oIײð ·uÝ Èc« ÂUF« UM «Ëœb×|
o|dD« ¡UMŁ√Ë WÐU}M« v?≈ ◊U³C« rNUŠQ?
«ËdJ½U
·u?Ý f}u?³« Ê√ ÊUD?}?A« rN ”u?ÝËË ·u?)«Ë WŁö??¦« o×??²?« qF??HUÐË ¨—U??L? F*« W??HzUÞ v?
qL??FK v≈ «ËdC?ŠË b}?FB« v
rNðbKÐ «ud?ð ¨ås}M ŠË v{«— ·UHŽ WKŠ«d« WÐdD*« nKš ÊËd} | rN½√
s Êub?²| rN? ?H½√ «Ëb¼Uý Y}?Š ¨”uÐU? rNÐU?²½« t½√ ‚b??B?ð s YŠU??³?*« Ê√Ë ¨tK²?? W?? L? Nð rN? t??łu|  œ«œ“«Ë „UM¼ «ËdI?²Ý«Ë s}ËUI*« b?Š√ bMŽ qLFUÐ vK?Ž ‰u??B? ?(« rKŠ s?Ž U??¦? ?×Ð W?? L? ?Šœe*« …d¼U?? I« ÁdJÐ v−|Ëò …d}NA« W}uJ(« UN²}Mž√ XMž UbMŽ
WÐU}M«  UI}I% ¡UMŁ√ rNF rK(« qþË WIMA*« q³Š rNö?Š√  d?³ðË ¨t}KŽ …—U?−(« ◊u?IÝ ¡«d?ł  U qL?FK Âö?Š_« pK?ð Xu?%Ë Xu« —Ëd0 rN?ö?Š√ rNÐu?}?łË rN?²|d v?≈ «ËœuF| v?²Š W?H?}þu«Ë qL?F« ÆåÁdJÐ puIŠ
d|d?Ið Ê√ ô≈ ¨q²??I« W?L?Nð t?}?łuð v?KŽ  d?√ v²« tK?³? ? Š v?KŽ r¼b?? ? Š√ s¼– o?²? ? Hð …Q?? ?−? ? ?
Ë WE?( v
 ôu??L? F« Y}??Š ¨U?N?½uM³| v²?«  «—U?I? FK ”«d??×? …U?? ? ²? ? ?HРëËe?« s r?NM?J9 v?²« œu?? ? IM?UÐ W?? ? ¾? ? ?}?K V}Fý b}FÝ o|bB«Ë Œ_«Ë q}eK vF «uŽœ« æ
 U? q}?²? I« Ê≈ ‰U?Ë ¨rN?²|«Ë— b?√ v?Žd?A« VD« ÁuKL?ŠË W}½UDÐ v?
tHKÐ «u?UI?
¨W?¦'« s hK?²K oI?? A« —U?? −|≈ W??−? ?}? ²?½ U??N? ?}KŽ Êu?KB??×? ?}? Ý v?²« U?N? }KŽ ÊuM³| v²« ÷—_« U??NÐ ÊËd?²?A|Ë ¨r?N?ö?Š√ v
¡U³Þ_« ÈœU|√ X% Êü« bd| uN
¨¡UHAUÐ
W¦'« qI½ WLNð rN WÐU}M?« XNłu
¨W}³KI« W²J UÐ «Ëb¼U?? ý W??¦? ?'UÐ r¼d?? }? Ý ¡U?MŁ√Ë ¨b??}? ?FÐ ÊUJ? v≈ bFÐ rNU?¬ XII?%Ë ‰ËUI*« rN ‰U U?L ¨W?ýËdH*« ÂU¼Ë√ W??}? ×? { «u?½U?? WŁö??¦«Ë ¨…U??}? (« v?
rNU??¬ tÝ√— v
Â—Ë W«“ù W×K *«  «uIK ÈœUF*« vHA² 
o|bB«Ë Œ_« rF½ uN
¨¡UHAUÐ b}F tK« uŽœ√ U½√Ë
Y}??Š ¨Êu½U?IUÐ q?N?'« rN?H? F| rË ¨d??šü ÊUJ s W?? ? ID?M v?
lI?ð v²?«Ë We?? ? FM?*«  öK?}? ? ?H« Èb?? ? Š≈ «uI?ײ«Ë …d¼U?I« v≈ rNŠËe?½ cM qU ÂU?Ž —Ëd …d¼U??I« Ê√ rN b??√ Èc« …b??L? F« sЫ r?N U?N? U??Ý u¼Ë vðU}Š ‰«uÞ rN²
dŽ Èc« s}}H×B« QH√ sË
¨W??L|d??ł W??¦? '« q?I½ ÊQÐ rN??²|«—œ Âb?? Ž «Ëb??√ rN½≈
nKš rN?}U} «u?C?√ rNö?Š√ oI×?²ð Ê√ s ÎôbÐË
q¼√ Ê√ rNM UÎMþ s?}Žd? ? U?N?}≈ «u?N&U?
W?
dD²?
Êu??u??I| ·u?? ?
W??¦?'« Êu??H? A? ²J| U??bM?Ž öK}??H«
¨¡UA½ù« X% X½U v²«  U|UM³« ÈbŠ≈ v
qLFUÐ
·u?Ý ¨W|UM³« Ë√ Ãd?³« «c¼ Ê≈ UN?³?ŠU rN ‰U?Ë
o}?I?ײ U?N?}Ž«—– r?N `²Hð U?N½√Ë ¨rN l ?²ð ·u?Ý
e?? F*« W?? L? U?? Ž v
ÂU?|_« rNÐ X?C? Ë ¨r?N? ö?? Š√
‰U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¬ „UHý ÆÆo}C« bMŽ o|bB«Ë …bA« XË VŠUB«
ÆtK« ¡Uý Ê≈ UÎ /Už U*UÝ UM}≈ „œUŽ√Ë b}FÝ U| tK«


Æ—«uÝ_« sŽ W¦?'« ÊuFC| «ËœU U?Ë UNM «uÐd²?«Ë ¨UNM
bÐ XI??I? % «cJ¼Ë ¨U??NÐ qL??FK U??ÎF?}? L? ł rN?}?≈ ÃU?²? ×| ¨…bL?F« sЫ tÐ r¼bŽË U «Ëb?−| rË o|dD« «uK{Ë
—U?? ? ? ? ? ?J? ? ? ? ? ? saleh_ragab@hotmail. com


14

Âö√Ë ‚«—Ë√
vUI«2010 œUB ±≤≥π ∫œbF«
≤∞±± d¹UM¹ ≤
·«d≈

÷—UF*« È√d« »U
√ …œ—UD …œu Ë dD _« ‘UA)« …d“ W “√ vL‡K ¡U?Ë
p– b?M Ž vN?? ² ?M | r d?? _« s?J ÆtÐU?? ² ? ? Ê«u?M Ž
Èu?? ?Žœ l?dÐ s}?? ? U?? ?; « b?? ?Š √ ÂU?? ? q?Ð b?? ?( «
d?? }? ž qŠ—Ë t?? «—Ë√ ≤∞±∞ ÂU?? Ž rK* Ê√ b?? FÐ
≤∞±± b|b?? ł ÂU?? Ž t½UJ? qŠË ¨t?? }KŽ ·u?? ÝQ?? ‚U ¬Ë ¡«u{√
sŽ U?NHËË W?H}?× B« h}?šdð ¡UG?ù W}zU?C ÊU? ¨t??IÐU?Ý s qC??√ ÊuJ| Ê√ vML??²½ Èc«Ë
Æ—ËbB« v?KŽ ≤∞±∞ ÂU?? ? ?Ž À«b?? ? Š√ r¼√ b?? ? ? — s b?Ðô
÷d?? Ž W?? “√  —U?Ł√ v²«  U?? Žu?? {u?*« sæ
©…—u?B« ¡U?I® ÊU?łdN? sL?{ vK}z«d?Ý≈ rK}?
v dA½ U ‰öš s ¨W|dB*« W?}UI¦« WŠU«
ÂU?? ? F?« ‰ö?? ? š W|d?? ? B?*«  ö?? ? :«Ë n×?? ? B?«
bL?
v?½d?? ?H?« vU?? ? I? ? ¦?« e?? ?d?*« v ÷d?? ? Ž Èc« U?? NÐ  U?? “_« Ê√ U??N? ?}? ? d?? NE| v²?«Ë Âd??B?M*«
Èœ√ U?L? ¨l?}?³D²UÐ e?d??LK  U?U?Nð« …d?¼U?IUÐ
¨»dŽ s}?HI?¦ V½U?ł s W}?łU−?²Š«  U?HË v≈
W|d×Ð oKF²ð UNKË …d}¦ X½U W}UI¦« WŠU«
ÆÆs}Žb³*« …d UŠË ¨È√d«
s|b« —b
s? Êu|d?? ? B?*« Êu?? ? —U?? ? A*« V?×? ? ?½« U?? ? L? ? ? UM*UŽ «uŽœË ÊuHI¦

X|u?J« ÷d?? ?F? ? lM?  U?? “_« s? pc?? ?æ


ÆÊUłdN*« ÊS ¨vUI¦« ≤∞±∞ ÂUŽ œUBŠ ‰ËUM²½ UbMŽ
ÊU?? Y?}? Š ¨UM?Ž «uKŠ— s r?¼ Ád??c??²?½ U?? ‰Ë√
ÈbM'« …ezUË ÆÆqJ} WU—
W?? ?}?Ðd?? ?F?« V²?J« s? d?? ?}? ? ¦?J« »U?? ? ²J?K v?Ëb« s ÊËd?}¦J« b?B?Š bI? lł«uH?UÐ ÎöU?Š UU?Ž ∫qJ}¼ WUÝ— ©±
r}?? v?KŽ ÿU?? H? ?(«® Èu?? ŽbÐ W?? ?}Ðœ_« W?? U?? šË vKŽ ÈdLF« v½bF « WýUJŽ ∫rNMË ÆÆUM}HI¦Ë UMÐU² WUÝ— WAUM —uC×Ð v{U*« bŠ_« XF²L²Ý«

lu« f|—œ≈Ë ÈdLF«Ë b|“ u√Ë ÈËbË vbF«Ë W UJ


q} —«
U|d?B? UÐU?²? ≥µ V²J« pKð s}Ð s ¨©lL?²?:« u¼Ë ¨”—U? ±± U?|d?“ œ«R?Æœ dJH?*« q}?Š— œU'« v½œ—_« YŠU³« UN²ł—œ vKŽ qBŠ ¨Á«—u² œ
s W??F? ?Ý«Ë WKL??Š v≈ Èœ√ U?? ¨¡U?Ðœ_« d??N? ý_ WH?K v hB? ²? vFU?ł –U²Ý√Ë vL?|œU√ ÂuNH® ∫Ê«uMFÐ WŠËdÞ_« X½U Ë ¨s|œU× o
u
»d?F« »U²J« œU?%ô U¼«b? q Ë  «œUI?²½ô« “dÐ√ s? «b??Š«Ë U|d?? “ œ«R?? Æœ b??F?|Ë ¨W??d?? F*« bL× »UDš v
dB* È—u;« vÐdF« —Ëb«

W|dB*« W} UI « W U« vK
…—U ≈ d _«  U
u{u*« WbI v ©fJ}K}J|Ë
s «œb?? Ž qF??ł U?? u?¼Ë ¨©t??²? A¼œ® s?KŽ√ Èc« qŠ—Ë ¨vÐd??F« rU??F« v W?H? Ýö?H«Ë s?|dJH*« Æ©qJ}¼ s}M Š
Æ÷dF*« lÞUI¹ ¡UÐœ_« vL|œU?? √ u¼Ë u?? }u| µ b|“ u?Ð√ b??U??Š d?? B½Æœ WL}√ Æœ …e}L²*« …–U²Ý_« UN}KŽ X
dý√ bË
s dB ¡UB≈ WËU× UC|√  U“_« sæ W??}? ö??Ýù«  U?? Ý«—b« v hB?? ? ²? ? YŠUÐË bL× Æœ Ê«—b²I*« Ê«–U²Ý_« UNAU½Ë ¨œu³Ž

e
bL √ ÊuU ŸËdA« …—U ≈ ≤∞±∞ ÂU
Âu$ “d√ UU
≥π !U√ ÊU}u«
¨»U??²JK vËb« dz«e??'« ÊuU?? v W?—U??A*« ÂuK?F«Ë W??}?Ðd??F« W?? GK?« t??I? ? v hB?? ? ²? ?Ë ÆbLŠ√ b}Ý XF
— ÆœË f|—œ≈ b}F «
W?łu?? p– vKðË ¨W|ËdJ« À«b??Š_« W?}?H?Kš vKŽ ÆW}½U½ù« …b²L*« UN²AUM  —«œË ‡ Xb WUÝd«Ë
¡U?C?Ž√ —«d?? v≈  œ√ ¨WœU?³?²*«  U??U?Nðù« s ¥ v v½bF?« œuL× d?šU« VðUJ« qŠ—Ë ‡ ¢W}ÐdF«  UÝ«—b«Ë Àu׳« bNF¢ v
‡ W³B)«
vLKF« ÕdB« u¼Ë ‡ W}ÝU} « ÂuKF« r 

‰bK …—U ≈  U
u{u*« d √ s —U ü« v …—UK
÷dF È√ WFÞUI v≈ »dF« s|dýUM« œU%UÐ —u½√ W?U?Ý√ d??}?³J« nR*«Ë VðUJ?« qŠ—Ë ¨u|U?
…d|“u« b?√ W|U?NM« vË ¨W?}Ðd?F« V²J« lÞU?I| b?? L? ?×? d?? ŽU?? A« qŠ—Ë ¨u?|U?? ≤∏ v? W??ýU?JŽ bLŠ√ Æœ aUA« –U²Ý_« ÁœuI| Èc« rN*« vuI«
ÆbLŠ« nÝu|
l W??F?}D b??łuð ô t½√ vuð …b??}Kš W|d?z«e?'« b³?Ž ‚Ë—U d}³J« b?UM«Ë ¨u}½u| ≤π dD vH}?HŽ W½“«u² ‡ o
u ‡ YŠU³« W|ƒ—  błË bË
Ê≈Ë ¨÷d??F*UÐ U??N?³? ²J? U?ŠUM?ł XKF??łË ¨d?B? v?z«Ëd?« q?Š—Ë ¨u?? ? ? ? }?½u| ≤≤ v? q?Š— —œU?? ? ? ? I?« ∫t}≈ V¼– U2 ÊU Ë ¨WM}—
Âb?? ŽË ÕUM'« r−?? Š WP?? { s ÊËd?? }? ?¦? U?Jý Èd?L?F« Âö?« b?³Ž b?L?×? È—U?L?F*« ”bMN*«Ë U¼d
u| v²« W}|—U²« W}FłdLK W
U{ùUÐ æ
ÆÁ«Ëbł d?? }? ? ³J« v?K}J?A? ?²« ÊU?MH« q?Š— ¨u?? }u?| ±¥ v a|—Uð s …d}š_« W² « œuIF« ‰uŠ qJ}¼ »UDš
rJ?Š vKŽ »U?? −? Š b?? }? Ý d?? ŽU??A« q?B? Šæ d?ŽU?A« qŠ—Ë ¨d?³?L?²?³?Ý ±∂ v tK« ‚“— vb?Ž —«dI« l«u s UÎ ³|d ÊU Y}Š ¨WIDM*«Ë dB
W?²?Ý r$ œ«R? b?L?Š√ d?ŽU?A?« f³?×Ð vzU?C? Y|b(« dFA« œ«Ë— bŠ√ nÝu| œ«uŽ rFM*« b³Ž b³Ž f}zd« …d²
WK}Þ vÐUDš qŽUH t²žU}Ë
·ô¬ ±∞ Á—b?? XR?? v½b?? i|u??F?ðË d??N? ?ý√ –U?²? Ý_«Ë d?ŽU??A« qŠ— U?L? ¨d?³? L?²?³? Ý ±∑ v f}zd« rJŠ s vË_«  «uM «Ë ¨dUM«
‰ö??š r$ tÐ Õd?? U? v?≈ p– lłd|Ë ¨t??}Mł dF?A« W?dŠ œ«Ë— bŠ√  Q?A½ ‰UL?Æœ vF?U'« ¨tFu s À«bŠ_« lÐU²| qþ UL ¨ «œU «
t?}? rłU¼ W?}?zU?C?H?«  «uMI« Èb?ŠSÐ t? —«u?Š vÐu?M« V?|œ_« qŠ—Ë ¨d?Ðu?? ? ²? ? √ ≤ v? …b|b?? ? '« …d²
‰öš W}ÝU} « tðd³šË tðUUL²¼«Ë t²}HKšË
W?Žu?L?−?Ë ¨ÈœuMÐ_«Ë »U??−?Š b?}?Ý s|d?ŽU?A« Æd³Lu½ ≥∞ v vKŽ f|—œ≈ d}³J« kH²×| ‰«e| ô qJ}¼ »UDš ÊS
ÆÆ„—U³ f}zd«
«Ëd¼U?Eð¢ rN½Q?Ð rN?? H? ? ËË ¡«d?? F? ?ý s Èd?? š√ vÐdF« a|—U²K …b|bł …—U|“ q bMŽ t²}L¼QÐ
d³?²Ž« U ¨¢s|d³?<«¢‡Ð rNH Ë U?L ¢W}Žu?}AUÐ ÂUL ö …d}
*« l}{«u*« «c¼ Ê√ WÝ«—b« ÈdðË ÆÆÆWIDM*« a|—UðË dUF*«
ÆULNI×Ð UcË U³Ý W?? ? ?b?? ? ?I? ? ? v? ©fJ?}K?}?J|Ë® l?u?? ? ? vðQ?|æ s UÎ |—Ëd{Ë UÎ }ŠË UÎ M¼«— ‰«e| ô »UD)«
W?}? U?I? ¦« W?ŠU??« vKŽ …—UŁ≈ d??¦?_« l}??{«u*« UL ¨vÝU} «Ë ÈdJH« vMF*UÐ q³I² *«  «—uEM
UF} d
_« V J« ¨W}?L¼_« v W|Už ozUŁË s ÁdA½ U?Ë ¨W|dB*« Æ©ÆÆÎUF »dF«Ë dB b}F vKŽ
ÈdA³« ‚—UÞ —UA²?*«  U³}² WKKÝ vðQð t½Q?Ð t??b?? U??Ë l?u*« ÊËd?? }? ¦?J« n Ë Y}?? Š tŽU
œË ¨YŠU³« W|błË bNł «Î d}¦  —b bË
W?? b??I? ? v ©W?? }? ?ö?? Ýù« WQ?? *« v® Ê«uM?FÐ Y}?Š ¨W}½U?½ù« a|—Uð v W?u?³? d?}?ž W}KL?Ž Æœ ”UL×Ð X³−Ž√Ë ¨ÁdE½ WNłu o}b« tŠdýË
‰ËU?M²?ð V?²? ? ? ? v?¼Ë U?? ? ? ł«Ë— Xô v?²?« V?²J?« rJ?% v²?« W|—u?Þ«d?? ?³? ? ?ù« ozU?Łu« X?×? ? C? ? ? vFÝË ¨UNÐ b²Fð v²« …b|b'« W}−NMLK WL}√
«d}¦ œUCË b|b?ł ÕdÞ u¼Ë ¨ÂöÝù« W}uLý !UÝ√ ÊU}uł —uMK Ãd? ?² sJð r  U?uKF? XH?A?Ë ¨rU?F« t²ŠËdÞ√ v
UNI³D| Ê√ v≈ ‡ o
u Æœ ‡ UN³UÞ
ÆUN
«dý≈ X%
W?? F? ?ö« …d?JH«Ë ¨Ê«u?? šù«  U?? ŠËdÞ√ i?F? ?³ nAJ« s}?Š v²?ŠË ¨d?¦?√Ë ÂU?Ž s}ŁöŁ b?FÐ ô≈ ∫ÈbM'« …ezUł ©©≤
W}?½dH« s}½«u?I« Ê√ v¼ »U²J« UN?ŠdD| v²« vö?? Žù« ¡u?? C?« U?? N? ?}KŽ j?KÔ| s?J| r U?? N?MŽ ÁU& W}LÝd«  U ÝR*« s nu „UM¼ q¼ æ
WF|d?A« s …bL²? ¨dB v U?NÐ cšQ½ v²«  «c« v? »U?? ?Ž t?½√ rŽ“ X?% d?? ?HJ?UÐ ‚U?? ? b« ÆÊu−« v W?d?Ý d?B? v W?U?I?¦«  U?“√ d?N?ý√ sæ t??H? ? Ë U?? u?¼Ë ¨©fJ}K?J|Ë® l Àb?? Š U??LK?¦? W}½u|eH}K²«Ë W}Šd *« U«—b« nR VðUJ«
«ËbłË s}}½u½UI« ¡UNI?H« Y×Ð s}× W}öÝù« U? u¼Ë ¨W?K:« v}?H?×? s œb?Ž ÂU?√ W??}?Nù« d??}?³? F? ²« W|d??(« ÂU?Ž qJ?  U?“_«  —b??Bð n×?² s Œu?ł ÊUH? ©‘U ?A)« …d¼“® W?Šu Æ UuKF*« »d×Ð iF³« Æ°øÈbM'« Èd |
s}?LK*« s rNM}½«u? «Ëb?L²?Ý« s}?}½d?H« Ê√ Æt ÊU}Ð v ‚Ub« ÁdJM²Ý« ©—u?²Ýb«® W?H?}×? W?“√ XK²Š« b?Ë ¨Ÿ«bÐù«Ë d?}¦J« —UŁ¬ Èc« …d?¼UIUÐ q}Kš œu?L?× b?L×? —uNþË  ôUBðô« …—uŁ Ÿu?{u vðQ| UL æ ‡ VIŽ hš_« vKŽ ¨nu*« «c¼ «Ëcð« q¼Ë
œU?I²?Ž« „UM¼ Ê_ b|bł d?}JHð u¼Ë ¨fb½_« v fK−? f}z— d?³?ł Âd? vH×?B« ÊU? pc? WU≈ V³Ð ¨s}|dB*« s}HI?¦*«  UUL²¼« WLzU U?³?³?Ý ÊUË ¨t?uŠ Êu?H?I?¦*« r?I½«Ë ‰b?'« s XK?F? ?ł ©œU?РȬ® …e?? N? ? ł√ s …b|b?? ?ł ‰U?? }? ? ł√ ¨U¼bzUË …—u¦« WB sŽ ¢dU½¢ tK K ‡ V³ ÐË
l ÎU? Ëœ W??{—U??F? ?²? W??}? F? {u« s}?½«u??I« ÊQÐ Èd?š√ W“_ ÎöDÐ ©n?Ýu}«“Ë—® W?H?}×? …—«œ≈ s v??}?Ž r}?¼«dÐ≈ Èd?B*« vH??×?B?« VðUJ« ÈdB vÝU}ÝË nI¦? W¾ s d¦√ W³UD v qF?? &Ë X½d?? ²½ôUÐ q?B? ²?| ‰u??L? ?;« Êu?? H? }K?²« s}Ð WFÝUA« W
U *« Èb l³DUÐ dNþ√ Èc«Ë
ÆWF|dA«  √dÐ v²« ¨¡U?C?I?«  U?ŠU?Ý v≈ U¼«b? b?²?« …—«œ≈ f?K−?? ? ? s —«d?? ? ?IÐ ¨U?¼d|d?? ? ?% W?? ? ÝU?z— ÆWUI¦« d|“Ë vMŠ ‚Ë—U WUSÐ ÆÆtb ² Èb| s}Ð rUF« v
W_«Ë sÞu« WL}Ë ¨…—u¦« WL}Ë WL×K
 ¡U??ł ÂU?? F« «c??N “d?Ð_« V²J« s p?c??æ U?N? ²?F? — v²« ·c?I«Ë V?« W?×Mł s? VðUJ« WH}×B« ÁU&« W?“_« ¡«—Ë Ê√ q}Ë ¨WH}×B« ¨‰U??š Áb??³? Ž Èœu??F? « vz«Ëd?« “u?? vðQ|Ëæ WKŠd*« ”RÐ s}ÐË ¨©±π∑∞ ‡ ±πµ≤® U¼dBŽ
¨œ«d?? ? ? ? b?? ? ? L? ? ? ? Š√ VðU?J?K? ©”U*« »«d?ð® W?|«Ë— Æ uŽU½ WLÞU W}H×B« W³ðUJ«Ë …dŽUA« t}KŽ Æ÷—UF*« ÂUF« Âu$ ©—d?AÐ vdð® t²|«Ë— sŽ W?}Ðd?F« ©duЮ …ezU?−Ð s tÐ r ²| U qJÐ ¨©…œUC*« …—u¦« dBŽ® W}U(«
q® W|«Ë—Ë ¨b?U?Š ¡U?L?}?A?« W? U?IK ©—bMô®Ë r}?? Že?«® vKŽ f|—œ≈ W?|«Ë— …—œU?? B? ? pc?? n×B« X½U? Èdš√  U“√ ÂU?F« bNý U?L Âu$ “dÐ√ u¼ UUŽ ≥π ©!UÝ√ ÊU}uł® bF| —b?IÐ e?}?L?²ð U?N½QÐ X?H? Ë v²« ¨vË_« …ezU?'UÐ Æø ôU:«Ë Êu¾A« qL− v
¨ U|œdðË nKð
h}L® WŽuL−Ë ¨bFÝ√ ‰œUF ©WI}{ v²|cŠ√ s_« ÂU? Y}?Š ¨d|«d³? d?Ný v ©Ád?F?ý oK×| ¡U??LKŽ W??N?³? ł ÂU??Nð« U?N?M ¨U?N? ÎôUDÐ√ U??NÐU?²? ÔË X½d??²½ù« v j?ýU½Ë vH??×? u¼Ë ¨≤∞±∞ ÂU??Ž W}ŽUL²?ł«  U¼uÐUð  d UN½_ ¨…√d'« s qzU¼ Ê√ i
— ÈdB*« Êu|eH}K²« Ê_ p– ‰uI½
…ezU??H«Ë b??}?L? (« b??³? Ž »U?N|≈ V?|œú ¨©È«ËU¼ ÷d??Ž W?U?? n—√ vK?Ž s W|«Ëd« …—œU?? B0 Èb??−? ©d?Ðu??²? √® WK−?? d|d??% f}?zd d¼“_« ÆfJ}?K}J|Ë lu?? f?ÝR?? ¨v«d??²? Ý« Zd??³? Ë s W|«Ëd« “u? VŠU U?Ë ÆÆW}?ÝU}?ÝË W}U?IŁË p– ‰uI½Ë ‡ °Êü« v²ŠË ‡ ¢dU½¢ q K ÷dF|
Æf|—œ≈ nÝu| …ezU−Ð Æ©bŽË® dA½ —«œ  «—«b ≈ v W?}Ëb« u?H?F« W?LEM s …ezU?ł vKŽ qB?Š WM' ¡U??C? Ž√ s}Ð ¨…œU??C?  U?U??Nð«Ë  U??U??Nð« ◊uIÝ¢ ÈbM'« q K ÷dŽ ÂUF« «c¼ t½_
t?H? Ë Èc« W??L?łd?²K vu?I« e??d*« ÃU?²½≈æ s}?? }? ?H? ×? ?B« s œb?? Ž q|u?? ×? ²? W??U?? {≈ æ rU?? F« ¡U??L? ?Ž“ s Ϋd??}? ?¦? qF?? ł Èc«Ë Æ≤∞∞π v²«  U?Žu?{u*« s UNM? »U×?½ô«Ë ¨r}J×?²« ÊUC— v
÷dF«  UË√ √uÝ√ v
¢W
ö)«
t½≈Ë W?LKJ« vMF qJÐ W|—U?CŠ WKI½ t½QÐ i?F³« ¨vý«d?Ðù« qz«Ë rN?M ¨¡U?? C? ?IK? s}?? }? ?ö?? Žù«Ë p– v U0 ¨ÂU?F« È√d« ÂU?√ …«dŽ rNðU?uJŠË ÆW|dB*« W}UI¦« WŠU«  —UŁ√ Æd}š_«
ÆÆW}zUŽb«  UŽËdA*« s“ v d}³ ŸËdA Æq|bM ÈbLŠË ¨vłUHš ËdLŽ UJ|d??√ nu??L? W??U??I?¦?UÐ oKF??²ð lzU??Ë nA?? vK?}JA?? ?²« ÊU?MHK? ©·ËœU?? A«® W?? ?Šu l?}Ðæ vL×K*« v|—U²« q K *« «c¼ Ê_ p– ‰uI½Ë
Âu?? ?} «® …b?| d?? ?ł W?? ? “√ ≤∞±∞  U?? ?“√ sæ W??U?I? ¦« d|“Ë v?M?Š ‚Ë—U?? `}??ýd??² i«d« WUBÐ —ôËœ Êu}K W?²Ð b}FÝ œu?L× qŠ«d« ¨W|e|eŽ bL× Ÿb³*« ÊUMH« tłdš√ Èc« ¨lz«d«
—UJ_« r √ ©b?L ?× v³M? « WL? U?× ? ® »U²? V³? Ð ©lÐU? « Æ uJ}½u}« WLEM …—«œù ÈdB*« Æ© «œ«eLK v³ŁuÝ® ¨ÈdB*« Êu|eH}K²K ¨d}š_« ©ÂöŽù«® ÊUłdN qšœ
ÆUNIײ | W} }z— ez«uł È√ qL×| Ê√ ÊËœ ÃdšË
bL²Fð v²«Ë «dšR? XI³Þ v²« WdF*« vUð bŠ√ ÂU? Y}Š ¨Èb}žb? « f}½√ ÈdB*« VðUJK È√dÐ W?}U?I?¦« ÂUF?«  U}?B? ý “dÐ√ œb?F?²ð UL? fUM²?K d¼UÞ ¡U?NÐ d??}?³J« V|œ_« `?}?ýdðæ WM' dE½ WNłË v¼ Ác¼ Ê√ qzU ‰uI| bË
W?? HK²?? <« s|ËUM?FUÐ d?? AM« —Ëœ W?? L¼U?? ? v?KŽ ¨≤∞±∞f?D ?? ? ž √ ± b?? ? ?Š _« Âu| ’U?? ? ? ? ? ?ý _« vË ¨—U?L?Ž bU?ŠÆœ Èd?B*« ÈuÐd?²« „UMN? t}?I?H« ÆW}*UF« ©sKÐœ „U³≈® …ezUł vKŽ UM¼ ¡«—ü« ·ö²š« Ê«Ë ¨’U)« UNË–Ë ¨r}Jײ«
UN?F|“uðË UN?F|“uðË UN?²ŽU?³DÐ ÂuIð v²« ‰U?LŽú b?? F ?Ð ©lÐU?? ? « Âu?? }«® …b|d?? ?ł lu?? »d?? ?CÐ ¨b|“u?Ð√ b?? L? ?Š√Æœ W?|—U?? C? ? («  U?? Ý«—b« ‰U?? ?−? ? ÈdB*« vöÝù« nײ*« W|u?¾0 ‰UH²Šô«æ Æ U½UłdN*« q v
«c¼ q¦ Àb×| bË œ—«Ë
t?²Ë V«d« vC?I}? ,_v?U²?«  «—U}?Ý vKŽ »U?? ² J« d?? A M?Ð ≤∞±∞ u??} ? u| ≤∑ Âu| U?? N ½ö?? Ž ≈ ¨q}M« d?N½  U?Ý«—bÐ oKF?²| U?L?}? b?}F?Ý Èb?ý—ÆœË ∏ d??L? ²? Ý« d?|uDð b??F?Ð ¨v{U*« d??³? L? ²? ?³? Ý v Èd | q¦ ¨r{ rÝ« qšb| «–U* sJ ÆÆ°sJ}K

U?? ? ? C?|√ „UM?¼Ë ¨s?|ËUM?F?« p?Kð v?K?Ž ŸöÞù« v?  «¡«d?² « vKŽ œd« ·b?N Ð  U?I KŠ v öK? ÆqJ}¼ s}MŠ bL× –U²Ý_« vöŽù« ‰U:« vË ÂU?Ž ±∞∞ —Ëd? ÕU²?²?ô« …œU?Ž≈ V«ËË ¨ «uMÝ v²« ¨ÿuH× V}$ …ezUł WIÐU v
¨ÈbM'«
v²« …d??Ý_« W??³? ²J?Ë l}??L? −K …¡«d??I« ŸËd??A? Y|b??( « œ«“ v?² «Ë ¨s|b?? U?? ( «Ë s}JJ?A *« q r?}¼«d?Ð≈ v?³? ? ? }?K?« vz«Ëd?« p– b?? ? ? F?Ð vðQ?|æ W?? ¾? ? —Ëd0 ‰U?? ?H? ?²? ?Šô« p?c?? Ë ¨t?zU?? A½≈ v?KŽ ¨rNULŽ√ qL− vKŽ Êu|eH}K²« U«—œ vHR* `M9
VÝUM²| d?F?Ð Ÿu³D*« »U?²J« d?}uð v X×?$ ‰u??Ý dK W??¾? } ? ? *« Âu??Ý d«  √bÐ Ê√ cM? U??N MŽ vz«Ëd?« Ÿ«bÐù« vI?? ²K …ezU?? −Ð ezU?? H« v½u?J« ozUŁu«Ë V?²J« —«œ ¡U??A½≈ vKŽ U??ÎU?Ž s}??FЗ√Ë rÝ« s UÎ Hu ÊËc²| ‡ …—Ëœ Ë√ ‡ ÂUŽ q v
Ë
ÆWHK²<« lL²:« `z«dý ‰ušœ l n×?? ?B? « iF?Ð v Âö?? ? ? «Ë …ö?? ?B « t?? ?}?K Ž  b?? ?I? ? Ž v²« W?? ?}? ? ? ? U?? ?)« tð—Ëœ v v?Ðd?? ?F« ÆW|dB*« tHu Ëb³| Èc« vLN
È“u
Æœ WÝUzdЮ ÈbM'«
W?K−?? ? ‰Ë√ —Ëb?? ? ? U?? ? C?|√ —UJ?_« r¼√ s? lu? ‚«d??² ?š « b?F Ð sJ? ¨W?} Ðd?G «Ë W??} ? —U/b« ÆW}UI¦« ÂUF« Âu$ s …d¼UIUÐ ‰b−K …d}¦  UŽu{u º v
rN½√ v²Š ÆÆ©°U u×½ vKŽ UÎ Hþu Ë√ ¨ÎU³|d UM¼
W??¾? }¼ sŽ U?¼—b??BðË ¨X½d??²½ô« vKŽ W??}?½Ëd??²J≈ dD?{ « Èc« d?? ? _« ◊uK?G*« rN?? ? H«Ë …b?|d?? ?' « ‰b??−K …d??}?¦*«  U??Žu??{u*« W?b??I? v vðQ| b³Ž¢ qŠ«d« rÝô …Q−
U¼u×M v{U*« ÂUF«
rÝ« qL?% W?U?I?¦« —u?B? W??¾?}¼ v¼Ë W?}?uJŠ U?N½√ sŽ Êö?Žù«Ë ÆÆ»U?²J« V−?( …b|d?' « U“_« s}?√ eŽ bL?Š√ ”bMN*« tÐ Âb?Ið Êu½U ŸËd?A XË dš¬ v
«uKšœ√ ÂUF« «c¼ v
Ë ¨¢s}√ Âö «
U¼d?|d?? ?% ”√d| v?²«Ë ¨©W?? ?ÝËd?? ?;« d?? ?B? ? ® WU??Š v ô≈ Î ö ? ³ ? I ? ²? ? Ád??A ?M ð s ≤∞±∞ ÂUŽ  U“√ U√ W?Ëb« t?? ? }? ? ? V?UD?| vM?Þu« »e?? ? (U?Ð r}?EM?²« t …Q
UJ v¼ qN
¨t U¼u×ML} ¢bUŠ b}ŠË¢ rÝ«
s Âb?? I|Ë ¨b?? }? ?« Èd?? | vH?? ×? ?B« VðU?J« ÂU?? ?F? « lL?? ? : « W?? ?I ? ? ? «u?? ? U¼—b??B? ²?²? W??}?U??I? ¦« —UŁü« ‰Ë«b?ð W|d?? ?×Ð ÕU?? ?L? ?« v?KŽ W?? ?I? ?«u?*UÐ …—uE;« Ë√® Ê«ušù« b{ ¢WŽUL'«¢ q K vKŽ
v  dŁ√ v?²« W|—U??C?(« VI??(« r¼√ U??Nö??š Èc« W}öÝù« Àu׳K ¨©W|d?? ? («® W?? ? }? ? ?C? ? ? d?? ?¦? ? √ s? ¨d?? ?B? ? qš«œ U?? ?N? ? }? ? …—U?? ? −? ? ²«Ë ez«u'« ÈbŠ≈ rN×M sŽ ö Î C
¨©°Êu uK| UL
s Ϋ¡b?Ð vI?? }? ? I? ?(« U?? ?N? ?N? ?łË X?KJýË d?? ?B? ? W?? ? ¾ ? ? ? } ¼ v?K Ž√ q?¦? ? ?L ?| q?I? ? ? ? F?« »U?? ? ? ?}? ? ? ? žË t?? H? ? Ë U?? L? ? t?½_ ¨‰b?? −K …—U?Ł≈  U?? Žu?? {u*« Æ°ÎUC|√ q K *« «cN Èd³J«
W?}D³I?« …—UC?(UРΫ—Ëd? W}½u?Žd?H« …—UC?(« d¼“_« v? W?? ?}? ?N ? ? I ? ? ‰«eð ôË ¨Èb?? ?I?M« b|e?}? Ý ŸËd?A*« «c¼ c?}?H?Mð - «–≈ t½√ Êu|dŁ_« Âö « b³Ž UNM}ÐË ¨¡ULÝ_« Ác¼ Âd²×½ UM½≈
dB® WK−?Ë ¨Y|b(« dBF« rŁ W?}öÝù« rŁ W?? ?³ ? ? ? «d0 h?²? ? < «Ë V?²? ? ? ? ? ? ? ? „U??M?¼ Æ×U K —UŁü« V|dNðË  Ud« v
UN²K vKŽ …b}'« ‰ULŽ_« VŠU s}√
∆—U?IK WKU?ý W?}½Ëd²J?≈ WK− v?¼ ¨©WÝËd?;« ÊQ?? ? ? ? ?A ? «  «– V?² ?J ? « ¨—œU?? ? ? ? ? ? ? ?B? ð s}|d??B?*« s}??H? I? ¦*« d9R?? p– b??F?Ð vðQ|æ …e}L²*« ‰ULŽ_« VŠU bUŠ b}ŠËË ¨Êu|eH}K²«
qJA?Ð vÐd??F« ∆—U??I«Ë ’U?š q?JAÐ Èd??B*« ◊d?? ? ? ? ² ? ? ? ? ý «Ë ¨v?M?|b? « Êu?? H? ? I? ?¦? ?Ë ÊU U0— ‰b?−K …d}?¦*«  UŽu?{u*« s VIðd*« ¨u|œ«d« U«—œ q³ sË ULM} « U«—œ v
WUš
Æq√ ŸUÐ UN}
t v²« Êu|eH}K²« U«—œ s d¦ √Ë
ÆÂUŽ nR*« d??}?G | Ê√ Î U ? C |√ r?? N? ?Ð Ãe?? | ÆÁœUIF½ô bŽu b|b% ÂbŽ v U³³Ý p– U«—b lÐU² qJ ¨`{«u« ·ËdF*« s Ê√ ô≈
UÎ }³¼– UÎ ¦K¦ „UM¼ Ê√ ¨UN|—UðË ÈdB*« Êu|eH}K²«
Èd | V½Uł v≈ ∫tŽö{√ ¨U«—b« Ác¼ v

ÆsLŠd« b³Ž ÿuH×Ë WýUJŽ —u½√ WUÝ√ ¨ÈbM'«

WJ ÈbN| Èdz«e'« W _« fK È—ULF*« b}F—u À«d W|UL( WKL( u b| …u}K bF rU v
vŽ«bÐù« tŽËdA ŸuM²Ð ÈbM'« e}L²| UL
‡ ¢n}J«¢ V½Uł v≈ ¢ÎUL ¢ ‡ u¼Ë ¨Êu|eH}K²« U«—œ
a|—U²« ‡ v³FA« À«d²«® s}Ð ö Î |uÞË «Î d}¦ ·UÞ
U«—b« ‡ t¦|bŠË tL|b vÐdF«Ë ÈdB*«
Æb|dH« È—ULF*« …œ«—≈ t?}KŽ XF?L²?ł« Èc« ¨—U?F?A« «c¼ X% ¨©a« ÆÆvKLF« ‰U})« ‡ W}ÝU} «Ë W}ŽUL²łô«
—U??L? F? o×?Ð VJðdð v?²« rz«d??'« Ê≈ WE?U?? ×? ? ¡UMÐ√ s n?I? ?¦? ? WzU?? L? ?? ?L? ?š u?? ×½
tU uD lOL W|—bMJù« U¼œU?B?²?«Ë U?N?²?}?B? ?ý vKŽ d?ŁRð ô WM|b*«
œU?B²?«Ë W?}?B ?ý vKŽ dŁRð U/≈Ë ¨V?×?
ÎU? ?d?? š q?¦9 U?? N?½√ sŽ Îö? ?C? ? ¨t?KL?? QÐ s?Þu«
WK?L? Š v?{U*« dÐu?? ²? ?√ cM?  √bÐ ¨b?? }? ?F? ?Ý—uÐ
W??}? Žu?²?«Ë ¨È—U?L? F*« b??}? F? Ý—uÐ À«dð W|U??L? (
U¼b?z«u?? Ž ÊQ?? ý r?EŽË W|U?? ?L? ?(« Ác?¼ W?? }? ?L?¼QÐ
¨Ÿ«bÐ≈Ë ŸUÐ t}
t ÊU Ë ô≈ ôÎ U− „d²| r UÎ ³|dI²

ÈdJH« ŸËdA*« fH½ —UÞ≈ v


ŸuM²« qJ
p– lË
UÎ }ÝU}Ý W_« ÂbIðË d|dײ ¨vbI²« vŽ«bÐù«
ÆÎU|—UCŠË UÎ }ŽUL²ł«Ë
—u?? ?²? ? b?K ¨vÝU?? ?}? ? ?« ÂUE?M« v? ÊU*d?? ?³« W?½UJ? sŽ —œUI« b³Ž b}« WÝUzdÐ Èdz«e'« W_« fK− Èb¼√ ±¥¥ r— Êu½U?? I« s W??}½U?? ¦« …œU??LK ÎU? ?×|d?? vKŽ f} ¨W?}?U?I?¦«Ë W?}?ŽU?L²?łô«Ë W|œU?B?²?ô« ¢sLŠd« b³Ž ÿuH×¢Ë ¢WýUJŽ —u½√¢ qBŠ bË
 U??ö?F«Ë v?Ëb« Êu½U??I« –U?²? Ý√ ªW??F?L? ł uÐ `K|u?? rCð v²«Ë ¨tðUŽu³D WU? ¨W|—bMJÝù« W³²J ¨`U sÐ Ë√ Âb?N?UÐ h}?šd??²« dE% v²?« ÆÂ≤∞∞∂ WM qJý b?Ë ¨UN?K dB? vKŽ U/≈Ë U¼b?ŠË WM|b*« s ÊU Ë ¨‚UIײݫ qJÐË …ezU'« vKŽ q³ s
W??}? ?ł—U??)« Êu??¾? ?A« WM−?K oÐU???« f}zd«Ë ¨W?? }Ëb«  «ËbM«  «—u?AMË ¨¢v½U*d?³« dJH«¢ WK−? œ«b?Ž√ l}L?ł È—U?? ?L? ? F?*« “«dD?«  «– v½U?? ?³? ? ?LK? W?? ?U?? ?{ù«  U??³? ?}ðdð …b?? FÐ XU?? ¨W|d??}? ?C? % W?M' ¡ôR¼ ÆÈbM'« Èd | —uH« vKŽ vðQ| Ê√ vF}³D«
 U?? ? }?¬¢ Ê«uM?FÐ W?? ? ?Ý«—œË ¨W?? ? _« f?K−?0 …d?? ? −? ? ?N?«Ë —UÞ≈ v? p–Ë ¨fK:« U?? N? ?U??√ v?²« W??}? ?LK?F«Ë W|dJ?H« W?}? B? ? AÐ Ë√ vu?I?« a|—U?²UÐ W?D³ðd*«e?}? L*« b}?FÝ—uÐ v½UMË ¡UÐœ√ W?}F?Lł vM³ð sŽ  d?HÝ√ ÆÊËdš¬ vðQ| Ê√ sJL| r¼bFÐ
WK?}? I? ?F? ¢W?? }½U*d?? ³« W?ÐU??d?« W?? }KL?? Ž v »«u?? −? ?²? ?Ýô« Æs}³½U'« s}Ð dL¦*« vUI¦« ‰œU³²«Ë ÊËUF²« v²« Ë√ W??}? |—Uð W??³? I?Š q?¦9 v²« Ë√ W??}? |—Uð ÆÈdš√ W}K¼√  U}FLł lЗ√ ÂULC½«Ë …dJHK rUŽ q¦® t²LŠdÐ tK« ÁbLGð qŠ— rNCFÐ
ÆWK} WFU−Ð …–U²Ý_« ªvýUÐdš W?³²J0 Âö?Žù« …—«œ≈ d|b? ª»eŽ bU?š —u?²b« ‰U?Ë Ác¼ l}Lł Ê√ d?_« l«ËË ¨ÎU}ŠU}Ý Î«—«e d?³²Fð U??N? ËdþË U??N?F? u?? rJ×?Ð WM|b*«  Q??A½ b??I ‰UÞ√ rNCFÐË ¨©UL¼d}žË qU vHDBË o}

WÐU??d?« W??}KL??Ž v? W??}ЗU??G*« WÐd?? −? ²« œb??F« ‰ËU?M²|Ë ¨W³²JL?K …d}³ WU?{≈ q¦L| ¡«b¼ù« «c¼ Ê≈ ¨W|—bMJÝù« „dײð v²« b}FÝ—uÐ v½U?³ v du²  UHB« lÝU?²« Êd?I?« v ¡UM³« “dD WKU?Š W??}? |—U?²« ‰öł bL×Ë dUŽ ¡UH bL× q¦® ÁdLŽ v
tK«
…uOKŽ b|bA« v
ö²š« sŽ UM¼ dEM« iGÐ ‡ ÈuI« b³Ž
u??ž«“ s?Ð —u??²? ?bK Y×?Ð v ¨s}½«u?? I« vK?Ž W|—u??²? ?Ýb« ¨vÐd??F« »d??G?*«Ë ‚d??A*« s}Ð q «u??²« r?Žb| t½√ U??L? W?}?K;« …—«œù« sJ ¨U?N? ²|U??L?Š qł√ s WK?L?(« v¼Ë ¨s}|œö??}*« s|d??A? F« Êd?I« W?|«bÐË d?A? Ž
WU{ùUÐ ¨dz«e'« WF?U−Ð –U²Ý_« ¨WN|e½ s}?? ?²? ?U?? I? ? ¦« s}?Ð …b|b?? ł c?? ?«u½ `²?? ?H|Ë r— v?½U??³?*« Êu½U?? Ë u¼ Êu½U?? I« «c?? NÐ »d?? Cð ÊuJ?ð Ê√ q³?? ? ‰Ë_« ÂU?? ?I?*« v W?? ?}½U?? ??½≈ “dÔÞ Æ©ÎU}ÝU}Ý ULNF
‰U− v W}zU*« W?«dA« ‰uŠ WÝ«—œ v≈ W??U??I? ?¦K s|b??«d?? W|dz«e??'«Ë W?|d??B*« s}??²|c??}? HM²?« U??L? N?}? ²? ×zôË ÆÂ≤∞∞∏ W?M ±±π  U??ŠU?−M« Ác¼ d??š¬Ë ¨e??}?łË s“ v Wu??I?F? pc? X½U? Ê≈Ë ¨W}?ö?Ý≈ Ë√ W|d?B Ë√ W?}ЗË√ ¢ÈbM'«¢ s ‡ ÷dG*« ‡ nu*« Ê≈ ∫‰uI½ pcË
v ÁU?? }?*« “U?? }? ?²? ?« b?? I? ?ŽË W?? }zU?*« œ—«u*« vF???ð W??³? ²J?*« Ê√ v≈ —U??ý√Ë ÆW??}?Ðd??F« ÆVÝU× s UË lÐU² s UË ¨jzU(« ÷dŽ WEU??×? ÂU??Ž Ê«u?|œ v d9R?? b??I? F V?}ðd??²« W?? }? ?³? ? A? ?)« U?? N? ?}?½U?? ³0 W?M|b*« XK?þË ¨qF?? H?UÐ Æ°Z
Ë lU
Ë qÐ Æ`{«Ë Ê–≈
X?? } WKJ?A*« Ê√ Êu??—b| W?KL??(« ¡U?? C? Ž√ ©Î«b?? ž® vU?? (« d?? ³? ?L? ?|œ ≤≤ Âu?| b?? }? ?F? ?Ý—uÐ v?²« “d?D« Ác?¼ vK?Ž WE?U?? ? ×? ? ? W?|d?? ? −? ? ?(«Ë W}I}I(« ©ÈbM'« …ezUł® ÆÆÊ√ UÎ C|√ ‰uI½ UMMJ
–U?²?Ý√ ¨W?A?UJ vðu?ž —u?²?bK ¨dz«e?'«  U??ÝR*« l ÊËU?F?²« e?|e?Fð v≈ U?ÎLz«œ q l UN}KŽ qB×| u¼Ë ¨qFHUÐ UN}KŽ qBŠ b
d|“u«Ë W?}Ëb«  U?ö?F«Ë vËb« Êu½U?I« v rU??F«Ë d??B? v …bz«d?« W?}? U??I? ¦« —U?F?ÝQ ¨W?B|u?FUÐ U?N½u?H?B| rN½≈ qÐ ¨WM}?NUÐ Èc« È—U??C? (« o}??M²« “U??N?ł l ÊËU??F? ²UÐ U?L³??Š b}?FÝ—u?³? ¨UN?Žu½ s …b|d? X׳? √ ¨o}LF« «d²Šô« …ezUł v¼Ë ¨tbI| Ë√ tb qLŽ
ƉbFK o³Ý_« W??}? ¦? ×? ³«  U??ŽËd??A?*«Ë d??AM«  ôU??−? ÎU? ?U?? —√ WM|b?*« v XGK?Ð  «—U?? I? F?«Ë v{«—_« tUL²¼« V|dž d}LÝ –U²Ý_« t}zdË t q−½ v …b}?Šu« WM|b*« v¼ Êu}*UŽ Êu}zU?Bš≈ X³Ł√ ÊuFÐU²*«Ë ¨tŽ«bÐ≈ —uNLł t UNbI| v²«
‚u?I?ŠË W?}Þ«d?u?L|b«¢ —u?A?M ‚dD²|Ë W?? b?? š ·b?? N?Ð ¨ U?? }? ?I? ?²K*«Ë  «d?9R*«Ë W?? G?UÐ ¡UM?³«  U?? ŠU?? ?? ?Ë ¨—u?? ?Bð q ‚u?? ?Hð ÆUNF t½ËUFðË WKL(« ◊UAMÐ W?FЗ√ s W½uJ W?}³?A?š ÊU³? rCð v²« rU?F« ÆtŽb³| Èc« sHK o×Ð ÊuËc²*«
Èc« ÈdJH« ¡U?IK«  U}U?F v≈ ¢ÊU?½ù« ¡U??×½√ W?U?? s W?³? ²J*« œ«Ë—Ë s}??¦?ŠU??³« ¨œ«d?D{« v? W?? ? ? }?½U?J?« …œU?|e«Ë ¨o?}? ? ? ?C?« ÆÂ≤∞∞∏ ÂU?F« v? b?Ë√ b? “U?N??'« ÊU?Ë U?NÐË ¨ÊUJUÐ Wu¼Q? X«“ U? oЫuÞ W??L?šË Ë√ ‡ ÈbM'« ÃU²×| ôË ¨v—√Ë vIÐ√ …ezUł v¼Ë
¨rÝô« fHMÐ Èdz«e'« W_« fK− tLE½ ÆrUF« „ö*«Ë ¨“U??}?²? ô« v W|U?ž v?½U?³*« Ác¼ l?«u?Ë sŽ UNKL?Ž dHÝ√ b?}FÝ—uÐ v≈ W?BB ?² WM' tŽUHð—« mK³| Ÿö{_« sL?¦ v½UÝdš —UM Âb√ Æ…ezU'« Ác¼ s d¦ √ v≈ ‡ tK¦ q}√ Ÿb³ È√
W|dEM«Ë W?}?Žu?{u?*«  U?}UJýù« W?A?UM* WK−? œ«b?Ž√ WU? ¡«b¼ù« sL?{ vðQ|Ë ÊuËU??I*«Ë ¨W?|œU?B? ²? ô« W??IzU??C?« s Êu½U??F| U* UÎ I?³Þ UN}KŽ ÿUH?(« vG³M| vM³ ±µ∞∞ d?BŠ Ʊ∏∂∏ ÂU?F« v r}?√ –≈ rU?F« v ÎU?b? ±∏µ ∫ ULK ∑
‚uIŠË W}Þ«d?uL|b« s q UNŠdDð v²« —œUI« b³Ž W?BB? ²? WK− v¼Ë ¨¢v½U*d?³« dJH«¢ Wü« ”Ëd?ð …«—U??−? ? rN?? }K?Ž Êu|—U?? L? ¦? ?²? ?Ýô«Ë v ÆÂ≤∞∞∂ W?M ±¥¥ r?— Êu½U? ?I« t? ?}K?Ž h½ …c?š¬ ÈœU?B? ²?ô« ÕU?²?H½ô« ‰ËU?F? v¼ U¼ sJ v
UN²I√ v²« WLKJ« s® ÈœuMÐ_«  U}DŽ ∑
¡U?C?Ž√ t?—b| «c¼ q ÆÆ«u?JK¼ ô≈Ë W?}U?L?Ý√d« ¨È—U?L?F*« À«d?²« vKŽ ÿU?H?(« r²?% v²« Áœ«u? —b?? Ið ô v?²« W|—U?? L? ?F?*« dŁP*« Ác¼ d?? }? ?b?ð v f½uð v
WF|dA« d¼UDK s}FЗ_« Èd – W}UH²Š«
W??}b??ł W??F? }? ³Þ  «– b??Fð v?²«Ë ¨ÊU??½ù« U?? √ ÆW?? }?½U*d?? ³?« ozUŁu?«Ë U|U?? C? ?I?« v
hK?<« Âe?? F?UÐ t½√ Êu?? ?—b| U?? ?LK¦?? ? ¨WK?L? ?(« ¨œb?F« «c¼ h}KI?²Ð XU WEU?;« Ê√ r²?LKŽ uË ‰U?Š ‡ sJL| ôË ¨W?Žu?L?−? dŁ≈ W?Žu?L?−? ¨sL?¦Ð  u¢ W|Ë«“ v
UNB½ ‡ ≤∞±∞ر≤رµ ¨WLUF«
 U?}U??F?¢ U?√ ÆW??HK²? ? v?«d?  «– W|dJ «œU?F?Ð√ qL?% ‰Ë_« v½U*d?³« Âu?}«¢ U?NML{ vðQ?}? fK:«  «—u?AM “ËU?& sJL| d?L?¦*« ÊËU?F?²«Ë r}K?« j}D ?²«Ë ¨l«u« v u¼ U2 q√ W?KL(« ¡U?C?Ž√ Á«d| Èc« …d U?N²KU?ý vKŽ ¡UM³« Ë√ U¼œ«œd?²Ý« ‡ U?Nb¼ ∫©±≤رµ Âu}« ÈdB*« ‡ b|d
d}L ¢…—uË
¢ÊU?½ù« ‚uI?ŠË —œU?I« b³?Ž d?}_« ‰u?Š vËb« vI?²K*« ¨¢—«u'« sŠ W?ÝU}ÝË dz«e'«¢Ë ¨¢„uM³?« Êu½U ‰uŠ Æ U³IF« v²Ž√  d?B? b X½U? p– q³?Ë ¨jI? vM³? π∞∞ v≈ vK?Ž s}?ЗU?? ? C*«  U?? ? «d] ? ? ?ł v?¼ U¼Ë ¨Èd?? ? š√ ¨WF|dA« d¼UD« vKŽ œ«b(« f³√ s U½√¢
UNKL% v²« W?}ŠËd«Ë W|dJH«Ë W}UCM« œU?FÐ_« ‰ËUM²} ŸU?? ?b« ‰u?? ?Š W?? ?FЗ_« W?? ?}½U?*d?? ³?« W?? }? ? Ý«—b?« ÂU|_«¢Ë v hK ? q? WKL?(UÐ Êu?LzU?I?« b?ýUM| «c WU?{ùUÐ ¨©°°® U¼d}ž ÊËœ vM³ ∂π qŽ U¼d?BŠ …d?ÝU?L?Ý s ”UM« ÂôP?Ð s|d?łU?²*«Ë v{«—_« ‘UŽ bI
¨Ÿ—UC*« qFHUÐ UÎ Lz«œ tMŽ rKJðQÝË
tH«u v qQð …œUŽ≈ ÂbIðË ¨—œUI« b?³Ž d}_« W}B ý Ÿ—“ W?}KL?Ž¢Ë ¨¢dz«e?'« v Èd?³J« dÞU?<«¢Ë ¨¢vMÞu« b?? {U?? F| Ê√Ë r?N? ?F? ? sU?? C? ?²| Ê√ sÞu?« «c¼ WLzU? Êü« v²Š lu| r b?}FÝ—uÐ kU?× Ê√ v≈ UN?d& „ö?Ë ‰UL?Ž√ ‰Uł—Ë s}ËU?IË  «—U?IŽ ¨ULM} « q¼√ bŽUÝË ¨UN{dŽË UNuDÐ …U}(«
b?{ t?ŠU?H? ‰ö?šË ÊU?½ù« ‚u?I?Š W|Ë«“ s W?}½U?½ù« W?}zUC?H«  U?}MI²«¢Ë ¨¢Êu?½UI«Ë W?F|d?A« s}Ð ¡UC?Ž_« ‰uKŠ s?Ž Êu??¦? ?×? ³| r?¼Ë r¼b½U?? |Ë r¼œu?? N? ł ¨¡«—“u« fK−? s U?¼œU?L?²?Ž« r²?} Ác¼ d?B?(« ÆÎUdł —UJ½≈Ë q³½ s vðË√ U qJÐ ¨W}I|d
_«Ë W}ÐdF«
¨¢dz«e?'« v Èd?³J« dÞU?<«¢ gUM|Ë Æv½d?H« Ëe?G« ‰u??Š vËb« vI??²K*«  U??}U??F?¢Ë ¨¢W??«b?²? *« W??}? LM²«Ë vKŽ ÿUH(« qHJð ¨W}ËœË W?}K× ¨WF|dÝË WœUŽ s|d??}??¦J ÕU??L??«Ë Âb??N« h}??š«dð v?«uð v≈Ë Âu?? ? ?−? ? ? N« b?? ? ? u¼ W?K?L? ? ?(« ·b?¼ Ê≈  U½UłdN s UM „dð U qJÐ ‚UÐ u¼Ë ¨ «cK
d?ÞU?? ? <« U?? ? NM?Ë ¨ÂU½ b?KÐ È√ b?? ? d?? ? ²?ð v²?« dÞU?? ? <« dz«e'« ÂULC½« ¢Ë ¨¢ÊU½ù« ‚uI?ŠË —œUI« b³Ž d}_« VBð Y}??×Ð b?}?F? Ý—uÐ WM|b* È—U?L? F*« À«d?²« Ác¼ ëd?? ??²?Ý« qN??| v²??Š rN??}½U??³? V?|d? ??²Ð r}?? u¼ U?? q ÕU?? }? ²? ?ł« v c??šü« ¨vA?? Šu« ¨tðcöð v
‚UÐË ¨n«uË ¨—UFý√Ë  UÐU² Ë
 U½U?C? }?H«Ë d?×? B?²«Ë ·U?H?'«Ë ‰“ôe?U? ªW?}?F? }?³D« Æ¢…—U−²K W}*UF« WLEM*« v≈ q ·b?¼Ë vG??²? ?³? ? v¼ v²?« W??}? ?LM?²« d??N?½ v ◊uG?C« r−Š r²—œ_ «c¼ r²LKŽ u ¨h}?š«d²« Áu??A? ?²«Ë …¡U??L? ?I« `U?? B WM|b?*« v q}?? L? łË Æ¢UNÐ Èc²×½ WM Š …uÝQ t|b|dË
 «– dÞU??<«Ë ¨U¼d?}? žË oz«d?(«Ë d??}? U??Ž_«Ë lЫËe«Ë f?U?? ? ? ?)« œb?? ? ? ?F?« ¨W?K:« œ«b?? ? ? ?Ž√ Àb?? ? ? ?Š√ r?C?|Ë ÆsÞu« «cN hK ¨W? ? ? ? ?}?K?;« …—«œù« v?K?Ž ”—U?9 v?²?« W?K?zU? ? ? ? ?N?« ·«b¼√ o?}? I? ?% q}?? ³? ?Ý vË ¨W|u?? N« Ê«b?? I? ?Ë
W|ËuM«Ë W??}?ŽU??F?ýù« œ«u*«Ë qIM?U? ªvłuuM?J²« q _« ‰ËUM²ð v²«  U?Žu?{u*« s WL?}? W?ŽuL?−? ¨s|dA?F«Ë À«dð W|U?? L? Š W?KL??Š «Ëb?½U??Ý ÆÆU½Ëb?½U??Ý W}?«d« œuN?'« WKdF ¨W?}K;« …—«œù« UN?Ý—U9Ë ÷—U??F*«Ë  «d?9R*«Ë  «ËbM«  b??I? Ž ¨W?KL??(«
ÆW}ŽUMB«Ë W?Ý«—œ UNM?Ë ¨W}½U*d?³« U|U?C?I«Ë Àu×?³«Ë  U?Ý«—b« ÆW}LM²« qł√ s È—ULF*« b}FÝ—uÐ À«d? ? ? ²« «c?¼ s Á–U? ? ? I½≈ s?JL?| U? ? ? –U? ? ? I½≈ v?≈  U??ŠU?? $ XI??I? ?%Ë s}u?? ¾? *UÐ ‰U?? Bðô« -Ë


15
Âö√Ë ‚«—Ë√
ÁdM Wd W}C ÆÆU}M}F
« v tL}d ¡UM √ öU ÕUd
« ÈU}U b —U}N« bF
‚Ëd *« dM*« ∫·UË_« «
t½√ sKŽ√ ÊQÐ v?M?Š ‚Ë—U? vH?²?« U?N?²?Ë ¨b?Š√ v? vM?? ? ?Š ‚Ë—U?? ? W?? ? ?U?? ? I? ? ? ¦« d?|“Ë U?? ? Žœ
V|d?G« ÆÆÊü« v²?Š Àb?×| r? tMJ Á¡UMÐ b?}?F?}?Ý Æœ d?³? L?|œ ≤∏ v{U*« ¡UŁö??¦« t tðU?×?|d?Bð
±≤≥π∫œbF« vKŽ —UŁ¬ t? b?F| r? Èc« b?−? *« «c¼ Ê√ U??C|√ b??I? F ¨·U??Ë_« d|“Ë ¨‚Ëe??“ Èb??L?Š œu??L? ×? 

Ê“U q«œ ÊU


v …U?? IK X«“U?? t??²½c?? ¾? b??łu?ð ¨÷—_« t??łË W?U?I?¦« vð—«“Ë vu?¾?? s}Ð „d?²A? ŸU?L?²?ł«
≤∞±± d¹UM¹ ≤ U??N?}? d??×Mð Á—U??}? N½« cM b??−??*« ÊUJ ÷—_« błU*« Wd bŠ l{Ë W}H} Y׳ ·UË_«Ë
b?−??*« ÊU?Ë ÆÆW|d?F?²?« q«u?ŽË W?}?u??'« ÁU?}*« s√ W??d??AÐ W?½U??F? ²? Ýô« W??}½UJ≈ Y×?ÐË W|dŁ_«

ÆÆ—Ux vK
_« fK:«
¨vuK?L*« d??B? F« d??š«Ë√ v≈ tzUM?Ð a|—Uð œu??F| W|dŁ_« l«u*«Ë b??łU?*« W?Ý«d?( W?B? B? ?²?
W??ID?M v W??}?U??Ž …uЗ vK?Ž lI| b??−? ?*« ÊU??Ë ¨vMŠ ·U?{√Ë Æ—UŁü«Ë ·UË_« s}Ð Wd?²A*«
”—«b*« “«d?Þ vKŽ Ϋb?? ?}? ?A? ? ÊU?? ?Ë ÆW|d?? U?M« d??³M W?? d??Ý W??F? «Ë ‰U??Š√ t½≈ ¨tðU??×?|d??Bð v

r Ë —Uü« l | b *«Ë«
·uAJ jÝË√ s×? s nQ²| Y}Š ¨W?}uKL*« VzUM?« v≈ ÈdŁ_« ©ÕU??d« ÈU??³? }?½U??® b??−? ? 
WK³?I« Ê«u|≈ U¼d³?√Ë U?NL¼√ ¨ U½«u|≈ ¥ tÐ j}?% «d}A? Wd« WF?«Ë sŽ ‰u¾*« b|b×?² ÂUF«
ÖU/ q?L? ?ł√ s b?? Fð v?²«Ë ¨WK?³? ?I« »«d?? ×? ?Ë b??łËË W?}? C?I« nK? vKŽ ŸöÞôUÐ ÂU?? t½√ v≈

cM W}M|œ dzUF t} r 


W?}?Ušd« ·—U?šeUÐ WK?U(« W?}?uKL*« V|—U?;« È√ X% U?N}? V³?²*« sŽ  uJ« sJL| ô t½√
WKU??Š X½U? b?−? *« ¡U?ł—√ Ê≈ ‰U?I|Ë ÆW??³¼c*«Ë qI½ t?? }KŽ r²??×?| Vł«u« Ê√Ë ·ËdE?« s ·dþ
b?? ? ? ? O? ? ? ? ?Ý »«uÐ√ ¥ b−*« s× ‰uŠË ¨Wd²*« ·—UšeUÐ b|b%Ë o}IײK WUF« WÐU}M« v≈ W}CI« nK

v tU HË s}U

¨b?−?*« ¡U??A½≈ h½ U?NM b?Š«Ë q v?KŽ q−?Ý ÆUNMŽ ‰u¾*«


Èb?? ¹u?? ¼ U?L? ¨b?−? *«  U??I?×K v?≈ »«uÐ_« Ác¼ ÈœRðË
ÈU?³?}½U d?}?ú U?L¼b?Š√ ÊU?×|d{ W?³?IUÐ b?łu|
q³?I*« Ÿu?³?Ý_« Âu?I?}?Ý t?½√ v≈ vM?Š —U?ý√Ë
U??N? ²? L? N? ÊuJð W??U??I? ¦?« …—«“Ë s WM' q}?JA??²Ð

°°—Uü« ·dA …“u


Æb−*« b}A W??d??Ý W??“√ Y?×? ³ ·U??Ë_« …—«“Ë l ÷ËU?? H? ²«
dB* ÆÆdBM
« ÆÆbŠ√ VÝU×| rË ÊU d³š v `³ √ «c¼ q
r— X?% dŁQ?? q−?? *«Ë ‚Ëd?? *« d?? ³M*« U?? √
q³?? « q Y?×ÐË ¨U??N? W??FÐU?? ²« W|d?Ł_« b??łU?? *«
b??łU??*« Ác¼ v?KŽ …b??}? ł W??Ý«d??Š l{u WM?JL*«
tF ZN²Ð√ XM Èc« a¹—U²« u¼ d³L
¹œ ≤≥ ŸuMB? u¼Ë ¨vuKL*« dB?FK d³M*« œu?F|Ë ¨±≥∂ lC ðË ¨W|dŁ√  U?}M²I rC?ð v²«Ë ¨Î«dŁ√ WK−*«
ÍbŽu* ¨WO«eù« w²Ý«—œ …d² ‰«uÞ ¨U¹uMÝ ÊU?? ? d?? ?³?M*« Ê√ ·Ëd?? ?F?*«Ë ÆÈbM?N« VA?? ? )« s ôË ¨Êu?½U?? ? ?I« V?łu?0 ·U?? ? ?Ë_« …—«“Ë ·«d?? ? ?ýù
v œuMł ¨—UB²½ô« —u rÝ— l Í—Ëb« XŁbŠ Wd« Ê√ rždÐË ¨ÊUDK« b?−0 U½e ÆsŠ ÊUDK« vË_« …d*« X?} Ác¼ Ê√ W U?š …ö?BK l}L?'« vU??²UÐË U?N? Ý«d??Š b?Š_ t??L?}K??²Ð U¼—ËbÐ XU?? Æ—UŁx vKŽ_« fK:« ·«dýù lC ð
¨¡«uN« v WIKF ¨ UðuýdÐË ¨œ«bF²Ýô« l{Ë ô≈ U??NMŽ ⁄öÐù« r?²| r t½√ ô≈ ¨U??³|d??Ið d??N? ý cM ÕU?d« ÈU?³?}½U? b−?? d?³M d?√ v V|d?G« ÆW|dŁ_« błU*« s dÐUM UN} ‚d| v²« Õd U?L ÆÀb?Š UL?Ž ôu¾? f} fK:« ÊuJ| b? ©ÕU?d?« ÈU?³?}½U?® d??³M W?d?Ý W??“√ X½U?Ë
Ê«dO½ v≈ Xu% ÁUOË ¨…bU  uOÐË
¨u¼eK U³³Ý ÊU ¨dBM« Ÿu{u ¨WKF²A d?? }? G? ? u¼Ë ¨v?³? A? ?)« d?? ³M*« ÊU?? Ë ÆÆÂU|√ c?M ·U?? Ë_« …—«“ËË W?? ?U?? I? ? ¦« …—«“Ë q? vIK?ð Èc« …—«“Ë v Êuu?? ¾? *« Õd?? d??š¬ V½U?? ł vKŽË W?|dŁ_« b?? ? łU?? ? ?*« r?K?| s? fK?:« Ê≈ ”«u?? ? Š ‰œU??³ðË ·U??Ë_«Ë W??U??I?¦?« vð—«“Ë s}Ð  b??ŽU??Bð
Ác¼ v²Š f½« r ¨‚uH²UÐ ”U
Šù«Ë ¨ÕdH«Ë  «u??A? Š s ÊuJ²?| ¨»«d??;« V½U??ł v≈ r−??(« rKF?| ô U0— ¨Èd??š_« v?KŽ t??²? ?d??Ý W?? }u??¾? ?? ¨—UŁx v?KŽ_« fK:« l³??²?| b??−? *« Ê√ ·U??Ë_« ö??Š lCð U??bM?Ž ô≈ ¨Âu??}« b??FÐ ·U??Ë_« …—«“u ¨d?³M?*« ŸU?}?{ sŽ W??}u?¾??*UÐ  U?U?Nðô« ÊU??dD«
sÐ«Ë ¨rÝd« hBŠ ÂU¹√Ë ¨qO UHð WE×K« qJý vKŽ W?F?L?−?Ë ¨ÈbMN« VA?)« s W?}³?A?š tð—u?? b?? łuð Èc« b??−? ?*« «c¼ Ê√ ÊËd??}? ?¦J« cM W}M|œ dzUFý W|√ t?} r²ð rË ¨UU9 t lC |Ë ÆW|d?Ł_« b??łU?? *«Ë dÐUM?*« W??d?? Ý WQ???* U??}zU?? N½ fK?:« ÂU?? Ž s}?? ?√ ”«u?? Š v?¼«“Æœ d?? √ Y?}? ?Š
rÝdÐ Âu√ v²Š ¨wU√ t²Ý«d „d²¹ —uQ*«  «u??A? ?(« Ác¼ XL?? FÞ b?? Ë ¨W??}? L? ?−M« ‚U?? ³Þ_« v²zU*« W¾ v¼Ë W|dB*« WKL?F« s W¾ d³√ vKŽ ·d?A …“u?Š v b?−?*« ÕU²?H? Ê≈ Y}?Š s}U?Ž qšb?? ?²« W?? ?Žd?? ?Ð ·U?? Ë_« d?|“Ë ”«u?? Š V?UÞË lI?ð vKŽ WK?U?? W?? }?u??¾? ?*« Ê√ v?KŽ —UŁx v?KŽ_«
XM w²«Ë ¨t½«u√ W³KŽ s ¨dBM« Ÿu{u XA??I½ p}ÐU??³?ý WK?³?I« Ê«u|≈ v?³½U?ł vK?Ž ¨sUÐ nB?²M v Á—U?}?N½« bFÐ œu?łË t b?F| r ¨t?}Mł b?? Š√ qš«œ ÊU?? ‚Ëd?? *« d?? ³M*« Ê√ U?? L? ? ¨—UŁü« l{ËË ¨t?}K?Ž i³?I«Ë ‚—U?« W??d?F* o}?I? ×?²«Ë —Ëœ Ê√Ë ¨b?−?*« WJU? ·U?Ë_« …—«“Ë oðU?Ž vKŽ
5ÐË wMOÐ WH_« V³
Ð ¨v¼ UL t U¼œ—√ Æd−(« v Xœ ·—UšeÐ UNÐU²Ž√ VÝU?×| rË ¨TÞU?š r}?dð V³?Ð ¨ U?}M}?F??²« W?Žu?L?−0 —U?Łx vKŽ_« fK−?LK W??FÐU?²« Ê“U?<« ÂU?√ WŠu?²?H*« b?łU*« Ác¼ W?Ý«d?( …œb?× W?}¬ v²« ¨·U??Ëú t??L?}K?ðË t?L? }?d??²Ð vN??²½« fK:«
sÐ«Ë ¨dþUM« sЫ ÁbKI¹Ë ÁbKI¹ ÊU bË ¨w½«u√
bË U¼«dM ¨‰ULŽ_« –U²Ý_« nIK²¹Ë ¨dłU²«
ÆW¹œ«bŽù« —uJÝ—U WÝ—b WË—√ v  dA²½«
œuL× VðUJ« UNMŽ ‰uI¹ v²« WM¹b*« pKð
¨©—uBF« d³Ž —uJÝ—U ® tÐU² v vôe«
…UO(« …d¼“ vMFðË ¨.b w½uŽd bKÐ —uJÝ—U
»dŠ v —UB²½ô« W³ŠU Ë ÆW1bI« W¹dB*«
…œUOIÐ WO
½dH« WKL(« ‘uOł ÂU√ WO³Fý
UNK¼√ ŸUD²Ý« w²«Ë ¨dAŽ lÝU²« f¹u
ÆÁdÝ√
ÈdB*« n *U W}C ŸuL ÆÆs}uHJLK
Èd _« vu
« W—b
 «b?I? ²?F? t|b?Ë ¨U?N?F? qU?F?²| r?|b?I« s}?? ?u?? ?HJ?LK Èd?Ł_« vŽu?« W?? Ý—b?? ?
Ê«bO s ô≈ ¨ «—UB²½ô« …d «– XÐUž Êü« ¡Ub? Ê√ ·ËdF*« sË ¨U?N½QAÐ W? Uš W¦|b?Š …dJ v¼ ¨ÈdB*« n?ײ*« qš«œ
vK× u×½ vKŽ ÊU Ê≈Ë ¨ÂbI« …d u¼ bOŠË ¨—u?? ? I? ? B?«Å«u?? ??½Q?? ?²? ? ?Ý« s}?|d?? ? B*« UN}≈ UM²I³Ý ¨W|dB*« nŠU²*UÐ o}³D²«
UM³KGð UL fOË ¨UO*UŽ fOË ¨jI wLOK≈Ë s?? h??K? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ²? K? U??¼u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?H? þËË X?? ?} W?? ?Ý—b*«Ë ÆÆW?? ?}Ðd?? G?« nŠU?? ?²*«
…bŠ«ËË ¨…dO³ ≤ œbŽ ¨‰Ëœ ÀöŁ Ê«ËbŽ vKŽ
U½«c¹≈ ¨f¹u
« »dŠ X½U qÐ ¨…dOG l«u?? ? ‰u?? ? Š …d?? ?A? ? ²M?*«Å÷—«u?? ?I« Ë√ WLz«œ WÝ«—b t?}KŽ ·—UF²*« qJAUÐ
VOG¹ ô W¹—uÞ«d³≈ s «d²K$« W½UJ lł«d²Ð t«Ë Ϋe?? ?— U¼Ëc?? ?ð«Ë ¨‰ö?? G« s|e?? ? ð …d?? ?Š W?? Ý«—œ v?¼ U/≈Ë p– t?ÐU?? ý U?? ?
ULO ¨WO½U¦« Wł—b« s WËœ v≈ ¨fLA« UNMŽ s «e??— Áu?? b?? ? ²? Ý« U?? L? ©”—u??Š® W|dL?F« W¾H« Âb? ð WUI?¦« …—«“u WFÐUð
sŽ ¨W−DK³« s“ v ¨dBM« Ÿu{u »UžË U??C|√ W??L?|b??I« W|d??B*« WÐU?? ²J« “u??— W?? ?³K?DK W?MÝ ±∂ v≈  «u?MÝ ∂ s?Ý s
¨UuLŽ 5½UMH«  UŽu{uË ¨cOö²«  UÝ«d ÎôU?¦9Ë ÆÆd??B? ÷—√ sŽ ŸU?b« q?¦?L| W?Ý—b? v f|—b?²UÐ Âu?I|Ë ¨s}?u?HJ*«
XKGA½«Ë ¨W1dJ« v≈ iF³« t³²½« bI ÊU??½≈ r??ł qJý vKŽ Èˬ sÐô d??š¬ ¡UC?Ž√ W?Lš s}u?HJLK ÈdŁ_« vŽu«
ÆnOždUÐ W²UB« WO³UG« ¡U?? ? b?? ? ? Ê√ ·Ëd?? ? F*« s?Ë VK? ”√—Ë bL?× bL?Š«Ë ¨œ«R vHDB? ‰œUŽ ∫r¼
v „d²ý« Èc«Ë ¨s WMÝ ∏∞ »U² sJ U?L|b? V?KJ« Êu?Ýb?I| «u½U? s?}|d?B*« r?}?¼«d?Ð≈ Èu?? ? ? ?$ ¨b?? ? ? ?}? ? ? ? ??« V?}? ? ? ? $
¨Œö*« ‰UL Ë ¨—bMJÝ« Íbý— ÊUMH« Á“U$« Èc« Ê«u??}?(« u¼ VK?J« Êô t½u?U?? |Ë b??L? ×? ¨v?łU½ b??L? Š√Ë ¨œu??B? I?*«b??³? Ž
`ö iFÐ sŽ nA ¨w½Ë—UA« v׳ Æœ
¡öł bNý Èc« ¨dO¦*« ÂUF« «c¼ v ¨ÀbŠ U2  U??— d??¦? F? ³?|Ë ¨—u??³? I« v g³?M| ÊU?? s s?|b?? ?ýd?? ? WŁö?Ł rN?MË ¨t?K«b?? ? ³? ? Ž
¨vŁö¦« Ê«ËbF«Ë ¨…UMI« rOQðË ¨eOK$ô« W}KL?Ž qdF| t½« rNð«b?I²F? vË Y¦'« Êu?? u?? I| W|d?? B? ?³« W?? U?? Žù« Èb??×? ?²? ?
VFA« V¼ ∫»U²J«  U×H ‰uIð YOŠ «u½U? U??L? Èd?š√ …d?? ÊU?½û Y?F?³« ‰ö?š s rNðb?ŽU??Ë ‰U?HÞ_« œU?ý—SÐ
»U×
½« -Ë ¨Ê«ËbF« WNł«u* tK ÈdB*« ‰U?? L? ?−K e?? d?ð U?? N½_ WD?I« Êu?? Ýb?? I| o|d?Þ sŽ —U?Łx j?? ? ³? ? ?Ë ·«Ë Õd?? ?ý
v WKOL'« ÊuMH« tłË dOG² ÆW¹b²F*«  «uI« e?? ?d?| t½_ œd?? ? I« Êu?? ? Ýb?? ?I?|Ë ¨V(«Ë q}ŁU?L?²« iFÐ vK?Ž ÕdA?« r²|Ë fLK«
w¼UI*« v ”UMK XN&« UbMŽ ¨dB WdF*« Ë WÐU²J«Ë …¡«dI« t« u¼Ë ¡UcK s W??ŽuM?B*« v¼Ë U??N? ? LK?Ð Õu??L? *«
ÊuMHK U½UłdN ¨Œö*« ‰UL rE½Ë Ÿ—«uA«Ë Ær|bI« ÈdB*« bMŽ «cN ÆÆX}?A« Ë√ X}½«d'« Ë√ X“U³«
ÂU√ YOŠ ¨s¹bÐUŽ w×Ð UýU³« vNI v ·d?A?Ë b?ýd? tK«b?³?Ž b?L?×? Âu?I|Ë vŽu« W??Ý—b?? vÝ—b?? o|d? r?|dJð -
…dAŽ …b* ÊUłdN*« «cN Uœ«dÝ vNI*« VŠU Èb vI?}? Ýu*« »öDK Õd?AU?Ð  ö?ŠdK –U?I½≈ W¾?}¼ ∫U?NM  U?Nł …b?Ž s ÈdŁ_«

WU)«  UU} ô« »U√ s ‰UH_«  «—b W}LM …—Ëd{ ∫ÊËbR| Êu}zUB_« «
ÆÂU¹√
¥ Âu¹ ÊUłdN*« ÕU²² « v ”UM« „—UýË sŽ d?³?Fð  U?L??−? vKŽ r|b?I« Èd?B*« »U?³?A« Ÿ—œ vKŽ «uKB?Š b?Ë Wu?HD«
 UŠuK« XF{Ë ULO ¨Íbײ« ÂUŽ s d³L
¹œ s W½uJ pKLK WKH?Š ÂbI| vI}Ýu? o|d rN??L|dJ?ð - ÂU??F« «c¼ ‰ö??šË ¨vÐd??F«
U¼b¼UAO ¨‰U;« qš«œ ¨qOŁUL²«Ë —uB«Ë hdð Èd?š√Ë »—U?N« vKŽ ·e?Fð W?“U?Ž lÐU?²?« qHD« W?U??I?¦ vu?I« e??d*« s

UNM …œUH ö
öO s¹œœd²*« v(« ¡UMÐ√Ë ¨VFA« ëu √ ÆÆqH(« b¼UA| pK*«Ë oHBð Èdš√Ë W?U{ùUÐ W?UI?¦« —uB?I W?UF« W?¾}?NK
¨ «d{U× v iF³« „—Uý ULO ¨«—UN½Ë Y|b?×K tK«b?³?Ž b?L?×? qI?²M| U¼b?FÐ W?b? K vU?F« b?N?F*« s? rN?L|dJð v≈
÷UNM²Ý« UN½«uMŽ ¨ UAUMË ¨Y¹œUŠ√Ë VðUJ?« W?H? }þË U??NM? Èd?š√ n?zUþË sŽ nײ*« s rNL?|dJð - UL ¨W}ŽU?L²łô«
Æd¹uM²«Ë ¨rLN« ¨¡U?? ? B? ? ? d?? ? I?« fK?−| Èc?« Èd?? ? B?*« ’U?š Öu/ ÂU√ UM½_ «dE½Ë ¨Èd?B*«
WOK w−¹dš WOFLł XU√ Èc« Xu« v ÊU??½ù« ÊU? n}??Ë a|—U?²« q?}?−?? ² n} rN?dF} ¨WŁö?¦«  U«d¼_« Öu/ s?Ž hB?? ? ?I« i?F?Ð W|U?J×?Ð r?N? ? ?F? ? ? «c??NÐË ¨—U?Łü« sŽ d??³? « W?? uKF?? s?|uJð ∫v½UNð o|dH« ¡UCŽ√ ‰uŠË t??}?KŽ ¡u??C« v?IK½ Ê√ bÐô ÊUJ? ÆÆ«b??ł
v³FA« ÕUHJ« ÷dF WKOL'« ÊuMH« d?¦?√ Âb? ?²? |Ë o}?M²UÐ r²??N| U?L|b? UL?Ë ¨tðcš√ Xu« s rË U¼b}?}Að - f|—Ë“Ë√Ë f?|e|« sŽ r|b?? I?« Èd?? B*« ¨lL??²? ?:« v ÃU??b½ôU?Ð VUD« d?? F? A| q}?? u??² b??}? ł qJ?AÐ »—b?? o|d??H« Æ»d sŽ t}KŽ ·dF²½Ë
¨W×K
*«  «uIK WUF« Êu¾A« l ÊËUF²UÐ
ÊuJ² bOFÝ—u³Ð b¹b(« WJ
« WD× v rO√ Ê«uMF« ÊuKLF| «u½U?J ÆÆWÐU²JK Êu s r|b?? I« Èd??B?*« ÊU?? n}?? rN Õd?? A| Õd?? ?A| Õ«— U?? ?L? ? W?|d?? ?B*«  «œU?? ?F«Ë a|—U?ð rK?F| ÊU?? ?½ù« Ê√ q?}? ? L? ? '« sË l³²²?|Ë ¨r}KÝË j}Ð qJAÐ  UuKF*« Õu½ U|d?“ v?½U?Nð Àb?×?²ð W?|«b?³« v
vU¼√ Á«d¹ U ‰Ë√ v¼ WOMH« ‰ULŽ_« Ác¼ rN²ÐU?² v Êub? ²|Ë d?LŠ_« ÊuKUÐ pc?? ? Æ¡U?MÐË W?? ?Ž«—“ s}Ð ÂU?? ?F?« r?? ?I| t|b? lL???« W??ÝU?? Š o|dÞ sŽ ¨»ö?DK ¨U?N?}KŽ ÿU?H?×K W?L|b?I« tð—U?C?ŠË ÁbKÐ - Èc« ÃU?²½ù« q lL?−²?½ rÝu? q  U?? łU?? ?}? ?²? ? Šô« ÈË– W|U?? Ž— W?u?? ¾? ? ? ?
¡öł bFÐ rN²M¹b v≈ rNðœuŽ bMŽ bOFÝ—uÐ V²J| U?C|√ Èd?B*« ÊUË Èœd?³« ‚—Ë Â«d?¼_« W?? ? ? ? ?I?D?M? `?{u?| Öu?/ „U?M?¼ s}?ÐË tM}Ð e?? łU?? (« d?? J?| qþ W?? H? ? ÐË sŽ Êu?? ?d?? ?F| V?½U?? ł_« Ê√ V?}? ?F?« sË v? ÷d?? ? ?F? ? ? ?}? ‘—u?« Ác¼ v? t?KL?? ? ? Ž sŽ d?B nŠU?²0 s}?u?HJ*«Ë W U?)«
ÆW¹b²F*«  «uI« ÆÆtðU}u| q−} d−(« vKŽ o?|dD?« p– b?? ? ?F?ÐË ‰U?? ? ?L? ? ?F?K?  u?? ? }?ÐË t?F? —«u(« ‰œU?³?² rN?F?−?A}? ‰U?HÞ_« s}|d??B*« s d?¦? √ W|d?B*« …—U??C?(« t??³?ŠU??B|Ë n×?²?*« W?I|b??Š v ÷d?F? n?×? ? ? ²?*« v √b?Ð W?? ? ?Ý—b?*« ◊U?? ? ?A?½ Ê√
ÕUH ÷dF ¡U
*« …b¹dł XU√ UL œu??B? I*«b??³? Ž r}?¼«dÐ≈ Èu??$ Âu??IðË ÊU? Èc?« ÆÆÈezUM'« b?³? F*«Ë b?ŽU??B« rN?zUDŽSÐ √b?? ³| Y?}? ?Š ÆU??C?|√ WK¾?? Ý_«Ë ÆUN} ÊuA}F| s|c« r¼Ë —uM«  UM?Ð W?}?F?L?ł ‰«—uJ ÷Ëd?Ž …d?JH?« X?½U?? ? ? Ë ¨≤∞∞¥ c?M Èd?? ? ? B?*«
v qI²M¹ ÊU Ë WOJГ_« WI¹bŠ v »uFA« nzU?þu« sŽ »öD?K Õd??A?UÐ …b??ýd?? X?}*« q?? ? ?ž s? s?b« ”u?? ? ?IÞ t?Ð r²?| t?? IЫuÞ œb?? ŽË n×?? ²*« v?M³?? sŽ …c?? ³½ W|dŁ√ WKŠ— √b?³ð ÈdB*« n×?²*« vË «u?—U?ýË W?³¼u*« s ‰U?Ž Èu?²?? vKŽ …b|bł d}?ž sJ dB vKŽ bN?F« W¦|bŠ
s dš¬ Ê«bO v≈ Ê«bO s WOu¹ V «u Õd?A? ²? ¨vN?D« v¼Ë ¨W?U??N« W?L|b??I« Æ u|eUÐ tM¼œË s W?? ?ŽU?? qË ¨oÐU?Þ q  U|u?? ?²? ?×? ?Ë d??−?Ð s}?u?HJL?K —uM« W?Ý—b? W??³KD …—u??²?œ rNð—U??²? š«Ë …d?}? ¦? ÷Ëd??Ž v n}?? ? v?¼Ë ¨W?? ?}? ? ?³M?ł_« nŠU?? ? ²*« v?KŽ
wMO−
« ‰ULł ‰U¦*« „—UýË ¨…d¼UI« s¹œUO …b?? }? Ý ‰U?? ¦9 v?KŽ W?? L? N?*« pKð »öD?K Õd?ýË WMNJ« ·d?ž p?– b?FÐ vðQ| rŁ oÐUD« WŽU bMŽ nu?²|Ë nײ*«  UŽU s W??³UÞË VUÞ ≤∞ r?¼œb?ŽË f|u??« ¨«dÐË_« —«œ v «u?{dF}? vMH(« W?³}ð— ‰U?? HÞ_« l? nŠU?? ²? ? ¡UMQ?? q?U?? F? ?²½
¨W dF*«Ë sH« ÷dF v ©±π∑∑≠±π±∑® dš¬ ‰U¦9Ë ¨W−?F« lMBð Èdš√Ë e³ ð W?L|b?I« W|d?B*« —U?Łü« sL?C?²ð WD|d?š  uð® …d?? ³? I? —UŁ¬ ÷d?? Fð v²« Èu?KF« ¨rN}?dA l Èu½UŁË Èœ«b?Ž≈Ë vz«b²Ð« Æg|Ë—œ b}Ý Õd vKŽË ŸU??²? L? ²? Ýô« rN??I? Š s Ê√Ë s?}? u??HJ*«
bFÐ  dNþ v²« ÊUMH«  u WŽULł fÝR
WO*UF« »d(«  «dzUÞ  u e¹“√ nuð d¦Ž vI?}IŠ e³š t?³½Uł v«Ë …“Ë≈ uND| Öu?/ s W?? ? ? L? ? ? ? ? ? −? ? ? ‰U?J?ý√ vK?Ž WD?|d?? ?š …b?? ?ŽU?? ?0 p–Ë ¨©Êu?? ?¬ a?MŽ v?≈ œôË_« r?}? ? ? ?? ? ? ? Ið - W?|«b?? ? ? ?³« v? vzU?? ? B? ? ?š√ ‘d?JŽ ‚œU?? ? o?H? ? ?²|Ë ÆÆs}|œU??F« ‰U?HÞ_« s r?¼d?}?G? —UŁüUÐ
¨Ãd²« w¦¹bŠ tzö“ tuŠ n²«Ë ¨WO½U¦« ÆÎUDM× UL|b t}KŽ ‰u?? N« uÐ√ t?? U?? √Ë WŁö?? ¦?«  U??«d?¼ú …b?Ž v?≈ W?L? ?I*« W??}½u?Žd??H« —u?B? F« tF WŽuL− c?š√ býd qË  UŽuL− ”—b b?L×? bL?Š√ U{— l v?ŽUL?²ł« s}?uHJLK? W U?š  Ub?š qL?FÐ  √b³?
ÊuMH« WÝ—b W³KÞ s WŽuL− v≈ W U{ùUÐ t²ŽuL−? býd q ‰Q| W|UNM« v U? u?¼Ë ÊuM2 v½U?Ëd?« bzU?IK ‰U??¦9Ë Æ—uBŽ nײË Èd?B*« nײ*« qš«œ «uIKD½«Ë —u?M?« W?? ? ? ?Ý—b?0 Èu?½U?Ł  U?? ? ? ?}? ? ? ? {U?|—  U?U?DÐ o|dÞ sŽ v½U½u??}« n×??²*« v
ÕU²H«b³Ž ¨—U² —œUI«b³Ž rNMOÐ ¨WKOL'« sË W?u?? '« s ÁËœU?? ?H? ?²? ?Ý« Èc?« U?? pK u¼Ë v½U¦« Vðu×M√ b³F s vI³ð ‰U?³?I?²?Ýô« W?ŽU?IÐ qH?D« n×?²? vË Æd}GB« qHD«  «—b? W?}?LMð …—Ëd?{ vKŽ ÆÆs?}?u?HJLK œU??ý—ù W??U??{≈ ©q|«dЮ W??I?|dDÐ Õd??ý
ÆÈdÝ WOЖUł ¨.dJ«b³Ž Õö ¨wKO³« rNÐU?−?Ž≈ vK?Ž “U?Š Èc« U?Ë  U?uKF? d??š¬ r?−? Ë vDÝu« WËb?« „uK s √b³| Y}Š ‰uN« uÐ√ ‰U¦L² Öu/ błu| ¡U?? C? Ž√ b?? Š√ œ«R?? vHD?B? ‰œU?? Ž t?łu??²«Ë W?d?(« s ‰ö??š s ‰U?HÞ_« W?Žu?L−? œb?×½ U½√bÐË ¡Ëd?I?Ë ŸuL??
 UŠuK« Ê√ u¼ ¨‚u³
*« dOžË g¼b*«Ë qJ« sJ?  UÐU?łù« s|U??³?²ð U?M¼ ÆÆU?N? }? b??³?F? Ë d??B?_U?Ð Èd?×? ³« d|b« b??³? F* s}?Ž »«œ¬ f½U?} vłU½ b?LŠ√ b?ýd*« Èd?B*« n×?²*UÐ ÈdŁ_« vŽu« W?Ý—b?  U?uKF?*« s sJ2 —b? d?³?√ l}??L?−?² Y?}? ? ? ? ?×?Ð U?? ? ? ? N? ? ? ? ??* s?J?L?*« —U?Łü« s?
UbMŽË ¨…d¼UI« Ÿ—«uý X UÞ WOMH« ‰ULŽ_«Ë W??F? ²2 X?½U?? WKŠd« Ê√ v?KŽ «u??F? L? ł« Æq³MÝ uÐ√ b³FË p½dJ« Èb?? ×? ?²? ? s u¼Ë a?|—Uð r?? f?L? ?ý r?? ? ? fL?? ? ý s?}? ? ?Ž »«œ¬ f½U?? ? ? ? ?}? ÆWD};« W¾}³« sŽ W?}K W?³KDÐ  √bÐË ¨n}?HJ« U¼d?F?A?²?|
¨s WMÝ ∏∞ »U² v ÷—UF*« Ác¼ —u X¹√— ÆÆUNM «d}¦ «ËœUH²Ý« rN½≈Ë f½U?? } b?}??« V}?$ b?L? Š« Âu?I|Ë l qUF?²« v lL−|Ë W|d?B³« W?UŽù« ÆÆW|dB³« W?UŽù« Èbײ s ÆÆŸU?L²ł« t?łu?²Ð b?L?Š√Ë ‚œU? s q b?}?A|Ë qL??AM UM?F?Ýu?ð rŁ ¨a|—Uð r?? »«œü«
Æ—ËbUÐ ·«d²Ž«Ë WO³Fý …œ«—≈ v «dÝ XMI¹√ ÈdŁ√ v?ŽË b?? ?ýd?? ?Ë a|—U?ð r?? ? »«œ¬ ¡e??'«Ë v?L|œU??_« ¡e?? '« s}Ð ‰U?? HÞ_« vKŽ v½d?H?« vU?I?¦« e?d*« v »—bð Z?U?½dÐ œu?? ? ? ? łu Èd?? ? ? ?B?*« n?×? ? ? ? ²?*« UM?KL?? ŽË ¨W|—b?MJÝù« v ”—«b?*« »öÞ
¨sÞu« tMJ ¨U³Už ÊU ”UL(« Ê√ `O×
p– lË ¨tЫdð sŽ ŸU bK WŠU² VOUÝ_« q W?? ?U?? ?Žù« Èb?? ?×? ? ²? ? sË s?}? ?u?? ?H?JL?K p??L| U??L? Õd??AUÐ Âu??I| u??N? ¨v?MH«  U??łU?}? ²? Šô« ÈË– l qU??F?²« W??}? H?}? W|d?? B? ?³?« W?? U??Žù« ÈËc? hB?? ? ?²? ? b??R½ v²?Š U??N?}? Êu?—U??A| W??}M ‘—Ë
«œ«b²« ¡Uł qÐ ¨⁄«d s 5½UMH« ¡UDŽ  Q¹ r
ÕU²H« b³Ž d×Ý s?Ž »öD?K Àb?? ? ?×? ? ? ?²U?Ð ÆÆW|d?? ? ?B? ? ? ³?« f?L?K²?? ? ? ?}?  U?? ? ? ?³?U?D?«Ë »ö?D« Èb?|Q?Ð W??}?H? }?Ë r?N Õd?A« W??}? H?}? Ë W? U??)« —UŁü« f* ‰U?? HÞ_« tö?? š s l}D²?? | ÆÆs?H?« ‰ö?? ? ? ? ? š s? r?N?|b? W?? ? ? ? ? u?K?F?*«
q³ ¡«uÝ wMH«Ë ÈdJH« ¨rNÞUAM UOFO³Þ saharabdoo@yahoo.com Èd?B?*« ÊU? v²« W??Ýb?I*«  U½«u??}?(« vKŽ Õd?? A| U??L? ¨tÐ d??F? A?|Ë ‰U??¦? L? ²« √b??³? rNz«u??²? ?Š«Ë rN W??uKF?*« q}?? uð Êu?? F? }?D²?? | pcÐË ¨f?LK« o|d?Þ sŽË Æ÷—UF v rN²Kšœ√Ë
sH« WŽULł œdHMð YOŠ ¨U¼bFÐ Ë√ ¨uOu¹ …—uŁ

ÆƉö_« ¡UJ …b|b  U} UL


UN{—UF ‰Ë√ l XIKD½« w²« Y¹b(« ÍdB*«
5Ð UNÞUA½ w XFLł UN½QР±π¥∂ ÂUŽ w
UNÞUA½ w X½U Ë U¼bFÐË …—u¦« q³ U …d²
—dײK WOÞ«dI1b« W d(« WLEM0 j³ðdð
 UI³DK eOײ¹ ÈdJ —UÞ≈ w ¨©uðbŠ® wMÞu«
UNŠUH Ë UNUC½ vM³²¹Ë lL²:« s WKUF«
wKOJA²« Y׳«Ë qC √ …UOŠ qł√ s
¨WKI²
 W¹dB WOM WOBý sŽ wUL'«
ÈdJH« ◊UAM« t−²¹ …d ‰Ë_ ÊU Ê≈Ë
‰Ë_« s¹—U
 v WOM WŽULł qš«œ wŽ«bÐù«
vBH
« …b}B Ub vUI
«Ë vK|u'«
W¹dB WOBý `ö v≈ ‰u u« ·bN²Ý«
sJ ¨ÈdB*« sH« eO1 wu lÐUÞË ¨WKI²

«c¼ q¦1Ë ¨W¦¹b(« WOÐdG« VOUÝ_« ‰öš s
VM¹“ ¨ÁbOÝ nÝu¹ ¨…œuLŠ s¹b« eŽ ÁU&ô«
v½U¦« —U
*« U√ ¨Èd
¹ Õö ¨bOL(«b³Ž
…d|UG*«Ë b|b
« …b}BI
ÖU/Ë ÆÆW|dB_«
WOЖUł  UNłuðË —UJ √ tF XI
ð« Èc«Ë u??×½ ‰u??×? ²« u??×½ U?¼bzU??Ë …b??}? B? I« WÐU??²? W??œ ÈËUŽœ rždÐ l«u« sŽ ‰e?F0 Uu| d?FA« sJ| r

…dA
W|œU(« …—Ëb « ÆÆ—UH « vI K ÂU v
v ÊËdA³¹ ÁU&ô« «c¼ u½UM ÊU bI ÈdÝ ô≈ t??Ž«bÐ≈ d?A?MÐ r²??N| r t½√ ô≈ …b|b??'« …b??}?B? I« ©sHK sH«® Wu?I? sŽ XI?²?Hð v²« d?FAK d?F?A« Ê√
¨sH« v W¦¹b(« W¹dB*« WOF«uUÐ rNULŽ√ v²?« …d¼U?? ? I« X?½U?? ?Ë ¨©u?? ? ;« »U?? ?²? ? ?® ÂU?? ?Ž c?M U½œöÐ s ¨…b|dH« WF?I³« Ác¼ v ëËd« oKð r v²«
wUL'«Ë wMI²« Y׳« vKŽ Áœ«d √ ’dŠË s|U?ŽË b¼U?ý «u?Ž√ W}½U?L?¦ t?²?dG?²?Ý«Ë U?N?dG?²?Ý« fHM?Ð Èd??B? ?_« ÃU??−? ?(« vÐ√ bu0 q?H? ²? ?% v²«
vŽUL²łô« ¡UM³« U¹UCIР«e²ô« —UÞ≈ v g}??F? l«u W??}?I? }?I? Š WÐd?& v s}??Žb?³0 p?²?Š«Ë ©fłd?ł È—U?® bu* VŠU?B*« Z}?−C«Ë …ËU?H?(«
UOÝUÝ√ U½uJ wKOJA²« sH« —U³²ŽUÐ ¨wMÞu«  c?? šQ?? d|U?? G? ? fIÞ v? X/Ë XIK? ð bzU?? B? ?Ë dE²Mð U?L? Ád?zU?F?ý rEFðË ÊU?C?— d?N?AÐ vH?²?%Ë
¨Í—UCŠ ÀË—uL ¨WO³FA« W¹dB*« W UI¦« v
rNŠuLÞ sŽ «uMKF¹ Ê√ v≈ qBð v²« Wł—bK
s —UO²« «c¼ cð« UL ¨sHUÐ nOI¦²« u¼Ë
VOUÝ√ bOKIð s UC «— UHu WŽUL'« qš«œ
sŽ vJ% WÐU?²? ¨v½U?½ù« lÐUD« vK?|u'« …b?}?B?
ÊuJ| Ê√ v?K|u??'« œ«—√ ö?}? B? HðË ôU??L? ł≈ ÊU??½ù«
d?HE ÊUJ*« W?}¼U? œb?×| Ê√ ÊËœ qD³« u¼ ÊU?½ù«
v t?²Ðd& U0—Ë ’U?)UÐ ÂU?F« UN?}? jK²š« WÐU?²JÐ
vŠU³I« wK¹uł
Öu??LM« Xb?? v²« d??B? _« ¨W|œö?}?*« WM« ”√—
dÞU?š V}Þ sŽ Êu?LK*« —U?²?š« s}?Š nP?²K b|d?H«
©vÝu?? vł—u?ł® vD³??I«
XÐd{ «cJ¼Ë ¨U½bK³ …bLŽ
vI K*« WUC « sKF| Âu}H
« kU
rOD% v≈ t−²ð v²« W¦¹b(« WOMH« ”—«b*« tC?³ vKŽ Wôœ Èd?FA« hM« œUA½≈ ¡UM?Ł√ q}ðd²« W?? ? œ v? q?¦*« d?? ? ?B? ? ?_«
WOU¹d
« W¹œ«b« v UL w½U
½ù« b

ÆWOAŠu«Ë
¡UCŽ√ “dÐ√ f¹uŽ bUŠ bL× ‰uI¹ pc
jÝË v Wšd WŽUL&#