Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh : 21 Februari 2011 Tingkatan : 5 Aminudin Baki

Hari : Isnin Bil Pelajaran : 1

Masa : 7.45 pagi – 8.25pagi Bil Pelajar : 33 Orang

Minggu: 8 Jantina : Lelaki dan perempuan

Tunjang pembelajaran : Kesihatan Diri Dan Keluarga.

Tajuk/bidang pembelajaran : Kekeluargaan.

Unit/Fokus pembelajaran : kesihatan diri

Pengetahuan sedia ada pelajar:

Objektif pembelajaran : Di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat:

• Kognitif i.menyatakan jenis-jenis pemeriksaan ujian dalam saringan kesihatan

ii. menjelaskan faedah melakukan saringan kesihatan

• Psikomotor : i. mengenalpasti pemiliham aktiviti kecergasan dan makanan yang dapat meningkatkan dan
mengekalkan tahap peningkatan

ii.

• Afektif : i.

ii.

Strategi mengajar :

i
KBKK/Nilai/kemahiran proses sains :

Persediaan Guru :

Persediaan Pelajar : Buku teks, buku nota, alat tulis.

Bahagian Aktiviti Isi pelajaran Organisasi/pengelolaan Catatan

Set induksi 1. Guru menunjukkan Persoalan-persoalan yang ABM:


tayangan video tentang perlu dikemukakan kepada
(5 minit) situasi dua buah keluarga pelajar: i. Komputer
yang berbeza
i. Apakah perbezaan di ii. LCD
2. Pelajar memberi respon antara kedua-dua buah
terhadap video tersebut. keluarga tersebut?

ii. Apakah faktor terjadinya


keretakan rumah tangga
dan institusi kekeluargaan?

iii. Apakah faktor-faktor yang


memungkinkan gejala sosial
di kalangan remaja berlaku?

3. Guru meminta pelajar Guru memberi sehelai Aktiviti


berbincang dalam kumpulan kertas kepada setiap perbincangan
mengenai: kumpulan untuk dalam kumpulan.
menyenaraikan seberapa
- faktor yang boleh banyak faktor dan risiko
menggugat ketenteraman yang dibincangkan.
keluarga

- menyenaraikan risiko seks


sebelum nikah

ii
- mengenalpasti akibat seks
tidak normal

Perkembangan

Langkah 1 1. Guru mengedarkan 1. Guru mengarahkan Kajian kes & peta


kepada pelajar beberapa pelajar membentuk 5 minda.
(9 minit) keratan akhbar atau artikel kumpulan.
berkaitan isu kekeluargaan. ABM:
Guru juga mengedarkan 2. Keratan akhbar atau
kertas manila kad dan pen artikel yang diedarkan - Keratan akhbar.
marker. memerlukan pelajar untuk
melakukan perbincangan - Kertas Manila kad
2. Pelajar meneliti artikel dan dalam kumpulan. - Pen marker
melakukan perbincangan
serta membuat catatan 3. Antara persoalan yang
berbentuk peta minda. perlu dibangkitkan adalah:

- Apakah isu atau tema


artikel tersebut?

- Siapakah yang terlibat?

- Apakah faktor-faktor yang


mengakibatkan berlakunya
isu dan permasalahan
tersebut?

- Bagaimanakah langkah
pencegahan atau pemulihan
bagi mengatasi masalah
tersebut?

Langkah 2 Pembentangan
1. Guru memberi peluang 1. Pelajar melakukan
pembentangan hasil

iii
(10 minit) kepada pelajar untuk daripada perbincangan kumpulan.
membuat pembentangan dalam kumpulan.
hasil perbincangan.
2. Sesi soal jawab pelajar-
2. Pelajar melakukan guru-pelajar selepas setiap
pembentangan hasil kerja pembentangan kumpulan.
dan perbincangan.

Langkah 3 1. Pelajar menghasilkan port Port-folio, kajian


1. Guru mengedarkan folio isu kekeluargaan kes, pembentangan
(10 minit) sampul berisi beberapa mengikut kreativiti ahli dalam kumpulan.
keratan akhbar berkaitan isu kumpulan masing-masing.
kekeluargaan serta beberapa ABM:
helai kertas A4. 2. Hasil kreativiti pelajar
dipersembahkan di hadapan - Keratan akhbar.
2. Pelajar secara kelas.
berkumpulan menghasilkan - Kertas A4.
port folio berkaitan isu 3. Guru meminta pelajar
memberi markah kepada - Gam.
kekeluargaan.
setiap hasil kumpulan
- Gunting.
sebagai memberi galakan
dan keyakinan kepada - Pen marker.
pelajar.
- Stapler.
4. Hasil tersebut juga
dipamerkan di papan buletin - Puncher.
kelas sebagai rujukan
pelajar untuk masa akan - Tali nylon
datang.

Penutup 1. Sesi refleksi guru bersama 1. Guru mendengar refleksi Aktiviti refleksi
pelajar. daripada murid-murid dalam kumpulan.
mengenai isu kekeluargaan

iv
(6 minit) dan kesihatan diri serta
memberi komen kepada
pelajar.

2. Guru memperdengarkan 2. Pelajar bersama-sama ABM:


lagu ‘Keluarga Bahagia’. menyanyi dan menghayati
lirik lagu ‘Keluarga Bahagia’. 1. Komputer
3. Pelajar menyanyikan
bersama-sama lagu 2. LCD
‘keluarga Bahagia’.
3. Speaker

Penilaian kendiri : ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Penilaian Penyelia : ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….