Isu Dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan

1. Strategi dan Penempatan Pelajar
*Isu Individu
-Penempatan
-Perbezaan antara individu dan penyesuaian
-Kesan kecacatan kepada individu

*Strategi pengaiaran dan pembelaiaran
-Pengaiaran individu
-Pengaiaran kumpulan

*Kemudahan dan Prasarana
-Peruntukan kewangan
-Lokasi dan ienis
-Kemudahan-kemudahan

*Keberkesanan Program Pemulihan

2. Profesionalisme Guru
*Keperluan guru
-Kelayakan, motivasi, ketrampilan, latihan guru asas

*Peningkatan ProIesionalisme
-Kursus dalam perkhidmatan, pendidikan iarak iauh, kaiian berasaskan bilik dariah

*Sokongan Pengurusan Sekolah
-Keriasama, kenaikan pangkat, penghargaan dan pengikhtiraIan, kebaiikan, keria berpasukan

3. Pelaksanaan Pengajaran
* Sukatan Pelaiaran dan Huraian Sukatan Pelaiaran
-Kandungan, kemahiran

*Perancang Kurikulum
-Kemahiran guru, inovasi, pentaIsiran kurikulum

*Strategi pelaksanaan
-Keberkesanan kaedah, BBM, Komitmen guru

*Perbandingan pegurusan kelas pemulihan khas dengan:
-kelas biasa, Program InklusiI, Pendidikan Khas Masalah Pembelaiaran

*Bebanann Tugasan
-Jawatankuasa dalam organisasi, bilangan waktu mengaiar, pengkhususan mata pelaiaran

4. Isu Pelabelan dan Pengasingan
*Pelabelan
-Implikasi terhadap murid, implikasi terhadap ibu bapa, implikasi terhadap guru dan sekolah

*Pengasingan
-Kesan kepada murid, sokongan dan keriasama, masalah pembelaiaran sebagai satu kontinum

. Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas
*Model Pengurusan Kelas Pemulihan
-Model Hewett, Model Montessori, Stesen, Kiosk

*Model Pengaiaran Kumpulan
-Model 1:3 Kumpulan yang berbeza, Model II:Kumpulan berkemahiran hampir sama,
Pengaiaran koperatiI dan kolaboratiI

*Khidmat Guru Pendamping
-DeIinisi dan kepentingan, Kelayakan dan kewibawaan, cara pelaksanaan

6. Tindakan Susulan. Pengawasan. Penyeliaan dan Komunikasi
* Tindakan Susulan
-merancang tindakan laniut, melaksana pengaiaran, membuat penilaian

*Pengawasan dan penyeliaan
-Peranan nazir, peranan Jabatan Pelaiaran Negeri, Peranan pengurusan sekolah

*Komunikasi
-Halangan komunikasi guru pemulihan khas dan rakan guru, halangan komunikasi sekolah
dengan ibu bapa

7. Kepelbagaian Kompetensi Murid
*Kompetensi kendiri
-kesedaran kendiri, pengurusan kendiri, motivasi kendiri

*Kompetensi sosial
-kesedaran dan kemahiran sosial

*Pembentukan sikap
-Membina sikap positiI murid , bimbingan berterusan

8. Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti
*Aspek Ibu Bapa
-Persepsi terhadap sekolah, peluang berinteraksi, kolaboratiI

*Peranan Komuniti
-Persepsi terhadap murid khas, sokongan dan keriasama, penghargaan kepada guru, intervensi
awal, kesedaran

. Isu Sistem Sosial
*Pentadbiran Pemulihan Khas
-Polisi, peerancangan kurikulum dan bantuan khas,kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran,
kolaborasi dalam pemulihan khas, kaiian tentang pemulihan khas

*Undang-undang dan hak asasi manusia
-Peringkat undang-undang, Undang-undang perlindungan, Undang-undang keistimewaan,
ReIormasi Pemulihan Khas

.8 .8 4.3 4/0:25:.3/./.30-..3$:8:.7.3 !03.3-0702.8907.342509038:7/ 4250903803/7 080/./.342:39 !078058907.3  %3/.9:7:!03/.342:3..3!747.5-:-.-47..8!02:..9503.-.3050393.3.8.7.9.3 202-:..393/.342:39 850-:.7..2:7/ 8443. 2.... 080/.3.8.2. 080/.3 !030.342:3.3 4/00099 4/043908847 $90803 48 4/0!03.3/.7 507..91/.3-:-.2!02:.7.8.2. !03.37.!0.52:7/.7. 25.3 207.34507.038 .5 02-3.302..3:25:.3804..8:7:502:.3:9 20..5.3.91 !07.2578.8.52:7/ 25.7.307...38.9:4393:2  8:!03:7:8.9.5804.7.3 .3  !03-.8 %3/.8 4/0!03:7:8.3/.33.3.-47.305.3$:8:.3804.3-073907..7.8. /03.3.5548912:7/ -2-3.30.8907.3..803/7 42509038848.3!0.3-07907:8.8.3 08. 50:.3503:7:8.3.91 /2.50.3/.8907.3. 42:3.83.3./.7./.7.3 !07./.3.305. 503.3 ..3.502-0.8.3/.3007 !07..  050-.3 0.35030.5:7:/.5.380-.7.8804. !02-039:.3:7: .342:3./.7.3-07-0.34.3 25.3. !078058907.503.8..8.3 !03..3.:7: 3907.303/7 249.5.3848...3-:.8 8443.307. !03..3/.8/.3..3.253 0138/....303/7 503:7:8./.5..-0./. 4/0:25:.2.

8.7:/. 8:$8902$48.3 &3/.8 ./-7. !039.35073/:3.3 :3/.3..3 :3/.308920.3 #01472.3..3 &3/./.3 :3/.8/./-7.8!02:..3502:.3 :3/.3 4.39:.3..9:3/. !073.3/..82.3.-47.8 &3/..3-.3:7::2/.8 .25039.2502:.3.3:8.3503.3.8 :.3.39039.8 !48 5007.8.3!02:.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful