Isu Dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan

1. Strategi dan Penempatan Pelajar
*Isu Individu
-Penempatan
-Perbezaan antara individu dan penyesuaian
-Kesan kecacatan kepada individu

*Strategi pengaiaran dan pembelaiaran
-Pengaiaran individu
-Pengaiaran kumpulan

*Kemudahan dan Prasarana
-Peruntukan kewangan
-Lokasi dan ienis
-Kemudahan-kemudahan

*Keberkesanan Program Pemulihan

2. Profesionalisme Guru
*Keperluan guru
-Kelayakan, motivasi, ketrampilan, latihan guru asas

*Peningkatan ProIesionalisme
-Kursus dalam perkhidmatan, pendidikan iarak iauh, kaiian berasaskan bilik dariah

*Sokongan Pengurusan Sekolah
-Keriasama, kenaikan pangkat, penghargaan dan pengikhtiraIan, kebaiikan, keria berpasukan

3. Pelaksanaan Pengajaran
* Sukatan Pelaiaran dan Huraian Sukatan Pelaiaran
-Kandungan, kemahiran

*Perancang Kurikulum
-Kemahiran guru, inovasi, pentaIsiran kurikulum

*Strategi pelaksanaan
-Keberkesanan kaedah, BBM, Komitmen guru

*Perbandingan pegurusan kelas pemulihan khas dengan:
-kelas biasa, Program InklusiI, Pendidikan Khas Masalah Pembelaiaran

*Bebanann Tugasan
-Jawatankuasa dalam organisasi, bilangan waktu mengaiar, pengkhususan mata pelaiaran

4. Isu Pelabelan dan Pengasingan
*Pelabelan
-Implikasi terhadap murid, implikasi terhadap ibu bapa, implikasi terhadap guru dan sekolah

*Pengasingan
-Kesan kepada murid, sokongan dan keriasama, masalah pembelaiaran sebagai satu kontinum

. Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas
*Model Pengurusan Kelas Pemulihan
-Model Hewett, Model Montessori, Stesen, Kiosk

*Model Pengaiaran Kumpulan
-Model 1:3 Kumpulan yang berbeza, Model II:Kumpulan berkemahiran hampir sama,
Pengaiaran koperatiI dan kolaboratiI

*Khidmat Guru Pendamping
-DeIinisi dan kepentingan, Kelayakan dan kewibawaan, cara pelaksanaan

6. Tindakan Susulan. Pengawasan. Penyeliaan dan Komunikasi
* Tindakan Susulan
-merancang tindakan laniut, melaksana pengaiaran, membuat penilaian

*Pengawasan dan penyeliaan
-Peranan nazir, peranan Jabatan Pelaiaran Negeri, Peranan pengurusan sekolah

*Komunikasi
-Halangan komunikasi guru pemulihan khas dan rakan guru, halangan komunikasi sekolah
dengan ibu bapa

7. Kepelbagaian Kompetensi Murid
*Kompetensi kendiri
-kesedaran kendiri, pengurusan kendiri, motivasi kendiri

*Kompetensi sosial
-kesedaran dan kemahiran sosial

*Pembentukan sikap
-Membina sikap positiI murid , bimbingan berterusan

8. Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti
*Aspek Ibu Bapa
-Persepsi terhadap sekolah, peluang berinteraksi, kolaboratiI

*Peranan Komuniti
-Persepsi terhadap murid khas, sokongan dan keriasama, penghargaan kepada guru, intervensi
awal, kesedaran

. Isu Sistem Sosial
*Pentadbiran Pemulihan Khas
-Polisi, peerancangan kurikulum dan bantuan khas,kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran,
kolaborasi dalam pemulihan khas, kaiian tentang pemulihan khas

*Undang-undang dan hak asasi manusia
-Peringkat undang-undang, Undang-undang perlindungan, Undang-undang keistimewaan,
ReIormasi Pemulihan Khas

91/.52:7/ 25.3.3050393.502-0.342:3./.34..3$:8:.8.3-07907:8.5.7.91 !07.:7: 3907.3848../. !03.5804..  050-.307.342:39 !078058907.7..30-.3 !03.8.3..8.8 %3/.8!02:.7.2.-.8 8443.3/.3  !03-.2.3!747.3804.-47.3 4/00099 4/043908847 $90803 48 4/0!03. 4/0:25:.8 4/0!03:7:8.8...2.8/.3 202-:..2:7/ 8443.303/7 249.34507.803/7 42509038848.7.3 0.3!0.7..3.!0.3-0702..5:7:/.3  %3/.3...3.3 25.7.3/.3.305.3$:8:..3.7. !078058907...3:7: .3:9 20.8 .2578.342:39 850-:..8 4. 42:3.302.7 507.52:7/.8907. !03.3. 080/.038 .307.253 0138/.3 08.37. /03.3 !07.91 /2.7.3.3-073907.7. 50:.8.3..3-07-0./.2!02:.3.9.7..33.5.8907.3/.3./.8:7:502:. 503.5-:-.8907.50.3 ...8.5 02-3.3503:7:8.83.9:7:!03/.3:25:.3./.9:4393:2  8:!03:7:8..3 !03./..8804.3-:.393/.342509038:7/ 4250903803/7 080/./.38.9503.3. 2.503.342:3.5.9.8.5.35030. 25.5548912:7/ -2-3..3/.3 4/0:25:.3 207.305.8. 080/.3007 !07.7../..3/.342:3.-0..7..3/.3..30. !02-039:.3 !030.-47.3804.8..380-.3-:-.3 ..303/7 503:7:8.

39:./-7.3 :3/.8 .3.3!02:.3.25039.8./-7.9:3/..3 4./.-47.3/.3..8 &3/.7:/.3 &3/..3.308920.3..3503.8/.8 !48 5007.82. !073. !039.8!02:.3 #01472.3502:.. 8:$8902$48.3 &3/.39039.8 .8.3..3 :3/.2502:.3 :3/.3.3:8.3:7::2/.35073/:3.3.3 :3/.8 :.3-.