Isu Dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan

1. Strategi dan Penempatan Pelajar
*Isu Individu
-Penempatan
-Perbezaan antara individu dan penyesuaian
-Kesan kecacatan kepada individu

*Strategi pengaiaran dan pembelaiaran
-Pengaiaran individu
-Pengaiaran kumpulan

*Kemudahan dan Prasarana
-Peruntukan kewangan
-Lokasi dan ienis
-Kemudahan-kemudahan

*Keberkesanan Program Pemulihan

2. Profesionalisme Guru
*Keperluan guru
-Kelayakan, motivasi, ketrampilan, latihan guru asas

*Peningkatan ProIesionalisme
-Kursus dalam perkhidmatan, pendidikan iarak iauh, kaiian berasaskan bilik dariah

*Sokongan Pengurusan Sekolah
-Keriasama, kenaikan pangkat, penghargaan dan pengikhtiraIan, kebaiikan, keria berpasukan

3. Pelaksanaan Pengajaran
* Sukatan Pelaiaran dan Huraian Sukatan Pelaiaran
-Kandungan, kemahiran

*Perancang Kurikulum
-Kemahiran guru, inovasi, pentaIsiran kurikulum

*Strategi pelaksanaan
-Keberkesanan kaedah, BBM, Komitmen guru

*Perbandingan pegurusan kelas pemulihan khas dengan:
-kelas biasa, Program InklusiI, Pendidikan Khas Masalah Pembelaiaran

*Bebanann Tugasan
-Jawatankuasa dalam organisasi, bilangan waktu mengaiar, pengkhususan mata pelaiaran

4. Isu Pelabelan dan Pengasingan
*Pelabelan
-Implikasi terhadap murid, implikasi terhadap ibu bapa, implikasi terhadap guru dan sekolah

*Pengasingan
-Kesan kepada murid, sokongan dan keriasama, masalah pembelaiaran sebagai satu kontinum

. Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas
*Model Pengurusan Kelas Pemulihan
-Model Hewett, Model Montessori, Stesen, Kiosk

*Model Pengaiaran Kumpulan
-Model 1:3 Kumpulan yang berbeza, Model II:Kumpulan berkemahiran hampir sama,
Pengaiaran koperatiI dan kolaboratiI

*Khidmat Guru Pendamping
-DeIinisi dan kepentingan, Kelayakan dan kewibawaan, cara pelaksanaan

6. Tindakan Susulan. Pengawasan. Penyeliaan dan Komunikasi
* Tindakan Susulan
-merancang tindakan laniut, melaksana pengaiaran, membuat penilaian

*Pengawasan dan penyeliaan
-Peranan nazir, peranan Jabatan Pelaiaran Negeri, Peranan pengurusan sekolah

*Komunikasi
-Halangan komunikasi guru pemulihan khas dan rakan guru, halangan komunikasi sekolah
dengan ibu bapa

7. Kepelbagaian Kompetensi Murid
*Kompetensi kendiri
-kesedaran kendiri, pengurusan kendiri, motivasi kendiri

*Kompetensi sosial
-kesedaran dan kemahiran sosial

*Pembentukan sikap
-Membina sikap positiI murid , bimbingan berterusan

8. Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti
*Aspek Ibu Bapa
-Persepsi terhadap sekolah, peluang berinteraksi, kolaboratiI

*Peranan Komuniti
-Persepsi terhadap murid khas, sokongan dan keriasama, penghargaan kepada guru, intervensi
awal, kesedaran

. Isu Sistem Sosial
*Pentadbiran Pemulihan Khas
-Polisi, peerancangan kurikulum dan bantuan khas,kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran,
kolaborasi dalam pemulihan khas, kaiian tentang pemulihan khas

*Undang-undang dan hak asasi manusia
-Peringkat undang-undang, Undang-undang perlindungan, Undang-undang keistimewaan,
ReIormasi Pemulihan Khas

3 !07.8.7..8/.503..303/7 249.7...342:3..7.8./.305.2:7/ 8443.9.3 25.380-.8!02:.7.3-:-.3.  050-.3 202-:.-..3.3.8804. !03..7 507.3.34.7.3/.3/..7.3/.8 4/0!03:7:8. 503. 25.3:25:.3-07907:8. 2.-0.5.30..8:7:502:.8.3!0..253 0138/.3:9 20.5..3.8.8907.3:7: .9.34507.!0.8.393/..038 .8. 42:3.8907..3848.342509038:7/ 4250903803/7 080/.3$:8:.5 02-3.-47.342:39 !078058907.3. 080/.8 %3/.305./.5-:-.307. !078058907.9503.3!747..3-:..3 08.91 !07.5.91/.8 .2!02:. 080/.9:7:!03/..3 207..-47.3-07-0..3 .3  %3/. /03.9:4393:2  8:!03:7:8.342:3.30-..3...3 4/0:25:...38.3 !03.3 0.91 /2.8 4.2. 4/0:25:.3050393..3007 !07.3.7.7.7.8././.52:7/ 25.. 50:..342:3.8 8443.3.3 !03.5.3. !03.3/.3/.7.307.5:7:/.35030.342:39 850-:.5804.3 !030.3  !03-.302.3 .8907.502-0.:7: 3907.3804..8.303/7 503:7:8.2578.37././.8. !02-039:..83.3.50../.3804..7.5548912:7/ -2-3.3.3.3-073907.3/.803/7 42509038848.2.3$:8:.2./.3 4/00099 4/043908847 $90803 48 4/0!03.3503:7:8.33.3-0702.3.3.7.52:7/.

.39039.3/.3:8...308920.3.3 :3/. !073.82.3 &3/./-7.3 :3/.-47.39:.8 .3.3502:..3.3:7::2/.3 :3/.7:/.3503.3 4.8.3 :3/.25039.9:3/. 8:$8902$48.3!02:.3.. !039.8!02:.8 :.8/..3.3./.8 &3/.3.3-.8 .3./-7.3 #01472.8.2502:.3 &3/.8 !48 5007.35073/:3.