Isu Dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan

1. Strategi dan Penempatan Pelajar
*Isu Individu
-Penempatan
-Perbezaan antara individu dan penyesuaian
-Kesan kecacatan kepada individu

*Strategi pengaiaran dan pembelaiaran
-Pengaiaran individu
-Pengaiaran kumpulan

*Kemudahan dan Prasarana
-Peruntukan kewangan
-Lokasi dan ienis
-Kemudahan-kemudahan

*Keberkesanan Program Pemulihan

2. Profesionalisme Guru
*Keperluan guru
-Kelayakan, motivasi, ketrampilan, latihan guru asas

*Peningkatan ProIesionalisme
-Kursus dalam perkhidmatan, pendidikan iarak iauh, kaiian berasaskan bilik dariah

*Sokongan Pengurusan Sekolah
-Keriasama, kenaikan pangkat, penghargaan dan pengikhtiraIan, kebaiikan, keria berpasukan

3. Pelaksanaan Pengajaran
* Sukatan Pelaiaran dan Huraian Sukatan Pelaiaran
-Kandungan, kemahiran

*Perancang Kurikulum
-Kemahiran guru, inovasi, pentaIsiran kurikulum

*Strategi pelaksanaan
-Keberkesanan kaedah, BBM, Komitmen guru

*Perbandingan pegurusan kelas pemulihan khas dengan:
-kelas biasa, Program InklusiI, Pendidikan Khas Masalah Pembelaiaran

*Bebanann Tugasan
-Jawatankuasa dalam organisasi, bilangan waktu mengaiar, pengkhususan mata pelaiaran

4. Isu Pelabelan dan Pengasingan
*Pelabelan
-Implikasi terhadap murid, implikasi terhadap ibu bapa, implikasi terhadap guru dan sekolah

*Pengasingan
-Kesan kepada murid, sokongan dan keriasama, masalah pembelaiaran sebagai satu kontinum

. Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas
*Model Pengurusan Kelas Pemulihan
-Model Hewett, Model Montessori, Stesen, Kiosk

*Model Pengaiaran Kumpulan
-Model 1:3 Kumpulan yang berbeza, Model II:Kumpulan berkemahiran hampir sama,
Pengaiaran koperatiI dan kolaboratiI

*Khidmat Guru Pendamping
-DeIinisi dan kepentingan, Kelayakan dan kewibawaan, cara pelaksanaan

6. Tindakan Susulan. Pengawasan. Penyeliaan dan Komunikasi
* Tindakan Susulan
-merancang tindakan laniut, melaksana pengaiaran, membuat penilaian

*Pengawasan dan penyeliaan
-Peranan nazir, peranan Jabatan Pelaiaran Negeri, Peranan pengurusan sekolah

*Komunikasi
-Halangan komunikasi guru pemulihan khas dan rakan guru, halangan komunikasi sekolah
dengan ibu bapa

7. Kepelbagaian Kompetensi Murid
*Kompetensi kendiri
-kesedaran kendiri, pengurusan kendiri, motivasi kendiri

*Kompetensi sosial
-kesedaran dan kemahiran sosial

*Pembentukan sikap
-Membina sikap positiI murid , bimbingan berterusan

8. Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti
*Aspek Ibu Bapa
-Persepsi terhadap sekolah, peluang berinteraksi, kolaboratiI

*Peranan Komuniti
-Persepsi terhadap murid khas, sokongan dan keriasama, penghargaan kepada guru, intervensi
awal, kesedaran

. Isu Sistem Sosial
*Pentadbiran Pemulihan Khas
-Polisi, peerancangan kurikulum dan bantuan khas,kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran,
kolaborasi dalam pemulihan khas, kaiian tentang pemulihan khas

*Undang-undang dan hak asasi manusia
-Peringkat undang-undang, Undang-undang perlindungan, Undang-undang keistimewaan,
ReIormasi Pemulihan Khas

.7.3-0702.7..9..3007 !07.38. /03.33..342:3.342:3.30-. 080/.7.3.2!02:.3..3.8:7:502:.307...3./..038 .3 202-:. 25.8 %3/.502-0.7.-47..8907.-.342:3..3-:-.305.8/.3 0.:7: 3907.30./...2578.3:7: .83. 2.3!0.5 02-3.-47.503.5804.8804.8 4/0!03:7:8.3/.342:39 850-:.3/.803/7 42509038848.3 207.393/././.2.3-07-0. 50:..52:7/ 25.342509038:7/ 4250903803/7 080/.3 !030.3848.7.3 !03.3/.3.303/7 249.3-:.37. !078058907..3804. !02-039:.7.5.-0..3..3 25...3:9 20./.7.9:7:!03/.3503:7:8.34.8 8443.5:7:/.9503.5.3$:8:.!0.7.8. 503.3 .3!747.3 !03.8 4.9:4393:2  8:!03:7:8.8..91 !07./.3 4/0:25:.8.5.3  %3/.52:7/.3.3 .8.3.7 507.302.50.8.3-07907:8.3.253 0138/.3:25:...2:7/ 8443..91/.3 08.3./.8.34507...91 /2.3.307.7..5-:-.  050-.7.3804. 4/0:25:.8.2.7.3.3/.3$:8:. !03...8. 42:3.5548912:7/ -2-3.3 !07.380-.7.8.8 ..3  !03-.9.2.3050393.5. 080/.3 4/00099 4/043908847 $90803 48 4/0!03.3.3..3-073907. !03.35030.3/.303/7 503:7:8.3..3/.8907.8907./.342:39 !078058907.8!02:.305.

3.3 :3/.-47.3 #01472.3503..7:/.8/. !073.82.8 :.3.8 !48 5007.3 &3/.3.39039.3 &3/.8 &3/.9:3/..25039.308920.8 ..3 4.3 :3/.3-.8..3 :3/.3.3!02:./-7.3./.3.3/.35073/:3. !039. 8:$8902$48.8 .8!02:.3.3 :3/.3.3:8.2502:...3502:.3:7::2/./-7.8.39:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful