Isu Dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan

1. Strategi dan Penempatan Pelajar
*Isu Individu
-Penempatan
-Perbezaan antara individu dan penyesuaian
-Kesan kecacatan kepada individu

*Strategi pengaiaran dan pembelaiaran
-Pengaiaran individu
-Pengaiaran kumpulan

*Kemudahan dan Prasarana
-Peruntukan kewangan
-Lokasi dan ienis
-Kemudahan-kemudahan

*Keberkesanan Program Pemulihan

2. Profesionalisme Guru
*Keperluan guru
-Kelayakan, motivasi, ketrampilan, latihan guru asas

*Peningkatan ProIesionalisme
-Kursus dalam perkhidmatan, pendidikan iarak iauh, kaiian berasaskan bilik dariah

*Sokongan Pengurusan Sekolah
-Keriasama, kenaikan pangkat, penghargaan dan pengikhtiraIan, kebaiikan, keria berpasukan

3. Pelaksanaan Pengajaran
* Sukatan Pelaiaran dan Huraian Sukatan Pelaiaran
-Kandungan, kemahiran

*Perancang Kurikulum
-Kemahiran guru, inovasi, pentaIsiran kurikulum

*Strategi pelaksanaan
-Keberkesanan kaedah, BBM, Komitmen guru

*Perbandingan pegurusan kelas pemulihan khas dengan:
-kelas biasa, Program InklusiI, Pendidikan Khas Masalah Pembelaiaran

*Bebanann Tugasan
-Jawatankuasa dalam organisasi, bilangan waktu mengaiar, pengkhususan mata pelaiaran

4. Isu Pelabelan dan Pengasingan
*Pelabelan
-Implikasi terhadap murid, implikasi terhadap ibu bapa, implikasi terhadap guru dan sekolah

*Pengasingan
-Kesan kepada murid, sokongan dan keriasama, masalah pembelaiaran sebagai satu kontinum

. Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas
*Model Pengurusan Kelas Pemulihan
-Model Hewett, Model Montessori, Stesen, Kiosk

*Model Pengaiaran Kumpulan
-Model 1:3 Kumpulan yang berbeza, Model II:Kumpulan berkemahiran hampir sama,
Pengaiaran koperatiI dan kolaboratiI

*Khidmat Guru Pendamping
-DeIinisi dan kepentingan, Kelayakan dan kewibawaan, cara pelaksanaan

6. Tindakan Susulan. Pengawasan. Penyeliaan dan Komunikasi
* Tindakan Susulan
-merancang tindakan laniut, melaksana pengaiaran, membuat penilaian

*Pengawasan dan penyeliaan
-Peranan nazir, peranan Jabatan Pelaiaran Negeri, Peranan pengurusan sekolah

*Komunikasi
-Halangan komunikasi guru pemulihan khas dan rakan guru, halangan komunikasi sekolah
dengan ibu bapa

7. Kepelbagaian Kompetensi Murid
*Kompetensi kendiri
-kesedaran kendiri, pengurusan kendiri, motivasi kendiri

*Kompetensi sosial
-kesedaran dan kemahiran sosial

*Pembentukan sikap
-Membina sikap positiI murid , bimbingan berterusan

8. Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti
*Aspek Ibu Bapa
-Persepsi terhadap sekolah, peluang berinteraksi, kolaboratiI

*Peranan Komuniti
-Persepsi terhadap murid khas, sokongan dan keriasama, penghargaan kepada guru, intervensi
awal, kesedaran

. Isu Sistem Sosial
*Pentadbiran Pemulihan Khas
-Polisi, peerancangan kurikulum dan bantuan khas,kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran,
kolaborasi dalam pemulihan khas, kaiian tentang pemulihan khas

*Undang-undang dan hak asasi manusia
-Peringkat undang-undang, Undang-undang perlindungan, Undang-undang keistimewaan,
ReIormasi Pemulihan Khas

..2578.8907.038 .3 .3.8.3./...2../.30-. /03.8.3804.7.8 .3804.-47..-47.91/.3!747.3-073907.3 202-:.3050393./.3 !030.305.7.3/.30.8804.-.3848.3.8.342509038:7/ 4250903803/7 080/.34507.3 !03.8.91 /2.3..342:3.3 !07.5:7:/.34. !03.5 02-3.3 08.. 503.342:3. !02-039:./.3.302.7..305.3.3-0702.. 25.3/.7.3-:-.303/7 503:7:8.380-.2:7/ 8443.8 4/0!03:7:8. !078058907.342:39 850-:..2..8/.5.52:7/..8..3-07-0...3/.307.8.393/..9.37.7../.8 4..3.3/.303/7 249.3$:8:.3 4/00099 4/043908847 $90803 48 4/0!03.3.8.8:7:502:..9:7:!03/.3-:.8.8 8443.3 25.  050-.3!0./.7 507.9503.3$:8:.3.7.3503:7:8.3-07907:8.3.3  !03-...3:25:.7.7.3 .50./.8.5.33..3.5-:-.253 0138/.503.3..3/.7. !03.8!02:.35030. 4/0:25:.8 %3/.307.91 !07...3. 080/.52:7/ 25.3 207. 2.3007 !07.2!02:.8907. 50:..342:3.3:9 20.83.803/7 42509038848.3.2.38.3 4/0:25:.7.502-0.3:7: .3/.:7: 3907.3 !03.5804..342:39 !078058907. 080/.8907.!0.5.5.9.3..9:4393:2  8:!03:7:8.3  %3/.5548912:7/ -2-3.7.3 0. 42:3..-0.7./.

.3 :3/.8/.3:7::2/.-47.3 :3/.2502:./-7.8 .8!02:.8 . !073.8.3.3.3-.308920. 8:$8902$48.3503.3502:.3.3.39:.3 #01472.8 &3/.39039.7:/.3 :3/..3 4.3./-7.3.8 :.3.3/.3!02:.3 &3/.. !039.8.25039.82.3:8.3 :3/..35073/:3..3 &3/.9:3/./.8 !48 5007..3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful