Isu Dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan

1. Strategi dan Penempatan Pelajar
*Isu Individu
-Penempatan
-Perbezaan antara individu dan penyesuaian
-Kesan kecacatan kepada individu

*Strategi pengaiaran dan pembelaiaran
-Pengaiaran individu
-Pengaiaran kumpulan

*Kemudahan dan Prasarana
-Peruntukan kewangan
-Lokasi dan ienis
-Kemudahan-kemudahan

*Keberkesanan Program Pemulihan

2. Profesionalisme Guru
*Keperluan guru
-Kelayakan, motivasi, ketrampilan, latihan guru asas

*Peningkatan ProIesionalisme
-Kursus dalam perkhidmatan, pendidikan iarak iauh, kaiian berasaskan bilik dariah

*Sokongan Pengurusan Sekolah
-Keriasama, kenaikan pangkat, penghargaan dan pengikhtiraIan, kebaiikan, keria berpasukan

3. Pelaksanaan Pengajaran
* Sukatan Pelaiaran dan Huraian Sukatan Pelaiaran
-Kandungan, kemahiran

*Perancang Kurikulum
-Kemahiran guru, inovasi, pentaIsiran kurikulum

*Strategi pelaksanaan
-Keberkesanan kaedah, BBM, Komitmen guru

*Perbandingan pegurusan kelas pemulihan khas dengan:
-kelas biasa, Program InklusiI, Pendidikan Khas Masalah Pembelaiaran

*Bebanann Tugasan
-Jawatankuasa dalam organisasi, bilangan waktu mengaiar, pengkhususan mata pelaiaran

4. Isu Pelabelan dan Pengasingan
*Pelabelan
-Implikasi terhadap murid, implikasi terhadap ibu bapa, implikasi terhadap guru dan sekolah

*Pengasingan
-Kesan kepada murid, sokongan dan keriasama, masalah pembelaiaran sebagai satu kontinum

. Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas
*Model Pengurusan Kelas Pemulihan
-Model Hewett, Model Montessori, Stesen, Kiosk

*Model Pengaiaran Kumpulan
-Model 1:3 Kumpulan yang berbeza, Model II:Kumpulan berkemahiran hampir sama,
Pengaiaran koperatiI dan kolaboratiI

*Khidmat Guru Pendamping
-DeIinisi dan kepentingan, Kelayakan dan kewibawaan, cara pelaksanaan

6. Tindakan Susulan. Pengawasan. Penyeliaan dan Komunikasi
* Tindakan Susulan
-merancang tindakan laniut, melaksana pengaiaran, membuat penilaian

*Pengawasan dan penyeliaan
-Peranan nazir, peranan Jabatan Pelaiaran Negeri, Peranan pengurusan sekolah

*Komunikasi
-Halangan komunikasi guru pemulihan khas dan rakan guru, halangan komunikasi sekolah
dengan ibu bapa

7. Kepelbagaian Kompetensi Murid
*Kompetensi kendiri
-kesedaran kendiri, pengurusan kendiri, motivasi kendiri

*Kompetensi sosial
-kesedaran dan kemahiran sosial

*Pembentukan sikap
-Membina sikap positiI murid , bimbingan berterusan

8. Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti
*Aspek Ibu Bapa
-Persepsi terhadap sekolah, peluang berinteraksi, kolaboratiI

*Peranan Komuniti
-Persepsi terhadap murid khas, sokongan dan keriasama, penghargaan kepada guru, intervensi
awal, kesedaran

. Isu Sistem Sosial
*Pentadbiran Pemulihan Khas
-Polisi, peerancangan kurikulum dan bantuan khas,kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran,
kolaborasi dalam pemulihan khas, kaiian tentang pemulihan khas

*Undang-undang dan hak asasi manusia
-Peringkat undang-undang, Undang-undang perlindungan, Undang-undang keistimewaan,
ReIormasi Pemulihan Khas

038 .305.8907.30.-..50.3.. !03.. /03.8 4..  050-.3.8.7.342:39 850-:.3!747.3007 !07. 50:.8804.37.305.-47. 25.2:7/ 8443.7.2!02:.8.7.83... 2./.3/./.30-.3 207.342:39 !078058907.3.8907. 503. !03..307.393/.8.3050393.7.34../.33.2./.9:7:!03/.342:3.3-07907:8.8 4/0!03:7:8.5 02-3.3848.-47.2578..8.91/.7.9503.3$:8:.3.7..342:3..7./.8/.7.2.8.3-:-./.3:25:..9.3 4/0:25:...380-. !078058907.5548912:7/ -2-3.307.5-:-.5:7:/.3-07-0.35030.7 507.9:4393:2  8:!03:7:8.8 8443.3/./..3:7: .3..!0.3... 4/0:25:.3  %3/.7.2.3 !07.3.8 .3 !03.3 .5804.8 %3/..3 08.3 25.3/.342:3.3 0.3 202-:...3-073907.:7: 3907.8.38.3.302.3:9 20.8.3.3  !03-.3/.8!02:.3.8. 42:3..9.7.8.3 !03.91 /2.5.5.3 !030..303/7 503:7:8...7.3.3804.52:7/ 25.8907.3/.3 ...52:7/. !02-039:.3/.502-0.7..91 !07.3!0.803/7 42509038848. 080/.3-:..3$:8:.5.3. 080/.5.3.303/7 249.34507.253 0138/.3804./..-0.3.3.8:7:502:.3503:7:8.3 4/00099 4/043908847 $90803 48 4/0!03.342509038:7/ 4250903803/7 080/.503.3-0702.

3502:.3/.8 !48 5007.3.39039.3 :3/./-7.3503../-7.3:8.3 :3/./.3.8 . 8:$8902$48.3.2502:.39:.35073/:3..3 :3/. !073.3!02:.8.3.3:7::2/.3-.8!02:.3..9:3/..308920.3.3 4.25039.3.8 :.3..3 &3/.-47.8 .3 #01472.8/.8 &3/.82.3 :3/.7:/.8. !039..3 &3/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful